Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup"

Transkript

1 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller kan det nu passe? Er vores blik og viden farvet af det store fokus på unges forbrug af rusmidler? Dette er et citat af Per Alsøe, dokumentationskoordinator på Center for Ungdomsforskning, som har foretaget en undersøgelse af unges forbrug og misbrug i forhold til rygning, alkohol samt illegale rusmidler. 1 Psykiater Henrik Rindom beskriver i artiklen Unge og rusmidler : Intet ungdomsliv uden rusmidler. Man kan ikke gennemleve teenageårene uden at komme i kontakt med rusmidler. Halvdelen af alle unge har prøvet hash ved 20-årsalderen, mens hver sjette unge mand har prøvet andre stoffer som kokain og ecstasy. 2 Flere undersøgelser peger på, at der er en stigning i forbruget af alkohol og hash samt andre euforiserende stoffer, og at stigningen er markant blandt de helt unge mænd. Som skoleform ser vi også en del unge, som er droppet ud af en ungdomsuddannelse som følge af et meget højt fravær, der kan tillægges et misbrugsproblem. Vi oplever endvidere unge, som har koncentrationsbesvær eller som har anden uhensigtsmæssig adfærd, der ligeledes kan tillægges et misbrugsproblem. På Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup har vi fra 2009 gennemført et 3- årigt Satspulje- projekt, som har til hensigt at fastholde unge igennem familiesamarbejde. Dette projekt afdækker ligeledes, at en del af de unge mænd har et stort forbrug af rusmidler. 3 Endvidere har fire københavnske produktionsskoler i samarbejde med Center for Unge og Misbrug, U-turn udviklet et projekt, hvor unge på produktionsskoler har mulighed for at mødes i hashgrupper og gennem dialog nedbringe eller blive bedre til at håndtere deres hashmisbrug. 4 1 Ungdomsforskning årg.2, nr. 4- dec Artikel: Er det blevet værre? af cand.scient. Per Alsøe 2 Den svære ungdom. Hans Reitzels Forlag, Artikel: Intet ungdomsliv uden rusmidler af psykiater Henrik Rindom. 3 Satspulje projekt Familiesamarbejde Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup. Af forstander Lisa Tørngren og vejleder Birgitte L. Lund 4 KUBA, Den Økologiske Produktionsskole, AFUK og Produktionsskolen på Høffdinvej har sammen etableret Projektet PS, der er et åbent og anonymt rådgivningstilbud, støttet af Sats-puljemidler. Det er således PS og U-turn som har udviklet idéen om hashgrupper og opsamlet disse erfaringer i inspirations- og metodehæftet: Hashgrupper på ungdomsuddannelser

2 Som skoleform har vi til opgave at afklare de unge i forhold til at påbegynde en ungdomsuddannelse eller i forhold til at komme ud på arbejdsmarkedet. En del af de unge, som målgruppevurderes til produktionsskolerne, viser sig at have et stort forbrug af rusmidler og for nogens vedkommende et reelt misbrugsproblem. Den forebyggende indsats i forhold til udvikling af stigende forbrug eller direkte misbrug har derfor høj prioritet på skolen i hverdagen. Vi har således en forpligtelse til, dels at sætte rammer og retningslinjer på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup i forhold til håndtering af de unges forbrug af rusmidler, og dels at hjælpe de unge, som har misbrug som problem i forhold til at komme videre i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Overordnet set skal produktionsskolen ikke forholde sig til den enkelte elevs brug/misbrug af rusmidler. Vi skal forholde os til, om eleven kan passe sit produktionsskoleforløb på en hensigtsmæssig måde. Hvis det viser sig, at brug/misbrug af rusmidler er en hindring for, at eleven kan passe sin skole, skal vi som udgangspunkt tilbyde hjælp til den unge. Desuden skal vi som skole sikre, at eleven ikke tilskyndes til brug/misbrug af rusmidler i forbindelse med produktionsskoleopholdet f.eks. ved nul-alkoholpolitik med undtagelse af helt særlige lejligheder og ved gode rollemodeller samt ved nul-tolerance i forbindelse med øvrige rusmidler som f.eks. hashrygning på skolen. På Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup har vi udarbejdet en pragmatisk rusmiddelpolitik, som har til hensigt at være så inkluderende som muligt i forhold til skolens målgruppe. Produktionsskolens misbrugspolitik kan deles op i tre hovedpunkter som er: Forebyggelse Regler og retningslinjer Håndtering af unges misbrug Forebyggelse Oplysningskampagne: På Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup oplever vi ofte, at elever ikke er tilstrækkeligt oplyst i forhold til følgevirkninger ved brug af rusmidler. Specielt brug af hash oplever mange unge som harmløst, hvorfor de finder det legitimt at ryge hash jævnligt. På Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup ser vi derfor en vigtig opgave i at formidle viden om følgevirkninger af et jævnligt forbrug af rusmidler. Dette gøres dels i dagligdagen, hvor det falder naturligt på værkstedet, og dels gennem tematiseret undervisning af eksterne foredragsholdere, som har specialviden på området. Produkti- 2

3 onsskolen i Greve og Høje-Taastrup vil endvidere styrke forebyggelsen ved ung til ung rådgivning. Misbrugskurser for lærere og øvrige medarbejdere: I erkendelse af at misbrugsproblematikker er et komplekst område, vil det være nødvendigt, at alle lærere har mulighed for at deltage i misbrugskurser, som gør dem i stand til at varetage samtaler med den unge omkring misbrug. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup vil endvidere give mulighed for, i det omfang det er økonomisk muligt, at et mindre team på 3-4 medarbejdere kan sammensætte et uddannelsesforløb, som gør dem særlig kyndige på misbrugsområdet og derved kan bistå som interne rådgiver på skolen på linje med skolens førstehjælpsinstruktør. Det kan være vejlederteamet, som har denne kompetence, men kan også være værkstedslærere, som har en særlig interesse for området. Tanken med et team, som er særlig kyndigt og opdateret inden for misbrugsområdet er, at de enkelte medlemmer af teamet kan fungere som rådgivere for kolleger og for skolen som helhed i forhold til elevers misbrug. Det er således fortsat den enkelte lærer, som varetager det enkelte elevforløb. Det skal bemærkes, at det at være særlig kyndig inden for misbrugsområdet, ikke gør medarbejdere til misbrugskonsulenter. Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup skal på ingen måde være behandlende over for de unge, men ser det som nødvendigt og hensigtsmæssigt, at skolens medarbejdere er opdateret i forhold til at kunne råde og vejlede den unge bedst muligt med udgangspunkt i, at vi er en skoleform og ikke et behandlingssted. Tæt samarbejde med forældre/værge og myndighedspersoner: På Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup har vi haft gode erfaringer med et tæt familiesamarbejde omkring den unge. Det tætte samarbejde har vist, at for de fleste unges vedkommende vil forældrene kunne være en ressource i forhold til den unge, såfremt forældrene inddrages i det forbyggende arbejde. Hvis der er mistanke om, at en af skolens unge er ved at udvikle et stort forbrug af rusmidler, i særdeleshed hvis det er unge under 18 år, bør der som hovedregel rettes henvendelse til kommunens misbrugskonsulenter med henblik på at forebygge et reelt misbrug. Forældre skal altid give samtykke i forbindelse med en sådan henvendelse. Regler og retningslinjer Alkohol: Det er som hovedregel ikke tilladt at indtage alkohol på skolens område, ligesom det ikke er tilladt at møde beruset op på skolen. Undtagelsesvis kan skolens ledelse ved 3

4 helt særlige arrangementer give tilladelse til, at skolens unge kan indtage op til 2 genstande, eksempelvis ved skolens julegallafest. Ved eksterne arrangementer som fagenes fest, musikfestivaler m.v. gælder samme regler. Det skal dog bemærkes, at såfremt et eksternt arrangement giver mulighed for udskænkning af alkohol, skal skolens ledelse altid inddrages forinden. Det er endvidere som hovedregel ikke tilladt for lærere og andre medarbejdere at indtage alkohol ved elevarrangementer. Dette skal dels begrundes i, at skolens lærere skal fremstå som rollemodeller i forhold til skolens elever og dels i, at skolens lærere altid skal kunne handle hurtigt og forsvarligt i forhold til en akut situation med eleverne som eksempelvis arbejdsulykker, konflikter eller lign. Narkotika, doping og andre rusmidler: Det er strengt forbudt at bruge, besidde, sælge eller videregive narkotiske stoffer, dopingpræparater og andre rusmidler. Overtrædelse af disse forbud kan medføre øjeblikkelig bortvisning fra skolen og ved formildende omstændigheder en karantæne. Formildende omstændigheder kan for eksempel være, at en ung er ærlig i forhold til sin forseelse og eksempelvis indvilger i at gå til en misbrugssamtale med en ekstern misbrugskonsulent. Der vil imidlertid ikke være formildende omstændigheder, hvis en ung bruger skolen til at drive pushervirksomhed fra. Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning og som hovedregel en politianmeldelse. Håndtering af unges misbrug Tilgang til unge med misbrugsproblemer: Ligesom alle andre ungdomsuddannelser oplever vi på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup, at der er unge som har et massivt misbrug, hvilket betyder, at de har vanskeligheder ved at klare hverdagen på skolen, ligesom de har problemer med at håndtere et fornuftigt ungdomsliv. Imidlertid kan det være vanskeligt for den unge at erkende problemets omfang, hvorfor han/hun ofte vil frasige sig et behandlingsforløb. På Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup ser vi det derfor som en del af vores opgave at motivere og i nogle situationer presse den unge til at indgå i en dialog med en ekstern misbrugskonsulent med henblik på, at den unge får afdækket sit misbrug og orienteres om behandlingsmuligheder. Dette kan bevirke, at der bliver lagt en plan som kan medføre, at den unge starter i et behandlingsforløb. Skolen vil i disse situationer indgå i nødvendig støttefunktion, således at eleven hjælpes til at fastholde behandlingen. Der vil endvidere være situationer, hvor vi som skole stiller behandlingsbetingelse for, at den unge kan forsætte på skolen. Dette gøres eksempelvis i situationer, hvor ele- 4

5 vens fravær er meget stort og begrundelsen herfor kan tillægges den unges forbrug af rusmidler. Det kan endvidere være i elevforhold, hvor eleven har en uhensigtsmæssig adfærd, som ligeledes kan tilskrives forbrug af rusmiddel. Brug af test Der kan være situationer, hvor en ung nægter at have et misbrug, hvor en test kunne være en mulighed for at afklare et misbrug. På Produktionsskolen i Greve og Høje- Taastrup har vi imidlertid taget en beslutning om, at vi på skolen ikke anvender test som redskab i arbejdet med de unge. Vi henviser i stedet til eksterne misbrugskonsulenter, som træffer de beslutninger, som de fagligt finder hensigtsmæssige. Som begrundelse for, at vi som skole ikke ønsker at udføre test, skal dels anføres, at sådanne test kan være forbundet med usikkerhed og dels, at vi som skole ikke vil være den kontrollerende instans, da dette kan have betydning for tillidsforholdet mellem eleven og den pædagogiske medarbejder og dermed for det videre pædagogiske arbejde. Samtalegrupper Da der i misbrugsarbejde er gode erfaringer med samtalegrupper/hashgrupper, vil vi på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup afdække muligheden for, at der kan etableres samtalegrupper på skolen, hvor unge med misbrugsproblemer kan dele erfaringer og støtte hinanden i at nedbringe deres misbrug. Det skal bemærkes, at dette kræver, at det er eksterne misbrugskonsulenter, som afholder disse samtalegrupper. Lisa Tørngren Forstander Jákup Heinesen Viceforstander 5

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

døgnanbragte unge bruger også rusmidler

døgnanbragte unge bruger også rusmidler red. Peter Jensen og susanne Pihl hansen døgnanbragte unge bruger også rusmidler erfaringer fra dur 2.0. et kompetenceudviklingsforløb for døgnmedarbejdere Indholdsfortegnelse Indledning Indledning Rusmidler

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010 Projekt PS Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler Evaluering af perioden 2008-2010 Udgivet af Produktionsskolen k u b a Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Videnspapir om alkohol og stoffer 1

Videnspapir om alkohol og stoffer 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen November 2014 Videnspapir om alkohol og stoffer 1 Dette videnspapir indeholder informationer om københavnernes alkoholkultur, forbrug

Læs mere

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug

kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug kampen mod narko ii Handlingsplan mod narkotikamisbrug RegeRIngen Oktober 2010 Indhold Forord 3 Narkotikapolitikken udfordringer og indsats 4 Forebyggelse og tidlig indsats 14 Behandling 20 Skadesreduktion

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018

Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 November 2014 Handleplan mod misbrug af alkohol og stoffer 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet, og have lige muligheder for et godt og

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives

Tæt på mistrivsel. Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Tæt på mistrivsel Høje følelsesmæssige krav i mødet med elever, studerende og kursister, der mistrives Introduktion Indhold Introduktion...2 I tvivl om mistrivsel...4 Et overset problem...6 En fælles indsats...

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE

MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE W:\Misbrugspolitik for Solrød Kommune.DOC MISBRUGSPOLITIK FOR SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 2. Målgrupper for Misbrugspolitikken 3. Definition

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014. Herning Byråd. En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Herning Byråd Januar 2011 ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 2010-2014 En indsatsstrategi for folkesundheden i Herning Kommune Forord fra Forebyggelsesudvalget Kære alle Denne

Læs mere

Hash som pædagogisk problem

Hash som pædagogisk problem Hash som pædagogisk problem Birgitte Simonsen i ungdomsuddannelserne SIMONSEN & ILLERIS Hash som pædagogisk problem Birgitte Simonsen i ungdomsuddannelserne Hash som pædagogisk problem i ungdomsuddannelserne

Læs mere

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN

ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN ALKOHOLPOLITISK HANDLEPLAN 100 eksisterende og fremtidige indsatser til sundhedsfremme og forebyggelse på alkoholområdet Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2010-2014 Vejen Kommune Rådhuspassagen

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING

VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING VESTERVANGS PÆDAGOGISKE MÅLSÆTNING København, 17. November 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE DEMOKRATISK DANNELSE 2 TRIVSEL OG SUNDHED 2 FORÆLDRESAMARBEJDE 3 BARNETS ALSIDIGE UDVIKLING FRITIDSPÆDAGOGISK UDVIKLING

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere