Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15."

Transkript

1 Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 T F Voksne med særlige behov

2 Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt udarbejdet af Algreen Arkitekter MAA for HCM Arkitekter ApS 02

3 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 Handleplaner... 5 Målgruppe... 5 Overordnede principper for visitationspraksis... 5 Principper for visitation... 6 Sagsbehandlingspraksis... 6 Mestring... 6 Egenbetaling... 7 DE SOCIALE BO- OG DAGTILBUD... 8 LÆSEVEJLEDNING... 9 SKEMAER Støtte i eget hjem Bolig Helbred/medicin Personlig hygiejne Økonomi/administrative forpligtelser Kost og indkøb Større indkøb Fritid/samvær/netværk Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) Borgerstyret personlig assistance Ledsageordning som naturalhjælp Ledsageordning som kontant tilskud Kontakt Merudgifter Tilbud af behandlingsmæssig karakter Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Klubtilbud for borgere med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Klubtilbud til borgere med en sindslidelse, psykiske problemstillinger eller særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud Aflastning til voksne Længerevarende ophold i botilbud Socialpædagogisk bistand i tilknytning til boligformen om kvindekrisecentre om Forsorgshjem (Servicelovens) og 142 (Sundhedslovens) Stofmisbrug Alkoholbehandling

4 BILAG Bilagsfortegnelse Bilag 1: Uddrag af lov om social service Bilag Uddrag fra sundhedsloven Bilag 3: Adresseliste over tilbud til voksne med særlige behov i Albertslund Kommune og andre relevante adresser Bilag Klageadgang

5 Indledning Socialafdelingens kvalitetsstandarder for voksne med særlig behov 2013/14 indeholder en beskrivelse af Albertslund Kommunes tilbud og serviceniveau for visse ydelser til voksne med særlige behov, herunder det specialiserede socialområde efter lov om social service. Kvalitetsstandarderne retter sig ikke mod ydelser, der primært er beregnet til ældre borgere, som eksempelvis personlig og praktisk hjælp mv. Herudover er ydelser til støtteredskaber og træning ikke indbefattet i disse kvalitetsstandarder, da de pågældende ydelser varetages af hjælpemiddelafdelingen, som ikke er en del af det specialiserede socialområde. Der udarbejdes særskilte kvalitetsstandarder for ydelser målrettet disse grupper. Det tilstræbes, at kvalitetsstandarderne revideres en gang årligt. Dog kan budgetplanlægning og ny lovgivning medføre, at den eksakte periode mellem hver revidering af kvalitetsstandarderne varierer. Formålet med indførelsen af kvalitetsstandarderne er at sikre ensartethed og tydelighed i visitation til de enkelte ydelser, samt at der er overensstemmelse mellem borgerens behov for støtte, den visiterede ydelse og det, der konkret ydes støtte til. Hermed sikres også, at borgerne i videst muligt omfang bliver behandlet ensartet og ud fra så objektive kriterier som muligt. Kvalitetsstandarderne er samtidig et arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området. Kvalitetsstandarderne fungerer således også som vejledende retningslinjer for sagsbehandlerne, når de skal udøve det lovbundne skøn ved tildeling af ydelserne. I alle sager foretages der en konkret individuel vurdering af, hvilken hjælp, der tilbydes borgeren indenfor lovgivningens rammer. Kvalitetsstandarderne er dermed ikke en facitliste, men en beskrivelse som de fleste tilfælde vil passe på. Sidst, men ikke mindst, sker styringen af det specialiserede socialområde i et nært samspil mellem kvalitetsstandarderne, visitationsudvalget og budgettet. Folketinget vedtog den 22. maj 2012 lovforslag 140, der præciserer nogle principper for faglige og økonomiske hensyn i visitationen til tilbud. Lovforslaget indeholder fem hovedelementer, hvoraf de to vedrører disse kvalitetsstandarder: 1. En præcisering af, at afgørelser efter loven træffes på baggrund af en konkret og individuel vurdering og på baggrund af faglige og økonomiske hensyn. 2. En præcisering af, at kommunalbestyrelsen inden for lovens rammer kan fastsætte lokalpolitiske serviceniveauer. Handleplaner Albertslund Kommune skal tilbyde at udarbejde en handleplan til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller til borgere med alvorlige sociale problemer, der ikke, eller kun med betydelig støtte, kan opretholde sig i egen bolig, eller som i øvrigt har behov for betydelig støtte for at forbedre de personlige udviklingsmuligheder. Handleplanen skal angive formålet med indsatsen og hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå målene. Dertil skal handleplanen angive den forventede varighed af indsatsen samt andre særlige forhold omkring boform, beskæftigelse, personlig hjælp og behandling, hjælpemidler m.v. Målgruppe Målgruppen til ydelserne er i serviceloven beskrevet som personer med betydelig og/eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Det er eksempelvis borgere med fysiske handicap, fysisk og psykisk udviklingshæmmede, demente, autister, borgere med sindslidelse og særlige socialt udsatte borgere, så som alkohol- og/eller stofmisbrugere eller hjemløse. Overordnede principper for visitationspraksis Det overordnede formål med ydelser til voksne med særlige behov er, at borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse, så borgeren kan deltage fuldt og helt i samfundslivet på egne vilkår. Ydelsen gives enten som naturalydelse, for eksempel som støtte i eget hjem, eller som en kontantydelse, hvor borgeren får dækket merudgifter som følge af handicappet. Omfanget af ydelserne strækker sig fra mindre omfattende tilbud, så som ledsageordning, til meget omfattende tilbud, for eksempel botilbud med døgnbehandling. Ydelserne er uafhængige af borgerens indtægts- og formueforhold. 05

6 En borger kan modtage mere end et tilbud, og der kan være tale om en kombination af ydelser fra flere afdelinger i Sundheds- og Socialforvaltningen. For at sikre et sammenhængende helhedsorienteret tilbud kræves det, at der sker en koordinering af indsatsen mellem afdelingerne. Den koordinerede indsats understøttes af tværfaglige teams/rehabiliteringteams. Udgangspunktet for visitation og udførelse af ydelser er en grundig afdækning af borgerens funktionsevne såvel fysisk, mentalt, psykisk som socialt set i helhed og ud fra borgerens ansøgning, ønsker og behov. Derfor blev det i foråret 2012 besluttet, at de ydelser, der indgår i dette sæt af kvalitetsstandarder, skal afdækkes gennem voksenudredningsmetoden (VUM). Principper for visitation Der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. Der skal forelægge forslag til 2 foranstaltninger (botilbud mm.) samt pris på den ønskede foranstaltning. For at styrke netværket omkring den enkelte, tilbydes som udgangspunkt lokale løsninger, og herunder skal Socialafdelingens sagsbehandler arbejde hen imod videst mulig udnyttelse af egne støtteordninger. Valg af tilbud vil altid være fagligt begrundet og hensigtsmæssigt for borgeren. Borgeren inddrages i udvælgelsen af tilbud med henblik på at etablere et tilbud, der både svarer til borgerens ønsker og behov. På udvalgte områder gives mulighed for, at borgeren kan vælge mellem forskellige tilbud. Visitation af tilbud udelukker ikke valg udenfor Albertslund Kommune. Der kan kun anvises til tilbud, som er opført på Tilbudsportalen. Sagsbehandlingen skal tilrettelægges på en måde, så den understøtter ovenstående principper. Sagsbehandlingspraksis Socialafdelingen arbejder efter gode regler for sagsbehandlingspraksis. Henvendelser til Socialafdelingen kommer fra borgeren selv eller fra pårørende, naboer eller hospitalsafdelinger. Ved alle henvendelser vil borgeren modtage et svar inden for 14 dage om, at henvendelsen er modtaget. Det tilstræbes, at sagsbehandlingen påbegynder hurtigst muligt, samt at borgeren får besked herom. Herunder også en information om tidshorisont for sagsbehandlingen generelt. Borgeren har altid mulighed for at have en pårørende/bisidder med til møder. Det kan være en nær pårørende, en nær bekendt eller en anden, som borgeren selv vælger. Borgeren har endvidere ret til at lade sig repræsentere af en anden person. Sagsbehandleren vil i samarbejde med borgeren (og evt. bisidder) foretage en helhedsvurdering af den samlede livssituation for borgeren. Borgeren inddrages så meget som muligt i sagsbehandlingen og har mulighed for at kommentere grundlaget for afgørelsen, inden sagen afgøres. Afgørelser er underlagt forvaltningslovens almindelige regler om partshøring. I de situationer, hvor der pludseligt er opstået et behov for støtte, vil sagsbehandlerne altid behandle sagen med det samme. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, vil borgeren/bisidder altid være orienteret om årsagen hertil. Det kan eksempelvis skyldes indlæggelse på hospital, ventetid på at få nødvendige lægepapirer retur og situationer, hvor det er vanskeligt at få kontakt med borgeren. Mestring Inden for det specialiserede socialområde arbejdes der med mestringsstrategien. Det primære mål for en ydelse givet efter mestringsmetoden er at forbedre eller vedligeholde borgerens fysiske og kognitive evne til at klare hverdagen således, at vedkommende selv bliver i stand til at klare opgaven. Borgerens ressourcer og behov tages med som en del af vurderingen, så borgeren får den hjælp og træning, vedkommende har brug for, til at blive selvhjulpen. Det betyder konkret, at der altid tages udgangspunkt i den mindst muligt indgribende foranstaltning. Indsatsen skal understøtte, at borgeren skal have støtte til at leve et liv så nær det normale som muligt. Det vil i praksis sige, at det altid først vurderes om borgeren kan fungere og klare sig i eget hjem med en støttekontaktpersonordning ( 85). I de tilfælde, hvor det ikke er muligt, skal mulighederne for midlertidige botilbud afsøges ( 107). Er støtte i et 107 tilbud ikke tilstrækkeligt, tilbydes borgeren et længerevarende botilbud. Tildeling og udførelse af ydelser sker efter en tillempet Bestiller-Udfører-Modtager-model (BUMmodel). Efter at den konkrete sag har været forelagt visitationsudvalget, visiterer sagsbehandleren borgeren til en ydelse, som udføreren (ansatte eller en privat leverandør) så er forpligtiget til at levere. Ydelserne kan kombineres og visiteres individuelt. Nogle ydelser kan også gives som gruppeydelser. Her tænkes på klubtilbud og lignende sundheds- 06

7 fremmende foranstaltninger, som indtænkes i såvel tildeling som udførelse af ydelserne. Egenbetaling Der er som hovedregel egenbetaling ved aflastnings-/botilbud. Taksterne for disse er vedtaget af kommunalbestyrelsen i efteråret

8 De sociale bo- og dagtilbud Albertslund Kommune anviser kun til kommunale, regionale og private tilbud, som er opført i Tilbudsportalen. Nedenfor er en oversigt over kommunens egne bo- og dagtilbud fordelt på målgrupper. Albertslund Kommune har to åbne (uvisiterede) dagtilbud: Klubben og Kanalens Klubhus. Botilbud 85 Opgangsbofællesskabet Stationstorvet Botilbud efter 107 Bofællesskabet Humlehusene Bofællesskabet Hedemarken Bofællesskabet Miravænget Botilbud efter 108 Boligerne Herstedøster Aktivitets- og samværstilbud efter 104 Klub stoppestedet Klubben* Kanalens Klubhus* *) uvisiteret tilbud Sindslidende X X Udviklingshæmmede X X X X X X 08

9 Læsevejledning Alle ydelserne er beskrevet i et skema som vist nedenfor. Venstre side af skemaet gentages for hver ydelse, højre side beskriver den enkelte ydelse. Nedenfor er forklaret, hvad der forstås ved de enkelte elementer i skemaet. Overskrift Lovgrundlag Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Opfølgning Særlige bemærkninger Lov og paragraf. Hvilket behov skal ydelsen dække hos borgerne? Hvilket formål har forvaltningen med ydelsen? Aktiviteter, der ydes inden for denne lovbestemmelse. Aktiviteter, der ikke kan ydes inden for denne lovbestemmelse. Beskrivelse af hvilken målgruppe, der typisk kan få tildelt ydelsen. Beskrivelse af hvilken funktionsnedsættelse hos borgeren, der er udgangspunkt for udløsning af ydelsen. Beskrivelse af omfang og tidspunkt på døgnet, ydelsen kan visiteres indenfor. Beskrivelse af, hvem der leverer ydelsen. Beskrivelse af, om borgeren har valgmuligheder for leverandør af ydelsen. Beskrivelse af, hvis der er særlige kompetencekrav til udfører. Beskrivelse af, hvad borgeren skal betale for ydelsen, og hvilke udgifter der kan indgå. Beskrivelse af, hvordan og hvor ofte ydelsen følges op. Beskrivelse af særlige forhold, fx om ydelsen kan gives sammen med en anden ydelse. Fælles for alle kvalitetsstandarderne er, at udføreren er omfattet af arbejdsmiljøloven, som foreskriver, at arbejdet udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt herunder, at kommunens rygepolitik overholdes. 09

10 Skemaer 85 Støtte i eget hjem Skema A Motivering, støtte og vejledning til diverse Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Til vedligeholdelse af boligen, herunder tøjvask se Skema A1. Til at mestre sin nedsatte funktionsevne i hverdagen se Skema A2. Til personlig hygiejne se Skema A3. Til at klare økonomi og posthåndtering se Skema A4. Til dagligvareindkøb og madlavning se Skema A5. Til større indkøb se Skema A6. Til at skabe netværk og deltage i aktiviteter se Skema A7. Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen At motivere, støtte og vejlede borgeren ift. ovennævnte med det sigte, at borgeren kan klare sig i egen bolig. At præcisere mål for borgeren og/eller sørge for eksterne leverandører gør det. Mål kan både være progressions og/eller vedligeholdelsesmål. Uddybes de følgende sider. Uddybes de følgende sider. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Opfølgning Særlige bemærkninger Lettere, moderate eller svære begrænsninger. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov. Gennemsnitlig ATA-tid op til 4 timer ugentligt 1 Ydelsens længde aftales i visitationsudvalget. Primært hverdage mellem kl og i særligt begrundede tilfælde uden for dette tidsrum. Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Uddybes de følgende sider. Der følges som minimum op én gang årligt. Uddybes de følgende sider. 1 ATA-tid ( ansigt-til-ansigt-tid ) betyder den tid, som borgeren gennemsnitligt kan forvente at modtage støtte efter. Med gennemsnitlig menes der, at timeantallet kan variere fra uge til uge afhængig af opgavernes karakter. 10

11 85 Bolig Skema A1 Motivering, støtte og vejledning til vedligeholdelse af boligen, herunder tøjvask Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At støtte og vejlede borgeren med at boligen holdes ryddelig og ren. At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde eller udvikle færdigheder til selv at holde boligen ved lige med det sigte, at borgeren kan klare sig i egen bolig. Aktiviteter der indgår i ydelsen Give borgeren forståelse for vedligeholdelse af hjemmet. Motivere til oprydning og rengøring af hjemmet. Igangsætte, støtte og vejlede borgeren med oprydning og rengøring i hjemmet. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Støttepersonen deltager ikke i rengøring uden borgerens deltagelse. Hovedrengøring. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Lettere, moderate eller svære begrænsninger. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen, fx rengøringsmidler. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger Støtten gives ikke, hvis der ifølge en APV er behov for særlig specialrengøring. I en afgrænset periode kan der ydes støtte og vejledning til opstart og etablering i ny bolig.

12 85 Helbred/medicin Skema A2 Motivering, støtte og vejledning til at mestre sit handicap i hverdagen Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At borgeren får støtte til at leve med sit handicap. At borgeren støttes til at forbedre sin funktionsevne ved at mestre sine fysiske og psykiske udfordringer. Aktiviteter der indgår i ydelsen Motivering til at opretholde/modtage igangværende behandlingstilbud. Hjælp til at overholde aftalte tider hos læge, tandlæge mv. Motivering til og erindring om at tage medicin. Fastlæggelse af døgnrytme ved hjælp af fx skemaer og tidsplaner. Støttende samtaler. Ledsagelse til behandlingstilbud, fx læge, terapeuter og psykologer. Trafiktræning til selv at kunne passe behandling. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Medicinadministration, medmindre personalet har gennemgået særligt kursus. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i boltilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Moderate, svære eller totale begrænsninger i forhold til kommunikation og samvær. Misbrugsproblemer. Andre svære problemer. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Ansatte og eksterne leverandører. Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Opfølgning Særlige bemærkninger Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Ingen brugerbetaling. Der følges som minimum op én gang årligt. Der skal være opmærksomhed på reglerne om magtanvendelse i forhold til levering af ydelsen 2. 2 For definition af magtanvendelse se side afsnit VII kapitel 24.

13 85 Personlig hygiejne Skema A3 Motivering til hygiejne Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen At borgeren klarer egen personlig hygiejne. At borgeren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at varetage egen hygiejne. Motivering og vejledning til eksempelvis at børste tænder, at vaske sig, at blive klippet, barberet og få vejledning i hensigtsmæssig påklædning. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Praktisk hjælp til personlig hygiejne. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser). Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, der selv kan deltage. Funktionsniveau Lettere, moderate eller svære begrænsninger i forhold til personlig hygiejne og pleje. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i tilknytning ydelsen. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger 13

14 85 Økonomi/administrative forpligtelser Skema A4 Støtte og vejledning til at klare økonomi og posthåndtering Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At støtte og vejlede borgeren med egen økonomi, post og kontakt til offentlige myndigheder. At støtte og vejlede borgeren til selv at klare egen økonomi og forstå håndtering af post. Aktiviteter der indgår i ydelsen Budgetlægning. Ledsagelse til og fra fx pengeinstitut og offentlige myndigheder. Gennemgang af post, formidle forståelse, besvare og organisere post. At lære at håndtere egen økonomi. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Udføreren administrerer ikke borgerens økonomi. Borgeren skal altid deltage i de økonomiske dispositioner. Der opfordres til at benytte budgetkonto eller lignende servicetilbud. Udføreren foretager ikke ærinder til bank eller posthus uden borgers deltagelse. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydeligt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Lettere, moderate eller svære begrænsninger i forhold til økonomi. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Betaling Opfølgning Særlige bemærkninger Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren Faglig relevant uddannelse. Ingen brugerbetaling. Der følges som minimum op én gang årligt. Der skal være opmærksomhed på mulighederne for administration i henhold til pensionsloven og aktivloven. I tilfælde af behov for værgemål arbejdes der efter de gældende regler på området. I kommunens botilbud udarbejdes der en økonomiaftale i samarbejde med borgeren og dennes pårørende eller med borgerens værge. 14

15 85 Kost og indkøb Skema A5 Motivering, støtte og vejledning til dagligvareindkøb og madlavning Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At støtte og vejlede borgeren med at få købt ind og/eller tilberede mad med fokus på sund kost. At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde eller optræne et funktionsniveau til selv at foretage indkøb og/eller tilberede mad. Aktiviteter der indgår i ydelsen Planlægning og tilberedning af mad og oprydning i en optræningsperiode. Ledsagelse ved indkøb af dagligvarer. Optræning til selv at klare indkøb. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Udføreren foretager ikke indkøb eller tilbereder mad uden borgerens deltagelse. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86 (herunder indkøbsordning). Ledsagelse efter servicelovens 97. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Lette, moderate eller svære begrænsninger i forhold til tilberedning af måltider og indkøb. Moderate til svære begrænsninger i forhold til kommunikation og samvær med andre. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i tilknytning ydelsen, herunder egne indkøb og transport. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger 15

16 85 Større indkøb Skema A6 Støtte og vejledning til større indkøb Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At støtte og vejlede borgeren med at få købt større ting ind. At støtte og vejlede borgeren med at vedligeholde eller optræne et funktionsniveau til selv at foretage større indkøb. Aktiviteter der indgår i ydelsen Ledsagelse og vejledning ved indkøb af større ting som fx tøj og indbo. Optræning til selv at klare indkøb. Hjælp til køb over internettet. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Udføreren foretager ikke indkøb uden borgerens deltagelse. Ydelser, der kan dækkes efter servicelovens 83, 84 og 86. Ledsagelse efter servicelovens 97. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i botilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Moderate til svære begrænsninger i forhold til indkøb, kommunikation og samvær, bolig og økonomi. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der kan være følgeudgifter, som borgeren skal betale for udføreren, fx transport. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger 16

17 85 Fritid/samvær/netværk Skema A7 Motivering og/eller støtte til at skabe netværk og deltage i aktiviteter Lovgrundlag Lov om social service 85. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen At skabe netværk og undgå isolation, samt indgå i en mere aktiv livsudfoldelse. At støtte, vejlede og udvikle borgerens egne ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk og fastholde tilknytning til et aktivitetstilbud med særlig fokus på det sundhedsfremmende arbejde. Aktiviteter der indgår i ydelsen Dialog omkring sociale relationer og adfærd. Genoprettelse/etablering af og vedligeholde kontakt til familie og øvrige netværk. Motivering til brug, opstart samt at opretholde aktiviteter med henblik på at bryde isolation og møde andre mennesker, for eksempel deltagelse i sportsaktiviteter, cafébesøg, kulturelle arrangementer mv. Vejledning omkring familierollen og parforholdet, herunder prævention. Ledsagelse til aktiviteter. Trafiktræning til aktiviteter. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen. Ledsagelse efter servicelovens 97. Målgruppe for ydelsen Borgere i eget hjem og i bo- og dagtilbud. Borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Funktionsniveau Moderate, svære eller totale begrænsninger i forhold til kommunikation/samvær med andre. Svære begrænsninger i forhold til uddannelse/arbejde undervisning, og/eller Begrænsninger i forhold til samvær med andre/netværk. Ydelsens omfang Se skema A. Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Ansatte og eksterne leverandører. Det er kommunen, som vælger leverandøren. Faglig relevant uddannelse. Betaling Ingen brugerbetaling. Borgeren betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der kan være følgeudgifter, som borgeren skal betale for udføreren, fx transport. Opfølgning Der følges som minimum op én gang årligt. Særlige bemærkninger 17

18 95 Tilskud til borgerstyret personlig assistance (BPA) BPA støtte til løsning af praktiske opgaver jf. SL 83 og 84 i hjemmet i mere end 20 timer/uge Lovgrundlag 95 i Lov om Social Service. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen At borgeren får den nødvendige hjælp til pleje, praktiske opgaver i hjemmet samt afløsning og aflastning efter behov og i overensstemmelse med kommunens serviceniveau. At borgeren får mulighed for at bo i egen bolig og leve så selvstændigt en tilværelse som muligt. I forbindelse med bevilling af en BPA ordning fastlægger Albertslund Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere og udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastlægges efter besøg i borgerens hjem. Der udmåles timer til pleje og praktisk hjælp jf. servicelovens 83 og 84. Herudover bevilges tilskud til administrationsudgifter. Der kan bevilges ledsagerordning efter servicelovens 97. Det samlede tilskud udbetales til borgeren. Sagsbehandleren i Albertslund Kommune giver borgeren råd og vejledning i forbindelse med opstart af ordningen samt udleverer en håndbog om BPA ordningen. Det er en hovedregel for at få tilkendt ordningen, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Udvælge hjælpere herunder varetage ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Afholde personalemøder med hjælperne. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrere ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer: Ansættelse og evt. afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbevis til hjælperne. Udbetaling af løn. Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie og barselsfond og ATP. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Opgaven som arbejdsgiver kan varetages af en privat virksomhed eller forening. I særlige tilfælde kan tilskuddet udbetales til en nærtstående person, hvis det skønnes at borgeren ikke kan varetage rollen som arbejdsleder og arbejdsgiver, eksempelvis som følge af udviklingshæmning, hjerneskade eller kognitive funktionsnedsættelser. 18

19 Borgeren skal ikke have udgifter ved at have en BPA-ordning. Kommunen skal jf. bekendtgørelsens 10 udmåle et tilskud til dækning af andre omkostninger, der er forbundet med at have en BPA-ordning. Albertslund Kommune betaler hver måned et fast beløb på 500 kr. til dækning af de udgifter, en borger har ved at have en BPA ordning. Det gælder eksempelvis ekstra forbrugsudgifter samt udgifter ved indkøb af ekstra håndsæbe, toiletpapir m.m. Aktiviteter der ikke indgår i ydelsen Behandling, som ydes via sygehus (fx respirationsinsufficiens, ventilatorbistand). Aktiviteter uden for hjemmet. Målgruppe for ydelsen Funktionsniveau Ydelsens omfang Leverandør af ydelsen Valgmuligheder m.h.t. leverandør Kompetencekrav til udfører Personer over 18 med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Nedsat funktionsevne, der medfører behov for personlig pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer om ugen. Gives ud fra en konkret individuel vurdering af borgerens behov. I udmåling af ydelsen indgår behovet for samtlige ydelser. Borgeren vælger selv hjælperne. Borgeren vælger selv hjælperne, men kan vælge at overlade arbejdsgiverrollen til andre (nærtstående, foreninger eller private virksomheder). Borgeren vælger selv hjælperne. Det må dog forventes, at hjælperne er i besiddelse af de nødvendige kompetencer til at udføre opgaven. Betaling Ingen brugerbetaling. Opfølgning Ved nyetablerede ordninger følges op inden for 3-6 måneder. Øvrige bevillinger følges op en gang om året. Særlige bemærkninger Personer, som modtager hjælp efter 95 vurderes ikke at have et så omfattende og sammensat hjælperbehov, som forudsættes efter servicelovens 96. Borgeren er forpligtet til at tegne ansvarsforsikring for sin/sine hjælpere. Kommunen har ingen forpligtelser over for hjælperens ansættelsesforhold. Hjælpen kan i særlige tilfælde medtages midlertidigt til udlandet, ved kortvarigt uddannelsesophold max 14 dage, jf. bekendtgørelse om midlertidigt ophold i udlandet. 19

20 96 Borgerstyret personlig assistance Borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 96. Behov der dækkes af ydelsen Formålet med ydelsen Aktiviteter der indgår i ydelsen At borgeren får sammenhængende støtte til pleje, overvågning eller ledsagelse. At borgeren får mulighed for at opbygge eller fastholde et selvstændigt liv med mulighed for deltagelse i samfundslivet. I forbindelse med bevilling af en BPA ordning fastlægger Albertslund Kommune et timetal til ansættelse af handicaphjælpere, samt udmåler det samlede økonomiske tilskud til ordningen. Timetallet fastlægges efter besøg i borgerens hjem. Der udmåles timer til pleje, praktisk hjælp, aktiviteter, overvågning og ledsagelse. Herudover bevilges tilskud til administrationsudgifter. Det samlede tilskud udbetales til borgeren. Sagsbehandleren i Albertslund Kommune giver borgeren råd og vejledning i forbindelse med opstart af ordningen samt udleverer en håndbog om BPA ordningen. Det er en betingelse for at få tilkendt ordningen, at borgeren kan bestride rollen som arbejdsleder. At være arbejdsleder betyder, at borgeren skal være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at: Varetage planlægningen sammen med og for hjælperne. Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce. Udvælge hjælpere herunder varetage ansættelsessamtaler. Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne. Afholde personalemøder med hjælperne. Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Arbejdslederrollen kan ikke overgives til anden part. Rollen som arbejdsgiver indebærer ansvaret for at administrerer ydelsen og de praktiske og juridiske opgaver, der er forbundet med at modtage et kontant tilskud til BPA. Det indebærer: Ansættelse og evt. afskedigelse af hjælpere. Udarbejdelse af ansættelsesbevis til hjælperne. Udbetaling af løn. Indberetning af skat, tegning af lovpligtige forsikringer, indbetaling af ferie og barselsfond og ATP. Gennemførelse af nødvendige arbejdsmiljøforanstaltninger. Opgaven som arbejdsgiver kan varetages af en privat virksomhed eller forening.

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION)

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 i serviceloven (UNDER REVISION) Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service Borgere med betydelig og varig

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? 95 Lov om social service om borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard for Borgerstyret personlig assistance Servicelovens 96 December 2016 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag 3 Formål med borgerstyret personlig assistance (BPA) 3 Personkredsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen?

Kvalitetsstandard. 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker indsatsen? Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service Borgerstyret personlig assistance (BPA) At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

96 Lov om social service

96 Lov om social service Kvalitetsstandard 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag 2 Hvilket behov dækker 96 Lov om social service At borgere med et omfattende og ganske særligt behov for pleje, omsorg, overvågning og ledsagelse får

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95

M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 M: Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance 95 Kriterier Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) kan bevilges til dig, hvis du er fyldt 18 år og har en betydelig og varigt nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune

Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Hvidovre Kommune Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 96 Behov der dækkes af ydelsen Særlige behov for en sammenhængende, fleksibel og rummelig

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) 1 of 7 Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA-ordningen) Vedtaget i byrådet: xx.xx.12 2 of 7 Lovgrundlag for ydelse Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om Social Service

Læs mere

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at

Formålet er at sikre borgerens mulighed for selv at udvælge og ansætte de nødvendige hjælpere mhp. at KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Lov om Social Service 95 og Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til borgerstyret personlig assistance efter servicelovens 95 nr. 647 af 25. juni

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96.

Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Handleplan i forbindelse med iværksættelse af tiltag på Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) - Servicelovens 96. Indledning: Socialudvalget er den 12. august 2014 orienteret om Benchmarking-analyse

Læs mere

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance

Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Forslag til serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance 1 Serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag for ydelsen Hvem kan modtage ydelsen? 96 i Lov om social service Borgere

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 25 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) 96 2015 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017

Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Indsatskatalog for Borgerstyret personlig assistance i Næstved Kommune 2017 Side 1 af 10 Indhold Borgerstyret Personlig Assistance 96 3 Borgerstyret Personlig Assistance 95 7 Side 2 af 10 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010 Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010 For ydelser til voksne borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, borgere med sindslidelse og borgere med særlige sociale problemer

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 95 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 95 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Click here to enter text. Bilag 2 - Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer

Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens Rammer Revisionsnr. 1 Side 1/7 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance (BPA) jf. servicelovens 96 Standardens godkendelse Standardens indhold Standarden er godkendt af Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Målgruppe Målgruppen er borgere over 18 år med et omfattende og vedvarende behov for hjælp i dagligdagen, som har et ønske om at udpege egne hjælpere

Læs mere

Velkommen i Turbinehallen

Velkommen i Turbinehallen BPA i Aarhus Velkommen i Turbinehallen Kl. 15.00 Velkomst ved rådmand Hans Halvorsen Kl. 15.15 Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration ved Carsten Wulff Dialog med spørgsmål og svar ca.

Læs mere

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96

Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Kvalitetsstandard Borgerstyret personlig assistance Lov om social service 96 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen? 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig

Læs mere

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96.

Titel. Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Titel Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om Social Service 96 Formål At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et

Læs mere

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016

Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Kvalitetsstandarder for støtte og træning 2016 Skanderborg Kommune 1 Kvalitetsstandard Socialpædagogisk støtte 85... 4 Kvalitetsstandard - Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) 96... 7 Kvalitetsstandard

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Personlig Hjælperordning

Personlig Hjælperordning Kvalitetsstandard Lovgrundlag Personlig Hjælperordning Lov om Social Service, 1, 95stk.1, 95stk.2, 95stk.3, 95 stk.4 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen bekendtgørelse nr. 647 af 26.

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

85 Social pædagogisk støtte

85 Social pædagogisk støtte 85 Social pædagogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage Hvad er formålet med Tidspunkter for levering af bevilget ydelse. Egenbetaling ved transport. Hvilke aktiviteter indgår i 85 i Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4

KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 KVALITETSSTANDARD Borgerstyret personlig assistance (BPA) Servicelovens 96, stk. 1, 2 og 4 LOVGRUNDLAG 96. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance

Kvalitetsstandard. Serviceloven 95, stk. 2. Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Serviceloven 95, stk. 2 Borgerstyret Personlig Assistance Godkendt i Byrådet den 26. februar 2013 Værdigrundlag og politiske mål. Formålet med at yde hjælp efter serviceloven er at fremme

Læs mere

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013

Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune. 7. august 2013 Vejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter servicelovens 96 Vejen Kommune 7. august 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlaget... 3 2.1 Hvad siger servicelovens 96...

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95

Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter. Servicelovens 95 Vejledende serviceniveau om kontant tilskud efter Servicelovens 95 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for udmåling af støtte

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Borgerstyret Personlig Assistance 2016 Brug for borgerstyret personlig assistance? Hvis du eller en pårørende har behov for borgerstyret personlig assistance (BPA), kan

Læs mere

BPA i Aarhus Kommune

BPA i Aarhus Kommune BPA i Aarhus Kommune BPA-ordningen i Aarhus Kommune Forslag til fremtidigt serviceniveau og administration, ved handicapchef Carsten Wulff Spørgsmål, dialog og forslag til forbedringer Socialudvalgets

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet.

Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. Dato 24.4.2013 Notat vedrørende serviceniveau og kvalitetsstandarder på voksenhandicap og psykiatriområdet. 1. Indledning Kvalitetsstandarder på området for voksenhandicap og socialpsykiatri i Tårnby Kommune

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96

Vejledende serviceniveau. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Vejledende serviceniveau Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 Social- og Sundhedsudvalget den 07-09-2016 Forord. Kommunalbestyrelsen har fastlagt vejledende serviceniveau til brug for

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 16 Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance BPA. Lov om Social Service 95 og 96 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance BPA Lov om Social Service 95 og 96 INDHOLD FORUDSÆTNINGER...3 Lovgrundlag...3 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...3 Tilsyn...3

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov. J. nr P23 1 Sag: 2008/

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov. J. nr P23 1 Sag: 2008/ Kvalitetsstandarder 2009 Voksne med særlige behov J. nr. 16.08.00P23 1 J. nr. 16.08.00P23 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSSTANDARDER... 5 2.1. Vision, værdier

Læs mere

96 - Borgerstyret, personlig assistance

96 - Borgerstyret, personlig assistance Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 96 - Borgerstyret, personlig assistance Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Formålet med BPA ordningen er at yde kompensation

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance. Servicelovens 96 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Servicelovens 96 April 2011 Indholdsfortegnelse. Lovgrundlag 3 Tilskud jfr. Servicelovens 96 stk. 3 3 Hvordan ansøges om BPA 3 Hvordan

Læs mere

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune

Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Myndighedsafdelingen Psykiatri & Handicap Tønder Kommune Forord Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) ½ Udkast til: Kvalitetsstandard for servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96

Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Viborg Kommunes serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) efter Lov om social service 96 Formålet med denne fastsættelse af serviceniveauet for Borgerstyret Personlig Assistance (herefter

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Serviceniveau for voksne med særlige behov

Serviceniveau for voksne med særlige behov for voksne med særlige behov for voksne med særlig behov beskriver indsatsen for handicappede, sindslidende og socialt udsatte på voksenområdet og er vedtaget af Glostrup Kommunes kommunalbestyrelse juni

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2011-12 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 634 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 30. april 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Stephan Andreas

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandard - For længerevarende botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 108 og lignende boformer (Støtte i boformer efter Almenboliglovens 115) Lovgrundlag

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere