LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012"

Transkript

1 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

2 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning Akademiske arkitekter Landskabsarkitekter Bygningskonstruktører Tekniske designere/assistenter Månedsløn og stillingsbetegnelse Rådighedstillæg, løntillæg og gratialer mv Deltidsansættelser Personalegoder og bruttolønsordninger De deltagende virksomheder 18 BILAG Bilag 1 Gennemsnitlig månedsløn fordelt på stillingsbetegnelse

3 1. INDLEDNING Løn- og personalestatistikken bygger på oplysninger indhentet i perioden fra den 2. oktober 2012 til den 8. november 2012 blandt de af DANSKE ARKs medlemsvirksomheder, der har ansatte. Virksomhederne har haft mulighed for at indberette løn- og personaleoplysninger for deres medarbejdere via et elektronisk spørgeskema eller ved et Excel-udtræk fra deres lønsystem. Løn- og personalestatistikken 2012 er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Danske Ark. Løn- og personalestatistikken dækker over oplysninger fra 248 virksomheder, der tilsammen repræsenterer medarbejdere 1. De medarbejdere svarer til ca. 87,5 pct. af det samlede antal medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder 2. De indsamlede data er behandlet fortroligt, og det er således kun DANSKE ARK og den enkelte virksomhed, der har adgang til de virksomhedsspecifikke data. Endvidere er oplysningerne anonymiseret således, at enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder ikke kan genfindes i data. Løn- og personalestatistikken omfatter den fastaftalte månedsløn, individuelle løntillæg og rådighedstillæg, gratialer, bruttolønsordninger samt fleksible personalegoder. For deltidsansatte er månedslønnen omregnet til en fuldtids-månedsløn. For medarbejdere med arbejdsgiveradministreret pensionsordning samt en frivillig ordning medtages medarbejderens eget men ikke arbejdsgiverens pensionsbidrag i den faste månedsløn. Ferietillæg og eventuel overarbejdsbetaling medregnes derimod ikke i den faste månedsløn, da dette ville vanskeliggøre en sammenligning med den overenskomstaftalte skalabruttoløn. For lønoplysningerne er der i nogle af opgørelserne foruden gennemsnittet også angivet nedre, median og øvre : Nedre er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end den, udgør 25 pct. af alle observationerne. Medianen er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end den, udgør 50 pct. af alle observationerne. Øvre er den observation, hvor alle de observationer, der er mindre end den, udgør 75 pct. af alle observationerne. Det skal endvidere bemærkes, at enkelte virksomheder ikke har opgivet alle oplysningerne for medarbejderne. Dette medfører, at der for hver kategori (fx månedsløn eller personalegoder) ikke nødvendigvis er oplysninger fra det samme antal medarbejdere. I forbindelse med udarbejdelsen af lønstatistikken er følgende korrektion af data foretaget: De deltidsansattes løn er omregnet til en fuldtidsløn i de tilfælde, hvor medlemsvirksomheden ikke har gjort det. Korrektionerne er foretaget uden kontakt til de enkelte medlemsvirksomheder. Inden resultaterne af løn- og personalestatistikken præsenteres i afsnit 3-7, beskrives de deltagende medarbejdere på baggrund af køn, alder og uddannelse i afsnit 2. I afsnit 8 beskrives de deltagende virksomheders fordeling på antal medarbejdere, region og typiske opgavetyper. Endelig indeholder bilag 1 en opgørelse af den gennemsnitlige månedsløn fordelt på stillingskategori. 1 Enkelte virksomheder/konsortier har indberettet i fællesskab, hvorfor antallet af virksomheder i rapportens tabeller er 246 i stedet for 248. Reelt set er der således data fra 248 virksomheder. 2 Det præcise antal medarbejdere blandt DANSKE ARKs medlemsvirksomheder i 2012 kendes ikke. Svarprocenten er udregnet på baggrund af antallet af medarbejdere i 2008 samt en vurdering af, at antallet af medarbejdere er faldet med ca. 15 pct. i perioden

4 2. DE DELTAGENDE MEDARBEJDERE I dette afsnit præsenteres køn, alder og uddannelsesretning for de deltagende medarbejdere. Tabel 2.1 viser de deltagende medarbejderes fordeling på køn og alder. Tabel 2.1: Medarbejdere fordelt på køn og alder Alder Mænd Kvinder Samlet Mænd (pct.) Kvinder (pct.) Samlet (pct.) ,4 % 0,4 % 0,8 % ,7 % 1,3 % 2,0 % ,7 % 3,4 % 9,1 % ,4 % 8,2 % 19,5 % ,7 % 8,5 % 19,2 % ,0 % 5,6 % 14,7 % ,2 % 5,5 % 11,7 % ,2 % 3,4 % 8,6 % ,0 % 2,8 % 6,8 % ,8 % 1,1 % 4,9 % ,6 % 1,0 % 2,6 % Ikke angivet ,0 % 0,1 % 0,1 % I alt ,7 % 41,3 % 100 % Note: Medarbejdernes alder er opgjort som 2012 minus medarbejdernes fødselsår. Det skal endvidere bemærkes, at der for 3 medarbejdere ikke er angivet alder. Som det fremgår af tabellen, er der oplysninger om køn for i alt medarbejdere, som fordeler sig med ca. 59 pct. mænd og ca. 41 pct. kvinder. Der er desuden oplysninger om alder for i alt medarbejdere. Tabellen viser endvidere aldersfordelingen for de deltagende mænd og kvinder. Således er 11,4 pct. af de deltagende medarbejdere mænd i alderen 30-34, mens andelen af kvinder i samme alderskategori er 8,2 pct., jf. Tabel 2.1. Den sidste kolonne i tabellen viser den samlede aldersfordeling blandt medarbejderne. De deltagende medarbejdere er i udpræget grad i alderen år, hvilket er gældende for ca. 65 pct. af det samlede antal medarbejdere. Figur 2.1 illustrerer resultaterne fra Tabel 2.1 grafisk. Figur 2.1: Medarbejdere fordelt på køn og alder 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Alder Mand Kvinde 2

5 De deltagende medarbejderes uddannelse fremgår af Tabel 2.2. Tabel 2.2: Medarbejdere fordelt på uddannelse Uddannelse Antal Andel * Akademisk arkitekt ,6 % Landskabsarkitekt KVL/KU LIFE 93 3,1 % Cand.polyt., cand.scient.techn. i arkitektur og design, byggeledelse 29 1,0 % Bygningskonstruktør ,4 % Teknisk designer/assistent 101 3,4 % Byggetekniker 18 0,6 % Ingeniør 39 1,3 % Møbel- og indretningsarkitekt 6 0,2 % Cand.design 7 0,2 % Kontor, regnskab, bogholderi 245 8,2 % Elev 48 1,6 % Rengøring, kantine, bud, piccolo 59 2,0 % Anden teknisk uddannelse 41 1,4 % Anden akademisk uddannelse 53 1,8 % Andet 48 1,6 % Ikke angivet 24 0,8 % I alt % * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Som det fremgår af Tabel 2.2, er ca. halvdelen (48,6 pct.) af de deltagende medarbejdere uddannet akademiske arkitekter. Tabellen viser endvidere, at 24,4 pct. af medarbejderne er uddannet bygningskonstruktører, mens de øvrige uddannelsesgrupper er relativt små (fra 0,2 pct. til 8,2 pct.). For 24 medarbejdere er der ikke angivet nogen uddannelse. I de følgende afsnit 3 til 7 præsenteres resultaterne af løn- og personalestatistikken, mens afsnit 8 indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse, geografiske placering og typiske opgavetyper. 3

6 3. MÅNEDSLØN OG UDDANNELSESRETNING I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inkl. tillæg for de enkelte uddannelsesretninger. Resultaterne præsenteres for de akademiske arkitekter, bygningskonstruktørerne, landskabsarkitekterne samt for de tekniske designere/assistenter 3. Den faste månedsløn for de øvrige uddannelsesretninger præsenteres ikke på løntrinsniveau, da datagrundlaget er for lille. Det skal dog understreges, at lignende analyser kan foretages for de øvrige uddannelsesretninger, men sådanne analyser vil være behæftet med en stor usikkerhed. 3.1 Akademiske arkitekter Tabel 3.1 indeholder den faste månedsløn inkl. løntillæg men ekskl. rådighedstillæg for de akademiske arkitekter samt den overenskomstaftalte månedsløn (skalalønnen) fordelt på løntrin. Tabel 3.1: Månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter Løntrin Antal Andel * Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit ** ,0 % ,7 % ,8 % ,4 % ,4 % ,1 % ,0 % ,8 % ,0 % ,0 % ,7 % ,6 % ,9 % Ikke angivet *** 81 5,6 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "Arkitektforbundet - Skalabruttoløn for akademiske arkitekter d. 1. april 2012". Det skal bemærkes, at øvre og gns. for løntrin 2 er større end det øvre og gns. for løntrin 3, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 2. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 pct. ** At gennemsnittet er højere end den øvre for enkelte løntrin skyldes enkelte meget høje observationer. *** Det skal bemærkes, at der for 81 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om løntrin. Tabellen indeholder antal medarbejdere fordelt på løntrin samt skalalønnen, den nedre, median, øvre og den gennemsnitlige faste månedsløn fordelt på løntrin. Som det fremgår af tabellen, er de deltagende medarbejdere fordelt på samtlige løntrin. Langt de fleste akademiske arkitekter befinder sig dog på løntrin 13 (ca. 40,9 pct.). Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (løntrin 1) til kr. (løntrin 13). Set over alle løntrin er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Der er i alt 559, svarende til ca. 38 pct. af de akademiske arkitekter, der modtager løntillæg. Ved hjælp af tabellen er det endvidere muligt at sammenligne skalalønnen og den gennemsnitlige faste månedsløn. Den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg sammenlignet med skalalønnen er illustreret i Figur På grund af populationens størrelse opgøres kun den gennemsnitlige månedsløn for de tekniske designere/assistenter og landskabsarkitekterne. 4

7 Figur 3.1: Skalaløn og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor løntrinnet er angivet dvs medarbejdere. Figuren viser, at den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løntillæg er højere end skalalønnen på samtlige løntrin. Den mindste forskel på ca. 650 kr. fremkommer ved løntrin 3. Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løntillæg afviger især fra skalalønnen ved løntrin 2 og 13. Løntrin 13 dækker over samtlige akademiske arkitekter med 12 år og mere end 12 års erfaring. Løntrinnet dækker således over arkitekter med 20, 30 eller 40 års erfaring, hvilket kan forklare den relativt store afvigelse mellem den gennemsnitlige månedsløn og skalalønnen. Af Figur 3.2 fremgår gennemsnitslønnen inkl. løntillæg for de arkitekter, der befinder sig på løntrin 13. Gennemsnitslønnen er fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse inden for løntrin 13 og starter således ved 12 år. Figuren viser desuden antallet af akademiske arkitekter med det pågældende antal år i arkitektfaglig beskæftigelse. Figur 3.2: Gennemsnitsløn inkl. løntillæg fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse inden for løntrin 13 Gennsmsnitsløn Antal år i arkitektfaglig beskæftigelse Antal Antal (h. akse) Gennemsnitsløn Tabel 3.2 indeholder den faste månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for de akademiske arkitekter samt den overenskomstaftalte månedsløn (skalalønnen) fordelt på løntrin. 5

8 Tabel 3.2: Månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for akademiske arkitekter Løntrin Antal Andel * Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit ** ,0 % ,7 % ,8 % ,4 % ,4 % ,1 % ,0 % ,8 % ,0 % ,0 % ,7 % ,6 % ,9 % Ikke angivet *** 81 5,6 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "Arkitektforbundet - Skalabruttoløn for akademiske arkitekter d. 1. april 2012". Det skal bemærkes, at øvre og gns. for løntrin 2 er større end det øvre og gns. for løntrin 3, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 2. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. ** At gennemsnittet er højere end den øvre for enkelte løntrin skyldes enkelte meget høje observationer. *** Det skal bemærkes, at der for 81 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om løntrin. Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (løntrin 1) til kr. (løntrin 13). Set over alle løntrin er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg er sammenholdt med skalalønnen i Figur 3.3. Figur 3.3: Skalaløn og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn og rådighedstillæg for akademiske arkitekter Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor løntrinnet er angivet dvs medarbejdere. Som det fremgår af Figur 3.3, er forholdet mellem den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg og skalalønnen næsten identisk med forholdet skildret i Figur 3.1. Dette skyldes, at det kun er ca. 9 pct. af de akademiske arkitekter, der i 2012 modtager et rådighedstillæg. 6

9 3.2 Landskabsarkitekter Nedenfor i Tabel 3.3 præsenteres den gennemsnitlige månedsløn samt skalalønnen for landskabsarkitekterne fordelt på løntrin. Tabellen viser, at ca. 23 pct. af landskabsarkitekterne er på løntrin 13, hvilket er det højeste løntrin for landskabsarkitekter. Overordnet set er antallet af medarbejdere på de forskellige løntrin meget begrænset, hvorfor resultaterne i tabellen skal fortolkes med varsomhed. Tabel 3.3: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter Løntrin Antal Andel * Skalaløn Gennemsnit inkl. løntillæg Gennemsnit inkl. løntillæg og Rådighedstillæg 1 9 9,7 % ,8 % ,5 % ,1 % ,5 % ,5 % ,2 % ,4 % ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % ,6 % I alt % Note: Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen for løntrin 4 er større end gennemsnitslønnen for løntrin 5, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for medarbejderen på løntrin 4. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Som det fremgår af Tabel 3.3, er den gennemsnitlige månedsløn inkl. tillæg ved alle løntrin højere end den overenskomstaftalte løn. På løntrin 1 er forskellen mellem gennemsnitsløn og skalaløn lavest (206 kr.), mens den er højst på løntrin 4 (4.494 kr.). Det kan bemærkes, at gennemsnitslønnen inkl. løntillæg og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg er ens for samtlige løntrin bortset fra løntrin 8. Ved løntrin 8 er gennemsnitslønnen inkl. løn- og rådighedstillæg ca. 800 kr. højere end den gennemsnitlige månedsløn ekskl. rådighedstillæg. Dette forklares ved, at der kun er én landskabsarkitekt, der har et rådighedsbeløb, og at medarbejderen er indplaceret på løntrin 8. Der er i alt 20, svarende til ca. 22 pct. af de 93 landskabsarkitekter, der modtager løntillæg. 3.3 Bygningskonstruktører På samme måde som for de akademiske arkitekter og landskabsarkitekterne præsenteres den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne nedenfor. Tabel 3.4 indeholder den faste månedsløn inkl. løntillæg for bygningskonstruktørerne samt skalalønnen fordelt på løntrin. 7

10 Tabel 3.4: Månedsløn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører Løntrin Antal Andel * Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit ** ,5 % ,5 % ,8 % ,0 % ,2 % ,1 % ,7 % ,9 % ,3 % ,9 % ,1 % Ikke angivet *** 45 6,1 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "TL/KF overenskomsterne Skalabruttoløn for bygningskonstruktører d. 1. april Det skal bemærkes, at øvre for løntrin 6 er større end det øvre for løntrin 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 6. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. ** At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes enkelte meget høje observationer. *** Det skal bemærkes, at der for 45 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om løntrin. Som for de akademiske arkitekter er der for bygningskonstruktørerne en overvægt af medarbejdere på det højeste løntrin (ca. 41,1 pct.), mens det mindste antal medarbejdere findes på løntrin 10 (ca. 2,9 pct.), jf. Tabel 3.4. Den gennemsnitlige løn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører ligger i intervallet fra ca kr. (løntrin 1) til ca kr. (løntrin 11), mens den gennemsnitlige faste månedsløn over alle løntrin er ca kr. Der er i alt 274, svarende til ca. 37 pct. af de 733 bygningskonstruktører, der modtager løntillæg. Den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg sammenlignet med skalalønnen er illustreret i Figur 3.4. Figur 3.4: Skalalønnen og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor løntrinnet er angivet dvs. 688 medarbejdere. Af Figur 3.5 fremgår gennemsnitslønnen inkl. løntillæg for de bygningskonstruktører, der befinder sig på løntrin 11. Gennemsnitslønnen er fordelt på antal år i beskæftigelse som bygningskon- 8

11 struktør inden for løntrin 11 og starter således ved 10 år. Figuren viser desuden antallet af bygningskonstruktører med det pågældende antal år i beskæftigelse. Figur 3.5: Gennemsnitsløn inkl. løntillæg fordelt på antal år i beskæftigelse som bygningskonstruktør inden for løntrin 11 Gennsmsnitsløn Antal Antal år i beskæftigelse som bygningskonstruktør 0 Antal (h. akse) Gennemsnitsløn Tabel 3.5 indeholder den faste månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktørerne samt skalalønnen fordelt på løntrin. Tabel 3.5: Månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktører Løntrin Antal Andel * Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit ** ,5 % ,5 % ,8 % ,0 % ,2 % ,1 % ,7 % ,9 % ,3 % ,9 % ,1 % Ikke angivet *** 45 6,1 % I alt ,0 % Note: Skalabruttolønnen er fra TL/KF overenskomsterne Skalabruttoløn for bygningskonstruktører d. 1. april Det skal bemærkes, at øvre for løntrin 6 er større end det øvre for løntrin 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 6. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. ** At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes enkelte meget høje observationer. *** Det skal bemærkes, at der for 45 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om deres løntrin. Som i Tabel 3.4 er den øvre for løntrin 6 højere end for løntrin 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 6. Sammenhængen mellem den faste månedsløn inkl. alle tillæg og skalalønnen fremgår af Figur

12 Figur 3.6: Skalalønnen og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktører Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor løntrinnet er angivet dvs. 688 medarbejdere. Som det fremgår af både Figur 3.4 og Figur 3.6, er den gennemsnitlige månedsløn inkl. tillæg klart højere end den overenskomstaftalte løn ved alle løntrin. Det fremgår desuden af Figur 3.6, at forholdet mellem den gennemsnitlige månedsløn inkl. lønog rådighedstillæg og skalalønnen er næsten identisk med forholdet skildret i Figur 3.4. Dette skyldes, at det kun er ca. 8 pct. af bygningskonstruktørerne, der i 2012 modtager et rådighedstillæg. 3.4 Tekniske designere/assistenter Tabel 3.6 viser, at ca. 78 pct. af de tekniske designere/assistenter er på løntrin 11, mens der ingen medarbejdere er på løntrin 4 og 8. Antallet af medarbejdere på de øvrige løntrin er meget begrænset, hvorfor resultaterne i tabellen skal fortolkes med varsomhed. Endvidere er løntrinnet for 6 tekniske designere/assistenter ikke angivet. Tabel 3.6: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter Løntrin Antal Andel * Skalaløn Gennemsnit inkl. løntillæg Gennemsnit inkl. løntillæg og rådighedstillæg 1 5 5,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,2 % Ikke angivet 6 5,9 % I alt % Note: "-" Det har ikke været muligt at udregne den gennemsnitlige løn, da der ingen observationer er inden for det enkelte løntrin. Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen for løntrin 7 er lavere end gennemsnitslønnen for løntrin 6, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget højere løn for medarbejderen på løntrin 6. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. 10

13 Den gennemsnitlige månedsløn inkl. tillæg er ved alle løntrin højere end den overenskomstaftalte løn. På løntrin 7 er forskellen mellem skalaløn og gennemsnitsløn inkl. løn- og rådighedstillæg lavest (870 kr.), mens den er højst på løntrin 6 (8.901 kr.). Det skal dog bemærkes, at der kun er én medarbejder på løntrin 6, hvorfor resultatet skal fortolkes med varsomhed. Gennemsnitslønnen inkl. løntillæg og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg er ens på samtlige løntrin bortset fra løntrin 11. Ved løntrin 11 er gennemsnitslønnen inkl. lønog rådighedstillæg ca. 70 kr. højere end den gennemsnitlige månedsløn ekskl. rådighedstillæg. Der er i alt 47 medarbejdere, svarende til ca. 47 pct. af de 101 tekniske designere/assistenter, der modtager løntillæg. Antallet af tekniske designere/assistenter, der modtager rådighedstillæg, er 2 medarbejdere, hvilket forklarer forholdet præsenteret i tabellen ovenfor. 11

14 4. MÅNEDSLØN OG STILLINGSBETEGNELSE Den gennemsnitlige månedsløn, nedre, median, øvre samt antallet af medarbejdere fordelt på de forskellige stillingsbetegnelser fremgår af Tabel 4.1. Tabel 4.1: Månedsløn inkl. løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse Stillingsbetegnelse Antal Andel Nedre Median Øvre I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inkl. løntillæg fordelt på de forskellige stillingsbetegnelser. Gennemsnit Tegnestueleder/chef 68 2 % Afdelingsleder 51 2 % "Den sælgende arkitekt" 20 1 % Projektleder % Projekteringsleder 64 2 % Sagsarkitekt % Arkitekt % Arkitekt med særligt ansvar 71 2 % Konstruktør % Konstruktør med særligt ansvar % Teknisk designer 95 3 % Teknisk designer med særligt ansvar 26 1 % Administrativ chefstilling 67 2 % Administrativ medarbejder % Øvrige fx kantine/piccolo * % Ikke angivet ** % I alt *** % * Den lave faste månedsløn for denne gruppe kan skyldes, at virksomhederne ikke har oplyst månedslønnen baseret på en ugentlig arbejdstid på 37 timer, til trods for at de har angivet en ugentlig arbejdstid på 37 timer. ** Det skal bemærkes, at der for en stor række af medarbejderne mangler oplysninger om deres stillingsbetegnelse. *** Den samlede gennemsnitlige lønindkomst, nedre, median og øvre er eksklusiv stillingsbetegnelserne "Øvrige fx kantine/piccolo" og "uoplyst". Tabel 4.1 viser, at 28 pct. af de deltagende medarbejdere er arkitekter, mens yderligere 11 pct. er sagsarkitekter eller arkitekter med særligt ansvar. Herudover er 18 pct. konstruktører med og uden særligt ansvar, og 8 pct. af medarbejderne er angivet som projektledere. Disse seks stillingsbetegnelser dækker ca. 66 pct. af de deltagende medarbejdere. Den gennemsnitlige månedlige løn er samlet set ca kr. Dette gennemsnit er ekskl. stillingsbetegnelsen "Øvrige fx kantine/piccolo" og medarbejdere, hvor stillingsbetegnelsen ikke er angivet. Den gennemsnitlige løn dækker over store variationer mellem de forskellige stillingsbetegnelser. Mens tegnestueleder/chef i gennemsnit har en fast månedsløn på ca kr., har en teknisk designer i gennemsnit en månedsløn på ca kr. Tabellen viser endvidere den nedre, median samt den øvre for de forskellige stillingsbetegnelser. Variation i den gennemsnitlige månedsløn mellem stillingsbetegnelser er illustreret i Figur

15 Figur 4.1: Den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse Ikke angivet Øvrige fx kantine/piccolo Administrativ medarbejder Administrativ chefstilling Teknisk designer med særligt ansvar Teknisk designer Konstruktør med særligt ansvar Konstruktør Arkitekt med særligt ansvar Arkitekt Sagsarkitekt Projekteringsleder Projektleder "Den sælgende arkitekt" Afdelingsleder Tegnestueleder/chef I bilag 1 fremgår gennemsnitslønnen fordelt på løntrin for projektledere, sagsarkitekter, arkitekter, arkitekter med særligt ansvar, konstruktører og konstruktører med særligt ansvar. 13

16 5. RÅDIGHEDSTILLÆG, LØNTILLÆG OG GRATIALER MV. I dette afsnit beskrives brugen af rådighedstillæg, løntillæg samt gratialer mv. Brugen af tillæg og gratialer mv. beskrives på baggrund af andelen af medarbejdere, der modtager disse, samt tillæggene og gratialers værdi. Endvidere opdeles virksomhederne efter størrelse, hvilket gør det muligt at identificere eventuelle forskelle i brugen af tillæg og gratialer mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Tabel 5.1 indeholder informationer om rådighedstillæggene fordelt på virksomhedsstørrelse. Tabel 5.1: Rådighedstillæg fordelt på virksomhedsstørrelse (alle faggrupper) Virksomhedens størrelse Andel Nedre Median Øvre Antal medarbejdere Gennemsnit Under 25 medarbejdere 28 3 % medarbejdere 49 6 % medarbejdere 5 1 % Over 75 medarbejdere % I alt % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et rådighedstillæg. Dvs. medarbejdere, der ikke modtager et rådighedstillæg indgår ikke i opgørelsen. Som det fremgår af Tabel 5.1, modtager 188 af de deltagende medarbejdere rådighedstillæg, hvilket svarer til ca. 6 pct. Endvidere viser tabellen, at de største virksomheder (over 75 medarbejdere) benytter sig mere af rådighedstillæg end de øvrige virksomheder (ca. 14 pct. af medarbejderne modtager rådighedstillæg). Tabellen indeholder ligeledes informationer om størrelsen på rådighedstillæggene. Tabellen viser, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er ca kr. om måneden. Endvidere fremgår det, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er størst i de næststørste virksomheder med medarbejder (ca kr.), mens det er lavest i virksomheder med medarbejdere (ca kr.). Det skal dog bemærkes, at der kun er fem medarbejdere i virksomhederne med ansatte, der har et rådighedsbeløb. For løntillæggene foretages den samme analyse som for rådighedstillæggene. Resultaterne fremgår af Tabel 5.2. Tabel 5.2: Løntillæg fordelt på virksomhedsstørrelse (alle faggrupper) Virksomhedens størrelse Andel Nedre Median Øvre Antal medarbejdere Gennemsnit Under 25 medarbejdere % medarbejdere % medarbejdere % Over 75 medarbejdere % I alt % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et løntillæg. Dvs. at medarbejdere, der ikke modtager et løntillæg, indgår ikke i opgørelsen. 965 af de deltagende medarbejdere, svarende til ca. 32 pct., modtager løntillæg, jf. Tabel 5.2. Løntillægget benyttes således væsentligt mere end rådighedstillægget. Virksomhederne med medarbejdere er den gruppe, hvor medarbejderne hyppigst modtager løntillæg, mens de mindste virksomheder (under 25 medarbejdere) benytter løntillæggene mindst. Den gennemsnitlige størrelse af løntillægget er ca kr. om måneden, jf. Tabel 5.2. Tabellen viser endvidere, at det gennemsnitlige løntillæg er størst i de store virksomheder (over 75 medarbejdere), mens det er lavest i virksomhederne med medarbejdere. 14

17 Endelig undersøges brugen af gratialer samt værdien af disse. Disse informationer fremgår af Tabel 5.3. Tabel 5.3: Gratiale mv. (alle faggrupper) Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit * I alt 63 2 % Note: Gratiale mv. dækker over gratiale, tantieme, overskudsandel, bonus mv., som medarbejderen har modtaget i * At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes enkelte meget høje observationer. Da brugen af gratialer er begrænset, giver det ikke mening at splitte brugen op på forskellige virksomhedsstørrelser. Der er således kun 63 medarbejder, svarende til ca. 2 pct. af de deltagende medarbejdere, der i 2012 har fået udbetalt gratialer mv., jf. Tabel 5.3. Tabellen viser endvidere, at den gennemsnitlige værdi af disse gratialer i 2012 var ca kr. Dette gennemsnit dækker over store variationer mellem de forskellige gratialer, hvilket er illustreret ved den nedre (ca kr.) og den øvre (ca kr.). Af Tabel 5.4 fremgår den samlede gennemsnitsløn inkl. løntillæg, rådighedstillæg og gratiale mv. for akademiske arkitekter og bygningskonstruktører. Tabel 5.4: Samlet gennemsnitsløn for akademiske arkitekter og bygningskonstruktører Uddannelse Akademiske Gennemsnit inkl. løntillæg Gennemsnit inkl. løn- og rådighedstillæg Gennemsnit inkl. løntillæg, rådighedstillæg og gratiale mv. arkitekter Bygningskonstruktør

18 6. DELTIDSANSÆTTELSER I dette afsnit undersøges virksomhedernes brug af deltidsansættelser. Tabel 6.1 viser andelen af medarbejdere, der er deltidsansat, samt deres ugentlige arbejdstid. Tabel 6.1: Deltidsansættelser fordelt på virksomhedens størrelse Virksomhedens størrelse Andel medarbejdere med Gennemsnitlig ugentlig deltidsansættelse arbejdstid (timer) Under 25 medarbejdere 31,4 % 24, medarbejdere 17,6 % 28, medarbejdere 39,1 % 30,1 Over 75 medarbejdere 12,0 % 29,6 I alt 22,9 % 27,1 Note: Deltidsansættelser er opgjort som medarbejdere, der har mindre end 37 timers arbejde om ugen. Samlet set er ca. 23 pct. af medarbejderne i de af DANSKE ARKs medlemsvirksomheder, som har deltaget i undersøgelsen, ansat på deltid og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på ca. 27 timer, jf. Tabel 6.1. Tabellen viser endvidere, at der er stor forskel på brugen af deltidsansættelser mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Deltidsansættelser benyttes mindst i de store virksomheder (over 75 medarbejdere), hvor ca. 12 pct. af medarbejderne er deltidsansatte. I virksomheder med medarbejdere er det derimod ca. 39 pct. af medarbejderne, der er deltidsansatte. 16

19 7. PERSONALEGODER OG BRUTTOLØNSORDNINGER Dette afsnit indeholder oplysninger om virksomhedernes brug af personalegoder og bruttolønsordninger. Figur 7.1 viser andelen af medarbejdere, som modtager forskellige former for personalegoder. Figur 7.1: Andelen af medarbejdere med følgende personalegoder (i pct.) Andet Kontingent til brancheforeninger Ekstra ferie/fridage udover overenskomsten Internet Avis/tidsskrifter Fri bil Fri telefon/mobil Sundhedsforsikring Frokostordning Hjemme-pc 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % De mest brugte personalegoder er frokostordninger (ca. 43 pct.), sundhedsforsikringer (ca. 25 pct.) samt fri telefon/mobil (ca. 20 pct.), jf. Figur 7.1. Figuren viser endvidere, at ca. 9 pct. har fri internet og ca. 6 pct. har hjemme-pc. Kategorien "Andre personalegoder" dækker blandt andet over buskort, frugt, kaffe, massage mm. Brugen af bruttolønsordninger undersøges ved at finde andelen af medarbejdere med en bruttolønsordning fordelt på virksomhedsstørrelse. Disse resultater fremgår af Tabel 7.1. Tabel 7.1: Bruttolønsordninger Virksomhedsstørrelse Antal medarbejdere Andel Under 25 medarbejdere 17 1,6 % medarbejdere 49 5,9 % medarbejdere 0 0,0 % Over 75 medarbejdere 11 1,5 % I alt 77 2,6 % Ud af de deltagende medarbejdere har ca. 2,6 pct. en bruttolønsordning, jf. Tabel 7.1. Tabellen viser endvidere, at der er stor variation mellem virksomhedsstørrelserne i brugen af disse. Af medarbejdere beskæftiget i virksomheder med medarbejdere har ca. 5,9 pct. en bruttolønsordning, mens der i virksomheder med medarbejdere ikke er nogen ansatte, der har en bruttolønsordning. 17

20 8. DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse, geografiske placering og typiske opgavetyper. Tabel 8.1 viser en oversigt over antallet af virksomheder og medarbejdere fordelt på virksomhedsstørrelse. Som det fremgår af tabellen, har langt størstedelen af de deltagende virksomheder (86 pct.) under 25 medarbejdere. Disse virksomheder har i alt ansatte, hvilket svarer til ca. 36 pct. af de deltagende medarbejdere. Tabel 8.1: Virksomhedernes størrelse Virksomheds størrelse Antal virksomheder Andel Virksomheder * Antal medarbejdere Andel medarbejdere * Under 25 medarbejdere % % medarbejdere 23 9 % % medarbejdere 6 2 % % Over 75 medarbejdere 6 2 % % I alt % * % * Note: Enkelte virksomheder/konsortier har indberettet i fællesskab, hvorfor antallet af virksomheder i rapportens tabeller er 246 i stedet for 248. Reelt set er der således data fra 248 virksomheder. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Tabel 8.2 viser, hvorledes de deltagende virksomheder er fordelt på landets regioner. Tabel 8.2: Virksomhederne fordelt på region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Øvrige I alt 6,9 % 20,7 % 15,4 % 11,8 % 44,7 % 0,4 % Note: Grundet afrunding summer de 6 andele ikke til 100,0 %. Ud af de 246 deltagende virksomheder har lidt under halvdelen (ca. 45 pct.) deres hovedkontor i Region Hovedstaden, jf. Tabel 8.2. Region Nordjylland er den region med den laveste andel deltagende virksomheder (ca. 7 pct.). Posten "Øvrige" dækker over, at én virksomhed har indrapporteret, at deres hovedkvarter ligger i Grønland. Af Tabel 8.3 fremgår virksomhedernes typiske opgavetyper. Tabel 8.3: Virksomhedernes typiske opgavetyper Byggeri og restaurering Industrielt design * Byplanlægning Landskabsarkitektur Bygherrerådgivning Energi- og huseftersyn Flere opgavetyper I alt 0,8 % 8,1 % 36,2 % 0,4 % 2,0 % 4,1 % 48,4 % Note: Ingen af de deltagende virksomheder har oplyst "Kommunikationsdesign" eller "Indretning/rumdesign" som deres typiske opgavetype. * Industrielt design, produktudvikling og møbeldesign. Ca. halvdelen (48,4 pct.) af de deltagende virksomheder har ikke en specifik typisk opgavetype, men foretager en variation af flere opgavetyper. Virksomheder med byggeri og restaurering som deres primære opgavetype udgør med ca. 36 pct. dermed den største del af virksomheder med kun én specifik opgavetype. De resterende virksomheder med en specifik opgavetype udgør tilsammen kun lidt over 15,5 pct. 18

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE

ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE 6. juni 2006 ET BILLEDE AF DE IKKE-FORSIKREDE Dette notat forsøger at give et billede af de personer på arbejdsmarkedet, som ikke er forsikret i en A-kasse. Datagrundlaget er Lovmodelregistret, der udgør

Læs mere

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010

Rekruttering. Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010. Rekruttering på det danske arbejdsmarked. Figur 1 Virksomhedernes rekruttering efterår 2010 Rekruttering Arbejdsmarkedsstyrelsen Efterår 2010 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Arbejdsmarkedsstyrelsen har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2010: Forgæves rekrutteringer

Læs mere

af StrukturStatistik 2009.

af StrukturStatistik 2009. StrukturStatistik 2009 Detaljeret lønstatistik for året 2009 Dette nyhedsbrev sammenfatter resultaterne af StrukturStatistik 2009. Population Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 610.000 lønmodtagere

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk issn

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn 1903-4857 maj 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr.

FA FRAVÆRSSTATISTIK. Om statistikken 3. Tabel 1. Fravær i pct. af mulig arbejdstid 5. Tabel 2. Fraværsdagsværk pr. FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FA FRAVÆRSSTATISTIK AMALIEGADE 7 TELEFON +45 3391 4700 1256 KØBENHAVN K FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: KLC@fanet.dk issn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Lønstatistik privatansatte September måned 2011

Lønstatistik privatansatte September måned 2011 Lønstatistik privatansatte September måned 2011 DETTE SKEMA KAN IKKE UDFYLDES!! SKEMAET SKAL UDFYLDES ELEKTRONISK VIA LINK FRA UNI-C. Udfyld skemaet inden 9. oktober 2011. 1. Fødselsår 2. Køn mand kvinde

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

- dine rettigheder kort fortalt

- dine rettigheder kort fortalt Det nye lønsystem og lønforhandlinger - dine rettigheder kort fortalt For ansatte på virksomheder omfattet af overenskomst mellem DANSKE ARK og Arkitektforbundet JA (Jordbrugsakademikerne) Konstruktørforeningen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA

Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Lønstatistik 2011 for privatansatte medlemmer i JA Forhandlingsudvalget i JA har i år valgt at samle nøgletabeller, der giver et hurtigere overblik over resultatet i årets lønstatistik. Tabellerne er tænkt,

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren

Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund. Fælles ældre. Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Jan Christensen og Eskild Klausen Fredslund Fælles ældre Opgørelse af 65+ borgere i hjemmeplejen og i hospitalssektoren Publikationen Fælles ældre kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed

20 års løntilbageholdenhed er lig med 20 års lønulighed års løntilbageholdenhed er lig med års lønulighed Lønudviklingen i Tyskland fra 199 til 1 har medført en stigende ulighed. Der er sket en tydelig forskydning mod flere lavtlønnede, og kun de rigeste har

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288

Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 Venteliste oprydning pr. 21. maj 2015 Sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80299 1.375.000,00 1.375.000,00 03-11-2005 Nordjylland 2 80288 1.375.000,00 2.750.000,00 03-11-2005 Nordjylland 3 80287

Læs mere

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ

VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ VEJLEDNING TIL BESVARELSEN og FAQ Herunder finder du en vejledning til nogle af de spørgsmål i spørgeskemaet, som der kan være tvivl om. Hvis der er spørgsmål, som du ikke kan finde svar på herunder, kan

Læs mere

NORDISK BANKSTATISTIK 2013

NORDISK BANKSTATISTIK 2013 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK ISSN 1903-4830 O K TO B ER 2014 UDGIVELSE, TRYK OG EKSPEDIDITON: FA KONTAK T: MAS@FANET.DK

Læs mere

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører

Indholdsfortegnelse Teknikumingeniører Brancher/stat/kommune Efteruddannelse Bonus Akademiingeniører Andre ansættelsesvilkår Civilingeniører LØNSTATISTIK2003 Indholdsfortegnelse Forord 3 Grundlag 4 Validitet 4 Begreber 5 Hovedkonklusioner 6 Minimalløn pr. 1. januar 2004 7 Privat og offentligt ansattes generelle lønudvikling 8 Privat ansattes

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2013

Indhold Lønstatistik 2013 Lønstatistik 2013 Indhold Lønstatistik 2013 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2013 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2013 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008

FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 FraværsStatistik dokumentation 12. september 2008 Formål Kun det uregelmæssige fravær belyses Formålet med FraværsStatistikken er at belyse mønstre i fraværets sammensætning og udvikling indenfor DA-området.

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise

Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Sparer på personalegoder som følge af den økonomiske krise Nej 47,3% Ja 52,7% 1 Besparelser på personalegoder Uddannelse efter medarbejdernes ønske Behandling Kommunikation Mad og drikke Andet 0% 5% 10%

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Nye lønbegreber hos DA

Nye lønbegreber hos DA 11-0715 - poul - 25.07.2011 Kontakt: Poul Pedersen - poul@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Nye lønbegreber hos DA DA har skiftet navne på lønbegreberne i Netstat fra og med 2010 strukturstatistikken. Nedenfor

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 m a rts 2013 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontak t: klc@fanet.dk

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Personalegoder og bruttotrækordninger

Personalegoder og bruttotrækordninger Danmarks Statistik 26. maj 2010 Personalegoder og bruttotrækordninger 1 Personalegoder Udgangspunktet for denne beskrivelse af personalegoder er Skatteministeriets årlige rapport om personalegoder 1. Den

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Dansk Jobindex. Arbejdsmarkedet er i hopla. Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Arbejdsmarkedet er i hopla København den 24.01.2006 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 60 kaare@jobindex.dk

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2014

Indhold Lønstatistik 2014 Lønstatistik 2014 Indhold Lønstatistik 2014 5 Forord 6 Tabel 1.1 Septemberløn 2014 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 Septemberløn 2014 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed

Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder. Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Workshop 6 Sundhedsprofilen metode og muligheder Anne Helms Andreasen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Metode og muligheder Design Beskrivelse af deltagere og ikke-deltagere Vægtning for design

Læs mere

Team Finans Venteliste oprydning pr. 8. januar 2015 SAM s sagsnr. Beløb Sum Modtagelsesdato Region 1 80268 4.000.000,00 4.000.000,00 11-01-2005 Nordjylland 2 80266 1.375.000,00 5.375.000,00 11-01-2005

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015

KS JOB over 100 ledige stillinger og praktikpladser til studerende. Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistik for studerende 2015 Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2015 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer:

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011

af Forskningschef Mikkel Baadsgaard 12. december 2011 Socialudvalget 211-12 L 22 Bilag 13 Offentligt Analyse udarbejdet i samarbejde med FOA Arbejdsmarkedsanciennitet blandt FOA-medlemmer I lovforslaget L 22 af 21. november 211 fremgår det, at et af kravene

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen

En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dato: 10.1.2014 (Rettet version 7.3.2014) /AM En undersøgelse af beskæftigelsen og det fremtidige behov for arbejdskraft inden for grafisk teknikeruddannelsen Dette notat er udarbejdet på baggrund af beslutningen

Læs mere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere

2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere LØN Forbundet Kommunikation og Sprog 2,9 % lønstigning for privatansatte KS ere 1,9 % lønstigning for offentligt ansatte KS ere 2014 / 15 Pæne lønstigninger og reallønsfremgang, men begyndelseslønninger

Læs mere

Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder

Overenskomstanalyse OK 2011. Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder Overenskomstanalyse OK 2011 Udarbejdet for Arkitektforbundet, Konstruktørforeningen, Teknisk Landsforbund og Danske Arkitektvirksomheder November 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 1. 1 Vurderinger

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING NOTAT 31. AUGUST 2015 RESUMÉ Det er i denne kortlægning blandt landets folkeskoler blevet undersøgt, hvor stor en andel

Læs mere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere

Geriatri Survey, november 2013. Formål. Metode. Resultater. Antal geriatere Geriatri Survey, november 2013 I november måned 2013 gennemførte de danske repræsentanter (Ellen Holm, Susanne van der Mark, Hanne Pedersen og Anne Jung) i den geriatriske sektion af den europæiske geriatri

Læs mere

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014

DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 DANSKE REGIONER LØNREGULERING PR 1. JANUAR 2014 Farmakonomer i basisstillinger i Danske Regioner er omfattet af ny lønmodel for Sundhedskartellet. Lønmodellen, som gælder for alle Sundhedskartellets basisstillinger,

Læs mere

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014

LØNSTATISTIK 2015. Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 LØNSTATISTIK 2015 Ingeniørarbejde DECEMBER 2014, BASERET PÅ AUGUST 2014 2 Lønbegreber 4 Hovedresultater 9 ARBEJDSFUNKTIONER (Almindelige lønmodtagere) Højt kvalifikationsniveau Mellemhøjt kvalifikationsniveau

Læs mere

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten

Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten Mange indvandrere har opbrugt dagpengeretten I denne analyse ser vi nærmere på, hvilke grupper, der har opbrugt deres dagpengeret i de første to måneder af 2013. Ifølge tal fra Job-indsats.dk, var der

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk

DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011. Lene Jarlbæk DØDSSTED OG DØDSÅRSAGER I DANMARK 2007-2011 Lene Jarlbæk Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Dødssted og dødsårsager i Danmark 2007-2011 Lene Jarlbæk Copyright 2015 PAVI, Videncenter for Rehabilitering

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0.

Opmærksomheden henledes på, at pensionsberegning nu sker af den samlede løn, og ikke som hidtil efter tjenestemændenes lønrammesystem, skalatrin 0. FLØS-Vejledning til overenskomstansatte DOKS-organister Den 1. september 2009 trådte en ny overenskomst i kraft for de nyansatte DOKS-organister, der ikke ansættes som tjenestemænd. Samme overenskomst

Læs mere

Lønstatistik for studerende

Lønstatistik for studerende Lønstatistik for studerende Velkommen til KS lønstatistik for studerende 2013 Lønstatistikken giver dig svar på, hvad de gennemsnitlige timelønninger er, opgjort på baggrund af en række faktorer: er jobbet

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

Aftale om Gennemsnitsløngaranti

Aftale om Gennemsnitsløngaranti Aftale om Gennemsnitsløngaranti KL Organisationer i KTO Side 1 Udkast af 24. august 2010 Indholdsfortegnelse Side Side 2 Gennemsnitsløngarantien... 3 Beregningsgrundlaget for gennemsnitsløngarantien...

Læs mere

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom

Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015. Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom Danskernes sommerferiebudget og årets rejsemønster 2015 Ann Lehmann Erichsen, forbrugerøkonom En dansk husstand vil i snit bruge 12.590 kr. på sommerferien i år eller 1 pct. mere end i fjor Hvor meget

Læs mere

Afholdelse af omsorgsdage...3

Afholdelse af omsorgsdage...3 Omsorgsdage - vejledning Finansforbundet Indledning... 2 Hvem er omfattet af bestemmelserne... 2 A. Generelt... 2 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 2 Erhvervelse af ret til omsorgsdage...

Læs mere

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde

En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde safskaffelse: Ulighed i levetid mellem forskellige faggrupper En mandlig 3F er på efterløn dør 5 år før en akademiker i arbejde Nye beregninger viser, at der fortsat er stor forskel i levetiden blandt

Læs mere

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave

Lønstatistik 2006. Vejledning. Revideret udgave Lønstatistik 2006 Vejledning Revideret udgave Indberetning af lønstatistik 2006 Danmarks Statistiks lønstatistik består af: en årlig lønstatistik (strukturstatistik), der har til formål at give detaljerede

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

DA s konjunkturstatistik.

DA s konjunkturstatistik. +%P GH GHF $UEHMGVQRWDW/ QXGYLNOLQJHQLNYDUWDO Lønudviklingen for arbejdere og funktionærer opgøres bl.a. af DA, der hvert kvartal modtager lønoplysninger for ca.. lønmodtagere. Heraf udgør LO/DA-området

Læs mere

Sygeplejerskers bijob

Sygeplejerskers bijob Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath Oktober 2009 Sygeplejerskers bijob 13 % af sygeplejersker har et bijob. Det viser de nyeste tal fra 2007. Denne andel har været svagt faldende de seneste år.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015

Analyse. Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. 29. maj 2015 Analyse 29. maj 2015 Ændring i rådighedsbeløb ved at overgå fra kontanthjælp til beskæftigelse med en månedsløn på 22.300 kr. Af Andreas Mølgaard og Kristian Thor Jakobsen Ændringen i rådighedsbeløbet

Læs mere