Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg"

Transkript

1 Til Fagligt Forum Dato Journalnr Sagsbehandler Telefon 9. oktober Annemarie Elverum Referat af møde i Fagligt Forum den 2. oktober 2008 Hotel Scandic, Silkeborg Pkt. 1: Velkomst og siden sidst Jens Erik Sørensen, Midttrafik, orienterede om, at der ikke var kommet flere statslige midler til kollektiv trafik. Møderne, som havde været afholdt med transportministeren, gav ikke resultat i form af statslige penge, men der blev nedsat en gruppe blandt trafikselskaberne, som skal evaluere på nuværende lovgivning. Desværre havde fakta, som staten var blevet præsenteret for, været forskellig, afhængig af om det var KL, Danske Regioner eller Trafikselskaberne. Midttrafik har sat gang i arbejdet med at skabe bedre trafikdata bl.a. ved hjælp af passagertællinger i uge 40 og 41 samt kundetilfredshedsundersøgelser. Der udarbejdes ruteøkonomi i år. Det er lettest hvor der er elektroniske billetmaskiner i bybusområder bliver det som tidligere udarbejdet. Midttrafik har ansvaret for udarbejdelsen af en trafikplan for sit område. Planen skal være færdig den 1. februar 2009 og områdeplan for Århus skal være færdig i sommeren Trafikplanen må ikke være årsag til at konkret planlægning udsættes. Region Midtjylland og Kommune Kontaktrådet nedsætter en administrativ styregruppe, som skal se på den overordnede planlægning af rutenettet. Forholdet til den eksisterende Trafikplangruppe skal afklares, ligesom styregruppens kommissorium. Midttrafik sender det ud, når sammensætning og kommissorium er på plads. Der var en mindre diskussion af, hvem der skal høre offentligheden og hvornår, i forbindelse med det regionale rutenet. Peter Hermansen fra Regionen udtrykte, at det skal være helt konkrete forslag, som sendes i høring, da det ellers vil skabe mere forvirring. Flere kommuner udtrykte, at også bestillerne selv må sørge for at tage initiativ til en høring. Jens Erik sagde, at det var glædeligt, at der var enighed om, at en høring skal finde sted og han sagde, at Midttrafik gerne gennemfører en sådan. Pkt. 2: Det regionale rutenet og den videre proces Peter Hermansen, Region Midtjylland, (præsentation vedlægges) gennemgik igen de barske vilkår for den kollektive trafik; udgifterne stiger og billetindtægterne falder. Peter illustrerede, at andelen af midler til kollektiv trafik i regionens budget er steget. Ud af budgettet til Regional Udvikling er andelen til kollektiv trafik steget fra 42 % til 54 %. Der er nedlagt 15 stillinger i afdelingen for Regional Udvikling i Region Midtjylland, og dette illustrerer, hvor alvorlig situationen er. Regionsrådet vedtog den 18. juli en plan for arbejdet med at effektivisere og modernisere det regionale rutenet med i alt 120 ruter. Planen berører 81 ruter dvs. 39 fortsætter uændret. 58 ruter foreslås nedlagt helt eller delvist, mens 20 ruter ses som koordinerings- og udviklingsprojekter. Desuden er der forslag om tre nye ruter. Bl.a. på anbefaling fra kommunerne blev det den 24. september vedtaget i Regionsrådet, at de planlagte besparelser på rutenettet udskydes fra 2009 til 2010, og at der nedsættes en administrativ styregruppe med repræsentanter for Region Midtjylland, kommunerne og Midttrafik, der inden 1. april 2009 skal udarbejde et samlet forslag, der imødekommer de rammer, bestillerne har angivet..

2 Peter kunne ikke uddybe ovenstående på nuværende tidspunkt, men han understregede, at styregruppen hverken var en ny bestyrelse eller en ny trafikplangruppe, men han håbede, at den snart kom i gang med arbejdet. Jens Erik understregede, at - efter hans mening - skal styregruppen ikke lave trafikplan, men lave aftaler for processen og overvåge spillereglerne. Peter fortalte desuden, at det der ikke er planer om at ændre i standsningsmønstret for hverken X bus eller de øvrige regionale ruter. Der vil blive udført mindre reduktioner af afgange på udvalgte ruter i 2009, og Midttrafik har allerede sendt et forslag (en bruttoliste ) til Region Midtjylland. Dette forslag/ bruttolisten vedlægges dette referat. Henning Nielsen fra Midttrafik fortalte, at der snart går en møderunde i gang med bilaterale møder for at finde løsninger. Invitationerne er på vej ud. Pkt. 3: Andre bestilleres krav til effektiviseringer af kollektiv trafik Der var en ultra-kort runde vedr. alle bestilleres krav til effektiviseringer: Horsens: Århus: Holstebro: Herning: Randers: Norddjurs: Silkeborg: Skive: Skanderborg: Viborg: Hedensted: Der skal spares 1,6 mio. kr. Sparekravet er udsat i et år. Man anvender reserver og afventer områdeplan Oplæg på 1,1 mio. kr. i besparelser. Sparekravet på i alt 5,3 mio. kr. er udsat i et år. Men heraf fundet ca. 2 mio. kr. i kassen. Indtil videre uændret eller forbedret serviceniveau; gratis pensionistkort. Oplæg om bybusserne i Grenaa besluttes tirsdag. Indtil videre tilsyneladende uændret serviceniveau. P.t. ingen konkrete forslag og dermed uændret serviceniveau. Uændret drift. Projekt skal vise, om midlerne kan anvendes bedre. Indtil videre uændret serviceniveau. Udvidelse af bybusnettet. Spares der på lokalruter, stiger udgifter til skolebusbetjening. Indtil videre uændret serviceniveau. Skal på om skolebuskørslen kan indgå i kollektiv trafik-betjening. Pkt. 4: Fremtidig økonomi og aktivitetsrapportering Niels Henrik Næsselund, Midttrafik, efterlyste bestillernes ønsker til den fremtidige afrapportering. Midttrafik vil gerne vide, hvilke forventninger der er og hvad man gerne vil have af informationer. Niels Henrik efterlyste derfor medlemmer til en lille hurtigt arbejdende gruppe. Tidsplanen er foreløbig således: 15. oktober: 1. møde. 29. oktober: Ønskelisten samles. 12. november: 2. møde. Herefter udsendes en oversigt. 4. december: Endelig plan forelægges Fagligt Forum. Annette Vognbjerg fra Holstebro Kommune hilste forslaget velkomment og meldte sig til arbejdet. Norddjurs Kommune og Silkeborg Kommune meldte sig desuden til arbejdsgruppen. Claus Meldgaard fra Regionen og Rigmor Korsgaard, Århus Kommune, ville begge gerne deltage, men kunne på grund af ferie ikke møde de nævnte dage. Claus vil dog sende sine input. Pkt. 5: Økonomi og opfølgning Jonas Brokholm, Holstebro Kommune (præsentation vedlægges), fremførte på baggrund af et møde i kommunernes erfagruppe en række problemer, som kommunerne havde oplevet i forhold til Midttrafiks økonomi-rapporter. Det havde givet frustrationer, at der var meget store udsving fra budget til regnskab, og man havde desuden oplevet dårlig intern kommunikation i Midttrafik. Jens Erik svarede, at Midttrafik noterer sig kritikken og gerne vil lære heraf. Det er dog et fælles ansvar at sørge for opdaterede oplysninger. 2

3 Lotte Yde Astorp, Silkeborg Kommune, (i samme vedlagte præsentation) fortalte om kommunens usikkerhed omkring, hvorvidt indtægter skal ligge i kommunes kasse eller i Midttrafiks kasse for at kunne indgå i regnskabsoplysningerne. Niels Henrik gjorde opmærksom på, at indtægterne nu er med i 2007 regnskabet og dermed i budgettet for Jens Erik mente ikke, at det er noget, som er specielt for Silkeborg Kommune, men at det f.eks. også gælder for Odder Kommune. Jens Erik foreslog, at Midttrafik fremover påtager sig al salg og afregning. Pkt. 6: Realtid Lars E. Thomsen fra Titsam, (præsentation vedlægges), fortalte om erfaringerne med realtidssystemet I NT. Lars fortalte, at indførelsen af realtidssystemet var blevet muliggjort af EU støtte og at det havde kostet ca. 40 mio. kr. at indføre og at det nu koster ca kr. pr. bus. Derudover kommer selv driften af systemet, som er ret omfattende. I NT har man en fuldtidsperson og et callcenter, der leverer data. Alt i alt er der mange involveret i at levere data til systemet. NT har det samme system som Movia og databasen (PubTrans) er ved at være en form for skandinavisk - og snart engelsk standard. Ca. 250 busser - dvs. 2/3 af NTs busser - er koblet til realtidssytemet. Systemet bruges dog også som busprioriteringssystem, da det også giver prioritet i de ca. 50 lyskryds i Aalborg. Systemet giver andre fordele: Brug for færre faste terminal-pladser, da busserne kan anvises pladser løbende. Ikke låst af bestemte medier, dvs. man kan skræddersy skilte og skærme til det ønskede design. Erfaringen viser dog, at det er meget dyrt med skræddersyede løsninger. Der arbejdes i NT på en sms-løsning. Man kan vise stoppesteder som websider. Systemet spiller godt sammen med den almindelige driftsovervågning, omkørsler og kan bruges i forbindelse med rejsegarantien. Chaufførerne føler sig tilsyneladende ikke overvågede af systemet og der er en 100 % på-logning. Chaufførerne modtager også information undervejs i bussen. 40 % af kunderne bruger skiltene. Sms-løsningen er så ny, at den er der ikke tal for anvendelsen. Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune, stillede forslag om, at Midttrafik sikrer, at der som minimum er pc er i nye busser, der anløber Viborg Rutebilstation, hvor telematikken er ved at være forældet. Rune Asmussen, Randers Kommune, mente, at realtid p.t. er op ad bakke. Jens Erik konkluderede, at det er den enkelte bestiller, der afgør serviceniveauet, men Midttrafik rådgiver gerne. Pkt. 7: Arbejdet med Trafikplanen Grethe Hassing, Midttrafik, (præsentation vedlægges) startede med at sige tak for de tilsendte høringssvar vedr. Statens Trafikplan. Herefter gennemgik Grethe Trafikplanens 6 indsatsområder, som er: 1. Planlægning 2. Takster og indtægter 3. Information, kommunikation, salg og kvalitet 4. Miljø 5. Incitamenter for busselskaberne til at skaffe flere kunder 6. Mere viden om kunder, økonomi og nye markeder I arbejdet med trafikplanen vil Midttrafik gerne være faktabaseret og vil, i det omfang der findes kommunale kort og oversigter, gerne anvende disse. Midttrafik har indtil videre modtaget ni kommunale bidrag til Trafikplanen fra Odder, Horsens, Ikast-Brande, Hedensted, Skanderborg, Herning, Silkeborg, Favrskov og Viborg og disse bidrag er ved at blive indarbejdet i trafikplanen. Midttrafik har haft problemer med at få pendlingsanalysen vedr. bolig/arbejdssted og vedr. bolig/uddannelsessted fra Cowi til at blive korrekt. Grethe viste eksempler på, at nogle tal især 3

4 vedr. bolig/ uddannelsessted er åbenlyst forkerte, så som f.eks. når der tilsyneladende ikke er studerende, der pendler til Aarhus Universitet. Der blev også vist eksempel på boligarbejdsstedsrejsende, som ser ud til at være et godt grundlag for planlægningen. Når Midttrafik har Excel regneark eller en database med validt materiale vil materialet blive lagt på Midttrafiks extranet, så det er tilgængeligt for alle kommuner. Pkt. 8: Projektkatalog og køreplanlægning Karen Dalsgaard, Favrskov Kommune, fortalte (præsentation vedlægges) om det afledte arbejde, der følger af regionens planer om effektivisering og modernisering af rutenettet. Heldigvis har Regionen udsat af iværksættelsen af planen, så problemstillingen bliver derfor mindre presserende, men Favrskov Kommune havde tidligere bedt Midttrafik om at lave den køreplanlægning, der følger af besparelserne og fået et nej. Rabatruterne i Favrskov kan ikke erstatte nedlagte regionale ruter, de skal erstattes af lokalruter. Karen ønskede at vide, om der på grund af den mere tid til arbejdet, nu var en anden indstilling hos Midttrafik? Henning Nielsen, Midttrafik, bekræftede, at man har sagt nej til at lave et gennemsyn af rabatruterne, men at der i forbindelse med de kommende bilaterale møder vil mulighed for at få assistance, men stadigvæk ikke til konkret planlægning af rabatruterne. Ole Helboe oplyste, at Horsens Kommune var vant til, at trafikselskabet varetog planlægningen af rabatruterne og opfordrede Midttrafik til at løse opgave, evt. mod betaling. Lars Storm, Hedensted Kommune, var enig her i. Lise Lundsager, Struer Kommune, kunne også se hele kørslen som lokalruter, mens Rune Asmussen, Randers Kommune, og Thorkild Vestergaard, Viborg Kommune, ser en fordel i at små ruter planlægges decentralt. Herefter spurgte Henning (præsentation vedlægges) om, hvorvidt man overhovedet skal fastholde at have et projektkatalog? Der var en generel enighed om, at projektkataloget er et udmærket styringsredskab og et arbejdsredskab. Jens Erik konkluderede, at det er indlysende, at flere kommuner ønsker konsulentbistand (også til arbejdet med rabatruterne) og dette ønske vil han derfor tage med til det næste repræsentantskabsmøde. Jens Erik bad dog om, at man holder sig for øje, at Midttrafiks hovedopgave er at skaffe flere passagerer og indtægter, og at arbejdet med de 289 rabatruter ikke skaber flere indtægter. Pkt. 9: Kollektiv trafikskole? Henning Nielsen, Midttrafik, spurgte om der var interesse for små undervisningsforløb for personer, der arbejder med kollektiv trafik i kommunerne. Det blev der nikket til i forsamlingen, og Lars Storm fra Hedensted Kommune, Lise Lundsager fra Struer Kommune samt Per T. Holm og Peter Hermansen fra Regionen vil gerne deltage i tilrettelæggelsen af sådanne mindre kurser. Pkt. 10: Køreplantavler og informationsstrategi Thorkild Vestergaard fra Viborg Kommune kritiserede sammen med andre formaterne af køreplanerne, som giver meget arbejde med at ændre og sætte mange flere køreplankassetterne og i det hele taget får standerne til at ligne noget der er løgn, da der sidder mange over hinanden. Henning Nielsen, Midttrafik, fortalte, at der findes en intern arbejdsgruppe, som arbejder med emnet. Det blev besluttet, at denne gruppe skal suppleres med Edith Blynning, Herning Kommune og Lotte Yde Astorp, Silkeborg Kommune for at man kan finde frem til nogle få brugbare formater. Pkt. 11: Gensidig orientering Intet at bemærke. 4

5 Pkt. 12: Eventuelt Jens Erik blev spurgt, hvordan det gik med salget af Erhvervskortet og han svarede, at foreløbig var det solgt til 16 virksomheder. Lars Storm, Hedensted Kommune, fortalte om, at Østjyllands Radio er med at give Midttrafik et dårligt omdømme, når man kalder aflysninger og trafikinformation for busbingo. Jens Erik lovede, at Midttrafik tager kontakt til P4 Østjylland, således et allerede slidt omdømme ikke bliver gjort værre. Annemarie Elverum, Midttrafik, efterlyste holdninger til, hvorvidt referater og bilag lægges åbent eller lukket på Midttrafiks extranet for kommuner og region. Holdningerne hertil kan gives ved modtagelsen af dette referat. Region Midtjylland, Århus Kommune og Randers Kommune udtrykte umiddelbart, at man fandt, at der skal være et password til siderne. 5

6 Besparelsespotentiale for tynde ture på de regionale ruter i region Midtjylland Midttrafik SYD Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr/t 104 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: 105 Juelsminde-Horsens kl (3) Horsens-Juelsminde kl (2) Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 105 på de sene afgange, som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Juelsminde og Horsens rtb. og ikke de øvrige langs rute 104 s ruteforløb. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Juelsminde-Horsens kl (1) Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 105 på den tidlige afgang (½time senere), som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Juelsminde og ikke de øvrige langs rute 104 s ruteforløb. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Horsens-Juelsminde kl (4) Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Horsens-Juelsminde kl (3) Horsens-Juelsminde kl (4) Juelsminde-Horsens kl (3) Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 105 på afgangene (ca. 1 times forskydelse), som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Juelsminde og Horsens rtb. og ikke de øvrige langs rute 104 s ruteforløb Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Juelsminde-Horsens kl (5) Hv: 104 min-433 timer/år Lø: 40 min- 34 timer/år Sø: 141 min- 122 timer/år kr./år Lø: 56 min- 48 timer/år Sø: 56 min- 48 timer/år - Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 104 på den tidlige afgang (ca. 1 time senere), som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Horsens rtb. og ikke de øvrige langs rute 105 s ruteforløb. Der er alternativ mellem Horsens og Juelsminde med rute 104 på den tidlige afgang (ca. 1 time senere), som bibeholdes. Det er klart, at dette kun gælder for passagerer fra Juelsminde og ikke de øvrige langs rute 105 s ruteforløb kr./år 108 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Stort set al søndagskørsel kan nedlægges: Hv: 49 min- 204 timer/år

7 Horsens-Korning kl (1) Tomkørsel retur kl Horsens-Hatting kl (1) Hatting- Horsens kl (2) Horsens-Hatting kl (2) Hatting- Horsens kl (0) Horsens-Hatting kl (0) Hatting- Horsens kl (0) Tomkørsel Horsens-Hatting Hatting- Horsens kl (0) Horsens-Hatting kl (3) Tomkørsel Horsens-Hatting Lø: 71 min- 61 timer/år Sø: 232 min- 201 timer/år kr./år Ovenstående betyder, at Hatting og Korning ingen aften betjening får. Horsens-Hatting kl (1) Hatting- Horsens kl (1) Ovenstående betyder, at Hatting og Korning ingen aften betjening får samt et spring i betjeningen sidste på eftermiddagen (set i forhold til rute 117) Horsens-Hatting kl (0) Hatting- Horsens kl (2) Horsens-Vejle kl (3) Vejle-Horsens kl (5) Horsens-Vejle kl (4) Vejle-Horsens kl (1) Horsens-Hatting kl (0) Hatting- Horsens kl (0) Ovenstående betyder en noget skrabet søndagsbetjening, da kun to dobbeltture bibeholdes. Der er et stort spring mellem afgangene (morgen/formiddag kontra tidlig aften), hvilket betyder, at tager man af sted på første tur, så kan man først komme retur meget senere. Øjensynlig er der ikke det store behov for de mellemliggende afgange Ingen kørsel Ingen kørsel Hele søndagskørslen kan nedlægges: Horsens-Tørring kl (5) Tørring-Horsens kl (4) Sø: 288 min- 250 timer/år kr./år

8 Horsens-Tørring kl (7) Tørring-Horsens kl (0) Horsens-Tørring kl (2) Tørring-Horsens kl (1) Ovenstående betyder, at der ikke er nogen betjening mellem Tørring og Horsens om søndagen. Der kan dog vise sig at være et problem for Flemming Efterskole (specielt søndag), men det vises ikke af de tal vi har pt. Det bør undersøges nærmere Afg. Hornsyld-Vejle kl er tynd og hænger vognløbsmæssigt sammen med rute 219 se nedenfor. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Juelsminde-Vejle kl (2) Vejle-Juelsminde kl (8) Af de 8 er de 2 internt rejsende i Vejle med andre muligheder. Betyder dog, at man ikke kan møde på arbejde i Vejle i butikker til kl. 9/10, men øjensynligt et lille behov ifølge tællinger Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Juelsminde-Vejle kl (3) Vejle-Juelsminde kl (2) Betyder, at den sidste afgang fra Juelsminde til Vejle om søndagen bliver kl Tynde ture allerede fjernet K08 Tynde ture allerede fjernet K08 Tynde ture allerede fjernet K Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Hele lørdagskørslen kunne nedlægges: De to føste afgange er tynde og kan nedlægges: Vejle-Hornsyld kl (2) Hornsyld-Vejle kl (3) Vejle-Hornsyld kl (6) Hornsyld-Vejle kl (5) Vejle-Hornsyld kl (1) Hornsyld-Vejle kl (6) Vejle-Hornsyld kl (5) Hornsyld-Vejle kl (5) Vejle-Hornsyld kl (7) Vejle-Hornsyld kl (2) Hornsyld-Vejle kl (3) Vejle-Hornsyld kl (3) Hornsyld-Vejle kl (0) Lø: 62 min- 54 timer/år Sø: 62 min- 54 timer/år kr./år Hv: 216 min-900 timer/år Lø: 129 min- 112 timer/år Sø: 86 min- 75 timer/år kr./år

9 Vejle-Hornsyld kl (6) Hornsyld-Vejle kl (4) Vejle-Hornsyld kl (6) Hornsyld-Vejle kl (4) Vejle-Hornsyld kl (7) Hornsyld-Vejle kl (4) Rute 205 De få tilbageblevne afgange betyder, at der kun er formiddags- og eftermiddagsbetjening tilbage. Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder, men Hornsyld og Hornum har ikke andre muligheder. Dog kan passagerer fra Hornsyld tage via Horsens til Vejle, men regnes ikke for et reelt alternativ. 312 Der er egentlig masse af passagerer på ruten, men som tidligere nævnt har størstedelen af passagererne andre busmuligheder. Dog vil der muligvis være behov for dublering, hvis den nedlægges, men efter bybusbetjeningen i Gjessø er det nok lige på grænset til, at det ikke vil være nødvendigt. Herudover fungerer ruten som dublering på Silkeborg bybusser til gymnasiet (stort behov) 502 Der er ikke dobbeltture under 10, men efter ændret skolerutestruktur i Brædstrup-området vil nye tal muligvis vise et andet billede. Vil afvente tællingen 2008 Hornsyld-Vejle kl (6) Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder. Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder, men Hornsyld og Hornum har ikke andre muligheder. Dog kan passagerer fra Hornsyld tage via Horsens til Vejle, men regnes ikke for et reelt alternativ. Ingen kørsel Ingen kørsel Teletaxi Teletaxi De to sene aftenafgange er nødvendig for Bråskov efterskole: Vejle-Hornsyld kl (19) Vejle-Hornsyld kl (51) Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder. Passagerer fra Bredal, Assendrup og Daugård har andre muligheder, men Hornsyld og Hornum har ikke andre muligheder. Dog kan passagerer fra Hornsyld tage via Horsens til Vejle, men regnes ikke for et reelt alternativ. Ovenstående betyder dog en lidt underlig køreplan, hvor kun 2 sene søndags dobbeltture er tilbage. 508 Ingen kørsel 509 Følgende ture er tynde og kan Ingen kørsel Ingen kørsel Sk: 85 min- 283 nedlægges: timer/år Ejstrupholm-Nr.Sn kl (4) kr./år

10 Nr. Sn- Ejstrupholm kl (4) Ejstrupholm-Nr.Sn kl (6) Nr. Sn- Ejstrupholm kl (2) 513 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Tørring-Vejle kl (2) Vejle-Tørring kl (4) Tørring-Vejle kl (5) Vejle-Tørring kl (1) Ingen kørsel Ingen kørsel Sk: 51 min- 170 timer/år Isk: 29 min 24 timer/år kr./år Følgende ture kan også nedlægges på ikke-skoledage: Tørring-Vejle kl Vejle-Tørring kl Ovenstående betyder, at de to sidste omgange på ruten fjernes. Hermed bliver den sidste (og eneste) afgang fra Tørring gymnasium kl Har betydning for passagerer til Grejs. Mellem Tørring og Grejs er der øvrige forbindelser med rute Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Åle-Tørring kl (3) Brædstrup-Åle kl (0) NB! Køres af Sydtrafik I alt Midttrafik Syd Ingen kørsel Ingen kørsel Sk: 27 min- 90 timer/år kr./år kr./år

11 Midttrafik ØST Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr/t 109 Sidste dobbelttur søndag slettes: 8 kunder. (rute 107) Det ser ud til at aftenkørslen på rute 117, er MEGET tynd. Men jeg har desværre nogle datafejl, som gør det umuligt at se præcist. Med forbehold (afventer oktobertælling) bør de sidste to dobbeltture kunne slettes. Rute tog kan i stedet benyttes for de fleste. Første dobbelttur kan slettes: 5 kunder. (118/tog) Første dobbelttur kan slettes: 7 kunder. Sidste dobbelttur kan slettes: 7 kunder. (118/tog) = Første dobbelttur ml. Grenå-Rønde slettes: 5 kunder Sidste dobbelttur kan slettes: 7 kunder Sidste tur Randers-Grenå og Grenå- Randers slettes: kunder. Aftenture justeres Lidt tynde ture: se 221 Lidt tynde ture: se Sidste kørsel Voldum-Hornslet-Voldum slettes: anslået ca. 5 kunder. Weekend kørsel (3 dobbeltture lø) slettes: ca. 25 kunder lø. MANGE vil kunne benytte 217 Weekend kørsel (3 dobbeltture sø) slettes: ca. 25 kunder sø. MANGE vil kunne benytte = Første og sidste tur ml. Hammel og Silkeborg og retur slettes: 3 kunder Sidste dobbelttur kan slettes: 7 kunder. Sidste tur Randers-Hobro SKAL via Nørbæk! Der er en række tynde ture på rute 235, men ruten blev ændret i 2007 og måske skal disse ændringer have lov til at virke. Endvidere er der en række muligheder for at lave GRUNDLÆGGENDE forbedringer på ruten f.eks. flere gennemgående ture Mariager-Randers (og lade Randers Første tur Mariager-Randers, Randers Mariager slettes: 8 kunder. Første tur Mariager-Randers, Randers Mariager og Sidste tur Mariager-Randers, Randers- Mariager slettes: 5+10 kunder =

12 Kommune overtage Spentrup- Randers). Det vil være dumt, at lave ændringer nu, som skræmmer kunder væk. 237 Der er en række tynde ture midt på dagen, som finansierings- og køreplanmæssigt hænger sammen med rute 238 (Randers Kommune vil IKKE spare på 238 derfor kan 237 ikke umiddelbart ændres/reduceres). Sidste dobbelttur kan dog nedlægges: 7 kunder Første dobbelttur kan slettes: 9 kunder. (918/235) Sidste dobbelttur kan slettes: 6 kunder. (918/235) = Sidste dobbelttur slettes: 4 kunder Sidste 3 dobbeltture er tynde. Der foreslås, at de to sidste dobbeltture slettes: I alt 15 kunder 5 dobbeltture ændres til 3 dobbeltture: I alt 35 kunder dobbeltture ændres til 3 dobbeltture: I alt 40 kunder 352 Der skal ses nærmere på aftenturene Weekend kørsel ændres (skal der kan formentlig spares én dobbelttur analyseres i forhold til Djurs Grenå-Ryom-Grenå Sommerland) Ruten har ca. 35 kunder Det vil gå ud over ca. 10 kunder lø. I alt Midttrafik Øst 6 dobbeltture ændres til 3 dobbeltture: I alt 35 kunder = dobbeltture ændres til 3 dobbeltture: I alt 33 kunder Weekend kørsel ændres (skal analyseres i forhold til Djurs Sommerland) Ruten har ca. 30 kunder sø. Ma-fre bør der kunne spares ca I weekenden bør der kunne spares ca kr./år Midttrafik MIDT Rute Ma-fr Lø Sø Økonomi 400 kr/t 45 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Ruten betjenes ikke lørdage Ruten betjenes ikke søn- og helligdage Hv: 46 min-194 timer/år Skive - Sjørup kl (1) Sjørup - Skive kl (2) kr./år Første ankomst fra Sjørup til Skive

13 bliver Rute 13, Herning Skive har ankomst Skive kl Bussen kører dog Vridsted Fly Skive. Der er kun talt på tre dage i Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Der er kun talt én lørdag Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Der er kun talt én søndag Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Sø: 114 min- 85 timer/år kr./år. Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Tur 5104 (kl. 17:10) 4 pass. Tur 5204 (kl. 19:40) 7 pass. Tur 5105 (kl. 21:05) 4 pass. Tur 5205 (kl. 22:04) 2 pass. Strækningen betjenes yderligere af tog med timedrift og med X-bus kl. 18:47 og 20:47 fra Skive til Viborg Sløjfes alle 4 afgange bliver besparelsen det dobbelte. Forslag: Disse ture foreslås samlet til én dobbelttur med afg. Fra Skive ved 20 tiden og retur fra Viborg ved 21 tiden. 51 Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Tyndt belagte ture er tidligere fjernet Tyndt belagte ture er tidligere fjernet 53 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Mangler tællinger på mange afgange Mangler tællinger på mange afgange Ilskov - Karup kl (1) Karup - Ilskov kl (1) Hverdage: min = 166 timer kr./år Der er ingen passagerer mellem Ilskov og Karup på disse ture. Herning - Karup kl (3)

14 Karup Herning kl (0) Dobbelttur natten efter fredage Følgende ture er tynde: Bjerringbro Viborg kl (3) Viborg Bjerringbro kl (2) Ingen kørsel. Turen fra Hammel kl kører kun til Bjerringbro og returkørslen slettes. Der er ingen alternativer til de kunder der ikke betjenes. 77 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Hele dagen: Der er på en hel lørdag (tælledagen) 48 passagerer i løbet af 7 timers kørsel. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Hverdage 78 min. = 325 timer pr. år. Lø = 424 min. = 353 timer Kr./år Lø: 150 min- 126 timer/år 59 Den sidste tur fra Aalestrup til Viborg er meget tynd, men nedlægges ikke. Grunden til dette er, at turen tilbage fra Viborg til Aalestrup kl har flere passagerer med. Køreplanen er ændret siden sidste passagertælling i Omtalte tur er netop senerelagt, så flere passagerer kan nå afgangen, når arrangementer slutter omkring kl. 22 i Viborg. Hele lørdags kørslen. Der har været i alt 14 passagerer på tælledagen og der er udført 2 timers rutekørsel. (2 dobbelt ture) Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Aalestrup-Viborg kl (2) Viborg-Aalestrup kl (6) Følgende ture er tynde og kan slåes sammen til 1 dobbelttur, så forretningsfolk har mulighed for at komme hjem fra Viborg: Der er en dobbelt tur på søndage aften. Lavet til Levring ungdomsskole. Ingen kørsel i tælling 2006, afventer 2008 tælling. Er ikke med i oversigten til højre. Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Aalestrup-Viborg kl (2) Viborg-Aalestrup kl (4) Aalestrup-Viborg kl (3) Viborg-Aalestrup kl (4) kr./år Lø_ 180 min 150 timer/år Sø 180 min 180 timer/år kr/år Aalestrup-Viborg kl (3) Viborg-Aalestrup kl (6) Aalestrup-Viborg kl (6) Viborg-Aalestrup kl (3)

15 61 Følgende ture er tynde og kan nedlægges mandag-torsdag incl., men bibeholdes fredag: Randers-Viborg kl (3-4)(fr 10) Viborg-Randers kl (2-3)(fr 5) Kører ikke Kører ikke Hv 152 min 502 timer/år kr/år Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Kører ikke Kører ikke Hv. 67 min 257 tim/år Tomkørsel: Viborg-Bjerregrav Bjerregrav-Viborg kl (0) kr/år Der tages forbehold for nedlæggelse af denne tur for at afvente ny passagertælling i oktober Klejtrup-Bjerregrav skole kl (3-6) Kører kun skoledage (ca kr/år) 66 Følgende ture er tynde og kan nedlægges: Skals-Møldrup kl (1-5) Kører ikke Kører ikke Hv. 20 min 83 tim/år kr/år I alt Midttrafik Midt kr./år

16 Midttrafik VEST Rute Ma-fr ( ) antal pr. tur i gennemsnit 11 Følgende ture er tynde: Brande-Herning kl (7) Herning-Brande kl (2 Karstoft-Herning kl (6) Brande-Herning kl (8) *) Herning-Brande kl (4) Skolefridage: Herning-Karstoft kl (4) Karstoft-Herning kl (2) Herning-Brande kl (3) Brande-Herning kl (3) Lø Sø Økonomi 400 kr/t 806 timer kr. Gennemrejsende Herning-Brande kan benytte tog *) om fredagen er der 14. Ellers 4 og 6 14 Kørsel på skolefridage er tyndt: Afgange fra Videbæk kl.: 6.35 (4), 8.40 (4), (?), (6) og (2) Afgange fra Herning kl (2), (4), (?), (4) og (4) Gennemrejsende Herning- Videbæk/Barde kan benytte rute 15. Kun 3-5 passagerer til/fra Tanderupkær/Fjelstervang/Rimmerhus. 19 Følgende ture er tynde på skolefridage: Brande-Herning kl (6) Herning-Brande kl (2) 139 timer kr. 76 timer kr. Herefter kun behov for at der skal 2 busser i gang på skolefridage.

17 21 Følgende ture er tynde: Holstebro-Sørvad kl (4) Vildbjerg-Holstebro kl (3) Holstebro-Vildbjerg kl (3) Vildbjerg-Holstebro kl (0) 23 Følgende ture er tynde: Holstebro-Struer kl (1) Struer-Holstebro kl (3) 26 Følgende ture er tynde: Spjald-Skjern kl (0) Skjern-Spjald kl (3) 29 Følgende ture er tynde: Feldborg-Holstebro kl (4) Holstebro-Feldborg kl (2) 56 Kørsel på skolefridage er tyndt: Afgange fra Ringkøbing kl (6) og (8) Afgange fra Skjern kl (1) og (0) 58 Kørsel mellem Hvide Sande og Nr. Nebel tyndt på skolefridage og i weekender. Reduktion i kørslen kræver omlægning af vognløb og evt. busstationering. 77 Følgende ture er tynde: Herning-Bording-(Pårup) kl. 9.10, 9.30 og (6) (Pårup)-Bording-Herning kl. 9.10, og (12) Bording-Herning kl (3) Herning-Bording kl (5) 333 timer kr. 216 timer kr. 198 timer kr. 266 timer kr. 22 timer kr. 500 timer kr. Tre ture om formiddagen hver vej kan lægges sammen til 2 ture hver vej. Passagertallene svinger noget fra dag til dag og fra tur til tur. Der kører også tog på strækningen

18 Herning-Ikast-Bording. Sidste afgang fra Herning er kl I alt Midttrafik Vest kr./år Samlet besparelsespotentiale for hele regionen er på ca.: kr./år

19 Status for planlægningen af fremtidens regionale rutenet i Region Midtjylland Fagligt Forum den 2. oktober 2008

20 Det regionale rutenet som Region Midtjylland overtog pr

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013

4 Udfordringer for den kollektive trafik og temaer for budgetlægning 2013 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsesformandens beretning for 2011 1. årsberetning 2011 for Midttrafik 3 Opfølgning på Midttrafiks

Læs mere

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00

Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde hos NT den 21. november 2014, kl. 9.00 Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2 I forlængelse af bestyrelsesmødet afholdes indvielse

Læs mere

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk

Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen, www.sydtrafik.dk beretning 2008 Set i bakspejlet Sydtrafik har på årsplan ansvaret for, at omkring 25 millioner mennesker kan komme frem og tilbage mellem hjem og uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7

Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 Region Midtjylland Bilag til Underudvalget vedr. dannelse af Trafikselskabet møde den 1. juni 2006 Punkt nr. 7 4.1 Region Midtjylland Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 16-05-2006 Sagsnr.: 13.20.00Ø00/0006-2006

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet

Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet. Regional Udvikling. Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Regional Udvikling Bilag til punkt 5: Høring om tilslutning til rejsekortprojektet Udvalget for kollektiv trafik og det regionale rutenet Møde den 23. januar 2008 Bilag pkt. 5 Kommunerne i Region Midtjylland

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Referat Udvikling Odsherred

Referat Udvikling Odsherred Referat Udvikling Odsherred Dato 25. november 2013 Tidspunkt 16:00 Sted Tinghuset, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj. Til stede Thor Pedersen (formand), Thomas Adelskov, Morten Egeskov, Michael Jensen,

Læs mere

Sammenhæng i den kollektive transport

Sammenhæng i den kollektive transport Sammenhæng i den kollektive transport Analyse af tilbringertrafikken til den statslige jernbane Maj 2015 Transportministeriet Finansministeriet Danske Regioner KL Trafikselskaberne i Danmark Sammenhæng

Læs mere

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Teknisk Udvalg. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Teknisk Udvalg, 27-08-2013 Referat fra mødet i Teknisk Udvalg (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 15:00-18:00

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12

Torben Høyer & Ejler Møller Petersen Den 19.12.12 MØDE Dato 10. december 2012 Mødekategori: Mødested: MEDudvalgsmøder Aulaen Mødedato: 4. december 2012 Mødetidspunkt: 10.00 Forventet sluttidspunkt: 13.00 (julefrokost fra kl. 12.00) Udfærdiget af Godkendt

Læs mere

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet

Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 10. oktober 2013 Rev. 14/10 2013 1-15-0-75-1-13 Else Nielsen en@midttrafik.dk 87 40 82 16 Referat fra Entreprenørudvalgsmødet Sted 7. oktober 2013 Midttrafik

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

Flere buspassagerer Hvad skal der til?

Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? Flere buspassagerer Hvad skal der til? April 2011 Titel: Flere buspassagerer Hvad skal der til? Tekst og grafik: Tetraplan & Incentive Partners Udgiver: Danske Regioner,

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober

Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne. Tirsdag d. 11. oktober Referat fra fællesmøde mellem centerledere og forstandere fra brancheskolerne Tirsdag d. 11. oktober Gennemgang af Centerledermødets program alle 3 dage Anne Vagner (bilag 01). Velkomsttale Ove Karl Berthelsen

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere