HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET"

Transkript

1 HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

2 Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt af: Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Udgivet marts

3 INDHOLD Indledning side 5 En dagbog der aktiverer side 6 Ikke flere patienter mellem to stole side 8 Fra patient til patient side 10 En personlig læge, ja tak side 12 Klar besked om ventetid side 14 Fra jævnt utilfreds til tilfreds side 16 Flere initiativer på vej side 18 3

4 Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse 2002 landsresultat Historier bag tallene 90% af patienterne har et positivt samlet indtryk af indlæggelsen. 93% af patienterne har tillid til lægernes faglige dygtighed. 94% har tillid til plejepersonalets faglige dygtighed. Yderligere oplysninger: Enheden for Brugerundersøgelser, Københavns Amt Telefon og Mail: Hjemmeside: Her kan du downloade rapporten om den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. 4

5 Indledning Der arbejdes med kvalitet i mange hjørner af det danske sundhedsvæsen. En række nationale kvalitetsprojekter og et hav af lokale projekter er i fuld gang. Flere af disse projekter har allerede bidraget til at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet. Andre er stadig i deres vorden men forventningerne og ambitionerne er høje. I de senere år har der været en stigende interesse for at inddrage patienterne i arbejdet med at styrke kvaliteten. Hvordan oplever patienterne mødet med sundhedsvæsenet? En af hjørnestenene i dette arbejde er patienttilfredshedsundersøgelser. Der foretages mange lokale målinger af patienternes tilfredshed med sundhedsvæsenet. Men også på landsplan går man efter patienternes vurderinger. I 2000 gennemførte amterne/h:s sammen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet for første gang en landsdækkende undersøgelse af patienternes vurdering af deres møde med sygehusene. Undersøgelsen viste, at patienterne var langt mere tilfredse med sygehusene, end man kunne få indtryk af i den offentlige debat. Faktisk var 89% tilfredse med den behandling, de havde fået på sygehusene. Men alt var ikke fryd og gammen. På nogle spørgsmål var der stor forskel mellem sygehusene. Og mange patienter fandt, at informationen og kontinuiteten i patientforløbet ikke var tilstrækkeligt god. I 2002 har parterne gennemført endnu en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. Den fokuserer i særlig grad på de områder, hvor patienterne var mindre tilfredse i den første undersøgelse. Også denne gang er patienterne generelt tilfredse med deres møde med sygehusene. Undersøgelsen afslører dog, at der er områder, hvor kvaliteten kan forbedres men også at nogle sygehuse har forbedret sig. Både når man ser på det samlede billede, og når man ser på de enkelte spørgsmål. Der er altså tegn på, at det nytter at arbejde med patientoplevet kvalitet. Denne pjece fortæller om nogle af de mange konkrete initiativer, der er taget for at forbedre patienternes tilfredshed med sygehusvæsenet. Med andre ord: Dette er nogle af historierne bag tallene i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse

6 TEMA: INFORMATION & BEHANDLINGSFORLØB En dagbog der aktiverer På ortopædkirurgisk klinik på Frederiksberg Hospital er det lykkedes at omstille patienterne fra at være passive og afventende til aktive og deltagende. En patientdagbog er blevet et væsentligt omdrejningspunkt for arbejdet med kvalitetsudvikling på Ortopædkirurgisk Klinik på Frederiksberg Hospital. I dagbogen samles alle de informationer, som klinikkens hofte- og knæpatienter normalt får udleveret i form af pjecer og løsblade. Dagbogen giver også uddybende information om diagnostik, behandling, pleje, komplikationer og genoptræning. Det centrale i dagbogen er det afsnit, der er bygget op omkring patientens forløb fra henvisning til ambulant efterkontrol. Hver dag stilles en række dagsaktuelle spørgsmål. Den dialog, der opstår i forbindelse med dagbogsskriveriet, er med til at inddrage patienterne mere aktivt og styrker samtidig afdelingens arbejde med kvalitetsudvikling. 6 Uddrag fra dagbogen Ved du hvad dit røntgenbillede viste? Hvis nej, så husk at spørg lægen næste gang du skal til undersøgelse eller... Har du fået din blodfortyndende medicin? Hvis nej, så kontakt din sygeplejerske Kilde: Dagbog for patienter med et kunstigt hofteled. Ortopædkirurgisk Klinik, Frederiksberg Hospital, januar 2003.

7 Den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse 2002 landsresultat. 60% af de adspurgte patienter fik at vide, hvor de kunne henvende sig med spørgsmål under indlæggelsen. 76% af de adspurgte patienter var tilfredse med omfanget af den information, de modtog under indlæggelsen. Patienternes spørgeramme er udvidet takket være dagbogen. De er udstyret med et meget højt informationsniveau. F.eks. har de en høj grad af bevidsthed om, hvilken medicin de får, hvorfor, hvornår de skal have den og i hvor lang tid. Får de ikke medicinen kl som det er angivet i dagbogen så spørger de efter den. Det giver engagerede patienter og et givtigt samspil mellem patienter og personale. Dagbogen, som den er i sin nuværende form, fordrer et længere indlæggelsesforløb. Patienterne er typisk indlagt i lidt over en uge. Det er dog planen at udarbejde et lignende koncept for de dagkirurgiske patienter. I nærmeste fremtid lægges dagbogen på afdelingens hjemmeside, så patienterne kan udskrive den forud for indlæggelsen. Derudover skal der oprettes en dagbogsdatabase, der vil give mulighed for at udtrække oplysninger om den aktuelle smerteprofil for en given patientgruppe, medicineringsfejl eller afvigelser fra de planlagte forløb. Yderligere oplysninger: Klinikchef Arne Borgwardt, Frederiksberg Hospital Telefon & Mail: Hjemmeside: (vælg Ortopædkirurgisk Klinik) 7

8 TEMA: SAMARBEJDE MED PRIMÆRSEKTOREN Ikke flere patienter mellem to stole Fynske patienter falder nu ikke længere mellem to stole, når de udskrives fra sygehuset. Fyns Amt og kommunerne har nemlig aftalt detaljerede retningslinier for, hvem der har ansvaret for genoptræningen. Fyns Amt har indgået en forpligtende aftale med de fynske kommuner om genoptræningsplaner, så patienterne ikke længere kommer i klemme, når de udskrives fra sygehuset. Dermed er det lykkedes at sikre større sammenhæng i patientforløbet. Overgangen fra et behandlingssystem til et andet er ellers et af de steder, hvor patienterne oftest risikerer at falde mellem to stole. Men patienterne på Fyn er generelt godt tilfredse med sygehusets samarbejde med primærsektoren. Aftalen mellem amtet og kommunerne trådte i kraft for godt et år siden. Den indeholder klare retningslinier for, hvordan genoptræningsplaner skal udarbejdes, hvad de skal indeholde, og hvordan der skal følges op på dem. Bl.a. står det med aftalen hele tiden klart, hvem der har ansvaret for genoptræningen, og hvem der skal betale for den. I følge aftalen skal sygehusafdelingen sammen med patienten vurdere, om patienten har behov for genoptræning, og om den med fordel kan foregå i kommunalt regi. Hvis det er tilfældet, kontakter afdelingen kommunen for at sikre, at kommunen kan magte opgaven. Hvis der er brug for yderligere genoptræning, når planen er gennemført, er det kommunens ansvar at tage kontakt til sygehusafdelingen, så man kan vurdere behovet igen. Fyns Amt har sat 2 mio. kr. ekstra af om året til at betale kommunerne for deres del af genoptræningen. Og hvis der skulle opstå uenighed om planen eller betalingen, er der udpeget to kontaktpersoner, som kan løse problemerne. 8 Som en udspringer af aftalen arbejder Fyns Amt i øjeblikket på at uddanne personalet på tværs af sektorer i, hvordan man måler patienternes funktionsniveau. Man er også ved at være klar til at lancere en elektronisk skabelon for genoptræningsplanerne, der skal forbedre den interne kommunikation. I sidste ende skal disse tiltag være med til at sikre, at patienterne i fremtiden oplever endnu større sammenhæng i deres behandling.

9 En af mange retningslinier Hvis kommunens vurdering inden for kortere tid efter hjemkomsten ikke svarer til vurderingen ved udskrivelsen, kan kommunen: Hvis der ikke er en genoptræningsplan tage kontakt til den udskrivende afdeling og... aftale et genoptræningsforløb... eller aftale tid for henvisning til revurdering på sygehuset Hvis der er en genoptræningsplan kommunens terapeut foretager revision af planen...som sendes til udskrivende sygehusafdeling... Kilde: Katalog over genoptræningsforløb, Fyns Amt, Kommuneforeningen for Fyns Amt, juni 2002 Yderligere oplysninger: Sundhedsfaglig konsulent Anne Højmark Jensen, Odense Universitetshospital Telefon & Mail: Hjemmeside: Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse 2002 landsresultat 71% af patienterne vurderer, at deres egen læge var godt orienteret om, hvad der var sket under deres indlæggelse på sygehuset. 83% af patienterne var tilfredse med sygehusets og hjemmeplejens samarbejde ved udskrivelsen. 79% af patienterne fandt, at de var godt eller virkelig godt informerede om det videre forløb ved udskrivelsen. 9

10 TEMA: INFORMATION & KOMMUNIKATION Fra patient til patient Hver tirsdag kan patienter og pårørende på hæmatologisk afdeling B på Århus Amtssygehus komme i kontakt med tidligere patienter, der deler ud af deres erfaringer med en kræftsygdom. De frivillige hjælpere er blevet et vigtigt supplement til dialogen mellem patient og sundhedspersonale. To tidligere patienter møder hver tirsdag aften op på hæmatologisk afdeling B på Århus Amtssygehus. I en af afdelingens opholdsstuer sidder de klar med kaffe og småkager. Patienterne og deres pårørende kan så sætte sig hen til patientstøttegruppen, hvis de har brug for at snakke. Samtalerne handler oftest om behandlingsforløbet og de psykiske vanskeligheder, der er forbundet med en alvorlig kræftsygdom. Patienter, frivillige og sundhedsprofessionelle er enige om, at patientstøtten er værdifuld. De frivillige kan hjælpe på en anden måde end læger og sygeplejersker, fordi de har prøvet det på deres egen krop. Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse landsresultat 90% af patienterne oplevede, at lægerne lyttede til beskrivelsen af deres sygdom. 92% af patienterne oplevede, at plejepersonalet var lydhør overfor deres behov. 10

11 Patienternes tilfredshed i fokus på Århus Amtssygehus Det er ikke kun hæmatologisk afdeling, der har arbejdet med at øge patienttilfredsheden. Århus Amtssygehus har generelt fokuseret på at forbedre patienternes oplevelser med sygehuset. Det ser ud til at være lykkedes. I hvert fald ligger sygehuset denne gang over gennemsnittet i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. Ved sidste undersøgelse lå sygehuset under gennemsnittet. Sygehuset har bl.a. afholdt en række temamøder om patienttilfredshed. Flere afdelinger har gennemført patientmøder, patientgruppemøder og interviews med patientgrupper. På den måde har afdelingerne været i direkte kontakt med patienterne som supplement til patienttilfredshedsundersøgelserne. Århus Amt gennemfører selv regelmæssige patienttilfredshedsundersøgelser, hvor amtssygehuset også har forbedret sig. Flere afdelinger har arbejdet med at sikre de bløde værdier i behandlingen. Det handler om kommunikation, kontinuitet og medinddragelse, som er vigtigt for patienternes oplevelse af indlæggelsen. Århus Amt har været drivkraften bag en arbejdsgruppe, som har arbejdet med at formulere anbefalinger for, hvordan de bløde værdier kan sikres i en travl dagligdag på afdelingerne. Anbefalingerne sendes i høring i hele det danske sundhedsvæsen i løbet af foråret. Kræftens Bekæmpelse fungerer som bagland for de frivillige og har bl.a. etableret et særligt introduktionsforløb for nye frivillige. Patientstøtten fungerer på den måde uafhængigt af sygehuset. Initiativet har fra starten fået stor opbakning fra de sundhedsprofessionelle og ledelsen på afdelingen. Yderligere oplysninger: Sygehusdirektør Bo Jessen, Århus Amtssygehus Telefon & Mail: Hjemmeside: 11

12 TEMA: BEHANDLINGSFORLØB En personlig læge, ja tak.. På Rigshospitalet er der indført ordninger med få personlige læger til patienterne på en række afdelinger og klinikker. Den enkelte patient har en til to faste kontaktlæger, og det har ført til, at patienterne får en bedre oplevelse af opholdet på hospitalet. Rigshospitalet ligger nu over gennemsnittet i patienttilfredshedsundersøgelsen. På Rigshospitalet praktiseres forskellige udgaver af den personlige lægeordning. Udgangspunktet for ordningen er altid den enkelte kliniks patientgruppe, bemandingen og de fysiske rammer. Typisk for Faldende liggetid... På de kirurgiske afsnit viser undersøgelser, at ordningen med en personlig læge kombineret med et optimeret forløb efter operationen kan bidrage til at reducere liggetiden med op til 30%. Patienttilfredshedsundersøgelsen 2002 landsresultat. 54% af patienterne oplevede, at der var 1-2 læger, der havde et særligt ansvar for deres indlæggelse. 17% af patienterne oplevede, at informationerne ikke stemte overens alt efter hvem de talte med. 12

13 ordningerne er dog, at lægegruppen er opdelt i mindre teams, og at patienterne tildeles en primær og en sekundær læge. Den primære læge er i reglen speciallæge. Det er den primære læge, der går stuegang, planlægger behandlingsforløbet og står for samtalerne med patienten. Den sekundære læge træder til, når den primære læge er syg, har fri eller er optaget til anden side. I kirurgiske enheder forsøger man at omlægge arbejdsgangen på operationsgangen, så lægerne i kontaktordningerne kan nå at gå stuegang før, imellem eller efter operationerne. I ambulatoriet er det målet, at patienterne tilses af deres personlige læge alternativt en læge fra det kendte team samt en sygeplejerske fra samme team. Både de involverede læger og sygeplejersker er glade for ordningerne, der har positiv indflydelse på arbejdsglæden og stor betydning for patienterne. At være fast kontaktlæge i et team er med til at styrke den faglige ekspertise, da de enkelte teams ofte er tilknyttet en bestemt funktion. Det tværfaglige samarbejde om patienten styrkes også. Patienterne er sikret bedre og mere konsistent information, og det er med til at skabe tillid, når patienterne oplever, at teamets læger er enige om behandlingen og siger det samme. Alt i alt synliggøres ansvaret for patienten og hermed også den faglige og professionelle ansvarlighed. Planlægning er kodeordet, når det gælder denne ordning. Vagtplanlægningen skal være langsigtet, og det kan være et større puslespil at få ferier, fridage og deltagelse i konferencer til at gå op i en højere enhed. Men det kan lade sig gøre! På Rigshospitalet er der blandt det personale, der har afprøvet ordningerne med den personlige læge, udbredt enighed om, at det er vejen frem mod større patienttilfredshed. Størst tilfredshed er der med de mindre funktionsopdelte teams, der består af to til fire læger, hvor den ene læge fungerer som patientens primære læge og de øvrige som sekundære læger. Yderligere oplysninger: Seniorkonsulent, phd. Birgit Gundorph - Malling Telefon & Mail:

14 TEMA: VENTETID OG BEHANDLINGSFORLØB Klar besked om ventetid En ny enhed på Åbenrå Sygehus har forbedret sygehusets planlægning. Sygehuset kan nu hurtigt give patienterne klar besked om, hvornår de kan blive opereret. På Åbenrå Sygehus har man besluttet, at patienterne under ambulatoriebesøget eller senest 1 uge efter besøget skal have besked om, hvornår de kan blive opereret. For at leve op til dette har sygehuset oprettet et særligt booking-center. Bookingcenteret holder nu snor i alle trådene, når operationerne skal planlægges. Sekretariaterne på de enkelte afdelinger har afgivet ressourcer til bookingcenteret, men skal så heller ikke længere planlægge operationer. Bookingcenteret har forbedret samarbejdet internt på sygehuset. Især mellem anæstesiafdelingen, operationsafdelingen og kirurgen. Samtidig ved patienterne nu helt præcist, hvor de skal henvende sig, hvis de har spørgsmål til operationstidspunktet. 14

15 "Min teori er, at det i mange tilfælde ikke betyder så meget for patienterne, om de skal vente 5 eller 10 uger, når bare de har et tidspunkt for operationen", siger Margit Weise, sygehusdirektør på Åbenrå Sygehus. Samtidig med at Åbenrå Sygehus har formået at give patienterne hurtig besked om operationstidspunktet, har sygehuset også fået afkortet ventetiden. Patienterne venter nu i gennemsnit 31 uger mod tidligere 49 uger. Patienternes tilfredshed med ventetiden på Åbenrå Sygehus er steget med 15,5% siden den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse i 2000, så i alt 69,7% af patienterne er tilfredse med den ventetid, de oplever på Åbenrå Sygehus. Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse 2002 landsresultat 58% af patienterne fandt, at ventetiden forud for indlæggelsen var passende. 42% fandt ventetiden for lang. Yderligere oplysninger: Sygehusdirektør Margit Weise, Åbenrå Sygehus Telefon: Hjemmeside: 15

16 TEMA: BEHANDLINGSFORLØB 16 Fra jævnt utilfreds til tilfreds.. En brugerundersøgelse i 1998 viste, at en hel del patienter på Kardiologisk Afdeling på Amtssygehuset i Gentofte blev udskrevet med en dårlig oplevelse i bagagen. Et usammenhængende forløb præget af lange ventetider og dårlig information. Sådan lød kritikken. En målrettet indsats har vendt op og ned på dette billede. Kardiologisk Afdeling, Thoraxkirurgisk Afdeling og Anæstesiologisk Afdeling på Amtssygehuset i Gentofte gennemførte i 1998 en række gruppeinterviews. Under disse seancer inspirerede patienterne hinanden til at udveksle oplevelser fra deres ophold på afdelingen - og kom med deres bud på forbedringer. Afdelingens arbejde med at styrke kvaliteten tog herefter ikke udelukkende afsæt i personalets opfattelse og holdninger men også i de tilbagemeldinger man fik fra patienterne. I løbet af gruppeinterviewene kom det bl.a. frem, at patienterne oplevede, at selve indlæggelsesdagen var præget af en venten på blodprøvetagning, røntgen, indlæggelsessamtale og journaloptagelse. I ambulatoriet var stemningen præget af stor travlhed og patienterne følte sig oversete. Kritikken gik på lang ventetid og meget lidt tid til at tale med lægen. Disse klare udsagn fra patienterne førte til, at afdelingen umiddelbart efter satte en række tiltag i gang. Patienterne gav bl.a. udtryk for, at indlæggelsesdagen bar præg af mange flaskehalse. Derfor ændrede man rækkefølgen for de forskellige samtaler og undersøgelser. Man omstrukturerede og tilførte ressourcer til journaloptagelse og indlæggelsessamtaler. Disse tiltag har bl.a. medført, at den interne ventetid er faldet. Man ændrede også arbejdsgangene i ambulatoriet, som udover at føre til en generel opgradering af kvaliteten også har øget effektiviteten, og den tid den enkelte patient har sammen med lægen. Dette systematiske arbejde med at forbedre patientforløbene har båret frugt. I Københavns Amts egen patienttilfredshedsundersøgelse fra der har haft særlig fokus på behandlingsforløb - opnår afdelingen resultater over amtsgennemsnittet. F.eks. oplever 94% af patienterne, at afdelingen har et godt samarbejde med andre afdelinger (f.eks. røntgen, laboratorier) mod 86% på amtsplan. Københavns amts undersøgelse er en direkte opfølgning på den første landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse.

17 Eksempler på standarder 95% af patienterne skal ved patienttilfredshedsundersøgelsen give udtryk for, at de har oplevet et veltilrettelagt plejeforløb. 85% af patienterne til koronararteriografi skal plejes af den samme sygeplejerske dag 1 og dag 2 i dagvagt. Kilde: Brugerundersøgelse 2002, nr. 2. Enheden for Brugerundersøgelser, Københavns Amt. Yderligere oplysninger: Afdelingssygeplejerske Margrethe Herning, Amtssygehuset i Gentofte Telefon & Mail: Hjemmeside: Afdelingen arbejder fortsat med at inddrage patienternes vurderinger, og bruger tilbagemeldingerne som et parameter for den videre udvikling. Som en del af dette arbejde er der udarbejdet standarder for behandlingsforløbet. Disse standarder følges der jævnligt op på i form af fokusgruppeinterview, stikprøvekontrol af patientjournaler, spørgeskemaundersøgelser mm. Den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse 2002 landsresultat. 32% af de adspurgte patienter oplevede under deres indlæggelse at vente på røntgenundersøgelse, blodprøvetagning o.lign. 17

18 18

19 Flere initiativer er på vej Denne pjece har fortalt en række gode historier om, hvordan der arbejdes med at forbedre patienternes oplevelse af mødet med sygehusvæsenet. Der kunne fortælles mange andre gode historier. I den kommende tid vil resultaterne af den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse uden tvivl blive brugt til at sætte yderligere fart på kvalitetsarbejdet på sygehusene og i amterne. Et andet helt konkret initiativ, som kan forbedre patienternes oplevelser med sygehusvæsenet, bliver sat i søen i de kommende måneder. En arbejdsgruppe med repræsentanter for en bred kreds af aktører i det danske sundhedsvæsen har udarbejdet nogle anbefalinger for, hvordan man sikrer de bløde værdier i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne handler om kommunikation, kontinuitet og medinddragelse. Det er emner, som bl.a. patienttilfredshedsundersøgelser har udpeget som vigtige indsatsområder, når patienternes tilfredshed med sygehusene skal forbedres. I løbet af de kommende måneder og år vil en samlet kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet tage form. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, H:S og Amtsrådsforeningen er gået i gang med at udvikle Den Danske Kvalitetsmodel. Den kommer til at omfatte standarder for, hvad der er god kvalitet både når det gælder selve behandlingen, og når det gælder ydre forhold som de fysiske og organisatoriske rammer. Den Danske Kvalitetsmodel skal bygge videre på erfaringerne fra de eksisterende nationale kvalitetsudviklingsprojekter som Den Gode Medicinske Afdeling, Det Nationale Indikatorprojekt, kliniske kvalitetsdatabaser, Den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse, Sekretariatet for referenceprogrammer og de bløde værdier. Kvalitetsmodellen skal tage afsæt i et akkrediteringssystem, hvor der både er intern og ekstern evaluering. Evalueringen skal ske udfra de fastsatte standarder for god kvalitet. Målet er, at patienterne i fremtiden oplever høj kvalitet overalt i det danske sundhedsvæsen. 19

20 HISTORIER BAG TALLENE UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Hospitalsenheden Vest 2006 I 2006 er der for første gang gennemført en detaljeret tilfredshedsundersøgelse på Hospitalsenheden Vest ud fra et

Læs mere

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Århus Sygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på hele Århus Sygehus.

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse 1 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse v/ Afdelingsleder Morten Freil Evalueringskonsulent Rikke Gut 2 Patientoplevelser som indikatorer for kvaliteten på landets sygehuse

Læs mere

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt

Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt DEN TVÆRREGIONALE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Indlagte patienters oplevelser i Danmark øst for Storebælt Spørgeskemaundersøgelse blandt 43.567 indlagte patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland

Læs mere

Patientoplevet kvalitet

Patientoplevet kvalitet Patientoplevet kvalitet Af Afdelingsleder Morten Freil Patientoplevet kvalitet Baggrund Hvorfor beskæftige sig med patientoplevet kvalitet? Patienters prioriteringer Forbedringsområder National undersøgelse

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET

PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET Resumé af PATIENTENS MØDE MED SUNDHEDSVÆSENET De mellemmenneskelige relationer anbefalinger for kommunikation, medinddragelse og kontinuitet Amtsrådsforeningen, Center for Små Handicapgrupper, Dansk Sygeplejeråd,

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital

Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Hæmatologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 155 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 63 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital

Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital LUP 2012 Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Ciconia, Århus Privathospital Spørgeskemaet er udsendt til 26 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 77 % af disse

Læs mere

Måling af patienterfaringer i Danmark

Måling af patienterfaringer i Danmark Måling af patienterfaringer i Danmark Af Afdelingsleder Morten Freil www.efb.kbhamt.dk Enheden for Brugerundersøgelser Nationale, regionale og lokale undersøgelser af patientoplevelser i somatikken Landsdækkende

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord

Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Plastikkirurgisk afdeling Roskilde Sygehus, Sygehus Nord Spørgeskemaet er udsendt til 116 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 66 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Reumatologisk Afdeling U Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet

BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN. En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet BEDRE RESULTATER FOR PATIENTEN En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet 1 2 En ny dagsorden for udvikling og kvalitet i sundhedsvæsenet I dag er der primært fokus på aktivitet og budgetter

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Onkologiske Senge Herning Onkologisk Afdeling, Herning Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Skulder/albue sektoren Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Danske Ældreråd konference 25. april 2017

Danske Ældreråd konference 25. april 2017 Danske Ældreråd konference 25. april 2017 1 Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager og Sygeplejerske (Geriatri i døren) Lenette Beer Hummelgaard Baggrund I Finanslovsaftalen 2015 blev der

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afdeling R170 Hæmatologisk Afdeling R Århus Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hæmatologisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 117 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 61 % af

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Plastikkirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 296 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 71

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på MEDICINSK HEPATO-GASTROENT. AFD. V Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Tumor Stam ORTOPÆDKIRURGISK E Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Onkologisk afdeling Herlev Hospital

Onkologisk afdeling Herlev Hospital Onkologisk afdeling Herlev Hospital Spørgeskemaet er udsendt til 246 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 57 % af disse svarede på spørgeskemaet. På landsplan svarede

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i hjernen PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger

Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger VEJLE SYMPOSIER 2016 Pårørende og fælles beslutninger i praksis - muligheder og begrænsninger Karina Dahl Steffensen Overlæge, ph.d., lektor, Onkologisk Afdeling Vejle Sygehus en del af Sygehus Lillebælt

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Neurokirurgisk Afdeling NK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 REGONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATENTUNDERSØGELSER 2015 Krydstabeller for ambulante patienter på Lungemedicinsk Afdeling LUB Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus

Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Behandlingsafsnit (indlagte) OPA Ortopædisk Privathospital Aarhus Spørgeskemaet er udsendt til 36 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 86 % af disse svarede på

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på. Akutafdeling Hospitalsenheden Vest REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for planlagt indlagte patienter på Akutafdeling Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2015

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 242 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012.

Læs mere

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt

Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Hæmatologisk afsnit A120H (Vejle) Sygehus Lillebælt Spørgeskemaet er udsendt til 44 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 73 % af disse svarede på spørgeskemaet.

Læs mere

Rejsen mod Den Gode Konsultation

Rejsen mod Den Gode Konsultation Rejsen mod Den Gode Konsultation Manglende tid til opgaver oplevelsen af travlhed i alle faggrupper ifølge Trivsel OP Lægegruppen var ved Trivsel OP enige om, at vi skulle arbejde med stuegangsfunktionen

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om modermærkekræft PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på Gynækologisk/Obstetrisk afdeling Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode

Cases fra LUP. Journalistisk indsamlingsmetode Cases fra LUP Cases fra LUP Stor andel svar på eller over gennemsnittet - og/eller: Markant positiv udvikling i svarfordeling siden sidste LUP Forskellige temaer, hospitaler og specialer Journalistisk

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Onkologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under

Patient. Faglig Fra DGMA Under udarbejdelse Ernæring Mobilisering under Matrix Ringkjøbing Amt, inkl. servicemål samt indikatorområder /VK 05.08.02 side 1 Kriterier, Standarder og Indikatorområder Patient Hvor intet andet er anført kommer indikatoren fra den landsdækkende

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2011 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Neurorehabilitering Senge Lemvig Neurologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 13-04-2012 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1.

Operationer udgør en væsentlig del af sygehusenes aktivitet. Antallet af opererede er et samlet mål for udviklingen i denne aktivitet. 1. Maj 21 Aktivitet i det somatiske sygehusvæsen Behandlingen af en patient på sygehus vil altid involvere ambulante besøg og/eller udskrivninger efter indlæggelse. Udviklingen i antal udskrivninger henholdsvis

Læs mere

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016

Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Procent Den landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP somatik 2016 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 2016. Resultaterne fra LUP somatik 2016 er offentliggjort i uge 11,

Læs mere

Kvalitetsmodel og sygeplejen

Kvalitetsmodel og sygeplejen Kvalitetsudvikling og Den Danske Kvalitetsmodel og sygeplejen Er det foreneligt med udvikling af vores fag? Eller i modsætning? Hvad siger sygeplejerskerne? Standardisering forhindrer os i at udøve et

Læs mere

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Hjertemedicinsk afdeling (Odense) OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 399 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2013. 68

Læs mere

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus

Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Kirurgisk afdeling (Esbjerg) Sydvestjysk Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 401 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 52 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015.

Nedenfor er angivet svarprocent for de tre undersøgelser i LUP somatik 2015. LUP somatik 015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP somatik 015. Resultaterne fra LUP somatik 015 er offentliggjort i uge 11 016. LUP somatik er opdelt i tre undersøgelser for henholdsvis

Læs mere

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Medicinsk Endokrinologi - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013. Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på S2 - DAG DERMATO-VENEROLOG. S Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit T2 Hjerte-Lunge-Karkirurgisk Afdeling T Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Planlagt indlagte patienter på REUMATOLOGISK U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Marts 2015 TEMAMØDE: Patienten i centrum under indlæggelsen Den 26. august 2015 kl. 15-17 Specialkonsulent Trine Østerbye Rimdal 1 Baggrund

Læs mere

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive

Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Organkirurgisk afdeling (urologi), Viborg Regionshospitalet Viborg, Skive Spørgeskemaet er udsendt til 185 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august til 31. oktober 2010. 68 % af disse svarede

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau

Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau LUP 2013 (Brancheforeningen) Indlagte Behandlingsafsnit (indlagte) Bodylift Center v. Plastikkirurg Andreas Printzlau Spørgeskemaet er udsendt til 19 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 9. august

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland

Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland Evaluering af Mariagerfjord Kommunes fremskudte visitation på Sygehus Himmerland Indledning Mariagerfjord Kommune har i godt 1½ år haft fremskudt visitation på Sygehus Himmerland i Hobro. Dette er en evaluering

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Dermatologisk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Den 16. marts 2016 v/ Specialkonsulent Mette Foged Mette.foged@regionh.dk Udsendelsesprocedure og svarprocenter Patientgrupper og spørgeskemaerne

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Patienters vurdering af landets sygehuse

Patienters vurdering af landets sygehuse landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse år 2000 Patienters vurdering af landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 34.000 patienter amterne h:s sundhedsministeriet Patienters vurdering af landets

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afdeling J Øjenafdeling J Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for Region Midtjylland

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Lungemedicinsk Ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters vurdering af sygehusafsnit i

Patienters vurdering af sygehusafsnit i Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands Amt Spørgeskemaundersøgelse blandt 10.712 patienter 2005 Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Patienters vurdering af sygehusafsnit i Nordjyllands

Læs mere

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus

Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Øre-Næse-Halskirurgisk afdeling Aalborg Sygehus Spørgeskemaet er udsendt til 215 patienter udskrevet fra afdelingen i perioden 8. august til 31. oktober 2012. 60 % af disse svarede på spørgeskemaet. På

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på NK - ITA Neurokir. Afd. NK Aarhus Universitetshospital 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT

Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Spørgeskemaundersøgelse blandt 4.400 ambulante patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på vegne af Ambulante patienters oplevelser i ROSKILDE AMT Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Gynækologisk klinik, Aabenraa

Gynækologisk klinik, Aabenraa Patientinformation Gynækologisk klinik, Aabenraa Velkommen til klinikken Vælg billede Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Familiecentret Gynækologisk klinik Velkommen til Gynækologisk klinik Det er vores

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Roskilde Amt

Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Roskilde Amt PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I ROSKILDE AMT ÅR 2000 Patienters vurdering af sygehusafdelinger i Roskilde Amt Spørgeskemaundersøgelse blandt 3.400 patienter Roskilde Amt Patienters vurdering af sygehusafdelinger

Læs mere

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET

Region Hovedstaden Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET PÅRØRENDE I BESLUTNINGS- RUMMET HVEM ER VI? 1998: Enheden for Brugerundersøgelser etableres 2009: Enheden flytter til Frederiksberg Hospital 2014: Navneændring til Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Læs mere

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10:

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012. Program for Workshop nr. 10: Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren, Årsmøde, 13. januar 2012 Program for Workshop nr. 10: I. 9.30-10.45 : Fra Handling til viden Kvalitetsudviklingsprojekter og forskning 9.30-9.50 Introduktion.

Læs mere

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra

Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1 Ny nationale anbefalinger: En revision af SST s faglige retningslinjer for den palliative indsats fra 1999. 2 Målgruppe: Patienter med livstruende sygdom og samtidig palliative behov samt deres pårørende.

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik søvn Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Afsnit M 2121, Skive Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

Resultater for LUP 2013

Resultater for LUP 2013 Aarhus Universitetshospital Administrationen Nørrebrogade 44 DK-8000 Aarhus C Tel. +45 7845 0000 auh@rm.dk www.auh.dk Resultater for LUP 2013 18. marts 2014 modtog AUH resultaterne for den Landsdækkende

Læs mere

Patienters vurdering af landets sygehuse 2002

Patienters vurdering af landets sygehuse 2002 landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse Patienters vurdering af landets sygehuse 2002 Spørgeskemaundersøgelse blandt 32.000 patienter Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Amterne, H:S, Indenrigs-

Læs mere