* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Frekvensomformer MOVITRAC LTE-B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "* _0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning. Frekvensomformer MOVITRAC LTE-B"

Transkript

1 Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services * _0115* Driftsvejledning Frekvensomformer MOVITRAC LTE-B Udgave 01/ /DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle henvisninger Anvendelse af denne vejledning Advarselshenvisningernes opbygning Signalordenes betydning Opbygning af de afsnitsafhængige advarselshenvisninger Opbygning af de integrerede advarselshenvisninger Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Produktnavne og mærker Sikkerhedshenvisninger Indledende bemærkninger Generelt Målgruppe Korrekt anvendelse Transport Opstilling / montering Elektrisk tilslutning Sikker adskillelse Idrifttagning / drift Eftersyn / vedligeholdelse Generelle specifikationer Indgangsspændingsområder Typeskilt Typebetegnelse Omdrejningstalindstillingsområde Overbelastningsevne Beskyttelsesfunktioner Installation Generelle henvisninger Mekanisk installation Husvarianter og dimensioner Låsning af IP55-/IP66-apparater med koblingsfunktion IP20-kabinet: Montage og monteringssted Elektrisk installation Inden installationen Installation Overblik over signalklemblok Tilslutningseksempel signalklemmer Kommunikationsstik RJ UL-egnet installation Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Konfiguration feltbus Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 3

4 Indholdsfortegnelse 5 Idrifttagning Kort vejledning Brugerinterface Betjeningsenhed Parametrering Nulstilling af parametre til fabriksindstillingen Enkel idrifttagning Klemmemodus (fabriksindstilling) Tastfeltmodus Idriftsættelse med pc'en Tilslutning pc Parametrering med softwaren LT-Shell Realtid-bearbejdningsmodus Drevstyring i Drive Monitor Oscilloskopfunktion Idriftsættelse via feltbus Idriftsættelse SBus Idriftsættelse af Modbus RTU Beskrivelse af de sendte procesdata (PD) Idrifttagning med 87-Hz-karakteristik Drift Omformerens status Visning ved ikke-aktiveret omformer Visning ved frigivet omformer Fejl-reset Service og fejlkoder Fejlhukommelse Fejlkoder Elektronikservice hos SEW-EURODRIVE Langtidsopbevaring Bortskaffelse Parametre Parameteroversigt Standardparametre Udvidede parametre Udvidet parameterbeskrivelse P-05 Stopmodus valg P-07 Nominel motorspænding P-10 Nominelt motoromdrejningstal P-11 Ekstra spænding/boost P-12 Styrekilde P-16 Analogindgang P-17 Impulsbreddemodulationens koblingsfrekvens P-18 Valg af brugerrelæudgangen P-25 Analogudgang valg af funktion Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

5 Indholdsfortegnelse P-26, P-27 Udblænding af omdrejningstal P-28, P-29 U/f-kurvetilpasning P-30 Klemmedrift genstartsfunktion P-31 Betjeningsenhedsmodus genstartsfunktion P-32 Jævnstrøm-holdefunktion P-33 Fangningsfunktion P-35 Skaleringsfaktor for analogindgangen P-36 Feltbusindstillinger P-39 Analogindgang offset P-40 Skaleringsfaktor faktisk værdi for omdrejningstal P-41 Termisk motorværn iht. UL 508C P-15 valg af funktion, binærindgange Klemmedrift Tastfeltmodus SBus-styrefunktion Modbus RTU-styremodus Parametre til overvågning af driftsdata i realtid (kun læsning) Adgang til parametergruppe Beskrivelse parametergruppe Tekniske data Overensstemmelse Omgivelsesinformationer Udgangseffekt og strømbelastningsevne uden EMC-filter faset system AC 115 V til 3-fasede AC 230 V-motorer (spændingsfordobler) faset system AC 230 V til 3-fasede AC -230 V-motorer faset system AC 230 V til 3-fasede AC -230 V-motorer faset system AC 400 V til 3-fasede AC -400 V-motorer Udgangseffekt og strømbelastningsevne med EMC-filter faset system AC 230 V til 3-fasede AC -230 V-motorer faset system AC 230 V til 3-fasede AC -230 V-motorer faset system AC 400 V til 3-fasede AC -400 V-motorer Overensstemmelseserklæring Adresseliste Indeks Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 5

6 1 Generelle henvisninger Anvendelse af denne vejledning 1 Generelle henvisninger 1.1 Anvendelse af denne vejledning Denne vejledning er en del af produktet. Vejledningen er beregnet til alle personer, der arbejder med montering, installation, idrifttagning og service af produktet. Vejledningen skal stilles til rådighed i læsbar tilstand. Sørg for, at personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på udstyret, har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE ved uklarheder og yderligere behov for information. 1.2 Advarselshenvisningernes opbygning Signalordenes betydning Følgende tabel viser trindelingen og betydningen af signalordene for advarselshenvisninger. Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse FARE Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG Mulig farlig situation Letter kvæstelser OBS Mulige materielle skader Beskadigelse af drevsystemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig henvisning eller nyttigt tip: Gør det lettere at betjene drevsystemet Opbygning af de afsnitsafhængige advarselshenvisninger De afsnitsafhængige advarselshenvisninger gælder ikke kun for en speciel handling, men for flere handlinger inden for det samme tema. De anvendte faresymboler henviser enten til en generel eller en specifik fare. Her ses den formelle opbygning af en afsnitsafhængig advarselshenvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af fare Opbygning af de integrerede advarselshenvisninger De integrerede advarselshenvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret advarselshenvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulig(e) følge(r) ved manglende overholdelse. Foranstaltning(er) til afværgelse af fare. 6 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

7 Generelle henvisninger Garantikrav Garantikrav Overholdelse af dokumentationen er forudsætning for fejlfri drift og opfyldelse af eventuel reklamationsret. Læs derfor først dokumentationen, inden du arbejder med produktet! 1.4 Ansvarsfraskrivelse Overholdelse af vejledningen er en grundlæggende forudsætning for sikker drift og for at opnå de angivne produktegenskaber og effekter. SEW-EURODRIVE påtager sig intet ansvar for personskader og materielle skader samt økonomiske tab, som måtte opstå som følge af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Mangelsansvar er udelukket i sådanne tilfælde. 1.5 Ophavsret 2015 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse, bearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse også i uddrag er forbudt. 1.6 Produktnavne og mærker De produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er mærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende indehaver. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 7

8 2 Sikkerhedshenvisninger Indledende bemærkninger 2 Sikkerhedshenvisninger 2.1 Indledende bemærkninger De følgende grundlæggende sikkerhedshenvisninger skal sikre, at personskader og materielle skader undgås. Operatøren skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedshenvisninger følges og overholdes. Sørg for at sikre, at personer, der har ansvar for anlægget og driften, samt personer, som på eget ansvar arbejder på udstyret, har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE i tilfælde af uklarheder og yderligere behov for information. Vær ligeledes opmærksom på de supplerende sikkerhedshenvisninger i de enkelte kapitler i denne vejledning. 2.2 Generelt ADVARSEL Under driften kan apparatet iht. IP-kapslingsklassen have spændingsførende, blanke og evt. og bevægelige eller roterende dele samt varme overflader. Død eller alvorlige kvæstelser. Alt arbejde i forbindelse med transport, opbevaring, opstilling, montering, tilslutning, idriftsættelse, vedligeholdelse og reparation må kun udføres af kvalificerede fagfolk under overholdelse af: den/de tilhørende udførlige dokumentation/-er advarsels- og sikkerhedsskiltene på apparatet alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idriftsættelsesvejledninger og koblingsdiagrammer anlægsspecifikke bestemmelser og krav, og nationale og regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker. Beskadigede produkter må aldrig installeres. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående reklameres over dette til speditionsvirksomheden. Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt fjernelse af nødvendig afdækning, ved uhensigtsmæssig anvendelse, ved forkert installation eller betjening. Yderligere informationer kan findes i de følgende kapitler. 2.3 Målgruppe Alt mekanisk arbejde må kun udføres af uddannede fagfolk. Fagfolk er i denne vejledning personer, der er fortrolige med produktets konstruktion, mekanisk installation af produktet, afhjælpning af fejl og service på produktet, og som har følgende kvalifikationer: En uddannelse inden for mekanik (f.eks. mekaniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. Kendskab til denne vejledning. 8 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

9 Sikkerhedshenvisninger Korrekt anvendelse 2 Alt elektroteknisk arbejde må udelukkende udføres af uddannede elektrikere. Elektrikere er i denne dokumentation personer, der er fortrolige med produktets elektriske installation, afhjælpning af fejl og installation af produktet, og som har følgende kvalifikationer: En uddannelse inden for elektroteknik (f.eks. elektrotekniker eller mekatroniker) med bestået eksamen. Kendskab til denne vejledning. Personerne skal desuden være fortrolige med de pågældende sikkerhedsforskrifter og love, især også med kravene til Performance Level iht. DIN EN ISO og de andre standarder, direktiver og love, som nævnes i denne vejledning. De nævnte personer skal udtrykkeligt have fået en virksomhedsmæssig berettigelse til idriftsættelse, programmering, parametrering, mærkning og jordtilslutning af udstyr, systemer og strømkredse iht. sikkerhedstekniske standarder. Alt arbejde på de øvrige områder transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der har fået en passende undervisning. 2.4 Korrekt anvendelse Frekvensomformere er komponenter til styring af asynkrone vekselstrømsmotorer. Frekvensomformere er komponenter, der er beregnet til montering i elektriske anlæg eller maskiner. Slut aldrig kapacitive belastninger til frekvensomformere. Drift med kapacitive belastninger medfører overspænding og kan ødelægge apparatet. Når frekvensomformerne forhandles inden for EU/EFTA, gælder følgende standarder: Ved montering i maskiner er idriftsættelse af frekvensomformerene (altså start af korrekt drift) ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinerne er i overensstemmelse med bestemmelserne i EU-direktiv 2006/42/EF (Maskindirektivet). Overhold EN Idriftsættelse (dvs. start af korrekt drift) er kun tilladt ved overholdelse af EMC-direktivet (2004/108/EF). Frekvensomformerne opfylder kravene i lavspændingsdirektivet 2006/95/EF. De harmoniserede standarder i serien EN /DIN VDE T105 sammen med EN /VDE 0660, del 500, og EN 60146/VDE 0558 anvendes til frekvensomformere. Tekniske data og angivelser til tilslutningskrav fremgår af typeskiltet samt driftsvejledningen og skal altid overholdes. 2.5 Transport Kontrollér straks efter modtagelsen leverancen for eventuelle transportskader. Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Idriftsættelse skal evt. udelukkes. Overhold følgende henvisninger under transport: Sæt de medleverede beskyttelseskapper på tilslutningerne før transporten. Stil kun apparatet på køleribberne eller på en side uden stik under transporten. Kontrollér, at apparatet ikke udsættes for mekaniske stød under transporten. Om nødvendigt skal der anvendes tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler. Fjern transportsikringerne inden idriftsættelsen. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 9

10 2 Sikkerhedshenvisninger Opstilling / montering Overhold henvisningerne angående de klimatiske betingelser i kapitlet "Tekniske data". 2.6 Opstilling / montering Vær opmærksom på, at opstillingen og kølingen af apparatet sker iht. forskrifterne i denne dokumentation. Apparatet skal beskyttes mod ikke-tilladt belastning. Der må især under transport og håndtering ikke bøjes nogen konstruktionselementer eller ændres isolationsafstande. Elektriske komponenter må ikke beskadiges mekanisk eller ødelægges. Følgende anvendelser er forbudt, medmindre frekvensomformeren udtrykkeligt er beregnet hertil: anvendelse i eksplosionsfarlige områder anvendelse i omgivelser med skadelige olier, syrer, gasser, dampe, støv, strålinger osv. anvendelse i applikationer, hvor der optræder mekaniske vibrations- og stødbelastninger, der overskrider grænseværdierne iht. EN Overhold henvisningerne i kapitlet "Mekanisk installation". 2.7 Elektrisk tilslutning Overhold de nationalt gældende nationale forskrifter til forebyggelse af uheld, når der arbejdes på en spændingsførende drevstyring. Udfør den elektriske installation (f.eks. kabeltværsnit, sikringer, beskyttelsesledertilslutning) iht. de gældende forskrifter. Dokumentationen indeholder desuden videreførende henvisninger. Beskyttelsesforanstaltningerne og beskyttelsesanordningerne skal opfylde de gældende forskrifter (f.eks. EN eller EN ). De nødvendige beskyttelsesforanstaltninger er: Typen af energioverførslen: Beskyttelsesforanstaltning Direkte netforsyning Arbejdsjording 2.8 Sikker adskillelse Apparatet opfylder alle krav med hensyn til sikker adskillelse af effekt- og elektroniktilslutninger iht. EN For at garantere sikker adskillelse skal alle tilsluttede strømkredse ligeledes opfylde kravene for sikker adskillelse. 10 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

11 Sikkerhedshenvisninger Idrifttagning / drift Idrifttagning / drift FORSIGTIG Apparatets overflader og de tilsluttede elementer, f.eks. bremsemodstande, kan blive meget varme under driften. Fare for forbrændinger. Lad apparatet og de eksterne optioner køle af, inden arbejdet påbegyndes. Overvågnings- og beskyttelsesanordningernes funktion må ikke sættes ud af drift, heller ikke ved testdrift. Ved ændringer i forhold til normal drift (f.eks. forøget temperatur, støj, vibrationer) skal apparatet tvivlstilfælde frakobles. Find årsagen, og kontakt evt. SEW-EURODRIVE. Anlæg, hvor der er monteret disse apparater, skal evt. udstyres med ekstra overvågnings- og beskyttelsesanordninger iht. de gældende sikkerhedsbestemmelser, f.eks. loven om tekniske arbejdsmidler, ulykkesforebyggende forskrifter osv. Ved anvendelser med forøget farepotentiale kan det være nødvendigt med ekstra beskyttelsesforanstaltninger. Efter hver ændring af konfigurationen skal beskyttelsesanordningernes funktion kontrolleres. Under driften skal de tilslutninger, der ikke anvendes, lukkes med de medleverede beskyttelseskapper. Efter apparatet er blevet adskilt fra spændingsforsyningen, må de spændingsførende apparatdele og ledningstilslutninger ikke berøres med det samme som følge af muligvist opladede kondensatorer. Overhold en min. udskiftningstid på 10 minutter. Vær i den forbindelse i opmærksom på de pågældende henvisningsskilte på apparatet. I tilkoblet tilstand er der farlig spænding på alle ledningstilslutninger og på de dertil tilsluttede kabler og motorklemmer. Dette gælder også i tilfælde af, at apparatet er spærret og motoren er standset. At drifts-led'en samt andre dioder og lignende er slukket, er ikke ensbetydende med, at strømtilførslen til omformeren er afbrudt, og at den er spændingsløs. Mekanisk blokering eller apparatinterne sikkerhedsfunktioner kan forårsage motorstilstand. Ved afhjælpning af fejlårsagen eller et reset kan motoren starte igen af sig selv. Hvis dette af sikkerhedsmæssige årsager ikke er tilladt for den drevne maskine, skal strømtilførslen til omformeren først afbrydes, før fejlafhjælpningen påbegyndes Eftersyn / vedligeholdelse ADVARSEL Fare som følge af strømstød som følge af ubeskyttede spændingsførende dele i apparatet. Død eller alvorlige kvæstelser. Apparatet må aldrig åbnes. Reparationer må kun udføres af SEW-EURODRIVE. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 11

12 3 Generelle specifikationer Indgangsspændingsområder 3 Generelle specifikationer 3.1 Indgangsspændingsområder Afhængigt af model og nominel effekt er omformerne dimensioneret til direkte tilslutning til følgende spændingskilder: MOVITRAC LTE-B, typestørrelser 1, 2 (indgangsspænding 115 V): 115 V ± 10 %, 1-faset, Hz ± 5 % MOVITRAC LTE-B, typestørrelser 1, 2 og 3s ( V): 200 V 240 V ± 10 %, 1-faset* / 3-faset, Hz ± 5 % MOVITRAC LTE-B, typestørrelser 1, 2 og 3s ( V): 380 V 480 V ± 10 %, 3-faset, Hz ± 5 % * BEMÆRK: Det er også muligt at tilslutte en etfaset MOVITRAC -LTE-B-omformer til to faser i et trefaset net på V. Produkter, der anvendes med en trefaset spændingskilde, er maks. dimensioneret til en maks. faseubalance på 3 %. Ved spændingskilder med en faseubalance på over 3 % (som er almindeligt på det indiske subkontinent, i dele af det sydøstlige Asien og Kina) anbefaler SEW-EURODRIVE at anvende indgangsdrosler. 3.2 Typeskilt Nedenstående illustration viser et typeskilt. Caution! Dangerous voltages present for 10min after switch off Read User Guide before installation or servicing 0.37 kw/ 0.5HP MOVITRAC LTE MCLTEB00042B1100 Listed2AD0 E Input: V ±10%,50/60Hz ±5%, 1ph Output: 0-250V, 2.3 A, 0.37 kw/ 0.5HP, 3ph Serial No.: Made in UK N Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

13 Generelle specifikationer Typebetegnelse Typebetegnelse Eksempel: MCLTE-1-B Produktnavn MCLTE MOVITRAC LTE-B Version B Apparatseriens version Motor 1 Kun enfasede motorer Anbefalet motoreffekt = 1.5 kw Tilslutningsspænding 2 1 = 115 V 2 = V 5 = V Støjdæmpning ved indgangen 0 0 = klasse 0 A = klasse A B = klasse B Tilslutningsart 1 1 = 1-faset 3 = 3-faset Kvadranter 1 1 = 1-kvadrat-drift uden bremsechopper 4 = 4-kvadrat-drift med bremsechopper Udførelse = standard-ip20-kabinet 10 = IP55-/NEMA 12K-hus uden kontakt 20 = IP55-/NEMA 12K-hus med kontakt 30 = IP66-/NEMA 4X-hus uden kontakt 40 = IP66-/NEMA 4X-kabinet med afbryder Landespecifik variant (60 Hz) 60 Hz = 60 Hz-udførelse 3.4 Omdrejningstalindstillingsområde Frekvensomformerne MOVITRAC LTE-B har et omdrejningstalindstillingsområde på 1: Overbelastningsevne Samtlige MOVITRAC LTE-B-modeller har følgende overbelastningsevne: 150 % i 60 sekunder 175 % i 2 sekunder Ved en udgangsfrekvens under 10 Hz reduceres overbelastningsevnen til 150 % i 7.5 sekunder. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 13

14 3 Generelle specifikationer Beskyttelsesfunktioner 3.6 Beskyttelsesfunktioner Kortslutning udgang, fase-fase, fase-jord Overstrøm udgang Overbelastningsbeskyttelse Overspændingsfrakobling Underspændingsfrakobling Frakobling som følge af overtemperatur Frakobling som følge af undertemperatur 14 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

15 + Installation Generelle henvisninger 4 4 Installation Følgende kapitel beskriver installationen. 4.1 Generelle henvisninger Kontrollér frekvensomformeren omhyggeligt for beskadigelser før installationen. Opbevar frekvensomformeren i dens emballage, inden den skal anvendes. Opbevaringsstedet skal være rent og tørt og have en omgivelsestemperatur på -40 C til +60 C. Installér frekvensomformeren på en jævn, lodret, ikke-brændbar, vibrationsfri overflade i et egnet hus. Hvis en bestemt IP-kapslingsklasse er nødvendig, skal EN overholdes. Hold brændbare stoffer væk fra frekvensomformeren. Sørg for, at der ikke kan trænge ledende eller brændbare fremmedlegemer ind i kabinettet. Den relative luftfugtighed skal være under 95 % (befugtning er ikke tilladt). Beskyt IP55-frekvensomformeren mod direkte sollys. Udenfor skal der anvendes en afdækning. Frekvensomformerne kan installeres ved siden af hinanden. Tilstrækkelig ventilationsspalte mellem de enkelte apparater er sikret. Hvis frekvensomformeren er installeret over en anden frekvensomformer eller et andet apparat, der afgiver varme, er den vertikale minimumsafstand 150 mm. For at muliggøre egenkøling skal kontaktskabet enten have ekstern ventilation eller være tilsvarende dimensioneret. Se kapitlet "IP20-hus: Montage og monteringssted" ( 2 22). Den maksimale tilladte omgivelsestemperatur under driften er +50 C for IP20-frekvensomformere og +40 C for IP55-/IP66-frekvensomformere. Den minimalt tilladte omgivelsestemperatur under driften er 10 C. Vær opmærksom på de særlige IP-kapslingsklasser, som er angivet i afsnittet "Omgivelsesinformationer" ( 2 79). En anordning til montage på DIN-bæreskinner findes kun ved størrelse 1 og 2. Frekvensomformeren må kun monteres som vist i den efterfølgende illustration: -DC L1/L L2/N L3 + BR U V W MOVITRAC LTP-B MOVITRAC LTP-B -DC L1/L L2/N L3 BR U V W + BR U V W -DC L1/L L2/N L3 MOVITRAC LTP-B Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 15

16 4 Installation Mekanisk installation 4.2 Mekanisk installation Husvarianter og dimensioner Husvarianter MOVITRAC LTE-B fås i 3 husudførelser: IP66/NEMA 4X IP55/NEMA 12K IP20-hus til montering i kontaktskabe Das IP55-/NEMA 12K- og IP66-/NEMA 4X-hus beskytter mod fugtighed og støv. Disse frekvensomformere kan anvendes ved støvede/fugtige betingelser indendørs. IP55- og IP66-frekvensomformernes elektronik er identisk med frekvensomformerne i IP20- udførelsen. De adskiller sig kun med hensyn til husmålene og massen. I IP-kapslingsklassen IP55 og IP66 fås frekvensomformerne også med afbryderoptioner, der består af hovedafbryder, drejeretningskontakt og potentiometer. Dimensioner IP66-/NEMA 4X-hus (LTE xxx -30 og -40) b a b d A c C B Z X Y X Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

17 Installation Mekanisk installation 4 Mål Størrelse 1 Størrelse 2 Størrelse 3 Højde (A) mm in Bredde (B) mm in Dybde (C) mm in Masse kg lb a mm in b mm in c mm in d mm Tilspændingsmoment effektklemmer Tilspændingsmoment styreklemmer in Nm lb f -in Nm lb f -in Anbefalede skruestørrelser 4 M4 4 M4 4 M4 Kabelåbnunger IP66 Anvend egnede kabelforskruninger for at opretholde den pågældende IP-/NEMA-klassificering. De forstansede kabelgennemføringer kan brækkes ud med egnet værktøj. Mål Størrelse 1 Størrelse 2 Størrelse 3 X mm in PG / M 1) PG13.5 / M20 PG21 / M25 PG21 / M25 Y 2) mm in PG / M 1) PG13.5 / M20 PG13.5 / M20 PG13.5 / M20 Z 2) mm ) De ovennævnte data henviser til kunststofforskruninger. 2) Kabelgennemgøringerne Y og Z er forstansede in PG / M 1) PG13.5 / M20 PG13.5 / M20 PG13.5 / M20 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 17

18 4 Installation Mekanisk installation Dimensioneringer for IP55-/NEMA 12K-huset (LTE xxx -10 og -20) b a b A d c C B Z X Y X Mål Størrelse 1 Størrelse 2 Størrelse 3 Højde (A) mm in Bredde (B) mm in Dybde (C) mm in Masse kg lb a mm in b mm in c mm in d mm Tilspændingsmomenter for effektklemmerne Tilspændingsmomenter for styreklemmerne in Nm lb f -in Nm lb f -in Anbefalede skruestørrelser 2 M4 4 M4 4 M4 18 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

19 Installation Mekanisk installation 4 Kabelåbninger IP55 Anvend egnede kabelforskruninger for at opretholde den pågældende IP-/NEMA-klassificering. De forstansede kabelgennemføringer kan brækkes ud med egnet værktøj. Mål Størrelse 1 Størrelse 2 Størrelse 3 X mm in PG 1) PG13.5 / M20 PG21 / M25 PG21 / M25 Y 2) mm in PG PG13.5 / M20 PG13.5 / M20 PG13.5 / M20 Z 2) mm ) De ovennævnte data henviser til kunststofforskruninger. 2) Kabelgennemgøringerne Y og Z er forstansede in PG PG9 / M16 PG9 / M16 - Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 19

20 4 Installation Mekanisk installation Dimensioner IP20-hus c a c d L1/L L2/N L3 b A d C U V W B Mål Enhed Størrelse 1 Størrelse 2 Størrelse 3 Højde (A) mm in Bredde (B) mm in Dybde (C) mm in Masse kg lb a mm in b mm in c mm in d mm Tilspændingsmomenter for effektklemmerne Tilspændingsmomenter for styreklemmerne in Nm lb f -in Nm lb f -in Anbefalede skruer 4 M4 4 M4 4 M4 20 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

21 Installation Mekanisk installation Låsning af IP55-/IP66-apparater med koblingsfunktion På koblingsdrevet kan hovedskilleafbryderen låses med en almindelige 20 mm hængelås i stillingen "OFF". Hængelåsen er ikke inkluderet i leveringsomfanget. Afbryderen skal først anbringes i midten for at sætte låsen i Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 21

22 4 Installation Mekanisk installation IP20-kabinet: Montage og monteringssted I forbindelse med anvendelser, der kræver en højere IP-kapslingsklasse end IP20, skal frekvensomformeren anbringes i et kontaktskab. Overhold i den forbindelse følgende angivelser. Kontaktskabet skal bestå af varmeledende materiale, medmindre det har en ekstern ventilation. Ved anvendelse af en kontaktskab med ventilationsåbninger skal åbningerne være anbragt under og over frekvensomformeren for at sikre en god luftcirkulation. Luften skal tilføres under frekvensomformeren og bortledes over den igen. Frekvensomformerne i IP20 kan monteres direkte og uden afstand ved siden af hinanden. Minimumsafstande ved montagen Hvis de udvendige omgivelse indeholder smudspartikler (f.eks. støv), skal der anbringes et egnet partikelfilter på ventilationsåbningerne, og der skal anvendes en ekstern ventilation. Filteret skal vedligeholdes og renses efter behov. I omgivelse med høj luftfugtighed, saltindhold eller kemikalieindhold, skal der anvendes et lukket kontaktskab (uden ventilationsåbninger). X L1/L L2/N L3 L1/L L2/N L3 Z Y U V W U V W X Z Størrelse X Y Z Luftflow mm in mm in mm in m³/h Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

23 Installation Elektrisk installation Elektrisk installation Under installationen skal sikkerhedshenvisningerne i kapitel 2 ubetinget overholdes! ADVARSEL Elektrisk stød som følge af kondensatorer, der ikke er afladet. Der kan fortsat være høje spændinger på klemmerne og indvendigt i apparatet i op til 10 minutter efter afbrydelsen fra nettet. Død eller alvorlige kvæstelser. Vent i 10 minutte, når du har afbrudt spændingen til frekvensomformeren og frakoblet netspændingen og DC 24 V-spændingen. Kontrollér, at apparatet er uden spænding. Begynd først derefter på arbejdet på apparatet. Frekvensomformerne må kun installeres af fagspecialister (elektriske) under overholdelse af de gældende forskrifter og bestemmelser. Jordkablet skal være dimensioneret til den maksimale netfejlstrøm, der normalt begrænses med sikringer eller motorværn. Frekvensomformeren har beskyttelsesklasse IP20. Hvis det er nødvendigt med højere beskyttelsesklasser, skal der anvendes et egnet hus eller IP55-/NEMA 12Keller IP66-/NEMA 4X-udførelsen. Kontrollér, at frekvensomformerne er jordforbundet korrekt. Se koblingsdiagrammet i afsnittet "Tilslutning af omformer og motor" ( 2 30). Frekvensomformerne er egnede til hejseværksapplikationer, den følgende advarselshenvisning skal overholdes Inden installationen Kontrollér, at forsyningsspændingen, frekvensen og antallet af faser (en- eller trefaset) svarer til de nominelle værdier for frekvensomformeren ved leveringen. Netsikringer Der skal være installeret en skilleafbryder eller et lignende skilleelement mellem spændingsforsyningen og frekvensomformeren. Netforsyningen må aldrig tilsluttes til udgangsklemmerne U, V eller W på frekvensomformeren. Installér ikke automatiske koblingskontaktorer mellem frekvensomformeren og motoren. På de steder, hvor styreledningerne og stærkstrømsledningerne føres tæt ved hinanden, skal der overholdes en minimumsafstand på 100 mm og ved kabelkryds en vinkel på 90. Kablerne er kun beskyttede af træge og kraftige sikringer eller et motorværn. Yderligere informationer kan findes i afsnittet "Tilladte spændingsnet" ( 2 26). Kontrollér, at effektkablernes afskærmninger og isoleringer er udført iht. eldiagrammet i afsnittet "Tilslutning af omformer og motor" ( 2 30). Kontrollér, at alle klemmer er spændt til med det pågældende tilspændingsmoment. Styreklemmer: 0.5 Nm Effektklemmer: 1 Nm Anvend udelukkende indgangsrelæer i brugskategorien AC-3 (EN ). Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 23

24 4 Installation Elektrisk installation Vær opmærksom på, at du mellem 2 koblinger overholder en tidsmæssig minimumsafstand på 120 sekunder. Netsikringer Sikringstyper: Ledningsbeskyttelsestyper i driftsklasserne gl, gg: nominel sikringsspænding nominel netspænding Den nominelle sikringsstrøm skal dimensioneres til 100 % af frekvensomformerens nominelle strøm afhængigt af anvendelsen af frekvensomformeren. Effektafbryder med karakteristik B: beskyttelsesrelæets netspænding nominel netspænding Effektafbrydernes nominelle strømme skal være 10 % over frekvensomformerens nominelle strøm. Fejlstrømsrelæ ADVARSEL Ingen pålidelig beskyttelse mod elektrisk stød ved en forkert type fejlstrømsrelæ. Død eller alvorlige kvæstelser. Anvend udelukkende universalstrømsfølsomme fejlstrømsrelæer af type B til 3- fasede frekvensomformere! En 3-faset frekvensomformer skaber en jævnstrømsandel i afledningsstrømmen og kan reducere følsomheden for et fejlstrømsrelæ af type A betydeligt. Derfor er et fejlstrømsrelæ af type A ikke tilladt som beskyttelsesanordning. Anvend udelukkende et fejlstrømsrelæ af type B. Hvis anvendelsen af et fejlstrømsrelæ ikke er normativt foreskrevet, anbefaler SEW-EURODRIVE at give afkald på et fejlstrømsrelæ. 24 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

25 Installation Elektrisk installation 4 Drift på it-net IP20-enheder kan udelukkende anvendes på it-net. Dertil skal forbindelsen af komponenterne til overspændingsundertrykkelsen og af filtrene afbrydes. Skru EMC- og VAR-skruen på apparatets side ud. ADVARSEL Fare på grund af stød. Der kan fortsat være høje spændinger på klemmerne og indvendigt i apparatet i op til 10 minutter efter afbrydelsen fra nettet. Død eller alvorlige kvæstelser. Afbryd spændingen til frekvensomformeren i mindst 10 minutter, før EMC-skruen skrues ud. [1] [2] [1] EMC-skrue [2] VAR-skrue L/L1 N/L2 L3 Internt EMC-filter Intern overspændingsbeskyttelse PE EMC VAR SEW-EURODRIVE anbefaler, at der i spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (itnet) anvendes isolationsvagter med pulskodemåling. Derved undgår du fejludløsninger af isolationsovervågningen som følge af frekvensomformerens jordkapacitet. Drift på TN-net med HFI-relæ (IP20) IP20-frekvensomformere med indbygget EMC-filter (f.eks. MOVITRAC LT xxxx xaxx-00 eller MOVITRAC LT xxxx xbx-x-00) har en højere afledningsstrøm end apparater uden EMC-filter. EMC-filteret kan udløse fejl under drift med fejlstrømsrelæer. Deaktivér EMC-filteret for at reducere afledningsstrømmen. Skru dertil EMC-skruen på apparatets side ud. Se illustrationen i kapitlet "Drift på it-net". Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 25

26 4 Installation Elektrisk installation Installation Tilslut frekvensomformeren iht. følgende koblingsdiagrammer. Vær opmærksom på korrekt forbindelse i motorklemkassen. I den forbindelse skelnes der mellem 2 grundforbindelser: Stjerneforbindelse og trekantsforbindelse. Man skal kontrollere, at motoren er forbundet med spændingskilden på en sådan måde, at den forsynes med den korrekt driftsspænding. Yderligere informationer kan findes i illustrationen i afsnittet "Forbindelse i motorklemkassen" ( 2 29). Det anbefales at anvende et PVC-isoleret skærmet kabel med 4 ledere som effektkabel. Det skal føres iht. de nationale forskrifter og regelsæt. I forbindelse med tilslutning af effektkablerne til frekvensomformeren er kabelsko nødvendige. Frekvensomformernes effekttilslutninger i størrelse 3 skal udføres med crimp-ringkabelsko for at sikre en sikker kontakt. Jordklemmen til hver frekvensomformer skal være forbundet enkeltvis og direkte med stedets jordskinne (masse) (hvis det findes via et filter). Se afsnit "Tilslutning af frekvensomformer og motor" ( 2 30). Jordforbindelserne til MOVITRAC LT-omformeren må ikke slæbes fra omformer til omformer. Jordforbindelserne må ikke føres fra andre omformere til omformerne. Jordkredsens impedans skal være i overensstemmelse med branchens sikkerhedsforskrifter. For at overholde UL-bestemmelserne skal alle jordtilslutninger udføres med UL-listede crimp-ringkabelsko. Tilladte spændingsnet Spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt Frekvensomformeren er beregnet til drift med TN- og TT-net med direkte jordet stjernepunkt. Spændingsnet med ikke-jordforbundet stjernepunkt Drift på net med et ikke-jordforbundet stjernepunkt (f.eks. it-net) er kun tilladt for frekvensomformere i IP-kapslingsklasse IP20). Se hertil kapitlet "Drift på itnet" ( 2 25). Jordforbundne spændingsnet med udvendig leder Frekvensomformerne må kun anvendes på net med en fase-mod-jord-vekselspænding på maks. 300 V. 26 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

27 Installation Elektrisk installation 4 Åbning af frontafdækningen IP55 typestørrelser 1 og 2 Sæt en skruetrækker ind i åbningen, som vist i den efterfølgende illustration, for at løsne frontafdækningen IP55 typestørrelse 3 og IP66 alle typestørrelser Fjern de 2 skruer på forsiden af omformeren for at åbne frontafdækningen. [1] [1] [1] Skruer på frontafdækningen Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 27

28 4 Installation Elektrisk installation Tilslutning af en bremsemodstand Afkort ledningerne til den krævede længde. Brug 2 stramt snoede ledninger eller et afskærmet ledningskabel med 2 ledere. Tværsnit i henhold til omformerens nominelle udgangsstrøm. Sørg for at sikre bimetalrelæet mod overbelastning med en udløserkarakteristik i udløserklasse 10 eller 10A iht. EN Indstil brydestrømmen på værdien I F. Anvend ikke elektroniske eller elektromagnetiske sikringer, da de kan blive udløst af kortvarige strømstød, der er inden for de tilladte grænseværdier. Ved bremsemodstande i serien BW T kan der i stedet for et bimetalrelæ tilsluttes en integreret temperaturføler med et afskærmet kabel med 2 ledere. Flade bremsemodstande har en intern, termisk overbelastningsbeskyttelse (smeltesikring, der ikke kan udskiftes). Montér de flade bremsemodstande med den passende berøringsbeskyttelse. ADVARSEL Fare på grund af stød. Der kan fortsat være høje spændinger på klemmerne og indvendigt i apparatet i op til 10 minutter efter adskillelsen fra nettet. Død eller alvorlige kvæstelser. Frekvensomformeren skal afbrydes og isoleres fra strømforsyningen mindst 10 minutter, før du begynder at fjerne bremsemodstanden. Bræk beskyttelseselementet, der er installeret fra fabrikken og anvendes som berøringsbeskyttelse, ud. Nedenstående illustration viser koblingsdiagrammet for bremsemodstanden. U V W + BR F16 BW... Påvirker K Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

29 Installation Elektrisk installation 4 Forbindelse i motorklemkassen Forbindelsestyperne for motorer er stjerne, trekant, dobbeltstjerne eller NEMA-stjerne. Motorens typeskilt angiver den nominelle spænding for tilslutningstypen, som skal stemme overens med frekvensomformerens driftsspænding. R13 W2 U2 V2 W2 U2 V2 U1 V1 W1 U1 V1 W1 U V W U V W Lavspænding Δ Højspænding W R76 T6 T4 T5 W2 U2 U3 V3 U1 V1 V2 T9 T7 T8 W3 T1 T2 T3 W1 T6 T4 T5 W2 U2 T9 T7 W3 U3 U1 V2 T8 V3 T1 T2 T3 V1 W1 L1 L2 L1 L1 L2 L Lavspænding WW Højspænding W DR / DT / DV T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 V3 U1 W3 T1 T2 T3 V1 W1 T4 T5 T6 U2 V2 W2 T7 T8 T9 U3 V3 T1 T2 T3 U1 W3 V1 W1 U V W U V W Lavspænding WW Højspænding W Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 29

30 4 Installation Elektrisk installation Tilslutning af frekvensomformer og motor ADVARSEL Fare på grund af stød. Forkert ledningsføring kan medføre farer som følge af for høj spænding. Død eller alvorlige kvæstelser. Overhold den nedenstående tilslutningsrækkefølge. Frakobl altid bremsen på AC- og DC-siden ved følgende anvendelser: Ved samtlige hejseværksanvendelser. Ved anvendelse, som kræver en hurtig bremsereaktionstid. BEMÆRK Ved et nyt apparat er klempladserne DC-, DC+ og BR forsynet med afdækninger, der kan brækkes ud, de skal efter behov brækkes ud. Slut bremseensretteren til via en separat netledning. Forsyning via motorspændingen er ikke tilladt! 30 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

31 Installation Elektrisk installation 4 F11/F12/F13 L1 L2/N ikke 1-faset 230 V PE K10 (AC-3) [1] L1 L2 L3 Option ND.. Netdrossel L1' L2' L3' V AC V DC BMV V AC BMK V AC Option IP55 / IP66 Kun med afbryder (MC LT xxx 20 / -40) F14/F15 F14/F15 F14/F15 L1 L2 L3 [2] K11 (AC-3) K11 (AC-3) V+ K11 (AC-3) Effektdel [4] K12 (AC-3) [V+] V GND [3] [4] GND K12 (AC-3) GND [3] U V W BR + BW.. / BW..-T Tilslutning bremsemodstand* * 1 BG 2 3 BGE 4 5 DR/DT/DV/D: Frakobling på jævn- og vekselstrømssiden white red blue 1 BMK 2 3 BMV red white blue 1 BG 2 3 BGE 4 5 white red blue DR/DT/DV/D: Frakobling på vekselstrømssiden M 3-faset BW * Kun typestørrelser 2 og 3 [1] Netforsyningskontaktor på frekvensomformeren [2] Netforsyning på bremseensretteren, forbundet via K10 [3] Styrerelæ/relæ til bremseensretterens strømforsyning. Aktivering via relækontakt [4] i frekvensomformeren. [4] Potentialfri relækontakter i frekvensomformeren Styrer kontaktoren i motorens holdebremse. Parameter P-18 skal indstilles på "1". V+ Ekstern strømforsyning AC 250 V / DC 30 V ved maks. 5 A V DC BMV V AC BMK Jævnspændingsforsyning BMV Vekselspændingsforsyning BMK Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 31

32 4 Installation Elektrisk installation Termisk motorværn (TF/TH) Motorer med en intern temperatursføler (TF, TH eller lignende) kan tilsluttes direkte til frekvensomformeren. Hvis temperaturbeskyttelsen udløser, viser frekvensomformeren fejlen "E-triP". Føleren tilsluttes på klemme 1 (+24 V) og på den binære indgang 3, se afsnit "Overblik over signalklemmer" ( 2 32). Parameteren P-15 skal indstilles på den eksterne fejlindgang for at modtage overtemperatursfrakoblingen. Frakoblingsgrænseværdien er indstillet på 2.5 kω. Drev med flere motorer/gruppedrev Summen af motorstrømmene må ikke overskride frekvensomformerens nominelle strømstyrke. Den maks. tilladte kabellængde for grupperne er begrænset til værdierne for enkelttilslutningen. Se kapitlet "Tekniske data" ( 2 79). Motorgruppen er begrænset til 5 motorer og må ikke være mere end 3 størrelser fra hinanden. Drev med flere motorer er kun muligt med asynkrone trefasemotorer, ikke med synkronmotorer. For grupper med mere end 3 motorer anbefaler SEW-EURODRIVE at anvende en udgangsdrossel "HD LT xxx" og derudover uafskærmede ledninger samt en maksimalt tilladt udgangsfrekvens på 4 khz Overblik over signalklemblok FORSIGTIG Hvis signalklemmerne sluttes til spænding over 30 V, kan styringen blive beskadiget. Mulige materielle skader. Spændingen til signalklemmerne må ikke være over 30 V. +24 V DI 1 DI 2 DI V AI/DI 0 V AO/DO 0 V Relæ-ref.-pot. Relæ-kontakt +24 V DI 1 DI 2 DI V AI/DI 0 V AO/DO 0 V Relæ-ref.-pot. Relæ-kontakt FWD REV IP20 og IP55 IP55 og IP66 med afbryderoption Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

33 Installation Elektrisk installation 4 Signalklemblokken har følgende signaltilslutninger: Klemmenr. Signal Forbindelse Beskrivelse V ref out Udgang +24 V: Referencespænding 2 DI 1 Binærindgang 1 Positiv logik 3 DI 2 Binærindgang 2 4 DI 3 Binærindgang 3 / termistorkontakt V Udgang +10 V: Referencespænding 6 AI / DI Analogindgang (12 bit) Binærindgang 4 Referencespænding til aktivering af DI1 DI3 (100 ma maks.) "Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 30 V "Logisk 0" indgangsspændingsområde: DC 0 2 V Kompatibel med PLC-krav, når 0 V tilsluttes til klemme 7 eller V referencespænding for analogindgang (pot.-forsyning +, 10 ma maks., 1 K Ω min.) 0 10 V, 0 20 ma, 4 20 ma "Logisk 1" indgangsspændingsområde: DC 8 30 V 7 0 V 0 V: Referencepotentiale 0 V: Referencepotentiale for analogindgang (potentialforsyning -) 8 AO / DO Analogudgang (10 bit) Binærudgang 0 10 V, maks. 20 ma analog 0/24 V, maks. 20 ma digital 9 0 V 0 V: Referencepotentiale 0 V: Referencespænding for analogudgang 10 Relæ-koblingsspænding Indgang relæ-koblingsspænding 11 Relæ-kontakt Relæ-kontakt Slutter (AC 250 V / DC 30 V ved 5 A) Alle binærindgange aktiveres med en indgangsspænding i området 8 30 V og er kompatible med +24 V. BEMÆRK Klemmerne 7 og 9 kan anvendes som nominel GND-referencepotentiale, når frekvensomformeren styres via PLC. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 33

34 4 Installation Elektrisk installation Tilslutningseksempel signalklemmer +24 V 1 SPS/PLC DI 1 2 DI 2 DI V AI/DI ) 2) ϑ R1 DO 0 V 7 AO/DO 8 DI 0 V 9 0V_DO/DI Relækoblingsspænding Relæ-kontakt ) GND 1) Motortemperaturføler TF / TH 2) Analog omdrejningstalsindstilling/potentiometer 3) Styrerelæ/relæ til bremseensretterens strømforsyning Kommunikationsstik RJ45 Stik på apparatet 1 8 [1] SBus- (P1-12 skal være indstillet til SBus-kommunikation) [2] SBus+ (P1-12 skal være indstillet til SBus-kommunikation) [3] 0 V [4] RS485- (engineering) [5] RS485+ (engineering) [6] +24 V (udgangsspænding) [7] RS485- (Modbus RTU) [8] RS485+ (Modbus RTU) Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

35 Installation Elektrisk installation UL-egnet installation Vær opmærksom på følgende henvisninger for at opnå en UL-egnet installation: Omgivelsestemperaturer Frekvensomformerne kan anvendes ved følgende omgivelsestemperaturer: IP-kapslingsklasse Omgivelsestemperatur IP66 / NEMA 4X -10 C til 40 C IP55 / NEMA 12K -10 C til 40 C IP20-10 C til 50 C Anvend kun tilslutningskabler i kobber, der er dimensioneret til en omgivelsestemperatur op til 75 C. Tilspændingsmomentrt for effektklemmer De tilladte tilspændingsmomenter for frekvensomformerens effektklemmer er som følger: Størrelse Tilspændingsmoment 1 1 Nm / 9 lb f -in 2 1 Nm / 9 lb f -in 3 1 Nm / 9 lb f -in Tilspændingsmomenter for styreklemmer Det tilladte tilspændingsmoment for styreklemmerne er 0.5 Nm (4.5 lb f -in). Ekstern DC 24 V-forsyning Anvend kun godkendte apparater med en begrænset udgangsspænding (U maks. = DC 30 V) og begrænset udgangsstrøm (I 8 A) som ekstern DC 24 V-spændingskilde. Spændingsnet og sikringer Frekvensomformerne er egnede til drift på spændingsnet med jordforbundet stjernepunkt (TN- og TT-net), som kan levere en maks. nominel strøm og en maks. netspænding iht. følgende tabeller. Sikringsangivelserne i de følgende tabeller beskriver den maks. tilladte forkoblede sikring for de pågældende frekvensomformere. Anvend kun smeltesikringer. UL-certificeringen gælder ikke for drift ved spændingsnet med ikke-jordet stjernepunkt (it-net) V-apparater V Smeltesikringer Nominel kortslutningsstrøm I KN 0004 AC 6 A / 250 V AC 5000 A AC 240 V 0008 AC 10 A / 250 V 0015 AC 20 A / 250 V 0022, 0040 AC 32 A / 250 V Maks. netspænding U N Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 35

36 4 Installation Elektrisk installation V-apparater V Smeltesikringer Nominel kortslutningsstrøm I KN 0008, 0015 AC 15 A / 600 V AC 5000 A AC 480 V 0022, 0040 AC 20 A / 600 V 0055, 0075 AC 60 A / 600 V 0110 AC 110 A / 600 V Maks. netspænding U N Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Frekvensomformerne med EMC-filter er udviklet til anvendelse i maskiner og drevsystemer. De opfylder EMC-produktstandarden EN for drev med variabelt omdrejningstal. I forbindelse med EMC-korrekt installation af drevsystemer skal kravene i Rådets direktiv 2004/108/EF (EMC). Støjimmunitet Med henblik på støjimmunitet opfylder frekvensomformeren med EMC-filter grænseværdierne i standarden EN og kan derfor også anvendes i industrien og i private hjem (letindustri). Støjemmission Med henblik på støjemission opfylder frekvensomformeren med EMC-filter grænseværdierne i standarderne EN og EN Frekvensomformerne kan anvendes båe i industrien og i private hjem (letindustri). For at sikre den bedst mulige elektromagnetiske kompatibilitet skal det sikres, at frekvensomformerne installeres iht. forskrifterne i afsnittet "Installation" ( 2 15). Vær opmærksom på, at frekvensomformerne har gode jordforbindelser. Anvend afskærmede motorkabler for at opfylde støjemissionsforskrifterne. I nedenstående tabeller er betingelserne for anvendelsen i drevanvendelser fastlagt. Omformertype med filter Kat. C1 (klasse B) Kat. C2 (klasse A) Kat. C3 230 V, 1-faset LTE-B xxxx 2B1-x-xx 230 V / 400 V, 3-faset LTE-B xxxx 2A3-x-xx LTE-B xxxx 5A3-x-xx Ekstra filtrering ikke nødvendig. Anvend et afskærmet motorkabel. Anvend et eksternt filter af typen NF LT 5B3 0xx. Anvend et afskærmet motorkabel. Ekstra filtrering ikke nødvendig. Anvend et eksternt filter og et afskærmet motorkabel for at opfylde forskrifterne ved frekvensomformere uden internt filter. Omformertype uden filter Kat. C1 (klasse B) Kat. C2 (klasse A) Kat. C3 230 V, 1-faset LTE-B xxxx 201-x-xx 230 V, 3-faset LTE-B xxxx 203-x-xx 400 V, 3-faset LTE-B xxxx 503-x-xx Anvend et eksternt filter for typen NF LT 2B1 0xx. Anvend et afskærmet motorkabel. Anvend et eksternt filter af typen NF LT 5B3 0xx. Anvend et afskærmet motorkabel. 36 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

37 DFP 21B RUN BUS FAULT nc ADDRESS Installation Elektrisk installation Konfiguration feltbus Topologien, der vises her, gælder både for installationen af frekvensomformerne på en SBus-gateway og på en Modbus RTU-master. X30 A B D D D F C E max [A] Busforbindelse [B] SBus-gateway (f.eks. DFx/UOH) eller Modbus RTU-master [C] Forbindelseskabel [D] Splitter [E] Forbindelseskabel [F] Y-stik med afslutningsmodstand Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 37

38 5 Idrifttagning Kort vejledning 5 Idrifttagning 5.1 Kort vejledning I IP20-huset befinder der sig en kort vejledning vedrørende idriftsættelsen i et separat rum over displayet. I IP55-/IP66-huset er den korte vejledning vedrørende idriftsættelsen fastgjort på den indvendige side af frontafdækningen. I den korte vejledning findes der et koblingsdiagram over signalklemmerne. 5.2 Brugerinterface Betjeningsenhed Hver MOVITRAC LT-omformer er som standard udstyret med en betjeningsenhed, som gør det muligt at anvende og indstille frekvensomformeren uden andre ekstra apparater. [1] [2] MOVITRAC LT [4] [5] [3] [6] [1] 6-cifret 7-segment-display [4] Navigationstast [2] Starttast [5] Op-tast [3] Stop-/reset-tast [6] Ned-tast Betjeningsapparatet har 5 taster med følgende funktioner: Tast navigation [4] Skift menu Gem parameterværdi Vis realtidsinformationer Tast op [5] Forøg omdrejningstal Forøg parameterværdier Tast ned [6] Reducér omdrejningstal Reducér parameterværdier Tast stop [3] Stop drev Kvittér fejl Tast start [2] Aktivér motor Skift omdrejningsretning Hvis parametrene er indstillet på fabriksindstillingen, er betjeningsenhedens <start>-/ <stop>-taster deaktiveret. For at frigive anvendelsen af betjeningsenhedens <start>-/ <stop>-taster skal du indstille parameteren P-12 på "1" eller "2" ved LTE-B eller P1-12 ved LTP-B. 38 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

39 Idrifttagning Brugerinterface 5 Der er kun adgang til menuen for parameterændring via tasten <navigation> [4]. Skift mellem menuen for parameterændringer og realtidsvisning (driftsomdrejningstal / driftsstrøm): Hold tasten trykket nede i længere end 1 sekund. Skift mellem den kørende frekvensomformers driftsomdrejningstal og driftsstrøm: Tryk kort på tasten (under 1 sekund) Parametrering Gå frem på følgende måde for at ændre parametrenes værdier: 1. Kontrollér tilslutningen af frekvensomformeren Se kapitlet "Elektrisk installation" ( 2 23). 2. Sørg for, at motoren ikke starter, f.eks. ved at afbryde forbindelsen mellem klemme 1 og klemme Tænd netspændingen. Efter initialiseringen vises "StoP" på displayet. BEMÆRK: For at kunne ændre parametre skal frekvensomformerfrigivelsen være deaktiveret, f.eks. at afbryde forbindelsen mellem klemme 1 og klemme 2. S t o P 4. Aktivér parametermodusen med -tasten. P (tryk på -tasten i mere end 1 s) 5. Vælg den ønskede parameter med -tasten og -tasten. P Aktivér indstillingsmodusen med -tasten Indstil den ønskede parameterværdi med -tasten og -tasten Forlad indstillingsmodusen med -tasten. P Forlad parametermodusen med -tasten. S t o P (tryk på -tasten i mere end 1 s) Betjeningsenheden viser "StoP", "H", "A" eller "P". Beskrivelsen af parametrene findes i kapitlet "Parameter" ( 2 60). Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 39

40 5 Idrifttagning Enkel idrifttagning Nulstilling af parametre til fabriksindstillingen Gå frem på følgende måde for at nulstille parametrene til fabriksindstillingen: 1. Frekvensomformeren må ikke være frigivet, og displayet skal vise "Inhibit". 2. Tryk på de 3 taster, og samtidigt i mindst 2 s. "P-deF" vises på displayet. 3. Tryk på -tasten for at kvittere meldingen "P-deF". 5.3 Enkel idrifttagning 1. Tilslut motoren til frekvensomformeren. Vær opmærksom på motorens nominelle spænding under tilslutningen. 2. Indtast de angivne nominelle værdier, som står på motorens typeskilt: Med P-01 og P-02 indstilles grænseværdierne for min.- og maks.-omdrejningstallet. Med P-03 og P-00 indstilles accelerations- og bremsetiderne. Med P-07 indstilles den nominelle motorspænding. Med P-08 indstilles motorens nominelle strøm. Med P-09 indstilles motorens nominelle frekvens Klemmemodus (fabriksindstilling) Sådan aktiverer du driften i klemmemodus (fabriksindstilling): Kontrollér, at P-12 er indstillet på "0" (fabriksindstilling). Installér en kontakt mellem klemme 1 og 2 på bruger-klemmeblokken. Se kapitlet "Overblik over signalklemmer" ( 2 32). Tilslut et potentiometer (1 k 10 k) mellem klemme 5, 6 og 7, hvorved slæberen forbindes med klemme 6. Se kapitlet "Overblik over signalklemmer" ( 2 32). ADVARSEL! Automatisk start af motoren ved idriftsættelsen. Død eller alvorlige kvæstelser. Sørg for, at en automatisk start af maskinen ikke forårsager fare for personer og apparater. Stil potentiometeret på 0. Sluk kontakten for at frigive frekvensomformeren. Indstil omdrejningstallet med potentiometeret Tastfeltmodus I tastfeltmodusen kan drevet styres med den integrerede betjeningsenhed. Sådan aktiverer du funktionen i tastfeltmodus: Ændr parameteren P-12 til "1" (unidirektionel) eller "2" (bidirektionel). Forbind klemme 1 og 2 til brugerklemblokken med en tråd eller kontakt for at aktivere frekvensomformeren. Tryk på <start>-tasten. Frekvensomformeren aktiveres ved 0 Hz. 40 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

41 L1/L L2/N L3 Idrifttagning Idriftsættelse med pc'en 5 Tryk på <op>-tasten for at forøge omdrejningstallet. Tryk på <stop>-tasten for at standse frekvensomformeren. Hvis der trykkes på <start>-tasten igen, starter frekvensomformeren igen med det oprindelige omdrejningstal. Hvis den bidirektionale modus er aktiveret (P-12 = 2), ændres omdrejningsretningen ved tryk på <start>-tasten. FORSIGTIG! Hvis det ønskede omdrejningstal blev indstillet med tastfeltet under driften, og der derefter blev trykket på <stop/reset>-tasten, starter frekvensomformeren igen med det tidligere indstillede omdrejningstal, når der trykkes på <start>-tasten. 5.4 Idriftsættelse med pc'en Tilslutning pc Diagnoseinterfacet forbindes med en almindelig pc/bærbar computer ved hjælp af følgende tilbehør: Interfacekonverter USB11A PC-engineering-sæt (kabelsæt C) til frekvensomformeren. LTE-B [5] U V W [4] [3] [2] SEW [1] [1] Kabel USB A-B [2] USB11A [3] RJ10 til RJ10-kabel [4] RJ-adapter (2 RJ45, 1 RJ10) [5] RJ45 til RJ45-kabel Type Varenummer Leveringsomfang USB11A Interfacekonverter USB11A USB-kabel Kabel med stikforbindere RJ10 RJ10 PC-engineering-sæt Adapter OP LT 003 C med spændingsomformer DC 24 V DC 5 V Kabel med stikforbindere RJ45 RJ45 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 41

42 5 Idrifttagning Idriftsættelse med pc'en Parametrering med softwaren LT-Shell Brugeroverflade parametrering [1] [2] [3] [4] [5][6][7][8] [9] [10][11][12][13] [1] Menu tool-udvalg: Parametereditor Drive Monitor [7] Overfør parametersæt fra parametermodulet. [8] Overfør parametersæt til parametermodulet. [9] Parametervisning Scope-Tool [2] Visning af apparaterne, der befinder sig i [10] Offline-modus netværket. [3] Åbn og gem parameterfilen. [11] Søger i netværket efter drev. [4] Nulstil apparatet til fabriksindstillingen. [12] Starter realtid-bearbejdningsmodusen. [5] Overfør parametersæt fra det valgte drev. [13] Fastlægger antallet af drev, der skal aflæses ved scanningen. [6] Overfør parametersæt til det valgte drev. Gå frem på følgende måde for at ændre parametrenes værdier på pc'en: 1. Kontrollér tilslutningen af frekvensomformeren. Se kapitlet "Elektrisk installation" ( 2 23). 2. Tilslut pc'en/den bærbare computer til frekvensomformeren. Se kapitlet "Tilslutning pc" ( 2 41). 3. Start softwaren LT-Shell V4.0.exe. 4. Parametereditoren vises. 42 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

43 Idrifttagning Idriftsættelse med pc'en 5 5. Vælg COM-porten på pc'en/den bærbare computer, hvor frekvensomformeren er tilsluttet. 6. Vælg kommunikationstypen RS Aflæs netværket for eksisterende drev Indlæs parametersættet med knappen [5] på frekvensomformeren. Efter indlæsningen vises parametrene i parametereditoren. 9. Dobbeltklik på den ønskede parameter, hvis værdi du vil ændre. 10.Indtast den nye parameterværdi i indtastningsfeltet. 11.Overfør parametersættet fra pc'en til frekvensomformeren med knappen [6]. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 43

44 5 Idrifttagning Idriftsættelse med pc'en Realtid-bearbejdningsmodus I realtid-bearbejdningsmodusen aktiveres parameterænderingerne i frekvensomformeren. ADVARSEL Fare for at komme i klemme på grund af utilsigtet start af drevet og fare for stød på grund af pludselig hastighedsændring. Hvis drevet er aktiveret, påvirker en parameterændring drevsystemet direkte. Død eller alvorlige kvæstelser. Sørg før aktiveringen af realtid-bearbejdningsmodusen, at drevet ikke er aktiveret. Træf afhængigt af anvendelsen ekstra sikkerhedsforanstaltninger til at undgå farer for mennesker og maskine. Gå frem på følgende måde for at ændre parametrenes værdier i realtid-bearbejdsningsmodus: 1. Hvis frekvensomformeren i softwaren LT-Shell endnu ikke er indstillet, skal du gennemføre trinene 1 til 7 i kapitlet "Parametrering med softwaren LT-Shell" ( 2 42). 2. Aktivér realtid-bearbejdningsmodusen med knappen [12]. 3. Vælg den ønskede parametergruppe. 4. Dobbeltklik på den ønskede parameter. 5. Indtast den nye parameterværdi i indtastningsfeltet. 6. Afslut realtid-bearbejdningsmodusen ved at klikke på knappen [10] Drevstyring i Drive Monitor Med Drive Monitor-toolet kan du styre drevet med pc-softwaren. En drift af flere drev i et netværk er også mulig. 44 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

45 Idrifttagning Idriftsættelse med pc'en 5 Brugeroverflade Drive Monitor [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [10] [1] Menu tool-udvalg: Parametereditor Drive Monitor Scope-Tool [2] Styringstast til: Aktivering af monitor for alle drev Deaktivering af monitor for alle drev [9] [4] Omdrejningstal med indtastningsfelt [5] Aktivering/deaktivering af lokal styring [6] Drevstatus/diagnose Åbning af Drive Monitor Panel [3] Styringstaster til start og stop/reset [10] Aktivering/deaktivering af Drive Monitor [7] Statusvisninger [8] Variable statusvisninger. Tilføj enheder, der skal vises, i drop-down menuen. [9] Drive Monitor Panel til den forenklede betjening af drevet Betjening Du har mulighed for at styre det valgte drev enten med det fuldstændige drevstyrepanel eller med den forenklede betjening med Drive Monitor Panel. Hent Control Panel ved at klikke på knappen [Drive Monitor Panel] i menubjælken [1]. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 45

46 5 Idrifttagning Idriftsættelse med pc'en Aktivering af Drive Monitor 1. Hvis frekvensomformeren i softwaren LT-Shell endnu ikke er indstillet, skal du følge trinene 1 til 7 i kapitlet "Parametrering med softwaren LT-Shell" ( 2 42). 2. Skift til Drive Monitor-toolet ved at klikke på knappen [Drive Monitor] i menubjælken [1]. Styring af drev ADVARSEL Fare for at komme i klemme på grund af utilsigtet start af drevet og fare for stød på grund af pludselig hastighedsændring. Hvis drevet er aktiveret, påvirker en parameterændring drevsystemet direkte. Død eller alvorlige kvæstelser. Sørg før aktiveringen af Drive Monitor-modusen, at drevet ikke er aktiveret. Træf afhængigt af anvendelsen ekstra sikkerhedsforanstaltninger til at undgå farer for mennesker og maskine. Styring af et enkelt drev 1. Hvis der befinder sig flere frekvensomformere i et netværk, kan du vælge det ønskede drev ved at klikke på det tilsvarende apparat. 2. Aktivér nu Drive Monitor for det valgte drev ved at klikke på knappen [10]. 3. Aktivér afkrydsningsfeltet "Lokal" i drevstyrepanelet [5] eller i Drive Monitor Panel [9]. 4. For at kunne styre drevet med Drive Monitor skal hardwareaktiveringen også være indstillet. Se kapitlet "Enkel idriftsættelse" ( 2 40). Styring af flere drev 1. Hvis der befinder sig flere frekvensomformere i et netværk, kan du vælge det ønskede drev ved at klikke på det tilsvarende apparat. 2. Aktivér afkrydsningsfeltet "Lokal" for alle frekvensomformere i netværket, som du vil styre i drevstyrepanelet [5] eller i Drive Monitor Panel [9]. 3. For at kunne styre det pågældende drev med Drive Monitor skal hardwareaktiveringen også være indstillet. Se kapitlet "Enkel idriftsættelse" ( 2 40). Deaktivering af drevstyringen For at forlade det pågældende drevs styring skal du deaktivere afkrydsningsfeltet "Lokal" i drevstyrepanelet [5] eller i Drive Monitor Panel [9]. 46 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

47 Idrifttagning Idriftsættelse med pc'en 5 Deaktivering af Drive Monitor 1. Standes den løbende drift af aller aktiverede drev ved at klikke på knappen [3]. 2. Deaktivér hardwareaktiveringen for alle drev ved at fjerne aktiveringssignalet på den pågældende binærindgang. 3. Deaktivér nu Drive Monitor med knappen [10], eller hvis der befinder sig flere drev i netværket, med knappen i menubjælken [2] Oscilloskopfunktion Brugeroverflade [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [12] [11] [8] [10] [9] [1] Menu tool-udvalg: [7] Valg kanalmålestørrelse Parametereditor [8] Oscilloskopstyring: Drive Monitor Start/stop dataregistrering Scope-Tool Ændring af indstillinger [2] Åbn og gem oscilloskopregistrering [9] Zoomcursor [3] Vis og skjul målepunkter [10] Oversigt over den registrerede kurve [4] Åbn og gem oscilloskopindstillinger [11] Arbejdsvindue [5] Tidscursor med måleværdi [12] Apparater, der findes i netværket [6] Udvidelse og reduktion af kanalindstillingerne Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 47

48 5 Idrifttagning Idriftsættelse med pc'en Visning Målingerne vises i 2 vinduesdele Oversigtsvindue [10] Visning af målingen i hele tidsrummet. Med zoomcursorerne [9] kan der defineres et område. Det vises derefter i arbejdsvinduet [11]. Arbejdsvindue [11] Med zoomfunktionen i oversigtsvinduet [10] vises det definerede område. Med tidscursorerne [5] kann ein bestimmter Zeitabschnitt gemessen werden. Måleenhedernes værdier vises displayene for den pågældende kanal ved at klikke på den pågældende tidscursor. Oscilloskopaktivering 1. Hvis frekvensomformeren i softwaren LT-Shell endnu ikke er indstillet, skal du følge trinene 1 til 7 i kapitlet "Parametrering med softwaren LT-Shell" ( 2 42). 2. Skift til oscilloskopfunktionen ved at klikke på den pågældende knap [Scope-Tool] i menubjælke [1]. Oscilloskopoptagelse i realtidsmodus Start af registreringen Før du starter registreringen, kan du foretage indstillinger [6], [7] på målekanalerne, tidsaksen og positionen for kurverne, der skal registreres. Ved at klikke på knappen [start] i området [8] starter du registreringen. Ved at klikke på knappen [stop] afsluttes målingen. Datalogging-funktion Når datalogging-funktionen er aktiveret, skrives de registrerede målepunkter i en separat CSV-fil parallelt med oscilloskopvisningen. Gå frem på følgende måde for at aktivere datalogging-funktionen: 1. Aktivér feltet "Registrér i fil" i området [8]. 2. Indtast placering og filnavn i det tilsvarende felt. 3. I valgfeltet "Logging-interval" kan skrivehastigheden, som dataene skrives med i files, indstilles (standardværdi: 1 s). 4. Med knappen [start] startes registreringen. 48 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

49 Idrifttagning Idriftsættelse via feltbus Idriftsættelse via feltbus Idriftsættelse SBus Etablér SBus-netværket iht. illustrationen i kapitlet "Konfiguration af feltbus" ( 2 37) auf. Tag omformeren i drift iht. beskrivelsen i afsnittet "Enkel idriftsættelse" ( 2 40). Indstil parameteren P-12 på "3" eller "4" for at styre frekvensomformeren via SBus. 3 = styreord og nominel værdi for omdrejningstal via SBus, rampetider iht. fastlagt værdi i P-03 / P = styreord og nominel værdi for omdrejningstal og rampetider via SBus. Indstil P-14 på "101", for at få adgang til den udvidede menu. Indstil værdierne i P-36 på følgende måde: Udfør en indstilling mellem "1" og "63" for en entydig SBus-adresse. SBus-baudraten er fra fabrikken indstillet på "500 kbaud" (fabriksindstilling). For at vælge en anden baudrate skal du vælge den i P-36. Vær opmærksom på, at baudraterne for SBus-gateway og frekvensomformer altid skal være identiske. Fastlæg frekvensomformerens reaktion ved timeout, hvis kommunikationen er afbrudt: 0: Fortsæt arbejdet med de sidst anvendte data (fabriksindstilling). t_xxx: Fejl efter en forsinkelse på xxx millisekunder. Fejlen skal nulstilles. r_xxx: Frekvensomformeren standses langs en rampe, når tiden på xxx millisekunder er forløbet. Der foretages en automatisk genstart, når der modtages nye data. Tilslut frekvensomformeren via SBus til DFx/UOH-gatewayen, som beskrevet i afsnit "Kommunikationsstik RJ45" ( 2 34). Indstil DIP-kontakten "AS" på DFx/UOH-gatewayen fra "OFF" til "ON" for at foretage den automatiske indstilling af feltbus-gatewayen. LED'en "H1" på gatewayen lyser gentagne gange og slukker så helt. Hvis LED'en "H1" lyser, er gatewayen eller en af frekvensomformerne på SBus ikke tilsluttet korrekt eller blev ikke startet korrekt. Konfigurationen af feltbus-kommunikationen mellem DFx/UOH-gatewayen og busmasteren beskrives i den tilhørende DFx-håndbog. Tilladte ledningslængder Den tilladte samlede ledningslængde afhænger af den indstillede SBus-baudrate: 125 kbaud: 500 m (1640 ft) 250 kbaud: 250 m (820 ft) 500 kbaud: 100 m (328 ft) (fabriksindstilling) kbaud: 25 m (82 ft) Der må kun anvendes afskærmede ledninger. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 49

50 RUN BUS FAULT nc ADDRESS 5 Idrifttagning Idriftsættelse via feltbus Overvågning af sendte data Overvågningen af data, der sendes via gateway, kan udføres vha. en af følgende muligheder: Ved hjælp af MOVITOOLS MotionStudio via gatewayens X24-Engineering-interface eller som option via Ethernet. Via gatewayens webside (f.eks. på DFE3x Ethernet-gateways) Opbygning af SBus-telegram DFP 21B ID Byte 0 Byte 1 PO1 Byte 2 PO2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 PO3 CRC X30 ID PI1 PI2 PI3 CRC Idriftsættelse af Modbus RTU Protokol Fejlkontrol Baudrate Dataformat Fysisk format Brugerinterface Modbus RTU (Remote Terminal Unit) CRC bps, bps, bps, bps, bps, bps (standard) 1 start-, 8 data-, 1 stopbit, ingen prioritet RS485 (med 2 ledere) RJ45 Elektrisk installation Etablér Modbus-netværket iht. illustrationen i kapitlet "Konfiguration feltbus" ( 2 37). Det maks. antal busdeltagere er på 32. Den tilladte kabellængde afhænger af baudraten. Ved en baudrate på bps og en anvendelse af et 0.5 mm²-kabel er den maks. kabellængde m. RJ45-kommunikationsstikkets tilslutningskonfiguration findes i kapitlet "Kommunikationsstik RJ45" ( 2 34). Sæt frekvensomformeren i drift iht. beskrivelsen i afsnittet "Enkel idriftsættelse" ( 2 40). Indstil parameteren P-12 på "5" eller "6" for at styre frekvensomformeren via Modbus RTU. 5 = styreord og nominel værdi for omdrejningstal via Modbus RTU, rampetider iht. fastlæggelse i P-03 / P = styreord, nominel værdi for omdrejningstal og rampetid via Modbus RTU. Indstil P-14 på "101", for at få adgang til den udvidede menu. Indstil værdierne i P-36 på følgende måde: Foretag en indstilling mellem "1" og "64" for en entydig Modbus-adresse. Modbus-baudraten er fra fabrikken indstillet på "115.2 kbaud" (fabriksindstilling). For at vælge en anden baudrate skal du vælge den i P-36. Vær opmærksom på, at baudraterne for Modbus-master og frekvensomformer altid skal være identiske. 50 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

51 Idrifttagning Idriftsættelse via feltbus 5 Fastlæg frekvensomformerens reaktion ved timeout, hvis kommunikationen er afbrudt. 0: Fortsæt arbejdet med de sidst anvendte data (fabriksindstilling). t_xxx: Fejl efter en bremsning på xxx millisekunder, fejlen skal stilles tilbage. r_xxx: Frekvensomformeren standses langs en rampe, når tiden på xxx millisekunder er forløbet. Der foretages en automatisk genstart, når der modtages nye data. Tilslut frekvensomformeren til en egnet Modbus-master som beskrevet i afsnit "Kommunikationsstik RJ45" ( 2 34). For at sætte Modbus-masteren i drift skal du læse det pågældende kapitel i driftsvejledningen fra producenten. Registerkonfigurationsplan over procesdataordene Procesdata I følgende tabel er de vigtigste registre får en enkel styring anført. Opbygningen af procesdataordene PI og PO står i kapitlet "Beskrivelse af de overførte procesdata (PD)" ( 2 54). 1 PO1 styreord (fast, konfiguration af databytes, se Procesdataord (16 bit) fra gatewayen til omformeren (PO) ( 2 54)) 2 PO2 nominelt omdrejningstal (konfiguration af databytes, se Procesdataord (16 bit) fra gatewayen til omformeren (PO) ( 2 54)) 3 PO3 rampe (hvis P-12 =6; konfiguration af databytes, se Procesdataord (16 bit) fra gatewayen til omformeren (PO) ( 2 54)) Register Kommando Type 03, 06 Læsning/skrivning 03, 06 Læsning/skrivning 03, 06 Læsning/skrivning 4 Reserveret 03, 06 Læsning/skrivning 5 Reserveret 0, 3 Læsning 6 PI1 statusord (fast, konfiguration af databytes, se Procesdataord (16 bit) fra omformer til gateway (PI) ( 2 54)) 7 PI2 faktisk omdrejningstal (konfiguration af databytes, se Procesdataord (16 bit) fra omformer til gateway (PI) ( 2 54)) 8 PI3 faktisk strøm (konfiguration af databytes, se Procesdataord (16 bit) fra omformer til gateway (PI) ( 2 54)) 0, 3 Læsning 0, 3 Læsning 0, 3 Læsning Den samlede parameter-registertilordning samt skaleringen af dataene findes i hukommelsestildelingsplanen i kapitlet "Modbus-registertabel" ( 2 53). BEMÆRK OBS: Mange bus-mastere aktiverer det første register som register 0. Derfor kan det være muligt at trække værdien "1" fra det nedenstående registernummer for at opnå den korrekte registeradresse. Opbygning af Modbus-telegram Ved en læseopfordring Opbygning af procesdata Opfordring master slave Adresse Funktion Data CRC-tjek Startadresse Antal registre addr 03 H High-byte Low-byte High-byte Low-byte crc16 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 51

52 5 Idrifttagning Idriftsættelse via feltbus Ved en skrivefejl Svar slave master Adresse Funktion Data CRC-tjek Antal databytes Information addr 03 H n (8 bit) n/2-register crc16 Opfordring master slave Adresse Funktion Data CRC-tjek Registernummer Procesdata addr 06 H High-byte Low-byte High-byte Low-byte crc16 Svar slave master Adresse Funktion Data CRC-tjek Registernummer Procesdata addr 06 H High-byte Low-byte High-byte Low-byte crc16 Kommunikationseksempel Forsendelse af de nominelle værdier Aktivering Motoromdrejningstal Accelerationsrampe Aktivering Motoromdrejningstal = 100 % Rampe = 5 sek. Som svar sender slaven bekræftelsen af de sendte informationer i et tilsvarende telegram. Dataretning Adresse Funktion Data CRC-tjek Tx H C8 Rx H C8 Dataretning Adresse Funktion Data CRC-tjek Tx H CC Rx H CC Dataretning Adresse Funktion Data CRC-tjek Tx H C Rx H C Tx - afsendelse set fra bus-masteren Rx - modtagelse set fra bus-masteren Forklaring af skrivekommandoen med aktivering som eksempel Adresse Funktion Data CRC-tjek 01 H apparatadresse 06 H skrivning H skrivning på register 01, værdi 06 H = aktivering CRC_high, CRC_low 52 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

53 Idrifttagning Idriftsættelse via feltbus 5 Modbus-registertabel Register Parameter Beskrivelse Bemærkning 1 - Styreord Beskrivelse, se kapitlet "Beskrivelse af de overførte 2 - Nominelt omdrejningstal procesdata (PD)" ( 2 54). 3 - Rampetid 6 - Statusord 7 - Faktisk omdrejningstal 8 - Faktisk strøm 11 P00-04 Status binærindgange Bit 0 = DI1, bit 1 = DI2 12 P00-20 Frekvensomformeridentifikation Omformeridentifikation 13 P00-20 Frekvensomformerens effektklasse Med 2 decimaler efter kommaet (kw eller hk) 14 P00-20 Spændingsklasse f.eks. "1 230" (1-faset, 230 V) 15 P00-18 IO-softwareversion "120" = v P00-18 Motor-ctrl-softwareversion "120" = v P00-20 Omformertype Fast værdi: 0x0002 = LTE-B Reserveret 20 P00-01 Værdi analogindgang 1 Visning %, 100 % = maks. indgangsspænding, 4096 = 100 % 21 P00-02 Værdi analogindgang 1 P00-01 (min) P00-01 (maks), til P00-03 Nominelt omdrejningstal Omdrejningstalvisning, = 50 Hz 23 P00-08 Mellemkredsspænding DC V, 800 = 800 V 24 P00-09 Kølelegemetemperatur 25 = 25 C 25 P00-10 Driftstimetæller (h) h 26 P00-10 Driftstimetæller (min + s) s = 59 min 59 s 27 P00-13 Driftstid siden den sidste deaktivering (h) 28 P00-13 Driftstid siden den sidste deaktivering (min + s) h s = 59 min 59 s 101 P-01 Grænseomdrejningstal = 50 Hz 102 P-02 Min. omdrejningstal = 50 Hz 103 P-03 Accelerationsrampetid 100 = 1.00 s P-36 Adresse, baudrate, timeout 0xABCD A = indstilling timeout (valg nr. 0 8) B = baudrate (valg nr. 0 5) CD = adresseområde (0 32). 140 P-40 Skaleringsfaktor, faktisk værdi for omdrejningstal (6 000 = 6 (faktor)) Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 53

54 5 Idrifttagning Idriftsættelse via feltbus Beskrivelse af de sendte procesdata (PD) Opbygning af procesdataordene I dette kapitel er opbygningen af procesdataordene til feltbuskommunikationen med SBus og Modbus RTU beskrevet. Procesdataord (16 bit) fra gatewayen til omformeren (PO) Beskrivelse Bit Indstillinger PO1 Styreord 0 Reguleringsspærre 0: Start 1: Stop PO2 PO3 Nominelt omdrejningstal Rampetid (hvis P-12 = 4 eller 6) Ingen funktion (hvis P 12 = 3 eller 6) 1 Hurtigstop langs med 2. bremserampe (P-24) 0: Hurtigstop 1: Start 2 Stop langs med procesrampe P-03 / P-04 eller PO3 3 5 Reserveret 0 0: Stop 1: Start 6 Fejl-reset Flanke 0 til 1 = fejlreset 7 15 Reserveret 0 Fortegnsbehæftet procentværdi/ % Eksempel: -80 %/ % = = CCC5 (hex) Skalering: Acceleration og bremsning i ms for referenceomdrejningstal n = 50 Hz. Rampetider som indstillet i P-03 og P-04. Procesdataord (16 bit) fra omformer til gateway (PI) Beskrivelse Bit Indstillinger Byte PI1 Statusord 0 Sluttrinsfrigivelse 0: Spærret 1: Frigivet PI2 Faktisk omdrejningstal 1 Omformer driftsklar 0: Ikke driftsklar 1: Driftsklar 2 PO-data aktiveret 1 når P-12 = 3 eller Reserveret 5 Fejl/advarsel 0: Ingen fejl 1: Fejl 6 7 Reserveret 8 15 Omformerens status, når bit 5 = 0 0x01 = sluttrin spærret 0x02 = ikke aktiveret/kører ikke 0x04 = aktiveret/kører 0x05 = fabriksindstilling er aktiveret 8 15 Omformerens status, når bit 5 = 1 0x01 = sluttrin spærret 0x04 = ikke aktiveret/kører ikke 0x06 = fejl fase-asymmetri/indgangsfasesvigt 0x07 = overspænding på DC-bus 0x08 = overbelastning af motoren 0x09 = parametre på fabriksindstilling 0x0B = frakobling pga. overtemperatur 0x1A = ekstern fejl 0x2F = fejl, svigt i kommunikationsforbindelse (SBus) 0x71 = fejl, analogindgang, strøm under 2.5 ma 0x75 = frakobling pga. undertemperatur 0xC6 = underspænding på DC-bus 0xC8 = generel fejl/sluttrinsfejl Skalering svarer til PO2 Low-byte High-Byte PI3 Faktisk strøm Skalering: 0x4000 = 100 % af det maks. omdrejningstal, som er indstillet i P Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

55 Idrifttagning Idrifttagning med 87-Hz-karakteristik 5 Eksempel Informationerne, der er anført i følgende tabel, overføres til omformeren, når nedenstående betingelser er opfyldt: For at aktivere omformeren skal binærindgangene være konfigureret og forbundet korrekt. For at avnende omformeren via SBus skal parameteren P-12 være indstillet på 3 eller 5. Beskrivelse Værdi Beskrivelse PO1 Styreord 0 Hurtigstop langs med 2. Decelerationsrampe (P-24) PO2 Nominel værdi for omdrejningstal 1 Friløb indtil standsning 2 Standsning langs med procesrampen P Reserveret 6 Opstart langs en rampe (P-03) og rotation med nominelt omdrejningstal (PO2). 0x4000 0x2000 0xC000 = = maks. omdrejningstal, f.eks. 50 Hz (P-01), højrerotation = = 50 % af detr maks. omdrejningstal, f.eks. 25 Hz, højrerotation = = maks. omdrejningstal, f.eks. 50 Hz (P-01), venstrerotation 0x0000 = 0 = min. omdrejningstal, indstillet i P-02 De sendte data, som sendes af omformeren under driften, ser ud på følgende måde: Beskrivelse Værdi Beskrivelse PI1 Statusord 0x0407 Status = kører Sluttrin frigivet Omformer driftsklar Frigiv PO-data PI2 Faktisk omdrejningstal Iht. nom. PO2 (nominel værdi for omdrejningstal) PI3 Faktisk strøm Afhænger af omdrejningstallet og belastningen 5.6 Idrifttagning med 87-Hz-karakteristik Følgende parametre skal indstilles: P-01: 87 Hz P-07: 400 V P-08: Motorstrøm for Δ-drift (se typeskilt) P-09: 87 Hz Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 55

56 6 Drift Omformerens status 6 Drift 6.1 Omformerens status Visning ved ikke-aktiveret omformer Følgende tabel viser omformerens statusmeldinger, som vises ved standset motor. Melding StoP P-deF Stndby Beskrivelse Omformerens effekttrin er deaktiveret. Denne melding vises, hvis motoren er standset, og der ikke foreligger nogen fejl. Omformeren er parat til normal drift. Parameter-fabriksindstillingerne er indlæst. Denne melding vises, når brugeren aktiverer kommandoen til indlæsning af parameter-fabriksindstillingerne. For igen at tage omformeren i drift skal der trykkes på <reset>-tasten. Omformeren er på standby-mode. Denne melding vises, når omformeren viser haft et omdrejningstal på 0 i 30 sekunder, og den nominelle værdi for omdrejningstal også er Visning ved frigivet omformer Følgende tabel viser frekvensomformerens statusmeldinger, som vises ved kørende motor. Efter et kort tryk på <navigation>-tasten kan der skiftes mellem visningerne udgangsfrekvens, udgangsstrøm og omdrejningstal. Melding H xxx A xxx xxxx C xxx (blinkende punkter) Beskrivelse Frekvensomformerens udgangsfrekvens vises i Hz. Denne visning vises, når frekvensomformeren er aktiveret. Frekvensomformerens udgangsstrøm vises i ampere. Denne visning vises, når frekvensomformeren er aktiveret. frekvensomformerens udgangsomdrejningstal vises i o/min, når der i parameter P 10 blev indtastet en værdi > 0. Er det skalerede omdrejningstal (P-40). Frekvensomformerens udgangsstrøm overskrider den gemte strøm i P-08. Frekvensomformeren overvåger overbelastningens styrke og varighed. Afhængigt af overbelastningen udløser frekvensomformeren fejlmeddelelsen "I.t-trP" Fejl-reset I tilfælde af en fejlreaktion, se afsnittet "Fejlkoder", kan fejlen stilles tilbage ved at trykke på <stop>-tasten eller ved at slutte eller bryde den binære indgang Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

57 Service og fejlkoder Fejlhukommelse 7 7 Service og fejlkoder 7.1 Fejlhukommelse I parametermodussen indeholder parameteren P 13 en datapos med de sidste fire hændelser, som er optrådt. De pågældende meldinger vises forkortet, hvor den seneste meldingen vises på den første position (ved kald af P-13), de tidligere hændelser rykker en plads ned. Hvis der optræder en ny melding, fjernes den ældste melding fra fejlprotokollen. BEMÆRK Hvis den sidste frakobling f.eks. skyldtes en underspænding, gemmer der ingen yderligere underspændingsfejl i fejlprotokollen. Dermed sikres det, at fejlprotokollen ikke fyldes med underspændingsfejl, som optræder hver gang, omformeren startes. 7.2 Fejlkoder Fejl Betydning Foranstaltning "P-dEF" "O-I" "I.t-trP" "OI-b" De fabriksindstillede parametre blev indlæst. Tryk på <stop>-tasten. Omformeren kan kun konfigureres til den ønskede anvendelse. Overstrøm på omformerudgangen til Fejl under konstant omdrejningstal: motoren. Kontrollér for overbelastning eller fejl. Overbelastning på motoren. Fejl ved omformerfrigivelse: Overtemperatur på omformerens kølelegeme. Kontrollér, om motoren vipper eller er blokeret. Kontrollér for fejl i motorens stjerne-trekant-tilslutning. Overbelastningsfejl. Optræder, når omformeren har ydet over 100 % af referencestrøm (fastlagt i P-08) i en bestemt periode. Displayet blinker for at vise en overbelastning. Overstrøm bremsekanal. Overstrøm i bremsemodstandskredsen. Kontrollér, om kabellængden svarer til forskrifterne. Fejl under driften: Kontrollér for pludselig overbelastning eller fejlfunktion. Kontrollér kabelforbindelsen mellem omformer og motor. Accelerations-/bremsetiden er muligvis for kort og kræver for meget effekt. Hvis du ikke kan forøge P-03 eller P-04, skal der anvendes en større omformer. Forøg accelerationsrampen P-03, eller reducér motorens belastning. Kontrollér, om kabellængden svarer til forskrifterne. Kontrollér belastningen mekanisk for at sikre, at den kan bevæge sig frit, og at der ikke er blokeringer eller andre mekaniske fejl. Kontrollér tilledningen til bremsemodstanden. Kontrollér bremsemodstandsværdien. Overhold de min. modstandsværdier i dimensioneringstabellerne. "OL-br" Bremsemodstand overbelastet Forøg bremsetiden, reducér belastningstrægheden eller koble flere bremsemodstande parallelt. Overhold min. modstandsværdierne i dimensioneringstabellerne. "PS-trP" Intern sluttrinsfejl Fejl ved omformerfrigivelse: Kontrollér for tilslutningsfejl eller kortslutning. Kontrollér for fasekortslutning eller jordslutning. Fejl under driften: Kontrollér for pludselig overbelastning eller overtemperatur. Evt. er ekstra plads eller køling nødvendig. "O.Uolt" Overspænding mellemkreds Kontrollér, om forsyningsspændingen er for høj eller for lav. Hvis fejlen optræder under bremsning, skal bremsetiden forøges i P-04. Tilslut om nødvendigt en bremsemodstand. Hvis der allerede er monteret en bremsemodstand, skal du kontrollere, at P-34 er indstillet på 1 eller 2. "U.Uolt" Underspænding mellemkreds Optræder regelmæssigt ved frakobling af omformeren. Kontrollér netspændingen, hvis dette optræder med kørende motor. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 57

58 7 Service og fejlkoder Elektronikservice hos SEW-EURODRIVE Fejl Betydning Foranstaltning "O-hEat" Omgivelsestemperatur for høj Kontrollér omformerkøling og kabinettets mål. Evt. er ekstra plads eller køling nødvendig. Kontrollér den interne ventilatorfunktion. 1) "O-t" Overtemperatur på kølelegemet Kontrollér omformerkøling og kabinettets mål. Evt. er ekstra plads eller køling nødvendig. Kontrollér den interne ventilatorfunktion. 1) Reducér koblingsfrekvensen. Reducér motorlasten. "U-t" Undertemperatur Optræder ved omgivelsestemperatur på under -10 C. Forøg temperaturen til over -10 C for at starte omformeren. "th-flt" Defekt termistor ved kølelegemet Kontakt kundeservice hos SEW-EURODRIVE ved spørgsmål. "E-triP" Ekstern fejl (i forbindelse med binærindgang 3) Ekstern fejl på binærindgang 3. Brydekontakten blev åbnet. Kontrollér motortermistoren (hvis den er tilsluttet). der. "P- LOSS" Fejl indgangsfaseudfald "SC-trP" Fejl kommunikationssvigt Kontrollér kommunikationsforbindelsen mellem frekvensomformer og eksterne enhe- Kontrollér, at alle frekvensomformerne i netværket har fået tildelt en entydig adresse. I en frekvensomformer til et trefasestrømnet bortfalder indgangsfasen. "SPIn-F" Spinstart mislykkedes Spinstart-funktionen kunne ikke registrere motorens omdrejningstal. "data-f" Intern hukommelsesfejl Parameter ikke gemt, fabriksindstillinger gendannet. "EE-F" EEPROM-fejlparameter ikke gemt, fabriksindstillinger gendannet "4-20 F" Strøm ved analogindgang uden for det definerede område "SC-FLt" Intern fejl i frekvensomformeren "FAULtY" "Prog " Prøv igen. Kontakt kundeservice hos SEW-EURODRIVE, hvis fejlen optræder gentagne gange. EEPROM-fejlparameter ikke gemt, fabriksindstillinger gendannet. Kontakt kundeservice hos SEW-EURODRIVE, hvis fejlen optræder gentagne gange. Kontrollér, at indgangsstrøm ligger inden for det område, der er defineret i P-16. Kontrollér forbindelseskablet. Kontakt kundeservice hos SEW-EURODRIVE ved spørgsmål. 1) Tryk samtidigt på alle den integrerede betjeningsenheds taster for at foretage en funktionskontrol for frekvensomformere fra 0.75 kw. 7.3 Elektronikservice hos SEW-EURODRIVE Kontakt elektronikservice hos SEW-EURODRIVE, hvis en fejl ikke kan afhjælpes. Hvis apparatet indsendes til reparation, skal følgende angives: Serienummer ( typeskilt) Typebetegnelse Kort applikationsbeskrivelse (applikation, styring via klemmer eller serielt) Tilsluttede komponenter (motor, osv.) Fejltype Ledsagende omstændigheder Egne formodninger Forudgående usædvanlige hændelser osv. 58 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

59 Service og fejlkoder Langtidsopbevaring Langtidsopbevaring Tilslut netspænding til enheden i mindst 5 minutter hvert 2. år ved langtidsopbevaring. Ellers forkortes enhedens levetid. Fremgangsmåde ved undladt vedligeholdelse: I frekvensomformerne anvendes der elektrolytkondensatorer, der er underlagt en ældningseffekt i spændingsløs tilstand. Denne effekt kan medføre en beskadigelse af elektrolytkondensatorerne, hvis enheden tilsluttes direkte til nominel spænding efter længere opbevaring. Ved manglende vedligeholdelse anbefaler SEW-EURODRIVE at forøge netspændingen langsomt indtil den maksimale spænding. Det kan f.eks. foretages ved hjælp af en reguleringstransformator, hvis udgangsspænding indstilles iht. følgende oversigt. Følgende trindelinger anbefales: AC 230 V-enheder: Trin 1: AC 170 V i 15 minutter Trin 2: AC 200 V i 15 minutter Trin 3: AC 240 V i 1 time AC 400 V-enheder: Trin 1: AC 0 V til AC 350 V inden for få sekunder Trin 2: AC 350 V i 15 minutter Trin 3: AC 420 V i 15 minutter Trin 4: AC 480 V i 1 time Efter denne regenerering kan enheden straks anvendes eller fortsat opbevares med vedligeholdelse. 7.5 Bortskaffelse Overhold de aktuelle bestemmelser. Bortskaf iht. beskaffenhed og eksisterende forskrifter, f.eks. som: elektronikaffald (printkort) kunststof (hus) plademetal kobber aluminium Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 59

60 8 Parametre Parameteroversigt 8 Parametre 8.1 Parameteroversigt Standardparametre Parameter Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling Omdrejningstalsgrænser P-01 Grænseomdrejningstal P-02 til 5 P-09 dog maks. 500 Hz (default, P-10 = 0) eller P-02 til 5 P-10, dog maks o/min (P-10>0) Kort beskrivelse 50 Hz 1) Er omdrejningstallets overgrænse i Hz eller o/ min, se P 10. P-02 Min. omdrejningstal 0 P-01 0 Hz Er omdrejningstallets overgrænse i Hz eller o/ min, se P 10. Ramper P-03 Accelerationsrampe s 5 sek. Accelerationsrampetid i sekunder. Rampetiden henviser til et setpunktspring på 0 50 Hz (1 500 o/min). P-04 Decelerationsrampe s 5 sek. Decelerationsrampetid i sekunder. Rampetiden henviser til et setpunktspring på 50 Hz (1 500 o/ min) 0 Hz. P-05 Valg af stopmodus 0 3 Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 63). P-06 Energisparefunktion 0: fra 1: til P-07 Nominel motorspænding V 2) V (ved 400 V-enheder) Nominelle motordata P-08 Nominel motorstrøm % af frekvensomformerens udgangsstrøm 0 Fastlægger drevets forsinkelsesreakion for normal drift og strømafbrydelse. 0 Denne funktion reducerer automatisk den valgte motorspænding ved lave belastninger, når den er aktiveret. Den mindst mulige motorspænding er 50 % af den nominelle spænding ved spænding. 230 V 2) Nominel spænding iht. motorens typeskilt. Ved 400 V 3) P-07 = 0 er spændingskompensationen deaktiveret. Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 63). DR..-motordimensionering Motorens nominelle strøm iht. typeskilt. P-09 Nominel motorfrekvens Hz 50 Hz Motorens nominelle frekvens iht. typeskilt. P-10 Nominelt motoromdrejningstal P-11 Ekstra spænding / boost o/min 0 0 = slipkompensation deaktiveret + visning af alle parametre i Hz 1 = slipkompensation aktiv + visning af aller parametre i o/min Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 63) % af den maks. udgangsspænding (opløsning 0.1 %) Størrelse 1: maks. 20 % Størrelse 2: maks. 15 % Størrelse 3: maks. 10 % Afhængigt af den nominelle frekvensomformereffekt P-12 Styrekilde (klemmestyring) Forøger frekvensomformerens udgangsspænding med en skalerbar værdi ved lave omdrejningstal for at opnå en højere drejningsmomentudvikling for motoren i dette hastighedsområde. Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 64). Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 64). P-13 Fejlprotokol De seneste 4 fejl gemmes. Ingen fejl De seneste 4 fejl gemmes i kronologisk rækkefølge, dvs. den mest aktuelle fejl vises først. Ved hjælp af tasten <op/ned> kan de gemte fejl vises. Se afsnittet "Fejlkoder" ( 2 57). P-14 Adgangskode udvidet menu 1) 60 Hz (kun amerikanisk variant) 2) Ved 230 V- og 115 V-enheder 3) 460 V (kun amerikanisk variant) : (standard) for udvidet menuadgang. Ændr koden i P 37 for at forhindre uautoriseret adgang til den udvidede parametersæt. 60 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

61 Parametre Parameteroversigt Udvidede parametre Parameter Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling P-15 Binærindgang funktionsindstilling P-16 Analogindgang V/mA 0 10 V, b 0 10 V, 0 20 ma t 4 20 ma, r 4 20 ma t 20 4 ma, r 20 4 ma P-17 Impulsbreddemoduleret koblingsfrekvens (impulsbreddemodulation) P-18 Valg af brugerrelæudgangen Kort beskrivelse Fastlægger funktionerne for binærindgangene. Se afsnittet "P-15 funktioner for binærindgange" ( 2 74) khz, afhængigt af den nominelle omformereffekt Brugerrelæ 0 10 V Konfigurerer analogindgangens format. Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 65). Afhængigt af den nominelle omformereffekt (omformer OK) P-19 Relæskiftetærskel % af grænseomdrejningstallet P-01 eller den nominelle motorstrøm P-08 P-20 Fast nominel værdi omdrejningstal 1 P-21 Fast nominel værdi omdrejningstal 2 P-22 Fast nominel værdi omdrejningstal 3 P-23 Fast nominel værdi omdrejningstal 4 Nominelle omdrejningstal Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 66). Vælg brugerrelæudgangens funktion. Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 66). 100 % Fastlægger grænseværdien for P-18 og P-25. P-02 (min.) P-01 (maks.) 0 Hz Intern nominel værdi for omdrejningstal 1, hvis P-10 > 0 Indtastning i o/min P-02 (min.) P-01 (maks.) 0 Hz Intern nominel værdi for omdrejningstal 2, hvis P-10 > 0 Indtastning i o/min P-02 (min.) P-01 (maks.) 0 Hz Intern nominel værdi for omdrejningstal 3, hvis P-10 > 0 Indtastning i o/min P-02 (min.) P-01 (maks.) 0 Hz Intern nominel værdi for omdrejningstal 4, hvis P-10 > 0 Indtastning i o/min P-24 Bremserampe s 0 sek. Via binærindgange eller ved netsvigt iht. P-05. P-25 Analogudgang funktionsvalg P-26 Udblænding af omdrejningstal, frekvensbånd AO/DO Vælg analogudgangens funktion. Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 67). Udblænding af omdrejningstal 0 P-01 0 Hz Størrelse af frekvensbåndet, der skal skjules. Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 67). P-27 Udblændingsmidte P-02 (min.) P-01 (maks.) 0 Hz Udblændingsmidte Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 67). P-28 Tilpasning U/f-kurve (spændingsværdi) P-29 Tilpasning U/f-kurve (frekvensværdi) P-30 Klemmedrift genstartfunktion P-31 Betjeningsenhedsmodus genstartsfunktion Tilpasning U/f-kurve 0 P-07 0 V U/f-kurvetilpasning det nye driftspunkts spændingsværdi. Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 68). 0 P-09 0 Hz U/f-kurvetilpasning det nye driftspunkts frekvensværdi. Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 68). Edge-R Auto-0 Auto-1 Auto-5 Omformerreaktion ved aktivering/genstart Auto-0 Definerer omformerens reaktion med henblik på den binære aktiveringsindgang og konfigurerer også den automatiske genstartsfunktion. Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 69) Definerer omformerens aktiveringsreaktion, hvis styringen foretages via den integrerede betjeningsenhed. Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 69). HVAC-funktioner P-32 Jævnstrømsholdefunktion 0 25 s 0 sek. Forhindrer, at rotoren starter igen på grund af luftstrømmen i tiden, der er indstillet i P-32. Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 70). P-33 Fangningsfunktion 0: fra 1: til 0 Fangningsfunktion. Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 71). Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 61

62 8 Parametre Parameteroversigt Parameter Beskrivelse Værdiområde Fabriksindstilling P-34 Aktivering af bremsechopperen P-35 Analogindgang skaleringsfaktor P-36 Feltbusindstillinger SBus, Modbus RTU 0: fra 1: aktiveret, med software-sikring kun til BWLT : aktiveret, til anden BWxxxx med ekstern sikring Kort beskrivelse 0 Aktiverer den interne bremsechopper. Hvis softwarebeskyttelsen er aktiveret, udlæses der en fejlmeddelelse, når den maks. tilladte strøm overskrides % 100 % Skaleringsfaktor for analogindgangen Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 71). Feltbusindstillinger Adresse, 1 63 Baudrate SBus: 125 k 1 Mbd Baudrate Modbus: kbd Timeout: ms 1, 500 kbd (SBus), kbd (Modbus), 0 Parameterspærrefunktion Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 72). P-37 Definition afgangskode Definerer adgangskoden for udvidet parametersæt i P 14. P-38 Spærring af parameteradgang 0 = skrive- og læseadgang, automatisk sikring ved smeltesikring 1 = kun læseadgang 0 Regulerer brugeradgangen til parametrene. P-39 Analogindgang offset % 0 % Analogindgang offset Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 73). P-40 Skaleringsfaktor, faktisk værdi for omdrejningstal P-41 Termisk motorværn iht. UL 508C faktisk omdrejningstal = nominelt omdrejningstal x P-40 Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 73). 0: deaktiveret 1: aktiveret 0 Se "Udvidet parameterbeskrivelse" ( 2 73). 62 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

63 Parametre Udvidet parameterbeskrivelse Udvidet parameterbeskrivelse P-05 Stopmodus valg Fastlægger drevets forsinkelsesreakion for normal drift og strømafbrydelse. Værdiområde: 0 2 Ved netsvigt: 0: Opretholdelse af driften 1: Motoren kører friløb, indtil den standser 2: Hurtigstop langs med P-24 Ved nomalt stop: 0: Stopper langs med rampe P-04 1: Motoren kører friløb, indtil den standser 2: Stopper langs med rampe P-04 Hvis P-05 = 0, forsøger frekvensomformeren at opretholde driften ved strømafbrydelse, idet den reducerer motoromdrejningstallet og anvender lasten som generator P-07 Nominel motorspænding Værdiområde: V (460 kun amerikanisk variant) 500 V Motorens nominelle spænding iht. typeskilt. Ved lavspændingsdrev er denne værdi begrænset til 250 V. Spændingskompensation P-07 > 0 V: aktiveret Hvis denne funktion er aktiveret, holdes frekvensomformerens impulsbreddemodulerede udgangsspænding konstant ved hjælp af impulsernes variable tilpasning. På den måde kan negative effekter som f.eks. reduktion af indgangsspændingen på netsiden kompenseres, og motoren kan holde sit nominelle drejningsmoment. Derudover svækkes motorens termiske tab, der skyldes generatorisk energi i bremsedriften. P-07 = 0 V: deaktiveret Hvis spændingskompensation er deaktiveret, skaber der store termiske tab i motoren ved bremseprocessen, og motorens drejningsmoment kan påvirkes af ydre påvirkninter som f.eks. reduktionen af netspændingen. Frekvensomformerens mellemkreds aflastes af denne indstilling P-10 Nominelt motoromdrejningstal Værdiområde: o/min 0: Slipkompensation deaktiveret, visning af alle parametre i Hz 1: Slipkompensation aktiveret, visning af alle parametre i o/min Med aktiv slipkompensation kompenseret den lastafhængige reduktion af omdrejningstallet ved, at frekvensomformeren forøger udgangsfrekvensen f A med den lastafhængigt beregnede andel f i det tilsvarende driftspunkt. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 63

64 8 Parametre Udvidet parameterbeskrivelse P-11 Ekstra spænding/boost Værdiområde: 0 20 % af maks. udgangsspænding. Opløsning 0.1 % Størrelse 1: maks. 20 % Størrelse 2: maks. 15 % Størrelse 3: maks. 10 % Fabriksindstilling: Afhængigt af frekvensomformerens nominelle effekt Forøger frekvensomformerens udgangsspænding med en skalerbar værdi ved lave omdrejningstal for at opnå en højere drejningsmomentudvikling for motoren i dette hastighedsområde. U P-07 P % 10 % 0 % P-09 P-09 2 f I konstant drift ved lave omdrejningstal skal der anvendes en motor med ekstern ventilator P-12 Styrekilde Værdiområde: Klemmeaktivering 1 Styring med betjeningsenhed (kun fremad) 2 Styring med betjeningsenhed (skift mellem fremad/bagud med <Start>-tasten) 3 SBus-netværksstyring med interne accelerations-/bremseramper 4 SBus-netværksstyring med tilpasning af accelerations-/bremserampen via bus 5 Modbus RTU - netværksstyring med interne accelerations-/decelerationsramper 6 Modbus RTU - netværktsstyring med tilpasning af accelerations-/decelerationsramper via bus 64 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

65 Parametre Udvidet parameterbeskrivelse P-16 Analogindgang Værdiområde: Visning Værdiområde Forklaring U V Unipolær modus (spændingsindgang) b V Bipolær modus (spændingsindgang) A ma Unipolær modus (strømindgang) t ma Unipolær modus (strømindgang) r ma Unipolær modus (strømindgang) t ma (inv.) Unipolær modus inverteret (strømindgang) r ma (inv.) Unipolær modus inverteret (strømindgang) b = bipolær modus t = Frekvensomformeren frakobles, når signalet fjernes ved aktiveret frekvensomformer. r = Viser, at frekvensomformeren kører til omdrejningstallet, der er indstillet i P-20, langs en rampe. Bipolær modus Denne funktion muliggør en trinløs indstilling af omdrejningstali hele hastighedsområdet fra -100 % til +100 % af P-01 uden omstilling af binærindgangen. Som alternativ kan der realiseres en kurve iht. [B]. P01[%] A B U A [V] A-kurve Ved anvendelse af et analogt indgangssignal med spændingsområde -10 V til +10 V (bipolær modus) P-16 = 0 10b B-kurve Driften kan realiseres iht. denne kurve med følgende indstillinger i frekvensomformeren: P-16 = 0 10 V (fabriksindstillinger) P-35 = 50 % P-39 = 200 % Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 65

66 8 Parametre Udvidet parameterbeskrivelse P-17 Impulsbreddemodulationens koblingsfrekvens Indstilling af den impulsbreddemoduleret koblingsfrekvens. En højere koblingsfrekvens medfører mindre motorstøj, men også større tab fra sluttrinet. De følgende tabelle viser de værdier for impulsbreddemodulationens koblingsfrekvens, der afhænger af effektklassen. V Effektklasse kw Indgangsspænding Fabriksindstilling af impulsbreddemodulation khz Min. impulsbreddemodulation khz Maks. impulsbreddemodulation khz P-18 Valg af brugerrelæudgangen Værdiområde: Frekvensomformer er aktiveret. Vælg denne funktion for at styre motorens elektromagnetiske holdebremse. Installation af bremsestyringen, se kapitlet "Installation" ( 2 26). 1 Frekvensomformer er driftsklar 2 Motor ved nominelt omdrejningstal 3 Frekvensomformer i fejltilstand 4 Motoromdrejningstal begrænsningsværdi P-19 5 Motorstrøm begrænsningsværdi P-19 6 Motoromdrejningstal < begrænsningsværdi P-19 7 Motorstrøm < begrænsningsværdi P-19 Begrænsningsværdiens koblingstærskel defineres i P-19. Relækontakten er udført som sluttekontakt. 66 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

67 Parametre Udvidet parameterbeskrivelse P-25 Analogudgang valg af funktion Værdiområde: Frekvensomformer er aktiveret (digital) 1 Frekvensomformer er driftsklar (digital) 2 Motor ved nominelt omdrejningstal (digital) 3 Frekvensomformer i fejltilstand (digital) 4 Motoromdrejningstal begrænsningsværdi P-19 (digital) 5 Motorstøm begrænsningsværdi P-19 (digital) 6 Motoromdrejningstal < begrænsningsværdi P-19 (digital) 7 Motorstøm < begrænsningsværdi P-19 (digital) 8 Motoromdrejningstal (analog) 9 Motorstrøm (analog) Indstilling som binærudgang Deaktiveret: 0 V Aktiveret +24 V (20 ma grænseværdi) Indstilling som analogudgang Valg 8: Signalområde motoromdrejningstal 0 10 V = % af P-01 Valg 9: Signalområde motorstrøm 0 10 V = % af P P-26, P-27 Udblænding af omdrejningstal Værdiområde: 0 P-01 I nogle applikationer kan bestemte hastighedsområder fremkalde mekaniske resonanssvingninger, der påvirker maskinens reaktion negativt. Med funktion "Udblænding af omdrejningstal" kan det forstyrrende omdrejningstalsbånd skjules. Indgangsomdrejningstallet kører igennem hysteresen, der er anført på billedet, med ramperne fra P-03 og P-04. udgangsomdrejningstal P27 P26 n-nom. værdi positiv og negativ Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 67

68 8 Parametre Udvidet parameterbeskrivelse P-26 beskriver frekvensbåndets størrelse. P-27 beskriver frekvensbåndets midte. Eksempel: Udblænding af hastighedsområdet 27 Hz 37 Hz Startfrekvens = 27 Hz, slutfrekvens = 37 Hz P-26 = 37 Hz - 27 Hz = 10 Hz P-27 = startfrekvens + P-26/2 = 27 Hz + 5 Hz = 32 Hz Hvis det nominelle omdrejningstal ligger inden for frekvensbåndet, der skal skjules, fastlåses indgangsomdrejningstallet afhængigt af accelerationsretningen på frekvensbåndets øverste eller nederste grænse P-28, P-29 U/f-kurvetilpasning I denne funktion kan der oprettes et ekstra driftspunkt for frekvensomformerens U/fkurve. Hvis dette driftspunkt befinder sig under den lige standardlinje (driftspunkt 1), forbruger motoren mindre energi ved alle omdrejningstal under dets nominelle punkt. Motoren har dog et lavere drejningsmoment. Denne indstilling egner sig blandt andet til pumpe- og ventilatoranvendelser. Hvis driftspunktet befinder sig over den lige standardlinje (driftspunkt 2), udvikler motoren et højere drejningsmoment ved alle omdrejningstal under dets nominelle punkt. Det medfører dog, at motoren opvarmes kraftigt. Denne indstilling er egnet, hvis der iagttages en ustabilitet i motoren ved bestemte frekvenser. Hvis det er tilfældet, skal spændingen (P-28) forøges eller reduceres ved det ustabile omdrejningstal (P-29). P-07 U P-28 2 U N /f N P-28 1 P-29 P-09 f P-07 = nominel motorspænding P-09 = nominel motorfrekvens P-28 = U/f-kurvetilpasningens spændingsværdi P-29 = U/f-kurvetilpasningens frekvensværdi Eksempel: Driftspunkt 1 = P-28 1 / P-29 Driftspunkt 2 = P-28 2 / P Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

69 Parametre Udvidet parameterbeskrivelse P-30 Klemmedrift genstartsfunktion Definerer frekvensomformerens reaktion med henblik på den binære aktiveringsindgang og konfigurerer også den automatiske genstartsfunktion. Værdiområde: Edge-R, Auto-0, Auto-1 Auto 5 Edge-R: Efter tilkoblingen eller nulstillingen af en fejl (reset) starter frekvensomformeren ikke automatisk, selv om der er et aktiveringssignal på den tilsvarende binærindgang. Efter tilkoblingen eller nulstillingen (reset) skal signalet først slettes (åbn kontakten) og derefter indstilles igen (slut kontakten) for at starte frekvensomformeren. Auto-0: Efter tilkoblingen eller nulstillingen (reset) starter frekvensomformeren automatisk, hvis der er et aktiveringssignal på den tilsvarende binærindgang. Auto-1 Auto-5: Efter en fejlfrakobling (trip) prøver frekvensomformeren 5 gange på at genstarte i intervaller på 20 sekunder. For at nulstille tælleren skal spændingen til frekvensomformeren afbrydes. Antallet af genstartsforsøg tælles. Hvis frekvensomformeren ikke kan starte drevet ved det sidste forsøg, foretages der en permanent fejlfrakobling, der kan kan resettes ved at trykke på reset-tasten P-31 Betjeningsenhedsmodus genstartsfunktion Definerer frekvensomformerens aktiveringsreaktion, hvis styringen foretages via den integrerede betjeningsenhed. Værdiområde: Modus Betegnelse Forklaring 0 Minimumsomdrejningstal Tryk på <start>-tasten for at starte. 1 Seneste omdrejningstal Tryk på <start>-tasten for at starte. 2 Minimumsomdrejningstal (autorun) 3 Seneste omdrejningstal (autorun) Til at starte hardwareaktivering via binærindgange. Til at starte hardwareaktivering via binærindgange. Hvis frekvensomformeren aktiveres via Modbus eller SBus, og funktion 7 i P-15 er aktiv, gælder aktiveringsreaktionerne, der er vist i følgende tabeller, ved en genstart: Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 69

70 8 Parametre Udvidet parameterbeskrivelse Stilling DI2 Reaktion ved genstart, hvis P-15 = 7 i Modbus-drift Modus P-31 Betegnelse 0 0, 1 Styring via Modbus RTU-master 0 2, 3 Styring via Modbus RTU-master 1 0, 2 Styring betjeningsenhed Minimumsomdrejningstal 1 1, 3 Styring betjeningsenhed Stilling DI2 Seneste omdrejningstal Forklaring P-31 har ingen indvirkninger på funktionen. Aktivering via Modbus ignoreres. Aktivering udelukkende via DI1. Til at starte aktivering via DI1. Til at starte aktivering via DI1. Reaktion ved genstart, hvis P-15 = 7 i SBus-drift Modus P-31 Betegnelse Forklaring 0 X Styring via SBus P-31 har ingen indvirkninger på funktionen. 1 0, 2 Min. omdrejningstal Til at starte hardwareaktiveringen. 1 1, 3 Seneste omdrejningstal Til at starte hardwareaktiveringen P-32 Jævnstrøm-holdefunktion Værdiområde: 0 25 sek. Jævnstrøm-holdefunktionen er altid aktiv, når motoren standses efter forsinkelsen. Ved at påtrykke en jævnstrøm i motorviklingen i tiden, der er indtastet i P-32, opbygges der et homogent magnetfelt. Hvis en ydre kraft udøver et drejningsmoment på rotoren, skaber magnetfeltet et bremsemoment. Funktionen forhindrer f.eks., at en ventilator efterfølgende starter igen på grund af luftstrømmen. Den påtrykte jævnstrøms styrke bestemmes ved at indtaste den procentuelle spændingsværdi i P-11. n P-32 t Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

71 Parametre Udvidet parameterbeskrivelse P-33 Fangningsfunktion Værdiområde: 0 = fra 1 = til Fangningsfunktionen står til rådighed til størrelse 2 og 3. Størrelse 1 arbejder med jævnstrøm-holdefunktion P-32. Frekvensomformerens reaktion, hvis P-33 = 1: Typestørrelse 1: Ved aktivering aktiveres jævnstrøm-holdefunktion P-32. Herved bremses rotoren fuldstændigt, indtil den genstartes. Varighed og holdemoment indstilles med P-32 og P-11. Typestørrelse > 1: Frekvensomformeren starter fra det registrerede rotoromdrejningstal. I den forbindelse kan der opstå en kort forsinkelse under starten P-35 Skaleringsfaktor for analogindgangen Værdiområde: % Analogindgang skaleringsopløsning 0.1 % 100% Omdrejningstal 50% P-35 = 200% P-35 = 100% P - 35 = 50% 0% 0V 5V 10V Analogindgang Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 71

72 8 Parametre Udvidet parameterbeskrivelse P-36 Feltbusindstillinger P-36 er opdelt i niveauer i frekvensomformerens betjeningsenhed. Ved at trykke på <navigation>-tasten kommer man til det næste niveau. frekvensomformerens display viser proramnumer på niveau 2 i P-36. Afhængigt af hvilken indstilling der blev aktiveret i P-12, er forskellige værdier gyldige for disse numre. Følgende tabel viser tilordningen mellem programnummer og tilhørende værdi afhængigt af P-12. Niveau Programnr. Værdi SBus (P-12 = 3, 4) Modbus RTU (P-12 = 5, 6) 1 - slave-adresse baudrate kb/s 3 - timeout-reaktion i ms kb/s kb/s 19.2 kb/s kb/s 38.4 kb/s kb/s 57.6 kb/s 5 1 Mb/s 76.8 kb/s 0 0 (ingen fejl) 1 t 30 2 t t t r 30 6 r r r 3000 Indstillingen "0" deaktiverer kommunikationsfrakoblingen. t x : Frekvensomformeren frakobles umiddelbart, når tiden x [ms] er overskredet. r x : Motoren stands langs en rampe, når tiden x [ms] er overskredet. 72 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

73 Parametre Udvidet parameterbeskrivelse P-39 Analogindgang offset Værdiområde: % Analogindgang offset, opløsning 0.1 %. 100% P-39 = -50% P-39 = 0% 50% Omdrejningstal 0% 0V 5V P-39 = 50% 10V Analogindgang P-39 = 100% -50% -100% P-40 Skaleringsfaktor faktisk værdi for omdrejningstal Værdiområde: 0 6 Ved P-10 = 0: omdrejningstallet skaleres i Hz med denne faktor. Ved P-10 > 0: skaleres omdrejningstallet i o/min. Vises i realtid i driftstilstandsvisningen (cxxx) P-41 Termisk motorværn iht. UL 508C 0 / Deaktiveret 1 / Aktiveret Frekvensomformere har et termisk motorværnsfunktion iht. NEC (National Electronical Code) for at beskytte motoren mod overbelastning. Motorstrømmen akkumuleres i løbet af tiden i en akkumulator. Så snart den termiske grænse overskrides, skifter frekvensomformeren til fejltilstanden (I.t-trP). Så snart frekvensomformerens udgangsstrøm ligger under den indstillede nominelle motorstrøm, dekrementeres den interne akkumulator udgangsstrømsafhængigt. Hvis P-41 er deaktiveret, nulstilles den termiske overbelastningsakkumulator ved kobling af nettet. Hvis P-41 er aktiveret, opretholdes akkumulatoren også efter kobling af nettet. Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 73

74 8 Parametre P-15 valg af funktion, binærindgange 8.3 P-15 valg af funktion, binærindgange Binærindgangenes funktioner i frekvensomformeren kan programmeres. Du kan vælge de funktioner, som du har brug for. Følgende tabeller viser binærindgangenes funktioner afhængigt af værdien for parametrene P-12 (klemme-/betjeningsenheds-/sbus- samt Modbus RTU-styring) og P-15 (funktionsvalg binærindgange) Klemmedrift P-15 Valg Hvis parameter P-12 = 0 (klemmedrift), gælder følgende tabel: Binærindgang 1 Binærindgang 2 Binærindgang 3 Analogindgang Bemærkninger 0 0: Stop/reguleringsspærre 1: Aktivering/start 1 0: Stop/reguleringsspærre 1: Aktivering/start 2 0: Stop/reguleringsspærre 1: Aktivering/start 3 0: Stop/reguleringsspærre 1: Aktivering/start 4 0: Stop/reguleringsspærre 1: Aktivering/start 5 0: Højrerotation stop 1: Højrerotation 0: Højrerotation 1: Venstrerotation 0: Reference analog omdrejningstalværdi 1: Forindstillet omdrejningstal 1 eller 2 0: Reference analog omdrejningstalværdi 1: Forindstillet omdrejningstal 1 0: Forindstillet omdrejningstal 1 1: Forindstillet omdrejningstal 2 Omdrejningstalreference Omdrejningstalreference 0: Åben 0: Åben 0: Forindstillet omdrejningstal 1-4 Forindstillet omdrejningstal 2 Forindstillet omdrejningstal 1 1: Sluttet 0: Åben 1: Maks. omdrejningstal (P-01) Forindstillet omdrejningstal 3 0: Åben 1: Sluttet 1: Sluttet 1: Sluttet Forindstillet omdrejningstal 4 0: Reference analog omdrejningstalværdi 1: Forindstillet omdrejningstal 1 0: Højrerotation 1: Venstrerotation 0: Venstrerotation stop 1: Venstrerotation For at stoppe motoren med hurtigstoprampen skal du forbinde binærindgang 1 og : Stop/reguleringsspærre 1: Aktivering/start 7 0: Højrerotation stop 1: Højrerotation 0: Højrerotation 1: Venstrerotation 0: Venstrerotation stop 1: Venstrerotation For at stoppe motoren med hurtigstoprampen skal du forbinde binærindgang 1 og : Stop/reguleringsspærre 1: Aktivering/start 9 0: Højrerotation stop 1: Højrerotation 10 Tastfunktion, sluttekontakt Positiv flanke: Aktivering 0: Højrerotation 1: Venstrerotation 0: Venstrerotation stop 1: Venstrerotation Tastfunktion, hvilekontakt Negativ flanke: Stop 0: Frakobling TF/TH 1: Motortemperatur ok 0: Reference analog omdrejningstalværdi 1: Forindstillet omdrejningstal 1 0: Reference analog omdrejningstalværdi 1: Forindstillet omdrejningstal 1 0: Frakobling TF/TH 1: Motortemperatur ok 0: Frakobling TF/TH 1: Motortemperatur ok Omdrejningstalreference Omdrejningstalreference Omdrejningstalreference Omdrejningstalreference Omdrejningstalreference Tilslut ekstern temperaturføler til binærindgang 3. Integreret hurtigstopfunktion via binærindgange 1 og 2 Tilslut ekstern temperaturføler til binærindgang 3. Integreret hurtigstopfunktion via binærindgange 1 og 2. Tilslut ekstern temperaturføler til binærindgang 3. 0: Åben 0: Åben Forindstillet omdrejningstal 1 1: Sluttet 0: Åben Forindstillet omdrejningstal 2 0: Åben 1: Sluttet Forindstillet omdrejningstal 3 1: Sluttet 1: Sluttet Forindstillet omdrejningstal 4 0: Åben 0: Åben Forindstillet omdrejningstal 1 1: Sluttet 0: Åben Forindstillet omdrejningstal 2 0: Åben 1: Sluttet Forindstillet omdrejningstal 3 1: Sluttet 1: Sluttet Forindstillet omdrejningstal 4 0: Reference analog omdrejningstalværdi 1: Forindstillet omdrejningstal 1 Omdrejningstalreference Funktion til driften med taster (impulsstyring) 74 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

75 Parametre P-15 valg af funktion, binærindgange 8 P-15 Valg Binærindgang 1 Binærindgang 2 Binærindgang 3 Funktion Analogindgang Bemærkninger Venstrerotation Omdrejningstalreference Tilbage stop P-15 Valg Højrerotation Højrerotation stop Hurtigstop langs med P-24 Binærindgang 1 Binærindgang 2 Funktion til driften med taster (impulsstyring) Funktion Binærindgang 3 Analogindgang Bemærkninger Stop/reguleringsspærre 0: Reference analog Omdrejningstalreference 1 0 Stop med rampe 1 (P-04) omdrejningstalværdi 1: Forindstillet omdrejningstal Stop med rampe 2 (P-24) 1 1 Aktivering/start Tastfeltmodus Når parameter P-12 = 1 eller 2 (tastfeltmodus), gælder følgende tabel. P-15 Binærindgang 1 Binærindgang 2 Binærindgang 3 Analogindgang Bemærkninger Tast 5 Tast 6 0, 1, 5, : Stop/reguleringsspærre 1: Aktivering/start 2 0: Stop/reguleringsspærre 1: Aktivering/start 3 0: Stop/reguleringsspærre 1: Aktivering/start 4 0: Stop/reguleringsspærre 1: Aktivering/start 6 0: Stop/reguleringsspærre 1: Aktivering/start 7 0: Stop/reguleringsspærre 1: Frigivelse/start 0: Ingen funktion 0: Ingen funktion 1: Forøgelse af omdrejningstal 1: Reduktion af omdrejningstal 0: Ingen funktion 0: Ingen funktion 1: Forøgelse af omdrejningstal 1: Reduktion af omdrejningstal 0: Ingen funktion 0: Frakobling TF/TH 1: Forøgelse af omdrejningstal 1: Motortemperatur ok 0: Ingen funktion 1: Forøgelse af omdrejningstal 0: Højrerotation 1: Venstrerotation 0: Stop 1: Højrerotation For at stoppe motoren med hurtigstoprampen skal du forbinde binærindgang 1 og 2. 0: Frakobling TF/TH 1: Motortemperatur ok 0: Frakobling TF/TH 1: Motortemperatur ok 0 (0 V): Højrerotation 1 (10 24 V): Venstrerotation 0 (0 V): Højrerotation 1 (10 24 V): Venstrerotation 0 (0 V): Højrerotation 1 (10 24 V): Venstrerotation 0: Betjeningsapparat omdrejningstalreference 1: Analogindgang omdrejningstalreference Omdrejningstalreference 0 (0 V): Betjeningsapparat omdrejningstalreference 1 (10 24 V): Fast nominel værdi omdrejningstal 1 0 (0 V): Betjeningsapparat omdrejningstalreference 1 (10 24 V): Fast nominel værdi omdrejningstal 1 Forøg omdrejningstal Forøg omdrejningstal Tilslut ekstern temperaturføler til binærindgang 3. Forøg omdrejningstal Forøg omdrejningstal Tilslut ekstern Forøg om- temperaturføler drejnings- tal til binærindgang 3. Integreret hurtigstopfunktiodrejnings- Forøg om- via binærindgange 1 og 2. tal Tilslut ekstern temperaturføler til binærindgang 3. Reducér omdrejningstal Reducér omdrejningstal Reducér omdrejningstal Reducér omdrejningstal Reducér omdrejningstal Reducér omdrejningstal Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 75

76 8 Parametre Parametre til overvågning af driftsdata i realtid (kun læsning) SBus-styrefunktion Hvis parameter P-12 = 3 eller 4 (SBus-styremodus), gælder den følgende tabel: P-15 Binærindgang 1 Binærindgang 2 Binærindgang 3 Analogindgang Bemærkninger 0 2, 4, 5, : Reguleringsspærre 1: Aktivering 3 0: Reguleringsspærre 1: Aktivering 6 0: Reguleringsspærre 1: Aktivering 7 0: Reguleringsspærre 1: Aktivering Ingen virkning Ingen virkning Ingen virkning Aktivering via DI1 og gateway. 0: Omdrejningstalreference master 1: Forindstillet omdrejningstal 1 0: Frakobling TF/TH 1: Motortemperatur ok 0: Frakobling TF/TH 1: Motortemperatur ok 0: Omdrejningstalreference master 1: Motortemperatur ok 0: Frakobling TF/TH 1: Reference omdrejningstal betjeningsapparat 1) Se beskrivelse af P-31 i afsnittet "Udvidet parameterbeskrivelse". Ingen virkning 0: Omdrejningstalreference master 1: Omdrejningstalreference analogindgang Omdrejningstalreference Ingen virkning Tilslut ekstern temperaturføler til binærindgang 3. Ved aktiveringen skal binærindgang 1 være sluttet. Start- og stopkommandoer gives via gatewayen. Aktiveringsreaktionen afhænger også af indstillinger i P-31. Tilslut ekstern temperaturføler til binærindgang 3. 1) Modbus RTU-styremodus Hvis parameter P-12 = 5 eller 6 (Modbus RTU-styremodus), gælder følgende tabel: P-15 Binærindgang 1 Binærindgang 2 Binærindgang 3 Analogindgang Bemærkninger 0 2, 4, 5, : Reguleringsspærre 1: Aktivering 3 0: Reguleringsspærre 1: Aktivering 6 0: Reguleringsspærre 1: Aktivering 7 0: Reguleringsspærre 1: Aktivering Ingen virkning Ingen virkning Ingen virkning Aktivering via DI1 og gateway. 0: Omdrejningstalreference master 1: Forindstillet omdrejningstal 1 0: Frakobling TH/TF 1: Motortemperatur ok 0: Frakobling TH/TF 1: Motortemperatur ok 0: Omdrejningstalreference master 1: Motortemperatur ok 0: Frakobling TH/TF 1: Reference omdrejningstal betjeningsapparat 1) Se beskrivelse af P-31 i afsnittet "Udvidet parameterbeskrivelse". Ingen virkning 0: Omdrejningstalreference master 1: Omdrejningstalreference analogindgang Omdrejningstalreference Ingen virkning Tilslut ekstern temperaturføler til binærindgang 3. Hvis DI2 = 0, aktivering via DI1 og gateway. Hvis DI2 = 1, aktivering udelukkende via DI1. Aktiveringsreaktionen afhænger også af indstillinger i P-31. Tilslut ekstern temperaturføler til binærindgang 3. 1) 8.4 Parametre til overvågning af driftsdata i realtid (kun læsning) Via parametergruppen P00 kan du overvåge omformerens interne driftsdata. Disse parametre kan ikke ændres. 76 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

77 Parametre Parametre til overvågning af driftsdata i realtid (kun læsning) Adgang til parametergruppe 0 Adgang til parametergruppe 0 Ved P-14= P-37 (fabriksindstilling 101) er alle parametre synlige. Ved at trykke på <navigation>-tasten kan der skiftes til P-00. "P00-z" vises, hvorved "z" står for det andet ciffer i P-00 (dvs. 1 14). Derefter kan der skiftes til den nødvendige parameter P-00. Ved gentaget tryk på <navigation>-tasten vises værdien for denne bestemte parametergruppe "0". Ved parametre, som har flere værdier (f.eks. software-id), kan de forskellige værdier i parameteren vises ved at trykke på <op>-/ <ned>-tasterne. Ved at trykke hurtigt på <navigation>-tasten kommer du til det næste højere niveau. Ved gentaget hurtigt tryk på <navigation>-tasten (uden at trykke på <op>-/<ned>-tasterne) skifter visningen til det næste højere niveau (parametrenes hovedniveau dvs. P-00). Hvis du befinder sig på et lavere niveau (f.eks. P00-05), trykker på <op>-/<ned>-tasterne for at ændre fortegnelsen P-00, vises denne parameterværdi hurtigt ved at trykke på <navigation>-tasten Beskrivelse parametergruppe 0 P00 (1) Værdi analogindgang 1 P00 (2) Reserveret P00 (3) Indgang nominel værdi for omdrejningstal P00 (4) Status binærindgange P00 (5) Intern temperatur P00 (6) Mellemkreds spændingsriple P00 (7) Foreliggende motorspænding P00 (8) Aktuel mellemkredsspænding P00 (9) Kølelegemetemperatur P00 (10) Driftstimetæller Visningsområde: % 100 % = maks. indgangsspænding Visningsområde: P1-01 (min.) P1-01 (maks.) Omdrejningstalvisning i Hz ved P-10 = 0, ellers i o/min. Visningsområde: Binærværdi Status for omformerens binærindgange. Visningsområde: V Frekvensomformerens interne temperatur. Visningsområde: -25 C 125 C Mellemkreds spændings-riple Visningsområde: AC V Effektiv værdi for spændingen, der er på motoren. Visningsområde: DC V Visningsområde: C Kølelegemets temperatur i C Visningsområde: Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 77

78 8 Parametre Parametre til overvågning af driftsdata i realtid (kun læsning) P00 (11) Driftstid siden den seneste fejl 1 P00 (12) Driftstid siden den seneste fejl 2 P00 (13) Driftstid siden den seneste deaktivering P00 (14) Aktuel koblingsfrekvens for impulsbreddemodulation P00 (15) Protokol mellemkredsspænding P00 (16) Protokol kølelegemetemperatur P00 (17) Protokol motorstrøm P00 (18) Software- ID, I/O og motorstyring P00 (19) Omformerens serienummer P00 (20) Omformer-identifikationsnummer timer Visningen bibeholdes også, når parametrene stilles tilbage til fabriksindstillingerne. Visningsområde: timer Viser driftstiden, der er forløbet siden den seneste fejl (TRIP) eller den seneste frakobling (net-off). Hvis betingelserne opfyldes, nulstilles timeren ved den næste drevaktivering. Visningsområde: timer Viser driftstiden, der er forløbet siden den seneste fejl (TRIP). Hvis betingelserne opfyldes, nulstilles timeren ved den næste drevaktivering. Visningsområde: timer Viser driftstiden for et aktiveringsinterval. Nulstilles ved hver aktivering. Visningsområde: 2 16 khz Effektiv faktisk udgangsskiftefrekvens for omformeren Denne værdi kan være lavere end den valgte frekvens i P-17, hvis omformeren er for varm. Omformeren reducerer automatisk koblingsfrekvensen for at forhindre en overtemperaturfrakobling og opretholde driften. Visningsområde: V De seneste 8 værdier før fejlfrakoblingen Visningsområde: -20 til +120 C De seneste 8 værdier før fejlfrakoblingen Visningsområde: 0 2 nominel strøm De seneste 8 værdier før fejlfrakoblingen Visningsområde: f.eks. "1.00", "47AE" Versionsnummer og kontrolsum. "1" på den venstre side viser I/O-processoren. Og "2" viser motorstyringen. Visningsområde: Omformerens entydige serienummer: f.eks / 32 / 005. Visningsområde: Nominel værdi for omformeren / softwareversion Nominel værdi, omformertype og softwareversionens kode: f.eks. 0.37, 1 230, 3 P-ud. 78 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

79 Tekniske data Overensstemmelse 9 9 Tekniske data Følgende kapitel indeholder de tekniske data. 9.1 Overensstemmelse Alle produkter opfylder følgende internationale standarder: CE-mærkning iht. lavspændingsdirektivet IEC Isolationskoordination for elektriske drivmidler i lavspændingsanlæg UL 508C "Power Conversion Equipment" EN Elektriske motordrev med variabel hastighed - del 3 EN / -2, -3, -4 støjimmunitet / støjemmission (EMC) Husbeskyttelsesklasse iht. NEMA 250, EN 55011:2007 Klassificering af brandbarhed iht. UL 94 C-Tick cul EAC 9.2 Omgivelsesinformationer Tilladte betingelser Omgivelsestemperatur under driften Maks. derating afhængigt af omgivelsestemperaturen Omgivelsestemperatur under opbevaring Maksimal opstillingshøjde til nominel drift Derating over m Relativ luftfugtighed IP-kapslingsklasse omformer i kontaktskab Frekvensomformer med høj IP-kapslingsklasse -10 til +50 C for PWM-frekvens på 2 khz (IP20) -10 til +40 C for PWM-frekvens på 2 khz (IP66 NEMA 4X / IP55 NEMA 12K) 4 %/1 C til 55 C for IP20-frekvensomformer 4 %/1 C til 45 C for IP66-/IP55-frekvensomformer -40 C til +60 C m 1 %/100 m op til maks m < 95 % (dugning ikke tilladt) IP20 NEMA 1 IP66 NEMA 4X / IP55 NEMA 12K Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 79

80 9 Tekniske data Udgangseffekt og strømbelastningsevne uden EMC-filter 9.3 Udgangseffekt og strømbelastningsevne uden EMC-filter Anvendelsen af frekvensomformeren MOVITRAC LTE-B med eller uden filter resulterer ud fra forskrifterne i forskellige lande. Uden filter: tilladt i Amerika, Asien og Afrika. Med filter: egnet til global anvendelse. Informationen "Horsepower" (HP) fastlægges på følgende måde V-apparater: NEC2002, tabel , 230 V V-apparater: NEC2002, tabel , 460 V faset system AC 115 V til 3-fasede AC 230 V-motorer (spændingsfordobler) MOVITRAC LTE-B EMC-filterklasse 0 IP20 Type MC LTE B IP55-/NEMA 12K-hus uden kontakt IP55-/NEMA 12K-hus med kontakt IP66-/NEMA 4X-hus uden kontakt IP66-/NEMA 4X-hus med kontakt INDGANG Varenummer Type MC LTE B Varenummer Type MC LTE B Varenummer Type MC LTE B Varenummer Type MC LTE B Varenummer Netspænding U net V 1 AC ± 10 % Netfrekvens f net Hz 50 / 60 ± 5 % Netsikring A (15) 1) 20 Nom. indgangsstrøm A UDGANG Anbefalet motoreffekt kw hk Udgangsspænding U motor V Udgangsstrøm A Maks. udgangsfrekvens Hz 500 Tværsnit motorkabel Cu 75C mm AWG 16 Maks. motorkabellængde Afskærmet m GENERELT Ikke afskærmet Størrelse BG 1 2 Varmetab ved nom. udgangseffekt W Min. bremsemodstandsværdi Ω 47 1) Anbefalede værdier for UL-overensstemmelse 80 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

81 Tekniske data Udgangseffekt og strømbelastningsevne uden EMC-filter faset system AC 230 V til 3-fasede AC -230 V-motorer MOVITRAC LTE-B EMC-filterklasse 0 IP20 1) Type MC LTE B IP55-/ NEMA 12Khus uden kontakt 1) Varenummer Type MC LTE B Varenummer IP55-/ Type MC LTE B NEMA 12Khus med kontakt Varenummer INDGANG Netspænding U net V 1 AC ± 10 % Netfrekvens f net Hz 50 / 60 ± 5 % Netsikring A (35) 2) 40 Nom. indgangsstrøm A UDGANG Anbefalet motoreffekt kw hk Udgangsspænding U motor V 0 U net Udgangsstrøm A Maks. udgangsfrekvens Hz 500 Tværsnit motorkabel Cu 75C Maks. motorkabellængde GENERELT mm AWG Afskærmet m Ikke afskærmet Størrelse BG Varmetab ved nom. udgangseffekt Min. bremsemodstandsværdi 1) Apparat til Amerika, Asien og Afrika 2) Anbefalede værdier for UL-overensstemmelse W Ω 47 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 81

82 9 Tekniske data Udgangseffekt og strømbelastningsevne uden EMC-filter faset system AC 230 V til 3-fasede AC -230 V-motorer MOVITRAC LTE-B EMC-filterklasse 0 IP20 1) Type MC LTE B IP55-/ NEMA 12Khus uden kontakt 1) Varenummer Type MC LTE B Varenummer IP55-/ Type MC LTE B NEMA 12Khus med kontakt Varenummer INDGANG Netspænding U net V 3 AC ± 10 % Netfrekvens f net Hz 50 / 60 ± 5 % Netsikring A (15) 2) (35) 2) Nom. indgangsstrøm A UDGANG Anbefalet motoreffekt kw hk Udgangsspænding U motor V 0 U net Udgangsstrøm A Maks. udgangsfrekvens Hz 500 Tværsnit motorkabel Cu 75C Maks. motorkabellængde GENERELT mm AWG Afskærmet m Ikke afskærmet Størrelse BG Varmetab ved nom. udgangseffekt Min. bremsemodstandsværdi 1) Apparat til Amerika, Asien og Afrika 2) Anbefalede værdier for UL-overensstemmelse W Ω Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

83 Tekniske data Udgangseffekt og strømbelastningsevne uden EMC-filter faset system AC 400 V til 3-fasede AC -400 V-motorer Typestørrelse 1 og 2 MOVITRAC LTE-B EMC-filterklasse 0 IP20 1) Type MC LTE B IP55-/ NEMA 12K-hus uden kontakt IP55-/ NEMA 12K-hus med kontakt INDGANG Varenummer Type MC LTE B Varenummer Type MC LTE B Varenummer Netspænding U net V 3 AC ± 10 % Netfrekvens f net Hz 50 / 60 ± 5 % Netsikring A (15) 2) Nom. indgangsstrøm A UDGANG Anbefalet motoreffekt kw hk Udgangsspænding U motor V 0 U net Udgangsstrøm A Maks. udgangsfrekvens Hz 500 Tværsnit motorkabel Cu 75C mm Maks. motorkabellængde GENERELT AWG 16 Afskærmet m Ikke afskærmet Størrelse BG 1 2 Varmetab ved nom. udgangseffekt W Min. bremsemodstandsværdi Ω 100 1) Apparat til Amerika, Asien og Afrika 2) Anbefalede værdier for UL-overensstemmelse Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 83

84 9 Tekniske data Udgangseffekt og strømbelastningsevne uden EMC-filter Typestørrelse 3 MOVITRAC LTE-B EMC-filterklasse 0 IP20 1) Type MC LTE B Varenummer IP55-/NEMA 12Khus Type MC LTE B uden kontakt 1) Varenummer IP55-/NEMA 12Khus Type MC LTE B med kontakt 1) Varenummer INDGANG Netspænding U net V 3 AC ± 10 % Netfrekvens f net Hz 50 / 60 ± 5 % Netsikring A (35) 2) Nom. indgangsstrøm A UDGANG Anbefalet motoreffekt kw hk Udgangsspænding U motor V 0 U net Udgangsstrøm A Maks. udgangsfrekvens Hz 500 Tværsnit motorkabel Cu 75C mm Maks. motorkabellængde GENERELT AWG Afskærmet m 100 Ikke afskærmet 150 Størrelse BG 3 Varmetab ved nom. udgangseffekt W Min. bremsemodstandsværdi Ω 47 1) Apparat til Amerika, Asien og Afrika 2) Anbefalede værdier for UL-overensstemmelse 84 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

85 Tekniske data Udgangseffekt og strømbelastningsevne med EMC-filter Udgangseffekt og strømbelastningsevne med EMC-filter Anvendelsen af frekvensomformeren MOVITRAC LTE-B med eller uden filter resulterer ud fra forskrifterne i forskellige lande. Med filter: egnet til global anvendelse. Uden filter: tilladt i Amerika, Asien og Afrika. Informationen "Horsepower" (HP) fastlægges på følgende måde V-apparater: NEC2002, tabel , 230 V V-apparater: NEC2002, tabel , 460 V faset system AC 230 V til 3-fasede AC -230 V-motorer MOVITRAC LTE-B EMC-filterklasse B IP20 1) Type MC LTE B B B B B B B IP55-/ NEMA 12Khus uden kontakt IP55-/ NEMA 12Khus med kontakt IP66-/ NEMA 4Xhus uden kontakt IP66-/ NEMA 4Xhus med kontakt INDGANG Varenummer Type MC LTE B B B B B B B Varenummer Type MC LTE B B B B B B B Varenummer Type MC LTE B B B B B B B Varenummer Type MC LTE B B B B B B B Varenummer Netspænding U net V 1 AC ± 10 % Netfrekvens f net Hz 50 / 60 ± 5 % Netsikring A (35) 2) 40 Nom. indgangsstrøm A UDGANG Anbefalet motoreffekt kw hk Udgangsspænding U motor V 0 U net Udgangsstrøm A Maks. udgangsfrekvens Hz 500 Tværsnit motorkabel Cu 75C mm AWG Maks. motorkabellængde Afskærmet m Ikke afskær met GENERELT Størrelse BG Varmetab ved nom. udgangseffekt Min. bremsemodstandsværdi 1) Apparat til Europa, Australien og New Zealand 2) Anbefalede værdier for UL-overensstemmelse W Ω - 47 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 85

86 9 Tekniske data Udgangseffekt og strømbelastningsevne med EMC-filter faset system AC 230 V til 3-fasede AC -230 V-motorer MOVITRAC LTE-B EMC-filterklasse A IP20 1) Type MC LTE B A A A IP55-/NEMA 12K-hus uden kontakt IP55-/NEMA 12K-hus med kontakt IP66-/NEMA 4X-hus uden kontakt IP66-/NEMA 4X-hus med kontakt INDGANG Varenummer Type MC LTE B A A A Varenummer Type MC LTE B A A A Varenummer Type MC LTE B A A A Varenummer Type MC LTE B A A A Varenummer Netspænding U net V 3 AC ± 10 % Netfrekvens f net Hz 50 / 60 ± 5 % Netsikring A 16 (15) 2) (35) Nom. indgangsstrøm A UDGANG Anbefalet motoreffekt kw hk Udgangsspænding U motor V 0 U net Udgangsstrøm A Maks. udgangsfrekvens Hz 500 Tværsnit motorkabel Cu 75C mm AWG Maks. motorkabellængde Afskærmet m 100 GENERELT Ikke afskærmet Størrelse BG 2 3 Varmetab ved nom. udgangseffekt W Min. bremsemodstandsværdi Ω 47 1) Apparat til Europa, Australien og New Zealand 2) Anbefalede værdier for UL-overensstemmelse Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

87 Tekniske data Udgangseffekt og strømbelastningsevne med EMC-filter faset system AC 400 V til 3-fasede AC -400 V-motorer Typestørrelse 1 og 2 MOVITRAC LTE-B EMC-filterklasse A IP20 1) Type MC LTE B A A A A A IP55-/NEMA 12Khus uden kontakt IP55-/NEMA 12Khus med kontakt IP66-/NEMA 4X-hus uden kontakt IP66-/NEMA 4X-hus med kontakt INDGANG Varenummer Type MC LTE B A A A A A Varenummer Type MC LTE B A A A A A Varenummer Type MC LTE B A A A A A Varenummer Type MC LTE B A A A A A Varenummer Netspænding U net V 3 AC ± 10 % Netfrekvens f net Hz 50 / 60 ± 5 % Netsikring A (15) 2) Nom. indgangsstrøm A UDGANG Anbefalet motoreffekt kw hk Udgangsspænding U motor V 0 U net Udgangsstrøm A Maks. udgangsfrekvens Hz 500 Tværsnit motorkabel Cu 75C mm Maks. motorkabellængde GENERELT AWG 16 Afskærmet m Ikke afskærmet Størrelse BG 1 2 Varmetab ved nom. udgangseffekt W Min. bremsemodstandsværdi Ω ) Apparat til Europa, Australien og New Zealand 2) Anbefalede værdier for UL-overensstemmelse Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 87

88 9 Tekniske data Udgangseffekt og strømbelastningsevne med EMC-filter Typestørrelse 3 MOVITRAC LTE-B EMC-filterklasse A IP20 1) Type MC LTE B A A A IP55-/NEMA 12K-hus uden kontakt IP55-/NEMA 12K-hus med kontakt Varenummer Type MC LTE B A A Varenummer Type MC LTE B A A Varenummer IP66-/NEMA 4X-hus uden kontakt Varenummer Type MC LTE B A A IP66-/NEMA 4X-hus med kontakt INDGANG Type MC LTE B A A Varenummer Netspænding U net V 3 AC ± 10 % Netfrekvens f net Hz 50 / 60 ± 5 % Netsikring A (35) 2) Nom. indgangsstrøm A UDGANG Anbefalet motoreffekt kw hk Udgangsspænding U motor V 0 U net Udgangsstrøm A Maks. udgangsfrekvens Hz 500 Tværsnit motorkabel Cu 75C mm AWG Maks. motorkabellængde Afskærmet m 100 GENERELT Ikke afskærmet 150 Størrelse BG 3 Varmetab ved nom. udgangseffekt W Min. bremsemodstandsværdi Ω 47 1) Apparat til Europa, Australien og New Zealand 2) Anbefalede værdier for UL-overensstemmelse 88 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

89 Overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Oversættelse af den originale tekst SEW EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42, D Bruchsal erklærer som eneste ansvarlige overensstemmelsen af følgende produkter frekvensomformer i serien MOVITRAC LTE B i henhold til Lavspændingsdirektivet 2006/95/EF EMC-direktiv 2004/108/EF 4) anvendte harmoniserede standarder: EN :2003 EN :2006 EN :2004 EN 55011:2007 4) De angivne produkter er i henhold til EMC-direktivet ikke produkter, der kan anvendes selvstændigt. Først efter integrering i et komplet system kan disse vurderes med henblik på EMC. Vurderingen er blevet dokumenteret for en typisk anlægsudførelse, dog ikke for det enkelte produkt. Bruchsal Johann Soder By Dato Teknisk direktør a) b) a) Befuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten b) Befuldmægtiget til at sammensætte den tekniske dokumentation og med samme adresse som producenten Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 89

90 11 Adresseliste 11 Adresseliste Tyskland Hovedkontor Produktionsværk Produktionsværk / Industriafdelinger Bruchsal Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str. 10 D Bruchsal Produktionsværk Graben SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf Postboksadresse Postfach 1220 D Graben-Neudorf Service Competence Center Drive Technology Center Östringen Mechanics / Mechatronics Elektronik Nord Øst Syd Vest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Werk Östringen Franz-Gurk-Straße 2 D Östringen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (Düsseldorf) Drive Center Berlin SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alexander-Meißner-Straße 44 D Berlin Saarland Würzburg Drive Service Hotline / 24-timers tilkaldevagt Frankrig Produktionsværk Service Haguenau SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Gottlieb-Daimler-Straße 4 D Schwalbach Saar Hülzweiler SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Nürnbergerstraße 118 D Würzburg-Lengfeld SEW-USOCOME route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Produktionsværk Forbach SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Montageværker Service Brumath Bordeaux SEW-USOCOME 1 rue de Bruxelles F Mommenheim SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan B. P. 182 F Pessac Cedex Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax SEWHELP Tlf Fax Tlf Tlf Tlf Fax Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

91 Adresseliste 11 Frankrig Lyon Nantes Paris SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Parc d activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F Le Bignon SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F Verneuil I'Étang Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Algeriet Algier REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue El Harrach Alger Tlf Fax Forenede Arabiske Emirater Service Sharjah Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box Sharjah Tlf Fax Argentina Montageværk Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35 (B1619IEA) Centro Industrial Garín Prov. de Buenos Aires Tlf Fax Australien Montageværker Service Melbourne Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tlf Fax Tlf Fax Østrig Montageværk Service Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tlf Fax Kroatien Zagreb KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR Zagreb Rumænien Bukarest Sialco Trading SRL str. Brazilia nr Bucuresti Serbien Belgrad DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SRB Beograd Slovenien Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Bangladesch Vertrieb Bangladesch SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED 345 DIT Road East Rampura Dhaka-1219, Bangladesh Tlf Fax Tlf Fax Tlf / Fax Tlf Fax Tel Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 91

92 11 Adresseliste Belgien Montageværk Service Service Competence Center Bruxelles Industriafdelinger SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tlf Fax Tlf Fax Brasilien Produktionsværk Service Montageværker Service São Paulo Rio Claro Joinville SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Estrada Municipal José Rubim, 205 Rodovia Santos Dumont Km 49 Indaiatuba SP SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rodovia Washington Luiz, Km 172 Condomínio Industrial Conpark Caixa Postal: Rio Claro / SP SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rua Dona Francisca, Pirabeiraba Joinville / SC Tlf Tlf Fax Tlf Fax Bulgarien Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Tlf Fax Canada Montageværker Service Toronto Vancouver Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9 Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Columbia Montageværk Service Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tlf Fax Estland Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tlf Fax Egypten Service Kairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST Heliopolis, Cairo Tlf Fax Elfenbeinkysten Abidjan SEW-EURODRIVE SARL Ivory Coast Rue des Pècheurs, Zone 3 26 BP 916 Abidjan 26 Filippinerne Makati P.T. Cerna Corporation 4137 Ponte St., Brgy. Sta. Cruz Makati City 1205 Tlf Fax Tlf Fax Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

93 Adresseliste 11 Gabon er repræsenteret ved Tyskland. Kina Produktionsværk Montageværk Service Montageværk Service Service Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang Taiyuan Wuhan Xian Hong Kong SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 78, 13th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, SEW-EURODRIVE (Taiyuan) Co,. Ltd. No.3, HuaZhang Street, TaiYuan Economic & Technical Development Zone ShanXi, SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA Wuhan SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Spanien Montageværk Service Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tlf Fax Nederland Montageværk Service Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tlf Fax Service : 0800-SEWHELP Kroatien Service Zagreb KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR Zagreb Tlf Fax Irland Service Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tlf Fax Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 93

94 11 Adresseliste Israel Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tlf Fax Indien Hovedkontor Montageværk Service Montageværker Service Vadodara Chennai Pune SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi Vadodara Gujarat SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur Kancheepuram Dist, Tamil Nadu SEW-EURODRIVE India Private Limited Plant: Plot No. D236/1, Chakan Industrial Area Phase- II, Warale, Tal- Khed, Pune , Maharashtra Tlf Fax Tlf Fax Tlf Indonesien Jakarta PT. Cahaya Sukses Abadi Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A no 99, Sunter Jakarta Jakarta Medan Surabaya Surabaya Tlf Fax PT. Agrindo Putra Lestari Tlf JL.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra Industri Terpadu, Pantai indah Kapuk Tahap III, Fax Blok E No Jakarta PT. Serumpun Indah Lestari Jl.Pulau Solor no. 8, Kawasan Industri Medan II Medan Tlf Fax / / PT. TRIAGRI JAYA ABADI Tlf Jl. Sukosemolo No. 63, Galaxi Bumi Permai G6 Fax No. 11 Surabaya CV. Multi Mas Jl. Raden Saleh 43A Kav. 18 Surabaya Tlf Fax Island Reykjavik Varma & Vélaverk ehf. Knarrarvogi 4 IS-104 Reykjavík Tlf Fax ) Italien Montageværk Service Solaro SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tlf Fax Japan Montageværk Service Cameroun Iwata er repræsenteret ved Tyskland. SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tlf Fax Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

95 Adresseliste 11 Kasakhstan Almaty SEW-EURODRIVE LLP A, Tole bi street , Almaty Tlf. +7 (727) Fax +7 (727) Tasjkent Ulan Bator Kenya er repræsenteret ved Tanzania. SEW-EURODRIVE LLP Representative office in Uzbekistan 96A, Sharaf Rashidov street, Tashkent, SEW-EURODRIVE LLP Representative office in Mongolia Suite 407, Tushig Centre Seoul street 23, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar Tlf Fax Tlf Fax Grækenland Athen Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box GR Piraeus Letland Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Libanon Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut / Jordan / Kuwait / Saudi-Arabien / Syrien Beirut Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P Beirut Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Luxembourg Montageværk Service Bruxelles SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven Tlf Fax Litauen Alytus UAB Irseva Statybininku 106C LT Alytus Tlf Fax Sydafrika Montageværker Service Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Kapstaden SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Tlf Fax Tlf Fax Telex Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 95

96 11 Adresseliste Sydafrika Durban Nelspruit SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 48 Prospecton Road Isipingo Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200 Tlf Fax Tlf Fax Sydkorea Montageværk Service Ansan Busan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 7, Dangjaengi-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Zip SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 28, Noksansandan 262-ro 50beon-gil, Gangseo-gu, Busan, Zip Tlf Fax Tlf Fax Madagaskar Antananarivo Ocean Trade BP21bis. Andraharo Antananarivo 101 Madagascar Makedonien Skopje Boznos DOOEL Dime Anicin 2A/7A 1000 Skopje Tlf Fax Tlf Fax Malaysia Montageværk Service Johor SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tlf Fax Marokko Service Mohammédia SEW-EURODRIVE SARL 2 bis, Rue Al Jahid Mohammedia Tlf /81 Fax Mexico Montageværk Service Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P Quéretaro, México Tlf Fax Mongoliet Teknisk kontor Ulan Bator SEW-EURODRIVE LLP Representative office in Mongolia Suite 407, Tushig Centre Seoul street 23, Sukhbaatar district, Ulaanbaatar Namibia Swakopmund DB Mining & Industrial Services Einstein Street Strauss Industrial Park Unit1 Swakopmund Tlf Fax Tlf Fax Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

97 Adresseliste 11 Nigeria Lagos EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate ( Ogba Scheme) Adeniyi Jones St. End Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos Tlf Norge Montageværk Service Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tlf Fax Pakistan Karachi Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi Tlf Fax Paraguay Fernando de la Mora SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción Departamento Central Fernando de la Mora, Barrio Bernardino Tlf Fax Peru Montageværk Service Lima SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tlf Fax Polen Montageværk Service Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Łódź Service Tlf Fax Tlf Fax timers tilkaldevagt Tlf ( SEW SEW) Portugal Montageværk Service Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tlf Fax Sverige Montageværk Service Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tlf Fax Rumænien Service Bukarest Sialco Trading SRL str. Brazilia nr Bucuresti Tlf Fax Zambia er repræsenteret ved Sydafrika. Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Tlf Fax Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 97

98 11 Adresseliste Serbien Belgrad DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SRB Beograd Tlf / Fax Singapore Montageværk Service Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tlf Fax Slovakiet Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK Košice Tlf , 217, 201 Fax Tlf Fax Mobiltlf Slovenien Service Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tlf Fax Finland Montageværk Service Hollola SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Service Hollola SEW-EURODRIVE OY Keskikankaantie 21 FIN Hollola Produktionsværk Montageværk Sri Lanka Karkkila SEW Industrial Gears Oy Santasalonkatu 6, PL 8 FI Karkkila, Karkkila Colombo SM International (Pte) Ltd 254, Galle Raod Colombo 4, Sri Lanka Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Storbritannien Montageværk Service Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. DeVilliers Way Trident Park Normanton West Yorkshire WF6 1GX Tlf Fax Drive Service Hotline / 24-timers tilkaldevagt Tlf Swaziland Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd PO Box 2960 Manzini M200 Schweiz Montageværk Service Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tlf Fax Tlf Fax Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

99 Adresseliste 11 Danemark Montageværk Service København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tlf Fax Thailand Montageværk Service Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tlf Fax Taiwan (R.O.C.) Taipei Ting Shou Trading Co., Ltd. 6F-3, No. 267, Sec. 2 Tung Hwa South Road, Taipei Tanzania Nan Tou Ting Shou Trading Co., Ltd. No. 55 Kung Yeh N. Road Industrial District Nan Tou 540 Daressalam SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA Plot 52, Regent Estate PO Box Dar Es Salaam Tunesien Tunis T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No Fouchana Tlf Fax Telex Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tyrkiet Montageværk Service Tjekkiet Montageværk Service Kocaeli-Gebze SEW-EURODRİVE Hareket Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No Gebze Kocaeli Hostivice Drive Service Hotline / 24-timers tilkaldevagt SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Floriánova Hostivice Tlf Fax Tlf Fax (800 SEW SEW) Service Tlf Fax Chile Montageværk Service Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tlf Fax Ukraine Montageværk Service Dnipropetrowsk ООО «СЕВ-Евродрайв» ул.рабочая, 23-B, офис Днепропетровск Tlf Fax Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 99

100 11 Adresseliste Ungarn Service Budapest SEW-EURODRIVE Kft. Csillaghegyí út 13. H-1037 Budapest Tlf Fax Uruguay Montageværk USA Produktionsværk Montageværk Service Montageværker Service Montevideo SEW-EURODRIVE Uruguay, S. A. Jose Serrato 3569 Esqina Corumbe CP Montevideo vde sydøstlige stater De nordøstlige stater Midtvesten De sydvestlige stater De vestlige stater SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, CA Tlf Fax Tlf Fax Fax Produktionsværk Fax Montageværk Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Tlf Fax Yderligere adresser på service-stationer i USA fås på forespørgsel. Usbekistan Teknisk kontor Tasjkent SEW-EURODRIVE LLP Representative office in Uzbekistan 96A, Sharaf Rashidov street, Tashkent, Tlf Fax New Zealand Montageværker Service Auckland Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tlf Fax Tlf Fax Hviderusland Minsk Foreign Enterprise Industrial Components RybalkoStr. 26 BY Minsk Tlf / Fax Rusland Montageværk Service Venezuela Montageværk Service St. Petersborg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 RUS St. Petersburg Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tlf / Fax Tlf Fax Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

101 Adresseliste 11 Vietnam Ho-Chi-Minh- Stadt Hanoi Nam Trung Co., Ltd Huế - Sydvietnam / Bygningsmateriale 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City MICO LTD Quảng Trị - Nordvietnam / Alle brancher ud over Bygningsmateriale 8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy Anh St, Ha Noi, Viet Nam Tlf Fax Tlf Fax Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 101

102 Indeks Indeks A Adskillelse, sikker Afsnitsafhængige sikkerhedshenvisninger... 6 Ansvarsfraskrivelse... 7 Anvendelse... 9 B Beskyttelsesfunktioner Betjeningsenhed Parametrering Brugerinterface Betjeningsenhed D Drevstyring Drive Monitor Realtid-bearbejdningsmodus Drift På it-nettet Sikkerhedshenvisninger E Elektrisk installation Før installationen Installation Elektrisk tilslutning Elektromagnetisk kompatibilitet Drift på TN-net med HFI-relæ (IP20) Støjemission Støjimmunitet Enkel idriftsættelse F Fabriksindstilling, nulstilling af parametre Fejlhukommelse;Service Fejlhukommelse Fejlliste Fejlstrømsrelæ H Henvisninger Anvendte tegn i vejledningen... 6 I Idriftsættelse Betjeningsapparatstyring Klemmestyring Sikkerhedshenvisninger Indgangsspændingsområder; spændingsområder, indgang installation Frekvensomformer og motor IP20-hus Tilslutninger i motorklemkassen UL-egnet Integrerede sikkerhedshenvisninger... 6 It-net K Kabinetvarianter Kommunikationsstik RJ Korrekt anvendelse... 9 L Langtidsopbevaring LT-Shell Parametrering M Mekanisk installation Montering Sikkerhedshenvisninger Mærker... 7 Mål IP55-/NEMA 12K-hus Målgruppe... 8 O Omformerens status Omgivelsesbetingelser Ophavsret... 7 Oscilloskopfunktion Overbelastning Overblik over signalklemblok Overensstemmelse P P-15 Binærindgange Parameter Parameteroversigt /DA 01/ Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B

103 Indeks Parametrering Med betjeningsenheden Med pc'en (software LT-Shell) Produktnavne... 7 R Registerkonfigurationsplan Reklamationsret... 7 Reparation RJ45-kommunikationsstik S Service Elektronikservice SEW-EURODRIVE Fejlkoder Signalord i sikkerhedshenvisninger... 6 Sikker adskillelse Sikkerhedshenvisninger Generelt... 8 Anvendte tegn i vejledningen... 6 Indledende bemærkninger... 8 Montering Opbygning af de afsnitsafhængige... 6 Opbygning af de integrerede... 6 Software LT-Shell Specifikationer T Tekniske data Tilslutning Sikkerhedshenvisninger Transport... 9 Typebetegnelse U Udgangseffekt med EMC-filter Udgangseffekt uden EMC-filter Udvidet parameterbeskrivelse /DA 01/15 Driftsvejledning MOVITRAC LTE-B 103

104

105

106

107

108 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box BRUCHSAL GERMANY Phone Fax