Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside"

Transkript

1 Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside Endelig version ved Webredaktion 7. september 2006 Udarbejdet af webredaktionsgruppen Ulla Andersen, Kjellerup, Hans Jørgensen, Them Inger Buus, Them Jørgen Bech Pedersen, Silkeborg Jørgen Høst, Silkeborg Mogens Larsen, Silkeborg, Karen Thomsen, Silkeborg Max Jensen, Kjellerup Per Hofman Hansen, Silkeborg Silkeborg Biblioteks hjemmeside er et både meget synligt og vigtigt ansigt over for vores mange brugere. Det er her borgere og andre interessenter møder det virtuelle bibliotek på samme måde, som de møder os i det fysiske bibliotek. Hjemmesiden er et vigtigt kommunikationsværktøj, som i høj grad signalerer, hvem vi er, og hvad vi står for, og dermed er den også et væsentligt element i vores branding. Hjemmesiden er i dag en af bibliotekets kerneydelser. Silkeborg Bibliotek har en ambition om at skabe en af Danmarks allerbedste bibliotekshjemmesider. Hjemmesiden har følgende formål: At fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet At formidle information og kulturtilbud At servicere bibliotekets brugere på et højt niveau At skabe dialog mellem bruger og bibliotek At formidle adgang til bibliotekskatalogen At stille biblioteket til rådighed i alle døgnets timer og på alle ugens dage At gøre brugerne så selvhjulpne som muligt At udnytte internettets muligheder aktivt og kvalitativt At personalisere og målrette services til brugeren med hver deres specifikke behov At informere om nyt fra biblioteket f.eks. nyanskaffelser, arrangementer og kurser, nye tiltag og aktiviteter, ledige stillinger, faktuelle forhold og ændringer mm. 1

2 Den digitale formidling skal ske gennem tre primære indsatsområder, som vist på figur 1 Information, læring og viden: At levere struktureret og opdateret information af høj kvalitet samt understøtte brugerens læring. Oplevelse og kultur: At give inspiration og lyst til at gå på oplevelse gennem visuelle og oplevelsesmæssige udtryk og via gode brugeroplevelser. Dialog og selvbetjening: At invitere aktivt til dialog mellem bruger og bibliotek. At tilbyde indbydende og effektive selvbetjeningsløsninger. Information, læring og viden Hjemmeside Dialog og selvbetjening Oplevelse og kultur Fig. 1 Formidling Mål og strategi for Silkeborg Biblioteks hjemmeside skal ses i relation til Silkeborg Biblioteks vision og Silkeborg Biblioteks visuelle identitet. I de følgende afsnit beskrives strategien for Silkeborg Biblioteks hjemmeside på følgende områder: 1. Brugere 2. Informationsarkitektur og tilgængelighed 3. Formidling 4. Information, læring og viden 5. Oplevelse og kultur 6. Dialog og selvbetjening 7. Børn og unge 8. Kanaler 9. Design 10. Måling og opfølgning 2

3 1. Brugere Ved opbygningen og udviklingen af hjemmesiden skal der tages udgangspunkt i en analyse af brugernes behov for information, inspiration, kommunikation og andre funktioner på hjemmesiden, således at det er nemt og hurtigt for brugerne at finde relevante informationer og funktioner på hjemmesiden. Det sker ved inddragelse af brugerne i form af kortsortering, brugerinddragelser, herunder interviews m.v. Der kan identificeres en bred vifte af målgrupper med forskellige indgangsvinkler til hjemmesiden. Eksterne: a. Brugere i forskellige aldersgrupper og livssituationer. b. Alle med interesse for eller behov for information om kultur, foreningsliv, lokalhistorie, politik, historie, litteratur etc. i Silkeborg Biblioteks virkeområde. c. Børn og unge d. Skoleelever og studerende e. Udlændinge Interne: f. Medarbejdere g. Ledelse 2. Informationsarkitektur og tilgængelighed Emner Information Information Information Fig. 2 Målgruppe Informationsarkitekturen på hjemmesiden skal gøre det nemt og hurtigt for brugerne at finde relevant information. Det opnås ved, at hjemmesiden opfylder følgende krav: a. Hjemmesiden skal være brugervenlig, struktureret efter brugernes behov og være let at finde rundt i. 3

4 b. Hjemmesiden skal opbygges så den samme information kan findes, uanset hvilken logik brugeren søger ud fra: Det være sig via et emne, målgruppetilhørsforhold eller en organisatorisk synsvinkel. Illustreret ved fig. 2 nedenfor. c. Hjemmesiden skal være forsynet med en enkel, logisk og intuitiv indholdsfortegnelse og en hurtig og effektiv søgeindgang, der præsenterer resultaterne på en gennemtænkt og letforståelig måde. Hjemmesiden skal ikke blot tilfredsstille de informationsbehov, som brugerne er bevidste om, at de har. Gennem motiverende design skal hjemmesiden på relevante tidspunkter og i relevante situationer tilgængeliggøre information, som relaterer sig til det, brugeren selv opsøger. Arkitekturen skal give mulighed for at tilbyde information ud fra det overordnede formål, som brugeren har med at anvende hjemmesiden og ikke kun det specifikke problem, som brugeren forsøger at løse. 2.1 Tilgængelighed Af hensyn til tilgængelighed og brugervenlighed i al almindelighed og af hensyn til personer og grupper med funktionsnedsættelser i særdeleshed skal hjemmesiden indfri det offentliges anbefalinger og retningslinier Sprog og andre kommunikationsformer a. Sproget på hjemmesiden skal være umiddelbart forståeligt og skrevet i et hverdagsdansk så vidt muligt uden brug af indforståede fagudtryk. b. Generel og central information skal være tilgængelig på dansk. Derudover skal hjemmesiden indeholde målrettet information på engelsk samt udvalgte indvandrersprog. c. Af hensyn til læseuvante bør hjemmesiden anvende alternative kommunikationsformer, eksempelvis ved brug af symboler, lyd, billeder, illustrationer, geografiske kort, tidslinier mv. d. For også at nå målgrupper, som traditionelt ikke føler sig tilskyndet til at anvende Silkeborg Biblioteks hjemmeside, skal der bl.a. gennem visuelle oplevelser indtænkes alternative interaktions- og kommunikationsformer fx sms, podcast, video mv. e. Udbredelsen af nye kommunikationsteknologier følges til stadighed med henblik på at udnytte disse. Det kan eksempelvis være design til små skærme på mobiltelefoner, PDA er etc. 3. Formidling Formidlingen af bibliotekets tilbud skal til stadighed være aktuel, alsidig og af høj kvalitet. Strategi og hovedsigte er at formidle viden, information og oplevelse på en såvel faktuel og præcis som fortællende og inspirerende måde. 1 Eksempelvis som beskrevet på IT- og Telestyrelsens netsted Gode råd om netsteder og Bedst på Nettet. 4

5 Bibliotekets tilbud skal i princippet formidles på to måder: 1. Ved en præsentation på hjemmesiden (passiv formidling). For at opnå den størst mulige gennemslagskraft skal tilbudene præsenteres i såvel den organisatoriske som den emnemæssige sammenhæng, de indgår i. Nyheder skal derfor ikke kun præsenteres på forsiden, men også på fagspecifikke sider, hvor brugeren naturligt vil lede efter relevante oplysninger. Præsentationen skal suppleres med tilbud om forskellige former for abonnementsordninger. De enkelte målgrupper har specifikke behov. Derfor skal den enkelte modtager kunne definere sit abonnement begrænset geografisk og emnemæssigt, ligesom modtageren også skal kunne definere hvor hyppigt, vedkommende ønsker at modtage nyheder. Brugeren skal have mulighed for at vælge mellem de til enhver tid nyeste og mest relevante kanaler, brugeren ønsker at benytte, f. eks. mail, SMS, RSS, podcasting m.v. 2. I dialog med brugerne (aktiv formidling). Hjemmesiden skal understøtte dialog og kommunikation mellem bibliotekets brugere og bibliotekets personale. I overensstemmelse med tankegangen i Web 2.0/Bibliotek 2.0 skal hjemmesiden tilbyde brugerne en dialogbaseret adgang til bibliotekets kerneydelse men også give dem mulighed for at bidrage med synspunkter og indhold til hjemmesiden. 4. Information, læring og viden a. Hjemmesiden skal formidle information og viden på globalt, nationalt og lokalt niveau. b. Hjemmesiden skal vise brugerne vej til den information og viden de efterspørger og/eller har behov for. c. Hjemmesiden skal styrke demokratiet ved at sikre fri og lige adgang til information. d. Hjemmesiden skal støtte den enkeltes livslange læring. e. Gennem brugen af hjemmesiden skal brugerne øge deres kompetence i anvendelse af digitale medier og systemer. f. Hjemmesiden skal formidle viden om lokalhistoriske forhold i Silkeborg Kommune. g. Hjemmesiden skal forsøge at imødekomme brugergrupper med særlige faglige interesser. 5. Oplevelse og kultur Gennem visuelle og oplevelsesmæssige udtryk skal hjemmesiden a. være en del af bibliotekets kulturformidlende virksomhed. b. være brugerens indgang til oplevelser og kultur. c. inspirere og give bibliotekets mangeartede målgrupper en god kulturel oplevelse. d. gennem sit tilbud afspejle den kulturelle mangfoldighed i befolkningen. e. formidle adgang til internetbårne kulturtilbud. 6. Dialog og selvbetjening Det er Silkeborg Biblioteks strategi, at hjemmesiden skal være et centralt element i bibliotekets digitale selvbetjening. a. Hjemmesiden er et fremtrædende kommunikationsmedie i bibliotekets dialog med brugerne. b. Dialogen omfatter såvel kommunikation med biblioteksmedarbejderne som automatiserede selvbetjeningsløsninger. c. Hjemmesiden skal sikre funktionel og let tilgængelig digital selvbetjening med henblik på enkelhed, hurtighed og effektivitet. 5

6 d. Selvbetjeningsløsningerne skal tage udgangspunkt i brugernes behov. e. Selvbetjeningsløsningen skal understøtte brugernes dialog med biblioteket. f. Hjemmesiden skal til enhver tid benytte de nyeste og mest relevante selvbetjeningsmuligheder på internettet. g. Når det er praktisk muligt, vil Silkeborg Bibliotek anvende digital signatur eller anden udbredt sikker personidentifikation som redskab til digital selvbetjening. h. Brugerne skal opleve dialog via hjemmesiden som hurtig og af høj professionel kvalitet. i. I takt med udbygningen af det virtuelle bibliotek vil en stadig større del af brugernes dialog med biblioteket foregå via hjemmesiden. j. Selvbetjening via hjemmesiden skal erstatte en stadig større del af de rutineprægede arbejdsopgaver på biblioteket. k. Hjemmesidens selvbetjeningsløsninger skal være logiske og transparente for brugerne, så de føler at de har kontrol over interaktionen. 7. Børn og Unge Strategien for Børn- og Ungesiden er bygget op over de samme tre indsatsområder som hovedsitet, nemlig Information, læring og viden, Oplevelse og kultur, samt Dialog og selvbetjening. Siderne for børn og unge skal appellere til brugernes alderstrin og tilpasses gennem visuelle og oplevelsesmæssige udtryk Information, læring og viden Siden skal formidle udvalgte inspirations- og informationskilder og skabe overblik inden for udvalgte emner. Børn og unge er multimediebrugere, hvorfor websiden så vidt muligt skal inddrage multimediesider. Viden skal formidles oplevelsesmæssigt ved at pushe viden gennem inspiration og leg. at gøre viden sjovt gennem inddragelse af digitale medier Oplevelse og kultur Siden skal vise, hvilke aktiviteter biblioteket tilbyder for børn og unge og siden skal dokumentere tidligere aktiviteter gennem billeder og videoklip. Et andet formål er at præsentere bibliotekets materialer igennem vekslende temaer og nye anbefalinger ved at give børn lyst til at komme på biblioteket, blandt andet gennem præsentation af afholdte og kommende arrangementer og andre tilbud om kulturelle oplevelser. at skabe opmærksomhed om hvad der sker på biblioteket. løbende fornyelse af indholdet på siden, bl.a. gennem et månedligt tema Dialog og selvbetjening Siden skal give mulighed for at børn og unge går i dialog med hinanden og med bibliotekarerne. Der skal være mulighed for at tilmelde sig nyhedstjenester til flere medier. Det skal ske ved at give børn et forum at udtrykke sig i. at give børn mulighed for at kommunikere med hinanden via hjemmesiden, f.eks. i en Blå bog, via anmeldelser af bøger, film, spil og andre medier. at give bibliotekaren et ansigt gennem en personlig formidling på hjemmesiden og at give børn mulighed for at kommunikere med bibliotekaren via forskellige medier. 6

7 På Børn og Unge siderne er der følgende relationer mellem de tre indsatsområder: Information & Viden Oplevelse & kultur Hjemmesiden skal gøre det sjovt at opsøge viden gennem en kobling mellem information og oplevelse. Information & Viden Dialog & selvbetjening I koblingen mellem information og dialog taler man om medieret brugerservice. Det kan omfatte abonnement på nyhedslister, nyhedsbreve fra bibliotekarerne, sms-nyheder mm. altså diverse tilbud via forskellige medier, som brugerne vælger at modtage. Dialog & selvbetjening Oplevelse & kultur Dialog og oplevelse kombineres, når brugerne selv bliver afsendere og deler viden, oplevelser og holdninger. Siden skal motivere til, at børn og unge via alle medier er aktive formidlere og kulturskabere. Målrettet henvendelse til brugertyper Information, læring og viden Medieret brugerservice Gøre viden sjovt Børn- og Unge siden Dialog og selvbetjening Oplevelse og kultur Oplevelse via dialog Fig Kanaler De enkelte målgrupper benytter sig af forskellige teknologier til modtagelse af nyheder. Derfor skal brugerne også tilbydes nyheder formidlet via de til enhver tid mest aktuelle og benyttede kanaler: a. Nyhedsbreve sendt pr. eller SMS, der henvender sig til brugere, der er interesseret i jævnlig orientering om Silkeborg Biblioteks tilbud i almindelighed eller inden for specifikke emner og områder. Nyheden vil oftest være suppleret med et link til hjemmesiden, hvor yderligere information er at finde. b. Nyheder formidlet via (RSS) feeds, som er en teknik for brugere, der ønsker at slippe for selv at indsamle nyhedsstof og hellere vil have nyhederne til automatisk at dukke op på egen skærm. c. Nyheder kan også tænkes formidlet decentralt på storskærme ophængt i eksempelvis borgerservicecentre og medborgerhuse. 7

8 d. Brugerne tager hele tiden nye kommunikationsformer til sig, eksempelvis podcasting og trådløs kommunikation til bluetooth-enheder. Derfor er det vigtigt konstant at følge den teknologiske udvikling og i takt med anvendelighed og udbredelse også at indtænke disse i bibliotekets nyhedsformidling. Nyhedsformidlingen er underlagt de samme retningslinier, der gælder for hjemmesiden hvad angår kommunikation herunder sprog, tilgængelighed og design. Nyhederne opbevares i et offentligt tilgængeligt nyhedsarkiv. 9. Design Hjemmesiden skal have et konsistent og ensartet design, der er i overensstemmelse med bibliotekets visuelle identitet. I forhold til Silkeborg Kommunes hjemmesides visuelle identitet har bibliotekets hjemmeside sin egen identitet, men med visuel reference til kommunens hjemmeside. 10. Måling og opfølgning Det er Silkeborg Biblioteks strategi, at hjemmesiden til stadighed skal vurderes og testes, hvad angår brugervenlighed, tilgængelighed, relevans og nytteværdi. Strategien skal udmønte sig gennem følgende tiltag: a. Der gennemføres webredaktionsmøder med passende mellemrum. b. Søgemaskineoptimering skal være med til at sikre Silkeborg Biblioteks hjemmeside en høj besøgsrate. Der opsættes målbare mål for hjemmesiden, der skal evalueres gennem følgende tiltag: c. Der arbejdes med optimering af hjemmesidens struktur og præsentation af indhold på baggrund af målinger af brugernes valg og handlinger på hjemmesiden. d. Der gennemføres såvel fokusgruppe- som brugerundersøgelser med passende mellemrum for at optimere og udvikle hjemmesiden. e. Hjemmesiden evalueres i forhold til bibliotekets etiske regnskab. 8

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Markedsføring til børn og børnefamilier

Markedsføring til børn og børnefamilier Markedsføring til børn og børnefamilier Strategiske anbefalinger Udarbejdet af Kidvertising Agency 2011 Materialet er udarbejdet med støtte fra: DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren

Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Idekatalog for Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren Dette idekatalog beskriver mulige brugerinddragelsesmetoder til Videncenter for kommunikation og læring i sundhedssektoren. Idekataloget

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015

STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 STRATEGI FOR SUNDHED.DK 2013-2015 indhold FORORD 3 Hvad skal sundhed.dk? 4 Borgerne som målgruppe 5 De sundhedsprofessionelle som målgruppe 6 Tilpasninger til brug af mobile ENHEDER 7 Tilgængelighed og

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018

Silkeborg Kommune. IT-strategi 0 18 år 2013-2018 Silkeborg Kommune IT-strategi 0 18 år 2013-2018 IT-strategi 0-18 år Indhold Indledning... 2 Strategiens formål... 2 Rammesætning... 3 Status i dag... 3 Fremtidsfortællinger... 4 Strategi... 7 Vision og

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier

Læs For Mig. Evalueringsrapport. Carsten Jessen. Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Læs For Mig Evalueringsrapport Carsten Jessen Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet, marts 2015 2 1. Indledning Læs for mig er et projekt under Kulturministeriets landsdækkende

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

SharePoint. Intranet guide

SharePoint. Intranet guide SharePoint Intranet guide Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 1. Afklaring af behov... 3 2. Målsætninger og succeskriterier... 4 3. Valg af intranet projekt-team og superbrugere... 6 4. Indholdsstruktur...

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014

Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 Guide til udvikling af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 0-5 år Holbæk Kommune Juni 2014 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning og læsevejledning... 5 Læsevejledning...7 Rammer... 9

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere