MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)"

Transkript

1 MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE/BRT TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) PROJEKTNR. A DOKUMENTNR VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 5. maj 2014 UDARBEJDET ULBA KONTROLLERET KSC GODKENDT OWJ

4

5 AALBORG LETBANE 5 INDHOLD 1 Indledning Omfang og revisionstrin Rapportens indhold 8 2 Grundlag 9 3 Generelle kommentarer 11 4 Specifikke kommentarer 17 5 Revisionsafhandling Revisionspåtegning Resultatet af revisionen (udfyldes af projekterende) Sluterklæring 27

6

7 AALBORG LETBANE 7 Projektbeskrivelse 1 Indledning Aalborg Kommune har udarbejdet et skitseprojekt for første etape af Aalborg Letbane/BRT (i det følgende benævnt letbane), som omfatter en strækning på 11,7 km med 24 stationer. Skitseprojektet skal danne grundlag for gennemførelse af en VVM-undersøgelse for letbanens første etape. Letbanen etableres hovedsageligt i eksisterende veje, hvor den kører i både særligt og delt tracé. Etableringen af letbanen vil derfor medføre, at der skal gennemføres en række ombygninger af eksisterende veje. Aalborg Kommune har anmodet om en trafiksikkerhedsrevision af projektet på trin 2 (skitseprojekt). Projektet er ikke tidligere trafiksikkerhedsrevideret. Trafiksikkerhedsrevision Trin Omfang og revisionstrin En trafiksikkerhedsrevision er en kvalitetsmæssig granskning af alle forhold i projektet, der vedrører trafiksikkerhed. Det er således ikke en kontrol af projektets tekniske kvalitet eller en godkendelse af projektet som sådan. Trafiksikkerhedsrevisionen tager således ikke hensyn til projektets idégrundlag, intentioner, forudsætninger og andre bindinger som f.eks. anlægsøkonomi, særinteresser / -aftaler, arkitektoniske og æstetiske hensyn, osv. Trafiksikkerhedsrevisionen er gennemført på trin 2 - skitseprojekt - efter de principper og retningslinjer, der er beskrevet i Vejdirektoratets håndbog "Trafiksikkerhedsrevision og -inspektion" fra Med trin 2-revisionen udpeges de elementer, som kan tænkes at føre til sikkerhedsmæssige problemer. Dette omfatter f.eks. principper for trafikafvikling, adgangsbetjening af omkringliggende funktioner og udformning af kryds.

8 8 AALBORG LETBANE Kommentarer Problemer Bemærkninger 1.2 Rapportens indhold Denne rapport beskriver resultatet af den gennemførte trafiksikkerhedsrevision. Resultatet er præsenteret i form af generelle kommentarer og specifikke kommentarer. Ved generelle kommentarer forstås forhold, der vedrører projektet i hele dets omfang. Dette kan f.eks. være bemærkninger til principper for krydsudformninger, normaltværprofiler, oversigtsforhold osv. Ved specifikke kommentarer forstås forhold, der kun vedrører projektet på bestemte lokaliteter. Hvis et element vurderes at være i modstrid med vejreglerne eller god trafiksikkerhedsviden, anmærkes det som et problem, hvortil der altid vil være knyttet en anbefaling til løsning. Forhold, der erfaringsmæssigt bør tages op til overvejelse, men ikke kan dokumenteres at føre til en forhøjet risiko for trafikuheld og dermed forringelse af trafiksikkerheden vil være anmærket som bemærkninger. Bemærkningerne vil ofte være suppleret med en anbefaling.

9 AALBORG LETBANE 9 2 Grundlag Revisionen er gennemført på baggrund af følgende materiale: Tegning nr. A "Siteplan From Mølholmsparken to Friluftsbadet, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Friluftsbadet to Suensonsgade, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Suensonsgade to Badehusvej, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Badehusvej to Algade, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Nytorv to Niels Ebbesens Gade, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Niels Ebbesens Gade to Sjællandsgade, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Sjællandsgade to Humlebakken, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Humlebakken to Magisterparken, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Magisterparken to Universitetskorridoren, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Universitetskorridoren to Einsteins Boulevard, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Einsteins Boulevard to Fredrik Bajers Vej, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Fredrik Bajers Vej to Selma Lagerløfs Vej, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Teknisk notat "Aalborg Letbane, Forudsætninger for etape 1 Teknisk baggrundsnotat", version 7.0, dateret d. 11. juni 2013 Teknisk notat "Letbanesekretariatet, Alignment assumptions", version 0,2, dateret d. 4. juni Seks tegninger med tværprofiler for st. -95, 620, 1465, 3365, 3850 og Tegningerne er ikke navngivet og er uden dato.

10 10 AALBORG LETBANE Der er udarbejdet en tegning for letbanens indpasning i forhold til det kommende universitetshospital (Tegning nr. A "Siteplan From Selma Lagerløfs Vej to University Hospital, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013). Denne tegning har efter aftale med den projekterende ikke indgået i revisionen, da der er en række uafklarede grænseflader mellem de to projekter. Projekterende har desuden oplyst: At der vil komme til at køre busser i letbanetracéet på strækningen øst for Vesterbro. Der vil i forbindelse med design af perronerne blive taget højde for, at der er forskellig udstigningshøjde fra henholdsvis letbanetog og busser. At der i modsætning til de reviderede tegninger ikke vil komme til at være fritliggende fodgængerfelter på de frie strækninger mellem signalregulerede kryds. At det er uafklaret, hvordan konflikten mellem cyklister og fodgængere i Kastetvejs sydlige side under jernbanebroen skal håndteres (st ). Strækningen er ikke besigtiget i forbindelse med revisionen. Der er i stedet anvendt luftfoto og Google Streetview.

11 AALBORG LETBANE 11 3 Generelle kommentarer Bygherrekommentar: Som udgangspunkt bør de fremtidige vejregler for letbaner følges. Dette medtages i den videre projektering. Kommentar nr. 1 Problem Smalle støtteheller ved fodgængerkrydsninger Der er på Skydebanevej, Jyllandsgade og Sohngårdsholmsvej etableret støtteheller med en bredde på 1,0-2,0 m (målt på tegning). Jævnfør vejreglen Byernes Trafikarealer bør støtteheller etableres med en bredde på minimum 2,0 m. St St Løsning Det anbefales, at støttehellerne etableres med en bredde på minimum 2,0 m. Projekterendes svar: Det vil i forbindelse med den videre bearbejdning af skitseprojektet i VVM-fasen blive undersøgt om bredden af støttehellerne kan øges indenfor det tilgængelige areal. Revisors svar: Dette bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Hvor der foreslås etableret støtteheller bør disse etableres med min. bredde på 2 m. Hvor dette ikke kan lade sig gøre bør det overvejes hvorvidt de skal etableres.

12 12 AALBORG LETBANE Kommentar nr. 2 Problem Afslutning af cykelsti på frie strækninger Der er flere steder, hvor cyklister bliver ledt direkte ud på letbanetracéet uden nogen form for regulering (se f.eks. udvalgte eksempler nedenfor). Dette indebærer en risiko for, at cyklisterne bliver påkørt af letbanetogene, idet både togførerne og cyklisterne i nogle tilfælde formentlig ikke er tilstrækkelig opmærksomme på denne konflikt. Når løsningen er anvendt sammen med biltrafik (hvor den i øvrigt også kan være problematisk) har bilerne mulighed for at undvige på tværs i tværprofilet. Dette har letbanetog ikke, idet de er "låst fast" af skinnerne. Problemstillingen forværres desuden de steder, hvor afslutningen sker i forbindelse med en kurve, da de enkelte trafikanter kan have svært ved at vurdere, hvor de øvrige trafikanter vil være placeret. St St Løsning Det anbefales, at der i forbindelse med cykelstiens ophør etableres en overgangsstrækning, hvor cyklisterne kører på kørebanen udenfor letbanens sikkerhedszone. Se endvidere kommentar 3. Alternativt bør det undersøges, hvordan denne problemstilling løses i andre sammenlignelige lande. Projekterendes svar: Forslaget medtages i den videre bearbejdning af skitseprojektet. Revisors svar: Dette bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Cyklister bør ikke køre indenfor sikkerhedszonen. Medtages i den videre projektering. Kommentar nr. 3 Problem Cyklister indenfor letbanens sikkerhedszone På en del af strækningen kører letbanen i delt tracé, hvor der afvikles cykeltrafik indenfor letbanens sikkerhedszone. De to trafikarter afvikles med forskellig hastighed, og da letbanetogene ikke har mulighed for at overhale, vil der være en øget risiko for, at der kan ske påkørsler. Udover risikoen for påkørsler må det også forventes, at de fleste cyklister vil opleve det som utrygt at køre foran et letbanetog, der ikke kan passere. Endelig vil der også være risiko for at cyklisterne får deres hjulpar i skinnerne.

13 AALBORG LETBANE 13 Løsning Såfremt det ikke er muligt at etablere cykelstier anbefales det, at kørebanen udvides således, at cykeltrafikken kan afvikles uden for letbanens sikkerhedszone. For at reducere risikoen for at cyklister får deres hjulpar ned i skinnesporene med risiko for styrt, anbefales det på baggrund af udenlandske erfaringer, at der lægges en gummimasse ned i skinnesporene. Projekterendes svar: Løsninger for at forebygge denne risiko vil blive undersøgt i VVM-fasen. Revisors svar: Dette bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Samme svar som til spm. 2. Kommentar nr. 4 Problem Afsætning på indersiden af cykelsti Der er på Kastetvej og Ved Stranden etableret p-båse til bl.a. af- og pålæsning af varer. Disse p-båse er placeret mellem cykelsti og fortov, hvilket indebærer, at biltrafikken skal krydse cykelstien. Da der på begge strækninger er et stort antal cyklister vil der være en øget risiko for uheld, når biltrafikken krydser hen over cykelstien. St Løsning Det anbefales, at p-båsene placeres mellem kørebane og cykelsti. Projekterendes svar: Projektet tilrettes i overensstemmelse med revisors forslag. Placeringen af af- og pålæsningspladser vil blive vurderet nærmere i forhold til behov og pladsforhold. Revisors svar: OK. Bygherres beslutning: OK. Kommentar nr. 5 Problem Køresporsbredde på 1-sporede strækninger På strækningerne med midterlagt tracé er der 1-sporede strækninger med en køresporsbredde på 3,00-3,50 m (ved en hastighed på 50 km/t). Dette indebærer, at det ikke er muligt at passere et havareret køretøj uden at køre op på letbanetracéet eller eventuelt cykelsti/fortov. Dette kan være særligt problematisk på Jyllandsgade og Sohngårdsholmsvej, hvor trafikbelastningen er størst, og hvor trafikanternes tålmodighed ofte er mindst. Endvidere kan der i forbindelse med snerydning opstå problemer med placering af ryddet sne fra kørebanen. Der er ikke et areal mellem kørebane og letbane, hvorfor det kan blive nødvendigt at køre den ryddede sne bort.

14 14 AALBORG LETBANE Løsning På baggrund af ovenstående anbefales det, at kørebaner etableres med en bredde på minimum 3,25 m. Der bør samtidig som minimum sikres, at en del af letbanetraceet er overkørbart, således, at letbanetraceet kan anvendes midlertidigt i forbindelse med passage af havarerede køretøjer eller andre midlertidigt stilleholdende køretøjer. Dette har også betydning i forhold til lysning på kantsten mod letbanetraceet. Projekterendes svar: Det vil ved den videre projektering blive undersøgt, hvorvidt det vil være muligt at øge kørebanebredden til 3,25 m svarende til den anbefalede bredde i vejreglerne, men begrænsede pladsforhold lokalt kan nødvendiggøre at vejreglernes minimumsbredde på 3,0 m tages i anvendelse. På Nyhavnsgade har man valgt 3,5 m af hensyn til snerydningsmateriel. Muligheden for at gøre en del af letbanetracéet overkørbart vil blive overvejet, idet hensynet til at undgå egentlig færdsel heri for andet end letbane eller busser dog skal sikres. Revisors svar: Revisor er enig, at letbanetracéet bør udformes så almindelig færdsel undgås. Dette kan f.eks. ske med en afvigende belægning og et mindre kantstensopspring. Det bør dog i særlige tilfælde være muligt at passere et holdende køretøj (f.eks. ved havari). Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Som udgangspunkt bør vejene udformes med min. kørebanebredde på 3,25 m. I den videre projektering skal der tages stilling til snerydning og plads. Kommentar nr. 6 Problem Løsning Placering af ledningsmaster På størstedelen af strækningen er master til køreledningerne placeret i midten af letbanetracéet. Disse master er at betragte som en fast genstand, da der i letbanetracéet skal køre busser og varelevering til butikker på Kastetvej. Det anbefales, at ledningsmasterne placeres som sidelagte udenfor vejarealet.

15 AALBORG LETBANE 15 Projekterendes svar: I det centrale byområde vil det næppe være relevant at anvende centerstillede master i tracéet, men i stedet enten sideophængte eller facadeophængte køreledninger. Der er opmærksomhed på problemet på strækninger, hvor busser evt. skal færdes sammen med letbanen, hvor løsningen kan være en udvidelse af tracéet. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Hvor andet ikke er muligt placeres masterne centerstillet ved lav hastighed. Evt. med supplerende afværgeforanstaltninger. Kommentar nr. 7 Bemærkning U-vending og venstresving henover midterlagt letbanetracé Letbanen ligger i midterlagt tracé på Skydebanevej, Jyllandsgade og Sohngårdsholmsvej. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det kun tilladt at foretage venstresving i de kryds, der er signalregulerede. Dette indebærer, at det kun er tilladt at svinge højre ind/højre ud ved en række af sidevejene, hvilket medfører omvejskørsel for en række trafikanter. Dette kan føre til, at nogle trafikanter vælger at foretage venstresving. På strækninger med længdeparkering kan der desuden være trafikanter der foretager U-vending henover letbanetracéet. Det bør derfor overvejes at opsætte f.eks. en kantsten eller lignende mellem sporene, der forhindrer biler i at krydse hen over sporene. På Kastetvej, Borgergade, Ved Stranden og Boulevarden ligger letbanen i delt tracé. På disse strækninger er der en række prioriterede kryds, hvor der kan ske venstresving. For at modvirke at en venstresvingende ikke kommer til at holde med venstre forende ind over letbanesporet bør det overvejes at indarbejde en fysisk markering mellem de to køreretninger. Dette kan f.eks. være en vulst bestående af to-tre række chaussésten. St Projekterendes svar: Det er hensigten, at der generelt ikke skal kunne ske venstresving over tracéet, hvor letbanen færdes i særligt tracé og at dette reguleres gennem skiltning evt. kombineret med tiltag, der van vanskeliggøre krydsning (f.eks. skift fra affasede kantsten langs tracé til fuldkantede). Risikoen for fejlplacering på strækninger med delt tracé vurderes være mindre end på almindelige veje, idet letbanesporene i begge retninger vil markere konfliktzonen. En vulst kan være uhensigtsmæssig i forhold til vedligehold i tracéet og risikoen for faldulykker ved diffus krydsning over tracéet.

16 16 AALBORG LETBANE Revisors svar: Dette forhold skal ses i sammenhæng med kommentar nr. 5, hvor det påpeges, at det skal være muligt at passere et havareret køretøj. Det bør derfor overvejes at indarbejde et fysisk element der adskiller de to trafikretning (ved delt tracé) og besværliggør krydsning henover letbanetracéet. Som nævnt kan dette ske med en vulst eller en kantsten. Revisor er enig i, at en vulst eller kantsten kan øge risikoen for faldulykker ved diffus krydsning, men dette forhold skal ses i forhold til risikoen i forbindelse med køretøjer, der enten krydser henover letbanetracéet eller kommer til at placere sig i modkørende letbanetogs manøvreareal. Umiddelbart vurderes risikoen og skadesomfanget at være størst ved forholdet omkring biltrafik, som krydser over letbanesporene. Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Medtages i den videre projektering hvor driftshensyn indtænkes. Kommentar nr. 8 Bemærkning Udformning af perroner Perronerne ligger generelt helt ud til kørespor, hvor der afvikles biltrafik. Det gælder både på strækninger med delt tracé og strækninger med midterlagt tracé, hvor biltrafikken kører bagom perronerne. Perronerne vil være at betragte som en fast genstand. I forbindelse med den videre projektering bør der derfor være opmærksomhed på, at perronernes design udføres, så de ikke er påkørselsfarlige. Projekterendes svar: Muligheden for at indlægge ekstra afstand til perronen fra køresporet vil blive undersøgt i forbindelse med den videre projektering. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Fokus bør være at de ikke er påkørselsfarlige frem for at øge afstanden.

17 AALBORG LETBANE 17 4 Specifikke kommentarer Kommentar nr. 9 Rundkørsel ved vestligt depot (st. -500) Bemærkning Det er på grund af det midterlagte tracé ikke muligt at foretage venstresving på Skydebanevej. Der er derfor etableret en rundkørsel, hvor trafikken kan vende. Rundkørslen er placeret ved indkørslen til letbanens vestlige depot. Det er i tekst beskrevet, at rundkørslen skal signalreguleres, men det fremgår ikke, hvordan dette skal ske i praksis. Med den viste udformning vil det være nødvendigt at signalregulere alle konflikter mellem indkørende og cirkulerende biltrafik og letbanetog. Da det ikke vurderes nødvendigt, at trafik fra syd skal kunne vende i rundkørslen, bør det overvejes at ændre geometrien som vist på nedenstående skitse. Herved vil det kun være nødvendigt at regulere en konflikt (biltrafik fra nord og letbanetog). Projekterende har oplyst, at det overvejes at byudvikle området vest for Skydebanevej. Dette område forventes i givet fald betjent via rundkørslen. I så fald bør det overvejes at ændre krydset til et signalreguleret T-kryds, hvor sekundærhellen på Skydebanevej nord har en bredde, der muliggør U-vending i signalkrydset.

18 18 AALBORG LETBANE Projekterendes svar: Noget tyder på, at de kommende vejregler for letbaner ikke vil åbne mulighed for rundkørsler. Da der samtidig nu arbejdes med byvækst i Mølholmparken vil krydsudformningen blive ændret til et signalkryds ved den videre bearbejdning af projektet. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Belyses i den videre projektering. Kommentar nr. 10 Smalt fortov (st. 450) Bemærkning I begge sider af vejen er fortovet etableret med en bredde på 0,5 m (målt på tegning). Det betyder, at fodgængere med barnevogne og kørestolsbrugere vil være nødsaget til at færdes helt eller delvist ud på cykelstien, hvorved der vil være en øget risiko for at blive påkørt af en cyklist eller knallertfører. Det bør overvejes at udvide fortovet til minimum 1,5 m. Projekterendes svar: Ved den videre projektering vil krydsningshellerne blive fjernet og fortovsbredden udvidet som anbefalet. Revisors svar: OK. Bygherres beslutning: OK. Kommentar nr. 11 Stor forsætning af biltrafik i krydset ved Vestre Fjordvej (st. 750) Problem Den østgående biltrafik har i krydset ved Vestre Fjordvej en forsætning på 1:3, hvorved der vil være en øget risiko for at østgående biltrafik kommer over i det vestgående letbanespor. Jf. vejreglen Byernes Trafikarealer bør der ved 50 km/t ikke anvendes skrappere forsætninger end 1:7. Løsning Det anbefales, at forsætningen af det østgående ligeudspor ændres til minimum 1:7. Dette kan nødvendiggøre, at standsningsstedet vest for Vestre Fjordvej flyttes mod nord. Denne kommentar skal ses i sammenhæng med kommentar nr. 12.

19 AALBORG LETBANE 19 Projekterendes svar: Der vil blive arbejdet med en løsning, hvor der ikke er ligeudkørende trafik fra Skydebanevej til Kastetvej, og hvor den vestlige del af Kastetvej således er ensrettet mod vest. Revisors svar: OK. Bygherres beslutning: OK. Kommentar nr. 12 Udformning af cykelstier på østlig vejgren i krydset ved Vestre Fjordvej (st. 750) Problem Cykelstien i tilfarten på Kastetvej afsluttes umiddelbart før stoplinjen, hvorved der vil være en øget risiko for uheld mellem bil- og cykeltrafik (se evt. ovenstående figur). I frafarten er der ingen cykelsti umiddelbart efter krydset. Det betyder, at ligeudkørende cyklister fra vest mod øst ledes ud på kørebanen, hvorved der vil være en betydelig risiko for, at de bliver klemt/påkørt af en bil. Dette forstærkes af ovenstående forhold om biltrafikkens forsætning. Løsning Det anbefales, at cykelstierne i både til- og frafarten føres frem til det centrale krydsområde. Projekterendes svar: Udformningen af krydset vil blive justeret, således der i højere grad kan tages hensyn til cykeltrafikken. En løsning kan være at ophæve cykelstien i vestlig retning før krydset, således at biler og cykler færdes sammen op mod krydset. Revisors svar: Projekterende svar til løsning vurderes ikke umiddelbart at kunne tilvejebringe tilstrækkeligt areal til at afhjælpe den påpegede problemstilling for cyklister. Dette gælder især for cyklister fra vest mod øst. I forbindelse med skitsering af den vestgående cykeltrafik bør der være fokus på afslutningen af cykelstien, se kommentar nr. 2. Bygherres beslutning: Enig i revisors svar.

20 20 AALBORG LETBANE Kommentar nr. 13 Manglende fortov (st ) Problem Der er i begge vejsider ikke etableret fortov mellem husfacaderne og cykelstierne på Kastetvej umiddelbart vest for Poul Paghs Gade. Det indebærer, at beboere træder direkte fra deres trappeopgange ud på cykelstien. Det indebærer samtidig, at fodgængertrafik langs med Kastetvej enten skal gå på cykelstien eller krydse hen over cykelstien to gange for at benytte perronen som fortov. I begge tilfælde kan der være en øget risiko for, at cyklister eller knallertførere påkører fodgængere på cykelstien. Løsning Det anbefales, at der tilvejebringes areal til etablering af fortov. Dette kan f.eks. ske ved at flytte det sydlige standsningssted til øst for Poul Paghs Gade. Dette vil medføre en forsætning af kørebanen, men vurderes nødvendig for at sikre en trafiksikker løsning. Projekterendes svar: Løsningen omkring Vestbyen Station skal bearbejdes yderligere ved den videre projektering, i det der desuden kan være udfordringer i forhold til lysningshøjder og gradienten ned mod underføringen. Det kan evt. være nødvendigt at flytte stoppestedet i én retning vest for jernbanen. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Det vil ikke være acceptabelt at træde direkte ud på en cykelsti. Problemstillingen tages med i den videre projektering. Kommentar nr. 14 Forsætning af cykelsti (st ) Bemærkning Cykelstien i Kastetvejs nordlige side har en kraftig forsætning umiddelbart efter Poul Paghs Gade (se evt. ovenstående figur). Det bør i forbindelse med den videre projektering overvejes at etablere forsætningen med en mindre vinkeldrejning. Projekterendes svar: Se 13. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Medtages i den videre projektering. Kommentar nr. 15 Kort strækning med manglende cykelsti (st ) Problem De enkeltrettede cykelstier på Kastetvej er afbrudt på strækningen mellem Vendelbogade og Vesterbro. Dette indebærer, at cyklisterne ledes ureguleret ud på letbanetracéet (se evt. 0) og, at cyklisterne kommer til at færdes indenfor letbanens sikkerhedszone (se evt. 0), hvorved der vil være en øget risiko for at letbanetog kommer til at påkøre cyklister.

21 AALBORG LETBANE 21 Løsning Det anbefales, at geometrien ændres således, at det er muligt at have cykelstier i begge sider af vejen på hele strækningen. Der kan f.eks. skabes mere plads i tværprofilet ved at give letbanen et S-kurvet forløb, hvorved perronerne kan forskydes væk fra hinanden. Projekterendes svar: Løsninger for strækningen vil blive belyst nærmere i forbindelse med den videre projektering. Det kan vise sig nødvendigt at afbryde cykelstierne allerede ved Badehusvej, således at cyklister og letbanetog færdes sammen på strækningen. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Der bør ikke køre cyklister indenfor sikkerhedszonen. Det bør i stedet overvejes at skaffe mere plads. Kommentar nr. 16 "Knækkede" fodgængerfelter på John F. Kennedys Plads (st ) Bemærkning I krydset ved busterminalen på John F. Kennedys Plads er der etableret to fodgængerfelter, som "knækker" ved midterhellerne. Af hensyn til synshandicappede bør det i forbindelse med den videre projektering overvejes at rette fodgængerfelterne op. Projekterendes svar: Det vil formentlig være muligt at rette krydsningen i krydsets nordlige ben. I det østlige ben vil det formentlig være nødvendigt at overveje andre muligheder for at lede trafikanterne f.eks. taktile belægninger. Revisors svar: Det vurderes mest hensigtsmæssigt at undgå retningsskift på midterhellen, selvom det indebærer, at fodgængerfelterne ikke kommer til at ligge vinkelret på fortovet. Bygherres beslutning: Ændres hvis muligt, evt. ledelinjer.

22 22 AALBORG LETBANE Kommentar nr. 17 Cykeltrafik mellem Bornholmsgade og Fyensgade/Karolinelundsvej (st ) Problem Stisystemet mellem Bornholmsgade og Fyensgade/Karolinelundsvej synes at være mangelfuldt. Det er uklart, hvordan cyklister fra Karolinelundsvej skal komme fra Fyensgade til Bornholmsgade. Det er ligeledes uklart, hvordan cyklister fra Bornholmsgade skal komme til Fyensgade/Karolinelundsvej. Derudover ledes cyklisterne ureguleret ud på letbanetracét, hvorved der vil være en øget risiko for at letbanetog kommer til at påkøre cyklister (se evt. kommentar nr. 2) Løsning Det anbefales, at geometrien gentænkes og, at der skabes sammenhængende ruter for alle cykliststrømmene. Der bør i den forbindelse tages hensyn til kommentar nr. 2 og kommentar nr. 3. Projekterendes svar: Muligheden for at øge pladsen til cyklister rundt om hjørnet ved Bornholmsgade vil blive belyst i den videre projektering. Cyklisternes krydsning med letbanetracéet skal som bilernes krydsning med dette signalreguleres, hvilket ikke fremgår af den foreliggende tegning. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Løsningen vurderes i den videre projektering, evt. ved at skaffe mere plads ved ekspropriation af stueetage i hjørneejendommen.

23 AALBORG LETBANE 23 Kommentar nr. 18 Manglende fodgængerfelt på tværs af letbanetracé (st ) Bemærkning Der er uoverensstemmelse i vejgeometrien mellem det foreliggende letbaneprojekt og den busvej, der er etableret syd for T.H. Sauers Vej (se nedenstående tegningsudsnit og luftfoto). Letbaneprojektet bør i forbindelse med den videre projektering tilpasses den eksisterende vejgeometri. Herunder bør fodgængerfeltet på tværs af T.H. Sauers Vej forlænges på tværs af letbanetracéet, og cykeltrafikken fra nordvest mod sydøst bør sikres et mere retlinet forløb. Projekterendes svar: Det er hensigten, at den nuværende krydsudformning bibeholdes. Projektet tilrettes i overensstemmelse hermed. Revisors svar: OK. Bygherres beslutning: OK.

24 24 AALBORG LETBANE Kommentar nr. 19 Biltrafik fra Gigantium (st ) Bemærkning I forbindelse med større arrangementer i Gigantium er det i dag muligt at lede biltrafikken hurtigt ud fra parkeringspladsen til T.H. Sauers Vej via busvejen og serpentinervejen op til samkørselspladsen ved T.H. Sauers Vej. Det ser af det reviderede materiale også ud som om, at der skal være mulighed for dette fremadrettet, men der er kun skitseret en tilpasning af skråningsanlægget ved parkeringen til parkeringspladsen. Det er ikke vist, hvordan biltrafikken ledes henover cykelsti og fortov til serpentinervejen. Der er bør i forbindelse med den videre projektering være fokus på udformningen af denne krydsning. Projekterendes svar: Det er hensigten, at den nuværende krydsudformning bibeholdes. Projektet tilrettes i overensstemmelse hermed. Revisors svar: OK. Bygherres beslutning: OK. Kommentar nr. 20 Stopsigt gennem universitetsområdet (st ) Bemærkning Projekterende har oplyst, at der endnu ikke er taget stilling til letbanens hastighed gennem universitetsområdet. Der er på denne strækning flere skarpe kurver med beplantning/jordvolde i kurvernes indersider, hvilket begrænser oversigten. Det er indenfor vejens tværprofil kun muligt at opnå en sigtlængde på ca. 35 m (målt på tegning). Stopsigtlængden ved 30 km/t er knap 30 m, mens den ved 50 km/t er på 55 m. Det bør i forbindelse med den videre projektering sikres, at den nødvendige oversigt er til stede enten ved at skilte hastigheden ned til 30 km/t eller ved at fjerne beplantning og andre sigthindrende genstande i indersiden af kurverne. Projekterendes svar: Tages til efterretning. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering.

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT PROJEKTPLANER OG KORT 2 PROJEKTPLANER OG KORT INDLEDNING Denne bilagsrapport

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2

TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Til Aarhus Kommune Dokumenttype Rapport Dato 2011-10-04 TSR RUNDKØRSEL I STUDSTRUP - TRIN 2 Revision 1 Dato 2011-10-04 Udarbejdet af EGS Kontrolleret af LLJ Godkendt af Beskrivelse EGS Ref. Rambøll Olof

Læs mere

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted

Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Banedanmark Kværkebyvej og Bedstedvej København-Ringsted Trafiksikkerhedsrevision trin 2 version 2 Udgivelsesdato : September 2013 Projekt : 22.4008.01 Udarbejdet : Thomas Rud, trafiksikkerhedsrevisor

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Indholdsfortegnelse. Trafikanalyse af Lågegyde. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Hørsholm Kommune Trafikanalyse af Lågegyde COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Forudsætninger 1 3 Grundlag

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Perroner og materiel 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - Erfaringer fra letbaner i udlandet Perroner og materiel Oktober 2010 Udgivelsesdato 05.10.2010 Billedkatalog - Perroner

Læs mere

Trafik- og Byggestyrelsens

Trafik- og Byggestyrelsens Trafik- og Byggestyrelsens sikkerhedskonference Nye vejregelhåndbøger om letbane på strækninger og standsningssteder Mogens Møller mm@viatrafik.dk 1 Letbanehåndbøger Formålet med letbanehåndbøgerne er

Læs mere

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2

VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG INDHOLD. 1 Indledning, baggrund. 1 Indledning, baggrund 1. 2 Eksisterende forhold og problemstillinger 2 RINGKØBING SKJERN KOMMUNE VEJVISNING OG PARKERING I SØNDERVIG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk FORSLAG TIL ÆNDRINGER INDHOLD 1 Indledning, baggrund

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE NORDRE BYDEL.

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE NORDRE BYDEL. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE NORDRE BYDEL. SE Trafik 11. august 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr.

Læs mere

1f 10ao 10aq 10an AABO SØRENSEN TRAFIKVURDERING AF REVIDERET KRYDSUDFORMNING I SVENSTRUP SYD ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund COWI

Læs mere

gravearbejder i en cykelby

gravearbejder i en cykelby gravearbejder i en cykelby syv gode afspærringsløsninger www.kk.dk/vejpladspark 2 syv gode afspærringsløsninger / gravearbejder i byen AFSPÆRRING I EN CYKELBY København har nogle af verdens mest cykeltrafikerede

Læs mere

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger.

Hverken Kingosgade eller Alhambravej er udpeget som særligt uheldsbelastede strækninger. Notat 13. november 2013 Dok.nr.: 2013/0012340-2 Løsningsforslag for etablering af cykelstier på Kingosgade og bravej By- og Miljøområdet Vej- og Parkafdelingen Rådhuset Kingosgade og Alhambravej er begge

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ

RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 02-2012 RINGSTED KOMMUNE PRJ 2, NÆSTVEDVEJ PROJEKTNR.

Læs mere

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO

UDKAST. Vordingborg Kommune. Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat. NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO UDKAST Vordingborg Kommune Busomlægning Chr. Richardtsvej Notat NOTAT 22. september 2013 TFK/TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1 Buslinjer... 4 2.2 Trafikafvikling

Læs mere

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag

Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag Cykelstier på Jernbane Allé Projektforslag TEKNISK NOTAT 15. december 2014 LBP/SSN Udarbejdet af Via Trafik for Københavns Kommune december 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Projektbeskrivelse...

Læs mere

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune

Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune NOTAT: Vejmyndighedsbehandling i Glostrup Kommune Letbane Ring 3. Glostrup Kommune har modtaget udbudsprojekt for letbanen i Ring 3. Derudover er modtaget trafiksikkerhedsrevision, trin 2-3, udarbejdet

Læs mere

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3

ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG INDHOLD. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1. 2 Forudsætninger 2. 3 Delstrækning 1, Depot Vesterbro 3 LETBANESEKRETARIATET ANLÆGSOVERSLAG FOR ETAPE 1 - BILAG 1: LEDNINGSANLÆG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

MARTS 2014 FAVRSKOV KOMMUNE LETBANER I FAVRSKOV SUPPLERENDE STRÆKNINGSGENNEMGANG

MARTS 2014 FAVRSKOV KOMMUNE LETBANER I FAVRSKOV SUPPLERENDE STRÆKNINGSGENNEMGANG MARTS 2014 FAVRSKOV KOMMUNE LETBANER I FAVRSKOV SUPPLERENDE STRÆKNINGSGENNEMGANG ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MARTS 2014 FAVRSKOV

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 3: SKOLEVEJSPROJEKTER I KARISE SE Trafik 20. januar 2016 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TÅSINGE.

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TÅSINGE. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TÅSINGE. SE Trafik 11. august 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492

Læs mere

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker

TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS. undgå højresvingsulykker TILTAG I SIGNALREGULEREDE KRYDS undgå højresvingsulykker Undgå højresvingsulykker Tiltag til forebyggelse af ulykker mellem højresvingende lastbiler/biler og ligeudkørende cyklister i signalregulerende

Læs mere

Høje Tåstrup Kommune

Høje Tåstrup Kommune Høje Tåstrup Kommune Tåstrup Bymidte: Køgevej, Vesterparken, Østerparken Trafiksikkerhedsrevision efter udførelse af Køgevej fase 1 Diverse revisionstrin 10-06-04 Sag 0472821 J.nr. D00002-1-LLJ.doc Udarb.

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5.

UDKAST. Hørsholm Kommune. 1 Indledning. 2 Eksisterende forhold. Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden. NOTAT 5. UDKAST Hørsholm Kommune Bolbrovej Løsningsforslag til nedbringelse af hastigheden NOTAT 5. juli 2006 JVL/mm 1 Indledning Hørsholm Kommune har etableret en 40 km/t hastighedszone i området omkring Bolbrovej.

Læs mere

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade

Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Trafikafvikling i området Søndre Fasanvej - Smallegade Analyse af scenarier November 2013 Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Elena Pérez-Rebollo Kontrolleret af: Lene Hansen Godkendt af: Elena Pérez-Rebollo

Læs mere

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl

UDKAST. Fredensborg og Hørsholm kommuner. Lågegyde Projektbeskrivelse. 25. marts 2010 mkk/jvl UDKAST Fredensborg og Hørsholm kommuner Lågegyde Projektbeskrivelse 25. marts 2010 mkk/jvl Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Analyser... 4 2.1 Trafiktællinger... 4 2.2 Uheld... 5 2.3 Tilfredshed...

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TVED OG ØSTRE BYDEL.

TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TVED OG ØSTRE BYDEL. SE TRAFIK TRAFIKSIKKERHEDSREVISION, TRIN 4: SVENDBORG TRAFIKSIKKERHEDSBY DELOMRÅDE TVED OG ØSTRE BYDEL. SE Trafik 11. august 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk

Læs mere

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej

Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Skagen Kommune Vurdering af butiksplacering ved Kattegatvej Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk 1 Baggrund Kommuneplanen

Læs mere

Trafiksikkerhedsrevision trin 2

Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Tlf.: 2015Mogens Ingeniør 9008 Sørensen Overgade 32 B 5000 Odense C E-mail: Overgade32@gmail.com 19. maj 2014 Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Omlægning af Næsvej 1 Om projektet Assens Kommune har vedtaget

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll

NOTAT. Søren Lynggaard Andersen Kommende skolebestyrelse. Marie Kjellerup Thesbjerg Rambøll. Dato Rambøll NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 40. Jellebakkeskolen med Vejlby Skole Dato 2013.03.12 Deltagere Anne Maribo Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune Klaus

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE

VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE REMA EJENDOM A/S VEJADGANG TIL NY DALIGVAREBUTIK FRA ELVERDAMSVEJ 308 I KIRKE HYLLINGE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1

Læs mere

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA

UDKAST. MT Højgaard A/S. 1 Indledning. Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning. 17. januar 2014 SB/PSA UDKAST MT Højgaard A/S Sorgenfri Torv Trafikanalyse, sammenfatning 17. januar 2014 SB/PSA 1 Indledning I forbindelse med planerne for området omkring Sorgenfri Torv har Via Trafik analyseret de fremtidige

Læs mere

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune

Vurderingen baserer sig på følgende grundlag: - Bebyggelsesplan, dateret 19/12 2014. - Trafiktællinger, Hillerød Kommune Notat Hillerød Kommune ULLERØDBYEN Trafikal vurdering 17. december 2014 Projekt nr. 218546 Dokument nr. 1214349121 Version 1 Udarbejdet af ACH Kontrolleret af PFK Godkendt af PFK 1 BAGGRUND I forbindelse

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3

Kvalitets- og Designmanual. Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Del 3 Kvalitets- og Designmanual Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger i Nordfyns Kommune Indhold Formål... 3 Generelt... 4 1. Byporte... 6 1.1 Visuel Byport specieldesignet i metal... 6 1.2 Visuel Byport

Læs mere

EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave

EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING. AUGUST 2016 Høringsudgave EKSEMPELSAMLING PLANLÆGNING OG PROJEKTERING FOR MODULVOGNTOG I VEJANLÆG ANLÆG OG PLANLÆGNING AUGUST 2016 Høringsudgave FORORD Denne eksempelsamling indeholder eksempler på ombygning af vejanlæg, så der

Læs mere

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE AABENRAA KOMMUNE BILAG 1: PROJEKTBESKRIVELSE PADBORG SKOLECYKELBY ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål Aabenraa Kommune

Læs mere

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv.

TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Sammenfatning 2. 3 Ny dagligvarebutik mv. FL-CONSULT APS TRAFIKVURDERING AF NY DAGLIGVAREBUTIK PÅ HOLBÆKVEJ I RINGSTED ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TRAFIKNOTAT INDHOLD

Læs mere

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG

BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG BANEVEJEN TRAFIK- OG PARKERINGS- FORHOLD VED REGIONS- HOSPITAL VIBORG / BANEVEJEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. Forudsætninger for det geometriske design 1 3. Overordnet trafikstruktur 2 3.1 Udformning af

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190. Rema Ejendomsinvest A/S. Trafikredegørelse. 1 Baggrund Rema Ejendomsinvest A/S Ny REMA1000 - Hundige Strandvej 190 Trafikredegørelse COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund

Læs mere

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ.

SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE TRAFIK NOTAT NØRBYVEJ 2-1 VEJ I ÅBENT LAND. ETABLERING AF 2-1 VEJ. SE Trafik 28. september 2015 Vangelystvej 10, 5250 Odense SV Tlf. 6160 7260 Mail: steen@setrafik.dk CVR-nr. 3492 6093 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AALBORG LETBANE - FASE 2 - UDVIKLING I ANLÆGSOVERSLAG INDHOLD. 1 Baggrund. 2 NAB principper. 1 Baggrund 1. 2 NAB principper 1

AALBORG LETBANE - FASE 2 - UDVIKLING I ANLÆGSOVERSLAG INDHOLD. 1 Baggrund. 2 NAB principper. 1 Baggrund 1. 2 NAB principper 1 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE - FASE 2 - UDVIKLING I ANLÆGSOVERSLAG ARBEJDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2

Læs mere

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010

Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Dato: 09.11.2010 Notat Til: Vedrørende: Bilag: MPU Trafiksanerende foranstaltninger A Hastighedsdæmpende foranstaltninger i boligområder Side 1/9 Kontaktperson Indledning...2 Skiltning...2 Fysiske foranstaltninger...3

Læs mere

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til :

Notat. Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde. : Lars Bonde, Syddjurs Kommune. : Thomas Rud Dalby, Grontmij A/S. Vedlagt : Kopi til : Notat Syddjurs Kommune Trafiksikkerhed på Hovedgaden i Rønde Sofiendalsvej 94 9200 Aalborg SV Danmark T +45 9879 9800 F +45 9879 9857 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 17. maj 2011 Projekt: 21.2776.53 Til

Læs mere

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen.

På delstrækninger er der i dag ensrettet for biltrafik. Cykeltrafik er tilladt i begge retninger på hele strækningen. NOTAT Projekt Ringsted Bymidte Rundkørsel samt trafiksanering Nørregade og Søgade Kunde Ringsted Kommune Notat nr. 0 Dato 2010-11-16 Til Fra Ringsted Kommune Rambøll 1. Indledning Ringsted Kommune har

Læs mere

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3

HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED RØDE PORT INDHOLD. 1 Indledning og konklusion 2. 2 Projektbeskrivelse 3 ROSKILDE KOMMUNE HØJRESVINGENDE CYKLISTER VED "RØDE PORT" ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning og konklusion

Læs mere

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER

FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER FORSØG MED HØJRE- SVING FOR RØDT FOR CYKLISTER HØJRESVING FOR RØDT - HVORFOR? Transportministeriet arbejder med at formulere en ny national cykelstrategi. Visionen er, at hele Danmark skal op på cyklen.

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Sankt Jørgens Vej, Svendborg

Sankt Jørgens Vej, Svendborg Sankt Jørgens Vej, Svendborg Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter Granskning af løsningsmuligheder Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 11.07.2014 Version: 02 Projekt nr.: 7108-001 MOE A/S Åboulevarden

Læs mere

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej

Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej 1 Værløse Kommune Analyse af trafikforhold på Kirke Værløsevej Hovedrapport August 1999 Dokument nr. 44438-001 Revision nr. 1 Udgivelsesdato August 1999 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt MSD 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold

Fredeliggørelse af Østerbrogade. 1. Indledning. 2. Nuværende forhold Østerbro Lokaludvalg Teknik & Miljø Randersgade 35, parterre 2100 København Ø Att.: Linda Christensen Fredeliggørelse af Østerbrogade 1. Indledning Østerbro Lokaludvalg har på møde den 6.10.2010 anmodet

Læs mere

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt:

Checkliste 12. cykelstier og fodgængerarealer. Projekt. Dato. Revisor. Nr. Beskrivelse Ok Kommentarer. Stier generelt: Revisor Dato Stier generelt: 1. Er der foretaget en ordentlig planlægning for de lette trafikanter? foreligger tællinger af eksisterende cykel- og fodgængertrafik? er der redegjort for betydende turmål?

Læs mere

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI

SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Til Allerød Kommune Dokumenttype Notat Dato August, 2012 SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI SANDHOLMGÅRDSVEJ NY STI Revision Dato 2012-08-16 Udarbejdet af Jan Villumsen Kontrolleret af cw Godkendt af Beskrivelse

Læs mere

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel

Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel Trafik- og adfærdsanalyse af en rundkørsel v/ Lene Hansen, MOE A/S og Peter Raaschou, Frederiksberg Kommune VEJFORUM 2015 SIDE 1 Placering VEJFORUM 2015 SIDE 2 Baggrund Uheldsbelastet og utryg Ombygget

Læs mere

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer

Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Renovering af Fortvej Skema - behandling af indkomne høringssvar med Teknisk Forvaltnings kommentarer Bilag 3 Side 1 Renovering af Fortvej Oversigt over indkomne høringssvar til skitseprojektet for Fortvej

Læs mere

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B

BILAG 1. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie A. BILAG 2. Trafikberegninger år 2015 & 2025, Scenarie B Middelfart Øst Skitseforslag til udbygning af det kommunale vejnet i forbindelse med ny motorvejstilslutning, og planer for byudvikling i den østlige del af Middelfart. Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej

NOTAT. Ejer Bavnehøj Skole forslag til forbedret skolevej NOTAT Projekt Kunde Skoleanalyser i Skanderborg: Ejer Bavnehøj Skole Skanderborg Kommune Til Fra Kresten Madsen Maria Thrysøe Krogh-Mayntzhusen og Martin Splid Svendsen Ejer Bavnehøj Skole forslag til

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013

Sikre Skoleveje ved 4 skoler. Borgermøde 06.06.2013 Sikre Skoleveje ved 4 skoler Borgermøde 06.06.2013 1 Udpegede områder (Mellem Zoner) 2 2 Udpegede områder (Signalanlæg og Amagerbrogade) 3 3 Udvalgte projekter (Signalanlæg og Mellem Zoner) Smyrnavej Parmagade

Læs mere

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje

Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Supercykelstiers passage af indkørsler og sideveje Indledning Supercykelstierne er et højklasset netværk af cykelruter, der især er målrettet pendlercyklister.

Læs mere

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé

Sagsbeh: MK Sagsnr.: Notat. By- og Miljøområdet. Teknisk notat for cykelbaner på Sønderjyllands Allé 14-02-2012 Sagsbeh: MK Sagsnr.: 2012-0000069-9 Notat By- og Miljøområdet Teknisk notat for cykelbaner på Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 2 INDLEDNING OG PRÆSENTATION 2 3 KORTLÆGNING AF EKSISTERENDE FORHOLD

Læs mere

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ

UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Til Dokumenttype Dokumentation Dato September 2011 HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ HØRSHOLM KOMMUNE UDFORMNING AF ØRBÆKSVEJ Revision 1 Dato 2011-09-16 Udarbejdet af MCN, RAHH, HDJ Kontrolleret

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

UDKAST. Rudersdal Kommune

UDKAST. Rudersdal Kommune UDKAST Rudersdal Kommune Birkerød Bymidte Vurdering af ændringer på vejnettet NOTAT REV. 1 22. august 2014 JVL/uvh 1 Baggrund Indholdsfortegnelse 1 Baggrund... 1 2 Skiltning og P-ring rundt om Birkerød

Læs mere

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Hvorfor netop fodgængere? Begrænset fokus på fodgængeres trafiksikkerhed fra nationalt og kommunalt niveau Ingen nyere

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

Figur 1 på næste side viser krydset.

Figur 1 på næste side viser krydset. MEMO TITEL Lukning af Mellem Broerne DATO 19. marts 2012 TIL John Arvid KOPI Anders Hansen FRA Lárus Ágústsson PROJEKTNR A020320 ADRESSE COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Danmark TLF +45 56 40 00 00

Læs mere

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 VARDE KOMMUNE VURDERING AF SKOLEVEJ TIL AGERBÆK SKOLE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende forhold

Læs mere

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG

VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. januar 2015 14/15596-1 Ditte Holst Nielsen dihn@vd.dk 7244 2269 VEJDIREKTORATETS PROJEKTERINGSVEJLEDNING FOR MODULVOGNTOG 1. BESKRIVELSE INDLEDNING Vejdirektoratets

Læs mere

BELYSNING AF PRINCIPIELLE LINJEFØRINGER I AALBORG MIDTBY

BELYSNING AF PRINCIPIELLE LINJEFØRINGER I AALBORG MIDTBY LETBANESEKRETARIATET, NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BELYSNING AF PRINCIPIELLE LINJEFØRINGER I AALBORG MIDTBY ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter

Kvalitetssikring for cyklister. Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Kvalitetssikring for cyklister Odense Kommunes retningslinjer for vejprojekter Odense Kommune 2015 1 Baggrund I 2014 vedtog Odense Byråd en ny ambitiøs cykelhandlingsplan. Frem til 2018 skal cykelturene

Læs mere

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ

TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ UDKAST 10.07.2015 Forslaget er endnu ikke politisk behandlet TRAFIKSANERING AF HØJE BØGEVEJ FORSLAG TIL FASE 1 JULI 215 1 Svendborg kommune Center for Ejendomme og Teknisk service Svendborgvej 135 5762

Læs mere

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik

Letbane i Aalborg. en vision for udvikling af den kollektive trafik Letbane i Aalborg en vision for udvikling af den kollektive trafik Den kollektive trafik er i fokus. Blandt årsagerne er den stigende trængsel, klimadebatten og behovet for at fastholde byernes tilgængelighed

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune 1 Frederiksberg Kommune I Frederiksberg Kommune forløber Albertslundruten fra Grøndalsparken via Finsensvej til Howitzvej hvor stien fortsætter gennem Frederiksberg Bymidte ad Den grønne sti. Ved krydsningen

Læs mere

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden

Trafik på Halsskov. Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden Trafik på Halsskov Trafik-problemerne er opstillet nedenfor i prioriteret orden 1 1 Svinget Revvej- Skovbrynet Fra begge sider er svinget farligt og uoverskueligt. Der bør derfor opsættes en tavle A 41.1

Læs mere

KØBENHAVNERRUTEN AMAGER ØST FORUNDERSØGELSER & DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR VIA TRAFIK ANDERSEN & GRØNLUND

KØBENHAVNERRUTEN AMAGER ØST FORUNDERSØGELSER & DISPOSITIONSFORSLAG SCHØNHERR VIA TRAFIK ANDERSEN & GRØNLUND KØBENHAVNERRUTEN AMAGER ØST FORUNDERSØGELSER & DISPOSITIONSFORSLAG 1 SCHØNHERR VIA TRAFIK ANDERSEN & GRØNLUND Københavnerruten Amager Øst Forundersøgelser & Dispositionsforslag Projektnr. 001178 Udarbejdet

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens.

Du klager endvidere på vegne af P, der ejer matr. nr. 2ag, 5be og 5ch Kinderup, Horsens. Dato 23. juni 2016 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/04087-36 Side 1/6 Ekspropriation til anlæg af cykelsti, Vodskovvej Vejdirektoratet har behandlet

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat

Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat Notat Elev Bakker, Trafik og veje baggrundsnotat 27. oktober 2010 Udarbejdet af jii Kontrolleret af Godkendt af 1 Turgeneration og turrater...2 2 Turmønster...3 3 Trafikafvikling...4 3.1 Kortlægning af

Læs mere

2-1 vej langs Præstø Fjord

2-1 vej langs Præstø Fjord 2-1 vej langs Præstø Fjord Muligheder og konsekvenser af ny vejudformning Teknisk notat Udarbejdet af: Rikke Hougaard Sørensen Kontrolleret af: Karsten Melson Godkendt af: Karsten Melson Dato: 8.8.2014

Læs mere

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger

Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger Udmyntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister prioritering mellem fire strækninger 15. april 2016 Teknik og Miljø Vej Tlf. 46 11 23 04 KITK@rudersdal.dk Sagsnr.: 2016-686 På Miljø-

Læs mere