Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job"

Transkript

1 Drejebog for projekt: Fra nydansker til nyt job

2 Indholdsfortegnelse 1. Resume af projektet 2. Initiativ 2.1. Informationssøgning 3. Kommunikation 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen 4. Aktiviteter 4.1. Kurser 5. Erfaringer og anbefalinger 6. Casehistorier 1. Resume af projektet Formålet: at nydanske studerende skal fastholdes på studiet bl.a. via karriererådgivning praktikpladser m.m. samt give dem et bredt kendskab og kontakt til danske virksomheder og et job efter endt uddannelse. Hovedaktiviteterne: at Karrierecentret (KC) skal give de studerende forskellige karriererelaterede kurser såsom ansøgnings- og kompetenceafklaringskurser, mentorordning, kontakt til virksomheder, studiejob m.m. Forventede resultater: Problematisk at så få nydanske stud. deltager i KCs eksisterende tilbud. Initiativet skal sikre, at der skabes kontakt til de nydanske stud., og de i højere grad benytter sig af eksisterende tilbud og deltager i projektets brede vifte af nye aktiviteter. Med dette initiativ vil de i højere grad blive fastholdt på studiet og gennemføre på normeret tid. Efter uddannelsen er målet endvidere, at de er mere fokuseret på jobperspektivet i uddannelsen, hvorved søgetiden til 1. job mindskes markant. Succesfulde erfaringer implementeres herefter Drejebogen er opbygget efter inspiration fra CABI center for aktiv beskæftigelsesindsats 2. Initiativ Da Karrierecentret på AAU ikke tidligere har haft fokus på de nydanske studerende og dimittender, er det et helt nyt fokusområde og interessenter, der skal undersøges og afgrænses. Før projektet gik i gang udsendte Karrierecentret en undersøgelse til alle de studerende på AAU for at spørge til interessen for et projekt af denne type og for at få et indblik i antallet af nydanske studerende. Definitionen af nydanskere valgte projektledelsen at karakterisere som studerende fra alle lande undtagen de skandinaviske lande, som har boet i DK i flere år, og som taler dansk altså en bred meget definition for

3 at inkludere de fleste, der måtte have ønske om at bruge den ekstra hjælp fra Karrierecentret. Målgruppen kan stadig have sproglige udfordringer, men de internationale studerende, der blot læser ét eller flere semestre, er ikke målgruppen. Ca. 5 % af AAUs studerende kunne betegnes som målgruppen, hvilket svarer til ca. 600 studerende. Ca. 40 studerende tilkendegav, at de havde en interesse i at høre mere om et initiativ for nydanske studerende. Da projektet blev bevilget af Integrationsministeriet, kontaktede Karrierecentret atter disse studerende for at tilbyde dem deltagelse i projektet. Blot 3 tilmeldte sig. Øvrige tilmeldinger er kommet via de forsk. formidlingskanaler (se afsnittet kommunikation) Informationssøgning Både før og i begyndelsen af projektet søgte projektledelsen oplysninger om målgruppens forventede udfordringer hos: På lokalt plan hos Sprogcentret i Aalborg, undervisere på AAU, der kører dansk undervisning (viste sig kun at være basal dansk for internationale studerende - ikke udvidede kurser for nydanskere med behov for at træne deres dansk) og øvrige undervisere inden for området. AMID - Akademiet for Migrationsstudier i Danmark med base på AAU, hvis primære mål er at forske i problemstillinger på migrations-området, for bedre at være i stand til at håndtere sociale, kulturelle og politiske problemer i forbindelse med integration, eksklusion og medborgerskab Integrationsrådet ved Aalborg kommune, havde møde for at blive informeret om diverse initiativer. Rådet beskæftiger sig primært med initiativer for de socialt lavere stillede, Aalborg Øst projekter, kvindeintegrationsprojekter m.m. Jobcenter Aalborg Integration forsøgte at komme med i netværket Virksom.nu, der er et netværk bestående af forsk. virksomheder i Aalborg, Dansk Industri, Integrationsrådet, Jobcenter Aalborg Integration m.fl., men netværket kørte ikke længere, og behovet/tiden grundet den finansielle krise blev ikke prioriteret for virksomhederne. Aalborg Erhvervscenter -forsøgte også at få adgang til erhvervsdatabasen hos Erhvervscentret med ønsket om at kunne se, hvilke lande de forsk. virksomheder samarbejder med, da det vil være yderst anvendeligt for de studerende, når de søger job/projektsamarbejde og hermed kan bruge deres kulturelle baggrund. Dette var dog ikke muligt grundet systemet og en begrænset åbenhed. På nationalt plan Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Foreningen Nydanskere,

4 CABI (konsulentbureau), Kvinfo (center for kvindeforskning og med et velfungerende mentornetværk), NOVUM (netværk for højtuddannede nydanskere), Akademikernes A-kasse (har mange års erfaring med integrationsområdet og kørte også et projekt med fokus på øget indsats for ledige nydanskere) Ovennævnte foreninger, personer har givet inspiration og information til mentordelen i projektet, blandt andet gode råd til, hvad skal man tænke på, spørge om m.m. i rollen som enten mentee eller mentor. 3. Kommunikation Projektledelsen har opsøgt forskellige interessenter, både personlig kontakt og via mail/brochurer da projektet var igangsat. Eksternt: Integrationsrådet ved Aalborg kommune jobcenter Aalborg Integration Nordic Career Network Conference NCNC, hvor karrierevejledere fra hele norden deltog. Projektledelsen holdt oplæg og workshop, hvor der blandt deltagerne blev diskuteret, hvordan man markedsfører projektet, uden at få målgruppen til at føle sig udstillet/diskrimineret Til erhvervschefer/virksomheder i Nordjylland. Når Karrierecentret er på virksomhedsbesøg, fortæller de om alle studerende og deres fagligheder Arbejder stadig på at få en afsluttende artikel i Djøf bladet, Dansk Magisterforening og i Nordjyske Internt: Ledelsen Centrale og decentrale studievejledning via brochure og mail Studievalg Nordjylland Artikel i AAUs newsletter til studerende og undervisere Mail og brochurer til studieledere og sekretærer Hjemmeside, studiestartspræsentationer, info skærme i kantiner, brochurer i kantiner Rådgivning til en specialestuderede på AAU, der skrev om Analyse af anvendelse af netværk i jobsøgningen - hvordan folk udnytter deres netværk i jobsøgningens til stadighed mere indviklede processer med fokus på personer med en minoritets eller anden etnisk baggrund. Viste blandt andet at brug af netværk også afhænger meget af personligheden f.eks. udadvendthed. Mange er under studiet ikke bevidste om vigtighed af at skabe sig netværk og bruge dem.

5 3.1. Relevante etniske netværk for målgruppen Projektledelsen har også fundet frem til forskellige netværk, der kan være yderst anvendelige for målgruppen, og som er blevet henvist til: NOVUM (netværk for højtuddannede nydanskere) studerende skal informeres og ikke kun færdiguddannede, om at de kan melde sig ind. NOVUM vil gerne optage studerende, og foreningen håber med tiden, at nogle har lyst til at starte en afdeling op i Aalborg. Foreningen Nydansker netværk oprettet af HR chefer med fokus på at nedbryde barriererne mellem nydanskerne og arbejdsmarkedet. Her kan også findes relevante netværk, oplægsholdere og inspirationskilder Kvinfo - videnscenter og et forskningsbibliotek for køn, ligestilling og etnicitet med et meget velfungerende mentornetværk og relevante oplægsholdere og inspirationskilder Derudover informerer projektledelsen også om vigtigheden af øvrige netværk, både af personlig og faglig karakter. Erfaringen viser, at der ofte skal skabes en bevidstgørelse om hvilke netværk, man har, og at det helt ok at bruge de kontakter, man har. Mangel på netværk er den største barriere, 87 % hos målgruppe og blindgruppe! 4. Aktiviteter Individuelle vejledninger af forskellige slags: både vejledninger, hvor der har været fokus på at øve sproget til forberedelse til eksamen, adskillige vejledninger på jobansøgninger og CV, og mere uformelle, hvor der blev drøftet jobmuligheder, motivation, ironi brugt i en jobsamtale m.m. Det er specielt de individuelle vejledninger, som deltagerne har fået noget ud af, men det er også den personlige og direkte relation, hvor man kan komme i dybden med nogle emner. Kendskabet til den vejledningssøgende bliver også større, og på denne måde husker man også bedre profilen ift., når virksomheder efterspørger specifikke profiler gennem Karrierecentret. Generelle kurser: Deltagerne blev opfordret til at deltage i Karrierecentrets generelle kurser, hvoraf nogle også deltog. Heraf blandt andet: jobsøgningskurser, kompetenceafklaringskurser, Karrieremessen, hvor ca virksomheder deltager. Virksomhedskontakt: f.eks. solution camps (hvor studerende med forskellige faglige profiler arbejder sammen med en virksomhed om at udvikle nye produkter og processer. En meget kreativ oplevelse, der styrker de studerendes oplevelse af deres kunnen og ikke mindst styrker kendskab til virksomheder), virksomhedsbesøg (enten arrangeret af KC eller via mentor). Det har også været vigtigt at udbrede kendskabet til forskellige aktiviteter, der enten forgår på universitetet eller udenfor i virksomheder. De studerende er meget kraftigt blevet opfordret til at besøge virksomheder, da dette giver dem en god indsigt i virksomhedskulturen og behov hos virksomheder.

6 Mentor: Deltagerne har fået tilbud om at få en mentor, der som udgangspunkt er en kandidat fra Aalborg Universitet. Det er forsøgt at finde en mentor, der matcher den faglige profil fra mentee. Mentor relationen har hos de fleste fungeret rigtigt godt. Som forventet er det meget forskelligt, hvad mentee har brug for. Nogle er meget selvkørende, mens andre har konkrete behov ift. ansøgning. I enkelt tilfælde følte mentor, at det er decideret sprogundervisning, der var behov for sammen med mentorrelationen. Specielt mentors relations til netværk ift. jobmuligheder og kontakt til virksomheder er vigtige for mentees. Dette match er sket individuelt, men der er i mellemtiden blevet udviklet en elektronisk database, hvorved studerende selv finder en mentor. Der er blevet udviklet et dokument både til mentor og mentee, der beskriver roller, forventninger og gode råd i samarbejdet. En forventningsafstemning, måske endda skriftlig, er MEGET vigtig på det første møde ml. mentor og mentee. Mentorer er blevet spurgt til barrierer for nydanskere. Mentorer mener, at nydanskere i højere grad: har problemer med at sælge sig selv til jobsamtaler, at arbejdsgiver mangler accept af nydanskeres uddannelse, og i nogen grad har nydanskere svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet pga. udenlandsk klingende navn og udenlandsk udseende Kurser i projektet Den 27. Oktober Cafe du ve blev aflyst pga. for få tilmeldinger! Tema: Opstartsmøde kun for mentorerne og projektgruppen Baggrund for projektet Mentorrollen forventningsafstemning Hvilke udfordringer står studerende (målgruppen er både efterkommere, flygtninge m.fl. der læser på AAU) overfor, når de tager en uddannelse her tænkes på blandt andet på sociale forhold, der kan påvirke dem Forventninger fra familie og venner - til sig selv Eventuelle gode råd til erhvervslivet, som kan viderebringes Oplægsholder er blandt andet Engin Yigen, ansat hos Integrationsrådet ved Aalborg Kommune Den 5. November kl cafe du vé Tema: Nyt opstartsmøde Målgruppe: deltagerne og evt. mentorkorps

7 Dagsorden: Baggrund for projektet Formålet er at lave et netværk hvor alle uformelt kan snakke om egne erfaringer ved at være nydansk studerende, er der nogle ting, der er sværere f.eks. egne forventninger, relevante netværk m.m. Oplægsholder: rollemodel omkring at være dansker med anden etnisk baggrund hvordan sælger du dig selv bedst styrker og svagheder Oplægsholdere: Delair Salih, Integrationsmedarbejder/socialrådgiver ved Københavns Kommune/Nørrebro Bibliotek Studerende: Cem Arslan, egne erfaringer med job, netværk Konklusion på kurset: oplægsholder Delair Salih var ikke relevant for målgruppen. Snakkede meget om at det er vigtigt at have et arbejde, alle vores studerende tager det som en selvfølge, at de skal ud at arbejde og ønsker det. Oplægsholder beskæftiger sig med andre grupper af jobsøgende. Deltagerne havde dog en god diskussion om deres møde omkring diskrimination, ændring af efternavn til et dansk klingende, samt vi fik sat ansigt på hinanden Den 17. November Lokale Cafe du ve Tema: Dansk virksomhedskultur Målgruppe: deltagerne og evt. mentorkorps Dagsorden: Få indsigt i dansk virksomhedskultur m. blandt andet oplæg fra dansk virksomhed, der har ansatte med forskellige nationaliteter. Ydermere oplæg fra Jeanne Strunck (flere informationer om Jeanne fra Institut for Sprog og Kultur omkring dansk virksomhedskultur, ledertyper, virksomhedskommunikation, uskrevne regler. Der lægges op til diskussion og gruppearbejde, hvor der blandt andet diskuteres, hvordan man antages at arbejde i bestemte virksomhedskulturer med forsk. ledertyper. Dette giver nogle konkrete redskaber til hvordan man kan gribe en jobsamtale an, for at virke som en interesseret ansøger/medarbejder. Konklusion: Det vil være en god idé at få virksomhedsrepræsentant på banen til at fortælle om deres virksomhedskultur. Mere praktisk orienteret. Deltagerne fik mulighed for at diskutere egne syn på Danmark contra hjemland/kultur. Var glade for indsigt i de forsk. kulturer, og hvordan man skal agere i disse, vil ens egen personlighed passe ind i dette

8 Tidspunkt: Den 17. marts kl Tema: Drag nytte af din etniske baggrund! Målgruppe: studerende med anden etnisk baggrund end dansk. Tilknyttede mentorer Mangfoldighedsledelse er positivt på virksomheders bundlinje. Hvad er mangfoldighedsledelse, og hvad betyder det for dig i din jobsøgning? På dette kursus skal vi forstå, hvilke fordele men også udfordringer en mangfoldig medarbejderstab bringer med sig. Via enkelte øvelser skal deltagerne blive opmærksom på hver deres individuelle ikke-faglige kvalifikationer, som med fordel kan nævnes i en jobansøgning til en stilling i en virksomhed, som påskønner mangfoldighed. Du får en masse argumenter serveret på et sølvfad, hvorved du både kan slå på dine akademiske og etniske kompetencer i en ansøgning. Derudover vil en konsulent fra en virksomhed dele sit syn på mangfoldighedsledelse, egne erfaringer og gode råd. Også her vil der blive arbejdet meget konkret ift. et stillingsopslag personlige og akademiske kompetencer skal tænkes ind i jobbet. Oplægsholdere: Heidrun Knorr, cand.mag i Kultur, Kommunikation og Globalisering Virksomheds konsulent: Nefer Türkoglu, LAK - Landsforeningen for Kommunikation aflyste i sidste øjeblik. Konklusion: Deltagerne fik hver især et stillingsopslag, der matchede deres faglige profil. Skulle herefter tænke deres faglige, personlige og kulturelle kompetencer ind i jobbet. Det var meget nyttigt for deltagerne at få denne øvelse, da de fleste havde svært ved at tænke deres kulturelle og personlige kompetencer ind i jobbet. Også at høre hinandens syn på hvordan en ansøgning skal opbygges var lærerigt Tidspunkt: Den 20. april kl Lokale: Fibigerstræde 16, lok Tema: Hvordan motiverer du dig selv både under og efter studiet til en storslået karriere? Målgruppe: Studerende med anden etnisk baggrund end dansk. 3 timers arrangement om motivation. En udviklingskonsulent fra Act2Learn vil komme og give gode råd og værktøjer, som du kan bruge til at motivere dig selv i forbindelse med studiet og i din jobsøgning. En motivation der vil hjælpe godt på vej og som vil skinne igennem hos dig og i din ansøgning. En tidligere studerende vil også fortælle om sin motivation og gejst i søgningen på det fede job, og hvordan karrieren blev tænkt ind under studiet. Oplægsholder: Signe Skov Andersen fra act2learn Konklusion: Der blev kritisk spurgt til, hvorfor kurset primært henvendte sig til nydanske studerende mente vi, at nydanskerne ikke var lige så motiverede. Projektledelsen forklarede, at dette kursus er noget,

9 der er godt for alle studerende, men via projektet har vi mulighed for at give dem dette kursus. Pga. få deltagere fik deltagerne en næsten individuel coaching omkring deres individuelle udfordringer og hvad de skulle sigte mod. En af deltagerne skulle til jobsamtale den efterfølgende dag, og han udtalte, at kurset virkelig havde givet ham ekstra motivation og idéer til, hvordan han kunne gribe samtalen an. Tidspunkt: Den 2. december kl Lokale: Fibigerstræde 15 Afsluttende seminar blev aflyst pga manglende tilmeldinger, men der blev i stedet for afholdt meget informativt vidensdelingsmøde med AAK. Har mange dimittender, som vi sender videre til AAK regi og derfor relevant med sparringspartner, da vi deler mange af de samme udfordringer. Vi har løbende i projektet brugt hinanden og vil også gøre brug af vores fælles viden fremover. AAK s vigtigste erfaringer og anbefalinger med dimittender er at: 1. de bedst markedsføres som enhver anden af vores rekrutteringsteam og de klarer sig godt når de først kommer til jobsamtale. Da de er født og opvokset i DK føler kun få, at de har behov for hjælp 2. store virksomheder er ligeglade med hvor kandidaten kommer fra, mens små- og mellemstore virksomheder er skeptiske lige indtil de ser giraffen til en samtale 3. Problemerne er størst for 1. generations-danskerne. Især dem der har klaret uddannelsen på engelsk og ikke taler dansk 5. Erfaringer og anbefalinger Definition af ordet nydansker : Karrierecentret har erfaret, at man bevæger sig på en lidt usikker og følelsesmæssig grund, når man definerer nogle grupper noget og laver noget specifikt for en gruppe. Der vil altid være nogle, der ikke bryder sig om at blive automatisk kategoriseret som en del af en gruppe. Ordet nydansker har vi haft et par diskussioner af: hvad hedder det, hvem indgår i den gruppe (en finne, tysker, spanier, iraker?). Bedst at være åben omkring det og sige, at det kan være vanskeligt at vælge det korrekte ord, da der er forsk. præferencer. Pas på med at tro at alle nydanskere har brug for ekstra hjælp: Når studerende i målgruppen henvender sig ved informationsskranken for at få vejledning og informationer, ligger der en brochure, hvor der står Nydansk studerende - få styrket dine kompetencer og kontakter til arbejdsmarkedet. Så må den studerende/dimittend selv tage informationsmaterialet, hvis han/hun føler, det er nødvendigt, eller også kan karrierevejlederne i en individuel vejledningssituation spørge direkte til udfordringer ift. etnicitet. Brochure uddyber nogle af vejledningsmulighederne og relevante netværk. Oplægsholdere på kurser: Når der holdes oplæg for målgruppen, er det yderst vigtigt, at oplægsholder tænker på, at de studerende er i gang med en højere videregående uddannelse. De studerende mangler ikke motivationen til at få et job, men mangler gode netværk og tip til, hvordan man får et fedt job.

10 Vigtigheden af virksomhedskontakt: Det kan ikke understreges tydeligt nok for studerende, hvor vigtig virksomhedskontakt er og gerne under studiet. Budskabet skal sælges til dem flere gange, da de er så opslugt af studiet, at de enten ikke hører budskabet eller ikke prioriterer det. Definition af en mentor og mentee: Nogle studerende er ikke klar over, hvad det vil sige, og det er derfor nødvendigt med både en skriftlig og mundtlig definition af mentor og mentee: f.eks. ens rolle, hvordan bruger man hinanden, forventningsafstemning. Informationsmøde for mentorer: For at sikre at mentorer er klædt på til rollen, er det nødvendigt med et informationsmøde, hvor de kan møde andre mentorer og høre om deres erfaringer. Deltagere på meget forskellige niveauer: Der skal være plads til, at deltagerne har forskellige behov. Nogle har sproglige udfordringer, andre søger studiejob og har ikke prøvet jobsøgningen, andre har brug for ekstra kærligt motivationsskub til at komme ud i erhvervslivet, og nogle er meget selvkørende og har blot brug for jobsøgning og CV vejledningssamtale.

11 6. Casehistorier fra fire unge nydanskere

12

13

14

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 6,7% 4-8 år 3 20,0% 9-13 år 3 20,0% 14-19 år 1 6,7% 20 år eller mere 7 46,7% I alt 15 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 4 26,7% Asiatisk 3 20,0% Afrikansk 0 0,0% Nordeuropæisk 0 0,0% Vesteuropæisk 2 13,3% Østeuropæisk 4 26,7% Sydeuropæisk 1 6,7% Anden 1 6,7% I alt 15 100,0% Hvor

Læs mere

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0%

Respondenter Procent Under 1 år 0 0,0% 1-3 år 1 5,3% 4-8 år 3 15,8% 9-13 år 5 26,3% 14-19 år 7 36,8% 20 år eller mere 3 15,8% I alt 19 100,0% Hvilken etnisk baggrund har du: Mellemøstlig 5 26,3% Asiatisk 2 10,5% Afrikansk 3 15,8% Nordeuropæisk 2 10,5% Vesteuropæisk 1 5,3% Østeuropæisk 3 15,8% Sydeuropæisk 1 5,3% Anden 2 10,5% I alt 19 100,0%

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN

NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE NYT NETVÆRK OG DIN VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSMODELLEN VIRKSOMHEDSMODEL NYT NETVÆRK EN MENTORORDNING FOR LEDIGE NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af veluddannede ledige nydanskere på arbejdsmarkedet via en mentorordning. Projektets formål

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE

FORLØBET NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE NYT NETVÆRK - EN MENTORORDNING FOR NYDANSKERE Nyt Netværk er et projekt til integration af nydanskere på arbejdsmarkedet via en frivillig mentorordning. Projektets formål er at skaffe nydanskere i arbejde

Læs mere

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig

Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Den Gode Samtale - Oversigt over samtaler og aktiviteter, du kan deltage i, mens du er ledig Indhold Oversigt over forskellige typer af fagligt indhold du kan vælge mellem ved en samtale i A-kassen...

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd

INDSTILLING Til Århus Byråd ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den via Magistraten Tlf. nr.:8940 3110 Jour. nr.: Ref.: amfr Indstilling om bevilling af midler til Mentornetværk ved Kvindemuseet 1.

Læs mere

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop

Ansøgningen: Skriv løs. Workshop Ansøgningen: Skriv løs Workshop Agenda Annoncer Ansøgningen Eksempler på blikfang Skriv løs Annonce analyse Læs annoncen grundigt Læs mellem linjerne Understreg vigtige ord som f.eks. kompetencer og værdier

Læs mere

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på.

1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Studiejob 1.+2. Har du på nuværende tidspunkt et studierelevant job? Dvs. et job, hvor du kan bruge din faglige viden eller måde at arbejde på. Før Efter Ja 10 % 45 % Nej 90 % 55 % 35 % flere af deltagerne

Læs mere

UddannelsesHusets Mentornetværk

UddannelsesHusets Mentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Mentornetværk Projekt Indslusning til arbejdsmarkedet Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk

Læs mere

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET

NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET NY ONLINE BOOKING VEJLEDNINGS CENTRET ST U D I E V E J L E D N I NG I KARRIEREVEJLEDNING I INTERNATIONAL VEJLEDNING INDHOLD OM VEJLEDNINGSCENTRET PÅ AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN STUDIEVEJLEDNING KARRIEREVEJLEDNING

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats.

Få nye virksomheder til frivilligt og ulønnet at bidrage til vores ungeindsats. SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSMENTORKORPS PÅ FYN ERHVERVSMENTOR FRA SYD TIL ØST I januar 2014 har erhvervsmentorkorpset Dygtige Unge afholdt møde med repræsentanter fra Jobcentrene i Svendborg, Faaborg-Midtfyn

Læs mere

mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år

mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år mentor netværk min egen vej En mentorordning for unge mænd og kvinder med anden etnisk baggrund mellem 16 og 24 år Min Egen Vej er et mentornetværk for unge kvinder og mænd med anden etnisk baggrund end

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk

Aktiviteter i Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Aktiviteter i Jobboxen 2016 januar februar marts Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2014 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser.

Etablering af korps af rollemodeller af nydanske akademikere fra offentlige arbejdspladser. PROJEKTBESKRIVELSER Cand. Match. Formålet med projektet er at kortlægge, hvordan integrations- og oplæringsstillinger (IOstillinger) og andre stillinger til nydanske akademikere oprettes, markedsføres

Læs mere

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET

KLIK FOR AT REDIGERE TYPOGRAFI I MASTEREN KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET KICKSTART DIN KARRIERE 2015 KARRIEREDAGENE (ØXNEHALLE) FRA LARS & MONOPOLET 1 CA Når din karriere er vigtig GRATIS STUDIEMEDLEMSSKAB FEDE KURSER & WORKSHOPS JOBSØGNING PERSONLIG UDVIKLING IT KURSER RÅDGIVNING

Læs mere

Afklaring og individuel vejledning er vejen til integration

Afklaring og individuel vejledning er vejen til integration Afklaring og individuel vejledning er vejen til integration Der findes ikke én gylden metode til at få flere nydanskere ind på arbejdsmarkedet. Et vigtigt sted at starte er dog med afklaring og individuel

Læs mere

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet AARHUS UNIVERSITET INGENIØRHØJSKOLEN Erhvervsmentorordningen ved Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet Håndbog for mentorer og mentees Mentorskabet er en gensidigt inspirerende relation, hvor mentor oftest

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende.

BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. BLIV SET! Sådan opnår jeres virksomhed synlighed på Syddansk Universitet og direkte kontakt til de studerende. Vi tilbyder en bred vifte af muligheder for at komme i direkte kontakt med de studerende og

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45)

Go Network. Netværk Relationer Branding. Balticagade 12D 8000 Aarhus C (+45) etwork Netværk Relationer Branding Mere end 70% får job gennem netværk Netværk, relationer og evnen til at tiltrække en kommende arbejdsgiver er afgørende, når vi gerne vil videre i karrieren i dag. Vi

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015

Sammenstilling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi 2013, 2014 og 2015 School of Medicine and Health LMJ 18. September Sammensling af kandidatundersøgelser for kandidatuddannelserne i Idræt og Idrætsteknologi, og Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- Og Integrationsforvaltningen Kontor for Integrationsservice NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Bilag 1: Københavns Kommunes Værtsprogram (revideret projektbeskrivelse)

Læs mere

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke

Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder. Værs go - tag gerne noget at drikke Velkommen til Workshop om udsøgning af virksomheder og telefonisk kontakt til virksomheder Værs go - tag gerne noget at drikke Dagens program 9.00 Velkomst 9.15 Oplæg om udsøgning af virksomheder og netværk

Læs mere

Hvor god er du til at sælge dine idéer?

Hvor god er du til at sælge dine idéer? Hvor god er du til at sælge dine idéer? Du har nu muligheden for at blive helt skarp til en kommende jobsamtale samtidig med at du følger et statsanerkendt salgs- og kommunikationsfag. Faget forbedrer

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Orientering til Social & Arbejdsmarkedsudvalget om integrationsrådets arbejde med temaet Beskæftigelse i 2015 og 2016.

Orientering til Social & Arbejdsmarkedsudvalget om integrationsrådets arbejde med temaet Beskæftigelse i 2015 og 2016. Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 30. Marts 2016 Sagsid 15/25188 Notat Orientering til Social & Arbejdsmarkedsudvalget om integrationsrådets arbejde med temaet Beskæftigelse i 2015 og 2016. Integrationsrådet

Læs mere

Ansøgning om midler til projekt

Ansøgning om midler til projekt LBR Jobcenter Frederikshavn Hangaardsvej 5 9900 Frederikshavn Att.: LBR-konsulent Tina Kjellberg Ansøgning om midler til projekt Hermed ansøges om midler til udvikling og gennemførelse af et pilotprojekt

Læs mere

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder

Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Invitation til regionalt netværksmøde i ledernetværket Fra leder til leder Region Fyn og Sydjylland Mødevært: Kristian Andersen og Torben Knudsen, Micro Matic A/S Sted: Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV

Læs mere

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job

klik uden for dit slide Vælg et passende layout Klik på det lille billedindsættelses ikon, Fra UNI til Job Fra UNI til Job Program Velkommen Arbejdsmarkedet og jobsøgning De vigtigste råd og tendenser Hvad kan jeg bruge IDA til? Hvordan får jeg den rigtige løn? Juridisk rådgivning Kurser og fagtekniske netværk

Læs mere

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE

STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE STRATEGI FOR REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE 2017 2020 INDLEDNING Esbjerg Kommune vil være Danmarks nye vækstcenter i 2020 og er med sine ca. 10.000 ansatte den største og mest mangfoldige arbejdsplads i

Læs mere

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013

Integration. Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed. juni 2013 Integration Der skal være plads til alle - mangfoldighed er en styrke og ikke en svaghed juni 2013 Forord Lolland Kommune rummer borgere med mange forskellige baggrunde, sprog, interesser og kulturer.

Læs mere

Velkommen til vejledningsmøde i MA

Velkommen til vejledningsmøde i MA Velkommen til vejledningsmøde i MA Dagens program INFORMATION PÅ FÆLLESMØDE MA Aalborg Medlemstilbud Rådighed og jobsøgning MA, jobcenter og anden aktør Aktivering Muligheder som jobsøgende INDIVIDUEL

Læs mere

KVINFOs mentornetværk. Kom indenfor

KVINFOs mentornetværk. Kom indenfor KVINFOs mentornetværk Kom indenfor Hvorfor blive mentor? Da jeg startede eget firma, måtte jeg selv sande, at netværk er alfa og omega for at klare sig i Danmark. Alle mine opgaver er hidtil opstået ud

Læs mere

Førtidlig indsats i Skanderborg Kommune

Førtidlig indsats i Skanderborg Kommune Førtidlig indsats i Skanderborg Kommune Arbejdsmarkedsservice September 2016 2 Forord Baggrund Der er i Skanderborg Kommune truffet politisk beslutning om at afprøve metoder til førtidlig indsats på beskæftigelsesområdet.

Læs mere

Mentor projekt for nydanskere

<Insert Picture Here> Mentor projekt for nydanskere Mentor projekt for nydanskere Anette Landberg, HR Director Januar 2008 Baggrund Ledergruppens vision: Oracle Danmark vil gerne gøre en indsats for samfundet Arbejdsgruppe på 4 personer

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde)

Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) Task Force - Kvinder og virksomheder i samarbejde (Navn for projektet udadtil, defineres sammen med virksomhedslederne ved første møde) I samarbejdet mellem Holstebro kommune og jobcenter, PNVJ, virksomheder/organisationer

Læs mere

Temamøder i A-Kassen Januar Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale

Temamøder i A-Kassen Januar Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale Januar 2018 11.01.2018 Kl. 09:30 12:30 Den gode jobsamtale Temaet på mødet er selve jobsamtalen (forberedelse, jobsamtalen og opfølgning på samtalen). Mødet bliver en blanding af oplæg, fælles drøftelse

Læs mere

2

2 1 2 3 Husk at selvom det er nærmest programmeret i os, at vi gerne vil svare, når vi bliver stillet et spørgsmål, så er det ok ikke at vide det! Og det der sker hvis du svarer på spørgsmål om adgangskrav

Læs mere

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden

Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden januar 2010 Internationale ingeniørstuderende i hovedstaden Resume Globaliseringen af de videregående uddannelser, stipendier til udlandsophold og en faglig tilskyndelse til at erhverve internationale

Læs mere

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008

Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 NOTAT Referat af workshop om tema 4 (Isolerede nydanske kvinder) 27. august 2008 Formiddags workshop Sophie Bruun bød velkommen til den første af dagens workshops, som primært fokuserede på årsager til,

Læs mere

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder

Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder Inspirationspjece til aktiviteter for kvinder DANSK FLYGTNINGEHJÆLP GIV FLYGTNINGE EN FREMTID INSPIRATIONSPJECE TIL AKTIVITETER FOR KVINDER SIDE 2 Erfaringerne i denne pjece stammer fra frivillige i Dansk

Læs mere

Holstebro Kommunes integrationspolitik

Holstebro Kommunes integrationspolitik Page 1 of 9 Holstebro Kommunes integrationspolitik Vedtaget på byrådsmødet den 7. oktober 2008 Page 2 of 9 Indhold Indledning Holstebro Kommunes vision Integrationspolitikkens tilblivelse Vision, værdier

Læs mere

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden december

Aktiviteter i. Jobboxen. Tilmelding via hjemmesiden  december Aktiviteter i Jobboxen Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Oktober november december 2016 Kurser Skab overskud i hverdagen med en sund privatøkonomi På kurset sætter vi fokus på den

Læs mere

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE

GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE GUIDE TIL VIRKSOMHEDER, DER VIL FASTHOLDE HØJTUDDANNEDE, UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Danske virksomheder har brug for udenlandsk arbejdskraft. Men det er dyrt at rekruttere udenlandske medarbejdere og derfor

Læs mere

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet

Projekt Jobcoach Konceptbeskrivelse. Jobcoach-konceptet Jobcoach-konceptet Håndværksrådet ser gode perspektiver for, at andre aktører kan have gavn af at arbejde videre med det grundlæggende koncept for Jobcoach. Det konkrete arbejde med jobcoach-projektet

Læs mere

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet

Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Virksomhedsrettet indsats hjælper langtidsledige seniorer tilbage på sporet Det hænger sammen. Når ledigheden stiger over en længere periode, vokser gruppen af langtidsledige. Dette giver udfordringer

Læs mere

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige

Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige Punkt 8. Orientering af status på indsats for højtuddannede ledige 2016-020374 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget orienteres om status på højtuddannede ledige.

Læs mere

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk

UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Esbjerg JobAktiv Motorvej UddannelsesHusets Erhvervsmentornetværk Giv Esbjergs unge mod på fremtiden UddannelsesHuset Spangsbjerg Møllevej 70-6700 Esbjerg www.uddannelseshuset.esbjergkommune.dk uddannelseshuset@esbjergkommune.dk

Læs mere

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab

Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab School of Medicine and Health LMJ 21. september Opsamling på kandidatundersøgelsen for Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab Indledning Som led i arbejdet med at kvalitetssikre og -udvikle uddannelser

Læs mere

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Studiegrupper. Vejledende retningslinjer K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET I N S T I T U T F O R E N G E L S K, G E R M A N S K O G R O M A N S K Studiegrupper Vejledende retningslinjer Indhold Studiegrupper 3 Hvorfor skal du arbejde i grupper på universitetet? 3 Hvad bliver

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne

Nyuddannede i SMV erne Nyuddannede i SMV erne Baggrund En af nøglerne til at sikre fremtidens vækst og beskæftigelse i Nordjylland ligger i evnen til at sikre virksomhedernes konkurrenceevne både nationalt og internationalt.

Læs mere

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder

Beskrivelse af indsatsens første fire måneder 1 Status på gadeplansmedarbejder-funktionen, Helsingør Kommune oktober 2014 Indhold Beskrivelse af indsatsens første fire måneder... 1 Målsætningen med gadeplansfunktionen... 2 Gadeplansmedarbejderens

Læs mere

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter

Effektiv Jobsøgning. Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Effektiv Jobsøgning Frederik Iuel DJØFs Karriere- og Kompetencecenter Dagens program... Dagens Program CV et Hvordan vinkler du din baggrund til at besvare virksomhedens krav? Ansøgningen Hvad kan du tilbyde

Læs mere

Aktiviteter i Jobboxen

Aktiviteter i Jobboxen Aktiviteter i Jobboxen 2015 OKTOBER NOVEMBER DECEMBER Tilmelding via hjemmesiden www.jobboxen.ikast-brande.dk Kurser Hvordan bruger jeg Jobnet? Jobnet er jobcentrenes tilbud på internettet til alle jobsøgende

Læs mere

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.:

Notat. Jobmesse Fyn Evaluering. Oktober Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: Notat Jobmesse Fyn 2016 Evaluering Oktober 2016 Kontaktperson: Julie Tang - dir. tlf.: 6474 7061 Evaluering af Jobmesse Fyn 2016 Ca. 5.500 personer og 115 virksomheder og uddannelsesinstitutioner deltog

Læs mere

Opsigelse fra krise til muligheder!

Opsigelse fra krise til muligheder! Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentlig snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder som

Læs mere

Mentorordning elev til elev

Mentorordning elev til elev Mentorordning elev til elev Formidling af kontakt mellem elever på 2. og 3. år (mentor) og 1. år (mentee) Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad er en mentor og en mentee?, 3 Formål med mentorordningen, 3

Læs mere

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI

IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Rapport for IDRÆT OG IDRÆTSTEKNOLOGI Udarbejdet af FORORD Kandidatundersøgelsen for Idræt og Idrætsteknologi 2013 blev foretaget af Karrierecentret ved Aalborg Universitet i samarbejde med School of Medicine

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme

Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme Oplæg på workshop d. 31. maj 2011 ved Integrationsprisforum i Vejle Præsentation af Etnisk Erhvervsfremme v/ centerleder Mette Boel Hvad er visionerne? Flere nydanske iværksættere og virksomheder overlever

Læs mere

STARTPAKKE for ledige maskinmestre

STARTPAKKE for ledige maskinmestre Denne vejledning vil give dig en række gode råd, når du skal til at søge et nyt job. Vejledningen henvender sig primært til ledige maskinmestre eller dem, der er i en opsagt stilling. Der går normalt tre

Læs mere

Unge på kanten af arbejdsmarkedet.

Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Unge på kanten af arbejdsmarkedet. Dette kursusforløb henvender sig til dig der arbejder med unge med særlige behov, som er på kanten af enten arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. Dit job kan være,

Læs mere

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet

Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Politik for studie- og karrierevejledning på Aalborg Universitet Indhold Indledning...2 Lovgrundlag...2 Formål...2 Målsætning 1: Retningslinjer og krav...2 Målsætning 2: Professionel vejledning...2 Målsætning

Læs mere

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet

Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Vejledningskoncept til understøttelse af geografisk mobilitet Indledning Dette vejledningskoncept skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer i at motivere og understøtte ledige med risiko for langtidsledighed

Læs mere

Tips og tricks til jobsøgning

Tips og tricks til jobsøgning Tips og tricks til jobsøgning Hvordan søger du målrettet et job? Opstil dine jobmål Tænk på indhold, branche, arbejdstid og geografi. Lav grundig research Søg viden om jobbet og virksomheden. Brug internettet

Læs mere

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum

Nyt om Mentorskab. nr. 1, december 2006. Pointer fra seminaret Samtale i centrum nr. 1, december 2006 Nyt om Mentorskab Nyt om mentorskab er nyhedsbrev fra socialfondsprojekt Mentorservice. Det første nummer af nyhedsbrevet sendes ud elektronisk. Fra februar 2007 kan vores nyhedsbrev

Læs mere

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune

Notat. Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter. Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Notat Emne: Økonomiudvalgsmøde d. 9/12-2013 Til: Orientering vedr. inddragelse af etniske minoriteter Den 2. december 2013 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Inddragelse af etniske minoriteter i de

Læs mere

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet

OM AT VÆRE MENTOR. i Lær for Livet OM AT VÆRE MENTOR i Lær for Livet I denne folder kan du læse om, hvad det vil sige at være mentor i Lær for Livet. Vi håber, at folderen besvarer dine spørgsmål, og at den giver dig lyst til at melde dig

Læs mere

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi?

Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj. Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Talepunkter Poul-Erik Pedersen Mangfoldighedsledelse 7.maj Mangfoldighedsledelse på danske arbejdspladser hvor står vi? Først og fremmest tak for invitationen og muligheden for at tale ved denne konference.

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2011 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2011 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig, Vi har her samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage på i foråret 2011. Alle kurser er

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Åben vejledning i Jobboxen

Åben vejledning i Jobboxen Åben vejledning i Jobboxen Jobboxen er et tilbud til ledige samt job- og uddannelsessøgende, hvor frivillighed, større ansvar, inspirerende tilbud og ikke mindst fokus på rigtige job er nøgleordene. Det

Læs mere

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS

KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS KLUBUDVIKLINGSPROJEKTER OG WORKSHOPS Alle taekwondoklubber under DTaF har mulighed for at lave et klubudviklingsprojekt i samarbejde med forbundets konsulenter. Et klubudviklingsprojekt kan f.eks. bestå

Læs mere

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012

Notat. Anvendelse af midler i 2012. Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Notat Til: Det Lokale Beskæftigelsesråd Vedrørende: Anvendelse af midler i 2012 Anvendelse af midler i 2012 Administrationen har på baggrund af mødet i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 13. oktober udarbejdet

Læs mere

HR- Chefens svar. Job-guide

HR- Chefens svar. Job-guide HR- Chefens svar Job-guide Arbejdsliv Hvad kan man som ny medarbejder selv gøre for at få en god start i jeres virksomhed? At opbygge en succesfuld karriere hos Scandic Entreprise Aps forventer vi, at

Læs mere

Afsluttende rapport. Projekt Jobstrategi

Afsluttende rapport. Projekt Jobstrategi Afsluttende rapport. Projekt Jobstrategi AAU På AAU er alle hovedaktiviteter og milepæle i Projekt Jobstrategi gennemført og opnået for samtlige projektperioder, hvilket skyldes en intensiv indsats over

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre?

When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Outplacement Program POP When business gets personal! Mangler din virksomheds afgående medarbejdere den kompetence, der skal til for at komme videre? Acuity World får dine afgående medarbejderes personlige

Læs mere

OUTPLACEMENT. Vi har udarbejdet 3 pakkeløsninger, samt en holdløsning, hvis I har flere medarbejdere i samme opsigelsessituation.

OUTPLACEMENT. Vi har udarbejdet 3 pakkeløsninger, samt en holdløsning, hvis I har flere medarbejdere i samme opsigelsessituation. Opsigelse fra krise til muligheder! Vi er midt i en finanskrise og forhåbentligt snart på vej ud igen. Det er ikke alle, der er lige hårdt ramt, men krisen påvirker i øjeblikket de fleste virksomheder

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

hk ungdom hovedstaden kursus katalog

hk ungdom hovedstaden kursus katalog 2014 hk ungdom hovedstaden kursus katalog 2014 Få styr på din gæld d. 28. januar 2014 fra kl. 18.00-20.00 Gæld og manglende styr på økonomien er et stigende problem. Flere og flere bliver registreret i

Læs mere

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007

Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Fællesskab i Forskellighed Nyhedsbrev november 2007 Forumteater med AOF Rejsescenen på fyraftensmøde den 13. november 2007 på Roskilde Sygehus. Om projekt Fællesskab i Forskellighed Projekt Fællesskab

Læs mere

INTEGRATIONSSTRATEGI

INTEGRATIONSSTRATEGI INTEGRATIONSSTRATEGI 2017 2018 ODENSE HAR BRUG FOR ALLE - OGSÅ PÅ ARBEJDSMARKEDET BESKÆFTIGELSES OG SOCIALUDVALGET 1 STRATEGISKE FOKUSOMRÅDER 1. EN GOD START I ODENSE FOR ALLE 2. ALLE ER EN DEL AF ARBEJDSFÆLLESSKABET

Læs mere

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012

FrivilligCenter Lolland. Kurser Fo r å r 2012 FrivilligCenter Lolland Kurser Fo r å r 2012 Vi glæder os til at se jer Kære frivillig Velkommen til foråret 2012. Vi har samlet en række spændende kurser som du har mulighed for at deltage i. Som medlemsforening

Læs mere