Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 INDKREDSNING AF PROBLEM... 4 Problemformulering... 6 Strategisk platform... 6 TEORIVALG... 7 PROJEKTETS OPBYGNING... 7 Temarammeredegørelse... 9 METODE HERMENEUTIK VORES KOMMUNIKATIONSFORSTÅELSE VORES EMPIRI RECEPTIONSUNDERSØGELSE Planlægning af receptionsinterview Kommunikationssituation Sted Enkeltmands- eller gruppeinterview Forberedelse til feltarbejde Design af interviewguide Rekruttering af interviewpersoner TRANSSKRIBERING VORES KAMPAGNEPLANLÆGNING PLATFORM Kampagnestrategi Situationsanalyse Mål Målgruppe Kommunikationsform Handlingsplan Budskab Medievalg Effektmåling Budget THORLACIUS KOMMUNIKATIONSFORSTÅELSE Transmission- og transportteorierne Uses and gratifications-teorien Receptionsteorien Roman Jakobson TEORI THORLACIUS VISUELLE KOMMUNIKATIONSMODEL Afsender Implicit og faktisk afsender Den ekspressive funktion De emotive funktioner

2 Patos og etos MODTAGEREN PRODUKTET KONTEKST Referentiel funktion Intertekstuel funktion MEDIET Den navigative funktion KODE Metakommunikativ funktion Intersemiotisk funktion HJEMMESIDE Virksomheders brug af internettet USABILITY Forside Sider Navigation Tekst Troværdighed VIRKSOMHEDERS TROVÆRDIGHED PÅ INTERNETTET Reducering af kompleksitet Betænkning af gennemtrængelighed Administrering af operativiteten Forvaltning af fleksibiliteten ANALYSE ANALYSE AF KOMMUNIKATIONSFUNKTIONER Afsender Faktisk afsender Implicit afsender Ekspressiv funktion Emotive funktioner Kontekst Referentiel funktion Intertekstuel funktion Kode Metakommunikativ funktion Intersemiotisk funktion Mediet Fatisk funktion Navigativ funktion PRODUKTET Den formale æstetiske funktion Den uudsigelige æstetiske funktion MODTAGEREN Den implicitte modtager Den interaktive funktion Interaktive kommunikationsfunktioner Den faktiske modtager Receptionsanalyse Den kognitive reception

3 Den konative reception Den emotionelle reception OPSAMLING Opsamling af faktisk afsender og faktisk modtager ANALYSE AF USABILITY Troværdighed Opsamling DEN NYE HJEMMESIDE OPTIMERING AF HJEMMESIDEN VORES PRODUKT KONKLUSION PROCESBESKRIVELSE ANSVARSLISTE LITTERATURLISTE Vedlagte bilag: Bilag 1: Transskribering IP1 Bilag 2: Transskribering IP2 Bilag 3: Transskribering IP3 Bilag 4: Transskribering IP4 Bilag 5: Spørgeguide til brugerundersøgelse af Trilliums hjemmeside Bilag 6: Andre hjemmesider Bilag 7: Screendumps af Trilliums hjemmeside Bilag 8: Image Bilag 9: Internettet Bilag 10: Farveteori 3

4 Indledning Udviklingen i samfundet har bevirket, at der i dag er stor konkurrence blandt virksomheder. Det bliver derfor i højere grad imaget, som skal sørge for at få kunder til virksomheden, da kunder ikke på samme måde er nødsaget til at købe den ene virksomheds produkt; der findes alternativer, som både kan være billigere og have en bedre signalværdi. Derfor er det vigtigt at have et godt image. Virksomheder har mange forskellige muligheder for at sprede sit budskab; specielt har mange virksomheder taget internettet til sig og oprettet en hjemmeside. Internettet udvikler sig med en fart, der ikke ligner noget andet medie, vi har i dag, og der er nu på internettet akkumuleret en enorm mængde viden. Vi har derfor vænnet os til, at internettet er det første sted, vi søger, når vi mangler information af en hvilken som helst art. Desværre er der mange virksomheder, som enten ikke er rustet til eller ønsker at yde den indsats, som er nødvendig for, at man får en troværdig hjemmeside, som stemmer overens med den fysiske virksomheds udtryk, da det er en krævende og konstant opgave at vedligeholde en hjemmeside. En uoverskuelig og dårligt designet hjemmeside vil ikke virke troværdig, da virksomheden bag dermed ikke vil fremstå som professionel. Et af de vigtigste mål med et godt webdesign består i at etablere din pålidelighed som et professionelt drevet foretagende. (Nielsen 2001:98). Vi har på dette semester samarbejdet med en virksomhed, der tilbyder behandlinger som massage og zoneterapi m.m., hvor indehaveren har oplevet, at deres hjemmeside gav en kunde indtryk af et alternativt sted, hvilket ikke stemmer overens med virksomhedens egen opfattelse. Her foreligger derfor en formodning om en kommunikationsbrist på hjemmesiden, og der vil derfor være en opgave af kommunikativ karakter. Virksomheden vil meget gerne have optimeret deres hjemmeside, så den giver et mere professionelt indtryk. Dette projekt kommer derfor til at have fokus på professionalisme og troværdighed, usability og hjemmesidedesign. Indkredsning af problem Trillium instituttet er et sted, som tilbyder behandlinger inden for yoga, fysioterapi, massage, zoneterapi m.m. Trillium fokuserer på at have bruttolønsordninger 1, og disse udgør i dag størstedelen af deres kundekartotek. 1 Bruttolønsordninger er en måde, hvorpå man kan betale for behandlingen over bruttolønnen. 4

5 Indehaver af virksomheden, Mette Andersen, har oplevet, at Trillium er blevet betegnet som et alternativt behandlingssted. Senest valgte en potentiel kunde af denne grund Trillium fra. For indehaveren er noget alternativt det modsatte af professionelt, og derfor hænger udtalelsen ikke sammen med hendes opfattelse af Trillium, og det er grunden til, at de overvejer at få en ny hjemmeside. Efter første møde med indehaveren diskuterede vi indbyrdes omkring begreberne professionel og alternativ ; vi kom frem til, at alternativ ikke for os er det modsatte af professionel. Professionalisme er ifølge Politikens Nudansk Ordbog(2005) faglig dygtighed i udøvelsen af et erhverv. Alternative behandlinger er ifølge ordnet.dk/ddo defineret som behandlingsmetoder, hvis virkning ikke er videnskabeligt dokumenteret. I den forstand er det forståeligt, at hun ikke vil have sin virksomhed til at fremstå alternativt. Det stillede os pludselig i en gråzone i den forstand, at der dermed ikke udelukkende er tale om et kommunikationsproblem. Hvis en kunde opfatter en behandlingsform som alternativ, så er det ikke sikkert en hjemmeside eller beskrivelserne af behandlingerne kan ændre denne holdning. Vi har derfor i udformningen af problemformuleringen valgt udelukkende at vægte professionalismen ved hjemmesiden, da vi mener, at hjemmesiden har brug for et nyt design. Ved første øjekast er hjemmesiden uoverskuelig, kedelig og umiddelbart amatøragtig. Derudover er den opbygget efter en standard template, hvilket vi opfatter som et tegn på, at der ikke er brugt meget tid på at udvikle eget design. Vi mener, det er nødvendigt at undersøge receptionen af den gamle side for at finde ud af, hvad der fungerer og ikke fungerer på hjemmesiden. Et website skal underlægges samme krav om professionalisme som enhver anden kommunikationsaktivitet. Kun på den måde kan der opnås en sammenhæng mellem virksomhedens tilstedeværelse i cyberspace og i virkelighedens verden, så de ikke modarbejder hinanden, men tilsammen understøtter og udvikler virksomhedens image. (Appel & Borup 2001:11). Vi mener, troværdighed er en forudsætning for, at noget kan være professionelt. En utroværdig hjemmeside kan ikke give indtryk af en troværdig virksomhed. Derfor kommer troværdighed til at være et centralt emne i projektet. 5

6 Problemformulering Vi ønsker at opnå indsigt i, på hvilke punkter, der er uoverensstemmelser mellem det indtryk hjemmesiden udsender, og det professionelle indtryk Trillium instituttet ønsker at give. Vi er interesserede i at afdække, hvordan det er muligt at udforme en hjemmeside for Trillium, der udstråler troværdighed og professionalisme. Vi vil tage udgangspunkt i en analyse af hjemmesiden ud fra Lisbeth Thorlacius visuelle kommunikationsmodel, hvor vi vil identificere de fremtrædende funktioner på hjemmesiden. Efterfølgende vil vi se på effekten af disse fremtrædende funktioner med inddragelse af usability og teori om troværdighed på hjemmesider. Derefter vil vi efterstræbe at fyldestgøre Thorlacius model ved at inddrage den faktiske afsender og modtager. Vi vil til et møde med afsender undersøge afsenders intention med hjemmesiden, og vi vil udføre en receptionsanalyse med tilføjede elementer fra tænke-højt-test af den nuværende hjemmeside med fire brugere. Vi vil undersøge, om afsenders intention med hjemmesiden bliver mødt, samt hvordan hjemmesiden opleves af modtageren, og om disse to stemmer overens. Derefter vil vi anvende resultaterne fra analysen til at lave et nyt hjemmesidekoncept, hvor vi vil redesigne de elementer, som ifølge analysen og IPerne ikke fungerer optimalt på den nuværende hjemmeside. Vi vil ikke producere en fuldt funktionel hjemmeside, vi vil i stedet udforme et udkast til et nyt design samt en oversigt og forklaring på samtlige elementer på den nye hjemmeside. Strategisk platform Vi har i arbejdet med vores kommunikationsplanlægning taget udgangspunkt i Preben Sepstrup og Pernille Fruensgaards(2010) model til kommunikations- og kampagneplanlægning(2010:183). Modellen har hjulpet os til at skabe overblik over kommunikationssituationen, samt hvilke elementer det har været nødvendigt at have med i kommunikationsarbejdet. Modellen fungerer således som strategisk platform for vores fremgangsmåde. Vi har indledende anvendt modellen som medtænkning til udformning af problemformuleringen særligt i definitionen af, om der er tale om et kommunikationsproblem. 6

7 Teorivalg Selvom mediet i form af Trilliums hjemmeside var valgt på forhånd, har det stadig været nødvendigt at undersøge, hvilke elementer man skal være opmærksom på, når man arbejder med internettet som medie, da kommunikationen skal indrettes derefter. Thorlacius visuelle kommunikationsmodel(2002) ligger til grund for dele af analysen, og vi har valgt at anvende hendes model, da den giver et godt overblik over, hvad der er fremtrædende på en hjemmeside. Modellen introducerer det kommunikative i de visuelle aspekter af hjemmesiden og er unik i sin udformning. Modellen kombinerer det æstetiske og funktionelle ved hjemmesider, da hun mener, begge disse aspekter skal prioriteres(thorlacius 2002:14). Hendes model indeholder begrænset teori om, hvad det betyder, når en af funktionerne er mere fremtrædende end en anden. Derfor har vi valgt at inddrage usability og teori om troværdighed på hjemmesider. Thorlacius skriver selv, at modellen skal ses som et supplement til andre bøger om funktionalitet og brugervenlighed.(thorlacius 2002:14). Vi inddrager derfor nogle af Jakob Nielsens tanker om usability(2001). Vi er dog klar over, at hans tilgang til hjemmesidedesign repræsenterer en af mange forskellige opfattelser. Vi har inddraget både Nielsen og Rolf Molich(2003) i afsnittet om usability. Molich er langt hen af vejen enig med Nielsen, men han bidrager med nogle vigtige pointer, som vi ikke umiddelbart fandt i Nielsens teori. Vi bruger usability til at sige noget om, hvad det betyder for hjemmesiden, at den har visse fremtrædende kommunikationsfunktioner. Usability vil især blive inddraget i forbindelse med troværdighed og i designprocessen af den nye hjemmeside. Vi inddrager også nogle af Appel og Borups tanker(2001), som omhandler kommunikationen på internettet ud fra et mere generelt kommunikationsperspektiv end det grafiske og tekniske. Vi inddrager Elisabeth Hoff-Clausens teori om organisationers troværdighed på hjemmesider(2002), da vi ønsker at få et mere uddybende syn på troværdighed. Denne teori er særligt rettet mod organisationers troværdighed på internettet, derfor vil der være fokus på, hvilke problemstillinger det medfører i forhold til etos. Projektets opbygning Vi vil begynde med at gøre rede for vores videnskabsteoretiske ståsted i hermeneutikken samt vores kommunikationsforståelse, hvorefter vi vil redegøre for Thorlacius kommu- 7

8 nikationsforståelse og hendes udgangspunkt for modellen, og vi vil med gennemgangen bl.a. vise, at vores overordnede kommunikationsforståelse er i overensstemmelse med Thorlacius. Herefter vil vi give en introduktion til vores empiriske metoder, som i dette projekt vil bestå af receptionsundersøgelse med indlejret tænke-højt-test. Der vil i sammenhæng med beskrivelsen af vores empiriske metoder også være konkrete overvejelser og beskrivelser af udførelsen af vores empiri. Derefter vil vi gennemgå den teori, vi finder det nødvendigt at anvende, for at kunne gennemføre en fyldestgørende analyse: Profilering, Thorlacius visuelle kommunikationsmodel, usability og hjemmesidedesign, troværdighed og farve. Vi har valgt overordnet at lave to analyser af hjemmesiden. I den ene analyse vil vi anvende Thorlacius model på hjemmesiden, hvor vi vil inddrage både den faktiske afsender og modtager. Vi vil udpege og beskrive de fremtrædende funktioner på hjemmesiden, før vi overordnet vil kunne konkludere om det professionelle indtryk, afsender ønsker at give, er i overensstemmelse med det indtryk, hjemmesiden udsender. I den anden analyse vil vi anvende usability og troværdighedsteori sammen med citater fra receptionsundersøgelsen til uddybende at kunne udtale os om hjemmesiden som værende funktionel og professionel. Vi vil sammenfatte de punkter, vi i analysen kommer frem til, ikke fungerer optimalt eller mangler på hjemmesiden for at have et afsæt til redesignet af hjemmesiden. Herefter vil vi gennemgå den nye hjemmeside, hvor vi illustrerer med billeder og beskrivelser af det nye design. Vi vælger at udføre designet i et billedredigeringsprogram, da det for os vil blive det bedste og mest vellignende resultat, da vi ikke besidder de fornødne tekniske forudsætninger for at producere en hjemmeside. I konklusionen vil vi kort gøre rede for resultaterne fra vores undersøgelse af den eksisterende hjemmeside, og dermed også klarlægge om der er overensstemmelse mellem det fysiske og virtuelle udtryk af Trillium. Derefter vil vi forklare, hvad der gør en hjemmeside troværdig og professionel med afsæt i de tanker, vi har gjort os i forbindelse med optimeringen af hjemmesiden. Afslutningsvist vil vi give en kort redegørelse for vores arbejdsproces i forhold til skrivning af projektet og fordeling af ansvar i en procesbeskrivelse og ansvarsliste. 8

9 Temarammeredegørelse Vi vil følgende redegøre for den temaramme, vi har arbejdet ud fra, hvor en definition af medieformidlet kommunikation indgår. Sjette semesters temaramme Medieformidlet kommunikation øger vores grundlæggende viden om kommunikation i organisationer, denne gang med fokus på medier og medieformidlet kommunikation og primært ekstern kommunikation frem for intern kommunikation, som det forholdte sig på femte semester. Der gives på semestret en introduktion til den medieformidlede kommunikation, som indbefatter forskellige former for medier; digitale, trykte og audiovisuelle. Herudover gives der en introduktion til de centrale genrer samt formidlingsformer og -sammenhænge. Formidlingen bliver beskuet fra både modtager- og afsenderperspektiv med fokus på fænomener som receptionsundersøgelse, medievalg, identifikation af kommunikationsproblemer og udformning. Dette har sat os i stand til at gennemføre en målrettet kommunikationsindsats og et kommunikationsprodukt. Semestret er dermed både teoretisk, analytisk og praktisk. Vi har på dette semester samarbejdet med en ekstern rekvirent, og det primære mål for projektet er, at rekvirentens informationsbehov klarlægges, behandles og løses. Der skal sammen med projektet udfærdiges et medieprodukt, som enten udformes ud fra forhåndsundersøgelser eller som efterfølgende modtagertestes. Denne opbygning gør også, at vi lærer at fokusere på både afsender- og modtagersiden af processen. Medieformidlet kommunikation skal analyseres i lyset af, at det er kommunikation, der foregår gennem et medie, hvor afsender ikke er i direkte kontakt med sin modtager. Genreforhold bliver dermed også et vigtigt element, da genren er noget, der gør kommunikationsbudskabet lettere gennemskueligt for både afsender og modtager. Gennem bachelorprojektet benytter, forstår og reflekterer vi over teori, metode og praksis. Derudover vurderer vi teoretiske og praktiske problemstillinger og vælger derpå relevante analyse- og løsningsmodeller. At kunne identificere egne læringsbehov er endnu en opgave til os gennem bachelorprojektet, vi skal altså være i stand til at vurdere, hvad der er bedst for rekvirenten og dermed lytte til, hvad denne ønsker for sin virksomhed, men ikke lade det overskygge, hvad vi opfatter som værende det vigtige at arbejde på. 9

10 Følgende vil vi beskrive semestrets kurser, og hvad vi i projektarbejdet har anvendt fra dem: I kurset Modtageren i medieformidlet kommunikation blev vi introduceret til receptionsundersøgelsen og dennes muligheder. Denne viden har vi brugt til udformningen af vores egen receptionsundersøgelse. Den viden, vi har fra kurset Analyse af indhold og budskab i mediernes kommunikation, har vi anvendt gennem vores analyse af medieproduktets form og indhold. Det er i dette fag, vi er blevet introduceret til Thorlacius kommunikationsmodel. I Medier og virksomhedskommunikation: afsenderen i ekstern organisationskommunikation har vi lært om afsenderen i ekstern organisationskommunikation, herunder afsenders overvejelser om medier, tekster og modtager. Gennem kurset er vi blevet i stand til at analysere kommunikationsproblemer i organisationers internt og eksternt medieformidlede kommunikation, hvor vores fokus har ligget på de tilknytninger, der er mellem virksomhedens identitet, profil og image. Kurset Hjemmesider incl. Photoshop bestod i en introduktion til programmet Photoshop med fokus på billedbehandling, med henblik på at kunne bruge det til at redigere de billeder, vi skal have på hjemmesiden. Vi har også anvendt Photoshop til at lave et udkast til den nye hjemmeside. Audiovisuelle og digitale medier er et kursus, hvor vi har lært om forskellige audiovisuelle og digitale former for kommunikationsmuligheder herunder bl.a. Facebook. Vi har brugt kurset i forhold til viden om virksomhedens information, formidling og markedsføring, som er udformet via en hjemmeside. Udvikling af strategisk medieformidlet kommunikation har været et kursus, hvor vi er blevet præsenteret for det at planlægge en kommunikationskampagne. Vi har derudover fået viden om Preben Sepstrups og Pernille Fruensgaards bog "Tilrettelæggelse af information", som vi har brugt i planlægningen af vores kommunikative arbejde. 10

11 Metode Vi vil følgende forklare vores videnskabsteoretiske tilgang og kommunikationsforståelse. Herefter vil vi give en introduktion til vores empiri og derpå redegøre for receptionsundersøgelse og herunder for, hvordan vi har udført vores. Derefter vil vi introducere til vores kommunikationsplanlægning, og afslutningsvis vil vi redegøre for Thorlacius kommunikationsforståelse. Vi arbejder i projektet ud fra det humanistiske paradigme, som bl.a. kendetegnes ved at anvende den kvalitative metode, have et fortolkende perspektiv og placere forståelsesansvaret hos modtager(sepstrup og Fruensgaard 2010:37). Vi anvender den kvalitative metode, idet vi i projektet foretager en receptionsundersøgelse, hvor vi netop ser på modtagers forståelse af den pågældende hjemmeside. Hermeneutik Vi går i projektet hermeneutisk til værks, hvor vi fortolker for at forstå. Vi arbejder ud fra den filosofiske hermeneutik, som undersøger, hvad der forekommer, hver gang vi mennesker fortolker og forstår. Den filosofiske hermeneutik arbejder således med forståelsen af menneskets omgang med verden i alle dets afskygninger, den arbejder ikke udelukkende med sproglige fænomener. Hermeneutikken undersøger og forklarer fortolkningen og forståelsen.(gulddal & Møller 1999:9-10). Ifølge hermeneutikken er opnåelsen af erkendelse dialogisk, da hermeneutisk aktivitet altid foregår mellem to eller flere parter, hvor dialogpartneren ikke nødvendigvis er et andet menneske, men lige så vel kan være en tekst eller et maleri(gulddal & Møller 1999:12). Vi fortolker for at forstå. Vi foretager ikke et valg om at forsøge at forstå, det sker automatisk, det er vores måde at forholde os til verden på, og det er på baggrund af vores forståelse af verden, at vi forstår.(gulddal & Møller 1999:30). Vi fødes ind i en bestemt kultur, hvor vi ubevidst overtager kulturens skikke og normer, som vi ikke har mulighed for at fravælge; derfor har vores fordomme og forforståelse også indvirkning på vores fortolkning og forståelse(gulddal & Møller 1999:35). Vi kan således aldrig opnå fuld objektivitet, da vi altid vil være bundet til vores kultur(gulddal & Møller 1999:37). Vi er i arbejdet med projektet klar over, at vi arbejder ud fra vores kulturelle ståsted, som gør, at vi anskuer verden på en bestemt måde. Vi forsøger så vidt muligt at være opmærksomme på dette, så vi ikke bliver for subjektive i vores forståelse og fortolkning. Hermeneutikken opererer også med den hermeneutiske cir- 11

12 kel, hvor der eksisterer et samspil mellem del og helhed; delene forstås ud fra helheden, og helheden forstås ud fra delene.(gulddal & Møller 1999:19). Det gensidige afhængighedsforhold, der eksisterer mellem del og helhed, gør, at fortolkningen er en proces, der pendler frem og tilbage mellem enkeltiagttagelser og deres overordnede sammenhæng(gulddal & Møller 1999: 20). I projektet kan de enkelte afsnit ses som delene, som tilsammen udgør det samlede projekt, eksempelvis er indledningen, teorien, metoden og analysen dele, som alle indgår i det samlede projektet. Indholdet i projektet kan kun forstås på baggrund af delene, og delene er afhængige af, hvad vi vil sige med hele projektet. Det er i dette sammenspil mellem del og helhed, at meningen opstår. Vores kommunikationsforståelse Inden for moderne kommunikationsforskning findes der to grundlæggende paradigmer; transmissionsparadigmet og interaktionsparadigmet. Kommunikation defineres inden for transmissionsparadigmet som transmission af et budskab fra en afsender til en modtager (Frandsen, Johansen, Nielsen 2005:34). Kommunikation betragtes som en lineær proces, hvor budskabet udgår fra afsender, og modtager ses som det passive offer for en kommunikationsindsprøjtning. Modtager har således ingen indflydelse på kommunikationen, og hvis budskabet ikke opnår den ønskede effekt hos modtager, er der tale om en kommunikationsfejl. (Frandsen et al 2005:35). Kommunikation inden for interaktionsparadigmet defineres som social interaktion mellem mennesker med henblik på at frembringe og udveksle betydning. Kommunikation er dermed en dynamisk proces, hvor både afsender og modtager fortolker budskabet ud fra deres kulturelle kontekst. Kommunikation betragtes altså som mere end blot overførsel af et budskab.(frandsen et al 2005:36). Vi baserer vores kommunikationsforståelse på interaktionsparadigmet, da vi mener, betydning skabes i samspil mellem afsender og modtager. Vi mener ikke, afsender blot kan overføre et budskab, som enhver modtager ville opfatte ens, da vi er individer med hver vores forståelseshorisont. Vores kommunikationsforståelse er dermed i overensstemmelse med vores videnskabsteoretiske ståsted. Vores kommunikationsforståelse er også i overensstemmelse med Thorlacius kommunikationsforståelse, som ligeledes mener, at betydning skabes i samspil mellem afsender og modtager, hvilket vi til sidst i metoden vil redegøre for. 12

13 Vores empiri Vi anvender i projektet den kvalitative metode i form af en receptionsundersøgelse af Trilliums hjemmeside, hvortil vi foretager kvalitative interviews kombineret med elementer fra tænke-højt-test, hvilket er en del af usability testing. En tænke-højt-test går i sin enkelhed ud på, at en testperson skal tænke højt, mens vedkommende interagerer med den hjemmeside, som testes. På den måde kan man få indblik i testpersonens tankegang, og hvordan testpersonen agerer på hjemmesiden.(nielsen 1993:195). Grunden til, vi vælger at trække elementer fra usability testing ind, er, at vi på den måde mener, at IPerne bedre vil få en varieret oplevelse af hjemmesiden i stedet for, at de på må og få selv skal surfe rundt på hjemmesiden. Fremgangsmåden for vores receptionsundersøgelse foregår således, at vi først stiller IPerne nogle indledende spørgsmål, hvorefter vi stiller dem nogle opgaver på hjemmesiden, som de skal udføre mens de tænker højt. Efter opgaverne er løst, stiller vi spørgsmål på baggrund af deres oplevelser med hjemmesiden 2. Ifølge Kvale er fordelen ved det kvalitative interview dets åbenhed(kvale 1994:92), hvilket netop er vigtigt for os ift. at få IPerne til at tale frit om deres oplevelser på og af hjemmesiden. Ved at anvende den kvalitative metode er vi klar over, vi ikke kan sige noget generelt gyldigt om hjemmesiden. Vi ønsker at anvende vores empiri som de enkeltstående tilfælde, de er. Vi er også bevidste om, at vi ved at have kombineret vores kvalitative interview med kvantitative undersøgelser kunne have indhentet flere svar og dermed bedre være i stand til at sige noget mere generelt gyldigt om hjemmesiden. Dette har vi fravalgt, da vi har vurderet, at vi ikke vil have plads til at yde begge undersøgelser retfærdighed og stadig behandle dem på et tilstrækkeligt videnskabeligt niveau. Receptionsundersøgelse Receptionsundersøgelsen er et studie af, hvordan mennesker skaber mening i mødet med medier. Det er således ikke mediet, men mennesket der undersøges.(schrøder, Drotner, Kline, Murray 2003:147). Receptionsundersøgelsen baseres på det kvalitative forskningsinterview, hvor interviewet anvendes til at tydeliggøre den interviewedes oplevelser med et pågældende medie(schrøder et al. 2003:143). 2 Spørgeguiden kan ses i bilag 5. 13

14 Receptionsundersøgelser skal leve op til standardkriterierne for pålidelighed, validitet og generalisering, for at en pålidelig receptionsundersøgelse kan opnås(schrøder et al. 2003:147): For at kriteriet for pålidelighed opnås må dataindsamlingen og fortolkningen af denne følge bestemte procedurer, så subjektive fordomme mindskes i processen. Undersøgelsen må udføres således, at det er tydeligt, at det er den interviewedes oplevelse med det pågældende medie, der gengives og ikke forskerens forudindtagede opfattelse af, hvordan mennesker oplever det pågældende medie.(schrøder et al. 2003:147). Vi bestræbte os på at lade den interviewede tale mest muligt i interviewet, så det var deres oplevelser og tanker, der var i fokus og ikke vores forestilling om, hvordan den interviewede oplevede hjemmesiden. Validitet har at gøre med troskab i forhold til det virkelighedsbillede, som receptionsundersøgelsen påstår at tegne af den virkelige verden. Schrøder et al. ser ikke interviewet som noget, der skal grave kernen af den interviewedes oplevelser frem men nærmere som en katalysator for at aktivere forståelsesprocessen i forhold til det pågældende medie.(schrøder et al. 2003:147-48). Vi stræbte efter at stille IPerne åbne spørgsmål og give dem god tid til at svare på dem. Vi forsøgte dermed at lade interviewet foregå i den interviewedes eget tempo. Vi bestræbte os på at lade dem tale helt ud, inden vi stillede dem nye spørgsmål. I kvalitative undersøgelser har generalisering ikke noget med repræsentativitet at gøre, da man aldrig kan være helt objektiv. Det betyder ikke, at kvalitative undersøgelser ikke kan have generelle implikationer for, hvordan vi mennesker tænker om mediers indflydelse.(schrøder et al. 2003:147-8). 14

15 Vi har interviewet fire personer og har på den måde heller ikke nok materiale til at kunne sige noget generelt, hvilket heller ikke er vores intention. Vi vil på baggrund af vores interview og deres oplevelser med hjemmesiden se på, om der er nogle tendenser, der går igen. Planlægning af receptionsinterview Der er flere elementer, man må være opmærksom på i planlægningen af et receptionsinterview: Kommunikationssituation Det, der skal have den højeste prioritet, er at få den interviewede til at tale frit om deres oplevelse med det pågældende medie. Der skal skabes en kommunikationssituation, da de forskellige kommunikationssituationer hver har tilknyttet bestemte kulturelle normer for begyndelse, afslutning, turtagning og at stille spørgsmål. Den mest produktive form for kommunikationssituation er en venskabelig samtale mellem fremmede.(schrøder et al. 2003:149). Inden interviewene begyndte, informerede vi IPerne om, hvordan interviewet ville komme til at foregå. Vi opfordrede dem til at tage sig god tid til både at svare på spørgsmålene og udføre de opgaver, vi stillede dem. Vi mente, at vi på den måde kunne få dem til at slappe af og føle sig godt tilpas, når det foregik i deres eget tempo. Vi mente ligeledes, at det ville føre til en mere åben snak fra interviewerens side, når de oplevede, at der var plads til, de kunne tale frit. Sted På grund af den usymmetriske magtfordeling, der kan forekomme i interview, er det er en god idé at vælge et sted, hvor den interviewede føler sig tilpas, det kan være personens eget hjem eller arbejde.(schrøder et al. 2003:150). Vi mødte to IPer på deres arbejdsplads, og to IPer mødte vi hjemme hos dem selv. I alle tilfældene fik IPerne selv lov at vælge, hvor interviewet skulle foregå. Enkeltmands- eller gruppeinterview I planlægningsprocessen må man vurdere, hvor fokus skal ligge, og deraf om man vil udføre enkeltmands- eller gruppeinterview. I enkeltmandsinterview er der for det meste tale om samme form for kommunikationssituation, da der kun er den interviewede og inter- 15

16 vieweren til stede.(schrøder et al. 2003:151). Enkeltmandsinterview betegnes ofte som dybdeinterview, da den enkelte person får mere tid til at tale, og spørgsmålene kan rettes direkte til den enkelte.(schrøder et al. 2003:153). Gruppeinterviewet er kendetegnet ved både at inkludere forskelligartethed og bred enighed. Det bringer forskellige mennesker sammen, som hver perciperer forskelligt, hvilket fører til diskussioner, enighed og uenighed, kommentarer og forhandlinger. Der forekommer dermed i gruppeinterviewet en anden form for interaktion end i enkeltmandsinterviewet.(schrøder et al. 2003:153). Vi valgte at anvende enkeltmandsinterview, da vores interview indebar nogle opgaver på hjemmesiden, som, vi mente, ville være mest fordelagtige at løse enkeltvis. Derudover ønskede vi ikke, at IPerne kunne påvirke hinanden i deres vurdering af og oplevelser med hjemmesiden, da vi gerne ville have flere meninger om hjemmesiden frem. Forberedelse til feltarbejde Design af interviewguide Det er en god idé at have interviewspørgsmålene skrevet ned og medbragt til interviewet(schrøder et al. 2003:156). Vi havde interviewspørgsmålene med på en computer, så vi ligesom IPen sad ved en computer. Vi udførte interviewguiden ud fra det formål, at vi ville finde ud af, hvilke elementer der i den interviewedes opfattelse gjorde hjemmesiden mere eller mindre professionel og troværdig. Rekruttering af interviewpersoner I en receptionsundersøgelse udvælges IPerne ikke tilfældigt, de udvælges efter bestemte karakteristika, som er vigtige for undersøgelsen. I udvælgelsen af interviewpersoner er det vigtigt at overveje hvem og hvor mange, man skal interviewe, og hvordan man skal få fat på dem. Ift. hvor mange der skal interviewes, er anbefalingen, at stræbe efter så bred mangfoldighed som muligt.(schrøder et al. 2003: ). Vi valgte, at interviewe fire personer, og vi stillede et kriterium om, at to personer i forvejen kendte til Trillium og to personer ikke kendte til Trillium. Dette besluttede vi for at få forskellige øjne på hjemmesiden. Vi mente også, det ville give os forskelligartede svar. Trillium fandt to personer, som var vant til at få behandlinger hos dem. Vi fandt selv de to personer, som ikke kendte til stedet. Vi gik efter, hvem der havde tid og lyst til at deltage. 16

17 Transskribering Vi har valgt at transskribere vores empiri, da en tekst er nemmere at arbejde med end lydoptagelser. Der er mange forskellige transskriberingsmetoder med varieret grad af detaljer. Det er derfor altid et vurderingsspørgsmål, hvor mange detaljer der skal med. Vi har ud fra vores projekt vurderet, at en almindelig transskribering af, hvad der bliver sagt uden yderligere detaljer, er det, vi finder mest passende, da vi udelukkende fokuserer på indholdet i IPernes udtalelser og ikke på detaljer. Vi følger danske retskrivningsregler, og har derfor ikke transskriberet dialekt, men vi har transskriberet, det IPerne siger, og derfor forekommer der nogle steder gentagelser af ord og sætninger med mærkelig tegnsætning, da IPerne nogle gange gentager sig selv og ikke færdiggør deres sætninger. 17

18 Vores kampagneplanlægning Vi har i planlægningen af vores kommunikationsindsats arbejdet ud fra Sepstrup og Fruensgaards model til kampagneplanlægning. Vi vil følgende redegøre for modellen og under de forskellige punkter forklare vores anvendelse heraf. Platform Platformen er udgangspunkt for afsenderens opgaveformulering i forhold til de ansvarlige for udformning og medievalg(sepstrup & Fruensgaard 2010:183). Platformen består af en kampagnestrategidel og en handlingsplandel(sepstrup & Fruensgaard 2010:183). 18

19 Kampagnestrategi En strategi skal i forhold til en organisations mål klarlægge: Hvor befinder vi os, hvad er situationen? Hvor vil vi gerne hen? Hvilke problemer og muligheder er der i denne sammenhæng? (Sepstrup & Fruensgaard 2010:192). Situationen er for Trillium, at de ønsker en ny hjemmeside, da den eksisterende er nogle år gammel og ikke længere helt tidssvarende. Deres problem ligger i, at de ikke selv har erfaring med at udforme hjemmesider og derfor ikke vidste, hvordan de skulle gribe situationen an. De muligheder, en ny hjemmeside giver dem, er at få en tidssvarende hjemmeside, som i højere grad realistisk og professionelt afspejler Trillium. Hjemmesiden er ikke blevet fornyet, siden den blev oprettet, så opdateringer af de nye behandlingsformer er blot blevet tilføjet uden at overveje, om hjemmesiden deraf er blevet uoverskuelig. Situationsanalyse Situationsanalyse handler om at identificere og forstå problemet. Situationen, som afsenderen er i og som afsenderen ønsker at nå frem til, beskrives. Når man står overfor et problem, skal det afgøres, om problemet er af en kommunikationsmæssig karakter. Det gøres ved at se på, hvilke muligheder der er for at løse problemet. Hvis muligheden er en ændring af kommunikationen på den ene eller anden vis, så er der tale om et kommunikationsproblem. Hvis kommunikationen derimod kun er en del af løsningen, så vil det ikke længere blive opfattet som værende af kommunikationsmæssig karakter, og en kommunikationskampagne vil ikke kunne løse problemet.(sepstrup & Fruensgaard 2010:197). Vores rekvirent vidste fra starten, at de gerne vil ændre deres måde at kommunikere på, da de af en potentiel kunde er blevet fravalgt med begrundelsen, at deres hjemmeside ser ud til at afspejle et alternativt behandlingssted. Det er ikke den opfattelse, de har af sig selv og dermed heller ikke det indtryk, de ønsker, deres kunder skal have af dem. Dette er umiddelbart ikke et kommunikationsproblem, da det er individuelt, om man opfatter noget som alternativt. Indehaveren mener, at løsningen er at omskrive deres webtekster på en måde, så Trillium kommer til at fremstå som et mere professionelt behandlingssted. Hun vil altså bruge sproget til at overtale sine kunder til at ændre deres holdning om dem, hvilket ikke er noget, vi ser som muligt med den kommunikationsforståelse, vi arbejder 19

20 ud fra. Der er stadig det problem, at man ikke på baggrund af en tekst kan tvinge en modtager til at opfatte behandlingsformer som ikke-alternative, selvom de er beskrevet med et professionelt sprog. Derudover kan man ikke tvinge modtageren til at læse om den enkelte behandlingsform. Derfor er der ikke udelukkende tale om et kommunikationsproblem. Mål Indenfor strategisk kommunikation findes der tre typer mål; organisationsmål, kampagnemål og hjælpemål. Det er vigtigt at være opmærksom på, hvilken type mål man arbejder med. Det ene mål er ikke bedre end det andet, men det er vigtigt at vælge det rigtige, så resultatet af en kampagne har en effekt på det egentlige problem og ikke blot opfylder det opsatte mål, som måske var en forkert type eller et dårligt mål i forhold til selve problemet.(sepstrup & Fruensgaard 2010: 206). Det overordnede mål er, at hjemmesiden skal fremstå professionel og afspejle afsender. Der ønskes med hjemmesiden at fortælle potentielle kunder, at Trillium er et professionelt team af behandlere, som vil kunne hjælpe med stort set alle former for skavanker. Derudover ønsker Trillium at gøre rede for de behandlings- og træningsformer, de tilbyder, samt give en overordnet introduktion til Trillium og deres behandlere. På sigt skal hjemmesiden også fungere som et salgskatalog, hvor man kan læse mere om de pakkeløsninger, Trillium tilbyder virksomheder. Målgruppe Det er vigtigt at have en godt afgrænset målgruppe, da det hjælper til at forstå afsenders problemer(sepstrup & Fruensgaard 2010:216). Målgruppen er på forhånd defineret af Trillium til at være ansatte i virksomheder, som har en bruttolønsordning med Trillium, og virksomheder som i købssituationer skal tage beslutningen, om de skal oprette en bruttolønsordning med Trillium. Kommunikationsform Der findes tre former for kommunikation: massekommunikation, netværkskommunikation og ukonventionel kommunikation. De er ikke entydige, de er gensidigt afhængige, de overlapper hinanden og er alle relevante og meningsfulde.(sepstrup & Fruensgaard 2010:237). I massekommunikation kender afsenderen ikke den enkelte modtager personligt, og massekommunikation forklares som: opbevaring og transport af information til flere modtagere samtidig eller forskudt. (Sepstrup & Fruensgaard 2010:26). Netværks- 20

Vi vil løbende forholde os kritiske, da vi mener sammenhængen mellem anvendelse og kritik bedst skinner igennem på denne måde.

Vi vil løbende forholde os kritiske, da vi mener sammenhængen mellem anvendelse og kritik bedst skinner igennem på denne måde. English abstract In this project we concentrate on designing a new website for Trillium instituttet a treatment and wellness facility in Aalborg. They have previously been told that their website does

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

En virksomhedsprofilering af Krone Media. IT som medium for formidling, underholdning og erkendelse

En virksomhedsprofilering af Krone Media. IT som medium for formidling, underholdning og erkendelse 1 2 Titel: En virksomhedsprofilering af Krone Media Tema: IT som medium for formidling, underholdning og erkendelse Semester: INF6 Projektgruppe: 18 Gruppemedlemmer: Synopsis: Rasmus Eriksen Lise Tordrup

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Begrundelse af problemformulering... 4

1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Begrundelse af problemformulering... 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1 Problemfelt... 2 1.2 Problemformulering... 4 1.2.1 Begrundelse af problemformulering... 4 2. Teori... 4 2.1 Visuel og æstetisk kommunikationsmodel... 5 2.1.1

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation

Kommunikation. Kommunikation og massekommunikation Kommunikation Massekommunikation Kommunikationsteorier Samfundsvidenskabelige paradigme Humanistisk paradigme Kommunikationsmodeller Kommunikationsteoretisk historie. Kommunikation og massekommunikation

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1

Formål & Mål. Ingeniør- og naturvidenskabelig. Metodelære. Kursusgang 1 Målsætning. Kursusindhold. Introduktion til Metodelære. Indhold Kursusgang 1 Ingeniør- og naturvidenskabelig metodelære Dette kursusmateriale er udviklet af: Jesper H. Larsen Institut for Produktion Aalborg Universitet Kursusholder: Lars Peter Jensen Formål & Mål Formål: At støtte

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland

Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland Generelle ideer til Messecenter Vesthimmerland I det følgende har jeg skrevet refleksioner, spørgsmål og tanker vedr. hvilke områder jeg ser i kan forbedre og måske bør se nærmere på. Tankerne er inddelt

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau (e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2013 Grenå Tekniske Skole

Læs mere

Formidling og metode forår 2011. Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann

Formidling og metode forår 2011. Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann Formidling og metode forår 2011 Oplæg: Strategisk Kommunikation ved Paul R. Metelmann Skriv nonstop hvad vil jeg skrive projekt om? Skriv i 10 min med sort skærm eller uden at se på hvad du skriver på

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler

Færdigheds- og vidensområder. Hvordan lærer eleven dette. Eleven kan vurdere tekstens sproglige virkemidler. Eleven har viden om sproglige virkemidler Klasse: Mars (6.-7. klasse) Skoleår: 2016/2017 Fag: Dansk Uge/måned Emner/tema Kompetenceområde(r) August Poetry Slam Hvad underviser skal lære eleven Læsning:. Fremstilling: Fortolkning: Hvordan lærer

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune

Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune Principper for borgerdialog i Rudersdal Kommune I Rudersdal Kommune prioriterer vi den gode borgerdialog. For at styrke denne og for at give dialogen en klar retning er der formuleret tre principper for

Læs mere

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet

Kommunikation. af Finn Frandsen. Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet af Finn Frandsen Medie- og kommunikationsteorier historie og aktualitet Udgangspunktet for dette bind er dobbelt, nemlig for det første den banale konstatering, at kommunikationsforskningen har været genstand

Læs mere

E-shopping 17.12.2008. Vejleder: Ulla Konnerup. Gruppe 22, Hum. Inf. 3. Sem.

E-shopping 17.12.2008. Vejleder: Ulla Konnerup. Gruppe 22, Hum. Inf. 3. Sem. E-shopping 17.12.2008 Vejleder: Ulla Konnerup Gruppe 22, Hum. Inf. 3. Sem. 1 Titelblad Titel: E-shopping Typeenheder: 194533 (81 antal sider af 2400) Uddannelsessted: Aalborg Universitet Uddannelseslinje:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 13/14 HTX

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Den nye bollemodel (2002)

Den nye bollemodel (2002) 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe,

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og kommunikation Studieordning af 19. august 2015 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Studieplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 maj 2011 Institution Herningsholm Erhvervsskole, Handelsgymnasiet i Ikast Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

Grundlæggende kommunikationsteori og praksis. v/ Henriette Lungholt 26.8-2013

Grundlæggende kommunikationsteori og praksis. v/ Henriette Lungholt 26.8-2013 Grundlæggende kommunikationsteori og praksis v/ Henriette Lungholt 26.8-2013 Øvelse: Hvad kan vi gøre ved problemet? Cyklisternes livsverden Vi kan også sige det på andre måder Målgruppens behov og livsverden

Læs mere

Læseplan for valgfaget medier

Læseplan for valgfaget medier Læseplan for valgfaget medier Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Medieproduktion 4 Medieanalyse 6 Indledning Faget medier som valgfag er etårigt og kan vælges i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration

Bogklubben: Junior Pc-kørekort og Faget, fællesmål, IT-integration Bogklubben. Projektet henvender sig til dansk i 6. klasse. Målet er at eleverne: Arbejder med procesorienteret skrivning i et skolesamarbejde Arbejder med i fællesskab at udvikle en spændende fortælling

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Kommunikation på internettet

Kommunikation på internettet Engelsk institut Cand.ling.merc - speciale I.I.-profilen Forfatter: Jannie Uch Hansen Vejleder: Dorrit Bøilerehauge Kommunikation på internettet En komparativ analyse af Amnesty Internationals britiske

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv

Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Det psykiske arbejdsmiljø på danske sygehuse under Organisatoriske forandringer - set i et ledelsesperspektiv Speciale 4.semester, Den sundhedsfaglige kandidat, SDU Odense, januar 2011 Forfatter: Lene

Læs mere

Gruppe 1 begreber om kommunikation, community og brugerinvolvering

Gruppe 1 begreber om kommunikation, community og brugerinvolvering Gruppe 1 begreber om kommunikation, community og brugerinvolvering Med udgangspunkt i Lego's website vil vi analysere graden af brugerinvolvering og communitydannelse, som Lego.com lægger op til. Herunder

Læs mere

Visuel kommunikation - Markedsføring af Museumstjenesten -

Visuel kommunikation - Markedsføring af Museumstjenesten - Visuel kommunikation - Markedsføring af Museumstjenesten - Før Efter 8. Semester Naturvidenskabelig Informatik Aalborg Universitet Afleveret den 26/05/05 1 Institut For Kommunikation Projekttitel: Visuel

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9

INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING... 9 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION OG LÆSERVEJLEDNING............... 9 1 KOMMUNIKATIONSKULTUR.................... 13 Kommunikative kompetencer............................13 Udvælgelse af information................................14

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Kommunikationsmodellen

Kommunikationsmodellen Kommunikationsmodellen Kommunikationsmodellen Ingen kommunikation uden en afsender, et budskab og en modtager. I dette kapitel beskrives forskellige kommunikationsmodeller samt hvor, hvordan og hvorfor

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution VID Gymnasier Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Kommunikation/it

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014

SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 SIV Tysk Kursusevaluering efteråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) På hvilket

Læs mere

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN

som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN som genre og i et fagdidaktisk perspektiv BILLEDROMANEN Program 1. Billedromanen som genre Medier og modaliteter lidt fra sidste gang I forhold til Bakhtin 2. Opgaver og øvelser omkring Engelbert H Analyse

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune Brugerundersøgelse Virksomheder og Jord Marts, 2009 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune FORMÅL Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune De overordnede formål med brugerundersøgelsen: 1. at

Læs mere

Vi angriber analysen pragmatisk, men vedkender os overordnet Peirces tilgang, da vi kan tilslutte os at en fortolkning afhænger af fortolkeren,.

Vi angriber analysen pragmatisk, men vedkender os overordnet Peirces tilgang, da vi kan tilslutte os at en fortolkning afhænger af fortolkeren,. Forholdet mellem det forestillede og det tekstlige SAS - En semiotisk analyse af SAS website Internettet og websider er et forholdsvist nyt medie for virksomheder set i forhold til de mere traditionelle

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra

Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Innovationskompetence i Gymnasiet tænkt forfra Vurderingskriterier til brug i udvikling af undervisning og formativ og summativ evaluering af elevpræstationer [Version 1.0] Jan Alexis Nielsen August 2013

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166

Søren Gyring-Nielsen - 200672-2833 Videnskabsteori og metode - 4. semester synopse Aflevering 6. Maj 2010 Antal ord: 1166 Med udgangspunkt i min projektsemesteropgave, vil jeg i denne synopse forsøge at redegøre og reflektere for nogle af de videnskabsteoretiske valg og metoder jeg har foretaget i forbindelse med projektopgaven

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen

Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen Elisabeth Flensted-Jensen Fridda Flensted-Jensen KURSETS FORMÅL er at styrke dig i at bruge dig selv bedst muligt, når du kommunikerer på din arbejdsplads. Med nærvær og effektivitet. Du arbejder med din

Læs mere

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet

Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Strategisk t kommunikation i den danske museumsverden 2008 Marie Bysted-Sandberg - Center for Virksomhedskommunikation Anna Karina Kjeldsen - Center for Museologi Aarhus Universitet Forskningsundersøgelse

Læs mere

1.0 Indledning... 3. 1.1 Temaramme... 5. 2.0 Metode... 7. 2.1 Videnskabsteori... 8. 2.1.1 Hermeneutik... 8. 3.0 Teori... 11

1.0 Indledning... 3. 1.1 Temaramme... 5. 2.0 Metode... 7. 2.1 Videnskabsteori... 8. 2.1.1 Hermeneutik... 8. 3.0 Teori... 11 Forord Vi vil gerne give en stor tak til Nordjyske for deres samarbejdsvilje og imødekommenhed i forbindelse med vores henvendelser, og besøg på deres arbejdsplads. Det har været interessant at få indsigt

Læs mere

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren

del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Illustration 7.1 Lineær distribution slår over i dialogbaseret interaktion del 1: Eksponering og opmærksomhed Pia kender tegneserien, ser et tv-spot og googler traileren Liv kender ikke tegneserien, ser

Læs mere

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Workshop 10 Konflikter hører til det at være menneske og er derfor også en del af vores arbejdsliv Konflikterne kan derfor ikke undgås, men det

Læs mere

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an?

METODER I FAGENE. - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? METODER I FAGENE Hvad er en metode? - Den fremgangsmåde der bruges i fagene hvordan man griber tingene an? - Hvordan man går frem i arbejdet med sin genstand (historisk situation, roman, osv.) Hvad er

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske. KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Pia Fuglsang Bach, community redaktør, Berlingske KAPITEL ET... 9 LinkedIn for virksomheder Hvorfor have en virksomhedsprofil på LinkedIn?... 10 Overvejelser inden du

Læs mere

Interview i klinisk praksis

Interview i klinisk praksis Interview i klinisk praksis Videnskabelig session onsdag d. 20/1 2016 Center for forskning i rehabilitering (CORIR), Institut for Klinisk Medicin Aarhus Universitetshospital & Aarhus Universitet Hvorfor

Læs mere

Reflekstions artikel

Reflekstions artikel Reflekstions artikel Kommunikation/IT er et fag hvor vi lærer at kommunikere med brugeren på, og hvorledes mit produkt skal forstås af brugeren. Når man laver en opgave i faget, er det brugeren der lægges

Læs mere

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Det gode forældresamarbejde - ledelse. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde - ledelse - med afsæt i Hjernen & Hjertet Kl. 12.40 Tjek ind øvelse (drøftes i mindre grupper): - Hvilke spørgsmål kommer I med (til Hjernen & Hjertets dialogmodul)? - Hvad

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København

Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning for Bacheloruddannelsen i digitale medier og design ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. august 2009 Revideret pr. 17. marts 2011 Revideret pr. 20. december 2012 Revideret

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF

Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF Formalia AT 2 på Svendborg Gymnasium og HF AT 2 ligger lige i foråret i 1.g. AT 2 er det første AT-forløb, hvor du arbejder med et skriftligt produkt. Formål Omfang Produktkrav Produktbedømmelse Opgavens

Læs mere

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010

Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Eksamensprojektet - hf-enkeltfag Vejledning August 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende bekendtgørelser,

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere