Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15."

Transkript

1 Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 T F Voksne med særlige behov

2 Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt udarbejdet af Algreen Arkitekter MAA for HCM Arkitekter ApS 02

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 Handleplaner... 5 Målgruppe... 5 Overordnede principper for visitationspraksis... 5 Principper for visitation... 6 Sagsbehandlingspraksis... 6 Mestring... 6 Egenbetaling... 7 DE SOCIALE BO- OG DAGTILBUD... 8 LÆSEVEJLEDNING... 9 SKEMAER Støtte i eget hjem Bolig Helbred/medicin Personlig hygiejne Økonomi/administrative forpligtelser Kost og indkøb Større indkøb Fritid/samvær/netværk Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance Ledsageordning som naturalhjælp Ledsageordning som kontant tilskud Kontakt Merudgifter Tilbud af behandlingsmæssig karakter Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Klubtilbud for borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Klubtilbud til borgere med en sindslidelse, psykiske problemstillinger eller særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud Aflastning til voksne Længerevarende ophold i botilbud Socialpædagogisk bistand i tilknytning til boligformen om kvindekrisecentre om Forsorgshjem (Servicelovens) og 142 (Sundhedslovens) Stofmisbrug Alkoholbehandling

4 BILAG Bilagsfortegnelse Bilag 1: Uddrag af lov om social service Bilag Uddrag fra sundhedsloven Bilag 3: Adresseliste over tilbud til voksne med særlige behov i Albertslund Kommune og andre relevante adresser Bilag Klageadgang

5 Indledning Socialafdelingens kvalitetsstandarder for voksne med særlig behov 2013/14 indeholder en beskrivelse af Albertslund Kommunes tilbud og serviceniveau for visse ydelser til voksne med særlige behov, herunder det specialiserede socialområde efter lov om social service. Kvalitetsstandarderne retter sig ikke mod ydelser, der primært er beregnet til ældre borgere, som eksempelvis personlig og praktisk hjælp mv. Herudover er ydelser til støtteredskaber og træning ikke indbefattet i disse kvalitetsstandarder, da de pågældende ydelser varetages af hjælpemiddelafdelingen, som ikke er en del af det specialiserede socialområde. Der udarbejdes særskilte kvalitetsstandarder for ydelser målrettet disse grupper. Det tilstræbes, at kvalitetsstandarderne revideres en gang årligt. Dog kan budgetplanlægning og ny lovgivning medføre, at den eksakte periode mellem hver revidering af kvalitetsstandarderne varierer. Formålet med indførelsen af kvalitetsstandarderne er at sikre ensartethed og tydelighed i visitation til de enkelte ydelser, samt at der er overensstemmelse mellem borgerens behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes støtte til. Hermed sikres også, at borgerne i videst muligt omfang bliver behandlet ensartet og ud fra så objektive kriterier som muligt. Kvalitetsstandarderne er samtidig et arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området. Kvalitetsstandarderne fungerer således også som vejledende retningslinjer for sagsbehandlerne, når de skal udøve det lovbundne skøn ved tildeling af ydelserne. I alle sager foretages der en konkret individuel vurdering af, hvilken hjælp, der tilbydes borgeren indenfor lovgivningens rammer. Kvalitetsstandarderne er dermed ikke en facitliste, men en beskrivelse som de fleste tilfælde vil passe på. Sidst, men ikke mindst, sker styringen af det specialiserede socialområde i et nært samspil mellem kvalitetsstandarderne, visitationsudvalget og budgettet. Folketinget vedtog den 22. maj 2012 lovforslag 140, der præciserer nogle principper for faglige og økonomiske hensyn i visitationen til tilbud. Lovforslaget indeholder fem hovedelementer, hvoraf de to vedrører disse kvalitetsstandarder: 1. En præcisering af, at afgørelser efter loven træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering og på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 2. En præcisering af, at kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer kan fastsætte lokalpolitiske serviceniveauer. Handleplaner Albertslund Kommune skal tilbyde at udarbejde en handleplan til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller til borgere med alvorlige sociale problemer, der ikke, eller kun med betydelig støtte, kan opretholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Handleplanen skal angive formålet med indsatsen og hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå målene. Dertil skal handleplanen angive den forventede varighed af indsatsen samt andre særlige forhold omkring boform, beskæftigelse, personlig hjælp og behandling, hjælpemidler m.v. Målgruppe Målgruppen til ydelserne er i serviceloven beskrevet som personer med betydelig og/eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Det er eksempelvis borgere med fysiske handicap, fysisk og psykisk udviklingshæmmede, demente, autister, borgere med sindslidelse og særlige socialt udsatte borgere, så som alkohol- og/eller stofmisbrugere eller hjemløse. Overordnede principper for visitationspraksis Det overordnede formål med ydelser til voksne med særlige behov er, at borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse, så borgeren kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår. Ydelsen gives enten som naturalydelse, for eksempel som støtte i eget hjem, eller som en kontantydelse, hvor borgeren får dækket merudgifter som følge af handicappet. Omfanget af ydelserne strækker sig fra mindre omfattende tilbud, så som ledsageordning, til meget omfattende tilbud, for eksempel botilbud med døgnbehandling. Ydelserne er uafhængige af borgerens indtægts- og formueforhold. 05

6 En borger kan modtage mere end et tilbud, og der kan være tale om en kombination af ydelser fra flere afdelinger i Sundheds- og Socialforvaltningen. For at sikre et sammenhængende helhedsorienteret tilbud kræves det, at der sker en koordinering af indsatsen mellem afdelingerne. Den koordinerede indsats understøttes af tværfaglige teams/rehabiliteringteams. Udgangspunktet for visitation og udførelse af ydelser er en grundig afdækning af borgerens funktionsevne såvel fysisk, mentalt, psykisk som socialt set i helhed og ud fra borgerens ansøgning, ønsker og behov. Derfor blev det i foråret 2012 besluttet, at de ydelser, der indgår i dette sæt af kvalitetsstandarder, skal afdækkes gennem voksenudredningsmetoden (VUM). Principper for visitation Der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. Der skal forelægge forslag til 2 foranstaltninger (botilbud mm.) samt pris på den ønskede foranstaltning. For at styrke netværket omkring den enkelte, tilbydes som udgangspunkt lokale løsninger, og herunder skal Socialafdelingens sagsbehandler arbejde hen imod videst mulig udnyttelse af egne støtteordninger. Valg af tilbud vil altid være fagligt begrundet og hensigtsmæssigt for borgeren. Borgeren inddrages i udvælgelsen af tilbud med henblik på at etablere et tilbud, der både svarer til borgerens ønsker og behov. På udvalgte områder gives mulighed for, at borgeren kan vælge mellem forskellige tilbud. Visitation af tilbud udelukker ikke valg udenfor Albertslund Kommune. Der kan kun anvises til tilbud, som er opført på Tilbudsportalen. Sagsbehandlingen skal tilrettelægges på en måde, så den understøtter ovenstående principper. Sagsbehandlingspraksis Socialafdelingen arbejder efter gode regler for sagsbehandlingspraksis. Henvendelser til Socialafdelingen kommer fra borgeren selv eller fra pårørende, naboer eller hospitalsafdelinger. Ved alle henvendelser vil borgeren modtage et svar inden for 14 dage om, at henvendelsen er modtaget. Det tilstræbes, at sagsbehandlingen påbegynder hurtigst muligt, samt at borgeren får besked herom. Herunder også en information om tidshorisont for sagsbehandlingen generelt. Borgeren har altid mulighed for at have en pårørende/bisidder med til møder. Det kan være en nær pårørende, en nær bekendt eller en anden, som borgeren selv vælger. Borgeren har endvidere ret til at lade sig repræsentere af en anden person. Sagsbehandleren vil i samarbejde med borgeren (og evt. bisidder) foretage en helhedsvurdering af den samlede livssituation for borgeren. Borgeren inddrages så meget som muligt i sagsbehandlingen og har mulighed for at kommentere grundlaget for afgørelsen, inden sagen afgøres. Afgørelser er underlagt forvaltningslovens almindelige regler om partshøring. I de situationer, hvor der pludseligt er opstået et behov for støtte, vil sagsbehandlerne altid behandle sagen med det samme. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil borgeren/bisidder altid være orienteret om årsagen hertil. Det kan eksempelvis skyldes indlæggelse på hospital, ventetid på at få nødvendige lægepapirer retur og situationer, hvor det er vanskeligt at få kontakt med borgeren. Mestring Inden for det specialiserede socialområde arbejdes der med mestringsstrategien. Det primære mål for en ydelse givet efter mestringsmetoden er at forbedre eller vedligeholde borgerens fysiske og kognitive evne til at klare hverdagen således, at vedkommende selv bliver i stand til at klare opgaven. Borgerens ressourcer og behov tages med som en del af vurderingen, så borgeren får den hjælp og træning, vedkommende har brug for, til at blive selvhjulpen. Det betyder konkret, at der altid tages udgangspunkt i den mindst muligt indgribende foranstaltning. Indsatsen skal understøtte, at borgeren skal have støtte til at leve et liv så nær det normale som muligt. Det vil i praksis sige, at det altid først vurderes om borgeren kan fungere og klare sig i eget hjem med en støttekontaktpersonordning ( 85). I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, skal mulighederne for midlertidige botilbud afsøges ( 107). Er støtte i et 107 tilbud ikke tilstrækkeligt, tilbydes borgeren et længerevarende botilbud. Tildeling og udførelse af ydelser sker efter en tillempet Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUMmodel). Efter at den konkrete sag har været forelagt visitationsudvalget, visiterer sagsbehandleren borgeren til en ydelse, som udføreren (ansatte eller en privat leverandør) så er forpligtiget til at levere. Ydelserne kan kombineres og visiteres individuelt. Nogle ydelser kan også gives som gruppeydelser. Her tænkes på klubtilbud og lignende sundheds- 06

7 fremmende foranstaltninger, som indtænkes i såvel tildeling som udførelse af ydelserne. Egenbetaling Der er som hovedregel egenbetaling ved aflastnings-/botilbud. Taksterne for disse er vedtaget af kommunalbestyrelsen i efteråret

8 De sociale bo- og dagtilbud Albertslund Kommune anviser kun til kommunale, regionale og private tilbud, som er opført i Tilbudsportalen. Nedenfor er en oversigt over kommunens egne bo- og dagtilbud fordelt på målgrupper. Albertslund Kommune har to åbne (uvisiterede) dagtilbud: Klubben og Kanalens Klubhus. Botilbud 85 Opgangsbofællesskabet Stationstorvet Botilbud efter 107 Bofællesskabet Humlehusene Bofællesskabet Hedemarken Bofællesskabet Miravænget Botilbud efter 108 Boligerne Herstedøster Aktivitets- og samværstilbud efter 104 Klub stoppestedet Klubben* Kanalens Klubhus* *) uvisiteret tilbud Sindslidende X X Udviklingshæmmede X X X X X X 08

9 Læsevejledning Alle ydelserne er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver ydelse, højre side beskriver den enkelte ydelse. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. Overskrift Lovgrundlag Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Opfølgning Særlige bemærkninger Lov og paragraf. Hvilket behov skal ydelsen dække hos borgerne? Hvilket formål har forvaltningen med ydelsen? Aktiviteter, der ydes inden for denne lovbestemmelse. Aktiviteter, der ikke kan ydes inden for denne lovbestemmelse. Beskrivelse af hvilken målgruppe, der typisk kan få tildelt ydelsen. Beskrivelse af hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er udgangspunkt for udløsning af ydelsen. Beskrivelse af omfang og tidspunkt på døgnet, ydelsen kan visiteres indenfor. Beskrivelse af, hvem der leverer ydelsen. Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af ydelsen. Beskrivelse af, hvis der er særlige kompetencekrav til udfører. Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter der kan indgå. Beskrivelse af, hvordan og hvor ofte ydelsen følges op. Beskrivelse af særlige forhold, fx om ydelsen kan gives sammen med en anden ydelse. Fælles for alle kvalitetsstandarderne er, at udføreren er omfattet af arbejdsmiljøloven, som foreskriver, at arbejdet udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt herunder, at kommunens rygepolitik overholdes. 09

10 Skemaer 85 Støtte i eget hjem Skema A Motivering, støtte og vejledning til diverse Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Til vedligeholdelse af boligen, herunder tøjvask se Skema A1. Til at mestre sin nedsatte funktionsevne i hverdagen se Skema A2. Til personlig hygiejne se Skema A3. Til at klare økonomi og posthåndtering se Skema A4. Til dagligvareindkøb og madlavning se Skema A5. Til større indkøb se Skema A6. Til at skabe netværk og deltage i aktiviteter se Skema A7. Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen At motivere, støtte og vejlede borgeren ift. ovennævnte med det sigte, at borgeren kan klare sig i egen bolig. At præcisere mål for borgeren og/eller sørge for eksterne leverandører gør det. Mål kan både være progressions og/eller vedligeholdelsesmål. Uddybes de følgende sider. Uddybes de følgende sider. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Opfølgning Særlige bemærkninger Lettere, moderate eller svære begrænsninger. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Gennemsnitlig ATA-tid op til 4 timer ugentligt 1 Ydelsens længde aftales i visitationsudvalget. Primært hverdage mellem kl og i særligt begrundede tilfælde uden for dette tidsrum. Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Uddybes de følgende sider. Der følges som minimum op én gang årligt. Uddybes de følgende sider. 1 ATA-tid ( ansigt-til-ansigt-tid ) betyder den tid, som borgeren gennemsnitligt kan forvente at modtage støtte efter. Med gennemsnitlig menes der, at timeantallet kan variere fra uge til uge afhængig af opgavernes karakter. 10

11 85 Bolig Skema A1 Motivering, støtte og vejledning til vedligeholdelse af boligen, herunder tøjvask Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At støtte og vejlede borgeren med at boligen holdes ryddelig og ren. At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde eller udvikle færdigheder til selv at holde boligen ved lige med det sigte, at borgeren kan klare sig i egen bolig. Aktiviteter der indgår i ydelsen Give borgeren forståelse for vedligeholdelse af hjemmet. Motivere til oprydning og rengøring af hjemmet. Igangsætte, støtte og vejlede borgeren med oprydning og rengøring i hjemmet. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Støttepersonen deltager ikke i rengøring uden borgerens deltagelse. Hovedrengøring. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Lettere, moderate eller svære begrænsninger. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen, fx rengøringsmidler. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger Støtten gives ikke, hvis der ifølge en APV er behov for særlig specialrengøring. I en afgrænset periode kan der ydes støtte og vejledning til opstart og etablering i ny bolig.

12 85 Helbred/medicin Skema A2 Motivering, støtte og vejledning til at mestre sit handicap i hverdagen Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At borgeren får støtte til at leve med sit handicap. At borgeren støttes til at forbedre sin funktionsevne ved at mestre sine fysiske og psykiske udfordringer. Aktiviteter der indgår i ydelsen Motivering til at opretholde/modtage igangværende behandlingstilbud. Hjælp til at overholde aftalte tider hos læge, tandlæge mv. Motivering til og erindring om at tage medicin. Fastlæggelse af døgnrytme ved hjælp af fx skemaer og tidsplaner. Støttende samtaler. Ledsagelse til behandlingstilbud, fx læge, terapeuter og psykologer. Trafiktræning til selv at kunne passe behandling. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Medicinadministration, medmindre personalet har gennemgået særligt kursus. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i boltilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Moderate, svære eller totale begrænsninger i forhold til kommunikation og samvær. Misbrugsproblemer. Andre svære problemer. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Ansatte og eksterne leverandører. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Opfølgning Særlige bemærkninger Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Ingen brugerbetaling. Der følges som minimum op én gang årligt. Der skal være opmærksomhed på reglerne om magtanvendelse i forhold til levering af ydelsen 2. 2 For definition af magtanvendelse se side afsnit VII kapitel 24.

13 85 Personlig hygiejne Skema A3 Motivering til hygiejne Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen At borgeren klarer egen personlig hygiejne. At borgeren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at varetage egen hygiejne. Motivering og vejledning til eksempelvis at børste tænder, at vaske sig, at blive klippet, barberet og få vejledning i hensigtsmæssig påklædning. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Praktisk hjælp til personlig hygiejne. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser). Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der selv kan deltage. Funktionsniveau Lettere, moderate eller svære begrænsninger i forhold til personlig hygiejne og pleje. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i tilknytning ydelsen. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger 13

14 85 Økonomi/administrative forpligtelser Skema A4 Støtte og vejledning til at klare økonomi og posthåndtering Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At støtte og vejlede borgeren med egen økonomi, post og kontakt til offentlige myndigheder. At støtte og vejlede borgeren til selv at klare egen økonomi og forstå håndtering af post. Aktiviteter der indgår i ydelsen Budgetlægning. Ledsagelse til og fra fx pengeinstitut og offentlige myndigheder. Gennemgang af post, formidle forståelse, besvare og organisere post. At lære at håndtere egen økonomi. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Udføreren administrerer ikke borgerens økonomi. Borgeren skal altid deltage i de økonomiske dispositioner. Der opfordres til at benytte budgetkonto eller lignende servicetilbud. Udføreren foretager ikke ærinder til bank eller posthus uden borgers deltagelse. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Lettere, moderate eller svære begrænsninger i forhold til økonomi. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Opfølgning Særlige bemærkninger Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren Faglig relevant uddannelse. Ingen brugerbetaling. Der følges som minimum op én gang årligt. Der skal være opmærksomhed på mulighederne for administration i henhold til pensionsloven og aktivloven. I tilfælde af behov for værgemål arbejdes der efter de gældende regler på området. I kommunens botilbud udarbejdes der en økonomiaftale i samarbejde med borgeren og dennes pårørende eller med borgerens værge. 14

15 85 Kost og indkøb Skema A5 Motivering, støtte og vejledning til dagligvareindkøb og madlavning Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At støtte og vejlede borgeren med at få købt ind og/eller tilberede mad med fokus på sund kost. At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde eller optræne et funktionsniveau til selv at foretage indkøb og/eller tilberede mad. Aktiviteter der indgår i ydelsen Planlægning og tilberedning af mad og oprydning i en optræningsperiode. Ledsagelse ved indkøb af dagligvarer. Optræning til selv at klare indkøb. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Udføreren foretager ikke indkøb eller tilbereder mad uden borgerens deltagelse. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (herunder indkøbsordning). Ledsagelse efter servicelovens 97. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Lette, moderate eller svære begrænsninger i forhold til tilberedning af måltider og indkøb. Moderate til svære begrænsninger i forhold til kommunikation og samvær med andre. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i tilknytning ydelsen, herunder egne indkøb og transport. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger 15

16 85 Større indkøb Skema A6 Støtte og vejledning til større indkøb Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At støtte og vejlede borgeren med at få købt større ting ind. At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde eller optræne et funktionsniveau til selv at foretage større indkøb. Aktiviteter der indgår i ydelsen Ledsagelse og vejledning ved indkøb af større ting som fx tøj og indbo. Optræning til selv at klare indkøb. Hjælp til køb over internettet. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Udføreren foretager ikke indkøb uden borgerens deltagelse. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86. Ledsagelse efter servicelovens 97. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Moderate til svære begrænsninger i forhold til indkøb, kommunikation og samvær, bolig og økonomi. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der kan være følgeudgifter, som borgeren skal betale for udføreren, fx transport. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger 16

17 85 Fritid/samvær/netværk Skema A7 Motivering og/eller støtte til at skabe netværk og deltage i aktiviteter Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At skabe netværk og undgå isolation, samt indgå i en mere aktiv livsudfoldelse. At støtte, vejlede og udvikle borgerens egne ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk og fastholde tilknytning til et aktivitetstilbud med særlig fokus på det sundhedsfremmende arbejde. Aktiviteter der indgår i ydelsen Dialog omkring sociale relationer og adfærd. Genoprettelse/etablering af og vedligeholde kontakt til familie og øvrige netværk. Motivering til brug, opstart samt at opretholde aktiviteter med henblik på at bryde isolation og møde andre mennesker, for eksempel deltagelse i sportsaktiviteter, cafébesøg, kulturelle arrangementer mv. Vejledning omkring familierollen og parforholdet, herunder prævention. Ledsagelse til aktiviteter. Trafiktræning til aktiviteter. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen. Ledsagelse efter servicelovens 97. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i bo- og dagtilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Moderate, svære eller totale begrænsninger i forhold til kommunikation/samvær med andre. Svære begrænsninger i forhold til uddannelse/arbejde undervisning, og/eller Begrænsninger i forhold til samvær med andre/netværk. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der kan være følgeudgifter, som borgeren skal betale for udføreren, fx transport. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger 17

18 95 Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) BPA støtte til løsning af praktiske opgaver jf. SL 83 og 84 i hjemmet i mere end 20 timer/uge Lovgrundlag 95 i Lov om Social Service. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen At borgeren får den nødvendige hjælp til pleje, praktiske opgaver i hjemmet samt afløsning og aflastning efter behov og i overensstemmelse med kommunens serviceniveau. At borgeren får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændigt en tilværelse som muligt. I forbindelse med bevilling af en BPA ordning fastlægger Albertslund Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere og udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastlægges efter besøg i borgerens hjem. Der udmåles timer til pleje og praktisk hjælp jf. servicelovens 83 og 84. Herudover bevilges tilskud til administrationsudgifter. Der kan bevilges ledsagerordning efter servicelovens 97. Det samlede tilskud udbetales til borgeren. Sagsbehandleren i Albertslund Kommune giver borgeren råd og vejledning i forbindelse med opstart af ordningen samt udleverer en håndbog om BPA ordningen. Det er en hovedregel for at få tilkendt ordningen, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Udvælge hjælpere herunder varetage ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Afholde personalemøder med hjælperne. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer: Ansættelse og evt. afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbevis til hjælperne. Udbetaling af løn. Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie og barselsfond og ATP. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Opgaven som arbejdsgiver kan varetages af en privat virksomhed eller forening. I særlige tilfælde kan tilskuddet udbetales til en nærtstående person, hvis det skønnes at borgeren ikke kan varetage rollen som arbejdsleder og arbejdsgiver, eksempelvis som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser. 18

19 Borgeren skal ikke have udgifter ved at have en BPA-ordning. Kommunen skal jf. bekendtgørelsens 10 udmåle et tilskud til dækning af andre omkostninger, der er forbundet med at have en BPA-ordning. Albertslund Kommune betaler hver måned et fast beløb på 500 kr. til dækning af de udgifter, en borger har ved at have en BPA ordning. Det gælder eksempelvis ekstra forbrugsudgifter samt udgifter ved indkøb af ekstra håndsæbe, toiletpapir m.m. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Behandling, som ydes via sygehus (fx respirationsinsufficiens, ventilatorbistand). Aktiviteter uden for hjemmet. Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Personer over 18 med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Nedsat funktionsevne, der medfører behov for personlig pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov. I udmåling af ydelsen indgår behovet for samtlige ydelser. Borgeren vælger selv hjælperne. Borgeren vælger selv hjælperne, men kan vælge at overlade arbejdsgiverrollen til andre (nærtstående, foreninger eller private virksomheder). Borgeren vælger selv hjælperne. Det må dog forventes, at hjælperne er i besiddelse af de nødvendige kompetencer til at udføre opgaven. Betaling Ingen brugerbetaling. Opfølgning Ved nyetablerede ordninger følges op inden for 3-6 måneder. Øvrige bevillinger følges op en gang om året. Særlige bemærkninger Personer, som modtager hjælp efter 95 vurderes ikke at have et så omfattende og sammensat hjælperbehov, som forudsættes efter servicelovens 96. Borgeren er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for sin/sine hjælpere. Kommunen har ingen forpligtelser over for hjælperens ansættelsesforhold. Hjælpen kan i særlige tilfælde medtages midlertidigt til udlandet, ved kortvarigt uddannelsesophold max 14 dage, jf. bekendtgørelse om midlertidigt ophold i udlandet. 19

20 96 Borgerstyret personlig assistance Borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 96. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen At borgeren får sammenhængende støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse. At borgeren får mulighed for at opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet. I forbindelse med bevilling af en BPA ordning fastlægger Albertslund Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere, samt udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastlægges efter besøg i borgerens hjem. Der udmåles timer til pleje, praktisk hjælp, aktiviteter, overvågning og ledsagelse. Herudover bevilges tilskud til administrationsudgifter. Det samlede tilskud udbetales til borgeren. Sagsbehandleren i Albertslund Kommune giver borgeren råd og vejledning i forbindelse med opstart af ordningen samt udleverer en håndbog om BPA ordningen. Det er en betingelse for at få tilkendt ordningen, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Udvælge hjælpere herunder varetage ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Afholde personalemøder med hjælperne. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Arbejdslederrollen kan ikke overgives til anden part. Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrerer ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer: Ansættelse og evt. afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbevis til hjælperne. Udbetaling af løn. Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie og barselsfond og ATP. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Opgaven som arbejdsgiver kan varetages af en privat virksomhed eller forening.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder. for ydelser til. handicappede og sindslidende. Udfærdiget af:

Kvalitetsstandarder. for ydelser til. handicappede og sindslidende. Udfærdiget af: Kvalitetsstandarder for ydelser til handicappede og sindslidende Udfærdiget af: Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug Myndighedsenheden Torvegade 15 4200 Slagelse Godkendt i Handicap og Socialpsykiatriudvalget

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96

BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 Myndighed - Sundhed Kvalitetsstandard for Udkast 1 af 19. okt. 2010 BPA - Borgerstyret Personlig Assistance efter lov om Social Service 96 1. Lovgrundlag 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - en kort vejledning Hensigten med folderen her er, at informere og vejlede dig der er visiteret til en BPA-ordning efter servicelovens 96. Den beskriver i hovedtræk

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96

Bornholms Regionskommunes retningslinjer for borgerstyret personlig assistance efter Servicelovens 96 Bornholms Regionskommunes retningslinjer for assistance efter Servicelovens 96 1. Lovgrundlag Lov om social service 96 2. Formål med assistance 3. Hvor henvender jeg mig ved behov for borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96.

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret personlig assistance. (BPA-ordning) Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) Servicelovens 96. Acadre dok.: 68673-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk

Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk Social-, Børne- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Sendt pr. mail til tha@sm.dk Høringssvar fra KL vedr. forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning.

Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Forord Roskilde Kommune har udarbejdet denne vejledning til borgere, der har eller overvejer at få en BPA-ordning. Vejledningen forsøger at besvare de spørgsmål, der typisk kan være i den forbindelse.

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96.

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter Servicelovens 96. Den tidligere kvalitetsstandard er godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.02.11

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning

Vejledning om borgerstyret personlig assistance. Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser. Indledning Vejledning om borgerstyret personlig assistance Afsnit I Vejledningens indledning og generelle betingelser Indledning 1. Denne vejledning erstatter kapitel 25-27 om kontant tilskud efter servicelovens

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven.

Ydelsespakkerne skal ses som supplement til de godkendte kvalitetsstandarder for de tilsvarende i Serviceloven. Ydelseskatalog Det specialiserede socialområde for voksne 1. januar 2015 Indledning Dette katalog beskriver de ydelsespakker og indsatser, som Handicap og Psykiatri i Haderslev Kommune tilbyder borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109

Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Kvalitetsstandard for ophold på krisecentre efter Lov om Social Service 109 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i krisecentre efter Lov om Social Service 109. Kvalitetsstandarden for krisecentre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM

KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD PASNING AF NÆRTSTÅENDE MED ALVORLIG SYGDOM Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1LOVGRUNDLAG... 3 2.KVALITETSSTANDARD...

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: 4477 3441 E-mail: kld@balk.dk Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: 2012-27282 Dok.nr: 2012-217294 Serviceniveauer på udvalgte

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune

Tilbudsdeklaration. Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter. Næstved Kommune Tilbudsdeklaration Præstehaven Socialpsykiatrisk Støttecenter Næstved Kommune Indholdsfortegnelse: Tilbudsdeklaration... 1 Præstehaven... 1 Socialpsykiatrisk Støttecenter... 1 Næstved Kommune... 1 Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til.

I Skanderborg Kommune findes kun aktivitets- og samværstilbud, som borgeren skal visiteres til. Kvalitetsstandard Overskrift Aktivitets- og samværstilbud Handicapområdet Psykiatriområdet Servicelovens 104 Lovgrundlag Servicelovens 104 Se lovtekst nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance

Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre. Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig Assistance Kløverprisvej 10B 2650 Hvidovre 11-04- 2011 TILSYNET Udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance Landsorganisationen Borgerstyret Personlig

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre:

Et af indsatsområderne er Overgang fra barn til voksen og mål for dette område er blandt andre: Forord Ballerup Kommune præsenterede i 2007 sin samlede handicappolitik. Politikken er en ramme om kommunens indsats på handicapområdet for de kommende 5 10 år og skal bidrage til, at borgere med handicap

Læs mere

Borgerstyret personlig assistance (BPA)

Borgerstyret personlig assistance (BPA) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap

Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap Kvalitetsstandard 2014 Voksne med særlige behov Psykiatri- og Handicap Kære borger og pårørende Jeg er glad for at kunne præsentere Vesthimmerlands Kommunes nye kvalitetsstandarden for tilbud til voksne

Læs mere

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune

Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Serviceniveau for brugerbetaling for voksne i botilbud på handicap og psykiatriområdet i Frederikshavn Kommune Indledning Denne skrivelse er en samlet retningslinje for betaling af de ydelser, som Frederikshavn

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Oversigt over aflastningsmuligheder

Oversigt over aflastningsmuligheder 1 Oversigt over aflastningsmuligheder for parkinsonramte og pårørende, maj 2015 Denne oversigt er tænkt som en hurtig måde at få et overblik over de aflastningsmuligheder, som parkinsonramte og ikke mindst

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance)

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance) Til samtlige kommuner og regioner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere