Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job"

Transkript

1 Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

2 Indholdsfortegnelse 1. Resume af projektet 2. Initiativ 2.1. Informationssøgning 3. Kommunikation 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen 4. Aktiviteter 4.1. Kurser 5. Erfaringer og anbefalinger 6. Casehistorier 1. Resume af projektet Formålet: at nydanske studerende skal fastholdes på studiet bl.a. via karriererådgivning praktikpladser m.m. samt give dem et bredt kendskab og kontakt til danske virksomheder og et job efter endt uddannelse. Hovedaktiviteterne: at Karrierecentret (KC) skal give de studerende forskellige karriererelaterede kurser såsom ansøgnings- og kompetenceafklaringskurser, mentorordning, kontakt til virksomheder, studiejob m.m. Forventede resultater: Problematisk at så få nydanske stud. deltager i KCs eksisterende tilbud. Initiativet skal sikre, at der skabes kontakt til de nydanske stud., og de i højere grad benytter sig af eksisterende tilbud og deltager i projektets brede vifte af nye aktiviteter. Med dette initiativ vil de i højere grad blive fastholdt på studiet og gennemføre på normeret tid. Efter uddannelsen er målet endvidere, at de er mere fokuseret på jobperspektivet i uddannelsen, hvorved søgetiden til 1. job mindskes markant. Succesfulde erfaringer implementeres herefter Drejebogen er opbygget efter inspiration fra CABI center for aktiv beskæftigelsesindsats 2. Initiativ Da Karrierecentret på AAU ikke tidligere har haft fokus på de nydanske studerende og dimittender, er det et helt nyt fokusområde og interessenter, der skal undersøges og afgrænses. Før projektet gik i gang udsendte Karrierecentret en undersøgelse til alle de studerende på AAU for at spørge til interessen for et projekt af denne type og for at få et indblik i antallet af nydanske studerende. Definitionen af nydanskere valgte projektledelsen at karakterisere som studerende fra alle lande undtagen de skandinaviske lande, som har boet i DK i flere år, og som taler dansk altså en bred meget definition for

3 at inkludere de fleste, der måtte have ønske om at bruge den ekstra hjælp fra Karrierecentret. Målgruppen kan stadig have sproglige udfordringer, men de internationale studerende, der blot læser ét eller flere semestre, er ikke målgruppen. Ca. 5 % af AAUs studerende kunne betegnes som målgruppen, hvilket svarer til ca. 600 studerende. Ca. 40 studerende tilkendegav, at de havde en interesse i at høre mere om et initiativ for nydanske studerende. Da projektet blev bevilget af Integrationsministeriet, kontaktede Karrierecentret atter disse studerende for at tilbyde dem deltagelse i projektet. Blot 3 tilmeldte sig. Øvrige tilmeldinger er kommet via de forsk. formidlingskanaler (se afsnittet kommunikation) Informationssøgning Både før og i begyndelsen af projektet søgte projektledelsen oplysninger om målgruppens forventede udfordringer hos: På lokalt plan hos Sprogcentret i Aalborg, undervisere på AAU, der kører dansk undervisning (viste sig kun at være basal dansk for internationale studerende - ikke udvidede kurser for nydanskere med behov for at træne deres dansk) og øvrige undervisere inden for området. AMID - Akademiet for Migrationsstudier i Danmark med base på AAU, hvis primære mål er at forske i problemstillinger på migrations-området, for bedre at være i stand til at håndtere sociale, kulturelle og politiske problemer i forbindelse med integration, eksklusion og medborgerskab Integrationsrådet ved Aalborg kommune, havde møde for at blive informeret om diverse initiativer. Rådet beskæftiger sig primært med initiativer for de socialt lavere stillede, Aalborg Øst projekter, kvindeintegrationsprojekter m.m. Jobcenter Aalborg Integration forsøgte at komme med i netværket Virksom.nu, der er et netværk bestående af forsk. virksomheder i Aalborg, Dansk Industri, Integrationsrådet, Jobcenter Aalborg Integration m.fl., men netværket kørte ikke længere, og behovet/tiden grundet den finansielle krise blev ikke prioriteret for virksomhederne. Aalborg Erhvervscenter -forsøgte også at få adgang til erhvervsdatabasen hos Erhvervscentret med ønsket om at kunne se, hvilke lande de forsk. virksomheder samarbejder med, da det vil være yderst anvendeligt for de studerende, når de søger job/projektsamarbejde og hermed kan bruge deres kulturelle baggrund. Dette var dog ikke muligt grundet systemet og en begrænset åbenhed. På nationalt plan Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Foreningen Nydanskere,

