Særlige opgaver i 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Særlige opgaver i 2014"

Transkript

1

2 Introduktion ZealandDenmark EU Office har som formål at skabe synergi, vidensoverførsel og samspil mellem EU's aktiviteter, på den ene side, og de regionale og kommunale opgaver på den anden. EU's 2020-strategi for vækst og udvikling på et bæredygtigt og socialt forsvarligt grundlag, sætter mål for de 28 medlemslandes arbejde med Beskæftigelse, Forskning og Udvikling/innovation, Klimaforandringer/energi, Uddannelse, Fattigdom/social eksklusion planen udmøntes i en lang række aktioner, der implementeres nationalt og regionalt, og arbejder samtidigt med at øge samarbejdet mellem EU's regioner og kommuner på disse områder gennem EU finansierede netværk og fonde. Indsatsområder og udfordringer i EU's 2020-plan er i store træk sammenfaldende med Region Sjælland og de 17 kommuners temaer og målsætninger. På det grundlag er det ZealandDenmark - kontorets opgave at: 1) Formidle viden om hvordan EU arbejder med de emner, der optager aktører i Region Sjælland og de 17 kommuner 2) Tilgængeliggøre EU-projektmuligheder der understøtter de regionale og kommunale dagsordener. Facilitere deltagelse i EU-projekter 3) Understøtte Regionens og kommunernes politiske interessevaretagelse i Bruxelles gennem tidlig information om emner af særlig betydning for kommende eksisterende og kommende rammebetingelser Med udgangspunkt i de regionale vækststrategier og EU's prioriteter vil EU-kontoret i 2014 uddybe og fortsætte sin indsats for at generere EU-projekter inden for klima/energi/ressourceeffektivitet, sundhedsinnovation/aktiv og sund aldring, forskning/uddannelse og kompetenceudvikling, samt på erhvervsområdet (SMVer). EU-kontoret vil også arbejde for at synliggøre Femern-korridoren og STRING-samarbejdet over for EU-Kommissionen og politikerne i Europa-Parlamentet. Projektudvikling fylder mere og mere i kontorets arbejde, og ZealandDenmark har nu fire faste medarbejdere, der arbejder fokuseret med udvikling af EU-projekter. Kontoret har også to universitetspraktikanter hvert halve år og er værter for kontorelever fra Regionen eller kommuner. Kontorets hjemmeside: er blevet revideret og moderniseret i 2013 og vil fortsat være den primære kommunikationskanal til fagpersoner, politikere og projektudviklere i regionen og de 17 kommuner. Den er blevet forenklet i sit udtryk, og der er nu flere valgmuligheder for til- og fravalg af projektrelateret information. Kontoret vil også fortsat arbejde med at interessevaretage og lobbyere på udvalgte områder, arrangere studieture for politikere og embedsmænd fra regionen, samt fastholde sit princip om at være en synlig partner i Danmark ved at besøge alle kommuner og samarbejdspartnere i regionen mindst én gang årligt. 2

3 Særlige opgaver i 2014 Den 1. januar 2014 starter EU's ny syvårige budgetperiode for Alle EU-programmer er blevet revideret og omstruktureret i løbet af De første deadlines til de nye EU-programmer forventes i marts-april De nye programmer er fortsat rettet mod Lissabon Strategiens mål om vækst og udvikling på et bæredygtigt og socialt forsvarligt grundlag. Der er fokus på vækst og erhverv i alle de nye fonde, både indenfor infrastruktur, sundhed, kultur, klima og energi samt kompetenceudvikling. Nogle programmer er lagt sammen, andre er splittet, og der er sket et skift i fokus. Programmerne bliver mere praksisnære og vækstrettede. Der bliver højere EU-finansieringsrater op til 100%, og Europakommissionen har lovet en mere effektiv sagsbehandlingstid. Der bliver mulighed for at kombinere flere EU fonde, der bliver lagt vægt på længerevarende strategiske samarbejder både internt i regionen og eksternt med andre lande. Der bliver også nye muligheder for financial engineering. De nye tiltag er mere praksisnære og giver øgede projektmuligheder for kommuner og virksomheder i Region Sjælland. Derfor har kontoret fokus på projektudvikling i 2014 samtidig med, at det fortsætter sine opgaver indenfor informationsformidling, interessevaretagelse, og studieture bliver et år, hvor kontoret i Bruxelles skal rådgive samtidig med, at det lærer. Det bliver først, når der kommer svar på de første ansøgningsrunder, at man kan se, hvordan Kommissionen vil gennemføre de forandringer, der er lagt op til. I 2013 har kontoret arbejdet målrettet med projektudvikling især indenfor klima/energi og ressourceøkonomi samt indenfor sundhedsinnovation/aktiv og sund aldring. Der har været indsendt et antal ansøgninger i foråret, og i efteråret er der afholdt projektudviklingsseminarer, hvor de relevante aktører er blevet samlet i netværk og interessegrupper. Ved udgangen af 2013 er der mange projektideer i spil. I 2014 skal frugten høstes, og der skal generes flere EU-ansøgninger. Der skal udvikles modeller for strategiske partnerskaber og samtænkning af fonde, ligesom der skal tænkes mere strategisk omkring projektudvikling. Det prioriteres at gå med i andres projekter, men kontoret vil også være klar til, i samarbejde med regionen, at tage føringen i eet projekt på klima/ressourceområdet og eet projekt på sundhedsinnovation/aktiv og sund aldring. EU-projektudvikling skal integreres i regionens handlingsplaner. Der skal også arbejdes videre med at finde den rette samarbejdsmodel for udvikling af internationale projekter på uddannelsesområdet, ligesom der skal arbejdes videre med den opsøgende aktivitet på erhvervsområdet, TIPS-projektet, der har givet gode resultater i I 2014 tiltræder nye politikere i kommunernes byråd og i regionsrådet. De skal orienteres om Bruxelles kontorets arbejde via møder og også gerne på studieture til Bruxelles med fokus på deres fagområder. De skal også tilmeldes nyhedsservicen. Der skal etableres en samlet kommunikationsstrategi, sammen med Regionen, om formidling af de nye EU-projektmuligheder i Kommunikationen skal målrettes de besluttende niveauer, således at der hurtigt kan tages stilling til at gå med i projektmuligheder eller ej. EU-projektmulighederne skal på dagsordenen i samarbejdsudvalgene mellem regionen og kommunerne. 3

4 I 2014 skal samarbejdet med Hovedstadsregionen om en fokuseret vækstdagsorden konkretiseres. Det kunne give mening at samarbejde om den opsøgende indsats for at generere flere EU-projekter i private virksomheder. Hovedstaden åbner et nyt Bruxelles-kontor i 2014, og der skal sikres et konstruktivt og tæt samarbejde med dette nye kontor. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har sammen med Erhvervsstyrelsen samlet alle danske EU-projektrådgivere i netværket EU-DK Support. Dette netværk skal i gang med arbejdet i ZealandDenmark EU Office er et aktivt medlem af Styregruppen i samarbejde med Regionshuset. Indsatsområder 2014: Erhverv Sundhed Grøn Projektudvikling Information FEMERN Regional udvikling Interessevaretagelse Kompetence 4

5 Grøn Emner på EU's dagsorden der matcher indsatser i Region Sjælland: Strategisk energiplanlægning, bioenergi, ressourceeffektivitet, affaldshåndtering, grønne indkøb og strategiske korridorer, grønt iværksætteri. MÅL for Projektudvikling: Sammen med styregruppen for den ny klimastrategi identificere 3 strategiske prioriteringer, der skal generere ansøgninger i 2015 Generere deltagelse i i alt 5 nye projektansøgninger i Være leadpartner på en ansøgning i samarbejde med Regionshuset Være en del af det grønne udviklingshold i regionen At understøtte regionens arbejde med en strategisk implementeringsplan på den grønne satsning, grøn vækstkorridor mm. ved at synliggøre EU-vinkler og projektmuligheder på disse satsninger Afsøge nye samarbejdsmuligheder med Kalundborg, efter at de har lukket deres Bxl-kontor i sommeren 2013 MÅL for Markedsføring: Præsentation af den grønne Region til 2 konferencer og ved netværksmøder i Bxl. Emner: Strategiske muligheder langs korridoren Malmø-Hamborg, REEEZprojektet MÅL for Projektadministration: Revitalisering og markedsføring af Covenant of Mayors i kommunerne. Bruxelles-kontoret som støttestruktur for udarbejdelse af SEAPS. SAMARBEJDE med: Energiklyngecenteret, netværk af klimakoordinatorer i kommunerne. CAPNOVA, regionen og kommunerne. Affaldsselskaber, forsyningsselskaber. DAcoB Grøn gruppe. ERRIN netværket. Grønt Center, Symbiosecenter. 5

6 Sundhed Den demografiske udvikling og presset på sundhedsvæsenet er det nye, store fokusområde i EU. Emner: EU-strategien European Innovation Partnerships for Active and Healthy Aging (EIP AHA), der blev vedtaget i slutningen af Strategien inkluderer temaer, der arbejdes med i Region Sjælland såsom multisygdom, patient empowerment og brugerinddragelse, mhealth, integrerede plejemodeller, længere i eget hjem mm. MÅL for projektudvikling: Sammen med den Administrative Styregruppe for samarbejdet mellem Regionen og Kommunerne identificere 3 emner fra de ny sundhedsaftaler, der skal indgå i EU-projekter Generere deltage i 5 nye projektansøgninger i 2014 Være lead partner på én ansøgning Gennemføre projektudviklings workshops i regionen med involvering af kommunerne og andre relevante aktører Skabe netværk af sundhedsaktører, der er interesserede i at indgå i danske eller EU-projekter Præsentere Region Sjællands projektideer til alle brokerage events MÅL for Markedsføring: Deltage i arbejdsgrupperne under European Innovation Partnerships on Active and Healthy Aging mhb på projektdeltagelse (EIP AHA) Aktivt medlem af arbejdsgruppe B3 om integrated care. Afsøge mulighed for involvering i andre arbejdsgrupper Aktiv deltagelse til konferencer og events. Identificere tre muligheder for at aktører fra Region Sjælland taler. Opmærksomhed på behov for politisk involvering i EIP AHA MÅL for projektadministration: o o ENGAGED: Afholdelse af Workshop om forebyggelse den 23. maj i Danmark Aktiv deltagelse i ENGAGED, alle ENGAGED-workshops samt styreguppe. Afsøgning af metoder til videndeling SAMARBEJDE med SIS, VIS, kommuner, Regionen, CORAL-netværket, ERRIN-netværket. 6

7 Uddannelse kompetenceparat 2020 Understøttelse af regionen og kommunerne Komptenceparat 2020 strategi: slip internationaliseringen løs. Aktiv markedsføring af EU projektmuligheder, synliggørelse af de gode eksempler og opsøgende indsats overfor skoler og uddannelsesinstitutioner MÅL for projektudvikling: 20 indsendte og 10 godkendte ansøgninger i 2014 gennem en faciliterende konsulentindsats fra Danmark Etablering af fem nye faste partnerskabsaftaler mellem skoler ZealandDenmark vil i 2014 fortsat arbejde med at etablere en samarbejdsstruktur med RUC omkring EU s ny forskningsprogram Horizon SAMARBEJDSPARTNERE: Skoler og uddannelsesinstitutioner, såsom CELF, SELANDIA, SOSU Sjælland, UCSJ, ZBC og andre. Erhverv TIPS 2 projektet afsluttes med den første ansøgningsrunde i marts og april. Det skal besluttes, om projektet skal fortsættes og med hvilken finansiering. Der vil under det ny EU-rammeprogram Horizon 2020 være øget fokus på en opsøgende og faciliterende aktivitet for at generere EU-projekter i virksomheder. Der er afsat øgede midler til den funktion i regi af ÉEN (Europe Entreprise Network). Der vil i 2014 blive etableret en ny ÉENstruktur i Danmark, og det skal sikres, at indsatsen er koordineret med den løbende kontakt og projektudvikling, der er igangsat under TIPS-projektet. MÅL for projektudvikling: Mål for TIPS 2 er 9 EU-ansøgninger, heraf 3 godkendte. Udarbejdelse af Vækstkortet (grafisk oversigt over nationale og EU-fonde) i samarbejde med Væksthuset og CAPNOVA Samarbejdspartnere: Væksthuset, CAP NOVA, RISØ-DTU, Symbiosecenteret, Business LF, kommunernes erhvervsstøtteorganisationer, Dansk Erhverv, Vækstforum Sjælland. Femern Belt/STRING/ /Regional udvikling i 2013 Emner: Gennemførelse af EU's ny infrastrukturfond Connecting Europe Facility (CEF) Grønne korridorer. Udviklingsmuligheder for Lolland Falster MÅL: Markedsføring af STRING og Femern. Øget samarbejde mellem STRING-kontorerne i Bxl 7

8 Grundlæggende serviceydelser og opgaver, der videreføres hvert år 1)Internationalisering og kommunikation Besøg i Danmark eller have besøg i Bruxelles af hver kommune mindst én gang årligt mhb. på at analysere kommunernes individuelle behov, fokus og projektmuligheder. Arrangere studieture til Bruxelles for politikere og embedsmænd fra kommuner og region. Informere om og formidle EU policy-nyheder, projektmuligheder og partnersøgninger via hjemmesiden. Tiltrække 300 flere abonnenter til hjemmesiden (Mål: 2000). Det skal sikres, at nye politikere i kommuner og regioner modtager vores nyheder. I øvrigt vil vi markedsføre Sjælland EU Nyt over for flere teknikere, der med ny struktur for hjemmesiden kan abonnere specifikt på egne interesser. Stimulere lokale mediers interesse og opmærksomhed omkring de internationale forhold og samarbejder. Facilitere og udvikle netværket af internationale koordinatorer fra kommunerne i samarbejde med Regionshuset. Afholde 4 tematiske netværksmøder om året. Udarbejde årsrapport. Omdele til politikere, besøgsgrupper i Bruxelles samt under møder i regionen. Opsætte roll ups til konferencer og seminarer. Være uddannelsessted for to universitetspraktikanter og evt. kontorelever fra kommunerne og regionen. 2) EU-projektudvikling og deltagelse i europæiske samarbejder Fokuseret projektudvikling indenfor erhverv, klima, sundhed samt uddannelse. Videreudvikling af netværk af projektvidenspersoner i regionen. Yde sparring og rådgivning på konkrete projektmuligheder. Styrke ansøgningsindsatsen gennem netværk og deling af fagkompetencer. Deltagelse i de danske regionale Bruxelles-kontorers samarbejdsgrupper inden for KLOG, SUND og GRØN vækst (www.dacob.com). 3) Branding og fælles interessevaretagelse Identificere lobby- og profileringsplatforme til regionens politikere omkring Femern, strukturfonde og Østersøstrategien, Uddannelse, Klima og Sundhed. Deltage i møder i Regionens Internationale Udvalg. Deltage i Open Days, evt medarrangere seminar. 8

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi

Udkast til handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi Indhold Baggrund og proces for dette udkast til handlingsplan 2015-16... 1 Indledning sammenhæng mellem strategi og handlingsplan... 2 Handlingsplanen sætter retning for midler til regional udvikling...

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015

VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd: Opgaver og effektmål 2015 VIBORGegnens Erhvervsråd (VER) skal i 2015 gennemføre og/eller aktivt bidrage til nedenstående opgaver. Der er opstillet konkrete effektmål for alle

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang

Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016. Mere i gang - flere i gang Jammerbugt Kommune og Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd ERHVERVS- & VÆKSTSTRATEGI 2014-2016 Mere i gang - flere i gang Forord Mere i Gang Flere i gang Jammerbugt Erhvervs- og Turistråd og Jammerbugt Kommune

Læs mere

selvværd er mere end velfærd

selvværd er mere end velfærd selvværd er mere end velfærd Astrid Mønster Tästensen, Kunstuddannelsen i Organisationen Nordhøj facebook.com/kunstuddannelsen OVERSKUD GIVER OVERSKUD - strategi for socialøkonomi Indholdsfortegnelse Overskud

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057

Årsrapport 2011 2007-2013 2007CB163PO057 2007-2013 2007CB163PO057 Årsrapport 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 4 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 9 2.1 Resultater

Læs mere

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne

Kortlægning af erhvervsfremmesystemet. Bilag 1. Uddybende information om aktørerne Kortlægning af erhvervsfremmesystemet i Copenhagen Bilag 1. Uddybende information om aktørerne November 2014 Bilag.1 Beskrivelse af operatører lokal erhvervsfremme 1. Lokal erhvervsfremme Hvem er aktørerne?

Læs mere

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted

Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted Nyhedsbrev KompetenceVækst Horsens Hedensted April 2008. Kære læser Velkommen til det første nyhedsbrev fra KompetenceVækst Horsens Hedensted (KVHH). Vi er et af i alt 22 vejledningsnetværk i Danmark.

Læs mere

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai.

Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrundsnotat samt supplerende oplysninger - Erhvervsrettet Vidensamarbejde med Shanghai. Baggrund for samarbejdet med Kina Kina er på vej til at blive et videnssamfund og investerer massivt i forskning

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

2007-2014 2007CB163PO057

2007-2014 2007CB163PO057 2007-2014 2007CB163PO057 Årsrapport 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelle data... 4 1.1 De strategiske mål for programmet... 5 2 Oversigt over gennemførelsen af det Operationelle Program... 10 2.1 Resultater

Læs mere

Resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt 2015 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr. 00.1 Resultatkontrakt 2015 1 Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi

Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi 3. juni 2014 Frivilligrådets anbefalinger til en ny national civilsamfundsstrategi Deltagelse i fællesskabet er den grundlæggende præmis for et sundt og bæredygtigt samfund. Vejen til et samfund, hvor

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere