LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012"

Transkript

1 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

2 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning Akademiske arkitekter Landskabsarkitekter Bygningskonstruktører Tekniske designere/assistenter Månedsløn og stillingsbetegnelse Rådighedstillæg, løntillæg og gratialer mv Deltidsansættelser Personalegoder og bruttolønsordninger De deltagende virksomheder 18 BILAG Bilag 1 Gennemsnitlig månedsløn fordelt på stillingsbetegnelse

3 1. INDLEDNING Løn- og personalestatistikken bygger på oplysninger indhentet i perioden fra den 2. oktober 2012 til den 8. november 2012 blandt de af DANSKE ARKs medlemsvirksomheder, der har ansatte. Virksomhederne har haft mulighed for at indberette løn- og personaleoplysninger for deres medarbejdere via et elektronisk spørgeskema eller ved et Excel-udtræk fra deres lønsystem. Løn- og personalestatistikken 2012 er udarbejdet af Rambøll Management Consulting for Danske Ark. Løn- og personalestatistikken dækker over oplysninger fra 248 virksomheder, der tilsammen repræsenterer medarbejdere 1. De medarbejdere svarer til ca. 87,5 pct. af det samlede antal medarbejdere i DANSKE ARKs medlemsvirksomheder 2. De indsamlede data er behandlet fortroligt, og det er således kun DANSKE ARK og den enkelte virksomhed, der har adgang til de virksomhedsspecifikke data. Endvidere er oplysningerne anonymiseret således, at enkeltpersoner eller enkeltvirksomheder ikke kan genfindes i data. Løn- og personalestatistikken omfatter den fastaftalte månedsløn, individuelle løntillæg og rådighedstillæg, gratialer, bruttolønsordninger samt fleksible personalegoder. For deltidsansatte er månedslønnen omregnet til en fuldtids-månedsløn. For medarbejdere med arbejdsgiveradministreret pensionsordning samt en frivillig ordning medtages medarbejderens eget men ikke arbejdsgiverens pensionsbidrag i den faste månedsløn. Ferietillæg og eventuel overarbejdsbetaling medregnes derimod ikke i den faste månedsløn, da dette ville vanskeliggøre en sammenligning med den overenskomstaftalte skalabruttoløn. For lønoplysningerne er der i nogle af opgørelserne foruden gennemsnittet også angivet nedre, median og øvre : Nedre er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end den, udgør 25 pct. af alle observationerne. Medianen er den observation, hvor alle de observationer, der er lavere end den, udgør 50 pct. af alle observationerne. Øvre er den observation, hvor alle de observationer, der er mindre end den, udgør 75 pct. af alle observationerne. Det skal endvidere bemærkes, at enkelte virksomheder ikke har opgivet alle oplysningerne for medarbejderne. Dette medfører, at der for hver kategori (fx månedsløn eller personalegoder) ikke nødvendigvis er oplysninger fra det samme antal medarbejdere. I forbindelse med udarbejdelsen af lønstatistikken er følgende korrektion af data foretaget: De deltidsansattes løn er omregnet til en fuldtidsløn i de tilfælde, hvor medlemsvirksomheden ikke har gjort det. Korrektionerne er foretaget uden kontakt til de enkelte medlemsvirksomheder. Inden resultaterne af løn- og personalestatistikken præsenteres i afsnit 3-7, beskrives de deltagende medarbejdere på baggrund af køn, alder og uddannelse i afsnit 2. I afsnit 8 beskrives de deltagende virksomheders fordeling på antal medarbejdere, region og typiske opgavetyper. Endelig indeholder bilag 1 en opgørelse af den gennemsnitlige månedsløn fordelt på stillingskategori. 1 Enkelte virksomheder/konsortier har indberettet i fællesskab, hvorfor antallet af virksomheder i rapportens tabeller er 246 i stedet for 248. Reelt set er der således data fra 248 virksomheder. 2 Det præcise antal medarbejdere blandt DANSKE ARKs medlemsvirksomheder i 2012 kendes ikke. Svarprocenten er udregnet på baggrund af antallet af medarbejdere i 2008 samt en vurdering af, at antallet af medarbejdere er faldet med ca. 15 pct. i perioden

4 2. DE DELTAGENDE MEDARBEJDERE I dette afsnit præsenteres køn, alder og uddannelsesretning for de deltagende medarbejdere. Tabel 2.1 viser de deltagende medarbejderes fordeling på køn og alder. Tabel 2.1: Medarbejdere fordelt på køn og alder Alder Mænd Kvinder Samlet Mænd (pct.) Kvinder (pct.) Samlet (pct.) ,4 % 0,4 % 0,8 % ,7 % 1,3 % 2,0 % ,7 % 3,4 % 9,1 % ,4 % 8,2 % 19,5 % ,7 % 8,5 % 19,2 % ,0 % 5,6 % 14,7 % ,2 % 5,5 % 11,7 % ,2 % 3,4 % 8,6 % ,0 % 2,8 % 6,8 % ,8 % 1,1 % 4,9 % ,6 % 1,0 % 2,6 % Ikke angivet ,0 % 0,1 % 0,1 % I alt ,7 % 41,3 % 100 % Note: Medarbejdernes alder er opgjort som 2012 minus medarbejdernes fødselsår. Det skal endvidere bemærkes, at der for 3 medarbejdere ikke er angivet alder. Som det fremgår af tabellen, er der oplysninger om køn for i alt medarbejdere, som fordeler sig med ca. 59 pct. mænd og ca. 41 pct. kvinder. Der er desuden oplysninger om alder for i alt medarbejdere. Tabellen viser endvidere aldersfordelingen for de deltagende mænd og kvinder. Således er 11,4 pct. af de deltagende medarbejdere mænd i alderen 30-34, mens andelen af kvinder i samme alderskategori er 8,2 pct., jf. Tabel 2.1. Den sidste kolonne i tabellen viser den samlede aldersfordeling blandt medarbejderne. De deltagende medarbejdere er i udpræget grad i alderen år, hvilket er gældende for ca. 65 pct. af det samlede antal medarbejdere. Figur 2.1 illustrerer resultaterne fra Tabel 2.1 grafisk. Figur 2.1: Medarbejdere fordelt på køn og alder 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Alder Mand Kvinde 2

