Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan"

Transkript

1 Refleksionsskabelon Resultatdokumentation med omtanke Handleplan 1

2 2 REFLEKSIONSSKABELONEN Resultatdokumentation med omtanke 1. udgave 2015 Udarbejdet af 35 sociale steder og LOS Udviklingsafdeling Projektleder Michael Christensen Projektkonsulent Martin Madsen Og med særlige bidrag fra Jens Hedemand, Danielle Bertelsen og Jan Alder LOS - De private sociale tilbud Emdrupvej 115A, København NV Telefon Projektet er støttet af:

3 B) Dimension: Handleplan Dimensionen handler om at bryde borgerens handleplan op til en udviklingsplan, hvori det bliver muligt at foretage en meningsfuld resultatdokumentation. Sammenhængen mellem handleplansmål og de konkrete hverdagsaktiviteter, man udfører for borgere på sociale steder, er en central del af overvejelserne omkring resultatdokumentation. Det er ikke uden betydning, hvorvidt man måler på konkrete hverdagsaktiviteter eller på overordnede mål, som eksempelvis beskrives i handleplaner. Mængden af informationer, som ligger til grund for målingerne, er vidt forskellige, ligesom hyppigheden også varierer mellem de forskellige måder at måle resultater på. Denne dimension handler derfor om, på hvilket niveau i den enkelte borgers handleplan man måler, og hvordan stedet omformer kommunernes handleplaner til målbare mål i en udviklingsplan. Fra handleplan til delmål For at kunne lave meningsfulde resultatdokumentationer må stedet bryde borgerens handleplan op i mindre delmål. Derved bliver det muligt at rette den samlede sociale indsats mod nogle specifikt opstillede mål. Man kan tænke handleplanens forskellige målsætninger opbrudt i processer. Typisk modtager stedet en overordnet handleplan fra anbringende kommune. I et samspil med den konkrete borger, kommunen og medarbejderne fra det pågældende sted bliver handleplanens mål oversat til delmål, som i sidste ende udmønter sig i konkrete hverdagsaktiviteter. Dette betegnes her som stedets udviklingsplan for borgeren. I den ideelle verden kan alle hverdagsaktiviteter således føres tilbage til et konkret udviklingsmål og derfra til den overordnede handleplans formuleringer om borgerens mål for opholdet på stedet. 3 Imidlertid er hverdagens arbejde mere komplekst. Det betyder, at der ikke er denne entydige sammenhæng mellem de indsatser, man gør i det daglige, og de overordnede mål. Typisk gør man mange andre ting i løbet af en dag, der ikke altid kan føres direkte tilbage til et mål. Denne erkendelse er som sådan indlysende, men i forhold til resultatdokumentation har det en betydning, da det kræver mange overvejelser at finde ud af, hvad og hvilke aktiviteter der øjensynligt ligger til grund for de målinger man foretager. Ved hjælp af et eksempel fra Flagskibets arbejde med at bryde handleplanen op til konkrete hverdagsaktiviteter illustreres, hvorledes det at vælge relevante aktiviteter til brug for resultatdokumentation hænger sammen med, hvor eller på hvilket niveau man er i udviklingsplanen.

4 Flagskibet skal bryde en ny borgers handleplan op Flagskibet har modtaget en ny borger, der skal bo på stedet. Et af den nye borgers mål i handleplanen er, at borgeren skal i selvstændig boform. På baggrund af overvejelser om, hvilke indsatser og mål der er relevante for borgeren, bliver handleplanens overordnede mål om selvstændig boform brudt op i konkrete udviklingsmål, der igen bliver brudt op i delmål som igen bliver konkretiseret i hverdagsaktiviteter. I forhold til Flagskibets nye borger kan handleplanens forskellige mål se ud som følger: Figur fra handleplansmål til daglige aktiviteter 4 Hver af hverdagsaktiviteterne er et udtryk for en delvis opfyldelse af et større mål. Eksempelvis er de daglige aktiviteter, der handler om, at borgeren ikke skal være voldsom og skal kunne stoppe konflikter ved tegn, udtryk for, at man arbejder med et delmål om at kunne styre sit temperament. Dette delmål er imidlertid del af et større udviklingsmål, som handler om at kunne styre sit liv, hvilket igen peger frem mod at kunne være i selvstændig boform. Hvis Flagskibet vælger at resultatdokumentere hverdagsaktiviteterne, kan de således sige noget meget præcist om disse aktiviteters betydning for eksempelvis borgerens evne til at stoppe konflikter. Til gengæld vil de kunne sige mindre om det udviklingsmål, der handler om at kunne styre sit eget liv. Dette skyldes, at det udviklingsmål, som handler om at kunne styre sit eget liv, også består af andre delmål og hverdagsaktiviteter. Det er først, når man har dokumentation for alle eller flere af de relaterede delmål og hverdagsaktiviteter, at man kan sige noget om, hvorvidt borgeren nærmer sig sit overordnede udviklingsmål.

5 Sammenhæng i udviklingsplanen Vejen til den selvstændige boform er brolagt med hverdagsaktiviteter, som skal sikre, at den nye borger kommer i fællesskabet af sig selv, tør gå ned i byen, kan tage mad, så der er nok til alle etc. Udfordringen for Flagskibet er at få defineret, hvornår man vil måle, og hvor man vil måle i handleplanen for at kunne sige noget fornuftigt om, hvorvidt borgeren forandrer sig i forhold til at nå det overordnede mål om at kunne være i selvstændig boform. Refleksionsskema 2 kan skabe overblik over, hvorfor man måler på det pågældende mål, hvordan det hænger sammen med eventuelle overordnede mål, og hvornår man skal måle. Med udgangspunkt i ovenstående eksempel fra Flagskibet illustreres refleksionsskema 2. 5

6 Refleksionsskema 2 Flagskibet og den nye borger Hvad vil vi gerne vide noget Eksempelvis: Hvorledes en borger har flyttet sig positivt i forhold til at kunne styre om? sit eget liv. Hvorfor vil vi gerne vide noget Fordi vores erfaring med lignende borgere har skabt forandring ved at tage om det? udgangspunkt i vores teoretiske betragtninger, der fokuserer på forandring gennem selvstændighed. Hvor er vi henne i udviklingsplanen (udviklingsmål, delmål eller hverdagsaktiviteter)? Derved vurderer vi, at udviklingsmålet er centralt for, at borgeren kan opnå handleplansmålet selvstændig boform. Udviklingsmål: At styre sit liv, Delmål: Kunne tåle mørke og styre sit temperament med tilhørende hverdagsaktiviteter. Hvordan hænger udviklingsmålene sammen med de tilhørende hverdagsaktiviteter bedømt ud fra en faglig vurdering? De daglige aktiviteter, der sigter mod, at borgeren ikke skal være voldsom og skal kunne stoppe konflikter ved tegn, er et udtryk for, at man arbejder hen mod delmålet om at kunne styre sit temperament. Delmålet er imidlertid en del af det større udviklingsmål, som handler om at kunne styre sit liv. Hvordan samler vi op på de forskellige målinger af delmål og hverdagsaktiviteter? Hvor ofte kan vi måle på, om der er ændringer i borgerens adfærd? Beskriv de forskellige målinger (daglige målinger, ugentlige eller mere usystematiske målinger). Hvordan kan vi tage stilling til, om forandringerne kan betragtes som varige? Borgeren har store problemer med temperamentet, og det skal kunne styres for at kunne være i selvstændig boform. Vi arbejder specielt med Anger Management, og en stor del af vores borgergruppe visiteres netop til stedet pga. af vores ekspertise i at hjælpe borgere med at styre deres temperament. Ved hverdagsaktiviteterne søger vi at observere og nedfælde i skemaer, om borgeren i løbet af dagligdagen deltager i de opstillede aktiviteter. Ved delmålene og udviklingsmålene søger vi gennem samtaler med borgeren at få en mere nuanceret og bred samtale om, hvordan borgeren selv oplever sit ophold og oplevelsen af at nå målene. Nogle mål kan måles hver dag (eksempelvis at slukke lyset, når man skal sove). Vi observerer hverdagsaktiviteterne og noterer observationerne i et særligt udarbejdet skema. Efter hver uge gør medarbejderne status (5-10 linjer skriftligt) over ugens forløb i forhold til de observerede aktiviteter. Andre målinger må vi foretage, når vi får chancen (eksempelvis at kunne stoppe konflikt ved tegn). Disse observationer sammenholdes med de daglige observerede aktiviteter. Ved at sammenligne vores observationer med samtalerne med borgeren vurderer vi, om der er sammenfald mellem medarbejderens observerede materiale og borgerens egen oplevelse af at nå de opstillede mål. 6 Skemaet skal betragtes som et refleksions- og styringsværktøj, der tvinger medarbejderne til at sammentænke argumentationen for, hvordan handleplanen kan brydes op. Skemaet kan anvendes, når man er i tvivl om, hvorvidt der er sammenhæng i udviklingsplanen. Med skemaet må man forholde sig til en række spørgsmål, der viser, hvordan man som sted argumenterer for en faglig sammenhæng.

7 Opsamling Der er således en række udfordringer forbundet med at bryde handleplanen op i mindre dele og derfra foretage gyldige resultatmålinger. Dimensionen har introduceret værktøjer til at reflektere over disse udfordringer. Øvelse I det følgende skitseres, hvordan handleplanen kan brydes op. Øvelsen skal udføres fælles, eksempelvis til et medarbejdermøde eller lignende. Medarbejderne deles op i mindre grupper af 3-5 personer pr. gruppe. Inden mødet er det vigtigt, at hele medarbejdergruppen har læst dimensionsteksten, og at den mødeansvarlige har fundet 1 eksempel på en borgers handleplan, der anonymiseres eller kun bruges til intern refleksion, som alle grupper skal arbejde med. Alle medarbejdere skal kende til borgerens situation og målsætninger. Det er derfor en god idé, at man i fællesskab - eller at den mødeansvarlige på forhånd - udvælger et overordnet mål, udviklingsmål eller målsætning fra den udvalgte handleplan. Derefter deles medarbejderne op i mindre grupper. Hver gruppe læser eksemplet på en handleplan. Dernæst forsøger gruppen at bryde den overordnede handleplan op i aktiviteter, der kan måles systematisk i hverdagen. Bliv eventuelt inspireret af nedenstående figur, der hjælper med at skabe en fremgangsmåde for, hvordan en sådan handleplan kan brydes op i hverdagsaktiviteter. 7

8 Figur - Handleplan til daglige aktiviteter Et mål fra borgerens handleplan Værdier Tilbuddets værdier i sammenspil med borgeren hjælper med at bryde handleplanens mål op i en udviklingsplan. Teori og erfaring Tilbuddets teoretiske og erfaringsmæssige viden i sammenspil med borgeren bestemmer delmålene Teori og metode De pædagogiske greb og metoder hjælper til at nå målsætningen. Delmål 1 Mål i udviklingsplanen Delmål 2 Overordnet mål i handleplanen Delmål 3 Mål i udvilkingsplanen Delmål 4 Figuren viser, hvordan man som sted kan rammesætte en fælles argumentation. Medarbejdergruppen får herigennem et fælles udgangspunkt for at skabe sammenhængen i opbrydning af handleplanen til hverdagsaktiviteter. 8 Fællesopsamling Når alle er grupper er færdige, tager I en runde, hvor gruppe efter gruppe hører hinandens svar. Med udgangspunkt i gruppernes besvarelser af øvelsen - forsøg i fællesskab at finde ud af, om jeres argumentationer minder om hinandens. Hvordan argumenterer hver gruppe for at komme fra handleplansmål til mål i udviklingsplanen til delmål og til sidst frem til de daglige aktiviteter? Nedenstående spørgsmål kan hjælpe diskussionen i gang. - Er gruppernes argumentation sammenlignelig? - Hvor minder gruppernes argumentation mest om hinanden (er det eksempelvis fra handleplan til udviklingsplan eller fra delmål til hverdagsaktiviteter)? - Hvor er der størst uenighed mellem grupperne (er det eksempelvis fra handleplan til udviklingsplan eller fra delmål til hverdagsaktiviteter)? Inspirationsmateriale Christensen, Michael & Martin Madsen (2015) 5 gode spørgsmål til resultatdokumentation i Gi LOS nr. 1, februar Ramian, Knud (2012) Handleplaner og ledelse Arbejdet med pædagogiske handleplaner - Udgivet af ViHS (Videnscenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri) Socialstyrelsen file:///c:/users/mm/downloads/handleplaner%20og%20ledelse.pdf

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole

Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole SMTTE-Modellen SMTTE - modellen har sit udgangspunkt i Pædagogisk Center i Kristiansand i Norge, og er i Danmark bl.a. beskrevet af Frode Boye Andersen

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013

DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 DEL - Dokumentation, Effekt og Læring - Koncept Oktober 2013 CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONCEPTETS

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk

Sprogdidaktisk model. Sprogpakken og den sprogdidaktiske model, SMTTE. Sprogdidaktisk model - Sprogpakken.dk Sprogdidaktisk model Til sprogpakkens sprogdidaktiske model anvendes en kendt og i den pædagogiske verden ofte anvendt didaktisk model, nemlig SMTTE. Den følgende tekst er først en beskrivelse af SMTTE

Læs mere

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest

Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar i Lind Invest Notat om kriterier for socialt ansvar Vi ønsker at være med til at fremme en praksis, hvor man evaluerer og rapporterer resultaterne af sociale projekter,

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

ENLIG ELLER SAMLEVENDE?

ENLIG ELLER SAMLEVENDE? ENLIG ELLER SAMLEVENDE? Vejledning til enlige forsørgere, der modtager børnetilskud eller økonomisk fripladstilskud HVAD VIL DET SIGE AT VÆRE ENLIG SOM MOD- TAGER AF BØRNETILSKUD ELLER ØKONOMISK FRIPLADSTILSKUD?

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere