O P M A N D S K E N D E L S E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "O P M A N D S K E N D E L S E"

Transkript

1 O P M A N D S K E N D E L S E af 12. august 2010 i faglig voldgiftssag FV : HK Handel for A (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel (advokat Lars Bruhn)

2 - 2 - UOVERENSSTEMMELSEN Sagen angår spørgsmålet, om det er i strid med 4 i Landsoverenskomsten for butikker mellem HK Handel og HTS (nu DI), at en virksomhed i henhold til en pensionsaftale for de ansatte med et pensionsforsikringsselskab har fået udbetalt erstatning for erhvervsevnetab for en medarbejder, der under sin sygdom fik udbetalt fuld løn. Tvisten mellem HK Handel (HK) for A og DI Overenskomst II (DI) for A/S Sandal Trælasthandel er af HK ved klageskrift af 15. juli 2009 blevet indbragt for denne faglige voldgiftsret, der har haft udvidet formandskab bestående af højesteretsdommerne Børge Dahl, Per Sørensen og Lene Pagter Kristensen. Sagen har været behandlet med udvidet formandskab, fordi der under en tidligere faglig voldgiftssag mellem HK Handel og Dansk Erhverv, der i deres Landsoverenskomst har en bestemmelse svarende til 4 i overenskomsten mellem HK og HTS, er truffet en opmandsafgørelse om samme spørgsmål. Sagen er forhandlet den 17. juni Parterne er enige om, at denne kendelse ikke skal indeholde en fuldstændig sagsfremstilling og gengivelse af forklaringerne og parternes argumentation. PÅSTANDE HK for A har nedlagt følgende påstande: 1. DI for A/S Sandal Trælasthandel skal anerkende, at det er i strid med Landsoverenskomstens 4, at virksomhedens pensionsaftale med SEB Pension indeholder et vilkår om, at udbetaling ved en medarbejders tab af erhvervsevne skal ske til pågældendes arbejdsgiver, så længe medarbejderen modtager sin hidtidige løn herfra. 2. Virksomheden skal til A betale ,97 kr. med procesrente fra de enkelte ydelsers forfaldstid. DI for A/S Sandal Trælasthandel har påstået frifindelse for begge påstande.

3 - 3 - SAGEN 1. Overenskomsten I forbindelse med indgåelsen af Landsoverenskomsten i 1993 mellem DA og BKA (Butik og Kontor Arbejdsgiverforening) på den ene side og HK på den anden side blev der indgået et protokollat, hvori det bl.a. hedder: "PROTOKOLLAT OM PENSIONSORDNING II.1.H. Respekt for bestående aftaler - Virksomheder, der senest den 31. december 1992 er omfattet af landsoverenskomsten og inden udgangen af december 1992 har indgået aftale om tilslutning af handels- og kontorfunktionærer til en pensionsordning, opfylder i kraft deraf automatisk pensionsforpligtelsen ifølge nærværende aftale under følgende forudsætninger: Samtlige medarbejdere, der udfører arbejde omfattet af landsoverenskomsten og i øvrigt opfylder de i denne aftale anførte betingelser, skal tilsluttes denne pensionsordning hvis dette ikke i forvejen er tilfældet inden den 1. november Bidraget i ordningen skal til stadighed mindst svare til det overenskomstaftalte bidrag, og der skal mindst sikres de forsikrede (eller disses efterladte) en alderspension og en éngangssum på kr ved død og invaliditet. Er disse betingelser ikke i forvejen opfyldt, skal virksomheden drage omsorg for, at ordningen tilpasses så betingelserne bliver opfyldt inden den 1. november Arbejdsgiveren er i forbindelse med eventuelle fremtidige tilpasninger af bidragsniveauet berettiget til at tilbageholde et beløb i medarbejderens løn svarende til det overenskomstmæssigt aftalte lønmodtagerbidrag til pensionsordningen. Er ordningen ikke tilpasset til nærværende aftale inden den 1. november 1993 og til evt. senere ændringer inden 6 måneder fra det tidspunkt, hvor ændringer er aftalt mellem parterne tilsluttes de pågældende medarbejdere ordningen i det af overenskomstparterne stiftede pensionsforsikringsaktieselskab. - For virksomheder, der i perioden fra den 1. januar 1993 til udgangen af februar 1993 har indgået aftale om frivillig tilslutning af samtlige handels- og kontorfunktionærer omfattet af landsoverenskomsten til en pensionsordning, gælder følgende: 2 måneder efter det tidspunkt, hvor overenskomstparterne har meddelt de af landsoverenskomsten omfattede virksomheder og lønmodtagere, at der fra Finanstilsynet foreligger et godkendt pensionsregulativ, gøres det op, hvor mange af de af landsoverenskomsten omfattede lønmodtagere der har ønsket at tilslutte sig de frivillige firmabaserede ordninger henholdsvis nærværende pensionsordning. Hvis mindst 50 pct. har ønsket tilslutning til den frivillige firmaordning, bliver denne ordning gældende for samtlige de af landsoverenskomsten ansatte lønmodtagere på virksomheden og for samtlige, der senere måtte blive ansat. I mod-

4 - 4 - sat fald respekteres firmaordningen alene for de medarbejdere, der på opgørelsestidspunktet allerede har tilsluttet sig firmaordningen. Virksomheder, der i fremtiden bliver omfattet af landsoverenskomsten det være sig nuværende eller kommende medlemmer af DA får en pensionsforpligtelse på det tidspunkt, hvor overenskomsten bliver gældende. Forudsætningerne for, at eksisterende pensionsaftaler indgået af sådanne virksomheder kan anses for at opfylde de overenskomstmæssige pensionsforpligtelser er, at aftalerne er indgået, før kravet om overenskomst er rejst, at de ovenfor anførte betingelser for respekt af aftalerne i øvrigt er opfyldt (kravene til ydelsesstrukturen), og at en eventuelt fornøden tilpasning af aftalerne er sket senest 6 måneder efter. at overenskomsten er blevet gældende." Protokollatet er indarbejdet i 4 i Landsoverenskomsten for butikker mellem HTS og HK Handel, hvori det nu bl.a. hedder: " 4 Pension 1. Pensionsbidrag Med virkning fra 1. marts 2007 opkræves et bidrag pa 10,2% af den pensionsgivende løn. Pr. 1. juli 2009 forhøjes virksomhedens bidrag med 0,6% og medarbejderens bidrag med 0,3% Den samlede bidragsforøgelse er således 0,9%. Herefter er det samlede pensionsbidrag 11,4%. Heraf udgør virksomhedens bidrag 2/3 og medarbejderens bidrag 1/3. 3. Betingelser for at være berettiget til pension Medarbejderen er berettiget til en pensionsordning, når følgende betingelser er opfyldt: For medarbejdere, som opfylder ovennævnte betingelser, gælder endvidere, at de mellem overenskomstparterne i øvrigt aftalte betingelser for at kunne opnå risikodækning og modtage forsikringsydelser skal være opfyldt. For medarbejdere, der er fyldt 60 år, når den overenskomstmæssige pensionsforpligtelse indtræder, videreføres en eventuelt eksisterende pensionsordning, ellers etableres en ophørende alderspension. Pensionsordningen skal, medmindre andet fremgår nedenfor, etableres i: FunktionærPension 4. Respekt for bestående aftaler Eksisterende firmaordninger, som omfatter hele de af denne overenskomst dækkede medarbejdergruppe, kan træde i stede for FunktionærPension på følgende betingelser:

5 - 5 - Bidrag i ordningen skal til stadighed mindst svare til det overenskomstaftalte bidrag, og der skal mindst sikres de forsikrede (eller disses efterladte) en alderspension og en engangssum på kr ved død og invaliditet. Er disse betingelser ikke i forvejen opfyldt, skal virksomheden drage omsorg for, at ordningen tilpasses, så betingelserne bliver opfyldt inden den 1. november Skift af pensionsleverandør Overenskomstdækkede virksomheder, hvor ledelsen ønsker at foretage skift fra en eksisterende firmapensionsordning til en anden firmapensionsordning, kan dette gøres. Dette gælder dog ikke, hvis pensionsleverandøren er Funktionærpension. Følgende betingelser skal opfyldes ved skift af pensionsleverandør: 2. Pensionsbeskatningsloven Af pensionsbeskatningslovens 17 og 24 fremgår, at det i skattelovgivningen er forudsat, at virksomheder kan modtage erstatning for erhvervsevnetab for medarbejdere, der er omfattet af en firmapensionsordning, og som får udbetalt løn under sygdom. I 17 hedder det således bl.a.: "Er der indgået en aftale mellem arbejdstager og dennes arbejdsgiver om en pensionsordning som nævnt i 2, nr. 4, 5-13 og 15b, har det ingen betydning for den skattemæssige behandling af pensionsordningen, at arbejdsgiveren har taget forbehold om: 4. at invalidepension skal tilfalde arbejdsgiveren for den tid, hvori arbejdstageren modtager sin hidtidige gage." I 24 hedder det bl.a.: "Ved opgørelsen af en arbejdsgivers skattepligtige indkomst medregnes beløb, der måtte tilfalde ham i medfør af et forbehold som nævnt i 17, når arbejdsgiveren ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst har fradraget sine indbetalinger til ordningen." 3. Erhvervsevnetabserstatningen til A Sandal Trælasthandel har indgået en aftale med Codan Forsikring A/S om en livs- og pensionsforsikring for alle ansatte. A blev ansat som kontorassistent i virksomheden pr. 1. april 2003 og

6 - 6 - fik den 25. maj 2003 fra Codan tilsendt et dækningsbevis, hvoraf fremgik, at hun var omfattet af ordningen. I beviset er bl.a. anført: "Udbetalingsbestemmelser Udbetalingsbestemmelser for Codan Pension: Ved Pensionering Udbetaling sker til forsikringstageren. Ved Død Som begunstiget er indsat forsikringstagerens "nærmeste pårørende ". Udbetalingsbestemmelser for Codan Gruppe: Ved Tab af erhvervsevne Udbetaling sker til forsikringstageren. Udbetaling ved Tab af erhvervsevne sker dog til forsikringstagerens arbejdsgiver, så længe forsikringstageren modtager sin hidtidige løn herfra." I november 2004 blev A sygemeldt, og hun vendte først tilbage i august 2005, hvor hun startede med 2 timers arbejde om dagen. Da det med tiden viste sig, at hendes helbred ikke tillod hende at forøge antallet af daglige arbejdstimer væsentligt, fratrådte hun efter aftale med virksomheden den 1. januar I hele sygeperioden fik hun udbetalt fuld løn. I henhold til livs- og pensionsforsikringsordningen hos Codan udbetalte selskabet efter en karensperiode på 3 måneder efter sygdommens begyndelse erstatning for As tab af erhvervsevne til virksomheden. Efter sin fratræden blev A opmærksom på, at erstatningen eventuelt skulle have været udbetalt til hende, hvorefter hun henvendte sig til HK. Derefter blev denne sag indledt. 4. Afgørelsen i "Sportsmann sagen" Den 15. maj 2007 blev der i en faglig voldgiftssag mellem HK Handel og Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Sportsmann Gruppen A/S truffet en opmandsafgørelse om samme spørgsmål, som foreligger i denne sag. I afgørelsen udtaler opmanden: "Efter parternes overenskomst skal der indbetales et beløb til pension. Af dette beløb betaler medlemmet 1/3 og virksomheden 2/3. Udgangspunktet er, at forsikringsordningen etableres i Funktionærpension. Overenskomstparterne har indgået en aftale om, at pensionsforsikring også kan tegnes hos andre selskaber, hvis denne pensionsordning opfylder visse minimumskrav, og det er ubestridt, at den hos Danica Pension tegnede forsikring opfylder disse krav. Blandt disse krav er intet nævnt om erhvervsevnetabsforsikring. Efter ordlyden kunne der således synes at være aftalefrihed for andre forhold end minimumskravene.

7 - 7 - Ved indgåelsen af overenskomsten er det samlede pensionsbidrag indregnet som en lønandel for medarbejderen. Der er derfor en forudsætning om, at ydelserne fra forsikringen tilfalder medarbejderen fuldt ud. I den mellem Danica og Sportsmann Gruppen A/S indgåede pensionsordning med gruppeforsikring er der i 12 Betingelser for pensionsordningen anført: "Medarbejderen er ejer af forsikringen". Hertil kommer, at værdien af de samlede ydelser ud fra en aktuarmæssig beregning vil være ens, hvorfor en udbetaling af et af elementerne her erhvervsevnetabserstatning til arbejdsgiveren nedsætter de samlede ydelser, som medarbejderne ifølge forudsætningerne for indbetaling i henhold til overenskomsten har krav på. Da HK/Handels påstand om fjernelse af det omstridte vilkår vedrører en aftale, som er indgået mellem parter, hvor begge ikke er bundet af overenskomst, falder det uden for voldgiftsrettens kompetence, hvorfor denne del af påstanden afvises. HK/Handel skal herefter have medhold i første del af den principale påstand, hvorefter: Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Sportmann Gruppen A/S skal anerkende, at det er i strid med landsoverenskomstens 4, stk. 4, at virksomhedens pensionsaftale med Danica Pension, jf. afsnit 5.2.3, indeholder vilkår om, at udbetaling af forsikringssum i tilfælde af en medarbejders erhvervsevnetab skal ske til arbejdsgiveren og ikke til medarbejderen, så længe medarbejderne er ansat hos arbejdsgiveren. Dansk Erhverv Arbejdsgiver tog tilkendegivelsen til efterretning og frafaldt kendelse." Opmandsafgørelsen blev drøftet på et hovedudvalgsmøde den 21. juni 2007 med deltagelse af repræsentanter fra HTS og HK Handel. I et brev herom af 28. juni 2007 til Tine Raben Skaarup hos HTS skrev Lisbeth Nørremark fra HK Handel bl.a.: "Hovedudvalgsmødet den 21. juni 2007 om pension I det jeg henviser til det afholdte hovedudvalgsmøde om pension den 21. juni 2007 med deltagelse af Knud Erik Linius, Tina Raben Skaarup, Jørgen Hoppe, Kim Jensen og undertegnede, skal jeg for god ordens skyld bekræfte, at der blev aftalt følgende: 2) Tab af erhvervsevne HK HANDEL har noteret sig, at HTS dels har mailet ud til virksomhederne og dels på hjemmesiden har gjort opmærksom på kendelsen fra den 25. maj 2007 om udbetaling af tab af erhvervsevne og vejledt om, at det er en generel kendelse, som skal efterleves. HK HAN- DEL går herefter ud fra, at pensionskontrakterne rettes til, således at tab af erhvervsevne udbetales til medarbejderen." 5. Ordningen i FunktionærPension

8 - 8 - Til støtte for sin påstand har HK bl.a. henvist til, at FunktionærPension i forbindelse med tab af erhvervsevne herunder ved løbende invalidepension i overensstemmelse med selskabets forsikringsregler altid udbetaler direkte til den forsikrede. FunktionærPension kan således ikke udbetale beløb til andre og dermed heller ikke til den virksomhed, hvor den forsikrede har været eller stadig er ansat. Dette gælder, uanset om virksomheden betaler fuld løn i sygeperioden til den pågældende. Det er under denne sag oplyst, at forsikringsordningen i Codan indebærer, at der efter karensperioden på 3 måneder udløses erstatning, hvis en medarbejders erhvervsevne er nedsat. FunktionærPensions ordning adskiller sig herfra ved, at retten til erhvervsevnetabs- og invaliditetserstatning beror på, om der tilkendes offentlig invalidepension. Denne ordning indebærer således, at erstatningsydelser kommer til udbetaling betydeligt senere end efter Codans ordning, idet forsikringsbegivenheden ikke er skadens indtræden, men tilkendelse af offentlig pension. FORKLARINGER Der er afgivet forklaring af A, sektorformand i HK Jørgen Hoppe, konsulent Sven-Peter Nygaard fra DA, pensionsrådgiver Kurt Bach Thomsen, tidligere direktør i Sandal Trælasthandel Birgit Windtberg Dalsgaard samt Jesper Schmidt Sørensen fra CO-industri. PARTERNES ARGUMENTER HK har gjort gældende, at det af opmandsafgørelsen i Sportsmann sagen følger, at 4 i Fællesoverenskomsten er til hinder for, at erstatning for tab af erhvervsevne udbetales til arbejdsgiveren. Det er den forsikrede eller dennes efterladte der er rettighedssubjektet, og da pensionsbidraget må anses som en lønandel, tilfalder ydelser i henhold til forsikringen utvivlsomt den forsikrede. Der er derfor ikke aftalefrihed mellem arbejdsgiveren og pensionsforsikringsselskabet. Opmandsafgørelsen i Sportsmann sagen er klar, og efter afgørelsen tilkendegav HTS over for både HK og sine medlemsvirksomheder med bindende virkning, at afgørelsen skulle efterleves også på HK's og HTS' område. FunktionærPension kan ikke udbetale forsikringsbeløb til virksomheden, men alene til den enkelte ansatte, og det følger af overenskomsten, at vilkårene i

9 - 9 - en firmapensionsordning, der skal kunne træde i stedet for en ordning i FunktionærPension, i hvert fald ikke må stille den ansatte ringere end vilkårene, der gælder for FunktionærPension. HK har desuden anført, at den omstændighed, at det af Codans dækningsbevis til A fremgik, at et erstatningsbeløb skulle udbetales til virksomheden, hvis denne udbetalte løn til hende, ikke kan bevirke, at hun har accepteret en ordning med et sådant vilkår. DI har anført, at der gennem en årrække forud for indførelsen af pensionsbestemmelserne i overenskomsterne i 1993 var en praksis, hvorefter de enkelte virksomheder tegnede pensionsordninger for deres ansatte. Dette gælder således for Sandal Trælasthandel, der indgik pensionsordningen med Codan Pension i Ved indførelsen af den obligatoriske pensionsordning i overenskomsterne var det afgørende for arbejdsgiversiden, at de hidtil etablerede ordninger ikke blev tilsidesat, således at virksomhederne kunne fortsætte med firmapensionsordningerne. Dette skal også ses på baggrund af, at der siden gennemførelsen af pensionsbeskatningsloven i 1972 i lovgivningen udtrykkeligt har været hjemmel til skattemæssigt at lade en virksomhed indtræde i retten til erhvervsevnetabserstatning i tilfælde, hvor virksomheden udbetaler løn til den pågældende ansatte. Der blev således ikke ved indførelsen af pensionsordningen i overenskomsten aftalt nogen begrænsninger i forhold til firmapensionsordningerne, så længe de mindstebetingelser, der er angivet i overenskomstens 4.4 om "Respekt for bestående aftaler", er overholdt. Det gælder da også som et almindeligt forsikringsretligt princip, at den, der afholder omkostningen ved en skade, indtræder i retten til den forsikringsdækning, som helt eller delvist udløses ved skaden, et princip, der også kendes fra for eksempel arbejdsskadeområdet. DI har endelig anført, at parterne ikke er forpligtet af afgørelsen i Sportsmann sagen. Hvis A foruden lønnen, hun har modtaget under sin sygdom, skal have udbetalt erstatningen for erhvervsevnetabet, opnår hun dækning for et ikke realiseret tab. Et sådant udfald har klart formodningen imod sig. Samtidig vil virksomheden lide et tilsvarende tab. Det er i overenskomsten netop forudsat, at den firmabaserede pensionsordning kan være forskellig i forhold til FunktionærPension, og det må i denne forbindelse tages i betragtning, at FunktionærPension først udbetaler erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, når myndighederne har truffet afgørelse om invaliditetsspørgsmålet.

10 OPMÆNDENES BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Ved indsættelsen af bestemmelserne om pension på funktionærområdet i overenskomsten i 1993 havde A/S Sandal Trælasthandel allerede en firmapensionsordning for de ansatte i pensionsforsikringsselskabet Codan. Denne pensionsordning indeholder tillige et forsikringselement, der bliver aktuelt, hvis en medarbejder på grund af invaliditet mister evnen til at indtjene sin løn, idet der udbetales erstatning herfor, når der er forløbet 3 måneder efter sygdommens indtræden. Ifølge aftalen mellem Sandal Trælasthandel som arbejdsgiver og Codan skal erstatning for erhvervsevnetab udbetales til forsikringstagerens arbejdsgiver, så længe forsikringstageren modtager sin hidtidige løn fra arbejdsgiveren. Ved indførelsen af pensionsbestemmelserne i overenskomsten i 1993 var dette vilkår der må antages at have til formål at muliggøre en opretholdelse af ansættelsesforholdet et sædvanligt vilkår i de firmabaserede pensionsordninger, hvilket også illustreres af bestemmelserne i 17 og 24 i pensionsbeskatningsloven. Det fremgår både af protokollatet om pensionsordning, der blev indgået i forbindelse med overenskomsten, og af overenskomstens 4 under overskriften "Respekt for bestående aftaler" at de eksisterende firmaordninger kunne træde i stedet for pensionsordningen i FunktionærPenson. Betingelserne herfor er alene at bidrag i ordningen til stadighed svarer mindst til det overenskomstaftalte bidrag, og at der mindst sikres de forsikrede (eller disses efterladte) en alderspension og en engangssum på kr. ved død og invaliditet. Efter overenskomsten er der således intet til hinder for, at erstatning for en medarbejders erhvervsevnetab udbetales til arbejdsgiveren i tilfælde, hvor denne betaler løn til medarbejderen under sygdom. Der er enighed om, at pensionsordningen i Sandal Trælasthandel opfylder de nævnte betingelser i overenskomstens 4, og at A der ved sin ansættelse blev gjort bekendt med vilkåret om udbetaling af en eventuel erhvervsevnetabserstatning til arbejdsgiveren fik udbetalt løn under sin sygdom. Virksomheden var derfor berettiget til at modtage erstatningen for hendes erhvervsevnetab, indtil lønudbetalingen ophørte. Et modsat resultat ville i øvrigt indebære, at A på virksomhedens bekostning ville blive dobbelt kompenseret for sit erhvervsevnetab. Herved adskiller firmapensionsordningen i Codan sig fra den overenskomstbestemte pensionsordning i FunktionærPension, der først udbetaler erstatning for erhvervsevnetab, når myndighederne har truffet afgørelse om invaliditetsspørgsmålet.

11 Der kan på denne baggrund ikke gives HK Handel medhold. Argumentationen i afgørelsen i Sportmann sagen kan efter det anførte ikke begrunde et resultat som i den afgørelse, og uanset, at HTS i første omgang antog, at afgørelsen skulle efterleves også inden for HTS område, kan resultatet ikke anses for at være blevet bindende. Herefter tages DI's frifindelsespåstand til følge. T H I B E S T E M M E S : DI Overenskomst II for A/S Sandal Trælasthandel frifindes. Hver part skal bære egne omkostninger og betale halvdelen af opmændenes honorarer og udgifter. København den 12. august Børge Dahl Per Sørensen Lene Pagter Kristensen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S -----------

OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod. Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- OPMANDSKENDELSE I Voldgiftssagen: Dansk Funktionærforbund (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Industri For Sterling Airlines A/S ----------- Afsagt den 28. april 2008 Der er mellem klageren, Dansk funktionærforbund,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. august 2014 Sag 337/2012 (2. afdeling) HK som mandatar for A (advokat Jacob Goldschmidt) mod DI som mandatar for Clear Channel Danmark A/S (advokat Morten Eisensee)

Læs mere

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler

2014-2017. Industriens. Organisationsaftaler 2014-2017 Industriens Organisationsaftaler Organisationsaftaler 2014-2017 Indhold Indhold I. Industriens Overenskomst 7 Dækningsområde 7 Protokollat Vagt og Portner........................7 Protokollat

Læs mere

Overenskomst 2007-2010

Overenskomst 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 2007-2010 Overenskomst 2007-2010 Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat samt HK HANDEL Landsoverenskomst for kontor og lager mellem HTS og HK/Privat

Læs mere

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE

FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE VERENSKOMST FUNKTIONÆR OVERENSKOMST FOR HANDEL, TRANS PORT OG SERVICE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll og HK Privat samt HK HANDEL HK nr. 4418010013 DI nr. 794534 2014 2017 FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014

industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 industriens funktionæroverenskomst 2012 2014 Industriens Funktionæroverenskomst 2012-2014 Indhold Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009

Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 Arbejdsrettens dom af 19. maj 2009 i sag nr. A2008.809: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Arbejdsgiverforening (advokat Helge Werner) Hovedintervenient: Dansk Handicap

Læs mere

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ. Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Basis- og Valgpension i PMF Pension pr. 01. januar 2014 Kunder optaget 1. januar 2002 eller senere og indtil 31.12.2010 1 Indmeldelse... 4 Aftalegrundlag, lovgrundlag m.v.... 4 Optagelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097:

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 8. december 2011. faglig voldgiftssag FV2011.0097: PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 8. december 2011 i faglig voldgiftssag FV2011.0097: 3F Privat Service, Hotel og Restauration og Dansk Funktionærforbund - Serviceforbundet mod DI for Forenede Rengøring

Læs mere

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst

2014-2017. Industriens. Funktionæroverenskomst 2014-2017 Industriens Funktionæroverenskomst Industriens Funktionæroverenskomst 2014-2017 Indhold Indhold Industriens Funktionæroverenskomst 5 1 Overenskomstens område 6 2 Nyoptagne virksomheder 10 3 Lønbestemmelse

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014

Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 Pensionsregulativ Pr. 01. januar 2014 For kunder optaget i PMF Pension før 1. januar 2002 1 INDMELDELSE... 4 OPLYSNINGER... 4 URIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2 HELBREDSFORHOLD... 4 A. GENEREL BEGRÆNSNING...

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 14. juni 2012 I sag nr.: AR2011.0749 Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Elgiganten A/S (advokat Linda Nordstrøm Nissen) mod Landsorganisationen

Læs mere

bank//pension pensionskasse for finansansatte

bank//pension pensionskasse for finansansatte 1. Medlemskreds Som medlemmer optages enhver medarbejder, der er ansat hos en interessent under standardoverenskomst mellem Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) og Finansforbundet om løn- og arbejdsvilkår

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv

Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt NFT 4/2005 perspektiv Arbejdsmarkedspension i arbejds- og forsikringsretligt perspektiv af Jens Kristiansen Jens Kristiansen jens.kristiansen@jur.ku.dk

Læs mere

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel:

I brev af 3. februar 2000 anmeldte selskabet ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer, herunder følgende regel: Kendelse af 26. oktober 2006 (J.nr. 2005-0002561). Livsforsikringsselskab påbudt at bringe de af selskaberne ændrede regler for beregning af bonustillægsforsikringer i overensstemmelse med rimelighedsprincippet

Læs mere

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING

Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Ankenævnet for Forsikring ÅRSBERETNING Resumé Ankenævnet for Forsikring modtog i 1.733 klager. Det er 201 klager mindre end året før, idet antallet af klager har været faldende siden 2007. De forsikringstyper,

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252.

D O M. Kristelig Arbejdsgiverforening er indtrådt i sagen til støtte for sagsøgeren, jf. retsplejelovens 252. D O M afsagt den 18. april 2013 af Vestre Landsrets 12. afdeling (landsdommerne Torben Geneser, Ida Skouvig og Trine Poulsen (kst.)) i 1. instanssag V.L. B 2635 10 Vognmandsforeningen NORTRA v/ formand

Læs mere

Funktionæroverenskomst

Funktionæroverenskomst 2007-2010 Industriens unktionæroverenskomst Industriens unktionæroverenskomst 2007-2010 Indhold Indhold Industriens unktionæroverenskomst... 7 1 verenskomstens område... 8 2 Nyoptagne virksomheder... 10

Læs mere

Pensionsregulativet PBU

Pensionsregulativet PBU Pensionsregulativet PBU 1. juli 2014 Østerfælled Torv 3 2100 København Ø Tlf. 35 27 28 00 Fax 35 27 28 29 E-mail: pbu@pbu.dk CVR-nr. 17 34 04 84 Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger Pensionsregulativet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift:

Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: Kendelse af 15. august 2007 i faglig voldgift: DM fagforening for højtuddannede på vegne af Akademikernes Centralorganisation (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Personalestyrelsen

Læs mere