Budgetoversigt 1 Maj 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetoversigt 1 Maj 2015"

Transkript

1 Budgetoversigt 1 Maj 2015

2

3 Budgetoversigt 1 Maj 2015

4 Budgetoversigt 1 Maj 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls a/s Herstedvang 10, 2620 Albertslund T F E rosendahls.dk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Finansministeriet Center for udgiftspolitik og modernisering Christiansborg Slotsplads København K T Omslag: BGRAPHIC Foto: Colourbox Tryk: Rosendahls a/s Oplag: 500 Pris: 100 kr. inkl. moms ISBN: Elektronik Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Finansministeriets hjemmeside: fm.dk 5041 TRYK SA G 0457

5 1. Vækst, velfærd og sunde offentlige finanser Offentlige finanser og finanspolitikken Offentlige finanser Udgiftslofter for stat, kommuner og regioner Finanspolitikkens aktivitetsvirkning Offentligt forbrug, beskæftigelse og investeringer Udvikling i udgifts- og indtægtstryk Statens finanser Oversigt over statens finanser Statens indtægter Statens udgifter Statens finansieringsbehov og gæld Bilag 1 Korrektioner af udgiftslofterne Bilag 2 Offentlige finanser Bilag 3 Ændring af skønnet for den offentlige saldo i 2015 og 2016 siden december 63 Bilag 4 Statens finanser... 67

6

7 1. Vækst, velfærd og sunde offentlige finanser Dansk økonomi er i fremgang. I forlængelse af den opgjorte BNP-vækst på 1,1 pct. i 2014 forventes der i den aktuelle prognose BNP-vækstrater på 1,7 pct. af BNP i 2015 og 2 pct. i 2016, jf. figur 1. Konjunkturudsigterne er styrket siden vurderingen i december. Det skal navnlig ses i lyset af en forventet stærkere udvikling i den indenlandske efterspørgsel og bedre vækstudsigter i Euroområdet. Fremgangen ses på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen er steget med næsten personer i Yderligere personer ventes at komme i beskæftigelse frem mod 2016, jf. figur 2. De aktuelle vækstudsigter er nærmere beskrevet i Økonomisk Redegørelse, maj Figur 1 BNP-vækst Figur 2 Vækst i den samlede beskæftigelse Pct. Pct personer personer 2,5 2, ,5 1, ,5 0-0, Maj 15 Dec ,5 0-0, Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. De senere års økonomiske politik har bidraget til at holde hånden under beskæftigelsen og væksten. Det er blandt andet sket gennem historisk høje offentlige investeringer og de indgåede vækstaftaler, der forbedrer danske virksomheders vilkår. De nye vækstinitiativer i Vækst 2015 viderefører regeringens balancerede økonomiske politik med fokus på at skabe bedre velfærd, skabe og fastholde flere vellønnede job og sikre fremgang i dansk økonomi inden for rammerne af en ansvarlig økonomisk politik. Budgetoversigt 1 Maj

8 Kapitel 1 Vækst, velfærd og sunde offentlige finanser Nye vækstinitiativer Regeringen har i maj fremlagt vækst- og udkantsudspil under overskriften Vækst Udspillene indeholder mere end 50 nye tiltag, der forbedrer vilkårene for virksomheder og iværksættere, hjælper yderkommunerne i Danmark og giver en håndsrækning til dansk landbrug. Initiativerne er fuldt finansieret og omfatter blandt andet en pulje på 200 mio. kr. til lavere punktafgifter, et bredt løft til landdistrikterne, en jobbonus til langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, etableringen af en investeringsfond, der skal øge investeringerne i danske landbrugsvirksomheder, fremme af generationsskifte samt en styrkelse af forsknings- og innovationsindsatsen. Initiativerne er nærmere beskrevet i boks 1 og på Finansministeriets hjemmeside (www.fm.dk). Regeringens udspil i forbindelse med Vækst 2015 er i overensstemmelse med normal praksis ikke indregnet i majvurderingen. Vækstinitiativerne bidrager til at opfylde regeringens vækstmål, der sigter på at løfte BNP i den private sektor 20 mia. kr. frem mod Det skal ske gennem tiltag, der forbedrer erhvervslivets rammevilkår på tværs af brancher med henblik på at begrænse virksomhedernes omkostninger, styrke konkurrencen og løfte produktiviteten i den private sektor (reformspor 1 i regeringens 2020-plan). De nye vækstinitiativer skal ses i forlængelse af tiltagene i Aftaler om Vækstplan DK (april 2013) og Aftaler om en Vækstpakke 2014 (juni 2014). Her blev der blandt andet gennem ændringer i reguleringen, en reduktion i selskabskatten fra 25 til 22 pct., øgede offentlige investeringer og lavere energiafgifter skabt et styrket grundlag for øget vækst i Danmark. Med tiltagene i Aftaler om Vækstplan DK, Aftaler om en Vækstpakke 2014 og det seneste udspil til Vækst 2015 er der fremlagt initiativer, som løfter BNP med 12½ mia. kr. i Dermed er regeringen mere end halvvejs i forhold til at opfylde vækstmålsætningen i reformspor 1. Vækstinitiativerne i Vækst 2015 finansieres blandt andet af afsatte reserver i forbindelse med tidligere vækstpakker. I udspillet indgår desuden finansieringsbidrag fra indeksering af tobaksafgifter og øget moms på magasiner. Desuden bidrager en justeret pris- og lønudvikling i staten i 2015 til finansieringen (dispositionsbegrænsning i staten). 6 Budgetoversigt 1 Maj 2015

9 Kapitel 1 Vækst, velfærd og sunde offentlige finanser Boks 1 Nye initiativer i vækst- og udkantsudspillet Bedre vilkår for at bo og arbejde i yder- og landkommunerne Initiativerne rettet mod yder- og landkommunerne omfatter blandt andet en styrkelse af flexboligordningen, en styrket indsats for nedrivning og landsbyfornyelse, en pulje til forbedring af kollektiv trafik i yderområderne samt lavere færgetakster for passagerer og biler. Bedre vilkår for at drive virksomhed i yder- og landkommunerne Med udspillet lægges der blandt andet op til en styrkelse af mulighederne for etablering og udvidelse af erhverv i landzoner, øget fleksibilitet og kortere sagsbehandlingstid i kommunernes fysiske planlægning samt endnu bedre bredbånds- og mobildækning i Danmark. Bedre vilkår for dansk landbrug Der etableres en investeringsfond, Dansk LandbrugsKapital (DLK), som skal øge investeringerne i danske landbrugsvirksomheder. Fonden etableres som et samarbejde mellem staten og private investorer med en kapital på mindst 2 mia. kr., hvoraf de 500 mio. kr. kommer fra staten. Herudover indeholder udspillet blandt andet en midlertidig udvidelse af vækstlån til landbruget i regi af Vækstfonden samt støtte til nyinvesteringer i stalde. Mere effektivt byggeri og billigere forsyning Der lægges blandt andet op til en afskaffelse af dobbeltregulering i fjernvarmesektoren, realisering af effektiviseringer i forsyningssektoren for 3,3 mia. kr. samt en modernisering af den tekniske byggesagsbehandling mv. Bedre vilkår for investeringer og iværksættere Tiltagene omfatter blandt andet smidigere afskrivningsregler for virksomhedernes omkostninger til forskning og udvikling, styrket grundlag for avanceret produktion, en iværksætterpakke, styrket rådgivning til virksomheder og rebudgettering af pulje til erhvervsbeskatningsudvalget. Bedre vilkår for danske virksomheder Initiativerne omfatter blandt andet en pulje på 200 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til lavere punktafgifter, øget mulighed for succession ved overdragelse af en virksomhed til en erhvervsdrivende fond, nedbringelse af statslige sagsbehandlingstider samt en udvidelse af tonnageskatteordningen til også at omfatte mobile borerigge mv. Øvrige initiativer Vækstudspillet indeholder desuden en jobbonus til langtidsledige, der kommer i job, 150 mio. kr. til bedre udstyr på erhvervsskolerne samt en afskaffelse af reklameafgiften mv. Finanspolitikken har under den økonomiske krise været tilrettelagt med henblik på at understøtte vækst og beskæftigelse mest muligt inden for de ansvarlige finanspolitiske rammer, der følger af budgetloven, 2020-planen og EU s regler. I takt med den forventede fremgang i økonomien vil der i mindre grad være behov for at understøtte økonomien, og der er således påbegyndt en gradvis normalisering af finanspolitikken oven på kriseårene. En mindre lempelig finanspolitik i de kommende år vil flugte med, at finanspolitikken skal være symmetrisk henover konjunkturerne, således at lempelser under lavkonjunkturer trækkes gradvist tilbage i takt med, at økonomien genoprettes. Den etårige Budgetoversigt 1 Maj

10 Kapitel 1 Vækst, velfærd og sunde offentlige finanser finanseffekt skønnes således at være omtrent neutral i 2015 og svagt negativ, svarende til en mindre stramning på 0,1 pct. af BNP i De kommende års tilrettelæggelse af finanspolitikken skal blandt andet ses i lyset af den forudsatte normalisering af de offentlige investeringer ovenpå det historisk høje offentlige investeringsniveau under den økonomiske krise. Økonomisk råderum til øget velfærd Regeringens målrettede reformpolitik er med til at sikre økonomisk råderum til bedre velfærd i fremtiden. Hvert år frem mod 2020 er der således plads til at øge det offentlige forbrug med i gennemsnit 3 mia. kr. i forhold til året før svarende til 0,6 pct. i gennemsnit om året. Det offentlige forbrug vil dermed i 2020 være ca. 15 mia. kr. højere i 2020 end i 2015, jf. figur 3. Figur 3 Økonomisk råderum til bedre velfærd frem mod 2020 Mia. kr. (2015-priser) 16 Mia. kr. (2015-priser) Kilde: Danmarks Konvergensprogram 2015 og egne beregninger på baggrund af Økonomisk Redegørelse, Maj Opgørelsen er baseret på stigningen i det offentlige forbrug (ekskl. afskrivninger) og udgifter til forskning og udvikling mv. Råderummet frem mod 2020 giver mulighed for fortsat at udvikle velfærdssamfundet og prioritere flere penge til blandt andet uddannelse, sundhed, ældre og grøn omstilling. Det fremadrettede løft af velfærden kommer i forlængelse af regeringens hidtidige prioriteringer på velfærdsområdet i forbindelse med de årlige finanslove mv. Med Finansloven for 2014 blev der således afsat 1 mia. kr. årligt til at sikre en bedre ældrepleje samt yderligere midler til blandt andet psykiatrien og det sociale område. Finansloven for 2015 indeholdte blandt andet et markant kvalitetsløft af sundhedsområdet med 6½ mia. kr. til sundhed og forebyggelse i Samtidig blev daginstitutionsområdet tilført 1 mia. kr. i perioden til at løfte antallet af pædagoger i dagtilbud, og der blev 8 Budgetoversigt 1 Maj 2015

11 Kapitel 1 Vækst, velfærd og sunde offentlige finanser indført et klippekort til ekstra hjemmehjælp til de ældre. Med Finansloven for 2015 blev der desuden oprettet en ny kontantydelse, som målrettet hjælper mennesker, der står til helt at miste deres forsørgelsesgrundlag, når retten til dagpenge og arbejdsmarkedsydelse er opbrugt. Prioriteringerne på velfærdsområdet er sket inden for ansvarlige økonomiske rammer i overensstemmelse med de gældende underskudsgrænser i budgetloven og EU's Stabilitets- og Vækstpagt, jf. nedenfor. Offentlige finanser inden for ansvarlige rammer En ansvarlig tilrettelæggelse af den økonomiske politik bidrog til, at Danmarks EU-henstilling blev ophævet i juni Det skete på baggrund af, at Danmark i overensstemmelse med hovedkravet i EU-henstillingen havde nedbragt det offentlige underskud holdbart under 3 pct. af BNP i Danmarks Statistik har efterfølgende opgjort et overskud på den offentlige saldo på 1,2 pct. af BNP i Det opgjorte overskud i 2014 er det første siden 2008, men er påvirket af ekstraordinært store indtægter som følge af rabatordningen knyttet til omlægningen af kapitalpensioner mv. Opgjort eksklusive virkningen af midlertidige bidrag skønnes et offentligt underskud i 2014 på ca. 2 pct. af BNP. Med finansloven for 2015 og de kommunale og regionale budgetter for 2015 er den økonomiske politik i 2015 tilrettelagt inden for rammerne af underskudsgrænserne i budgetloven og EU's Stabilitets- og Vækstpagt. Det strukturelle underskud i 2015 er efterfølgende øget som følge af ændrede skøn, herunder lavere skønnede strukturelle provenuer forbundet med indvindingen af olie og gas i Nordsøen. Det strukturelle underskud i 2015 skønnes i den aktuelle vurdering at udgøre 0,6 pct. af BNP, jf. figur 4. Budgetlovens strukturelle underskudsgrænse på ½ pct. af BNP skal være opfyldt ved fremlæggelsen af finanslovforslaget for et givet finansår. Der kan dog ikke i perioden efter fremlæggelsen af finanslovforslaget gennemføres politiske beslutninger, herunder fx nye initiativer, der svækker den strukturelle saldo ud over underskudsgrænsen. Budgetoversigt 1 Maj

12 Kapitel 1 Vækst, velfærd og sunde offentlige finanser Figur 4 Skøn for den faktiske og strukturelle offentlige saldo i 2015 Figur 5 Skøn for den faktiske og strukturelle offentlige saldo i 2016 Pct. af BNP Pct. af BNP ,0 0,0-0,5-0,5 Grænse ifølge budgetloven -1,0-1,0-1,5-1,5-2,0-2,0-2,5-2,5-3,0-3,0-3,5 Grænse ifølge EUs Stbilitets- og Vækstpagt -3,5-4,0 Strukturel saldo Faktisk saldo -4,0 Pct. af BNP Pct. af BNP ,0 0,0-0,5 Grænse ifølge budgetloven -0,5-1,0-1,0-1,5-1,5-2,0-2,0-2,5-2,5-3,0-3,0-3,5 Grænse ifølge EUs Stbilitets- og Vækstpagt -3,5-4,0 Strukturel saldo Faktisk saldo -4,0 Kilde: Egne skøn baseret på konjunkturvurderingen i Økonomisk Redegørelse, maj I forbindelse med fremsættelsen af FFL15 blev underskuddet på den strukturelle saldo skønnet til 0,5 pct. af BNP, mens underskuddet på den faktiske offentlige saldo blev skønnet til 3,0 pct. af BNP. I 2016 skønnes underskuddet på den strukturelle saldo at udgøre 0,5 pct. af BNP svarende til underskudsgrænsen i budgetloven, jf. figur 5. Den økonomiske politik i 2016 vil blive fastlagt inden for rammerne af budgetloven i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i 2016, finanslovforslaget for 2016 og de efterfølgende forhandlinger om finansloven for Faktaboks Den faktiske og strukturelle saldo Faktisk offentlig saldo: Den faktiske offentlige saldo viser den offentlige sektors over- eller underskud og defineres som forskellen mellem de offentlige indtægter og udgifter. Opgørelsen følger nationalregnskabets principper. Den offentlige sektor er afgrænset som stat, kommuner, regioner, a-kasser og Lønmodtagernes Garantifond. Strukturel offentlig saldo: Den strukturelle offentlige saldo opgøres som den faktiske offentlige saldo korrigeret for konjunkturernes påvirkning af de offentlige udgifter og indtægter og andre midlertidige/ekstraordinære forhold. I de kommende år skønnes der et underskud på den faktiske offentlige saldo på 1¼ pct. af BNP i 2015 og 2½ pct. af BNP i 2016, jf. figur 4-5. Med de aktuelle skøn for 2015 og 2016 er der således en vis margin til grænsen for det faktiske underskud på 3 pct. af BNP i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. 10 Budgetoversigt 1 Maj 2015

13 Kapitel 1 Vækst, velfærd og sunde offentlige finanser I EU-Kommissionens seneste forårsprognose 2015, der blev offentliggjort i starten af maj, skønnes underskuddet på den offentlige saldo i 2015 og 2016 at ligge tæt op ad skønnene i den aktuelle prognose og inden for EU's underskudsgrænse, jf. figur 6. Figur 6 Den offentlige saldo i maj-vurderingen og i EU's forårsprognose Figur 7 Den offentlige saldo med og uden midlertidige bidrag fra særskilte tiltag Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP Pct. af BNP Grænse ifg Stabilitets- og Vækstpagten Maj 15 EU-Kommissionens forårsprognose Grænse ifg. Stabilitets- og Vækstpagten Maj 15 Offentlig saldo ekskl. midlertidige bidrag fra særskilte tiltag Kilde: Danmarks Statistik, EU-Kommissionens forårsprognose 2015 og egne skøn. I 2015 mindskes det skønnede underskud på den faktiske saldo af store midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner, hvilket også var tilfældet i 2013 og Eksklusive midlertidige forhold skønnes et offentligt underskud på ca. 2 pct. af BNP i 2015, jf. figur 7. Den ansvarlige linje i den økonomiske politik er med til at fastholde tilliden til dansk økonomi og bidrager til en positiv udvikling i økonomien. Budgetloven bidrager til at styrke udgiftsstyringen, idet der med virkning fra 2014 er indført bindende udgiftslofter for stat, kommuner og regioner. Overholdelse af udgiftslofterne understøttes af økonomiske sanktioner. Den efterfølgende udgiftskontrol i staten og en opgørelse af kommunernes og regionernes regnskabsoplysninger for 2014 viser, at både de statslige og de kommunale og regionale udgiftslofter er overholdt i Udgiftsskred på det kommunale område var en af de væsentligste årsager til, at væksten i det offentlige forbrug i 90 erne og 00 erne blev højere end planlagt. De seneste års brud med tendensen til udgiftsskred i kommunerne tyder på, at de nye styringsmekanismer har haft en understøttende effekt for budgetoverholdelsen. Nøgletal for den offentlige økonomi Skønnene for de offentlige og statslige finanser er beskrevet nærmere i de efterfølgende kapitler. De væsentligste nøgletal for den offentlige økonomi fremgår af tabellen nedenfor. Budgetoversigt 1 Maj

14 Kapitel 1 Vækst, velfærd og sunde offentlige finanser Tabel 3 Offentlige nøgletal for Offentlig saldo (mia. kr.) 1) -20,0 23,9-26,3-50,3 Offentlig saldo (pct. af BNP) 1) -1,1 1,2-1,3-2,5 Strukturel offentlig saldo (pct. af strukturelt BNP) 2) -0,3-0,7-0,6-0,5 DAU-saldo (mia. kr.) 3) 5,8 6,7-5,0 - DAU-saldo (pct. af BNP) 0,3 0,3-0,3 - Statens nettokassesaldo (mia. kr.) -1,2 22,6-23,3 - Realvækst i det offentlige forbrug (pct.) -0,5 1,4 0,8 0,4 Realvækst i de offentlige investeringer (pct.) 0,3 8,6-1,9-2,3 Etårig finanseffekt (pct. af BNP) -0,6 0,2 0,0-0,1 Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk politiske initiativer fra og med 2012 (BNP-niveau) 4) 0,2-0,1-0,4-0,6 Aktivitetsvirkning af finanspolitik og øvrige økonomisk politiske initiativer fra og med 2012 (vækstbidrag i pct. af BNP) 4) -0,3-0,2-0,3-0,2 1) Omfatter stat, regioner, kommuner samt sociale kasser og fonde (A-kasser og Lønmodtagernes Garantifond). 2) Den strukturelle saldo tager højde for konjunkturernes påvirkning af de offentlige finanser samt særlige forhold, der blandt andet er afledt af udviklingen på de finansielle markeder. 3) DAU- saldoen er udtryk for over/underskuddet på statens finanser (statens drifts-, anlægs- og udlånsbudget). 4) Aktivitetsvirkningen af finanspolitikken og øvrige økonomisk politiske initiativer omfatter den ét-årige finanseffekt, de flerårige virkninger af finanspolitikken samt effekten af øvrige økonomisk politiske initiativer, som øger investeringer på klima- og energiområdet, i renoveringer af almene boliger samt effekten af investeringsvinduet mv. 12 Budgetoversigt 1 Maj 2015

15

16

17 Kapitel 2 Offentlige finanser og finanspolitikken 2. Offentlige finanser og finanspolitikken Nyt kapitel Resumé Danmarks EU-henstilling blev ophævet i juni i 2014, da Danmark i overensstemmelse med hovedkravet i EU-henstillingen havde bragt det offentlige underskud holdbart under 3 pct. af BNP i I 2014 er der opgjort et overskud på de offentlige finanser på 1,2 pct. af BNP. Eksklusive midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner mv. er der imidlertid tale om et underskud på ca. 2 pct. af BNP i Den offentlige saldo skønnes at udvise et underskud på ca. 26¼ mia. kr. (1,3 pct. af BNP) i 2015 og ca. 50¼ mia. kr. (2,5 pct. af BNP) i Eksklusive midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner skønnes et offentligt underskud på ca. 2 pct. af BNP i Med de aktuelle skøn for de offentlige underskud er der således en vis margin til underskudsgrænsen for den faktiske offentlige saldo på 3 pct. af BNP i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. Underskuddet på den strukturelle saldo er beregnet til 0,6 pct. af BNP i 2015,og er dermed lidt større end skønnet ved fremsættelsen af finanslovforslaget for 2015 i august Opjusteringen af det strukturelle underskud afspejler ændrede skøn og er således ikke en følge af ændrede regler eller politiske beslutninger. I 2016 skønnes der foreløbigt et underskud på den strukturelle saldo på 0,5 pct. af BNP. Den økonomiske politik i 2016 bliver fastlagt inden for budgetlovens rammer i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi, finanslovforslaget for 2016 og de efterfølgende forhandlinger om finansloven for Den efterfølgende udgiftskontrol for statens udgifter og en opgørelse af kommunernes og regionernes regnskaber viser, at udgiftslofterne i 2014 er overholdt i både stat, kommuner og regioner. På baggrund af de kommunale budgetter for 2015 og de aktuelle skøn for de statslige udgifter, der er omfattet af de to statslige dellofter, forventes de fastsatte udgiftslofter at kunne overholdes i Den ansvarlige linje i den økonomiske politik bidrager til at fastholde tilliden til dansk økonomi og understøtter dermed det lave renteniveau. I lyset af den forventede fremgang i økonomien er der påbegyndt en gradvis normalisering af finanspolitikken ovenpå kriseårene. Den etårige finanseffekt skønnes således at være omtrent neutral i 2015 og svagt negativ i 2016, svarende til en mindre stramning på 0,1 pct. af BNP. Realvæksten i det offentlige forbrug skønnes til 0,8 pct. i 2015 og 0,4 pct. i De offentlige investeringer fastholdes på et højt niveau i , som ligger mærkbart over det historiske gennemsnit. Budgetoversigt 1 Maj

18 Kapitel 2 Offentlige finanser og finanspolitikken 2.1 Offentlige finanser Danmarks EU-henstilling blev ophævet i juni 2014, da underskuddet på den faktiske offentlige saldo i overensstemmelse med hovedkravet i EU-henstillingen var bragt holdbart under 3 pct. af BNP. Danmarks Statistik har foreløbigt opgjort et offentligt overskud på 1,2 pct.af BNP i 2014, og dermed er der for første gang siden 2008 opgjort et overskud på de offentlige finanser. Overskuddet i 2014 er imidlertid påvirket af ekstraordinært store midlertidige indtægter på ca. 58½ mia. kr. (ca. 3 pct. af BNP) som følge af rabatordningen knyttet til omlægningen af kapitalpensioner mv., som med Aftaler om Vækstplan DK (april 2013) blev forlænget til også at omfatte Ekskl. virkningen af de særlige midlertidige indtægter er der tale om et offentligt underskud på ca. 2 pct. af BNP i Med udgangspunkt i den aktuelle vurdering af dansk økonomi i Økonomisk Redegørelse, maj 2015 skønnes et offentligt underskud på 1,3 pct. af BNP i 2015 og 2,5 pct. af BNP i 2016, jf. figur 2.1. Med de aktuelle skøn for 2015 og 2016 er der således en vis margin til grænsen for det faktiske underskud på 3 pct. af BNP i EU's Stabilitets- og Vækstpagt. Det skønnede offentlige underskud i 2015 mindskes ligeledes af store midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensioner, jf. boks 2.1. Med Pensionspakken er muligheden for at omlægge kapitalpensioner forlænget til 2015, og samtidig kan personer over 60 år få udbetalt opsparede midler i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) med en skatterabat. Eksklusive særlige midlertidige bidrag skønnes et offentligt underskud på ca. 2,0 pct. af BNP i Figur 2.1 Den offentlige saldo med og uden midlertidige bidrag fra særskilte tiltag Figur 2.2 Den offentlige saldo i maj-vurderingen og i EU-Kommissionens forårsprognose Pct. af BNP Pct. af BNP -3-3 Grænse ifg. Stabilitets- og Vækstpagten Maj 15 Offentlig saldo ekskl. midlertidige bidrag fra særskilte tiltag Pct. af BNP Pct. af BNP Grænse ifg Stabilitets- og Vækstpagten Maj 15 EU-Kommissionens forårsprognose 2015 Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. I EU-Kommissionens forårsprognose 2015, der blev offentliggjort i starten af maj, blev Danmarks offentlige underskud skønnet til 1,5 pct. af BNP og 2,6 pct. af BNP i 2016, jf. figur 2.2. EU-Kommissionens skøn ligger således tæt op ad skønnene i den aktuelle prognose og skønnene i Danmarks Konvergensprogram 2015 fra marts Budgetoversigt 1 Maj 2015

19 Kapitel 2 Offentlige finanser og finanspolitikken Boks 2.1 Midlertidige forhold, der påvirker de offentlige finanser i Den faktiske saldo er i påvirket af midlertidige indtægter fra omlægning af indestående kapitalpensionsordninger til indeståender på den nye alderspensionsordning (29¼ mia. kr. i 2013, 58½ mia. kr. i 2014 og forventet 6 mia. kr. i 2015) samt fremrykkede ordinære indtægter fra kapitalpensionsafgiften (5¼ mia. kr. i 2013 og 2¼ mia. kr. i 2014) som følge af, at personer over 60 år i højere grad vælger at få udbetalt kapitalpensionen i 2014 og 2015, hvor skattebetalingen er lavere. Fremrykningen af de ordinære indtægter i 2013 og 2014 forudsættes at ske ligeligt fra perioden En tredje midlertidig effekt på den faktiske saldo hidrører fra fremrykket beskatning af indestående i LD på knap 9 mia. kr. i Indtægterne i 2013 og 2014 er desuden påvirket af midlertidige indtægter fra pensionsafkastsskatten på 2 mia. kr. knyttet til omtegning af gennemsnitsrenteprodukter i pensionsselskaberne. Mia. kr Omlægning af kapitalpensionsordning 29,2 58,6 6 - Fremrykkede ordinære indtægter fra kapitalpensionsafgiften 5,3 2,3-1,5-1,5 Udbetalte midler fra LD - - 8,9 - Omtegning af gennemsnitsrenteprodukter Skønnet for den offentlige saldo i 2015 er baseret på finansloven for 2015, ministeriernes udgiftsopfølgning for statens udgifter i 1. kvartal og kommunernes og regionernes budgetter for 2015 samt den aktuelle konjunkturvurdering. Skønnene indregner således de budgetterede virkninger af Pensionspakken, Aftaler om Vækstpakke 2014 og Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen. Finanspolitikken i 2015 er fastlagt inden for rammerne af budgetloven og de fastsatte udgiftslofter, jf. afsnit 2.2. For 2016 er skønnene for de offentlige finanser blandt andet baseret på konjunkturvurderingen og foreløbige beregningstekniske forudsætninger om udgangspunktet for det offentlige forbrug og de offentlige investeringer mv. i Den økonomiske politik i 2016 fastlægges inden for budgetlovens rammer i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i 2016, finanslovforslaget for 2016 og de efterfølgende forhandlinger om finansloven for Budgetoversigt 1 Maj

20 Kapitel 2 Offentlige finanser og finanspolitikken Tabel 2.1 Faktisk og strukturel saldo, Mia. kr., årets priser Offentlig saldo i alt -49,1-38,0-68,4-20,0 23,9-26,3-50,3 Heraf stat 1) -47,4-40,7-68,6-22,4 25,1 - - Heraf kommuner og regioner 1) -2,0 2,1-0,3 2,4-1,2 - - Heraf sociale kasser og fonde 2) 0,4 0,7 0,4 0,0 0,1 - - Pct. af BNP Offentlig saldo -2,7-2,1-3,7-1,1 1,2-1,3-2,5 Offentlig saldo ekskl. særlige midlertidige forhold ,2-3,0-2,0-2,0-2,4 Strukturel offentlig saldo -1,3-0,4-0,8-0,3-0,7-0,6-0,5 1) Opgørelsen af saldoen fordelt på stat, kommuner og regioner afspejler ikke fuldt ud, at det er staten, der via overførsler til kommuner og regioner samt muligheden for statsgaranterede skattegrundlag i vidt omfang bærer risikoen for konjunkturbetingede udsving i udgifter og indtægter. 2) A-kasserne og Lønmodtagernes Garantifond. Kilde: Danmarks Statistik og egne skøn. På baggrund af den nye prognose for dansk økonomi og opdaterede skøn for de offentlige finanser er underskuddet på den strukturelle saldo beregnet til 0,6 pct. af BNP i 2015 og 0,5 pct. af BNP i 2016, jf. figur 2.3. Budgetlovens strukturelle underskudsgrænse på ½ pct. af BNP skal være opfyldt ved fremlæggelsen af finanslovforslaget for et givet finansår. Der kan dog ikke i perioden efter fremlæggelsen af finanslovforslaget gennemføres politiske beslutninger, herunder fx nye initiativer, der svækker den strukturelle saldo ud over underskudsgrænsen. Det bemærkes i den forbindelse, at finanspolitikken for 2015 blev tilrettelagt inden for rammerne af budgetloven i forbindelse med finanslovforslaget for Den efterfølgende svækkelse af det strukturelle underskud afspejler ændrede skøn, herunder lavere strukturelle provenuer forbundet med indvindingen af olie og gas i Nordsøen. For 2016 skønnes det strukturelle underskud til 0,5 pct. af BNP svarende til underskudsgrænsen i budgetloven. Den økonomiske politik i 2016 vil blive fastlagt i forbindelse med aftalerne om kommunernes og regionernes økonomi i 2016, finanslovforslaget for 2016 og de efterfølgende forhandlinger om finansloven for Budgetoversigt 1 Maj 2015

21 Kapitel 2 Offentlige finanser og finanspolitikken Figur 2.3 Skønnet udvikling i strukturel saldo Pct. af strukturelt BNP 1,5 1,0 0,5 0,0 Pct. af strukturelt BNP 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 Grænse ifg. budgetloven -0,5-1,0-1,5-1,5-2, Strukturel saldo Skøn for strukturel saldo ved fremsættelsen af FFL -2,0 Anm.: De finanslovforslag, der er fremlagt siden budgetloven trådte i kraft i 2014, har overholdt budgetlovens underskudsgrænse på ½ pct. af BNP. Den efterfølgende svækkelse af den strukturelle saldo i afspejler skønsusikkerheden forbundet ikke mindst med indtægtssiden. Kilde: Egne beregninger. Ændring af skønnet for den faktiske saldo i siden december I forhold til decembervurderingen er skønnene for den faktiske offentlige saldo forbedret med ca. 23½ mia. kr. i 2015 og ca. 2½ mia. kr. i 2016, jf. tabel 2.2. Forbedringen af de offentlige finanser skal navnlig ses i lyset af forventede merindtægter fra pensionsafkastskatten i 2015 og lavere skønnede offentlige udgifter i begge år. På indtægtssiden er det skønnede provenu fra pensionsafkastskatten således opjusteret med ca. 16¼ mia. kr. i 2015 i lyset af et lavere skønnet renteniveau ved udgangen af 2015 og højere aktiekurser frem til maj end lagt til grund i december. I forlængelse heraf forventes en større rentestigning gennem 2016, hvilket giver anledning til en nedjustering af de forventede indtægter fra pensionsafkastskatten på ca. 2¾ mia. kr. i Indtægterne fra personskatter mv. (inkl. arbejdsmarkedsbidrag) er opjusteret med ca. 2½ mia. kr. i 2015 og ½ mia. kr. i Opjusteringen afspejler blandt andet et højere niveau for bruttolønindkomsterne. Virkningen heraf modsvares delvist af lavere skatteindtægter som følge af lavere skønnede udgifter til skattepligtige indkomstoverførsler i begge år. Indtægterne fra selskabsskat (ekskl. kulbrintevirksomhed) er opjusteret med ca. 1 mia. kr. i både 2015 og 2016 sammenlignet med skønnet i december. Opjusteringen skal ses i lyset af et forventet højere aktivitetsniveau og forbedrede udsigter i den finansielle sektor. Mens de forventede indtægter fra personskatter og selskabsskat er opjusteret i forhold til december, er skønnet for de forventede indtægter fra Nordsøen til gengæld nedjusteret med ca. 4½ mia. kr. i 2015 og ca. 3¼ mia. kr. i Nedjusteringen skal ses i lyset af en lavere Budgetoversigt 1 Maj

Budgetoversigt 3 December 2014

Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 Budgetoversigt 3 December 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Budgetoversigt 1 Maj 2014

Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 Budgetoversigt 1 Maj 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls

Læs mere

Budgetoversigt 2 August 2014

Budgetoversigt 2 August 2014 Budgetoversigt 2 August 2014 Budgetoversigt 2 August 2014 Budgetoversigt 2 August 2014 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

Budgetoversigt 3. September 2015

Budgetoversigt 3. September 2015 Budgetoversigt 3 September 2015 Budgetoversigt 3 September 2015 Budgetoversigt 3 September 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 218 Folketinget Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) til Lovforslag nr. L 218 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015

Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Vækst 2015 Pressemøde Søndag 10. maj 2015 Maj 2015 Jobbonus for langtidsledige kontanthjælpsmodtagere Forslagets indhold Langtidsledige kontanthjælpsmodtagere får mulighed for jobbonus på op til 9.000

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2015-16 Fremsat den 8. oktober 2015 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2013 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 17. maj 2013 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Udsigt til underskud på godt 3 pct. af BNP i 2015 og 2016 Vigtigt med

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Budgetoversigt 2. August 2015

Budgetoversigt 2. August 2015 Budgetoversigt 2 August 2015 Budgetoversigt 2 August 2015 Budgetoversigt 2 August 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017 Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, forår 2017 Maj 2017 Formandskabet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udvikling i de offentlige finanser til 2025... 4 2.1 Skøn for de offentlige

Læs mere

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015

Et stærkere fællesskab. Finanslovforslaget 2015 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 Et stærkere fællesskab Finanslovforslaget 2015 August 2014 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 d. 26.05.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 I notatet foretages først en sammenligning af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, forår 2015 med regeringens Konvergensprogram

Læs mere

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter

Kommentar til lovforslag om udgiftslofter d. 22.10.2014 Kommentar til lovforslag om udgiftslofter Formandsskabets bemærkninger til lovforslagene indgår i Dansk Økonomi, efterår 2014. Dette notat opsummerer disse bemærkninger. Finansministeren

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU-

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- 18. marts 2008 af Martin Madsen (direkte tlf. 33 55 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 VIRKNING AF KONJUNKTU- RER, OLIEPRIS OG SKATTELETTELSER PÅ DE OFFENTLIGE FINANSER Højkonjunkturen i årene efter

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Underliggende forbedring af de offentlige finanser Formandskabets vurderinger

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL september 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på FFL16 29. september 2015 Der er med finanslovforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Nye finanspolitiske rammer fra 2014 Formel rolle som finanspolitisk vagthund fra 2014 Underliggende forbedring af de offentlige finanser Formandskabets vurderinger

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER

KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER KAPITEL II OFFENTLIGE FINANSER II.1 Indledning Finanspolitiske rammer i Danmark Rolle som finanspolitisk vagthund Strukturel saldo tæt på ½ pct.- grænsen i 2017 De finanspolitiske rammer i Danmark er blandt

Læs mere

Analyse 12. marts 2012

Analyse 12. marts 2012 12. marts 2012 Kickstarten og henstillingerne fra EU Danmark er et af meget få EU-lande som fører lempelig finanspolitik i 2012. Lempelsen er af samme størrelsesorden, som i den tidligere regerings finanslovsforslag

Læs mere

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen

Offentligt forbrug og genopretningsaftalen Offentligt forbrug og genopretningsaftalen 1. Indledning Med genopretningsaftalen er der indført nye og stærkere styringsmekanismer, som betyder, at det offentlige forbrug må påregnes at følge det planlagte

Læs mere

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015

Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL august 2015 Administrative korrektioner af udgiftslofter på teknisk FFL16 25. august 2015 Der er med finanslovsforslaget for 2016 foretaget en række administrative korrektioner af udgiftslofterne for 2016-2018 i medfør

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020

Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Øget produktivitet styrker den offentlige saldo i 2020 Et løft i produktivitetsvæksten på 1 pct.point fra 2014-2020 vil styrke den offentlige saldo med godt 20 mia. kr. i 2020. Det viser beregninger baseret

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter

Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter Finanspolitisk vagthund og udgiftslofter Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 19. august 2015 Morten Holm, kontorchef, Det Økonomiske Råds Sekretariat Dagsorden I. Budgetloven kort fortalt (Lidt om baggrunden,

Læs mere

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Rammerne for den økonomiske politik - Hvad er der råd til? Ved Chefanalytiker Frederik I. Pedersen fip@ae.dk www. ae.dk Arbejderbevægelsens Erhvervsråd økonomisk-politisk tænketank og samfundsøkonomisk

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

Offentlige Finanser 2014

Offentlige Finanser 2014 Offentlige Finanser 2014 Juni 2014 Formandskabet OFFENTLIGE FINANSER 2014 De Økonomiske Råds formandskab JUNI 2014 Indholdsfortegnelse Forord 2 1. Indledning og opsummering 4 2. Strukturel saldo 10 3.

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Pressemeddelelse Vismandsrapport om konjunktursituationen, langsigtede finanspolitiske udfordringer og arbejdsmarkedet Materialet er klausuleret til torsdag den 1. november 2012 kl. 12 Vismændenes oplæg

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, efterår 2017

Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, efterår 2017 Baggrundsnotat til offentlige finanser, Dansk Økonomi, efterår 2017 Oktober 2017 Formandskabet Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udvikling i de offentlige finanser til 2025... 4 3 Sammenligning af

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug

Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Status på 2020-planen og på målet for offentligt forbrug Der er plads til en real offentlig forbrugsvækst på 0,7 pct. årligt fra 2014 til 2020 uden nye reformer og til samtidig at sikre balance på den

Læs mere

Offentlig saldo i 2015-16 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2015

Offentlig saldo i 2015-16 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 04.02.2016 Offentlig saldo i 2015-16 i forhold til Dansk Økonomi, efterår 2015 Af tabel 1 fremgår en dekomponering af vurderingen af den offentlige saldo i årene 2014-16 i Prognoseopdatering, februar

Læs mere

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15

Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL august Samlede korrektioner på FFL15 Korrektioner af de gældende udgiftslofter på FFL15 26. august 2014 Samlede korrektioner på FFL15 I forbindelse med finanslovsforslaget for 2015 er der lagt en række justeringer af de gældende udgiftslofter

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 3 Folketinget Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) til Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2016-17 Fremsat den 4. oktober 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Budgetlov. Udgiftsstyring med udgiftslofter. 27. marts 2012

Budgetlov. Udgiftsstyring med udgiftslofter. 27. marts 2012 Udgiftsstyring med udgiftslofter Regeringen har indgået aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om vedtagelse af en budgetlov, der indeholder regler om et nyt udgiftsstyringssystem for den offentlige

Læs mere

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2014

Fastsættelse af udgiftslofter for maj 2014 Fastsættelse af udgiftslofter for 2014-17 14. maj 2014 1. Sammenfatning Budgetloven, der blandt andet implementerer finanspagtens budgetbalancekrav, blev vedtaget af et bredt flertal i Folketinget i juni

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 217 Folketinget

Forslag. Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret Lovforslag nr. L 217 Folketinget Lovforslag nr. L 217 Folketinget 2016-17 Fremsat den 31. august 2017 af finansministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret

Læs mere

FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG

FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG 31. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: FINANSPOLITIKKEN I REGERINGENS FINANSLOVSFORSLAG De to overordnede pejlemærker for fastlæggelsen af finanspolitikken er finanseffekten dvs. aktivitetsvirkningen

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 559 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 5. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 559 (Alm. del) af 21. september

Læs mere

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013

Spilleregler for finanspolitikken - kommentar v/ Lars H. Pedersen. 6. marts 2013 - kommentar v/ Lars H. Pedersen 6. marts 213 Budgetloven og Lov om De Økonomiske Råd Budgetlovens 4 Finansministeren kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo Lov

Læs mere

Budgetlovens nye vagthund

Budgetlovens nye vagthund Budgetlovens nye vagthund Oplæg i Finanspolitisk Netværk 3. juni 2015 Direktør John Smidt i De Økonomiske Råds sekretariat www.dors.dk Agenda 1. De finanspolitiske rammer Lidt om baggrund, herunder den

Læs mere

Kasseeftersyn strammere rammer for de offentlige finanser. August 2015

Kasseeftersyn strammere rammer for de offentlige finanser. August 2015 Kasseeftersyn strammere rammer for de offentlige finanser August 2015 Kasseeftersyn strammere rammer for de offentlige finanser August 2015 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til

Læs mere

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007

Lavere skat på arbejde. aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti. 3. september 2007 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti 3. september 2007 1 Lavere skat på arbejde aftale mellem regeringen (Venstre og det Konservative

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 13 Økonomisk Redegørelse August 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 27. oktober Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pelle Dragsted (EL).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 76 af 27. oktober Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pelle Dragsted (EL). Finansudvalget 2015-16 L 1 Bilag 3 Finansudvalget 2015-16 L 1 endeligt svar på spørgsmål 76 28. oktober 2015 J.nr. 15-3056666 Til Folketinget Finansudvalget Vedrørende L 1 - Forslag til finanslov for finansåret

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 DANMARK I ARBEJDE - Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark blev ramt hårdt af den internationale økonomiske krise BNP er faldet mere end i andre lande Indeks (25=1) Indeks (25=1) 11 15 11

Læs mere

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed Teknisk baggrundsnotat Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Opdateringen af finanspolitisk holdbarhed 2016 Teknisk baggrundsnotat 2016-1 1. Indledning Dette er den fjerde baggrundsrapport om metode og datagrundlag,

Læs mere

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform

3. januar Pressebriefing om tilbagetrækningsreform 3. januar 211 Pressebriefing om tilbagetrækningsreform Mål om balance på de offentlige finanser i 22 Pct. af BNP 2 1-1 -2-3 -4-5 Strukturel balance 22 Uden yderligere tiltag Pct. af BNP 21 22 23 24 2 1-1

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Oversigt over presseresuméer

Oversigt over presseresuméer Oversigt over presseresuméer 6. maj 9 Præsentation af Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt, maj 9 1. Konjunkturvurdering og alternative scenarier. Ledighed i 9 og 1 3. Finanspolitikken i 9 og 1. Finanspolitikken

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Maj 2013 Ny og bedre indfasning af dagpengereformen Nyt kapitel Det har fra dag 1 været en hovedprioritet

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Analyse 21. august 2012

Analyse 21. august 2012 21. august 2012. Finanspolitik i 00 erne Hovedkonklusioner Finanspolitikken er samlet blevet lempet med i størrelsesordenen 6 pct. af BNP godt 110 mia. kr. fra 2003 til 2010. Ca. halvdelen af lempelsen

Læs mere

Finanspolitisk vagthund i Danmark

Finanspolitisk vagthund i Danmark Finanspolitisk vagthund i Danmark Finanspolitiska rådet 23. Januar 2015 Morten Holm, kontorchef, Det Økonomiske Råds Sekretariat Dagsorden I. Baggrunden for rollen II. Rollen som vagthund III. Seneste

Læs mere

Udgiftslofter og statens finanser. Maj 2017

Udgiftslofter og statens finanser. Maj 2017 Udgiftslofter og statens finanser Maj 2017 Udgiftslofter og statens finanser Maj 2017 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del) af 6. februar 2014 Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 150 Offentligt Folketingets Finansudvalg Finansministeren Christiansborg 29. april 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 150(Alm. del)

Læs mere

17.000 færre offentligt ansatte i 2011

17.000 færre offentligt ansatte i 2011 17.000 færre offentligt ansatte i 2011 Regeringens økonomiske plan skrider med ca. 10 mia. kr. alene i 2010 ifølge en række prognoser som følge af overskridelsen af regeringens målsætning om nulvækst i

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 487 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 21. september 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 487 (Alm. del) af 2. september

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2015

Økonomisk Redegørelse. December 2015 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning

Pressemeddelelse. Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Pressemeddelelse Klausuleret til tirsdag den 28. maj 2013 kl. 12 Vismandsrapport om konjunktursituationen, finanspolitisk holdbarhed og tilbagetrækning Vismændenes oplæg til mødet i Det Økonomiske Råd

Læs mere