Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15."

Transkript

1 Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 T F Voksne med særlige behov

2 Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt udarbejdet af Algreen Arkitekter MAA for HCM Arkitekter ApS 02

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 Handleplaner... 5 Målgruppe... 5 Overordnede principper for visitationspraksis... 5 Principper for visitation... 6 Sagsbehandlingspraksis... 6 Mestring... 6 Egenbetaling... 7 DE SOCIALE BO- OG DAGTILBUD... 8 LÆSEVEJLEDNING... 9 SKEMAER Støtte i eget hjem Bolig Helbred/medicin Personlig hygiejne Økonomi/administrative forpligtelser Kost og indkøb Større indkøb Fritid/samvær/netværk Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance Ledsageordning som naturalhjælp Ledsageordning som kontant tilskud Kontakt Merudgifter Tilbud af behandlingsmæssig karakter Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Klubtilbud for borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Klubtilbud til borgere med en sindslidelse, psykiske problemstillinger eller særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud Aflastning til voksne Længerevarende ophold i botilbud Socialpædagogisk bistand i tilknytning til boligformen om kvindekrisecentre om Forsorgshjem (Servicelovens) og 142 (Sundhedslovens) Stofmisbrug Alkoholbehandling

4 BILAG Bilagsfortegnelse Bilag 1: Uddrag af lov om social service Bilag Uddrag fra sundhedsloven Bilag 3: Adresseliste over tilbud til voksne med særlige behov i Albertslund Kommune og andre relevante adresser Bilag Klageadgang

5 Indledning Socialafdelingens kvalitetsstandarder for voksne med særlig behov 2013/14 indeholder en beskrivelse af Albertslund Kommunes tilbud og serviceniveau for visse ydelser til voksne med særlige behov, herunder det specialiserede socialområde efter lov om social service. Kvalitetsstandarderne retter sig ikke mod ydelser, der primært er beregnet til ældre borgere, som eksempelvis personlig og praktisk hjælp mv. Herudover er ydelser til støtteredskaber og træning ikke indbefattet i disse kvalitetsstandarder, da de pågældende ydelser varetages af hjælpemiddelafdelingen, som ikke er en del af det specialiserede socialområde. Der udarbejdes særskilte kvalitetsstandarder for ydelser målrettet disse grupper. Det tilstræbes, at kvalitetsstandarderne revideres en gang årligt. Dog kan budgetplanlægning og ny lovgivning medføre, at den eksakte periode mellem hver revidering af kvalitetsstandarderne varierer. Formålet med indførelsen af kvalitetsstandarderne er at sikre ensartethed og tydelighed i visitation til de enkelte ydelser, samt at der er overensstemmelse mellem borgerens behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes støtte til. Hermed sikres også, at borgerne i videst muligt omfang bliver behandlet ensartet og ud fra så objektive kriterier som muligt. Kvalitetsstandarderne er samtidig et arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området. Kvalitetsstandarderne fungerer således også som vejledende retningslinjer for sagsbehandlerne, når de skal udøve det lovbundne skøn ved tildeling af ydelserne. I alle sager foretages der en konkret individuel vurdering af, hvilken hjælp, der tilbydes borgeren indenfor lovgivningens rammer. Kvalitetsstandarderne er dermed ikke en facitliste, men en beskrivelse som de fleste tilfælde vil passe på. Sidst, men ikke mindst, sker styringen af det specialiserede socialområde i et nært samspil mellem kvalitetsstandarderne, visitationsudvalget og budgettet. Folketinget vedtog den 22. maj 2012 lovforslag 140, der præciserer nogle principper for faglige og økonomiske hensyn i visitationen til tilbud. Lovforslaget indeholder fem hovedelementer, hvoraf de to vedrører disse kvalitetsstandarder: 1. En præcisering af, at afgørelser efter loven træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering og på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 2. En præcisering af, at kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer kan fastsætte lokalpolitiske serviceniveauer. Handleplaner Albertslund Kommune skal tilbyde at udarbejde en handleplan til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller til borgere med alvorlige sociale problemer, der ikke, eller kun med betydelig støtte, kan opretholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Handleplanen skal angive formålet med indsatsen og hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå målene. Dertil skal handleplanen angive den forventede varighed af indsatsen samt andre særlige forhold omkring boform, beskæftigelse, personlig hjælp og behandling, hjælpemidler m.v. Målgruppe Målgruppen til ydelserne er i serviceloven beskrevet som personer med betydelig og/eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Det er eksempelvis borgere med fysiske handicap, fysisk og psykisk udviklingshæmmede, demente, autister, borgere med sindslidelse og særlige socialt udsatte borgere, så som alkohol- og/eller stofmisbrugere eller hjemløse. Overordnede principper for visitationspraksis Det overordnede formål med ydelser til voksne med særlige behov er, at borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse, så borgeren kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår. Ydelsen gives enten som naturalydelse, for eksempel som støtte i eget hjem, eller som en kontantydelse, hvor borgeren får dækket merudgifter som følge af handicappet. Omfanget af ydelserne strækker sig fra mindre omfattende tilbud, så som ledsageordning, til meget omfattende tilbud, for eksempel botilbud med døgnbehandling. Ydelserne er uafhængige af borgerens indtægts- og formueforhold. 05

6 En borger kan modtage mere end et tilbud, og der kan være tale om en kombination af ydelser fra flere afdelinger i Sundheds- og Socialforvaltningen. For at sikre et sammenhængende helhedsorienteret tilbud kræves det, at der sker en koordinering af indsatsen mellem afdelingerne. Den koordinerede indsats understøttes af tværfaglige teams/rehabiliteringteams. Udgangspunktet for visitation og udførelse af ydelser er en grundig afdækning af borgerens funktionsevne såvel fysisk, mentalt, psykisk som socialt set i helhed og ud fra borgerens ansøgning, ønsker og behov. Derfor blev det i foråret 2012 besluttet, at de ydelser, der indgår i dette sæt af kvalitetsstandarder, skal afdækkes gennem voksenudredningsmetoden (VUM). Principper for visitation Der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. Der skal forelægge forslag til 2 foranstaltninger (botilbud mm.) samt pris på den ønskede foranstaltning. For at styrke netværket omkring den enkelte, tilbydes som udgangspunkt lokale løsninger, og herunder skal Socialafdelingens sagsbehandler arbejde hen imod videst mulig udnyttelse af egne støtteordninger. Valg af tilbud vil altid være fagligt begrundet og hensigtsmæssigt for borgeren. Borgeren inddrages i udvælgelsen af tilbud med henblik på at etablere et tilbud, der både svarer til borgerens ønsker og behov. På udvalgte områder gives mulighed for, at borgeren kan vælge mellem forskellige tilbud. Visitation af tilbud udelukker ikke valg udenfor Albertslund Kommune. Der kan kun anvises til tilbud, som er opført på Tilbudsportalen. Sagsbehandlingen skal tilrettelægges på en måde, så den understøtter ovenstående principper. Sagsbehandlingspraksis Socialafdelingen arbejder efter gode regler for sagsbehandlingspraksis. Henvendelser til Socialafdelingen kommer fra borgeren selv eller fra pårørende, naboer eller hospitalsafdelinger. Ved alle henvendelser vil borgeren modtage et svar inden for 14 dage om, at henvendelsen er modtaget. Det tilstræbes, at sagsbehandlingen påbegynder hurtigst muligt, samt at borgeren får besked herom. Herunder også en information om tidshorisont for sagsbehandlingen generelt. Borgeren har altid mulighed for at have en pårørende/bisidder med til møder. Det kan være en nær pårørende, en nær bekendt eller en anden, som borgeren selv vælger. Borgeren har endvidere ret til at lade sig repræsentere af en anden person. Sagsbehandleren vil i samarbejde med borgeren (og evt. bisidder) foretage en helhedsvurdering af den samlede livssituation for borgeren. Borgeren inddrages så meget som muligt i sagsbehandlingen og har mulighed for at kommentere grundlaget for afgørelsen, inden sagen afgøres. Afgørelser er underlagt forvaltningslovens almindelige regler om partshøring. I de situationer, hvor der pludseligt er opstået et behov for støtte, vil sagsbehandlerne altid behandle sagen med det samme. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil borgeren/bisidder altid være orienteret om årsagen hertil. Det kan eksempelvis skyldes indlæggelse på hospital, ventetid på at få nødvendige lægepapirer retur og situationer, hvor det er vanskeligt at få kontakt med borgeren. Mestring Inden for det specialiserede socialområde arbejdes der med mestringsstrategien. Det primære mål for en ydelse givet efter mestringsmetoden er at forbedre eller vedligeholde borgerens fysiske og kognitive evne til at klare hverdagen således, at vedkommende selv bliver i stand til at klare opgaven. Borgerens ressourcer og behov tages med som en del af vurderingen, så borgeren får den hjælp og træning, vedkommende har brug for, til at blive selvhjulpen. Det betyder konkret, at der altid tages udgangspunkt i den mindst muligt indgribende foranstaltning. Indsatsen skal understøtte, at borgeren skal have støtte til at leve et liv så nær det normale som muligt. Det vil i praksis sige, at det altid først vurderes om borgeren kan fungere og klare sig i eget hjem med en støttekontaktpersonordning ( 85). I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, skal mulighederne for midlertidige botilbud afsøges ( 107). Er støtte i et 107 tilbud ikke tilstrækkeligt, tilbydes borgeren et længerevarende botilbud. Tildeling og udførelse af ydelser sker efter en tillempet Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUMmodel). Efter at den konkrete sag har været forelagt visitationsudvalget, visiterer sagsbehandleren borgeren til en ydelse, som udføreren (ansatte eller en privat leverandør) så er forpligtiget til at levere. Ydelserne kan kombineres og visiteres individuelt. Nogle ydelser kan også gives som gruppeydelser. Her tænkes på klubtilbud og lignende sundheds- 06

7 fremmende foranstaltninger, som indtænkes i såvel tildeling som udførelse af ydelserne. Egenbetaling Der er som hovedregel egenbetaling ved aflastnings-/botilbud. Taksterne for disse er vedtaget af kommunalbestyrelsen i efteråret

8 De sociale bo- og dagtilbud Albertslund Kommune anviser kun til kommunale, regionale og private tilbud, som er opført i Tilbudsportalen. Nedenfor er en oversigt over kommunens egne bo- og dagtilbud fordelt på målgrupper. Albertslund Kommune har to åbne (uvisiterede) dagtilbud: Klubben og Kanalens Klubhus. Botilbud 85 Opgangsbofællesskabet Stationstorvet Botilbud efter 107 Bofællesskabet Humlehusene Bofællesskabet Hedemarken Bofællesskabet Miravænget Botilbud efter 108 Boligerne Herstedøster Aktivitets- og samværstilbud efter 104 Klub stoppestedet Klubben* Kanalens Klubhus* *) uvisiteret tilbud Sindslidende X X Udviklingshæmmede X X X X X X 08

9 Læsevejledning Alle ydelserne er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver ydelse, højre side beskriver den enkelte ydelse. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. Overskrift Lovgrundlag Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Opfølgning Særlige bemærkninger Lov og paragraf. Hvilket behov skal ydelsen dække hos borgerne? Hvilket formål har forvaltningen med ydelsen? Aktiviteter, der ydes inden for denne lovbestemmelse. Aktiviteter, der ikke kan ydes inden for denne lovbestemmelse. Beskrivelse af hvilken målgruppe, der typisk kan få tildelt ydelsen. Beskrivelse af hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er udgangspunkt for udløsning af ydelsen. Beskrivelse af omfang og tidspunkt på døgnet, ydelsen kan visiteres indenfor. Beskrivelse af, hvem der leverer ydelsen. Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af ydelsen. Beskrivelse af, hvis der er særlige kompetencekrav til udfører. Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter der kan indgå. Beskrivelse af, hvordan og hvor ofte ydelsen følges op. Beskrivelse af særlige forhold, fx om ydelsen kan gives sammen med en anden ydelse. Fælles for alle kvalitetsstandarderne er, at udføreren er omfattet af arbejdsmiljøloven, som foreskriver, at arbejdet udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt herunder, at kommunens rygepolitik overholdes. 09

10 Skemaer 85 Støtte i eget hjem Skema A Motivering, støtte og vejledning til diverse Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Til vedligeholdelse af boligen, herunder tøjvask se Skema A1. Til at mestre sin nedsatte funktionsevne i hverdagen se Skema A2. Til personlig hygiejne se Skema A3. Til at klare økonomi og posthåndtering se Skema A4. Til dagligvareindkøb og madlavning se Skema A5. Til større indkøb se Skema A6. Til at skabe netværk og deltage i aktiviteter se Skema A7. Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen At motivere, støtte og vejlede borgeren ift. ovennævnte med det sigte, at borgeren kan klare sig i egen bolig. At præcisere mål for borgeren og/eller sørge for eksterne leverandører gør det. Mål kan både være progressions og/eller vedligeholdelsesmål. Uddybes de følgende sider. Uddybes de følgende sider. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Opfølgning Særlige bemærkninger Lettere, moderate eller svære begrænsninger. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Gennemsnitlig ATA-tid op til 4 timer ugentligt 1 Ydelsens længde aftales i visitationsudvalget. Primært hverdage mellem kl og i særligt begrundede tilfælde uden for dette tidsrum. Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Uddybes de følgende sider. Der følges som minimum op én gang årligt. Uddybes de følgende sider. 1 ATA-tid ( ansigt-til-ansigt-tid ) betyder den tid, som borgeren gennemsnitligt kan forvente at modtage støtte efter. Med gennemsnitlig menes der, at timeantallet kan variere fra uge til uge afhængig af opgavernes karakter. 10

11 85 Bolig Skema A1 Motivering, støtte og vejledning til vedligeholdelse af boligen, herunder tøjvask Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At støtte og vejlede borgeren med at boligen holdes ryddelig og ren. At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde eller udvikle færdigheder til selv at holde boligen ved lige med det sigte, at borgeren kan klare sig i egen bolig. Aktiviteter der indgår i ydelsen Give borgeren forståelse for vedligeholdelse af hjemmet. Motivere til oprydning og rengøring af hjemmet. Igangsætte, støtte og vejlede borgeren med oprydning og rengøring i hjemmet. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Støttepersonen deltager ikke i rengøring uden borgerens deltagelse. Hovedrengøring. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Lettere, moderate eller svære begrænsninger. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen, fx rengøringsmidler. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger Støtten gives ikke, hvis der ifølge en APV er behov for særlig specialrengøring. I en afgrænset periode kan der ydes støtte og vejledning til opstart og etablering i ny bolig.

12 85 Helbred/medicin Skema A2 Motivering, støtte og vejledning til at mestre sit handicap i hverdagen Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At borgeren får støtte til at leve med sit handicap. At borgeren støttes til at forbedre sin funktionsevne ved at mestre sine fysiske og psykiske udfordringer. Aktiviteter der indgår i ydelsen Motivering til at opretholde/modtage igangværende behandlingstilbud. Hjælp til at overholde aftalte tider hos læge, tandlæge mv. Motivering til og erindring om at tage medicin. Fastlæggelse af døgnrytme ved hjælp af fx skemaer og tidsplaner. Støttende samtaler. Ledsagelse til behandlingstilbud, fx læge, terapeuter og psykologer. Trafiktræning til selv at kunne passe behandling. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Medicinadministration, medmindre personalet har gennemgået særligt kursus. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i boltilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Moderate, svære eller totale begrænsninger i forhold til kommunikation og samvær. Misbrugsproblemer. Andre svære problemer. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Ansatte og eksterne leverandører. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Opfølgning Særlige bemærkninger Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Ingen brugerbetaling. Der følges som minimum op én gang årligt. Der skal være opmærksomhed på reglerne om magtanvendelse i forhold til levering af ydelsen 2. 2 For definition af magtanvendelse se side afsnit VII kapitel 24.

13 85 Personlig hygiejne Skema A3 Motivering til hygiejne Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen At borgeren klarer egen personlig hygiejne. At borgeren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at varetage egen hygiejne. Motivering og vejledning til eksempelvis at børste tænder, at vaske sig, at blive klippet, barberet og få vejledning i hensigtsmæssig påklædning. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Praktisk hjælp til personlig hygiejne. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser). Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der selv kan deltage. Funktionsniveau Lettere, moderate eller svære begrænsninger i forhold til personlig hygiejne og pleje. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i tilknytning ydelsen. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger 13

14 85 Økonomi/administrative forpligtelser Skema A4 Støtte og vejledning til at klare økonomi og posthåndtering Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At støtte og vejlede borgeren med egen økonomi, post og kontakt til offentlige myndigheder. At støtte og vejlede borgeren til selv at klare egen økonomi og forstå håndtering af post. Aktiviteter der indgår i ydelsen Budgetlægning. Ledsagelse til og fra fx pengeinstitut og offentlige myndigheder. Gennemgang af post, formidle forståelse, besvare og organisere post. At lære at håndtere egen økonomi. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Udføreren administrerer ikke borgerens økonomi. Borgeren skal altid deltage i de økonomiske dispositioner. Der opfordres til at benytte budgetkonto eller lignende servicetilbud. Udføreren foretager ikke ærinder til bank eller posthus uden borgers deltagelse. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Lettere, moderate eller svære begrænsninger i forhold til økonomi. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Opfølgning Særlige bemærkninger Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren Faglig relevant uddannelse. Ingen brugerbetaling. Der følges som minimum op én gang årligt. Der skal være opmærksomhed på mulighederne for administration i henhold til pensionsloven og aktivloven. I tilfælde af behov for værgemål arbejdes der efter de gældende regler på området. I kommunens botilbud udarbejdes der en økonomiaftale i samarbejde med borgeren og dennes pårørende eller med borgerens værge. 14

15 85 Kost og indkøb Skema A5 Motivering, støtte og vejledning til dagligvareindkøb og madlavning Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At støtte og vejlede borgeren med at få købt ind og/eller tilberede mad med fokus på sund kost. At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde eller optræne et funktionsniveau til selv at foretage indkøb og/eller tilberede mad. Aktiviteter der indgår i ydelsen Planlægning og tilberedning af mad og oprydning i en optræningsperiode. Ledsagelse ved indkøb af dagligvarer. Optræning til selv at klare indkøb. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Udføreren foretager ikke indkøb eller tilbereder mad uden borgerens deltagelse. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (herunder indkøbsordning). Ledsagelse efter servicelovens 97. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Lette, moderate eller svære begrænsninger i forhold til tilberedning af måltider og indkøb. Moderate til svære begrænsninger i forhold til kommunikation og samvær med andre. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i tilknytning ydelsen, herunder egne indkøb og transport. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger 15

16 85 Større indkøb Skema A6 Støtte og vejledning til større indkøb Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At støtte og vejlede borgeren med at få købt større ting ind. At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde eller optræne et funktionsniveau til selv at foretage større indkøb. Aktiviteter der indgår i ydelsen Ledsagelse og vejledning ved indkøb af større ting som fx tøj og indbo. Optræning til selv at klare indkøb. Hjælp til køb over internettet. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Udføreren foretager ikke indkøb uden borgerens deltagelse. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86. Ledsagelse efter servicelovens 97. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Moderate til svære begrænsninger i forhold til indkøb, kommunikation og samvær, bolig og økonomi. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der kan være følgeudgifter, som borgeren skal betale for udføreren, fx transport. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger 16

17 85 Fritid/samvær/netværk Skema A7 Motivering og/eller støtte til at skabe netværk og deltage i aktiviteter Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At skabe netværk og undgå isolation, samt indgå i en mere aktiv livsudfoldelse. At støtte, vejlede og udvikle borgerens egne ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk og fastholde tilknytning til et aktivitetstilbud med særlig fokus på det sundhedsfremmende arbejde. Aktiviteter der indgår i ydelsen Dialog omkring sociale relationer og adfærd. Genoprettelse/etablering af og vedligeholde kontakt til familie og øvrige netværk. Motivering til brug, opstart samt at opretholde aktiviteter med henblik på at bryde isolation og møde andre mennesker, for eksempel deltagelse i sportsaktiviteter, cafébesøg, kulturelle arrangementer mv. Vejledning omkring familierollen og parforholdet, herunder prævention. Ledsagelse til aktiviteter. Trafiktræning til aktiviteter. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen. Ledsagelse efter servicelovens 97. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i bo- og dagtilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Moderate, svære eller totale begrænsninger i forhold til kommunikation/samvær med andre. Svære begrænsninger i forhold til uddannelse/arbejde undervisning, og/eller Begrænsninger i forhold til samvær med andre/netværk. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der kan være følgeudgifter, som borgeren skal betale for udføreren, fx transport. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger 17

18 95 Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) BPA støtte til løsning af praktiske opgaver jf. SL 83 og 84 i hjemmet i mere end 20 timer/uge Lovgrundlag 95 i Lov om Social Service. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen At borgeren får den nødvendige hjælp til pleje, praktiske opgaver i hjemmet samt afløsning og aflastning efter behov og i overensstemmelse med kommunens serviceniveau. At borgeren får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændigt en tilværelse som muligt. I forbindelse med bevilling af en BPA ordning fastlægger Albertslund Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere og udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastlægges efter besøg i borgerens hjem. Der udmåles timer til pleje og praktisk hjælp jf. servicelovens 83 og 84. Herudover bevilges tilskud til administrationsudgifter. Der kan bevilges ledsagerordning efter servicelovens 97. Det samlede tilskud udbetales til borgeren. Sagsbehandleren i Albertslund Kommune giver borgeren råd og vejledning i forbindelse med opstart af ordningen samt udleverer en håndbog om BPA ordningen. Det er en hovedregel for at få tilkendt ordningen, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Udvælge hjælpere herunder varetage ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Afholde personalemøder med hjælperne. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer: Ansættelse og evt. afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbevis til hjælperne. Udbetaling af løn. Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie og barselsfond og ATP. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Opgaven som arbejdsgiver kan varetages af en privat virksomhed eller forening. I særlige tilfælde kan tilskuddet udbetales til en nærtstående person, hvis det skønnes at borgeren ikke kan varetage rollen som arbejdsleder og arbejdsgiver, eksempelvis som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser. 18

19 Borgeren skal ikke have udgifter ved at have en BPA-ordning. Kommunen skal jf. bekendtgørelsens 10 udmåle et tilskud til dækning af andre omkostninger, der er forbundet med at have en BPA-ordning. Albertslund Kommune betaler hver måned et fast beløb på 500 kr. til dækning af de udgifter, en borger har ved at have en BPA ordning. Det gælder eksempelvis ekstra forbrugsudgifter samt udgifter ved indkøb af ekstra håndsæbe, toiletpapir m.m. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Behandling, som ydes via sygehus (fx respirationsinsufficiens, ventilatorbistand). Aktiviteter uden for hjemmet. Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Personer over 18 med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Nedsat funktionsevne, der medfører behov for personlig pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov. I udmåling af ydelsen indgår behovet for samtlige ydelser. Borgeren vælger selv hjælperne. Borgeren vælger selv hjælperne, men kan vælge at overlade arbejdsgiverrollen til andre (nærtstående, foreninger eller private virksomheder). Borgeren vælger selv hjælperne. Det må dog forventes, at hjælperne er i besiddelse af de nødvendige kompetencer til at udføre opgaven. Betaling Ingen brugerbetaling. Opfølgning Ved nyetablerede ordninger følges op inden for 3-6 måneder. Øvrige bevillinger følges op en gang om året. Særlige bemærkninger Personer, som modtager hjælp efter 95 vurderes ikke at have et så omfattende og sammensat hjælperbehov, som forudsættes efter servicelovens 96. Borgeren er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for sin/sine hjælpere. Kommunen har ingen forpligtelser over for hjælperens ansættelsesforhold. Hjælpen kan i særlige tilfælde medtages midlertidigt til udlandet, ved kortvarigt uddannelsesophold max 14 dage, jf. bekendtgørelse om midlertidigt ophold i udlandet. 19

20 96 Borgerstyret personlig assistance Borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 96. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen At borgeren får sammenhængende støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse. At borgeren får mulighed for at opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet. I forbindelse med bevilling af en BPA ordning fastlægger Albertslund Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere, samt udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastlægges efter besøg i borgerens hjem. Der udmåles timer til pleje, praktisk hjælp, aktiviteter, overvågning og ledsagelse. Herudover bevilges tilskud til administrationsudgifter. Det samlede tilskud udbetales til borgeren. Sagsbehandleren i Albertslund Kommune giver borgeren råd og vejledning i forbindelse med opstart af ordningen samt udleverer en håndbog om BPA ordningen. Det er en betingelse for at få tilkendt ordningen, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Udvælge hjælpere herunder varetage ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Afholde personalemøder med hjælperne. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Arbejdslederrollen kan ikke overgives til anden part. Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrerer ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer: Ansættelse og evt. afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbevis til hjælperne. Udbetaling af løn. Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie og barselsfond og ATP. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Opgaven som arbejdsgiver kan varetages af en privat virksomhed eller forening.

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

BPA-ordninger i Holbæk Kommune

BPA-ordninger i Holbæk Kommune BPA-ordninger i Holbæk Kommune - 2 - Forord Den 1. januar 2009 ændredes reglerne i Lov om Social Service 95 og 96 for de tidligere handicaphjælperordninger og grundlaget for bevilling og drift af disse

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning. Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance Rev. 16.1.2014 1. Forord Haderslev Kommune har valgt at lave denne håndbog, som beskriver de arbejdsgange og opgaver, som er forbundet med det at have en BPA-ordning.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Støttemuligheder 2013

Støttemuligheder 2013 Kirsten Hoff Offentlige Støttemuligheder 2013 Offentlige Støttemuligheder 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 11 11 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 17 17 17 18 19 19 19 20 21 Afsnit 1 Forord Afsnit 2 Støttemuligheder behandling

Læs mere

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse

N OT AT. Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse N OT AT Beregning af tilskud til borgerstyret perso n- lig assistance (BPA) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 KL s anbefalinger vedr. brug af notatet... 3 2.

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96.

Brugerhåndbog BPA. Borgerstyret Personlig Assistanceordning. i henhold til Lov om social service 96. Brugerhåndbog BPA Borgerstyret Personlig Assistanceordning i henhold til Lov om social service 96. Indhold Forord...3 Formålet med BPA...5 Generelle forhold i en BPA...7 Arbejdsleder... 7 Arbejdsgiver...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter.

Socialt opslagsværk. Slå op under første bogstav i det ord, du leder efter. Socialt opslagsværk Opslagsværket er til dig, som ønsker at vide mere om, hvilke støttemuligheder der findes, når man har følger efter en hjerneskade eller er pårørende. Vi har lagt vægt på at give en

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center

Håndbog. Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96. Socialafdelingen Socialfagligt Center Håndbog Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 Socialafdelingen Socialfagligt Center 7. udgave maj 2014 1 Indholdsfortegnelse. Afsnit 1.0 Indledning 4 1.1 Kort fortalt om reglerne i Svendborg

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE

Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE Vejledende retningslinjer KONTAKTPERSONER FOR DØVBLINDE 2015 Vejledende retningslinjer - kontaktpersoner for døvblinde er revideret januar 2015 i samarbejde mellem: CFD Rådgivning, Foreningen Danske Døvblinde,

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 9. august 2010. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 9. august 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager 9.8.10...2 3. SSÆ - Kvalitetsstandard for Nattevagt,

Læs mere