VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON 2003-2004"

Transkript

1 Print ud og gem KUSUS- KATALOG 2003/2004 Møder Fyraftensr Kursusoversigt VELKOMMEN TIL EN NY OG MEGET SPÆNDENDE MØDESÆSON Så har vi fornøjelsen at præsentere Skatterevisorforeningens nye kususkatalog for sæsonen Som det vil fremgå af de følgende sider har SF i år besluttet at udvide vores efteruddannelsestilbud, idet vi i år udover de traditionelle r, også afholder internatkurser og fyraftensr på udvalgte niche- og specialområder. Sådanne specialkurser, der er tænkt som et supplement til de traditionelle r, har ofte været efterspurgt af medlemmerne, senest i den netop foretagne medlemsundersøgelse. Uddannelsesudvalget har lagt meget arbejde i dette års udbud af r og kurser og vi ser derfor frem til den kommende sæson med stor spænding. Vi håber alle medlemmer vil finde de valgte emner på både r og internatkurser for interessante, samt at mange vil benytte og bakke op om vort nye initiativ med internatkurser. Uddannelsesudvalget har fundet et særdeles dejligt sted på Fyn til afholdelse af internatkurserne, nemlig Hotel Faaborg Fjord og vi mener selv, at kursuspriserne er meget konkurrencedygtige. Igen i år er alle r og kurser programfastsat, således at man i god tid kan planlægge sin deltagelse. Kursuskataloget vil endvidere være tilgængeligt på hjemmesiden Uddannelsesudvalget håber alle vil få nogle rigtig gode og fagligt relevante og inspirerende r i den kommende sæson. Husk at evaluere de enkelte r via hjemmesiden. Vi ses til efteråret! Hilsen Leo Holm Formand for uddannelsesudvalget

2 > S F M ØD E Leasing i skatteretlig belysning Advokat Bent amskov, advokatfirmaet Dahl, Koch og Boll Leasing er efterhånden ikke kun et begreb, som vi kender fra ti-mandsprojekterne. I flere og flere skattesager støder man i dagligdagen på leasingproblematikken. Du vil blive ført igennem både den civilretlige, den regnskabsretlige og den skatteretlige regulering af leasing, og du vil få et samlet overblik over leasingbegrebet med hovedvægt på de skattemæssige forhold. Landsdelst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. På kurset gennemgås indledningsvis den civilretlige regulering af leasingforhold, herunder tinglysningslovens 37 og 38 samt udvalgte bestemmelser i kreditaftaleloven. Den regnskabsmæssige rubricering af leasingaftaler gennemgås herefter ud fra årsregnskabslovens regelsæt samt forskellige regnskabsvejledninger. Der sættes herefter fokus på de skattemæssige forhold hos leasinggiver og leasingtager. Hos leasinggiver gennemgås navnlig leasinggivers ejendomsret og dermed afskrivningsret på de forskellige aktiver, periodiseringsreglerne, anpartsreglerne i PSL 4, stk. 1, nr. 10, 12 og 13 samt reglerne om selskabers ret til underskudsfremførsel. Hos Leasingtager er der navnlig fokus på dennes mulighed for fradrag for leasingydelser, herunder periodisering heraf. September Advokat Bent amskov, advokatfirmaet Dahl, Koch og Boll, Herning. 800 kr. Landsdels Aktuel Skat Kontorchef Egon Larsen Skatteretten er som bekendt en meget dynamisk størrelse. Selvom der måske de senere år ikke er gennemført de helt store lovreformer eller lovrevisioner, udvikler skattepraksis sig jo til stadighed. Du vil blive ajourført om det allernyeste indenfor skatteretten af en erfaren foredragsholder, som ved hvad skatterevisoren støder på af problemer i det daglige, og som forstår at opstille gode eksempler, der er lette at arbejde videre med. En ting er sikkert - Egon Larsen har en plan Kredst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. Kredst vil sætte fokus på aktuelle områder, såvel lovændringer som praksis, indenfor ligning af både selskaber, aktionærer og personlige erhvervsdrivende. Januar Kontorchef Egon Larsen, Aalborg Skattevæsen. 700 kr. Formel skatteret Tax Partner, cand.jur. Hans Henrik Bonde Eriksen, evisionsfirmaet KPMG Den formelle skatteret påkalder sig til stadighed særlig interesse, hvilket det stigende antal sager ved landsskatteretten og domstolene er et bevis for. Lovgiver har endvidere de seneste år også haft et godt øje til sagsbehandlingsreglerne, og der er gennemført flere ændringer i skattestyrelsesloven og tilknyttede bekendtgørelser mm. Endvidere er der, set i lyset af de seneste ti års rets- og administrative praksis, et stigende behov for at have fokus på lovfortolkning, bevis og skønsudøvelse på det skatteretlige område. Du vil få en opdateret viden inden for skatteproces, og du vil få en praksis orienteret gennemgang af tendenserne i lovfortolkning, bevis og skønsudøvelse. Landsdelst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. Fokus om formiddagen vil være fristreglerne på skatteområdet, herunder gennemgang af LF175 med ændring af fristreglerne samt samspillet mellem fristregler og forældelsesregler. eglerne om praksisændringer, lovmæssig forvaltning og genoptagelse vil ligeledes blive gennemgået. Endvidere vil der være fokus på sagsbehandlingsreglerne og virkningerne af formelle mangler på skatteområdet. Om eftermiddagen vil der blive taget udgangspunkt i tendenserne i lovfortolkning, bevis og skønsudøvelse, herunder vil bl.a. følgende områder blive gennemgået med støtte i praktiske forhold: Hjemmel - saglige krav på skatteområdet. Den almindelige forvaltningsret - og skatteretten. etsgrundsætningerne som begrænser hhv. styrer en skønsudøvelse. etskildeprincipperne. Fortolkningsprincipperne. Bevisspørgsmål. Oktober Tax Partner, cand. jur. Hans Henrik Bonde Eriksen, evisionsfirmaet KPMG. 800 kr. Kreds Landsdels

3 Kontrolemner 2002 ådgivende skatterevisor Christen Amby og Lektor, skatterevisor Ole Aagesen, DFH Køb og salg af virksomheder - udvalgte problemstillinger Advokat Jan Børjesson og advokat Karina Hejlesen, Advokatfirmaet Kromann eumert, Århus Christen Amby Ole Aagesen Ligningsrådet har i ligningsplanen gennem flere år peget på en række ligningstemaer, som man har fundet relevante, at skattemyndighederne interesserede sig særligt for. De udmeldte ligningstemaer har dog de senere år ikke ændret sig meget. Det skal erkendes, at udvælgelsen af de mest kontrolrelevante sager og de mest relevante kontrolemner absolut er en af de sværeste discipliner, men på t vil der blive sat fokus på en række kontrolemner, som utvivlsomt vil være væsentlig for at løse ligningsopgaven bedst muligt. Du vil få en god inspiration til nye og aktuelle kontrolemner, og du vil blive ajourført om nyeste praksis på en række områder. Kredst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. Dispositioner i forbindelse med køb og salg af virksomheder indeholder måske de mest interessante problemstillinger en skatterevisor til daglig kan blive stillet over for. Du vil blive opdateret med beregningsregler m.v. ved opgørelse af avance, kapitalgevinster m.v., og du vil få en bedre forståelse af hvorledes struktureringen af en virksomhed med henblik på salg sker. Kredst afvikles som foredrag og gennemgang af praktiske eksempler. Der vil blive udleveret en materialesamling. Der vil blive taget udgangspunkt i værdiansættelser af virksomheder, herunder sammenligning med de skattemæssige værdiansættelsesregler. Herudover vil der være fokus på: Berigtigelse af købesum, herunder løbende ydelser og kursfastsættelse. Fordeling af købesum. Strukturering af virksomhed med henblik på salg, herunder skattefri fusion, spaltning, tilførsel af aktiver og aktieombytning (skattereglerne herom gennemgås ikke konkret, men det gennemgås i stedet, hvorledes disse omstruktureringsmuligheder kan anvendes, når virksomheder overdrages). Jan Børjesson Udvalgte aktivtyper og skat, herunder aktier, goodwill, driftsmidler og debitorer. Skat ved delafståelse af virksomhed, herunder ved ind- og udtræden af interessentskaber. Omkostninger skattemæssigt og momsmæssigt. Januar e Advokat Jan Børjesson og advokat Karina Hejlesen, Advokatfirmaet Kromann eumert, Århus. 700 kr. Karina Hejlesen Kreds Der vil blive taget udgangspunkt i en række aktuelle kontrolemner for både personer og selskaber og foredraget vil blive bygget op via konkrete eksempler herfra, fx: Den nye årsregnskabslovs betydning for opgørelse af den skattepligtige indkomst konverteringskonflikter. Ophørspension. Genvundne afskrivninger og ejendomsavance. Skattemæssig succession. Investeringsbeviser hos selskaber og personer. epræsentation afgrænsning. Omkostninger i Holdingselskaber. Småanskaffelser. November Kreds e ådgivende skatterevisor Christen Amby og Lektor, skatterevisor Ole Aagesen, DFH. Du kan holde dig opdateret om rne ved at klikke dig ind på Ændringer i sted, tid og pris kan forekomme. Særskilt og specificeret indbydelse, med mulighed for tilmelding via hjemmesiden, udsendes mindst 3 uger før rne. 700 kr.

4 > Generationsskifte og omstrukturering Advokat Michael Serup, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen S F I N TE N AT Kursets målsætning er at formidle, både i bredden og i dybden, de skatteretlige problemstillinger og den relevante, ajourførte praksis, der knytter sig til generationsskifte og omstrukturering af virksomheder. Dette vil i første række ske ud fra et ligningsmæssigt perspektiv, men også i et vist omfang med inddragelse af rådgivningsmæssige aspekter. Kurset henvender sig til medarbejdere i den statslige og kommunale skatteforvaltning, der beskæftiger sig med områderne generationsskifte og omstrukturering, hvad enten dette er i forbindelse med personeller selskabsligning eller som led i behandlingen af ansøgninger om bindende forhåndsbesked og/eller omstrukturering. Undervisningsformen Kursusformen vil være baseret på foredrag, men der forventes også gennemgang af og debat om cases. Der vil være mulighed for at deltagerne kan bringe egne sager med som debatoplæg. Der udleveres kursusmateriale. Generationsskifte Planlægning og rådgivning Generationsskifteplanlægning set fra et rådgiverperspektiv. Udvalgte forhold omkring anvendelse af ægtepagt og testamente som led i generationsskifte og formuesikring. Status vedrørende værdiansættelse og gaveoverdragelser Gennemgang af seneste praksis vedrørende værdiansættelse af goodwill, fast ejendom og aktier. Udvalgte forhold omkring gavebeskatning, de særlige værnsregler mod indkomstflytning til umyndige børn samt praksis vedrørende rentefrie lån samt anfordringslån m.v. Om skatteretlige realisationskriterier og periodisering Udvalgte forhold omkring realisation og periodisering. Begrænset tabs- og afskrivningsfradrag ved visse kontrollerede overdragelser. Overdragelse med skattemæssig succession Udvalgte forhold omkring successionsoverdragelse. Gennemgang af lovstramninger vedrørende succession i aktier og anvisning af mulige løsningsmodeller. Gennemgang af reglerne om succession i opsparet overskud. Ajourføring med praksis. Aktiekøb i kapitalafkastordningen Gennemgang af virksomhedsskattelovens regler om aktiekøb i kapitalafkastordningen. Berigtigelse af overdragelser ved aftale om løbende ydelser Udvalgte forhold omkring berigtigelse af overdragelser ved aftale om løbende ydelser. Pensionsindskud ved generationsskifte Udvalgte forhold omkring om indskud på pensionsordning og udskydelse af realisationsbeskatning ved generationsskifte. Praksis omkring éngangsindskud. Hold dig opdateret om rne på Omstrukturering Skattefri omstrukturering - ajourføring i regler og praksis Gennemgang af regler om praksis vedrørende de skattefri omstruktureringsformer, skattefri virksomhedsomdannelse, aktieombytning, tilførsel af aktiver og spaltning. Gennemgang af lovændringer efter Lov Ajourføring med administrativ praksis. Skattepligtig omstrukturering Gennemgang af regler om selskabsomdannelse m.v. med tilbagevirkende kraft. Modelovervejelser Valg af omstruktureringsmodel. Skatteforbehold og omgørelse Anvendelse af skatteforbehold og omgørelse som sikkerhedsnet og reparationsmulighed ved generationsskifte og omstrukturering. Gyldighedsbetingelser. Ajourføring med praksis. Formand for uddannelsesudvalget, næstformand Leo Holm, ingsted kommune. Underviser Advokat Michael Serup, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. Tid og sted Kurset afholdes i dagene september 2003 og finder sted på Hotel Faaborg Fjord. Kursusgebyr andrager kr., der dækker fuld forplejning under kurset, overnatning i enkeltværelse og alle kursusmaterialer. Tilmelding Tilmelding foretages via Internettet på senest den 15. august Maksimalt deltagerantal er 60 personer. Tilmeldingen er bindende!

5 Praktisk skatterevision evisionschef Anette Knudsen, Billund Kommune Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen Fuldmægtig Henrik Jensen, ToldSkat Selskabsrevisionen Konfliktløsning og Stress Cand.psych. Kim K. Jensen Anette Knudsen Flemming Poulsen Henrik Jensen Det er kursets formål at tilføre deltagerne kompetencer, der gør det muligt at planlægge, gennemføre og afslutte revisionssager effektiv og på et kvalitativt højt niveau. Kurset vil tillige sætte fokus på anvendelsen af edb som hjælpeværktøj ved revisionen af indkomstopgørelsen. r og forhandlinger (situationsspil) sagens afslutning oplægsskrivelse /agterskrivelse forhandlinger kendelse og sagsfremstilling revisionsrapport Evaluering af sagen eksternt m. virksomhed og rådgivere internt Når mennesker er sammen er konflikter og uoverensstemmelser uundgåelige, men konflikter og uoverensstemmelser behøver ikke at udvikle sig negativt. Konflikter og uoverensstemmelser kan også skabe grobund for udvikling, hvis de angribes konstruktivt og ikke for lov til at udvikle sig. Stress medfører nedgang i trivsel, sundhed og præstationsformåen og vores evne til at arbejde sammen med andre % af alle sygdomme er i dag stressrelaterede. 1/3 af alle danskere er stressede i en grad der betyder nedsat trivsel og livskvalitet og som på sigt kan føre til sygdom og udbrændthed. Kurset henvender sig til alle skatterevisorer, der oplever stress i hverdagen og som ønsker at lære at vende den til noget positivt og udnytte den konstruktivt. Undervisningsform Kurset vil foregå som teoriindlæg, øvelser, spørgeskemaer og situationsspil. Der vil blive lagt vægt på at inddrage deltagerne aktivt og på praktiske værktøjer. Forside: John Laursen Kurset henvender sig til medarbejdere i den statslige og kommunale skatteforvaltning, der er beskæftiget med ligning og revision af erhvervsdrivende og selskaber. Det forudsættes, at deltagerne har et vist kendskab til skatterevision. Undervisningsform Kurset gennemføres ved en vekslende kombination af foredrag, gruppearbejde med konkrete sager, situationsspil og drøftelser af konkrete forhold med meget erfarne kollegaer. Kurset vil gennemløbe alle praktiske forhold i skatterevisionsprocessen fra sagens udvælgelse og prioritering til sagen er afsluttet med kendelse, sagsfremstilling og revisionsrapport samt den afsluttende evaluering af sagens forløb. hvad er skatterevision, definition udvælgelse og prioritering revisionsledelse planlægning sagens forberedelse basiskontrol detailplanlægning anvendelse af edb indledende (situationsspil) revisionens gennemførelse Kasserer, medlem af uddannelsesudvalget Niels Andersen, ToldSkat Selskabsrevisionen. Undervisere Skatterevisor, revisionschef Anette Knudsen, Billund Kommune. Skatterevisor, specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen. Skatterevisor, fuldmægtig Henrik Jensen, ToldSkat Selskabsrevisionen. Tid og sted Kurset afholdes i dagene november 2003 og finder sted på Hotel Faaborg Fjord. Kursusgebyr andrager kr., der dækker fuld forplejning under kurset, overnatning i enkeltværelse og alle kursusmaterialer. Tilmelding Tilmelding foretages via Internettet på senest den 1. oktober Tilmeldingen er bindende. Maksimalt deltagerantal er 60 personer. Du lærer forskellige konfliktløsnings- og kommunikationsmodeller, der relateret til din virkelighed gør dig bedre i stand til at tackle og løse uoverensstemmelser og konflikter. Du vil få kortlagt din egen konfliktløsningsprofil, der viser stærke og svage sider. Du vil lære hvad stress er. Du vil lære dine stress-symptomer at kende. Du vil lære hvordan du tackler din stress. Du vil lære at identificere typiske stress-situationer. Du vil lære at blive i stand til at udnytte din stress på en konstruktiv måde. Kredsformand, medlem af uddannelsesudvalget Helle Lind Villadsen, Århus Kommune. Underviser Cand. psych. Kim K Jensen. Erhvervs- og idrætspsykolog, forfatter, autoriseret klinisk psykolog, partner i EQ Learning. Forfatter til bl.a.»udnyt din stress«. Ansat under igspolitichefen på Politiskolen siden Uddannet delingsførere i Politiet i»mental forberedelse til større aktioner«ifm EU-toprne. Arbejdet med danske eliteidrætsudøvere siden OL i Seoul Arbejdet som erhvervspsykolog siden 1991 med speciale i stress, team-building og coaching. Se også Tid og sted Kurset afholdes i dagene marts 2004 og finder sted på Hotel Faaborg Fjord. Kursusgebyr andrager kr., der dækker fuld forplejning under kurset, overnatning i enkeltværelse og alle kursusmaterialer. Tilmelding Tilmelding foretages via Internettet senest den 15. februar Tilmeldingen er bindende. Maksimalt deltagerantal er 60 personer.

6 Anvendelse af edb som hjælpemiddel ved skatterevision Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen Det er temats formål, at give deltagerne en hurtig appetitvækker og inspiration til anvendelsen af edb som hjælpemiddel ved skatterevisionen. Kurset henvender sig til medarbejdere i den statslige og kommunale skatteforvaltning, der er beskæftiget med ligning og revision af erhvervsdrivende og selskaber. Undervisningsform Mødet gennemføres ved foredrag af en meget erfaren bruger af edb ved skatterevision. Generel præsentation af edb-revision evisionsprocessen - hvordan indgår edb-revision? Egenthedsvurdering Valg af data Udlevering og test af data evision Demonstration af standardfunktioner. Statistic, classify, stratify, gaps, filter, extract m.v. Eksempler på revisionshandlinger. Kontoanalyser, søgning efter småaktiver m.v. Implementering. Investering Organisering, brugere / superbrugere Afslutning, herunder spørgsmål. Demonstration af standardfunktioner og eksempler på revisionshandlinger vises»online«med udgangspunkt i analyseprogrammet ACL. Sted, tid og periode September 2003, uge 39 - ToldSkat egion Odense Oktober 2003, uge 44 - Aalborg Kommune Februar 2004, uge 6 - TS egion Vejle Alle rne starter kl og slutter kl med sandwiches. Kredsformændene. Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen 100 kr. Der serveres vand under t og efter foredraget får du (2) sandwiches og en øl eller vand. Tema Fyraftens Mødekalender 2003/2004 skemaform SF MØDE Emne Kreds Dato Sted Uddannelsesudvalget Landsdels Leasing i skatteretlig belysning september Aalborg 800 kr. Advokat Bent amskov, advokatfirmaet Dahl, Koch og Boll, Herning september Kolding september oskilde Landsdels Formel skatteret oktober Aalborg 800 kr. Tax Partner, cand.jur. Hans Henrik Bonde Eriksen oktober Vejen evisionsfirmaet KPMG oktober oskilde Kreds Kontrolemner november Aalborg 700 kr. ådgivende skatterevisor Christen Amby og november Brædstrup lektor, skatterevisor Ole Aagesen, DFH november Kolding november oskilde november oskilde november Vissenbjerg Kreds Køb og salg af virksomheder - udvalgte problemstillinger januar Aalborg 700 kr. Advokat Jan Børjesson og advokat Karina Hejlesen januar Brædstrup Advokatfirmaet Kromann eumert januar Kolding januar Vissenbjerg januar oskilde januar oskilde Kreds Aktuel Skat februar Aalborg 700 kr. Kontorchef Egon Larsen, Aalborg Skattevæsen 3 1. marts Kolding 2 3. marts Brædstrup 4 4. marts Vissenbjerg marts oskilde marts oskilde Møder i 2004 SF INTENAT Emne Dato Sted September Generationsskifte og omstrukturering september Faaborg Fjord kr. Advokat Michael Serup, Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen Hotel November Praktisk skatterevision november Faaborg Fjord kr. evisionschef Anette Knudsen, Billund Kommune Hotel Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen Fuldmægtig Henrik Jensen, ToldSkat Selskabsrevisionen Marts 2004 Konfliktløsning og Stress marts 2004 Faaborg Fjord kr. Cand. psych. Kim K. Jensen, erhvervs- og idrætspsykolog, Hotel forfatter, autoriseret klinisk psykolog, partner i EQ Learning FYAFTENSMØDE Emne Dato Sted Tema Anvendelse af edb som hjælpemiddel ved skatterevision September 2003, uge 39 ToldSkat egion Odense 100 kr. Specialkonsulent Flemming Poulsen, ToldSkat Selskabsrevisionen Oktober 2003, uge 44 Aalborg Kommune Februar 2004, uge 6 TS egion Vejle

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde NYT Nr. 10 årgang 6 OKTOBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering I denne måneds nyhedsbrev omtaler vi følgende: Datterselskabsaktier og mellemholdingreglen direkte og indirekte aktiebesiddelse fonde

Læs mere

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008

NYT. Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 NYT Nr. 5 årgang 5 Maj 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Skatteministeren har siden Nyhedsbrev

Læs mere

Standard for god Skatterevisionsskik

Standard for god Skatterevisionsskik Standard for god Skatterevisionsskik September 2005 Forord Jeg er utrolig glad for at få lejlighed til at skrive forordet til dette debatoplæg fra Skatterevisorforeningen til en Standard for god skatterevisionsskik.

Læs mere

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF

KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF KURSUS oversigt EFTERÅR 2008 SPÆNDENDE NYE KURSUS- TILBUD FRA SRF 08 URSUS Leo 2. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live

DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE. - generationsskifte i levende live DET OPTIMALE GENERATIONSSKIFTE - generationsskifte i levende live GENERATIONSSKIFTE HVAD ER DET? Traditionelt Overdragelse af en virksomhed i levende live eller ved død til yngre slægtning og/eller én

Læs mere

Dråbemetoden sparer afgifter

Dråbemetoden sparer afgifter - 1 Dråbemetoden sparer afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når forældre giver børn gaver, skal der betales gaveafgift. Dog er de første 60.700 kr. afgiftsfri. Hver ægtefælle kan udnytte

Læs mere

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S

KURSUSKATALOG 2011 / 2012. Partner A/S KURSUSKATALOG 2011 / 2012 1 Indholdsfortegnelse: Forord Side 3 Praktiske oplysninger Side 4 Kursussteder og tidspunkter Side 5 Værd at vide om skat (aktuel skat) Side 6-7 Stram økonomi og likviditet (rekonstruktion

Læs mere

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n

KURSUS o ÜÜÜ v ÃÀv ersigt ` Ê U Ê À Ã Ì i Ê > Û F À Ê Ó ä ä n KURSUS oversigt URSUS 1. halvår 2008 oversigt Tag på Danmarks bedste skattekurser og styrk din markedsværdi - vi har gjort vores, nu er det op til dig Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere

Læs mere

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme

Ejendomsforeningen Danmark. Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Ejendomsforeningen Danmark Skattemæssige forhold i forbindelse med erhvervelse af investeringsejendomme Kontakt Morten Schougaard Sørensen KPMG Odense Tlf. 25 29 40 59 Mail: mssoerensen@kpmg.dk Agenda

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Skatteproces - syn og skøn - skatteankenævns afvisning af at meddele tilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse til syn og skøn vedrørende værdiansættelse af fast ejendom - Landsskatterettens kendelse

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget

GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2015 GENERATIONSSKIFTE Selskaber en mulighed i landbruget PALLE HØJ Vicedirektør og chefrådgiver i økonomi 96296650 20249998 pah@hflc.dk SITUATIONEN FOR LANDBRUGET? FINANSMARKEDET

Læs mere

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008.

Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev 03-2008. NYT Nr. 4 årgang 5 APRIL 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Lempelse af reglerne om successionsoverdragelser Lovforslag L 167 verserer fortsat. Der er ikke sket nyt siden Nyhedsbrev

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm

GENERATIONSSKIFTE. Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Scenarie 4 - Familiehandel ved salg af minkfarm Ved en familiehandel kan man med fordel benytte skattereglerne om succession. Man har mulighed for succession,

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Kursusprogram - Første halvår 2010

Kursusprogram - Første halvår 2010 Kursusprogram - Første halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - foråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 1.

Læs mere

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld

Tænk hele vejen rundt - for alles skyld Dit ansvar med vores hjælp. Det handler om familie, virksomhed og formue. Om at lægge spor i takt med, at man bliver afklaret. Om at få inspiration til at blive afklaret. I et generationsskifte vil der

Læs mere

mas aster www.cbs.dk/mas Master i skat

mas aster www.cbs.dk/mas Master i skat mas as aster skat www.cbs.dk/mas Master i skat 2 mas master i skat Formål og baggrund Læring, herunder livslang læring, spiller en stigende rolle i det moderne samfund. Det er vigtigt, at du løbende vurderer

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 22 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0262 Den Spørgsmål 19-22 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.19-22 af 25. oktober

Læs mere

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma

Sporskifte. - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma - fra lønansat til dit eget enkeltmandsfirma 1 Sporskifte - fra lønansat til interessentskab med to eller flere ejere af virksomheden 2 - hvor vil du hen med dit arbejdsliv eller din virksomhed? - fra

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf.

Generationsskifte. Udlejningsejendomme. Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. Generationsskifte af Udlejningsejendomme Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Vestergade 165a, 1. sal 5700 Svendborg, Tlf. 62 22 02 12 Indehavere Lilly Jeppesen Registreret Revisor FRR Eva Kristensen

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering

Generationsskifte Omstrukturering Marts 2015 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 167 om international omgåelsesklausul mv. Fusion underskudsfremførsel enhedsprincippet udkast til styresignal

Læs mere

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008

NYT. Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 NYT Nr. 11 årgang 5 NOVEMBER 2008 SKAT generationsskifte omstrukturering RETSFORSKRIFTER Verserende lovforslag L 23 om ændring af udbyttebegrænsningsreglerne mv. verserer fortsat. Der er stillet en række

Læs mere

Kursusprogram - Andet halvår 2010

Kursusprogram - Andet halvår 2010 Kursusprogram - Andet halvår 2010 Tag hånd om din efteruddannelse Velkommen til Skatterevisorforeningens nye kursussæson - efteråret 2010. Vi er stolte over at kunne udbyde et godt kursusprogram for 2.

Læs mere

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF

KURSUS oversigt. forår 2009 spændende NYe kursus- www.srf.dk Første halvår 2009. TILBud fra SRF KURSUS oversigt www.srf.dk Første halvår 2009 forår 2009 spændende NYe kursus- TILBud fra SRF 09 URSUS Leo 1. halvår 2009 oversigt holm Landsformand SC næstved Tlf. 7238 5657 Mobil 4063 0925 Leo.holm@Skat.dk

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession

EJERSKIFTE. Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Scenarie 3 - Generationsskifte af minkfarm til nær medarbejder med succession Salg til en nær medarbejder med succession er

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7

KURSUS oversigt. w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 KURSUS oversigt w w w. s r f. d k A n d e t h a l v å r 2 0 0 7 URSUS Velkommen til kursustilbudene for 2. halvår 2007 Uddannelsesudvalget har hermed fornøjelsen at præsentere SRFs efteruddannelsestilbud

Læs mere

Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr.11.2002-511-0189 Den Skatteudvalget (2. samling) (L 194 - bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE

KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. maj 2012 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL ELLER SUPPLERENDE SIKKERHEDSSTILLELSE SAMMENLÆGNING AF EGNETHEDSKRAV Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING

SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING SKATTE- OG MOMSRÅDGIVNING kursuskatalog 2013 Rabat ved tilmelding inden 1. juli 2013, se side 2 Indhold Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Værd at vide om investering i solcelleanlæg

Værd at vide om investering i solcelleanlæg SOLCELLER Værd at vide om investering i solcelleanlæg Gælder kun for anlæg, der er indgået efter de gamle regler. Aftale med leverandør skal være indgået senest den 19. november 2012. 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Translatørforeningen KURSUSKATALOG EFTERÅR 2013 Translatørforeningen og kursusudvalget har hermed fornøjelsen af at præsentere kursuskataloget for efteråret 2013. På de næste sider kan du læse om kurserne,

Læs mere

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering

EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering SANNE NEVE DAMGAARD EU-selskabs- og skatterettens betydning for selskabers gennemførelse af grænseoverskridende omstrukturering Jurist- og Økonomforbundets Forlag EU-selskabs- og skatterettens betydning

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 8 sider SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2009 Videregående skatteret Mandag den 5. januar 2009 Kl. 9.00-13.00 Alle

Læs mere

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status

News & Updates Corporate/Commercial. Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status Generationsskifte af virksomheder og fast ejendom - overblik og status De fleste virksomhedsejere vil med fordel kunne stille sig

Læs mere

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond

Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC. Indledning. Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Skat ved overdragelse af virksomhed til en fond Af Susanne Nørgaard, CBS/PwC Indledning Erhvervsfondsudvalget anfører i deres rapport 1, Den nuværende beskatning ved etableringen af en erhvervsdrivende

Læs mere

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed

DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed DELACOUR TAX DELACOUR Advokater, der sørger for sikkerhed Advokatfirmaet DELACOUR har kontorer i København og Aarhus. Hos DELACOUR er vi mere end 180 medarbejdere, heraf over 80 jurister. DELACOUR har

Læs mere

På den baggrund skal styrelsen fastholde sin afgørelse af 15. august 2002 om afslag på hel eller delvis godkendelse af praktisk uddannelse.

På den baggrund skal styrelsen fastholde sin afgørelse af 15. august 2002 om afslag på hel eller delvis godkendelse af praktisk uddannelse. Kendelse af 16. juni 2003. 02-180.945. Ansættelse i skatteforvaltning sidestilles med 1 års beskæftigelse i ejendomsformidlingsvirksomhed. (Christen Sørensen, Lise Høgh og Ulla Staal) Ved skrivelse af

Læs mere

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer

EFTER NELSE UDDAN. Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer EFTER UDDAN NELSE 2013 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Et samarbejde mellem Kursuscentret Frederikshavn Handelsskole, Kursusafdelingen Aalborg Handelsskole, KursusCentret EUC Nordvest

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

Bogen om skat for selvstændige

Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige Bogen om skat for selvstændige af Søren Revsbæk Regnskabsskolen ApS 2011 Udgivet af Regnskabsskolen Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 Redaktion: Anette Sand regnskabsskolen.dk

Læs mere

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber

Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber Omstrukturering af danske aktie- og anpartsselskaber valget mellem de subjektive og objektive skatteregler samt opfyldelse af formålet med det objektive regelsæt Spaltning Aktieombytning Værdiansættelse

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013

Marts 2013. Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Marts 2013 Ankestyrelsens Familieretlige kurser PROGRAM 2013 Indhold Ankestyrelsens familieretlige kurser 4 Målrettede kurser for statsforvaltninger, kommuner og andre aktører 4 Undervisere og kursusmateriale

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 KBP KRAV TIL EGENKAPITAL HVORLEDES DOKUMENTERES EGENKAPITAL Denne vejledning belyser ved eksempler hvorledes krav til egenkapital beregnes og opfyldes.

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009.

Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. NYT Nr. 9 årgang 6 SEPTEMBER 2009 SKAT generationsskifte omstrukturering LOVGIVNING MV. Der er ikke verserende lovnyt mv. Folketingsåret 2009/10 starter først den 6. oktober 2009. SKATs vejledning om værdiansættelse

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

DAHL skat - et selvstændigt fagområde

DAHL skat - et selvstændigt fagområde 1 DAHL skat - et selvstændigt fagområde DAHL skat er dedikeret inden for skatte-, moms- og selskabsretlig rådgivning, og har en stor og mangeårig erfaring med løsning af en bred palet af erhvervslivets

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Det optimale generationsskifte for Tømrermester Peter Bentzen

Det optimale generationsskifte for Tømrermester Peter Bentzen Det optimale generationsskifte for Tømrermester Peter Bentzen Cand.merc.aud.-studiet Skatteret Kandidatafhandling Bo Langkær Hansen Afleveret 23. april 2009 Vejleder: Ole Aagesen Censor: Copenhagen Business

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. november 2011 Sag 139/2009 (2. afdeling) Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) mod A (advokat Jan Steen Hansen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING

DA N S K GOL F U N ION. Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING DA N S K GOL F U N ION Skattepjece ST RUK T UR A K TIEK ØB A FSK R I V NING APRIL 2011 Forord Skattemæssigt adskiller golfklubber sig reelt ikke fra andre idrætsforeninger, men golfsporten adskiller sig

Læs mere

SkatteGuiden - Quick Guide

SkatteGuiden - Quick Guide SkatteGuiden - Quick Guide Indhold Navigation Om Indledning SkatteGuiden giver mulighed for at gennemføre en ræe skatterådgivninger fra A-Z lige fra den indledende drøftelse med kunden til udarbejdelse

Læs mere

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker

Tønder kommune. Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker Tønder kommune Overbliksnotat om strukturering af lokalt medejerskab af vindmølleparker 22. maj 2013 Chefrevisor Erik Bendtsen, BDO Kommunernes revision Skattepartner Ole Sørensen, BDO skatteafdeling Introduktion

Læs mere

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84)

Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) Dansk Træforenings Legat (CVR.nr. 11 58 79 84) (Indkomstår 2008) Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København Sæby Aars CVR.nr.

Læs mere

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø

Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Temadag om arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø Formål: Manglende indflydelse på arbejdet, store krav til arbejdet, manglende krav til arbejdet, usikre krav til arbejdet, skiftende omgivelser, tidspres,

Læs mere

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER

NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED VI SKABER GROBUND FOR DIN UDVIKLING OG KOMMER TÆT PÅ DIG SOM NY LEDER NY LEDER - NY VIRKELIGHED FORMÅL OG UDBYTTE Mange nye ledere kastes ud i deres første lederjob uden at være

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er

Generationsskifte Omstrukturering. Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier er December 2014 N y t Generationsskifte Omstrukturering Nyheder og kommentarer Indhold Lovforslag L 76 om ejendomsvurderinger i 2015 og 2016 er Lovforslag L 40 om udbytte fra skattefrie porteføljeaktier

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR.

Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. - 1 Bodeling ændring af bodelingsoverenskomst - udredelse af pengekrav ved salg af fast ejendom - SKM2012.578.LSR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse

Læs mere

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14:

Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Regnskabsvejledning 14: Indkomstskatter. Oplistning af væsentlige begreber/forhold i Rvl 14: Afsnit: Årets skat i resultatopgørelsen: Årets aktuelle skat: Skat af skattepligtig indkomst XXX + Regulering

Læs mere

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING

SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING AALBORG UNIVERSITET CAND.MERC.AUD. KANDIDATAFHANDLING SKATTEFRI AKTIEOMBYTNING Forfatter Christian Kattenhøj Vejleder Henrik Vestergaard Andersen Afleveringsdato 17. marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse mas master i skat 1 2 mas master i skat Formål og baggrund Læring, herunder livslang læring, spiller en stigende rolle i det moderne samfund. Det er vigtigt, at du løbende vurderer dit eller afdelingens

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel

EJERSKIFTE. Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Scenarie 2 - Salg i fri handel Salg af minkfarm i fri handel sker typisk, når en ældre pelsdyravler ikke ønsker at drive farmen videre, og ikke har børn eller ansatte, som

Læs mere

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6)

Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Privat regnskab, virk. res. efter KAO (E6) Beskrivelse af rapporten: Dette regnskab anvendes til at udarbejde den private indkomst- og formueopgørelse for personer. Virksomhedens resultat beskattes efter

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

Undervisningsnotat om emne 8:

Undervisningsnotat om emne 8: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnotat om emne 8: Regnskabsmæssig behandling af skat Valdemar Nygaard Indledning og historisk udvikling: Hvilke skatter har regnskabsmæssig betydning: Virksomheder

Læs mere

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering

Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering NYT Nr. 8 årgang 7 AUGUST 2010 SKAT g e n e r at i o n s s k i f t e omstrukturering INDHOLD Datterselskabsaktier opgørelse af ejerandel forskellige aktieklasser ventureinvestering Værdiansættelse unoterede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S

VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 8966-001 HJ/SA VEDTÆGTER FOR RODEN INVEST A/S 1. Selskabets navn. 1.1. Selskabets navn er RoDen Invest A/S. 2. Selskabets hjemsted. 2.1. Selskabets hjemsted er Varde kommune. 3. Selskabets formål. 3.1.

Læs mere

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015

Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 Kursus- og mødekatalog 2014-2015 Velkommen til kurser og fyraftensmøder i 2014-2015 BO-VESTs kursusudvalg ønsker, at alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne er klædt godt på til de opgaver, der skal løses,

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL 2014 HD(R) Virksomhedsomdannelse og vejen dertil Nina Agnete Jensen HD(R) Afgangsprojekt Dato: 12. maj 2014 Antal anslag: 127.376 Antal normalsider: 56 Censor: Vejleder: Henrik

Læs mere