VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004"

Transkript

1 Print ud og gem KUSUS- KATALOG 2003/2004 Møder Fyraftensr Kursusoversigt VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON Så har vi fornøjelsen at præsentere Skatterevisorforeningens nye kususkatalog for sæsonen Som det vil fremgå af de følgende sider har SF i år besluttet at udvide vores efteruddannelsestilbud, idet vi i år udover de traditionelle r, også afholder internatkurser og fyraftensr på udvalgte niche- og specialområder. Sådanne specialkurser, der er tænkt som et supplement til de traditionelle r, har ofte været efterspurgt af medlemmerne, senest i den netop foretagne medlemsundersøgelse. Uddannelsesudvalget har lagt meget arbejde i dette års udbud af r og kurser og vi ser derfor frem til den kommende sæson med stor spænding. Vi håber alle medlemmer vil finde de valgte emner på både r og internatkurser for interessante, samt at mange vil benytte og bakke op om vort nye initiativ med internatkurser. Uddannelsesudvalget har fundet et særdeles dejligt sted på Fyn til afholdelse af internatkurserne, nemlig Hotel Faaborg Fjord og vi mener selv, at kursuspriserne er meget konkurrencedygtige. Igen i år er alle r og kurser programfastsat, således at man i god tid kan planlægge sin deltagelse. Kursuskataloget vil endvidere være tilgængeligt på hjemmesiden Uddannelsesudvalget håber alle vil få nogle rigtig gode og fagligt relevante og inspirerende r i den kommende sæson. Husk at evaluere de enkelte r via hjemmesiden. Vi ses til efteråret! Hilsen Leo Holm Formand for uddannelsesudvalget

2 > S F M ØD E Leasing i skatteretlig belysning Advokat Bent amskov, advokatfirmaet Dahl, Koch og Boll Leasing er efterhånden ikke kun et begreb, som vi kender fra ti-mandsprojekterne. I flere og flere skattesager støder man i dagligdagen på leasingproblematikken. Du vil blive ført igennem både den civilretlige, den regnskabsretlige og den skatteretlige regulering af leasing, og du vil få et samlet overblik over leasingbegrebet med hovedvægt på de skattemæssige forhold. Landsdelst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. På kurset gennemgås indledningsvis den civilretlige regulering af leasingforhold, herunder tinglysningslovens 37 og 38 samt udvalgte bestemmelser i kreditaftaleloven. Den regnskabsmæssige rubricering af leasingaftaler gennemgås herefter ud fra årsregnskabslovens regelsæt samt forskellige regnskabsvejledninger. Der sættes herefter fokus på de skattemæssige forhold hos leasinggiver og leasingtager. Hos leasinggiver gennemgås navnlig leasinggivers ejendomsret og dermed afskrivningsret på de forskellige aktiver, periodiseringsreglerne, anpartsreglerne i PSL 4, stk. 1, nr. 10, 12 og 13 samt reglerne om selskabers ret til underskudsfremførsel. Hos Leasingtager er der navnlig fokus på dennes mulighed for fradrag for leasingydelser, herunder periodisering heraf. September Advokat Bent amskov, advokatfirmaet Dahl, Koch og Boll, Herning. 800 kr. Landsdels Aktuel Skat Kontorchef Egon Larsen Skatteretten er som bekendt en meget dynamisk størrelse. Selvom der måske de senere år ikke er gennemført de helt store lovreformer eller lovrevisioner, udvikler skattepraksis sig jo til stadighed. Du vil blive ajourført om det allernyeste indenfor skatteretten af en erfaren foredragsholder, som ved hvad skatterevisoren støder på af problemer i det daglige, og som forstår at opstille gode eksempler, der er lette at arbejde videre med. En ting er sikkert - Egon Larsen har en plan Kredst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. Kredst vil sætte fokus på aktuelle områder, såvel lovændringer som praksis, indenfor ligning af både selskaber, aktionærer og personlige erhvervsdrivende. Januar Kontorchef Egon Larsen, Aalborg Skattevæsen. 700 kr. Formel skatteret Tax Partner, cand.jur. Hans Henrik Bonde Eriksen, evisionsfirmaet KPMG Den formelle skatteret påkalder sig til stadighed særlig interesse, hvilket det stigende antal sager ved landsskatteretten og domstolene er et bevis for. Lovgiver har endvidere de seneste år også haft et godt øje til sagsbehandlingsreglerne, og der er gennemført flere ændringer i skattestyrelsesloven og tilknyttede bekendtgørelser mm. Endvidere er der, set i lyset af de seneste ti års rets- og administrative praksis, et stigende behov for at have fokus på lovfortolkning, bevis og skønsudøvelse på det skatteretlige område. Du vil få en opdateret viden inden for skatteproces, og du vil få en praksis orienteret gennemgang af tendenserne i lovfortolkning, bevis og skønsudøvelse. Landsdelst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. Fokus om formiddagen vil være fristreglerne på skatteområdet, herunder gennemgang af LF175 med ændring af fristreglerne samt samspillet mellem fristregler og forældelsesregler. eglerne om praksisændringer, lovmæssig forvaltning og genoptagelse vil ligeledes blive gennemgået. Endvidere vil der være fokus på sagsbehandlingsreglerne og virkningerne af formelle mangler på skatteområdet. Om eftermiddagen vil der blive taget udgangspunkt i tendenserne i lovfortolkning, bevis og skønsudøvelse, herunder vil bl.a. følgende områder blive gennemgået med støtte i praktiske forhold: Hjemmel - saglige krav på skatteområdet. Den almindelige forvaltningsret - og skatteretten. etsgrundsætningerne som begrænser hhv. styrer en skønsudøvelse. etskildeprincipperne. Fortolkningsprincipperne. Bevisspørgsmål. Oktober Tax Partner, cand. jur. Hans Henrik Bonde Eriksen, evisionsfirmaet KPMG. 800 kr. Kreds Landsdels

3 Kontrolemner 2002 ådgivende skatterevisor Christen Amby og Lektor, skatterevisor Ole Aagesen, DFH Køb og salg af virksomheder - udvalgte problemstillinger Advokat Jan Børjesson og advokat Karina Hejlesen, Advokatfirmaet Kromann eumert, Århus Christen Amby Ole Aagesen Ligningsrådet har i ligningsplanen gennem flere år peget på en række ligningstemaer, som man har fundet relevante, at skattemyndighederne interesserede sig særligt for. De udmeldte ligningstemaer har dog de senere år ikke ændret sig meget. Det skal erkendes, at udvælgelsen af de mest kontrolrelevante sager og de mest relevante kontrolemner absolut er en af de sværeste discipliner, men på t vil der blive sat fokus på en række kontrolemner, som utvivlsomt vil være væsentlig for at løse ligningsopgaven bedst muligt. Du vil få en god inspiration til nye og aktuelle kontrolemner, og du vil blive ajourført om nyeste praksis på en række områder. Kredst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. Dispositioner i forbindelse med køb og salg af virksomheder indeholder måske de mest interessante problemstillinger en skatterevisor til daglig kan blive stillet over for. Du vil blive opdateret med beregningsregler m.v. ved opgørelse af avance, kapitalgevinster m.v., og du vil få en bedre forståelse af hvorledes struktureringen af en virksomhed med henblik på salg sker. Kredst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. Der vil blive taget udgangspunkt i værdiansættelser af virksomheder, herunder sammenligning med de skattemæssige værdiansættelsesregler. Herudover vil der være fokus på: Berigtigelse af købesum, herunder løbende ydelser og kursfastsættelse. Fordeling af købesum. Strukturering af virksomhed med henblik på salg, herunder skattefri fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning (skattereglerne herom gennemgås ikke konkret, men det gennemgås i stedet, hvorledes disse omstruktureringsmuligheder kan anvendes, når virksomheder overdrages). Jan Børjesson Udvalgte aktivtyper og skat, herunder aktier, goodwill, driftsmidler og debitorer. Skat ved delafståelse af virksomhed, herunder ved ind- og udtræden af interessentskaber. Omkostninger skattemæssigt og momsmæssigt. Januar e Advokat Jan Børjesson og advokat Karina Hejlesen, Advokatfirmaet Kromann eumert, Århus. 700 kr. Karina Hejlesen Kreds Der vil blive taget udgangspunkt i en række aktuelle kontrolemner for både personer og selskaber og foredraget vil blive bygget op via konkrete eksempler herfra, fx: Den nye årsregnskabslovs betydning for opgørelse af den skattepligtige indkomst konverteringskonflikter. Ophørspension. Genvundne afskrivninger og ejendomsavance. Skattemæssig succession. Investeringsbeviser hos selskaber og personer. epræsentation afgrænsning. Omkostninger i Holdingselskaber. Småanskaffelser. November Kreds e ådgivende skatterevisor Christen Amby og Lektor, skatterevisor Ole Aagesen, DFH. Du kan holde dig opdateret om rne ved at klikke dig ind på Ændringer i sted, tid og pris kan forekomme. Særskilt og specificeret indbydelse, med mulighed for tilmelding via hjemmesiden, udsendes mindst 3 uger før rne. 700 kr.

4 > Generationsskifte og omstrukturering Advokat Michael Serup, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen S F I N TE N AT Kursets målsætning er at formidle, både i bredden og i dybden, de skatteretlige problemstillinger og den relevante, ajourførte praksis, der knytter sig til generationsskifte og omstrukturering af virksomheder. Dette vil i første række ske ud fra et ligningsmæssigt perspektiv, men også i et vist omfang med inddragelse af rådgivningsmæssige aspekter. Kurset henvender sig til medarbejdere i den statslige og kommunale skatteforvaltning, der beskæftiger sig med områderne generationsskifte og omstrukturering, hvad enten dette er i forbindelse med personeller selskabsligning eller som led i behandlingen af ansøgninger om bindende forhåndsbesked og/eller omstrukturering. Undervisningsformen Kursusformen vil være baseret på foredrag, men der forventes også gennemgang af og debat om cases. Der vil være mulighed for at deltagerne kan bringe egne sager med som debatoplæg. Der udleveres kursusmateriale. Generationsskifte Planlægning og rådgivning Generationsskifteplanlægning set fra et rådgiverperspektiv. Udvalgte forhold omkring anvendelse af ægtepagt og testamente som led i generationsskifte og formuesikring. Status vedrørende værdiansættelse og gaveoverdragelser Gennemgang af seneste praksis vedrørende værdiansættelse af goodwill, fast ejendom og aktier. Udvalgte forhold omkring gavebeskatning, de særlige værnsregler mod indkomstflytning til umyndige børn samt praksis vedrørende rentefrie lån samt anfordringslån m.v. Om skatteretlige realisationskriterier og periodisering Udvalgte forhold omkring realisation og periodisering. Begrænset tabs- og afskrivningsfradrag ved visse kontrollerede overdragelser. Overdragelse med skattemæssig succession Udvalgte forhold omkring successionsoverdragelse. Gennemgang af lovstramninger vedrørende succession i aktier og anvisning af mulige løsningsmodeller. Gennemgang af reglerne om succession i opsparet overskud. Ajourføring med praksis. Aktiekøb i kapitalafkastordningen Gennemgang af virksomhedsskattelovens regler om aktiekøb i kapitalafkastordningen. Berigtigelse af overdragelser ved aftale om løbende ydelser Udvalgte forhold omkring berigtigelse af overdragelser ved aftale om løbende ydelser. Pensionsindskud ved generationsskifte Udvalgte forhold omkring om indskud på pensionsordning og udskydelse af realisationsbeskatning ved generationsskifte. Praksis omkring éngangsindskud. Hold dig opdateret om rne på Omstrukturering Skattefri omstrukturering - ajourføring i regler og praksis Gennemgang af regler om praksis vedrørende de skattefri omstruktureringsformer, skattefri virksomhedsomdannelse, aktieombytning, tilførsel af aktiver og spaltning. Gennemgang af lovændringer efter Lov Ajourføring med administrativ praksis. Skattepligtig omstrukturering Gennemgang af regler om selskabsomdannelse m.v. med tilbagevirkende kraft. Modelovervejelser Valg af omstruktureringsmodel. Skatteforbehold og omgørelse Anvendelse af skatteforbehold og omgørelse som sikkerhedsnet og reparationsmulighed ved generationsskifte og omstrukturering. Gyldighedsbetingelser. Ajourføring med praksis. Formand for uddannelsesudvalget, næstformand Leo Holm, ingsted kommune. Underviser Advokat Michael Serup, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Tid og sted Kurset afholdes i dagene september 2003 og finder sted på Hotel Faaborg Fjord. Kursusgebyr andrager kr., der dækker fuld forplejning under kurset, overnatning i enkeltværelse og alle kursusmaterialer. Tilmelding Tilmelding foretages via Internettet på senest den 15. august Maksimalt deltagerantal er 60 personer. Tilmeldingen er bindende!

5 Praktisk skatterevision evisionschef Anette Knudsen, Billund Kommune Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen Fuldmægtig Henrik Jensen, ToldSkat Selskabsrevisionen Konfliktløsning og Stress Cand.psych. Kim K. Jensen Anette Knudsen Flemming Poulsen Henrik Jensen Det er kursets formål at tilføre deltagerne kompetencer, der gør det muligt at planlægge, gennemføre og afslutte revisionssager effektiv og på et kvalitativt højt niveau. Kurset vil tillige sætte fokus på anvendelsen af edb som hjælpeværktøj ved revisionen af indkomstopgørelsen. r og forhandlinger (situationsspil) sagens afslutning oplægsskrivelse /agterskrivelse forhandlinger kendelse og sagsfremstilling revisionsrapport Evaluering af sagen eksternt m. virksomhed og rådgivere internt Når mennesker er sammen er konflikter og uoverensstemmelser uundgåelige, men konflikter og uoverensstemmelser behøver ikke at udvikle sig negativt. Konflikter og uoverensstemmelser kan også skabe grobund for udvikling, hvis de angribes konstruktivt og ikke for lov til at udvikle sig. Stress medfører nedgang i trivsel, sundhed og præstationsformåen og vores evne til at arbejde sammen med andre % af alle sygdomme er i dag stressrelaterede. 1/3 af alle danskere er stressede i en grad der betyder nedsat trivsel og livskvalitet og som på sigt kan føre til sygdom og udbrændthed. Kurset henvender sig til alle skatterevisorer, der oplever stress i hverdagen og som ønsker at lære at vende den til noget positivt og udnytte den konstruktivt. Undervisningsform Kurset vil foregå som teoriindlæg, øvelser, spørgeskemaer og situationsspil. Der vil blive lagt vægt på at inddrage deltagerne aktivt og på praktiske værktøjer. Forside: John Laursen Kurset henvender sig til medarbejdere i den statslige og kommunale skatteforvaltning, der er beskæftiget med ligning og revision af erhvervsdrivende og selskaber. Det forudsættes, at deltagerne har et vist kendskab til skatterevision. Undervisningsform Kurset gennemføres ved en vekslende kombination af foredrag, gruppearbejde med konkrete sager, situationsspil og drøftelser af konkrete forhold med meget erfarne kollegaer. Kurset vil gennemløbe alle praktiske forhold i skatterevisionsprocessen fra sagens udvælgelse og prioritering til sagen er afsluttet med kendelse, sagsfremstilling og revisionsrapport samt den afsluttende evaluering af sagens forløb. hvad er skatterevision, definition udvælgelse og prioritering revisionsledelse planlægning sagens forberedelse basiskontrol detailplanlægning anvendelse af edb indledende (situationsspil) revisionens gennemførelse Kasserer, medlem af uddannelsesudvalget Niels Andersen, ToldSkat Selskabsrevisionen. Undervisere Skatterevisor, revisionschef Anette Knudsen, Billund Kommune. Skatterevisor, specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen. Skatterevisor, fuldmægtig Henrik Jensen, ToldSkat Selskabsrevisionen. Tid og sted Kurset afholdes i dagene november 2003 og finder sted på Hotel Faaborg Fjord. Kursusgebyr andrager kr., der dækker fuld forplejning under kurset, overnatning i enkeltværelse og alle kursusmaterialer. Tilmelding Tilmelding foretages via Internettet på senest den 1. oktober Tilmeldingen er bindende. Maksimalt deltagerantal er 60 personer. Du lærer forskellige konfliktløsnings- og kommunikationsmodeller, der relateret til din virkelighed gør dig bedre i stand til at tackle og løse uoverensstemmelser og konflikter. Du vil få kortlagt din egen konfliktløsningsprofil, der viser stærke og svage sider. Du vil lære hvad stress er. Du vil lære dine stress-symptomer at kende. Du vil lære hvordan du tackler din stress. Du vil lære at identificere typiske stress-situationer. Du vil lære at blive i stand til at udnytte din stress på en konstruktiv måde. Kredsformand, medlem af uddannelsesudvalget Helle Lind Villadsen, Århus Kommune. Underviser Cand. psych. Kim K Jensen. Erhvervs- og idrætspsykolog, forfatter, autoriseret klinisk psykolog, partner i EQ Learning. Forfatter til bl.a.»udnyt din stress«. Ansat under igspolitichefen på Politiskolen siden Uddannet delingsførere i Politiet i»mental forberedelse til større aktioner«ifm EU-toprne. Arbejdet med danske eliteidrætsudøvere siden OL i Seoul Arbejdet som erhvervspsykolog siden 1991 med speciale i stress, team-building og coaching. Se også Tid og sted Kurset afholdes i dagene marts 2004 og finder sted på Hotel Faaborg Fjord. Kursusgebyr andrager kr., der dækker fuld forplejning under kurset, overnatning i enkeltværelse og alle kursusmaterialer. Tilmelding Tilmelding foretages via Internettet senest den 15. februar Tilmeldingen er bindende. Maksimalt deltagerantal er 60 personer.

6 Anvendelse af edb som hjælpemiddel ved skatterevision Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen Det er temats formål, at give deltagerne en hurtig appetitvækker og inspiration til anvendelsen af edb som hjælpemiddel ved skatterevisionen. Kurset henvender sig til medarbejdere i den statslige og kommunale skatteforvaltning, der er beskæftiget med ligning og revision af erhvervsdrivende og selskaber. Undervisningsform Mødet gennemføres ved foredrag af en meget erfaren bruger af edb ved skatterevision. Generel præsentation af edb-revision evisionsprocessen - hvordan indgår edb-revision? Egenthedsvurdering Valg af data Udlevering og test af data evision Demonstration af standardfunktioner. Statistic, classify, stratify, gaps, filter, extract m.v. Eksempler på revisionshandlinger. Kontoanalyser, søgning efter småaktiver m.v. Implementering. Investering Organisering, brugere / superbrugere Afslutning, herunder spørgsmål. Demonstration af standardfunktioner og eksempler på revisionshandlinger vises»online«med udgangspunkt i analyseprogrammet ACL. Sted, tid og periode September 2003, uge 39 - ToldSkat egion Odense Oktober 2003, uge 44 - Aalborg Kommune Februar 2004, uge 6 - TS egion Vejle Alle rne starter kl og slutter kl med sandwiches. Kredsformændene. Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen 100 kr. Der serveres vand under t og efter foredraget får du (2) sandwiches og en øl eller vand. Tema Fyraftens Mødekalender 2003/2004 skemaform SF MØDE Emne Kreds Dato Sted Uddannelsesudvalget Landsdels Leasing i skatteretlig belysning september Aalborg 800 kr. Advokat Bent amskov, advokatfirmaet Dahl, Koch og Boll, Herning september Kolding september oskilde Landsdels Formel skatteret oktober Aalborg 800 kr. Tax Partner, cand.jur. Hans Henrik Bonde Eriksen oktober Vejen evisionsfirmaet KPMG oktober oskilde Kreds Kontrolemner november Aalborg 700 kr. ådgivende skatterevisor Christen Amby og november Brædstrup lektor, skatterevisor Ole Aagesen, DFH november Kolding november oskilde november oskilde november Vissenbjerg Kreds Køb og salg af virksomheder - udvalgte problemstillinger januar Aalborg 700 kr. Advokat Jan Børjesson og advokat Karina Hejlesen januar Brædstrup Advokatfirmaet Kromann eumert januar Kolding januar Vissenbjerg januar oskilde januar oskilde Kreds Aktuel Skat februar Aalborg 700 kr. Kontorchef Egon Larsen, Aalborg Skattevæsen 3 1. marts Kolding 2 3. marts Brædstrup 4 4. marts Vissenbjerg marts oskilde marts oskilde Møder i 2004 SF INTENAT Emne Dato Sted September Generationsskifte og omstrukturering september Faaborg Fjord kr. Advokat Michael Serup, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Hotel November Praktisk skatterevision november Faaborg Fjord kr. evisionschef Anette Knudsen, Billund Kommune Hotel Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen Fuldmægtig Henrik Jensen, ToldSkat Selskabsrevisionen Marts 2004 Konfliktløsning og Stress marts 2004 Faaborg Fjord kr. Cand. psych. Kim K. Jensen, erhvervs- og idrætspsykolog, Hotel forfatter, autoriseret klinisk psykolog, partner i EQ Learning FYAFTENSMØDE Emne Dato Sted Tema Anvendelse af edb som hjælpemiddel ved skatterevision September 2003, uge 39 ToldSkat egion Odense 100 kr. Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen Oktober 2003, uge 44 Aalborg Kommune Februar 2004, uge 6 TS egion Vejle

Kredsmøde Landsdelsmøder Internat www.srf.dk Print ud og gem

Kredsmøde Landsdelsmøder Internat www.srf.dk Print ud og gem Kreds Landsdelsr Internat www.srf.dk Print ud og gem UDDANNELSESUDVALGET Velkommen til SRFs kursusoversigt Som det vil fremgå af de følgende sider har SRF valgt at omlægge kursusåret til kalenderåret,

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

KURSUSKATALOG 2008/09

KURSUSKATALOG 2008/09 KURSUSKATALOG2008/09 Indholdsfortegnelse Side Dato 2. Overordnet om kursusprogrammet 3. Generelt om Skat & Råds kurser 4. Årsregnskabsloven og de selskabsretlige regler grundlæggende 06.10.2008 5. Den

Læs mere

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H

Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 17. august 2015 Udkast til styresignal om fordeling af underskud ved skattefri grenspaltning og skattefri tilførsel af aktiver, H 184-15. SKAT har d. 10. juli 2015 fremsendt

Læs mere

Generationsskifte af familieejede virksomheder - DNA og rammevilkår

Generationsskifte af familieejede virksomheder - DNA og rammevilkår Generationsskifte af familieejede virksomheder - DNA og rammevilkår Konference 21. marts 2014 Michael Serup Michael Serup 48 år, gift, fire børn Advokat, partner i Bech-Bruun Leder af Bech-Bruuns generationsskiftegruppe

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Generationsskiftemodeller

Generationsskiftemodeller Generationsskiftemodeller v/advokat Hans Henrik Banke Mandag POWERPOINT d. 2.11.2015 (v2) TEMPLATE TITLE A focused subheading Date Generationsskifte et vidt begreb! Virksomheden Formuen Familien Generationsskiftemodeller

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Standard for god Skatterevisionsskik

Standard for god Skatterevisionsskik Standard for god Skatterevisionsskik September 2005 Forord Jeg er utrolig glad for at få lejlighed til at skrive forordet til dette debatoplæg fra Skatterevisorforeningen til en Standard for god skatterevisionsskik.

Læs mere

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold

Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold 1 Skatteforbehold afvisning af skøde fra lysning p.g.a. skatteforbehold UfR 2007.50 VLK Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret tiltrådte ved en kendelse af 6/9 2006, ref. i UfR

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM

Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM 1 Konsekvenser af uberettiget succession ved generationsskifte når landbrugsejendommen videresælges SKM2008.682 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

NYT. Nr. 7 årgang 5 JULI 2008

NYT. Nr. 7 årgang 5 JULI 2008 NYT Nr. 7 årgang 5 JULI 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Kravet om dokumentindsendelse til SKAT er ophævet Lov 2008.527 har ophævet kravet om, at der senest fire uger efter vedtagelsen

Læs mere

Mads Grønnegaard Skattekonsulent cand.jur, RevisorRådgivning

Mads Grønnegaard Skattekonsulent cand.jur, RevisorRådgivning Mads Grønnegaard Skattekonsulent cand.jur, RevisorRådgivning mgr@fsr.dk 3369 1061 17 års erfaring med skatterådgivning til revisorer Juridisk assistance fx stiftelser, fusion og spaltning Forfatter af

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Dansk Træforening (CVR-nr )

Dansk Træforening (CVR-nr ) Dansk Træforening (CVR-nr. 16 04 68 84) (Indkomståret 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg

SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.... 4 BESKATNING AF SOLCELLEANLÆG... 5 - STANDARDMETODEN.... 5 - REGNSKABSMETODEN... 6 SPØRGSMÅL OG SVAR... 7 - REGISTRERINGER...

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006

Vi har brug for at høre din mening! Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Til 3.000 tilfældigt udvalgte borgere i den nye Silkeborg Kommune 10. august 2006 Vi har brug for at høre din mening! Vi tillader os at skrive til dig i et vigtigt ærinde. Din nye kommune arbejder aktivt

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

Generationsskifte og Strukturering

Generationsskifte og Strukturering Kim Pedersen Generationsskifte og Strukturering en håndbog for ejerledere Kim Pedersen Generationsskifte & Strukturering. en håndbog for ejerledere 1. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København

Læs mere

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT.

Brugte anparter praksisændring SKM SKAT. 1 Brugte anparter praksisændring SKM2009.261.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT s styresignal af 14/4 2009, jf. SKM2009.261.SKAT, efterlader uløste spørgsmål i henseende til beskatningen

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

Moms- og afgiftsspecialisterne

Moms- og afgiftsspecialisterne KURSUS: Moms- og afgiftsspecialisterne På kurset i 2017 vil undervisere fra KPMG Acor Tax, SKAT, DLA Piper og SEGES sætte fokus på aktuelle emner for moms- og afgiftsspecialister i DLBR, som har et højt

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

Gladsaxe Kommune Redegørelse om forløbet af lignings- og revisionsarbejdet vedr. aktie- og anpartsselskaber for produktionsåret 2003

Gladsaxe Kommune Redegørelse om forløbet af lignings- og revisionsarbejdet vedr. aktie- og anpartsselskaber for produktionsåret 2003 Gladsaxe Kommune Redegørelse om forløbet af lignings- og revisionsarbejdet vedr. aktie- og anpartsselskaber for produktionsåret Indholdsfortegnelse. Indledning.... serklæring.... Redegørelse for ligningen....

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Avanceopgørelse ved afståelse af udviklingsprojekt - ligningslovens 8 B tilsidesættelse af Juridisk Vejledning begunstigende forvaltningsakt - Skatterådets bindende svar af 24/3 2015, jr. nr. 14-1269602

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011

Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejlednings- og specifikationshæfte Difko-anparter indkomståret 2011 Vejledning og nøgletal for kommanditister med individuelle afskrivninger og/eller "brugte" anparter. Indledning I dette vejlednings-

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager

TM Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager TM 13009 Generel forvaltningsret, juridisk metode og offentligretlige retssager Miljøjuridisk grunduddannelse Modul I Formål: EnviNa og Bech-Bruun fortsætter i 2018 med at sætte fokus på jura i den kommunale

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår

Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Er SKAT efter dig? Brug din advokat så snart sagen opstår Udvis rettidig omhu Få lagt den rigtige strategi fra starten Hvad gør du, når SKAT ikke kan godkende virksomhedens skatteog afgiftsangivelser?

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen

Nyt vindmølleprojekt. Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt. Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen Nyt vindmølleprojekt Skat De vigtigste poster i et vindmølleprojekt Økonomikonsulent Kirsten Cato Jensen AGENDA Indkomstopgørelse for vindmøllevirksomhed Etableringsudgifter Naboerstatning Anparter erhvervet

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109

Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 109 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 99/05-502-00360 Den Spørgsmål 105-109 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed fremsendes svar på spørgsmål

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING

GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen GENERATIONSSKIFTE OG OMSTRUKTURERING DET SKATTERETLIGE GRUNDLAG JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR

Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM LSR 1 Omgørelse hævning i virksomhedsskatteordningen SKM2010.730. LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tillod ved en kendelse af 18/8 2010, at en hævning på en bankkonto omfattet

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 06.11.2014-26 FOB Officialmaksimen 20140624 TC/BD Officialprincippet og forhandlingsprincippet - overholdelse af frister for ændring af skatteansættelse - Ombudsmandsafgørelse af 19/5 2014, jr. nr.

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM

Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM -1 - Genoptagelse en direkte følge af en skatteansættelse for et andet indkomstår skatteforvaltningslovens 27, stk. 1, nr. 2 SKM2010.306.BR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Retten i Århus

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skatteproces - syn og skøn - skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - Landsskatterettens kendelse

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes?

Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? - 1 Skal forældrekøb (og lighedsprincippet) afskaffes? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Medierne har i den forløbne uge beskæftiget sig med forældrekøb. Det er herunder særligt anført, at

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis.

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis. Side 1/5 Gå hjem møde hvad er op og ned på skattely? Side 1 Indskud på etablerings og iværksætterkonto Side 2 SKATs kontrol af køreskoler Side 4 GÅ HJEM MØDE HVAD ER OP OG NED PÅ SKATTELY? I den seneste

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

Skattefri. Virksomhedsomdannelse

Skattefri. Virksomhedsomdannelse Skattefri Virksomhedsomdannelse Cand. Merc. Aud. Aalborg Universitet Kandidatafhandling 7. 10. Semester Afleveret maj 2011 Skrevet af: Vejleder: Henrik V. Andersen Indholdsfortegnelse 1. - Kapitel Det

Læs mere

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR.

Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM SR. 1 Forkøbsret til ejendom til fast pris ejendomsoverdragelse fra selskab til hovedaktionærens bror SKM2009.358.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet fandt ved et bindende svar af

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren

Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren - 1 06.11.2014-27 Selvangivelsesomvalg gæld i VSO 20140701 TC/BD Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens 30 overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren SKM2014.470.LSR

Læs mere

Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat.

Lovforslag L 84 om justering aktionær- og selskabsbeskatning efter skattereformen 2009 verserer fortsat. NYT Nr. 12 årgang 7 december 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Lovforslag L 84 verserer fortsat Nye kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier og anparter Værdiansættelse

Læs mere

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR

Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM LSR 1 Boafgiftslovens 12, stk. 2 - efterprøvelse af værdiansættelse ved arveudlæg fordeling af kontantomregnet salgssum SKM2008.773.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt

Læs mere

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR

Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR - 1 Aktiekøbsaftale Beskatning af erstatning til køber for manglende opfyldelse af aftalen - SKM2012.108.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Østre Landsret fandt ved en dom af 17/1 2012,

Læs mere

KOLDINGFJORD Goodwill ved ind- og udtræden af advokatvirksomheder. Advokat Søren Lehmann Nielsen

KOLDINGFJORD Goodwill ved ind- og udtræden af advokatvirksomheder. Advokat Søren Lehmann Nielsen KOLDINGFJORD 2007 Goodwill ved ind- og udtræden af advokatvirksomheder Advokat Søren Lehmann Nielsen AMAGERTORV 24. 1160 KØBENHAVN K TLF 33 13 42 62. FAX 33 11 12 50 WWW.HGMLAW.DK. E-MAIL SLN@HGMLAW.DK

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Februar 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 98 om exitbeskatning og udenlandsk datterselskabsudbytte mv. er vedtaget Formueskattekursreglerne er ophævet

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Samsøvej Hinnerup Tlf.:

Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Samsøvej Hinnerup Tlf.: Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Samsøvej 30 8382 Hinnerup Tlf.: 86 98 53 00 Hinnerup Vandværk a.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 95 11 04 1 Indhold Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER Skriftlig eksamen januar 2004 INDLEDNING Opgaven skal løses efter nugældende retsregler m.v., det vil sige de retsregler m.v., som er gældende

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte

Generationsskifte. de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Cand.merc.aud.-studiet Juridisk Institut Handelshøjskolen i København Kandidatafhandling 2009 Generationsskifte de skattemæssige overvejelser ved planlægning af generationsskifte Afleveret den Udarbejdet

Læs mere