HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET"

Transkript

1 HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

2 Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt af: Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks København Ø Udgivet marts

3 INDHOLD Indledning side 5 En dagbog der aktiverer side 6 Ikke flere patienter mellem to stole side 8 Fra patient til patient side 10 En personlig læge, ja tak side 12 Klar besked om ventetid side 14 Fra jævnt utilfreds til tilfreds side 16 Flere initiativer på vej side 18 3

4 Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse 2002 landsresultat Historier bag tallene 90% af patienterne har et positivt samlet indtryk af indlæggelsen. 93% af patienterne har tillid til lægernes faglige dygtighed. 94% har tillid til plejepersonalets faglige dygtighed. Yderligere oplysninger: Enheden for Brugerundersøgelser, Københavns Amt Telefon og Mail: Hjemmeside: Her kan du downloade rapporten om den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. 4

5 Indledning Der arbejdes med kvalitet i mange hjørner af det danske sundhedsvæsen. En række nationale kvalitetsprojekter og et hav af lokale projekter er i fuld gang. Flere af disse projekter har allerede bidraget til at forbedre kvaliteten i sundhedsvæsenet. Andre er stadig i deres vorden men forventningerne og ambitionerne er høje. I de senere år har der været en stigende interesse for at inddrage patienterne i arbejdet med at styrke kvaliteten. Hvordan oplever patienterne mødet med sundhedsvæsenet? En af hjørnestenene i dette arbejde er patienttilfredshedsundersøgelser. Der foretages mange lokale målinger af patienternes tilfredshed med sundhedsvæsenet. Men også på landsplan går man efter patienternes vurderinger. I 2000 gennemførte amterne/h:s sammen med Indenrigs- og Sundhedsministeriet for første gang en landsdækkende undersøgelse af patienternes vurdering af deres møde med sygehusene. Undersøgelsen viste, at patienterne var langt mere tilfredse med sygehusene, end man kunne få indtryk af i den offentlige debat. Faktisk var 89% tilfredse med den behandling, de havde fået på sygehusene. Men alt var ikke fryd og gammen. På nogle spørgsmål var der stor forskel mellem sygehusene. Og mange patienter fandt, at informationen og kontinuiteten i patientforløbet ikke var tilstrækkeligt god. I 2002 har parterne gennemført endnu en landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. Den fokuserer i særlig grad på de områder, hvor patienterne var mindre tilfredse i den første undersøgelse. Også denne gang er patienterne generelt tilfredse med deres møde med sygehusene. Undersøgelsen afslører dog, at der er områder, hvor kvaliteten kan forbedres men også at nogle sygehuse har forbedret sig. Både når man ser på det samlede billede, og når man ser på de enkelte spørgsmål. Der er altså tegn på, at det nytter at arbejde med patientoplevet kvalitet. Denne pjece fortæller om nogle af de mange konkrete initiativer, der er taget for at forbedre patienternes tilfredshed med sygehusvæsenet. Med andre ord: Dette er nogle af historierne bag tallene i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse

6 TEMA: INFORMATION & BEHANDLINGSFORLØB En dagbog der aktiverer På ortopædkirurgisk klinik på Frederiksberg Hospital er det lykkedes at omstille patienterne fra at være passive og afventende til aktive og deltagende. En patientdagbog er blevet et væsentligt omdrejningspunkt for arbejdet med kvalitetsudvikling på Ortopædkirurgisk Klinik på Frederiksberg Hospital. I dagbogen samles alle de informationer, som klinikkens hofte- og knæpatienter normalt får udleveret i form af pjecer og løsblade. Dagbogen giver også uddybende information om diagnostik, behandling, pleje, komplikationer og genoptræning. Det centrale i dagbogen er det afsnit, der er bygget op omkring patientens forløb fra henvisning til ambulant efterkontrol. Hver dag stilles en række dagsaktuelle spørgsmål. Den dialog, der opstår i forbindelse med dagbogsskriveriet, er med til at inddrage patienterne mere aktivt og styrker samtidig afdelingens arbejde med kvalitetsudvikling. 6 Uddrag fra dagbogen Ved du hvad dit røntgenbillede viste? Hvis nej, så husk at spørg lægen næste gang du skal til undersøgelse eller... Har du fået din blodfortyndende medicin? Hvis nej, så kontakt din sygeplejerske Kilde: Dagbog for patienter med et kunstigt hofteled. Ortopædkirurgisk Klinik, Frederiksberg Hospital, januar 2003.

7 Den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse 2002 landsresultat. 60% af de adspurgte patienter fik at vide, hvor de kunne henvende sig med spørgsmål under indlæggelsen. 76% af de adspurgte patienter var tilfredse med omfanget af den information, de modtog under indlæggelsen. Patienternes spørgeramme er udvidet takket være dagbogen. De er udstyret med et meget højt informationsniveau. F.eks. har de en høj grad af bevidsthed om, hvilken medicin de får, hvorfor, hvornår de skal have den og i hvor lang tid. Får de ikke medicinen kl som det er angivet i dagbogen så spørger de efter den. Det giver engagerede patienter og et givtigt samspil mellem patienter og personale. Dagbogen, som den er i sin nuværende form, fordrer et længere indlæggelsesforløb. Patienterne er typisk indlagt i lidt over en uge. Det er dog planen at udarbejde et lignende koncept for de dagkirurgiske patienter. I nærmeste fremtid lægges dagbogen på afdelingens hjemmeside, så patienterne kan udskrive den forud for indlæggelsen. Derudover skal der oprettes en dagbogsdatabase, der vil give mulighed for at udtrække oplysninger om den aktuelle smerteprofil for en given patientgruppe, medicineringsfejl eller afvigelser fra de planlagte forløb. Yderligere oplysninger: Klinikchef Arne Borgwardt, Frederiksberg Hospital Telefon & Mail: Hjemmeside: (vælg Ortopædkirurgisk Klinik) 7

8 TEMA: SAMARBEJDE MED PRIMÆRSEKTOREN Ikke flere patienter mellem to stole Fynske patienter falder nu ikke længere mellem to stole, når de udskrives fra sygehuset. Fyns Amt og kommunerne har nemlig aftalt detaljerede retningslinier for, hvem der har ansvaret for genoptræningen. Fyns Amt har indgået en forpligtende aftale med de fynske kommuner om genoptræningsplaner, så patienterne ikke længere kommer i klemme, når de udskrives fra sygehuset. Dermed er det lykkedes at sikre større sammenhæng i patientforløbet. Overgangen fra et behandlingssystem til et andet er ellers et af de steder, hvor patienterne oftest risikerer at falde mellem to stole. Men patienterne på Fyn er generelt godt tilfredse med sygehusets samarbejde med primærsektoren. Aftalen mellem amtet og kommunerne trådte i kraft for godt et år siden. Den indeholder klare retningslinier for, hvordan genoptræningsplaner skal udarbejdes, hvad de skal indeholde, og hvordan der skal følges op på dem. Bl.a. står det med aftalen hele tiden klart, hvem der har ansvaret for genoptræningen, og hvem der skal betale for den. I følge aftalen skal sygehusafdelingen sammen med patienten vurdere, om patienten har behov for genoptræning, og om den med fordel kan foregå i kommunalt regi. Hvis det er tilfældet, kontakter afdelingen kommunen for at sikre, at kommunen kan magte opgaven. Hvis der er brug for yderligere genoptræning, når planen er gennemført, er det kommunens ansvar at tage kontakt til sygehusafdelingen, så man kan vurdere behovet igen. Fyns Amt har sat 2 mio. kr. ekstra af om året til at betale kommunerne for deres del af genoptræningen. Og hvis der skulle opstå uenighed om planen eller betalingen, er der udpeget to kontaktpersoner, som kan løse problemerne. 8 Som en udspringer af aftalen arbejder Fyns Amt i øjeblikket på at uddanne personalet på tværs af sektorer i, hvordan man måler patienternes funktionsniveau. Man er også ved at være klar til at lancere en elektronisk skabelon for genoptræningsplanerne, der skal forbedre den interne kommunikation. I sidste ende skal disse tiltag være med til at sikre, at patienterne i fremtiden oplever endnu større sammenhæng i deres behandling.

9 En af mange retningslinier Hvis kommunens vurdering inden for kortere tid efter hjemkomsten ikke svarer til vurderingen ved udskrivelsen, kan kommunen: Hvis der ikke er en genoptræningsplan tage kontakt til den udskrivende afdeling og... aftale et genoptræningsforløb... eller aftale tid for henvisning til revurdering på sygehuset Hvis der er en genoptræningsplan kommunens terapeut foretager revision af planen...som sendes til udskrivende sygehusafdeling... Kilde: Katalog over genoptræningsforløb, Fyns Amt, Kommuneforeningen for Fyns Amt, juni 2002 Yderligere oplysninger: Sundhedsfaglig konsulent Anne Højmark Jensen, Odense Universitetshospital Telefon & Mail: Hjemmeside: Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse 2002 landsresultat 71% af patienterne vurderer, at deres egen læge var godt orienteret om, hvad der var sket under deres indlæggelse på sygehuset. 83% af patienterne var tilfredse med sygehusets og hjemmeplejens samarbejde ved udskrivelsen. 79% af patienterne fandt, at de var godt eller virkelig godt informerede om det videre forløb ved udskrivelsen. 9

10 TEMA: INFORMATION & KOMMUNIKATION Fra patient til patient Hver tirsdag kan patienter og pårørende på hæmatologisk afdeling B på Århus Amtssygehus komme i kontakt med tidligere patienter, der deler ud af deres erfaringer med en kræftsygdom. De frivillige hjælpere er blevet et vigtigt supplement til dialogen mellem patient og sundhedspersonale. To tidligere patienter møder hver tirsdag aften op på hæmatologisk afdeling B på Århus Amtssygehus. I en af afdelingens opholdsstuer sidder de klar med kaffe og småkager. Patienterne og deres pårørende kan så sætte sig hen til patientstøttegruppen, hvis de har brug for at snakke. Samtalerne handler oftest om behandlingsforløbet og de psykiske vanskeligheder, der er forbundet med en alvorlig kræftsygdom. Patienter, frivillige og sundhedsprofessionelle er enige om, at patientstøtten er værdifuld. De frivillige kan hjælpe på en anden måde end læger og sygeplejersker, fordi de har prøvet det på deres egen krop. Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse landsresultat 90% af patienterne oplevede, at lægerne lyttede til beskrivelsen af deres sygdom. 92% af patienterne oplevede, at plejepersonalet var lydhør overfor deres behov. 10

11 Patienternes tilfredshed i fokus på Århus Amtssygehus Det er ikke kun hæmatologisk afdeling, der har arbejdet med at øge patienttilfredsheden. Århus Amtssygehus har generelt fokuseret på at forbedre patienternes oplevelser med sygehuset. Det ser ud til at være lykkedes. I hvert fald ligger sygehuset denne gang over gennemsnittet i den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse. Ved sidste undersøgelse lå sygehuset under gennemsnittet. Sygehuset har bl.a. afholdt en række temamøder om patienttilfredshed. Flere afdelinger har gennemført patientmøder, patientgruppemøder og interviews med patientgrupper. På den måde har afdelingerne været i direkte kontakt med patienterne som supplement til patienttilfredshedsundersøgelserne. Århus Amt gennemfører selv regelmæssige patienttilfredshedsundersøgelser, hvor amtssygehuset også har forbedret sig. Flere afdelinger har arbejdet med at sikre de bløde værdier i behandlingen. Det handler om kommunikation, kontinuitet og medinddragelse, som er vigtigt for patienternes oplevelse af indlæggelsen. Århus Amt har været drivkraften bag en arbejdsgruppe, som har arbejdet med at formulere anbefalinger for, hvordan de bløde værdier kan sikres i en travl dagligdag på afdelingerne. Anbefalingerne sendes i høring i hele det danske sundhedsvæsen i løbet af foråret. Kræftens Bekæmpelse fungerer som bagland for de frivillige og har bl.a. etableret et særligt introduktionsforløb for nye frivillige. Patientstøtten fungerer på den måde uafhængigt af sygehuset. Initiativet har fra starten fået stor opbakning fra de sundhedsprofessionelle og ledelsen på afdelingen. Yderligere oplysninger: Sygehusdirektør Bo Jessen, Århus Amtssygehus Telefon & Mail: Hjemmeside: 11

12 TEMA: BEHANDLINGSFORLØB En personlig læge, ja tak.. På Rigshospitalet er der indført ordninger med få personlige læger til patienterne på en række afdelinger og klinikker. Den enkelte patient har en til to faste kontaktlæger, og det har ført til, at patienterne får en bedre oplevelse af opholdet på hospitalet. Rigshospitalet ligger nu over gennemsnittet i patienttilfredshedsundersøgelsen. På Rigshospitalet praktiseres forskellige udgaver af den personlige lægeordning. Udgangspunktet for ordningen er altid den enkelte kliniks patientgruppe, bemandingen og de fysiske rammer. Typisk for Faldende liggetid... På de kirurgiske afsnit viser undersøgelser, at ordningen med en personlig læge kombineret med et optimeret forløb efter operationen kan bidrage til at reducere liggetiden med op til 30%. Patienttilfredshedsundersøgelsen 2002 landsresultat. 54% af patienterne oplevede, at der var 1-2 læger, der havde et særligt ansvar for deres indlæggelse. 17% af patienterne oplevede, at informationerne ikke stemte overens alt efter hvem de talte med. 12

13 ordningerne er dog, at lægegruppen er opdelt i mindre teams, og at patienterne tildeles en primær og en sekundær læge. Den primære læge er i reglen speciallæge. Det er den primære læge, der går stuegang, planlægger behandlingsforløbet og står for samtalerne med patienten. Den sekundære læge træder til, når den primære læge er syg, har fri eller er optaget til anden side. I kirurgiske enheder forsøger man at omlægge arbejdsgangen på operationsgangen, så lægerne i kontaktordningerne kan nå at gå stuegang før, imellem eller efter operationerne. I ambulatoriet er det målet, at patienterne tilses af deres personlige læge alternativt en læge fra det kendte team samt en sygeplejerske fra samme team. Både de involverede læger og sygeplejersker er glade for ordningerne, der har positiv indflydelse på arbejdsglæden og stor betydning for patienterne. At være fast kontaktlæge i et team er med til at styrke den faglige ekspertise, da de enkelte teams ofte er tilknyttet en bestemt funktion. Det tværfaglige samarbejde om patienten styrkes også. Patienterne er sikret bedre og mere konsistent information, og det er med til at skabe tillid, når patienterne oplever, at teamets læger er enige om behandlingen og siger det samme. Alt i alt synliggøres ansvaret for patienten og hermed også den faglige og professionelle ansvarlighed. Planlægning er kodeordet, når det gælder denne ordning. Vagtplanlægningen skal være langsigtet, og det kan være et større puslespil at få ferier, fridage og deltagelse i konferencer til at gå op i en højere enhed. Men det kan lade sig gøre! På Rigshospitalet er der blandt det personale, der har afprøvet ordningerne med den personlige læge, udbredt enighed om, at det er vejen frem mod større patienttilfredshed. Størst tilfredshed er der med de mindre funktionsopdelte teams, der består af to til fire læger, hvor den ene læge fungerer som patientens primære læge og de øvrige som sekundære læger. Yderligere oplysninger: Seniorkonsulent, phd. Birgit Gundorph - Malling Telefon & Mail:

14 TEMA: VENTETID OG BEHANDLINGSFORLØB Klar besked om ventetid En ny enhed på Åbenrå Sygehus har forbedret sygehusets planlægning. Sygehuset kan nu hurtigt give patienterne klar besked om, hvornår de kan blive opereret. På Åbenrå Sygehus har man besluttet, at patienterne under ambulatoriebesøget eller senest 1 uge efter besøget skal have besked om, hvornår de kan blive opereret. For at leve op til dette har sygehuset oprettet et særligt booking-center. Bookingcenteret holder nu snor i alle trådene, når operationerne skal planlægges. Sekretariaterne på de enkelte afdelinger har afgivet ressourcer til bookingcenteret, men skal så heller ikke længere planlægge operationer. Bookingcenteret har forbedret samarbejdet internt på sygehuset. Især mellem anæstesiafdelingen, operationsafdelingen og kirurgen. Samtidig ved patienterne nu helt præcist, hvor de skal henvende sig, hvis de har spørgsmål til operationstidspunktet. 14

15 "Min teori er, at det i mange tilfælde ikke betyder så meget for patienterne, om de skal vente 5 eller 10 uger, når bare de har et tidspunkt for operationen", siger Margit Weise, sygehusdirektør på Åbenrå Sygehus. Samtidig med at Åbenrå Sygehus har formået at give patienterne hurtig besked om operationstidspunktet, har sygehuset også fået afkortet ventetiden. Patienterne venter nu i gennemsnit 31 uger mod tidligere 49 uger. Patienternes tilfredshed med ventetiden på Åbenrå Sygehus er steget med 15,5% siden den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse i 2000, så i alt 69,7% af patienterne er tilfredse med den ventetid, de oplever på Åbenrå Sygehus. Landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse 2002 landsresultat 58% af patienterne fandt, at ventetiden forud for indlæggelsen var passende. 42% fandt ventetiden for lang. Yderligere oplysninger: Sygehusdirektør Margit Weise, Åbenrå Sygehus Telefon: Hjemmeside: 15

16 TEMA: BEHANDLINGSFORLØB 16 Fra jævnt utilfreds til tilfreds.. En brugerundersøgelse i 1998 viste, at en hel del patienter på Kardiologisk Afdeling på Amtssygehuset i Gentofte blev udskrevet med en dårlig oplevelse i bagagen. Et usammenhængende forløb præget af lange ventetider og dårlig information. Sådan lød kritikken. En målrettet indsats har vendt op og ned på dette billede. Kardiologisk Afdeling, Thoraxkirurgisk Afdeling og Anæstesiologisk Afdeling på Amtssygehuset i Gentofte gennemførte i 1998 en række gruppeinterviews. Under disse seancer inspirerede patienterne hinanden til at udveksle oplevelser fra deres ophold på afdelingen - og kom med deres bud på forbedringer. Afdelingens arbejde med at styrke kvaliteten tog herefter ikke udelukkende afsæt i personalets opfattelse og holdninger men også i de tilbagemeldinger man fik fra patienterne. I løbet af gruppeinterviewene kom det bl.a. frem, at patienterne oplevede, at selve indlæggelsesdagen var præget af en venten på blodprøvetagning, røntgen, indlæggelsessamtale og journaloptagelse. I ambulatoriet var stemningen præget af stor travlhed og patienterne følte sig oversete. Kritikken gik på lang ventetid og meget lidt tid til at tale med lægen. Disse klare udsagn fra patienterne førte til, at afdelingen umiddelbart efter satte en række tiltag i gang. Patienterne gav bl.a. udtryk for, at indlæggelsesdagen bar præg af mange flaskehalse. Derfor ændrede man rækkefølgen for de forskellige samtaler og undersøgelser. Man omstrukturerede og tilførte ressourcer til journaloptagelse og indlæggelsessamtaler. Disse tiltag har bl.a. medført, at den interne ventetid er faldet. Man ændrede også arbejdsgangene i ambulatoriet, som udover at føre til en generel opgradering af kvaliteten også har øget effektiviteten, og den tid den enkelte patient har sammen med lægen. Dette systematiske arbejde med at forbedre patientforløbene har båret frugt. I Københavns Amts egen patienttilfredshedsundersøgelse fra der har haft særlig fokus på behandlingsforløb - opnår afdelingen resultater over amtsgennemsnittet. F.eks. oplever 94% af patienterne, at afdelingen har et godt samarbejde med andre afdelinger (f.eks. røntgen, laboratorier) mod 86% på amtsplan. Københavns amts undersøgelse er en direkte opfølgning på den første landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse.

17 Eksempler på standarder 95% af patienterne skal ved patienttilfredshedsundersøgelsen give udtryk for, at de har oplevet et veltilrettelagt plejeforløb. 85% af patienterne til koronararteriografi skal plejes af den samme sygeplejerske dag 1 og dag 2 i dagvagt. Kilde: Brugerundersøgelse 2002, nr. 2. Enheden for Brugerundersøgelser, Københavns Amt. Yderligere oplysninger: Afdelingssygeplejerske Margrethe Herning, Amtssygehuset i Gentofte Telefon & Mail: Hjemmeside: Afdelingen arbejder fortsat med at inddrage patienternes vurderinger, og bruger tilbagemeldingerne som et parameter for den videre udvikling. Som en del af dette arbejde er der udarbejdet standarder for behandlingsforløbet. Disse standarder følges der jævnligt op på i form af fokusgruppeinterview, stikprøvekontrol af patientjournaler, spørgeskemaundersøgelser mm. Den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse 2002 landsresultat. 32% af de adspurgte patienter oplevede under deres indlæggelse at vente på røntgenundersøgelse, blodprøvetagning o.lign. 17

18 18

19 Flere initiativer er på vej Denne pjece har fortalt en række gode historier om, hvordan der arbejdes med at forbedre patienternes oplevelse af mødet med sygehusvæsenet. Der kunne fortælles mange andre gode historier. I den kommende tid vil resultaterne af den landsdækkende patienttilfredshedsundersøgelse uden tvivl blive brugt til at sætte yderligere fart på kvalitetsarbejdet på sygehusene og i amterne. Et andet helt konkret initiativ, som kan forbedre patienternes oplevelser med sygehusvæsenet, bliver sat i søen i de kommende måneder. En arbejdsgruppe med repræsentanter for en bred kreds af aktører i det danske sundhedsvæsen har udarbejdet nogle anbefalinger for, hvordan man sikrer de bløde værdier i sundhedsvæsenet. Anbefalingerne handler om kommunikation, kontinuitet og medinddragelse. Det er emner, som bl.a. patienttilfredshedsundersøgelser har udpeget som vigtige indsatsområder, når patienternes tilfredshed med sygehusene skal forbedres. I løbet af de kommende måneder og år vil en samlet kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet tage form. Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, H:S og Amtsrådsforeningen er gået i gang med at udvikle Den Danske Kvalitetsmodel. Den kommer til at omfatte standarder for, hvad der er god kvalitet både når det gælder selve behandlingen, og når det gælder ydre forhold som de fysiske og organisatoriske rammer. Den Danske Kvalitetsmodel skal bygge videre på erfaringerne fra de eksisterende nationale kvalitetsudviklingsprojekter som Den Gode Medicinske Afdeling, Det Nationale Indikatorprojekt, kliniske kvalitetsdatabaser, Den Landsdækkende Patienttilfredshedsundersøgelse, Sekretariatet for referenceprogrammer og de bløde værdier. Kvalitetsmodellen skal tage afsæt i et akkrediteringssystem, hvor der både er intern og ekstern evaluering. Evalueringen skal ske udfra de fastsatte standarder for god kvalitet. Målet er, at patienterne i fremtiden oplever høj kvalitet overalt i det danske sundhedsvæsen. 19

20 HISTORIER BAG TALLENE UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ

Spørgeskema. Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Spørgeskema Patienttilfredshed ved indsættelse af ny hofte eller nyt knæ Juni 2005 Udsendt af Health Care Consulting på vegne af Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Afsnit C9 (Endokrinologisk) Medicinsk Afdeling M Regionshospitalet Randers og Grenaa 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

LUP. Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser LUP Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Baggrund LUP er en årlig spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt indlagte og ambulante patienter. Den omfatter alle hospitalsforløb, både private og

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Fagfestival d. 23.marts 2012

Fagfestival d. 23.marts 2012 Fagfestival d. 23.marts 2012 Udviklingsprojekt Udviklingsterapeut, Inge Hansen Hvilken betydning har fysioterapeutiske ydelser i Akut Sengeafsnit, set i et tværfagligt perspektiv Kolding Sygehus en del

Læs mere

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter

Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter DEN TVÆRAMTSLIGE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på sygehusafdelinger i fem amter SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 22.000 indlagte patienter 2004 ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER på

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse

Den Landsdækkende Undersøgelse Spørgeskemaundersøgelse 60.655 indlagte og 177.678 ambulante patienter Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Revideret udgave august 2011 2010 Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene

Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om kræft i æggestokkene PAKKEFORLØB Denne pjece indeholder en generel og kortfattet beskrivelse af, hvad et pakkeforløb for kræft er. Det er den sygehusafdeling,

Læs mere

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere?

Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Kan IPLS og relationel koordinering øge effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos patienter og medarbejdere? Øget effektivitet, kvalitet og tilfredshed hos medarbejdere og patienter Strukturelle tiltag

Læs mere

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv

LEDERRUNDER. Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv LEDERRUNDER Hvordan man kan lede og udvikle ud fra patientens perspektiv Baggrund Patientoplevet kvalitet et specifikt indsatsområde på Amager og Hvidovre Hospital siden 2012. Slide 2, 23-04-2015 Baggrund

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020

VISION 2020. Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Vision, mission og strategi for Nordsjællands Hospital 2020 Introduktion Med etablering af Nordsjællands Hospital i 2013 har vi samlet den sundhedsfaglige ekspertise i Nordsjælland for at sikre den bedst

Læs mere

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb

Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Det sammenhængende og koordinerede patientforløb Årsmøde for visitatorer 12.-13. November 2012 Svendborg Kvalitetskonsulent Hospitalsenheden Vest Regionshospitalerne Herning, Holstebro, Lemvig, Ringkøbing

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse del 2 Afdeling for Kvalitet & Patientsikkerhed Mette Vinter: mmvi@cancer.dk Den kræftramtes

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Karkirurgisk sengeafdeling, V11-3 Karkirurgisk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Patientsikkerhed til patientorganisationer

Patientsikkerhed til patientorganisationer Læringssæt 7 PowerPoint præsentation 1 Patientsikkerhed til patientorganisationer November 2006 Patientsikkerhed til patientorganisationer PowerPoint præsentationen findes i elektronisk form på den medfølgende

Læs mere

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017

Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Strategi for sygeplejen i Neurocentret 2012-2017 Baggrund Sygeplejen i Neurocentret ønsker at leve op til Rigshospitalets vision om at være Danmarks internationale hospital. Rigshospitalet har tre hovedopgaver:

Læs mere

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland

De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Anita Fogh Regionalt Sundhedssamarbejde Regionshuset i Viborg Tlf: 87 28 46 75 E-mail: anita.fogh@stab.rm.dk De udadgående hospitalsfunktioner i Region Midtjylland Revision af oversigt ifm. indgåelse af

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012. Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2012 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Medicinske Senge Holstebro Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Vest 18-04-2013 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland

Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland Patienternes vurdering af hospitalerne i Region Midtjylland Center for Kvalitetsudvikling 2007 Om Center for Kvalitetsudvikling Center for Kvalitetsudvikling arbejder med opgaver inden for sundhedsområdet,

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulatoriet for mave-, tarm- og leversygdomme, Herning Medicinsk Afdeling (Herning-Ringkøbing) Hospitalsenheden Vest 01-04-2011

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer.

Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling af nye spørgeskemaer. Enheden for Brugerundersøgelser Nordre Fasanvej 57, opgang 13, 1. sal 2000 Frederiksberg C. Høring vedr. ændring af konceptet for den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) og udvikling

Læs mere

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring

Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Kære deltagere i spørgeskemaundersøgelse om ernæring Du deltog i en spørgeskemaundersøgelse i slutningen af om klinisk ernæring. Resultaterne er blevet gjort op, og hermed sendes hovedresultaterne som

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker

Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Retningslinjer for medlemmer af Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker Indledning Overordnet skal medlemmerne af BPK drive forretning ud fra følgende værdisæt: Kvalitet og seriøsitet Troværdighed

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Projekt Brugertilfredshed

Projekt Brugertilfredshed 0 Projekt Brugertilfredshed Et udviklingsprojekt med fokus på kommunikation i forhold til 3 indsatsområder Systemet med personlig læge og personlig sygeplejerske Inddragelse af patienten i beslutninger

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Gynækologisk Dagkirurgi Viborg Kvindeafdelingen Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen

Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen Forløbsprogrammer et værktøj i kronikerbehandlingen - resultater og erfaringer fra Region Hovedstaden Chefkonsulent ph.d. Anne Hvenegaard Forløbsprogrammerne hvad er målet - og forudsætningerne? 1. Målet

Læs mere

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling)

en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) en metode til kvalitetsudvikling i akut kardiologisk modtageafsnit Patienter indlagt akut med blodprop i hjertet (STEMI til primær PCI-behandling) Kan intervenere udelukkende på baggrund af viden om diagnoser

Læs mere

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse

Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Patienttavler et værktøj til patientinddragelse Ortopædkirurgisk Sengeafsnit Patienttavler Baggrund Magnet Hospitals Baggrund Patient inddragelse Baggrund LUP 2012 Kontaktpersonsordningen Stuegang Udskrivningssamtale

Læs mere

Ledelse af brugerinddragelse

Ledelse af brugerinddragelse Christina Holm-Petersen og Laura Emdal Navne Ledelse af brugerinddragelse - Tre casebaserede eksempler 2 Disposition Introduktion: status for brugerinddragelse anno 2013 Hvorfor brugerinddragelse er en

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke

Center for Rygkirurgi. Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Center for Rygkirurgi Et videns- og behandlingscenter for patienter med problemer i ryg og nakke Vores patienter går efter eksperterne Kvalitet gennem specialisering Center for Rygkirurgi er det første

Læs mere

Geriatrisk afdeling G1

Geriatrisk afdeling G1 Geriatrisk afdeling G1 Geriatri (græsk: geras (alderdom), iatreia (helbredelse) er et medicinsk speciale omhandlende læren om sygdomme hos ældre. Velkommen til afdeling G1 På denne afdeling indlægges de

Læs mere

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS

ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS ET SUNDHEDSVÆSEN MED PATIENTEN I FOKUS DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER DSR S ANBEFALINGER TIL DE FÆLLES AKUTMODTAGELSER De fælles akutmodtagelser (FAM erne) er etableret for at højne kvaliteten

Læs mere

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET

2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 15. oktober 2012 2 UD AF 3 DELER IKKE SUNDHEDSMINISTERENS DRØM PRIVATHOSPITALER SKAL FORBLIVE I SUNDHEDSSYSTEMET To ud af tre danskerne

Læs mere

BEHANDLINGSFORSIKRING

BEHANDLINGSFORSIKRING Codan care BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Skadeklinikker og nærskadestuer

Skadeklinikker og nærskadestuer Skadeklinikker og nærskadestuer integreret del af akutberedskabet Forord Sygehusvæsenet og det akutte beredskab er under stor forandring i disse år. Sundhedsstyrelsen er bl.a. kommet med en række anbefalinger

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland

Idé-katalog. til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland Idé-katalog til arbejdet med LUP resultater 2012 Region Sjælland 1 Baggrund På baggrund af tidligere LUP resultater er der, på tværs af sygehusene, blevet udpeget regionale indsatsområder, som har relateret

Læs mere

Dine rettigheder som patient

Dine rettigheder som patient Dine rettigheder som patient Vi er til for dig På Region Sjællands sygehuse er patienterne i fokus. Vi lægger stor vægt på at informere og vejlede dig om din sygdom og behandling i et klart og forståeligt

Læs mere

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi?

Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? Opsamling på seminaret Er dagkirurgi fremtidens kirurgi? 13-12-2012 Sag nr. 12/641 Dokumentnr. 51443/12 Den 20. november 2012 holdt Danske Regioner seminaret, Er fremtidens kirurgi dagkirurgi? Det var

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009. Indlagte LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Indlagte Denne rapport er udarbejdet for indlagte patienter på Børneafdeling A Skejby Sygehus Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2009 for Region

Læs mere

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife

DELTAGERINFORMATION. Information om projektet. EsoLife DELTAGERINFORMATION Information om projektet EsoLife En spørgeskemaundersøgelse om operation for kræft i spiserøret og helbredsrelateret livskvalitet VIL DU DELTAGE I ET VIDENSKABELIGT PROJEKT? I det følgende

Læs mere

velkommen til Køge Sygehus

velkommen til Køge Sygehus velkommen til Køge Sygehus Indhold Velkommen til Køge Sygehus I denne folder kan du læse, hvad Køge Sygehus kan tilbyde, og hvad vi som personale kan hjælpe med. 3 Velkommen til Køge Sygehus 4 Til og fra

Læs mere

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING

CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING CODAN CARE BEHANDLINGSFORSIKRING 1 Codan Care VENTETID ER SPILDTID Med Codan Care Behandlingsforsikring kan du og dine medarbejdere komme hurtigt videre Codan Care Behandlingsforsikring er et godt valg

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk

Patientinddragelse. Morten Freil Direktør. Danske Patienter www.danskepatienter.dk Patientinddragelse Morten Freil Direktør Danske Patienter www.danskepatienter.dk Oplægget Sundhedsvæsenets udfordringer nu og i fremtiden Patientinddragelse i eget forløb i udvikling af sundhedsvæsenets

Læs mere

Velkommen. til Roskilde Sygehus

Velkommen. til Roskilde Sygehus Velkommen til Roskilde Sygehus Indhold 3 Velkommen til Roskilde Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Roskilde Sygehus 10 Når du

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet?

Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Hvad siger patienterne om kvalitet i kræftbehandlingen og komorbiditet? Janne Lehmann Knudsen Kvalitetschef, overlæge, ph.d, MHM Kræftens Bekæmpelse Barometerundersøgelsen - patienternes perspektiv på

Læs mere

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune

Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Implementering af Forløbsprogrammerne i Lyngby-Taarbæk Kommune Landskursus for Diabetessygeplejersker Charlotte Dorph Lyng Projektleder, sygeplejerske Fredericia 3.november 2012 Hvordan startede det?

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland.

Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Bodil Overgaard Akselsen, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland. Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Lemvig Kommune og formand for Sygeplejeetisk Råd

Læs mere

Patienters måltider. Anbefalinger

Patienters måltider. Anbefalinger Patienters måltider Anbefalinger Gør patienters måltider til sundhed Mad og måltider er en undervurderet del af patienters helbred og trivsel. I dag er op mod 40 % af patienterne på danske hospitaler i

Læs mere

Resultataftale 2013 for Sygeplejen

Resultataftale 2013 for Sygeplejen Resultataftale 2013 for Sygeplejen Evaluering af resultataftalen og effektmålene for 2012. Vi har i 2012 arbejdet målrettet med præcisering af dokumentation. For at gøre journalen mere overskuelig og ensartet,

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING

Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING Den fadervenlige afdeling VEJEN TIL EN MERE FAMILIEVENLIG NEONATALAFDELING Neonatalafdelingen i Kolding Bred neonatologi fra GA 28+0 Regionsfunktion Tæt samarbejde med OUH og Skejby 43 plejepersonale Plads

Læs mere

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER

NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER NÅR DET SÆRLIGE HENSYN FEJLER - Om for lidt tolkning og for mange pårørende i etniske minoritetspatienters oplevelser Henriette Frees Esholdt, Sociolog og Ph.D.-stipentiat Department of Sociology, Lund

Læs mere

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb

Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Patient empowerment erfaringer fra et udviklingsforløb Gode patientoplevelser, 30 april i DGI byen Patientrepræsentant Jette Bay, Maj Pedersen m.fl, Fysio- og Ergoterapien Hvidovre Hospital, Arne Simonsen,

Læs mere

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb

Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb Tegning: Lars Andersen Og så røg jeg i mit eget pakkeforløb En Tretrins raket Tanken bag et pakkeforløb Personlig patient oplevelse Anbefalinger i fht brugerinddragelse 2 Hvad er et pakkeforløb Så er der

Læs mere