virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider"

Transkript

1 virksomhedsguide bankrelationer og finansiel styring i krisetider

2 DANSK ERHVERV Indhold 03 Relationen til banken under ændrede kreditvilkår 07 Hvis likviditeten strammer for alvor 07 Sikkerhedsstillelse og låneklausuler 10 Kapitalstruktur og alternative låneformer SIDE 02

3 VIRKSOMHEDSGUIDE I KRISETIDER Bankrelationer og finansiel styring i krisetider Den økonomiske krise har ramt dansk erhvervsliv bredt og har blandt andet medført, at virksomhederne må være særlig opmærksomme på deres finansielle styring og forholdet til banken. Denne guide giver dig nogle gode råd til at pleje forholdet til banken og tilrettelægge den finansielle styring. Guiden retter sig mod virksomheder, som er i daglig drift, og som oplever virkningerne af den økonomiske krise. Guiden er udarbejdet i et samarbejde mellem Foreningen af Statsautoriserede Revisorer, Foreningen af Registrerede Revisorer, Finansrådet og Dansk Erhverv. Relationen til banken under ændrede kreditvilkår Mange virksomheder oplever, at bankerne har skærpet kreditgivningen som konsekvens af den økonomiske krise. I nuværende situation kan det betale sig at være særlig opmærksom på bankernes tankegang og egen håndtering af virksomhedens bankforbindelse, således at man som virksomhed bedst navigerer og får dækket sine behov hos banken. Hvad har bankerne fokus på? Virksomhedens rating hos banken får betydning for lånemuligheder/kreditværdighed og rentesatser. > Faktorer bag bankens kreditvurdering: Regnskabstal (overskud, omsætning, investeringsafkast, gæld og egenkapital), situationen på virksomhedens marked, leverandører, ledelsen og bestyrelsens kompetencer. Banken ser særligt på: > Er der et ændret behov for sikkerhedsstillelser? > Bakker ejerkredsen op om virksomheden? SIDE 03

4 DANSK ERHVERV > Er der tæt samarbejde mellem virksomhed, rådgivere og bank? > Viser virksomheden handlekraft i forbindelse med krisen? > Lægger virksomheden solide planer og budgetter og følges de op? > Bruger virksomheden andre banker? > Hvad bankens risiko er i forhold til de modtagne sikkerhedsstillelser? > Hvad er sandsynligheden for konkurs? > Hvad er bankens tab ved en konkurs? Banken ser også efter faresignaler. Disse kan være: > Forsinkede regnskaber. > Ekstraordinære kontoovertræk, som ikke er aftalt med banken. > Ændringer i virksomhedens aktivitetsniveau eller performanceindikatorer. Løbende kontakt til bankerne er mere nødvendig end nogensinde Det er en god ide at pleje sit forhold til banken og tage løbende kontakt også selvom virksomhedens situation ikke er ændret. Virksomhedsguide: > Kontakt din bank og rådgivere med henblik på at afklare, hvor ofte de ønsker at høre fra dig og eventuelt mødes. > Tilbyd at fremsende kvartalsvise eller månedlige balancer. Disse kan tjene som løbende orientering om virksomhedens drift og er ressourcebesparende sammenlignet med månedlige møder. > Aftal hvilke og omfanget af fremadrettede informationer banken gerne vil modtage løbende (f.eks. oplysninger om nye kunder, leverandører, ordrer mv.). > Informér og aftal altid med banken på forhånd, når der må forudses likviditetsovertræk. > Sørg for at lægge solide, realistiske budgetter og planer. Informér straks banken, hvis der opstår negative afvigelser. SIDE 04

5 VIRKSOMHEDSGUIDE I KRISETIDER Mødet med banken Mødet med banken bør allerede starte i virksomheden med god forberedelse. Forberedelse kan være afgørende for, om mødet med banken er positivt og fører til resultater. Forberedelserne må tage udgangspunkt i, om formålet er at informere og drøfte den løbende drift, eller om mødet har et særligt formål, f.eks. nye investeringer. Forberedelse til ordinært møde: Virksomhedsguide: > Formuler dit formål med mødet i banken. > Inddrag eventuelt din revisor forud for mødet. Relevante dokumenter til brug ved mødet i banken: > Forretningsplaner virksomhedens idé, eventuelt med supplerende SWOTanalyse. > Regnskaber (seneste årsregnskab, evt. kvartalsregnskab og regnskabsudkast). > Resultat-, balance- og likviditetsbudget opgjort på månedsbasis. SIDE 05

6 DANSK ERHVERV > Risikoanalyse: Hvordan ser markedet ud, og i hvor høj grad er virksomheden afhængig af samarbejdspartnere og leverandører. > Beskriv og dokumenter grundigt formålet med finansieringen og finansieringsbehovet set i forhold til virksomhedens samlede økonomi. > Foretag grundige kalkulationer i forbindelse med investeringer. En erklæring fra virksomhedens uafhængige revisor vil kunne bidrage til at forøge pålideligheden af de informationer, der fremlægges i banken. Alt efter aftale og informationernes art kan revisor i sine erklæringer udtale sig med høj eller begrænset sikkerhed om informationernes kvalitet. Revisor kan også yde assistance eller udføre aftalte arbejdshandlinger vedrørende de informationer, der fremlægges i banken, hvilket også forøger dokumenternes pålidelighed. Det er generelt en god ide at tænke langsigtet i dialogen med banken. Derfor bør refinansiering af lån indledes i god tid. Endvidere er det værd at huske på, at virksomhedens aftale med banken løbende kan tages op, og at virksomheden med fordel kan gennemgå og forhandle ydelser og generelle bankvilkår, herunder renter og gebyrer. SIDE 06

7 VIRKSOMHEDSGUIDE I KRISETIDER Hvis likviditeten strammer for alvor I øjeblikket oplever nogle virksomheder deres situation forandre sig, og behovet for likviditet øges. Virksomhedsguide: > Kontakt og informér rådgivere og bank hurtigst muligt, hvis likviditetsbehovet øges. > Analysér årsager til og muligheder i den nye situation. Revidér forretningsplaner samt risikoanalyse, og opstil eventuelt likviditetsbudget på uge- eller dagsbasis. Vær realistisk om virksomhedens fremtidsmuligheder. > Overvej likviditetsforbedrende tiltag: Eksempelvis via nedbringelse eller belåning af varelagre og debitorer, leasing, outsourcing eller strammere debitor- og kreditorstyring. > Overvej muligheder for tilbagesøgning af moms og for meget betalte aconto selskabsskatter. > Overvej udgifts- og investeringsstop. > Overvej salg af aktiver for at fremskaffe likviditet. Sikkerhedsstillelse og låneklausuler I forbindelse med et øget behov for kredit hos banken vil der ofte være et supplerende behov for sikkerhedsstillelse fra virksomhedens side, ligesom banker stadig oftere stiller krav om øget brug af kreditretlige covenants. Virksomheden bør overveje, hvilke fordele og ulemper ved de enkelte sikkerhedsstillelser og covenants, der er mest acceptable i virksomhedens situation. Se de mest anvendte typer i nedenstående skema. SIDE 07

8 DANSK ERHVERV Type Beskrivelse Virksomhedspant Virksomheden kan ved at anvende et skadesløsbrev underpantsætte, hvad virksomheden ejer og fremtidig erhverver af nærmere bestemte kategorier af aktiver. Virksomhedspantet anvendes primært på debitorer og varelagre, men kan også anvendes på visse andre aktiver. Fordringspant Virksomheden kan ved at anvende et skadesløsbrev underpantsætte virksomhedens udestående og fremtidige debitorer, der stammer fra salg af varer og tjenesteydelser. Kaution og støtteerklæringer Ved kaution består sikkerheden i, at en anden person eller virksomhed (kautionisten) indestår for, at skyldneren opfylder forpligtelsen over for kreditor. Ved støtteerklæringer påtager løftegiver sig ikke at indestå for opfyldelsen af en fordring, men afgiver et løfte om at sikre, at virksomheden kan indfri kreditten. Låneklausuler (kreditretlige covenants, financial covenants) Findes i mange forskellige låneaftaler og i mange afskygninger. Grundlæggende en erklæring fra virksomheden i låneaftalen om begrænsninger i f.eks. udbytte, kapitalnedsættelse, ændring i ejerforhold, investeringer, retten til at optage andre lån eller sikkerheder mv. Ofte bliver der stillet krav til f.eks. egenkapitalens størrelse eller virksomhedens soliditet. SIDE 08

9 VIRKSOMHEDSGUIDE I KRISETIDER Fordele Ulemper Virksomheden (pantsætter) har adgang til at udskille pantsatte aktiver som led i regelmæssig drift af virksomheden uden at panthavers (bankens) medvirken er krævet. Virksomheden sikrer, at låneforholdet bliver opretholdt. Muligheder for reduktion af rente. Mulighed for genforhandling og eventuelt bortfald af tidligere stillede personlige kautioner og sikkerhedsstillelser i ejerkredsen. Udvidelse af finansieringen i kraft af den øgede sikkerhed. En væsentlig nedbringelse af pantets værdi (f.eks. varelagret), som ikke er forretningsmæssigt begrundet, vil være i strid med reglen om regelmæssig udskillelse. Omkostningerne ved at etablere pantet (1,5 % tinglysningsafgift på underliggende skadesløsbrev). Begrænset mulighed for at kunne gennemføre en rekonstruktion af virksomheden i en senere krise-situation som følge af få ubehæftede aktiver. Der opstår en ubalance mellem bankens og virksomhedens interesser i krisesituationen. Leverandørreaktioner i konsekvens af sikkerhedsstillelsen. Fordringspant er et alternativ til factoring, men hvor den administrative del er væsentligt reduceret ved fordringspant. Desuden opnås, at debitor ikke får underretning af den indgåede ordning, idet panthaveres stilling i stedet sikres ved tinglysning. Samme som ovenfor under virksomhedspant. Sikring af låneforholdets opretholdelse. Muligheder for reduktion af rente. Udvidelse af finansieringen i kraft af den øgede sikkerhed. Ved kaution er der solidarisk hæftelse for gælden. Hvis virksomheden misligholder sine forpligtelser kan banken afkræve kautionisten ydelsen. Giver banken bedre sikkerhed for at virksomheden ikke foretager (for banken) uhensigtsmæssige dispositioner uden bankens medvirken. Kan sætte begrænsninger i virksomhedens daglige handlemuligheder. Hvis de kreditretlige covenants ikke overholdes, vil banken typisk kunne kræve lånet (førtidigt) indfriet. I en række situationer er bankens involvering derfor nødvendig, inden virksomheden foretager væsentlige beslutninger. SIDE 09

10 DANSK ERHVERV Kapitalstruktur og alternative låneformer I krisetider er det særligt vigtigt at overveje, om der er den rigtige balance mellem egen- og fremmedkapital. I krisetider er det naturligt at tilstræbe en mere konservativ kapitalstruktur med relativt mere egenkapital i forhold til gæld, men man bør nøje overveje, hvordan der bliver skabt mest værdi for ejerne. Forholdet mellem egen- og fremmedkapital vurderes op imod, hvor stor en forretningsmæssig risiko, det er forsvarligt at påtage sig. Det kan overvejes at bringe eksterne investorer ind i virksomheden, eller at søge ansvarlige lån f.eks. fra en hovedaktionær. Det er altid en god idé at rådføre sig med sin revisor i ovenstående forhold. I forbindelse med kapitalstrukturen er det vigtigt at vurdere, om der er alternative muligheder til den almindelige bankfinansiering. Overvej f.eks. anvendelse af: > Leasing: Leje, fortrinsvis af driftsinventar i en på forhånd aftalt periode. > Sale and lease back: Salg af virksomhedens driftsinventar, som i stedet leases hos køber. SIDE 10

11 VIRKSOMHEDSGUIDE I KRISETIDER > Ansvarlige lån: Lån, hvor långiver ifølge aftale er efterstillet i forhold til andre kreditorer og dermed påtager sig en større risiko. > Venturekapital: Risikovillig kapital, der typisk investeres i forholdsvis nystartede virksomheder for at tilføre likviditet til virksomheden og derved muliggøre fremtidig vækst. Ventureinvestorer kan tilføre virksomheden ny viden og indsigt, men samtidig skal ejerskabet deles med investoren, som forventer et afkast, der afspejler risikovilligheden. > Factoring: Virksomheden sælger sine fakturafordringer på deres kunder til et factoringselskab. Kunderne skal betale til factoringselskabet, som afregner til virksomheden efter fradrag af provision for indkasseringen og bogføring. Hvis du vil vide mere om mulighederne for ekstern finansiering, kan du benytte Finansrådets guide lån til Erhvervslivet på Finansraadet.dk under publikationer. SIDE 11

12 DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F

& +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / (

& +1/+ 1&,+ ) * + $*+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( & +1"/+ 1&,+ ) * + $"*"+1 $ /,2- : ( 0 $. ( < 2 8 5 & 2 0 3$ 1 < 0 2 5 ( 9$ / 8 $ % / ( KRISELEDELSE IMG yder dagligt rådgivning til et bredt udsnit af erhvervslivet og i den seneste tid har vore klienter

Læs mere

virksomhedsguide kunder,, leverandører

virksomhedsguide kunder,, leverandører virksomhedsguide likviditetsstyring sstyri i forhold til kunder,, leverandører leverandør og SKAT DANSK ERHVERV Indhold 03 Samarbejdspartnere i krisetider 04 Organisation og strategi 06 Styring i forhold

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR

Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Jens Tofthøj Registreret revisor FRR Lundbyvej 89. DK 5700 Svendborg. Tlf: +45 6254 1700. Mobil: +45 2068 2750 E-mail: jt@jtadviser.dk www.jtadviser.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Plej

Læs mere

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering

HÅNDBOG. Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering HÅNDBOG Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering En håndbog udgivet af AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL 2 Forretningsudvikling Kapitalstruktur Finansiering Forord Inspiration i en svær tid

Læs mere

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser

Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Finanstilsynet 13. december 2013 J.nr. Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Denne vejledning indeholder vejledning om reglerne om individuelle nedskrivninger og hensættelser i bekendtgørelse

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - December 2005 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Ny aktieskat for personer side 3 Vi arbejder

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Ny vækst i en

Læs mere

Tema. Finansiering af svinestalde

Tema. Finansiering af svinestalde Finansiering af svinestalde Der findes ikke en let måde at finansiere landbrug på i dag. > > Jan Terkelsen, Sønderjysk Landboforening Långiverne stiller øgede krav og det er blevet svært at skaffe finansiering

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende.

Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. 2010 Revisor skriver om Revisor skriver om at være selvstændig erhvervsdrivende. Man skal se sin virksomhed og dens virke, som én del i det samlede billede, hvor det ene og alene handler om at skabe værdi

Læs mere

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre

40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre 40 Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Udkast til lovforslag om sekuritisering af erhvervslån gennem refinansieringsregistre Af Alexander Kielland og Morten

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED

KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED KØB EN VIRKSOMHED ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL DIG, DER OVERVEJER AT KØBE EN VIRKSOMHED Køb en virksomhed et inspirationshæfte til dig, der overvejer at købe en virksomhed Hæftet er udviklet som en del af

Læs mere

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk

ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk. ND Jebjerg T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk www.nd-revision.dk ND REVISION registrerede revisorer FRR ND Randers T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk ND Skive T: 9751 3900 E: skive@nd-revision.dk ND Kjellerup T: 8640 9295 E: randers@nd-revision.dk

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE PLAN B MÅLGRUPPE BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER MARKEDSFØRING RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN iværksætterguide Dressed for business Guide til iværksættere om mødet i

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

Dressed for business

Dressed for business IDÉGRUNDLAG IDÉGRUNDLAG VÆKSTHUSENE VÆKSTHUSENE PLAN B PLAN B MÅLGRUPPE MÅLGRUPPE LEDELSESKOMPETENCER BUDGETTER RISICI BUDGETTER RISICI LEDELSESKOMPETENCER RISIKOVILLIG KAPITAL RISIKOVILLIG KAPITAL FORRETNINGSPLAN

Læs mere

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144

banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 banktrelleborg A/S CVR-nr. 29 60 05 62 Vurderingsberetning udarbejdet med henvisning til lov om finansiel virksomhed 144 Beierholm Deloitte Indholdsfortegnelse Side Baggrunden for udarbejdelse af værdiansættelsen

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed

TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af turnaround i en kriseramt virksomhed TurnAround fra kriseramt til levedygtig virksomhed En håndbog om gennemførelse af

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

statsautoriserede revisorer 2-2011

statsautoriserede revisorer 2-2011 statsautoriserede revisorer 2-2011 Moms ved salg af byggegrunde fra 2011 2 Ændringer i konkursloven. Nye regler om rekonstruktion og afskaffelse af betalingsstandsning 3 Hvorfor skal man oprette testamente?

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere