HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING"

Transkript

1 JANUAR 2008 HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING

2 2 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING Udgivet af: Kulturministeriet, januar 2008 Design: e-types Print: Vesterkopi Oplag: 200 ISBN, trykt version: ISBN, elektronisk version: Findes som netpublikation på Alle tekster kan bringes frit med behørig angivelse af kilde.

3 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 3 INDHOLD Forord Side 3 Initiativ 1: Støtte til oplysningskampagne Side 4 Initiativ 2: Obligatorisk mærkningsordning Side 8 Initiativ 3: Skærpede sanktioner Side 10

4 4 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING

5 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 5 FORORD MOTION UDEN DOPING Problemerne med doping i mange af landets motions- og fitnesscentre synes at vokse. Derfor har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Kulturministeriet udarbejdet nærværende handlingsplan. Minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen udtaler: Doping blandt motionister er et sundhedsproblem, som desværre synes at vokse. Anti Doping Danmark har udarbejdet en god oplysningskampagne, som i første omgang afdækker problemets omfang og efterfølgende sætter ind over for de relevante grupper. Jeg forventer mig meget af projektet. Samtidig har vi bemærket, at omfanget af dopingkriminalitet ligeledes vokser. Derfor har regeringen udarbejdet et forslag, så straffen for blandt andet distribution af dopingstoffer skærpes. Kulturminister Brian Mikkelsen udtaler: Der er ingen andre lande i verden, hvor man gør så meget for at bekæmpe doping blandt motionister, som vi gør i Danmark. Denne store indsats vil blive forstærket i fremtiden. Anti Doping Danmark indførte som den første dopingbekæmpende institution i verden en ordning, hvor private kommercielle fitnesscentre kan forpligte deres medlemmer til at medvirke i dopingkontrol. Nu er denne ordning udvidet til at inkludere alle fitnesscentre, som er del af Dansk Fitness & Helse Organisation. Med denne handlingsplan går vi et skridt videre. Vi forpligter samtlige motions- og fitnesscentre i landet til at oplyse f.eks. via tydelig skiltning om de deltager i kampen mod doping, eller om de ikke gør. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og Kulturministeriet har udarbejdet en trepunktsplan for bekæmpelse af doping i landets motions- og fitnesscentre. Initiativerne i planen er: 1. Støtte til Anti Doping Danmarks oplysningskampagne til bekæmpelse af doping blandt motionister 2. Gennemførelse af en obligatorisk mærkningsordning af fitness- og motionscentre 3. Skærpelse af straffen i forbindelse med distribution af doping

6 6 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING INITIATIV 1 STØTTE TIL ANTI DOPING DANMARKS OPLYSNINGSKAMPAGNE FOR BEKÆMPELSE AF DOPING BLANDT MOTIONISTER Baggrund Anti Doping Danmark (ADD) er det nationale organ, der har til formål at bekæmpe doping. ADD s primære fokus har traditionelt ligget på at bekæmpe doping i eliteidrætten, men man har, siden organisationen blev oprettet, også involveret sig i problemerne med doping blandt motionister. ADD har som den første antidopingorganisation i verden introduceret en ordning, som kommercielle motions- og fitnesscentre kan tilmelde sig. Medlemmerne i disse centre skal medvirke i dopingkontrol, hvis de bliver udvalgt. Men dopingkontrol alene er ikke tilstrækkelig til at holde doping ude af motions- og fitnesscentrene. ADD har derfor udarbejdet en oplysningskampagne, der fokuserer dels på en kortlægning af problemet, dels på en omfattende oplysningsindsats. Motionsdoping Misbrug af hormoner blandt unge danskere er tilsyneladende omfattende. ADD skønner, at mellem og unge primært mænd er misbrugere af bl.a. anabole steroider. Læger i almen praksis møder hyppigt unge misbrugere. Forbruget forekommer især blandt mænd under 40 år. Hidtil har det primært været inden for eliteidrættens verden, at man har erkendt problemet med dopingmisbrug, men af de seneste tal fra ADD s dopingkontrol i 2006 fremgår det, at der ud af i alt 1663 prøver på udvalgte personer var 0,6 % i Danmarks Idræts-Forbunds regi (primært eliteidræt) positive sammenlignet med 10 % i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger og Dansk Firmaidrætsforbund samt hele 20 % i private fitnesscentre. Tallene fra ADD s undersøgelser giver ikke et præcist billede af problemets omfang, men de er en klar indikation på, at der er store problemer med doping blandt motionister i mange af landets fitness- og motionscentre. Misbruget kan have negative konsekvenser af både fysisk og psykisk og social karakter. Et misbrug kan føre til hjertestop, forkalket kredsløb, nedsat nyrefunktion, leverskader, sukkersyge, væksthæmning, aggressivitet, depression, angstanfald og personlighedsforandringer. I kølvandet på et misbrug følger desuden ofte kriminalitet, vold og hærværk, med store personlige og samfundsmæssige konsekvenser. Årsager til dopingmisbrug blandt motionister er bl.a.: omsorgssvigt, mobning, eksperimenterende adfærd i øvrigt, mediebilledets påvirkning, påvirkning fra eksempelvis småkriminelle miljøer og rockermiljøer samt påvirkning fra andre motionister. Motiverne til misbrug af hormoner i den styrkerelaterede motionsidræt skiller sig således markant ud fra de motiver, der er for misbrug i elite-idrætten, hvor doping primært benyttes for at fremme præstationer. Det mest påkrævede indsatsområde i øjeblikket er altså information og uddannelse over for misbrugere inden for motionsområdet. Samtidig er det afgørende, at både viden og støttemuligheder forankres lokalt.

7 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 7 Formålet med handlingsplanen Formålet med ADD s oplysningskampagne er at etablere en systematisk og målrettet indsats mod misbrug af hormoner blandt fysisk aktive unge. Indsatsen skal: forebygge, at flere unge udvikler et misbrug af hormoner fremme misbrugernes viden om risici ved brug afsteroider, herunder særligt de langsigtede sundhedsskadelige virkninger igangsætte aktiviteter i bl.a. motions- og fitness centre, der kan øge dialogen med de unge opbygge viden om forebyggelse og håndtering af dopingmisbrug blandt de professionelle, som omgiver de unge forbedre støttefunktioner målrettet unge med misbrugsproblemer og deres pårørende Hvad er målsætningen? Målet er på længere sigt, at flere unge, der dyrker idræt på motionsplan, samt personer omkring disse unge opnår viden om og indsigt i dopingens bagside, samt at forebygge at unge påbegynder et misbrug. Målsætningen for indsatsen er at: sikre en nedgang i andelen af positive dopingprøver øge kendskabet til misbrugsproblematikken både blandt unge og de professionelle ressourcepersoner, der er tæt på de unge forbedre mulighederne for at få rådgivning om misbrug sikre bedre og nemmere tilgængelig information om motionsdopingområdet Målgruppen for indsatsen Den primære målgruppe for indsatsen er store drenge og yngre mænd i alderen år i hele Danmark. De vigtigste delmålgrupper er: gruppen som netop er begyndt med misbrug af anabole steroider gruppen som tilhører de nysgerrige og eksperimenterende gruppen som er potentielle misbrugere Den primære målgruppe er hovedsageligt valgt ud fra den betragtning, at det er hos denne gruppe, at ADD har mulighed for at påvirke og ændre holdningen til misbrug af hormoner, modsat de misbrugere der har været i gang i adskillige år. En langsigtet indsats i 2 faser Der lægges i planen op til en 3-årig indsats. En flerårig horisont er en forudsætning for at opnå det langsigtede mål. En langsigtet indsats vil desuden give bedre mulighed for at tilrettelægge samarbejdet med de involverede interessenter samt udvikle og kvalitetssikre indsatsen. Hensigten er, at indsatsen opdeles i 2 faser.

8 8 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING FASE 1 OPSTART Foranalyse For at igangsætte en målrettet indsats er der behov for at opbygge viden om, hvordan man mest hensigtsmæssigt kan nå målgruppen af de unge misbrugende mænd. Derfor igangsættes en foranalyse i form af gennemførelse af kvalitative interviews, hvor der inddrages en række eksperter, professionelle og brugere. Hovedundersøgelse Motionsdopingens omfang og karakter er ikke undersøgt tilbundsgående. Derfor er der behov for en nulpunktsmåling af problemets omfang, så man kan følge den fremtidige udvikling. Det er vigtigt at opnå størst mulig viden om området af såvel kvalitativ som kvantitativ karakter, således at den efterfølgende oplysningsindsats kan blive så målrettet og effektiv som muligt. ADD vil både undersøge muligheden for at indgå i allerede eksisterende undersøgelser og iværk sætte egen undersøgelse i tæt samarbejde med anerkendte forskere på området. Foranalyse Som del af den forebyggende indsats er det nødvendigt at informere de unge i alderen år om dopingmisbrug. Det er vigtigt, at professionelle, som til dagligt har kontakten med netop disse unge, bliver i stand til at indgå i en konstruktiv dialog med de unge, således at de kender risiciene ved brugen af doping. Nogle af de områder, der her vil blive fokuseret på, er: en samtalevejledning, som professionelle og frivillige kan bruge, når de har mistanke om misbrug et rådgivningskorps, der kan supervisere professionelle, der har behov for viden om forebyggelse og håndtering af misbrugere et sæt anbefalinger, som f.eks. foreninger og fitnesscentre kan implementere med henblik på at forebygge systematisk misbrug råd og vejledning til læger, apoteker, politi, hæren og kriminalforsorgen m.v. Information og formidling På baggrund af foranalysen udarbejdes en intensiv og målrettet oplysningsindsats, efterfulgt af initiativer af vedvarende karakter. ADD læg ger ikke op til en massemediekampagne i traditionel forstand, men i højere grad til en fokuseret indsats med tiltag, der har vist sig at fungere inden for områder med sammenlignelige problemstillinger, dvs. unge med særlig risikoadfærd.

9 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 9 FASE 2 GENNEMFØRSEL På baggrund af erfaringerne fra planens første del vil ADD igangsætte fase 2, som fokuserer på formidling af information og understøttende aktiviteter. Fortsat udvikling af information og formidling: Udvikling af nyt informationsmateriale til og om målgruppen Videreudvikling af hjemmesiden Understøttende aktiviteter Der vil blive ydet en ekstra indsats over for de miljøer, hvor potentielle og eksisterende dopingmisbrugere særligt kommer, herunder især motions- og fitnesscentrene. I denne fase vil der være fokus på følgende aktiviteter: at initiere og opkvalificere antidoping ansvarlig frivillig/ansat i centre, der holder sig opdateret med hensyn til dopingområdet og evt. samtidig kan fungere som underviser af de øvrige frivillige/ansatte at udvikle og tilbyde opkvalificering af andre lokale aktører inde for bekæmpelse af misbrug af hormoner HANDLING Det er ministeriernes forventning, at projektet dels giver et øget kendskab til misbrugsproblematikken blandt unge og de professionelle ressourcepersoner, der er tæt på de unge, dels øger misbrugernes muligheder for rådgivning og behandling. Desuden ønsker ministerierne at sikre bedre og mere tilgængelig information på motionsdopingområdet. Det er målet, at man vil kunne se en nedgang i andelen af positive dopingprøver i motions- og fitnesscentrene. Den primære målgruppe for indsatsen vil være store drenge og yngre mænd i alderen år. Det er hensigten, at man i prioriteret rækkefølge fokuserer på gruppen af personer, som netop er begyndt et misbrug af anabole steroider; gruppen, som består af latente misbrugere; samt gruppen af de nysgerrige og eksperimenterende personer. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse støtter planen med 2 mio. kr. over tre år. Kulturministeriet støtter ADD s arbejde med at bekæmpe doping i fitness- og motionscentre med lidt mere end 2 mio. kr. over tre år. Denne støtte ligger ud over Kulturministeriets faste årlige støtte til ADD på mere end 4 mio. kr. Idrættens organisationer støtter projektet med 1 mio. kr. over tre år, og DFHO og private fonde kan ligeledes støtte projektet.

10 10 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING INITIATIV 2 ÆNDRING AF LOV OM FREMME AF DOPINGFRI IDRÆT: GENNEMFØRELSE AF EN OBLIGATORISK MÆRKNINGSORDNING Baggrund Dopingkontrol er et væsentligt element i antidopingarbejde, og ADD skal ifølge lov om fremme af dopingfri idræt søge at indgå samarbejdsaftaler med motions- og fitnesscentre og andre private eller offentlige institutioner, virksomheder m.v., som tilbyder idrætsaktiviteter eller beslægtede aktiviteter, samt foreninger og sammenslutninger af idrætsudøvere uden tilknytning til den organiserede idræt. De første aftaler blev indgået i Aftalerne indebærer, at ADD tester uanmeldt i gennemsnit to gange om året. Ved hvert besøg testes gennemsnitligt to personer. Centre, der indgår aftale med ADD, modtager informationsmaterialer, herunder klistermærker, der bekendtgør, at ADD gennemfører dopingkontrol i centret. ADD opkræver gebyrer for sine ydelser i henhold til samarbejdsaftalerne. Af samarbejdsaftalerne fremgår de nærmere regler for, hvordan dopingkontroller gennemføres, og krav om, at centret skal gøre sine kunder, medlemmer m.v. bekendt med konsekvenserne af samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalerne skal godkendes af kulturministeren. Centrene har givet udtryk for, at de er meget tilfredse med at være med i ordningen, og ifølge en undersøgelse foretaget af Idrættens Analyseinstitut i 2006 mener 9 ud af 10 fitnesscentre, at det nytter at være medlem af ADD. Nye samarbejder om dopingkontrol En række af de private fitnesscentre etablerede i slutningen af 2006 en brancheforening, Dansk Fitness- & Helseorganisation (DFHO), der arbejder for at bekæmpe doping i alle tilmeldte centre. Brancheforeningen samarbejder bl.a. med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om Gang i Danmark 2007, og DFHO har det seneste år været repræsenteret i ADD s bestyrelse. På nuværende tidspunkt er der mere end 300 private kommercielle fitnesscentre, hvor der ikke gennemføres dopingkontrol, mens ADD har indgået aftaler med 65 kommercielle centre. ADD kan derudover også gennemføre dopingkontroller i samtlige foreningsbaserede motionscentre i Danmark, dvs. centre, der drives af klubber, der er medlemmer af Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger eller Dansk Firmaidrætsforbund. Aftale om udvidet dopingkontrol ADD har i september 2007 indgået aftale med DFHO om, at der gennemføres dopingkontroller i alle de centre, der er medlem af DFHO. Aftalen mellem de to parter er en omfattende brancheaftale om intensiv dopingkontrol i samtlige fitnesscentre under DFHO. Aftalen inkluderer således ikke blot de 65 førnævnte centre, men også en række andre. Indholdet af aftalen betyder, at: Antallet af fitnesscentre med aftale med ADD hæves markant, så halvdelen af alle fitnessmedlemmer i landet er omfattet Man får en mere målrettet dopingkontrol af centre, som har problemer med doping. Dopingkontrollen vil fortsat foregå uanmeldt og på samme tid være afslørende, afskrækkende og forebyggende

11 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 11 Der bliver mulighed for konkret sundhedspolitisk indsats via adgangen til langt flere centre DFHO vil varetage funktionen som klageorgan i dopingsager inden for fitnessbranchen Sanktioner over for den enkelte doping mis - bruger betyder, at han eller hun automatisk udelukkes fra at træne i alle DFHO-centre og øvrige centre, der har aftale med ADD Det enkelte center forpligter sig til at informere dets medlemmer om aftalen mellem DFHO og ADD, og om at ADD har adgang til at foretage uanmeldt dopingkontrol i centret Som tillæg til denne branchemodel er det målsætningen, at man over en 3-årig periode intensiverer dopingbekæmpelsen i fitnesscentre gennem en fordobling af antallet af dopingkontroller. Den intensiverede indsats finansieres via private fonde og offentlige midler. Også centre, der er uden for brancheorganisationen, har mulighed for at indgå aftale med ADD. For fitnesskunderne eller især potentielle fitnesskunder er det derfor vigtigt, at det enkelte center klart signalerer, hvilken holdning til doping centret har. Dette vil kunne sikres gennem en obligatorisk mærkningsordning. En eventuel sanktion træder i kraft enten ved en positiv prøve, eller hvis et medlem nægter at deltage i en dopingkontrol HANDLING Det er ministeriernes hensigt, at flere af de kommercielle fitnesscentre skal med i kampen mod doping. Derfor indføres en mærkningsordning, der skal gøres det obligatorisk for fitnesscentre at offentliggøre, om de gennemfører dopingkontrol eller ej. Det vigtige er, at kunder eller potentielle kunder kan se, hvilken holdning til doping fitnesscentret har valgt. Det kan ske via et klistermærke, der placeres ved indgangen, ved ind-gangsdisken i centret samt på motionscentrets hjemmeside.

12 12 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING INITIATIV 3 SKÆRPELSE AF SANKTIONERNE I FORBINDELSE MED DISTRIBUTION AF DOPING Baggrund Oplysning, sportslige og etiske hensyn og frivillige aftaler er vigtige brikker i forbindelse med bekæmpelse af doping. Men med den globale udvikling på hele dopingmarkedet, som blandt andet er beskrevet af den italienske forsker Alessandro Donati, den store sundhedsrisiko for en lang række brugere og ikke mindst de store penge, der frister organiserede kriminelle, er der også et øget behov for iværksættelse af sanktioner over for ikke mindst bagmændene til denne trafik. I EU-Kommissionens hvidbog om sport fra juli 2007 lægges der op til fælles bekæmpelse af doping med fokus på retshåndhævelsen og på sundhed og forebyggelse. Kommissionen anbefaler, at medlemslandene behandler handel med ulovlige dopingmidler på samme måde som handel med narkotika. Strafmulighederne og politi- og anklagemyndigheds grundlag for at træde i aktion findes i lov om forbud mod visse dopingmidler. I henhold til denne lov kan der idømmes bøde eller fængsel i op til 2 år (svarende til strafferammen i lov om euforiserende stoffer). På nogle måder ligner karakteren af forbrydelserne på de to områder euforiserende stoffer og dopingmidler hinanden. Begge problemområder indebærer f.eks. betydelige sundhedsrisici. I tidsrummet 1. januar 2007 til 1. juli 2007 er der i alt i Danmark registreret 322 sager om distribution og salg af doping. Tilsvarende tal for 2006 er 343 sager og for sager. Problemet synes således at være voksende. For 2005 er registreret 557 sager og for sager. Sagerne er som hovedregel afgjort ved bøder. Der er også sager, hvor der er idømt frihedsstraf, men den eventuelle straflængde findes dog ikke nødvendigvis afskrækkende i forhold til en mulig indtjening. Resultaterne af flere internationale undersøgelser (foretaget af blandt andre Europarådet og af det internationale antidopingagentur WADA) indikerer, at der også i Skandinavien inklusive i Danmark er grundlag for at antage, at der kan være mere organiserede dopingmiljøer.

13 HANDLINGSPLAN FOR BEKÆMPELSE AF MOTIONSDOPING 13 HANDLING Det er efter lov om forbud mod visse dopingmidler strafbart at fremstille, indføre, udføre, forhandle, udlevere, fordele eller besidde dopingmidler. Regeringen lægger vægt på, at overtrædelser af dopingloven har klare strafferetlige konsekvenser, og det gælder især, når der er tale om handel med og distribution af dopingmidler. Strafniveauet i sager om overtrædelse af dopingloven har været drøftet med Rigsadvokaten, og på grundlag heraf vil regeringen som led i den generelle intensivering af indsatsen på antidopingområdet foreslå en ændring af dopingloven, så straffen for udbredelse af dopingmidler bliver skærpet i forhold til i dag. Forslaget vil indebære, at der som hovedregel skal idømmes frihedsstraf for enhver forhandling, udlevering eller fordeling af dopingmidler, og at der i de tilfælde, hvor der allerede i dag idømmes frihedsstraf for udbredelse af dopingmidler, skal ske en forhøjelse af straffen. Formålet hermed er at ramme personer, som udbreder doping for at opnå en økonomisk fortjeneste, og personer, som af andre grunde overdrager dopingmidler til andre. Regeringen lægger desuden vægt på, at politiet løbende følger kriminalitetsudviklingen på området med henblik på i nødvendigt omfang at tilpasse den politimæssige indsats.

14 KULTURMINISTERIET NYBROGADE KØBENHAVN K

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 2007/2 LSF 89 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-17663 Fremsat den 27. februar 2008 af kulturministeren (Brian Mikkelsen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler

Forslag. Lov om ændring af lov om forbud mod visse dopingmidler 2008/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 27. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 2008-1422-296 Fremsat den 5. december

Læs mere

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE

DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE DOPINGKONTROL I FITNESSCENTRE Nordisk Konference, København K 2011 Anti Doping Danmark Agenda Lovgivning Mærkningsordning (Smiley-ordning) Dopingkontrol Centre med dopingkontrol Procedure for dopingkontrol

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre

Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Idrættens største udfordringer V Vejen Idrætscenter 24.-25. maj 2016 Redaktør Søren Bang Fitnessbølgens bagside: Indsatsen mod doping i danske fitnesscentre Fra symbolpolitik til målrettet indsats? Foto:

Læs mere

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT Dette er en folder med oplysning og rådgivning om antidopingreglerne til dig, der er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Mandag den 24. november 2014

Mandag den 24. november 2014 Mandag den 24. november 2014 Præsentation af DFHO Stiftet 30. august 2006 med sekretariatsbetjening af Dansk Erhverv Repræsenterer d.d. 226 fitnesscentre fordelt på 20 virksomheder Ca. 750.000 danskere

Læs mere

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Dopingmidler Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Dopingmidler Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: doping; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 16.7.2014 Status: Gældende Udskrevet: 21.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets efterforskning

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer,

Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, Konklusioner vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, om bekæmpelse af doping inden for rekreativ sport Rådet for Den Europæiske Union og repræsentanterne

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT

Dopingkontrol i motions- og fitnesscentre rapport DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT DOPINGKONTROL I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE RAPPORT 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 7 2 Kommissorium og arbejdsgruppens sammensætning... 8 3 Rapportens opbygning, definitioner og Anti Doping Danmarks

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt

Forslag. Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt 12. oktober 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt (Elektronisk register over dopingsanktionerede) 1 I lov nr. 1438 af 22. december 2004 om fremme af dopingfri idræt, som ændret

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012

Bilag Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 2. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM

KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM FEBRUAR 2011 IDRÆTSPOLITISK ARBEJDSPROGRAM WWW.KUM.DK KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM KULTURMINISTERENS IDRÆTSPOLITISKE ARBEJDSPROGRAM Februar 2011 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING

MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Dagsordenpunkt 2 MEDDELELSER FRA FORMAND/ADMINISTRATION ORIENTERING Bestyrelsen orienteres løbende om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. 2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4.

Ministeren bedes kommentere henvendelse af 3. april 2004 fra Center for Narkotika Indsats, jf. L 175 bilag 4. Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl. Retsudvalget (L 175 - bilag 9) (Offentligt) Besvarelse af spørgsmål nr. 3-11 af 13. og 16. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Indsatsen mod motionsdoping i kommercielle motions- og fitnesscentre

Indsatsen mod motionsdoping i kommercielle motions- og fitnesscentre Indsatsen mod motionsdoping i kommercielle motions- og fitnesscentre en evaluering af mærkningsordningen Rebecca Steele Søren Bang Henrik H. Brandt Kasper Lund Kirkegaard Titel Indsatsen mod motionsdoping

Læs mere

Fitnessbranchen i Danmark

Fitnessbranchen i Danmark Fitnessbranchen i Danmark FAKTA Fitnessbranchen i har vokseværk. Mere end hver 6. dansker over 15 år er medlem i et fitnesscenter. Fitness er således i dag en folkesport med i omegnen af 810.000 medlemmer

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for Danish 1 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin og kosttilskud,

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 1. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 1.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Indhold 1. Indledning... 2

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Indhold 1. Indledning... 2 18. september 2014 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI 2014-16 Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 4 3. Strategiske fokusområder for kommunikation... 5 Ad a) Anerkendelse af antidopingarbejdets vigtighed... 5 Ad

Læs mere

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI OPDATERET JANUAR 2015 1. januar 2015 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler

Udtalelse om overtrædelser af lov om forbud mod visse dopingmidler Justitsministeriet Lovafdelingen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K D A T O 9. f eb r ua r 2 0 12 J O U R N A L N R. RA- 2 0 11-1 4 10-0 32 2 B E D E S A N F Ø R T V E D S V A R S K

Læs mere

DOPING I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE

DOPING I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE Modelfoto: Colourbox.com DOPING I MOTIONS- OG FITNESSCENTRE Evaluering af regeringens 8-punktsplan til intensivering af kampen mod doping i motions- og fitnesscentre fra juni 2012. I juni 2012 fremlagde

Læs mere

Politisk stemmeaftale om idræt

Politisk stemmeaftale om idræt 6. maj 2014 Politisk stemmeaftale om idræt Der er enighed mellem regeringen (Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance

Læs mere

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane

Stop stalking. En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane KOLOFON Stop stalking En styrket indsats mod stalking, forfølgelse og chikane 1. udgave, marts 2016 ISBN nr. tryk: 978-87-603-3073-5

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær

FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær 08-1305 JEHO/JAKA 11.09.2008 Kontakt: Jan Kahr Frederiksen - jaka@ftf.dk eller Jette Høy - jeho@ftf.dk FTF forslag til trepartsdrøftelser om sygefravær Regeringen har indkaldt parterne til trepartsdrøftelser

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer

Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer Motionsdoping i Danmark En kvantitativ undersøgelse om brug af og holdning til muskelopbyggende stoffer Brugere, viden og holdninger til muskelopbyggende stoffer Selvrapporteret brug af muskelopbyggende

Læs mere

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten 10/2016 Indledning I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge

Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til kriminalitetstruede børn og unge Social- og Indenrigsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att: Ellinor Colmorten og Dan Holmgreen Dato: 20/1-10 /hado Høringssvar i forbindelse med ændring af lov om socialservice i forhold til

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI 1. februar 2013 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI De danske idrætsorganisationer ønsker at bidrage

Læs mere

Antidoping-kommuner

Antidoping-kommuner Ansøgningsskema for SATS-pulje Antidoping-kommuner 2015-2017 1. ANSØGER Kommunens navn: Aalborg Kommune Navn på projektleder: Bettina Bisp Jensen Projektleders stillingsbetegnelse: Konsulent Kontakt: Tlf.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i

Læs mere

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt

Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt Tendenser/initiativer inden for ophavsret og idræt FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- OG MEDIERET 26. januar 2012 Bente Skovgaard Kristensen Kulturministeriet Emner Ophavsret Direktivet om ændring af beskyttelsestiden

Læs mere

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder

Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Udarbejdet af Qeqqata Kommunia Området for Familie, Efteråret 2011 Netværksmødet - når forældre og professionelle samarbejder Forord 3 Formål og værdier 4 Netværksmødet 5 Børn og unge med særlige behov

Læs mere

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2012 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2012 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL).

Samrådsspørgsmål B, stillet den 17. september 2015 efter ønske fra Christian Juhl (EL). Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt T A L E Samråd om arbejdsmiljø og partikelforurening i Københavns Lufthavn i Beskæftigelsesudvalget den 20. oktober 2015

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Idræt og sundhed på erhvervsskolerne. Konferencen Idrættens største udfordringer II 30.05.12 v. Brian Lassen, Kosmos

Idræt og sundhed på erhvervsskolerne. Konferencen Idrættens største udfordringer II 30.05.12 v. Brian Lassen, Kosmos Idræt og sundhed på erhvervsskolerne Konferencen Idrættens største udfordringer II 30.05.12 v. Brian Lassen, Kosmos Således står der i programmet om oplægget Erhvervsskolerne er et af idrættens nye brændpunkter,

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik

Informationsfolder. Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Informationsfolder Randers KFUM håndbold og pædofilipolitik Randers KFUM håndbold vil med denne informationsfolder fortælle om pædofili og klubbens holdning til dette område, der kræver særlig opmærksomhed.

Læs mere

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing.

[Indledning] Tak for muligheden for at komme her i dag sammen med justitsministeren og redegøre for regeringens indsats mod matchfixing. Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 62 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om matchfixing Åbent Dato og klokkeslæt: 11. januar 2013 kl. 13.00-14.30 Sted: Christiansborg værelse

Læs mere

Guide til brug af Dopingregistret.dk. Kommercielt fitnesscenter uden central administration

Guide til brug af Dopingregistret.dk. Kommercielt fitnesscenter uden central administration Guide til brug af Dopingregistret.dk Kommercielt fitnesscenter uden central administration Baggrund Dopingregistret.dk blev oprettet i 2013, og tager udgangs punkt i Lov om fremme af idrættens integritet.

Læs mere

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune

Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Generel handlingsplan for 2011 Lokalrådet i Silkeborg kommune Denne generelle handlingsplan er udarbejdet på baggrund af samarbejdsplanen for 2011 indgået mellem Midt- og Vestjyllands politi, kommunerne,

Læs mere

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav

1. Skærpelse af ledelsesmedlemmernes egnetheds- og hæderlighedskrav 21. juni 2017 Aftale mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om styrket indsats

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept

6.1:Team Copenhagens Støttekoncept 6.1:Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagens Støttekoncept Team Copenhagen arbejder for at gøre København til det bedste sted i Norden at dyrke eliteidræt i. Dette skal bl.a. realiseres ved, at

Læs mere

Telefoninterview med Lone Hansen direktør for ADD d. 15/

Telefoninterview med Lone Hansen direktør for ADD d. 15/ Telefoninterview med Lone Hansen direktør for ADD d. 15/5 2014. Da det endte med at blive et telefoninterview var der store udfordringer med lyden. Derfor er der flere gange hvor enkelte ord og sætnigner

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6

Indholdsfortegnelse. Byrådets forord 3. Perspektiver og udfordringer 4-5. Fokus- og indsatsområder 6 Idrætspolitik 2010 1 Indholdsfortegnelse Byrådets forord 3 Perspektiver og udfordringer 4-5 Fokus- og indsatsområder 6 Organisering via Karizma Sport 7 Idrætsanlæg og træningsfaciliteter 7 Ledere og trænere

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 387 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 25. februar 2009 Kontor: Dyrevelfærdskontoret Sagsnr.:

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle

Dansk Sygeplejeråds anbefalinger. til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Dansk Sygeplejeråds anbefalinger til komplementær alternativ behandling - Sygeplejerskers rolle Forord Uanset hvor i sundhedsvæsenet sygeplejersker arbejder, møder vi borgere og patienter, der bruger komplementær

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN

DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN DEN HESTEPRAKTISERENDE DYRLÆGES ROLLE I DOPINGPROBLEMATIKKEN Den hestepraktiserende dyrlæges fornemste opgave er at varetage hestens tarv. Intet over, intet ved siden af. Doping har noget at gøre med manglende

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013

UDKAST TIL TALE. til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål G fra Folketingets Retsudvalg den 11. januar 2013 Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 69 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. november 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Janus S. Kærgaard Sagsnr.: 2012-0030-1043

Læs mere

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675 !"#$ %& '() &*+!(,-., /012(+) 34$$$67 # (8(1919 :! (8(191%;8 67 = 4 INDLEDNING... 1 FORMÅL, OMFANG OG ORGANISERING AF DET INTERNATIONALE PROGRAM OG KODEKS FOR ANTIDOPING...

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering

Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering - 1 Piratkopiering Nu kommer Patent- og Varemærkestyrelsens særlige enhed om håndhævelse og piratkopiering bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fra

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne

Rammeaftale. mellem. Danmarks Idræts-Forbund (DIF) Team Danmark (TD) 1. Parterne Rammeaftale mellem Danmarks Idræts-Forbund (DIF) og Team Danmark (TD) 1. Parterne Danmarks Idræts-Forbund er en sammenslutning af danske idrætsorganisationer og har til formål at virke for fremme af dansk

Læs mere

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. *****

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. ***** Notat Til ministeren 9. december 2014 Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer) Kulturministeriet

Læs mere

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020

Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 Cystisk Fibrose Foreningen - formål, vision og målsætning 2020 - Vi kæmper for bedre og længere liv for børn og voksne med cystisk fibrose Formål... 3 Vision... 3 Målsætning 2020... 3 1. Støtte... 4 2.

Læs mere

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). DDS, DFIF og DGI ønsker at bidrage til kampen mod doping inden for

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

NOTAT. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0391 Bilag 1 Offentligt. 30. august Til Folketingets Europaudvalg

NOTAT. Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0391 Bilag 1 Offentligt. 30. august Til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0391 Bilag 1 Offentligt NOTAT Til Folketingets Europaudvalg 30. august 2007 Notatet fremsendes også til Folketingets Kulturudvalg Grundnotat om Kommissionens hvidbog om sport

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Kommissorium for Advarselsudvalg

Kommissorium for Advarselsudvalg Kommissorium for Advarselsudvalg Panel til gennemgang af whereabouts-overtrædelser Baggrund: Alle udøvere i Anti Doping Danmarks prioriterede testgruppe A er forpligtet til at overholde samtlige krav specificeret

Læs mere

Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation. Maj 2015

Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation. Maj 2015 2014 Årsberetning Dansk Fitness & Helse Organisation Maj 2015 Formandens indledning 2014 var et bemærkelsesværdigt år for den kommercielle fitnessbranche i Danmark. På samtlige parametre, som betyder noget

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code

12. februar Dopingreglementet og World Anti Doping Code 12. februar 2009 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF), Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) og De Danske Skytteforeninger

Læs mere

POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING

POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING POLITISK OPLÆG FLERE UNGE GODT FRA START FEBRUAR 2015 ET LIV UDEN MOBNING FORORD En person, der har været udsat for mobning i sin barndom eller ungdom, risikerer at blive påvirket af det hele livet. Det

Læs mere

Bilag 2.1.1 Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2011

Bilag 2.1.1 Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2011 Bilag 2.1.1 Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2011 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 2.

Læs mere