Side 1 Indholdsfortegnelse Andre muligheder INDHOLDSFORTEGNELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 Indholdsfortegnelse Andre muligheder INDHOLDSFORTEGNELSE"

Transkript

1 Side 1 Indholdsfortegnelse Andre muligheder INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Venturekapital Formål Indhold Hvem kan søge Administration, finansiering og kontakt Den Nordiske Investeringsbank (NIB) Formål Indhold Kontakt Factoring Formål Indhold Hvem kan søge Kontakt Kontraktfinansiering Formål Lånegrænser og vilkår for lån Administration, finansiering og kontakt Leasing Formål Indhold Kontakt Kontraktfinansiering Formål Lånegrænser og vilkår for lån Administration, finansiering og kontakt Grundejernes Investeringsfond Formål Indhold Administration, finansiering og kontakt Iværksættere Formål Nordea Iværksætterfond Christian Nielsens Fond E.R. Rasmussens Fond Thomas B. Thriges Fond Laurits Andersens Fond Ansøgning...18 Energiforskning indhold...19

2 Side 2 Indholdsfortegnelse Andre muligheder 8.9. Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram Miljøvenlige Elproduktionsmetoder Energieffektivisering Strategisk Forskning i Bæredygtig energi og miljø Kautions-/garantiforsikring Formål Entreprenørgarantier Toldgarantier Underslæbsforsikring Eksportkreditforsikring Debitorforsikring Kontakt...24

3 Side 3 Venturekapital Andre muligheder 1. VENTUREKAPITAL 1.1. Formål Venturekapital er ansvarlig kapital i form af indskud af ansvarlig lånekapital eller aktieeller anpartskapital. Venturekapital adskiller sig således fra andre finansieringsformer ved, at der er tale om forskellige former for egenkapitalfinansiering. Indskud af venturekapital er ikke begrænset til bestemte formål, men vil typisk være rettet mod virksomheder med et betydeligt vækstpotentiale. Venturekapitalen vil dog normalt være knyttet til en af følgende situationer: Opstart af virksomhed. Køb af virksomhed. Ekspansion af virksomhed. Generationsskifte. Mellemtrin/modning før børsintroduktion. Indskydere af venturekapital vil normalt være kapitalformidlingsselskaber (ventureselskaber). Se bl.a. Danish Venture Capital & Private Equity Association, som er de danske ventureselskabers forening Indhold Betegnelsen venturekapital dækker normalt over: Aktie- eller anpartskapital. Ansvarlig lånekapital, eventuelt kombineret med konverteringsret (konvertibel kapital). Ved anvendelse af aktie- eller anpartskapital bliver ventureselskabet direkte medejer af virksomheden. Dette betyder, at ventureselskabet får del i virksomhedens aktiver samt andel i virksomhedens fremtidige indtjening. Langt hovedparten af venturekapitalinvesteringerne sker i form af aktie- eller anpartskapital, typisk i forbindelse med at ventureselskabet samtidig bidrager med forskellige kompetencer til virksomheden. Ventureselskabet kan supplere sit kapitalindskud med ydelse af ansvarlig lånekapital, således at virksomheden tilføres den nødvendige ansvarlige kapital. Ansvarlig lånekapital ydes uden sikkerhed og træder tilbage for øvrige kreditorer i tilfælde af konkurs. Endvidere kan lånet være ydet med ret til senere konvertering til aktie-/anpartskapital. Det er kendetegnende for venturekapital, at der ikke på forhånd er fastsat regler og vilkår for kapitalindskuddet. Der vil således altid være tale om en forhandlingssituation mellem virksomheden og kapitalindskyder.

4 Side 4 Venturekapital Andre muligheder 1.3. Hvem kan søge Venturekapital henvender sig således primært til mindre og mellemstore virksomheder, der er relativt nye, eller som står i en omstruktureringssituation. Det er nødvendigt, at virksomheden er et aktie- eller anpartsselskab - eller omdannes hertil i forbindelse med kapitaltilførslen. Kontakten og dialogen med ventureselskaber bør altid ledsages af en gennemarbejdet forretningsplan, der som minimum bør indeholde: En generel beskrivelse af virksomheden, herunder idégrundlag, produkt- og markedsbeskrivelse, politikker etc. Beskrivelse af formålet med kapitaltilførslen. Beskrivelse af virksomhedens ejer- og ledelsesforhold. Seneste tre års regnskaber (om muligt). Budgetter, og redegørelse for vækstpotentialet for de kommende 3-5 år Administration, finansiering og kontakt På Dansk Venturekapital brancheforenings hjemmeside, Danish Venture Capital Association, kan man finde en liste over danske udbydere af venturekapital. Vækstfonden udbyder også rådgivning med hensyn til venturekapital; Se hjemmesiden Sunstone Capital er et nyt nordisk foretagende med fokus på virksomheder med globalt potentiale indenfor teknologi og biovidenskab - udsprunget af vækstfonden.

5 Side 5 Den Nordiske Investeringsbank (NIB) Andre muligheder 2. DEN NORDISKE INVESTERINGSBANK (NIB) 2.1. Formål Den Nordiske Investeringsbank (NIB) har til formål at styrke det økonomiske samarbejde mellem virksomheder i Norden og at bidrage til udvidelse af produktion og eksport. NIB medvirker i finansieringen af investeringsprojekter og eksport af nordisk interesse ved at yde lån på bankmæssige betingelser og i overensstemmelse med samfundsmæssige hensyn; NIB finansierer projekter, der styrker konkurrencevnen og/eller fremmer miljøet Indhold Banken yder langfristede lån og garantier på bankmæssige vilkår til både private og offentlige projekter. NIB kan finansiere op til 50 pct. af det samlede kapitalbehov. Projektet skal have nordisk interesse. Det indebærer, at projektet er til gavn for ét eller flere nordiske lande, og der mindst deltager to lande i projektet, hvoraf mindst ét skal være nordisk. Nordisk interesse kan være: Fælles ejerskab. Investeringer i andet nordisk land. Samarbejde på f.eks. følgende måder: råvareleverancer, underleverancer, produktion, markedsføring, strukturrationalisering, virksomhedskøb, forskning og udvikling, energi og kommunikation. Miljøinvesteringer. Rentesatsen for lån afhænger af, hvilken lånevaluta som vælges. NIB kan yde lån både i nordiske og internationale valutaer. Renten kan være fast eller variabel. NIB-lån sikres f.eks. ved pant, selvskyldnerkaution fra hovedaktionær, bankgaranti eller tilsvarende. I visse tilfælde yder NIB lån mod såkaldt negativ pantsætningsklausul, således at virksomheden ikke har mulighed for at optage lån med sikkerhed i form af pant andensteds Kontakt Yderligere oplysninger kan fås ved at se NIB's hjemmeside: Henvendelse kan ske til: Den Nordiske Investeringsbank Grønningen København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

6 Side 6 Factoring Andre muligheder 3. FACTORING 3.1. Formål Factoring er - kort beskrevet - den del af salgsarbejdet, der ligger mellem en faktura er udskrevet og pengene er i kassen samt evt. mellemliggende finansiering. Factoring er normalt betegnelsen for virksomheder, der fx overtager fremtidige kundefordringer, står for bogføring af klientens kundefordringer, dækning af kreditrisiko, finansiering af de overdragne fordringer og inkasso. En række virksomheder, især mindre eller kapitalsvage virksomheder, benytter factoring som et værktøj til at koncentrere sig om kernekompetencerne i virksomheden kombineret med etableringen af et hurtigere cashflow. Det sker ved at overdrage en række opgaver til et factoringselskab, der leverer umiddelbar likviditet svarende til en procentdel af de udskrevne fakturaer. Enten for alt salg eller for bestemte aftalte segmenter deraf. Dækning af kreditrisiko forudsætter typisk, at kundegrupperne, beløbsstørrelserne og fx kredittiden er godkendt af factoringselskabet. Factoring kan løfte opgaver for virksomheder såvel mht. til rationelt debitorbogholderi og opfølgning af debitorerne som mht. til løbende, fleksibel finansiering af salget. Factoring kan være et hensigtsmæssigt supplement til driftskredit Indhold Der aftales sædvanligvis en belåningsgrad på mellem 60 og 90 pct. af de enkelte fordringer, afhængig af blandt andet virksomhedens egen beskaffenhed, tabsrisikoen på de pågældende kundesegmenter, og produktets kvalitet. Factoringselskabets krav mod køberne er afhængigt af, at varerne er kontraktmæssigt leveret. Prisen for denne service evt. inklusive dækning af kreditrisiko på debitorerne, er typisk på 0,5-1,5 pct. af hvert fakturabeløb. Provisionens størrelse afhænger blandt andet af omsætning, gennemsnitlig fakturastørrelse, kredittid og kundeantal. For finansieringen beregnes en rente, der svarer til bankernes udlånsrente til kassekredit Hvem kan søge Factoring udbydes til de fleste brancher. Enkelte brancher er dog direkte uegnede til factoring, f.eks. entreprisehandel og spedition. Specielt ved eksport kan factoring dog ofte være af stor værdi for en mellemstor virksomhed, som ikke selv har de samme muligheder for hurtigt at indhente oplysninger om kunder, senere at indkræve betaling eller diskutere reklamationer med kunderne, som et factoringselskab kan gennem sine lokale korrespondenter.

7 Side 7 Andre muligheder 3.4. Kontakt På hjemmesiden kan man læse mere om factoring. Se også De to betydende internationale factoring-virksomheder, Factors Chain International og International Factors' Group er repræsenteret i Danmark ved selvstændige selskaber, som samarbejder med andre selskaber i lande. Desuden er der en række danske selskaber. Sydfactoring A/S AL Finans A/S Storegade 18 Edithsvej 2 A 6200 Aabenraa 2600 Glostrup Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside: (se også ) Leasing Fyn & Factoring A/S Postboks 169 Havnegade 19 B 5600 Faaborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: International Factors' Group er repræsenteret ved: Nordea Finans Danmark A/S Coface Danmark A/S Helgeshøj Alle 21 Nygade Taastrup 7430 Ikast Postboks 250 Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside:

8 Side 8 Andre muligheder Factors Chain International er repræsenteret ved: Atradius, Factoring Nordisk Factoring A/S Sluseholmen 8A Teknikerbyen København SV 2830 Virum Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside:

9 Side 9 Kontraktfinansiering Andre muligheder 4. KONTRAKTFINANSIERING 4.1. Formål Der er muligt at opnå finansiering af købekontrakter med ejendomsforbehold. Dette fremgår af lov om kreditaftaler. Der kan ske finansiering af alle større individualiserbare objekter som fx personbiler, maskiner og inventar. Finansieringen kan enten ske som en køberfinansiering, hvor sælgers krav mod køber for betaling af købsummen sælges til et finasnsieringsselskab. Køber skal herefter betale købesummen til fiansieringselskabet. Alternativt kan der der ske en sælgerfinansiering, hvor sælger får et lån i finansieringsselskabet mod at give sikkerhed (håndpant) i kontrakten med køber Lånegrænser og vilkår for lån Lånegrænser aftales individuelt. Løbetiden for kontrakter vil normalt følge pengeinstitutternes praksis for tilsvarende lån. For finansieringen beregnes typisk en rente, der ligger over pengeinstitutternes udlånsrente Administration, finansiering og kontakt Inden anvisning af kontrakter kan finde sted, skal der som hovedregel oprettes en forretningsaftale mellem anvisende pengeinstitut og finansieringsselskabet. Der findes følgende kontraktfinansieringsselskaber: Jyske Finans A/S AL Finans A/S Kastaniehøjvej 2 Edithsvej 2 A 8600 Silkeborg 2600 Glostrup Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside: Nordea Finans Danmark A/S Helgeshøj Allé Taastrup Tlf.: Fax: Hjemmeside:

10 Side 10 Leasing Andre muligheder 5. LEASING 5.1. Formål Ved indgåelse af en leasingaftale kan en erhvervsvirksomhed opnå brugsret til et driftsmiddel mod betaling af en løbende ydelse i en bestemt periode. Der skelnes sædvanligvis mellem to former for leasing, der benævnes henholdsvis operationel leasing og finansiel leasing Indhold Ved operationel leasing udlejer en producent eller sælger sine produkter til brugerne. I disse tilfælde vil udlejeren ofte have påtaget sig vedligeholdelsespligten og en pligt til at udskifte maskinen i tilfælde af nedbrud. Operationel leasing forudsætter derfor sædvanligvis, at udlejeren råder over det nødvendige serviceapparat. Finansiel leasing foreligger i de tilfælde, hvor leasingselskabet indtræder mellem sælger og bruger med det formål, at finansiere brugerens udnyttelse af den pågældende genstand og praktiseres ved, at leasingselskabet køber genstanden kontant og stiller den til disposition for bruger mod betaling af en løbende ydelse. Om leasingselskabet vil gå ind i en leasingkontrakt med en virksomhed afhænger i første række af en økonomisk vurdering af virksomheden. Brugeren må fremlægge alle oplysninger af betydning for en kreditvurdering, herunder normalt regnskaber for de sidste to til tre år samt budgetter. Leasingydelsen fastsættes under hensyntagen til det gældende renteniveau og den kreditrisiko, leasingselskabet påtager sig. Der kan enten aftales en fast periodisk leasingydelse, eller en leasingydelse, der varierer i takt med renteudviklingen. Ud over leasingydelsen skal leasingtager betale forsikringspræmie og vedligeholdelsesudgifter samt moms Kontakt Alle de væsentlige leasingselskaber, hvoraf flere ejes af pengeinstitutter, er i dag medlem af Finans og Leasing, der er en brancheorganisation for leasingselskaber og andre udbydere af andre lignende finansielle ydelser. Finans og Leasing har følgende adresse: Finans og Leasing H.J. Holst Vej 5C, Brøndby Tlf.: Fax: Hjemmeside:

11 Side 11 Leasing Andre muligheder Her skal desuden nævnes leasingselskaber ejet af danske pengeinstitutter: Nordea Finans Danmark A/S Leasing Fyn & Factoring Helgeshøj Alle 21 Bankaktieselskab 2630 Taastrup Postboks 169 Tlf.: Havnegade 19 B Fax: Faaborg Tlf.: Hjemmeside: Fax: Nordania Leasing Hjemmeside: Bregnerødvej Birkerød Jyske Finans A/S Tlf.: Kastaniehøjvej 2 Fax: Silkeborg Tlf.: Hjemmeside: Fax: Hjemmeside: Finans Nord A/S AL Finans A/S Skelagervej 15 Edithsvej 2 A Postboks Glostrup 9100 Aalborg Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside: Nordfyns Finansieringsselskab A/S AB Finans A/S Adelgade 49 Uplandsgade 2, Bogense 2300 København S Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside:

12 Side 12 Leasing Andre muligheder FIH A/S LeasIT Langelinie Allé 43 Postboks København Ø Gladsaxevej 363, 2.sal Tlf.: Søborg Fax: Tlf.: Hjemmeside: Fax: Hjemmeside: Sydleasing A/S Storegade Aabenrå Tlf.: Fax: Hjemmeside: Handelsbanken Finans A/S Vestergade Ikast Tlf.: Fax: mail: Hjemmeside:

13 Side 13 Kontraktfinansiering Andre muligheder 6. KONTRAKTFINANSIERING 6.1. Formål Finansiering af købekontrakter med ejendomsforbehold - jf. lov om kreditaftaler. Herunder kan finansieres alle større individualiserbare objekter som f.eks. personbiler, maskiner og inventar. Finansieringen kan gennemføres som køberfinansiering, hvor sælger fyldestgøres, og de anviste kontrakter transporteres til finansieringsselskabet. Alternativt kan sælgerfinansiering benyttes, hvor sælger får bevilget en diskonteringskredit, og de anviste kontrakter håndpantsættes til finansieringsselskabet Lånegrænser og vilkår for lån Lånegrænser aftales individuelt. Løbetiden for kontrakter vil normalt følge pengeinstitutternes praksis for tilsvarende lån. For finansieringen beregnes en rente, der ligger over pengeinstitutternes udlånsrente Administration, finansiering og kontakt Inden anvisning af kontrakter kan finde sted, skal der som hovedregel oprettes en forretningsaftale mellem anvisende pengeinstitut og finansieringsselskabet. Der findes følgende kontraktfinansieringsselskaber: Jyske Finans A/S AL Finans A/S Kastaniehøjvej 2 Edithsvej 2 A 8600 Silkeborg 2600 Glostrup Tlf.: Tlf.: Fax: Fax: Hjemmeside: Hjemmeside: Nordea Finans Danmark A/S Helgeshøj Allé Taastrup Tlf.: Fax: Hjemmeside:

14 Side 14 Grundejernes Investeringsfond Andre muligheder 7. GRUNDEJERNES INVESTERINGSFOND 7.1. Formål Investeringsfonden har gennem sin udlånsvirksomhed mulighed for at finansiere moderniserings- og vedligeholdelsesarbejder af private udlejningsejendomme (A-lån). Endvidere kan der ydes lån til bevaringsværdige ejendomme (B-lån). Lån kan ydes til ejendomme, der enten har eller har haft en lovpligtig konto i Grundejernes Investeringsfond (GI) vedrørende hensættelser til vedligeholdelse/moderniseringer Indhold For A-lån kan GI belåne 90% af den samlede anlægsudgift (dvs. hånværkerudgifter og omkostninger), mens det for B-lån er 100 pct. GI kan kan maksimalt tilbyde et lån på 8 mio. kr. Lånet skal have pantsikkerhed i ejendommen inden for 85 pct. af, hvad der efter GI's skøn er ejendommens markedsværdi efter arbejdets færdiggørelse. Fra låntagers side kan lånet til enhver tid indfries helt eller delvist uden varsel til pari. Fra GI's side er lånet uopsigeligt bortset fra tilfælde med misligholdelse eller i tilfælde af tvangsauktion Administration, finansiering og kontakt Få mere information mht. ansøgning, lånevilkår, m.v. på Grundejernes Investeringsfond's hjemmeside: Henvendelse kan ske til Grundejernes Investeringsfond (GI) Ny Kongensgade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside:

15 Side 15 Iværksættere Andre muligheder 8. IVÆRKSÆTTERE 8.1. Formål Der er i offentligt regi etableret forskellige tilskuds- og rådgivningsordninger for iværksættere. På er der en oversigt over de lokale og regionale kontaktpunkter for iværksættere. Disse har blandt andet til opgave at rådgive virksomhederne om, hvordan de i den konkrete situation bedst bruger de offentlige ordninger. Endvidere vil de kunne informere om en række andre foranstaltninger i lokalområdet. En anden vigtig kilde til kapital og vejledning er offentlige og private venture- og udviklingsselskaber, der investerer i nystartede eller relativt nye virksomheder i form af relativt langfristet kapital. Desuden bidrages ofte med rådgivning igennem investeringen. En liste over venture- og udviklingsselskaber findes i Finansrådets Iværksætterguide på hvor også yderligere oplysninger vedrørende iværksættere er tilgængelige. Derudover findes der også såkaldte Business Angels, som indskyder risikovillig kapital og engagement i nystartede virksomheder/idéer. For yderligere information henvises igen til ovennævnte Iværksætterguide. Direkte link til nærmere beskrivelse af Business Angels samt venture- og udviklingsselskaber; se ering Der er også etableret en række private fonde med det formål at fremme opstart af nye virksomheder, udvidelse af eksisterende produktion og/eller udvikling af nye produkter, gennem legater, tilskud, ansvarlige lån m.v. Nedenfor nævnes blot nogle af de væsentligste af disse fonde Nordea Iværksætterfond Med det formål at støtte dansk kreativitet og idérigdom i håb om at oprette flere danske arbejdspladser og styrke eksporten, yder Fonden støtte til udvikling, patent- og anden retsbeskyttelse, markedsføring og produktion af forretningsideer. Støtten ydes til enkeltpersoner samt nystartede virksomheder, der ejes helt eller delvist af iværksætteren. Støtten ydes i form af kaution for lån (herunder ansvarlig lånekapital) ydet af Nordea Bank Danmark A/S på fordelagtige vilkår til formål omfattet af ovennævnte beskrivelse. Kautionen udgør maksimalt kr. i det enkelte engagement.

16 Side 16 Iværksættere Andre muligheder Se mere på iværksætterfondens hjemmeside på nedenstående link: d/ html Henvendelse sker til Nordea Iværksætterfond Christiansbro Strandgade 3 Postboks København C Tlf.: Hjemmeside: Christian Nielsens Fond Fonden har til formål at yde støtte til dansk industriel og teknologisk udvikling blandt andet ved at støtte opfindere eller fabrikanter ved udnyttelse af opfindelser eller andre tekniske fremskridt, eller til igangsætning af nye produktioner af betydning for dansk industri. Støtten ydes til enkeltpersoner, firmaer og institutioner i form af tilskud eller lån på op til kr. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Christian Nielsens Fond Strandmøllen Industrigas A/S Strandvejen Klampenborg Tlf.: Fax: Hjemmeside: E.R. Rasmussens Fond Fonden har til formål at hjælpe eller støtte anerkendelsesværdige foretagender eller gennemføre nyttige opfindelser inden for handel, håndværk, industri, landbrug, gartneri og fiskeri. Støtten ydes i form af rentelettede lån uden sikkerhedsstillelse til firmaer, institutioner og enkeltpersoner. Lån kan andrage op til kr. Fonden disponerer over ca. 1 mio. kr. årligt. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

17 Side 17 Iværksættere Andre muligheder E.R. Rasmussens Fond Gorrissen Federspiel Kierkegaard Advokater H.C. Andersens Boulevard København V Tlf.: Hjemmeside: Thomas B. Thriges Fond Fonden yder støtte til formål, der er til gavn for dansk erhvervsliv, fortrinsvis industri og håndværk, og fonden har blandt andet følgende to formål: At fremme videnskabelige og uddannelsesmæssige formål, der af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivets trivsel. At støtte til institutioner, foretagender eller personer, hvis virksomhed af fondsbestyrelsen skønnes at have betydning for erhvervslivet. Endvidere kan lovende projekter med industrielt/kommercielt perspektiv komme i betragtning. Støtten ydes i form af tilskud, garanti eller lån. Fonden råder over mio. kr. årligt. Se mere på fondens hjemmeside: Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Thomas B. Thriges Fond Vasekær Herlev Tlf.: Laurits Andersens Fond Fonden har til formål at fremme dansk handel og industri. Støtten ydes i form af tilskud på op til kr. Fonden disponerer over ca. 1 mio. kr. årligt. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Laurits Andersens Fond Holmens Kanal København K Tlf.:

18 Side 18 Iværksættere Andre muligheder 8.7. Ansøgning Ved ansøgning hos ovenstående fonde eller hos andre finansieringskilder er det vigtigt at have udarbejdet en forretningsplan, der kan sendes sammen med ansøgningen. En forretningsplan er en tydelig og kortfattet beskrivelse af de vigtigste aspekter, der har indflydelse på den kommende virksomhed. Planen samler de overvejelser og erfaringer, der er bearbejdet i processen med at skabe den kommende virksomhed. I Iværksættermappen på Finansrådets hjemmeside beskrives, hvilke emner der bør behandles i virksomhedens forretningsplan. Yderligere information vedrørende ansøgningsprocedurer som iværksætter kan ligeledes findes i Iværksætterguiden på Finansrådets hjemmeside, hvor der også er yderligere links til vejledninger og ordninger. Klik på nedenstående link for at komme direkte til iværksættermappen:

19 Side 19 Energiforskning Andre muligheder ENERGIFORSKNING 8.8. indhold Det offentlige støtter energiforskningen gennem flere forskellige programmer og ordninger, der omfatter et bredt spektrum, som spænder fra ren forksning til udvikling, innovation og demonstration. På hjemmesiden findes der en oversigt over forskellige ordninger, programmer og projekter indenfor energiforsknings-området, der dækker både Danske og Nordiske ordninger, samt ordninger fra EU. Nedenfor nævnes nogle af disse programmer og ordninger 8.9. Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, (der afløser det tidligere Energiforskningsprogram), støtter udvikling og demonstration af nye energiteknologier. Læs mere på programmets hjemmeside: Henvendelse kan ske til energistyrelsen Energistyrelsen Amaliegade København K Tlf.: Fax: Hjemmeside: Miljøvenlige Elproduktionsmetoder Formålet med programmet er at støtte forskning og udvikling (F&U) inden for systemforhold, transmission og distribution samt udnyttelse af miljøvenlige elproduktionsteknologier, såsom solenergi og brændselsceller. Læs mere på og

20 Side 20 Andre muligheder Henvendelse kan ske til energinet.dk, der administrerer forskningsprogrammet Energinet.dk Tonne Kjærsvej Fredericia Tlf: Hjemmeside: Energieffektivisering Brancheorganisationen Dansk Energi administrerer et program for forskning og udvikling i effektiv energianvendelse, hvor virksomheder m.fl. kan få tilskud til forsknings- og udviklingsprojekter, som fører til mere effektiv energianvendelse hos forbrugerne. Støtteordningen finansieres af de såkaldte PSO-midler (Public Service Obligations, offentlige service forpligtelser), som opkræves hos forbrugerne. Læs mere på hjemmesiden: Henvendelse kan ske til Dansk Energi: Dansk Energi Rosenørns Allé Frederiksberg C Tlf.: Hjemmeside: Strategisk Forskning i Bæredygtig energi og miljø Den strategiske satsning inden for vedvarende energi skal styrke vidensgrundlaget inden for områderne; vindkraft, bioenergi, solceller, brændselsceller og energibesparende teknologier, og hvor der findes fagligt stærke forskningsmiljøer på internationalt niveau. Forskningen kan inddrage såvel tekniske, miljømæssige, sundhedsmæssige, samfundsmæssige, økonomiske som politiske aspekter. Forskningen skal være grundlagsskabende og styrke videngrundlaget for vedvarende energi. Ordningen hører under Det Startegiske Forskningsråd, og administreres af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Læs mere på hjemmesiden:

21 Side 21 Andre muligheder Henvendelse kan ske til: Forsknings- og innovationsstyrelsen Bredgade København K Tlf.: Hjemmeside:

22 Side 22 Kautions-/garantiforsikring Andre muligheder 9. KAUTIONS-/GARANTIFORSIKRING 9.1. Formål Kautionsforsikring, der også kaldes garanti- eller kreditorforsikring, er ikke en direkte finansieringsmulighed, men som navnet antyder, en garantiordning. Kautionsinstitutterne stiller garantier for lån og kreditter ud fra aktuelle planer, de foreliggende regnskaber, budgetter og den sikkerhed, der kan tilbydes. Garantien udstedes for, at låntager er i stand til at betale långiver i overensstemmelse med lånevilkårene. Kautionsinstitutterne hæfter oftest som selvskyldnerkautionist for låntagers forpligtelser. Hvilket indebærer, at långiver kan gå direkte til kautionsinstituttet for at få pengene, såfremt låntager misligholder sine forpligtelser. Kautionsforsikring indgår som et nødvendigt led i en lang række af erhvervslivets økonomiske engagementer. Kautionsforsikring kan forekomme i næsten alle erhvervsmæssige låne- og handelsforhold, hvor risiko søges elimineret, eller hvor garanti kan give bedre kreditbetingelser i ind- og udland. Flere danske forsikringsselskaber har specialiseret sig i kautionsforsikring. De fleste garantier vil dog også kunne stilles af et pengeinstitut. Blandt de oftest forekommende former for garantier kan nævnes: Garanti for lån og kreditter. Garanti for arbejder og leverancer. Debitorforsikring. Underslæbsforsikringer. Toldgaranti for henstand med betaling af afgifter Executorforsikring Nedenfor er nævnt nogle af de forskellige typer af garantier 9.2. Entreprenørgarantier Arbejdsgaranti - Kautionsinstituttet kan stille garanti over for bygherren eller for underentreprenøren over for hovedentreprenøren. Den kan dække bygherrens tab, hvis entreprenøren ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser, herunder især fordyrelser og meromkostninger ved færdiggørelse, hvis arbejdet ikke er afleveret. Hvis arbejdet er afleveret, kan garantien dække udbedring af mangler, der konstateres i afhjælpningsperioden (normalt et år efter arbejdets færdiggørelse). Forskudsgaranti: Der kan stilles garanti, hvor bygherren yder entreprenøren en forskudsbetaling, inden der er foretaget leverance. Garantien stilles typisk for hele det forudbetalte beløb incl. moms. Hvis entreprenøren går konkurs inden leverancen, får bygherren det forudbetalte beløb tilbagebetalt under garantien.

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ansvarlig lånekapital til små og mellemstore virksomheder mv.) 1 I lov om Vækstfonden, jf. lovbekendtgørelse nr. 549 af 1. juli 2002, som ændret senest

Læs mere

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Indholdsfortegnelse Hvem er NRGi Finans........................ 3 Finansiering er en god ide.................... 4 Finansieringstyper..........................

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012

Finansiering med Vækstfonden. Stig Poulsen 29. november 2012 Finansiering med Vækstfonden Stig Poulsen 29. november 2012 Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 4.100 danske virksomheder Samlet tilsagn på 11,4 mia. kr. Direkte

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Ejerskab og finansiering

Ejerskab og finansiering Ejerskab og finansiering Oversigt og eksempler Overblik Ejerskab og finansiering er et spørgsmål om at optimere: Økonomiske parametre: Skat, renter, udgifter Organisatoriske opgaver: Regnskaber, rapportering

Læs mere

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann

Vækstfonden. Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden Thomas Stendys Hoffmann Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i 3.700 danske virksomheder for et samlet tilsagn

Læs mere

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011

Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden Kompetence Forum Bornholm, 30. marts 2011 Vækstfonden skaber vækstvirksomheder Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret vækst i mere end 4.200 danske virksomheder

Læs mere

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER

ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER ERHVERVSDRIVENDE VIRKSOMHEDER OG SELSKABER I. HÆFTELSESFORMER 1. Indledning De fleste erhvervsvirksomheder leverer varer og tjenesteydelser på kredit, bortset fra visse detailforretninger, der sælger til

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout

Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering. - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Fremskaffelse af finansiering og sammensætning af finansiering - En udfordring i dagligdagen? Title Layout Finansiering - en mangelvare? Oles Smedeforretning A/S Uvildig finansiel rådgivning V/Per Hovmarkkjh

Læs mere

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING

Hvad er leasing? Lad dine penge arbejde. kort fortalt. Fuldt skattefradrag LEASING Leasing kort fortalt Lad dine penge arbejde Læs side 6 Fuldt skattefradrag Læs side 8 Hvad er leasing? Med leasing køber du brugsretten til udstyr og binder derfor ingen penge. Læs side 2 LEASING IT /

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

finansiering af iværksættere

finansiering af iværksættere Vækstfonden finansiering af iværksættere Væksthus Midtjylland Onsdag 9. december v/ Rolf Kjærgaard Vækstfonden Vi er en statslig investeringsfond Vi er med til at skabe flere nye vækstvirksomheder gennem

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Folketingets Erhvervsudvalg

Folketingets Erhvervsudvalg Erhvervsudvalget 2010-11 L 181 Bilag 1 Offentligt Folketingets Erhvervsudvalg ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTEREN 30. marts 2011 ØKONOMI- OG Vedlagt fremsender jeg til udvalgets orientering høringsnotat samt

Læs mere

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 49 Folketinget 2012-13 49 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 4. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at Vækstfondens adgang

Læs mere

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån

Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Bedre muligheder for Vækstkaution og Kom-i-gang-lån Antal Vækstkautions-tilsagn i forhold til regionernes aktive virksomheder Nordjylland 19 pct. af VK-tilsagn 9 pct. af virksomhederne (11%) Midtjylland

Læs mere

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget.

NOTAT. Økonomi- og Erhvervsministeriet har pr. 21. marts 2011 modtaget 33 høringssvar, hvoraf 8 har haft bemærkninger til forslaget. NOTAT 23. marts 2011 11/00060-20 /cni-dep Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen) 1. Indledning

Læs mere

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture

Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture Hvad er Vækstfonden? Danish Biometrics netværksmøde 14. juni 2012 VF Venture 20. juni 2012 / side 1 Jakob Fuhr Hansen - bio Jakob Fuhr Hansen Karriere 2011- Vækstfonden, Investment Director 2009-2011 Go

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen

Finansiering med Vækstfonden. Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Finansiering med Vækstfonden Thy Erhvervsforum 23. maj 2013 v/jørgen Kristensen Agenda Kort om Vækstfonden To store udfordringer Finansieringsløsninger Sådan kommer du i gang Agenda Kort om Vækstfonden

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard

Finansiering med Vækstfonden. Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Finansiering med Vækstfonden Ringsted Kongrescenter 16. november 2011 v/vicedirektør Rolf Kjærgaard Vækstfonden bidrager til vækst Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har medfinansieret

Læs mere

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse

Læs mere

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn

Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole. 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn Vækstfonden Finansiering af Selvejet Gråsten Landbrugsskole 5. marts 2012. v/kautionschef Anker Bruhn ABR@VF.DK Vækstfonden bidrager til vækst Statslig investeringsfond Medfinansieret vækst i 3.700 danske

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 55 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 55 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Hub North. Den 30. November 2010

Hub North. Den 30. November 2010 Hub North Den 30. November 2010 AAU s Fundraising og Projektledelseskontor Jane Tymm-Andersen Jet@adm.aau.dk Fundraising & Projektledelseskontor Giver assistance i forbindelse med udarbejdelse af projektansøgninger,

Læs mere

Det danske marked for venturekapital

Det danske marked for venturekapital 21 Det danske marked for venturekapital UDVIKLINGEN PÅ DET DANSKE VENTUREMARKED Venturekapital er risikovillige og langsigtede investeringer i unoterede virksomheder med et betydeligt udviklingspotentiale.

Læs mere

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken

Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken Lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter og andre initiativer i kreditpakken 1 Introduktion Den 10. oktober 2008 vedtog folketinget lov om finansiel stabilitet, der introducerer en garantiordning

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Bilag nr. 9.1 Finansiel strategi Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27-05-2010 Sagsid.: Version nr.: 1 Ikrafttrædelses dato: 1. oktober 2009 OVERORDNET MÅLSÆTNING...3 FINANSIERING...4

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen

Kapitalindeks Risikovillig kommerciel finansiering. Ole Bruun Jensen Kapitalindeks 2017 - Risikovillig kommerciel finansiering Ole Bruun Jensen Danske SMV er hentede ca. 2,5 mia. kr. i risikovillig kommerciel finansiering i 2015 Risikovillig kommerciel finansiering i 2015

Læs mere

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012.

Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13. Afgjort den 13. december 2012. Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. Aktstykke nr. 54 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 54 Erhvervs- og Vækstministeriet. København, den 7. december 2012. a. Erhvervs- og Vækstministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Klar til Bygge- og Anlægsopgaver. 16. september 2014

Klar til Bygge- og Anlægsopgaver. 16. september 2014 Klar til Bygge- og Anlægsopgaver 16. september 2014 1 16. september 2014 Hvem er vi Tryg Garanti er den største garantileverandør i Danmark Primært fokus på kunder i bygge- og anlægsbranchen og den ordreproducerende

Læs mere

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012

Alternativ finansiering med Vækstfonden. v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Alternativ finansiering med Vækstfonden v/erhvervschef Anders Chr. Andersen Børssalen den 12. november 2012 Agenda Om Vækstfonden Aktivitetsniveau i VF Lån og kautioner Målgrupper for finansiering med

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

Fordringer som finansieringsgrundlag

Fordringer som finansieringsgrundlag Fordringer som finansieringsgrundlag Morten Krogsgaard, partner, bank, børs og rekonstruktion, Bech-Bruun Oversigt over de næste 5 minutter 1. Indledning til finansieringsformerne. Factoring og fakturabelåning

Læs mere

Finansiering med Vækstfonden

Finansiering med Vækstfonden Finansiering med Vækstfonden Lån og kautioner Henrik Holst Elstrøm & Michael Eg Vejle, den 18. december 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan gør vi Sådan kommer

Læs mere

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder:

Introduktion. Oversigt over tiltagene. Udviklingspakken kan opdeles i tre områder: 2. marts 2012 J.nr.: 244106 UDVIKLINGSPAKKEN NU PÅ PLADS (BANKPAKKE V) Introduktion Den 2. marts 2012 har regeringen samt V, DF, K og LA indgået aftale om en såkaldt Udviklingspakke. Udviklingspakken skal

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag

Forslag. Lov om ændring af lov om Vækstfonden (Ændring af Vækstfondens formål samt tilpasning af vækstkautionsordningen.) Udkast til lovforslag Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 186 Offentligt Udkast til lovforslag Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om Vækstfonden

Læs mere

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22.

Derudover kan der etableres et pantebrev. Sikringsakten er tinglysning jf. TL 1. Pantebrevet håndpantsættes jf. GBL 22. Opgave 1.1 Ved besvarelsen af opgaven skal den studerende kunne identificere de muligheder, der findes for stiftelse af sikkerheder og hvilke sikringsakter dette kræver. Det er muligt, at etablere sikkerhed

Læs mere

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik

Syddjurs Kommunes. Leasingpolitik 1 of 5 Bilag 11.1. Syddjurs Kommunes Leasingpolitik Syddjurs Kommunes Leasingpolitik 2 of 5 1. Formål Formålet med retningslinierne er at sikre, At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM

BOLIG BYG NY ELLER BYG OM BOLIG BYG NY ELLER BYG OM Her kan du få råd om dit byggeprojekt uanset om du skal bygge nyt eller bygge om. 116/07 14.05.2013 Mange af vores kunder vælger at bygge eget drømmehus eller at ændre væsentligt

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF

Finansiering af international vækst med EKF. 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Finansiering af international vækst med EKF 29. April 2013, Århus Pavlina Zhivkova Ivanova, Underwriter, SMV & Klima, EKF Om EKF SLIDE 2 SLIDE 3 Hvem er vi? Danmarks Eksportkreditfond 90 års erfaring Ejet

Læs mere

Vækst Jammerbugt Invest A/S

Vækst Jammerbugt Invest A/S Vækst Jammerbugt Invest A/S Forretningsbeskrivelse (Selskabets navn forventes at blive Vækst Jammerbugt Invest A/S. Indtil registrering m.v. vil navnet i denne forretningsbeskrivelse fortsat være Fonden

Læs mere

Ydelse af økonomisk bistand

Ydelse af økonomisk bistand Selskabsret Kapitalselskaber v/advokat Nicholas Liebach Ydelse af økonomisk bistand (aktionærlån/selvfinansiering) Lektion 8 WWW.PLESNER.COM Dagens program Ydelse af økonomisk bistand Økonomisk bistand/aktionærlån

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Samhørighedsfonden 2 , medfinansieret af Samhørighedsfonden, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i at styrke den økonomiske, sociale og territoriale

Læs mere

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed

Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed Ejerskifte Finansier din kommende virksomhed vfl.dk På de følgende sider bliver du guidet igennem: 1. Hvilken etableringsform er optimal for dig? 2. Hvad er den potentielle virksomhed værd? 3. Hvilke finansieringsløsninger

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

Eksport Kredit Fonden

Eksport Kredit Fonden Eksport Kredit Fonden - garantier og finansiering i en international krisetid Dansk Industri, den 21. april 2009 Henrik G. Welch, Afdelingsdirektør Agenda Eksport Kredit Fonden Mission, nøgletal og hvad

Læs mere

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør

Future Greenland Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Velkommen Future Greenland 2017 Mandag den 8. maj 2017 Hans Jørgen Østergaard, Erhvervskundedirektør Agenda Hvorfor Vækstfonden? Hvem kan vi finansiere? Hvad kan vi finansiere? Hvad lægger vi vægt på?

Læs mere

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn

Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom. Ved Cecilie Rust og Torben Schøn Kommuners lånoptagelse og garantistillelse ved kontrakter om fast ejendom Ved Cecilie Rust og Torben Schøn 2 Dagsorden Velkomst Introduktion Regulering af kommunernes låntagning Lånebekendtgørelsen Låneadgang

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014

Vækstfonden. Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Vækstfonden Landbrugskundedirektør Palle Christiansen MAJ 2014 Agenda Kort om Vækstfonden Hvem kan vi finansiere Det hjælper vi med Sådan kan ejerskifter finansieres Sådan kommer du i gang 7. maj 2014

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Indlæg om finansiering. Ved Morten Refsgaard Bankpartner ApS

Indlæg om finansiering. Ved Morten Refsgaard Bankpartner ApS Indlæg om finansiering Ved Morten Refsgaard Bankpartner ApS Aftenens emner 1. Betaler du den rette rente? 2. Hvad skal der til for at skifte bank? 3. Hvordan servicere man banken bedst muligt? 4. Hvad

Læs mere

12 undersøgelse af Greenland Venture A/S

12 undersøgelse af Greenland Venture A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-011541 15-06-2012 12 undersøgelse af Greenland Venture A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S O Q A R F I K F O

Læs mere

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab

Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Problemer og barrierer Projekter der helt eller delvist finansieres gennem optimeringer, energibesparelser og reduktion af vandtab Af Carsten MøllerM 22 august 2011 Det Globale Vandmarked Den globale vandindustri

Læs mere

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1

Bilag om markedet for risikovillig kapital 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Dato: 12. januar 26 Bilag om markedet for risikovillig kapital

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 NOTAT Marts 2016 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2016 Den økonomiske status for bankpakkerne viser aktuelt et afrundet overskud på 18 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Socialfond , medfinansieret af Den Europæiske Socialfond, er en bæredygtig og effektiv måde at investere i vækst og udvikling af mennesker og

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter.

Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/ Ministeren bedes oversende et eksemplar af Fiskeribankens vedtægter. Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 24 Spørgsmål 12 Offentligt Folketingets Finansudvalg København, den 17. januar 2006 Sag: 369/173345 Folketingets Finansudvalg har i skrivelse af 3. januar 2006 ad

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12.

Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk. 12. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Fuldmægtig Christian Turley Pr. email: ministerbetjening@ftnet.dk, cht@ftnet.dk 12. august 2013 Høring af udkast til lovforslag om ændring af lov om

Læs mere

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER

LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER LÆGERNES PENSIONSBANKS BASISINFORMATION OM VÆRDIPAPIRER - IKKE KOMPLEKSE PRODUKTER Indledning Lægernes Pensionsbank tilbyder handel med alle børsnoterede danske aktier, investeringsbeviser og obligationer

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden

Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. Ejendomsmæglervirksomheden Rådgivningsaftale Sagsnr.: KOBERRADGIVNING Dato: 05-04-2015 Nedenfor anførte parter har indgået følgende aftale om rådgivning vedrørende køb/salg af fast ejendom. 1. Parterne Kunden Kunden Navn: Adresse:

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter - 1. halvår 2014 CVR-nr. 32 77 66 55 Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt

Læs mere

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på:

Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Vigtige tilskudsordninger for dansk gartneri Nedenfor er vist en oversigt over nogle af de vigtigste garanti- og støtteordninger for dansk gartneri med fokus på: Udvikling, demonstration, netværk mv. Investeringer,

Læs mere

Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse

Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse Kromann Reumert Att.: Jacob Høeg Madsen Sundkrogsgade 5 2100 København Ø 6. juni 2017 Afgørelse om Gadbjerg Hjælpeforenings modtagelse af indlån 1. Afgørelse Iben Have Thomsen, repræsenteret ved advokat

Læs mere

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER

PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER Slide 1 PENGE TIL UDVIKLING AF NYE ENERGITEKNOLOGIER 22. januar 2015 Industriens Hus Flemming G. Nielsen, sekretariatschef EUDP Slide 2 DISPOSITION Energipolitikken sætter rammen Energiteknologi en dansk

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer.

Aftale om depot og handel med værdipapirer. indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Aftale om depot og handel med værdipapirer Navn Adresse CPR-nr. XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX-XXXX indgår her en aftale med Danske Bank (herefter banken) om depot og handel med værdipapirer. Stamoplysninger

Læs mere

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter

fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne Finansieringsinstrumenter fremgang med ESIF finansieringsinstrumenter Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne , medfinansieret af Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, er en bæredygtig

Læs mere

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Beslutningsforslag nr. B 58 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af Frank Aaen (EL) og Johanne Schmidt-Nielsen (EL) Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke H af

Læs mere

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015

NOTAT. Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 NOTAT Marts 2015 Økonomisk status på bankpakkerne - Marts 2015 Den økonomiske status på bankpakkerne er aktuelt et overskud på ca. 16 mia. kr. Beregningen bygger på allerede realiserede udgifter og indtægter

Læs mere

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET:

Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Global standard, lokal ekspertise OM FIRMAET: Carsted Rosenberg LLP Advokatfirma er et internationalt arbejdende advokatfirma med kontorer i København og Frankfurt am Main med stærke internationale relationer.

Læs mere