LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012"

Transkript

1 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

2 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning Akademiske arkitekter Landskabsarkitekter Bygningskonstruktører Tekniske designere/assistenter Månedsløn og stillingsbetegnelse Rådighedstillæg, løntillæg og gratialer mv Deltidsansættelser Personalegoder og bruttolønsordninger De deltagende virksomheder 18 BILAG Bilag 1 Gennemsnitlig månedsløn fordelt på stillingsbetegnelse

3 1. INDLEDNING Løn- og personalestatistikken bygger på oplysninger indhentet i perioden fra den 2. oktober 2012 til den 8. november 2012 blandt de af DANSKE ARKs medlemsvirksomheder, der har ansatte. Virksomhederne har haft mulighed for at indberette løn- og personaleoplysninger for deres medarbejdere via et elektronisk spørgeskema eller ved et Excel-udtræk fra deres lønsystem. Løn- og personalestatistikken 2012 er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Danske Ark. Løn- og personalestatistikken dækker over oplysninger fra 248 virksomheder, der tilsammen repræsenterer medarbejdere 1. De medarbejdere svarer til ca. 87,5 pct. af det samlede antal medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder 2. De indsamlede data er behandlet fortroligt, og det er således kun DANSKE ARK og den enkelte virksomhed, der har adgang til de virksomhedsspecifikke data. Endvidere er oplysningerne anonymiseret således, at enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder ikke kan genfindes i data. Løn- og personalestatistikken omfatter den fastaftalte månedsløn, individuelle løntillæg og rådighedstillæg, gratialer, bruttolønsordninger samt fleksible personalegoder. For deltidsansatte er månedslønnen omregnet til en fuldtids-månedsløn. For medarbejdere med arbejdsgiveradministreret pensionsordning samt en frivillig ordning medtages medarbejderens eget men ikke arbejdsgiverens pensionsbidrag i den faste månedsløn. Ferietillæg og eventuel overarbejdsbetaling medregnes derimod ikke i den faste månedsløn, da dette ville vanskeliggøre en sammenligning med den overenskomstaftalte skalabruttoløn. For lønoplysningerne er der i nogle af opgørelserne foruden gennemsnittet også angivet nedre, median og øvre : Nedre er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end den, udgør 25 pct. af alle observationerne. Medianen er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end den, udgør 50 pct. af alle observationerne. Øvre er den observation, hvor alle de observationer, der er mindre end den, udgør 75 pct. af alle observationerne. Det skal endvidere bemærkes, at enkelte virksomheder ikke har opgivet alle oplysningerne for medarbejderne. Dette medfører, at der for hver kategori (fx månedsløn eller personalegoder) ikke nødvendigvis er oplysninger fra det samme antal medarbejdere. I forbindelse med udarbejdelsen af lønstatistikken er følgende korrektion af data foretaget: De deltidsansattes løn er omregnet til en fuldtidsløn i de tilfælde, hvor medlemsvirksomheden ikke har gjort det. Korrektionerne er foretaget uden kontakt til de enkelte medlemsvirksomheder. Inden resultaterne af løn- og personalestatistikken præsenteres i afsnit 3-7, beskrives de deltagende medarbejdere på baggrund af køn, alder og uddannelse i afsnit 2. I afsnit 8 beskrives de deltagende virksomheders fordeling på antal medarbejdere, region og typiske opgavetyper. Endelig indeholder bilag 1 en opgørelse af den gennemsnitlige månedsløn fordelt på stillingskategori. 1 Enkelte virksomheder/konsortier har indberettet i fællesskab, hvorfor antallet af virksomheder i rapportens tabeller er 246 i stedet for 248. Reelt set er der således data fra 248 virksomheder. 2 Det præcise antal medarbejdere blandt DANSKE ARKs medlemsvirksomheder i 2012 kendes ikke. Svarprocenten er udregnet på baggrund af antallet af medarbejdere i 2008 samt en vurdering af, at antallet af medarbejdere er faldet med ca. 15 pct. i perioden

4 2. DE DELTAGENDE MEDARBEJDERE I dette afsnit præsenteres køn, alder og uddannelsesretning for de deltagende medarbejdere. Tabel 2.1 viser de deltagende medarbejderes fordeling på køn og alder. Tabel 2.1: Medarbejdere fordelt på køn og alder Alder Mænd Kvinder Samlet Mænd (pct.) Kvinder (pct.) Samlet (pct.) ,4 % 0,4 % 0,8 % ,7 % 1,3 % 2,0 % ,7 % 3,4 % 9,1 % ,4 % 8,2 % 19,5 % ,7 % 8,5 % 19,2 % ,0 % 5,6 % 14,7 % ,2 % 5,5 % 11,7 % ,2 % 3,4 % 8,6 % ,0 % 2,8 % 6,8 % ,8 % 1,1 % 4,9 % ,6 % 1,0 % 2,6 % Ikke angivet ,0 % 0,1 % 0,1 % I alt ,7 % 41,3 % 100 % Note: Medarbejdernes alder er opgjort som 2012 minus medarbejdernes fødselsår. Det skal endvidere bemærkes, at der for 3 medarbejdere ikke er angivet alder. Som det fremgår af tabellen, er der oplysninger om køn for i alt medarbejdere, som fordeler sig med ca. 59 pct. mænd og ca. 41 pct. kvinder. Der er desuden oplysninger om alder for i alt medarbejdere. Tabellen viser endvidere aldersfordelingen for de deltagende mænd og kvinder. Således er 11,4 pct. af de deltagende medarbejdere mænd i alderen 30-34, mens andelen af kvinder i samme alderskategori er 8,2 pct., jf. Tabel 2.1. Den sidste kolonne i tabellen viser den samlede aldersfordeling blandt medarbejderne. De deltagende medarbejdere er i udpræget grad i alderen år, hvilket er gældende for ca. 65 pct. af det samlede antal medarbejdere. Figur 2.1 illustrerer resultaterne fra Tabel 2.1 grafisk. Figur 2.1: Medarbejdere fordelt på køn og alder 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Alder Mand Kvinde 2

5 De deltagende medarbejderes uddannelse fremgår af Tabel 2.2. Tabel 2.2: Medarbejdere fordelt på uddannelse Uddannelse Antal Andel * Akademisk arkitekt ,6 % Landskabsarkitekt KVL/KU LIFE 93 3,1 % Cand.polyt., cand.scient.techn. i arkitektur og design, byggeledelse 29 1,0 % Bygningskonstruktør ,4 % Teknisk designer/assistent 101 3,4 % Byggetekniker 18 0,6 % Ingeniør 39 1,3 % Møbel- og indretningsarkitekt 6 0,2 % Cand.design 7 0,2 % Kontor, regnskab, bogholderi 245 8,2 % Elev 48 1,6 % Rengøring, kantine, bud, piccolo 59 2,0 % Anden teknisk uddannelse 41 1,4 % Anden akademisk uddannelse 53 1,8 % Andet 48 1,6 % Ikke angivet 24 0,8 % I alt % * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Som det fremgår af Tabel 2.2, er ca. halvdelen (48,6 pct.) af de deltagende medarbejdere uddannet akademiske arkitekter. Tabellen viser endvidere, at 24,4 pct. af medarbejderne er uddannet bygningskonstruktører, mens de øvrige uddannelsesgrupper er relativt små (fra 0,2 pct. til 8,2 pct.). For 24 medarbejdere er der ikke angivet nogen uddannelse. I de følgende afsnit 3 til 7 præsenteres resultaterne af løn- og personalestatistikken, mens afsnit 8 indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse, geografiske placering og typiske opgavetyper. 3

6 3. MÅNEDSLØN OG UDDANNELSESRETNING I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inkl. tillæg for de enkelte uddannelsesretninger. Resultaterne præsenteres for de akademiske arkitekter, bygningskonstruktørerne, landskabsarkitekterne samt for de tekniske designere/assistenter 3. Den faste månedsløn for de øvrige uddannelsesretninger præsenteres ikke på løntrinsniveau, da datagrundlaget er for lille. Det skal dog understreges, at lignende analyser kan foretages for de øvrige uddannelsesretninger, men sådanne analyser vil være behæftet med en stor usikkerhed. 3.1 Akademiske arkitekter Tabel 3.1 indeholder den faste månedsløn inkl. løntillæg men ekskl. rådighedstillæg for de akademiske arkitekter samt den overenskomstaftalte månedsløn (skalalønnen) fordelt på løntrin. Tabel 3.1: Månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter Løntrin Antal Andel * Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit ** ,0 % ,7 % ,8 % ,4 % ,4 % ,1 % ,0 % ,8 % ,0 % ,0 % ,7 % ,6 % ,9 % Ikke angivet *** 81 5,6 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "Arkitektforbundet - Skalabruttoløn for akademiske arkitekter d. 1. april 2012". Det skal bemærkes, at øvre og gns. for løntrin 2 er større end det øvre og gns. for løntrin 3, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 2. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 pct. ** At gennemsnittet er højere end den øvre for enkelte løntrin skyldes enkelte meget høje observationer. *** Det skal bemærkes, at der for 81 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om løntrin. Tabellen indeholder antal medarbejdere fordelt på løntrin samt skalalønnen, den nedre, median, øvre og den gennemsnitlige faste månedsløn fordelt på løntrin. Som det fremgår af tabellen, er de deltagende medarbejdere fordelt på samtlige løntrin. Langt de fleste akademiske arkitekter befinder sig dog på løntrin 13 (ca. 40,9 pct.). Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (løntrin 1) til kr. (løntrin 13). Set over alle løntrin er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Der er i alt 559, svarende til ca. 38 pct. af de akademiske arkitekter, der modtager løntillæg. Ved hjælp af tabellen er det endvidere muligt at sammenligne skalalønnen og den gennemsnitlige faste månedsløn. Den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg sammenlignet med skalalønnen er illustreret i Figur På grund af populationens størrelse opgøres kun den gennemsnitlige månedsløn for de tekniske designere/assistenter og landskabsarkitekterne. 4

7 Figur 3.1: Skalaløn og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor løntrinnet er angivet dvs medarbejdere. Figuren viser, at den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løntillæg er højere end skalalønnen på samtlige løntrin. Den mindste forskel på ca. 650 kr. fremkommer ved løntrin 3. Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løntillæg afviger især fra skalalønnen ved løntrin 2 og 13. Løntrin 13 dækker over samtlige akademiske arkitekter med 12 år og mere end 12 års erfaring. Løntrinnet dækker således over arkitekter med 20, 30 eller 40 års erfaring, hvilket kan forklare den relativt store afvigelse mellem den gennemsnitlige månedsløn og skalalønnen. Af Figur 3.2 fremgår gennemsnitslønnen inkl. løntillæg for de arkitekter, der befinder sig på løntrin 13. Gennemsnitslønnen er fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse inden for løntrin 13 og starter således ved 12 år. Figuren viser desuden antallet af akademiske arkitekter med det pågældende antal år i arkitektfaglig beskæftigelse. Figur 3.2: Gennemsnitsløn inkl. løntillæg fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse inden for løntrin 13 Gennsmsnitsløn Antal år i arkitektfaglig beskæftigelse Antal Antal (h. akse) Gennemsnitsløn Tabel 3.2 indeholder den faste månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for de akademiske arkitekter samt den overenskomstaftalte månedsløn (skalalønnen) fordelt på løntrin. 5

8 Tabel 3.2: Månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for akademiske arkitekter Løntrin Antal Andel * Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit ** ,0 % ,7 % ,8 % ,4 % ,4 % ,1 % ,0 % ,8 % ,0 % ,0 % ,7 % ,6 % ,9 % Ikke angivet *** 81 5,6 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "Arkitektforbundet - Skalabruttoløn for akademiske arkitekter d. 1. april 2012". Det skal bemærkes, at øvre og gns. for løntrin 2 er større end det øvre og gns. for løntrin 3, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 2. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. ** At gennemsnittet er højere end den øvre for enkelte løntrin skyldes enkelte meget høje observationer. *** Det skal bemærkes, at der for 81 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om løntrin. Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (løntrin 1) til kr. (løntrin 13). Set over alle løntrin er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg er sammenholdt med skalalønnen i Figur 3.3. Figur 3.3: Skalaløn og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn og rådighedstillæg for akademiske arkitekter Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor løntrinnet er angivet dvs medarbejdere. Som det fremgår af Figur 3.3, er forholdet mellem den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg og skalalønnen næsten identisk med forholdet skildret i Figur 3.1. Dette skyldes, at det kun er ca. 9 pct. af de akademiske arkitekter, der i 2012 modtager et rådighedstillæg. 6

9 3.2 Landskabsarkitekter Nedenfor i Tabel 3.3 præsenteres den gennemsnitlige månedsløn samt skalalønnen for landskabsarkitekterne fordelt på løntrin. Tabellen viser, at ca. 23 pct. af landskabsarkitekterne er på løntrin 13, hvilket er det højeste løntrin for landskabsarkitekter. Overordnet set er antallet af medarbejdere på de forskellige løntrin meget begrænset, hvorfor resultaterne i tabellen skal fortolkes med varsomhed. Tabel 3.3: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter Løntrin Antal Andel * Skalaløn Gennemsnit inkl. løntillæg Gennemsnit inkl. løntillæg og Rådighedstillæg 1 9 9,7 % ,8 % ,5 % ,1 % ,5 % ,5 % ,2 % ,4 % ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % ,6 % I alt % Note: Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen for løntrin 4 er større end gennemsnitslønnen for løntrin 5, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for medarbejderen på løntrin 4. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Som det fremgår af Tabel 3.3, er den gennemsnitlige månedsløn inkl. tillæg ved alle løntrin højere end den overenskomstaftalte løn. På løntrin 1 er forskellen mellem gennemsnitsløn og skalaløn lavest (206 kr.), mens den er højst på løntrin 4 (4.494 kr.). Det kan bemærkes, at gennemsnitslønnen inkl. løntillæg og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg er ens for samtlige løntrin bortset fra løntrin 8. Ved løntrin 8 er gennemsnitslønnen inkl. løn- og rådighedstillæg ca. 800 kr. højere end den gennemsnitlige månedsløn ekskl. rådighedstillæg. Dette forklares ved, at der kun er én landskabsarkitekt, der har et rådighedsbeløb, og at medarbejderen er indplaceret på løntrin 8. Der er i alt 20, svarende til ca. 22 pct. af de 93 landskabsarkitekter, der modtager løntillæg. 3.3 Bygningskonstruktører På samme måde som for de akademiske arkitekter og landskabsarkitekterne præsenteres den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne nedenfor. Tabel 3.4 indeholder den faste månedsløn inkl. løntillæg for bygningskonstruktørerne samt skalalønnen fordelt på løntrin. 7

10 Tabel 3.4: Månedsløn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører Løntrin Antal Andel * Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit ** ,5 % ,5 % ,8 % ,0 % ,2 % ,1 % ,7 % ,9 % ,3 % ,9 % ,1 % Ikke angivet *** 45 6,1 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "TL/KF overenskomsterne Skalabruttoløn for bygningskonstruktører d. 1. april Det skal bemærkes, at øvre for løntrin 6 er større end det øvre for løntrin 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 6. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. ** At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes enkelte meget høje observationer. *** Det skal bemærkes, at der for 45 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om løntrin. Som for de akademiske arkitekter er der for bygningskonstruktørerne en overvægt af medarbejdere på det højeste løntrin (ca. 41,1 pct.), mens det mindste antal medarbejdere findes på løntrin 10 (ca. 2,9 pct.), jf. Tabel 3.4. Den gennemsnitlige løn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører ligger i intervallet fra ca kr. (løntrin 1) til ca kr. (løntrin 11), mens den gennemsnitlige faste månedsløn over alle løntrin er ca kr. Der er i alt 274, svarende til ca. 37 pct. af de 733 bygningskonstruktører, der modtager løntillæg. Den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg sammenlignet med skalalønnen er illustreret i Figur 3.4. Figur 3.4: Skalalønnen og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor løntrinnet er angivet dvs. 688 medarbejdere. Af Figur 3.5 fremgår gennemsnitslønnen inkl. løntillæg for de bygningskonstruktører, der befinder sig på løntrin 11. Gennemsnitslønnen er fordelt på antal år i beskæftigelse som bygningskon- 8

11 struktør inden for løntrin 11 og starter således ved 10 år. Figuren viser desuden antallet af bygningskonstruktører med det pågældende antal år i beskæftigelse. Figur 3.5: Gennemsnitsløn inkl. løntillæg fordelt på antal år i beskæftigelse som bygningskonstruktør inden for løntrin 11 Gennsmsnitsløn Antal Antal år i beskæftigelse som bygningskonstruktør 0 Antal (h. akse) Gennemsnitsløn Tabel 3.5 indeholder den faste månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktørerne samt skalalønnen fordelt på løntrin. Tabel 3.5: Månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktører Løntrin Antal Andel * Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit ** ,5 % ,5 % ,8 % ,0 % ,2 % ,1 % ,7 % ,9 % ,3 % ,9 % ,1 % Ikke angivet *** 45 6,1 % I alt ,0 % Note: Skalabruttolønnen er fra TL/KF overenskomsterne Skalabruttoløn for bygningskonstruktører d. 1. april Det skal bemærkes, at øvre for løntrin 6 er større end det øvre for løntrin 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 6. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. ** At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes enkelte meget høje observationer. *** Det skal bemærkes, at der for 45 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om deres løntrin. Som i Tabel 3.4 er den øvre for løntrin 6 højere end for løntrin 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 6. Sammenhængen mellem den faste månedsløn inkl. alle tillæg og skalalønnen fremgår af Figur

12 Figur 3.6: Skalalønnen og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktører Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor løntrinnet er angivet dvs. 688 medarbejdere. Som det fremgår af både Figur 3.4 og Figur 3.6, er den gennemsnitlige månedsløn inkl. tillæg klart højere end den overenskomstaftalte løn ved alle løntrin. Det fremgår desuden af Figur 3.6, at forholdet mellem den gennemsnitlige månedsløn inkl. lønog rådighedstillæg og skalalønnen er næsten identisk med forholdet skildret i Figur 3.4. Dette skyldes, at det kun er ca. 8 pct. af bygningskonstruktørerne, der i 2012 modtager et rådighedstillæg. 3.4 Tekniske designere/assistenter Tabel 3.6 viser, at ca. 78 pct. af de tekniske designere/assistenter er på løntrin 11, mens der ingen medarbejdere er på løntrin 4 og 8. Antallet af medarbejdere på de øvrige løntrin er meget begrænset, hvorfor resultaterne i tabellen skal fortolkes med varsomhed. Endvidere er løntrinnet for 6 tekniske designere/assistenter ikke angivet. Tabel 3.6: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter Løntrin Antal Andel * Skalaløn Gennemsnit inkl. løntillæg Gennemsnit inkl. løntillæg og rådighedstillæg 1 5 5,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,2 % Ikke angivet 6 5,9 % I alt % Note: "-" Det har ikke været muligt at udregne den gennemsnitlige løn, da der ingen observationer er inden for det enkelte løntrin. Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen for løntrin 7 er lavere end gennemsnitslønnen for løntrin 6, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget højere løn for medarbejderen på løntrin 6. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. 10

13 Den gennemsnitlige månedsløn inkl. tillæg er ved alle løntrin højere end den overenskomstaftalte løn. På løntrin 7 er forskellen mellem skalaløn og gennemsnitsløn inkl. løn- og rådighedstillæg lavest (870 kr.), mens den er højst på løntrin 6 (8.901 kr.). Det skal dog bemærkes, at der kun er én medarbejder på løntrin 6, hvorfor resultatet skal fortolkes med varsomhed. Gennemsnitslønnen inkl. løntillæg og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg er ens på samtlige løntrin bortset fra løntrin 11. Ved løntrin 11 er gennemsnitslønnen inkl. lønog rådighedstillæg ca. 70 kr. højere end den gennemsnitlige månedsløn ekskl. rådighedstillæg. Der er i alt 47 medarbejdere, svarende til ca. 47 pct. af de 101 tekniske designere/assistenter, der modtager løntillæg. Antallet af tekniske designere/assistenter, der modtager rådighedstillæg, er 2 medarbejdere, hvilket forklarer forholdet præsenteret i tabellen ovenfor. 11

14 4. MÅNEDSLØN OG STILLINGSBETEGNELSE Den gennemsnitlige månedsløn, nedre, median, øvre samt antallet af medarbejdere fordelt på de forskellige stillingsbetegnelser fremgår af Tabel 4.1. Tabel 4.1: Månedsløn inkl. løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse Stillingsbetegnelse Antal Andel Nedre Median Øvre I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inkl. løntillæg fordelt på de forskellige stillingsbetegnelser. Gennemsnit Tegnestueleder/chef 68 2 % Afdelingsleder 51 2 % "Den sælgende arkitekt" 20 1 % Projektleder % Projekteringsleder 64 2 % Sagsarkitekt % Arkitekt % Arkitekt med særligt ansvar 71 2 % Konstruktør % Konstruktør med særligt ansvar % Teknisk designer 95 3 % Teknisk designer med særligt ansvar 26 1 % Administrativ chefstilling 67 2 % Administrativ medarbejder % Øvrige fx kantine/piccolo * % Ikke angivet ** % I alt *** % * Den lave faste månedsløn for denne gruppe kan skyldes, at virksomhederne ikke har oplyst månedslønnen baseret på en ugentlig arbejdstid på 37 timer, til trods for at de har angivet en ugentlig arbejdstid på 37 timer. ** Det skal bemærkes, at der for en stor række af medarbejderne mangler oplysninger om deres stillingsbetegnelse. *** Den samlede gennemsnitlige lønindkomst, nedre, median og øvre er eksklusiv stillingsbetegnelserne "Øvrige fx kantine/piccolo" og "uoplyst". Tabel 4.1 viser, at 28 pct. af de deltagende medarbejdere er arkitekter, mens yderligere 11 pct. er sagsarkitekter eller arkitekter med særligt ansvar. Herudover er 18 pct. konstruktører med og uden særligt ansvar, og 8 pct. af medarbejderne er angivet som projektledere. Disse seks stillingsbetegnelser dækker ca. 66 pct. af de deltagende medarbejdere. Den gennemsnitlige månedlige løn er samlet set ca kr. Dette gennemsnit er ekskl. stillingsbetegnelsen "Øvrige fx kantine/piccolo" og medarbejdere, hvor stillingsbetegnelsen ikke er angivet. Den gennemsnitlige løn dækker over store variationer mellem de forskellige stillingsbetegnelser. Mens tegnestueleder/chef i gennemsnit har en fast månedsløn på ca kr., har en teknisk designer i gennemsnit en månedsløn på ca kr. Tabellen viser endvidere den nedre, median samt den øvre for de forskellige stillingsbetegnelser. Variation i den gennemsnitlige månedsløn mellem stillingsbetegnelser er illustreret i Figur

15 Figur 4.1: Den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse Ikke angivet Øvrige fx kantine/piccolo Administrativ medarbejder Administrativ chefstilling Teknisk designer med særligt ansvar Teknisk designer Konstruktør med særligt ansvar Konstruktør Arkitekt med særligt ansvar Arkitekt Sagsarkitekt Projekteringsleder Projektleder "Den sælgende arkitekt" Afdelingsleder Tegnestueleder/chef I bilag 1 fremgår gennemsnitslønnen fordelt på løntrin for projektledere, sagsarkitekter, arkitekter, arkitekter med særligt ansvar, konstruktører og konstruktører med særligt ansvar. 13

16 5. RÅDIGHEDSTILLÆG, LØNTILLÆG OG GRATIALER MV. I dette afsnit beskrives brugen af rådighedstillæg, løntillæg samt gratialer mv. Brugen af tillæg og gratialer mv. beskrives på baggrund af andelen af medarbejdere, der modtager disse, samt tillæggene og gratialers værdi. Endvidere opdeles virksomhederne efter størrelse, hvilket gør det muligt at identificere eventuelle forskelle i brugen af tillæg og gratialer mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Tabel 5.1 indeholder informationer om rådighedstillæggene fordelt på virksomhedsstørrelse. Tabel 5.1: Rådighedstillæg fordelt på virksomhedsstørrelse (alle faggrupper) Virksomhedens størrelse Andel Nedre Median Øvre Antal medarbejdere Gennemsnit Under 25 medarbejdere 28 3 % medarbejdere 49 6 % medarbejdere 5 1 % Over 75 medarbejdere % I alt % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et rådighedstillæg. Dvs. medarbejdere, der ikke modtager et rådighedstillæg indgår ikke i opgørelsen. Som det fremgår af Tabel 5.1, modtager 188 af de deltagende medarbejdere rådighedstillæg, hvilket svarer til ca. 6 pct. Endvidere viser tabellen, at de største virksomheder (over 75 medarbejdere) benytter sig mere af rådighedstillæg end de øvrige virksomheder (ca. 14 pct. af medarbejderne modtager rådighedstillæg). Tabellen indeholder ligeledes informationer om størrelsen på rådighedstillæggene. Tabellen viser, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er ca kr. om måneden. Endvidere fremgår det, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er størst i de næststørste virksomheder med medarbejder (ca kr.), mens det er lavest i virksomheder med medarbejdere (ca kr.). Det skal dog bemærkes, at der kun er fem medarbejdere i virksomhederne med ansatte, der har et rådighedsbeløb. For løntillæggene foretages den samme analyse som for rådighedstillæggene. Resultaterne fremgår af Tabel 5.2. Tabel 5.2: Løntillæg fordelt på virksomhedsstørrelse (alle faggrupper) Virksomhedens størrelse Andel Nedre Median Øvre Antal medarbejdere Gennemsnit Under 25 medarbejdere % medarbejdere % medarbejdere % Over 75 medarbejdere % I alt % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et løntillæg. Dvs. at medarbejdere, der ikke modtager et løntillæg, indgår ikke i opgørelsen. 965 af de deltagende medarbejdere, svarende til ca. 32 pct., modtager løntillæg, jf. Tabel 5.2. Løntillægget benyttes således væsentligt mere end rådighedstillægget. Virksomhederne med medarbejdere er den gruppe, hvor medarbejderne hyppigst modtager løntillæg, mens de mindste virksomheder (under 25 medarbejdere) benytter løntillæggene mindst. Den gennemsnitlige størrelse af løntillægget er ca kr. om måneden, jf. Tabel 5.2. Tabellen viser endvidere, at det gennemsnitlige løntillæg er størst i de store virksomheder (over 75 medarbejdere), mens det er lavest i virksomhederne med medarbejdere. 14

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Indhold Lønstatistik 2012

Indhold Lønstatistik 2012 Lønstatistik 2012 Indhold Lønstatistik 2012 5 Forord 6 Tabel 1.1 September 2012 efter kandidatår 7 Tabel 1.2 September 2012 efter fødselsår 8 Figur 1.1 Sammenligning af gennemsnitsløn efter kandidatår

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

INTEGRATIONSMINISTERIET

INTEGRATIONSMINISTERIET Til Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2010 INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD- ORDNINGEN INTEGRATIONSMINISTERIET UNDERSØGELSE AF GREENCARD-ORDNINGEN

Læs mere

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005

STATISTIK STATISTIK STRUKTURSTATISTIK 2004 REGIONALE LØNFORSKELLE LØN 7. JUNI 2005 STRUKTUR 2004 STRUKTUR 2004 Statistikken er i 2004 baseret på lønoplysninger for ca. 560.000 lønmodtagere på DA-området. Af de 560.000 lønmodtagere udgør voksne 518.000, hvoraf de 225.000 er funktionærer,

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? Socialudvalget 200809 B 154 Bilag 1 Offentligt Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis? April 2006 Rådet for Socialt Udsatte Vejledende rådighedsbeløb en kommunal praksis?

Læs mere

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt

Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. - måling af brug, tilfredshed og effekt Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere - måling af brug, tilfredshed og effekt Brugerundersøgelse 2009 Evaluering af Jobnet blandt brugere - måling af brug, tilfredshed og effekt Version 2 Af Jeppe Krag

Læs mere

Lønstatistik for ansatte medlemmer

Lønstatistik for ansatte medlemmer Lønstatistik for ansatte medlemmer 2013-2014 DJ-medlemmer, ansat i samme stilling på samme arbejdsplads i både oktober 2013 og 2014 har i gennemsnit opnået en lønstigning på 1,8% i den faste løn Lønniveauet

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog

En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog En spørgeskemaundersøgelse blandt Ledersektionens medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS for Dansk Psykolog Forening 2010 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Uddannelse og dannelse. - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler 1 Uddannelse og dannelse - ledere, lærere og børnehaveklasseledere på frie grundskoler og efterskoler

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer

Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Seks branchers vurdering af BAR Bygge & Anlægs informationsmaterialer Udarbejdet af: Lisa Kludt og Flemming Pedersen December 2010 Indhold: 1. Indledning... 4 2. Sammenfatning... 5 3. Datagrundlag... 11

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen

Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December 2003 Arbejdsmarkedsstyrelsen Effekten af indsatsen over for dagpengeog kontanthjælpsmodtagere December

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber

Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber Danmarks Statistik 20. marts 2009 Til Lønkommissionen Bilag 4: Fastlæggelse af lønbegreber 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Undersøgelsens kommissorium Kortlægning af nuværende lønbegreber Forslag til

Læs mere

Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF

Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 181 Offentligt Ministeriet for Børn og Undervisning Analyse af lærernes arbejdstid på det almene gymnasium og HF Marts 2012 Indhold 1 Indledning

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2010 FORORD Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer

A N A LYSE. Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer A N A LYSE Det inkluderende arbejdsmarked omfang, tendenser og sektorer I dette analysenotat beskrives udviklingen og omfanget af personer i særlige ordninger fleksjob, skånejob, seniorjob, jobrotation,

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere