Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006"

Transkript

1 11. december A WM-data Side 1 af 17

2 Indhold 1. INDLEDNING OPBYGNING AF DATAUDTRÆK Udvælgelse af prøver Statistiske parametre Opstille kriterier Overordnet opbygning Kriteriecellen Eksistens-kriterier Kør udtrækket OPBYGNING AF STATISTIK-UDTRÆK Gruppering af Arter Gruppering af områder Gruppering på år Gruppering på intervaller af år Gruppering på intervaller af måneder BIOMASSEOMREGNING SPECIELLE UDTRÆK Størrelsesfordelinger Allometrisk relation GRAFIK Lister Indstillinger Tilpasning Udskriv eller gem grafik FUNKTIONSOVERSIGT Menuen filer Menuen funktioner Menuen specielle udtræk Historik Dokumentid. Dato Udarb. af Ændringer A Stmik Initial version A Mipdr Rettelser/Layout ændringer efter review A WM-data Side 2 af 17

3 1. Indledning Formålet med modulet er at sætte slutbrugere i stand til at danne avancerede statistiske data-udtræk fra WinRambi4-databasen, uden forudgående kendskab til SQLspørgesproget, samt den tekniske opbygning af selve tabelstrukturen i WinRambi4. 2. Opbygning af dataudtræk Opbygning af et dataudtræk gennemløber følgende etaper (alle punkter beskrives i detaljer senere): - Udvælgelse af de prøver, udtrækket skal baseres på - Vælge de statistiske parametre, der ønskes beregnet - Opstil evt. kriterier på et eller flere af felterne - Kør dataudtrækket - Udfør evt. supplerende manipuleringer på det færdige dataudtræk - Eksporter evt. data til Excel eller kolonne-fil - Gem evt. den opbyggede forespørgsel som en rapportdefinition 2.1 Udvælgelse af prøver Fra værktøjslinien trykkes på. Herefter fremkommer vinduet: Øverst vises samtlige prøvetagninger i databasen. I hver kolonnes header kan der foretages afgrænsning/filtrering af hvilke prøver der vises, ved at klikke på combo-knappen. Ønskes der f.eks. afgrænset til bestemt år, trykkes på combo-knappen i kolonnen 'År'. Fra den viste liste vælges f.eks. 2004: A WM-data Side 3 af 17

4 Kun prøvetagninger for 2004 vises nu. Bemærk, at der i bunden fremkommer et gråt område, der viser, hvilke filtreringer der er i anvendelse. Filtreringen kan midlertidigt slåes til/fra med fluebenet, og fjernes helt med krydset. Der kan filtreres på mere end én kolonne af gangen. Prøvetagninger vælges ved at de markeres i listen hvorefter der trykkes på 'Tilføj'- knappen. De markeres enten ved at klikke på én, eller ved at holde ctrl-tasten nede samtidig med at der klikkes på de ønskede. Der kan også vælges en stribe af gangen ved at holde shift-tasten nede og dernæst klikke på første og sidste prøve i intervallet. Når der er udvalgt prøver, kan de fjernes ved at de markeres tilsvarende i nederste del af skærmbilledet og dernæst trykkes på 'Fjern'-knappen A WM-data Side 4 af 17

5 Når de ønskede prøver er valgt, lukkes vinduet ved at trykke Ok. Alle efterfølgende udtræk vil benytte de valgte prøver som datagrundlag. 2.2 Statistiske parametre Listen viser de mulige statistiske parametre, der kan beregnes. Du kan udvælge felter på følgende måder: - dobbeltklik - klik på et felt og træk det med musen - trykke på knappen Medmindre du vælger at dobbeltklikke, har du mulighed for at vælge mere end ét felt af gangen: A WM-data Side 5 af 17

6 - Hold Shift-tasten nedtrykket samtidigt med at du klikker på start/slut i et interval - hold Ctrl-tasten nedtrykket samtidig med at du klikker på de ønskede felter (kan også benyttes selvom der først er udvalgt et sammenhængende interval med Shift-tasten). Herefter kan du - klikke på et udvalgt felt og trække alle felter med musen - trykke på knappen Når et eller flere felter er valgt, vil de stå i udtræks-listen: De første fire kolonner er: - Navnet på den tabel informationen stammer fra - Navnet på kolonnen - Evt. identifikation på specifikke kolonner (se senere) - Afkrydsning af om kolonnen skal udskrives (vises) i udtrækket eller ej. Herefter følger kriteriecellerne og til slut Sorterings-kolonnen, hvori evt. sorteringsorden kan angives (enten stigende eller aftagende). Du kan fjerne valgte kolonner ved at udvælge en eller flere, og herefter klikke på. Udover de valgte kolonner rummer skærmbilledet også en sektion, hvori de valgte prøvetagninger er vist: A WM-data Side 6 af 17

7 2.3 Opstille kriterier Overordnet opbygning I de fleste tilfælde vil valget af prøver, som udtrækket baseres på, udgøre tilstrækkeligt kriterium for det endelige udtræk. I nogle tilfælde ønskes dataudtrækket dog afgrænset yderligere. RamStatistik giver mulighed for at opstille endog meget avancerede kriterier for udvælgelse. Kriterier skrives i nedenstående sektion. I kolonnen Faste kriterier skrives de kriterier, der skal gælde uanset hvad der ellers måtte blive anført af kriterier. Kolonnerne Variable kriterier og alle..eller kolonner benyttes, når data skal medtages, hvis enten det ene eller det andet er opfyldt. Samtidig gælder det, at de kriterier, der er opstillet i samme kolonne, også skal være opfyldt samtidigt Kriteriecellen Den enkelte kriteriecelle udfyldes på følgende måde. Når der stilles kriterier på datofelter, skal formatet være DD-MM-YYYY. For decimalfelter skal der benyttes punktum (.) som decimaltegn. For datoer og numeriske felter kan der anvendes intervaller og logiske operatorer: - Interval: Start..Slut (bemærk to punktummer imellem Start og slut (..)) o F.eks for afgrænsning af perioden 2004, eller o for afgrænsning af intervallet 2.4 til 3.5 (begge inklusive). - Logiske operatorer: >,<,=,>=,<=,<> o F.eks. >= for alle datoer fra og med , eller o <2.4 for alle værdier skarpt mindre end 2.4. Det er tilladt at angive mere end eet kriterium i samme celle. De enkelte kriterier skal blot adskilles med semi-kolon (;). Hvis vi f.eks. ønsker at finde de prøver, der har middelbredde 1, 2, 3 eller 4m, kan dette gøres med kriteriet: 1;2;3;4. (Bemærk, det ikke er nødvendigt at skrive =1;=2;=3;=4. Såfremt der ikke er angivet en operator benyttes = som default.) Hvis vi ønsker prøver med middelbredde mindre end 2 meter eller større end 4 meter, kan dette gøres med kriteriet: <2;> A WM-data Side 7 af 17

8 Dette gælder også tekster og datoer. I øvrigt er det også tilladt at anvende et mængde kriterium. Dette skrives som (k1,k2,..,kn). I ovenstående eksempel med middelbredder på 1, 2, 3 eller 4m kunne man altså skrive (1,2,3,4) (bemærk, at det er komma, der adskiller de enkelte elementer i mængden). Begrebsmæssigt er det præcist det samme, det giver blot en mere effektiv (hurtigere svartid), hvis der kan benyttes mængder Eksistens-kriterier Når cursoren placeres i en kriteriecelle, vil den have nedenstående udseende (hvis feltet er koblet til en opslagsliste, vil der være en knap mere): Hvis der trykkes på knappen skrives Udfyldt i cellen. Vi er altså ligeglade med, hvad der står, feltet skal bare være udfyldt. Trykkes der derimod på skrives Ikke udfyldt. Vi er altså kun interesserede i de rækker, hvor feltet ikke er udfyldt (tomt), f.eks. alle de delprøver, som ikke har fået indtastet koordinater. Man behøver ikke trykke på knapperne, men må gerne selv skrive Udfyldt eller Ikke udfyldt. I øvrigt er det også tilladt at skrive Not null (svarer til udfyldt) eller Null (svarer til ikke udfyldt). 2.4 Kør udtrækket Når alle ønskede kolonner er valgt og kriterier opstillet, er det tid til at få kørt udtrækket. Dette gøres med et tryk på knappen. I første omgang vises en meddelelse om, hvor mange rækker udtrækket returnerer, f.eks. Hvis der trykkes på Cancel, foretager programmet sig ikke yderligere. Trykkes der på Ok, hentes data fra serveren. Fanebladet Data bliver synligt, værktøjslinien skifter udseende og data vises: A WM-data Side 8 af 17

9 Der returneres til selve forespørgsels-definitionen ved at klikke på fanebladet Forespørgsel. Data kan nu udtrækkes til enten Excel (tekst-format). eller som Tabulator-adskilt kolonne-fil Endvidere kan data-udtrækket manipuleres yderligere: Slår øverste kolonneskrift (tabel) til og fra. Giver mulighed for at sortere i data ved et klik på kolonneoverskriften. Åbner mulighed for yderligere afgrænsning ved at vælge fra kombo-boks i kolonneoverskriften. Åbner mulighed for at gruppere data efter indholdet i én eller flere kolonner. Medfører, at kolonne-bredder tilpasses til indhold af data og kolonneoverskrifter A WM-data Side 9 af 17

10 3. Opbygning af Statistik-udtræk Som udgangspunkt vil et statistik-udtræk gennemføre beregning på prøvetagningsniveau og enkeltartsniveau. Imidlertid er der en lang række muligheder for at påvirke sammenstillingerne. Påvirkning af diverse grupperinger etableres via værktøjslinien. eller via faneblade 'Ekskluderede arter' og 'Inkluderede arter' 3.1 Gruppering af Arter Som udgangspunkt vises data for hver enkel art. Dette kan varieres på følgende måder: Grupper arterne efter en af mulighederne i listen En gruppering af arter medfører, at beregninger baseres på gruppen, i stedet for på enkeltarter. Tryk på Superhovedgrupper grupperer data, hvis muligt, på superhovedgrupper. Arter, der ikke hører under en superhovedgruppe, vises stadig som enkeltarter. Vælg taxonomisk niveau for arter fra combo-boksen (knappanel, combo-boks under Arter ). I fanebladet 'Inkluderede arter' kan der angives ét eller flere valg fra artslisten. For det enkelte valg kan det angives, på hvilket niveau der skal grupperes såfremt arten tilhører den pågældende registrering. Antag f.eks. at for gruppen POLYCHAETA, ønsker vi data grupperet efter enkeltarter, hvorimod alle øvrige skal grupperes efter ordens-niveau. Dette gøres ved først at vælge 'Orden' fra artsgrupperings-listen i værktøjslinien. Dernæst skiftes til fanebladet 'inkluderede arter'. Heri indtastes POLYCHAETA I kolonnen tax-niveau angives niveau til 'Art' (default) A WM-data Side 10 af 17

11 Såfremt der trykkes på 'Søg'-knappen i værktøjslinien, omfatter udtrækket nu kun arter, der tilhører POLYCHAETA. Idet der kan vælges vilkårligt mange grupper under 'Inkluderede arter', kan man altså frit styre, at indenfor nogle grupper beregnes der på artsniveau, mens der indenfor andre grupper beregnes på andre taxonomiske niveauer. I visse områder kan der være ganske bestemte arter, der dominerer udtrækket i en sådan grad, at information om de øvrige arter "drukner" i mængden. I sådanne tilfælde ønsker man i visse sammenhænge at udelade enkeltarter fra udtrækket. Dette gøres fra fanebladet 'Ekskluderede arter'. 3.2 Gruppering af områder Som udgangspunkt grupperes data på prøvetagninger. Dvs. at statistik gennemføres på dette niveau. Data kan i stedet grupperes på andre niveauer. Det ønskede niveau vælges fra combo-boksen i værktøjslinien. Er der f.eks. valgt prøvetagninger for 10 år fordelt på to forskellige stationsområder, vil en gruppering af data på stationsområder gruppere data i to, ét for hvert stationsområde. BEMÆRK: Såfremt der efterfølgende ønskes grafik af udtrækket, skal der være grupperet på Prøvetagninger eller højere (altså ikke delprøver). 3.3 Gruppering på år Såfremt der grupperes på Stationsnr. eller højere, er der mulighed for at gruppere data efter år. Hvis der f.eks. er valgt prøvetagninger fra , beregnes de statistiske parametre for hvert år. BEMÆRK: Såfremt der efterfølgende ønskes grafik af udtrækket, SKAL Pulje på år anvendes. 3.4 Gruppering på intervaller af år Trykkes knappen Pulje på års-intervaller, kan der indtastes valgfrie intervaller af år, som der efterfølgende grupperes efter. Hvis der f.eks. er valgt prøvetagninger fra , kan der f.eks. indtastes intervallet , og I så fald beregnes de statistiske parametre for disse 2 perioder + en gruppe for øvrige år (fordi de angivne intervaller ikke komplet dækkede de år der indgik i udtrækket) A WM-data Side 11 af 17

12 3.5 Gruppering på intervaller af måneder Trykkes knappen Pulje på måneds-intervaller, kan der indtastes valgfrie intervaller af måneder, som der efterfølgende grupperes efter. Hvis der f.eks. er valgt prøvetagninger fra , og der indenfor hvert år er taget en forårs- og efterårsprøve, kan der f.eks. indtastes intervallet 3-4 Forår, og 8-9 Efterår. I så fald beregnes de statistiske parametre for disse 2 perioder indenfor hvert år + en gruppe for øvrige måneder (hvis der ligger prøvetagninger udenfor de angivne månedsintervaller) A WM-data Side 12 af 17

13 4. Biomasseomregning I WinRambi4 databasen er der mulighed for registrering af tre forskellige biomassemål: Vådvægt, Tørvægt og Askefri tørvægt. For den enkelte artsregistrering vil kun det ene biomassemål være anvendt, men for den samlede database kan det godt variere. Det betyder, at et udtræk, der f.eks. skal beregne middel tøvægt-biomasse pr. m2 potentielt skal sammenstille data med forskellige biomassemål. Dette kan opnås ved at benytte biomasse-omregning, idet den enkelte art har en omregningsfaktor imellem de forskellige biomasse-mål. Såfremt der skal udtrækkes tørvægt, skal alle de registreringer, der f.eks. kun rummer vådvægt, altså omregnes til tørvægt med den artsspecifikke faktor. Såfremt omregning ønskes, trykkes på knappen 'Biomasseomregning' i værktøjslinien A WM-data Side 13 af 17

14 5. Specielle udtræk Udover den almindelige metode til dannelse af statistiske sammenstillinger, rummer RamStatistik to specielle udtræk: Størrelsesfordelinger og Allometrisk relation. 5.1 Størrelsesfordelinger Udtræk af størrelsesfordelinger giver kun mening, såfremt der er målt størrelser af enkeltindivider i WinRambi4-databasen. Hensigten med udtrækket er at gruppere de målte størrelser i længde-intervaller og præsentere resultatet grafisk. De arter, der skal udtrækkes, skal angives i fanebladet 'Inkluderede arter'. Såfremt WinRambi4-databasen rummer default antal intervaller og intervalbredde, vises dette, ellers anvendes 20 intervaller, med interval-bredde=1mm. Alle sædvanlige grupperingsfunktioner kan fortsat benyttes. Når menupunktet størrelses-fordelinger aktiveres, genereres der et preview af en rapport, der indeholder søjlegrafik over de beregnede størrelsesfordelinger. 5.2 Allometrisk relation Udtræk af allometrisk relation forudsætter at der i WinRambi4-databasen er registreret sammenhørende værdier af størrelse og biomasse (tørvægt) på enkeltindivider. Hensigten med udtrækket er at kunne vurdere relationen imellem størrelse og vægt. Dette gøres ved at beregne en regressionslinie for disse data. Alle sædvanlige grupperingsfunktioner kan fortsat benyttes. Når menupunktet allometrisk relation aktiveres, genereres der et preview af en rapport, der indeholder grafik over de beregnede relationer A WM-data Side 14 af 17

15 6. Grafik For statistik-udtræk er det muligt at genere grafik. Eneste betingelse er, at der enten udtrækkes på prøvetagningsniveau, eller at der grupperes efter stationer eller højere, samtidig med at der puljes på år (eller års-intervaller og/eller måneds-intervaller). Såfremt betingelserne for grafik er tilstede, vil grafik-fanebladet være aktivt, når dataudtrækket er gennemført. 6.1 Lister På grundlag af en analyse af udtrækket, præsenterer grafik-modulet en række lister, der viser hvad der er til rådighed for grafik-præsentation: - Liste over statistiske parametre - Lister over, hvilke områder der indgår i udtrækket (kan altså være stationer, stationsområder, hovedområder eller alt) - Liste over, hvilke taxonomiske niveauer der indgår i udtrækket (arter, slægt, familie, orden, superhovedgrupper, fødetyper, reproduktion eller samlet) - Liste over, hvilke år (eller års-intervaller) der indgår i udtrækket - Liste over, hvilke månedsintervaller der indgår i udtrækket For alle lister er alle punkter som default valgt. Som default vil grafikken altså håndtere den fulde detaljerings-grad. Listerne er såkaldte checklister, dvs. at et punkt i en liste kan være valgt eller ikke valgt. Hvis punktet fravælges (checkmærket fjernes) indgår det pågældende punkt ikke i grafikken. 6.2 Indstillinger Udover listerne er et par yderligere indstillinger til rådighed: Opbyg grafik: - Pr. områdeniveau: Der opbygges grafik for hvert område. Den enkelte grafik viser altså sammenligning af tax. - Pr. taxniveau: Der opbygges grafik for hver tax. Den enkelte grafik viser altså sammenligning af områder Visning: Statistik: - Side ved side: Grafikken vises som søjler ved siden af hinanden - Stakket: Grafikken vises som én søjle pr. år, hvor alle bidragene er stakket ovenpå hinanden - Stakket procent: Grafikken vises som én søjle pr. år. Søjlen er opdelt i de procentuelle bidrag. - Ingen: Der vises ingen standard errors eller spredninger - Standard error: Søjler præsenteres som errorbars (ved visning Side ved side). Kræver dog, at den relevante Standard error er medtaget i udtrækket A WM-data Side 15 af 17

16 - Spredning: Søjler præsenteres som errorbars (ved visning Side ved side). Kræver dog, at den relevante spredning er medtaget i udtrækket Grafikken opbygges ved at trykke på knappen Gendan grafik ( ). Der dannes nu faneblade for hvert område (eller tax). Hvert af disse faneblade underopdeles i yderligere faneblade, et for hver statistisk parameter. 6.3 Tilpasning Når grafikken er dannet, kan der skiftes rundt imellem de oprettede faneblade. Det er muligt at tilpasse den viste grafik mht. en lang række karakteristika: Tilpasning af akser, farvevalg, legender, 3D osv. Dette gøres ved at trykke på knappen Tilretning af vist grafik ( ). Såfremt de karakteristika der er anvendt på den aktuelt viste grafik ønskes anvendt på alle grafer trykkes på knappen Anvend karakteristika på alle ( ). 6.4 Udskriv eller gem grafik Når den ønskede grafik er dannet, kan den udskrives med knappen Udskriv ( ). Der dannes udskrift med indhold og karakteristika for alle de oprettede faneblade. I første omgang vises udskriften på skærmen. Herfra kan den sendes til printeren, men kan også gemmes i en lang række formater, herunder RTF (til tekstbehandling), PDF, HTML og flere andre. Dette gøres ved at trykke på Diskette -knappen og angive en filtype, samt navn på filen A WM-data Side 16 af 17

17 7. Funktionsoversigt 7.1 Menuen filer 7.2 Menuen funktioner Åben forespørgselsdefinition. Tidligere valg slettes og der kan startes på opbygning af ny forespørgsel. Gem forespørgselsdefinition som en fil. Starter udtræk af data på baggrund af den aktuelle forespørgselsdefinition. Viser den SQL, der genereres ud fra den aktuelle forespørgselsdefinition. Afslut RamStatistik-programmet. 7.3 Menuen specielle udtræk Vis kun unikke rækker i udtrækket (SELECT DISTINCT). Tilføj markerede kolonner til udtrækket. Fjern markerede kolonner fra udtrækket. Starter udtræk af størrelsesfordeling. Starter udtræk af allometrisk relation A WM-data Side 17 af 17

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV

Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Tips og tricks Gennemgang af: Hente tabeller til Excel fra ØS LDV Brevfletning med Word Ændre på parametre i rapporterne Fjern dimensioner der ikke bruges i rapporterne Brug af Subscriptions Excel funktioner

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Opgavestyring. TimePlus version 2013

Opgavestyring. TimePlus version 2013 version 2013 Opgavestyring 1 Opgavestyring... 2 1.1 /tilpasning/opgavestyring/opgavetyper... 2 1.2 /tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper... 4 1.3 /tilpasning/parametre... 5 1.4 Debitor/kartotek/debitorPlus

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2.

Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. 1 SUMOshop Backend v3 Dette dokument beskriver SUMOshop Backend v3, med fokus på ændringer ift. v2. Backend v3 er primært en visuel opdatering i et mere rent og moderne design. Hertil er der en række helt

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Analysemodul- TDjournal

Analysemodul- TDjournal November 2014 Analysemodul- TDjournal Der er kommet et nyt menupunkt i top-menubjælken ved navn Analyser. Dette menupunkt indeholder 5 standard analyser, som du har mulighed for at ændre i: Regningsydelser

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1

WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 WELLPLOT ARCGIS BRUGERMANUAL 9.3.1 I G I S A P S 2 0 1 1 W e l l P l o t A r c G I S BRUGERMANUAL 9.3.1 Udarbejdet for: Titel: Dokumenttype: I GIS ApS WellPlot ArcGIS Brugermanual 9.3.1 Software manual

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Introduktion til webanalyser.dk

Introduktion til webanalyser.dk Introduktion til webanalyser.dk Hvis du udskriver og følger denne introduktion, vil du få et godt overblik over systemet på ca. 20 minutter. Når du har fulgt beskrivelsen, har du oprettet dit første skema,

Læs mere

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet

E-kursus. Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet E-kursus Introduktion til anvendelse af databanken på grundskoleområdet Forfatter: Mathilde Molsgaard & Line Steinmejer Nikolajsen,

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke

WebGIS. Adresseopslag, og andre opslag (MR Stationer, stik m.m.) er ikke ændret. Dog kan du ikke WebGIS September 2014 WebGIS er en webside, der viser HMN Naturgas gasledninger. Private kan se hvor gas stikledningen ligger på deres egen grund. Visse samarbejdspartnere har fået lidt udvidet adgang

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38

Brugermanual. Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Brugermanual Byggeweb Capture Entreprenør 7.38 Indholdsfortegnelse Byggeweb Capture... 5 Indledning... 5 Hvad er Byggeweb Capture... 5 Principper... 6 Opbygning... 7 Projektinfo - Entreprenør... 7 Opsummering

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk

En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk En nem vej til viden - www.statistikbanken.dk Kom i gang med Statistikbanken Statistikbanken er Danmarks Statistiks offentlige database, hvor alle kan få adgang til relevant statistik, der beskriver det

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

SecureAware Workflow TNG

SecureAware Workflow TNG SecureAware Workflow TNG Manualen beskriver brugen af SecureAware version 4.5.0 og senere versioner Dokument opdateret: januar 2014 Om dette dokument Dette dokument beskriver brugen af Workflow TNG i SecureAware

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument.

Såfremt du ønsker at købe fuld licens til programmet, se afsnittet Køb af licens til programmet sidst i dette dokument. 1. november 2011 Installationsvejledning for Pudserprogram DEMO a) Gå ind på hjemmesiden www.pudserprogram.dk og klik på linket 1) Virtual machine: (Til at køre pudserprogrammet) og vælg Åbn. Der går lidt

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database

Kursusbeskrivelse. Forarbejde. Oprettelse af en Access-database Kursusbeskrivelse Oprettelse af en Access-database Som eksempel på en Access-database oprettes en simpelt system til administration af kurser. Access-databasen skal indeholde: et instruktørkartotek et

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne.

Opgaver. Notater. Opgave 1: Find kursus hjemmeside og bladre lidt rundt på siderne. Opgaver Opgaverne er stillet i henhold til medleverede brugervejledning, og som er en facitliste for opgaverne. Brug den undervejs til at løse opgaverne med, og kom med de punkter som den måtte mangle,

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger

Vejledning. Udskrifter. - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Udskrifter - en vejledning i udskrifter og printerindstillinger Indholdsfortegnelse Udskriv side 3 Ressourcer til udskrift side 3 Diverse side 4-5 -dato, tid, filnavn, blokeringer, tomme udskrifter, team-markering

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D

RESPONSE 2.0. Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D RESPONSE 2.0 Kursusmanual til grundlæggende funktioner ASPEKT R&D Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kort om Response:... 3 Lektion 1: Indledende overvejelser...4 Strategiske overvejelser...4

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger APB Author Version 2.0 Tillægsside Vejledning til program til udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Program udviklet af ic.dk Vejledning udarbejdet af DTC December 2003 Anbefalet fremgangsmåde ved

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Vejledning til Arealinformation

Vejledning til Arealinformation Sådan kommer du i gang Vejledning til Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give dig en introduktion til de mest brugte funktioner i Danmarks Arealinformation. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

NemHandel menuen 14.1

NemHandel menuen 14.1 NemHandel menuen 14.1 14. NEMHANDEL Nemhandel er standard for fakturering af elektroniske fakturaer til EAN-kunder. Nemhandel er obligatorisk til offentlige kunder. Med Rambøll Nemhandel kan du foretage

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere