Risikoen for rådgiveransvar i skattesager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Risikoen for rådgiveransvar i skattesager"

Transkript

1 Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Økonomikonferencen Den 4. oktober 2013 Dorthe Laursen Advokat (L) Risikofonden

2 Risikoen for rådgiveransvar i skattesager Erstatningsbetingelser Konkret gennemgang af ansvaret og risikoen herfor i forskellige rådgivningssituationer Gode råd 2...

3 Erstatningsbetingelser Ansvar: Rådgivet på en anden måde end kunden kunne forvente. Økonomisk tab: Bristede forventninger dækkes ikke Årsagssammenhæng Påregnelighed/adækvans Egen skyld Accept af risiko: Kunden accepterer en given risiko Tabsbegrænsningspligt: Kun det mindst mulige tab erstattes Bevisbyrde: Den, der søger erstatning, har bevisbyrden for, at betingelserne er opfyldt ctr. rådgiveren, som har bevisbyrden for, hvad der er rådgivet om 3...

4 Risikoen for ansvar i følgende rådgivningssituationer: Skatterådgivning i forbindelse med selvangivelsen skatteregnskabet Skatterådgivning uafhængig af regnskabsudarbejdelsen, f.eks. ved salg ved overvejelser om ændringer i juridisk struktur ved tilrettelæggelse af driften 4...

5 Overvejelser Hvad er opgaven? Ydes rådgivningen i samarbejde med andre? Er der uafklarede faktiske forhold? Er der tale om usikre, skattemæssige konsekvenser eller oplagte konklusioner? Bør der tages et forbehold? Bør det anbefales at indhente et bindende svar? Hvad er kundens ansvar? 5...

6 Skatterådgivning i forbindelse med selvangivelsen og skatteregnskabet Opnåelse af berettigede fradrag Rådgivning om beskatningsform (FED V) Personlig beskatning Kapitalafkastordningen Virksomhedsordningen Manglende rettidig indlevering af selvangivelsen Medvirken til skattesvig 6...

7 Skatterådgivning uafhængig af regnskabsudarbejdelsen Eksempel 1 Salg af ejendom i 2006 udbud (stuehus inklusive grund vurderet til kr.) 3 bud Nr. 1 på 4,1 mio. kr., heraf stuehus kr. Nr. 2 på 4 mio. kr., heraf stuehus kr. Nr. 3 på kr. = heraf stuehus Man arbejdede videre med bud nr. 2 Kunde: Hvad er risikoen for, at SKAT vil underkende fordelingen af købesummen? Konsulent: Ingen risiko (tale om uafhængige parter) 7...

8 : Købsaftale underskrives. Overtagelsesdag aftales til den 1. september september 2006: Køber videresolgte blandt andet stuehuset til en værdi på kr. 2008: SKAT vurderede, at det var usandsynligt, at stuehuset på samme dag var faldet kr. i værdi Vurderingsafdeling: Stuehus vurderes til 1 mio. kr. Landsskatteretten: Der er mulighed for at tilsidesætte fordelingen af købesummen i en handel mellem to parter med modstående interesser, såfremt denne fordeling er åbenbart forkert 8...

9 Konklusion erstatningssag: + Prøvelsesadgang for SKAT - også hvor uafhængige parter Prøvelse og eventuel tilsidesættelse beror på en konkret vurdering Rådgiveren kan ikke garantere herfor, MEN rådgiveren skal gøre kunden opmærksom på eventuelle risici, der er forbundet med den pågældende fordeling af købesummen, og rådgiveren skal tage et forbehold for SKATs vurdering 9...

10 Forskellen mellem værdi i udbudsgrundlaget på kr. og værdiansættelsen i aftalen på 1.7 mio. kr. var betydelig Overvejelser

11 Skatterådgivning uafhængig af regnskabsudarbejdelsen: Eksempel 2: U H Indtil udgangen af 1987 var A ansat som montagemedarbejder 1988: A etablerede selvstændig virksomhed hermed 1991: virksomheden omdannes til et A/S Goodwill oparbejdet i den personlige virksomhed fastsættes til kr. Revisor begik regnefejl og foretog (muligvis) en fejlagtig anvendelse af SDcirkulære nr. 17 af 1998 SKAT: Goodwill skulle være ansat til kr

12 Revisor genberegnede goodwillen til nu kr. Landsretten: Det må have været særdeles tvivlsomt for revisor, om den pågældende beregningsmodel overhovedet var anvendelig i A s situation To regnefejl (fortegnsfejl) Ikke orienteret A om, at det var tvivlsomt, om SKAT ville acceptere værdiansættelsen af goodwill + Ansvar, men ikke tab Højesteret: + Ansvar som begrundet af landsretten, men 12...

13 Højesteret (fortsat): A burde have fulgt revisors råd om at klage over SKATs vurdering af goodwill SKATs beregning afveg væsentligt fra den værdi, som en beregning efter de vejledende beregningsregler i cirkulæret førte til A havde ikke foretaget tabsbegrænsning og kunne derfor ikke kræve erstatning for forskellen mellem og kr. Kun på baggrund af forskellen mellem og kr

14 Højesteret (fortsat): Tabet var ikke åbenbart Men grovheden af fejl lempede beviskravet til tabet. Skønsmæssigt ansat til kr. Overvejelser

15 Skatterådgivning uafhængig af regnskabsudarbejdelsen Eksempel 3 Kunde henvender sig på kontoret: Hvad skal der til for at salget af min forældrelejlighed i universitetsbyen kan foretages skattefrit? Forældrelejligheden har været udlejet til kundens datter i 5 år. Der er en stor latent fortjeneste, fordi lejligheden er steget meget i værdi. Da datteren er rejst til udlandet, kan modellen med at sælge til datteren til 85% af vurderingen ikke anvendes, idet hun ikke kan ikke opfylde bopælskravet, efter at hun har købt lejligheden 15...

16 Kunden bor tæt på og spørger derfor: Kan jeg ikke bare flytte ind i lejligheden et par måneder og derefter tilbage til landbruget? Overvejelser..(Risiko for ansvar) 16...

17 Skatterådgivning uafhængigt af regnskabsudarbejdelsen Eksempel 4 Kunden får i forbindelse med overvejelser om salg af ejendommen udarbejdet opgørelser over den forventede ejendomsavance Beregningerne er behæftet med fejl Kunden beslutter sig for at sælge Skatten var forventet på 1 mio. kr., men viser sig i henhold til gældende regler af være 2 mio. kr. Overvejelser..(Risiko for ansvar?) 17...

18 Skatterådgivning uafhængigt af regnskabsudarbejdelsen Udgangspunkt: Kunden kan forvente, at rådgivningen er baseret på normal faglig indsigt på området Modifikationer? 18...

19 Eksempel 5-7 U H: Advokat skal bistå to søstre B og C med behandlingen af boet efter deres mor. Det væsentligste aktiv var en landbrugsejendom. B overtog ejendommen den 31. december En senere tiltrådt revisor vurderede og beregnede, at den pålignede skat kunne have været undgået, hvis B og C i stedet var succederet i afdødes skattemæssige stilling, og C havde overdraget sin halvdel til B 19...

20 Byretten: Succession var en mulighed. Lovlig skatteplanlægning. Hverken en finesse eller fidus. Advokaten burde have rådgivet herom, uanset han havde fået at vide, at revisor havde rådgivet arvingerne om skattereglerne Landsretten: Succession ville alene have været begrundet i skattemæssige overvejelser. Selvom det kunne have ladet sig gøre, findes det ikke efter dispositionens karakter, at medføre et erstatningsansvar for ikke at rådgive herom 20...

21 Højesteret: Advokat havde selvstændig forpligtelse til at rådgive om fremgangsmåden i forbindelse med udlæg af landbrugsejendommen Anvendelse af muligheden for succession kunne ikke naturligt udledes af reglerne i kildeskatteloven. Heller ikke i øvrigt en kendt fremgangsmåde. Ikke ansvar Overvejelser 21...

22 U H: A drev et vikarbureau som personlig virksomhed V A ønskede at omdanne virksomheden til et A/S for at vise soliditet og være selvfinansierende A og V havde alvorlige problemer med finansiering og likviditet Rådgivning fra revisor A: Jeg burde være rådgivet om mulighed for at spare eller udskyde skat ved at indskyde forskellige gældsposter i A/S et. Krav ca. 3 mio. kr

23 Sø- og Handelsretten: Gennemgår reglerne for skattefri virksomhedsomdannelse: Skal omfatte alle aktiver og passiver Der burde være foretaget beregninger på konsekvenserne ved at indskyde skilsmisselånet i selskabet Rådgivers rådgivningsforpligtelse formildes ikke af, at A erklærede ikke at have forstand på reglerne tværtimod Skønsmæssigt tab = kr

24 Højesteret: Opdraget: Forretningsmæssig begrundet omdannelse Omdannelsen kunne tilrettelægges i mange varianter, og rådgivningen forudsatte, at der ud fra de konkrete forhold blev foretaget en samlet afvejning af en række forskelligartede og til dels modsatrettede forretningsmæssige, skattemæssige og andre økonomiske hensyn Ikke pligt til at rådgive om irrelevante varianter 24...

25 Irrelevante varianter = Varianter, der af retlige eller økonomiske grunde ikke kan anses for gennemførlige Varianter der som følge af usikkerhed om, hvorvidt der er tale om en forretningsmæssig disposition ikke kan anses for fordelagtige Nogle af de påståede ansvarspådragende varianter ville have krævet udsættelse af omdannelsen i et år. Det ville medføre et problem likviditetsmæssigt og finansieringsmæssigt 25...

26 Indskud af skilsmisselånet ville samlet set ikke have tilført A s personlige økonomi afgørende fordele Ikke ansvar Overvejelser

27 U H: 1996: A etablerede en speciallægepraksis i personligt regi. Underskud i 1997 på ca. 2 mio. kr. A og ægtefælle havde desuden et stutteri 1997: A ønskede at omdanne til et selskab Skattefri virksomhedsomdannelse Ny revisor: Der burde være optaget lån i virksomheden forud for omdannelsen, således at låneprovenuet ikke var indskudt i selskabet Der burde være sket betaling for goodwill Der burde være taget højde for virksomhedsskat det forudgående år 27...

28 Revisor beskrev formålet med omdannelsen: Muliggøre ekspansion, generationsskifte (holding) osv. Begrænse personlig skat for A i forhold til at fortsætte i personlig virksomhed Dernæst omtales i øvrigt fordele og ulemper Landsretten: Opdrag: Forretningsmæssigt begrundet omdannelse. Gentog Højesterets bemærkninger fra 2003-dommen. Hvis lånemodellen skulle have været en god løsning, skulle stutteriet kunne anses som skattepligtig erhvervsvirksomhed. Dette var imidlertid usikkert 28...

29 Landsretten fortsat: Revisor burde have undersøgt muligheden for at fastsætte en værdi for goodwill. Umiddelbart + ansvar. Dog ikke lidt et økonomisk tab, da det var usikkert, om der kunne have været fastsat en værdi herfor. Revisor burde have rådgivet om, at betaling af virksomhedsskat for 1997 kunne være holdt udenfor. Dog intet tab Højesteret: Stadfæstelse Overvejelser

30 Indbyrdes forhold mellem forskellige rådgivere Opgavefordeling skal accepteres af kunden Kan revisor undgå at rådgive om skat? Kan advokaten undgå at rådgive om skat? Kan pengeinstituttet undgå at rådgive om skat? Kan mægleren undgå at rådgive om skat? 30...

31 Konkrete råd 1. Vær fagligt opdateret 2. Rådgiv kun inden for det område, hvor du har viden 3. Inddrag andre rådgivere (second opinion / to på opgaven) 4. Følg din rådgivning op med en skriftlig redegørelse 5. Beskriv samtlige dine overvejelser og ikke bare konklusionen 6. Anbefal muligheden for at søge forholdet afklaret: Bindende svar 7. Tag forbehold 31...

32 Konkrete råd 8. Vær forsigtig, hvor et givent råd ikke bare afhænger af konkret lovfortolkning men også af kundens handlinger 9. Afgræns din opgave: Hvilken rolle har du? Bisidder, rådgiver, rådgiver for en del eller andet 10. Overvej ansvars og/eller tabsbegrænsninger. Betingelser: Skal være konkretiseret og vedtaget 32...

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt

Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål Civilretligt og strafferetligt Ansvar for rådgivning vedrørende skattespørgsmål. Civilretligt og strafferetligt 137 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Anders Vinding Kruse Jesper Lett Ansvar for rådgivning vedrørende

Læs mere

Generationsskifte Generationsskifte

Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte Generationsskifte af virksomhed af virksomhed og aktier og aktier Generationsskifte 1 2 Generationsskifte Indholdsfortegnelse Forord... 5 Indledning... 6 Økonomiske overvejelser... 10

Læs mere

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab

Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Skattepligtig- og skattefri virksomhedsomdannelse af et interessentskab Udarbejdet af: Sarah Nordahl-Pedersen og Camilla Tilgreen Bruncke Afleverings dato: Den 17. maj 2010 Vejleder: Marianne Mikkelsen

Læs mere

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder

Selskabers salg af driftsaktivitet. 2. Èn eller flere virksomheder Selskabers salg af driftsaktivitet. Af Jan Andersen, Herning 1. Indledning Artiklen vedrører selskabers salg af driftsaktiviteter, og indholdet er et udtryk for SKAT s vurderinger. Indholdet har til hensigt,

Læs mere

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsbeskatning. og Virksomhedsomdannelse Virksomhedsbeskatning og Virksomhedsomdannelse skattepligtig contra skattefri Udarbejdet af Rasmus Hemmingsen Vejleder: Henrik Vestergaard Andersen Antal anslag: 145.753 Side 1 af 83 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død

Generationsskifte med skattemæssig succession ved død Generationsskifte med skattemæssig succession i levende live og ved død Kandidatafhandling Cand.merc.aud-studiet Institut for Regnskab og Revision Antal anslag: 6. november 2009 Forfattere Cpr. nr. Underskrifter

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2004

ÅRSBERETNING for 2004 ÅRSBERETNING for 2004 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2004 København april 2005 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7

Læs mere

Virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse HD 2. Del HD(R) Afgangsprojekt 13. maj 2013 Virksomhedsomdannelse Vejleder: Anders Lützhøft Studerende: Christina Beier Andersen (xxxxxx-xxxx) Camilla Maria Skibsted Pedersen (xxxxxx-xxxx) Indhold Kapitel

Læs mere

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb

Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Optimering af en mindre virksomheds beskatningsforløb Forfatter: Bent Erik Laursen Antal Sider: 103 Antal Tegn: 179.758 V e j l e d e r : M a r i a n n e M i k k e l s e n C o p e n h a g e n B u s i n

Læs mere

Landbrug og generationsskifte

Landbrug og generationsskifte Landbrug og generationsskifte Pernille H. Bloch Kandidatspeciale, cand.merc.aud, Aalborg Universitet A f l e v e r e t d e n 5. s e p t e m b e r 2 0 1 4 V e j l e d e r : E r i k W e r l a u f f Forord

Læs mere

Skatteinformation August 2010

Skatteinformation August 2010 Skatteinformation August 2010 Forord Finanskrisen og den store gældsætning i såvel Danmark som den omgivende verden sætter fortsat sit præg på hverdagen. Dette har også ført til en række initiativer fra

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Passivering af udskudt skat ved skifte

Passivering af udskudt skat ved skifte Artikel Maj 2013 Michael Serup Partner, advokat (H) Passivering af udskudt skat ved skifte Reglerne for passivering af udskudt skat er forskellige for de enkelte skiftesituationer. Formålet med denne artikel

Læs mere

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen

Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen 2011 Ophør med brug af virksomhedsskatteordningen Speciale fra Cand.merc.aud.-studiet, AAU Af: Jakob Vejstrup Hansen Vejleder: John Engsig Afleveringsdato: 27-05-2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING

Læs mere

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER

VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER UNDERVISER Advokat, ph.d. Bent Ramskov BRA@dahllaw.dk www.dahllaw.dk O:\jurist\BR\kursus\værdiansættelse af aktier.docx 2 af 43 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VÆRDIANSÆTTELSE AF AKTIER...

Læs mere

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt

Selskabers underskudsfremførsel. Genoptagelse af skatteansættelser som følge af fejl i SKAT s værdipapirsystem. Gennemgå din erhvervslejekontrakt 2-2014 4 6 Inden for ansættelsesretten anvendes udtrykket bortvisning, når en arbejdsgiver ophæver ansættelsesforholdet uden varsel. Bortvisning adskiller sig derved fra en opsigelse ved, at medarbejderen

Læs mere

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer

Generationsskifte. Veldrevet virksomhed søger ny ejer Generationsskifte Veldrevet virksomhed søger ny ejer Indhold En svær beslutning 3 Del I: Mest for den, der skal afhænde en virksomhed Hvem skal overtage? 4 Ret&Råd-advokaten skaffer køberne 5 Hvordan regner

Læs mere

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering

Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering Working Paper 1999/2 Generationsskifte: Revision, Skat og Finansiering af Jens Møller, Peter Tærø Nielsen & Ole Bjørn CESFO Center for Småvirksomhedsforskning Indholdsfortegnelse Forord 3 Revisors rådgivning

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER

VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER VELDREVET VIRKSOMHED SØGER NY EJER De første tips om at afhænde - og købe en virksomhed DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse

Læs mere

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed

Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed Skattemæssig optimering i virksomhedsordningen samt omdannelse til selskab med henblik på salg af virksomhed HD(R) Hovedopgave forår 2013 CBS Claus Dahlgaard Vejleder: Marianne Mikkelsen Indhold 1 Indledning...

Læs mere

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende.

Den 22. januar 2015 blev der i. sag nr. 122/2013. mod. Statsautoriseret revisor G. Statsautoriseret revisor H I A/S. afsagt følgende. Den 22. januar 2015 blev der i sag nr. 122/2013 A og B og C og D og E og F mod Statsautoriseret revisor G og Statsautoriseret revisor H og I A/S afsagt følgende K e n d e l s e: 1 Ved skrivelser af 8.

Læs mere

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS

Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Generationsskifte af virksomheden Poulsen Totalentreprise ApS Udarbejdet af: Søren Nielsen 311085-xxxx (SN) Camilla Sørensen 010887-xxxx (CAS) Vejleder: Henrik Nielsen Indholdsfortegnelse Indledning (Fælles)...

Læs mere

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen

Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Utilsigtet udnyttelse af virksomhedsordningen Copenhagen Business School 2015 Juridisk Institut Master i Skat studiet Masterprojekt Forfatter: Claus Fetterlein Vejleder: Ole Aagesen Censor: Jesper Wang-Holm

Læs mere

Virksomhedsskatteordningen

Virksomhedsskatteordningen Afgangsprojekt HD(R) Virksomhedsskatteordningen Indtrædelse, drift og udtrædelse af virksomhedsskatteordningen Navn: Christian Carsten Ahlmann Vejleder: Jeanne Jørgensen 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

Aktuel skatteret 2013

Aktuel skatteret 2013 Aktuel skatteret 2013 skatteretlige temaer nye retsregler (love og bekendtgørelser) nye afgørelser m.v. Udarbejdet i 2013 ajourført 21/1 2014 Tax Partner, lektor Ole Aagesen Revitax A/S CBS Handelshøjskolen

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Professionel medvirken

Professionel medvirken Indledning Professionel medvirken Køb af fast ejendom Professionsansvaret spiller en stor rolle i ved køb og salg af fast ejendom. Aktører De fleste ejendomshandler indgås ved hjælp og rådgivning fra professionelle

Læs mere