4 CABI (konsulentbureau), Kvinfo (center for kvindeforskning og med et velfungerende mentornetværk), NOVUM (netværk for højtuddannede nydanskere), Akademikernes A-kasse (har mange års erfaring med integrationsområdet og kørte også et projekt med fokus på øget indsats for ledige nydanskere) Ovennævnte foreninger, personer har givet inspiration og information til mentordelen i projektet, blandt andet gode råd til, hvad skal man tænke på, spørge om m.m. i rollen som enten mentee eller mentor. 3. Kommunikation Projektledelsen har opsøgt forskellige interessenter, både personlig kontakt og via mail/brochurer da projektet var igangsat. Eksternt: Integrationsrådet ved Aalborg kommune jobcenter Aalborg Integration Nordic Career Network Conference NCNC, hvor karrierevejledere fra hele norden deltog. Projektledelsen holdt oplæg og workshop, hvor der blandt deltagerne blev diskuteret, hvordan man markedsfører projektet, uden at få målgruppen til at føle sig udstillet/diskrimineret Til erhvervschefer/virksomheder i Nordjylland. Når Karrierecentret er på virksomhedsbesøg, fortæller de om alle studerende og deres fagligheder Arbejder stadig på at få en afsluttende artikel i Djøf bladet, Dansk Magisterforening og i Nordjyske Internt: Ledelsen Centrale og decentrale studievejledning via brochure og mail Studievalg Nordjylland Artikel i AAUs newsletter til studerende og undervisere Mail og brochurer til studieledere og sekretærer Hjemmeside, studiestartspræsentationer, info skærme i kantiner, brochurer i kantiner Rådgivning til en specialestuderede på AAU, der skrev om Analyse af anvendelse af netværk i jobsøgningen - hvordan folk udnytter deres netværk i jobsøgningens til stadighed mere indviklede processer med fokus på personer med en minoritets eller anden etnisk baggrund. Viste blandt andet at brug af netværk også afhænger meget af personligheden f.eks. udadvendthed. Mange er under studiet ikke bevidste om vigtighed af at skabe sig netværk og bruge dem.

5 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen Projektledelsen har også fundet frem til forskellige netværk, der kan være yderst anvendelige for målgruppen, og som er blevet henvist til: NOVUM (netværk for højtuddannede nydanskere) studerende skal informeres og ikke kun færdiguddannede, om at de kan melde sig ind. NOVUM vil gerne optage studerende, og foreningen håber med tiden, at nogle har lyst til at starte en afdeling op i Aalborg. Foreningen Nydansker netværk oprettet af HR chefer med fokus på at nedbryde barriererne mellem nydanskerne og arbejdsmarkedet. Her kan også findes relevante netværk, oplægsholdere og inspirationskilder Kvinfo - videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet med et meget velfungerende mentornetværk og relevante oplægsholdere og inspirationskilder Derudover informerer projektledelsen også om vigtigheden af øvrige netværk, både af personlig og faglig karakter. Erfaringen viser, at der ofte skal skabes en bevidstgørelse om hvilke netværk, man har, og at det helt ok at bruge de kontakter, man har. Mangel på netværk er den største barriere, 87 % hos målgruppe og blindgruppe! 4. Aktiviteter Individuelle vejledninger af forskellige slags: både vejledninger, hvor der har været fokus på at øve sproget til forberedelse til eksamen, adskillige vejledninger på jobansøgninger og CV, og mere uformelle, hvor der blev drøftet jobmuligheder, motivation, ironi brugt i en jobsamtale m.m. Det er specielt de individuelle vejledninger, som deltagerne har fået noget ud af, men det er også den personlige og direkte relation, hvor man kan komme i dybden med nogle emner. Kendskabet til den vejledningssøgende bliver også større, og på denne måde husker man også bedre profilen ift., når virksomheder efterspørger specifikke profiler gennem Karrierecentret. Generelle kurser: Deltagerne blev opfordret til at deltage i Karrierecentrets generelle kurser, hvoraf nogle også deltog. Heraf blandt andet: jobsøgningskurser, kompetenceafklaringskurser, Karrieremessen, hvor ca virksomheder deltager. Virksomhedskontakt: f.eks. solution camps (hvor studerende med forskellige faglige profiler arbejder sammen med en virksomhed om at udvikle nye produkter og processer. En meget kreativ oplevelse, der styrker de studerendes oplevelse af deres kunnen og ikke mindst styrker kendskab til virksomheder), virksomhedsbesøg (enten arrangeret af KC eller via mentor). Det har også været vigtigt at udbrede kendskabet til forskellige aktiviteter, der enten forgår på universitetet eller udenfor i virksomheder. De studerende er meget kraftigt blevet opfordret til at besøge virksomheder, da dette giver dem en god indsigt i virksomhedskulturen og behov hos virksomheder.

6 Mentor: Deltagerne har fået tilbud om at få en mentor, der som udgangspunkt er en kandidat fra Aalborg Universitet. Det er forsøgt at finde en mentor, der matcher den faglige profil fra mentee. Mentor relationen har hos de fleste fungeret rigtigt godt. Som forventet er det meget forskelligt, hvad mentee har brug for. Nogle er meget selvkørende, mens andre har konkrete behov ift. ansøgning. I enkelt tilfælde følte mentor, at det er decideret sprogundervisning, der var behov for sammen med mentorrelationen. Specielt mentors relations til netværk ift. jobmuligheder og kontakt til virksomheder er vigtige for mentees. Dette match er sket individuelt, men der er i mellemtiden blevet udviklet en elektronisk database, hvorved studerende selv finder en mentor. Der er blevet udviklet et dokument både til mentor og mentee, der beskriver roller, forventninger og gode råd i samarbejdet. En forventningsafstemning, måske endda skriftlig, er MEGET vigtig på det første møde ml. mentor og mentee. Mentorer er blevet spurgt til barrierer for nydanskere. Mentorer mener, at nydanskere i højere grad: har problemer med at sælge sig selv til jobsamtaler, at arbejdsgiver mangler accept af nydanskeres uddannelse, og i nogen grad har nydanskere svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet pga. udenlandsk klingende navn og udenlandsk udseende Kurser i projektet Den 27. Oktober Cafe du ve blev aflyst pga. for få tilmeldinger! Tema: Opstartsmøde kun for mentorerne og projektgruppen Baggrund for projektet Mentorrollen forventningsafstemning Hvilke udfordringer står studerende (målgruppen er både efterkommere, flygtninge m.fl. der læser på AAU) overfor, når de tager en uddannelse her tænkes på blandt andet på sociale forhold, der kan påvirke dem Forventninger fra familie og venner - til sig selv Eventuelle gode råd til erhvervslivet, som kan viderebringes Oplægsholder er blandt andet Engin Yigen, ansat hos Integrationsrådet ved Aalborg Kommune Den 5. November kl cafe du vé Tema: Nyt opstartsmøde Målgruppe: deltagerne og evt. mentorkorps

7 Dagsorden: Baggrund for projektet Formålet er at lave et netværk hvor alle uformelt kan snakke om egne erfaringer ved at være nydansk studerende, er der nogle ting, der er sværere f.eks. egne forventninger, relevante netværk m.m. Oplægsholder: rollemodel omkring at være dansker med anden etnisk baggrund hvordan sælger du dig selv bedst styrker og svagheder Oplægsholdere: Delair Salih, Integrationsmedarbejder/socialrådgiver ved Københavns Kommune/Nørrebro Bibliotek Studerende: Cem Arslan, egne erfaringer med job, netværk Konklusion på kurset: oplægsholder Delair Salih var ikke relevant for målgruppen. Snakkede meget om at det er vigtigt at have et arbejde, alle vores studerende tager det som en selvfølge, at de skal ud at arbejde og ønsker det. Oplægsholder beskæftiger sig med andre grupper af jobsøgende. Deltagerne havde dog en god diskussion om deres møde omkring diskrimination, ændring af efternavn til et dansk klingende, samt vi fik sat ansigt på hinanden Den 17. November Lokale Cafe du ve Tema: Dansk virksomhedskultur Målgruppe: deltagerne og evt. mentorkorps Dagsorden: Få indsigt i dansk virksomhedskultur m. blandt andet oplæg fra dansk virksomhed, der har ansatte med forskellige nationaliteter. Ydermere oplæg fra Jeanne Strunck (flere informationer om Jeanne fra Institut for Sprog og Kultur omkring dansk virksomhedskultur, ledertyper, virksomhedskommunikation, uskrevne regler. Der lægges op til diskussion og gruppearbejde, hvor der blandt andet diskuteres, hvordan man antages at arbejde i bestemte virksomhedskulturer med forsk. ledertyper. Dette giver nogle konkrete redskaber til hvordan man kan gribe en jobsamtale an, for at virke som en interesseret ansøger/medarbejder. Konklusion: Det vil være en god idé at få virksomhedsrepræsentant på banen til at fortælle om deres virksomhedskultur. Mere praktisk orienteret. Deltagerne fik mulighed for at diskutere egne syn på Danmark contra hjemland/kultur. Var glade for indsigt i de forsk. kulturer, og hvordan man skal agere i disse, vil ens egen personlighed passe ind i dette

8 Tidspunkt: Den 17. marts kl Tema: Drag nytte af din etniske baggrund! Målgruppe: studerende med anden etnisk baggrund end dansk. Tilknyttede mentorer Mangfoldighedsledelse er positivt på virksomheders bundlinje. Hvad er mangfoldighedsledelse, og hvad betyder det for dig i din jobsøgning? På dette kursus skal vi forstå, hvilke fordele men også udfordringer en mangfoldig medarbejderstab bringer med sig. Via enkelte øvelser skal deltagerne blive opmærksom på hver deres individuelle ikke-faglige kvalifikationer, som med fordel kan nævnes i en jobansøgning til en stilling i en virksomhed, som påskønner mangfoldighed. Du får en masse argumenter serveret på et sølvfad, hvorved du både kan slå på dine akademiske og etniske kompetencer i en ansøgning. Derudover vil en konsulent fra en virksomhed dele sit syn på mangfoldighedsledelse, egne erfaringer og gode råd. Også her vil der blive arbejdet meget konkret ift. et stillingsopslag personlige og akademiske kompetencer skal tænkes ind i jobbet. Oplægsholdere: Heidrun Knorr, cand.mag i Kultur, Kommunikation og Globalisering Virksomheds konsulent: Nefer Türkoglu, LAK - Landsforeningen for Kommunikation aflyste i sidste øjeblik. Konklusion: Deltagerne fik hver især et stillingsopslag, der matchede deres faglige profil. Skulle herefter tænke deres faglige, personlige og kulturelle kompetencer ind i jobbet. Det var meget nyttigt for deltagerne at få denne øvelse, da de fleste havde svært ved at tænke deres kulturelle og personlige kompetencer ind i jobbet. Også at høre hinandens syn på hvordan en ansøgning skal opbygges var lærerigt Tidspunkt: Den 20. april kl Lokale: Fibigerstræde 16, lok Tema: Hvordan motiverer du dig selv både under og efter studiet til en storslået karriere? Målgruppe: Studerende med anden etnisk baggrund end dansk. 3 timers arrangement om motivation. En udviklingskonsulent fra Act2Learn vil komme og give gode råd og værktøjer, som du kan bruge til at motivere dig selv i forbindelse med studiet og i din jobsøgning. En motivation der vil hjælpe godt på vej og som vil skinne igennem hos dig og i din ansøgning. En tidligere studerende vil også fortælle om sin motivation og gejst i søgningen på det fede job, og hvordan karrieren blev tænkt ind under studiet. Oplægsholder: Signe Skov Andersen fra act2learn Konklusion: Der blev kritisk spurgt til, hvorfor kurset primært henvendte sig til nydanske studerende mente vi, at nydanskerne ikke var lige så motiverede. Projektledelsen forklarede, at dette kursus er noget,

9 der er godt for alle studerende, men via projektet har vi mulighed for at give dem dette kursus. Pga. få deltagere fik deltagerne en næsten individuel coaching omkring deres individuelle udfordringer og hvad de skulle sigte mod. En af deltagerne skulle til jobsamtale den efterfølgende dag, og han udtalte, at kurset virkelig havde givet ham ekstra motivation og idéer til, hvordan han kunne gribe samtalen an. Tidspunkt: Den 2. december kl Lokale: Fibigerstræde 15 Afsluttende seminar blev aflyst pga manglende tilmeldinger, men der blev i stedet for afholdt meget informativt vidensdelingsmøde med AAK. Har mange dimittender, som vi sender videre til AAK regi og derfor relevant med sparringspartner, da vi deler mange af de samme udfordringer. Vi har løbende i projektet brugt hinanden og vil også gøre brug af vores fælles viden fremover. AAK s vigtigste erfaringer og anbefalinger med dimittender er at: 1. de bedst markedsføres som enhver anden af vores rekrutteringsteam og de klarer sig godt når de først kommer til jobsamtale. Da de er født og opvokset i DK føler kun få, at de har behov for hjælp 2. store virksomheder er ligeglade med hvor kandidaten kommer fra, mens små- og mellemstore virksomheder er skeptiske lige indtil de ser giraffen til en samtale 3. Problemerne er størst for 1. generations-danskerne. Især dem der har klaret uddannelsen på engelsk og ikke taler dansk 5. Erfaringer og anbefalinger Definition af ordet nydansker : Karrierecentret har erfaret, at man bevæger sig på en lidt usikker og følelsesmæssig grund, når man definerer nogle grupper noget og laver noget specifikt for en gruppe. Der vil altid være nogle, der ikke bryder sig om at blive automatisk kategoriseret som en del af en gruppe. Ordet nydansker har vi haft et par diskussioner af: hvad hedder det, hvem indgår i den gruppe (en finne, tysker, spanier, iraker?). Bedst at være åben omkring det og sige, at det kan være vanskeligt at vælge det korrekte ord, da der er forsk. præferencer. Pas på med at tro at alle nydanskere har brug for ekstra hjælp: Når studerende i målgruppen henvender sig ved informationsskranken for at få vejledning og informationer, ligger der en brochure, hvor der står Nydansk studerende - få styrket dine kompetencer og kontakter til arbejdsmarkedet. Så må den studerende/dimittend selv tage informationsmaterialet, hvis han/hun føler, det er nødvendigt, eller også kan karrierevejlederne i en individuel vejledningssituation spørge direkte til udfordringer ift. etnicitet. Brochure uddyber nogle af vejledningsmulighederne og relevante netværk. Oplægsholdere på kurser: Når der holdes oplæg for målgruppen, er det yderst vigtigt, at oplægsholder tænker på, at de studerende er i gang med en højere videregående uddannelse. De studerende mangler ikke motivationen til at få et job, men mangler gode netværk og tip til, hvordan man får et fedt job.

10 Vigtigheden af virksomhedskontakt: Det kan ikke understreges tydeligt nok for studerende, hvor vigtig virksomhedskontakt er og gerne under studiet. Budskabet skal sælges til dem flere gange, da de er så opslugt af studiet, at de enten ikke hører budskabet eller ikke prioriterer det. Definition af en mentor og mentee: Nogle studerende er ikke klar over, hvad det vil sige, og det er derfor nødvendigt med både en skriftlig og mundtlig definition af mentor og mentee: f.eks. ens rolle, hvordan bruger man hinanden, forventningsafstemning. Informationsmøde for mentorer: For at sikre at mentorer er klædt på til rollen, er det nødvendigt med et informationsmøde, hvor de kan møde andre mentorer og høre om deres erfaringer. Deltagere på meget forskellige niveauer: Der skal være plads til, at deltagerne har forskellige behov. Nogle har sproglige udfordringer, andre søger studiejob og har ikke prøvet jobsøgningen, andre har brug for ekstra kærligt motivationsskub til at komme ud i erhvervslivet, og nogle er meget selvkørende og har blot brug for jobsøgning og CV vejledningssamtale.

11 6. Casehistorier fra fire unge nydanskere

12

13

14

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende.

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at komme i direkte kontakt med de studerende og

Læs mere

Mentor projekt for nydanskere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere Mentor projekt for nydanskere Anette Landberg, HR Director Januar 2008 Baggrund Ledergruppens vision: Oracle Danmark vil gerne gøre en indsats for samfundet Arbejdsgruppe på 4 personer

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Arbejdsplads til nye danskere

Arbejdsplads til nye danskere Arbejdsplads til nye danskere Mangfoldighedsprogram 2006-2009 Baggrund for programmet Der skal være plads til flere nydanskere på det danske arbejdsmarked. Det er en vigtig målsætning for regeringen. En

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT

Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Rekruttering af frivillige og opstart af mentorprogram i forbindelse med //nethood FORENINGEN NYDANSKER V/ LOTTE HOLCK, CHEFKONSULENT Hvem er Foreningen Nydansker? Medlemsorganisation (NGO) med ca. 130

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Indsatsen for ledige LVU ere i Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget. Beskæftigelsesforvaltningen Notat Pkt. 3 Emne Til Indsatsen for ledige LVU ere i Beskæftigelsesudvalget Den 10. november 2011 Aarhus Kommune Baggrund Som udgangspunkt skal ledige med en længerevarende videregående uddannelse henvises

Læs mere

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB.

LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. LEDIGHED OG VEJEN TIL JOB. Indhold. Jobsøgning. 5 Regler for ledige. 9 3 KOM I SPIL PÅ JOBMARKEDET. Jobsøgning er en svær kunst at mes tre. Der findes ingen standardløsninger på, hvordan du skriver den

Læs mere

//Nethood: Vejledning

//Nethood: Vejledning //Nethood: Vejledning Elektronisk udgave Januar 2013 Udarbejdet af Lisbet Vestergaard, Sophie Bruun og Ann Poulsen Udgivet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 1553 København V Telefon 33 73 33

Læs mere

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder

2. Formål. 3. Brug for alle unges rollemodeller tilbyder Samarbejdsaftale mellem Bibliotek og Medier og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration om brug af Brug for alle unges rollemodeller på biblioteker. Bibliotek og Medier og Ministeriet for

Læs mere

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014

KANDIDATUNDERSØGELSEN 2014 Rapport for MEDICIN MED INDUSTRIEL SPECIALISERING (MEDIS) Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Medicin med Industriel Specialisering 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING. CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5.

KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING. CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5. KOM I GANG MED DIN JOBSØGNING: TIPS OG TRICKS TIL CV OG ANSØGNING CA, ved karriererådgiver Trine Lundgaard Nielsen Odense 5. marts 2015 1 Afklaring Det gode CV Den gode ansøgning 2 LEDESTJERNEN Dit ansøgningsmateriale

Læs mere

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE

OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE OM MENTORFUNKTIONEN I VIRKSOMHEDSCENTRE Dette notat beskriver mentorfunktionen i virksomhedscentrene. Denne funktion omfatter mange andre elementer end mentorfunktionen i individuelle virksomhedsforløb

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Behov for gensidigt medborgerskab

Behov for gensidigt medborgerskab Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner Workshopdiskussioner

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Fastholdelse af udenlandske studerende. 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende 1. marts 2012 30. juni 2014. Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse Åbenlyst uddannelsesparate Ungeenheden Marts 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige uden kompetencegivende uddannelse, der ansøger om

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen

Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Information til virksomheden om praktik på datamatikeruddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores datamatikere. Her har vi samlet information

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott

Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Det Lokale Beskæftigelsesråd, Middelfart Middelfart Kommune Østergade 9-11 5500 Middelfart Att.: Udviklingskonsulent Kia McDermott Middelfart d. 23.01.2012 Vedr. Ansøgning til Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse!

Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! Bryd vanen, bøj fisken og få en uddannelse! 2 dages top-motiverende seminar samt personligt coachingforløb, der giver dig energi, glæde, effektive værktøjer og nye indsigter, der vil bane vejen til din

Læs mere

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark

Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Ansøgning Etableringen af International House North Denmark Formål Projektets formål er at tiltrække og fastholde internationalt kvalificeret arbejdskraft i Nordjylland. I det perspektiv er formålet med

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Psykologkampagnens Mentorprogram

Psykologkampagnens Mentorprogram Psykologkampagnens Mentorprogram Et tilbud til den nysgerrige dimittend og erfarne kliniker. Mentorprogram til Dansk Psykolog Forenings medlemmer 20 mentorer og 20 mentees søges til mentorprogram Psykologkampagnen

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Netværksklubber for langtidsledige Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/nanna Bruhn Lilhav Søvej 1 8600 Silkeborg E-post: nbl@silkeborg.dk Tlf.

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7

Karrieremesser 2009. To undersøgelser af CA a-kasse. Februar og marts 2009 1/7 Karrieremesser 2009 To undersøgelser af CA a-kasse Februar og marts 2009 1/7 Hovedresultater På messe for at få job Mere end 3 ud af 4 studerende deltog på messen for at få et overblik over deres fremtidige

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007

Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen. Region Midtjylland. 2 Årgang 1 Oktober 2007 s Nyhedsbrev! Mangfoldigheds- og ligestillingsindsatsen Region Midtjylland 2 Årgang 1 Oktober 2007 I dette nummer bl.a.: Projekt - Indiske Specialæger Sprogundervisning Ligestillingsredegørelsen 2007 Aktuelle

Læs mere

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013

SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 SOCIAL-, BØRNE- OG INTEGRATIONSMINISTEREN KÅRER DE FEM VINDERE AF INTEGRATIONSPRISERNE 2013 Vinderne af priserne Årets nydanske forælder, Årets Kommune, Årets frivillige forening, Årets arbejdsplads og

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere

Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere SSP Odense Første evalueringsnedslag Projekt om ægtefælleforsørgede nydanskere Det første evalueringsnedslag Fokus på projektets første fase - Vidensgrundlaget for projektstart - Opsøgende metoder - Motivation

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse

Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse 1 Beskrivelse af initiativet Etnisk Erhvervsfremme samt opgave- og stillingsbeskrivelse Etnisk Erhvervsfremme: Baggrund for initiativet I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund - fremgår

Læs mere

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet

Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet 1 Vejledning om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet For at modtage dagpenge mens du er ledig, skal du stå til rådighed for det danske arbejdsmarked. Det gør du ved blandt andet at opfylde disse betingelser:

Læs mere

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN.

ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGNING TIL VIDEREUDVIKLING SAMT FORANKRING AF FRITIDSJOBFORMIDLINGEN. ANSØGER: Værestedet for børn og unge Fisken Adresse: Dybbølsgade 61, st. 1721 København V Tlf. nr. (til kontaktperson): 22 48 33

Læs mere

Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen. Integrationsrådet

Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen. Integrationsrådet Mød en rollemodel - i virksomheden, skolen, børnehaven eller idrætsforeningen Integrationsrådet Spørg os om alt - og vi vil svare så godt, vi kan! Brug os! Svendborg har et korps af rollemodeller. Vi kommer

Læs mere

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt

Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne organisering for virksomhedskontakt Bliv en troværdig samarbejdspartner for virksomhederne, og få flere virksomheder til at rekruttere medarbejdere gennem jobcentret! Rådgivning Åbn dørene for flere på arbejdsmarkedet - styrk den interne

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program

Informationsmøde. jobsøgende dagpengeforsikrede. Dagens program: Arbejdet som ledig. JobNet. Dagens program Dagens program Informationsmøde jobsøgende dagpengeforsikrede Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Virksomhedsrettet tilbud Arbejdet som ledig Jobmarkedet 6-ugers selvvalgt uddannelse

Læs mere

Karrierestarteren. Dimittender hurtigere i job. Universiteternes rolle og ansvar nu og i fremtiden

Karrierestarteren. Dimittender hurtigere i job. Universiteternes rolle og ansvar nu og i fremtiden Karrierestarteren Dimittender hurtigere i job Universiteternes rolle og ansvar nu og i fremtiden Udarbejdet af Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet Evaluering af Projekt Karrierestarteren

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer

Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN. om mentorskab og en-til-en-relationer Kirsten M. Poulsen MENTOR+ GUIDEN om mentorskab og en-til-en-relationer 12 MENTORSKAB AFSNIT 1 Definitioner Nutidens mentorprogrammer er, næsten naturligvis, først blevet populære i USA. Her har man i

Læs mere

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft

Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Få hjælp til at rekruttere og fastholde højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft Dagsorden Workindenmark: Strategi og organisering Services Rekruttering International Citizen Service (ICS) Jobrettet forløb

Læs mere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere

Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Indsatsbeskrivelse for unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse Kontanthjælpsmodtagere Jobcentret Ungeteamet Februar 2014 Målgruppe Unge 18-24 årige med kompetencegivende uddannelse, der ansøger

Læs mere

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation

DM Dansk Magisterforening. DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM Dansk Magisterforening DM for kommunikatører dm.dk/kommunikation DM for kommunikatører DM (Dansk Magisterforening) er mødested for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, samfundsfag, naturvidenskab

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål : Tænk på indhold, branche, arbejdstid, geografi. Brug internettet HK Jobformidling har sin egen database på www.mithk.dk.

Læs mere

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE

OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE OVERBLIK FOR NYE AKADEMIKERE Du er akademiker. Du har knoklet dig til viden og udviklet dig til unik, kvalificeret arbejdskraft. En værdifuld ressource, der vil bruges og selv yder en indsats for, at det

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist

Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Bliv klar som fremtidens hotelmedarbejder eller receptionist Hotelreceptionist Virksomhedsreceptionist Vagtmester Natportier Morgenservering Fremtidens hotelmedarbejder Dette 6 ugers forløb er skræddersyet

Læs mere

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed

AM2008 - workshop. Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed AM2008 - workshop Sæt socialt engagement på dagsordenen i din virksomhed Birgitte Poulsen, CABI og Pernille Risgaard, Sekretariatet for Det Sociale Indeks Vel mødt! 13.00 Velkommen 13.10 Derfor spiller

Læs mere

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne

KURSER OG FOREDRAG EFTERÅRET. Efteråret i Frivilligcenter Århus. Vi har i år opprioriteret vores. Læs mere om alle arrangementerne Efteråret i Frivilligcenter Århus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser, tre foredrag og to fyraftensmøder at byde på. Igen i år kan vi tilbyde det populære regnskabskursus som afholdes

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende

BEMAFD Pixiebog til jobsøgende BEMAFD Pixiebog til jobsøgende Tips til jobsøgning Ikke klassificeret Bemandingsafdelingen 19-12-2014 Tips til jobsøgning Denne Pixiebog er inddelt i nedenstående afsnit som du kan springe direkte til.

Læs mere

Program for Integrationsministeriets Kvindebasar i Odense Congress Center, mandag den 27. august 2007.

Program for Integrationsministeriets Kvindebasar i Odense Congress Center, mandag den 27. august 2007. Program for Integrationsministeriets Kvindebasar i Odense Congress Center, mandag den 27. august 2007. Kvindebasaren begynder kl. 10 og er åben frem til kl. 16. Fra kl. 10.15-10.45 vil der være taler af

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere