Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg"

Transkript

1 Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 9. oktober Annemarie Elverum Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst Jens Erik Sørensen, Midttrafik, orienterede om, at der ikke var kommet flere statslige midler til kollektiv trafik. Møderne, som havde været afholdt med transportministeren, gav ikke resultat i form af statslige penge, men der blev nedsat en gruppe blandt trafikselskaberne, som skal evaluere på nuværende lovgivning. Desværre havde fakta, som staten var blevet præsenteret for, været forskellig, afhængig af om det var KL, Danske Regioner eller Trafikselskaberne. Midttrafik har sat gang i arbejdet med at skabe bedre trafikdata bl.a. ved hjælp af passagertællinger i uge 40 og 41 samt kundetilfredshedsundersøgelser. Der udarbejdes ruteøkonomi i år. Det er lettest hvor der er elektroniske billetmaskiner i bybusområder bliver det som tidligere udarbejdet. Midttrafik har ansvaret for udarbejdelsen af en trafikplan for sit område. Planen skal være færdig den 1. februar 2009 og områdeplan for Århus skal være færdig i sommeren Trafikplanen må ikke være årsag til at konkret planlægning udsættes. Region Midtjylland og Kommune Kontaktrådet nedsætter en administrativ styregruppe, som skal se på den overordnede planlægning af rutenettet. Forholdet til den eksisterende Trafikplangruppe skal afklares, ligesom styregruppens kommissorium. Midttrafik sender det ud, når sammensætning og kommissorium er på plads. Der var en mindre diskussion af, hvem der skal høre offentligheden og hvornår, i forbindelse med det regionale rutenet. Peter Hermansen fra Regionen udtrykte, at det skal være helt konkrete forslag, som sendes i høring, da det ellers vil skabe mere forvirring. Flere kommuner udtrykte, at også bestillerne selv må sørge for at tage initiativ til en høring. Jens Erik sagde, at det var glædeligt, at der var enighed om, at en høring skal finde sted og han sagde, at Midttrafik gerne gennemfører en sådan. Pkt. 2: Det regionale rutenet og den videre proces Peter Hermansen, Region Midtjylland, (præsentation vedlægges) gennemgik igen de barske vilkår for den kollektive trafik; udgifterne stiger og billetindtægterne falder. Peter illustrerede, at andelen af midler til kollektiv trafik i regionens budget er steget. Ud af budgettet til Regional Udvikling er andelen til kollektiv trafik steget fra 42 % til 54 %. Der er nedlagt 15 stillinger i afdelingen for Regional Udvikling i Region Midtjylland, og dette illustrerer, hvor alvorlig situationen er. Regionsrådet vedtog den 18. juli en plan for arbejdet med at effektivisere og modernisere det regionale rutenet med i alt 120 ruter. Planen berører 81 ruter dvs. 39 fortsætter uændret. 58 ruter foreslås nedlagt helt eller delvist, mens 20 ruter ses som koordinerings- og udviklingsprojekter. Desuden er der forslag om tre nye ruter. Bl.a. på anbefaling fra kommunerne blev det den 24. september vedtaget i Regionsrådet, at de planlagte besparelser på rutenettet udskydes fra 2009 til 2010, og at der nedsættes en administrativ styregruppe med repræsentanter for Region Midtjylland, kommunerne og Midttrafik, der inden 1. april 2009 skal udarbejde et samlet forslag, der imødekommer de rammer, bestillerne har angivet..

2 Peter kunne ikke uddybe ovenstående på nuværende tidspunkt, men han understregede, at styregruppen hverken var en ny bestyrelse eller en ny trafikplangruppe, men han håbede, at den snart kom i gang med arbejdet. Jens Erik understregede, at - efter hans mening - skal styregruppen ikke lave trafikplan, men lave aftaler for processen og overvåge spillereglerne. Peter fortalte desuden, at det der ikke er planer om at ændre i standsningsmønstret for hverken X bus eller de øvrige regionale ruter. Der vil blive udført mindre reduktioner af afgange på udvalgte ruter i 2009, og Midttrafik har allerede sendt et forslag (en bruttoliste ) til Region Midtjylland. Dette forslag/ bruttolisten vedlægges dette referat. Henning Nielsen fra Midttrafik fortalte, at der snart går en møderunde i gang med bilaterale møder for at finde løsninger. Invitationerne er på vej ud. Pkt. 3: Andre bestilleres krav til effektiviseringer af kollektiv trafik Der var en ultra-kort runde vedr. alle bestilleres krav til effektiviseringer: Horsens: Århus: Holstebro: Herning: Randers: Norddjurs: Silkeborg: Skive: Skanderborg: Viborg: Hedensted: Der skal spares 1,6 mio. kr. Sparekravet er udsat i et år. Man anvender reserver og afventer områdeplan Oplæg på 1,1 mio. kr. i besparelser. Sparekravet på i alt 5,3 mio. kr. er udsat i et år. Men heraf fundet ca. 2 mio. kr. i kassen. Indtil videre uændret eller forbedret serviceniveau; gratis pensionistkort. Oplæg om bybusserne i Grenaa besluttes tirsdag. Indtil videre tilsyneladende uændret serviceniveau. P.t. ingen konkrete forslag og dermed uændret serviceniveau. Uændret drift. Projekt skal vise, om midlerne kan anvendes bedre. Indtil videre uændret serviceniveau. Udvidelse af bybusnettet. Spares der på lokalruter, stiger udgifter til skolebusbetjening. Indtil videre uændret serviceniveau. Skal på om skolebuskørslen kan indgå i kollektiv trafik-betjening. Pkt. 4: Fremtidig økonomi og aktivitetsrapportering Niels Henrik Næsselund, Midttrafik, efterlyste bestillernes ønsker til den fremtidige afrapportering. Midttrafik vil gerne vide, hvilke forventninger der er og hvad man gerne vil have af informationer. Niels Henrik efterlyste derfor medlemmer til en lille hurtigt arbejdende gruppe. Tidsplanen er foreløbig således: 15. oktober: 1. møde. 29. oktober: Ønskelisten samles. 12. november: 2. møde. Herefter udsendes en oversigt. 4. december: Endelig plan forelægges Fagligt Forum. Annette Vognbjerg fra Holstebro Kommune hilste forslaget velkomment og meldte sig til arbejdet. Norddjurs Kommune og Silkeborg Kommune meldte sig desuden til arbejdsgruppen. Claus Meldgaard fra Regionen og Rigmor Korsgaard, Århus Kommune, ville begge gerne deltage, men kunne på grund af ferie ikke møde de nævnte dage. Claus vil dog sende sine input. Pkt. 5: Økonomi og opfølgning Jonas Brokholm, Holstebro Kommune (præsentation vedlægges), fremførte på baggrund af et møde i kommunernes erfagruppe en række problemer, som kommunerne havde oplevet i forhold til Midttrafiks økonomi-rapporter. Det havde givet frustrationer, at der var meget store udsving fra budget til regnskab, og man havde desuden oplevet dårlig intern kommunikation i Midttrafik. Jens Erik svarede, at Midttrafik noterer sig kritikken og gerne vil lære heraf. Det er dog et fælles ansvar at sørge for opdaterede oplysninger. 2

3 Lotte Yde Astorp, Silkeborg Kommune, (i samme vedlagte præsentation) fortalte om kommunens usikkerhed omkring, hvorvidt indtægter skal ligge i kommunes kasse eller i Midttrafiks kasse for at kunne indgå i regnskabsoplysningerne. Niels Henrik gjorde opmærksom på, at indtægterne nu er med i 2007 regnskabet og dermed i budgettet for Jens Erik mente ikke, at det er noget, som er specielt for Silkeborg Kommune, men at det f.eks. også gælder for Odder Kommune. Jens Erik foreslog, at Midttrafik fremover påtager sig al salg og afregning. Pkt. 6: Realtid Lars E. Thomsen fra Titsam, (præsentation vedlægges), fortalte om erfaringerne med realtidssystemet I NT. Lars fortalte, at indførelsen af realtidssystemet var blevet muliggjort af EU støtte og at det havde kostet ca. 40 mio. kr. at indføre og at det nu koster ca kr. pr. bus. Derudover kommer selv driften af systemet, som er ret omfattende. I NT har man en fuldtidsperson og et callcenter, der leverer data. Alt i alt er der mange involveret i at levere data til systemet. NT har det samme system som Movia og databasen (PubTrans) er ved at være en form for skandinavisk - og snart engelsk standard. Ca. 250 busser - dvs. 2/3 af NTs busser - er koblet til realtidssytemet. Systemet bruges dog også som busprioriteringssystem, da det også giver prioritet i de ca. 50 lyskryds i Aalborg. Systemet giver andre fordele: Brug for færre faste terminal-pladser, da busserne kan anvises pladser løbende. Ikke låst af bestemte medier, dvs. man kan skræddersy skilte og skærme til det ønskede design. Erfaringen viser dog, at det er meget dyrt med skræddersyede løsninger. Der arbejdes i NT på en sms-løsning. Man kan vise stoppesteder som websider. Systemet spiller godt sammen med den almindelige driftsovervågning, omkørsler og kan bruges i forbindelse med rejsegarantien. Chaufførerne føler sig tilsyneladende ikke overvågede af systemet og der er en 100 % på-logning. Chaufførerne modtager også information undervejs i bussen. 40 % af kunderne bruger skiltene. Sms-løsningen er så ny, at den er der ikke tal for anvendelsen. Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune, stillede forslag om, at Midttrafik sikrer, at der som minimum er pc er i nye busser, der anløber Viborg Rutebilstation, hvor telematikken er ved at være forældet. Rune Asmussen, Randers Kommune, mente, at realtid p.t. er op ad bakke. Jens Erik konkluderede, at det er den enkelte bestiller, der afgør serviceniveauet, men Midttrafik rådgiver gerne. Pkt. 7: Arbejdet med Trafikplanen Grethe Hassing, Midttrafik, (præsentation vedlægges) startede med at sige tak for de tilsendte høringssvar vedr. Statens Trafikplan. Herefter gennemgik Grethe Trafikplanens 6 indsatsområder, som er: 1. Planlægning 2. Takster og indtægter 3. Information, kommunikation, salg og kvalitet 4. Miljø 5. Incitamenter for busselskaberne til at skaffe flere kunder 6. Mere viden om kunder, økonomi og nye markeder I arbejdet med trafikplanen vil Midttrafik gerne være faktabaseret og vil, i det omfang der findes kommunale kort og oversigter, gerne anvende disse. Midttrafik har indtil videre modtaget ni kommunale bidrag til Trafikplanen fra Odder, Horsens, Ikast-Brande, Hedensted, Skanderborg, Herning, Silkeborg, Favrskov og Viborg og disse bidrag er ved at blive indarbejdet i trafikplanen. Midttrafik har haft problemer med at få pendlingsanalysen vedr. bolig/arbejdssted og vedr. bolig/uddannelsessted fra Cowi til at blive korrekt. Grethe viste eksempler på, at nogle tal især 3

4 vedr. bolig/ uddannelsessted er åbenlyst forkerte, så som f.eks. når der tilsyneladende ikke er studerende, der pendler til Aarhus Universitet. Der blev også vist eksempel på boligarbejdsstedsrejsende, som ser ud til at være et godt grundlag for planlægningen. Når Midttrafik har Excel regneark eller en database med validt materiale vil materialet blive lagt på Midttrafiks extranet, så det er tilgængeligt for alle kommuner. Pkt. 8: Projektkatalog og køreplanlægning Karen Dalsgaard, Favrskov Kommune, fortalte (præsentation vedlægges) om det afledte arbejde, der følger af regionens planer om effektivisering og modernisering af rutenettet. Heldigvis har Regionen udsat af iværksættelsen af planen, så problemstillingen bliver derfor mindre presserende, men Favrskov Kommune havde tidligere bedt Midttrafik om at lave den køreplanlægning, der følger af besparelserne og fået et nej. Rabatruterne i Favrskov kan ikke erstatte nedlagte regionale ruter, de skal erstattes af lokalruter. Karen ønskede at vide, om der på grund af den mere tid til arbejdet, nu var en anden indstilling hos Midttrafik? Henning Nielsen, Midttrafik, bekræftede, at man har sagt nej til at lave et gennemsyn af rabatruterne, men at der i forbindelse med de kommende bilaterale møder vil mulighed for at få assistance, men stadigvæk ikke til konkret planlægning af rabatruterne. Ole Helboe oplyste, at Horsens Kommune var vant til, at trafikselskabet varetog planlægningen af rabatruterne og opfordrede Midttrafik til at løse opgave, evt. mod betaling. Lars Storm, Hedensted Kommune, var enig her i. Lise Lundsager, Struer Kommune, kunne også se hele kørslen som lokalruter, mens Rune Asmussen, Randers Kommune, og Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune, ser en fordel i at små ruter planlægges decentralt. Herefter spurgte Henning (præsentation vedlægges) om, hvorvidt man overhovedet skal fastholde at have et projektkatalog? Der var en generel enighed om, at projektkataloget er et udmærket styringsredskab og et arbejdsredskab. Jens Erik konkluderede, at det er indlysende, at flere kommuner ønsker konsulentbistand (også til arbejdet med rabatruterne) og dette ønske vil han derfor tage med til det næste repræsentantskabsmøde. Jens Erik bad dog om, at man holder sig for øje, at Midttrafiks hovedopgave er at skaffe flere passagerer og indtægter, og at arbejdet med de 289 rabatruter ikke skaber flere indtægter. Pkt. 9: Kollektiv trafikskole? Henning Nielsen, Midttrafik, spurgte om der var interesse for små undervisningsforløb for personer, der arbejder med kollektiv trafik i kommunerne. Det blev der nikket til i forsamlingen, og Lars Storm fra Hedensted Kommune, Lise Lundsager fra Struer Kommune samt Per T. Holm og Peter Hermansen fra Regionen vil gerne deltage i tilrettelæggelsen af sådanne mindre kurser. Pkt. 10: Køreplantavler og informationsstrategi Thorkild Vestergaard fra Viborg Kommune kritiserede sammen med andre formaterne af køreplanerne, som giver meget arbejde med at ændre og sætte mange flere køreplankassetterne og i det hele taget får standerne til at ligne noget der er løgn, da der sidder mange over hinanden. Henning Nielsen, Midttrafik, fortalte, at der findes en intern arbejdsgruppe, som arbejder med emnet. Det blev besluttet, at denne gruppe skal suppleres med Edith Blynning, Herning Kommune og Lotte Yde Astorp, Silkeborg Kommune for at man kan finde frem til nogle få brugbare formater. Pkt. 11: Gensidig orientering Intet at bemærke. 4

5 Pkt. 12: Eventuelt Jens Erik blev spurgt, hvordan det gik med salget af Erhvervskortet og han svarede, at foreløbig var det solgt til 16 virksomheder. Lars Storm, Hedensted Kommune, fortalte om, at Østjyllands Radio er med at give Midttrafik et dårligt omdømme, når man kalder aflysninger og trafikinformation for busbingo. Jens Erik lovede, at Midttrafik tager kontakt til P4 Østjylland, således et allerede slidt omdømme ikke bliver gjort værre. Annemarie Elverum, Midttrafik, efterlyste holdninger til, hvorvidt referater og bilag lægges åbent eller lukket på Midttrafiks extranet for kommuner og region. Holdningerne hertil kan gives ved modtagelsen af dette referat. Region Midtjylland, Århus Kommune og Randers Kommune udtrykte umiddelbart, at man fandt, at der skal være et password til siderne. 5

6 Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr/t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: 105 Juelsminde-Horsens kl (3) Horsens-Juelsminde kl (2) Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 105 på de sene afgange, som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Juelsminde og Horsens rtb. og ikke de øvrige langs rute 104 s ruteforløb. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Juelsminde-Horsens kl (1) Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 105 på den tidlige afgang (½time senere), som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Juelsminde og ikke de øvrige langs rute 104 s ruteforløb. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Horsens-Juelsminde kl (4) Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Horsens-Juelsminde kl (3) Horsens-Juelsminde kl (4) Juelsminde-Horsens kl (3) Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 105 på afgangene (ca. 1 times forskydelse), som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Juelsminde og Horsens rtb. og ikke de øvrige langs rute 104 s ruteforløb Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Juelsminde-Horsens kl (5) Hv: 104 min-433 timer/år Lø: 40 min- 34 timer/år Sø: 141 min- 122 timer/år kr./år Lø: 56 min- 48 timer/år Sø: 56 min- 48 timer/år - Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 104 på den tidlige afgang (ca. 1 time senere), som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Horsens rtb. og ikke de øvrige langs rute 105 s ruteforløb. Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 104 på den tidlige afgang (ca. 1 time senere), som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Juelsminde og ikke de øvrige langs rute 105 s ruteforløb kr./år 108 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Stort set al søndagskørsel kan nedlægges: Hv: 49 min- 204 timer/år

7 Horsens-Korning kl (1) Tomkørsel retur kl Horsens-Hatting kl (1) Hatting- Horsens kl (2) Horsens-Hatting kl (2) Hatting- Horsens kl (0) Horsens-Hatting kl (0) Hatting- Horsens kl (0) Tomkørsel Horsens-Hatting Hatting- Horsens kl (0) Horsens-Hatting kl (3) Tomkørsel Horsens-Hatting Lø: 71 min- 61 timer/år Sø: 232 min- 201 timer/år kr./år Ovenstående betyder, at Hatting og Korning ingen aften betjening får. Horsens-Hatting kl (1) Hatting- Horsens kl (1) Ovenstående betyder, at Hatting og Korning ingen aften betjening får samt et spring i betjeningen sidste på eftermiddagen (set i forhold til rute 117) Horsens-Hatting kl (0) Hatting- Horsens kl (2) Horsens-Vejle kl (3) Vejle-Horsens kl (5) Horsens-Vejle kl (4) Vejle-Horsens kl (1) Horsens-Hatting kl (0) Hatting- Horsens kl (0) Ovenstående betyder en noget skrabet søndagsbetjening, da kun to dobbeltture bibeholdes. Der er et stort spring mellem afgangene (morgen/formiddag kontra tidlig aften), hvilket betyder, at tager man af sted på første tur, så kan man først komme retur meget senere. Øjensynlig er der ikke det store behov for de mellemliggende afgange Ingen kørsel Ingen kørsel Hele søndagskørslen kan nedlægges: Horsens-Tørring kl (5) Tørring-Horsens kl (4) Sø: 288 min- 250 timer/år kr./år

8 Horsens-Tørring kl (7) Tørring-Horsens kl (0) Horsens-Tørring kl (2) Tørring-Horsens kl (1) Ovenstående betyder, at der ikke er nogen betjening mellem Tørring og Horsens om søndagen. Der kan dog vise sig at være et problem for Flemming Efterskole (specielt søndag), men det vises ikke af de tal vi har pt. Det bør undersøges nærmere Afg. Hornsyld-Vejle kl er tynd og hænger vognløbsmæssigt sammen med rute 219 se nedenfor. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Juelsminde-Vejle kl (2) Vejle-Juelsminde kl (8) Af de 8 er de 2 internt rejsende i Vejle med andre muligheder. Betyder dog, at man ikke kan møde på arbejde i Vejle i butikker til kl. 9/10, men øjensynligt et lille behov ifølge tællinger Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Juelsminde-Vejle kl (3) Vejle-Juelsminde kl (2) Betyder, at den sidste afgang fra Juelsminde til Vejle om søndagen bliver kl Tynde ture allerede fjernet K08 Tynde ture allerede fjernet K08 Tynde ture allerede fjernet K Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Hele lørdagskørslen kunne nedlægges: De to føste afgange er tynde og kan nedlægges: Vejle-Hornsyld kl (2) Hornsyld-Vejle kl (3) Vejle-Hornsyld kl (6) Hornsyld-Vejle kl (5) Vejle-Hornsyld kl (1) Hornsyld-Vejle kl (6) Vejle-Hornsyld kl (5) Hornsyld-Vejle kl (5) Vejle-Hornsyld kl (7) Vejle-Hornsyld kl (2) Hornsyld-Vejle kl (3) Vejle-Hornsyld kl (3) Hornsyld-Vejle kl (0) Lø: 62 min- 54 timer/år Sø: 62 min- 54 timer/år kr./år Hv: 216 min-900 timer/år Lø: 129 min- 112 timer/år Sø: 86 min- 75 timer/år kr./år

9 Vejle-Hornsyld kl (6) Hornsyld-Vejle kl (4) Vejle-Hornsyld kl (6) Hornsyld-Vejle kl (4) Vejle-Hornsyld kl (7) Hornsyld-Vejle kl (4) Rute 205 De få tilbageblevne afgange betyder, at der kun er formiddags- og eftermiddagsbetjening tilbage. Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder, men Hornsyld og Hornum har ikke andre muligheder. Dog kan passagerer fra Hornsyld tage via Horsens til Vejle, men regnes ikke for et reelt alternativ. 312 Der er egentlig masse af passagerer på ruten, men som tidligere nævnt har størstedelen af passagererne andre busmuligheder. Dog vil der muligvis være behov for dublering, hvis den nedlægges, men efter bybusbetjeningen i Gjessø er det nok lige på grænset til, at det ikke vil være nødvendigt. Herudover fungerer ruten som dublering på Silkeborg bybusser til gymnasiet (stort behov) 502 Der er ikke dobbeltture under 10, men efter ændret skolerutestruktur i Brædstrup-området vil nye tal muligvis vise et andet billede. Vil afvente tællingen 2008 Hornsyld-Vejle kl (6) Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder. Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder, men Hornsyld og Hornum har ikke andre muligheder. Dog kan passagerer fra Hornsyld tage via Horsens til Vejle, men regnes ikke for et reelt alternativ. Ingen kørsel Ingen kørsel Teletaxi Teletaxi De to sene aftenafgange er nødvendig for Bråskov efterskole: Vejle-Hornsyld kl (19) Vejle-Hornsyld kl (51) Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder. Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder, men Hornsyld og Hornum har ikke andre muligheder. Dog kan passagerer fra Hornsyld tage via Horsens til Vejle, men regnes ikke for et reelt alternativ. Ovenstående betyder dog en lidt underlig køreplan, hvor kun 2 sene søndags dobbeltture er tilbage. 508 Ingen kørsel 509 Følgende ture er tynde og kan Ingen kørsel Ingen kørsel Sk: 85 min- 283 nedlægges: timer/år Ejstrupholm-Nr.Sn kl (4) kr./år

10 Nr. Sn- Ejstrupholm kl (4) Ejstrupholm-Nr.Sn kl (6) Nr. Sn- Ejstrupholm kl (2) 513 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Tørring-Vejle kl (2) Vejle-Tørring kl (4) Tørring-Vejle kl (5) Vejle-Tørring kl (1) Ingen kørsel Ingen kørsel Sk: 51 min- 170 timer/år Isk: 29 min 24 timer/år kr./år Følgende ture kan også nedlægges på ikke-skoledage: Tørring-Vejle kl Vejle-Tørring kl Ovenstående betyder, at de to sidste omgange på ruten fjernes. Hermed bliver den sidste (og eneste) afgang fra Tørring gymnasium kl Har betydning for passagerer til Grejs. Mellem Tørring og Grejs er der øvrige forbindelser med rute Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Åle-Tørring kl (3) Brædstrup-Åle kl (0) NB! Køres af Sydtrafik I alt Midttrafik Syd Ingen kørsel Ingen kørsel Sk: 27 min- 90 timer/år kr./år kr./år

11 Midttrafik ØST Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr/t 109 Sidste dobbelttur søndag slettes: 8 kunder. (rute 107) Det ser ud til at aftenkørslen på rute 117, er MEGET tynd. Men jeg har desværre nogle datafejl, som gør det umuligt at se præcist. Med forbehold (afventer oktobertælling) bør de sidste to dobbeltture kunne slettes. Rute tog kan i stedet benyttes for de fleste. Første dobbelttur kan slettes: 5 kunder. (118/tog) Første dobbelttur kan slettes: 7 kunder. Sidste dobbelttur kan slettes: 7 kunder. (118/tog) = Første dobbelttur ml. Grenå-Rønde slettes: 5 kunder Sidste dobbelttur kan slettes: 7 kunder Sidste tur Randers-Grenå og Grenå- Randers slettes: kunder. Aftenture justeres Lidt tynde ture: se 221 Lidt tynde ture: se Sidste kørsel Voldum-Hornslet-Voldum slettes: anslået ca. 5 kunder. Weekend kørsel (3 dobbeltture lø) slettes: ca. 25 kunder lø. MANGE vil kunne benytte 217 Weekend kørsel (3 dobbeltture sø) slettes: ca. 25 kunder sø. MANGE vil kunne benytte = Første og sidste tur ml. Hammel og Silkeborg og retur slettes: 3 kunder Sidste dobbelttur kan slettes: 7 kunder. Sidste tur Randers-Hobro SKAL via Nørbæk! Der er en række tynde ture på rute 235, men ruten blev ændret i 2007 og måske skal disse ændringer have lov til at virke. Endvidere er der en række muligheder for at lave GRUNDLÆGGENDE forbedringer på ruten f.eks. flere gennemgående ture Mariager-Randers (og lade Randers Første tur Mariager-Randers, Randers Mariager slettes: 8 kunder. Første tur Mariager-Randers, Randers Mariager og Sidste tur Mariager-Randers, Randers- Mariager slettes: 5+10 kunder =

12 Kommune overtage Spentrup- Randers). Det vil være dumt, at lave ændringer nu, som skræmmer kunder væk. 237 Der er en række tynde ture midt på dagen, som finansierings- og køreplanmæssigt hænger sammen med rute 238 (Randers Kommune vil IKKE spare på 238 derfor kan 237 ikke umiddelbart ændres/reduceres). Sidste dobbelttur kan dog nedlægges: 7 kunder Første dobbelttur kan slettes: 9 kunder. (918/235) Sidste dobbelttur kan slettes: 6 kunder. (918/235) = Sidste dobbelttur slettes: 4 kunder Sidste 3 dobbeltture er tynde. Der foreslås, at de to sidste dobbeltture slettes: I alt 15 kunder 5 dobbeltture ændres til 3 dobbeltture: I alt 35 kunder dobbeltture ændres til 3 dobbeltture: I alt 40 kunder 352 Der skal ses nærmere på aftenturene Weekend kørsel ændres (skal der kan formentlig spares én dobbelttur analyseres i forhold til Djurs Grenå-Ryom-Grenå Sommerland) Ruten har ca. 35 kunder Det vil gå ud over ca. 10 kunder lø. I alt Midttrafik Øst 6 dobbeltture ændres til 3 dobbeltture: I alt 35 kunder = dobbeltture ændres til 3 dobbeltture: I alt 33 kunder Weekend kørsel ændres (skal analyseres i forhold til Djurs Sommerland) Ruten har ca. 30 kunder sø. Ma-fre bør der kunne spares ca I weekenden bør der kunne spares ca kr./år Midttrafik MIDT Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr/t 45 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Ruten betjenes ikke lørdage Ruten betjenes ikke søn- og helligdage Hv: 46 min-194 timer/år Skive - Sjørup kl (1) Sjørup - Skive kl (2) kr./år Første ankomst fra Sjørup til Skive

13 bliver Rute 13, Herning Skive har ankomst Skive kl Bussen kører dog Vridsted Fly Skive. Der er kun talt på tre dage i Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Der er kun talt én lørdag Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Der er kun talt én søndag Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Sø: 114 min- 85 timer/år kr./år. Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Tur 5104 (kl. 17:10) 4 pass. Tur 5204 (kl. 19:40) 7 pass. Tur 5105 (kl. 21:05) 4 pass. Tur 5205 (kl. 22:04) 2 pass. Strækningen betjenes yderligere af tog med timedrift og med X-bus kl. 18:47 og 20:47 fra Skive til Viborg Sløjfes alle 4 afgange bliver besparelsen det dobbelte. Forslag: Disse ture foreslås samlet til én dobbelttur med afg. Fra Skive ved 20 tiden og retur fra Viborg ved 21 tiden. 51 Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Tyndt belagte ture er tidligere fjernet 53 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Mangler tællinger på mange afgange Mangler tællinger på mange afgange Ilskov - Karup kl (1) Karup - Ilskov kl (1) Hverdage: min = 166 timer kr./år Der er ingen passagerer mellem Ilskov og Karup på disse ture. Herning - Karup kl (3)

14 Karup Herning kl (0) Dobbelttur natten efter fredage Følgende ture er tynde: Bjerringbro Viborg kl (3) Viborg Bjerringbro kl (2) Ingen kørsel. Turen fra Hammel kl kører kun til Bjerringbro og returkørslen slettes. Der er ingen alternativer til de kunder der ikke betjenes. 77 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Hele dagen: Der er på en hel lørdag (tælledagen) 48 passagerer i løbet af 7 timers kørsel. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Hverdage 78 min. = 325 timer pr. år. Lø = 424 min. = 353 timer Kr./år Lø: 150 min- 126 timer/år 59 Den sidste tur fra Aalestrup til Viborg er meget tynd, men nedlægges ikke. Grunden til dette er, at turen tilbage fra Viborg til Aalestrup kl har flere passagerer med. Køreplanen er ændret siden sidste passagertælling i Omtalte tur er netop senerelagt, så flere passagerer kan nå afgangen, når arrangementer slutter omkring kl. 22 i Viborg. Hele lørdags kørslen. Der har været i alt 14 passagerer på tælledagen og der er udført 2 timers rutekørsel. (2 dobbelt ture) Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Aalestrup-Viborg kl (2) Viborg-Aalestrup kl (6) Følgende ture er tynde og kan slåes sammen til 1 dobbelttur, så forretningsfolk har mulighed for at komme hjem fra Viborg: Der er en dobbelt tur på søndage aften. Lavet til Levring ungdomsskole. Ingen kørsel i tælling 2006, afventer 2008 tælling. Er ikke med i oversigten til højre. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Aalestrup-Viborg kl (2) Viborg-Aalestrup kl (4) Aalestrup-Viborg kl (3) Viborg-Aalestrup kl (4) kr./år Lø_ 180 min 150 timer/år Sø 180 min 180 timer/år kr/år Aalestrup-Viborg kl (3) Viborg-Aalestrup kl (6) Aalestrup-Viborg kl (6) Viborg-Aalestrup kl (3)

15 61 Følgende ture er tynde og kan nedlægges mandag-torsdag incl., men bibeholdes fredag: Randers-Viborg kl (3-4)(fr 10) Viborg-Randers kl (2-3)(fr 5) Kører ikke Kører ikke Hv 152 min 502 timer/år kr/år Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Kører ikke Kører ikke Hv. 67 min 257 tim/år Tomkørsel: Viborg-Bjerregrav Bjerregrav-Viborg kl (0) kr/år Der tages forbehold for nedlæggelse af denne tur for at afvente ny passagertælling i oktober Klejtrup-Bjerregrav skole kl (3-6) Kører kun skoledage (ca kr/år) 66 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Skals-Møldrup kl (1-5) Kører ikke Kører ikke Hv. 20 min 83 tim/år kr/år I alt Midttrafik Midt kr./år

16 Midttrafik VEST Rute Ma-fr ( ) antal pr. tur i gennemsnit 11 Følgende ture er tynde: Brande-Herning kl (7) Herning-Brande kl (2 Karstoft-Herning kl (6) Brande-Herning kl (8) *) Herning-Brande kl (4) Skolefridage: Herning-Karstoft kl (4) Karstoft-Herning kl (2) Herning-Brande kl (3) Brande-Herning kl (3) Lø Sø Økonomi 400 kr/t 806 timer kr. Gennemrejsende Herning-Brande kan benytte tog *) om fredagen er der 14. Ellers 4 og 6 14 Kørsel på skolefridage er tyndt: Afgange fra Videbæk kl.: 6.35 (4), 8.40 (4), (?), (6) og (2) Afgange fra Herning kl (2), (4), (?), (4) og (4) Gennemrejsende Herning- Videbæk/Barde kan benytte rute 15. Kun 3-5 passagerer til/fra Tanderupkær/Fjelstervang/Rimmerhus. 19 Følgende ture er tynde på skolefridage: Brande-Herning kl (6) Herning-Brande kl (2) 139 timer kr. 76 timer kr. Herefter kun behov for at der skal 2 busser i gang på skolefridage.

17 21 Følgende ture er tynde: Holstebro-Sørvad kl (4) Vildbjerg-Holstebro kl (3) Holstebro-Vildbjerg kl (3) Vildbjerg-Holstebro kl (0) 23 Følgende ture er tynde: Holstebro-Struer kl (1) Struer-Holstebro kl (3) 26 Følgende ture er tynde: Spjald-Skjern kl (0) Skjern-Spjald kl (3) 29 Følgende ture er tynde: Feldborg-Holstebro kl (4) Holstebro-Feldborg kl (2) 56 Kørsel på skolefridage er tyndt: Afgange fra Ringkøbing kl (6) og (8) Afgange fra Skjern kl (1) og (0) 58 Kørsel mellem Hvide Sande og Nr. Nebel tyndt på skolefridage og i weekender. Reduktion i kørslen kræver omlægning af vognløb og evt. busstationering. 77 Følgende ture er tynde: Herning-Bording-(Pårup) kl. 9.10, 9.30 og (6) (Pårup)-Bording-Herning kl. 9.10, og (12) Bording-Herning kl (3) Herning-Bording kl (5) 333 timer kr. 216 timer kr. 198 timer kr. 266 timer kr. 22 timer kr. 500 timer kr. Tre ture om formiddagen hver vej kan lægges sammen til 2 ture hver vej. Passagertallene svinger noget fra dag til dag og fra tur til tur. Der kører også tog på strækningen

18 Herning-Ikast-Bording. Sidste afgang fra Herning er kl I alt Midttrafik Vest kr./år Samlet besparelsespotentiale for hele regionen er på ca.: kr./år

19 Status for planlægningen af fremtidens regionale rutenet i Region Midtjylland Fagligt Forum den 2. oktober 2008

20 Det regionale rutenet som Region Midtjylland overtog pr

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges:

Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland. Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr./t 104 105 Juelsminde-Horsens kl. 21.55 (3) Horsens-Juelsminde kl. 22.53

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog fremsender hermed forslag til projektkatalog for i høring hos kommuner og Region.

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd

TRAFIKPLAN FOR REgION MIdTjyLLANd TRAFIKPLAN FOR region midtjylland Den regionale trafikplan herunder X bus og privatbaner Visioner og principper for det regionale rutenet Den regionale udviklingsplan sammenfatter Regionsrådets visioner

Læs mere

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening

Ruteforløb Bemærkninger Skøn for udgift til minimumsbetjening Forslag til udvidet ansvar til Region Midtjylland for kørsel med elever til ungdomsuddannelserne. Juni 2010 På baggrund af kommunernes, KKR s, uddannelsesinstitutioners m.fl. bemærkninger til trafikstyregruppens

Læs mere

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik.

Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for Midttrafik. Bilag 2: Behovsstyret kørsel Den behovsstyrede kørsel omfatter telekørsel, den individuelle handicapkørsel (lovpligtige), Midttur og kan-kørsel for. Telekørsel Telekørslen er en del af den offentlige servicetrafik

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar Rute 200 Skanderborg-Aarhus-Hinnerup/Hammel Høringsforslag I forbindelse med Trafikplan Aarhus 2017, som skal træde i kraft når letbanen kører næste år, foreslås afgangene på

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Referat fra Fagligt Forum den 20. august 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst samt økonomi Velkomst ved Jens Erik Sørensen Den nedsatte tekniske referencegruppe er blevet bedt

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 20. februar 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 20. februar 2008 Punkt nr. 32 TEKNIK OG MILJØ Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 14. august 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 14. august 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. august 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 14. august 2008 Hotel Scandic,

Læs mere

Flere tilfredse og loyale kunder

Flere tilfredse og loyale kunder Flere tilfredse og loyale kunder Stabil drift 99,9 % af turene. Kundetilfredsheden er ikke målt generelt i 2010, men det tyder på, at den fortsat er høj: 74 mio. rejsende i bustrafikken gav 2.874 kundehenvendelser

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 14-11-2014 06.31.00 1-00-3-10 Per Elbæk pel@midttrafik.dk 87 40 83 28 Referat fra Fagligt Forum Mødetids punkt Sted Mødedel tagere Afbud Dagsorden 29. oktober

Læs mere

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet

Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. januar 2011 1-21-3-09 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 8740 8205 Revideret budget 2011 for handicapkørsel, KAN-kørsel samt Trafikselskabet Bestyrelsen for

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. maj 2008 1-00-3-08 Danni Giørtz-Jørgensen dgj@midttrafik.dk 87 40 82 04 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Midttrafik Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23.

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic, Silkeborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. juni 2009 1-00-4-09 Henrik Ekstrøm Jørgensen hej@midttrafik.dk 87 40 82 00 Referat af møde i Fagligt Forum den 11. juni 2009 Hotel Scandic,

Læs mere

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr.

Siden sidst. Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Siden sidst Økonomi Positivt regnskabsresultat 2009 Mindreforbrug på bustrafik 23 mio. kr. Mindreforbrug på administration 1,5 mio. kr. Stigende indtægter i 2010 6% i forhold til 2009 Aftale om Cross border

Læs mere

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene.

Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Servicemål for kollektiv trafik 1. Nuværende servicemål regional kørsel Vejle Amts Trafikselskab (VAT) har udarbejdet servicemål for betjening af bysamfundene. Ved optælling af antal ture lægges følgende

Læs mere

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område

Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Spørgsmål i forbindelse med køreplanskiftet 2011 i Sydtrafiks område Baggrund Sydtrafik udarbejdede i 2009 sin første trafikplan (8-siders resumé vedlagt som bilag). Trafikplanen bygger i væsentlig grad

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr.

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 10. juni Punkt nr. Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 10. juni 2008 Punkt nr. 15 Skitse til det regionale rutenet - fra 2010/2011 Signaturforklaring: Regionale

Læs mere

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr.

Region Midtjylland. Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008. Punkt nr. Region Midtjylland Gennemførelse af ændringer i det regionale rutenet Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. marts 2008 Punkt nr. 17 Udskrift af protokol Dagsorden til mødet i Regionsrådet den 20. februar

Læs mere

Information til chauffører og salgssteder

Information til chauffører og salgssteder I dette nummer: For chauffører i ØST Beklagelse vedr. billetautomater i Århus side 1 Passagertælling i bybusserne i Århus side 2 For alle chauffører Læs Midttrafiks nyhedsbreve side 1 Kvittering og farve

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013

Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 11. december 2013 [journalnr.] Per Elbæk pel@midttrafik.dk 8740 8328 Referat fra Fagligt Forum 09. december 2013 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Mandag

Læs mere

Rute 11 Herning Arnborg - Brande

Rute 11 Herning Arnborg - Brande Rute 11 Herning Arnborg - Brande Der indsættes en ny X busrute 911 på strækningen Herning-Brande-Billund. Følgende afgange fra Herning på rute 11 ændres: Kl. 8.30 ændres til 9.40. Kl. 13.40 kører kun til

Læs mere

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik.

De foreslåede ændringer kan gennemføres inden for driftsbudgettet til kollektiv trafik. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-15 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 22.2.2016 Indstillingsnotat Kollektiv trafik køreplanperiode K2016-17 Udvalget skal tage stilling til foreslåede ændringer i Midttrafiks

Læs mere

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande

Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Ruterne 11 Herning-Arnborg-Brande og 19 Herning Hammerum-Brande Rute 11: Antallet af ture reduceres fra 9 til 3. Ruten betjener fremover strækningen Herning-Arnborg- Skarrild-Karstoft med 1 tur om tur

Læs mere

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr.

Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. Velkommen til Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 Møde i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 / side nr. 1 Et godt regnskab Samlede udgifter til busdrift: 1.397,3 mio. kr. Samlede

Læs mere

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011

WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER. Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk DECEMBER 2011 WORKSHOP AVISEN WORKSHOP AVISEN DECEMBER 2011 KOLLEKTIV TRAFIK I TYNDT BEFOLKEDE OMRÅDER Mange klare idéer på en tåget dag i videbæk Deltagerne på Midttrafiks workshop 21. november 2011 mødte op med mange

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Forbikørsler; 1. kvartal 2009

Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Højbjerg d. 19. maj 2009 /mic Forbikørsler; 1. kvartal 2009 Nedenfor følger en oversigt over klager over forbikørsler i 1. kvartal 2009. Oversigten er fordelt på rutetype og rutenr. Klager over udgåede

Læs mere

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008

Projekt 21 - Gennemgang af det regionale rutenet og besparelser på regionale rutenet fra 2008 Region Midtjylland Regional Udvikling Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 7. november 2007 1-30-75-24-07 Rikke Strandgaard rss@midttrafik.dk 87 40 82 57 Projekt 21 - Gennemgang af det regionale

Læs mere

Referat fra Fagligt forum 13.05.2014

Referat fra Fagligt forum 13.05.2014 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 21. maj 2014 [journalnr.] [sagsbehandler] [mail] [telefonnummer] Referat fra Fagligt forum 13.05.2014 Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere [Den 13.05.2014 kl. 9.30

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet

Bilag. Region Midtjylland. Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Region Midtjylland Valg af indtægtsfordelingsmodel i Trafikselskabet Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 13. september 2006 Punkt nr. 14 Bilag til valg af indtægtsfordelingsmodel. Indhold

Læs mere

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune.

Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Notatark Sagsnr. 13.05.22-P00-1-14 Sagsbehandler Lars Oksbjerre 12.2.2015 Indstillingsnotat Forslag til køreplan 2015-16 for buskørslen i Hedensted Kommune. Beslutningstema Udvalget for Fritid & Fællesskab

Læs mere

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE

20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE 20-10-2015 DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE DEN SAMLEDE REJSE 3 DEN SAMLEDE REJSE 4 5 DEN SAMLEDE REJSE, TEST DATA Test på data I Ringkøbing Skjern kommune 2 test, 1 med få skiftesteder, 1 mange skift.

Læs mere

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet

Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet April 2010 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet - april 2010 1 Trafikstyregruppens forslag til kollektivt rutenet Indhold Indledning og

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej Horsens Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 9. maj 2014 kl. 13.00 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Beretning

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 17. juni 2008 i Limfjordsstuen, Regionshuset, Viborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 17. juni 2008 i Limfjordsstuen, Regionshuset, Viborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 20. juni 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 17. juni 2008 i Limfjordsstuen,

Læs mere

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel

UDFORDRINGER ØKONOMI. Regional Udviklin g i alt. Tilskud til kollektiv trafik. Kollektiv trafiks andel UDFORDRINGER ØKONOMI Region Midtjylland ønsker at fastholde en maksimal ramme på ca 51 % af Regional Udviklings budget Øgede udgifter bus-tog samarbejde (flere passagerer i tog) Øgede omkostninger rejsekort

Læs mere

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE

NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE NØGLETAL - FAVRSKOV KOMMUNE Areal (km2) 540 Befolkning 46.894 Kommunens andel af regionens befolkning 3,7 Befolkningstæthed 86 Andel af 0 15 årige 23,6 Andel af 15 24 årige 8,9 Andel af 25 64 årige 8,9

Læs mere

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED

KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED KOLLEKTIV TRAFIK I LYSTRUP, ELEV OG ELSTED 17. marts 2015 SAMSPIL MELLEM MIDTTRAFIK, AARHUS KOMMUNE OG REGION MIDTJYLLAND Aarhus kommune bestemmer serviceniveau og finansierer bybuskørsel og har indtil

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 26. juni 2006 Punkt nr. 4 Bilag 1 Budget for særlige somkostninger vedr. handicapkørsel Underudvalget vedr. forberedelse

Læs mere

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer

Bilag A Trafikstyregruppens forslag Sammenfatning af ruteændringer 11 Herning Arnborg Brande Mulighed for indsættelse af X busrute med 2 dobbeltture Herning Billund undersøges. n fortsætter som kommunalt finansieret rute. Region Midtjylland finansierer minimumsbetjening

Læs mere

Fortsat god og stabil drift

Fortsat god og stabil drift Fortsat god og stabil drift Busserne kører til tiden og få klager Fortsat fremgang i indtægterne: 2% over i forhold til 10 (hvor der var 10 % fremgang) Fly Highog God tur skal løfte servicen -fokus fra

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2009 Samtlige kommuner i Dato 26. juni 2008 Journalnummer -30-75--23-07 Kontaktperson Henning Nielsen Høring om projektkatalog 2009 fremsender hermed forslag til projektkatalog for 2009 i høring hos kommuner

Læs mere

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008

Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Bilag 4: Nøgletal for bustransport 2008 Version 5. januar 2009 Indholdsfortegnelse 1 Befolkning og pendling... 2 Tabel 1.1. Indbyggere og befolkningstæthed. 2008...2 Tabel 1.2. Befolkningsfremskrivning

Læs mere

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet

Til Kontaktudvalget. Supplerende materiale til business case om rejsekortet Til Kontaktudvalget Supplerende materiale til business case om rejsekortet Med henvisning til Business case rejsekort som reinvesteringsprojekt i Midttrafik, januar 2013, som er udsendt til behandling

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum 4. marts 2013

Referat fra Fagligt Forum 4. marts 2013 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 0-0-0-00--0 PEL pel@midttrafik.dk 870 88 Referat fra Fagligt Forum. marts 0 Mødetidspunkt Mandag den 0. marts 0 kl. 09.00.00 Sted Mødedeltagere Scandic, Silkeborg

Læs mere

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik.

Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes. Information. Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230. pris er20 13. midttrafik. Information Priser Gyldig fra 20. januar 2013 til ny prisliste udsendes Midttrafik Kundecenter Telefon 70 210 230 pris er20 13 midttrafik.dk Indhold Side Priser Øst, Syd og Midt 3 Favrskov Hedensted Horsens

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2

Region Midtjylland. Forslag til ændringer i det regionale rutenet. Bilag. til Regionsrådets møde den 18. juni Punkt nr. 2 Region Midtjylland Forslag til ændringer i det regionale rutenet Bilag til Regionsrådets møde den 18. juni 2008 Punkt nr. 2 Rute Rutenavn Anslået regional besparelse Bemærkninger 2. juni 2008 Oversigt

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel

Bilag. Region Midtjylland. 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Region Midtjylland 2. udkast til driftsbudget 2007 for handicapkørsel Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabets møde 26. september 2006 Punkt nr. 4 Notat: Fordeling af indtægter på kommuner

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 20. juni 2008 kl. 9.30 Videbæk Rådhus, Mødelokale 1, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 20. juni 2008 kl. 9.30 Videbæk Rådhus, Mødelokale 1, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk Århus, 13. juni 2008 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 20. juni 2008 kl. 9.30 Videbæk Rådhus, Mødelokale 1, Dyrvigsvej 9, 6920 Videbæk Vedr. punkt nr. 4 Århus, 13.

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 13. april 2012 1-00-3-10 Peter Lundtofte plu@midttrafik.dk 8740 8207 Referat fra Fagligt Forum Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Referat 11. april 2012

Læs mere

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé

Trafikplan. Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan 2009-2012 For kollektiv trafik i Sydtrafiks område Et resumé Trafikplan Bedre korrespondancer Flere afgange med faste minuttal Direkte ruteforløb Bedre betjening af Billund Lufthavn Kortere

Læs mere

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1)

Høringsblad. 2) Ønske om afg. hhv. kl. 10 og kl. 11 fra Østbirk til Horsens. (1) 112 Horsens - Østbirk - Voerladegård Afg. kl. 13.50 fra Horsens på hverdage ændres til 13.57, for at opnå forbindelse fra bybuslinje 5. Afg. kl. 10.00 fra Vestbirk på lørdage ændres til kl. 9.55. Der er

Læs mere

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010

Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland. Høring om projektkatalog 2010 Samtlige kommuner i Region Midtjylland Region Midtjylland Dato 12. maj 2009 Journalnummer 1-30-75-1-23-07 Kontaktperson Poul Masud Høring om projektkatalog 2010 Midttrafik fremsender hermed forslag til

Læs mere

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009

Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning. Region Syddanmark, 29. januar 2009 Principper for kollektiv bustrafik af regional betydning Region Syddanmark, 29. januar 2009 BAGGRUNDEN FOR REGIONSRÅDETS PRINCIPPER Regionen skal sikre kollektiv trafik af regional betydning og kommunerne

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 10

Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 10 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. generelle sagers møde den 8. juni 2006 Punkt nr. 10 Det regionale rutenet i Region Midtjylland 1. januar 2007 Målsætninger Ruter og ruteøkonomi Væsentlige

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: Bemærkninger

Læs mere

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern

1. Selskabets navn er Midttrafik. Stk. 2. Selskabets hjemsted er i Århus Kommune, og selskabet har en afdeling i Videbæk i Ringkøbing-Skjern VEDTÆGTER FOR TRAFIKSELSKABET I REGION MIDTJYLLAND Godkendt af Midttrafiks repræsentantskab 5. januar 2007 Godkendt af Trafikstyrelsen 5. september 2007 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-6-09 Dato: 07.05.09 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 14. maj 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Peter

Læs mere

Referat af møde i Fagligt Forum den 6. maj 2008 i Limfjordsstuen, Regionshuset, Viborg

Referat af møde i Fagligt Forum den 6. maj 2008 i Limfjordsstuen, Regionshuset, Viborg Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 15. maj 2008 1-00-1-08 Annemarie Elverum ael@midttrafik.dk 87 40 82 05 Referat af møde i Fagligt Forum den 6. maj 2008 i Limfjordsstuen, Regionshuset,

Læs mere

Referat fra Fagligt Forum

Referat fra Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. september 2012 1-00-3-10 Peter Lundtofte plu@midttrafik.dk 8740 8207 Referat fra Fagligt Forum Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Dagsorden Referat 4. september

Læs mere

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223

U D K A S T. Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 U D K A S T Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 1. september 2010 1-01-77-1-10 Jytte Groth jgr@midttrafik.dk 8740 8223 Referat fra HMU-mødet den 31. august 2010. Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere

Læs mere

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016

VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 VEDTÆGT FOR TRAFIKSELSKABET MIDTTRAFIK gældende fra 1. januar 2016 Præambel Region Midtjylland etablerer med virkning fra 1. januar 2007 et trafikselskab, der dækker Aarhus Kommunes, Silkeborg Kommunes,

Læs mere

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg

Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg FynBus 11. juli 2014 PLAN SAZ/SJ Notat Betjening af Åbyskov med bybussystemet i Svendborg Baggrund FynBus har den 1. juli modtaget Notat vedr. muligheder for justeringer i den kollektive (Åbyskov og Troense).

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 26. april 2010 1-15-0-75-3-10 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 23. april 2010 Midttrafik

Læs mere

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune

Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Nordjyllands Trafikselskab 27. august 2007/OS Aftale vedr. koordinering af offentlig servicetrafik og skolekørsel i Brønderslev kommune Aftalen indgås mellem Brønderslev Kommune og NT og omfatter analyse

Læs mere

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU

G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Midttrafiks høring 2015, rute 352 og bybusrute 2 13.05.00.G00 15/900 Åben sag Sagsgang: MTU Sagsfremstilling Midttrafik har haft køreplanerne, som træder i kraft 28. juni 2015 i høring. Høringen er afviklet

Læs mere

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Hedensted Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks kollektive trafikplan samt effektiviseringsplan for det regionale busrutenet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Midttrafiks kollektive trafikplan samt effektiviseringsplan for det regionale busrutenet. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 5. august 2008 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Midttrafiks kollektive trafikplan samt effektiviseringsplan for det regionale

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg

Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Århus, den 16. marts 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag den 23. marts 2007 kl. 10.00 Parolesalen, Viborg Kaserne, Rødevej 3, 8800 Viborg Vedr. punkt nr. 1 Dato Journalnr

Læs mere

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016

FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN November 2016 FAGLIGT FORUM TRAFIKPLAN 2017 02. November 2016 Trafikplanen i lov om trafikselskaber Indhold af trafikplanen efter lovændring i 2015 9.Trafikselskabet udarbejder med udgangspunkt i den statslige trafikplan

Læs mere

Behandling af høringssvar

Behandling af høringssvar Behandling af høringssvar 100 Odder-Aarhus-Hornslet Høringsforslag Afledt af Trafikplan Aarhus 2017, hvor Letbanen blandt andet vil betjene flere af de større byer langs rute 100 mellem Odder-Aarhus og

Læs mere

Region Midtjylland: Per T. Holm, Hanne-Marie Sieg Sørensen, Jens Peter Petersen, Claus Meldgaard og Peter Hermansen

Region Midtjylland: Per T. Holm, Hanne-Marie Sieg Sørensen, Jens Peter Petersen, Claus Meldgaard og Peter Hermansen Deltagerliste Fagligt Forum 12. januar 2010 kl. 10.00 hos Scandic Fremmødte deltagere med markeret med FED. Favrskov Kommune: Connie Mosbæk Mikkelsen og Mette V. Gram Hedensted Kommune: Lars Storm og Dianna

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 16. november 2009 1-15-0-75-1-09 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere 12. november

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 28. oktober 2008 1-15-0-75-1-08 Lone Winther Jensen lwj@midttrafik.dk 87 40 82 21 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted Mødetidspunkt Mødedeltagere Afbud

Læs mere

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring

Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Horsens Kommune ato agsbehandler e-mail Telefon 20. februar 2015 Rikke Rasmussen rr@midttrafik.dk 8740 8248 Omlægning af rute 112 vurdering efter høring Midttrafik har i samarbejde med Horsens kommune,

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 30. oktober 2015 kl. 09.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Budget 2016 2 3 Godkendelse

Læs mere

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Horsens Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side : Kort : Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og : Ruteoversigt for

Læs mere

Giv os din mening om de kommende køreplaner

Giv os din mening om de kommende køreplaner 11. januar 2012 Pressemeddelelse Giv os din mening om de kommende køreplaner Midttrafik vil gerne høre kundernes mening om forslagene til nye køreplaner og ruteføringer for busruter og bybuslinjer, som

Læs mere

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk

Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Trafikplan for Region Sjælland Henrik Kaalund Regional udvikling Region Sjælland www.regionsjaelland.dk Regionens trafikopgaver: Movia: Bestilling af 3 typer af opgaver: Regional Bustrafik Lokalbanekørsel

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 21. maj 2010 kl. 09:30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Bestyrelsesformandens beretning

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 9 - JULI 2011 Årsberetning 2010: Stabil drift og økonomisk fremgang 2 Nye bybusnet i Aarhus, Silkeborg og Horsens 2 Kunderne kårer Midttrafiks bedste rute og chauffører

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2017-2026 18. maj 2016 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2017-2026 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for offentlig

Læs mere

07. november 2017 MOBILITET. 07. november

07. november 2017 MOBILITET. 07. november MOBILITET 07. november 2017 Et overblik over tilgange Midttrafik produkter * Flextur * Flexbus (teletaxa) * Plus tur (på vej) Knudepunkter Hovednet Øvrige mobilitets produkter * Cykler * Dele biler * Dele

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 13. april 2007 Bilag til dagsorden til mødet i Repreæsentantskabet for Midttrafik fredag den 20. april 2007 kl. 10.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 3 Dato Journalnr Sagsbehandler

Læs mere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere

Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere Flextrafik som kollektiv trafik de åbne brugere 1. Midttrafiks strategiplan 2. Sådan virker samordnet kørsel 3. Midttrafiks flextrafik 4. Den åbne kørsel: Midttur og teletaxakørsel 5. Det mener kunderne

Læs mere

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3

Pkt. Tekst Side. 1 Valg af dirigent 1. 2 Bestyrelsesformandens beretning for Opfølgning på Midttrafiks byrdefordelingsmodel 3 Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 27. april 2012 kl. 13.30 Lokale 12, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Scandinavian Congress Center Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Bestillerundersøgelse

Bestillerundersøgelse Bestillerundersøgelse Tilfredshedsundersøgelse blandt bestillere af buskørsel og handicapkørsel hos Midttrafik Oktober 2009 DMA/Research A/S 1 Indhold Om undersøgelsen... 3 Resultater... 4 Tabel 1 Økonomi

Læs mere

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland.

Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Kommunernes og regionens fælles vision og principper for den kollektive trafik i Syd og Sønderjylland. Gennem de sidste år er der sket store omlægninger af den kommunale og regionale bustrafik i Syd og

Læs mere

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2

nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 nyhedsbrev Kommuner og region // nr. 12 - december 2012 Filmen om Bussen vinder internationale priser 2 Fly High II starter snart 2 Aarhus Nærbane: Togfusion fejret med gratis kørsel 2 Nyt udbud af Flexkørsel/Nye

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI.

Indholdsfortegnelse. Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune. Faaborg-Midtfyn Kommune. Notat fra FynBus/COWI. Faaborg-Midtfyn Kommune Oplæg til kollektiv trafikplan i Faaborg- Midtfyn Kommune Notat fra FynBus/COWI COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 11 Side 1 af 4 9-1-1-06 4. Forslag til overordnet organisering samt geografisk placering af

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden

Trafikselskabernes forventede udbud af buskørsel For perioden Trafikselskabernes forventede For perioden 2014-2024 21. november 2013 3 Trafikselskabernes forventede Forventede udbud for buskørsel i perioden 2014-2024 Trafikselskabernes samlede forventede udbud for

Læs mere

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar

Sydtrafiks trafikplanoplæg - Regionsrådets høringssvar Sydtrafik Regional Udvikling Direktørområdet Kontaktperson: Erik Ørskov Erik.Oerskov@regionsyddanmark.dk regional.udvikling@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631989 28. maj 2009 Side 1 / 5 Sydtrafiks

Læs mere

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015

Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 LOGO1TH_LS_POSrød Nyt bybusnet Træder i kraft juni 2015 1 2 Busserne starter tidligere om morgenen og slutter senere om aftenen Derfor nye bybusruter Se de vigtigste forbedringer og nye tiltag Det nuværende

Læs mere

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland

Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center Djursland Trafikudvalget 2007-08 (2. samling) TRU alm. del Spørgsmål 996 Offentligt Djurslands Erhvervsskoler Bussituationen for Grenaa Handelsskole, Grenaa Gymnasium, Grenaa Tekniske Skole og 10. Klasse Center

Læs mere

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010

Baggrund. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje. Notat. Til: Kopi til: 15. februar 2010 Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred

Læs mere