K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr mod

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod"

Transkript

1 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Michael Christian Riis) Biintervenient til støtte for Hellers Yachtværft ApS Tårnby Kommune (advokat Liv Helth Lauersen) Resume af afgørelsen Konkurrencerådet har den 23. juni 2010 truffet afgørelse i en sag, der drejer sig om, hvorvidt lejefastsættelsen ved Hellers Yachtværfts leje af Kastrup Strandpark 9 var udtryk for ulovlig offentlig støtte. Der er ved afgørelsen meddelt Hellers Yachtværft påbud om at indbetale kr. til Tårnby Kommune, og Tårnby Kommune er meddelt påbud om at opkræve markedslejen inden 6 måneder fra afgørelsens dato. Ved klageskrift af 11. august 2010 har Hellers Yachtværft indbragt denne afgørelse for Konkurrenceankenævnet, idet Hellers Yachtværft ikke er enige i, at der er tale om ulovlig offentlig støtte. Tårnby Kommune har interveneret til fordel for Hellers Yachtværft. Ved klageskrift af 7. september 2010 har Lynettens Bådservice indbragt samme afgørelse for Konkurrenceankenævnet, med henblik på at Hellers Yachtværft skal pålægges at tilbagebetale et større beløb.

2 2 Hellers Yachtværfts klage støttes navnlig på, at markedslejen er ansat af Konkurrencerådet efter udtalelse fra kun én ejendomsmægler, og at Hellers Yachtværft i den forbindelse ikke har haft mulighed for at kommentere de spørgsmål, der blev stillet ejendomsmægleren, ligesom ejendomsmægleren generelt ikke har været grundig nok ved udfærdigelsen af sin erklæring. Erklæringen om markedslejen opfylder således ikke de krav, man ville stille i en erhvervslejesag om huslejefastsættelse. Klagen fra Lynettens Bådservice støttes navnlig på, at Konkurrencerådet, ved kun at tilpligte Hellers Yachtværft at tilbagebetale 1/10 af den ulovlige støtte, ikke i tilstrækkelig grad varetager præventive hensyn, idet en sådan afgørelse i realiteten vil betyde, at det kan betale sig at modtage ulovlig støtte. Konkurrenceankenævnet har i lighed med Konkurrencerådet fundet, at Tårnby Kommune ved fastsættelsen af huslejens størrelse har udøvet ulovlig offentlig støtte. Konkurrenceankenævnet finder imidlertid, at Konkurrencerådets fastsættelse af det tilbagebetalingspligtige beløb ikke i tilstrækkelig grad varetager hensynet til at sikre lige konkurrencevilkår eller til at sikre en effektiv håndhævelse af de konkurrenceretlige regler, hvorfor Konkurrenceankenævnet hjemviser sagen med henblik på, at Konkurrencerådet skal pålægge Hellers Yachtværft at tilbagebetale et højere beløb. Parteres påstande Hellers Yachtværft har nedlagt påstand om, at Konkurrencerådets afgørelse af 23. juni 2010 ophæves, subsidiært hjemvises til fornyet behandling ved Konkurrencerådet. Tårnby Kommune er indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for Hellers Yachtværft. Lynettens Bådservice har nedlagt påstand om, at Konkurrencerådets afgørelse ændres således, at Hellers Yachtværft pålægges at tilbagebetale hele den modtagne ulovlige offentlige støtte. Konkurrencerådet har påstået stadfæstelse. Den påklagede afgørelse Konkurrencerådet har den 23. juli 2010 truffet følgende afgørelse:

3 3 5. Afgørelse 291. Det meddeles Tårnby Kommune og Hellers Yachtvært ApS, at Tårnby Kommune har tildelt Hellers Yachtværft ApS offentlig støtte i strid med konkurrencelovens 11 a ved fra 1. marts 2004 at udleje lejemålet Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, til Hellers Yachtværft ApS til en leje, der ligger under markedslejen Tårnby Kommune påbydes efter konkurrencelovens 11 a, stk. 1, snarest muligt og senest inden 6 måneder fra nærværende afgørelse at opkræve en leje for lejemålet Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, der svarer til markedslejen. Tårnby Kommune skal indsende dokumentation for opfyldelse af påbuddet til Konkurrencestyrelsen inden 6 måneder fra nærværende afgørelse Hellers Yachtværft ApS påbydes efter konkurrencelovens 11 a, stk. 1, at betale kr. til Tårnby Kommune. Der skal ske tilbagebetaling snarest muligt dog senest den 31. december Hellers Yachtværft ApS skal indsende dokumentation for opfyldelse af påbuddet til Konkurrencestyrelsen inden for denne frist. Sagens faktiske omstændigheder Følgende oplysninger om sagens omstændigheder fremgår af Konkurrencerådets afgørelse af 23. juni 2010: Afgørelsen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Tårnby Kommune har udlejet en ejendom til Hellers Yachtværft til en lavere leje end markedslejen og derved har ydet offentlig støtte i strid med konkurrencelovens 11 a. Sagen udspringer af en klage fra en af Hellers Yachtværfts konkurrenter, Lynettens Bådservice. Hellers Yachtværft, som er en erhvervsvirksomhed, hvis hovedaktivitet består af reparation og vedligeholdelse af både samt salg af bådudstyr m.m., flyttede ind i lejemålet i marts Lejemålet er beliggende ved Kastrup Lystbådehavn på adressen Kastrup Strandpark 9. I 2004 betalte Hellers Yachtværft kr. i leje, svarende til 7 måneders leje a kr. Den årlige leje i 2004 udgjorde således kr. Lejen steg herefter i en indkøringsperiode

4 4 med kr. pr. år frem til og med Lejen udgjorde derfor kr. for 2005, kr. for 2006, kr. for 2007 og kr. for Fra og med 1. januar 2009 blev lejen årligt reguleret med 3 pct., således at lejen samlet udgør kr. i Inden Konkurrencerådet traf afgørelse, rettede Konkurrencestyrelsen henvendelse til Tårnby Kommune med anmodning om bemærkninger til klagen. Tårnby Kommune redegjorde for forløbet forud for indgåelse af lejeaftalen og oplyste, at det er kommunens opfattelse, at der for lejemålet betales en rimelig leje, som ikke kan anses for at være medvirkende til konkurrenceforvridning i branchen, samt at kommunen ikke har nogen som helst interesse i at støtte den pågældende lejer ved at opkræve en for lav leje. Konkurrencestyrelsen indhentede en uafhængig vurdering af, om lejemålet blev udlejet til en leje, der var mindre end markedslejen. Vurderingsmanden, der var udpeget på baggrund af en indstilling fra Dansk Ejendomsmæglerforening, vurderede, at markedslejen i 2004 for lejemålet var kr. p.a. Vurderingsmanden vurderede dog samtidig, at den estimerede markedsleje var behæftet med en skønsmargin på +/- 15 pct., og at en startleje i 2004 på mellem kr. og kr. p.a. derfor ville være et udtryk for markedslejen. Den aftalte indkøringsperiode samt den efterfølgende årlige procentvise regulering af lejen var ifølge vurderingsmanden udtryk for markedsbestemte vilkår, således at startlejen for lejemålet skulle have ligget mellem og kr. Tårnby Kommune og Hellers Yachtværft anførte over for Konkurrencerådet, at vurderingsrapportens konklusioner om markedslejen for lejemålet ikke var anvendelige og ikke viste, at Hellers Yachtværft modtog støtte i konkurrencelovens 11 a s forstand. Konkurrencerådet vurderede, at Tårnby Kommune havde ydet støtte til Hellers Yachtværft ApS ved at udleje Lejemålet til en leje under markedslejen. Konkurrencerådet anførte i den forbindelse, at fastsættelsen af en markedsleje for et lejemål er behæftet med en vis usikkerhed, men støttede sin vurdering på vurderingsrapporten og dennes forudsætninger, det indregnede skøn i vurderingsrapporten på +/- 15 pct., nogle fremdragne lejeaftaler vedrørende Helsingør Nordhavn og Dragør Havn samt sagens oplysninger i øvrigt.

5 5 Konkurrencerådet vurderede videre, at der ikke var grundlag for at antage, at vurderingsrapporten var behæftet med sådanne fejl eller mangler, at vurderingsmandens sagkyndige skøn over, hvad der må betragtes som markedslejen, skulle tilsidesættes, hvorfor den nærmere opgørelse af støttens størrelse kunne foretages med udgangspunkt i vurderingsrapporten. På denne baggrund påbød Konkurrencerådet Tårnby Kommune snarest og senest 6 måneder fra afgørelsen at opkræve en leje for lejemålet Kastrup Strandpark 9, 2770 Kastrup, der svarer til markedslejen. Konkurrencerådet opgjorde den ulovlige støtte i perioden 1. marts 2004 til 30. juni 2010 til kr. og beregnede det samlede støttebeløb, der efter forældelse af visse dele af støtten kunne påbydes tilbagebetalt til Tårnby Kommune, til kr. inklusive renter. På baggrund af de usikkerhedsmomenter der foreligger ved opgørelsen af en markedsleje, proportionalitetshensyn og det forhold, at Hellers Yachtværft er en mindre næringsdrivende, der vurderedes at have været i god tro, påbød Konkurrencerådet herefter Hellers Yachtværft at tilbagebetale kr., svarende til ca. 1/10 af den samlede støtte inklusive renter. Afgørelsen blev sendt til såvel Hellers Yachtværft som Lynettens Bådservice, idet der dog alene blev fremsendt klagevejledning til Hellers Yachtservice. Parternes argumentation Hellers Yachtværft har til støtte for påstanden navnlig gjort gældende, at markedslejen ikke er bedømt på korrekt grundlag af Konkurrencerådet, og at skønsrapporten vedrørende markedslejen skal tilsidesættes. Konkurrencerådet har videre helt set bort fra reglerne om lejefastsættelse i erhvervslejeloven, da Rådet fastsatte markedslejen. Kravene til mærkbarhed er derudover ikke opfyldt, da en eventuel offentlig støtte ikke har været mærkbar på hverken det nationale eller internationale marked. Endeligt kan et retshåndhævelsessynspunkt ikke føre til et krav om tilbagebetaling. Konkurrencerådet har ved sin bedømmelse af markedslejen lagt vægt på en skønsrapport, som er udarbejdet på et mangelfuldt grundlag. Det fremgår således, at skønsmanden ikke

6 6 har besigtiget sammenligningslejemålene, hvilket må være et krav, hvis disse skal inddrages i bedømmelsen af det konkrete lejemål. Samtidig er Hellers Yachtværft ikke tilstrækkeligt inddraget i processen omkring udarbejdelsen af skønsrapporten, hvilket gør, at denne må anses som en ensidigt indhentet erklæring, som der ifølge retspraksis kun tillægges meget begrænset bevisværdi. Hellers Yachtværft var således repræsenteret under besigtigelsen, men her fik de først skønstemaet udleveret ved besigtigelsens afslutning og havde således ingen mulighed for at stille supplerende spørgsmål til skønsmanden. Af skønsrapporten fremgår endvidere, at skønsmanden har lagt til grund, at lejen på et lejemål i Helsingør var 450 kr. pr. m 2, men her har Tårnby Kommune dokumenteret, at lejen i virkeligheden var 338 kr. pr. m 2. Skønsrapporten er således så fyldt med fejl, at den i det hele må tilsidesættes. Dertil kommer, at skønsmanden har lagt til grund, at et lejemål i Nordhavnen i Helsingør er sammenligneligt med det lejemål, som er omtvistet i denne sag. Dette er imidlertid ikke tilfældet, idet Helsingør havn ligger tæt på byen og på Kronborg, hvorfor Helsingør Havn er en meget mere attraktiv havn end havnen ved Kastrup Strandpark. Tårnby Kommune har endvidere ikke mulighed for at ændre huslejen, sådan som Konkurrencerådet har krævet. Der er her tale om et erhvervslejemål, hvilket medfører, at man skal følge reglerne i erhvervslejeloven, hvis man ønsker at regulere huslejen. Dette betyder først og fremmest, at der skal fremsendes varsling, at man ikke kan regulere lejen med tilbagevirkende kraft, og at der skal være en væsentlig forskel mellem markedslejen og den husleje som opkræves. Det fremgår af retspraksis, at denne forskel skal være på omkring 10 %. Hvis man følger Konkurrencerådets afgørelse, betyder det reelt, at Tårnby Kommune skal foretage en huslejeforhøjelse med tilbagevirkende kraft uden varsling, og at Tårnby Kommune skal anlægge sag ved boligretten vedrørende forhøjelse af den fremtidige leje, på trods af, at der ikke længere er væsentligt misforhold mellem markedslejen og den opkrævede leje. Herved vil man bringe sig i en situation, hvor konkurrencemyndighederne kræver, at Tårnby Kommune skal gøre noget, som senere vil blive afvist af boligretten. Rent konkurrenceretligt er det endvidere sådan, at der kræves mærkbarhed på markedet,

7 7 for at konkurrencemyndighederne kan reagere med påbud og tilbagebetalingskrav. Her er alene tale om en husleje, som eventuelt har været lidt mindre end markedslejen, og det er på ingen måde dokumenteret, at dette har været mærkbart i hverken det nationale eller internationale marked. Hellers Yachtværft har endeligt været i godt tro omkring huslejens fastsættelse, hvorfor det ikke giver mening at pålægge dem at betale beløb tilbage til Tårnby Kommune. Lejemålet på Tårnby Havn blev indgået under et vist tidspres, og Hellers Yachtværft var ikke så opmærksomme på selve lejefastsættelsen, idet det var vigtigt for dem at sikre sig nye lokaler. Lejemålet var interessant for Hellers Yachtværft, idet de i forvejen var til stede i Tårnby Havn. På grund af lejemålets isolerede beliggenhed og de begrænsede anvendelsesmuligheder som fremgår af områdets lokalplan, ville lejemålet næppe være interessant for andre. Hellers Yachtværft havde derfor ingen anledning til at tro, at der skulle være noget galt med den husleje, som Tårnby Kommune foreslog. Hvis man skal tale om, at et tilbagebetalingskrav skal have en præventiv effekt eller skal sikre den fremtidige fri konkurrence på et marked, må det som et minimum kræves, at dem, som man straffer, er klar over, at de gør noget galt. Tårnby Kommune har gjort gældende, at der ikke er tale om ulovlig offentlig støtte, idet det ikke er dokumenteret, at der er væsentlig forskel på den opkrævede leje og markedslejen. Der er indgået en aftale på kommercielle vilkår mellem Tårnby Kommune og Hellers Yachtværft, som indeholder forskellige vilkår, herunder vilkår om lejens størrelse og regulering. Baggrunden for lejens fastsættelse er blandt andet de særlige karakteristika, som lejemålet har, og de indskrænkninger, der var i lejemålets benyttelse. Dette gjorde, at markedet for mulige lejere til lejemålet var meget begrænset. Når man efter konkurrencelovens 11 a skal tage stilling til, om en lejefastsættelse udgør en ulovlig offentlig støtte, må der gælde samme skærpede beviskrav, som hvis der skal tages stilling til lejens forhøjelse efter erhvervslovens regler. Som led heri må der stilles samme krav til syn- og skønserklæringer, som skal opfylde samme betingelser som efter erhvervslejeloven, idet der i modsat fald ville udvikle sig den uheldige retstilstand, at

8 8 kommunen kunne pålægges at forhøje lejen efter konkurrencelovgivningen, hvorimod en sådan huslejestigning ville blive afvist efter erhvervslejeloven. I det konkrete tilfælde er det ikke tilstrækkeligt dokumenteret, at der er et væsentligt misforhold mellem den opkrævede leje og markedslejen. Baggrunden for dette er, at Konkurrencerådets afgørelse alene støtter sig på en vurderingsrapport, som er behæftet med væsentlige fejl. Således har vurderingsmanden alene sammenlignet med lejemål i Nordøstsjælland, på trods af at andre lejemål på Amager og syd for København ville være mere sammenlignelige. Der sammenlignes hovedsageligt med Nordhavnen i Helsingør, på trods af at denne modsat Kastrup Strandpark er bynær og indeholder betydeligt flere butikker, og dermed også flere handlende. Nordhavnen i Helsingør er således i det hele væsentligt mere attraktiv end Kastrup Strandpark. Skønsmanden har endvidere lagt en helt forkert husleje for lejemålene i Helsingør havn til grund. Endeligt er sammenligningslejemålene i Helsingør alle på mindre end 350 m 2, hvilket gør, at de ikke kan sammenlignes med det omtvistede lejemål, der er på m 2. Kommunen har efterfølgende selv indhentet en skønsrapport til brug for fastsættelsen af huslejen, og den dokumenterer, at der ikke er nævneværdig forskel på den leje som opkræves og markedslejen. Konkurrencerådet har til støtte for stadfæstelsespåstanden gjort gældende, at der er foretaget en korrekt vurdering af, om kommunen har ydet ulovlig offentlig støtte, og at Helles Yachtværft har haft mulighed for at varetage sine interesser undervejs. Det fremgår af sagen, at Tårnby Kommune på trods af bedre tilbud fra andre mulige lejere valgte alene at forhandle med Hellers Yachtværft, og at lejen for lejemålet umiddelbart så meget lav ud, hvilket var årsagen til, at Konkurrencestyrelsen besluttede at undersøge sagen. Konkurrencerådet skal herefter undersøge, hvorvidt huslejen er så lav, at den må anses for at være indirekte offentlig støtte i strid med reglerne i Konkurrencelovens 11 a. Det er i den forbindelse ikke rådets opgave at undersøge, hvad den præcise husleje burde have været, men derimod blot at undersøge, hvorvidt den var så lav, at den i sig selv var et udtryk for støtte.

9 9 Såfremt dette er godtgjort, skal rådet ikke søge sagen yderligere oplyst omkring huslejens præcise fastsættelse, da dette er et forhold mellem Tårnby Kommune, som udlejer, og Hellers Yachtværft, som lejer. I dette tilfælde har Konkurrencerådet indhentet en erklæring fra en uafhængig skønsmand, som klart viste, at der var misforhold mellem den husleje, som Tårnby Kommune havde fastsat, og markedslejen. Dette støttes i øvrigt af den skønsrapport, som Tårnby Kommune selv har indhentet. Skønsmanden er efterfølgende blevet bedt om at uddybe enkelte forhold. Fremgangsmåden med anvendelse af en skønsmand, som er udpeget af den relevante brancheorganisation, er helt i overensstemmelse med den praksis, som Konkurrencerådet har i lignende sager efter konkurrencelovens 11 a. Denne praksis sikrer, at Konkurrencerådet har oplyst sagen i tilstrækkelig grad. I praksis tillægges skønserklæringer stor vægt, idet de er den eneste form for dokumentation, man har for, hvordan lejen er i forhold markedslejen Det er skønsmandens klare konklusion, at huslejen er lavere end markedslejen. Dette er bl.a. baseret på sammenligningslejemål, hvor han har fastsat den skønsmæssige leje lavt, men han har også taget højde for almindeligt accepterede markedsforhold, såsom lokalplanens begrænsninger i anvendelsen, efterspørgslen i Københavnsområdet generelt og efterspørgslen på det konkrete lejemål. Skønsmanden har herefter konkluderet, at yderligere undersøgelser ikke vil føre til andet resultat. Konklusionen er i øvrigt efterfølgende bekræftet af Tårnby Kommunes skønsmands rapport. For så vidt angår Hellers Yachtværfts mulighed for at varetage egne interesser er disse bl.a. blevet imødekommet ved, at selskabet var repræsenteret ved besigtigelsen af lejemålet, ligesom selskabet undervejs har haft mulighed for at udtale sig. Selskabet har tre gange bedt om fristudsættelser, og hver eneste gang har det fået udsættelsen. Reglerne om partshøring er endvidere overholdt undervejs, ligesom Hellers Yachtværft ikke har haft bemærkninger til skønstemaet, men alene været utilfredse med skønsmandens konklusioner. Endelig er det sådan, at hverken parternes aftale eller erhvervslejelovens regler er til hinder for, at der kan udstedes påbud efter konkurrencelovens 11 a. Sager efter henholdsvis erhvervslejeloven og konkurrenceloven skal behandles efter hvert sit regelsæt, idet det efter erhvervslejelo-

10 10 ven er vigtigt at fastslå, hvad den præcise markedsleje er, hvorimod det efter konkurrenceloven alene skal fastslås, hvorvidt der er sket ulovlig støtte. Konkurrencerådet skal således ikke behandle sagen som en huslejesag efter erhvervslejelovens 13, men sagen er alligevel vurderet ud fra de samme kriterier, som følger af erhvervslejeloven. Endeligt har Konkurrencerådet ikke mulighed for at pålægge en kommune at anlægge en boligretssag, men alene at pålægge kommunen at sikre, at markedslejen bliver opkrævet. Om dette sikres gennem en ny forhandling af aftalen eller sagsanlæg er op til parterne selv at afgøre. Lynettens Bådservice har til støtte for påstanden henvist til, at huslejefastsættelsen, både ud fra den af Konkurrencerådet indhentede erklæring, og ud fra den af Tårnby Kommune indhentede erklæring, ligger langt fra den markedsleje, som skulle være opkrævet. Hvis man beregner den ulovlige støtte ud fra den rapport, som er indhentet af Tårnby Kommune, vil støtten beløbe sig til mellem kr. og kr. Hvis man sammenligner disse beløb med, at Konkurrencerådet alene har fastsat det beløb, der skal betales tilbage, til kr., vil man risikere, at kommuner og private virksomheder i fremtiden ikke vil være tilbageholdende med at fastsætte meget lave lejevilkår ud fra en fælles forståelse af, at man må ændre lejevilkårene til markedsvilkår, hvis lejevilkårene en dag skulle komme til offentlighedens kendskab. Afgørelsen vil derfor ikke have den nødvendige præventive effekt, hvilket alene kan sikres, hvis man pålægger virksomheden at tilbagebetale den fulde ulovlige støtte. Lynettens Bådservice har endeligt anført, at de ikke var blevet oplyst om deres mulighed for at indbringe Konkurrencerådets afgørelse for Konkurrenceankenævnet, hvilket var årsagen til den sene klage. Afgørelsens begrundelse og resultat Vedrørende tidspunktet for klagen fra Lynettens Bådservice Det fremgår af konkurrencelovens 19, stk. 2, nr. 2, at Konkurrencerådets afgørelse kan indbringes for Konkurrenceankenævnet af enhver, som har en individuel, væsentlig interesse i sagen. Det fremgår af videre af 20, stk. 2, at klager til Konkurrenceankenævnet skal indgives

11 inden 4 uger fra Konkurrencerådets afgørelse. 11 Konkurrencerådets afgørelse blev truffet den 23. juni 2010, hvorfor Lynettens Bådservices klage skulle være indgivet senest 21. juli Klagen indkom den 7. september Konkurrencerådet har over for Konkurrenceankenævnet oplyst, at rådets afgørelse blev fremsendt til Lynettens Bådservice uden klagevejledning, og Lynettens Bådservice har over for Konkurrenceankenævnet oplyst, at de blev opmærksomme på klagemuligheden, cirka en uge før klagen blev fremsendt til Konkurrenceankenævnet. Idet Lynettens Bådservice var dem, som oprindeligt havde klaget over Hellers Yachtservice, idet Lynettens Bådservice utvivlsomt har klageadgang efter konkurrencelovens 19, stk. 2, nr. 2, og idet Konkurrencerådet har valgt særskilt at fremsende afgørelsen til Lynettens Bådservice, finder Konkurrenceankenævnet, at Konkurrencerådet ved samme lejlighed burde have givet klagevejledning til Lynettens Bådservice. Da Lynettens Bådservice ikke modtog klagevejledning, løber klagefristen fra det tidspunkt, hvor Lynettens Bådservice blev bekendt med klageadgangen og klagefristen. Da Lynettens Bådservice først er blevet bekendt med klageadgangen en uge før klagen er indleveret, vælger Konkurrenceankenævnet at se bort fra overskridelsen af klagefristen, jf. konkurrencelovens 20, stk. 2, 2. pkt. Herefter tages Lynettens Bådservices klage under behandling. Vedrørende Konkurrencerådets afgørelses indhold Konkurrenceankenævnet finder ligesom Konkurrencerådet, at lejefastsættelsen for lejemålet Kastrup Strandpark 9 ikke var udtryk for markedslejen, og at den lave leje udgjorde en ulovlig offentlig støtte til Hellers Yachtværft. Konkurrenceankenævnet har herved lagt vægt på, at både den sagkyndige vurdering indhentet af Konkurrencerådet, og den sagkyndige vurdering indhentet af Tårnby Kommune, fastslår, at den nuværende leje ikke er i overensstemmelse med markedslejen. Den sagkyndige vurdering indhentet af Konkurrencerådet fastslår videre, at lejen fra begyndelsen har ligget klart under

12 markedslejen. 12 Konkurrenceankenævnet finder således, at det forhold, at Hellers Yachtværft ikke blev hørt i forbindelse med indhentelsen af den sagkyndige vurdering, og at den sagkyndige ikke har besigtiget sammenligningslejemålene ikke fører til, at den sagkyndige rapport skal tilsidesættes. Konkurrenceankenævnet har herved lagt vægt på, at såvel Hellers Yachtværft som Tårnby Kommune var repræsenteret ved besigtigelsen af det omtvistede lejemål. Konkurrenceankenævnet har herved lagt vægt på, at Konkurrencerådet har en selvstændig forpligtelse til at sikre, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, inden der træffes afgørelse. Konkurrencerådet har ved formuleringen af sine spørgsmål til skønsmanden ikke varetaget hverken Hellers Yachtværfts eller værftets konkurrenters interesser, men har derimod alene varetaget interessen for at få sagen tilstrækkeligt oplyst. Konkurrenceankenævnet har videre lagt vægt på, at den sagkyndige er blevet udpeget efter indstilling fra Dansk Ejendomsmæglerforening, og at det ikke er formålet med vurderingen præcist at fastslå, hvad den korrekte markedsleje vil være, men blot om den er på så lavt et niveau, at den kan anses for ulovlig offentlig støtte. Konkurrenceankenævnet finder imidlertid, at Konkurrencerådet ved fastsættelsen af det beløb, der skal betales tilbage, ikke i tilstrækkelig grad har lagt vægt på, at beløbet skal være egnet til at sikre lige konkurrencevilkår og effektiv håndhævelse af de konkurrenceretlige regler. Konkurrenceankenævnet har herved lagt vægt på, at Konkurrencerådet, ved først at vælge det lavest mulige skøn fra skønsmanden og derefter nedsætte det beløb, der skal tilbagebetales ganske betydeligt, med den begrundelse, at der er usikkerhedsmomenter ved opgørelsen af en markedsleje, således har ladet det samme forhold tælle dobbelt. På denne baggrund hjemvises sagen med henblik på fornyet fastsættelse af det tilbagebetalingspligtige beløb.

13 13 Herefter bestemmes Sagen hjemvises til fornyet behandling i Konkurrencerådet. Jens Fejø Ole Jess Olsen Suzanne Helsteen Christian Hjorth-Andersen Jon Stokholm Udskriftens rigtighed bekræftes. Konkurrenceankenævnet den 10. februar Susanne Winther-Nielsen Ekspeditionssekr.

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9

TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 22-06-2011 4/0120-0100-0825 /MBD PUNKT 2: RÅDSMØDE DEN 22. JUNI 2011 TÅRNBY KOMMUNES ULOVLIGE STØTTE, KASTRUP STRANDPARK 9 KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 2. december 2010 i sag nr. 2010-0022402 Nykredit Realkredit A/S (advokat Jan-Erik Svensson) mod Konkurrencerådet (chefkonsulent Vibeke Ulf Dumrath) Resume

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet

2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet 2001-05-17: Interflora-Danmark mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. maj 2001 i sag 00-200.925 Interflora-Danmark (advokat Hanne Magnussen v/ advokat Jens Ahrendt)

Læs mere

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads.

Alle værelserne har endvidere en indbygget hems af varierende størrelse, der af nogen bruges til arbejdsplads og andre til soveplads. ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 DK-8000 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014 Advokat Erik

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet

2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet 2001-11-15: Kirudan A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 15. november 2001 i sag 00-213.839 Kirudan A/S (advokat Erik Korpela-Andersen) mod Konkurrencerådet (specialkonsulent

Læs mere

Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011

Nr. 3 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Indhold 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 1 Udvalgte danske afgørelser fra 2. kvartal 2011 Af Gitte Holtsø, fuldmægtig Louise Tandrup Christensen og fuldmægtig Asbjørn Godsk Fallesen Afgørelser

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - IDI UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 18. juni 2013 U-4-11 Hellers Yachtværft ApS (Advokat Ejnar Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/ advokat Jacob Pinborg) Indledning

Læs mere

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S

Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Anmeldelse af Næstved Kommunes aftale med Maglemølle Erhvervspark A/S Journal nr.3/1120-0304-0001/service/vis Rådsmødet den 25. september 2002 Resumé 1. Næstved Kommune har med brev af 27. december 2000

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221. Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 24. februar 2012 i sag nr. 2011-0026221 Nykredit Realkredit A/S (advokat Morten Kofmann) mod Konkurrencerådet (Kammeradvokaten v/advokat Jakob Pinborg)

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Sygeforsikringen danmarkctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Sygeforsikringen "danmark"ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.423, Sygeforsikringen "danmark" ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. september 2013 Sag 356/2012 Ejendomsselskabet X-gade ApS (advokat Carsten Led-Jensen) mod A (advokat Jesper Bang) og B (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

ØSTRE LANDSRETS DOMBOG B1932002 - JRH UDS~FT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 1. februar 2002 af østre Landsrets 9. afdeling (landsdommerne Teilmann l Lodberg og Steen Mejer Hansen (kst.)). 9. afd. nr. B-1932-00: Advok

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2013-030 Hjørring Vandselskab A/S (Spildevand) mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har den

Læs mere

" Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by)

 Dispensationen søges på 3 erhvervede udlejningsejendomme: 2 Ejendommen (adressen på ejendommen i X-by) Kendelse af 6. oktober 1997. J.nr. 97-24.703. Nærmere bestemt udlejningsvirksomhed i strid med forbudet om udøvelse af anden virksomhed end revisionsvirksomhed. Lov om statsautoriserede revisorer 10. Suzanne

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Elbodan a.m.b.a. mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-35.305 Elbodan a.m.b.a. (advokat Martin André Dittmer) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt

Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt 1 af 6 18-06-2012 14:47 Klage over bindende priser for taxikørsel i Sønderjyllands Amt Journal nr. 2:801-455/Infrastruktur, mje Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Konkurrencestyrelsen har modtaget

Læs mere

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet

2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet 2001-02-27: Viterra Energy Services A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 27. februar 2001 i sag j.nr. 00-122.075 Viterra Energy Services A/S (advokat Jan-Erik Svensson)

Læs mere

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud

Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud KLAGENÆVNET FOR UDBUDS ÅRSBERETNING FOR 2010 I henhold til 27, stk. 4, i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael

DOM. Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 17. juli 2006 af Sø- og Handelsretten sammensat af retsformanden, vicepræsident Michael B. Elmer, og de sagkyndige medlemmer, John Tyrrestrup og Bjarne

Læs mere

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft.

Trappe til 1. sal samt dør ud til nyanlagt gårdsplads, dobbelt carport samt anneks m/lille værelse, udhus og loft. 1 København, den 7. juli 2011 DELKENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mette Lykken v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58, Ganløse 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen den 5. november

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021720 (Michael Ellehauge, Trine Heidemann Garde, Kent Petersen) 12. august 2011 K E N D E L S E Falck Danmark A/S (advokat Christina Heiberg-Grevy, Hellerup) mod Brand

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. Ejendomsmægler Anja Schultz-Rasmussen v/ Pro Erhvervsadvokater Esplanaden 34A, 2. 1263 København K Nævnet har modtaget klagen den 15.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. august 2015 Sag 217/2014 Jens J. Kold Antonsen (selv) mod SEB Ejendomme I A/S (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Annette Rønne Skt. Clemens Torv 11 8000 Århus C Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet

1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet 1999-11-19: LK a/s ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 19. november 1999 afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-194.449, LK a/s ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved skrivelse

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ]

Jeg har besluttet mig for at acceptere det fremsendte købstilbud på kr. 1.800.000 samt overtagelse 01.11.2010 [ ] 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Gert Stokkendal Dæmningen 64 7100 Vejle Nævnet har modtaget klagen den 9. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet

2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet 2004-08-10: MetroXpress Danmark A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10- august 2004 i sag 03-227.629 MetroXpress Danmark A/S (advokat Simon Evers Hjelmborg) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse.

Over for P. Bodholdt Ejendomme ApS s selvstændige krav påstås frifindelse. Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 18. september 2012 i sag nr. BS 43C-2097/2011: A mod P. Bodholdt Ejendomme ApS Sagens baggrund og parternes påstande. Denne sag, der er anlagt den 12. april 2011, vedrører

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

DOM. Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten på Frederiksberg Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 11. marts 2014 i sag nr. BS A-1071/2013: Kasper Wünsche Charlotte Muncks Vej 11, 4. 2400 København NV mod Louise Hvidberg Ingstrup Allé 32 2770

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen,

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen, (Varmeforsyning) XXX af 15. januar 2005 over Stubbekøbing kommune af 21. december 2004 tilslutningspligt til for ejendommen XXX til Stubbekøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dennis Jespersen, Torben Snedevind, Jacob Jespersen, Ole Jespersen og Ellen Jespersen v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod

Læs mere

Post Danmarks fremtidige prissætning

Post Danmarks fremtidige prissætning Post Danmarks fremtidige prissætning Journal nr. 1120-0289-0076/ISA/twa/chj Rådsmødet den 23. februar 2005 Resumé 1. I anledning af en klage fra Forbruger-Kontakt traf Konkurrencerådet den 29. september

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 196-2012 HH og NN mod Ejendomsmægler Fritz Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken og Ejendomsmæglerfirmaet Bredvig Søndergade 27 9780 Løkken afsagt sålydende Kendelse Ved klage

Læs mere

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning

K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning K E N D E L S E angående begæring om opsættende virkning afsagt af Konkurrenceankenævnet den 22. december 2009 i sag nr. 2009-0020551 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg)

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] 2300 København S Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi Den 30. juli 2004

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Britta Stajner Kirkevej 175A 2791 Dragør Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 07. december 2007 blev der i sag nr. 24-2007 AB og BB mod Ejendomsmæglerfirmaet CC afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 30. juli 2007 har advokat KK på vegne af AB og BB indbragt ejendomsmæglerfirmaet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012. Vejle Spildevand A/S. mod K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 23/6 2014 i sag nr. VFL-2012-2-016 og VFL-2013-012 Vejle Spildevand A/S mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Forsyningssekretariatet har

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0015 UL/li. København, den 9. oktober 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 9. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard og Jens Saugstrup Kastrupvej 89 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. januar 2012.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere