VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004"

Transkript

1 Print ud og gem KUSUS- KATALOG 2003/2004 Møder Fyraftensr Kursusoversigt VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON Så har vi fornøjelsen at præsentere Skatterevisorforeningens nye kususkatalog for sæsonen Som det vil fremgå af de følgende sider har SF i år besluttet at udvide vores efteruddannelsestilbud, idet vi i år udover de traditionelle r, også afholder internatkurser og fyraftensr på udvalgte niche- og specialområder. Sådanne specialkurser, der er tænkt som et supplement til de traditionelle r, har ofte været efterspurgt af medlemmerne, senest i den netop foretagne medlemsundersøgelse. Uddannelsesudvalget har lagt meget arbejde i dette års udbud af r og kurser og vi ser derfor frem til den kommende sæson med stor spænding. Vi håber alle medlemmer vil finde de valgte emner på både r og internatkurser for interessante, samt at mange vil benytte og bakke op om vort nye initiativ med internatkurser. Uddannelsesudvalget har fundet et særdeles dejligt sted på Fyn til afholdelse af internatkurserne, nemlig Hotel Faaborg Fjord og vi mener selv, at kursuspriserne er meget konkurrencedygtige. Igen i år er alle r og kurser programfastsat, således at man i god tid kan planlægge sin deltagelse. Kursuskataloget vil endvidere være tilgængeligt på hjemmesiden Uddannelsesudvalget håber alle vil få nogle rigtig gode og fagligt relevante og inspirerende r i den kommende sæson. Husk at evaluere de enkelte r via hjemmesiden. Vi ses til efteråret! Hilsen Leo Holm Formand for uddannelsesudvalget

2 > S F M ØD E Leasing i skatteretlig belysning Advokat Bent amskov, advokatfirmaet Dahl, Koch og Boll Leasing er efterhånden ikke kun et begreb, som vi kender fra ti-mandsprojekterne. I flere og flere skattesager støder man i dagligdagen på leasingproblematikken. Du vil blive ført igennem både den civilretlige, den regnskabsretlige og den skatteretlige regulering af leasing, og du vil få et samlet overblik over leasingbegrebet med hovedvægt på de skattemæssige forhold. Landsdelst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. På kurset gennemgås indledningsvis den civilretlige regulering af leasingforhold, herunder tinglysningslovens 37 og 38 samt udvalgte bestemmelser i kreditaftaleloven. Den regnskabsmæssige rubricering af leasingaftaler gennemgås herefter ud fra årsregnskabslovens regelsæt samt forskellige regnskabsvejledninger. Der sættes herefter fokus på de skattemæssige forhold hos leasinggiver og leasingtager. Hos leasinggiver gennemgås navnlig leasinggivers ejendomsret og dermed afskrivningsret på de forskellige aktiver, periodiseringsreglerne, anpartsreglerne i PSL 4, stk. 1, nr. 10, 12 og 13 samt reglerne om selskabers ret til underskudsfremførsel. Hos Leasingtager er der navnlig fokus på dennes mulighed for fradrag for leasingydelser, herunder periodisering heraf. September Advokat Bent amskov, advokatfirmaet Dahl, Koch og Boll, Herning. 800 kr. Landsdels Aktuel Skat Kontorchef Egon Larsen Skatteretten er som bekendt en meget dynamisk størrelse. Selvom der måske de senere år ikke er gennemført de helt store lovreformer eller lovrevisioner, udvikler skattepraksis sig jo til stadighed. Du vil blive ajourført om det allernyeste indenfor skatteretten af en erfaren foredragsholder, som ved hvad skatterevisoren støder på af problemer i det daglige, og som forstår at opstille gode eksempler, der er lette at arbejde videre med. En ting er sikkert - Egon Larsen har en plan Kredst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. Kredst vil sætte fokus på aktuelle områder, såvel lovændringer som praksis, indenfor ligning af både selskaber, aktionærer og personlige erhvervsdrivende. Januar Kontorchef Egon Larsen, Aalborg Skattevæsen. 700 kr. Formel skatteret Tax Partner, cand.jur. Hans Henrik Bonde Eriksen, evisionsfirmaet KPMG Den formelle skatteret påkalder sig til stadighed særlig interesse, hvilket det stigende antal sager ved landsskatteretten og domstolene er et bevis for. Lovgiver har endvidere de seneste år også haft et godt øje til sagsbehandlingsreglerne, og der er gennemført flere ændringer i skattestyrelsesloven og tilknyttede bekendtgørelser mm. Endvidere er der, set i lyset af de seneste ti års rets- og administrative praksis, et stigende behov for at have fokus på lovfortolkning, bevis og skønsudøvelse på det skatteretlige område. Du vil få en opdateret viden inden for skatteproces, og du vil få en praksis orienteret gennemgang af tendenserne i lovfortolkning, bevis og skønsudøvelse. Landsdelst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. Fokus om formiddagen vil være fristreglerne på skatteområdet, herunder gennemgang af LF175 med ændring af fristreglerne samt samspillet mellem fristregler og forældelsesregler. eglerne om praksisændringer, lovmæssig forvaltning og genoptagelse vil ligeledes blive gennemgået. Endvidere vil der være fokus på sagsbehandlingsreglerne og virkningerne af formelle mangler på skatteområdet. Om eftermiddagen vil der blive taget udgangspunkt i tendenserne i lovfortolkning, bevis og skønsudøvelse, herunder vil bl.a. følgende områder blive gennemgået med støtte i praktiske forhold: Hjemmel - saglige krav på skatteområdet. Den almindelige forvaltningsret - og skatteretten. etsgrundsætningerne som begrænser hhv. styrer en skønsudøvelse. etskildeprincipperne. Fortolkningsprincipperne. Bevisspørgsmål. Oktober Tax Partner, cand. jur. Hans Henrik Bonde Eriksen, evisionsfirmaet KPMG. 800 kr. Kreds Landsdels

3 Kontrolemner 2002 ådgivende skatterevisor Christen Amby og Lektor, skatterevisor Ole Aagesen, DFH Køb og salg af virksomheder - udvalgte problemstillinger Advokat Jan Børjesson og advokat Karina Hejlesen, Advokatfirmaet Kromann eumert, Århus Christen Amby Ole Aagesen Ligningsrådet har i ligningsplanen gennem flere år peget på en række ligningstemaer, som man har fundet relevante, at skattemyndighederne interesserede sig særligt for. De udmeldte ligningstemaer har dog de senere år ikke ændret sig meget. Det skal erkendes, at udvælgelsen af de mest kontrolrelevante sager og de mest relevante kontrolemner absolut er en af de sværeste discipliner, men på t vil der blive sat fokus på en række kontrolemner, som utvivlsomt vil være væsentlig for at løse ligningsopgaven bedst muligt. Du vil få en god inspiration til nye og aktuelle kontrolemner, og du vil blive ajourført om nyeste praksis på en række områder. Kredst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. Dispositioner i forbindelse med køb og salg af virksomheder indeholder måske de mest interessante problemstillinger en skatterevisor til daglig kan blive stillet over for. Du vil blive opdateret med beregningsregler m.v. ved opgørelse af avance, kapitalgevinster m.v., og du vil få en bedre forståelse af hvorledes struktureringen af en virksomhed med henblik på salg sker. Kredst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. Der vil blive taget udgangspunkt i værdiansættelser af virksomheder, herunder sammenligning med de skattemæssige værdiansættelsesregler. Herudover vil der være fokus på: Berigtigelse af købesum, herunder løbende ydelser og kursfastsættelse. Fordeling af købesum. Strukturering af virksomhed med henblik på salg, herunder skattefri fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning (skattereglerne herom gennemgås ikke konkret, men det gennemgås i stedet, hvorledes disse omstruktureringsmuligheder kan anvendes, når virksomheder overdrages). Jan Børjesson Udvalgte aktivtyper og skat, herunder aktier, goodwill, driftsmidler og debitorer. Skat ved delafståelse af virksomhed, herunder ved ind- og udtræden af interessentskaber. Omkostninger skattemæssigt og momsmæssigt. Januar e Advokat Jan Børjesson og advokat Karina Hejlesen, Advokatfirmaet Kromann eumert, Århus. 700 kr. Karina Hejlesen Kreds Der vil blive taget udgangspunkt i en række aktuelle kontrolemner for både personer og selskaber og foredraget vil blive bygget op via konkrete eksempler herfra, fx: Den nye årsregnskabslovs betydning for opgørelse af den skattepligtige indkomst konverteringskonflikter. Ophørspension. Genvundne afskrivninger og ejendomsavance. Skattemæssig succession. Investeringsbeviser hos selskaber og personer. epræsentation afgrænsning. Omkostninger i Holdingselskaber. Småanskaffelser. November Kreds e ådgivende skatterevisor Christen Amby og Lektor, skatterevisor Ole Aagesen, DFH. Du kan holde dig opdateret om rne ved at klikke dig ind på Ændringer i sted, tid og pris kan forekomme. Særskilt og specificeret indbydelse, med mulighed for tilmelding via hjemmesiden, udsendes mindst 3 uger før rne. 700 kr.

4 > Generationsskifte og omstrukturering Advokat Michael Serup, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen S F I N TE N AT Kursets målsætning er at formidle, både i bredden og i dybden, de skatteretlige problemstillinger og den relevante, ajourførte praksis, der knytter sig til generationsskifte og omstrukturering af virksomheder. Dette vil i første række ske ud fra et ligningsmæssigt perspektiv, men også i et vist omfang med inddragelse af rådgivningsmæssige aspekter. Kurset henvender sig til medarbejdere i den statslige og kommunale skatteforvaltning, der beskæftiger sig med områderne generationsskifte og omstrukturering, hvad enten dette er i forbindelse med personeller selskabsligning eller som led i behandlingen af ansøgninger om bindende forhåndsbesked og/eller omstrukturering. Undervisningsformen Kursusformen vil være baseret på foredrag, men der forventes også gennemgang af og debat om cases. Der vil være mulighed for at deltagerne kan bringe egne sager med som debatoplæg. Der udleveres kursusmateriale. Generationsskifte Planlægning og rådgivning Generationsskifteplanlægning set fra et rådgiverperspektiv. Udvalgte forhold omkring anvendelse af ægtepagt og testamente som led i generationsskifte og formuesikring. Status vedrørende værdiansættelse og gaveoverdragelser Gennemgang af seneste praksis vedrørende værdiansættelse af goodwill, fast ejendom og aktier. Udvalgte forhold omkring gavebeskatning, de særlige værnsregler mod indkomstflytning til umyndige børn samt praksis vedrørende rentefrie lån samt anfordringslån m.v. Om skatteretlige realisationskriterier og periodisering Udvalgte forhold omkring realisation og periodisering. Begrænset tabs- og afskrivningsfradrag ved visse kontrollerede overdragelser. Overdragelse med skattemæssig succession Udvalgte forhold omkring successionsoverdragelse. Gennemgang af lovstramninger vedrørende succession i aktier og anvisning af mulige løsningsmodeller. Gennemgang af reglerne om succession i opsparet overskud. Ajourføring med praksis. Aktiekøb i kapitalafkastordningen Gennemgang af virksomhedsskattelovens regler om aktiekøb i kapitalafkastordningen. Berigtigelse af overdragelser ved aftale om løbende ydelser Udvalgte forhold omkring berigtigelse af overdragelser ved aftale om løbende ydelser. Pensionsindskud ved generationsskifte Udvalgte forhold omkring om indskud på pensionsordning og udskydelse af realisationsbeskatning ved generationsskifte. Praksis omkring éngangsindskud. Hold dig opdateret om rne på Omstrukturering Skattefri omstrukturering - ajourføring i regler og praksis Gennemgang af regler om praksis vedrørende de skattefri omstruktureringsformer, skattefri virksomhedsomdannelse, aktieombytning, tilførsel af aktiver og spaltning. Gennemgang af lovændringer efter Lov Ajourføring med administrativ praksis. Skattepligtig omstrukturering Gennemgang af regler om selskabsomdannelse m.v. med tilbagevirkende kraft. Modelovervejelser Valg af omstruktureringsmodel. Skatteforbehold og omgørelse Anvendelse af skatteforbehold og omgørelse som sikkerhedsnet og reparationsmulighed ved generationsskifte og omstrukturering. Gyldighedsbetingelser. Ajourføring med praksis. Formand for uddannelsesudvalget, næstformand Leo Holm, ingsted kommune. Underviser Advokat Michael Serup, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Tid og sted Kurset afholdes i dagene september 2003 og finder sted på Hotel Faaborg Fjord. Kursusgebyr andrager kr., der dækker fuld forplejning under kurset, overnatning i enkeltværelse og alle kursusmaterialer. Tilmelding Tilmelding foretages via Internettet på senest den 15. august Maksimalt deltagerantal er 60 personer. Tilmeldingen er bindende!

5 Praktisk skatterevision evisionschef Anette Knudsen, Billund Kommune Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen Fuldmægtig Henrik Jensen, ToldSkat Selskabsrevisionen Konfliktløsning og Stress Cand.psych. Kim K. Jensen Anette Knudsen Flemming Poulsen Henrik Jensen Det er kursets formål at tilføre deltagerne kompetencer, der gør det muligt at planlægge, gennemføre og afslutte revisionssager effektiv og på et kvalitativt højt niveau. Kurset vil tillige sætte fokus på anvendelsen af edb som hjælpeværktøj ved revisionen af indkomstopgørelsen. r og forhandlinger (situationsspil) sagens afslutning oplægsskrivelse /agterskrivelse forhandlinger kendelse og sagsfremstilling revisionsrapport Evaluering af sagen eksternt m. virksomhed og rådgivere internt Når mennesker er sammen er konflikter og uoverensstemmelser uundgåelige, men konflikter og uoverensstemmelser behøver ikke at udvikle sig negativt. Konflikter og uoverensstemmelser kan også skabe grobund for udvikling, hvis de angribes konstruktivt og ikke for lov til at udvikle sig. Stress medfører nedgang i trivsel, sundhed og præstationsformåen og vores evne til at arbejde sammen med andre % af alle sygdomme er i dag stressrelaterede. 1/3 af alle danskere er stressede i en grad der betyder nedsat trivsel og livskvalitet og som på sigt kan føre til sygdom og udbrændthed. Kurset henvender sig til alle skatterevisorer, der oplever stress i hverdagen og som ønsker at lære at vende den til noget positivt og udnytte den konstruktivt. Undervisningsform Kurset vil foregå som teoriindlæg, øvelser, spørgeskemaer og situationsspil. Der vil blive lagt vægt på at inddrage deltagerne aktivt og på praktiske værktøjer. Forside: John Laursen Kurset henvender sig til medarbejdere i den statslige og kommunale skatteforvaltning, der er beskæftiget med ligning og revision af erhvervsdrivende og selskaber. Det forudsættes, at deltagerne har et vist kendskab til skatterevision. Undervisningsform Kurset gennemføres ved en vekslende kombination af foredrag, gruppearbejde med konkrete sager, situationsspil og drøftelser af konkrete forhold med meget erfarne kollegaer. Kurset vil gennemløbe alle praktiske forhold i skatterevisionsprocessen fra sagens udvælgelse og prioritering til sagen er afsluttet med kendelse, sagsfremstilling og revisionsrapport samt den afsluttende evaluering af sagens forløb. hvad er skatterevision, definition udvælgelse og prioritering revisionsledelse planlægning sagens forberedelse basiskontrol detailplanlægning anvendelse af edb indledende (situationsspil) revisionens gennemførelse Kasserer, medlem af uddannelsesudvalget Niels Andersen, ToldSkat Selskabsrevisionen. Undervisere Skatterevisor, revisionschef Anette Knudsen, Billund Kommune. Skatterevisor, specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen. Skatterevisor, fuldmægtig Henrik Jensen, ToldSkat Selskabsrevisionen. Tid og sted Kurset afholdes i dagene november 2003 og finder sted på Hotel Faaborg Fjord. Kursusgebyr andrager kr., der dækker fuld forplejning under kurset, overnatning i enkeltværelse og alle kursusmaterialer. Tilmelding Tilmelding foretages via Internettet på senest den 1. oktober Tilmeldingen er bindende. Maksimalt deltagerantal er 60 personer. Du lærer forskellige konfliktløsnings- og kommunikationsmodeller, der relateret til din virkelighed gør dig bedre i stand til at tackle og løse uoverensstemmelser og konflikter. Du vil få kortlagt din egen konfliktløsningsprofil, der viser stærke og svage sider. Du vil lære hvad stress er. Du vil lære dine stress-symptomer at kende. Du vil lære hvordan du tackler din stress. Du vil lære at identificere typiske stress-situationer. Du vil lære at blive i stand til at udnytte din stress på en konstruktiv måde. Kredsformand, medlem af uddannelsesudvalget Helle Lind Villadsen, Århus Kommune. Underviser Cand. psych. Kim K Jensen. Erhvervs- og idrætspsykolog, forfatter, autoriseret klinisk psykolog, partner i EQ Learning. Forfatter til bl.a.»udnyt din stress«. Ansat under igspolitichefen på Politiskolen siden Uddannet delingsførere i Politiet i»mental forberedelse til større aktioner«ifm EU-toprne. Arbejdet med danske eliteidrætsudøvere siden OL i Seoul Arbejdet som erhvervspsykolog siden 1991 med speciale i stress, team-building og coaching. Se også Tid og sted Kurset afholdes i dagene marts 2004 og finder sted på Hotel Faaborg Fjord. Kursusgebyr andrager kr., der dækker fuld forplejning under kurset, overnatning i enkeltværelse og alle kursusmaterialer. Tilmelding Tilmelding foretages via Internettet senest den 15. februar Tilmeldingen er bindende. Maksimalt deltagerantal er 60 personer.

6 Anvendelse af edb som hjælpemiddel ved skatterevision Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen Det er temats formål, at give deltagerne en hurtig appetitvækker og inspiration til anvendelsen af edb som hjælpemiddel ved skatterevisionen. Kurset henvender sig til medarbejdere i den statslige og kommunale skatteforvaltning, der er beskæftiget med ligning og revision af erhvervsdrivende og selskaber. Undervisningsform Mødet gennemføres ved foredrag af en meget erfaren bruger af edb ved skatterevision. Generel præsentation af edb-revision evisionsprocessen - hvordan indgår edb-revision? Egenthedsvurdering Valg af data Udlevering og test af data evision Demonstration af standardfunktioner. Statistic, classify, stratify, gaps, filter, extract m.v. Eksempler på revisionshandlinger. Kontoanalyser, søgning efter småaktiver m.v. Implementering. Investering Organisering, brugere / superbrugere Afslutning, herunder spørgsmål. Demonstration af standardfunktioner og eksempler på revisionshandlinger vises»online«med udgangspunkt i analyseprogrammet ACL. Sted, tid og periode September 2003, uge 39 - ToldSkat egion Odense Oktober 2003, uge 44 - Aalborg Kommune Februar 2004, uge 6 - TS egion Vejle Alle rne starter kl og slutter kl med sandwiches. Kredsformændene. Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen 100 kr. Der serveres vand under t og efter foredraget får du (2) sandwiches og en øl eller vand. Tema Fyraftens Mødekalender 2003/2004 skemaform SF MØDE Emne Kreds Dato Sted Uddannelsesudvalget Landsdels Leasing i skatteretlig belysning september Aalborg 800 kr. Advokat Bent amskov, advokatfirmaet Dahl, Koch og Boll, Herning september Kolding september oskilde Landsdels Formel skatteret oktober Aalborg 800 kr. Tax Partner, cand.jur. Hans Henrik Bonde Eriksen oktober Vejen evisionsfirmaet KPMG oktober oskilde Kreds Kontrolemner november Aalborg 700 kr. ådgivende skatterevisor Christen Amby og november Brædstrup lektor, skatterevisor Ole Aagesen, DFH november Kolding november oskilde november oskilde november Vissenbjerg Kreds Køb og salg af virksomheder - udvalgte problemstillinger januar Aalborg 700 kr. Advokat Jan Børjesson og advokat Karina Hejlesen januar Brædstrup Advokatfirmaet Kromann eumert januar Kolding januar Vissenbjerg januar oskilde januar oskilde Kreds Aktuel Skat februar Aalborg 700 kr. Kontorchef Egon Larsen, Aalborg Skattevæsen 3 1. marts Kolding 2 3. marts Brædstrup 4 4. marts Vissenbjerg marts oskilde marts oskilde Møder i 2004 SF INTENAT Emne Dato Sted September Generationsskifte og omstrukturering september Faaborg Fjord kr. Advokat Michael Serup, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Hotel November Praktisk skatterevision november Faaborg Fjord kr. evisionschef Anette Knudsen, Billund Kommune Hotel Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen Fuldmægtig Henrik Jensen, ToldSkat Selskabsrevisionen Marts 2004 Konfliktløsning og Stress marts 2004 Faaborg Fjord kr. Cand. psych. Kim K. Jensen, erhvervs- og idrætspsykolog, Hotel forfatter, autoriseret klinisk psykolog, partner i EQ Learning FYAFTENSMØDE Emne Dato Sted Tema Anvendelse af edb som hjælpemiddel ved skatterevision September 2003, uge 39 ToldSkat egion Odense 100 kr. Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen Oktober 2003, uge 44 Aalborg Kommune Februar 2004, uge 6 TS egion Vejle

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

Standard for god Skatterevisionsskik

Standard for god Skatterevisionsskik Standard for god Skatterevisionsskik September 2005 Forord Jeg er utrolig glad for at få lejlighed til at skrive forordet til dette debatoplæg fra Skatterevisorforeningen til en Standard for god skatterevisionsskik.

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2014 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Gennemførelsesgaranti på alle kurserne Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg

Læs mere

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune

MTA/MTL-afhandling. Danmarks Forvaltningshøjskole. Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune MTA/MTL-afhandling Danmarks Forvaltningshøjskole Forfattere: Poul Spanggaard, Ry Kommune Birthe Høj Jensen, Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 2. Problemformulering 6 2.1 Problemidentifikation

Læs mere

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven.

Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Redegørelse fra arbejdsgruppen til gennemgang af aktieavancebeskatningsloven. Afsnit 1 Indledning 1.1. Udvalgets nedsættelse og kommissorium Skatteministeren nedsatte i november 1996 en arbejdsgruppe til

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012

Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Danske Revisorer 3 38. årgang september 2012 Assistanceopgaver, muligheder og risici Torsdag den 27. september 2012 Comwell, Middelfart Underviser: Registreret revisor Bjarne Aalbæk Tilmelding senest 21.

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2011 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2011 URSER FDR Kurser 2011 Effektiv Revision Onsdag den 6. September 2011 Fredericia Messecenter, Fredericia Torsdag den 8. September 2011 Hotel Frederik d.ii, Slagelse

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning

Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning Velkommen til DLBR Akademiet - karrieremuligheder i Dansk Landbrugsrådgivning I DLBR Akademiet udvikler vi kompetencegivende, sammenhængende og målrettede uddannelsesforløb og kursusudbud for at sikre,

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab

Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Generationsskifte Overdragelse af et familieejet selskab Forfatter: Carsten Langvad Vejleder: Pernille Pless Copenhagen Business School HD(R), Regnskab og økonomistyring, maj 2011 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattefri virksomhedsomdannelse

Skattefri virksomhedsomdannelse Skattefri virksomhedsomdannelse Analyse af en færdig omdannet virksomhed Copenhagen Business School, HD(R) Vejleder: Henrik Kofod Dich Udarbejdet af: Limin K. Lauridsen Table of Contents 1. Indledning...

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog

WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog WWW.JUC.DK JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse Kursus København Jylland Side Erhvervs- og

Læs mere