Telias høringssvar vedrørende relevante emner til markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Telias høringssvar vedrørende relevante emner til markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne"

Transkript

1 Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé København Ø Att. Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade København S Tlf.: Fax: CVR-nr.: Telias høringssvar vedrørende relevante emner til markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne Erhvervsstyrelsen har den 19. november 2014 anmodet om eventuelle bemærkninger til et notat om relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne. DATO 19. december 2014 Telias bemærkninger kan ses nedenfor under følgende overskrifter: 1. Indledende bemærkninger 2. Produkternes placering på markederne 3. Equivalence of Inputs (EoI) og Equivalence of Output (EoO) 4. Ikke-pålæggelse/ophævelse af prisregulering for NGA-produkter 5. Geografiske aspekter af markedsundersøgelser 6. Indsamling af relevant data 1. Indledende bemærkninger Erhvervs- og Vækstministeriet har i en nyligt offentliggort analyse af konkurrence på bredbåndsmarkedet 1 på side 111 anført at: SMP-reguleringen [har] i vid udstrækning til formål at imødegå de konkurrenceproblemer, der hidrører fra de iboende forhold på telemarkedet, nemlig at det er karakteriseret ved vertikal integration, stordriftsfordele mv. Disse forhold gør det vanskeligt at konkurrere med historisk store, vertikalt integrerede markedsaktører, som på tidspunktet for liberaliseringen havde monopol på alle fastnetkunder. SMP-reguleringen vil imidlertid i vidt omfang, som også påpeget af WIK, være udtryk for symptombehandling frem for løsning af de underliggende strukturelle udfordringer. Telia er enig, at den hidtidige SMP-regulering ikke har rykket afgørende ved TDC s meget dominerende position på det danske bredbåndsmarked. Telia skal i den forbindelse opfordre Erhvervsstyrelsen til, at overveje, hvorvidt tiden og 1 Konkurrencen på bredbåndsmarkedet, ec2c2b9a6c6f/konkurrencen%20p%c3%a5%20bredb%c3%a5ndsmarkedet%20- %20december% pdf

2 markedsforholdene er modne til at pålægge TDC en forpligtelse om funktionel separation, jf. telelovens 47, for at bevæge konkurrencen på bredbåndsmarkedet i en sund retning. Telia skal i den forbindelse anføre, at hvis Erhvervsstyrelsen pålægger TDC fuldt ud at leve op til en forpligtelse om EoI, så er der i realiteten ikke lang afstand hvis overhovedet nogen til en tilstand af funktionel separation. 2. Produkternes placering på markederne Det er Telias umiddelbare vurdering, at Erhvervsstyrelsen opdeling af produkter, som anført i bilag 1 til styrelsens notat virker hensigtsmæssig. I forhold til Erhvervsstyrelsens spørgsmål om, hvorvidt et eventuelt kommende uncontended VULA-produkt med symmetriske hastigheder skal placeres på det kommende marked 3a eller marked 4, er det Telias umiddelbare vurdering, at en placering på marked 3a, vil være mest hensigtsmæssig. Uncontended VULA skal grundlæggende tjene som erstatning for ubundtet infrastrukturadgang, hvor denne ikke er mulig. Ved at placere et symmetrisk unconteded VULA på det forædlede marked 4 risikerer Erhvervsstyrelsen at differentiere og evt. udvande netadgangen til dette produkt i forhold til de ikke-symmetriske varianter af uncontended VULA, som findes på marked 3a. En sådan forskel i den regulerede adgang vil være besværlig og uhensigtsmæssig. For så vidt angår Erhvervsstyrelsens spørgsmål om, hvorvidt fiber-bsa skal placeres på marked 3a (og ikke marked 3b, som er udgangspunktet for BSAprodukterne), er Telia af den umiddelbare holdning, at en placering af kobber- og fiber-bsa på hver sit marked, kan gøre det vanskeligere at sikre ensartet regulering, hvilket som udgangspunkt bør tilstræbes (teknologineutralitet). Telia skal i øvrigt foreslå, at det kommende arbejde med nye markedsafgørelser også bør inddrage en vurdering af, hvorvidt der er grundlag for at regulere evpn (på kobber og fiber), f.eks. på det kommende marked 3b. evpn minder grundlæggende om ebsa-produktet, dog med nogle flere frihedsgrader. evpn er et produkt (primært rettet mod erhvervsmarkedet), som får større og større betydning, og hvor det vil have ikke ubetydelig værdi for Telia, hvis der var en større regulatorisk sikkerhed ift. leveringen af dette produkt. Endelig skal Telia opfordre til, at der på marked 3a skabes transparens omkring TDC s ubundtede fiberprodukt. TDC tilbyder i dag ubundtet fiber i to varianter, FTH og BTO, med ganske forskellige adgangsvilkår og priser. Denne skelnen kan skabe usikkerhed om de alternative operatørers adgang til ubundtet fiber i TDC s net. Det bør i de kommende markedsundersøgelser sikres, at der er entydighed om, hvor og på hvilke vilkår, TDC er forpligtet til at tilbyde et ubundtet fiberprodukt til LRAIC-regulerede priser. Page 2 of 13

3 3. Equivalence of Inputs (EoI) og Equivalence of Output (EoO) Erhvervsstyrelsen har i sit notat anført en række betragtninger om ikkediskrimination, herunder navnlig om Equivalence of Inputs (EoI) og Equivalence of Output (EoO) Generelle bemærkninger Det er Telias opfattelse, at en grundlæggende forudsætning for at sikre en sund og holdbar konkurrence er, at alternative teleselskaber i praksis kan konkurrere med TDC på lige vilkår. Det er Telias vurdering, at en række af de principper, der er beskrevet i Erhvervsstyrelsens notat (og i Kommissionens henstilling af 11. september ) om EoI (og EoO) kan bidrage til en bedre konkurrencesituation. Telia finder det imidlertid stærkt bekymrende, at der i notatet lægges op til en eventuel sammenkobling af indførelsen af EoI og deregulering af engrospriserne for NGA-produkter på bredbåndsmarkedet. Et af formålene med dereguleringen af engrospriserne er at tilvejebringe en større (pris)fleksibilitet for SMP-udbyderen. Telia finder imidlertid ikke, at det danske marked er modent til en deregulering af NGA-engrospriserne. Bredbåndsmarkedet er således kendetegnet ved en (i europæisk sammenhæng) række særegne forhold, når det kommer til incumbents markedsposition. Således fremgår det f.eks. af Erhvervs- og Vækstministeriets nyligt offentliggort analyse af konkurrence på bredbåndsmarkedet (side 109), at: TDC ejer som det eneste tidligere monopolselskab i EU landets største kabel-tv-net. TDC s ejerskab af såvel kobbernet som et kabel-tv-net kan bl.a. have betydning for selskabets investeringsstrategi. TDC kan således have incitament til at undlade eller forsinke opgradering af selskabets kobbernet til et højhastighedsnet, i områder hvor selskabet også har kabel-tv-net, idet kabeltv-nettet kan imødekomme behovet for bredbånd med høje hastigheder. Også selskabets investeringer i fibernet kan af samme grund være påvirket af, om selskabets kabel-tv-net dækker i et givent område. Det har betydning for de teleselskaber, der baserer deres bredbåndsforretning på leje af TDC s infrastruktur. Erhvervsstyrelsen har som uafhængig telemyndighed gennemført en omfattende regulering af TDC som følge af selskabets særlige markedsposition. Reguleringen omfatter alle de teknologiske infrastrukturplatforme, som TDC råder over og har bl.a. til formål at forhindre de strategiske investeringer, som 2 Kommissionens henstilling af 11. september 2013 om sammenhængende forpligtelser vedrørende ikke-diskriminering og metoder til beregning af omkostninger for at fremme konkurrencen og forbedre investeringsmiljøet for bredbånd (2013/466/EU) Page 3 of 13

4 selskabet ellers ville have incitament til at foretage. På trods af denne omfattende regulering er der imidlertid fortsat konkurrencemæssige udfordringer som følge af de iboende forhold på bredbåndsmarkedet, herunder de betydelige stordriftsfordele der er på dette marked. Disse grundlæggende strukturelle forhold medfører en række fundmentale udfordringer i forhold til at sikre en sund og holdbar konkurrence. Dette understreges af, at TDC har formået at opretholde en høj og stabil markedsandel på bredbåndsmarkedet på omkring 60 pct., og det fremgår således også af analysen (side 106), at dette kan give konkurrencemæssige udfordringer fremadrettet: Der er således en række strukturelle forhold på det danske bredbåndsmarked, som ikke er befordrende for en holdbar konkurrence, herunder en meget høj og stabil koncentration på det danske marked med TDC som førende i forhold til de øvrige konkurrenter. Telia kan fuldt ud tilslutte sig de anførte konklusioner og kan i øvrigt tilføje, at den usikkerhed, der pt. præger energiselskabernes fiberaktiviteter i forsøget på at skabe holdbare forretningsmodeller er udtryk for, at denne del af branchen endnu ikke har formået at skabe et sundt modspil til TDC som infrastrukturudbyder. Hertil kommer, at der er en ikke ubetydelig risiko for, at TDC tager kontrol over disse fibernet gennem opkøb eller gennem mere eller mindre eksklusive kommercielle aftaler, som det er sket for TreFors vedkommende. Endelig skal Telia henlede styrelsens opmærksomhed på, at Concepy tilsyneladende efter mere end to års kamp har måttet opgive at etablere sig som landsdækkende alternativ DSL-udbyder til trods for, at selskabet lagde en ganske betydelig og seriøs indsats for dagen samtidig med, at selskabet havde den nødvendige kapital til rådighed samt en meget omfattende erfaring med og viden om området. Ovennævnte viser med al tydelighed, at adgangsbarriererne på det danske er meget høje, og at konkurrencesituationen i øvrigt fortsat er vanskelig og skrøbelig. I forhold til spørgsmålet om indførelse af EoI er det således Telias opfattelse, at EoI kan være med til at styrke alternative operatørers konkurrencesituation på det danske bredbåndsmarked, hvilket i sig selv er godt. Telia ser imidlertid med den største bekymring på den mulighed, at NGA-engrosprisreguleringen ophæves som en konsekvens af, at man indfører EoI. Dette vil efter Telias vurdering give TDC helt unikke muligheder for at udmanøvrere alternative tjenesteudbydere som f.eks. Telia. Mere lige adgang fortsat relevant Som nævnt ovenfor er et af formålene med en deregulering af NGAengrospriserne at skabe en større prisfleksibilitet for TDC. Det er imidlertid Telias klare opfattelse, at det danske bredbåndsmarked er karakteriseret ved en række Page 4 of 13

5 særegne strukturelle forhold, som begrænser konkurrencen. På den baggrund bør den danske regulering snarere have til formål at bevæge det danske marked nærmere en konkurrencesituation, der er sammenlignelig med de øvrige EUmedlemslande. En øget prisfleksibilitet for TDC vil ikke bidrage til dette formål. På den baggrund skal Telia foreslå, at Erhvervsstyrelsen ved de kommende markedsafgørelser arbejder hen imod en højere grad af lighed i vilkårene for adgang til TDC s net uden, at dette medfører en deregulering af NGAengrospriserne. Som eksempler på områder, hvor styrelsen med fordel kan styrke de alternative operatørers muligheder er: 1. Lige adgang til kabel-tv-nettet uden at skulle være afhængig af kunden køber et tv-produkt (som det bl.a. er ved at ske i Norge). 2. Lige adgang til system- og procesunderstøttelse. 3. Lige adgang til (it-)tekniske og netværksmæssige informationer. 4. En større transparens i forhold til, hvordan pengestrømmene er mellem TDC s wholesaleforretning og TDC s detailforretning med henblik på at sikre, at TDC s detailforretning ikke kører med underskud Specifikke bemærkninger Erhvervsstyrelsen har i sit notat anført en række forhold som efter styrelsens opfattelse bør inddrages ved vurderingen af EoI og EoO i en dansk kontekst. Erhvervsstyrelsen har i den forbindelse på side 15 i notatet bl.a. anført, at: Kommissionen tilkendegiver i henstillingen, at det nok vil være mere proportionalt at pålægge EoI for NGA-produkter, ud fra en formodning om, at NGA-produkter vil blive udbudt via nye systemer, hvorimod produkter baseret på oprindelig kobberinfrastruktur udbydes via eksisterende systemer. En væsentlig faktor i proportionalitetsvurderingen synes således at være, om produktet udbydes fra et nyt system og ikke om produktet er et NGA-produkt eller ej. Derfor bør vurdering af EoI ikke afgrænses til NGA-net og -produkter, men foretages generelt i forhold til SMP-udbyderens netadgangsprodukter. Telia er enig i, at en vurdering af EoI ikke skal være afgrænset til NGA-net og produkter. Telia skal for en god ordens skyld bemærke, at såvel ikke-ngaprodukter som NGA-produkter pt. udbydes fra det samme TDC it-system. Det bemærkes endvidere, at de alternative udbydere fortsat anvender et andet system (Columbine) til bestillinger end det system (Columbus), som TDC anvender internt. I tilknytning hertil skal Telia bemærke, at Telia fortsat finder det problematisk, at Columbine systemmæssigt er afhængigt af Columbus (og ikke omvendt). Dette betyder i praksis, at tilgængeligheden via Columbine påvirkes af Page 5 of 13

6 driftsproblemer/nedetid i såvel Columbine som Columbus (samt bagvedliggende systemer), hvorimod tilgængeligheden via Columbus alene påvirkes af driftsproblemer/nedetid i Columbus (samt bagvedliggende systemer). Erhvervsstyrelsen har anført, at det kræver en undersøgelse af, hvorvidt det vil kræve organisatoriske ændringer, hvis SMP-udbyderen pålægges at indføre EoI, og at det sandsynligvis vil være nødvendigt at indføre samme bestillingssystem for intern og ekstern afsætning. Det er Telias opfattelse, at der i høj grad er behov for en større organisatorisk transparens/adskillelse mellem TDC s engros- og detail-forretning, hvis der på afgørende måde skal ændres ved TDC s engrosforretnings incitamenter i forhold til at behandle og prioritere de alternative udbyderes interesser på lige fod med TDC s detailforretning. 4. Ikke-pålæggelse/prisregulering af NGA-produkter Telia finder, at en ophævelse af engrosprisreguleringen af NGA-produkter kan have ganske alvorlige negative følger på det danske bredbåndsmarked. I en sådan situation vil indtjeningsvilkårene for SMP-udbyderens konkurrenter udelukkende skulle sikres af et prisklemmetilsyn (PKT) og/eller en økonomisk replikerbarhedstest (ØRT). Erfaringerne med det eksisterende PKT viser, at det er teknisk og juridisk vanskeligt at designe og udmønte et prisklemmetilsyn, der agilt og fleksibelt kan fange prisklemmeproblematikker på bredbåndsmarkedet. Der er altså alvorlige konkurrencemæssige usikkerheder og risici knyttet til en engrosprisregulering, der alene baserer sig på prisklemmetest i forhold til en omkostningsbaseret engrosprisregulering. Selv hvis det lykkes at drive et effektivt PKT eller ØRT, vil et sådant tilsyn give SMP-udbyderen incitamenter til at prissætte detail- og engrosprodukter på en måde, så konkurrenterne efterlades den mindst mulige margin. SMP-udbyderens konkurrenter vil i et sådant scenarie derfor højst kunne håbe på en meget lav eller slet ingen indtjening selv i et scenarie hvor EoI er fuldt gennemført, og hvor SMP-udbyderens detailprodukter er teknisk replikerbare. Det er derfor Telias vurdering, at Erhvervsstyrelsen fremadrettet bør fastholde den nuværende omkostningsbaserede engrosprisregulering frem for at lempe prisreguleringen af NGA-engrosprodukter og forlade sig på et mere eller mindre usikkert PKT og/eller ØRT. Sidstnævnte tilgang vil være særdeles problematisk for konkurrencesituationen på det danske bredbåndsmarked, som i forvejen ikke er særlig robust. Nedenfor følger Telias mere specifikke kommentarer. Page 6 of 13

7 4.1. Økonomisk replikerbarhedstest i forhold til prisklemmetilsynet Erhvervsstyrelsen anfører på side 24 i notatet: Erhvervsstyrelsen ønsker særligt branchens synspunkter i relation til lighederne henholdsvis ulighederne mellem testen for økonomisk replikerbarhed og prisklemmetilsynet. Telia finder, at prisklemmetilsynet (PKT) og den økonomiske replikerbarhedstest (ØRT) grundlæggende har forskellige formål. Hvor ØRT er tænkt som et instrument til at sikre, at en stor prisfleksibilitet for SMP-udbyderen for NGAengrosprodukter ikke skal lede til for høje engrospriser, så er PKT blevet pålagt TDC, fordi der er tydelige tegn på prisklemmer på hele det danske bredbåndsmarked. PKT skal således sikre, at alternative operatører ikke udsættes for prisklemmer i form af TDC s kombinerede detail- og engrospriser, uanset om der benyttes NGA-teknologi eller ej. Telia finder, at så længe der er risiko for prisklemmer på det danske bredbåndsmarked, er det væsentligt, at der føres et prisklemmetilsyn på alle TDC s bredbåndsprodukter, og ikke kun på NGA-baserede produkter. PKT og ØRT bør derfor ikke smeltes sammen, hvis dette kan føre til en indskrænkning/udvanding af PKT. Telia finder, at PKT bør medtage alle relevante engrosinput, der kan være nødvendige for, at en alternativ operatør kan replikere SMP-udbyderens detailtjenester, herunder Dual Pair Bonding-produkter. Det samme gælder ØRT, dog i sagens natur kun for NGA-engrosinput. Omkostningsstandard I PKT anvendes REO-omkostninger, da tilsynet skal sikre, at en effektiv, men nødvendigvis mindre, konkurrent til TDC kan have en positiv indtjening. Telia finder, at REO-omkostningsstandarden er nødvendig, såfremt hensynet til TDC s konkurrenter skal tilgodeses. TDC s konkurrenter på bredbåndsmarkedet oplever f.eks. højere omkostninger i slutkundehåndteringen og kortere kundelevetider end TDC, som beskrevet af Telia i Telias høringssvar af 18. september 2014 vedrørende WIK s rapport om detailomkostninger. Endvidere tilsiger TDC s særligt stærke position på bredbåndsmarkedet i Danmark som beskrevet ovenfor i afsnit 3.1., at TDC s omkostninger (EEO) målt pr. kunde er relativt meget lavere end TDC s konkurrenters omkostninger (REO) målt pr. kunde set i forhold til andre EU-medlemslande. Telia finder derfor, at en evt. ØRT bør benytte REOomkostninger for at afspejle danske markedsforhold. I forlængelse af dette er det Telias holdning, at LRAIC-modellering af slutkundehåndteringsomkostninger hurtigt kan blive et kompliceret og noget virkelighedsfjernt projekt. Telia anbefaler derfor, at det bliver muligt også Page 7 of 13

8 fremadrettet at benytte selskabernes regnskabstal til at dokumentere slutkundehåndteringsomkostninger også fordi disse giver et ganske virkelighedsnært billede af en mindre konkurrents omkostninger ved at håndtere kunder. Risiko for nul-margin Et fællestræk ved både PKT og ØRT er, at begge er dårligt egnede til at sikre en sund konkurrence og alternative udbyderes investeringsincitamenter på bredbåndsmarkedet. PKT fanger først TDC, hvis TDC s kombinerede engrosog detailpriser resulterer i et direkte tab for en alternativ operatør. Hvis ØRT udformes på samme vis, og hvis ØRT samtidig er det eneste instrument, der disciplinerer TDC s engrospriser, betyder det, at det bedste en alternativ udbyder kan håbe på i tilfælde af, at PKT/ØRT træder i kraft, er en nulmargin eller meget lille positiv margin. I et sådant marked vil en alternativ operatør have meget lave investeringsincitamenter, fordi det forventede afkast må forventes at være tæt på nul. Omkostningbaserede priser, som vi kender det fra i dag, giver derimod mulighed for en reel positiv indtjening for alternative operatører på bredbåndsmarkedet, samtidig med, at de sikrer SMP-udbyderen omkostningsdækning, i det omfang denne er drevet effektivt. F.eks. vil de lavere LRAIC fastnet-priser for 2015 medføre, at et selskab som Telia får øget luft mellem BSA-prisen og DSLdetailprisen. Ved et uændret detailprisniveau sikrer LRAIC-reguleringen altså Telia en bedre indtjening på DSL-markedet, fordi der er et absolut loft over engrosprisen. Eftersom TDC s engrospriser i dag ligger på det maksimalt mulige niveau (LRAIC-prisen), er det næsten givet, at hvis man i 2015 fjernede LRAICreguleringen og alene indførte PKT eller ØRT som prisdisciplinerende instrument, så ville TDC øjeblikkeligt hæve engrosprisen til minimum det samme niveau som i dag (TDC aldrig har lagt skjul på, at de agter at sætte engrospriserne til det maksimalt mulige). I virkeligheden ville TDC sandsynligvis som rationel markedsaktør sætte engrosprisen så højt, at PKT-/ØRT-testen lige akkurat består. Dermed ville man få endnu højere engrospriser end i dag og alternative operatører ville være efterladt med en nul-margin. Hvis detailkonkurrencen er hård, og detailprisniveauet derfor eroderes, vil marginerne ganske vist falde i en situation med omkostningsbaserede priser. Men modsat PKT og ØRT sikrer omkostningsbaserede priser i det mindste muligheden for en sund, positiv margin for alternative operatører, da SMP-udbyders muligheder for at udkonkurrere konkurrenterne på prisen i denne situation består i at sænke detailpriserne, hvilket også for SMP-udbyderen har den negative effekt, at indtjeningen falder. Page 8 of 13

9 Fleksibilitet i prisklemmetilsyn Såfremt Erhvervsstyrelsen vil benytte sig af ØRT, bør det sikres, at tilsynet er fleksibelt og agilt nok til hurtigt at kunne rumme nye detail- og engrosprodukter, der måtte komme på markedet. Det vil være usundt for konkurrencen, hvis nye produkter først kan rummes efter en ny markedsundersøgelse, fordi dette giver TDC mulighed for i en relativ lang periode at prissætte nye detail- og engrosprodukter på en måde, således at det bliver økonomisk uattraktivt for alternative operatører at replikere detailprodukterne. Dermed kan TDC sætte sig på nye delmarkeder, der måtte opstå. Dual Pair Bonding (DPB) er et aktuelt eksempel på dette. TDC har med detailprissætningen af DPB-baserede produkter sikret sig, at alternative operatører ikke har mulighed for at konkurrere med TDC med de gældende engrospriser. Det eksisterende PKT har pga. manglende fleksibilitet ikke haft mulighed for at adressere denne margin-problematik, hvilket har givet TDC mulighed for at agere alene på delmarkedet for DPB-produkter Kobberanker Erhvervsstyrelsen anfører på side 28 i notatet: Erhvervsstyrelsen ønsker branchens bemærkninger til begrebet kobberanker, herunder til metoden for påvisning af tilstedeværelsen heraf på det danske bredbåndmarked. Telia finder, at man med det nuværende detailprisniveau muligvis kan påvise en mere eller mindre lineær sammenhæng mellem båndbredder og detailprisniveau. Styrelsen vil derfor med den metode, styrelsen beskriver i notatet, muligvis kunne påvise en kædesubstitution mellem ikke-nga- og NGA-produkter. Telia finder dog, at dette ikke nødvendigvis afspejler eksistensen af et kobberanker, der disciplinerer detailprissætningen af NGA-produkter. For det første kan den nuværende sammenhæng mellem hastigheder og detailprisniveau som styrelsen selv anfører i notatet meget vel være en konsekvens af prisudmøntningen på engros-niveau, hvor BSA- og VULAprodukters prisniveau stiger med båndbredden. For det andet vil der være geografiske områder i Danmark, hvor der reelt ikke vil eksistere et kobberanker, selv om styrelsen ud fra selskabernes landsdækkende detailprissætning evt. vil kunne dokumentere en kædesubstitution. F.eks. vil TDC næppe opgradere kobbernettet i områder, hvor selskabets kabel-tv-net dækker. Det betyder, at mange forbrugere i disse områder vil have adgang til meget lave hastigheder på ikke-nga-produkter (dvs. kobberprodukter), f.eks. 2 eller 5 Mbps. Dermed er der ikke nogen mellemtrin i kæden fra 5 Mbps op til de meget høje Page 9 of 13

10 båndbredder, kabel-tv-nettet tilbyder. Det er muligt, at TDC pga. andre hensyn holder fast i ensartede nationale detailpriser på kabel-tv-bredbånd, men det vil ikke være et kobberanker, der disciplinerer TDC i dette tilfælde. Telia vurderer derfor, at påvisningen af et kobberanker ud fra detailmarkedspriser meget vel kan blive et skrivebordsargument, der ikke afspejler reelle prisdisciplinerende effekter i markedet. Endelig skal Telia bemærke, at kobberankeret i sig selv hvis det eksisterer ikke vil have nogen disciplinerende effekt på TDC s engrospriser. Kobberankeret kan disciplinere detailpriserne for NGA-produkter, men hvis engrosprisreguleringen ophæves, er det udelukkende Erhvervsstyrelsens PKT eller ØRT, der via detailprisniveauet kan regulere engrospriserne. Hvis PKT og ØRT ikke er fleksible og fintmaskede nok til at fange de NGA-produkter, hvor TDC måtte presse marginerne, vil kobberankeret i sig selv derfor ikke kunne sikre en langsigtet, sund konkurrence på bredbåndsmarkedet Muligheder for prisovervågning og løbende tilsyn Erhvervsstyrelsen anfører på side 28 i notatet: Erhvervsstyrelsen ønsker branchens synspunkter i relation til de tre ovennævnte muligheder for prisovervågning samt branchens synspunkter i relation til Erhvervsstyrelsens vurdering af, hvorledes et løbende tilsyn kan udformes. Telia finder, at styrelsen løbende og ikke kun i markedsundersøgelsen empirisk bør undersøge eksistensen af et kobberanker. Der kan meget hurtigt ske skift i markedet, og det vil være uheldigt, hvis sådanne skift, som evt. kan medføre, at kobberankeret ophører med at eksistere, først fanges i næstkommende markedsundersøgelse. 5. Geografiske aspekter af markedsundersøgelser 5.1. Grundlaget for at opdele det danske marked Erhvervsstyrelsen har anmodet om branchens synspunkter på de udenlandske erfaringer med deregulering (af adgangen til bredbåndstilslutninger) og kriterierne herfor set i forhold til den danske markedssituation. Antallet af net I Erhvervsstyrelsens notat rejses bl.a. spørgsmålet om, hvorvidt to net, hvor kun de respektive netejere har adgang til at udbyde tjenester i eget net, vil være tilstrækkeligt til at sikre en (infrastrukturbaseret) konkurrence. Page 10 of 13

11 Det er i den forbindelse Telias opfattelse, at en sådan situation dvs. to net med kun to teleudbydere ikke nødvendigvis vil føre til en sund konkurrence. Telia skal i den forbindelse henlede styrelsens opmærksomhed på, at der er en ganske betragtelig risiko for, at de to netejere vil dele det geografiske område mellem sig. I en dansk kontekst er der således efter Telias opfattelse en stor sandsynlighed for, at der i sådanne tilfælde i realiteten kun etableres én højhastighedsforbindelse/nga-forbindelse i det pågældende område til hver enkelt slutbruger. TDC har f.eks. ikke lagt skjul på, at selskabet fremadrettet vil målrette selskabets opgradering af kobbernettet til områder og adresser, hvor der ikke er etableret anden højhastighedsinfrastruktur en omstændighed der netop vil kunne føre til en situation, hvor der i et geografisk afgrænset område er to betydende infrastrukturer, som i praksis har en skarp opdeling af slutkundeadresserne. En eventuel vurdering af, om der inden for lokale geografiske områder er alternativ infrastruktur, bør således ikke kun inddrage de overordnede markedsandele i området, men bør også indeholde en nærmere stillingtagen til, hvor mange konkrete adresser, der i realiteten har adgang til mere end én infrastruktur. Skulle det vise sig, at der er områder, hvor et større antal husadresser rent faktisk har adgang til konkurrerende infrastrukturer, skal Telia i øvrigt påpege, at der stadig er en ikke-ubetydelig risiko for, at der opstår konkurrencehæmmende duopoler, som også anført af det Hollandske ACM og BEREC. Tre eller flere udbydere Som Telia forstår Erhvervsstyrelsens notat har en afgørende forudsætning for at lave en geografik opdeling af markeder i forskellige EU-medlemslande været, at der er mindst tre selskaber, der udbyder bredbånd i det pågældende område, herunder også selskaber, der baserer deres udbud på leje af fysisk infrastruktur. Det fremgår ikke klart af notatet, hvorvidt de selskaber, der baserer deres udbud på leje af fysisk infrastruktur, anvender SMP-udbyderens eller en alternativ infrastrukturejers infrastruktur. Efter Telias opfattelse, kan det imidlertid kun være relevant at lægge vægt på de tilfælde, hvor selskaber, der baserer deres udbud på leje af fysisk infrastruktur, anvender en alternativ infrastrukturejers ikke-regulerede infrastruktur. I modsat fald er der en betragtelig risiko for, at en ophævelse eller en lempelse af reguleringen i et afgrænset geografisk område øjeblikkeligt vil føre til, at de pågældende alternative operatører ikke længere har adgang til SMP-udbyderens infrastruktur. I relation til danske forhold er det Telias vurdering, at der ikke er områder i Danmark, hvor der pt. udbydes bredbånd af mindst tre forskellige udbydere, jf. forståelsen ovenfor. Page 11 of 13

12 Størrelsen af de geografiske områder Det danske marked er et relativt lille marked sammenlignet med mange af de øvrige EU-medlemslande. En udskillelse af et geografik delområde på et sådant lille marked har efter Telias vurdering ikke kun effekter for selve det udskilte område, men også for konkurrencesituationen i resten af det pågældende marked. For så vidt angår situationen i Danmark, er det således Telias opfattelse, at en udskillelse og deregulering af et delområde f.eks. hovedstaden eller Sønderjylland vil have indgribende konsekvenser for de alternative udbyderes muligheder for at kunne operere på det danske marked, hvor det i forvejen er vanskeligt at opnå de nødvendige stordriftsfordele. Det er således Telias opfattelse, at de seneste tendenser til konsolidering i fiberbranchen samt TreFor-aftalen med TDC er tegn på, at det ikke er rentabelt at agere som udbyder i delområder af Danmark. Ejerskabet til flere infrastrukturer Endelig er der det særlige danske forhold, at TDC har ejerskabet til tre væsentlige infrastrukturer. Således peges der i notatet på, at der i forhold til Portugal Telecom er tale om et selskab, der modsat TDC har frasolgt sine kabel-tv-aktiviteter. Så længe TDC som det eneste tidligere monopolselskab i EU fortsat har et så massivt ejerskab over de tre kablede platforme, som det er tilfældet i dag, er det Telias holdning, at deregulering af TDC selv i geografisk afgrænsede områder vil være usundt for konkurrencesituationen i Danmark. Telia finder således samlet set, at de udenlandske cases beskrevet i notatet for så vidt angår geografisk markedsafgrænsning vanskeligt kan overføres til danske forhold Metode i forhold til de kommende markedsundersøgelser Erhvervsstyrelsen har i notatet udtryk ønske om branchens synspunkter i relation til anvendelsen af den senest anvendte metode til geografisk markedsafgrænsning på bredbåndsmarkederne. Telia ser som anført ovenfor ikke forhold, der støtter en geografisk opdeling af markedet i Danmark, men hvis styrelsen alligevel overvejer at anvende geografisk markedsafgrænsning, så støtter Telia den hidtidigt anvendte metode med anvendelse af postnummerområder. Page 12 of 13

13 6. Indsamling af relevant data Styrelsen anfører i fodnote 29 på side 36: Erhvervsstyrelsen finder det nødvendigt at fremsende nye og tilrettede spørgeskemaer i henhold til den nye markedsinddeling i sommeren Telia skal opfordre styrelsen til at høre branchen over et udkast til disse tilrettede spørgeskemaer, inden de fremsendes til branchen til besvarelse. Med venlig hilsen Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Telia Danmark Page 13 of 13

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne.

december 2014 høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne. 19. februar 2015 Sag 2014-7957 /dajosc Høring over notat vedr. relevante emner i relation til bredbåndsmarkederne ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Erhvervsstyrelsen

Læs mere

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer,

om den manglende transparens i TDC s organisering, processer og itsystemer, Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70

Læs mere

Nedenfor følger Telias bemærkninger til udvalgte områder fra analysen:

Nedenfor følger Telias bemærkninger til udvalgte områder fra analysen: Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministerie Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. postmar@erst.dk København den 26. januar 2015 Høring over analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet Generelle bemærkninger Dansk Erhverv

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Ændring af marked 5-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding medtages

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé København Ø 2. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé København Ø   2. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk 2. januar 2015 Vedr. høring over Erhvervsstyrelsens notat Relevante emner til de kommende markedsundersøgelser

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk

Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Forpligtelse om regnskabsmæssig opsplitning for så vidt angår bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv-net UDKAST af 27.

Læs mere

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net.

Det er Telias opfattelse, at det er afgørende for konkurrencesituationen i Danmark, at der sikres en reel adgang til TDC s kabel-tv-net. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 25. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for uncontended VULA ved POI0 Indledning TDC

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom. Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone. Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom 5. februar 2013 /mobljo Brev fremsendes via e-mail til adressen: p.lemke@vectone.com Afgørelse om den maksimale pris for terminering

Læs mere

Vedr. Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse på marked 3a og 3b

Vedr. Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse på marked 3a og 3b Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt med e-mail til postmar@erst.dk København, d. 16. december 2015 Vedr. Erhvervsstyrelsens udkast til markedsanalyse på marked 3a og 3b Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk

Generelt. Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att. joboos@erst.dk chkjgi@erst.dk postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 8. oktober 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC i løbet af kampagnen

Læs mere

Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser

Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser 19. november 2014 /dajosc /chtoch Sag 2014-7957 Relevante emner i relation til de kommende markedsundersøgelser på bredbåndsmarkederne Indledning Erhvervsstyrelsen gennemfører med regelmæssige mellemrum

Læs mere

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang

Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang Delafgørelse over for TDC på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked 4) Ændring af marked 4-afgørelsen med henblik på at relevante slutbrugerbredbåndsprodukter baseret på pair bonding

Læs mere

Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K januar 2015

Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K januar 2015 Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K E-mail: postmar@erst.dk 19. januar 2015 Vedr. høring over Erhvervs- og Vækstministeriets analyse om konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Læs mere

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test

TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail. Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test TDC A/S regulering@tdc.dk 17. september 2013 /chkjgi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse om prisklemme i forbindelse med individuel test Erhvervsstyrelsen har undersøgt, hvorvidt TDC iværksatte en prisklemme

Læs mere

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen

Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen 13. september 2013 /chkjgi Revision af konkurrencemarginmodellen og prisklemmeforpligtelsen Erhvervsstyrelsen påbegynder i løbet af 2014 analyserne på engrosmarkederne for henholdsvis fysisk netværksinfrastrukturadgang

Læs mere

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen

Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 20. marts 2015 Sag Dokumentation af konkurrencemarginmodellen 1. Formål Konkurrencemarginmodellen giver mulighed for at beregne marginen for et fiktivt selskab, som tilbyder detailprodukter landsdækkende

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013

Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Sendt pr. mail til postmar@erst.dk. 15. november 2013 Returadresse: HR & Stakeholder Relations, Teglholmsgade 3, 0900 København C, Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt pr. mail til postmar@erst.dk 15. november 2013 Høringssvar vedr.

Læs mere

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem)

Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) 20. marts 2015 Sag Høringsnotat for rapporter om REO ens udbud af bredbåndsrelateret tv og tillægsprodukter (revision af prisklemmesystem) Erhvervsstyrelsen sendte den 4. februar 2015 to rapporter udarbejdet

Læs mere

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b

Orientering om markedsundersøgelser. - Marked 3a og 3b Orientering om markedsundersøgelser - Marked 3a og 3b Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede

Læs mere

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning

Vejledning. Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder. 1. Indledning Vejledning Februar 2012 Markedskontoret Vejledning om bekendtgørelse om priskontrolmetoder ERHVERVSSTYRELSEN 1. Indledning Denne vejledning beskriver, hvordan Erhvervsstyrelsen har til hensigt at anvende

Læs mere

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne

Erhvervsstyrelsen. Sendt per mail til: postmar@erst.dk. 16. december 2015. Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne Erhvervsstyrelsen Sendt per mail til: postmar@erst.dk 16. december 2015 Høringssvar vedr. markedsanalyser på engrosmarkederne SE/Stofa skal hermed kvittere for høringen over Erhvervsstyrelsens markedsundersøgelser

Læs mere

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer

Telenor Fremsendes alene via mail. Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Telenor regulation@telenor.dk 2. maj 2013 /mobljo Fremsendes alene via mail Afgørelse vedrørende TDC s priser ved engrossalg af PSTN- og ISDNabonnementer Indledning Telenor har i brev af 18. december 2012

Læs mere

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen.

De indkomne høringssvar har givet anledning til tilføjelser, præciseringer og uddybninger enkelte steder i markedsafgrænsningen og markedsanalysen. NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for bredbåndstilslutninger (marked 5) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september 2011 til den

Læs mere

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail

Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via e-mail Telia Danmark Frederik.Siegumfeldt@teliasonera.com TDC A/S regulering@tdc.dk 9. maj 2014 /andlon Fremsendes alene via e-mail Afgørelse af Telias klage vedrørende udveksling af oplysninger internt i TDC

Læs mere

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted.

Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. 5. april 2016 /andbec Høringsnotat vedr. udkast til markedsanalyse på engrosmarkedet for netadgang af særlig kvalitet på et fast sted. Erhvervsstyrelsen har i perioden 27. oktober 2015 til og med den 16.

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder

Høring over udkast til analyser på de tre bredbåndsmarkeder Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: Sagsnr: s2015-808 Doknr: d2015-17082-10.0 16. december 2015 Høring over udkast til analyser

Læs mere

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1)

NOTAT. Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) NOTAT 18. december 2013 /memebr-erst Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgørelse på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1) Erhvervsstyrelsen har i perioden den 6. september 2013 til

Læs mere

Att.: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø

Att.: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Att.: Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Hiper fremsender hermed selskabets

Læs mere

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning

Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk Vedr. høring over metodepapir til brug for revision af prisklemmetilsyn samt udkast til dataanmodning Telenor

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende:

Lovgrundlag I lovbemærkningerne til telelovens 51 f, stk. 5 og 6, er bl.a. anført følgende: TDC A/S Nørregade 21 0900 København C TDC Totalløsninger A/S Teglholmsgade 1 0900 København C Afgørelse om ændring af afgørelse af 2. november 2005 på engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 12)

Læs mere

Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder

Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Vedr.: Høring over udkast af 30. juni 2016 til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder Hiper fremsender hermed selskabets kommentarer til ovennævnte. Hiper A/S Stig Myken, Nicolai

Læs mere

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail

Telia Danmark regulatory@telia.dk. TDC A/S regulering@tdc.dk. Fremsendes alene via mail Telia Danmark regulatory@telia.dk TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse om mulig diskriminerende adfærd i forbindelse med adgang til TDC's fibernet 1 Indledning Telia Danmark (herefter

Læs mere

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet

Analyse af engrosreguleringen på bredbåndsmarkedet Returadresse: Jura og Regulering, Teglholmsgade 1, 0900 København C, IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Fremsendes pr. e-mail: mk@itst.dk; 25. januar 2011 Fnhni Analyse af engrosreguleringen

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i nærværende udkast til markedsafgørelsen for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte pris-klemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen.

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) fortages følgende ændringer: 10. marts 2017 EM2017/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2017 om ændring af inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) og ændring af landstingsforordning nr. 17 af

Læs mere

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl

30. Samtrafikforum. Mandag den 24. oktober 2011 kl 30. Samtrafikforum Mandag den 24. oktober 2011 kl. 12.30 14.30 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Præsentation af markedsanalyserne på de tre bredbåndsmarkeder 3. Drøftelse/spørgsmål 4. Tentativ tidsplan for igangværende

Læs mere

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) > Analyse om reel konkurrence og SMP på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax:

Læs mere

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail

SuperTel A/S GlobalConnect. Fremsendes alene via mail SuperTel A/S GlobalConnect Fremsendes alene via mail Afgørelse efter telelovens 65 vedrørende TDC A/S prissætning af mobilaccess til SuperTel A/S frikaldsnumre Indledning SuperTel A/S (herefter SuperTel)

Læs mere

Høring over analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet

Høring over analyse af konkurrencen på bredbåndsmarkedet Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Mail: postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: ILA Sagsnr: s2015-003 Doknr: d2015-070-26.0 19. januar 2015 Høring over analyse af

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2014/1665: Revision af LRAIC-modellen for 2015 - fastnet EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.11.2014 C(2014) 9090 final Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: (32+45) 3546 6001 11 Kære

Læs mere

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse:

I medfør af telelovens 72, stk. 1, jf. 73, stk. 1, træffer IT- og Telestyrelsen herefter følgende afgørelse: Afgørelse vedrørende Hi3G s standardtilbud af 19. juni 2008 på engrosmarkedet for terminering i Hi3G Denmark ApS s mobilnet (marked 16) 2. september 2009 Indledning Den 4. april 2008 traf afgørelse over

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 56 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet

Dansk Energis bemærkninger til analyse af engrosreguleringen af bredbåndsmarkedet IT- og Telestyrelsen Markedskontoret Sendt pr. e-mail: mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: CHB

Læs mere

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter

Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter 9. september 2013 /Jonas Østrup Høringsnotat vedr. prissætning af Dual Pair Bonding-produkter Erhvervsstyrelsen sendte den 24. maj 2013 udkast til prisafgørelse for Dual Pair Bonding (DPB) produkter samt

Læs mere

Indførelse af vectoringteknologien må samtidig ikke begrænse konkurrencen, således at kun TDC får fordelene ved vectoringteknologien

Indførelse af vectoringteknologien må samtidig ikke begrænse konkurrencen, således at kun TDC får fordelene ved vectoringteknologien Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S

Læs mere

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse.

Telia og Telenor anmoder derfor om, at Erhvervsstyrelsen genoptager og revurderer den tilgrundliggende markedsundersøgelse. 5. december 2014 Høringsnotat for LRAIC-mobil tale og sms Erhvervsstyrelsen sendte udkast til LRAIC-prisafgørelser for mobilterminering af taleopkald og sms for 2015 med tilhørende LRAIC-model i høring

Læs mere

Samtrafikforum. 34. møde. Fredag den 20. september 2013 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17

Samtrafikforum. 34. møde. Fredag den 20. september 2013 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17 Samtrafikforum 34. møde Fredag den 20. september 2013 Erhvervsstyrelsen, Langelinie Allé 17 Dagsorden 1. Velkomst 2. Mobilnumre 3. Revision af prisklemmetilsynet 4. Tidsplaner for markedsafgørelser mv.

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2012) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 DK-2100 København Ø Danmark Att.: Jørgen Abild Andersen Direktør Fax: +45 3546 6001 Kære Jørgen Abild Andersen

Læs mere

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5)

Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net på engrosmarkedet for bredbåndstilslutninger (marked 5) Erhvervsstyrelsen Markedskontoret Langelinie Allé 17 2100 København Ø E-mail: postmar@erst.dk og memokr@erst.dk Vedr. høring over delafgørelse over for TDC vedrørende netadgangen til TDC s kabeltv-net

Læs mere

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger

Nedenfor gennemgås høringssvarene og Erhvervsstyrelsens bemærkninger 30. november 2016 Høringsnotat for LRAIC-fastnet prisafgørelse for 2017 Erhvervsstyrelsen sendte den 5. september 2016 udkast til LRAICafgørelse for 2017 med tilhørende LRAIC-model i høring. Høringsfristen

Læs mere

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler

Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler TDC A/S regulering@tdc.dk 10. oktober 2013 / sunnie, seyadi Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende TDC s opkrævning af oprettelsesgebyrer ved indgåelse af aftaler 1. Indledning Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse:

Afgørelse Erhvervsstyrelsen træffer i medfør af 52 i teleloven 1 følgende afgørelse: TDC A/S regulering@tdc.dk 30. september 2014 /seyadi-erst Fremsendes alene via e-mail /mobljo-erst Afgørelse om prisen på TDC s gebyr NP SP Håndteringsgebyr Indledning Erhvervsstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser

Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia A/S Holmbladsgade 139 2300 København S Afgørelse efter telelovens 76, stk. 1 om priser for 2 Mbit/s faste engros kredsløb i TDC s standardtilbud om transmissionsydelser Telia Danmark (herefter Telia)

Læs mere

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4).

af 16. august 2012 på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang 4). Comflex Networks ApS v/ Finn Lindau finn.lindau@comflex.dk 29. september 2014 /CHASTA Fremsendes alene via e-mail Afgørelse vedrørende klage fra Comflex om TDC s administration af forpligtelsen til netadgang

Læs mere

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet

Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet Bilag 2 Høringsnotat over udkast til markedsafgrænsning af engrosmarkedet for (fysisk) netværksinfrastrukturadgang (marked 4) og engrosmarkedet for bredbåndstilslutning (marked 5) IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Høring over udkast til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder-

Høring over udkast til afgrænsning, analyse og afgørelse på de to bredbåndsmarkeder- Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til postmar@erst.dk Dok. ansvarlig: MOB Sekretær: MOB Sagsnr: s2016-548 Doknr: d2016-11645-17.0 1. september 2016 Høring over udkast til afgrænsning,

Læs mere

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne.

Den nærværende dokumentation beskriver opbygningen af prisklemmeværktøjet samt en beskrivelse af data anvendt til beregningerne. Dokumentation af prisklemmeværktøj Erhvervsstyrelsen har i markedsafgørelse for marked 3a og 3b pålagt TDC en forpligtelse om ikke at iværksætte prisklemmer, herefter prisklemmeforpligtelsen. Formålet

Læs mere

København d. 31. oktober 2008

København d. 31. oktober 2008 Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup E-post: produktion@teknologisk.dk København d. 31. oktober 2008 Vedr.: Høring over udkast til rapport vedrørende Teknologisk Instituts undersøgelse af TDC

Læs mere

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på

Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Afgørelse overfor TDC vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen for sparede omkostninger i forbindelse med salg af tjenester på fastnetområdet

Læs mere

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk.

H Ø R I N G. SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. H Ø R I N G SKAT Att.: Betina Schack Adler Kristensen Østbanegade 123 2100 København Ø Via email: Betina.Kristensen@Skat.dk og juraskat@skat.dk. Høringssvar vedrørende Praksisændring - Investeringsforeninger

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet

Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Arbejdsgruppen for videreudvikling af VULAproduktet Afrapportering på VULA-forum v/ Lars Høyrup Jensen Onsdag den 24. april i ERST Arbejdsgruppens baggrund På VULA-forum 28. januar 2013 blev det besluttet

Læs mere

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015

Engrossalg via TDC s Kabel-tv net. Marts 2015 Engrossalg via TDC s Kabel-tv net Marts 2015 Baggrund Den gældende regulering på marked 5 pålægger TDC at tilbyde, at andre teleselskaber kan aftage bredbåndstilslutninger via TDC s kabel-tv net. TDC kan

Læs mere

I relation til de af styrelsen konstaterede 5 udfordringer skal Telia særligt bemærke følgende:

I relation til de af styrelsen konstaterede 5 udfordringer skal Telia særligt bemærke følgende: IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Att.: mk@itst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00 Fax: 82 33 73 09

Læs mere

TDC A/S.

TDC A/S. TDC A/S 17. januar 2012 regulering@tdc.dk Påbud om offentliggørelse af månedlige KPI er til standardtilbud for rå kobber og delt rå kobber på engrosmarkedet for fysisk netværksinfrastrukturadgang (marked

Læs mere

Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet

Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet 1. april 2014 Høringsnotat vedrørende analyse af netadgangen til TDC's kabel-tvnet Erhvervsstyrelsen har i perioden den 19. september 2013 til den 15. november 2013 gennemført en høring over analyse af

Læs mere

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU)

HENSTILLINGER. (EØS-relevant tekst) (2014/710/EU) 11.10.2014 L 295/79 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 9. oktober 2014 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, der kan forhåndsreguleres i overensstemmelse

Læs mere

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet.

Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering i Hi3G s mobilnet. Hi3G Denmark ApS anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 19. december 2013 Sag 13/05613 / camped ERHVERVSSTYRELSEN Afgørelse om CoolTELs adgang til at aflevere sms med henblik på terminering

Læs mere

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at:

Parternes anbringender. TDH anfører i selskabets svar blandt andet, at: Telenor Danmark Holding A/S Regulering og Samtrafik, Wholesale Frederikskaj DK- 1780 København V Tele2 DMT2 A/S Gammel Køge Landevej 55 2500 Valby Afgørelse efter telelovens 1 76 vedr. Telenor Danmark

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling

Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling 12. januar 2015 Hovedpunktsreferat fra møde den 18. december 2014 i VULAvidereudvikling /dajosc-erst Deltagere: Telia: Frederik Siegumfeldt og Lars Høyrup Jensen Telenor: Kenneth Jarnit og Mads Hein TDC:

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via

UDKAST. Hi3G Fremsendes alene via Hi3G anne.louisevogensen@3.dk Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Hi3G s mobilnet for 2018

Læs mere

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via

UDKAST. Mundio Mobile Fremsendes alene via Mundio Mobile legal@mundio.com Fremsendes alene via e-mail 1. september 2017 /Silutt UDKAST Afgørelse om den maksimale pris for terminering af taleopkald samt samtrafikpunkter i Mundio Mobile s mobilnet

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kære Betina Hagerup EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles C(2013) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Betina Hagerup Direktør Fax: + 45 3546 6001 Kære Betina Hagerup Vedr.: Kommissionens

Læs mere

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast

Høringssvar på LRIAC model på fiber samt udkast til prisafgørelse på TDC fiber, kabel-tv net samt multicast IT- og Telestyrelsen Att.: Markedskontoret Sendt pr. e-mail til mk@itst.dk Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig:

Læs mere

NOTAT. 1. Afgrænsning af produktmarkedet. 1.1. Geografisk markedsafgrænsning

NOTAT. 1. Afgrænsning af produktmarkedet. 1.1. Geografisk markedsafgrænsning NOTAT Høringsnotat vedrørende udkast til markedsafgrænsning og markedsanalyse på engrosmarket for fysisk netværkinsfrastrukturadgang (marked 4) Den danske Telemyndighed har i perioden den 30. september

Læs mere

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB)

TDC A/S Fremsendes alene via mail. Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) TDC A/S regulering@tdc.dk Dato 9. september 2013 /Jonas Østrup Fremsendes alene via mail Tillægsafgørelse vedrørende fastsættelse af maksimale engrospriser for Dual Pair Bonding (DPB) Indledning TDC er

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi

Udvalget for Videnskab og Teknologi. UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt. Udvalget for Videnskab og Teknologi Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 26 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation af hovedkonklusioner i Produktivitetskommissionens analyserapport nr. 5 på pressemøde den 8. januar 2014 En velfungerende infrastruktur

Læs mere

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom

Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Mundio Mobile (Denmark) Limited 54 Marsh Wall London E14 9TP United Kingdom Afgørelse om fastsættelse af maksimalprisen efter LRAIC-metoden over for Mundio Mobile (Denmark) Limited på markedet for mobilterminering

Læs mere

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Markedsafgrænsning. Udkast af 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Engrosmarkedet for lokal netadgang på et fast sted (marked 3a) Engrosmarkedet for central netadgang på et fast sted, for så vidt angår masseforhandlede produkter (marked 3b) Engrosmarkedet for netadgang

Læs mere

UDKAST. Vurdering af stordriftsfordele til prisklemmetilsynet

UDKAST. Vurdering af stordriftsfordele til prisklemmetilsynet 13. oktober 2016 UDKAST Vurdering af stordriftsfordele til prisklemmetilsynet TDC er i udkast til markedsafgørelserne for engrosmarkederne 3a og 3b 1 blevet pålagt en forpligtelse om ikke at iværksætte

Læs mere

Høringsnotat vedrørende revision af prisklemmeforpligtelsen - metodepapir, dataanmodning og opgavebeskrivelser

Høringsnotat vedrørende revision af prisklemmeforpligtelsen - metodepapir, dataanmodning og opgavebeskrivelser 26. marts 2014 /chkjgi ERHVERVSSTYRELSEN Høringsnotat vedrørende revision af prisklemmeforpligtelsen - metodepapir, dataanmodning og opgavebeskrivelser Erhvervsstyrelsen har i perioden fra den 30. januar

Læs mere

Vectoring og VULA. Afrapportering fra Vectoringarbejdsgruppen. UDKAST 10. december Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1

Vectoring og VULA. Afrapportering fra Vectoringarbejdsgruppen. UDKAST 10. december Tilføj titel i sidehoved / sidefod 1 Vectoring og VULA Afrapportering fra Vectoringarbejdsgruppen UDKAST 10. december 2012 1 Møder Afholdt : 24/10, 27/11, 10/12 Planlagt : Workshop med erfaringsudveksling dec-jan Møder 16/1, 12/2, 20/3, 8/5

Læs mere

Hovedpunktsreferat fra møde den 5. oktober 2012 i VULA-forum

Hovedpunktsreferat fra møde den 5. oktober 2012 i VULA-forum 10. oktober 2012 Hovedpunktsreferat fra møde den 5. oktober 2012 i VULA-forum /timepe-erst Deltagere: Colt Telecom: John Frederiksen og Morten Føns Concepy: Stig Myken og Nicolai Lamborg Dong Energy Sales

Læs mere

Høring over. informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser

Høring over. informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser Høring over informationsmateriale om ansøgning om tilskud til etablering af højhastighedsbredbåndsforbindelser på Bornholm 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og generelle oplysninger...3 2. Ansøgningsrunden...3

Læs mere

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014

Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 28. april 2014 Team IKT-Infrastruktur /METLYK Referat af branchemøde om bredbåndskortlægning den 26. marts 2014 Tidspunkt: Onsdag den 26. marts 2014 kl. 13.00-14.00 Sted: Erhvervsstyrelsen, Langelinie

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2013/1536: engrossalg af (fysisk) netinfrastrukturadgang i Danmark foranstaltninger

EUROPA-KOMMISSIONEN. Kommissionens afgørelse vedrørende sag DK/2013/1536: engrossalg af (fysisk) netinfrastrukturadgang i Danmark foranstaltninger EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den C(2013) Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Danmark Att.: Direktør Betina Hagerup Fax: + 45 35 46 60 011 Vedr.: Kommissionens afgørelse

Læs mere

Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov

Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov Væsentligste punkter, hvor den nye telelov på baggrund af de nye direktivkrav og regelforenkling vil adskille sig fra den nuværende lov Dette notat beskriver de væsentligste nye krav i teledirektivpakken

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./.

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K. Til udvalget fremsendes hermed til orientering: ./. Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Til udvalget fremsendes hermed til orientering:./. Supplerende grundnotat

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

DANMARK. Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010. Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven li DANMARK Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Att.: Mohammed Ahsan Odense, den 25. februar 2010 SAG 2010-00182 MeeljRibu Vedr.: Høring om Offentlighedskommissionens betænkning om offentlighedsloven

Læs mere