Garuda Research Institute

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Garuda Research Institute"

Transkript

1 R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Om arbejdsløshed Af Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet and the models and methods described in it, are protected according to the law of copyright.

2 Om Arbejdsløshed Undersøgelsens spørgsmål. Hvem skubbes først ud af arbejdsmarkedet? Hvori består kompetenceforskellen på de mennesker, der står først i rækken når nedskæringer eller forandringer i en virksomhed medfører udskiftninger i medarbejderstaben og dem der fastholder deres job og er med til at gennemføre aktiviteterne? Undersøgelsens resultat. Det er de regel-, detail- og sikkerhedsorienterede medarbejdere der først står for tur! De funktionær- og kontraktansatte medarbejdere der først skubbes ud i ledigheden, når en virksomhed skærer ned eller foretager udskiftninger i medarbejderstaben, er ikke de ældre, de lavt uddannede eller kvinderne, men de mennesker der er mest afhængige af etablerede regler og rammer for hverdagens problemløsning. Det er de mennesker der har det største behov for forudsigelighed og sikkerhed og derfor også behov for af gå i detaljer. Eller omvendt formuleret. Det er de mere fleksible, helhedsorienterede og risikovillige medarbejdere, som virksomhederne holder fast i. Det er de mennesker som selv finder løsninger, også selv om de selv og løsningerne skulle komme på tværs af de etablerede metoder, regler og autoritative rammer. Undersøgelsens indhold. Et repræsentativt udsnit af funktionærer og kontraktansatte. Undersøgelsen omfatter to grupper af mennesker. Den ene gruppe består af 138 mennesker, som på undersøgelsestidspunktet havde været uden arbejde i mere end 4 mdr. De har således alle været udsat for den ubehagelige oplevelse at været blevet fyret. Den anden gruppe består af 1484 mennesker, som var erhvervsaktive på undersøgelsestidspunktet og aldrig har oplevet, at være arbejdsløse i mere end 4 mdr. De to grupper indeholder mennesker i alle aldersgrupper, fra menige over gruppelederer til administrerende direktører, specialister og stabsmedarbejdere. De ligner hinanden på alle væsentlig punkter, dog gælder det at gruppen af ledige indeholder 11% flere kvinder, 13% flere i aldersgruppen år, 8% flere med kun 10 årsskolegang og 10% færre der havde et job som mellemleder eller funktionschef, da de blev gået. i Set i forhold til den danske befolkning som helhed, er grupperne ikke repræsentative, da de indeholder meget få faglærte og ufaglærte mennesker, som er beskæftiget i håndværks-, produktions- og servicefagene. Grupperne er derimod repræsentative for funktionærer og kontraktansatte medarbejdere, ledere og specialister i dansk erhvervsliv.

3 Undersøgelsens metode. Garuda s Hoved-Hjerte-Ben model og KompetenceProfil. Undersøgelsen tager udgangspunkt i Garuda s KompetenceProfil, hvormed man kortlægger de personlige og faglige kompetencer, der er behov for i en given stilling for derefter at undersøge, om en given person er i besiddelse af disse kompetencer. Ud fra denne viden kan man så vælge den rigtige person til stillingen eller hjælpe vedkommende med at udvikle de nødvendige kompetencer eller måske lave om på jobbets krav til kompetencer, så man skaber grundlaget for udviklingen af størst mulig jobtilfredshed, livskvalitet og værditilvækst for såvel organisationen som medarbejderen. KompetenceProfilen er et to-delt værktøj bestående af en stillingsanalyse og en personanalyse. For stillingsanalysen gælder det, at en stillings krav til opgaveløserens kompetence afgøres ud fra kompleksiteten, dynamikken og foranderligheden i de opgaver der skal løse. Dernæst ud fra samarbejdsforholdene og slutteligt, ud fra graden af det selvstændige resultatansvar der ligger i stillingen. For den personlige kompetenceanalyse gælder det, at en persons kompetence registreres med udgangspunkt i Garuda s Hoved-Hjerte-Ben model. Se figuren. Hoved-Hjerte-Ben modellen System fleksibilitet Helhedsorientering Abstrakt tænkning Risikovillighed Selvbeherskelse Indføling Social kontakt Social fleksibilitet Opbakning Tillid-tiltro Konkurrence Indflydelse Selvtillid Frihedstrang Psykisk styrke Fysisk energi Strukturerings- Kompetencen Den sociale Kompetence Handlings- Kompetencen Kompleksitet Problemløsning Få ideer Sociale relationer Samarbejde Sælge ideer Resultatansvar Implementering Gennemføre ideer Finn Havaleschka, Garuda Europa. Hoved-Hjerte-Ben modellen registrerer de personlige kompetencer i 3 grupper. Strukturerings-kompetencen beskriver ad hvilke veje vi mentalt og intellektuelt angriber og bearbejder problemer. De sociale kompetencer beskriver de sociale relationer vi etablerer til andre og handlings-kompetencen beskriver vores vilje til

4 at gennemføre det vi har sat os for. Disse kompetencer er for en vis del bestemt af faktorer som uddannelse, ledelseserfaring, brancheerfaring, alder og andre karrieredata, men hvordan de udnyttes hænger meget sammen med de jeg kalder de personlighedsbårne kompetencer. Dvs. den måde vi udvikler og udnytter vore kompetencer i kraft af vores personlighed. Ved kortlægningen af de personlighedsbårne kompetencer anvendes et spørgeskema med 320 spørgsmål, hvorigennem man forholder sig til sit behov for, evne og vilje til at arbejde i overensstemmelse med givne regler, rammer, strukturer, løsningsteknikker, detaljer, rutiner, abstrakte modeller osv. Alle sammen faktorer som er med til at give et billede af måden man angriber og bearbejder problemer på. Dernæst indeholder skemaet en række spørgsmål om de mere sociale behov, herunder kontaktbehov, behov for opbakning og social støtte, indlevelsesevne, åbenhed og tillid. Endelig dækker en del af spørgsmålene behovet for, evnen, viljen og lysten til ansvar, selvstændighed, det at yde præstationer og få indflydelse. Alle sammen ting som siger noget om viljen til at tage ansvar og gennemføre de ting og ideer man har sat sig for. Undersøgelsens resultat. De ledige har det bedst med regler, detaljer og sikkerhed. Sammenligner man de to gruppers KompetenceProfiler viser det sig, hvad angår hovedets kompetence, at de erhvervsledige i højere grad end de erhvervsaktive har et større behov for og en større vilje til at beskæftige sig med opgaver der kan og skal løses i overensstemmelse med etablerede regler, rammer og etablerede løsningsteknikker, og med opgaver der kræver en højere grad af omhyggelighed og ihærdighed med detaljer og indeholder flere mere rutineprægede operationer. Samtidig er de ledige mere sikkerhedsorienterede og kalkulerende når de skal træffe beslutninger end de aktive. Hvad angår de social kompetencer, er der stort set ingen forskel på de to grupper. Der er en lille tendens til at de ledige har et større kontaktbehov end de aktive. Hvad angår handlings-kompetencen gælder det, at de aktive søger lidt mere indflydelse, lidt større eller flere udfordringer og, er lidt mere robuste og fysisk aktive end de ledige. ii Omvendt formuleret kan man sig, at de erhvervsaktive adskiller sig fra de ledige ved at være mere system fleksible, mere helhedsorienterede og mere risikovillige. Dernæst, at de har et mindre behov for social kontakt i dagligdagen og er mere indflydelsessøgende, selvtillidsfulde, robuste og fysisk aktive. Forskellen illustreres grafisk således. Se næste side.

5 De øverste og mørkeste streger, der går ud til højre eller venstre fra midten, repræsenterer gennemsnitsscoren for de erhvervsaktive. De lysere, repræsenterer de lediges gennemsnitsscore. Det er vigtigt at bemærke, at profilernes udgangspunkt fra midten, repræsenterer den score vi har fundet for et repræsentativ udsnit af den danske befolkning, heriblandt mennesker med ingen eller en kortvarig uddannelse, faglærte og ufaglærte. Dvs. de grupper som ikke indgår i denne undersøgelse. Konklusion. De lediges handlingskompetence fejler ikke noget. Problemet er, at kompetencen bruges til at holde fast i de bestående. Når man diskuterer årsager til ledighed og derefter støtte- og hjælpeforanstaltninger for at få de ledige i arbejde igen, møder man ofte argumenter som manglende faglig kompetence og selvtillid. For gruppen af ledige i denne undersøgelse, er det imidlertid ikke det der springer i øjnene. Der er ikke forskel på gruppernes faglige og teoretiske uddannelsesniveau. Og selvom der er forskel på deres indflydelsesbehov, selvtillid og psykiske robusthed gælder det dog, at begge grupper i væsentlig højere grad giver udtryk for disse behov og egenskaber end hvad vi forventer fra den danske befolkning som helhed. Generelt er gruppen af ledige langt mere indflydelsessøgende, selvtillidsfulde og psykisk stærke end befolkningen som helhed. Det er derfor ikke i handlings-kompetencen, vi skal finde grunden til arbejdsløsheden, men i strukturerings-kompetencen, i evnen til at angribe og bearbejde problemer og løse opgaver uafhængigt af regler, rammer, systemer, givne strukturer, detaljer, gentagelser og rutiner, og i evnen og viljen til at træffe selvstændige beslutninger uden et fintmasket sikkerhedsnet, garantier og detaljerede kalkulationer. Noget kunne tyde på at mange af de ledige bliver ledige, fordi de anvender deres i øvrigt veludviklede handlingskompetence, mere til at holde fast end til at være med til at skabe dynamik og forandringer.

6 Diskussion. For praktikeren kan disse resultater og konklusioner ikke overraske. Flere og flere job kræver evnen til selvstændig problemløsning. Vi kan i mindre og mindre grad på forhånd opstille endelige løsningsmodeller og regler for de opgaver der skal løses i en moderne virksomhed. Kompleksiteten, dynamikken og foranderligheden stiger, hvorfor der stilles større og større krav til den enkeltes evne og vilje til at handle uafhængigt af regler, rammer, givne strukturer og detaljer. Kravene til den enkeltes kompetence og vilje til at træffe beslutninger, uden et fintmasket sikkerhedsnet af garantier, detaljerede kalkulationer og forudsigelige konsekvenser stiger, og de mennesker der ikke er i besiddelse af disse kompetencer, vil være de første der bliver skubbet ud. Konsekvenserne for virksomhedernes ansættelsespolitik, uddannelses- og udvikligsaktiviteter er rimelig klare. Det handler om ansvar, deltagelse og involvering i virksomhedens drift og udvikling. I samfundsmæssige sammenhænge kan man spørge om de eksisterende iværksætterordninger og aktiveringstiltag, rammer ind der hvor det reelle behov er?

7 i 34% af de erhversledige er kvinder, mens kvinderne i gruppen af erhvervsaktive undgør 23%. Unge i alderen 21 til 30 udgør 36% af de erhvervsledige, mens samme aldersgruppe udgør 23% af de erhvervsaktive. Hvad angår uddannelse er 20% af de erhvervsledige uden andel formel uddannelse end 10 klasse, mens det samme gælder for 12% af de erhvervsaktive. I forhold til den erhvervsaktive gruppe, er der således 11% flere kvinder ledige, en overvægt på 13% i alderen 21 til 30 år og 8% flere med en lav eller ingen formel uddannelse. Endelig har vi oplysninger om det ansvarsniveau de enkelte mennesker befandt sig på da de blev ledige. Ledige Erhvervsaktive % % Ikke oplyst 23 5 Intet ledelsesansvar Gruppeleder 10 9 Mellemleder Funktionschef 9 19 Direktør 2 3 ii T-testen viser de omtalte tendenser. De erhvervsaktive er mere system fleksible, helhedsorienterede og risikovillige, de har et mindre behov for social kontakt og er mere indflydelsessøgende, selvtillidsfulde, robuste og aktive end de ledige. T-testen fortæller om sandsynligheden for at vi drager en fejlkonklusion når vi påstår at det er disse egenskaber der gør forskellen på de to grupper, fremfor en statistisk tilfældighed. Jo lavere procenttal, jo mindre er sandsynligheden for en fejlkonklusion.

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Forskelle i Dansk og Svensk Ledelse Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This

Læs mere

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig?

køn Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? Om dig? FokuS, køn og ledelse Hvad ved vi: Om personligt fokus? Om mænd og kvinder? Om ledelse og fokus? Om kvindelige ledere? OM FOKUS og UDDANNELSE? Om dig? Hvilken betydning har kønnet? Køn og ledelse et tilbagevendende

Læs mere

15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING

15. 1. 2011 2011 2 6 8 11 VIKING Årgang 15. Nr. 1. September 2011 GarudaNyt Danmark mangler iværksættere! Prototypen på den gode forretningschef KompetenceProfil til kvindelige forskere Garudas kurser i efteråret 2011 Læs mere side 2

Læs mere

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka

Kære Golfer, Jeg ønsker dig fremgang og fornøjelse med din golf. Finn Havaleschka En Introduktion Kære Golfer, Vi ved alle, at det ikke kun er din fysik og dit tekniske niveau, der bestemmer hvor langt du kan nå med din golf. Det handler i lige så høj grad om din evne til at spille

Læs mere

Golf og Lederudvikling!

Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Golf og Lederudvikling! Kan man lære om ledelse på en golfbane eller er det blot en undskyldning for en god dag væk fra kontoret? Ja, ja, ja meget endda! En forudsætning for at

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation

PROFIL. Rekruttering med ro i sindet. HR-processer i landets kommuner. Garuda lancerer ny FokusProfil. Indsigt skaber bedre kommunikation PROFIL Nr. 2 oktober 2014 Rekruttering med ro i sindet JobMatchProfile optimerer processen når Falck søger ambulancereddere Indsigt skaber bedre kommunikation HR-processer i landets kommuner Garuda lancerer

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation

Nyhedsbrev fra Den Motiverende Samtale Sommer 2008 Tema: Motivation og Kommunikation Læs i dette temanummer om motivation som noget, der opstår i relationen mellem klient og rådgiver. Du kan også læse om efterårets spændende kurser i og vores SundhedsCoach Uddannelse. At kommunikere motiverende

Læs mere

Mental Træning og om at Score

Mental Træning og om at Score Mental Træning og om at Score Af Finn Havaleschka Mental Træning og om at Score. Finn Havaleschka, Garuda Research Institute. Dit Mentale Scorekort Det mentale scorekort handler ikke om at score det andet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere

Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn

Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn Marts 2005 Jonas Markus Lindstad og Henning Hansen CASA Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn Marts 2005 Jonas Markus Lindstad og Henning Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling.

Vidensdeling i danske virksomheder. - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Vidensdeling i danske virksomheder - En kvalitativ undersøgelse af danske virksomheders fokus mod medarbejdernes interne vidensdeling. Fremforsk, Center for fremtidsforskning Praktikant Julie Nygaard,

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Det Nationale Kompetenceregnskab. - hovedrapport

Det Nationale Kompetenceregnskab. - hovedrapport Det Nationale Kompetenceregnskab - hovedrapport Undervisningsministeriet - December 2005 Det Nationale Kompetenceregnskab - hovedrapport Undervisningsministeriet Det Nationale Kompetenceregnskab Afdelingen

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere