I henhold til skrivelse af fremsendes hermed mine/vore kommentarer til de indkomne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I henhold til skrivelse af fremsendes hermed mine/vore kommentarer til de indkomne"

Transkript

1 H0rsholm Kommune Center for Teknik Att: Lise Hassing Adalsparkvej Hprsholm Sagsnummer Rungsted den Kaere Lise Hassing, I henhold til skrivelse af fremsendes hermed mine/vore kommentarer til de indkomne bemaerkninger. H0ringen bar resulteret i: 1) To positive st0tteerklaeringer (bilag 1 og 2) 2) Een indsigelse (bilag 3). Denne tager en raekke pastaede opponenter til indtaegt som: Ikke er medunderskri ere (fern stk.) og Slet ikke er h0ringsparter (sy stk.) Mindst en af de psstsede opponenter (Fredheimvej 4, bilag 1) har skriftligt, og indenfor hpringsfristen, meddelt sit positive samtykke til byggeriet. Sagen b0r egentlig ikke vaere laengere, men jeg vil alligevel gerne fremsaatte fplgende uddybende kommentarer: Af de 13 pastaede opponenter (se bilag 3), er kun de seks matrikler partshprte. Af disse seks bestar Fredheimvej 5 og 7 samt Smidstrup0revej 6 af samme enkelte beboelsesejendom. Indsigelsen er ikke ledsaget af fuldma ter fra de past ede medkla ere o er de facto kun gaeldende for Fredheimvej 2A. Dette haber vi Milj0- o Planudval et vil medtage i overvejelserne. Fredheimvej 8, 9,11,13,15,17 og 25 er ikke partsh rte og har derfor ikke taleret. I partsh0ringen af (bilag 4) er angivet svarfrist til den Ingen udover Fredheimvej 2A (Bo Kristensen) har indenfor fristen opponeret mod det pataenkte by eri, jf. h0ringsskrivelsens pkt. Mulighed for at komme med bemaerkninger og i henhold til Byg elovens 22, stk. 2. De 0vrige h0rte parter har derfor mistet deres indsigelsesret - ganske som nar en part i en retssag ikke giver mpde i retten o dommen efterf0l ende afsiges af retten pa det forelig ende.

2 Indsigelsen savner substans; der papeges ingen vaesentlige gener, men derimod blot, at man ikke ser grund til at dispensere fra reglerne - en stadfaestet ret som kommunen bar i henhold til Byggeloven, o som hele tiden finder anvendelse. Eneste reelle klagepunkt er taghaeldningen, men igen uden argumentation - andet end at man ikke ser det n0dvendigt. I de rnaneder vi har brugt tid pa at tale med vejens beboere, er vi kun st0dt pa venlige kommentarer. Vi f0ler derfor, at Bo Kristensen fors0ger at male et billede af en massiv modstand mod projektet, som ikke er virkelig. Vore kommentarer til projektet: Generelt: Vi har lagt os i selen for at opf re et smukt byggeri, passende til omradets 0\/rige flotte villaer med store, abne o lyse haver - og i bruger fremfor alt de fornpdne midler til at opf re et byggeri i topkvalitet. Det vil va2re trist, hvis vi naegtes muligheden for dette pga en ubegrundet indsigelse overfor en 90 cm for get by nin sh0jde - en afvi else ss lille, at den ikke kan ses med det blotte 0je. De uundgaelige gener i forbindelse med et nybyggeri, har vi gjort alt for at begr nse mest muligt. Lastbiler m.m. vil blive instrueret i ikke at parkere pa vejen, entrepren0ren er indskaerpet at drage omsorg for at larme mindst muligt i opstartsfasen, hvor der bruges gravemaskiner m.v., og arbejdsbiler vil fa besked pa at parkere ps grunden, hvor der udlaagges k replader for det samme. Som en sidebemeerkning til sidstnaevnte kan nasvnes, at det medf0rer en ikke-lovpligtig udgift pa ca kr., men vi afholder den med glasde da vi 0nsker at genere omgivelserne mindst muligt. Vejens beboere har siden 1950 vaaret v nt til at have skov pa Fredheimvej 1 og 3, og nu skal der opf res to nye huse. Det kan skabe utryghed for det fremmede da folk ofte f0ler sig bedst tilpas i saedvanlige, faste rammer. Men nar tankerne har bundfaeldet sig, tilvaenningen fundet sted og n3r byggeriet og udenomsarealerne star faardi e med gr n beplantning etc., vaekker det forhabentlig glaade og begejstring. S bliver det de faste rammer. Bvegeh0jde: Fredheimvej 2A (eneste faktiske opponent), beliggende direkte overfor Fredheimvej 3 (se matrikelkort, bilag 5), maler over 11 meter i h0jden og er opf rt med h0j kaelder over terraen samt tre beboelseslag. Til sammenligning 0nsker vi at opfpre en bygning pa 9,40 meter, svarende til minimum 1,60 meter lavere, den h0j kaelder og i kun to beboelseslag (jf. Byplanvedtaegt 3). I omradet (o pa Fredheimvej) findes utalli e eksempler pa ejendomme med en h0jde pa over 8,50 meter. Naermeste eksempler herpa er vore tre naboejendomme, Fredheimvej 2A og Fredheimvej 5-7/Smidstrup0revej 6 samt Rungsted Strandvej 39 (se fotos, bilag 6). Alle har i 0vrigt liar et tag med over 30 graders haeldning.

3 Taghaeldning: De 90 centimeters h0jdeforskel er en malbar og ikke synlig st0rrelse, men den levner os mulighed for en 30 graders taghaeldning med pyntekviste, som udg0r en vaesentlig del af ejendommens samlede udtryk. Uden disse to elementer vil by geriet miste sit klassiske og stilfulde dtryk. Det er ganske vist et nybyggeri, men opf0rt i gammel stil og med respekt for aeldende arkitektoniske traditionsregler. For at illustrere forskellen pa de to taghaeldningers betydning for ejendommens udtryk vedlaegges bila 7, som illustrerer ejendommens facader i 0nsket udformning med 30 graders taghaeldning (9,40 meters h0jde), og bila 8 som viser ejendommen som den vil tage sig ud med 22,50 graders taghaeldning (8,50 meters h0jde). Sidstnaevnte er uden pyntek iste da hasldningen rent aestetisk ikke tillader dette, saerligt ikke set fra siden. Det er to ejendomme med en verden til forskel i udtryk. Skvggegener: Skyggekastnin en er i sagens natur st0rst om vinteren, hvor solen gar ned om eftermiddagen, og mindst i sommerhalvaret, hvor haverne reelt bruges. Vi bar faet foretaget en beregning af lysforholdene med en bruttoh0jde pa henholdsvis 8,50 meter (bila 9) og de 0nskede 9,40 meter (bila 10). Plancherne illustrerer ejendommens skyggekastninger i de fire arstider, pa to tidspunkter af dagen. Heraf fremgar det, at vi med den pataenkte placering ikke laegger hverken naboejendommene eller tilh0rende grunde i skygge. Vi har ikke foretaget skyggekastningsberegning for ejendommen Fredheimvej 2A mod os, men med sin hpjde pa over 11 meter, kan den ikke undga at skygge vaesentligt mere for os end vi kan for andre. By geloven levner os mulighed for at placere ejendommen ca. 10 meter taettere pa Smidstrup0revej 4, som i dette tilfaelde teoretisk kunne vaere generet heraf. Ejerne af ejendommen har i hdringssvar af meddelt samtykke til en byggeh0jde pa 9,40 meter (bila 2), men anf0rer ganske sagligt, at de haber det ikke vil skygge for hele haven/terrassen. Bila 11 dokumenterer at dette ikke er tilfaeldet. Skyggekastningen med 8,50 meters h0jde i december kl raekker ca 38 meter og med 9,40 meters h0jde ca 43 meter, i.e. en skyggeforskel pa fe meter. Konklusion: Havde vi vcilqt ot placere. ejendommen med en haide pa 8,50 meter sa txt oa skel som lovliqt, ville skvaaekastnin en reekke c. f meter laenaere ind pa arunden end den odr med en haide pa 9,40 m ter o nuvaerende placeringl_ Indbliksgener; Eftersom vore 1. sals vinduer vil vasre placeret i samme h0jde uanset h0jden/vinklen pa taget, kan der ikke papeges indbliksgener som f0lge af den 0nskede taghaeldning. Det pape es i 0vrigt, at der kva grundenes betragtelige st0rrelser er ca. 35 meters afstand til Fredheimvej 2A s ejendomsfacade og til de andre naboejendomme, mellem 60 o 100 meter. P ntek iste: Kvistene er rene pyntekviste og vi har prompte efterkommet kommunens henstilling om a ndring af flunkernes bredde til det halve, sa det ikke ser beboeligt ud. Loftet er et uisoleret og uopvarmet gitterspaerloft med en max. h0jde pa 173 cm til kip (bilag 12). Kun julenisserne vil vaere i stand til at tage ophold her, og dem regulerer man os bekendt ikke for.

4 Mur: Indsigelsen o er den pataenkte mur mod Fredheimvej er egentlig ikke aerd at ommentere, men vi finder den bemasrkelsesvaardig da klagers ejendom selv er hegnet ind tried mur mod Fredheimvej (se foto. bilag 6). Konklusion: Vi haber hermed at have belyst vore gode intentioner samt det faktum, at by eriet ingensinde kan vaare til gene for hverken naboer eller vejens 0vrige beboere. Vi har brugt hundredvis af timer pa at detaljetegne dette klassiske hus, hvor vi planlaegger at bo de naaste mange ar. Men liden tue kan vaelte stort laes; det ville vaere trist om en detalje/i ke-synlig h0jdeforskel skulle spaande ben for et projekt, som kommunen kva sin partsh0ring tidligere har taget positivt stilling til. Vi krydser fin re for, at Milj0- og Planudvalget deter vor opfattelse af, at der i denne sag ikke er indkommet saglige argumenter for, at projektet matte medf0re vaesentlige gener for den klagende part - og at der efter vor bedste overbevisning ikke vil vaere nogle gener for hverken den klagende part, naboer eller vejens 0vrige beboe e. Med venlig hilsen, jrasmus Girsel Pernille Schultz Girsel Vedhaeftet: Bil g 1: Stptteerklaering, Fredheim ej 4 Bil g 2: Stptteerklaering, Smidstrup0revej Bilag 3: Indsi else, Fredheimvej 2A, Bo Kristensen Bil g 4: Partsh0ringsskrivelse af Bilag 5: Matrikelkort visende Fredheimvej 2A s placerin i forhold til Fredheim ej 3 Bilag 6: Fotos af ejendommene Fredheimvej 2A, F edheimvej 5-7/Smidstrup0revej 6 samt Rungsted Strandvej 39 Bil g 7: Facadetegninger med 30 raders ta haeldning og h0jde pa 9,40 meter Bilag 8: Facadetegninger tried 22,50 raders taghaeldning og h0jde pa 8,50 meter Bilag : Beregning af skyggekastning med byg eh0jde pa 8,50 meter Bila 10: Beregning f skyg ekastnin med byg eh0jde pa 9,40 meter Bilag 11: Beregning f sky ekastning med by geh0jde pa 8,50 meter - placering taettere pa Smidstrup revej 4 Bilag 12: Snittegning med angivelse af rumh0jde i stueetage, 1. sal samt tagetage Bil 13: Facadetegninger med angivelse af overskridelse af 8,50 meter by nin sh0jde

5 fi t sm i Af Lise Massi g Til: Digitalpost Emne: SV: Sikker mail: H0rsholm Kommunes postkasse [Ref.nr. =f8fad9el4f03 c 190aef0cflaaflba4][p=972103,v= 688,c=gddts9xt3vRjbOt92VDp6cn78aO=] Fra: Logiva Ekontakt Senclt: 7. december :42 Til: Digitalpost Emne: Si ker mail: H0rsholm Kommunes postkasse [Ref.nr.=f8fad9el4f034c4190aef0cflaaflba4](p=972103/v=688,c=gddts9xt3 RjbOt92\/Dp6cn78aO=] Nar du klikker pa besvar-linket, a ne en ny od Til- og limnefell forucllyldt, isse ma er ikke reties 1. Skriv dit svar og klik pa Send Sikkert. SignFlow sor e for at dit svar ondes sikke l relur til modtageren. or sik er bcsvarclse, klik her Besva else pa enne sik e m il er lain mulig i 30 dage. Signatu beviset or vedha tet. Emne: Horsholm Kommunes postkasse Ref.nr.=f8fad9e 14f034c4190aef0cf 1 aaf 1 ba4] Bcsked: II DI<ALDialogtraad-2017A12 05Al 1B25B23B768417IIII Emne: SV: Besked fra Team Byg sag Oprindelig meddelelse Fra: Hersholm Kommunes postkasse, Iharsholm Kommune SendL: Emne: Besked f a Team Byg sag Jeg ha ingen indvendinger od det planlagte byggeri! Med venlig hilsen Line Norrnann Fredheimvej <1 Sagsnummer: Unde sk ivere: E-BOKS A/S - e-boks indgaaende Angivet <induaacndef3tdrod.c-boks.dk> 1

6 am 2 te itifl lise Massi g Emne: VS; Sikker mail: Hdrsholm Kommunes postkasse [Ref.nr,= 0ebfe5524e84426c94f95d9adec852271[p= v= 118,c=DPmLVJd5tbLatyJxMOrqCPjgBXO=] Ve haeftede filer: signaturbevis.txt Era: Logiva Ekontald Sendt: 18, december :17 Til: Digitalpost Emne: Sikker mail: H0rsholm Kommunes postkasse (Ref.nr.=0ebfe5524e84426c94f95cl9aclec85 27][ = 96010/v=118,c=DPmLVJd5tbLatyJxMOrqCPjgBX0-] N ir du klikker pa besvar-linket, fibnes en ny me Til- og Em e lei I forudfyldl, disse mfl der ikkc reties i. Skriv dit svar og klilc ps aim. Send nap. SignFlow sorgcr for at dit svar sendes sikkcrt ret r til modtageren. For sikker besva else, klik her Besvarelse i denne sikre mail or lam mulig i 30 d o. Signaturbeviset er vedhasftet. Emne: Iforsholm Kommunes postkasse [Ref. r =0ebfc5524e84426c94f95d9adec85227] Besked: (I II DKALDialocjt raad-2017a12a05allb25b17b027223ll II Emne: SV: Besked fra Team Bycj sag Oprindelig meddelelse Fr : Horsholm Kommunes postkasse, H0rsholm Koinmune Sendt: Emne: Besked fr Team Byg sag Hej, vl synes det vir er lidt h0jt e hvis den.i kke tager all sol ra vo es te asses/ have e vi ok Mvh Mirjana.Drage,Robin og Rebecca. S gsnum er: IJnderskrivere: E-BOl S A/S - e-boks in gaaende Angivel <iikluaaende( 7),i)io.e-boks.dk> 1

7 mk 3 Lise Hassing Fra: l3o Kristensen Sendt: 18. december :09 Til: Center for Teknik/Horsholm Kommune/F-Post Emne: FW: pa tshoring Fredheim ej 3 H0rsholm Kommune Center for teknik Adalsparkvej 2, 2970 H0rsholm Sagsnr Vedr. Fredheimvej 3; opf0relse af nyt enfamiliehus. Denne skrivelse er lavet p vegne ejerne af: Fredhelnvej 2A Fre heimvej 4 Fredheim ej 5 Fredheimvej 6 Fredheimvej 7 Fredheimvej 8 Fredheimvej 9 Fredheimvej 11 Fredheimvej 13 Fredheimvej 15 Fredheimvej 17 Fredheimvej 25 Smidstrup0revej 6 Vi er a lie imod at der afviges fra de gaeldende re ler. Alle ejere respekterer o overholder gaeldende regler, o ser in en grund til at sendee disse. Derfor er alle ovennse nte ejere imod t der gives tilladelse til en byggeh0jde pa mere end 8,5 m. I den aktuelle sag er det en overskridelse af byggeh0jden pa ca. 11%. Vi f0ler alle det er maerkeligt at vi ejere skal tage stilling til dette. Troede e entlig t det IS i de aeldende regler, og at det er Center for teknik, der skal sikre gseldende re ler o erholdes. l-lvad ville d r ske hvis vi ll s0 te om 11% overbygnin sgr d, 11% taettere afstand til skel mv.? Samtidig fpler vi ogss at det er uheldi, at vi skal vsere dem der henviser til aeldende regler, nar vi erne vil byde en ny beboer velkommen pa vejen. Ligeledes f0les et lidt maerkeligl, at der i ans0gningen henvises til ejendommen Fredheimvej 2a. Ifm. etablering af nyt tag pa Fredheimvej 2, for 5 maneder siden forespur te jeg kommunen om der matte etnbleres kviste. Det blev klart tilkendegivet af Center for teknik, at der ikke kunne forventes tilladelse hertil. Nu s0ges der om dispensation til etablering f kviste p5 Fredheimvej 3, med henvisning til at det skal vasre i samme stil som Fredheinvej 2a, om ikke har og kan fs kviste. Vi ynes alle det er et flot o pr sentabel bus der 0nskes etableret, men metier ikke det aandrer S sesteti ken t ta hseldningen holdes 25 ader. l

8 M 3 Hvis man gerne vil opf0re en aestetisk ejendom, burde man se licit ps omrsdet. Fredheimvej er en vej hvorder er levende hegn langs hele vejen. Dor er ingen mur etableret ud mod Fredheimvej, oiler beboerne imellem. En mur mod Strandvcjen bar et formal, men en mur mo Fredhelnvej, eller naboer er direkte uaestetisk. Og beklagelig is kan vi af tegningerne se at dette er bygherrens 0nske for Fredheimvej 3 En aestetisk ejendom, er en ejendom der i sin helhed passet til og falder ind i omradet. PS ve ne af oven naevnte ejere go Kristensen Fredheimvej 2a. 2

9 H0RSHOLM KOMMUNE am y W i m:z Ce ter for Teknik Adols/xirkvei 2, rsholm Dato: Sagsnr: Kontakt Lise Massing Byg esagsbehandler Direkte tlf Center for Teknik Team Byg Tlf horsholm.dk Partsh0ring Opf0relse af nyt enfamiliehus, integreret garage /udhus og kaelder. Gade/vej Fredheimvej 3 Matr.nr. 13e Smidstrup By, Rungsted Abningstider Mandag-fredag 9-13 Torsdag ogsa Ans0gning H rsholm Kommune, Team Byg, har modtaget en ans0gning om etablering af et nyt fritliggende enfamiliehus i 2 fulde etager, og en uudnyttet tagetage med en taghaeldning pa 30 grader. Af aestetiske arsager 0nskes der etableret kvist, som udelukkende er til pynt, da der ikke er beboelse i tagetagen. Der udover 0nskes der etableret en integreret garage- o udhusbygning, samt kaalder, jf. vedlagte tegningsbilag. Partshpring. Det projekterede enfamiliehus overholder ikke alle betingelserne for byggeretten, jf. bygningsreglement 2010 (BRIO), kap , tk. 1., hvori det frem ar, at ingen del af bygningens yder aagge eller tag ma vaere haevet mere end 8,5 m over terraen. Projektet viser, at bygningen far en vandret h0jde pa 9,4 m over terra n og overskrider derved den tilladelige bygningsh jde med 90 cm, som vist pa de vedlagte tegningsbilag. D byggeriet ikke opfylder alle betingelserne i by geretten, jf. ovenfor, skal projektet beh ndles efter helhedsvurderingen i BRIO k p. 2.3, hvilket indebaarer partslwing af de berprte parter. Hvorfor partsh0ring Hvis en part ikke kan antages at vaere bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedr0rende sagens faktiske omstaendigheder, m3 der ikke traeffes afg0relse, f0r myndi heden har gjorl p rten bekendt med disse oplysnin er og givet denne lejlighed til at udtale si, jf. forvaltningslovens 19.

10 vm y * 6 H0RSHOLM KOMMUNE Mulighed for at komme fried bemaarkninger I henhold til planlovens 20 og forvaltningslovens 19 skal vi oplyse, at du har mulighed for at fremsaette bemaerkninger til sagen. Vi skal derfor bede di om at sende di e eventuelle bemcer ninger til os senest tirsdag den 19. december 2017, sa dine synspunkter kan indga i vores bedpmmelse af s gen. Dato: Sagsnr: Har Team Byg ikke inden fristens udl0b h0rt fr dig, vil Team Byg traeffe af- 0relse pa det forelig ende grundlag. Til orienterin er kommunalbestyrelsen ikke for pligtet til at fplge borgernes bemserkninger, uanset om e er positive eller negative. Bilag Ans0 ningsmateriale af den 10. oktober 2017 o den /. november Kortudsnit af omrade for partsh0rin vedr. Fredheimvej 3. Kopi tilsendt Ans0ger/ejer H ringskreds Ejere og bru ere pa f0lgende adresser: Fredheimvej 1 Fredheimvej 2A Fredheimvej 2B Fredheimvej 4 Fredheimvej 5 Fredheimvej 6 Fredheimvej 7 Smidstrup0revej 2 Smidstrup0revej Smidstru 0 evej 6 Venlig hilsen Lise assing Byg esa sb h ndler 2/2

11 vim 5

12 B8 1 Ml

13 W(Mi Ip sm zaf y

14

15 mk b y

16 CD C a! oi SS hr o to I.1 cc? ;: N o S$ r-1 H M,, *r 1 ON1 1 z ju ase> o H O % z o s 8 a "s' I i I % O' f rj <5 S' u > Ilf Ilf 1! inx I p CD 'E D1 CdAUi qpdjj ll c 01 J= c F is ra d> ta Ui 2 «f o) 3

17 !1 OO 6 Jill * u»l»l'!'1 nj 11(111 o,itoils" sft» st; A / \ as KM 11 as Hfi fctj oiem a t?i ( i CO

18 11 CO CO! N i$ s r (ft < I s nj E 6 5 a - c 3 «ill! S i I - ) E D) (0 Q. E o u ( ) 3

19

20 J) 41 3 c v I

21 OO

22

23 10 CJ

24

25 *1

26

27 < -i 4 if) o 0) CM _ 0 JD E0 _ U _ Q 0ZZ9 0ST5 06Z9 05T5 c c < S OS 0! -H IN? in gs1 o S1-" r uj >-tn > 3 Um 5 *N 3> ja <J«H z Ul ft H M a c 5?i e> z H.«o O JO : Q r*j»- o S'? < E «i. O n2 e flj J S' * 8 Ss E c - TJ O C7'? g Q a*l el I a? 5f 2 g S fc c > -o QJ o i aj c!? f 3 <1) 1 E a.*a 111?s? U. «* u. 2 & a h cx.y ft 1I c a o > a 4) < r O' C D I* > 5 3 nl 5?«3 ill 4-J a) E t/> 'E O) r\.:»/ CO 1 J D-.. i 11 r c 01 C u 01 Ol ce h > > ra (!) (0 UJ X o u u) 3

28

29

30

31 l a s 8 9 s ti. cn Z irq 10 >-m CL 03 O 10 U* - C!2 H <s

32 s s C > E 0 JZ "D i LL w ; 3 4 it; in a Jr- * P *o>; C C 2 q DC I o I q3 is

33 Grun areal 2747 m:

34

35 000 1 '1 0Z 9 OS IS 06 9,vA M ' i' > oouvt ' ' -- C I 2& ft ra H 3>- 1-. W y> o > -. r;l t-j in J5 _ J %Z»S,-fe#S6 i ages s s «S' j? >J 5 C1 fi n silsl e II 111! ct u a-c. Cl- o fi Jr, io J s as

36 Gmndareal 27 7 m2 z:

37 Iff8

38

39 z:

40 z: _ CD -Q o E o CD rsj CL i i 2-4-J E fl ii! CT i Si ro E iu o 2 fi 3 S «l» O' il

41 (U ) o E q CU L 4-J _i C <u _: CO 6 ) 'f s»?;? 2c S <0 E I p g,? e to O *y ro "3 (U O a e S «u o> S as

42

43 . ','v *i V'-f- ty? :: Ol ll, f E S 85 l'~ * w j? oazkt 099S6 4 LQ < CM Q D CL CQ Q Q 1> OSIS Vi s *-> II 3 E o>! 01 o».w f fl. 0 L-' c < O OJ D1> ir v Q-m [Jj O ( fi urfls ;: ts 2 o 10 H r oi i a ** «Z ra r> UJ W <rt ID f jww w rc o H i. z r> o id n H o 8 s H c n s Kac >! «u TJ C7» w 3 c* A 91 i> 5 c.ra O' Qi tt n «l s e siiii 5? & <? o <i 5 f25sj S?J3e C.5 Q o or? U n! Ui f) U M o S3- c-3 E J u g SS! S. Ilil! il! I ss II ci S <n _ * 3 l*i «p a)?a! U_ Of u. i «g t c o> ' J D,! E g.. " o c L) > > E ea to UJ ra

44 SkM it

45 % 5 1 I o oo S O' tgu to cl a) ON10 U*t z Ui a S 13 Z o u; g- to c a l! Is 8 a > > 3 III I if E «?*&?Sl < u. r * * rs rt H O O O f j < 1 rj O r-«h (N lo (.' a a a u. a. a. P* III 111 u. u. -p Q) C CD ro E o {/) 3

46 CD co i o X 231