5 De deltagende medarbejderes uddannelse fremgår af Tabel 2.2. Tabel 2.2: Medarbejdere fordelt på uddannelse Uddannelse Antal Andel * Akademisk arkitekt ,6 % Landskabsarkitekt KVL/KU LIFE 93 3,1 % Cand.polyt., cand.scient.techn. i arkitektur og design, byggeledelse 29 1,0 % Bygningskonstruktør ,4 % Teknisk designer/assistent 101 3,4 % Byggetekniker 18 0,6 % Ingeniør 39 1,3 % Møbel- og indretningsarkitekt 6 0,2 % Cand.design 7 0,2 % Kontor, regnskab, bogholderi 245 8,2 % Elev 48 1,6 % Rengøring, kantine, bud, piccolo 59 2,0 % Anden teknisk uddannelse 41 1,4 % Anden akademisk uddannelse 53 1,8 % Andet 48 1,6 % Ikke angivet 24 0,8 % I alt % * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Som det fremgår af Tabel 2.2, er ca. halvdelen (48,6 pct.) af de deltagende medarbejdere uddannet akademiske arkitekter. Tabellen viser endvidere, at 24,4 pct. af medarbejderne er uddannet bygningskonstruktører, mens de øvrige uddannelsesgrupper er relativt små (fra 0,2 pct. til 8,2 pct.). For 24 medarbejdere er der ikke angivet nogen uddannelse. I de følgende afsnit 3 til 7 præsenteres resultaterne af løn- og personalestatistikken, mens afsnit 8 indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse, geografiske placering og typiske opgavetyper. 3

6 3. MÅNEDSLØN OG UDDANNELSESRETNING I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inkl. tillæg for de enkelte uddannelsesretninger. Resultaterne præsenteres for de akademiske arkitekter, bygningskonstruktørerne, landskabsarkitekterne samt for de tekniske designere/assistenter 3. Den faste månedsløn for de øvrige uddannelsesretninger præsenteres ikke på løntrinsniveau, da datagrundlaget er for lille. Det skal dog understreges, at lignende analyser kan foretages for de øvrige uddannelsesretninger, men sådanne analyser vil være behæftet med en stor usikkerhed. 3.1 Akademiske arkitekter Tabel 3.1 indeholder den faste månedsløn inkl. løntillæg men ekskl. rådighedstillæg for de akademiske arkitekter samt den overenskomstaftalte månedsløn (skalalønnen) fordelt på løntrin. Tabel 3.1: Månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter Løntrin Antal Andel * Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit ** ,0 % ,7 % ,8 % ,4 % ,4 % ,1 % ,0 % ,8 % ,0 % ,0 % ,7 % ,6 % ,9 % Ikke angivet *** 81 5,6 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "Arkitektforbundet - Skalabruttoløn for akademiske arkitekter d. 1. april 2012". Det skal bemærkes, at øvre og gns. for løntrin 2 er større end det øvre og gns. for løntrin 3, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 2. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 pct. ** At gennemsnittet er højere end den øvre for enkelte løntrin skyldes enkelte meget høje observationer. *** Det skal bemærkes, at der for 81 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om løntrin. Tabellen indeholder antal medarbejdere fordelt på løntrin samt skalalønnen, den nedre, median, øvre og den gennemsnitlige faste månedsløn fordelt på løntrin. Som det fremgår af tabellen, er de deltagende medarbejdere fordelt på samtlige løntrin. Langt de fleste akademiske arkitekter befinder sig dog på løntrin 13 (ca. 40,9 pct.). Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (løntrin 1) til kr. (løntrin 13). Set over alle løntrin er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Der er i alt 559, svarende til ca. 38 pct. af de akademiske arkitekter, der modtager løntillæg. Ved hjælp af tabellen er det endvidere muligt at sammenligne skalalønnen og den gennemsnitlige faste månedsløn. Den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg sammenlignet med skalalønnen er illustreret i Figur På grund af populationens størrelse opgøres kun den gennemsnitlige månedsløn for de tekniske designere/assistenter og landskabsarkitekterne. 4

7 Figur 3.1: Skalaløn og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg for akademiske arkitekter Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor løntrinnet er angivet dvs medarbejdere. Figuren viser, at den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løntillæg er højere end skalalønnen på samtlige løntrin. Den mindste forskel på ca. 650 kr. fremkommer ved løntrin 3. Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løntillæg afviger især fra skalalønnen ved løntrin 2 og 13. Løntrin 13 dækker over samtlige akademiske arkitekter med 12 år og mere end 12 års erfaring. Løntrinnet dækker således over arkitekter med 20, 30 eller 40 års erfaring, hvilket kan forklare den relativt store afvigelse mellem den gennemsnitlige månedsløn og skalalønnen. Af Figur 3.2 fremgår gennemsnitslønnen inkl. løntillæg for de arkitekter, der befinder sig på løntrin 13. Gennemsnitslønnen er fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse inden for løntrin 13 og starter således ved 12 år. Figuren viser desuden antallet af akademiske arkitekter med det pågældende antal år i arkitektfaglig beskæftigelse. Figur 3.2: Gennemsnitsløn inkl. løntillæg fordelt på antal år i arkitektfaglig beskæftigelse inden for løntrin 13 Gennsmsnitsløn Antal år i arkitektfaglig beskæftigelse Antal Antal (h. akse) Gennemsnitsløn Tabel 3.2 indeholder den faste månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for de akademiske arkitekter samt den overenskomstaftalte månedsløn (skalalønnen) fordelt på løntrin. 5

8 Tabel 3.2: Månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for akademiske arkitekter Løntrin Antal Andel * Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit ** ,0 % ,7 % ,8 % ,4 % ,4 % ,1 % ,0 % ,8 % ,0 % ,0 % ,7 % ,6 % ,9 % Ikke angivet *** 81 5,6 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "Arkitektforbundet - Skalabruttoløn for akademiske arkitekter d. 1. april 2012". Det skal bemærkes, at øvre og gns. for løntrin 2 er større end det øvre og gns. for løntrin 3, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 2. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. ** At gennemsnittet er højere end den øvre for enkelte løntrin skyldes enkelte meget høje observationer. *** Det skal bemærkes, at der for 81 af de akademiske arkitekter mangler oplysninger om løntrin. Den gennemsnitlige faste månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for akademiske arkitekter ligger i intervallet kr. (løntrin 1) til kr. (løntrin 13). Set over alle løntrin er den gennemsnitlige faste månedsløn ca kr. Den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg er sammenholdt med skalalønnen i Figur 3.3. Figur 3.3: Skalaløn og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn og rådighedstillæg for akademiske arkitekter Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor løntrinnet er angivet dvs medarbejdere. Som det fremgår af Figur 3.3, er forholdet mellem den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg og skalalønnen næsten identisk med forholdet skildret i Figur 3.1. Dette skyldes, at det kun er ca. 9 pct. af de akademiske arkitekter, der i 2012 modtager et rådighedstillæg. 6

9 3.2 Landskabsarkitekter Nedenfor i Tabel 3.3 præsenteres den gennemsnitlige månedsløn samt skalalønnen for landskabsarkitekterne fordelt på løntrin. Tabellen viser, at ca. 23 pct. af landskabsarkitekterne er på løntrin 13, hvilket er det højeste løntrin for landskabsarkitekter. Overordnet set er antallet af medarbejdere på de forskellige løntrin meget begrænset, hvorfor resultaterne i tabellen skal fortolkes med varsomhed. Tabel 3.3: Den gennemsnitlige månedsløn for landskabsarkitekter Løntrin Antal Andel * Skalaløn Gennemsnit inkl. løntillæg Gennemsnit inkl. løntillæg og Rådighedstillæg 1 9 9,7 % ,8 % ,5 % ,1 % ,5 % ,5 % ,2 % ,4 % ,5 % ,5 % ,5 % ,5 % ,6 % I alt % Note: Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen for løntrin 4 er større end gennemsnitslønnen for løntrin 5, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for medarbejderen på løntrin 4. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Som det fremgår af Tabel 3.3, er den gennemsnitlige månedsløn inkl. tillæg ved alle løntrin højere end den overenskomstaftalte løn. På løntrin 1 er forskellen mellem gennemsnitsløn og skalaløn lavest (206 kr.), mens den er højst på løntrin 4 (4.494 kr.). Det kan bemærkes, at gennemsnitslønnen inkl. løntillæg og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg er ens for samtlige løntrin bortset fra løntrin 8. Ved løntrin 8 er gennemsnitslønnen inkl. løn- og rådighedstillæg ca. 800 kr. højere end den gennemsnitlige månedsløn ekskl. rådighedstillæg. Dette forklares ved, at der kun er én landskabsarkitekt, der har et rådighedsbeløb, og at medarbejderen er indplaceret på løntrin 8. Der er i alt 20, svarende til ca. 22 pct. af de 93 landskabsarkitekter, der modtager løntillæg. 3.3 Bygningskonstruktører På samme måde som for de akademiske arkitekter og landskabsarkitekterne præsenteres den faste månedsløn for bygningskonstruktørerne nedenfor. Tabel 3.4 indeholder den faste månedsløn inkl. løntillæg for bygningskonstruktørerne samt skalalønnen fordelt på løntrin. 7

10 Tabel 3.4: Månedsløn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører Løntrin Antal Andel * Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit ** ,5 % ,5 % ,8 % ,0 % ,2 % ,1 % ,7 % ,9 % ,3 % ,9 % ,1 % Ikke angivet *** 45 6,1 % I alt % Note: Skalabruttolønnen er fra "TL/KF overenskomsterne Skalabruttoløn for bygningskonstruktører d. 1. april Det skal bemærkes, at øvre for løntrin 6 er større end det øvre for løntrin 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 6. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. ** At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes enkelte meget høje observationer. *** Det skal bemærkes, at der for 45 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om løntrin. Som for de akademiske arkitekter er der for bygningskonstruktørerne en overvægt af medarbejdere på det højeste løntrin (ca. 41,1 pct.), mens det mindste antal medarbejdere findes på løntrin 10 (ca. 2,9 pct.), jf. Tabel 3.4. Den gennemsnitlige løn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører ligger i intervallet fra ca kr. (løntrin 1) til ca kr. (løntrin 11), mens den gennemsnitlige faste månedsløn over alle løntrin er ca kr. Der er i alt 274, svarende til ca. 37 pct. af de 733 bygningskonstruktører, der modtager løntillæg. Den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg sammenlignet med skalalønnen er illustreret i Figur 3.4. Figur 3.4: Skalalønnen og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg for bygningskonstruktører Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor løntrinnet er angivet dvs. 688 medarbejdere. Af Figur 3.5 fremgår gennemsnitslønnen inkl. løntillæg for de bygningskonstruktører, der befinder sig på løntrin 11. Gennemsnitslønnen er fordelt på antal år i beskæftigelse som bygningskon- 8

11 struktør inden for løntrin 11 og starter således ved 10 år. Figuren viser desuden antallet af bygningskonstruktører med det pågældende antal år i beskæftigelse. Figur 3.5: Gennemsnitsløn inkl. løntillæg fordelt på antal år i beskæftigelse som bygningskonstruktør inden for løntrin 11 Gennsmsnitsløn Antal Antal år i beskæftigelse som bygningskonstruktør 0 Antal (h. akse) Gennemsnitsløn Tabel 3.5 indeholder den faste månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktørerne samt skalalønnen fordelt på løntrin. Tabel 3.5: Månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktører Løntrin Antal Andel * Skalaløn Nedre Median Øvre Gennemsnit ** ,5 % ,5 % ,8 % ,0 % ,2 % ,1 % ,7 % ,9 % ,3 % ,9 % ,1 % Ikke angivet *** 45 6,1 % I alt ,0 % Note: Skalabruttolønnen er fra TL/KF overenskomsterne Skalabruttoløn for bygningskonstruktører d. 1. april Det skal bemærkes, at øvre for løntrin 6 er større end det øvre for løntrin 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 6. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. ** At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes enkelte meget høje observationer. *** Det skal bemærkes, at der for 45 af bygningskonstruktørerne mangler oplysninger om deres løntrin. Som i Tabel 3.4 er den øvre for løntrin 6 højere end for løntrin 7, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget høj løn for enkelte medarbejdere på løntrin 6. Sammenhængen mellem den faste månedsløn inkl. alle tillæg og skalalønnen fremgår af Figur

12 Figur 3.6: Skalalønnen og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg for bygningskonstruktører Løntrin Gennemsnit Overenskomstaftalt Note: Figuren dækker over lønnen for de medarbejdere, hvor løntrinnet er angivet dvs. 688 medarbejdere. Som det fremgår af både Figur 3.4 og Figur 3.6, er den gennemsnitlige månedsløn inkl. tillæg klart højere end den overenskomstaftalte løn ved alle løntrin. Det fremgår desuden af Figur 3.6, at forholdet mellem den gennemsnitlige månedsløn inkl. lønog rådighedstillæg og skalalønnen er næsten identisk med forholdet skildret i Figur 3.4. Dette skyldes, at det kun er ca. 8 pct. af bygningskonstruktørerne, der i 2012 modtager et rådighedstillæg. 3.4 Tekniske designere/assistenter Tabel 3.6 viser, at ca. 78 pct. af de tekniske designere/assistenter er på løntrin 11, mens der ingen medarbejdere er på løntrin 4 og 8. Antallet af medarbejdere på de øvrige løntrin er meget begrænset, hvorfor resultaterne i tabellen skal fortolkes med varsomhed. Endvidere er løntrinnet for 6 tekniske designere/assistenter ikke angivet. Tabel 3.6: Den gennemsnitlige månedsløn for tekniske designere/assistenter Løntrin Antal Andel * Skalaløn Gennemsnit inkl. løntillæg Gennemsnit inkl. løntillæg og rådighedstillæg 1 5 5,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,0 % ,2 % Ikke angivet 6 5,9 % I alt % Note: "-" Det har ikke været muligt at udregne den gennemsnitlige løn, da der ingen observationer er inden for det enkelte løntrin. Det skal bemærkes, at gennemsnitslønnen for løntrin 7 er lavere end gennemsnitslønnen for løntrin 6, hvilket skyldes, at der er indgivet en meget højere løn for medarbejderen på løntrin 6. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. 10

13 Den gennemsnitlige månedsløn inkl. tillæg er ved alle løntrin højere end den overenskomstaftalte løn. På løntrin 7 er forskellen mellem skalaløn og gennemsnitsløn inkl. løn- og rådighedstillæg lavest (870 kr.), mens den er højst på løntrin 6 (8.901 kr.). Det skal dog bemærkes, at der kun er én medarbejder på løntrin 6, hvorfor resultatet skal fortolkes med varsomhed. Gennemsnitslønnen inkl. løntillæg og den gennemsnitlige månedsløn inkl. løn- og rådighedstillæg er ens på samtlige løntrin bortset fra løntrin 11. Ved løntrin 11 er gennemsnitslønnen inkl. lønog rådighedstillæg ca. 70 kr. højere end den gennemsnitlige månedsløn ekskl. rådighedstillæg. Der er i alt 47 medarbejdere, svarende til ca. 47 pct. af de 101 tekniske designere/assistenter, der modtager løntillæg. Antallet af tekniske designere/assistenter, der modtager rådighedstillæg, er 2 medarbejdere, hvilket forklarer forholdet præsenteret i tabellen ovenfor. 11

14 4. MÅNEDSLØN OG STILLINGSBETEGNELSE Den gennemsnitlige månedsløn, nedre, median, øvre samt antallet af medarbejdere fordelt på de forskellige stillingsbetegnelser fremgår af Tabel 4.1. Tabel 4.1: Månedsløn inkl. løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse Stillingsbetegnelse Antal Andel Nedre Median Øvre I dette afsnit præsenteres den faste månedsløn inkl. løntillæg fordelt på de forskellige stillingsbetegnelser. Gennemsnit Tegnestueleder/chef 68 2 % Afdelingsleder 51 2 % "Den sælgende arkitekt" 20 1 % Projektleder % Projekteringsleder 64 2 % Sagsarkitekt % Arkitekt % Arkitekt med særligt ansvar 71 2 % Konstruktør % Konstruktør med særligt ansvar % Teknisk designer 95 3 % Teknisk designer med særligt ansvar 26 1 % Administrativ chefstilling 67 2 % Administrativ medarbejder % Øvrige fx kantine/piccolo * % Ikke angivet ** % I alt *** % * Den lave faste månedsløn for denne gruppe kan skyldes, at virksomhederne ikke har oplyst månedslønnen baseret på en ugentlig arbejdstid på 37 timer, til trods for at de har angivet en ugentlig arbejdstid på 37 timer. ** Det skal bemærkes, at der for en stor række af medarbejderne mangler oplysninger om deres stillingsbetegnelse. *** Den samlede gennemsnitlige lønindkomst, nedre, median og øvre er eksklusiv stillingsbetegnelserne "Øvrige fx kantine/piccolo" og "uoplyst". Tabel 4.1 viser, at 28 pct. af de deltagende medarbejdere er arkitekter, mens yderligere 11 pct. er sagsarkitekter eller arkitekter med særligt ansvar. Herudover er 18 pct. konstruktører med og uden særligt ansvar, og 8 pct. af medarbejderne er angivet som projektledere. Disse seks stillingsbetegnelser dækker ca. 66 pct. af de deltagende medarbejdere. Den gennemsnitlige månedlige løn er samlet set ca kr. Dette gennemsnit er ekskl. stillingsbetegnelsen "Øvrige fx kantine/piccolo" og medarbejdere, hvor stillingsbetegnelsen ikke er angivet. Den gennemsnitlige løn dækker over store variationer mellem de forskellige stillingsbetegnelser. Mens tegnestueleder/chef i gennemsnit har en fast månedsløn på ca kr., har en teknisk designer i gennemsnit en månedsløn på ca kr. Tabellen viser endvidere den nedre, median samt den øvre for de forskellige stillingsbetegnelser. Variation i den gennemsnitlige månedsløn mellem stillingsbetegnelser er illustreret i Figur

15 Figur 4.1: Den gennemsnitlige månedsløn inkl. løntillæg fordelt på stillingsbetegnelse Ikke angivet Øvrige fx kantine/piccolo Administrativ medarbejder Administrativ chefstilling Teknisk designer med særligt ansvar Teknisk designer Konstruktør med særligt ansvar Konstruktør Arkitekt med særligt ansvar Arkitekt Sagsarkitekt Projekteringsleder Projektleder "Den sælgende arkitekt" Afdelingsleder Tegnestueleder/chef I bilag 1 fremgår gennemsnitslønnen fordelt på løntrin for projektledere, sagsarkitekter, arkitekter, arkitekter med særligt ansvar, konstruktører og konstruktører med særligt ansvar. 13

16 5. RÅDIGHEDSTILLÆG, LØNTILLÆG OG GRATIALER MV. I dette afsnit beskrives brugen af rådighedstillæg, løntillæg samt gratialer mv. Brugen af tillæg og gratialer mv. beskrives på baggrund af andelen af medarbejdere, der modtager disse, samt tillæggene og gratialers værdi. Endvidere opdeles virksomhederne efter størrelse, hvilket gør det muligt at identificere eventuelle forskelle i brugen af tillæg og gratialer mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Tabel 5.1 indeholder informationer om rådighedstillæggene fordelt på virksomhedsstørrelse. Tabel 5.1: Rådighedstillæg fordelt på virksomhedsstørrelse (alle faggrupper) Virksomhedens størrelse Andel Nedre Median Øvre Antal medarbejdere Gennemsnit Under 25 medarbejdere 28 3 % medarbejdere 49 6 % medarbejdere 5 1 % Over 75 medarbejdere % I alt % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et rådighedstillæg. Dvs. medarbejdere, der ikke modtager et rådighedstillæg indgår ikke i opgørelsen. Som det fremgår af Tabel 5.1, modtager 188 af de deltagende medarbejdere rådighedstillæg, hvilket svarer til ca. 6 pct. Endvidere viser tabellen, at de største virksomheder (over 75 medarbejdere) benytter sig mere af rådighedstillæg end de øvrige virksomheder (ca. 14 pct. af medarbejderne modtager rådighedstillæg). Tabellen indeholder ligeledes informationer om størrelsen på rådighedstillæggene. Tabellen viser, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er ca kr. om måneden. Endvidere fremgår det, at det gennemsnitlige rådighedstillæg er størst i de næststørste virksomheder med medarbejder (ca kr.), mens det er lavest i virksomheder med medarbejdere (ca kr.). Det skal dog bemærkes, at der kun er fem medarbejdere i virksomhederne med ansatte, der har et rådighedsbeløb. For løntillæggene foretages den samme analyse som for rådighedstillæggene. Resultaterne fremgår af Tabel 5.2. Tabel 5.2: Løntillæg fordelt på virksomhedsstørrelse (alle faggrupper) Virksomhedens størrelse Andel Nedre Median Øvre Antal medarbejdere Gennemsnit Under 25 medarbejdere % medarbejdere % medarbejdere % Over 75 medarbejdere % I alt % Note: Beregningerne er kun lavet for medarbejdere, der faktisk modtager et løntillæg. Dvs. at medarbejdere, der ikke modtager et løntillæg, indgår ikke i opgørelsen. 965 af de deltagende medarbejdere, svarende til ca. 32 pct., modtager løntillæg, jf. Tabel 5.2. Løntillægget benyttes således væsentligt mere end rådighedstillægget. Virksomhederne med medarbejdere er den gruppe, hvor medarbejderne hyppigst modtager løntillæg, mens de mindste virksomheder (under 25 medarbejdere) benytter løntillæggene mindst. Den gennemsnitlige størrelse af løntillægget er ca kr. om måneden, jf. Tabel 5.2. Tabellen viser endvidere, at det gennemsnitlige løntillæg er størst i de store virksomheder (over 75 medarbejdere), mens det er lavest i virksomhederne med medarbejdere. 14

17 Endelig undersøges brugen af gratialer samt værdien af disse. Disse informationer fremgår af Tabel 5.3. Tabel 5.3: Gratiale mv. (alle faggrupper) Antal medarbejdere Andel Nedre Median Øvre Gennemsnit * I alt 63 2 % Note: Gratiale mv. dækker over gratiale, tantieme, overskudsandel, bonus mv., som medarbejderen har modtaget i * At gennemsnittet er højere end den øvre skyldes enkelte meget høje observationer. Da brugen af gratialer er begrænset, giver det ikke mening at splitte brugen op på forskellige virksomhedsstørrelser. Der er således kun 63 medarbejder, svarende til ca. 2 pct. af de deltagende medarbejdere, der i 2012 har fået udbetalt gratialer mv., jf. Tabel 5.3. Tabellen viser endvidere, at den gennemsnitlige værdi af disse gratialer i 2012 var ca kr. Dette gennemsnit dækker over store variationer mellem de forskellige gratialer, hvilket er illustreret ved den nedre (ca kr.) og den øvre (ca kr.). Af Tabel 5.4 fremgår den samlede gennemsnitsløn inkl. løntillæg, rådighedstillæg og gratiale mv. for akademiske arkitekter og bygningskonstruktører. Tabel 5.4: Samlet gennemsnitsløn for akademiske arkitekter og bygningskonstruktører Uddannelse Akademiske Gennemsnit inkl. løntillæg Gennemsnit inkl. løn- og rådighedstillæg Gennemsnit inkl. løntillæg, rådighedstillæg og gratiale mv. arkitekter Bygningskonstruktør

18 6. DELTIDSANSÆTTELSER I dette afsnit undersøges virksomhedernes brug af deltidsansættelser. Tabel 6.1 viser andelen af medarbejdere, der er deltidsansat, samt deres ugentlige arbejdstid. Tabel 6.1: Deltidsansættelser fordelt på virksomhedens størrelse Virksomhedens størrelse Andel medarbejdere med Gennemsnitlig ugentlig deltidsansættelse arbejdstid (timer) Under 25 medarbejdere 31,4 % 24, medarbejdere 17,6 % 28, medarbejdere 39,1 % 30,1 Over 75 medarbejdere 12,0 % 29,6 I alt 22,9 % 27,1 Note: Deltidsansættelser er opgjort som medarbejdere, der har mindre end 37 timers arbejde om ugen. Samlet set er ca. 23 pct. af medarbejderne i de af DANSKE ARKs medlemsvirksomheder, som har deltaget i undersøgelsen, ansat på deltid og har en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på ca. 27 timer, jf. Tabel 6.1. Tabellen viser endvidere, at der er stor forskel på brugen af deltidsansættelser mellem de forskellige virksomhedsstørrelser. Deltidsansættelser benyttes mindst i de store virksomheder (over 75 medarbejdere), hvor ca. 12 pct. af medarbejderne er deltidsansatte. I virksomheder med medarbejdere er det derimod ca. 39 pct. af medarbejderne, der er deltidsansatte. 16

19 7. PERSONALEGODER OG BRUTTOLØNSORDNINGER Dette afsnit indeholder oplysninger om virksomhedernes brug af personalegoder og bruttolønsordninger. Figur 7.1 viser andelen af medarbejdere, som modtager forskellige former for personalegoder. Figur 7.1: Andelen af medarbejdere med følgende personalegoder (i pct.) Andet Kontingent til brancheforeninger Ekstra ferie/fridage udover overenskomsten Internet Avis/tidsskrifter Fri bil Fri telefon/mobil Sundhedsforsikring Frokostordning Hjemme-pc 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % De mest brugte personalegoder er frokostordninger (ca. 43 pct.), sundhedsforsikringer (ca. 25 pct.) samt fri telefon/mobil (ca. 20 pct.), jf. Figur 7.1. Figuren viser endvidere, at ca. 9 pct. har fri internet og ca. 6 pct. har hjemme-pc. Kategorien "Andre personalegoder" dækker blandt andet over buskort, frugt, kaffe, massage mm. Brugen af bruttolønsordninger undersøges ved at finde andelen af medarbejdere med en bruttolønsordning fordelt på virksomhedsstørrelse. Disse resultater fremgår af Tabel 7.1. Tabel 7.1: Bruttolønsordninger Virksomhedsstørrelse Antal medarbejdere Andel Under 25 medarbejdere 17 1,6 % medarbejdere 49 5,9 % medarbejdere 0 0,0 % Over 75 medarbejdere 11 1,5 % I alt 77 2,6 % Ud af de deltagende medarbejdere har ca. 2,6 pct. en bruttolønsordning, jf. Tabel 7.1. Tabellen viser endvidere, at der er stor variation mellem virksomhedsstørrelserne i brugen af disse. Af medarbejdere beskæftiget i virksomheder med medarbejdere har ca. 5,9 pct. en bruttolønsordning, mens der i virksomheder med medarbejdere ikke er nogen ansatte, der har en bruttolønsordning. 17

20 8. DE DELTAGENDE VIRKSOMHEDER Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de deltagende virksomheder på baggrund af deres størrelse, geografiske placering og typiske opgavetyper. Tabel 8.1 viser en oversigt over antallet af virksomheder og medarbejdere fordelt på virksomhedsstørrelse. Som det fremgår af tabellen, har langt størstedelen af de deltagende virksomheder (86 pct.) under 25 medarbejdere. Disse virksomheder har i alt ansatte, hvilket svarer til ca. 36 pct. af de deltagende medarbejdere. Tabel 8.1: Virksomhedernes størrelse Virksomheds størrelse Antal virksomheder Andel Virksomheder * Antal medarbejdere Andel medarbejdere * Under 25 medarbejdere % % medarbejdere 23 9 % % medarbejdere 6 2 % % Over 75 medarbejdere 6 2 % % I alt % * % * Note: Enkelte virksomheder/konsortier har indberettet i fællesskab, hvorfor antallet af virksomheder i rapportens tabeller er 246 i stedet for 248. Reelt set er der således data fra 248 virksomheder. * Grundet afrunding summer andelene ikke til 100,0 %. Tabel 8.2 viser, hvorledes de deltagende virksomheder er fordelt på landets regioner. Tabel 8.2: Virksomhederne fordelt på region Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Øvrige I alt 6,9 % 20,7 % 15,4 % 11,8 % 44,7 % 0,4 % Note: Grundet afrunding summer de 6 andele ikke til 100,0 %. Ud af de 246 deltagende virksomheder har lidt under halvdelen (ca. 45 pct.) deres hovedkontor i Region Hovedstaden, jf. Tabel 8.2. Region Nordjylland er den region med den laveste andel deltagende virksomheder (ca. 7 pct.). Posten "Øvrige" dækker over, at én virksomhed har indrapporteret, at deres hovedkvarter ligger i Grønland. Af Tabel 8.3 fremgår virksomhedernes typiske opgavetyper. Tabel 8.3: Virksomhedernes typiske opgavetyper Byggeri og restaurering Industrielt design * Byplanlægning Landskabsarkitektur Bygherrerådgivning Energi- og huseftersyn Flere opgavetyper I alt 0,8 % 8,1 % 36,2 % 0,4 % 2,0 % 4,1 % 48,4 % Note: Ingen af de deltagende virksomheder har oplyst "Kommunikationsdesign" eller "Indretning/rumdesign" som deres typiske opgavetype. * Industrielt design, produktudvikling og møbeldesign. Ca. halvdelen (48,4 pct.) af de deltagende virksomheder har ikke en specifik typisk opgavetype, men foretager en variation af flere opgavetyper. Virksomheder med byggeri og restaurering som deres primære opgavetype udgør med ca. 36 pct. dermed den største del af virksomheder med kun én specifik opgavetype. De resterende virksomheder med en specifik opgavetype udgør tilsammen kun lidt over 15,5 pct. 18

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato August 2015 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2014 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2014 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN Til Dansk Industri Dokumenttype Rapport Dato Marts 2018 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2017 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn, jobløn

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2017 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2016 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Februar 2016 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2015 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN Til DANSK INDUSTRI Dokumenttype Rapport Dato Marts 2019 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2018 ARKITEKTBRANCHEN ARKITEKTBRANCHEN INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Hovedresultater og forskelle fra sidste undersøgelse

Læs mere

SKAL IKKE UDFYLDES. Statistikken giver indsigt i branchens løn- og personaleforhold, samt giver klarhed om virksomhedens position i forhold hertil.

SKAL IKKE UDFYLDES. Statistikken giver indsigt i branchens løn- og personaleforhold, samt giver klarhed om virksomhedens position i forhold hertil. Løn- og personalestatistikken 2013 Spørgeskemaet ligger til grund for den løn- og personalestatistik, som DANSKE ARK udarbejder i samarbejde med ARKITEKTFORBUNDET, Konstruktørforeningen og Teknisk Landsforbund.

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7

Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7 Løn- og personalestatistikken 2008 - for arkitektbranchen Hermed præsenteres Løn- og personalestatistikken 2008, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og personalestatistikken

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato April 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte

Lønstatistik 2012 Privatansatte Lønstatistik 2012 Privatansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER... 3

Læs mere

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring

Løn- og personalestatistikken 2009. Medarbejdere der er omfattet af DANSKE ARKs overenskomster 4 DELTIDSANSÆTTELSER 7. Signaturforklaring Løn- og personalestatistikken 2009 Foreløbig udgave Hermed præsenteres en foreløbig udgave af løn- og personalestatistikken 2009, der er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK). Løn- og

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2011 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. METODE OG OMFANG... 3 1.1. Udsendelse... 3 1.2. Svarprocent...

Læs mere

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax

Lønstatistik Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: Fax Lønstatistik 2013 Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD 1. INDLEDNING... 2 2. LØNTABELLER... 2 2.1. Alle bygningskonstruktører.

Læs mere

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder

Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Lønstatistik 2012 Privatansatte løn og personalegoder Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING...

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for boligsociale medarbejdere, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle boligsociale

Læs mere

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2013. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2013 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2013 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF)

Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009 Ansatte Landinspektørers forening (ALF) Privatansatte Landinspektørers forening (PALF) statistik 2009, ALF og PALF Side 1 Om lønstatistikken Data til denne lønstatistik for Ansatte Landinspektørers

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2016 AE februar 2017 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2017 AE januar 2018 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2018 AE januar 2019 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten

DdL Lønstatistik 2014. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommune. Offentligt ansatte i staten DdL Lønstatistik 2014 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommune Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2014 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2013 DKF Udarbejdet af Huge Consulting

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger)

Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Side 1 af 7 Lønoversigt privatansatte socialrådgivere 2013 (basisstillinger) Oversigten baseres på lønnen i september 2013. Der er udsendt spørgeskemaer til 782 privatansatte medlemmer. Skemaerne baserer

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle administrative

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for gartnere, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle gartnere... 7 1A. Årlig lønsum

Læs mere

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen

Lønstatistik. september. Dansk Mejeriingeniør Forening. UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Lønstatistik 2011 september Dansk Mejeriingeniør Forening UNI C december 2011 Af Line Steinmejer Nikolajsen Indhold 1 Metode og omfang... 1 1.1 Udsendelse og svarprocent... 1 1.2 Statistisk usikkerhed...

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2014 AE januar 2015 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2013

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2013 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2013 AE januar 2014 1 Indhold 1 Undersøgelsens metode... 5 2 Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2016 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2016 Udarbejdet

Læs mere

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor

Ligestillingsstatistik. for den kommunale sektor Ligestillingsstatistik for den kommunale sektor 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ligestillingsstatistik 2004... 7 1. Datagrundlag og afgrænsning... 7 2. Begreber og definitioner... 7 3. Kommentarer til tabellerne...

Læs mere

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik 2015. Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2015 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2015 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for inspektører, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 5 2. Lønbegreberne i tabellerne... 7 3. Alle... 9 1A. Årlig lønsum (mill.

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2016

TAP-undersøgelsen 2016 0 0 TAP-undersøgelsen 2016 Indledning Efterskoleforeningen har i december 2016 gennemført en undersøgelse af TAP-ansattes løn- og pensionsvilkår på efterskolerne. Undersøgelsen 215 ud af 245 skoler har

Læs mere

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015

BL Danmarks Almene Boliger. Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 BL Danmarks Almene Boliger Lønstatistik for akademiske ansatte, september måned 2015 AE januar 2016 1 Indhold 1. Undersøgelsens metode... 3 2. Lønbegreberne i tabellerne... 5 3. Alle Akademikere... 7 1A.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2007 UNI C, januar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for akademikere, september 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for akademikere, september 2008 UNI C, februar 2009 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s. 3 3. Løntabeller:

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2006

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2006 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2006 UNI C, februar 2007 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode... s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne... s.

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for administrative ansatte, september måned 2006 UNI C, februar 2007 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode... s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2018 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2018 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2018 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2018 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Boligorganisationernes landsforening. Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011

Boligorganisationernes landsforening. Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011 Boligorganisationernes landsforening Lønstatistik for inspektører m.fl., september måned 2011 UNI C januar 2012 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller...

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2007

Boligselskabernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2007 Boligselskabernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2007 UNI C, februar 2008 Indholdsfortegnelse. 1. Lønundersøgelsens metode...s. 1 2. Lønbegreberne i tabellerne...s.

Læs mere

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag

Lønstatistik. Konstruktørforeningen, marts UNI C marts 2010 Af Jeppe Krag Lønstatistik Konstruktørforeningen, marts 2009 Af Jeppe Krag Vester Voldgade 111 1552 København V DK Tel +45 3336 4150 Fax +45 3336 41 60 kf@kf.dk www.kf.dk Indhold 1 Metode og omfang...1 1.1 Udsendelse...1

Læs mere

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012

Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 23. november 2012 Hovedresultater fra IDA Lønstatistik 2012 Hovedresultaterne til IDA Lønstatistik 2012 foreligger nu og offentliggøres hermed fredag den 23. november 2012. Lønudvikling De privatansatte

Læs mere

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte

Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Lønstatistik 2012 Offentligt ansatte Vester Voldgade 111, 1552 København V Tlf.: +45 33 36 41 50 Fax + 45 33 36 41 60 email: kf@kf.dk - www.kf.dk INDHOLD INDHOLD... 1 1. INDLEDNING... 3 2. LØNTABELLER...

Læs mere

Lønstatistik Når du søger nyt arbejde. Ved et nyt ansættelsesforhold skal lønnen forhandles og fastsættes.

Lønstatistik Når du søger nyt arbejde. Ved et nyt ansættelsesforhold skal lønnen forhandles og fastsættes. Lønstatistik 2010 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

Boligselskabernes landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2009

Boligselskabernes landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2009 Boligselskabernes landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2009 UNI C marts 2010 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle inspektører:...

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2017 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for inspektører, september måned 2008 UNI C april 2009 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009

Bibliotekar Forbundet. Lønstatistik for offentligt ansatte september måned 2009 Bibliotekar Forbundet statistik for offentligt ansatte september måned 2009 UNI C, november 2009 Indholdsfortegnelse. 1. undersøgelsens metode og svarprocent... s. 1 2. Statistiske kommentarer... s. 2

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold 2018

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold 2018 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold 2018 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2018. Spørgsmålene omhandler blandt

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2009 INDHOLD Forord Den kommunale sektor ansættelse fagområder løn Den regionale sektor ansættelse fagområder løn Afsluttende bemærkninger Ligestillingsstatistikken er en samling

Læs mere

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF

Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for ansatte i private kiropraktorklinikker, september 2016 DKF Huge Consulting ApS november

Læs mere

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN.

LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. LIGELIGESLIGETILLINGSSTATISTIKKEN LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN. FORORD Ligestillingsstatistikken udgives årligt og er baseret på løn- og ansættelsesdata for november måned. Indhold: Forord 1. Datagrundlag

Læs mere

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS LØNSPREDNINGSOPGØRELSER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Formål 2 LOPAKS 3 Begreber 6 Eksempler 6. december 2010 LOPAKS er nu udvidet med en ny tabel, der giver mulighed for at opgøre lønspredning på

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte 2018

Lønstatistik for privatansatte 2018 Lønstatistik for privatansatte 2018 Stærkt kort til din lønforhandling Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig en pejling

Læs mere

Lønstatistik, september 2012

Lønstatistik, september 2012 Lønstatistik, september 2012 Dansk Mejeriingeniør Forening Foto: Colourbox Dansk Mejeriingeniør Forening Udarbejdet af Huge Consulting ApS i samarbejde med TL Analyse HUSK! Sæt kryds i kalenderen! Den

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN 2010 INDHOLD Forord Kommunerne ansættelse fagområder løn Regionerne ansættelse fagområder løn Ligestillingsstatistikken beskriver og sammenligner kvinder og mænds beskæftigelse

Læs mere

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008

Boligorganisationernes Landsforening. Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Boligorganisationernes Landsforening Lønstatistik for ejendomsfunktionærer, september måned 2008 Indhold 1 Lønundersøgelsens metode... 1 2 Lønbegreberne i tabellerne... 3 3 Løntabeller... 5 Alle ejendomsfunktionærer:...

Læs mere

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale 0 0 TAP-undersøgelsen 2014 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale Indledning Efterskoleforeningen har i januar-februar 2015 gennemført

Læs mere

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper

Lønstatistik i IDA og andre organisationer. Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper statistik i IDA og andre organisationer Sammenligning af lønbegreber og analyse af lønniveau for sammenlignelige grupper September 2016 statistik i IDA og andre organisationer Resumé I dette notat redegøres

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten Lønstatistik 2012 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Løn på det regionale område

Løn på det regionale område Løn på det regionale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2015 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og muliggør i et vist omfang benchmarking kommuner og regioner imellem. Statistikken omfatter månedslønnet

Læs mere

Hvorfor en lønstatistik? Hvornår kan du opnå højere løn? Når du får nye opgaver, hvor du er ansat. Hvordan er statistikken lavet?

Hvorfor en lønstatistik? Hvornår kan du opnå højere løn? Når du får nye opgaver, hvor du er ansat. Hvordan er statistikken lavet? LØNSTATISTIK 2011 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner

DdL Lønstatistik Ansatte i landinspektørfirmaer. Ansatte i andre private firmaer. Offentligt ansatte i kommuner/regioner DdL Lønstatistik 2016 Ansatte i landinspektørfirmaer Ansatte i andre private firmaer Offentligt ansatte i kommuner/regioner Offentligt ansatte i staten Lønstatistik 2016 for DdL-medlemmer Side 1 Om lønstatistikken

Læs mere

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006

ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 ARKITEKTFORBUNDET LØNSTATISTIK 2006 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er vigtig, fordi medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle

Læs mere

TAP-undersøgelsen Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale

TAP-undersøgelsen Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale TAP-undersøgelsen 2018 Efterskoleforeningens undersøgelse af løn- og pensionsvilkår for efterskolernes teknisk-administrative personale TAP-undersøgelsen 2018 1. Indledning Efterskoleforeningen har i januar

Læs mere

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening

Lønstatistik for privatansatte, september Dansk Psykolog Forening Lønstatistik for privatansatte, september 2017 Dansk Psykolog Forening 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for privatansatte, september 2017 Dansk Psykolog Forening Huge Consulting ApS november 2017 Udarbejdet

Læs mere

Lønstatistik. for privatansatte Stærkt kort til din lønforhandling

Lønstatistik. for privatansatte Stærkt kort til din lønforhandling Lønstatistik for privatansatte 2017 Stærkt kort til din lønforhandling Når du går til lønforhandling næste gang, kan lønstatistikken være et af de kort, du har på hånden. Den giver dig nemlig en pejling

Læs mere

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL

Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL 1 Metode og omfang 1 Lønstatistik for Danske Skov- og Landskabsingeniører, september 2014 DSL Udarbejdet af Huge Consulting ApS

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige

lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige lønstatistik Privat ansatte Offentligt ansatte Selvstændige 2006 l ø n s t a t i s t i k 2 0 0 6 Kære IDA-medlem Den årlige lønstatistik fra IDA er et af de vigtigste værktøjer for dig, når du skal forhandle

Læs mere

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1

Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 Offentlig2012_lønspørgeskema_EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 OFFENTLIGT ANSATTE Orlov eller deltid. Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Løn for akademiingeniører fordelt på årgang, uddannelsesretning samt privat og offentlig ansættelse. LØNSTATISTIK2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 SIDE 3 LØNSTATISTIK 2005 Forord, begreber og vejledende minimalløn SIDE 6-9 SIDE 10-12 SIDE 13-15 SIDE 16-18 SIDE 19-21 SIDE 22-27 SIDE 28-33 SIDE 34-37 SIDE 38-42

Læs mere

Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2018

Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2018 NOTAT Kontakt: Tue Thiellesen Bjerborg ttb@sl.dk Dok.nr. 4702468 Sagsnr. 2018-SLCFV-00786 04-12-2018 Socialpædagogernes ligelønsregnskab 2018 Indledning Hovedformålet med Socialpædagogernes ligelønsregnskab

Læs mere

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE

LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Mona Larsen Anders Bruun Jonassen Lise Sand Ellerbæk LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND I KØBENHAVNS KOMMUNE - BEREGNINGER FOR 9 UDVALGTE FAGGRUPPER FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION

Læs mere

Løn på det kommunale område

Løn på det kommunale område Løn på det kommunale område LØNSTATISTIK 2017 Spørgsmål vedrørende pressebrug kontakt DM's pressetelefon T: 29 11 60 80. Nærværende notat må kun citeres med udtrykkelig kilde-henvisning til Dansk Magisterforening.

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016

FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 FRAVÆRSSTATISTIK FOR KOMMUNER OG REGIONER 2016 Statistikken beskriver fraværet på det kommunale henholdsvis regionale område og omfatter kun månedslønnet ansat personale. Statistikken er baseret på sammenkøring

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold efterår 2015 Undersøgelsen er baseret på data om højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold, som er indsamlet maj 2015. Spørgsmålene omhandler

Læs mere

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015

Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 2015 Side af 5 Lønoversigt privatansatte socialrådgiverledere 5 Oversigten baseres på lønnen i september 5. Der er udsendt spørgeskemaer til 7 privatansatte medlemmer. Denne oversigt omhandler medlemmer med

Læs mere

Personaleomsætning september

Personaleomsætning september Personaleomsætning september 2015-2016 Personaleomsætningsstatistikken findes i to udgaver. Den ene er tilgængelig for alle på KRLs hjemmeside, den anden er kun tilgængelig for kommuner og regioner med

Læs mere

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013

Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Lønstatistik for de frie grundskoler pr. 31. marts 2013 Indledning Fordelingssekretariatet for friskoler og private grundskoler administrerer Ansættelsesregistret, som indeholder løn og ansættelsesoplysninger

Læs mere

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1

Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 Privat2012_lønspørgeskema EndeligVersion.docx side 1 IDA LØNSTATISTIK 2012 PRIVAT ANSATTE Orlov eller deltid Er du i september 2012 omfattet af nogle af følgende vilkår? Deltid, jeg er ansat på mindre

Læs mere

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015

Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 2015 Side af 7 Lønoversigt privatansatte basismedarbejdere 05 Oversigten baseres på lønsedler fra september 05. Der er udsendt spørgeskemaer til 70 privatansatte medlemmer. Oversigten baserer sig på besvarelser

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere