Garuda Research Institute

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garuda Research Institute"

Transkript

1 R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Kvaliteter i Personligheden Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the models and methods described in it, are protected according to the law of copyright. 1

2 The Garuda Research Institute Series No 5 Finn Havaleschka: Kvaliteter i Personligheden Grafik og statistik: Gert Laursen Copyright Finn Havaleschka og Garuda Research Institute, ISBN 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning vejen til en model Hoved-Hjerte-Ben modellen...6 Eftersøgning af 3 personlighedskvaliteter 8 - de frie kvaliteter - de sociale kvaliteter - de ego-centrerede kvaliteter Konklusion Appendiks Litteratur

4 Kvaliteter i personligheden Indledning. - vejen til en model I tiden omkring 1980 satte jeg mig for at udvikle en personlighedstest, en profilanalyse, som skulle kunne anvendes i forbindelse med erhvervs- eller beskæftigelsesrettede udvælgelses- og udviklingsaktiviteter. På det tidspunkt havde jeg arbejdet med forskellige psykometriske test bl.a. Gordon, Thurnstone og Catell s analyser. Ulempen ved disse test var, synes jeg, at de personlighedstræk de registrerede var for psykologiske og generelle, på den måde at forstå, at trækkene ikke havde en direkte dokumenteret relevans for den viden om et menneskes personlighed, vi havde behov for at afdække for at kunne udtale os om eller vurdere noget pålideligt om vedkommende persons muligheder for at opnå jobtilfredshed og succes i et givet job. Generelle træk som indfølingsevne, social kontakt, abstrakt tænkning og fysisk energi, som alle indgår i Gordon s tests, var naturligvis interessante nok, men hvad betød de for en persons muligheder for at opnå et godt liv i en stilling som f.eks. salgsdirektør? Der manglede dokumentation. Vi havde de psykologiske teorier og den psykologiske viden, men manglede at koble denne viden på de, for en given stilling, gældende arbejdsvilkår og jobkrav. Det første skridt måtte derfor værre, at se på de arbejdsvilkår og de krav der stilles til en medarbejder i et givet job. Som alle vil vide, var og er kravene naturligvis meget forskellige og afhængige af mange forskellige forhold. Et forsøg på at lave en analysemodel, hvormed man automatisk kunne indfange disse vilkår og krav, uanset om der var tale om en direktørstilling, en sælgerstilling eller en hvilken som helst anden stilling, endte i formuleringen af en model, hvor jeg kortlagde 3 kvalitativt forskellige faktorer, som havde indflydelse på de krav man måtte stille til en given kandidats eller stillingsindehavers personlighed. 1 For det første var det kompleksiteten, variationen, foranderligheden og dynamikken i de opgaver der skal løses og det tidsmæssige perspektiv, dvs. den tid det tager at gennemføre løsningen af de givne opgaver. En anden faktor var samarbejdets betydning. Dvs. i hvor høj grad man, i en stilling, er afhængig af andre mennesker og deres accept af og samarbejde om de løsninger man ønsker at gennemføre. En faktor jeg valgte at kalde acceptafhængighed. Det tredje led i modellen var den praktiske gennemførelse af de fundne og accepterede løsninger. Det fælles i denne sammenhæng er forudsigeligheden i de problemer og vanskeligheder, som er forbundet med gennemførelsen af en løsning. Hvis kompleksiteten i opgaverne er høj, dvs. at opgaverne indeholder mange kvalitativt forskellige elementer og substansen i opgaverne er under konstant forandring, hvormed forudsigeligheden i de faktorer der determinerer den mest optimale løsning er begrænset, så skal opgaveløseren være i besiddelse af en helt anden problemløsningskompetence end hvis opgaverne er enkle, rutineprægede, problemerne forudsigelige og løsningsteknikkerne kendte og lagt i faste rammer. 1 Se Finn Havaleschka: Hæfte til stillingsvurdering m.m. 4

5 På samme måde med acceptafhængigheden. Nogle opgaver kan løses uden nogen nævneværdig indblanding fra andre mennesker. Andre opgaver kræver, at du skal have andre mennesker med dig hele vejen. Du skal have andre mennesker til at acceptere dine løsninger, dine ideer, det du vil gøre og du skal have andre mennesker til at samarbejde med dig om at gøre det. Her gælder det, at jo mere du er afhængig af andre menneskers accept, jo bedre skal du være til at opnå denne accept for at få succes i stillingen. Sidste led er spørgsmålet om forudsigeligheden i de problemer der kan opstå i forbindelsen med den praktiske gennemførelse af opgaveløsningen. Hvis problemerne er forudsigelige kan du eller andre for dig, på forhånd, planlægge hvordan du skal tackle de forventede problemer, men hvis forudsigeligheden er lille, må du i højere grad løse problemerne efterhånden som de opstår. Her gælder det, at det kræver en helt anden grad af handlingskompetence, hvis forudsigeligeheden er lille end hvis den er stor. Således får vi en model der hægter arbejdsvilkår og jobkrav sammen med kravene til personligheden og den heri boende kompetence. Jo højere grad af kompleksitet, jo højre grad af struktureringskompetence. Jo højere grad af acceptafhængighed, jo højere grad af social kompetence og, jo højre grad af uforudsigelighed, jo højere grad af handlingskompetence. Arbejdsvilkår Personlighed Kompetencer Kompleksitet Acceptafhængighed Uforudsigelighed Strukturerings- Kompetence Social Kompetence Handlings- Kompetence Det næste led i min opgave var, at finde frem til de personlighedstræk, som kunne fortælle noget om tilstedeværelsen af disse 3 typer af kompetencer hos en person og helst også noget om hvordan disse kompetencer udviklede sig og hvad der var forudsætningen for en sådan udvikling. 2 Forudsætningen var, at trækkene skulle kunne afdækkes med en psykometrisk test. Resultatet af min søgen blev Hoved- Hjerte-Ben modellen. 2 Se Finn Havaleschka: Lederens Personlighed, side 91 ff. 5

6 Hoved-Hjerte-Ben modellen I nedenstående model kan man se hvilke personlighedstræk jeg valgte og hvilket tilhørsforhold jeg mente de måtte have til de 3 faktorer. Nogle af trækkene er klassiske og kan genfindes i mange andre tests, bl.a. hos Gordon og Catell s. Andre af trækkene, som system fleksibilitet og social fleksibilitet er omformulerede og delvist selvkonstruerede træk. Det væsentligste i den praktiske sammenhæng er, at de udsagn der indgår i spørgeskemaet, er formuleret så respondenten relaterer sine svar til en arbejdsmæssig sammenhæng. F.eks. jeg synes det er vigtigt at have styr på detaljerne i mine opgaver. System fleksibilitet Helhedsorientering Abstrakt tænkning Risikovillighed Selvbeherskelse Indføling Social kontakt Social fleksibilitet Opbakning Tillid-tiltro Konkurrence Indflydelse Selvtillid Frihedstrang Psykisk styrke Fysisk energi Faktorer der er bestemmende for struktureringskompetencen. Faktorer der er bestemmende for den sociale kompetence. Faktorer der er bestemmende for handlingskompetencen. De 16 personlighedstræk, er inddelt i tre grupper ud fra den filosofi at vi, i forbindelse med løsning af problemer, anvender og udvikler 3 kvalitativt forskellige dele af vores personlighed, helt i overensstemmelse med de i indledningen skitserede sammenhænge. Erik H. Erikson s 3 og A. Maslow s 4 udviklingsteorier har været en stor inspiration for den menneskelige udviklingsidé bag denne model. Modellen siger, at vi skal angribe og bearbejde de opgaver vi står overfor på en hensigtsmæssig måde for at kunne opnå succes. At finde gode løsninger er hovedets arbejde. Struktureringskompetence skal matche opgavekompleksiteten. De personlighedstræk der karakteriserer hovedets arbejde og dermed udviklingen af struktureringskompetencen, er bl.a. System fleksibiliteten, graden af Helhedsorientering, Abstrakt tænkning, Risikovillighed og Selvbeherskelse. Jeg skal ikke komme nærmere ind på det teoretiske eller tankemæssige udgangspunkt for hvorfor netop disse træk blev kategoriseres som Hoved-træk, blot nævne 3 Erik H. Erikson: Identitet, ungdom og kriser. 4 A. Maslow: Motivation and Personality. & Toward a Psychology of Being. 6

7 at de alle siger os noget om en persons kognitive stil, højre-venstrehjerne dominans, afhængighed af organisering, regler, rammer, kendte løsningsmetoder, detaljer, angst for at begå fejl etc. Det skal dog for god ordens skyld nævnes, at Selvbeherskelse ikke i første omgang var kategoriseret som et Hoved-træk, men som et Hjerte-træk. Efter nogle års erfaring, granskning i spørgsmålene og den første faktoranalyse, stod det dog klart, at Selvbeherskelse mere havde noget at gøre med den måde en person håndterede stress situationer på, og dermed evne til at håndtere komplekse og dynamiske opgaver, end den måde personen omgikkes andre mennesker. Det sidste siger selvbeherskelse dog også meget om. Elliot Jaques 5 har været en stor inspirator i forbindelse med defineringen de forskellige Hoved-træk og formuleringen af de bagvedliggende udsagn. Næste led i modellen, såvel som i problemløsningsprocessen, gælder hjertet. Når vi har fundet frem til de gode løsninger, skal de gennemføres og første trin i den sammenhæng er ofte, at få andre til at acceptere løsningen. Dvs. vi forlader hovedets arbejde. At sælge ideer og løsninger er hjertets arbejde. Den sociale kompetence skal matche den grad af acceptafhængighed, der er i forbindelse med det givne job. De personlighedstræk, der siger noget om kvaliteten og arten af hjertets arbejde er Indfølingsevne, Social kontakt, Social fleksibilitet, Opbakning og Tillid-tiltro. En af inspiratorerne bag udvælgelsen og formuleringen af samværstrækkene, er E.J. Murray. 6 Efter hjertets arbejde kommer slæbet med at gennemføre de trufne beslutninger. Og det er benenes arbejde. Benene skal holde os på sporet, så vi ikke standser op før arbejdet er udført, på trods af de problemer og vanskeligheder vi måtte løbe ind i. Handlingskompetencen skal matche graden af uforudsigelighed i opgaveløsningen. Som udgangspunkt blev personlighedstrækkende Konkurrence, Indflydelse, Selvtillid, Frihedstrang, Psykisk styrke og Fysisk energi defineret til at høre under kategorien bentræk. En af inspirationskilderne i udvælgelsen af bentrækkene og formuleringen af de bagved liggende spørgsmål er D.C. McClelland. 7 Spørgsmålet er nu om det giver god fornuft, at inddele de 16 træk i disse hoved-, hjerte- og benkvaliteter og dernæst om metoden, dvs. konstruktionen og anvendelse af spørgeskemaet og de deri formulerede udsagn, tegner et pålideligt billede af en given respondents personlighed. 5 E. Jaques m.fl.: Levels of Abstraction in Logic and Human Action. & A General Theory of Bureaucracy. 6 E.J. Murray: Motivationspsykologi. 7 D.C. McClelland: The Achievement Motive. 7

8 Eftersøgning af 3 personlighedskvaliteter En statistisk metode til undersøgelse af den bagvedliggende sammenhæng mellem mange variable er faktoranalysen. I det følgende præsenteres resultatet af 2 faktoranalyser. Den første faktoranalyse er lavet på grundlag af personlighedsanalyser (ProfilAnalyser) af ca mennesker, indsamlet i perioden Den anden er lavet på en population på nogenlunde det samme antal respondenter, blot med den forskel at disse personlighedsanalyser er indsamlet i perioden fra 1990 til Formålet er at vurdere om de to faktoranalyser giver det samme billede, dvs. udskiller de samme faktorer og kvaliteter, for de to testgrupper. I så fald må det føre til to konklusioner. For det første, at ProfilAnalysen, anvendt som et psykometrisk testværktøj, er et reliabelt måleværktøj, fordi det over tiden, på to forskellige testgrupper, registrerer de samme sammenhænge og bagvedliggende kvaliteter. Dernæst, at de 16 personlighedstræk tilsyneladende repræsenterer 3 forskellige kvaliteter eller faktorer, der udgør en væsentlig og stabil del af den menneskelige personlighed. Se følgende tabel. Sample 1, Sample 2, Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3 System fleksibilitet Helhedsorientering Abstrakt tænkning Risikovillighed Selvbeherskelse 0,731 0,788 0,109 0,504-0,620 0,060-0,177 0,430 0,410-0,325 0,236-0,126 0,437 0,222 0,173 0,781 0,800 0,147 0,521-0,553-0,052 0,204 0,262 0,338 0,215 0,165-0,079 0,463 0,139 0,233 Indfølingsevne Social kontakt Social fleksibilitet Opbakning Tillid-tiltro -0,129-0,079 0,172-0,152 0,070 0,147 0,150-0,227-0,556 0,020 0,645 0,462 0,585 0,314 0,706-0,107-0,152 0,194-0,281 0,056 0,172 0,160-0,204-0,503-0,089 0,636 0,367 0,627 0,252 0,679 Konkurrence Indflydelse Selvtillid Frihedstrang Psykisk styrke Fysisk energi -0,169 0,158 0,025 0,369 0,360-0,146 0,640 0,619 0,799 0,413 0,648 0,632 0,019 0,014 0,233-0,137 0,177-0,194-0,114 0,229 0,146 0,323 0,470-0,158 0,678 0,573 0,745 0,323 0,539 0,672-0,057 0,135 0,233 0,044 0,181 0,073 Varians 2,227 3,325 2,053 2, ,893 Ser vi nu på de træk der scorer sig højest ind på hver enkelt faktor og primært koncentrerer os om de faktorloadings, der scorer over 0.40 eller under finder vi i begge sampler at System fleksibilitet, Helhedsorientering, Risikovillighed og Selvbeherskelse scorer højest på faktor 1. 8

9 For faktor 2 er de to sampler fælles om Opbakning, Konkurrence, Indflydelse, Selvtillid, Frihedstrang, Psykisk styrke og Fysisk energi. Dog scorer Frihedstrang sig ind på faktor 1 og 2 med lige stor styrke. Abstrakt tænkning og Risikovillighed scorer i sample 1 ind med korrelationer på godt 0,40. Imidlertid kommer Abstrakt tænkning ind med en lidt højere scorer på faktor 3, mens Risikovillighed har en loding på faktor 1 der er godt 0,5. Således kan man sige at mønstret er nøjagtigt det samme for de to sampler. For faktor 3 er de to sampler fælles om Abstrakt tænkning, Indføling, Social kontakt, Social fleksibilitet og Tillid-tiltro, mens samtlige andre personlighedstræk ligger under 0,25. Konklusionen er, at faktoranalyserne på de to populationer, med meget få og minimale undtagelser, viser nøjagtigt det samme bagvedliggende mønster. Man må derfor konkludere, at ProfilAnalysen giver et pålideligt billede af den menneskelige personlighed, et billede der ikke fremkommer som et resultat af tilfældigheder, men kan tilskrives den høje reliabilitet af de registreringer der foretages med analysen. Alt andet lige synes vi hermed at få bekræftet ideen bag Hoved-Hjerte-Ben modellen. Det er forskellige kvaliteter der indgår i personligheden. Hvis vi arbejder med de tre akser og lader computeren placere de 16 personlighedstræk i det tredimensionale rum i forhold til deres faktorlodings, fås følgende grafiske illustration af trækkenes tilknytning til de 3 faktorer eller personlighedskvaliteter. 1,0 System fleksibilitet sys Helhedsorientering hel Hoved 0,5 0,0-0,5 Risikovillighed ris Psykisk styrke Frihedstrang Abstrakt tænkning Indflydelse sti Social fleksibilitet Selvtillid Tillid-tiltro Indfølingsevne Konkurrence Fysisk energi Social kontakt Opbakning Selvbeherskelse 9

10 Bemærk at de enkelte personlighedstræk er illustreret med farver i forhold til deres placering i Hoved-Hjerte-Ben modellen og ikke i forhold til deres lodings i forhold til de 3 dimensioner. Det betyder at Opbakning, selvom den er placeret i rummet, hvor hjertekvaliteten er fremherskende, i virkeligheden er i en negativ korrelation til de røde personlighedstræk. På samme måde som selvbeherskelse er i en negativ korrelation til de øvrige grønne hovedtræk. Spørgsmålet er nu hvad det er for kvaliteter, som ligger bag ved de 3 faktorer. Vi søger en menneskelig kvalitet, som ligger bag tilstedeværelsen eller samlingen af personlighedstrækkene i de 3 faktorer. Umiddelbart ser jeg tre kvaliteter. De frie kvaliteter, De sociale kvaliteter og De ego-centrerede kvaliteter. Faktor 1, De frie kvaliteter, har en stærk korrelation med de 4 strukturtræk: System fleksibilitet Helhedsorientering Risikovillighed Selvbeherskelse (-) Herefter kommer en relativt høje korrelation til: Psykisk styrke Kvaliteten af faktor 1 er derfor noget med frihed og uafhængighed af regler, rammer og systemer, uafhængighed af for megen planlægning og det at skulle beskæftige sig med detaljer. En kvalitet der tager afstand fra rutiner og gentagelser - det at man kan komme videre selvom der måtte mangle nogle detaljer, nogle data eller oplysninger. Hvilket igen hænger sammen med, for det første, viljen til at træffe beslutninger og, for det andet, at gøre det på basis af fornemmelse, erfaring, følelser eller intuition, i stedet for indsamling af yderligere dokumentation der kræver beskæftigelse med detaljer, rutiner eller en mere struktureret og systematisk dataindsamling og bearbejdning. Endelig hænger kvaliteten negativt sammen med selvbeherskelse. Dvs. det mere impulsive, det at give udtryk for sine følelser og stemninger pro et con, uden de store forsøg på at styre temperamentet eller forsøge at forudse konsekvenserne af eventuelle tilkendegivelser og dermed lade sig styre af den anticiperede reaktion. Kvaliteten bag disse personlighedstræk hænger godt sammen med at Psykisk styrke scorer højt ind på faktor 1. Psykisk styrke er noget med robusthed - det at man ikke opfatter eller oplever kritik som noget personligt nedværdigende eller i hvert fald ikke bliver deprimeret eller lader det gå ud over ens selvværdsfølelse, men reagerer enten konstruktiv eller lader det gå hen over hovedet eller, som en sidste mulighed, svarer aggressivt igen. Frihedstrangens relation til faktor 1 er ikke så stor (0,323), men da den score lige højt ind på faktor 1 og faktor 2, vil jeg bemærke den her. Frihedstrang er noget med at få lov til at gøre tingene som man selv har lyst til. Friheden for at andre bestemmer hvad og hvordan man skal gøre tingene. Frihedstrangen er omvendt ikke noget med, at man vil bestemme over andre. 10

11 Faktor 1 synes dermed at være noget med følelser, intuition, spontanitet, frihed for angst og skyldfølelser, afveksling, forandring og, formentlig, kreativitet, det at skabe og gøre noget på egne betingelser. En kvalitet der karakteriserer det frie menneske, helt i overensstemmelse med Maslow og Erikson s teorier og emperiske studier. Faktor 2, De ego-centrerede kvaliteter, skal udledes som den samlende kvalitet bag personlighedstrækkene: Konkurrence Indflydelse Selvtillid Frihedstrang Psykisk styrke Fysisk energi Opbakning (-) Den væsentligste samlende kvalitet bag disse personlighedstræk er ego. Præstation, det at ville vinde, det at blive bekræftet via sejre, det at være i fokus. Det at ville have indflydelse, blande sig i hvordan tingene gøres, bestemme over andre. Det at tro meget på sig selv, søge udfordringer, tage kritik med oprejst pande, ikke føle sig ydmyget, men ignorere eller, mere sandsynligt, svare igen. Den fysiske energi, det at være i aktivitet hele tiden, ha mange bolde i luften ad gangen, blive rastløs, hvis der ikke sker noget hele tiden. Og endelig, gøre ting uden at søge andres accept eller opbakning og, i den sammenhæng, være lidt indifferent overfor andres reaktioner på det man foretager sig. Hvilket bekræftes af Frihedstrangens lodings til faktor 2. Den er ikke stor, men tyder dog på at frihed og selvstændighed er en af kvaliteterne bag faktor 2. Faktor 2 dækker således kvaliteter som, præstation, indflydelse, energi, udfordringer, selvstændighed, det at være i centrum, blive bekræftet, være sig selv nok i den forstand, at aktiviteterne er rettet mod det at få opmærksomhed, uanset om den så måtte være negativ (den negative korrelation til Opbakning). Den bedste samlende betegnelse for kvaliteten bag faktor 2 er nok ego-centreret, hvilket jo heller ikke ligger langt fra de to førnævnte forskeres udviklingsteorier. Faktor 3, De sociale kvaliteter, skal søges i eller bag følgende personlighedstræk: Tillid-tiltro Indføling Social fleksibilitet Abstrakt tænkning Social kontakt Her findes kvaliteter som det at være åben, tillidsfuld, tro på det gode i andre menneskers hensigter, såvel som også, at have behov for at andre mennesker er åbne og tillidsfulde overfor en selv. Omvendt formuleret handler det om at føle sig utilpas med mennesker som misbruger tillid, som er skeptiske, kritiske, ikke tager hensyn til eller nedgør ens selvværdsfølelse. Kvaliteten hænger sammen 11

12 med det at bruge intellektuel tid og følelsesmæssige ressourcer på at finde ind til, eller ud af, andre menneskers følelser og motiver baggrunden for at andre handler, tænker, gør og siger som de gør. Kvaliteten handler også om at være tolerant, omsorgsfuld, tålmodig og hjælpsom overfor andre mennesker, som af forskellige årsager har svært ved at klare sig, tilpasse sig og leve op til krav om social disciplin. Også den social fleksibilitet synes at være reversibel. Kvaliteten indeholder også at man forventer, at andre er hjælpsomme, tålmodige og omsorgsfulde. Den sociale kontakt, det social samvær, følelsen af samhørighed er et andet aspekt af den samme kvalitet. Endelig scorer Abstrakt tænkning relativt højt ind på faktor 3. Kvaliteten er den verbaliserede tanke, ide- og meningsudvekslingen, diskussionen om koncepter, teorier, som et middel til at skabe følelsen af samvær, konsensus og sammenhold. Faktor 3 synes dermed at være noget med få dækket behovet for bekræftelse og selvværd gennem det sociale samvær. Tålmodighed, åbenhed, tolerance, følsomhed, social kontakt, tænkning, diskussioner, idéudveksling. Kvaliteter som kan fanges under betegnelsen de sociale kvaliteter, som vi også genfinder hos bl.a. Maslow og Murray. 12

13 Konklusion Vi kan konstatere at de 16 personlighedstræk, som indgår i ProfilAnalysen, opfører sig stabilt såvel når det drejer sig om test på to forskellige populationer, som når det drejer sig om stabilitet over tid. For folk som har arbejdet med denne analyse siden dens udvikling i 1982, kommer dette ikke som nogen stor overraskelse. En tæt statistisk opfølgning på de data der er opsamlet siden den første analyse blev lavet, hvad angår fordelinger og scores for forskellige beskæftigelsesgrupper, aldersinddelinger, køn, ledelsesmæssig status osv. fortæller om det samme billede gennem disse 16 år. 8 Resultatet af faktoranalysen fortæller hvorfor. Stabiliteten kan forklares med de tre fundne kvaliteter. Det er disse personlighedskvaliteter der er stabile, såvel i mellem grupper, som over tiden. Mennesket har nogle hoved-, hjerte- og benkvaliteter. Det betyder ikke at nogle mennesker kun er hoved, andre kun hjerte og andre blot ben. Alle personlighedstrækkene er med til at karakterisere personligheden, det gælder derfor at hos nogle mennesker er en eller flere disse kvaliteter mere fremherskende end hos andre. Når man læser om de 3 kvaliteter kan det godt opfattes som om jeg beskriver 3 arketyper, men vær opmærksom på, at det er der ikke tale om. Faktoranalysen giver ikke belæg for en sådan typologisering, idet det ikke er enkelte profiler (personer) og de der registrerede 16 stræk, der sammenlignes. Faktoranalysen er baseret på, at vi vælter samtlige scores på samtlige træk ind i computeren og foretager analyser på sammenhængen mellem disse, på tværs af sammenhængen mellem den enkelte respondents scorer på de 16 personlighedstræk. Altså, det er ikke profilerne, men trækkene vi kategoriserer på tværs af de enkelte profiler. Med faktoranalysen synes det som om vi har fundet 3 kvalitativt forskellige personlighedsfaktorer eller kvaliteter, som måske siger mere om mennesker i forskellige udviklingsstadier end om potentielle arketyper. Se Havaleschka, Lederens Personlighed, side 91 ff. og Lederens vej fra viden til visdom, hvori teorien om udviklingsrækkefølgen for hoved-, hjerte- og benkvaliteterne er præsenteret. Relationerne til Maslow og Erikson er også ret så tydelige. 8 Læseren er altid velkommen til at rekvirere en opdateret statistik hos Garuda Research Institute. 13

14 Appendiks >ESTIMATE I METHOD=PCA LISTWISE CORR NUMBER=3 ROTATE VARIMAX Latent Roots (Eigenvalues) Component loadings SYSTEM FLEKSIBILITET HELHEDSORIENTERING ABSTRAKT TÆNKNING RISIKOVILLIGHED SELVBEHERSKELSE INDFØLING SOCIAL KONTAKT SOCIAL FLEKSIBILITET OPBAKNING TILLID-TILTRO KONKURRENCE INDFLYDELSE SELVTILLID FRIHEDSTRANG PSYKISK STYRKE FYSISK ENERGI Variance Explained by Components Percent of Total Variance Explained Rotated Loading Matrix ( VARIMAX, Gamma = ) SYSTEM FLEKSIBILITET HELHEDSORIENTERING ABSTRAKT TÆNKNING RISIKOVILLIGHED SELVBEHERSKELSE INDFØLING SOCIAL KONTAKT SOCIAL FLEKSIBILITET OPBAKNING TILLID-TILTRO KONKURRENCE INDFLYDELSE SELVTILLID FRIHEDSTRANG PSYKISK STYRKE FYSISK ENERGI "Vanance" Explained by Rotated Components Percent of Total Variance Explained

15 Litteratur Anna Anastasi: Psychological Testing, New York, 1982 David Bringbert & Joseph E. Mc.Grath: A Network of Validity Concepts within the research process. I Forms of Validity in Research, no. 12. San Francisco: Jossey Bass, June Erik H. Erikson: Identitet, ungdom og kriser, København, Finn Havaleschka: Leadership and Personality, A Benchmark Study of Succes and Failure, Garuda Research Institute, Finn Havaleschka: The Leaders Choice, Garuda Research Institute, Finn Havaleschka: Lederens Personlighed, Garuda Management Information, Finn Havaleschka: Validitetsundersøgelse af Garuda Profilen, Predictive Value, Garuda Research Institute, Finn Havaleschka: Validitetsundersøgelse af Garuda Profilen, Indre Validitet, Garuda Research Institute, Finn Havaleschka: Lederens vej fra viden til visdom, Garuda Forlag, Finn Havaleschka: Hæfte til stillingsvurdering m.m, Garuda Forlag, E. Jaques m.fl.: Levels of Abstraction in Logic and Human Action, London, 1978 og A General Theory of Bureaucracy, London, Paul Kline: The Handbook of Psychological Testing, Routledge, Landon & New York, D.C. McClelland: The Achievement Motive, New York, E.J. Murray: Motivationspsykologi, København, A. Maslow: Motivation and Personality, New York, 1954 & Toward a Psychology of Being, New York,

16 R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Voldbjergvej 16 A, 1. sal Dk-8240 Risskov Danmark Tlf Fax

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt salg By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt ledelse By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Forskelle i Dansk og Svensk Ledelse Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This

Læs mere

Ga ruda Resea rch Institute

Ga ruda Resea rch Institute Ga ruda Resea rch Institute Human Resource Management & Development Personlighed og Lederskab - en benchmark analyse af succes og fiasko - Resumé Af Finn Havaleschka Copyright: Finn Havaleschka. Aftryk

Læs mere

De unge og mageligheden

De unge og mageligheden De unge og mageligheden Finn Havaleschka, cand. scient. pol. Ejer og grundlægger af Garuda Research Institute Danske unge gider ikke være iværksættere, mens udlændinge står på spring for at blive selvstændige

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig.

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig. Test til de fire tænkestile Jeg har rubriceret spørgsmålene ved hjælp af Robert Dilts og Gregory Bateson s logiske niveauer. Spørgsmålene retter sig derfor mod: Hvilke omgivelser og rammer tænkestilen

Læs mere

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen

Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Metodenotat: Beregning af indikatorer i den nationale trivselsmåling i folkeskolen Indledning I aftalen om et fagligt løft af folkeskolen er det beskrevet, at der skal udvikles en række indikatorer for

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger!

Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? Projektleder på 6 uger! Hvad er ledelse? -Hvad siger teorien? -Hvilke ændringer er der i rollen som leder? -Hvordan får jeg succes som leder? 1 Projektleder på 6 uger! - Dag 7 Ledelse i et historisk perspektiv Udviklingen i den

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Faktoranalyse. Udarbejdet af: Simon Calmar Andersen Lau Andreassen. Bilag til ekspertgruppens anbefalelsesnotat. TrygFondens Børneforskningscenter

Faktoranalyse. Udarbejdet af: Simon Calmar Andersen Lau Andreassen. Bilag til ekspertgruppens anbefalelsesnotat. TrygFondens Børneforskningscenter Faktoranalyse Bilag til ekspertgruppens anbefalelsesnotat TrygFondens Børneforskningscenter 28. september 2017 Udarbejdet af: Simon Calmar Andersen Lau Andreassen 1 For at understøtte skolernes arbejde

Læs mere

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.:

Lederens opmærksomheds-punkter her er bl.a.: Lederstøtte til MUS Her får du hjælp og guidelines til som leder at forberede dig til MUS og derved agere hensigtsmæssigt og værdiskabende i MUS. Vi tager udgangspunkt i spørgerammen fra musskema.dk, hvor

Læs mere

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S S A F E T Y SIKKER ARBEJDSADFÆRD Rapport for: John Doe ID: HA154821 Dato: 30 Marts 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N

Læs mere

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test.

Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ 2 -test og Goodness of Fit test. Lars Andersen: Anvendelse af statistik. Notat om deskriptiv statistik, χ -test og Goodness of Fit test. Anvendelser af statistik Statistik er et levende og fascinerende emne, men at læse om det er alt

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Rekruttering af ny leder

Rekruttering af ny leder Rekruttering af ny leder I nedenstående får du et hurtigt overblik over, hvordan vi hos POULSEN sikrer en professionel, effektiv og præcis af lederprofiler til den offentlige sektor. Klik på det ønskede

Læs mere

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper

14-02-2011. www.e-stimate.dk 1. De fire hovedtyper De fire hovedtyper Målrettet Resultatorienteret Selvstændig Risikovillig Energisk Direkte Dristig Beslutsom Konkurrerende Vil styre Vil bestemme Viljestærk Spontan Impulsiv Energisk Synlig Ubekymret Irrational

Læs mere

MPA: Grundmodel og opbygning

MPA: Grundmodel og opbygning MPA: Grundmodel og opbygning Master Person Analysis (MPA) er en struktureret personlighedstest, som afdækker, personens typiske adfærd på jobbet. Det umiddelbare resultat af testen opgøres i en beskrivelse

Læs mere

> Lederrapport. Navn: Peter Smith

> Lederrapport. Navn: Peter Smith > Lederrapport Navn: Peter Smith Dato: 3 november 2008 Lederrapport Introduktion Denne rapport er baseret på Peter Smith's besvarelse af personlighedstesten "Occupational Personality Questionnaire" (OPQ32).

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I?

Lederskab Modstand mod forandringer. LAB 4 - formål. Hvilke former for modstand oplever I? LAB 4 - formål At få forståelse for både den klassisk styrings tankegang til forandringsledelse (Kotter) og en mere dynamisk, procesorienteret og flertydig tilgang til at håndtere kaos, forandringer og

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Bilag 2. Faktoranalyser

Bilag 2. Faktoranalyser Bilag 2. Faktoranalyser Indhold 1. Motivation... 2 Mål for indre opgavemotivation... 2 Mål for public service motivation... 4 2. Mål for medarbejderindflydelse... 5 3. Mål for vægtning og tilstedeværelse

Læs mere

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation

ADFÆRDSPROFILEN. AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation ADFÆRDSPROFILEN AARHUS UNIVERSITET AU Center for Entreprenørskab og Innovation www.studentervaeksthus.au.dk DAGENS PROGRAM Velkommen Dine egne ord & succeshistorier Teorien bag Adfærdsprofilen De 4 præferencer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden

REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT. Psykiatrifonden REDSKABER TIL ANGST 17. MARTS 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden DET SUNDE SIND 10 BUD At fungere selvstændigt og tage ansvar for sit eget liv At have indre frihed til at tænke og føle At kunne

Læs mere

Design af organisationer

Design af organisationer Design af organisationer Overordnet køreplan for arbejde med organisering Motivation og principbeslutninger Ny organisationsstruktur Detaljering og planlægning Implementering Overordnede designkriteri

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Et forskningsprojekt mellem Aarhus Universitet, Garuda og Howbiz management consulting med fokus på excellent Lean leder profiler

Et forskningsprojekt mellem Aarhus Universitet, Garuda og Howbiz management consulting med fokus på excellent Lean leder profiler Et forskningsprojekt mellem Aarhus Universitet, Garuda og Howbiz management consulting med fokus på excellent Lean leder profiler Referat fra Advisory board møde den 28.10.2015 Projektintroduktion v. Jacob

Læs mere

Hvor gik udviklingen hen?

Hvor gik udviklingen hen? Hvor gik udviklingen hen? Af Finn Havaleschka, Her i maj 22 er det 2 år siden Garuda blev stiftet og Profilanalysen, en personlighedstest og et samtaleværktøj for arbejdslivets HR-aktiviteter, blev introduceret.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

BRANCHERAPPORT TESTUDBYDERE

BRANCHERAPPORT TESTUDBYDERE BRANCHERAPPORT TESTUDBYDERE 2017 BEDSTE TESTUDBYDERE Stort tillykke til e-stimate som for 3. år i træk, er den bedste testudbyder. Utroligt flot, specielt i betragtning af, at de har konkurrence fra nogle

Læs mere

Originalt emballagedesign

Originalt emballagedesign Originalt emballagedesign Af Jesper Clement Designer mdd, Ph.D. i marketing Underviser i emballagedesign på DMJX En undersøgelse af hvad re-design af emballager kan medføre Hvilket emballagedesign er bedst?

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 4 1.4. Formål med vejledningen... 4 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Masterforelæsning marts 2013

Masterforelæsning marts 2013 Masterforelæsning marts 2013 mandag den 4. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Herning, indgang N1 onsdag den 6. marts 2013 kl. 15.15 16.15, Auditoriet, Regionshospitalet Holstebro,

Læs mere

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider )

Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) Udtalelser om ledelse og samarbejde: (fra undersøgelsen Moderne Tider ) For mange og for uerfarne chefer, der mere eller mindre bare "løber med" uden at have TV-indsigt. Som om de er ansat til at løbe

Læs mere

HUB FOR DESIGN & LEG

HUB FOR DESIGN & LEG RESPEKT FOR LEGEN I SIG SELV HUB FOR DESIGN & LEG ÅBENHED OVER FOR DET NYE OG UAFPRØVEDE LEGEUDVIKLING MED HØJ FAGLIGHED FRIHED OG FLEKSIBILITET MOTIVATION OG ENGAGEMENT 10 INDSIGTER OM DEN DANSKE TILGANG

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T HOGAN PERSONALITY INVENTORY Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

TEMA: I dette nummer af GarudaNyt præsenterer. I den nye softwareversion af MedarbejderProfilen

TEMA: I dette nummer af GarudaNyt præsenterer. I den nye softwareversion af MedarbejderProfilen Årgang 7 Nr. 2 GarudaNyt December Årgang 6, Nr. 2003 2 December 2002 TEMA: Ny version af MedarbejderProfilen Garuda AS Samtaleværktøjer til rekruttering, teambuilding, ledelsesudvikling, personaleudvikling,

Læs mere

> Kombineret Konsulent og lederrapport. Navn: Hr. Peter Sample

> Kombineret Konsulent og lederrapport. Navn: Hr. Peter Sample > Kombineret Konsulent og lederrapport Navn: Hr. Peter Sample Dato: 16 april 2009 Konsulentrapport Introduktion Denne rapport er udarbejdet med henblik på at skulle anvendes af personer, som er uddannet

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Depression. Depressionens negative spiral

Depression. Depressionens negative spiral Depression Hvad er depression? Mere end 200.000 danskere er til enhver tid deprimerede. Depression er en alvorlig psykisk lidelse, hvori der indgår både biologiske og psykologiske årsager. Depression findes

Læs mere

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse

Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Ledelsesudvikling; situationsbestemt ledelse Comentor Lounge April 2015 1 Comentor A/S Fakta Stiftet i 2002 og dermed Nordjyllands ældste og mest toneangivende konsulenthus 17 medarbejdere i hjertet af

Læs mere

KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016

KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016 KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016 Forskelle og ligheder mellem kvindelige og mandlige lederes personlighed og adfærd Statisticsstudy Februar 2016 Udarbejdet af Nanna Bak Skytte og Helene Hoppe Revald Kvindelige

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater.

Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. Sammenhængen mellem elevernes trivsel og elevernes nationale testresultater. 1 Sammenfatning Der er en statistisk signifikant positiv sammenhæng mellem opnåelse af et godt testresultat og elevernes oplevede

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport

Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen. Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport Rockwoolfonden Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Indhold Forord 9 1 Introduktion 11

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser

Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser Metoder anvendt til validering af skalaer i LUP og resultater af analyser Af Karl Bang Christensen Associate Professor Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet kach@sund.ku.dk Ved dannelsen

Læs mere

3 dages gratis ophold på TorreMirona Hotel Relais for 2 personer med morgenmad og fri golf.

3 dages gratis ophold på TorreMirona Hotel Relais for 2 personer med morgenmad og fri golf. The Mental Scorecard Academy, tilbyder dig 5 dage på et fantastisk golf ressort i det nordlige Spanien, hvor du kommer til at arbejde med den mentale side af din golf. Det er ferie, udvikling og seriøs

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse

Social kapital i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM. HK DANMARK Analyse 215 i Virksomhed X SAMMENFATNINGSRAPPORT CASPER RAVN FAGLIG, SAGSBEHANDLER & HENRIK RASMUSSEN, ØKONOM HK DANMARK Analyse på arbejdspladsen Denne rapport bygger på en undersøgelse om social kapital blandt

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD. Indledning

Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD. Indledning Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD Indledning Dette notat beskriver udregningen af de indikatorer, der anvendes i forbindelse med visningen af resultaterne af trivselsmålingen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Forandringsledelse. Erhvervskonference

Forandringsledelse. Erhvervskonference Forandringsledelse. Erhvervskonference Lindø Industripark den 21. august 2014 Agenda Præsentation af ego Kort præsentation af Training Gallery ApS Management/leadership Forandringsprocessens mål og indhold

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen

Dimittendundersøgelse Socialrådgiveruddannelsen Dimittendundersøgelse 2013 Socialrådgiveruddannelsen Indhold 1.0 Indledning 3 2.0 Dimittendernes jobsituation 3 3.0 Overordnet tilfredshed med uddannelse 4 4.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 4 5.0

Læs mere

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen

Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Kort til handling Psykisk arbejdsmiljø i sygeplejen Dialogkortene De 12 kort i værktøjet beskriver de 12 dimensioner i det psykiske arbejdsmiljø, som er nærmere beskrevet i hæftet. Spørgsmål til inspiration

Læs mere

Visualisering af data

Visualisering af data Visualisering af data For at se flashanimationen der knytter sig til projektet skal man åbne vis_print.html Interaktiv infografik til Tænks Mærkebank Tænk er forbrugerrådets blad og website, som med udgangspunkt

Læs mere

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger

Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen og Stikprøvefordelinger Normalfordelingen Standard Normal Fordelingen Sandsynligheder for Normalfordelingen Transformation af Normalfordelte Stok.Var. Stikprøver og Stikprøvefordelinger

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Grundlægger af RETRO og Yogafaith Danmark giver dig redskaber og inspiration til ledelsesopgaven

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Psykiatridage 2013, 7/10, Herlev Hospital Sarah Daniel, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Læs mere

Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen.

Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen. Bilag 1. Om læsning og tolkning af kort udformet ved hjælp af korrespondanceanalysen. Korrespondanceanalysen er en multivariat statistisk analyseform, som i modsætning til mange af de mere traditionelle

Læs mere

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Fører trivselsmålinger til mere trivsel? De allerfleste

Læs mere

Spørgsmål til FOKUS kompetencer

Spørgsmål til FOKUS kompetencer Spørgsmål til FOKUS kompetencer Nedenstående spørgsmål er lavet som eksempler på, hvordan man kan spørge til kompetencer, der er behov for i forhold til jobbet. Kompetencerne i listen er hentet fra FOKUS.

Læs mere

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader

Stikprøver og stikprøve fordelinger. Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Stikprøver og stikprøve fordelinger Stikprøver Estimatorer og estimater Stikprøve fordelinger Egenskaber ved estimatorer Frihedsgrader Statistik Statistisk Inferens: Prediktere og forekaste værdier af

Læs mere