medarbejderudviklingssamtaler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "medarbejderudviklingssamtaler."

Transkript

1 Medarbejderudviklingssamtalen Side 1 af 6 Medarbejderudviklingssamtalen en god investering? Af Stina Rosted I begyndelsen af 70 erne begyndte idéen om afholdelse af medarbejderudviklingssamtaler så småt at brede sig i danske virksomheder, og i takt med at flere og flere virksomheder gav udtryk for, at medarbejderne er vores vigtigste ressource, vandt idéen frem. Inden for det seneste årti har særligt mange virksomheder indført medarbejderudviklingssamtaler. I medarbejderudviklingssamtalen er fokus rettet mod udvikling af medarbejderens potentiale. På samme måde som en investering i nyt edb-system er en investering i for eksempel mere effektive arbejdsgange eller hurtigere og mere enkel administration, er medarbejderudviklingssamtalen en investering i den mest hensigtsmæssige anvendelse af medarbejderressourcen. Investeringen kan hurtigt blive omfattende, da samtalerne udover forberedelse hos både leder og medarbejder, afholdelse og opfølgningen kræver uddannelse af ledere og ofte også af medarbejdere. Hertil kommer udviklingen af selve systemet, blandt andet et skema, som løbende skal tilpasses virksomhedens udvikling. Formålet med indførelsen af medarbejderudviklingssamtaler varierer fra den ene virksomhed til den anden. Men overordnet er målet at udnytte den synergi, der opstår, når medarbejderens ønsker for arbejdsopgaver og udvikling stemmer overens med virksomhedens mål og strategi jo større overensstemmelse de to størrelser imellem, jo større synergieffekt, og altså des bedre anvendelse af medarbejderressourcen. En tidligere LO-formand skulle have sagt, at medarbejderudviklingssamtalen har sejret ad helvedet til. Den har sejret ved, at en meget stor del af danske virksomheder har indført et medarbejderudviklingssamtalesystem, og at sejren er ad helvedet til betyder, at samtalerne mange steder gennemføres med et så ringe udbytte for så vel leder som medarbejder, at investeringen må formodes at give et minimalt afkast. Litteraturen om medarbejderudviklingssamtaler er omfattende der er skrevet meget om formål, vigtigheden af og indholdet i forberedelse og opfølgning og om vanskelighederne for lederen ved at skabe ligeværdig og åben dialog med sine medarbejdere. Formålet med denne artikel er at diskutere betingelserne for meningsfulde og udbytterige medarbejderudviklingssamtaler, og herunder også omtale de faldgruber, som en virksomhed kan havne i.

2 Medarbejderudviklingssamtalen Side 2 af 6 I litteraturen (bl.a. Holt Larsen et al. 1997, p.14) defineres en medarbejdersamtale som en systematisk, periodisk (dvs. regelmæssigt tilbagevendende), planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og dennes (direkte) overordnede. I samtalen skal virksomheden have besvaret spørgsmålet: Hvad kan vi som virksomhed bruge denne medarbejder til? Og medarbejderen skal have besvaret spørgsmålene: Hvad kan denne virksomhed give mig, og hvad kan jeg give denne virksomhed? Jo større overensstemmelse, der er mellem svarene på de to parters spørgsmål, jo større tilfredshed for begge parter. Samtalen omfatter indgåelsen af en aftale mellem parterne, samt en fastlæggelse af rammer og vilkår for gennemførelsen af aftalen. Hvad er så betingelserne for opnåelse af den størst mulige overensstemmelse? Medarbejderudviklingssamtalen som strategisk ledelsesværktøj Medarbejderudviklingssamtalen benævnes ofte et strategisk ledelsesværktøj men hvad vil det nu sige? Hvor i hele strategiudviklingen placerer samtalerne sig? På nedenstående afbildning er denne proces tydeliggjort. Ledelsesniveau Analyse af interne og eksterne forhold Fastlæggelse af mål Fastlæggelse af strategi Handlingsplan Afdelingsniveau Dialog Individniveau Afdelingens opgaver Medarbejderudviklingssamtaler Ønsker om opgaver og udvikling Bestyrelse og direktion fastlægger på grundlag af en analyse af virksomhedens interne forhold (produkter, økonomi, fysiske rammer etc.) og eksterne forhold (markedsforhold, konkurrenter, økonomi etc.) virksomhedens mål og en strategi til at nå dem. Strategien udmøntes så i de initiativer, der skal til for at føre strategien ud i livet, altså en handlingsplan, der er en samlet oversigt over de konkrete opgaver, der skal løses. På grundlag af handlingsplanen fordeles opgaverne mellem virksomhedens forskellige afdelinger. Endelig i medarbejderudviklingssamtalen aftales mellem leder og medarbejder, hvilke opgaver der skal løses af den enkelte. En af betingelserne for meningsfulde medarbejderudviklingssamtaler er altså, at der er en direkte linie fra virksomhedens mål og strategi til de opgaver, som den enkelte medarbejder skal løse. Og medarbejderens motivation for at løse dem ligger netop i denne oplevelse af at få opfyldt egne mål, samtidig med at han/hun bidrager meningsfuldt til opfyldelsen af virksomhedens mål.

3 Medarbejderudviklingssamtalen Side 3 af 6 Samtaler generelt Al samtale mellem mennesker foregår på to planer, nemlig et indholdsplan selve ordene og et relationsplan, nemlig den del af budskabet, der rummer information om parternes indbyrdes relation. Relationsplanet giver information, som anvendes i tolkningen af indholdsplanet. Sagt på en anden måde, hver gang vi ytrer os, bidrager vi til relationen, enten ved at bekræfte den velfungerende relation eller ved at bekræfte, at vores indbyrdes relation er dårligt fungerende. Enhver ytring befinder sig altså på et kontinuum mellem de to yderpunkter. Kort og lidt firkantet sat op forholder det sig således, at i velfungerende relationer behandles faktuelle emner effektivt, idet al energien går til denne behandling. I dårligt fungerende relationer derimod behandles faktuelle emner ineffektivt, fordi energien går tabt i den emotionelle turbulens, som for eksempel konflikter forårsager. Ligeværdig dialog Over alt i litteraturen om medarbejderudviklingssamtaler omtales værdien af den ligeværdige dialog der er enighed om, at samtalen skal foregå i en atmosfære af ligeværd men det volder problemer! Samtalens succes eller mangel på samme er nøje forbundet med kvaliteten af dialogen de to parter imellem. Parterne er ikke ligestillede rent organisatorisk, men det indebærer ikke, at de ikke er ligeværdige som mennesker. De er to mennesker ansat i samme virksomhed, begge arbejder for samme overordnede mål, er forhåbentligt begge betydningsfulde for deres virksomhed, men de har forskellige roller. Lederen har ikke nødvendigvis mere ret i sine opfattelser end medarbejderen. Lederen besidder informationer, som medarbejderen måske ikke har adgang til, men medarbejderen besidder også informationer, som lederen ikke har adgang til, trods det at de i mange tilfælde kunne være anvendelige og lærerige for lederen. Det drejer sig om, at parterne ser hinanden som kolleger, er på samme hold og arbejder for samme mål. På vore dages arbejdsmarked har medarbejderen ofte en meget specialiseret viden om sit arbejdsfelt en viden, der meget hyppigt overgår lederens viden om emnet. Ofte er medarbejderens uddannelsesniveau fuldt på højde med eller højere end lederens. Tidligere tiders ensidige afhængighedsforhold mellem virksomhed og medarbejder er i dag erstattet af et gensidigt afhængighedsforhold, og den indbyrdes byttehandel skal meget gerne opfattes som fair af begge parter. Så selvom relationen de to samtaleparter imellem er komplementær, medfører dette ikke nødvendigvis en relation præget af ulige værd. Fokus for medarbejderudviklingssamtalen er som bekendt forhold omkring medarbejderen, herunder ofte lederens vurdering af denne. Mange samtalesystemer rummer mulighed for, at også medarbejderen kan vurdere sin leder. I velfungerende relationer de to imellem vil denne vurdering ikke volde problemer, men er medarbejderen meget kritisk over for sin chef eller måske direkte i konflikt med denne, kan det næppe anses for taktisk klogt at være alt for åben og ligefrem om sagen. I denne situation opstår let ulige værd, fordi kun den ene part risikofrit kan udtale sig om den anden.

4 Medarbejderudviklingssamtalen Side 4 af 6 Når lederen vurderer sin medarbejder, er det meget afgørende for medarbejderens motivation, at afvigelseskorrigerende tilbagemeldinger gives på en konstruktiv og positiv måde netop færdighed i at formulere det negative budskab på en for medarbejderen acceptabel måde bør være indeholdt i lederens generelle træning. At være til medarbejderudviklingssamtale hos en leder, der fokuserer på mangler og fejl og ikke giver konstruktive tilbagemeldinger på disse, er en dræber for medarbejderens motivation og for den indbyrdes relation mellem leder og medarbejder, idet medarbejderen i sådanne situationer let kommer til at føle sig nedgjort og mindre værd. En dialog mellem parter i en dårligt fungerende relation vil være præget af mangel på åbenhed, gensidig respekt og tillid, og i en sådan relation vil medarbejderudviklingssamtalen være meningsløs, og den indgåede aftale de to imellem vil være uanvendelig som strategisk ledelsesværktøj. Er en relation dårligt fungerende, vil det være meget vanskeligt/umuligt for parterne selv at genskabe et positivt forhold, og en meningsfuld medarbejderudviklingssamtale vil være uden for rækkevidde. Her vil det være nødvendigt at få en neutral tredjepart til at bistå parterne med at genskabe den hensigtsmæssige kommunikation og hermed den gensidige forståelse, accept og respekt. I den virksomhed, som virkelig ønsker at anvende medarbejderudviklingssamtalen som et effektivt strategisk udviklingsværktøj, vil det være nødvendigt at sikre sig, at der rent faktisk eksisterer et dialogisk rum leder og medarbejder imellem. Virksomheden må samtidig gøre sig klart, at skabelsen af dette rum kan kræve assistance af en neutral tredjepart med speciel kompetence inden for dette område. Indførelsen Selve måden hele medarbejderudviklingssamtalesystemet bliver indført i virksomheden har afgørende indflydelse på, om det bliver en succes eller ej. Først og fremmest er det vigtigt at præsentere idéen og selve systemet for medarbejderne på en sådan måde, at de køber idéen, det vil sige, at de kan se fordelen og formålet såvel for virksomheden som for dem selv. For at vise og underbygge den meningsfulde sammenhæng med virksomhedens mål og strategi må den øverste ledelse gå aktivt ind i markedsføringen af medarbejderudviklingssamtalesystemet og vise hensigten ved selv seriøst at anvende og benytte det. Virksomheder, der overser betydningen af accept af systemet fra hele organisationen, havner ofte i den uheldige situation, at samtalerne af både ledere og medarbejdere opleves som en aktivitet uden sammenhæng med virksomhedens udvikling og øvrige aktiviteter. Samtalesystemet Selve samtalesystemet udarbejdes ofte af en HR- eller personaleafdeling. For at sikre den nævnte sammenhæng med virksomhedens mål og strategi bør udviklingen og senere justeringer ske i tæt samarbejde med ledelsen.

5 Medarbejderudviklingssamtalen Side 5 af 6 Personaleafdelingen vil ofte finde det meget relevant at lade systemet rumme en diskussion af samarbejdsklimaet og den enkeltes og afdelingens trivsel. I mange tilfælde vil dette føre til et positivt udbytte for begge parter, men hvis relationen mellem leder og medarbejder er dårligt fungerende, så er det nok naivt at forvente, at medarbejderen melder klart ud om sin mening. Betydningen af at bringe samarbejde og trivsel på dagsordenen hersker der næppe uenighed om på moderne arbejdspladser, men hvis for eksempel samarbejdet med lederen er utilfredsstillende for medarbejderen, kan det ikke forventes, at eventuelle problemer og konflikter åbent og oprigtigt vil blive bragt på banen til fælles diskussion parterne imellem. Medarbejderudviklingssamtalen er i sin hyppigst sete form ikke egnet til at håndtere for eksempel samarbejds- og kommunikationsproblemer eller konflikter og social isolation af enkelte medarbejdere. Skemaets diskussionsspørgsmål bør designes, så der skabes et overblik over medarbejderens fremtidige opgaver, tilstedeværende kompetencer og uddannelsesbehov og ønsker. Inden samtalen er det væsentligt, at lederen har tilegnet sig grundigt kendskab til sine muligheder for at disponere over midler til udvikling og mulighederne for eventuelt at anvende medarbejderens kompetence i en af virksomhedens andre afdelinger. Det skaber frustrationer hos medarbejderen, hvis en udviklingsmulighed under samtalen er blevet stillet i udsigt, men senere må opgives på grund af manglende accept et andet sted i organisationen. I udarbejdelsen af skemaet bør man gøre sig klart, at jo mere omfattende og detaljeret skemaet bliver, jo større er risikoen for, at det af både leder og medarbejder opfattes som en snærende ramme, der reducerer muligheden for en åben og afslappet dialog. Systemet kan både rumme spørgsmål, der er irrelevante i det enkelte tilfælde, og det kan mangle spørgsmål, som ville være relevante i situationen. Fordelen ved de lidt rigidt opbyggede systemer er, at det er enkelt at sammenligne og optælle forskellige data. Endelig er det vigtigt, at samtalesystemet udvikles af virksomheden selv og løbende justeres til virksomhedens ledelsesmæssige og organisatoriske udvikling. For eksempel afløses i mange virksomheder det individuelle arbejde af projektgrupper, og her er det relevant helt eller delvist at erstatte den individuelle medarbejderudviklingssamtale med en gruppe-udviklingssamtale. En sådan ændring i samtalesystemet vil udover selve ændringen af samtaleskemaet medføre behov for træning af ledere, da samtaler i grupper rummer mekanismer, som kan være meget vanskelige at overskue og håndtere. Forberedelse Grundig forberedelse af samtaler med medarbejdere har den oplagte fordel, at lederen får gjort sig mange og nødvendige overvejelser og herved får mulighed for at sikre, at han/hun får bragt alle relevante emner op i den enkelte samtale. Det er væsentligt, at lederen i medarbejderudviklingssamtalen ikke bringer emner på bane, som burde være behandlet i en disciplinær samtale. For det første fordi der til denne type samtale bør anvendes en ganske anden metode end til medar-

6 Medarbejderudviklingssamtalen Side 6 af 6 bejderudviklingssamtalen, og dernæst fordi et disciplinær emne ofte tager så meget tid, at der ikke bliver tid til medarbejderudviklingssamtalens egentlige formål. Ulempen ved en grundig forberedelse kan være, at lederen har et så fastlagt forløb for, hvad han vil sige, at han forsømmer at åbne mulighed for medarbejderens bidrag. Opfølgning Som nævnt tidligere bør samtalen munde ud i en aftale leder og medarbejder imellem om de fremtidige arbejdsopgaver og udviklingsplaner. En faldgrube mange virksomheder havner i er at forsømme at føre aftalen ud i livet. Hvis dette ikke sker, bliver samtalen meningsløs, og herved falder motivationen hos medarbejderen. Derfor bør aftalen også rumme en fastlæggelse af hvem, der skal tage hvilke initiativer og hvornår. Den første betingelse for en meningsfuld samtale er, at relationen de to samtaleparter imellem er velfungerende. Hvis denne betingelse ikke opfyldes inden afholdelsen af medarbejderudviklingssamtalen, har virksomheden gjort en dårlig investering, idet samtalens resultat på grund af sin upålidelighed ikke er anvendeligt som strategisk ledelsesværktøj. Er derimod denne betingelse opfyldt, er der skabt mulighed for, at medarbejderudviklingssamtalen vil kunne anvendes med stort udbytte for virksomheden og dens medarbejdere. Litteratur: Hornstrup, Carsten (2001). Udviklingssamtaler i grupper. Udvikling gennem dialog. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag. Holt Larsen, H. et al. (1997). Medarbejdersamtaler et strategisk udviklingsværktøj. København: Teknisk Forlag A/S, ISBN Laursen, Jørn (1994). MedarbejderUdviklingsSamtale et udviklingsværktøj. København: Danmarks Forvaltningshøjskole Forlag, ISBN Leerbech, Grethe. Samtalens Ulidelige Lethed men Svære Praksis. Ledelse i Dag, nr. 34/1999, 9. årgang, nr. 2. Madsen, Benedicte (1997). Dialog og gensidig forståelse. Om klar kommunikation i organisationer. Serien Pædagogiske Høvlspåner. København: Dansk Kommunalkursus. ISBN Nüssler, Mikkel Lund et al. Bülow Management (1999). Medarbejdersamtaler erfaringer fra 250 danske virksomheder. eller tlf

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler

Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Vejledning til medarbejdere om MUS-samtaler Hvad er MUS? En medarbejderudviklingssamtale (MUS) er en åben og ligefrem dialog mellem medarbejder og leder. For den enkelte medarbejder er det en mulighed

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

FORANDRINGSPROCESSER -

FORANDRINGSPROCESSER - FORANDRINGSPROCESSER - METODER TIL FORSTÅELSE OG FORANDRING 2 INDHOLD Forord 4 Forandringsprocesser en udfordring for BUPL og dig 5 De evige forandringsprocesser 6 Pædagogen i forandringsprocesserne 7

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser SAMARBEJDE MELLEM SKOLER OG HELHEDSPLANER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Samarbejde mellem skoler og helhedsplaner En kortlægning af problemstillinger og indsatser Rikke Engly Mygind,

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne

Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø. Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og det psykiske arbejdsmiljø Indsigt, redskaber og teknikker til AMO-medlemmerne Forandringer og deres indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø Forandringer på arbejdspladsen I dag er forandringer

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere