Klarup Vandværk a.m.b.a.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klarup Vandværk a.m.b.a."

Transkript

1 Klarup Vandværk a.m.b.a. Referat af generalforsamling på Klarup Kro Torsdag den 28. februar 2013 kl. 19:30 1. Valg af dirigent a. Per Vagn Nielsen blev valgt b. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt c. Der var 22 stemmeberettigede medlemmer og 28 fremmødte 2. Beretning for 2012 a. Skriftlig beretning vedlagt som bilag 1) b. Spørgsmål: Brandhanerne kunne det ikke have været meddelt sidste år, at der skulle bruges penge til at fjerne dem? c. Svar: Vi fik dem foræret til udskylning, men opdagede de var utætte. Derfor valgte vi at skifte dem d. Spørgsmål: er det på grund af brandhanerne vi har mindsket vandspildet? e. Svar: Fald i spild kan tilskrives brandhaner og renovering af Hørsholmvej f. Spørgsmål: hvorfor er der så meget spild? g. Svar: der er næsten 60 km ledning, så der vil altid være steder med spild h. Der blev klappet 3. Regnskab 2012 til godkendelse a. Regnskab udleveret og findes på hjemmesiden b. Der var enkelte afklarende spørgsmål til regnskabet c. Spørgsmål: Er det ikke en meget lang tilbagebetalingstid på optagning af brandhaner, hvis vi antager, at det er besparelsen fra strafafgiften der skal betale. d. Svar: I 2011 betalte vi ca. kr i grøn afgift for vandspild. Det er ikke meget i forhold til optagningsprisen, men jo før de kommer op jo bedre. Vi spare små kr for hvert år de er oppe. Vandspild skal minimeres. e. Regnskabet blev godkendt 4. Budget 2012 til godkendelse a. Spørgsmål: Kan vi ikke nøjes med at bruge vandværksbil til transport og dermed spare kilometer penge? b. Svar: Det gør vi også hvis vi kan, men der er kun 2 sæder i bilen. c. Budget blev godkendt 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer a. På Valg Erik Jensen, Erik Skjøtt og Kjeld Jensen b. Alle blev genvalgt uden modkandidater 6. Valg af bestyrelses suppleanter a. På Valg: Susanne Jusjong og Tina Pedersen b. Begge suppleanter blev genvalgt c. Susanne er 1. suppleant og Tina er 2. suppleant 7. Valg af revisor og suppleant

2 a. Revisor Gunver Folmand, genvalgt b. Revisorsuppleant, Søren Høgh, genvalgt 8. Indkomne forslag Ingen 8. Eventuelt a. Et medlem ønskede udsendelse af regnskab før generalforsamling b. Bestyrelsen var dog lidt betænkelig ved at gøre regnskabet offentligt tilgængeligt før det er godkendt c. Bestyrelse positiv over for at gøre det muligt at rekvirere regnskab på forhånd d. Der blev udsendt tak fra medlemmer fordi vi har etableret en SMS tjeneste ved afbrydelser e. Enkelt kommentar om at det er godt vi har fået repareret hegn ved vandværk. Dirigenten afsluttede generalforsamlingen. Dirigent

3 Bilag 1. Bestyrelsens beretning for 2012, Klarup Vandværk a.m.b.a Der er på ny kommet en medlemstilgang, Kærhavebakken med 58 stk. nye grunde. Nu har vi 1876 forbrugere fordelt på 1591 medlemmer. Der er i 2013 udpumpet m3 vand. Spildet er faldet til 6,88%. Nitratindholdet er på 12 mg pr l. Vi har godt og rigelig vand. Der har været teknisk gennemgang af vandværket, bygninger beholderanlæg, boringer og diverse brønde. Bortset fra nogle mørnede tætningslister under borekasserne, var det øvrige meget tilfredsstilende. Tilsynsmyndigheden giver ikke gerne ros. Miljøministeriet har i 2012 fremsat en hel række nye lovkrav og bekendtgørelser, som i det nye år stiller mange administrative opgaver til bestyrelsen. Miljøminister Ida Auken er fuld af nye påfund, som gør livet surt for mange små vandværker. Selv om vi ikke hører til de mindste, kommer vi også på arbejde. Inden udgangen af 2014 skal alle værker over m3. have indført et ledelsessystem og kvalitets styring. Derudover skal der laves handleplan, beredskabsplan og indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Som noget nyt skal vandværkerne selv indberette borings tilstand til Geos` Jupiters database. Regulativer skal værkerne også selv lave, dette arbejde blev før gjort af kommunen, nu skal de blot godkende det. I den forbindelse blev der nedsat en arbejdsgruppe under vandplanudvalget. Arbejdsgruppen udarbejdede et fællesregulativ for vandværker i Aalborg kommune. Det er godkendt, og kan hentes på nettet. Man skal blot påføre vandværkets navn. Oveni skal den drifts ansvarlige have bestået et Hygiejnekursus af to dages varighed. Det må ikke forveksles med det såkaldte pølsemandskursus. Oveni kommer et drifts kursus af tre dages varighed. Kurserne er også for bestyrelsesmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem og kursusansvarlig i FVD Region Nord, er vores formand blevet beordret på begge kurser. Hygiejnekurset blev afholdt i juni, med et tilfredsstillende resultat. Driftskurset afholdes den 5-7/2.Udgifterne er afholdt af vores hovedforening. Der er tilmeldt to mand fra SP Jensens vvs afdeling til hygiejnekurset den 26-27/2. Benchmarking og Vandsektorlov har hængt som en tung sky over hovet på vandværkerne i snart ti år. Benchmarking betyder sammenligning. Vandværkerne skal privatiseres og rejser spørgsmålet: hvordan privatiseres et privat vandværk? Jeg har spurgt, men får ingen svar, og kan heller ingen give. Man kan jo undres om der skulle være en skjult dagsorden. Overtages vi af Dong, når olie og gas slipper op, eller skal vi opkøbes af Svenske Vattenfall. Det er jo nok et skræmmebillede. Der er oprettet et offentligt forsynings sekretariat til at udregne et prisloft for alle værker som leverer over m3 i årligt. Der er vi ikke endnu, men går det som embedsmændene har agt, og politikkerne ikke har forstand, rammer det også os. Der er 122 private vandværker, som er med samt alle de kommunale vandforsyningsselskaber. Den gennemsnitlige omkostning er ca ,- kr. årligt pr. værk. Det er forståligt nok et emne der fylder utrolig meget på alle de møder vi deltager i. Vores hovedforening (FVD) forsøger af al magt, at få de private vandværker løftet ud af loven. Hvad betyder det så for os hvis vi rammer loftet og kommer under Vandsektorloven. Det betyder, at de midler vi har i kassen, skal tilbagebetales til forbrugerne over en årrække. Derudover fastsætter

4 sekretariatet et prisloft på vandet, og fremtidige arbejder skal lånefinansieres. Det er selvfølgelig med renter, hvis man kan finde en långiver. Det vil enten hæve vandprisen eller vi går konkurs. Der er allerede et par værker som er i farezonen. Vi har i dag et kæmpe stort ledningssystem, og for at hitte rede i det, og selvfølgelig for at få styr på vandspildet, nedsatte vi i 2011 fire stk. områdemålerbrønde. Det var kun en begyndelse, da de er temmelige dyre og kræver en masse plads. Det er også vanskeligt at finde egnede steder til de næste brønde. Der er imidlertid kommet en ny type, som efter sigende kan graves ned i jorden, dog er der et kabel som forbinder måleren med en sender i et lille skab, som opsættes tæt på et skel. Det er noget som vi ser nærmere på i det nye år. Det er da heller ikke indregnet i budgettet. Bestyrelsen har en målsætning om, at værket hele tiden skal være optimeret, forstået på den måde, at vi ikke sakker bagud teknologisk. Der er vel ingen, der ønsker, at kortsigtet iver efter at spare, på sigt fører til, at der udsendes ekstra regninger til forbrugerne, bare fordi anlægget er nedslidt på grund af iver efter at spare. Vi har da også en formodning om, at generalforsamlingen bakker op om den holdning. Vi er klar over, at det er en økonomisk balancegang, at have penge i kassen, men ikke at have for mange, hvis vi bliver ramt af vandsektorloven. En eventuel udvidelse af byen, kan betyde at vi bliver nødsaget til at lave en tredje boring på Koks` Vase, og et nyt komplet værk. Sandsynligvis i det syd østlige hjørne af byen. I 2012 har vi færdig gjort renoveringen af Hørsholmvej. Der er lavet en ny udstykning på Kærhavebakken, Endvidere har vi fjernet 30 brandhaner. Dem blev vi påtvunget af Beredskab centret for en del år siden. Selv om vi ikke havde brug for dem. Da der var flere af dem, som var begyndt at lække, samtidig med, at der står dødt vand i rørene, var det på tide at fjerne dem. Som det fremgår af regnskabet, var det ingen billig gave. Der er i årets løb udskiftet en del stophaner til målerbrønde i forbindelse med, at medlemmer har fået en ny jordledning. Flere af dem er resultatet af den rådgivning, vi har kunnet give efter trykmåling med vores nye måleudstyr. Det er i nogle tilfælde anbefalet, at man udskifter filtrene i vandhanerne. Enkelte medlemmer har således indsat spare filtre, og ikke været klar over, at det også begrænser farten på vandet i hanen. Spare filtre kan kendes på den gule farve. En ny trend som er på vej, er brug af regnvand til wc skyld og tøjvask. Det er fuldt lovligt, men det vækker bekymring hos vandværkerne. Der må jo ikke ske en blanding med det rene vand fra vandværket. Det kræver, at der bliver monteret en TBS ventil. Det er en kontrollerbar kontraventil. Den største fare for forurening er, at det ikke bliver anmeldt til vandværket. Så vi kan sikre os at arbejdet er udført korrekt. Radiosenderne på vandmålerne har givet os lidt hovedbrud, da der i begyndelsen af året var 90 stk. som ikke gav noget signal. Vi kontaktede leverandøren Brødrene Dahl flere gange og endelig lykkedes det for os at få et møde med den Tyske fabriks salgschef. Under mødet fandt vi ud af, at det første parti sendere var behæftet med fejl og egentlig var sat til side på fabrikken, men ved en fejl sendt til os. Resultatet blev, at vi fik 800 nye sendere uden beregning mod at vi selv skifter dem.

5 Dette arbejde udføres af kasseren og formanden, inden for den fastsatte lønramme. Der er ca. 150 stk. som skal udskiftes i 2013, samt fem målere som ikke tæller. Der er købt en lille varevogn, for at kunne løse forskellige transport opgaver, og aflæsning af målere. Den og så det mødelokale, der er indrettet på Lodsholmvej, var ikke budgetsat, men vi fandt at det var en nødvendig investering. Det blev for øvrigt et rigtigt godt lokale, der desværre ikke kan rumme en generalforsamling. Bestyrelsen har holdt 8 møder, har deltaget i regionsgeneralforsamlingen. Været på den årlige vandværksmesse i Års. Samt deltaget i kontakt møder med Aalborg kommune. Formanden er medlem af Aalborg kommunes vandplanudvalg, Formand for Vandrådet i Aalborg Kommune. Vi vil her benytte lejligheden til at takke vores faste håndværkere for indsatsen. Takstblade, budget, regnskab samt regulativ er fremlagt, her i aften.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Formanden: Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Telefon +45 2196 2292 Referat fra den ordinære generalforsamling 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

Røgen Vandværk i 100 år

Røgen Vandværk i 100 år Røgen Vandværk i 100 år 1908-2008 1 Udgivet af Røgen vandværk - 2009 Tekst: Anne Marie Marboe Layout: Flemming Byg Tryk: Møllegårdens Grafisk Antal: 100 stk. Forside: Røgen Vandværk Forord D. 3. oktober

Læs mere

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING HAVEFORENINGEN SYVENDEHUS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Referat af to Ekstraordinære Generalforsamlinger afholdt på Herlev skole tirsdag den 4 Februar kl. 19:30 samt torsdag den 13 Februar kl. 19:30

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup.

Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Mødereferat fra Fællesmødet for Vandværker i Vejen kommune den 13. november 2014 i Brørup. Dato: 13-11-2014 Ref.: BHJ Kopi: 1. Velkomst ved vandrådets formand Arne Welcher Christensen og valg af dirigent.

Læs mere

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker

Fladbjerg behøver hverken dykpumpe, filter eller tank. Procesbenchmarking. åben for alle vandværker vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark september nr. 190 2013 Læs også: Vejledninger om takstblad, regulativ og regnskab Forsigtig med frivillige indsatsplaner Procesbenchmarking

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning Bestyrelsen vil her forsøge at give andelshaverne et indblik i, hvad der er sket i årets løb, de projekter vi har gang i, samt hvad vi tror, det næste år vil bringe. Det forløbne

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner.

Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen. Fra BAM til boring. Arden Vandværk: Læs også : Minitema om vandspild. Nytårshilsner. vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark februar nr. 197 2015 Nytårshilsner fra regionerne Ny direktør: Jeg vil dyrke dialogen Arden Vandværk: Fra BAM til boring Læs også : Minitema

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Formandsberetning 2001

Formandsberetning 2001 Formandsberetning 2001 Året 2001 var et af de gode år. Vi blev ikke ramt af nogle store overraskelser (som ellers har ramt os de foregående år). Så enten er vi bare heldige, eller også er vi efterhånden

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit

Udskrift af forhandlingsprotokollen. for. Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Udskrift af forhandlingsprotokollen for Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit Mandag den 17. maj 2010 kl. 19,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Feriecenter Rågeleje Klit. Generalforsamlingen

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere