Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af RamStatistik 11. december 2006"

Transkript

1 11. december A WM-data Side 1 af 17

2 Indhold 1. INDLEDNING OPBYGNING AF DATAUDTRÆK Udvælgelse af prøver Statistiske parametre Opstille kriterier Overordnet opbygning Kriteriecellen Eksistens-kriterier Kør udtrækket OPBYGNING AF STATISTIK-UDTRÆK Gruppering af Arter Gruppering af områder Gruppering på år Gruppering på intervaller af år Gruppering på intervaller af måneder BIOMASSEOMREGNING SPECIELLE UDTRÆK Størrelsesfordelinger Allometrisk relation GRAFIK Lister Indstillinger Tilpasning Udskriv eller gem grafik FUNKTIONSOVERSIGT Menuen filer Menuen funktioner Menuen specielle udtræk Historik Dokumentid. Dato Udarb. af Ændringer A Stmik Initial version A Mipdr Rettelser/Layout ændringer efter review A WM-data Side 2 af 17

3 1. Indledning Formålet med modulet er at sætte slutbrugere i stand til at danne avancerede statistiske data-udtræk fra WinRambi4-databasen, uden forudgående kendskab til SQLspørgesproget, samt den tekniske opbygning af selve tabelstrukturen i WinRambi4. 2. Opbygning af dataudtræk Opbygning af et dataudtræk gennemløber følgende etaper (alle punkter beskrives i detaljer senere): - Udvælgelse af de prøver, udtrækket skal baseres på - Vælge de statistiske parametre, der ønskes beregnet - Opstil evt. kriterier på et eller flere af felterne - Kør dataudtrækket - Udfør evt. supplerende manipuleringer på det færdige dataudtræk - Eksporter evt. data til Excel eller kolonne-fil - Gem evt. den opbyggede forespørgsel som en rapportdefinition 2.1 Udvælgelse af prøver Fra værktøjslinien trykkes på. Herefter fremkommer vinduet: Øverst vises samtlige prøvetagninger i databasen. I hver kolonnes header kan der foretages afgrænsning/filtrering af hvilke prøver der vises, ved at klikke på combo-knappen. Ønskes der f.eks. afgrænset til bestemt år, trykkes på combo-knappen i kolonnen 'År'. Fra den viste liste vælges f.eks. 2004: A WM-data Side 3 af 17

4 Kun prøvetagninger for 2004 vises nu. Bemærk, at der i bunden fremkommer et gråt område, der viser, hvilke filtreringer der er i anvendelse. Filtreringen kan midlertidigt slåes til/fra med fluebenet, og fjernes helt med krydset. Der kan filtreres på mere end én kolonne af gangen. Prøvetagninger vælges ved at de markeres i listen hvorefter der trykkes på 'Tilføj'- knappen. De markeres enten ved at klikke på én, eller ved at holde ctrl-tasten nede samtidig med at der klikkes på de ønskede. Der kan også vælges en stribe af gangen ved at holde shift-tasten nede og dernæst klikke på første og sidste prøve i intervallet. Når der er udvalgt prøver, kan de fjernes ved at de markeres tilsvarende i nederste del af skærmbilledet og dernæst trykkes på 'Fjern'-knappen A WM-data Side 4 af 17

5 Når de ønskede prøver er valgt, lukkes vinduet ved at trykke Ok. Alle efterfølgende udtræk vil benytte de valgte prøver som datagrundlag. 2.2 Statistiske parametre Listen viser de mulige statistiske parametre, der kan beregnes. Du kan udvælge felter på følgende måder: - dobbeltklik - klik på et felt og træk det med musen - trykke på knappen Medmindre du vælger at dobbeltklikke, har du mulighed for at vælge mere end ét felt af gangen: A WM-data Side 5 af 17

6 - Hold Shift-tasten nedtrykket samtidigt med at du klikker på start/slut i et interval - hold Ctrl-tasten nedtrykket samtidig med at du klikker på de ønskede felter (kan også benyttes selvom der først er udvalgt et sammenhængende interval med Shift-tasten). Herefter kan du - klikke på et udvalgt felt og trække alle felter med musen - trykke på knappen Når et eller flere felter er valgt, vil de stå i udtræks-listen: De første fire kolonner er: - Navnet på den tabel informationen stammer fra - Navnet på kolonnen - Evt. identifikation på specifikke kolonner (se senere) - Afkrydsning af om kolonnen skal udskrives (vises) i udtrækket eller ej. Herefter følger kriteriecellerne og til slut Sorterings-kolonnen, hvori evt. sorteringsorden kan angives (enten stigende eller aftagende). Du kan fjerne valgte kolonner ved at udvælge en eller flere, og herefter klikke på. Udover de valgte kolonner rummer skærmbilledet også en sektion, hvori de valgte prøvetagninger er vist: A WM-data Side 6 af 17

7 2.3 Opstille kriterier Overordnet opbygning I de fleste tilfælde vil valget af prøver, som udtrækket baseres på, udgøre tilstrækkeligt kriterium for det endelige udtræk. I nogle tilfælde ønskes dataudtrækket dog afgrænset yderligere. RamStatistik giver mulighed for at opstille endog meget avancerede kriterier for udvælgelse. Kriterier skrives i nedenstående sektion. I kolonnen Faste kriterier skrives de kriterier, der skal gælde uanset hvad der ellers måtte blive anført af kriterier. Kolonnerne Variable kriterier og alle..eller kolonner benyttes, når data skal medtages, hvis enten det ene eller det andet er opfyldt. Samtidig gælder det, at de kriterier, der er opstillet i samme kolonne, også skal være opfyldt samtidigt Kriteriecellen Den enkelte kriteriecelle udfyldes på følgende måde. Når der stilles kriterier på datofelter, skal formatet være DD-MM-YYYY. For decimalfelter skal der benyttes punktum (.) som decimaltegn. For datoer og numeriske felter kan der anvendes intervaller og logiske operatorer: - Interval: Start..Slut (bemærk to punktummer imellem Start og slut (..)) o F.eks for afgrænsning af perioden 2004, eller o for afgrænsning af intervallet 2.4 til 3.5 (begge inklusive). - Logiske operatorer: >,<,=,>=,<=,<> o F.eks. >= for alle datoer fra og med , eller o <2.4 for alle værdier skarpt mindre end 2.4. Det er tilladt at angive mere end eet kriterium i samme celle. De enkelte kriterier skal blot adskilles med semi-kolon (;). Hvis vi f.eks. ønsker at finde de prøver, der har middelbredde 1, 2, 3 eller 4m, kan dette gøres med kriteriet: 1;2;3;4. (Bemærk, det ikke er nødvendigt at skrive =1;=2;=3;=4. Såfremt der ikke er angivet en operator benyttes = som default.) Hvis vi ønsker prøver med middelbredde mindre end 2 meter eller større end 4 meter, kan dette gøres med kriteriet: <2;> A WM-data Side 7 af 17

8 Dette gælder også tekster og datoer. I øvrigt er det også tilladt at anvende et mængde kriterium. Dette skrives som (k1,k2,..,kn). I ovenstående eksempel med middelbredder på 1, 2, 3 eller 4m kunne man altså skrive (1,2,3,4) (bemærk, at det er komma, der adskiller de enkelte elementer i mængden). Begrebsmæssigt er det præcist det samme, det giver blot en mere effektiv (hurtigere svartid), hvis der kan benyttes mængder Eksistens-kriterier Når cursoren placeres i en kriteriecelle, vil den have nedenstående udseende (hvis feltet er koblet til en opslagsliste, vil der være en knap mere): Hvis der trykkes på knappen skrives Udfyldt i cellen. Vi er altså ligeglade med, hvad der står, feltet skal bare være udfyldt. Trykkes der derimod på skrives Ikke udfyldt. Vi er altså kun interesserede i de rækker, hvor feltet ikke er udfyldt (tomt), f.eks. alle de delprøver, som ikke har fået indtastet koordinater. Man behøver ikke trykke på knapperne, men må gerne selv skrive Udfyldt eller Ikke udfyldt. I øvrigt er det også tilladt at skrive Not null (svarer til udfyldt) eller Null (svarer til ikke udfyldt). 2.4 Kør udtrækket Når alle ønskede kolonner er valgt og kriterier opstillet, er det tid til at få kørt udtrækket. Dette gøres med et tryk på knappen. I første omgang vises en meddelelse om, hvor mange rækker udtrækket returnerer, f.eks. Hvis der trykkes på Cancel, foretager programmet sig ikke yderligere. Trykkes der på Ok, hentes data fra serveren. Fanebladet Data bliver synligt, værktøjslinien skifter udseende og data vises: A WM-data Side 8 af 17

9 Der returneres til selve forespørgsels-definitionen ved at klikke på fanebladet Forespørgsel. Data kan nu udtrækkes til enten Excel (tekst-format). eller som Tabulator-adskilt kolonne-fil Endvidere kan data-udtrækket manipuleres yderligere: Slår øverste kolonneskrift (tabel) til og fra. Giver mulighed for at sortere i data ved et klik på kolonneoverskriften. Åbner mulighed for yderligere afgrænsning ved at vælge fra kombo-boks i kolonneoverskriften. Åbner mulighed for at gruppere data efter indholdet i én eller flere kolonner. Medfører, at kolonne-bredder tilpasses til indhold af data og kolonneoverskrifter A WM-data Side 9 af 17

10 3. Opbygning af Statistik-udtræk Som udgangspunkt vil et statistik-udtræk gennemføre beregning på prøvetagningsniveau og enkeltartsniveau. Imidlertid er der en lang række muligheder for at påvirke sammenstillingerne. Påvirkning af diverse grupperinger etableres via værktøjslinien. eller via faneblade 'Ekskluderede arter' og 'Inkluderede arter' 3.1 Gruppering af Arter Som udgangspunkt vises data for hver enkel art. Dette kan varieres på følgende måder: Grupper arterne efter en af mulighederne i listen En gruppering af arter medfører, at beregninger baseres på gruppen, i stedet for på enkeltarter. Tryk på Superhovedgrupper grupperer data, hvis muligt, på superhovedgrupper. Arter, der ikke hører under en superhovedgruppe, vises stadig som enkeltarter. Vælg taxonomisk niveau for arter fra combo-boksen (knappanel, combo-boks under Arter ). I fanebladet 'Inkluderede arter' kan der angives ét eller flere valg fra artslisten. For det enkelte valg kan det angives, på hvilket niveau der skal grupperes såfremt arten tilhører den pågældende registrering. Antag f.eks. at for gruppen POLYCHAETA, ønsker vi data grupperet efter enkeltarter, hvorimod alle øvrige skal grupperes efter ordens-niveau. Dette gøres ved først at vælge 'Orden' fra artsgrupperings-listen i værktøjslinien. Dernæst skiftes til fanebladet 'inkluderede arter'. Heri indtastes POLYCHAETA I kolonnen tax-niveau angives niveau til 'Art' (default) A WM-data Side 10 af 17

11 Såfremt der trykkes på 'Søg'-knappen i værktøjslinien, omfatter udtrækket nu kun arter, der tilhører POLYCHAETA. Idet der kan vælges vilkårligt mange grupper under 'Inkluderede arter', kan man altså frit styre, at indenfor nogle grupper beregnes der på artsniveau, mens der indenfor andre grupper beregnes på andre taxonomiske niveauer. I visse områder kan der være ganske bestemte arter, der dominerer udtrækket i en sådan grad, at information om de øvrige arter "drukner" i mængden. I sådanne tilfælde ønsker man i visse sammenhænge at udelade enkeltarter fra udtrækket. Dette gøres fra fanebladet 'Ekskluderede arter'. 3.2 Gruppering af områder Som udgangspunkt grupperes data på prøvetagninger. Dvs. at statistik gennemføres på dette niveau. Data kan i stedet grupperes på andre niveauer. Det ønskede niveau vælges fra combo-boksen i værktøjslinien. Er der f.eks. valgt prøvetagninger for 10 år fordelt på to forskellige stationsområder, vil en gruppering af data på stationsområder gruppere data i to, ét for hvert stationsområde. BEMÆRK: Såfremt der efterfølgende ønskes grafik af udtrækket, skal der være grupperet på Prøvetagninger eller højere (altså ikke delprøver). 3.3 Gruppering på år Såfremt der grupperes på Stationsnr. eller højere, er der mulighed for at gruppere data efter år. Hvis der f.eks. er valgt prøvetagninger fra , beregnes de statistiske parametre for hvert år. BEMÆRK: Såfremt der efterfølgende ønskes grafik af udtrækket, SKAL Pulje på år anvendes. 3.4 Gruppering på intervaller af år Trykkes knappen Pulje på års-intervaller, kan der indtastes valgfrie intervaller af år, som der efterfølgende grupperes efter. Hvis der f.eks. er valgt prøvetagninger fra , kan der f.eks. indtastes intervallet , og I så fald beregnes de statistiske parametre for disse 2 perioder + en gruppe for øvrige år (fordi de angivne intervaller ikke komplet dækkede de år der indgik i udtrækket) A WM-data Side 11 af 17

12 3.5 Gruppering på intervaller af måneder Trykkes knappen Pulje på måneds-intervaller, kan der indtastes valgfrie intervaller af måneder, som der efterfølgende grupperes efter. Hvis der f.eks. er valgt prøvetagninger fra , og der indenfor hvert år er taget en forårs- og efterårsprøve, kan der f.eks. indtastes intervallet 3-4 Forår, og 8-9 Efterår. I så fald beregnes de statistiske parametre for disse 2 perioder indenfor hvert år + en gruppe for øvrige måneder (hvis der ligger prøvetagninger udenfor de angivne månedsintervaller) A WM-data Side 12 af 17

13 4. Biomasseomregning I WinRambi4 databasen er der mulighed for registrering af tre forskellige biomassemål: Vådvægt, Tørvægt og Askefri tørvægt. For den enkelte artsregistrering vil kun det ene biomassemål være anvendt, men for den samlede database kan det godt variere. Det betyder, at et udtræk, der f.eks. skal beregne middel tøvægt-biomasse pr. m2 potentielt skal sammenstille data med forskellige biomassemål. Dette kan opnås ved at benytte biomasse-omregning, idet den enkelte art har en omregningsfaktor imellem de forskellige biomasse-mål. Såfremt der skal udtrækkes tørvægt, skal alle de registreringer, der f.eks. kun rummer vådvægt, altså omregnes til tørvægt med den artsspecifikke faktor. Såfremt omregning ønskes, trykkes på knappen 'Biomasseomregning' i værktøjslinien A WM-data Side 13 af 17

14 5. Specielle udtræk Udover den almindelige metode til dannelse af statistiske sammenstillinger, rummer RamStatistik to specielle udtræk: Størrelsesfordelinger og Allometrisk relation. 5.1 Størrelsesfordelinger Udtræk af størrelsesfordelinger giver kun mening, såfremt der er målt størrelser af enkeltindivider i WinRambi4-databasen. Hensigten med udtrækket er at gruppere de målte størrelser i længde-intervaller og præsentere resultatet grafisk. De arter, der skal udtrækkes, skal angives i fanebladet 'Inkluderede arter'. Såfremt WinRambi4-databasen rummer default antal intervaller og intervalbredde, vises dette, ellers anvendes 20 intervaller, med interval-bredde=1mm. Alle sædvanlige grupperingsfunktioner kan fortsat benyttes. Når menupunktet størrelses-fordelinger aktiveres, genereres der et preview af en rapport, der indeholder søjlegrafik over de beregnede størrelsesfordelinger. 5.2 Allometrisk relation Udtræk af allometrisk relation forudsætter at der i WinRambi4-databasen er registreret sammenhørende værdier af størrelse og biomasse (tørvægt) på enkeltindivider. Hensigten med udtrækket er at kunne vurdere relationen imellem størrelse og vægt. Dette gøres ved at beregne en regressionslinie for disse data. Alle sædvanlige grupperingsfunktioner kan fortsat benyttes. Når menupunktet allometrisk relation aktiveres, genereres der et preview af en rapport, der indeholder grafik over de beregnede relationer A WM-data Side 14 af 17

15 6. Grafik For statistik-udtræk er det muligt at genere grafik. Eneste betingelse er, at der enten udtrækkes på prøvetagningsniveau, eller at der grupperes efter stationer eller højere, samtidig med at der puljes på år (eller års-intervaller og/eller måneds-intervaller). Såfremt betingelserne for grafik er tilstede, vil grafik-fanebladet være aktivt, når dataudtrækket er gennemført. 6.1 Lister På grundlag af en analyse af udtrækket, præsenterer grafik-modulet en række lister, der viser hvad der er til rådighed for grafik-præsentation: - Liste over statistiske parametre - Lister over, hvilke områder der indgår i udtrækket (kan altså være stationer, stationsområder, hovedområder eller alt) - Liste over, hvilke taxonomiske niveauer der indgår i udtrækket (arter, slægt, familie, orden, superhovedgrupper, fødetyper, reproduktion eller samlet) - Liste over, hvilke år (eller års-intervaller) der indgår i udtrækket - Liste over, hvilke månedsintervaller der indgår i udtrækket For alle lister er alle punkter som default valgt. Som default vil grafikken altså håndtere den fulde detaljerings-grad. Listerne er såkaldte checklister, dvs. at et punkt i en liste kan være valgt eller ikke valgt. Hvis punktet fravælges (checkmærket fjernes) indgår det pågældende punkt ikke i grafikken. 6.2 Indstillinger Udover listerne er et par yderligere indstillinger til rådighed: Opbyg grafik: - Pr. områdeniveau: Der opbygges grafik for hvert område. Den enkelte grafik viser altså sammenligning af tax. - Pr. taxniveau: Der opbygges grafik for hver tax. Den enkelte grafik viser altså sammenligning af områder Visning: Statistik: - Side ved side: Grafikken vises som søjler ved siden af hinanden - Stakket: Grafikken vises som én søjle pr. år, hvor alle bidragene er stakket ovenpå hinanden - Stakket procent: Grafikken vises som én søjle pr. år. Søjlen er opdelt i de procentuelle bidrag. - Ingen: Der vises ingen standard errors eller spredninger - Standard error: Søjler præsenteres som errorbars (ved visning Side ved side). Kræver dog, at den relevante Standard error er medtaget i udtrækket A WM-data Side 15 af 17

16 - Spredning: Søjler præsenteres som errorbars (ved visning Side ved side). Kræver dog, at den relevante spredning er medtaget i udtrækket Grafikken opbygges ved at trykke på knappen Gendan grafik ( ). Der dannes nu faneblade for hvert område (eller tax). Hvert af disse faneblade underopdeles i yderligere faneblade, et for hver statistisk parameter. 6.3 Tilpasning Når grafikken er dannet, kan der skiftes rundt imellem de oprettede faneblade. Det er muligt at tilpasse den viste grafik mht. en lang række karakteristika: Tilpasning af akser, farvevalg, legender, 3D osv. Dette gøres ved at trykke på knappen Tilretning af vist grafik ( ). Såfremt de karakteristika der er anvendt på den aktuelt viste grafik ønskes anvendt på alle grafer trykkes på knappen Anvend karakteristika på alle ( ). 6.4 Udskriv eller gem grafik Når den ønskede grafik er dannet, kan den udskrives med knappen Udskriv ( ). Der dannes udskrift med indhold og karakteristika for alle de oprettede faneblade. I første omgang vises udskriften på skærmen. Herfra kan den sendes til printeren, men kan også gemmes i en lang række formater, herunder RTF (til tekstbehandling), PDF, HTML og flere andre. Dette gøres ved at trykke på Diskette -knappen og angive en filtype, samt navn på filen A WM-data Side 16 af 17

17 7. Funktionsoversigt 7.1 Menuen filer 7.2 Menuen funktioner Åben forespørgselsdefinition. Tidligere valg slettes og der kan startes på opbygning af ny forespørgsel. Gem forespørgselsdefinition som en fil. Starter udtræk af data på baggrund af den aktuelle forespørgselsdefinition. Viser den SQL, der genereres ud fra den aktuelle forespørgselsdefinition. Afslut RamStatistik-programmet. 7.3 Menuen specielle udtræk Vis kun unikke rækker i udtrækket (SELECT DISTINCT). Tilføj markerede kolonner til udtrækket. Fjern markerede kolonner fra udtrækket. Starter udtræk af størrelsesfordeling. Starter udtræk af allometrisk relation A WM-data Side 17 af 17

Vejledning i brug af RamQuery 11. december 2006

Vejledning i brug af RamQuery 11. december 2006 11. december 2006 11.12.2006 A346.79.2 WM-data Side 1 af 15 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. OPBYGNING AF DATAUDTRÆK... 3 2.1 Tabelnavigatoren... 3 2.2 Feltlisten... 3 2.3 Opstille kriterier... 5 2.3.1 Overordnet

Læs mere

Vejledning i brug af BioQuery4 11. december 2006

Vejledning i brug af BioQuery4 11. december 2006 11. december 2006 11.12.2006 A346.82.2 WM-data Side 1 af 15 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. OPBYGNING AF DATAUDTRÆK... 3 2.1 Tabelnavigatoren... 3 2.2 Feltlisten... 3 2.3 Opstille kriterier... 5 2.3.1 Overordnet

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL

HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL HOFTEALLOPLASTIK - DATAUDTRÆK OG IMPORT TIL EXCEL Når man er logget på KMS systemet, vælges Dataudtræk under punktet Vælg modul, hvorefter der klikkes på Gå til: På næste side klikkes på knappen Opret:

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i Novax

Sådan søger du patientgrupper i Novax Sådan søger du patientgrupper i Novax Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du selv

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Statistikudtræk. 1 Introduktion

Statistikudtræk. 1 Introduktion Statistikudtræk MADS MENU: RAPPORT STATISTIK STATISTIKUDTRÆK (D.4.1.) Revideret 20-09-2010 1 Introduktion I MADS kan statistiske data trækkes ud via enten statistikudtræk eller perioderapporter. I statistikudtræk

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på NS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledning 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med Excel 2007

Læs mere

IDAP manual Analog modul

IDAP manual Analog modul IDAP manual Analog modul Dato: 15-06-2005 11:01:06 Indledning Til at arbejde med opsamlede og lagrede analoge data i IDAP portalen, findes en række funktions områder som brugeren kan anvende. Disse områder

Læs mere

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel)

Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Sammenknytning af listedata fra MUD til tabel i MapInfo (SVM-eksempel) Indhold Introduktion...1 Eksport og tilpasning af tabeldata MUD...1 Direkte til Excel...1 Via Rapport i Word-format til Excel...1

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

Statistiksøgning. Kom godt i gang med: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Kom godt i gang med: Statistiksøgning EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 -

Læs mere

6. Udskrifter og eksport

6. Udskrifter og eksport 6. Udskrifter og eksport 6.1 Listeopsætning - Grid 6.1.1 Generelt Ved søgninger i DOFPro vil man ofte støde på den såkaldte grid. Gridden indeholder alle kolonnerne i søgeresultatet. Det er også et redskab,

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer.

Elevskema. Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Elevskema Med modulet Elevskema kan du fordele eleverne på kurser og danne individuelle elevskemaer. Forudsætningen for at arbejde med modulet Elevskema er, at der i Untis er oprettet elever, som er tilknyttet

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea

Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Sådan søger du patientgrupper i EG Clinea Data- og ICPC-Team i Region Syddanmark, KEU-Syd Nedenfor følger en opskrift på, hvordan du kan fremsøge grupper af patienter i din praksis ud fra kriterier, du

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014. Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_14 til resultatopgørelse 2014 Vejledning December 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål med denne vejledning... 3 2 Hent filer med kontoskema og kolonneformat...

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul

Vejledning. Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Vejledning til Trio Forvaltningsmodul Indholdsfortegnelse Om Trio Forvaltning... 3 Download Trio... 3 Opstart af Trio Forvaltning... 3 Hvis du har Trio installeret i forvejen... 4 Hvis du IKKE har Trio

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger

Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger Vejledning: Anvendelse af kuber på SLS-data fra LDV i Excel 2007. Målgruppe: Slutbruger April 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 3 1.1 Metode til anvendelse af kuber med

Læs mere

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Overgang til Lectio Eksamensmodul. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio Overgang til Lectio Eksamensmodul 1992-2008 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip.

ASB E-mailsignatur. Figur a: eksempel. http://asb.dk/inline/services/kommunikationsforum/skabeloner/emailsignatur.aspx og hent filen asb_signatur.zip. ASB E-mailsignatur I det følgende vil det forklares, hvordan du opretter ASBs e-mailsignatur for medarbejdere. Det skal her noteres at e-mail signaturen ikke kan opsættes i webmail (webmail.asb.dk), men

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

DataFraGraf menuen 17.1

DataFraGraf menuen 17.1 DataFraGraf menuen 17.1 17. DATA FRA GRAF Forord Data fra Graf modtager adresser fra Graf til viderebehandling i FAS, hvor der for disse adresser i FAS kan Sendes SMS Sendes e-mail Udskrives breve Flyttes

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Undervisning i Dansk Palliativ Database

Undervisning i Dansk Palliativ Database Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Undervisning i Dansk Palliativ Database - AnalysePortalen og mulighederne for at anvende egne data Dagens

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

EUD forløbsstatistik Kursusnoter

EUD forløbsstatistik Kursusnoter EUD forløbsstatistik Kursusnoter UNI C EUD forløbsstatistik UNI C januar 2008 1.0 Af Kim Dehn Indhold 1 Introduktion... 1 2 Oprette en pivottabel... 2 3 Arbejde i pivottabellen... 5 4 Skjule og vise detaljer...

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Brugervejledning. til. CR Udvalg

Brugervejledning. til. CR Udvalg Brugervejledning til CR Udvalg Indholdsfortegnelse Afsnit 1 (Forord) Side Forord 1 Hovedmenuen 2 Generelle forhold i CR Udvalg 4 Aktiv periode 7 Afsnit 2 (Systemtilpasning) Side Databasestier 1 Postnumre

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

Vejledning Brug af Ad hoc analyser

Vejledning Brug af Ad hoc analyser PROPHIX 11 Systemansvarlige Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Vejledning Opdateret: September 2016 Version: 5 1.

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl

Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl Brugervejledning NN Markedsdata for ectrl ectrl giver med NN markedsdata let adgang til at oprette kunder, leverandører og kundeemner med opdaterede informationer og til at lave en opdatering af eksisterende

Læs mere

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse

Guide til Web-direct. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Sådan åbner du WEB-direct...2 2. Firmaopslag...3 3. Markedsudvalg...4 4. Udskrift af liste...14 5. Eksport af data...15 6. Fletning i Word...18 7. Brevfletning til ansøgninger...27

Læs mere

Brugervejledning til tendensanalyser

Brugervejledning til tendensanalyser Brugervejledning til tendensanalyser Generelt om tendensanalyser Tendensanalyser giver et grafisk overblik over den løbende monitering af skadedyrenes forekomst over tid med henblik på at udfærdige varsler,

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Hvad er TEA Fravær... 3 Hvad siger bekendtgørelsen om fravær?... 3 Indstilling af TEA... 4 Skolen... 4 Fraværsårsager... 4 Fraværstyperne... 5 Dagsfravær...

Læs mere

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1

Kom godt i gang. Sitecore Foundry maj Version 1.1 Sitecore Foundry 4 Kom godt i gang 26. maj 2014 - Version 1.1 Pentia A/S Store Kongensgade 66, Baghuset 1264 København K Telefon: 7023 3330 E-mail: info@foreningssite.dk Indholdsfortegnelse Indledning...

Læs mere

Vejledning. Trio. Vejledning Skoler med afdelinger

Vejledning. Trio. Vejledning Skoler med afdelinger Trio Vejledning Skoler med afdelinger Indholdsfortegnelse Afdelinger... 3 Hovedskole med underskoler/afdelinger... 3 Hovedskolen... 3 Hvordan ved Trio, hvem der er hovedskole/hovedafdeling?... 4 Hvad kan

Læs mere

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk

Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk. - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Quick Guide til RKKP-dokumentation.dk - Find rundt i databasernes dokumentation i online systemet på RKKP-Dokumentation.dk Kontakt: Ann Qvist Rasmussen E-mail: anncrs@rm.dk Version 1.0 Senest redigeret:

Læs mere

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter

Rapporter. Family Tree Maker Rapporter En af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på flere forskellige måder ved hjælp standardrapporter. Disse inkluderer 3 genealogiske rapporter og også de indbyggede rapporter i rapportmenuen.

Læs mere

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12

Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 Brugervejledning NewRevision version 4.0.12 NewRevision Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises

Læs mere

Håndbog i Coop Data Warehouse

Håndbog i Coop Data Warehouse Håndbog i Coop Data Warehouse Leverandøradgang INDHOLD 1 INDLEDNING... 2 2 DEFINITIONER... 3 3 SÅDAN FÅR DU ADGANG TIL APPLIKATIONEN... 5 4 DAN EN RAPPORT... 10 4.1 DETALJENIVEAU... 11 4.2 VALG AF TID...

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2

WinDCCD Brugervejledning. Indhold. Adgangskontrol...2 Indhold Adgangskontrol...2 WinDCCD Hovedmenu...3 Information på tværs...3 Opret generel information...3 Slet generel information...3 Patienter...4 Patienter...4 Sådan filtrerer du data...4 Sådan redigerer

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017

Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Vejledning Indlæsning og anvendelse af kontoskema Res_17 til resultatopgørelse 2017 Januar 2018 1 Formål med denne vejledning Denne vejledning har til formål at vise, hvordan kontoskema Res_17 (og kontoskema

Læs mere

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2

VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 VEJLEDNING I DOWNLOAD I ANALYSEPORTAL 9.2 Indhold 1. Download af datasæt 2 2. Download af data i Excel (eksempel) 3 3. Åbning af datasæt i SAS 8 4. Indstillinger i Internet Explorer-Browser 9 1 1. Download

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

Perioderapporter. 1 Introduktion

Perioderapporter. 1 Introduktion Perioderapporter Revideret 25-06-2010 MADS MENU: RAPPORT -> PERIODERAPPORTER (D.3.) 1 Introduktion Perioderapporter giver mulighed for at lave statistikudtræk ud fra nogle helt faste kriterier. Udtrækkene

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere