ERHVERVSLEJEKONTRAKT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERHVERVSLEJEKONTRAKT"

Transkript

1 J. nr ERHVERVSLEJEKONTRAKT Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. (Udlejer) Syddjurs Kommune (Lejer) Vedrørende lejemålet beliggende Engvej 18, 8560 Kolind

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Det lejede 2. Det lejedes benyttelse 3. Lejemålets begyndelse og ophør 4. Lejens størrelse og regulering 5. Skatter og afgifter 6. Det lejedes forsyning med varme, varmt vand, el/kraft samt øvrige udgifter 7. Depositum og forudbetalt leje 8. Vedligeholdelse 9. Renholdelse 10. Forandringer af det lejede 11. Skiltning 12. Forsikringer 13. Lejemålets overtagelse og aflevering 14. Afståelse og genindtræden 15. Fremleje 16. Forkøbsret/køberet 17. Merværdiafgift 18. Pligtige pengeydelser i lejeforholdet 19. Tinglysning 20. Omkostninger 21. Lejelovgivningens almindelige bestemmelser 22. Fravigelser af lejelovgivningens almindelige bestemmelser 23. Særlige bestemmelser om erstatning og godtgørelse 24. Værneting - 2 -

3 Parterne: Undertegnede: Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. Cvr.nr Engvej Kolind Udlejer herved til: Syddjurs Kommune Lundbergvej Ebeltoft - 3 -

4 1. Det lejede: 1.1. Det lejede omfatter ca m² erhvervslokaler med tilhørende grundareal på m², beliggende Engvej 18, 8560 Kolind, matrikel 7aa Kolind By, Kolind, jf. tegning over lejemålet, der vedlægges som bilag 1 til nærværende erhvervslejekontrakt Undtaget hertil er et tidligere askecontainerrum på ca. 40 m 2 med selvstændig indgang, som udlejer beholder, og derved ikke er en del af nærværende kontrakt Der medfølger en truck og diverse værksteds- og almindelig kontorinventar, som kan benyttes. Lejer skal vedligeholde inventaret og skal aflevere det i samme stand som ved overtagelsen. Derudover medfølger der intet inventar Der er mulighed for parkering på udenomsarealerne Uanset at lejemålet bliver opmålt efter lejekontraktens underskrivelse, og denne opmåling måtte udvise afvigelser fra det i pkt anslående areal, foretages der ikke regulering af betalingerne, herunder lejen, i henhold til denne lejekontrakt. 2. Det lejedes benyttelse: 2.1. Det lejede må ikke uden udlejers skriftlige samtykke anvendes til anden virksomhed end til offentlige formål, herunder etablering af ungdomsskatermiljø m.m Udlejer garantere ikke for, at det lejede ved lejemålets begyndelse lovligt kan anvendes til den i pkt anførte virksomhed, men henviser til lejers egen indhentelse af tilladelse/myndighedsgodkendelse Lejer er ansvarlig for, at den faktiske brug af det lejede sker i overensstemmelse med den herfor gældende lovgivning, offentlige forskrifter samt med respekt af de på ejendommen tinglyste servitutter, således at ethvert ansvar i så henseende i forhold til tredjemand, herunder offentlige myndigheder, er udlejer uvedkommende

5 2.4. Eventuel ombygning, istandsættelse og indretning, der måtte blive forelagt af bygningsmyndighederne, Arbejdstilsynet, Miljøtilsynet eller andre myndigheder, som vilkår for den af lejer påtænkte anvendelse af det lejede, foretages af lejer for egen regning Løse brandspande, pulverslukkere, opslag og lignende må lejer for egen regning anskaffe og vedligeholde i overensstemmelse med myndighedernes og/eller forsikringsselskabernes krav Lejer skal under lejemålets løbetid omgås det lejede forsvarlig og er pligtig at erstatte alle skader, som ved vanrøgt eller forsømmelse forvoldes på det lejede eller ejendommen i øvrigt af lejer, lejers personale eller andre personer, som har fået adgang til ejendommen og det lejede af lejer Lejer er tillige erstatningsansvarlig for enhver skade herunder hændelig som påføres det lejede eller ejendommen i øvrigt som følge af lejers installationer, ombygninger eller øvrige råden over det lejede Lejer er pligtig til straks at foretage anmeldelse til udlejer, hvis der sker sådan skade på det lejede eller ejendommen, at udbedring er uopsættelig nødvendig. Forsømmer lejer at foretage sådan anmeldelse, svarer han al deraf følgende skade. 3. Lejemålets begyndelse og ophør: 3.1. Lejemålet tager sin begyndelse den 1. december 2012 og løber i 2 år. Lejemålet er tidsbegrænset og ophører således uden varsel fra nogen af parterne den 30. november Lejemålet er fra lejers side uopsigeligt indtil den 30. november 2013, hvortil det kan opsiges med 3 måneders varsel. Modtager udlejer ikke et sådan forudgående skriftligt opsigelsesvarsel løber kontrakten uopsigeligt i yderligere 1 år Lejemålet er fra udlejers side uopsigeligt indtil den 30. november 2013, hvortil det kan opsiges med 3 måneders varsel. Modtager lejer ikke et sådan forudgående skriftligt opsigelsesvarsel løber kontrakten uopsigeligt i yderligere 1 år

6 3.4. Såfremt det lejede ødelægges ved brand eller anden ulykke bortfalder lejekontrakten uden erstatning, og udlejer har ikke pligt til at tilbyde lejer at leje andre lokaler. Endvidere er udlejer ikke pligtig at tilbyde lejer lokaler i ejendommen, selv om denne efter ødelæggelsen ombygges/genopføres. 4. Lejens størrelse og regulering: 4.1. Den årlige leje er aftalt til kr ,00 + moms kr ,00, i alt kr ,00 som erlægges månedsvis forud hver den 1 st i måneden med kr , Første leje erlægges den 1. december 2012 med kr ,17 med virkning for perioden fra den 1. december 2012 til den 31. december Første gang der herefter skal betales husleje er den 1. januar Uanset aftalt uopsigelighed forhøjes den årlige leje en gang årligt hver den 1. december med 100 % af stigningen i nettoprisindekset fra september måned året før til september måned samme år. Første gang den 1. december Reguleringen sker på grundlag af den gældende leje inkl. alle tillæg og tidligere forhøjelser af lejen. Den procentvise ændring i indekset beregnes efter følgende princip: Nyt indeks gammelt indeks Gammelt indeks X 100 = % ændring Den årlige leje kan ikke fastsættes eller ændres til et beløb lavere end basislejen Såfremt beregning af nettoprisindekset ophører eller der sker sådanne ændringer i beregningsmåden, at det bliver ganske uegnet til at tjene som grundlag for lejens fastsættelse anvendes i stedet et af Danmarks Statistik sammenligneligt beregningsgrundlag/beregningstal

7 4.7. Den til enhver tid gældende leje kan ikke nedsættes, medmindre andet er aftalt i nærværende kontrakt eller følger af anden særskilt skriftlig aftale Husleje betales til udlejers bank, reg.nr kontonr Skatter og afgifter: 5.1. Pålægges der ejendommen nye eller øgede skatter og afgifter til det offentlige og andre øgede udgifter af den art, som er nævnt i erhvervslejelovens 10 og 11, kan udgiftsforhøjelsen udlignes gennem en lejeforhøjelse i henhold til det lejede areal Lejeforhøjelsen som følge af stigning i de ejendommen påhvilende skatter og afgifter m.v. jfr. pkt sker med udgangspunkt i de ejendommen pr. 15. oktober 2012 påhvilende skatter og afgifter Lejer har på samme måde ret til at kræve lejen nedsat med henvisning til reduktion i eller bortfald af de i pkt nævnte skatter og afgifter. 6. Det lejedes forsyning med varme, varmt vand, el/kraft samt øvrige udgifter: 6.1. Udgifter til det lejedes forsyning med varme, el og vand mv. påhviler lejer udover den årlige leje, jfr. ptk Ejendommen opvarmes med olie. Udgifter til køb af olie er udlejer uvedkommende. Lejer overtager den resterende oliebeholdning pr. overtagelsesdagen og afregner beholdningen til indkøbspris overfor udlejer på anfordring Udgifter til el og vand/vandafledning betales direkte til forsyningsselskaberne, idet lejer registreres som selvstændig bruger Såfremt lejers udgifter til renovation opkræves hos udlejer viderefaktureres udgiften hertil til lejer

8 7. Depositum og forudbetalt leje: 7.1. Der betales hverken depositum eller forudbetalt leje, idet lejer er en kommune. 8. Vedligeholdelse: 8.1. Al indvendig samt udvendig vedligeholdelse af det lejede påhviler lejeren, der stedse skal omgås det lejede forsvarligt og holde det lejede i god stand Lejers vedligeholdelsespligt omfatter blandt andet istandsættelse af eksempelvis vægbeklædning, gulvbelægning, indvendige bygningsdele, indvendige døre, låse, nøgler, vinduer og døre, dørgreb, elektriske installationer, elafbryder, armaturer, lyskilder, vandhaner, wc-skåle, cisterner, håndvaske, vandlåse, afløb, skilte, radiatorventiler, evt. alarmsystem samt postkasse. Ovennævnte opregning af elementerne i lejers vedligeholdelsespligt er ikke udtømmende, men blot eksempler Udlejer er berettiget til at besigtige det lejede for konstatering af, om vedligeholdelsesforpligtelsen er opfyldt samt om skader eller misligholdelse er påført ejendommen eller det lejede, og såfremt lejer ikke uden ugrundet ophold efter at have modtaget udlejers påkrav herom opfylder sin vedligeholdelsesforpligtelse, kan udlejer lade istandsættelsen foretage for lejers regning. Udgiften betragtes som pligtig pengeydelse i lejeforholdet Undtaget fra den udvendige vedligeholdelse er klimaskærm, som udlejer vedligeholder. 9. Renholdelse: 9.1. Renholdelse af det lejede påhviler lejer Lejer er pligtig at holde arealerne omkring det lejede ryddet for emballage og lignende og er forpligtet til at forestå græsslåning, lugning af ukrudt samt eventuelt nødvendig snerydning. Derudover skal udenomsarealer stedse fremstå i pæn og renholdt stand

9 9.3. Lejes renovationsbehov opfyldes ved lejers egen foranstaltning og for lejers regning, jfr Forandringer af det lejede: Lejer kan ikke uden udlejers skriftlige samtykke foretage forandringer eller ombygninger af de lejede lokaler inkl. installationer, hvorved der gøres indgreb i bygningens bestanddele Lejer er ansvarlig for, at alle forandringer eller ombygninger af det lejede udføres i overensstemmelse med byggelovgivningen og øvrige krav fra offentlige myndigheder og /eller koncessionerede selskaber. Udlejer har krav på at få udleveret eksemplar af projektmateriale i forbindelse med forandringen eller ombygningen Som vilkår for at godkende en ombygning kan udlejer stille krav om, at ombygning sker på grundlag af sædvanligt projektmateriale, udføres af autoriserede håndværkere og i øvrigt i overensstemmelse med sædvanlige byggeforsikringer, offentlige krav m.v Som vilkår for at godkende en ombygning, kan udlejer endvidere kræve, at lejer stiller bankgaranti eller tilsvarende sikkerhed på samme størrelse som entreprisesummen i den tid, om bygningen varer, til sikkerhed for retablering af det lejede, såfremt lejer ikke fuldfører ombygningen Endelig kan udlejer betinge sig, at lejer ved fraflytningen retablerer det lejede, og at lejer stiller sikkerhed for retablering i form af depositum eller anfordringslån fra bank af en af udlejer fastsat størrelse, medmindre udlejer, inden ombygningen foretages, har fraskrevet sig hel eller delvis ret til retablering Såfremt ombygning medfører øgede udgifter for udlejer, herunder forsikringspræmie, kan udlejer som vilkår for godkendelse kræve sådanne udgifter dækket af en lejeforhøjelse Ved udlejers godkendelse af den påtænkte indretning, vil der blive taget stilling til indretningens forbliven i lejemålet ved eventuelt ophør

10 10.8. Det påhviler lejeren forud for ombygning eller indretning at indhente nødvendige myndighedstilladelse. Tilladelserne skal foreligge skriftligt, forinden arbejderne iværksættes Lejer er pligtig at friholde udlejer for enhver udgift, der følger af forandringer eller ombygninger af det lejede Udlejer kan iværksætte udvendige arbejder, der indebærer hindringer eller væsentlig ulempe for lejers adgang til eller brug af det lejde under eller efter arbejdernes gennemførelse, med otte ugers skriftlig varsel, hvori juli måned ikke indgår. Udlejer kan dog altid uden varsel foretage uopsættelige reparationer i det lejede Ethvert arbejde, der iværksættes af udlejer, skal gennemføres uden afbrydelse og i alle tilfælde med den størst mulige hensyntagen til lejer. Udlejer skal straks foretage eventuelle efterreparationer. 11. Skiltning: Lejeren har ret til sædvanlig skiltning på facaden, der forinden opsætning på forhånd skriftligt skal godkendes af udlejeren med hensyn til udformning og placering Såfremt skiltning m.m. kræver myndighedsgodkendelse, er lejer forpligtet til at indhente nødvendig godkendelse Lejer skal ved sin skiltnings udformning og placering tage tilbørligt hensyn til ejendommen, samt øvrig skiltning på ejendommen, og skal stedse sørge for, at skiltningen fremtræder i pæn og velvedligeholdt stand Ved fraflytning påhviler det lejer at fjerne skiltningen for egen regning, herunder at fjerne ethvert sport heraf på bygningen eller ejendommen, samt foretage nødvendig afrensning af vinduesruder Skader på ejendommen forårsaget af lejers indretninger, udbedres af udlejer for lejers regning

11 12. Forsikringer: Udlejer tegner og opretholder sædvanlig ejendomsforsikring og lovpligtig bygningsbrandforsikring Alle øvrige forsikringer er udlejer uvedkommende, herunder forsikring af eventuelt driftsinventar, beholdninger mv Såfremt lejers specielle virksomhed i henhold til skriftlig erklæring fra udlejers forsikringsselskab medfører forhøjelse af ejendommens forsikringspræmier, er udlejer berettiget til at kræve denne forhøjelse betalt af lejer. 13. Lejemålets overtagelse og aflevering: Det lejede overtages nyistandsat. Senest pr. overtagelsen afholdes overdragelsesforretning, og udlejer udfærdiger indflytningsrapport Såfremt lejeren ved lejeforholdets begyndelse mener at kunne konstatere mangler, skal udlejer straks underrettes. Er meddelelse om mangler ikke skriftligt meddelt udlejeren senest to uger efter lejeforholdets påbegyndelse, fortabes retten til at påberåbe sig manglerne Ved lejemålets ophør skal lejer senest kl den dag det lejede skal fraflyttes selvom dette er en helligdag aflevere det lejede med alt hvad dertil hører i den stand, som lejer overtog det, med undtagelse af den forringelse som medfører fra almindelig slid og ælde Lejer er pligtig at foretage retablering af forandring eller ombygning, medmindre udlejer har givet skriftligt samtykke til, at der ikke skal ske retablering ved fraflytning. Udlejer kan i stedet for retablering kræve at lejer betaler retableringsudgifterne i henhold til indhentede tilbud kontant til udlejer Ved lejemålets ophør foretager lejer og udlejer fælles gennemgang af det lejede, og udlejer udfærdiger en fraflytningsrapport. Endvidere aflæser lejer og udlejer i fællesskab diverse forbrugsmålere

12 13.6. Fristen i erhvervslejelovens 74, stk. 2 forlænges til 2 måneder, således at udlejeren kan gøre krav i henhold til erhvervslejelovens 74 gældende indtil 2 måneder fra fraflytningsdagen, og således at udlejeren også kan gøre krav gældende efter afholdelsen af flyttesynet Lejers istandsættelsesarbejde skal udføres af professionelle håndværkere, som kan godkendes af udlejer Opfylder det lejede på ophørsdagen ikke den stand, som er angivet ovenfor, er udlejer berettiget til at istandsætte det lejede for lejers regning. Lejer er forpligtet til at betale leje samt øvrige ydelser ifølge nærværende kontrakt i istandssættelsesperioden, indtil lejemålet er bragt i den aftalte stand Lejer er pligtig at aflevere samtlige nøgler til låse i døre og lignende, herunder også sådanne låse, som lejer selv har installeret. 14. Afståelse og genindtræden: Lejer har ikke afståelses- og genindtrædelsesret. 15. Fremleje: Lejer har ikke ret til at fremleje det lejede eller en del heraf. 16. Forkøbsret/køberet: Lejer opnår i forbindelse med underskrivelse af nærværende kontrakt en køberet til ejendommen på kr ,00 efter 2 års leje. Hvis lejer ønsker at gøre køberetten gældende, skal dette være meddelt skriftligt over for udlejer senest den 31. august 2014 med overtagelse den 1. december Skulle der fremkomme tilbud på køb af ejendommen fra 3. mands side senest 3 måneder efter lejer har gjort køberetten gældende, bortfalder køberetten og overgår til en forkøbsret til ejendommen

13 16.3. Sælgers advokat berigtiger handelen og samtlige omkostninger i forbindelse med overdragelsen, herunder tinglysningsafgift, deles 50/50 mellem parterne. Købesummen erlægges kontakt pr. overtagelsesdagen. 17. Merværdiafgift: Nærværende erhvervslejemål er momsregistreret og samtlige lejers momspligtige ydelser ifølge nærværende kontrakt tillægges moms Udlejer er berettiget til med 3 måneders varsel til et kvartals begyndelse at ændre ejendommens momsregistreringsforhold Såfremt lejen pålægges anden lovmæssig ydelse af en hvilken som helst art, betaler lejeren dette i tillæg til lejen efter samme regler som moms. 18. Pligtige pengeydelser i lejeforholdet: Betalinger ifølge nærværende kontrakt er pligtige pengeydelser i lejeforholdet. 19. Tinglysning: Lejer er berettiget til at tinglyse nærværende lejeaftale på ejendommen. Ved tinglysning af lejekontrakten respekterer denne størst mulig nuværende og fremtidige offentlige lån samt øvrige pantehæftelser og byrder, som var tinglyst ved aftalens anmeldelse til tinglysning Ved lejemålets ophør skal lejers skriftlige opsigelse tjene udlejer som tilstrækkelig fuldmagt til at begære lejekontrakten slettet af tingbogen. Lejer er forpligtet til at kvittere lejekontrakten til aflysning samtidig med fraflytning af lejemålet Omkostninger ved tinglysningen og aflysningen afholdes af lejer. Såfremt udlejer har afholdt omkostninger ved aflysning, er udlejer berettiget til at modregne disse i det indbetalte depositum Tinglysning sker uden præjudice for nuværende og fremtidige pantehæftelser

14 20. Omkostninger: Lejer er opfordret til at søge advokatbistand. Lejer afholder egne omkostninger til eventuel advokatbistand Udlejeren betaler for oprettelsen af nærværende kontrakt. 21. Lejelovgivningens almindelige bestemmelser: Erhvervslejeloven er gældende for dette lejemål, medmindre andet fremgår af denne kontrakts bestemmelser Alle aftaler, der ændrer eller supplerer denne kontrakt, skal være skriftlige for at være bindende. 22. Fravigelser af lejelovgivningens almindelige bestemmelser: I en del paragraffer er der tillagt lejer mere byrdefulde forpligtelser eller mindre vidtgående rettigheder end i lejelovgivningen. 23. Særlige bestemmelser om erstatning og godtgørelse: Ved opsigelse fra udlejers side uanset årsagen hertil tilkommer der ikke lejer ret til erstatning eller anden godtgørelse som følge af opsigelsen. Det samme gælder ved lejemålets ophør af andre grunde Udlejer er alene erstatningsansvarlig for skader på lejers ejendom som følge af fejl og mangler ved lejemålet, som kan henføres til uagtsom adfærd fra udlejers side Såfremt udlejer har handlet erstatningspådragende, er udlejers erstatningsansvar maksimeret til et beløb svarende til kr ,

15 24. Værneting: Enhver uenighed, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal først søges forligt i mindelighed gennem forhandling. Såfremt parterne ikke opnår enighed, er enhver af parterne berettiget til at indbringe sagen for de ordinære domstole med Retten i Randers som værneting., den / 2012, den / 2012 For udlejer: For lejer: Kolind Halmvarmeværk a.m.b.a. Syddjurs Kommune Bilag 1: Tegning over lejemålet

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S LEJEKONTRAKT. Erhvervslejemål. 1. Det lejede. 2. Anvendelse. 3. Ikrafttræden og lejemålets stand ved overtagelsen ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

Købsaftale for andel i andelsboligforening

Købsaftale for andel i andelsboligforening Købsaftale for andel i andelsboligforening 1. Sælger og køber Undertegnede (sælger): Navn: Andelsboligforeningen A/B Nørre Allé 13-13H Adresse: Nørre Allé 13 2200, København N Telefon: 23479095 E-mail:

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PLATANHUSENE FORENINGENS NAVN, FORMÅL, VÆRNETING, M.V. 1. Foreningens navn er "Ejerforeningen Platanhusene". Foreningens hjemsted er Frederiksberg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne

Vedtægter for. Andelsboligforeningen. Passagerne Vedtægter for Andelsboligforeningen Passagerne Westergaard & Alstrøm Advokatfirma J.nr. 21.076 HB/rø/lbc 050928 Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Passagerne beliggende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13

Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 Vedtægter for beboere i A/B Bellmansgade 7-13 1. Foreningens navn og hjemsted 2. Foreningens formål 3. Medlemmer 4. Indskud 5. Hæftelse 6. Andel 7. Foreningens formue 8. Boligaftale 9. Boligafgift l0.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Betinget salgsaftale 27. november 2007

Betinget salgsaftale 27. november 2007 Udkast 27. november 2007 Torben Brøgger Partner LLM tb@holst-law.com T +45 7225 8110 J.nr. 035559-0002 TB/DHR/KKP Betinget salgsaftale 27. november 2007 Mellem Fanø Kommune og [Køber] vedrørende salg af

Læs mere

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref.

Købsaftale. Mellem. Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed. Side 1 af 17. Ref. Ref. 261749-6 jb/as Købsaftale Mellem Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre og [ ] vedrørende køb af ejerlejlighed Side 1 af 17 1. Parterne Undertegnede Ejendomsselskabet Søbyen A/S eller ordre P. Malmkjærs

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N

Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København N Homann Advokater Amagertorv 11 1160 København K Tlf.nr.: 33 15 01 02 Opdateret den 16. december 2010 efter Generalforsamlingen den 10. november 2010. Vedtægter for Andelsboligforeningen Thor 2200 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS

V E D T Æ G T E R A/B THYGESENS HUS V E D T Æ G T E R FOR A/B THYGESENS HUS ØSTBANEGADE 55. 2100 KØBENHAVN Ø. TLF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01 NT@ NTADVOKATER.DK. WWW.NTADVOKATER. DK 2/23 N a v n o g h j e m s t e d 1. (1.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk

Vedtægter. Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter Njalsgade 30 A, st.tv. DK-2300 København S Tlf- 3254 0401 CVR-nr. 46807014 www.isafjord.dk Vedtægter for BoligSelskabet Isafjord a.m.b.a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005

Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Vedtægter for AB Brynhilde Udfærdiget den 10.02.2005 Senest revideret den 13. december 2011 (se revisionsoversigt) Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Andelsboligforeningen Brynhilde stiftet 1.

Læs mere

Vedtægter for. A/B Lindøhusene

Vedtægter for. A/B Lindøhusene Vedtægter for A/B Lindøhusene Foreningens navn og hjemsted: 1 Foreningens navn er A/B Lindøhusene, beliggende Toften, Bakkely, Højvangen, Rosendalen, og Solbakken, 5330 Munkebo. Foreningens hjemsted er

Læs mere