Bedste praksis for lønforhandlingsdata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bedste praksis for lønforhandlingsdata"

Transkript

1 Side 1 af 11 Bedste praksis for lønforhandlingsdata Denne bedste praksis beskriver hvilke løndata/rapporter, der kan anvendes i forbindelse med lokale lønforhandlinger. Lokale lønforhandlinger er de forhandlinger om lokale løntillæg, der foregår mellem medarbejdere / TR og ledelse i de enkelte virksomheder i staten. Denne bedste praksis indeholder forslag til de informationer, som virksomhedens HRfunktion kan give til de forskellige parter i processen. Der er fire informationsniveauer: Ledelse, forhandlingsansvarlige chefer, medarbejder og TR. I de følgende afsnit beskrives informationsbehovet for de fire niveauer. Ved at anvende denne bedste praksis sikres, at de forskellige parter har de rigtige og nødvendige informationer til at gennemføre de lokale lønforhandlinger. Moderniseringsstyrelsen sikrer, at de rapporter, som er beskrevet i det følgende, er tilgængelige i systemerne: ISOLA, LDV og Lønoverblik. 1. Den samlede proces Processen starter i HR, som udarbejder materiale til ledelsen med forslag til økonomisk ramme for forhandlingerne og eventuelt også om intern fordeling. Når ledelsen har besluttet rammen for de lokale lønforhandlinger, udarbejder HR materiale til de forhandlingsansvarlige chefer. De forhandlingsansvarlige chefer foretager deres vurdering af medarbejderne og beslutter sig for en fordeling. Vurderingen kan eventuelt være kalibreret på tværs af virksomheden, således at vurderingen af medarbejdernes indsats og resultater er ensartet, uanset hvilken chef der forhandler. Virksomheden kan i lønpolitikken have defineret vurderingskriterierne i forbindelse med tildeling af lokale lønmidler. Herefter gennemfører de forhandlingsansvarlige chefer forhandlinger med deres medarbejdere eller/og TR. Både de forhandlingsansvarlige chefer, medarbejdere og TR anvender løndatamateriale, som er udarbejdet med udgangspunkt i faktisk udbetalt løn. Et eksempel på forløb af en lokal lønforhandling er vist i figuren i bilag Information til direktionen inden forhandlingen Virksomhedens ledelse vil normalt skulle tage stilling til rammerne for en lokal lønforhandling. Her er hovedspørgsmålet: Hvor mange penge skal der anvendes, og hvordan skal midlerne fordeles? I den forbindelse er det relevant at vide noget om virksomhedens lønniveau i forhold til relevante sammenligningsområder. Det er også nødvendigt med tal for virksomhedens antal årsværk og lønsum for at kunne træffe beslutning om afsætning af en økonomisk ramme under hensyn til virksomhedens økonomi.

2 Side 2 af 11 Er lønniveauet passende? Hvordan er virksomhedens lønniveau set i forhold til staten som helhed eller i forhold til et referenceområde? Virksomheden kan foretrække at sammenligne sig med eget ministerområde eller med et udpluk af andre virksomheder. Det kan der findes en indikation af ved at anvende indeksregneren i ISOLA, jr. eksemplet i tabel 1. ISOLA - Finansministeriets informationssystem om løn- og ansættelsesforhold er et statistiksystem, hvor det bl.a. er muligt at sammenligne eget område med andre dele af staten. Tabel 1. Virksomhedens generelle lønniveau (samlet løn) Personalegruppe AC Basistrin Virksomhed Hele staten Antal i Indeks Indeks virksomhed Årsværk AC basisløntrin 4, 2-årigt AC basisløntrin AC basisløntrin AC basisløntrin AC basisløntrin AC Chefer, konsulenter m.fl. LR 35 (u.åremål) LR 36 (u.åremål) LR 37 (m.åremål) LR 38 (m.åremål) LR 40 (m.åremål) Kontorfunkt. (HK) Løngrp. 3, Hovedstad, Løntrin Løngrp. 3, Hovedstad, Løntrin Løngrp. 3, Hovedstad, Løntrin Løngrp. 3, Hovedstad, Løntrin Løngrp. 2, Hovedstad, Sats I Løngrp. 2, Hovedstad, Sats II Vægtet gns. Indeks Kilde: ISOLA, indeksregner I det viste eksempel ligger virksomhedens lønniveau ganske tæt på niveauet for staten som helhed. Virksomheden kan eventuelt have en målsætning om, hvordan den ønsker at placere sig i forhold til niveauer på andre områder. Hvor mange er ansat, og hvad er lønsummen? Tabel 2. Antal årsværk og lønsum 4. kvartal 2013 Årsværk Lønsum kr. Pulje ved 0,25 pct. Pulje ved 0,5 pct. Pulje ved 1,0 pct. I alt 332, Antal årsværk og lønsum kan findes ved udtræk fra LDV. Til belysning af mulige råderum kan anføres eksempler på forskellige puljestørrelser.

3 Side 3 af 11 Hvis det besluttes at anvende fx 1 pct. til lokale lønforbedringer, vil der være en samlet pulje på 1,9 mio. kr., svarende til gennemsnitligt kr. pr. årsværk. LDV indeholder endvidere en række muligheder for mere detaljerede opgørelser af antal årsværk og lønsum. Det kan være relevant at anføre, hvor meget der i tidligere år har været anvendt ved lokale forhandlinger samt midlernes fordeling på engangsvederlag, midlertidige og varige tillæg. Endelig vil virksomhedens økonomi være afgørende. Til yderligere orientering kan de bevilligede lønsummer (fx lønsumsloftet) trækkes i SKS. 3. Lønforhandlingsmateriale til forhandlingsansvarlige chefer Et materiale til de forhandlingsansvarlige chefer kan bestå af to rapporter. 1. Personlister, som viser medarbejderne med deres grundløn/basisløn og tillæg samt historik. 2. En rapport med én side pr medarbejder med historik. Materialet er hentet som standardrapport i LDV med udgangspunkt i den seneste månedsløn. Hvis virksomheden ikke anvender LDV er der mulighed for at hente personoversigter med historik fra ISOLA. Personlisten anvendes som led i vurderingen af, hvilke medarbejdere der skal have tillæg. Det er ligeledes denne rapport, som kan indgå i kalibreringen imellem de forhandlingsansvarlige chefer, hvis en kalibrering indgår i den lokale proces. Rapporten med én side pr. medarbejder giver den forhandlingsansvarlige chef et fuldt overblik over lønsammensætning og lønhistorik for den enkelte medarbejder Personlisten Personlisten giver en oversigt over alle medarbejdernes lønforhold. Personlisten er baseret på den faktisk udbetalte løn i den seneste måned, ekskl. efterreguleringer. Der er mulighed for at gruppere rapporten på valgfrie grupper, således at den kan blive organiseret fx efter enhed i organisationen og personalekategorier. Ved deltidsansættelse er der foretaget en opregning til fuldtidsløn, som står anført i parentes under det faktisk udbetalte. Forestår oprykning, er det nye basisbeløb anført i parentes. Der vil være mulighed for valg mellem måneds- eller årsløn. Alle løndele indgår, bortset fra særlig feriegodtgørelse og godtgørelse for ikke afholdte feriedage. Pensionsbidraget indeholder bidrag til gruppelivsforsikring samt arbejdsgivers ATP-bidrag. Personlisten kan eksporteres til Excel, hvor den kan tilpasses efter behov.

4 Basisløn Pensionsbidrag Faste lokale tillæg Midlert. lokale tillæg Åremålstillæg Rådighedstillæg Øvrige faste tillæg Fast løbende tillæg Plustidstillæg (timer/uge) Fast løn i alt Engangsvederlag (seneste 12 mdr.) Udbetalt over- /merarbejde Udvikling Basisløn Pensionsbidrag Fast løbende tillæg Plustidstillæg (timer/uge) Fast løn i alt Engangsvederlag (seneste 12 mdr.) Udbetalt over- /merarbejde Udvikling Side 4 af 11 Figur 1. Personlisten. (Se også bilag 2) 2361 Kontor for strategi, analyse og system Navn Stillingsbetegnelse Faglig org. PKAT/KL/TR Årsværksbrøk Oprykningsdato (ny basisløn) Borger Borgersen Fuldmægtig AC/DJØF 0046/0065/2 1, Pelle Klumpfeber Specialkonsulent AC/DJØF 0046/0065/19 1, Broder Salsa Fuldmægtig AC/DM 0049/0064/4 1, Sorte Slyngel Fuldmægtig AC/DM 0049/0064/3 1, (29.259) Palle Pilesen Fuldmægtig AC/DJØF 0046/0065/2 1, Mickey M. Mouse Specialkonsulent AC/DJØF 0046/0065/19 1, Ole Erling Fuldmægtig AC/DJØF 0046/0065/2 1, Frank Sinatra Specialkonsulent AC/DJØF 0046/0065/19 1, Lars Krimi Kontorfuldmægtig HK/STAT 0240/55/1 1, Test Prøvesen Kontorfuldmægtig HK/STAT 0240/0076/1 0, (21.927) Markering med * betyder, at personen er på barselsorlov (24.936) (4.182) (1.794) (30.912) Kolonnen Over merarbejde (seneste 12 måneder) indeholder det optjente over- /merarbejde de seneste 12 måneder. Samtlige beløbsfelter tager udgangspunkt i optjeningstidspunktet. Det gør de, for at eventuelle efterreguleringer senere kan tilføjes på korrekte måneder. Registreringen af, hvad der er optjent kommer fra SLS (~ i forbindelse med udbetalingerne). Derfor skal udbetalingen have fundet sted for, at optjeningen er registeret og indgår i rapporten. Kolonnen med faste løbende tillæg kan foldes ud, så den viser: Faste lokale tillæg, midlertidige lokale tillæg, åremålstillæg, rådighedstillæg, øvrige faste tillæg samt faste løbende tillæg i alt. Figur 2. Når personlisten er foldet ud, ser den således ud: (se også bilag 3) 2361 Kontor for strategi, analyse og system Navn Stillingsbetegnelse Faglig org. PKAT/KL/TR Årsværksbrøk Oprykningsdato (ny basisløn) Borger Borgersen Fuldmægtig AC/DJØF 0046/0065/2 1, Pelle Klumpfeber Specialkonsulent AC/DJØF 0046/0065/19 1, Broder Salsa Fuldmægtig AC/DM 0049/0064/4 1, Sorte Slyngel Fuldmægtig AC/DM 0049/0064/3 1, (29.259) Palle Pilesen Fuldmægtig AC/DJØF 0046/0065/2 1, Mickey M. Mouse Specialkonsulent AC/DJØF 0046/0065/19 1, Ole Erling Fuldmægtig AC/DJØF 0046/0065/2 1, Frank Sinatra Specialkonsulent AC/DJØF 0046/0065/19 1, Lars Krimi Kontorfuldmægtig HK/STAT 0240/55/1 1, Test Prøvesen Kontorfuldmægtig HK/STAT 0240/0076/1 0, (21.927) (24.936) (4.182) (1.794) (1.794) (30.912) Januar Kontorfuldmægtig 0240/0076/1 0, Januar Kontorfuldmægtig 0240/0076/1 1, Januar Kontorfuldmægtig 0240/0076/1 1, Personlistens opdeling i løndele har været drøftet med flere virksomheder undervejs i udviklingsforløbet. Der har været mange ønsker om yderligere opdelinger på lønarter, men hensynet til overskuelighed og plads har været afgørende for den endelige udformning. Hertil kommer, at de mest detaljerede oplysninger altid vil kunne findes i oversigterne med 1 side pr. person. Desuden har nogen undret sig over, at der vises løn inkl. pensionsbidrag. Det skyldes, at

5 Side 5 af 11 pensionsbidrag er en del af den samlede aflønningspakke helt på linie med basisløn og tillæg Én side pr medarbejder Denne rapport giver et overblik over den enkelte medarbejders løn og lønhistorik og kan ligeledes hentes fra LDV. Den giver det fulde aktuelle billede af den enkelte medarbejders lønsammensætning og 3 års historik for løntillæg. Eventuelle efterreguleringer vil også fremgå af denne rapport. Figur 3. Se også bilag 4 Rapporten giver et overskueligt billede af medarbejderen og den historik, der er på medarbejderen. Rapporten anvender samme gruppering af løndele, som findes i overbliksrapporten. De indbyggede folde ud faciliteter gør det muligt at se beløb for eventuelle kvalifikations-, funktions- og resultatlønstillæg. 4. Information til medarbejderne om lønniveauer og lønspredning For medarbejderne anbefales det at henvise til opslag på Det er et værktøj udviklet i et samarbejde mellem Moderniseringsstyrelsen og centralorganisationerne. Der er således tale om et grundlag, der er anerkendt af organisationerne, og som anbefales som udgangspunkt for lokale lønforhandlinger.

6 Side 6 af 11 I Lønoverblik indgår samme løndele som i oversigterne i afsnit 3. I Lønoverblik er det muligt både at finde tal for lønnens sammensætning samt for lønspredningen for alle større grupper, både for staten som helhed og for statslige arbejdspladser efter eget valg. Figur 4. Eksempel på opslag i Lønoverblik: Lønsammensætning Tallene i Lønoverblik er, ligesom i LDV, baseret på de faktiske lønudbetalinger, dog med den forskel, at Lønoverblik medtager variable løndele for de 4 forudgående kvartaler, og den faste løn er den, der er udbetalt i kvartalets midtermåned. 5. Information til TR Det formelle udgangspunkt er rammeaftalen om ny løn par. 12: Ligeledes er det et element i en god lokal proces, at de lokale parter er i besiddelse af relevant lønstatistisk materiale. Dette kan fx være oplysning om lønniveau, lønudvikling samt om den lokale tillægsanvendelse/-fordeling, kombineret med oplysninger om køn og anciennitet. Endvidere bør lønstatistik som én part ønsker at lade indgå i de lokale forhandlinger, udleveres i kopi. Også TR har muligheden for at orientere sig om lønforhold ved at anvende Lønoverblik, jfr. afsnit 5.

7 Side 7 af Særligt til topchefer Når en departementschef skal forhandle løn med sine direktører og afdelingschefer, kan personlisten (figur 1) samt medarbejdersiden (figur 2) lægges til grund, hvor det drejer sig om topchefer inden for koncernen. Men når det gælder sammenligninger med direktører eller afdelingschefer fra andre ministerier, bliver det nødvendigt at anvende lønstatistik. Det kan gøres ved at hente oplysningerne i Lønoverblik, hvor man kan få oplysning om løngennemsnit, median samt øvre og nedre kvartiler fordelt på stillingsbetegnelser og lønrammer. For også at give et billede af lønsammensætningen på topchefområdet, er der i ISOLA adgang til en tabel, som viser lønsammensætning for direktører i lønrammerne 38, 39 og 40. Tabellen er anonymiseret og er ikke opdelt efter ministerområde eller virksomheder. Den er alene opdelt efter lønramme. Tabellen viser en række pr. person i stillingsgruppen med den aktuelle lønsammensætning, jf. eksemplet i figuren nedenfor. Tabeller af denne type anvender Moderniseringsstyrelsen i nogle tilfælde ved bistand til enkelte virksomheders fastlæggelse af topcheflønninger. Figur 7. Eksempel på oversigt over direktørlønninger

8 Side 8 af 11 Bilag 1: Eksempel på en proces Den blå del af figuren (venstre side) er baseret på statistiske løndata, mens den røde (højre side) er baseret på faktisk løndata.

9 Basisløn Pensionsbidrag Fast løbende tillæg Plustidstillæg (timer/uge) Fast løn i alt Engangsvederlag (seneste 12 mdr.) Udbetalt over- /merarbejde Udvikling Side 9 af 11 Bilag 2: 2361 Kontor for strategi, analyse og system Navn Stillingsbetegnelse Faglig org. PKAT/KL/TR Årsværksbrøk Oprykningsdato (ny basisløn) Borger Borgersen Fuldmægtig AC/DJØF 0046/0065/2 1, Pelle Klumpfeber Specialkonsulent AC/DJØF 0046/0065/19 1, Broder Salsa Fuldmægtig AC/DM 0049/0064/4 1, Sorte Slyngel Fuldmægtig AC/DM 0049/0064/3 1, (29.259) Palle Pilesen Fuldmægtig AC/DJØF 0046/0065/2 1, Mickey M. Mouse Specialkonsulent AC/DJØF 0046/0065/19 1, Ole Erling Fuldmægtig AC/DJØF 0046/0065/2 1, Frank Sinatra Specialkonsulent AC/DJØF 0046/0065/19 1, Lars Krimi Kontorfuldmægtig HK/STAT 0240/55/1 1, Test Prøvesen Kontorfuldmægtig HK/STAT 0240/0076/1 0, (21.927) (24.936) (4.182) (1.794) (30.912)

10 Basisløn Pensionsbidrag Faste lokale tillæg Midlert. lokale tillæg Åremålstillæg Rådighedstillæg Øvrige faste tillæg Fast løbende tillæg Plustidstillæg (timer/uge) Fast løn i alt Engangsvederlag (seneste 12 mdr.) Udbetalt over- /merarbejde Udvikling Side 10 af 11 Bilag 3: 2361 Kontor for strategi, analyse og system Navn Stillingsbetegnelse Faglig org. PKAT/KL/TR Årsværksbrøk Oprykningsdato (ny basisløn) Borger Borgersen Fuldmægtig AC/DJØF 0046/0065/2 1, Pelle Klumpfeber Specialkonsulent AC/DJØF 0046/0065/19 1, Broder Salsa Fuldmægtig AC/DM 0049/0064/4 1, Sorte Slyngel Fuldmægtig AC/DM 0049/0064/3 1, (29.259) Palle Pilesen Fuldmægtig AC/DJØF 0046/0065/2 1, Mickey M. Mouse Specialkonsulent AC/DJØF 0046/0065/19 1, Ole Erling Fuldmægtig AC/DJØF 0046/0065/2 1, Frank Sinatra Specialkonsulent AC/DJØF 0046/0065/19 1, Lars Krimi Kontorfuldmægtig HK/STAT 0240/55/1 1, Test Prøvesen Kontorfuldmægtig HK/STAT 0240/0076/1 0, (21.927) (24.936) (4.182) (1.794) (1.794) (30.912) Januar Kontorfuldmægtig 0240/0076/1 0, Januar Kontorfuldmægtig 0240/0076/1 1, Januar Kontorfuldmægtig 0240/0076/1 1,

11 Bilag 4: Side 11 af 11

Regler og rammer for ny løn

Regler og rammer for ny løn Regler og rammer for ny løn 1) Kort om tilkendegivelser i rammeaftalen og forhandlingsregler 2) Åbenhed i løndannelsen og lønstatistik hvilke oplysninger må man videregive, og hvilke oplysninger har man

Læs mere

til lokale lønforhandlinger i staten Vejledning til Lønoverblik Version 2.05, marts 2014

til lokale lønforhandlinger i staten Vejledning til Lønoverblik Version 2.05, marts 2014 Vejledning til Lønoverblik Version 2.05, marts 2014 Indhold Hvad er Lønoverblik?... 2 Lønoverblik er en støtte... 2 Data og begreber... 3 Tabeller... 6 Kontakt/support... 8 Appendiks: Datagrundlag... 9

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2016 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn- og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Skatteministeriets lønpolitik

Skatteministeriets lønpolitik Skatteministeriets lønpolitik Lønpolitikken beskriver de principper, kriterier og processer, der er gældende ved tildeling af tillæg og udnævnelser i Skatteministeriet. Lønpolitikken skal understøtte,

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 30. april 2017 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen

Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Lønstatistik for maj måned 2008 frie grundskoler, efterskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler og folkeskolen Indhold side Teknisk vejledning... 2 Lærere ved frie grundskoler... 5 Lærere ved efterskoler

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007

Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 1. Formål og mål Formålet med lønpolitikken i University College Lillebælt er at skabe sammenhæng mellem institutionens mål, udvikling, strategi på den ene side

Læs mere

STATEN Lønninger 1. april 2012

STATEN Lønninger 1. april 2012 STATEN Lønninger 1. april 2012 Ingeniørforeningen Lønninger m.v. i staten 1. april 2012 Indhold - alfabetisk Censorarbejde - takster Chefer Eksterne lektorer Erhvervsskoler m.v. - tillæg Gammel løn Indledning

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Lønpolitik UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Lønpolitik Godkendt af HSU 10. april 2007 Indhold 1. Formål og mål... 3 2. Målgruppe... 3 3. Løndannelsen... 3 3.1 Ny løn... 4 3.2 Pulje... 4 4. Forhandling... 4 4.1 Lønaftale...

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

PULS 2013 Information til medarbejdere

PULS 2013 Information til medarbejdere PULS 2013 Information til medarbejdere Oktober 2013 1 Information om PULS 2013 Nyt kapitel Denne vejledning er målrettet medarbejdere, der skal til PULS-samtale. PULS er ramme for performance-, udviklings-

Læs mere

Offentlige løntabeller. - Juni 2013

Offentlige løntabeller. - Juni 2013 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kommune... 4 Region... 9 Stat... 14 2 Offentlige løntabeller - Juni 2013 Indledning Følgende løntabeller er gældende fra 1. april

Læs mere

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn

Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Lønsystemer, Nyt lønsystem/gammel løn Side 1 af 7 I denne vejledning kan du læse om lønsystemerne: nyt lønsystem og gammel løn og hvordan aftalegrundlaget kan indberettes. Indhold 1. Lønsystemsmarkering...

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten. Juni 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ansættelsesformer i staten Juni 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om ansættelsesformer i staten (beretning nr. 5/06) 4. juni 2014 RN

Læs mere

Erfaringer, inspiration og input fra staten hvordan gør Videnskabsministeriet

Erfaringer, inspiration og input fra staten hvordan gør Videnskabsministeriet Erfaringer, inspiration og input fra staten hvordan gør Videnskabsministeriet v/koncerncenterchef & fuldmægtig Lise Jürgensen Videnskabsministeriet Ministeren Departementet IT- og Telestyrelsen Forsknings-

Læs mere

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS

Ressourcekuben. Tidsreg. system. Navision ØS LDV. SLS data. Overføres via GIS Økonomi kuber Gennemgang af: Ressourcekuben Opfølgningskuben Anlægskuben Ressourcekuben Når der kommer ny kubeversion, vil kuben NS_Ressource have fået tilført nye værdifelter vedrørende Lønomkostninger.

Læs mere

2. Finansministeriet har tilkendegivet at ville indsætte følgende cirkulærebemærkning til organisationsaftalens 3:

2. Finansministeriet har tilkendegivet at ville indsætte følgende cirkulærebemærkning til organisationsaftalens 3: Foreløbigt resultat af forhandlingerne mellem HK/Stat og Finansministeriet om fornyelse af organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere i staten pr. 1. april 2013. Der er opnået

Læs mere

LOKALE LØNANALYSER I STATEN Sammenfatning

LOKALE LØNANALYSER I STATEN Sammenfatning LOKALE LØNANALYSER I STATEN Sammenfatning September 2003 Lokale lønanalyser i staten September 2003 Udgiver: Personalestyrelsen Copyright: Personalestyrelsen Denne publikation kan bestilles hos: Schultz

Læs mere

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik.

Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Til Danske Fysioterapeuters lønforhandlere samt andre interesserede har Forhandlingsgruppen Off. udarbejdet et notat vedr. lønstatistik. Notat i Word-format her..\..\..\..\..\ok99 - info\lønstatistik.doc

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen

Moderniseringsstyrelsen Moderniseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Regioner Lønninger 1. oktober 2012

Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Regioner Lønninger 1. oktober 2012 Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner 1. oktober 2012 Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - Akademisk

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.04.2014

Offentlige løntabeller 01.04.2014 Offentlige løntabeller 01.04.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Offentlige løntabeller 01.01.2014

Offentlige løntabeller 01.01.2014 Offentlige løntabeller 01.01.2014 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Vejledning til. Januar 2013

Vejledning til. Januar 2013 Vejledning til Januar 2013 Denne vejledning er en introduktion til ISOLA 3 med eksempler på anvendelse af statistikker, samt en række gode råd til, hvordan du får mere ud af ISOLA3. Indholdsoversigt: 1.

Læs mere

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i

LØN. Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger. Organisationerne i LØN Vejledning om inddragelse af ligestillingsaspektet i de lokale lønforhandlinger Organisationerne i Indhold 1 Indledning 3 2 Fokus på køn i de lokale lønforhandlinger 4 2.1 Tilrettelæggelse af forhandlingsprocessen

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Finansministeriets lønoversigt 1. december (Foreløbig)

Finansministeriets lønoversigt 1. december (Foreløbig) Finansministeriets lønoversigt 1. december 2017 (Foreløbig) Finansministeriets lønoversigt 1. december 2017 (foreløbig udgave) Denne publikation er udarbejdet af Moderniseringsstyrelsen Landgreven 4 Postboks

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015

Løn på EUD, AMU og TAMU. TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 Løn på EUD, AMU og TAMU TR-Uddannelse Modul 1A 2. 4. september 2015 OVERSIGT Lønsystemet Lønseddel Løntabel Ny løn Det lokale råderum Krav til lokaler aftaler LØNSYSTEM PÅ ERHVERVSSKOLER Basisløn Faste

Læs mere

Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn

Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn Cirkulære om Aftale om lokalløn og chefløn 1995 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM LOKALLØN OG CHEFLØN Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 12. juni 1995 om lokalløn og chefløn

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Ankestyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Offentligt ansatte. Lønstatistik Tænk længere

Offentligt ansatte. Lønstatistik Tænk længere Offentligt ansatte Lønstatistik 2016 Tænk længere 2 // Djøfs lønstatistik 2016 Offentligt ansatte Lønstatistik for offentligt ansatte I denne publikation får du de vigtigste tendenser fra årets lønstatistik

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Finansministeriets departement

Finansministeriets departement Finansministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013

FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 FOAS og LC s Vejledning om den lokale lønpulje iht. FOAS almene overenskomst Januar 2013 Beregning af puljen Puljen til lokal løn opgøres som: Årligt beløb (31.3.12-niveau) pr. årsværk Puljen opgøres altså

Læs mere

STATEN. Lønninger 1. oktober 2008

STATEN. Lønninger 1. oktober 2008 STATEN Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i staten Indhold - alfabetisk Censorarbejde - takster Chefer Eksterne lektorer Erhvervsskoler m.v. - tillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Patientombuddet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Statsforvaltningen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

Professionshøjskolen University College Nordjylland

Professionshøjskolen University College Nordjylland Professionshøjskolen University College Nordjylland Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Kommuner Lønninger 1. april 2009

Kommuner Lønninger 1. april 2009 Kommuner Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i kommuner Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's fællesskala Indledning Jobtræning

Læs mere

Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold

Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Ligestillingsrapport 2015 fra det tidligere Ministerie for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold Rapporten tager udgangspunkt i de ligestillingsredegørelser, der er indberettet fra det tidligere

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2002 Cirkulære af 24. november 2004 Perst. nr. 058-04 PKAT

Læs mere

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1

LUP 2014. Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen. november 2014 1 LUP 2014 Specialkonsulent Tina Feldt Jessing og fuldmægtig Sara Talaii Olesen, Moderniseringsstyrelsen 1 DE GRUNDLÆGGENDE ELEMENTER I OVERENSKOMSTSYSTEMET Retten til at organisere sig Retten til at føre

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Lønpolitik for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter MINISTERIET FOR MBBL er dialog en vigtig forudsætning for, at lønpolitikken bliver konkret, gennemsigtig og fungerer som et fælles udgangspunkt for løndannelse i ministeriet. Derfor er lønpolitikken blevet

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Regioner Lønninger 1. oktober 2009

Regioner Lønninger 1. oktober 2009 Regioner Lønninger Ingeniørforeningen i Danmark Lønninger m.v. i regioner Indhold - alfabetisk Chefer- løn Chefer - grundlønstillæg Foredragstakster Gammel løn - AC's fællesskala Indledning Jobtræning

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors)

Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Indkvartering og underhold af.. (Dansk Røde Kors) Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse,

Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, Bilag 7 NOTAT Februar 2015 Notat om sagsgangen ved stillingsoprettelse, klassificering, ansættelse, lønfastsættelse, afskedigelse mv. Dette notat knytter sig til Kulturministeriets delegation af kompetence

Læs mere

Statens Administration

Statens Administration Statens Administration Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat

Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat 2005 Cirkulære af 5. januar 2006 Perst. nr. 002-06 PKAT nr. 201 og 243 J.nr. 04-402-47 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Offentlige løntabeller

Offentlige løntabeller Offentlige løntabeller 01.08.2013 Indledning 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Stat... 5 Basisløn for ansatte på nyt lønsystem... 6 Basisløninterval for special- og chefkonsulenter... 6 Rådighedstillæg

Læs mere

LOKALE LØNANALYSER I STATEN Formål, metoder og eksempler

LOKALE LØNANALYSER I STATEN Formål, metoder og eksempler Lokale lønanalyser i staten - Formål, metoder og eksempler Lokale lønanalyser i staten ligger i forlængelse af Finansministeriets tidligere publikationer om lønstatistik i forbindelse med lønstyringsopgaven.

Læs mere

FLØS NYT OKTOBER 2008

FLØS NYT OKTOBER 2008 Til menighedsrådenes og kirkegårdenes lønansvarlige FLØS NYT OKTOBER 2008 Hermed fremsendes oktober måneds information om FLØS. 1. Ingen procentregulering pr. 1. oktober 2008 Opmærksomheden henledes på,

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

Styrelsen for IT og Læring

Styrelsen for IT og Læring Styrelsen for IT og Læring Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015

Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 Bilag Udkast til forløb for de Lokale lønforhandlinger 2013 2015 1. Direktionens strategi for Lokal løndannelse uden forlodsfinansiering: Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 er der fortsat lokal løndannelse,

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Civilstyrelsen Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Plustid mere løn for mere arbejde

Plustid mere løn for mere arbejde Plustid mere løn for mere arbejde Vejledning Tænk længere Vejledning om plustid // Side 2 Indhold Indledning.... 3 Hvem er omfattet af aftalerne om plustid?... 3 Hvad kan Djøf hjælpe med?... 3 Del 1. Individuel

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19

1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7. 3. Staten 11. 4. Regioner 16. 5. Kommuner 19 Indholdsfortegnelse 0. Forord 5 1. Arbejdstid, arbejdstidens placering, rådighedstillæg mv. 7 2. Kompetenceudvikling for psykologer 9 3. Staten 11 4. Regioner 16 5. Kommuner 19 6. Timelønnet undervisning,

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Professionshøjskolen UCC

Professionshøjskolen UCC Professionshøjskolen UCC Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Bornholm Kommune 2 Lovgrundlag Alle kommuner og regioner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse i ulige år. Der skal derfor indberettes

Læs mere

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen

Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf 3. kvartal 2016 Chefer i centraladministrationen Lønstatistik for offentlige chefer i Djøf. 3.kvt. 2016 Månedsløn for administrative chefer opdelt efter stilling

Læs mere

Transport- og Bygningsministeriets departement

Transport- og Bygningsministeriets departement Transport- og Bygningsministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Danmarks Statistik Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser

Et tidssvarende lønsystem. arbejdspladser Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser Større rum til lokal løn, der understøtter kerneopgaven Finansministeriet DECEMBER 2017 Et tidssvarende lønsystem til fremtidens arbejdspladser

Læs mere

BLF-tema. Lønseddel. Læs din

BLF-tema. Lønseddel. Læs din Bornholms Lærerforening BLF-tema Læs din Lønseddel I denne folder kan du læse om, hvordan du læser din lønseddel. Bl.a. forklaringer på, hvad din løn består af, og hvad de enkelte punkter betyder. September

Læs mere

Informations- møde om OK08

Informations- møde om OK08 Informations- møde om OK08 Februar 2008 Velkomst og indledning v/ Lisbeth Lollike Program Velkomst og indledning Økonomi og løn Barsel, barns 2. sygedag, plustid Senior, kompetenceudvikling, arbejdsmiljø

Læs mere

Lønseddel. Side 1 af 9

Lønseddel. Side 1 af 9 Lønseddel Side 1 af 9 I denne emnebeskrivelse beskriver vi hver enkelt del af en lønseddel. I kapitel 1 vises en lønseddel, hvor alle elementer er nummereret. I kapitel 2 forklarer vi hvert enkelt element.

Læs mere

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut

EVA - Danmarks Evalueringsinstitut EVA - Danmarks Evalueringsinstitut Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt

Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt Vejledning til Finansministeriets forhandlingsdatabase Oversigt 1. Hvad er forhandlingsdatabasen 2. Skærmbilledet og opslag 3. Hvilke oplysninger indgår 4. Lønbegreb 5. Definition af variable 6. Kriterier

Læs mere

Politikker Handlinger Forventede resultater

Politikker Handlinger Forventede resultater Nationalmuseet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse i ulige

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Retningslinjer for lønforhandlinger

Retningslinjer for lønforhandlinger UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Retningslinjer for lønforhandlinger HR og Kommunikation 1.1.2016 University College Lillebælt s værdier: Vi samarbejder Vi bygger på viden Vi er nysgerrige Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere)

Lønstatistik. for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Lønstatistik for statsansatte sygeplejersker 2015 (undtagen ledere) Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-85 Copyright Dansk Sygeplejeråd august

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere