MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)"

Transkript

1 MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2)

2

3 ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej Aarhus C TLF FAX WWW cowi.dk MAJ 2014 AALBORG KOMMUNE AALBORG LETBANE/BRT TRAFIKSIKKERHEDSREVISION (SKITSEPROJEKT - TRIN 2) PROJEKTNR. A DOKUMENTNR VERSION 2.0 UDGIVELSESDATO 5. maj 2014 UDARBEJDET ULBA KONTROLLERET KSC GODKENDT OWJ

4

5 AALBORG LETBANE 5 INDHOLD 1 Indledning Omfang og revisionstrin Rapportens indhold 8 2 Grundlag 9 3 Generelle kommentarer 11 4 Specifikke kommentarer 17 5 Revisionsafhandling Revisionspåtegning Resultatet af revisionen (udfyldes af projekterende) Sluterklæring 27

6

7 AALBORG LETBANE 7 Projektbeskrivelse 1 Indledning Aalborg Kommune har udarbejdet et skitseprojekt for første etape af Aalborg Letbane/BRT (i det følgende benævnt letbane), som omfatter en strækning på 11,7 km med 24 stationer. Skitseprojektet skal danne grundlag for gennemførelse af en VVM-undersøgelse for letbanens første etape. Letbanen etableres hovedsageligt i eksisterende veje, hvor den kører i både særligt og delt tracé. Etableringen af letbanen vil derfor medføre, at der skal gennemføres en række ombygninger af eksisterende veje. Aalborg Kommune har anmodet om en trafiksikkerhedsrevision af projektet på trin 2 (skitseprojekt). Projektet er ikke tidligere trafiksikkerhedsrevideret. Trafiksikkerhedsrevision Trin Omfang og revisionstrin En trafiksikkerhedsrevision er en kvalitetsmæssig granskning af alle forhold i projektet, der vedrører trafiksikkerhed. Det er således ikke en kontrol af projektets tekniske kvalitet eller en godkendelse af projektet som sådan. Trafiksikkerhedsrevisionen tager således ikke hensyn til projektets idégrundlag, intentioner, forudsætninger og andre bindinger som f.eks. anlægsøkonomi, særinteresser / -aftaler, arkitektoniske og æstetiske hensyn, osv. Trafiksikkerhedsrevisionen er gennemført på trin 2 - skitseprojekt - efter de principper og retningslinjer, der er beskrevet i Vejdirektoratets håndbog "Trafiksikkerhedsrevision og -inspektion" fra Med trin 2-revisionen udpeges de elementer, som kan tænkes at føre til sikkerhedsmæssige problemer. Dette omfatter f.eks. principper for trafikafvikling, adgangsbetjening af omkringliggende funktioner og udformning af kryds.

8 8 AALBORG LETBANE Kommentarer Problemer Bemærkninger 1.2 Rapportens indhold Denne rapport beskriver resultatet af den gennemførte trafiksikkerhedsrevision. Resultatet er præsenteret i form af generelle kommentarer og specifikke kommentarer. Ved generelle kommentarer forstås forhold, der vedrører projektet i hele dets omfang. Dette kan f.eks. være bemærkninger til principper for krydsudformninger, normaltværprofiler, oversigtsforhold osv. Ved specifikke kommentarer forstås forhold, der kun vedrører projektet på bestemte lokaliteter. Hvis et element vurderes at være i modstrid med vejreglerne eller god trafiksikkerhedsviden, anmærkes det som et problem, hvortil der altid vil være knyttet en anbefaling til løsning. Forhold, der erfaringsmæssigt bør tages op til overvejelse, men ikke kan dokumenteres at føre til en forhøjet risiko for trafikuheld og dermed forringelse af trafiksikkerheden vil være anmærket som bemærkninger. Bemærkningerne vil ofte være suppleret med en anbefaling.

9 AALBORG LETBANE 9 2 Grundlag Revisionen er gennemført på baggrund af følgende materiale: Tegning nr. A "Siteplan From Mølholmsparken to Friluftsbadet, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Friluftsbadet to Suensonsgade, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Suensonsgade to Badehusvej, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Badehusvej to Algade, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Nytorv to Niels Ebbesens Gade, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Niels Ebbesens Gade to Sjællandsgade, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Sjællandsgade to Humlebakken, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Humlebakken to Magisterparken, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Magisterparken to Universitetskorridoren, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Universitetskorridoren to Einsteins Boulevard, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Einsteins Boulevard to Fredrik Bajers Vej, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Tegning nr. A "Siteplan From Fredrik Bajers Vej to Selma Lagerløfs Vej, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013 Teknisk notat "Aalborg Letbane, Forudsætninger for etape 1 Teknisk baggrundsnotat", version 7.0, dateret d. 11. juni 2013 Teknisk notat "Letbanesekretariatet, Alignment assumptions", version 0,2, dateret d. 4. juni Seks tegninger med tværprofiler for st. -95, 620, 1465, 3365, 3850 og Tegningerne er ikke navngivet og er uden dato.

10 10 AALBORG LETBANE Der er udarbejdet en tegning for letbanens indpasning i forhold til det kommende universitetshospital (Tegning nr. A "Siteplan From Selma Lagerløfs Vej to University Hospital, St ", version 1.0, dateret d. 16. maj 2013). Denne tegning har efter aftale med den projekterende ikke indgået i revisionen, da der er en række uafklarede grænseflader mellem de to projekter. Projekterende har desuden oplyst: At der vil komme til at køre busser i letbanetracéet på strækningen øst for Vesterbro. Der vil i forbindelse med design af perronerne blive taget højde for, at der er forskellig udstigningshøjde fra henholdsvis letbanetog og busser. At der i modsætning til de reviderede tegninger ikke vil komme til at være fritliggende fodgængerfelter på de frie strækninger mellem signalregulerede kryds. At det er uafklaret, hvordan konflikten mellem cyklister og fodgængere i Kastetvejs sydlige side under jernbanebroen skal håndteres (st ). Strækningen er ikke besigtiget i forbindelse med revisionen. Der er i stedet anvendt luftfoto og Google Streetview.

11 AALBORG LETBANE 11 3 Generelle kommentarer Bygherrekommentar: Som udgangspunkt bør de fremtidige vejregler for letbaner følges. Dette medtages i den videre projektering. Kommentar nr. 1 Problem Smalle støtteheller ved fodgængerkrydsninger Der er på Skydebanevej, Jyllandsgade og Sohngårdsholmsvej etableret støtteheller med en bredde på 1,0-2,0 m (målt på tegning). Jævnfør vejreglen Byernes Trafikarealer bør støtteheller etableres med en bredde på minimum 2,0 m. St St Løsning Det anbefales, at støttehellerne etableres med en bredde på minimum 2,0 m. Projekterendes svar: Det vil i forbindelse med den videre bearbejdning af skitseprojektet i VVM-fasen blive undersøgt om bredden af støttehellerne kan øges indenfor det tilgængelige areal. Revisors svar: Dette bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Hvor der foreslås etableret støtteheller bør disse etableres med min. bredde på 2 m. Hvor dette ikke kan lade sig gøre bør det overvejes hvorvidt de skal etableres.

12 12 AALBORG LETBANE Kommentar nr. 2 Problem Afslutning af cykelsti på frie strækninger Der er flere steder, hvor cyklister bliver ledt direkte ud på letbanetracéet uden nogen form for regulering (se f.eks. udvalgte eksempler nedenfor). Dette indebærer en risiko for, at cyklisterne bliver påkørt af letbanetogene, idet både togførerne og cyklisterne i nogle tilfælde formentlig ikke er tilstrækkelig opmærksomme på denne konflikt. Når løsningen er anvendt sammen med biltrafik (hvor den i øvrigt også kan være problematisk) har bilerne mulighed for at undvige på tværs i tværprofilet. Dette har letbanetog ikke, idet de er "låst fast" af skinnerne. Problemstillingen forværres desuden de steder, hvor afslutningen sker i forbindelse med en kurve, da de enkelte trafikanter kan have svært ved at vurdere, hvor de øvrige trafikanter vil være placeret. St St Løsning Det anbefales, at der i forbindelse med cykelstiens ophør etableres en overgangsstrækning, hvor cyklisterne kører på kørebanen udenfor letbanens sikkerhedszone. Se endvidere kommentar 3. Alternativt bør det undersøges, hvordan denne problemstilling løses i andre sammenlignelige lande. Projekterendes svar: Forslaget medtages i den videre bearbejdning af skitseprojektet. Revisors svar: Dette bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Cyklister bør ikke køre indenfor sikkerhedszonen. Medtages i den videre projektering. Kommentar nr. 3 Problem Cyklister indenfor letbanens sikkerhedszone På en del af strækningen kører letbanen i delt tracé, hvor der afvikles cykeltrafik indenfor letbanens sikkerhedszone. De to trafikarter afvikles med forskellig hastighed, og da letbanetogene ikke har mulighed for at overhale, vil der være en øget risiko for, at der kan ske påkørsler. Udover risikoen for påkørsler må det også forventes, at de fleste cyklister vil opleve det som utrygt at køre foran et letbanetog, der ikke kan passere. Endelig vil der også være risiko for at cyklisterne får deres hjulpar i skinnerne.

13 AALBORG LETBANE 13 Løsning Såfremt det ikke er muligt at etablere cykelstier anbefales det, at kørebanen udvides således, at cykeltrafikken kan afvikles uden for letbanens sikkerhedszone. For at reducere risikoen for at cyklister får deres hjulpar ned i skinnesporene med risiko for styrt, anbefales det på baggrund af udenlandske erfaringer, at der lægges en gummimasse ned i skinnesporene. Projekterendes svar: Løsninger for at forebygge denne risiko vil blive undersøgt i VVM-fasen. Revisors svar: Dette bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Samme svar som til spm. 2. Kommentar nr. 4 Problem Afsætning på indersiden af cykelsti Der er på Kastetvej og Ved Stranden etableret p-båse til bl.a. af- og pålæsning af varer. Disse p-båse er placeret mellem cykelsti og fortov, hvilket indebærer, at biltrafikken skal krydse cykelstien. Da der på begge strækninger er et stort antal cyklister vil der være en øget risiko for uheld, når biltrafikken krydser hen over cykelstien. St Løsning Det anbefales, at p-båsene placeres mellem kørebane og cykelsti. Projekterendes svar: Projektet tilrettes i overensstemmelse med revisors forslag. Placeringen af af- og pålæsningspladser vil blive vurderet nærmere i forhold til behov og pladsforhold. Revisors svar: OK. Bygherres beslutning: OK. Kommentar nr. 5 Problem Køresporsbredde på 1-sporede strækninger På strækningerne med midterlagt tracé er der 1-sporede strækninger med en køresporsbredde på 3,00-3,50 m (ved en hastighed på 50 km/t). Dette indebærer, at det ikke er muligt at passere et havareret køretøj uden at køre op på letbanetracéet eller eventuelt cykelsti/fortov. Dette kan være særligt problematisk på Jyllandsgade og Sohngårdsholmsvej, hvor trafikbelastningen er størst, og hvor trafikanternes tålmodighed ofte er mindst. Endvidere kan der i forbindelse med snerydning opstå problemer med placering af ryddet sne fra kørebanen. Der er ikke et areal mellem kørebane og letbane, hvorfor det kan blive nødvendigt at køre den ryddede sne bort.

14 14 AALBORG LETBANE Løsning På baggrund af ovenstående anbefales det, at kørebaner etableres med en bredde på minimum 3,25 m. Der bør samtidig som minimum sikres, at en del af letbanetraceet er overkørbart, således, at letbanetraceet kan anvendes midlertidigt i forbindelse med passage af havarerede køretøjer eller andre midlertidigt stilleholdende køretøjer. Dette har også betydning i forhold til lysning på kantsten mod letbanetraceet. Projekterendes svar: Det vil ved den videre projektering blive undersøgt, hvorvidt det vil være muligt at øge kørebanebredden til 3,25 m svarende til den anbefalede bredde i vejreglerne, men begrænsede pladsforhold lokalt kan nødvendiggøre at vejreglernes minimumsbredde på 3,0 m tages i anvendelse. På Nyhavnsgade har man valgt 3,5 m af hensyn til snerydningsmateriel. Muligheden for at gøre en del af letbanetracéet overkørbart vil blive overvejet, idet hensynet til at undgå egentlig færdsel heri for andet end letbane eller busser dog skal sikres. Revisors svar: Revisor er enig, at letbanetracéet bør udformes så almindelig færdsel undgås. Dette kan f.eks. ske med en afvigende belægning og et mindre kantstensopspring. Det bør dog i særlige tilfælde være muligt at passere et holdende køretøj (f.eks. ved havari). Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Som udgangspunkt bør vejene udformes med min. kørebanebredde på 3,25 m. I den videre projektering skal der tages stilling til snerydning og plads. Kommentar nr. 6 Problem Løsning Placering af ledningsmaster På størstedelen af strækningen er master til køreledningerne placeret i midten af letbanetracéet. Disse master er at betragte som en fast genstand, da der i letbanetracéet skal køre busser og varelevering til butikker på Kastetvej. Det anbefales, at ledningsmasterne placeres som sidelagte udenfor vejarealet.

15 AALBORG LETBANE 15 Projekterendes svar: I det centrale byområde vil det næppe være relevant at anvende centerstillede master i tracéet, men i stedet enten sideophængte eller facadeophængte køreledninger. Der er opmærksomhed på problemet på strækninger, hvor busser evt. skal færdes sammen med letbanen, hvor løsningen kan være en udvidelse af tracéet. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Hvor andet ikke er muligt placeres masterne centerstillet ved lav hastighed. Evt. med supplerende afværgeforanstaltninger. Kommentar nr. 7 Bemærkning U-vending og venstresving henover midterlagt letbanetracé Letbanen ligger i midterlagt tracé på Skydebanevej, Jyllandsgade og Sohngårdsholmsvej. Af sikkerhedsmæssige hensyn er det kun tilladt at foretage venstresving i de kryds, der er signalregulerede. Dette indebærer, at det kun er tilladt at svinge højre ind/højre ud ved en række af sidevejene, hvilket medfører omvejskørsel for en række trafikanter. Dette kan føre til, at nogle trafikanter vælger at foretage venstresving. På strækninger med længdeparkering kan der desuden være trafikanter der foretager U-vending henover letbanetracéet. Det bør derfor overvejes at opsætte f.eks. en kantsten eller lignende mellem sporene, der forhindrer biler i at krydse hen over sporene. På Kastetvej, Borgergade, Ved Stranden og Boulevarden ligger letbanen i delt tracé. På disse strækninger er der en række prioriterede kryds, hvor der kan ske venstresving. For at modvirke at en venstresvingende ikke kommer til at holde med venstre forende ind over letbanesporet bør det overvejes at indarbejde en fysisk markering mellem de to køreretninger. Dette kan f.eks. være en vulst bestående af to-tre række chaussésten. St Projekterendes svar: Det er hensigten, at der generelt ikke skal kunne ske venstresving over tracéet, hvor letbanen færdes i særligt tracé og at dette reguleres gennem skiltning evt. kombineret med tiltag, der van vanskeliggøre krydsning (f.eks. skift fra affasede kantsten langs tracé til fuldkantede). Risikoen for fejlplacering på strækninger med delt tracé vurderes være mindre end på almindelige veje, idet letbanesporene i begge retninger vil markere konfliktzonen. En vulst kan være uhensigtsmæssig i forhold til vedligehold i tracéet og risikoen for faldulykker ved diffus krydsning over tracéet.

16 16 AALBORG LETBANE Revisors svar: Dette forhold skal ses i sammenhæng med kommentar nr. 5, hvor det påpeges, at det skal være muligt at passere et havareret køretøj. Det bør derfor overvejes at indarbejde et fysisk element der adskiller de to trafikretning (ved delt tracé) og besværliggør krydsning henover letbanetracéet. Som nævnt kan dette ske med en vulst eller en kantsten. Revisor er enig i, at en vulst eller kantsten kan øge risikoen for faldulykker ved diffus krydsning, men dette forhold skal ses i forhold til risikoen i forbindelse med køretøjer, der enten krydser henover letbanetracéet eller kommer til at placere sig i modkørende letbanetogs manøvreareal. Umiddelbart vurderes risikoen og skadesomfanget at være størst ved forholdet omkring biltrafik, som krydser over letbanesporene. Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Medtages i den videre projektering hvor driftshensyn indtænkes. Kommentar nr. 8 Bemærkning Udformning af perroner Perronerne ligger generelt helt ud til kørespor, hvor der afvikles biltrafik. Det gælder både på strækninger med delt tracé og strækninger med midterlagt tracé, hvor biltrafikken kører bagom perronerne. Perronerne vil være at betragte som en fast genstand. I forbindelse med den videre projektering bør der derfor være opmærksomhed på, at perronernes design udføres, så de ikke er påkørselsfarlige. Projekterendes svar: Muligheden for at indlægge ekstra afstand til perronen fra køresporet vil blive undersøgt i forbindelse med den videre projektering. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Fokus bør være at de ikke er påkørselsfarlige frem for at øge afstanden.

17 AALBORG LETBANE 17 4 Specifikke kommentarer Kommentar nr. 9 Rundkørsel ved vestligt depot (st. -500) Bemærkning Det er på grund af det midterlagte tracé ikke muligt at foretage venstresving på Skydebanevej. Der er derfor etableret en rundkørsel, hvor trafikken kan vende. Rundkørslen er placeret ved indkørslen til letbanens vestlige depot. Det er i tekst beskrevet, at rundkørslen skal signalreguleres, men det fremgår ikke, hvordan dette skal ske i praksis. Med den viste udformning vil det være nødvendigt at signalregulere alle konflikter mellem indkørende og cirkulerende biltrafik og letbanetog. Da det ikke vurderes nødvendigt, at trafik fra syd skal kunne vende i rundkørslen, bør det overvejes at ændre geometrien som vist på nedenstående skitse. Herved vil det kun være nødvendigt at regulere en konflikt (biltrafik fra nord og letbanetog). Projekterende har oplyst, at det overvejes at byudvikle området vest for Skydebanevej. Dette område forventes i givet fald betjent via rundkørslen. I så fald bør det overvejes at ændre krydset til et signalreguleret T-kryds, hvor sekundærhellen på Skydebanevej nord har en bredde, der muliggør U-vending i signalkrydset.

18 18 AALBORG LETBANE Projekterendes svar: Noget tyder på, at de kommende vejregler for letbaner ikke vil åbne mulighed for rundkørsler. Da der samtidig nu arbejdes med byvækst i Mølholmparken vil krydsudformningen blive ændret til et signalkryds ved den videre bearbejdning af projektet. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Belyses i den videre projektering. Kommentar nr. 10 Smalt fortov (st. 450) Bemærkning I begge sider af vejen er fortovet etableret med en bredde på 0,5 m (målt på tegning). Det betyder, at fodgængere med barnevogne og kørestolsbrugere vil være nødsaget til at færdes helt eller delvist ud på cykelstien, hvorved der vil være en øget risiko for at blive påkørt af en cyklist eller knallertfører. Det bør overvejes at udvide fortovet til minimum 1,5 m. Projekterendes svar: Ved den videre projektering vil krydsningshellerne blive fjernet og fortovsbredden udvidet som anbefalet. Revisors svar: OK. Bygherres beslutning: OK. Kommentar nr. 11 Stor forsætning af biltrafik i krydset ved Vestre Fjordvej (st. 750) Problem Den østgående biltrafik har i krydset ved Vestre Fjordvej en forsætning på 1:3, hvorved der vil være en øget risiko for at østgående biltrafik kommer over i det vestgående letbanespor. Jf. vejreglen Byernes Trafikarealer bør der ved 50 km/t ikke anvendes skrappere forsætninger end 1:7. Løsning Det anbefales, at forsætningen af det østgående ligeudspor ændres til minimum 1:7. Dette kan nødvendiggøre, at standsningsstedet vest for Vestre Fjordvej flyttes mod nord. Denne kommentar skal ses i sammenhæng med kommentar nr. 12.

19 AALBORG LETBANE 19 Projekterendes svar: Der vil blive arbejdet med en løsning, hvor der ikke er ligeudkørende trafik fra Skydebanevej til Kastetvej, og hvor den vestlige del af Kastetvej således er ensrettet mod vest. Revisors svar: OK. Bygherres beslutning: OK. Kommentar nr. 12 Udformning af cykelstier på østlig vejgren i krydset ved Vestre Fjordvej (st. 750) Problem Cykelstien i tilfarten på Kastetvej afsluttes umiddelbart før stoplinjen, hvorved der vil være en øget risiko for uheld mellem bil- og cykeltrafik (se evt. ovenstående figur). I frafarten er der ingen cykelsti umiddelbart efter krydset. Det betyder, at ligeudkørende cyklister fra vest mod øst ledes ud på kørebanen, hvorved der vil være en betydelig risiko for, at de bliver klemt/påkørt af en bil. Dette forstærkes af ovenstående forhold om biltrafikkens forsætning. Løsning Det anbefales, at cykelstierne i både til- og frafarten føres frem til det centrale krydsområde. Projekterendes svar: Udformningen af krydset vil blive justeret, således der i højere grad kan tages hensyn til cykeltrafikken. En løsning kan være at ophæve cykelstien i vestlig retning før krydset, således at biler og cykler færdes sammen op mod krydset. Revisors svar: Projekterende svar til løsning vurderes ikke umiddelbart at kunne tilvejebringe tilstrækkeligt areal til at afhjælpe den påpegede problemstilling for cyklister. Dette gælder især for cyklister fra vest mod øst. I forbindelse med skitsering af den vestgående cykeltrafik bør der være fokus på afslutningen af cykelstien, se kommentar nr. 2. Bygherres beslutning: Enig i revisors svar.

20 20 AALBORG LETBANE Kommentar nr. 13 Manglende fortov (st ) Problem Der er i begge vejsider ikke etableret fortov mellem husfacaderne og cykelstierne på Kastetvej umiddelbart vest for Poul Paghs Gade. Det indebærer, at beboere træder direkte fra deres trappeopgange ud på cykelstien. Det indebærer samtidig, at fodgængertrafik langs med Kastetvej enten skal gå på cykelstien eller krydse hen over cykelstien to gange for at benytte perronen som fortov. I begge tilfælde kan der være en øget risiko for, at cyklister eller knallertførere påkører fodgængere på cykelstien. Løsning Det anbefales, at der tilvejebringes areal til etablering af fortov. Dette kan f.eks. ske ved at flytte det sydlige standsningssted til øst for Poul Paghs Gade. Dette vil medføre en forsætning af kørebanen, men vurderes nødvendig for at sikre en trafiksikker løsning. Projekterendes svar: Løsningen omkring Vestbyen Station skal bearbejdes yderligere ved den videre projektering, i det der desuden kan være udfordringer i forhold til lysningshøjder og gradienten ned mod underføringen. Det kan evt. være nødvendigt at flytte stoppestedet i én retning vest for jernbanen. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Det vil ikke være acceptabelt at træde direkte ud på en cykelsti. Problemstillingen tages med i den videre projektering. Kommentar nr. 14 Forsætning af cykelsti (st ) Bemærkning Cykelstien i Kastetvejs nordlige side har en kraftig forsætning umiddelbart efter Poul Paghs Gade (se evt. ovenstående figur). Det bør i forbindelse med den videre projektering overvejes at etablere forsætningen med en mindre vinkeldrejning. Projekterendes svar: Se 13. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Medtages i den videre projektering. Kommentar nr. 15 Kort strækning med manglende cykelsti (st ) Problem De enkeltrettede cykelstier på Kastetvej er afbrudt på strækningen mellem Vendelbogade og Vesterbro. Dette indebærer, at cyklisterne ledes ureguleret ud på letbanetracéet (se evt. 0) og, at cyklisterne kommer til at færdes indenfor letbanens sikkerhedszone (se evt. 0), hvorved der vil være en øget risiko for at letbanetog kommer til at påkøre cyklister.

21 AALBORG LETBANE 21 Løsning Det anbefales, at geometrien ændres således, at det er muligt at have cykelstier i begge sider af vejen på hele strækningen. Der kan f.eks. skabes mere plads i tværprofilet ved at give letbanen et S-kurvet forløb, hvorved perronerne kan forskydes væk fra hinanden. Projekterendes svar: Løsninger for strækningen vil blive belyst nærmere i forbindelse med den videre projektering. Det kan vise sig nødvendigt at afbryde cykelstierne allerede ved Badehusvej, således at cyklister og letbanetog færdes sammen på strækningen. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Der bør ikke køre cyklister indenfor sikkerhedszonen. Det bør i stedet overvejes at skaffe mere plads. Kommentar nr. 16 "Knækkede" fodgængerfelter på John F. Kennedys Plads (st ) Bemærkning I krydset ved busterminalen på John F. Kennedys Plads er der etableret to fodgængerfelter, som "knækker" ved midterhellerne. Af hensyn til synshandicappede bør det i forbindelse med den videre projektering overvejes at rette fodgængerfelterne op. Projekterendes svar: Det vil formentlig være muligt at rette krydsningen i krydsets nordlige ben. I det østlige ben vil det formentlig være nødvendigt at overveje andre muligheder for at lede trafikanterne f.eks. taktile belægninger. Revisors svar: Det vurderes mest hensigtsmæssigt at undgå retningsskift på midterhellen, selvom det indebærer, at fodgængerfelterne ikke kommer til at ligge vinkelret på fortovet. Bygherres beslutning: Ændres hvis muligt, evt. ledelinjer.

22 22 AALBORG LETBANE Kommentar nr. 17 Cykeltrafik mellem Bornholmsgade og Fyensgade/Karolinelundsvej (st ) Problem Stisystemet mellem Bornholmsgade og Fyensgade/Karolinelundsvej synes at være mangelfuldt. Det er uklart, hvordan cyklister fra Karolinelundsvej skal komme fra Fyensgade til Bornholmsgade. Det er ligeledes uklart, hvordan cyklister fra Bornholmsgade skal komme til Fyensgade/Karolinelundsvej. Derudover ledes cyklisterne ureguleret ud på letbanetracét, hvorved der vil være en øget risiko for at letbanetog kommer til at påkøre cyklister (se evt. kommentar nr. 2) Løsning Det anbefales, at geometrien gentænkes og, at der skabes sammenhængende ruter for alle cykliststrømmene. Der bør i den forbindelse tages hensyn til kommentar nr. 2 og kommentar nr. 3. Projekterendes svar: Muligheden for at øge pladsen til cyklister rundt om hjørnet ved Bornholmsgade vil blive belyst i den videre projektering. Cyklisternes krydsning med letbanetracéet skal som bilernes krydsning med dette signalreguleres, hvilket ikke fremgår af den foreliggende tegning. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering. Bygherres beslutning: Løsningen vurderes i den videre projektering, evt. ved at skaffe mere plads ved ekspropriation af stueetage i hjørneejendommen.

23 AALBORG LETBANE 23 Kommentar nr. 18 Manglende fodgængerfelt på tværs af letbanetracé (st ) Bemærkning Der er uoverensstemmelse i vejgeometrien mellem det foreliggende letbaneprojekt og den busvej, der er etableret syd for T.H. Sauers Vej (se nedenstående tegningsudsnit og luftfoto). Letbaneprojektet bør i forbindelse med den videre projektering tilpasses den eksisterende vejgeometri. Herunder bør fodgængerfeltet på tværs af T.H. Sauers Vej forlænges på tværs af letbanetracéet, og cykeltrafikken fra nordvest mod sydøst bør sikres et mere retlinet forløb. Projekterendes svar: Det er hensigten, at den nuværende krydsudformning bibeholdes. Projektet tilrettes i overensstemmelse hermed. Revisors svar: OK. Bygherres beslutning: OK.

24 24 AALBORG LETBANE Kommentar nr. 19 Biltrafik fra Gigantium (st ) Bemærkning I forbindelse med større arrangementer i Gigantium er det i dag muligt at lede biltrafikken hurtigt ud fra parkeringspladsen til T.H. Sauers Vej via busvejen og serpentinervejen op til samkørselspladsen ved T.H. Sauers Vej. Det ser af det reviderede materiale også ud som om, at der skal være mulighed for dette fremadrettet, men der er kun skitseret en tilpasning af skråningsanlægget ved parkeringen til parkeringspladsen. Det er ikke vist, hvordan biltrafikken ledes henover cykelsti og fortov til serpentinervejen. Der er bør i forbindelse med den videre projektering være fokus på udformningen af denne krydsning. Projekterendes svar: Det er hensigten, at den nuværende krydsudformning bibeholdes. Projektet tilrettes i overensstemmelse hermed. Revisors svar: OK. Bygherres beslutning: OK. Kommentar nr. 20 Stopsigt gennem universitetsområdet (st ) Bemærkning Projekterende har oplyst, at der endnu ikke er taget stilling til letbanens hastighed gennem universitetsområdet. Der er på denne strækning flere skarpe kurver med beplantning/jordvolde i kurvernes indersider, hvilket begrænser oversigten. Det er indenfor vejens tværprofil kun muligt at opnå en sigtlængde på ca. 35 m (målt på tegning). Stopsigtlængden ved 30 km/t er knap 30 m, mens den ved 50 km/t er på 55 m. Det bør i forbindelse med den videre projektering sikres, at den nødvendige oversigt er til stede enten ved at skilte hastigheden ned til 30 km/t eller ved at fjerne beplantning og andre sigthindrende genstande i indersiden af kurverne. Projekterendes svar: Tages til efterretning. Revisors svar: Dette forhold bør vurderes nærmere i forbindelse med yderligere en trafiksikkerhedsrevision på trin 2 af de tilrettede tegninger eller på trin 3 i forbindelse med den videre projektering.

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej

Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Viborg Kommune Ombygning af rundkørsel Rødevej - Gl. Skivevej Trafiksikkerhedsrevision trin 2 Status: Endelig revisionsrapport Kommenteret af Grontmij Kommenteret af Viborg Kommune Beslutning og underskrevet

Læs mere

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH

Københavns Kommune. 1 Indledning. S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade. 1.1 Revisionsprocessen. 17. februar 2014 SB/UVH S-N-LGS-6001 TSR 1 TSA Strandvænget - lokalgade 17. februar 2014 SB/UVH 1 Indledning Københavns Kommune har anmodet Via Trafik om at foretage en trafiksikkerhedsrevision (TSR) af et alternativ profil for

Læs mere

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google

Brådalvej. Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse. Trafiksikkerhedsrevision Trin 1. google Brådalvej Cykelstiprojekt, Nøvling - Visse Trafiksikkerhedsrevision Trin 1 google Udarbejdet af: Gunvor Winther Dato: 19.02.2014 Version: 01 Projekt nr.: 6011-006 MOE A/S Åboulevarden 22 DK-8000 Aarhus

Læs mere

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER

CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Notat 29. marts 2012 Revideret 30. jan. 2014 CYKELSTI, HUMLUM ODDESUND SYD, STRUER Projekt nr. 207450 Dokument nr. 123762000 Version 1 Udarbejdet af MSZ Kontrolleret af PTK Godkendt af CWI Fase 2-programmering

Læs mere

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5

AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 INDHOLD. 1 Baggrund 2. 2 Metode og forudsætninger 2. 3 Linjeføring og stoppesteder 5 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE FORUDSÆTNINGER FOR ETAPE 1 TEKNISK BAGGRUNDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK OG NYE BOLIGER VED HØJSKOLEVEJ I STRIB ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Aalborg letbane alternativt forslag

Aalborg letbane alternativt forslag Aalborg letbane alternativt forslag Her i september 2015 har letbanen modtaget ca. 65 høringssvar, hvor de største kritikpunkter er - usikkerheden om banen vil skabe tilstrækkeligt mange nye passagerer

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT

FEBRUAR 2015 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIK OG VEJADGANG TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 3 9000 Aalborg TLF +4 6 40 00 00 FAX +4 6 40 99 99 WWW cowi.dk FEBRUAR 201 AARHUS KOMMUNE TRAFIKALE FORHOLD TEKNISK

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest.

Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel med modulvogntog mellem Køge Bugt Motorvejen og erhvervsområderne beliggende mod vest. NOTAT Projekt Arealbehovsanalyse for Modulvogntog Klient Greve Kommune Notat nr. 001 Dato 20100219 Til Michael Løgstrup Fra Rambøll By og Trafik 1. Indledning Dette notat beskriver arealbehovene for kørsel

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Handicapegnede veje. Indledning

Handicapegnede veje. Indledning Handicapegnede veje Handicapegnede veje Af : Mogens Møller, Via Trafik Jacob Deichmann, Anders Nyvig Jens Pedersen, Vejdirektoratet Indledning Gode trafik- og adgangsforhold i det offentlige rum er af

Læs mere

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning

Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning 29. november 2007 Borups Alle/ Hulgårdsvej Krydsombygning Baggrund Vejdirektoratet har ønsket at forbedre trafiksikkerheden i krydset og har i forbindelse hermed hyret firmaet Hansen & Henneberg til at

Læs mere

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN

SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN SKAB GODE VILKÅR FOR HANDICAPPEDE OG ÆLDRE I TRAFIKKEN 5 bud på hvad landets kommuner kan gøre ALLE HAR RET TIL AT FÆRDES SIKKERT OG TRYGT I TRAFIKKEN Det gælder ikke mindst for vores handicappede og ældre.

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau

Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Køretøjer pr. time Fodgængeres og cyklisters oplevede serviceniveau Bruger- og implementeringsvejledning Gangareal ved krydsning = fodgængerfelt Antal køretøjer her Gangareal før kryds = ej fortov Farvet

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Udformning af færdselsarealer

Udformning af færdselsarealer FOTO: Lars Bahl Udformning af færdselsarealer For cyklister er udformning af færdselsarealerne et spørgsmål om fremkommelighed, tryghed og sikkerhed. For at kunne vælge den rigtige udformning er det vigtigt

Læs mere

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi

2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi 1. 2 Tilgang til opdatering af driftsøkonomi LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE/BRT FASE 2 - UDVIKLING I DRIFTSØKONOMI FOR ETAPE 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ARBEJDSNOTAT INDHOLD

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5

Indhold. Trafiksikkerhedsprojekter til prioritering 2015. Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2. Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Indhold Side 2 -liste med projekter - prioritet 1 og 2 Side 3 - liste med projekter prioritet 3-4-5 Side 5 - beskrivelse af projekter i prioritet 1 og 2 1 Projekter prioritet 1 og 2 kategori Lokalitet

Læs mere

Adfærd og kapacitet på cykelstier

Adfærd og kapacitet på cykelstier Adfærd og kapacitet på cykelstier Et cykelpuljeprojekt Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe Baggrund og formål Cykeltrafikken er voksende (flere specialcykler) Øget trængsel Eksisterende viden (ind- og udland)

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station

Ballerup Kommune Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station Måløv Station Supercykelsti gennem området ved Måløv Station NOTAT REV. NR. 02 24. september 2014 mkk/mg/mm Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 4 2 Konklusion... 4 3 Vurdering af valgt

Læs mere

Evaluering af minirundkørsler i Odense

Evaluering af minirundkørsler i Odense Før-og-efter uheldsstudie af fem 3-benede vigepligtskryds, der blev ombygget til minirundkørsler Søren Underlien Jensen Juni 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold:

Efterfølgende er der foretaget en evaluering af pilotprojekterne med fokus på følgende forhold: Tilgængelighedsrevision et nyttigt værktøj for vejsektoren VIA TRAFIK Forfatter: Medforfatter: Mogens Møller, Via Trafik Janne Tinghuus, Via Trafik 1 Baggrund og formål I forbindelse med det europæiske

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2010

Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Maj 2011 Kommune - Trafiksikkerhedsplan 2010 Trafiksikkerhedsplan 2010 Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Kommune - Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Virkemiddelkatalog 2014-2020

Virkemiddelkatalog 2014-2020 2014-2020 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 1.1 sprincipper 5 1.2 Generelle anbefalede mål for vejelementer 7 1.3 Skala til bestemmelse af vurderet trafiksikkerhed mv 10 2 VIRKEMIDLER I BYZONE 12

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge

Roskilde Kommune. Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge. Jyllinge Roskilde Kommune Evaluering af 2-1 vej på Bygaden i Jyllinge Jyllinge November 2007 Version 2 Dato 2007-11-09 Udarbejdet af HHW,BJW Kontrolleret af JRO Godkendt af HHW Rambøll Nyvig Bredevej 2 DK-2830

Læs mere

Erfaringskatalog - studietur til Tyskland og Frankrig 13-16. april 2010

Erfaringskatalog - studietur til Tyskland og Frankrig 13-16. april 2010 Erfaringskatalog - studietur til Tyskland og Frankrig 13-16. april 2010 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Erfaringskatalog - studietur til Tyskland og Frankrig 13-16. april 2010 Arbejdsnotat September

Læs mere

UDREDNINGSRAPPORT FOR AALBORG LETBANE/BRT LETBANESEKRETARIATET

UDREDNINGSRAPPORT FOR AALBORG LETBANE/BRT LETBANESEKRETARIATET UDREDNINGSRAPPORT FOR AALBORG LETBANE/BRT LETBANESEKRETARIATET Toldbod Plads set mod Østerågade. UDREDNINGSRAPPORT FOR AALBORG LETBANE/BRT INDHOLD 3 Undersøgelse af letbane og BRT i Aalborg Udredningsrapport

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

CBR-club Denmark. De grundliggende principper. Den blå pil illustrerer i det følgende vores kørselsretning. Den røde prik illustrerer vejviseren

CBR-club Denmark. De grundliggende principper. Den blå pil illustrerer i det følgende vores kørselsretning. Den røde prik illustrerer vejviseren CBR-club Denmark Når vi er mange motorcykler der er ude at køre sammen, har det vist sig, at den nemmeste måde at holde styr på flokken, at få alle med, er at bruge den gruppekørsel-metode, hvor 2. køreren

Læs mere

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet

Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Billedkatalog - Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning 1 Midttrafik - Letbanesekretariatet Billedkatalog - erfaringer fra letbaner i udlandet Overordnet trafikpolitik og trafikplanlægning Oktober

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige

Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Trafikrapport & Opråb Lille Sverige Dokumentation af lokale trafikforhold i Lille Sverige / Ny Hammersholt på Gl. Frederiksborgvej for strækningen Slettebjerget/Lille Sveriges Vej/Brødeskovvej - samt forslag

Læs mere

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013

HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 HÅNDBOG TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT OKTOBER 2013 ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER I ÅBENT LAND ANLÆG OG DRIFT TEGNINGER FOR AFMÆRKNING AF VEJARBEJDER

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested.

Nørrebrogade. 2 spor samt cykelsti i begge sider og buslomme ved stoppested. Grøn bølge for cyklister i København Nicolai Ryding Hoegh Trafikingeniør Københavns Kommune - Center for Trafik nicols@tmf.kk.dk I Københavns Kommune er der et stort politisk fokus på dels at få flere

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

DEPOT OG VÆRKSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Funktioner i et depot 2. 3 Arealbehov 3. 4 Miljøforhold 4

DEPOT OG VÆRKSTED INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Funktioner i et depot 2. 3 Arealbehov 3. 4 Miljøforhold 4 LETBANESEKRETARIATET DEPOT OG VÆRKSTED ARBEJDSNOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Funktioner i et depot 2 3 Arealbehov

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø

Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Trafiksikkerhedsinspektion på H145, Holbæk - Sorø Metode til systematisk trafiksikkerhedsinspektion og erfaringer med implementering af løsninger Vejforum 2011 1 Irene Bro Brinkmeyer, Grontmij Copyright

Læs mere

Registrering og klassificering af stier

Registrering og klassificering af stier Registrering og klassificering af stier Kolofon Titel: Udgiver: Registrering og klassificering af stier Vejdirektoratet og KTC (SAMKOM) Udgivet: November 2011 Redaktion: Design: Anette Jensen, SAMKOM sekretariatet

Læs mere

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005

Bump & busser - to verdener mødes på vejen. Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Bump & busser - to verdener mødes på vejen Positivliste for trafiksaneringer August 2005 Busser og bump svært forenelige størrelser på det danske vejnet Til januar 2007 overtager kommunerne det økonomiske

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan. Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 Trafiksikkerhedsplan Projektkatalog 27. januar 2010 Rev 19. juli 2010 1 Indholdsfortegnelse: 0. Indledning...3 0.1 Forventet uheldsreduktion og førsteårsforrentning...3 0.2 Samfundsøkonomi...4 0.3 Evaluering

Læs mere

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3

NOTAT. Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur. Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 INDHOLD. Dansborgskolen 5+6 side 2-3 NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Gennemførelse af bedre skoleveje i forhold til ny skolestruktur Endnu ikke gennemførte tiltag fra 2013 By- og Teknikforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Sagsbehandler: Per Jensen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016. side 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN Vordingborg Kommune 2013-2016 side 1 Vordingborg Kommune - Trafi ksikkerhedsplan Trafi ksikkerhedsplan 2013-2016 Vordingborg Kommune Vej- og Trafi ksekretariatet Mønsvej 130 4760 Vordingborg

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014

Middelfart Kommune. Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Middelfart Kommune Torsdagsruten - Cykelstiinspektion 2014 Indholdsfortegnelse Baggrund 4 Formål med cykelinspektionen 5 Metodebeskrivelse 6 Definitioner 7 Afgrænsning 8 Registreringer 9 Generelle anbefalinger

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Cykel og gå mere til skole

Cykel og gå mere til skole Pjece til forældre om sikker skoletrafik Cykel og gå mere til skole Grundlæg dine børns gode trafikvaner nu Kan du skifte nogle bilture ud med cykel eller gang? Bruger I cykelhjelm? Diskuter trafik på

Læs mere

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning

Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Kompakte toplanskryds Geometri, ulykkesrisiko og vejvisning Civ. ing. Puk Kristine Andersson, Trafitec. puk@trafitec.dk Civ. ing. Poul Greibe, Trafitec. pgr@trafitec.dk I relation til revidering af Vejregler

Læs mere

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf.

Grundejerforeningen. Teglbakken. Grf. Askehøjen. Skåde Skole Katterhøjvej. Grundejerforeningen. Københavnergården. Aarhus Efterskole. Grf. Grundejerforeningen Teglbakken Skåde Skole Katterhøjvej Grf. Askehøjen Moesgårdvej Grundejerforeningen Københavnergården Grundejerforeningen Bækkelund Aarhus Efterskole Grf. Skådehøjen Restaurant Unico

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER

8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER 8 TRAFIK LETBANER EUROPA ELSKER LETBANER Europæerne er faldet for letbaner i sådan en grad, at nogle af dem ligefrem dropper deres elskede biler. Hvad er forklaringen på letbanernes tiltrækningskraft?

Læs mere

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport

Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Trafikplan for Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Resumérapport Indledning I foråret 2008 igangsatte Ikast-Brande Kommune udarbejdelsen af en samlet trafikplan indeholdende delplaner for trafiksikkerhed,

Læs mere

Rundkørsler i åbent land

Rundkørsler i åbent land HÅNDBOG Rundkørsler i åbent land ANLÆG OG PLANLÆGNING JANUAR 2012 HØRINGSUDGAVE FORORD Denne håndbog omhandler projektering af rundkørsler i åbent land. Håndbogen er en del af vejreglen for Udformning

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget

En ny Cykelpolitik. Thomas Lykke Pedersen Borgmester i Fredensborg Kommune. Lars Simonsen Formand for Plan-, Miljø og Klimaudvalget Cykelpolitik En ny Cykelpolitik Det er med glæde at vi på Byrådets vegne kan præsentere Fredensborg Kommunes nye Cykelpolitik. En Cykelpolitik som fortæller, hvad vi mener om cykling i Fredensborg Kommune,

Læs mere

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00

Alle uheld 64 48-25% Tilskadekomne 1,32 1,00 Else Jørgensen, Vejdirektoratet, TSM N.O.Jørgensen, Danmarks Tekniske Universitet, IVTB Sikkerhed i nyere danske rundkørsler. Siden midten af 1980'erne har der i mange europæiske lande - herunder i Danmark

Læs mere

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07

http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 http://www.sparpaafarten.dk/spr2/s1.php?p=9999&n=123456 1 of 1 02-11-2006 13:07 Nu begynder den del af spørgeskemaet, som omhandler dine holdninger til og erfaringer med trafik. Det er vigtigt, at du husker

Læs mere

Trafiksikkerhed. Juni 2015

Trafiksikkerhed. Juni 2015 Trafiksikkerhed Juni 2015 Vejdirektoratet råder over en række erfarne og lokalt tilknyttede trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevisorer samt teknikere til stedfæstelse af uheld. Der benyttes uddannede

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk

Fredensborg Kommune. Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier. REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Virkemiddelkatalog Bløde trafikanter og kommunale stier REV. 30. juni 2009 3. juli 2007 JT/mm/mkk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Plan for bløde trafikanter... 3 2 Virkemidler... 4 2.1 Restriktive

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet

Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Bredde af cykelstier: Analyse af adfærd og kapacitet Sammenfatningsrapport Thomas Skallebæk Buch Poul Greibe 4. februar 2015 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold 1 Introduktion...

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder, 2. ansøgningsrunde 1. Projekttitel 5 fremkommelighedsprojekter på landevej 505 mellem Assens og Odense. 2. Resumé Fremkommelighed på vejene

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015

BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 BORGERMØDE VED AMAGERBANEN SYD DEN 5. MAJ 2015 Det følgende er referatet fra et velbesøgt borgermøde arrangeret i fællesskab af Københavns Kommune, Lokaludvalget og grundejerne med deltagelse af disse

Læs mere

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside.

Overslaget er udarbejdet med baggrund i, at der etableres en enkeltrettet cykelsti i vejens nordside og en enkeltrettet cykelbane i vejens sydside. N O T A T Til Rudersdal Kommune Peter Boding og Janni Elkjær RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA ANDERSEN & GRØNLUND ApS Dato 2009-12-14 Initialer JD Sag 0960 J.nr. Notat Overslag Email jd@ag-aps.dk Fra Andersen

Læs mere

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011

Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Trafikpolitik for Bordings Friskole Vedtaget af samarbejdsudvalget maj 2010 Revideret september 2011 Formål Bordings Friskoles trafikpolitik er udarbejdet med henblik på at sikre elevernes skolevej og

Læs mere

Udeladte signaler i Viborg

Udeladte signaler i Viborg Udeladte signaler i Viborg Trafikanters holdninger Søren Underlien Jensen Oktober 2008 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 1. Indledning... 5 2. Metode og gennemførelse... 7 2.1 Udformning af spørgekort

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Løsninger for cykel. Søren Underlien Jensen. Juni 2013. Trafitec Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Løsninger for cykel Regler og praksis vedrørende cykelfaciliteter i Danmark, Storbritannien, Tyskland og Nederland og sikkerhed ved cykelfaciliteter på strækninger og i kryds Søren Underlien Jensen Juni

Læs mere

HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG

HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG HØRINGSBOG IT PÅ VEJ HÅNDBOG I KOMMUNIKATION MELLEM KØRETØJ OG TRAFIKSIGNALANLÆG Marts 2015 HØRINGSBOG Indhold 1. Gennemførelse af høringen 3 1.1 Høringsbrev 4 1.2 Høringsparter 6 2. Resultater af høringen

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012.

Aalborg Forsyning, Kloak A/S (BOL) har anmodet EnviDan om at kikke nærmere på regnhændelsen, der faldt om formiddagen, mandag den 6. august 2012. NOTAT Dato: 3. september 2012 Projektnavn: Forespørgsler, ad-hoc opgaver IGM/Projekt nr.: 12-01-70/4123710 Udarbejdet af: Flemming Lapertis Kvalitetssikring: Modtager: Side: 1 af 15 Morten Steen Sørensen

Læs mere

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver)

FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes fejl kan bedømmes ved praktiske prøver) Side 1 af 11 FEJLKATALOG (Eksempler på, hvorledes kan bedømmes ved praktiske prøver) Formålet med køreprøven er, at den prøvesagkyndige skal bedømme, om ansøgeren har erhvervet de kundskaber og den adfærd,

Læs mere

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER

OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER OFFENTLIGE UDGIFTER VED TRAFIKULYKKER INDHOLD OG BAGGRUND Denne folder udgør en kortfattet præsentation af projektet Offentlige udgifter ved trafikulykker. Folderen fokuserer på offentlige udgifter til

Læs mere

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5

Aalborg Byråd. Teknik- og Miljøudvalget. Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00. Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Aalborg Byråd Teknik- og Miljøudvalget Mødet den 03.11.2010, kl. 13:00 Mødelokale 142, Stigsborg Brygge 5 Punkt 5. Opsamling på fordebatten vedrørende Nyt Universitetssygehus i Aalborg. 2009-50389. Teknik

Læs mere