Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg"

Transkript

1 Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 9. oktober Annemarie Elverum Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst Jens Erik Sørensen, Midttrafik, orienterede om, at der ikke var kommet flere statslige midler til kollektiv trafik. Møderne, som havde været afholdt med transportministeren, gav ikke resultat i form af statslige penge, men der blev nedsat en gruppe blandt trafikselskaberne, som skal evaluere på nuværende lovgivning. Desværre havde fakta, som staten var blevet præsenteret for, været forskellig, afhængig af om det var KL, Danske Regioner eller Trafikselskaberne. Midttrafik har sat gang i arbejdet med at skabe bedre trafikdata bl.a. ved hjælp af passagertællinger i uge 40 og 41 samt kundetilfredshedsundersøgelser. Der udarbejdes ruteøkonomi i år. Det er lettest hvor der er elektroniske billetmaskiner i bybusområder bliver det som tidligere udarbejdet. Midttrafik har ansvaret for udarbejdelsen af en trafikplan for sit område. Planen skal være færdig den 1. februar 2009 og områdeplan for Århus skal være færdig i sommeren Trafikplanen må ikke være årsag til at konkret planlægning udsættes. Region Midtjylland og Kommune Kontaktrådet nedsætter en administrativ styregruppe, som skal se på den overordnede planlægning af rutenettet. Forholdet til den eksisterende Trafikplangruppe skal afklares, ligesom styregruppens kommissorium. Midttrafik sender det ud, når sammensætning og kommissorium er på plads. Der var en mindre diskussion af, hvem der skal høre offentligheden og hvornår, i forbindelse med det regionale rutenet. Peter Hermansen fra Regionen udtrykte, at det skal være helt konkrete forslag, som sendes i høring, da det ellers vil skabe mere forvirring. Flere kommuner udtrykte, at også bestillerne selv må sørge for at tage initiativ til en høring. Jens Erik sagde, at det var glædeligt, at der var enighed om, at en høring skal finde sted og han sagde, at Midttrafik gerne gennemfører en sådan. Pkt. 2: Det regionale rutenet og den videre proces Peter Hermansen, Region Midtjylland, (præsentation vedlægges) gennemgik igen de barske vilkår for den kollektive trafik; udgifterne stiger og billetindtægterne falder. Peter illustrerede, at andelen af midler til kollektiv trafik i regionens budget er steget. Ud af budgettet til Regional Udvikling er andelen til kollektiv trafik steget fra 42 % til 54 %. Der er nedlagt 15 stillinger i afdelingen for Regional Udvikling i Region Midtjylland, og dette illustrerer, hvor alvorlig situationen er. Regionsrådet vedtog den 18. juli en plan for arbejdet med at effektivisere og modernisere det regionale rutenet med i alt 120 ruter. Planen berører 81 ruter dvs. 39 fortsætter uændret. 58 ruter foreslås nedlagt helt eller delvist, mens 20 ruter ses som koordinerings- og udviklingsprojekter. Desuden er der forslag om tre nye ruter. Bl.a. på anbefaling fra kommunerne blev det den 24. september vedtaget i Regionsrådet, at de planlagte besparelser på rutenettet udskydes fra 2009 til 2010, og at der nedsættes en administrativ styregruppe med repræsentanter for Region Midtjylland, kommunerne og Midttrafik, der inden 1. april 2009 skal udarbejde et samlet forslag, der imødekommer de rammer, bestillerne har angivet..

2 Peter kunne ikke uddybe ovenstående på nuværende tidspunkt, men han understregede, at styregruppen hverken var en ny bestyrelse eller en ny trafikplangruppe, men han håbede, at den snart kom i gang med arbejdet. Jens Erik understregede, at - efter hans mening - skal styregruppen ikke lave trafikplan, men lave aftaler for processen og overvåge spillereglerne. Peter fortalte desuden, at det der ikke er planer om at ændre i standsningsmønstret for hverken X bus eller de øvrige regionale ruter. Der vil blive udført mindre reduktioner af afgange på udvalgte ruter i 2009, og Midttrafik har allerede sendt et forslag (en bruttoliste ) til Region Midtjylland. Dette forslag/ bruttolisten vedlægges dette referat. Henning Nielsen fra Midttrafik fortalte, at der snart går en møderunde i gang med bilaterale møder for at finde løsninger. Invitationerne er på vej ud. Pkt. 3: Andre bestilleres krav til effektiviseringer af kollektiv trafik Der var en ultra-kort runde vedr. alle bestilleres krav til effektiviseringer: Horsens: Århus: Holstebro: Herning: Randers: Norddjurs: Silkeborg: Skive: Skanderborg: Viborg: Hedensted: Der skal spares 1,6 mio. kr. Sparekravet er udsat i et år. Man anvender reserver og afventer områdeplan Oplæg på 1,1 mio. kr. i besparelser. Sparekravet på i alt 5,3 mio. kr. er udsat i et år. Men heraf fundet ca. 2 mio. kr. i kassen. Indtil videre uændret eller forbedret serviceniveau; gratis pensionistkort. Oplæg om bybusserne i Grenaa besluttes tirsdag. Indtil videre tilsyneladende uændret serviceniveau. P.t. ingen konkrete forslag og dermed uændret serviceniveau. Uændret drift. Projekt skal vise, om midlerne kan anvendes bedre. Indtil videre uændret serviceniveau. Udvidelse af bybusnettet. Spares der på lokalruter, stiger udgifter til skolebusbetjening. Indtil videre uændret serviceniveau. Skal på om skolebuskørslen kan indgå i kollektiv trafik-betjening. Pkt. 4: Fremtidig økonomi og aktivitetsrapportering Niels Henrik Næsselund, Midttrafik, efterlyste bestillernes ønsker til den fremtidige afrapportering. Midttrafik vil gerne vide, hvilke forventninger der er og hvad man gerne vil have af informationer. Niels Henrik efterlyste derfor medlemmer til en lille hurtigt arbejdende gruppe. Tidsplanen er foreløbig således: 15. oktober: 1. møde. 29. oktober: Ønskelisten samles. 12. november: 2. møde. Herefter udsendes en oversigt. 4. december: Endelig plan forelægges Fagligt Forum. Annette Vognbjerg fra Holstebro Kommune hilste forslaget velkomment og meldte sig til arbejdet. Norddjurs Kommune og Silkeborg Kommune meldte sig desuden til arbejdsgruppen. Claus Meldgaard fra Regionen og Rigmor Korsgaard, Århus Kommune, ville begge gerne deltage, men kunne på grund af ferie ikke møde de nævnte dage. Claus vil dog sende sine input. Pkt. 5: Økonomi og opfølgning Jonas Brokholm, Holstebro Kommune (præsentation vedlægges), fremførte på baggrund af et møde i kommunernes erfagruppe en række problemer, som kommunerne havde oplevet i forhold til Midttrafiks økonomi-rapporter. Det havde givet frustrationer, at der var meget store udsving fra budget til regnskab, og man havde desuden oplevet dårlig intern kommunikation i Midttrafik. Jens Erik svarede, at Midttrafik noterer sig kritikken og gerne vil lære heraf. Det er dog et fælles ansvar at sørge for opdaterede oplysninger. 2

3 Lotte Yde Astorp, Silkeborg Kommune, (i samme vedlagte præsentation) fortalte om kommunens usikkerhed omkring, hvorvidt indtægter skal ligge i kommunes kasse eller i Midttrafiks kasse for at kunne indgå i regnskabsoplysningerne. Niels Henrik gjorde opmærksom på, at indtægterne nu er med i 2007 regnskabet og dermed i budgettet for Jens Erik mente ikke, at det er noget, som er specielt for Silkeborg Kommune, men at det f.eks. også gælder for Odder Kommune. Jens Erik foreslog, at Midttrafik fremover påtager sig al salg og afregning. Pkt. 6: Realtid Lars E. Thomsen fra Titsam, (præsentation vedlægges), fortalte om erfaringerne med realtidssystemet I NT. Lars fortalte, at indførelsen af realtidssystemet var blevet muliggjort af EU støtte og at det havde kostet ca. 40 mio. kr. at indføre og at det nu koster ca kr. pr. bus. Derudover kommer selv driften af systemet, som er ret omfattende. I NT har man en fuldtidsperson og et callcenter, der leverer data. Alt i alt er der mange involveret i at levere data til systemet. NT har det samme system som Movia og databasen (PubTrans) er ved at være en form for skandinavisk - og snart engelsk standard. Ca. 250 busser - dvs. 2/3 af NTs busser - er koblet til realtidssytemet. Systemet bruges dog også som busprioriteringssystem, da det også giver prioritet i de ca. 50 lyskryds i Aalborg. Systemet giver andre fordele: Brug for færre faste terminal-pladser, da busserne kan anvises pladser løbende. Ikke låst af bestemte medier, dvs. man kan skræddersy skilte og skærme til det ønskede design. Erfaringen viser dog, at det er meget dyrt med skræddersyede løsninger. Der arbejdes i NT på en sms-løsning. Man kan vise stoppesteder som websider. Systemet spiller godt sammen med den almindelige driftsovervågning, omkørsler og kan bruges i forbindelse med rejsegarantien. Chaufførerne føler sig tilsyneladende ikke overvågede af systemet og der er en 100 % på-logning. Chaufførerne modtager også information undervejs i bussen. 40 % af kunderne bruger skiltene. Sms-løsningen er så ny, at den er der ikke tal for anvendelsen. Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune, stillede forslag om, at Midttrafik sikrer, at der som minimum er pc er i nye busser, der anløber Viborg Rutebilstation, hvor telematikken er ved at være forældet. Rune Asmussen, Randers Kommune, mente, at realtid p.t. er op ad bakke. Jens Erik konkluderede, at det er den enkelte bestiller, der afgør serviceniveauet, men Midttrafik rådgiver gerne. Pkt. 7: Arbejdet med Trafikplanen Grethe Hassing, Midttrafik, (præsentation vedlægges) startede med at sige tak for de tilsendte høringssvar vedr. Statens Trafikplan. Herefter gennemgik Grethe Trafikplanens 6 indsatsområder, som er: 1. Planlægning 2. Takster og indtægter 3. Information, kommunikation, salg og kvalitet 4. Miljø 5. Incitamenter for busselskaberne til at skaffe flere kunder 6. Mere viden om kunder, økonomi og nye markeder I arbejdet med trafikplanen vil Midttrafik gerne være faktabaseret og vil, i det omfang der findes kommunale kort og oversigter, gerne anvende disse. Midttrafik har indtil videre modtaget ni kommunale bidrag til Trafikplanen fra Odder, Horsens, Ikast-Brande, Hedensted, Skanderborg, Herning, Silkeborg, Favrskov og Viborg og disse bidrag er ved at blive indarbejdet i trafikplanen. Midttrafik har haft problemer med at få pendlingsanalysen vedr. bolig/arbejdssted og vedr. bolig/uddannelsessted fra Cowi til at blive korrekt. Grethe viste eksempler på, at nogle tal især 3

4 vedr. bolig/ uddannelsessted er åbenlyst forkerte, så som f.eks. når der tilsyneladende ikke er studerende, der pendler til Aarhus Universitet. Der blev også vist eksempel på boligarbejdsstedsrejsende, som ser ud til at være et godt grundlag for planlægningen. Når Midttrafik har Excel regneark eller en database med validt materiale vil materialet blive lagt på Midttrafiks extranet, så det er tilgængeligt for alle kommuner. Pkt. 8: Projektkatalog og køreplanlægning Karen Dalsgaard, Favrskov Kommune, fortalte (præsentation vedlægges) om det afledte arbejde, der følger af regionens planer om effektivisering og modernisering af rutenettet. Heldigvis har Regionen udsat af iværksættelsen af planen, så problemstillingen bliver derfor mindre presserende, men Favrskov Kommune havde tidligere bedt Midttrafik om at lave den køreplanlægning, der følger af besparelserne og fået et nej. Rabatruterne i Favrskov kan ikke erstatte nedlagte regionale ruter, de skal erstattes af lokalruter. Karen ønskede at vide, om der på grund af den mere tid til arbejdet, nu var en anden indstilling hos Midttrafik? Henning Nielsen, Midttrafik, bekræftede, at man har sagt nej til at lave et gennemsyn af rabatruterne, men at der i forbindelse med de kommende bilaterale møder vil mulighed for at få assistance, men stadigvæk ikke til konkret planlægning af rabatruterne. Ole Helboe oplyste, at Horsens Kommune var vant til, at trafikselskabet varetog planlægningen af rabatruterne og opfordrede Midttrafik til at løse opgave, evt. mod betaling. Lars Storm, Hedensted Kommune, var enig her i. Lise Lundsager, Struer Kommune, kunne også se hele kørslen som lokalruter, mens Rune Asmussen, Randers Kommune, og Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune, ser en fordel i at små ruter planlægges decentralt. Herefter spurgte Henning (præsentation vedlægges) om, hvorvidt man overhovedet skal fastholde at have et projektkatalog? Der var en generel enighed om, at projektkataloget er et udmærket styringsredskab og et arbejdsredskab. Jens Erik konkluderede, at det er indlysende, at flere kommuner ønsker konsulentbistand (også til arbejdet med rabatruterne) og dette ønske vil han derfor tage med til det næste repræsentantskabsmøde. Jens Erik bad dog om, at man holder sig for øje, at Midttrafiks hovedopgave er at skaffe flere passagerer og indtægter, og at arbejdet med de 289 rabatruter ikke skaber flere indtægter. Pkt. 9: Kollektiv trafikskole? Henning Nielsen, Midttrafik, spurgte om der var interesse for små undervisningsforløb for personer, der arbejder med kollektiv trafik i kommunerne. Det blev der nikket til i forsamlingen, og Lars Storm fra Hedensted Kommune, Lise Lundsager fra Struer Kommune samt Per T. Holm og Peter Hermansen fra Regionen vil gerne deltage i tilrettelæggelsen af sådanne mindre kurser. Pkt. 10: Køreplantavler og informationsstrategi Thorkild Vestergaard fra Viborg Kommune kritiserede sammen med andre formaterne af køreplanerne, som giver meget arbejde med at ændre og sætte mange flere køreplankassetterne og i det hele taget får standerne til at ligne noget der er løgn, da der sidder mange over hinanden. Henning Nielsen, Midttrafik, fortalte, at der findes en intern arbejdsgruppe, som arbejder med emnet. Det blev besluttet, at denne gruppe skal suppleres med Edith Blynning, Herning Kommune og Lotte Yde Astorp, Silkeborg Kommune for at man kan finde frem til nogle få brugbare formater. Pkt. 11: Gensidig orientering Intet at bemærke. 4

5 Pkt. 12: Eventuelt Jens Erik blev spurgt, hvordan det gik med salget af Erhvervskortet og han svarede, at foreløbig var det solgt til 16 virksomheder. Lars Storm, Hedensted Kommune, fortalte om, at Østjyllands Radio er med at give Midttrafik et dårligt omdømme, når man kalder aflysninger og trafikinformation for busbingo. Jens Erik lovede, at Midttrafik tager kontakt til P4 Østjylland, således et allerede slidt omdømme ikke bliver gjort værre. Annemarie Elverum, Midttrafik, efterlyste holdninger til, hvorvidt referater og bilag lægges åbent eller lukket på Midttrafiks extranet for kommuner og region. Holdningerne hertil kan gives ved modtagelsen af dette referat. Region Midtjylland, Århus Kommune og Randers Kommune udtrykte umiddelbart, at man fandt, at der skal være et password til siderne. 5

6 Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr/t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: 105 Juelsminde-Horsens kl (3) Horsens-Juelsminde kl (2) Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 105 på de sene afgange, som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Juelsminde og Horsens rtb. og ikke de øvrige langs rute 104 s ruteforløb. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Juelsminde-Horsens kl (1) Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 105 på den tidlige afgang (½time senere), som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Juelsminde og ikke de øvrige langs rute 104 s ruteforløb. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Horsens-Juelsminde kl (4) Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Horsens-Juelsminde kl (3) Horsens-Juelsminde kl (4) Juelsminde-Horsens kl (3) Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 105 på afgangene (ca. 1 times forskydelse), som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Juelsminde og Horsens rtb. og ikke de øvrige langs rute 104 s ruteforløb Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Juelsminde-Horsens kl (5) Hv: 104 min-433 timer/år Lø: 40 min- 34 timer/år Sø: 141 min- 122 timer/år kr./år Lø: 56 min- 48 timer/år Sø: 56 min- 48 timer/år - Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 104 på den tidlige afgang (ca. 1 time senere), som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Horsens rtb. og ikke de øvrige langs rute 105 s ruteforløb. Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 104 på den tidlige afgang (ca. 1 time senere), som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Juelsminde og ikke de øvrige langs rute 105 s ruteforløb kr./år 108 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Stort set al søndagskørsel kan nedlægges: Hv: 49 min- 204 timer/år

7 Horsens-Korning kl (1) Tomkørsel retur kl Horsens-Hatting kl (1) Hatting- Horsens kl (2) Horsens-Hatting kl (2) Hatting- Horsens kl (0) Horsens-Hatting kl (0) Hatting- Horsens kl (0) Tomkørsel Horsens-Hatting Hatting- Horsens kl (0) Horsens-Hatting kl (3) Tomkørsel Horsens-Hatting Lø: 71 min- 61 timer/år Sø: 232 min- 201 timer/år kr./år Ovenstående betyder, at Hatting og Korning ingen aften betjening får. Horsens-Hatting kl (1) Hatting- Horsens kl (1) Ovenstående betyder, at Hatting og Korning ingen aften betjening får samt et spring i betjeningen sidste på eftermiddagen (set i forhold til rute 117) Horsens-Hatting kl (0) Hatting- Horsens kl (2) Horsens-Vejle kl (3) Vejle-Horsens kl (5) Horsens-Vejle kl (4) Vejle-Horsens kl (1) Horsens-Hatting kl (0) Hatting- Horsens kl (0) Ovenstående betyder en noget skrabet søndagsbetjening, da kun to dobbeltture bibeholdes. Der er et stort spring mellem afgangene (morgen/formiddag kontra tidlig aften), hvilket betyder, at tager man af sted på første tur, så kan man først komme retur meget senere. Øjensynlig er der ikke det store behov for de mellemliggende afgange Ingen kørsel Ingen kørsel Hele søndagskørslen kan nedlægges: Horsens-Tørring kl (5) Tørring-Horsens kl (4) Sø: 288 min- 250 timer/år kr./år

8 Horsens-Tørring kl (7) Tørring-Horsens kl (0) Horsens-Tørring kl (2) Tørring-Horsens kl (1) Ovenstående betyder, at der ikke er nogen betjening mellem Tørring og Horsens om søndagen. Der kan dog vise sig at være et problem for Flemming Efterskole (specielt søndag), men det vises ikke af de tal vi har pt. Det bør undersøges nærmere Afg. Hornsyld-Vejle kl er tynd og hænger vognløbsmæssigt sammen med rute 219 se nedenfor. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Juelsminde-Vejle kl (2) Vejle-Juelsminde kl (8) Af de 8 er de 2 internt rejsende i Vejle med andre muligheder. Betyder dog, at man ikke kan møde på arbejde i Vejle i butikker til kl. 9/10, men øjensynligt et lille behov ifølge tællinger Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Juelsminde-Vejle kl (3) Vejle-Juelsminde kl (2) Betyder, at den sidste afgang fra Juelsminde til Vejle om søndagen bliver kl Tynde ture allerede fjernet K08 Tynde ture allerede fjernet K08 Tynde ture allerede fjernet K Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Hele lørdagskørslen kunne nedlægges: De to føste afgange er tynde og kan nedlægges: Vejle-Hornsyld kl (2) Hornsyld-Vejle kl (3) Vejle-Hornsyld kl (6) Hornsyld-Vejle kl (5) Vejle-Hornsyld kl (1) Hornsyld-Vejle kl (6) Vejle-Hornsyld kl (5) Hornsyld-Vejle kl (5) Vejle-Hornsyld kl (7) Vejle-Hornsyld kl (2) Hornsyld-Vejle kl (3) Vejle-Hornsyld kl (3) Hornsyld-Vejle kl (0) Lø: 62 min- 54 timer/år Sø: 62 min- 54 timer/år kr./år Hv: 216 min-900 timer/år Lø: 129 min- 112 timer/år Sø: 86 min- 75 timer/år kr./år

9 Vejle-Hornsyld kl (6) Hornsyld-Vejle kl (4) Vejle-Hornsyld kl (6) Hornsyld-Vejle kl (4) Vejle-Hornsyld kl (7) Hornsyld-Vejle kl (4) Rute 205 De få tilbageblevne afgange betyder, at der kun er formiddags- og eftermiddagsbetjening tilbage. Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder, men Hornsyld og Hornum har ikke andre muligheder. Dog kan passagerer fra Hornsyld tage via Horsens til Vejle, men regnes ikke for et reelt alternativ. 312 Der er egentlig masse af passagerer på ruten, men som tidligere nævnt har størstedelen af passagererne andre busmuligheder. Dog vil der muligvis være behov for dublering, hvis den nedlægges, men efter bybusbetjeningen i Gjessø er det nok lige på grænset til, at det ikke vil være nødvendigt. Herudover fungerer ruten som dublering på Silkeborg bybusser til gymnasiet (stort behov) 502 Der er ikke dobbeltture under 10, men efter ændret skolerutestruktur i Brædstrup-området vil nye tal muligvis vise et andet billede. Vil afvente tællingen 2008 Hornsyld-Vejle kl (6) Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder. Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder, men Hornsyld og Hornum har ikke andre muligheder. Dog kan passagerer fra Hornsyld tage via Horsens til Vejle, men regnes ikke for et reelt alternativ. Ingen kørsel Ingen kørsel Teletaxi Teletaxi De to sene aftenafgange er nødvendig for Bråskov efterskole: Vejle-Hornsyld kl (19) Vejle-Hornsyld kl (51) Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder. Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder, men Hornsyld og Hornum har ikke andre muligheder. Dog kan passagerer fra Hornsyld tage via Horsens til Vejle, men regnes ikke for et reelt alternativ. Ovenstående betyder dog en lidt underlig køreplan, hvor kun 2 sene søndags dobbeltture er tilbage. 508 Ingen kørsel 509 Følgende ture er tynde og kan Ingen kørsel Ingen kørsel Sk: 85 min- 283 nedlægges: timer/år Ejstrupholm-Nr.Sn kl (4) kr./år

10 Nr. Sn- Ejstrupholm kl (4) Ejstrupholm-Nr.Sn kl (6) Nr. Sn- Ejstrupholm kl (2) 513 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Tørring-Vejle kl (2) Vejle-Tørring kl (4) Tørring-Vejle kl (5) Vejle-Tørring kl (1) Ingen kørsel Ingen kørsel Sk: 51 min- 170 timer/år Isk: 29 min 24 timer/år kr./år Følgende ture kan også nedlægges på ikke-skoledage: Tørring-Vejle kl Vejle-Tørring kl Ovenstående betyder, at de to sidste omgange på ruten fjernes. Hermed bliver den sidste (og eneste) afgang fra Tørring gymnasium kl Har betydning for passagerer til Grejs. Mellem Tørring og Grejs er der øvrige forbindelser med rute Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Åle-Tørring kl (3) Brædstrup-Åle kl (0) NB! Køres af Sydtrafik I alt Midttrafik Syd Ingen kørsel Ingen kørsel Sk: 27 min- 90 timer/år kr./år kr./år

11 Midttrafik ØST Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr/t 109 Sidste dobbelttur søndag slettes: 8 kunder. (rute 107) Det ser ud til at aftenkørslen på rute 117, er MEGET tynd. Men jeg har desværre nogle datafejl, som gør det umuligt at se præcist. Med forbehold (afventer oktobertælling) bør de sidste to dobbeltture kunne slettes. Rute tog kan i stedet benyttes for de fleste. Første dobbelttur kan slettes: 5 kunder. (118/tog) Første dobbelttur kan slettes: 7 kunder. Sidste dobbelttur kan slettes: 7 kunder. (118/tog) = Første dobbelttur ml. Grenå-Rønde slettes: 5 kunder Sidste dobbelttur kan slettes: 7 kunder Sidste tur Randers-Grenå og Grenå- Randers slettes: kunder. Aftenture justeres Lidt tynde ture: se 221 Lidt tynde ture: se Sidste kørsel Voldum-Hornslet-Voldum slettes: anslået ca. 5 kunder. Weekend kørsel (3 dobbeltture lø) slettes: ca. 25 kunder lø. MANGE vil kunne benytte 217 Weekend kørsel (3 dobbeltture sø) slettes: ca. 25 kunder sø. MANGE vil kunne benytte = Første og sidste tur ml. Hammel og Silkeborg og retur slettes: 3 kunder Sidste dobbelttur kan slettes: 7 kunder. Sidste tur Randers-Hobro SKAL via Nørbæk! Der er en række tynde ture på rute 235, men ruten blev ændret i 2007 og måske skal disse ændringer have lov til at virke. Endvidere er der en række muligheder for at lave GRUNDLÆGGENDE forbedringer på ruten f.eks. flere gennemgående ture Mariager-Randers (og lade Randers Første tur Mariager-Randers, Randers Mariager slettes: 8 kunder. Første tur Mariager-Randers, Randers Mariager og Sidste tur Mariager-Randers, Randers- Mariager slettes: 5+10 kunder =

12 Kommune overtage Spentrup- Randers). Det vil være dumt, at lave ændringer nu, som skræmmer kunder væk. 237 Der er en række tynde ture midt på dagen, som finansierings- og køreplanmæssigt hænger sammen med rute 238 (Randers Kommune vil IKKE spare på 238 derfor kan 237 ikke umiddelbart ændres/reduceres). Sidste dobbelttur kan dog nedlægges: 7 kunder Første dobbelttur kan slettes: 9 kunder. (918/235) Sidste dobbelttur kan slettes: 6 kunder. (918/235) = Sidste dobbelttur slettes: 4 kunder Sidste 3 dobbeltture er tynde. Der foreslås, at de to sidste dobbeltture slettes: I alt 15 kunder 5 dobbeltture ændres til 3 dobbeltture: I alt 35 kunder dobbeltture ændres til 3 dobbeltture: I alt 40 kunder 352 Der skal ses nærmere på aftenturene Weekend kørsel ændres (skal der kan formentlig spares én dobbelttur analyseres i forhold til Djurs Grenå-Ryom-Grenå Sommerland) Ruten har ca. 35 kunder Det vil gå ud over ca. 10 kunder lø. I alt Midttrafik Øst 6 dobbeltture ændres til 3 dobbeltture: I alt 35 kunder = dobbeltture ændres til 3 dobbeltture: I alt 33 kunder Weekend kørsel ændres (skal analyseres i forhold til Djurs Sommerland) Ruten har ca. 30 kunder sø. Ma-fre bør der kunne spares ca I weekenden bør der kunne spares ca kr./år Midttrafik MIDT Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr/t 45 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Ruten betjenes ikke lørdage Ruten betjenes ikke søn- og helligdage Hv: 46 min-194 timer/år Skive - Sjørup kl (1) Sjørup - Skive kl (2) kr./år Første ankomst fra Sjørup til Skive

13 bliver Rute 13, Herning Skive har ankomst Skive kl Bussen kører dog Vridsted Fly Skive. Der er kun talt på tre dage i Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Der er kun talt én lørdag Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Der er kun talt én søndag Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Sø: 114 min- 85 timer/år kr./år. Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Tur 5104 (kl. 17:10) 4 pass. Tur 5204 (kl. 19:40) 7 pass. Tur 5105 (kl. 21:05) 4 pass. Tur 5205 (kl. 22:04) 2 pass. Strækningen betjenes yderligere af tog med timedrift og med X-bus kl. 18:47 og 20:47 fra Skive til Viborg Sløjfes alle 4 afgange bliver besparelsen det dobbelte. Forslag: Disse ture foreslås samlet til én dobbelttur med afg. Fra Skive ved 20 tiden og retur fra Viborg ved 21 tiden. 51 Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Tyndt belagte ture er tidligere fjernet 53 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Mangler tællinger på mange afgange Mangler tællinger på mange afgange Ilskov - Karup kl (1) Karup - Ilskov kl (1) Hverdage: min = 166 timer kr./år Der er ingen passagerer mellem Ilskov og Karup på disse ture. Herning - Karup kl (3)

14 Karup Herning kl (0) Dobbelttur natten efter fredage Følgende ture er tynde: Bjerringbro Viborg kl (3) Viborg Bjerringbro kl (2) Ingen kørsel. Turen fra Hammel kl kører kun til Bjerringbro og returkørslen slettes. Der er ingen alternativer til de kunder der ikke betjenes. 77 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Hele dagen: Der er på en hel lørdag (tælledagen) 48 passagerer i løbet af 7 timers kørsel. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Hverdage 78 min. = 325 timer pr. år. Lø = 424 min. = 353 timer Kr./år Lø: 150 min- 126 timer/år 59 Den sidste tur fra Aalestrup til Viborg er meget tynd, men nedlægges ikke. Grunden til dette er, at turen tilbage fra Viborg til Aalestrup kl har flere passagerer med. Køreplanen er ændret siden sidste passagertælling i Omtalte tur er netop senerelagt, så flere passagerer kan nå afgangen, når arrangementer slutter omkring kl. 22 i Viborg. Hele lørdags kørslen. Der har været i alt 14 passagerer på tælledagen og der er udført 2 timers rutekørsel. (2 dobbelt ture) Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Aalestrup-Viborg kl (2) Viborg-Aalestrup kl (6) Følgende ture er tynde og kan slåes sammen til 1 dobbelttur, så forretningsfolk har mulighed for at komme hjem fra Viborg: Der er en dobbelt tur på søndage aften. Lavet til Levring ungdomsskole. Ingen kørsel i tælling 2006, afventer 2008 tælling. Er ikke med i oversigten til højre. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Aalestrup-Viborg kl (2) Viborg-Aalestrup kl (4) Aalestrup-Viborg kl (3) Viborg-Aalestrup kl (4) kr./år Lø_ 180 min 150 timer/år Sø 180 min 180 timer/år kr/år Aalestrup-Viborg kl (3) Viborg-Aalestrup kl (6) Aalestrup-Viborg kl (6) Viborg-Aalestrup kl (3)

15 61 Følgende ture er tynde og kan nedlægges mandag-torsdag incl., men bibeholdes fredag: Randers-Viborg kl (3-4)(fr 10) Viborg-Randers kl (2-3)(fr 5) Kører ikke Kører ikke Hv 152 min 502 timer/år kr/år Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Kører ikke Kører ikke Hv. 67 min 257 tim/år Tomkørsel: Viborg-Bjerregrav Bjerregrav-Viborg kl (0) kr/år Der tages forbehold for nedlæggelse af denne tur for at afvente ny passagertælling i oktober Klejtrup-Bjerregrav skole kl (3-6) Kører kun skoledage (ca kr/år) 66 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Skals-Møldrup kl (1-5) Kører ikke Kører ikke Hv. 20 min 83 tim/år kr/år I alt Midttrafik Midt kr./år

16 Midttrafik VEST Rute Ma-fr ( ) antal pr. tur i gennemsnit 11 Følgende ture er tynde: Brande-Herning kl (7) Herning-Brande kl (2 Karstoft-Herning kl (6) Brande-Herning kl (8) *) Herning-Brande kl (4) Skolefridage: Herning-Karstoft kl (4) Karstoft-Herning kl (2) Herning-Brande kl (3) Brande-Herning kl (3) Lø Sø Økonomi 400 kr/t 806 timer kr. Gennemrejsende Herning-Brande kan benytte tog *) om fredagen er der 14. Ellers 4 og 6 14 Kørsel på skolefridage er tyndt: Afgange fra Videbæk kl.: 6.35 (4), 8.40 (4), (?), (6) og (2) Afgange fra Herning kl (2), (4), (?), (4) og (4) Gennemrejsende Herning- Videbæk/Barde kan benytte rute 15. Kun 3-5 passagerer til/fra Tanderupkær/Fjelstervang/Rimmerhus. 19 Følgende ture er tynde på skolefridage: Brande-Herning kl (6) Herning-Brande kl (2) 139 timer kr. 76 timer kr. Herefter kun behov for at der skal 2 busser i gang på skolefridage.

17 21 Følgende ture er tynde: Holstebro-Sørvad kl (4) Vildbjerg-Holstebro kl (3) Holstebro-Vildbjerg kl (3) Vildbjerg-Holstebro kl (0) 23 Følgende ture er tynde: Holstebro-Struer kl (1) Struer-Holstebro kl (3) 26 Følgende ture er tynde: Spjald-Skjern kl (0) Skjern-Spjald kl (3) 29 Følgende ture er tynde: Feldborg-Holstebro kl (4) Holstebro-Feldborg kl (2) 56 Kørsel på skolefridage er tyndt: Afgange fra Ringkøbing kl (6) og (8) Afgange fra Skjern kl (1) og (0) 58 Kørsel mellem Hvide Sande og Nr. Nebel tyndt på skolefridage og i weekender. Reduktion i kørslen kræver omlægning af vognløb og evt. busstationering. 77 Følgende ture er tynde: Herning-Bording-(Pårup) kl. 9.10, 9.30 og (6) (Pårup)-Bording-Herning kl. 9.10, og (12) Bording-Herning kl (3) Herning-Bording kl (5) 333 timer kr. 216 timer kr. 198 timer kr. 266 timer kr. 22 timer kr. 500 timer kr. Tre ture om formiddagen hver vej kan lægges sammen til 2 ture hver vej. Passagertallene svinger noget fra dag til dag og fra tur til tur. Der kører også tog på strækningen

18 Herning-Ikast-Bording. Sidste afgang fra Herning er kl I alt Midttrafik Vest kr./år Samlet besparelsespotentiale for hele regionen er på ca.: kr./år

19 Status for planlægningen af fremtidens regionale rutenet i Region Midtjylland Fagligt Forum den 2. oktober 2008

20 Det regionale rutenet som Region Midtjylland overtog pr

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. september 2012 1-00-3-10 Peter Lundtofte plu@midttrafik.dk 8740 8207 Referat fra Fagligt Forum Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Referat 4. september

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet

Bilag. Region Midtjylland. Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Region Midtjylland Orientering om kommentarer fra kommuner m.fl. til planer for ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 24. september 2008 Punkt nr. 28 Indkomne kommentarer

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HEdENsTEd KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Hedensted KOMMUNE Hedensted Kommune Visioner og servicemål for Hedensted Kommune Skolebusregler Hedensted Kommune skal sørge for befordring mellem distriktsskolen og hjemmet for elever,

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 9. juni 2011 1-15-0-75-2-11 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 7. juni 2011 Midttrafik

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 8. maj 2015 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning og regnskab for

Læs mere

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet..

I budget 2015 for Kørselskontoret er der afsat 300.000 kr. til innovationsprojekter på driftsbudgettet.. Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-2-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 17.12.2014 Indstillingsnotat Prioritering af ansøgninger til Pulje for Yderområder 2015 Beslutningstema Udvalget for Fritid og Fællesskab

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR silkeborg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Silkeborg KOMMUNE Silkeborg Kommune Visioner og servicemål for Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune ønsker, at den kollektive trafik er med til at binde kommunen bedre sammen. Derfor vil

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing-Skjern Kommune 8370 Hadsten 8472 Sporup 8850 Bjerringbro 8380 Trige 8881 Thorsø 8641 Sorring 8450 Hammel 8860 Ulstrup 8382 Hinnerup 8471 Sabro 8870 Langå 8940 Randers SV 8960 Randers SØ 8882 Fårvang 7100 Vejle 7171 Uldum

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 05-03-2014 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 3. marts 2014 05-03-2014 Entreprenørudvalgsmøde 2 1. FORVENTET REGNSKAB 2013 Styr på økonomien Fortsat stigende indtægter i bustrafikken - 40 mio. kr. over 2012, 5%

Læs mere

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune

Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Hedensted Kommune Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2014 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Forslag om nedlæggelse af områdebetjent teletaxa i Hedensted Kommune Midttrafik

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet

Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 31. januar 2014 2014 1-15-0-75-2-13 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Kvalitetsudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud 28. januar

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Driftsregnskab for 2011

Driftsregnskab for 2011 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. april 2012 1-22-1-11 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Driftsregnskab for Det samlede regnskabsresultat for Midttrafik er gengivet nedenfor. Samlet

Læs mere

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer

FYNBUS STRATEGI FOR. Flere passagerer FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2015 1 Indhold Om FynBus strategi for flere passagerer 2015... 3 Strategiens grundlag... 4 Fra strategi til virkelighed... 5 Strategiens indsatsområder... 6 Strategi

Læs mere

Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014

Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 27.10.201427-10- 2014 13.54.00 1-16-5-73-4-1-13 Lise Norre ln@midttrafik.dk 87 40 83 35 Referat fra Kommunemøde den 09. oktober 2014 Mødetids punkt Sted Mødedel

Læs mere

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TRAFIK OG INFRASTRUKTUR - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Trafik og Infrastruktur I et regionalt udviklingsperspektiv

Læs mere

Billetkontrol i Aarhus Kommune

Billetkontrol i Aarhus Kommune Billetkontrol i Aarhus Kommune Problematisk og ustabil drift Lang tids uro og uenighed mellem nogle kontrollører og Midttrafik 9 suspenderes/bortvises for misbrug af CPR-register og fiktive kontroller

Læs mere

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND

Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Version udsendt til høring i kommunerne Forslag til: VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND (S) = fra standardvedtægt udstedt af Trafikministeriet, i øvrigt markeret med kursiv. (FU) = fra

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26

Region Midtjylland. Proces for etablering af Skive Sundhedshus. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 26 Region Midtjylland Proces for etablering af Skive Sundhedshus Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 26 Regionshospitalet Skive. - Placering af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014

KITA Kikkertsigtet 2014. Temadag 7. marts 2014 KITA Kikkertsigtet 2014 Temadag 7. marts 2014 Lidt historie 7-kommunesamarbejde på erhvervsområdet i Østjylland Erhvervscheferne etablerede et projekt med støtte fra EU og Region Midtjylland Tiltrækning

Læs mere

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013

Bilagsoversigt. 3 Ændring af takster fra 13. januar 2013 1. Taksttabellerne 1-3 til takstændring 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Budget 2013 1. Sammendrag af høringssvar efter politisk høring vedr. budget 2013 2. Forslag til Budget 2013 til 2. behandling

Læs mere

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk

PRINCIP. VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk PRINCIP VelkommentilNT! 9. november 2012 Ole Schleemann, os@ntmail.dk Program Hvad er NT? - forretningsområder - Organisering og økonomi Mål og resultater Strategi og handlingsplan Nordjylland 580.000

Læs mere

KVALITETS- UDVALGSMØDE

KVALITETS- UDVALGSMØDE 17-03-2015 KVALITETS- UDVALGSMØDE 10. marts 2015 17-03-2015 2 ØKONOMISKE UDFORDRINGER Faldende dieselpris betyder ca. 30 mio. kr. mindreudgifter det glæder bestillerne Godt regnskabsresultat for 2014:

Læs mere

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden

Beslutningsprotokol fra åben dagsorden sprotokol fra åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Der var afbud fra Torben Nørregaard, hvorfor suppleant

Læs mere

Rejsekort i Hedensted Kommune

Rejsekort i Hedensted Kommune Notatark Sagsnr. 13.05.00-P20-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 20.2.2014 Rejsekort i Hedensted Kommune Midttrafiks bestyrelse besluttede på møde 12. april 2013, at Midttrafik tilslutter sig det landsdækkende

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 28. november 2008 kl. 10:00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Opfølgning på bestyrelsesmødet 24. oktober 2008

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

4. Håndtering af tjenestemandspensioner

4. Håndtering af tjenestemandspensioner 6 1-20-2-11 4. Håndtering af tjenestemandspensioner Resumé Administrationen fremlægger forslag til håndtering af tjenestemandspensionen for tjenestemænd ansat ved Midttrafik. Sagsfremstilling Ved dannelsen

Læs mere

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL

INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 08-11-2013 INFORMATIONS- MØDE KOMMUNAL KØRSEL 8. november 2013 08-11-2013 Informationsmøde om kommunal kørsel 2 VELKOMMEN TIL MIDTTRAFIK Midttrafik ejes af 19 kommuner og regionen. Midttrafik har et repræsentantskab

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne

Vogntype 6 (med trappetjener) Pris køretid i kr.: mandag - Opstartsgebyr / 60 kr. fredag 06.00-18.00. Antal vogne Midttrafik og Sydtrafiks 1. udbud af koordineret kollektiv trafik i Region Midtjylland og Region Syddanmark (minus Fyn) Tilbud med vogngrupper Der tages forbehold for eventuelle ændringer samt endelig

Læs mere

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation

Hvem kender Flextur? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Hvem kender? Mikael Hansen, konsulent og freelancejournalist IMAGITA Kommunikation Ældresagens blad: Tema om kollektiv trafik Det her er en af de daglige afgange mellem Tønder og Højer, der er blevet færre

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3.

Referat. Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. Referat Bestyrelsesmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 14. november 2008 Kl. 09.00 i Mødelokale 1 og 2 J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 14. november 2008 19. november

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 28. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde hos NT den 25. februar 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Lars Holt, Jammerbugt kommune Morten Lem, Rebild

Læs mere

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra

Hvem taler. Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Hvem taler Casper Jul Nielsen Projektleder BeKTra Erfaring fra Trafikselskaber i Nord og Midtjylland Ansvar for implementering af ny kørsel Ansvar for PLANET og internetbestilling Medansvarlig for udvikling

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 12. februar 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver, ansvar og udfordringer

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR HERNINg KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Herning KOMMUNE Herning Kommune Visioner og servicemål for Herning Kommune Dette afsnit beskriver kommunens visioner og servicemål, som der arbejdes efter i de kommende 4 år for den kollektive

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt

BILAG til trafikplan for Silkeborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt for X

Læs mere

Version af 14. marts 2008. UDKAST til Trafikplan for Midttrafik 2008-2012

Version af 14. marts 2008. UDKAST til Trafikplan for Midttrafik 2008-2012 Version af 14. marts 2008 UDKAST til Trafikplan for Midttrafik 2008-2012 Indholdsfortegnelse: 0 Indledning...4 1 Visioner for den kollektive trafik, der rækker ud over planperioden...5 1.1 Den kollektive

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 3.november 2014/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 21. oktober 2014 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune Jan Thorbøll

Læs mere

Flere passagerer 2014-2015

Flere passagerer 2014-2015 FYNBUS STRATEGI FOR Flere passagerer 2014-2015 1 Indholdsfortegnelse Strategi for flere passagerer 2010-2015... 3 Status 2010-2013... 4 Gennemførte aktiviteter 2010-2013... 5 Strategi 2014... 7 1. Sikker

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015

Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 0-101-2-09 17. april 2015/OS Referat Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland Daniel Nyboe Andersen, Aalborg kommune

Læs mere

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder

SIDEN SIDST. Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder SIDEN SIDST Forventet regnskab 2012 giver igen mindreforbrug. Der er styr på økonomien på alle forretningsområder Fokus på kollektiv trafik i tyndt befolkede områder (udbredelse af flex-tur, bedre stoppestedsforhold,

Læs mere

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave

Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område. Bilagsrapport. Maj 2009. Høringsudgave Trafikplan 2009-2012 for kollektiv trafik i Sydtrafiks område Bilagsrapport Maj 2009 Høringsudgave Indholdsfortegnelse Bilag 1: A-A relationer med afstand på maksimalt 50 km...3 Billund Lufthavn Vejle...

Læs mere

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne

Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne September 2013 Mange af kommunerne i Region Midtjylland anbefales i høj grad af virksomhederne Seks ud af ti virksomheder i det midtjyske vil anbefale deres kommune til andre virksomheder. Det er den højeste

Læs mere

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Under punkt 1 deltager statsaut. revisor Lis Andersen fra KPMG samt Lone

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Trafikbestillerrollen

Trafikbestillerrollen Trafikbestillerrollen Hvordan har vi arbejdet med den i Ballerup Tina Wexøe Ertbjerg twe@balk.dk www.ballerup.dk Agenda Præsentation VORES bus Udfordringerne i den lokale trafikbestillerrolle Samarbejde

Læs mere

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE

ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 11-06-2015 ENTREPRENØR- UDVALGSMØDE 9. Juni 2015 11-06-2015 Entreprenørudvalgsmøde 2 SIDEN SIDST - BESTYRELSEN Forsøg med mobilbetaling i bybusserne i Horsens Midttrafik påtager sig ansvar for erstatningskørsel

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 07.03.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 4. marts 2011 kl. 14.00 - Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0

# $% & #' ( ) *+,-,. / 0 !""# $ % $!""# & !!" # $% & #' ( ) *+,-,. 0 + 1#11% %. 2 3 1 1.4 1 1-15 16 1 17 +++89 http:www.rm.dkfilesregional%20udviklinganalyser%20og%20publikationerinnovationsanalyse_subregioner.pdf ' (% ( )(*(

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 5. september 2014 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 12. september 2014 kl. 9.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg 1 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Udgiver: Sydtrafiks sekretariat tlf: 7660 8600 www.sydtrafik.dk Ansvarshavende redaktør: Direktør H.C. Bonde redaktion: Informationsmedarbejder Karen Stoustrup

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012

Tættere på kunderne. Af Hans Christian Bonde, Direktør. Kollektivtrafikkonferanse. Oslo, den 22. november 2012 Tættere på kunderne Af Hans Christian Bonde, Direktør Kollektivtrafikkonferanse Oslo, den 22. november 2012 Kort om Sydtrafik Etableret 1. januar 2007 Fælleskommunalt trafikselskab Sydtrafik betjener kommunale

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik.

NYHEDSBREV. strat EGIplan KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013. Status for rejsekortet. Læs den nye strategiplan på Midttrafik. NYHEDSBREV KOMMUNER OG REGION // NR. 13 - JUNI 2013 Status for rejsekortet 2 Læs den nye strategiplan på Midttrafik.dk 2 Årsberetningern 2012 er på gaden Fly High II starter nye hold til september 2 Ungdomskort

Læs mere

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015

25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE. 25. marts 2015 25-03-2015 FAGLIGT FORUM DEN SAMLEDE REJSE 25. marts 2015 25-03-2015 2 BAGGRUND FlexDanmark, et samarbejde Ydrepulje midler 2013, 15 mio. kr. Sammen med Rejseplanen, Rejsekortet Den samlede rejse, Den

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 5. marts 2014 1-15-0-75-819-2-14 Dorte Møller dm@midttrafik.dk 87 40 83 32 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet 3. marts 2014 Sted Midttrafik, Søren Nymarks Vej

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012

Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 Vil du være røgfri? 3. udgave. August 2012 VIL DU HAVE HJÆLP TIL AT BLIVE RØGFRI? I Region Midtjylland findes der flere muligheder for at få gratis hjælp til at blive røgfri. Denne pjece giver dig et overblik

Læs mere

Visioner for de jyske baner

Visioner for de jyske baner Visioner for de jyske baner Banekonferencen København d. 21. maj 2013 Anders H Kaas, Afdelingschef Planlægning & Arkitektur Fortid og nutid 1929 2013 Visionsoplæg Banestrategi KKR MIDTJYLLAND Tuliplanen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg

Åben dagsorden. til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen i Midttrafik 24. oktober 2008 kl. 12:30 Regionshuset, Mødelokale A1, Skottenborg, 8800 Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Det aflyste møde 12. september

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Referat. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus bestyrelse Referat Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

Beslutningsprotokol for åben dagsorden

Beslutningsprotokol for åben dagsorden sprotokol for åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 7. oktober 2011 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Mødet blev afholdt kl. 9.30-12.15. Fra administrionen deltog Midttrafiks

Læs mere

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00

FynBus bestyrelse. Referat for. Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde. Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 FynBus bestyrelse Referat for Tillægsdagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag, den 22. januar 2015 kl. 16.00-18.00 Deltagere: Formand Morten Andersen, Nordfyn Næstformand Poul Andersen, Region Syddanmark

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø

Indstilling. Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 25. februar 2008 Trafik og Veje Teknik og Miljø Århus Kommune Høring om Midttrafiks tilslutning til rejsekortprojektet. 1. Resume Midttrafik

Læs mere

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt

Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt Status over Specialtandpleje 2014 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2014 Patientunderlag I 2014 var 4.043 patienter visteret til specialtandpleje i 18 af de 19 kommuner

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde

Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. juni 2015 1-15-0-75-41-15 Anette Bjerregaard abn@midttrafik.dk 87 40 82 03 Referat fra Entreprenørudvalgsmøde Mødetidspunkt 9. juni 2015 Sted Midttrafik,

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere