3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010"

Transkript

1 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog

2 11. april udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2

3 1 Indledning Strategi og vision Forældrene Spejder Samfundet Lederne Voksne medlemmer Ledere Rover Leder til rådighed Gruppestab Andre voksne med tilknytning til gruppen Møder og arrangementer Ledermøder Grupperådsmøder Gruppemøde Enhedsmøder Vedligeholdelsesdag Fastelavn Lederweekend Husets dag/sommerfest Sommerlejr Befæstningens dag Busk Loppemarked Juleweekend Uddannelse Udstyr og ressourcer Hytter Materialer Klatrevæggen og klatreudstyr Lån og udlejning af udstyr mv Nye indkøb IT og datapolitik IT-udstyr Sharepoint Netværk Dokumenter Billeder Ekstern kommunikation Hjemmeside Presse

4 8.3 Skoler Kirken Kommunen Administration Diverse Forsikringer Afregning for ture og arrangementer Udlæg Børneattest Ind- og udmeldelse Stamkort Fototillladelse Indbydelser Medlems- og lederliste Lodsedler mv Spejderhjælp Kontingent Gaver Økonomi Ansvarlige Referencer Links

5 1 Indledning 3. Lyngby Gruppe er en spejdergruppe i Lyngby Vest under KFUM- Spejderne i Danmark. Lederhåndbogen er en vejledning for lederne i 3. Lyngby Gruppe, nye som gamle. Den bliver opdateret en gang om året, ved spejderårets begyndelse (august). Ansvaret for at opdatere lederhåndbogen ligger hos gruppestaben. Hvis du har forslag til input, eller mener at noget information er i modstrid med praksis, er du velkommen til at henvende dig til gruppestaben, som så vil sørge for at ændringerne kommer med i næste udgave. Medlemmer af de enkelte enheder, gruppestaben og medlemmer i øvrigt kan findes i Polarstjernen og på ledervæggen i Spejderhuset Isflagen. Lederhåndbogen kan findes på 5

6 2 Strategi og vision For at 3. Lyngby fortsat skal udvikle sig og være et attraktivt sted at være for både børn og voksne, sætter gruppens ledere sig med jævne mellemrum sammen og arbejder med gruppens strategi og vision. Seneste revision skete på lederweekenden i foråret Vores strategi og visioner er delt op i 4 hovedgrupper som 3. Lyngby skal have fokus på: forældre, spejder, samfundet og lederne. 2.1 Forældrene Skal være ambassadører i forhold til skole og fritidsklub. Skal støtte op om deres barns engagement i enheden. Skal være aktive i forældreforeningen. Forældreforeningen skal støtte op ved gruppearrangementer, f.eks. loppemarked, madtanter på sommerlejre og lignende. 2.2 Spejder Det skal være sjovt at være spejder. Spejdere nyder anerkendelse og bliver hørt (også af lederen). Spejdere flytter grænser. Spejdere har selvtillid og overskud til at klare sig selv og hjælpe hinanden. Med kurser sikres udvikling og opbygning af færdigheder. Spejdere skaber fællesskab lokalt, nationalt og globalt. Spejdere finder kreative løsninger på problemer og besidder evnen til at handle. Spejderlivet er udfordrende, spændende og kan være farligt 2.3 Samfundet Spejdere bidrager til et godt lokalsamfund. I løbet af spejderlivet sker der en personlig udvikling. Lokalsamfundet får øjnene op for den værdi som spejderarbejdet repræsenterer. Kendskabet til spejderarbejdet breder sig som ringe i vandet. Kun en velfungerende gruppe kan gøre en forskel 2.4 Lederne Lederne er en del af et godt fællesskab, hvor der løftes i flok og med en uformel tone. 6

7 Gruppestaben viser vejen og det giver tryghed for lederne i deres daglige spejderarbejde. Lederne føler sig værdsat af hinanden, børnene og forældrene for det frivillige arbejde de gør. Lederne har fede oplevelser og bliver udfordret gang på gang. Lederne sidder ikke fast, har plads og rum for udvikling, både individuelt og i fællesskab Lederne får anerkendelse og oplever støtte fra hinanden, gruppestaben og forældrene Lederne har det sjovt med hinanden og med børnene 3 Voksne medlemmer Spejderarbejdet drives af og for børn og unge, støttet af voksne. I 3. Lyngby Gruppe giver vi rig mulighed for at voksne kan støtte arbejdet for børn og unge og anerkender at arbejdsfællesskabet med andre voksne eller med gruppens børn og unge har værdi i sig selv. I dette afsnit beskrives de forskellige funktioner man kan have som medlem af gruppen. 3.1 Ledere Som enhedsleder/assistent indgår man i en enhedsstab. Lederne forventes at tilrettelægge og afholde enhedens møder, ture og arrangementer sammen med deres stab. Det forventes ligeledes at ledere deltager i gruppens lederfællesskab og gerne selv søger inspiration ved deltagelse i kurser og i distriktets lederarrangementer. Det er vigtigt, at lederne fungerer som et team, hvilket vil sige, at opgaverne løses i fællesskab, og at lederne supplerer hinanden med deres forskellige evner. Det er ambitionen at der er 3-4 ledere i hver enhed og at begge køn er repræsenteret. Man skal være 18 år for at være leder i 3. Lyngby Gruppe. Ledersituationen i gruppen diskuteres årligt på lederweekenden og i øvrigt løbende hvis det viser sig nødvendigt. Enhedsleder Der er én enhedsleder for hver enhed i gruppen. Det er enhedslederens ansvar at sørge for at medlemslisten til enhver tid er ajourført. Medlemslisten opdateres på gruppens sharepoint. Indmeldelsesblanketter afleveres til gruppens kasserer. 7

8 Enhedslederen skal også sørge for at der udarbejdes både budget og regnskab for weekendture/sommerlejr med videre. Det forventes at enhedslederen orienterer gruppestaben om ændringer eller hændelser der kan påvirke enheden eller gruppen. Medhjælpere Medhjælpere i enhederne er typisk seniorspejdere eller tropspejdere der ud over arbejdet i egen enhed har lyst og tid til at deltage i en enhed for mindre spejdere. Som udgangspunkt er medhjælperen under 18 år og der skal mindst være en enhed imellem medhjælperens egen enhed og den enhed hvor spejderen er medhjælper. Det betyder altså at en tropspejder kan være medhjælper hos bæver og ulve og en seniorspejder kan være medhjælper i bæver-, ulve-flokken eller juniortroppen. Nye medhjælpere diskuteres på lederweekenden eller hvis nødvendigt løbende på ledermøderne. 3.2 Rover Man kan blive medlem af en roverklan når man er fyldt 18 år. 3. Lyngby Gruppe har for tiden to roverklaner: Klan Mammut Klan Mammut er en Rover klan for spejdere over 18 år M/K. I øjeblikket spænder alderen fra 18 år og op til det dobbelte. Klanens program består ca. af 1-2 månedlige aktiviteter, som kunne være et aftenmøde eller en weekendtur. Klanens aktiviteter bygger på frivillighedens princip, dvs. vi laver kun noget vi selv syntes er sjovt. Af aktiviteter kan nævnes, udendørs biograf med bålstegte burgere, eller weekendture med udendørs aktiviteter og almindelig hygge. Flertallet af klanens medlemmer er ledere i gruppen og får derfor traditionelle spejderaktiviteter nok i dagligdagen, derfor er klanen et pusterum blandt ligesindede, som stadig syntes at hyggelige, spændende og udfordrende aktiviteter i fællesskab er sagen. Sølvrævene Skal opdateres input fra Sølvræve klanleder. 8

9 3.3 Leder til rådighed 3. Lyngby gruppe anvender betegnelsen Leder til Rådighed, som betegnelse for voksne medlemmer i øvrigt, der i en periode ikke besætter en lederrolle men kan træde til med hjælp på møder eller ture hvis enhederne står og mangler. Beslutning om leder til rådighed og medlemskab i øvrigt træffes af grupperådet årligt efter indstilling fra gruppestaben. Status som leder til rådighed gives for et år ad gangen. Leder til rådighed betaler ikke kontingent. 3.4 Gruppestab Gruppestaben er et serviceorgan for gruppens ledere. Opgaverne er mangfoldige, men det er vigtigt at GL/GA ser det som deres vigtigste opgave, at ledermiljøet er præget af udvikling og kvalitet. Gruppeledelsens opgaver er angivet nedenfor. En liste over hvem der er ansvarlig for de enkelte opgaver findes på sharepoint under gruppestaben. Ledermøder/grupperådsmøder Indkaldelse til og forberedelse af ledermøder og grupperådsmøder. Ledersituationen Løbende følge op på ledersituationen og sikre at der er kvalificerede ledere til alle enheder. Afholde ledersamtaler og sikre, at nye ledere får en god lederintroduktion. Årligt følge op på ledere til rådighed. Distrikt Modtage post og melde tilbage, sørge for størst mulig deltagelse i distriktets arrangementer. Korpset Sørge for bladbestilling/medlemsregistrering Orientere gruppens ledere om korpsnyt Uddeling af korpskalender Præsentere nyudgivelser fra 55 NORD Spejderhjælp og landslotteri Landsmøde Osv. 9

10 Forældreforeningen Holde kontakt til forældreforeningens bestyrelse og forældre valgt til grupperådet, herunder at give forældrene mulighed for at tage aktiv del i gruppens liv og opgaver. PR Kontakt til den lokale presse og sørge for at der løbende sendes artikler og notitser til lokalavisen. Lederuddannelse Være uddannelsesvejleder for lederne i samarbejde med distriktets uddannelsesansvarlige. Gruppearrangementer Sørge for planlægning og afholdelse af gruppeture og gruppearrangementer, lederweekend, uddannelse og andre fælles aktiviteter. Økonomi Gruppestaben er bemyndiget af grupperådet til at disponere over gruppens økonomi. Således kan gruppestaben i samarbejde med fx enhedernes ledere, godkende rimelige ekstraordinære udgifter til specielle aktiviteter eller nødvendige anskaffelser. 3.5 Andre voksne med tilknytning til gruppen Grupperådet Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde (uddrag fra Spejdernet). Rådet er juridisk ansvarligt for det lokale arbejde overfor myndigheder og korps på linje med enhver anden forenings lokale bestyrelse. Rådet løser gruppens økonomiske opgaver - Dette indebærer bl.a. at sikre gruppen de bedst mulige rammer for dens arbejde. Rådet har ansvaret for de moralske og programmæssige opgaver. Det vil sige at: o Arbejde for at det der foregår i gruppen er i overensstemmelse med korpsets formål, følge enhedernes arbejde og eventuelt påskønne et godt lederarbejde ved at indstille lederen til modtagelse af hæderstegn. o Sikre at ledersituationen i de enkelte enheder er i orden. o Sørge for en arbejdsfordeling i grupperådet som muliggør, at gruppens ledere i videst muligt omfang kan koncentrerer sig om 10

11 arbejdet med børnene, mens forældrene har ansvaret for de praktiske rammer. o Arbejde for, at flest mulige af områdets børn får mulighed for at være med i gruppen. Grupperådsformand Grupperådsformanden er formel formand for grupperådet og leder dette ved at sikre sig at alle grupperådsmedlemmer bliver indkaldt, der bliver taget referat mv. Grupperådsformanden vælges af grupperådet på det første ordinære møde efter gruppemødet (sædvanligvis i marts). Gruppen tegnes af grupperådsformand, gruppeleder og kasserer. Civile medlemmer af grupperådet Disse kan enten vælges af og blandt forældrene; på gruppemødet (for 2 år); eller udpeges af grupperådet (indsupplering, for et år ad gangen). Som medlem af grupperådet er man medansvarlig for gruppens ledelse. Det forventes, at man deltager i grupperådets arrangementer, især grupperådsmøderne. Kasserer Kasserer vælges hvert år af grupperådet på det første ordinære møde efter gruppemødet til at føre regnskabet. Gruppemødevalgte revisorer Vælges af gruppemødet hvert år. 3. Lyngby Gruppe har en god tradition med valget af revisorer blandt tidligere medlemmer af grupperådet, der således har en dyb spejderindsigt. Revisionen kan stille grupperådet spørgsmål om dokumentation for de afholdte udgifter, men også forvaltning i forhold til spejderarbejdets principper. Medlem af Forældreforening Forældre til gruppens medlemmer under 18 år, er automatisk medlemmer af gruppens forældreforening indtil medlemmet fylder 18 år eller indtil medlemskabet ophører. Det koster ikke noget udover tid - at være med i forældreforeningen, men udbyttet er til gengæld svarende til indsatsen. Forældreforeningen organiserer forældrenes støtte af spejderarbejdet og ledes af en bestyrelse, der er bindeled mellem forældrekredsen, der tilbyder hjælp og grupperådet, der efterspørger støtte. 11

12 Forældreforeningens bestyrelse inviteres med til grupperådsmøderne. Der er ikke regler for forældreforeninger i Korpsets Love. Det er ønskeligt at forældreforeningen selv tager initiativer, f.eks. til indtægtsgivende arrangementer, ud fra de ressourcer forældrene tilkendegiver. Arrangementer planlagt og afholdt af forældreforeningen er et aktiv for hele gruppen. Jo mere forældre engageres jo større bliver gruppens sammenhængningskraft. Voksenpatruljen Er en kreds af voksne, der ikke kan være med i forældreforeningen, idet børnene ikke er spejdere eller børnene er over 17 år. Samværet med andre forældre og arbejdsfællesskabet omkring gruppen har vist sig bæredygtigt over mange år og voksenpatruljer opstår. Der er ikke regler for voksenpatruljer i korpsets love. Medlemskab af voksenpatruljer besluttes af patruljerne selv, men opstår som udgangspunkt ud af ønsket om samvær og positivt fællesskab. Voksenpatruljens patruljeleder inviteres med til grupperådsmøderne. Arrangementer planlagt og afholdt af voksenpatruljen er et aktiv for hele gruppen. Hytteinspektør De to hytter administreres af gruppeassistent Niels Jensen der står for udlejning og indkøb til hytterne. Han har i skrivende stund til sin hjælp de syv hytteinspektører. Hver af disse har vagt en uge ad gangen. Vagten begynder mandag morgen kl. 08:00 og slutter den efterfølgende mandag kl. 08:00. Vagthavende hytteinspektør står til rådighed for brugerne af hytterne omkring praktiske spørgsmål og foretager kontrol af hytternes tilstand efter brugerne. Tilsynet opfatter bl.a. kontrol og tømning af spildevandstanke, olietank, kontrol med rengøring osv. Instruktør, medhjælper på tur eller lejr, madtante på sommerlejr, økonomiske donorer Det er til hver en tid muligt at tilbyde sig indenfor særlige områder til en afgrænset opgave; f.eks. afgrænset i tid. Sådanne opgaver giver indflydelse og glæde, især mens opgaven pågår. Som løser af en midlertidig opgave er man i mindre grad med i et forpligtende fællesskab, men det går selvfølgelig ikke opgaven mindre vigtig. 12

13 Vicevært Til Isflagen er der tilknyttet en vicevært-lejlighed. Til denne lejlighed er der knyttet et antal arbejdsopgaver som gælder for Isflagen og som varetages af den til enhver tid ansatte vicevært. Arbejdet omfatter blandt andet: Snerydning af fortov og gang mod huset. Renholdelse af fortov og gang mod huset. Renholdelse og opsyn med vaskekælder. Græsslåning. Hæk klipning. Let havearbejde. Indkøb af diverse husholdningsartikler. Håndværkerkontakt. Pejling af olietank / bestilling af olie. Vask af viskestykker / håndklæder i Spejderhus. Vedligeholdelse af materiel. Mindre oprydningsopgaver ude og inde. Mindre vedligeholdelse af hus. Lejer (vicevært) må tåle de ulemper og gener det kan give at bo i et hus med stor aktivitet! 4 Møder og arrangementer Gruppen har en række faste møder/arrangementer som er beskrevet herunder. 4.1 Ledermøder Ledermødet afholdes en gang om måneden (med undtagelse af de måneder hvor der afholdes grupperådsmøder). Typisk afholdes det den første torsdag i måneden kl. 19:00 til ca. 21:30 i Spejderhuset Isflagen. På ledermødet deltager gruppestaben, gruppens ledere samt eventuelt kasserer. På ledermødet diskuteres og besluttes emner som er relevant for hele gruppen, som f.eks. gruppens arrangementer, nyt fra enhederne, agitation, økonomi, overflytning, lederuddannelse osv. Enhedsstabene har på skift ansvar for forplejning og indledning til ledermødet. Det er angivet i gruppens kalender på sharepoint hvem der står for forplejningen på møderne. 13

14 4.2 Grupperådsmøder Grupperådsmødet afholdes en gang i kvartalet. Typisk den første torsdag i en måned kl. 19:00 til ca. 21:30 i Spejderhuset Isflagen. På grupperådsmødet deltager grupperådsformanden, gruppestaben, gruppens ledere, forældrerepræsentanter samt kasserer. På grupperådsmødet diskuteres og besluttes emner som er relevant for hele gruppen, som f.eks. gruppens arrangementer, nyt fra enhederne, agitation, økonomi, overflytning, lederuddannelse osv. Gruppestaben har ansvar for forplejning og indledning til grupperådsmødet. 4.3 Gruppemøde Gruppemødet holdes hvert år inden udgangen af februar måned med deltagelse af såvel ledere som forældre til børn under 17 år, samt de medlemmer af gruppen, der er fyldt 17 år, men som ikke er ledere. På gruppemødet aflægger de enkelte enheder beretning, regnskabet godkendes og der vælges forældrerepræsentanter, repræsentanter for de over 17-årige samt gruppeleder og gruppeassistenter i henholdt til Grøn Guide. 4.4 Enhedsmøder Hver enhed holder møde en gang om ugen i hele spejderåret, gående fra august til juni. Enhederne har følgende mødedage i Isflagen: Bæver: onsdag kl. 17:00-18:30 Ulve: tirsdag kl. 18:30-20:00 Junior: mandag kl. 18:30-20:30 Spejder: onsdag kl. 19:00-21:00 Senior: mandag hver anden uge Rover Klan Mammut: primært torsdag 1-2 gange om måneden Rover Klan Sølvrævene - møder afholdes efter behov Ud over at holde enhedsmøder tager de enkelte enheder også på weekendture. Det er Enhedsstaben der står for afholdelse af møder og ture. 4.5 Vedligeholdelsesdag Der afholdes en vedligeholdelses ca. en gang hver halve år i Spejderhuset Isflagen med det formål at udføre almindelig mindre vedligehold af hus og 14

15 have som for eksempel mindre maleropgaver, oprydning i materialerummet, havearbejde osv. Dagen afholdes typisk en lørdag eller søndag forud for et større gruppearrangement. Det er ønsket at så mange som muligt ledere, forældre og andre med tilknytning til gruppen deltager. Bemærk: Almindelig oprydning skal udføres som en del af det daglige spejderarbejde. 4.6 Fastelavn 3. Lyngby holder ikke fastelavn i eget hus, men støtter op om fastelavnsarrangementet i Christianskirken. Gruppen hjælper til med afholdelsen af fastelavnsarrangementet i form af aktiviteter til gudstjenesten, opsætning af tønder, kaffe og fastelavnsboller osv. 4.7 Lederweekend En gang om årets mødes 3. Lyngbys ledere en weekend i foråret hvor aktuelle emner bliver taget op. Weekenden fungerer samtidig som et arrangement hvor der er tid for gruppens ledere at være sammen på tværs af enhederne. Weekenden er også kendt for dets flotte traktement. 4.8 Husets dag/sommerfest Gruppens sommerfest samt fødselsdag afholdes årligt i midten af juni. En dag, for spejdere, forældre, ledere og andre med tilknytning til gruppen, hvor der er aktiviteter i haven og der sluttes af med at bliver uddelt årsstjerner. 4.9 Sommerlejr Der afholdes sommerlejr for alle enheder årligt i sommerferien. Enhedsstabene står for planlægningen af sommerlejren. Datoen skal besluttes tidligt og helst koordineres enhederne imellem. Sommerlejren kan afholdes enten enhedsvis, som gruppesommerlejr, distriktslejr eller korpslejr. Bæver og ulve afholder sædvanligvis sommerlejr sammen. Gruppesommerlejre afholdes hvert 4. år. Korpslejre afholdes hvert 5. år. 15

16 Budget og regnskab Der skal udarbejdes budget for sommerlejren som fremlægges for gruppestaben inden sommerlejren. Hvis enhedsstaben vurdere at der ekstraordinært er behov for underskudsgaranti eller tilskud til sommerlejren, skal dette forelægges for gruppestaben, som vurderer situationen. Det besluttes herefter på grupperådsmødet. Efter sommerlejren skal der udarbejdes et regnskab som fremsendes til kasseren. Deltagerbetaling De deltagende spejdere betaler fuld pris. Der kan dog gives tilskud til enkelte spejdere hvis enhedslederen skønner at der er behov for dette. Dette skal godkendes af gruppelederen. Lederbetaling Lederne betaler sædvanligvis ikke for at deltage i sommerlejren, med mindre der f.eks. deltager ekstraordinært mange ledere i forhold til antallet af spejdere eller lignende. Hvis der er behov for deltagelse af yderligere voksne på sommerlejren til f.eks. køkkentanter / onkler eller hjælpeledere deltager disse også gratis eller med delvis betaling. Rejser til udlandet Hvis sommerlejren skal gå til udlandet, skal enhedsstaben være særligt opmærksom på reglerne omkring anmeldelse, tilladelse fra forældrene, forsikring osv. Nærmere information om dette findes på Befæstningens dag På Københavns Befæstningsdag slår mange af de gamle forter dørene op og byder velkommen med alskens aktiviteter. Befæstningens dag er et årligt tilbagevendende arrangement. Befæstningens dag afholdes sidste søndag i slutningen af september. I Lyngby foregår befæstningens dag på Lyngby fort og 3. Lyngby gruppe bliver inviteret til at deltage med aktiviteter som rappelling, skattejagt, GPSløb, popcorn osv. 16

17 Det ses helst at hver enhed er repræsenteret, da dagen også er et vigtigt agitationsarrangement Busk Børn, Unge, Sogn og Kirke. BUSK er indført af folkekirkelige børne- og ungdomsorganisationer for at sætte fokus på børn og unge i kirken. BUSKgudstjenesten afholdes sidste søndag i oktober bl.a. i Christianskirken. Gruppen støtter op om gudstjenesten Loppemarked I starten af november afholder gruppen sit årlige loppemarked i Christiansskirken. Formålet med loppemarkedet er tilskud til gruppens drift samt synlighed i lokalområdet. Gruppestaben er ansvarlig for afholdelsen af loppemarkedet, men gruppens medlemmer, voksenpatruljen, forældreforeningen og forældre opfordres til at støtte op om arrangement, da det kræver mange hænder at afholde arrangementet Juleweekend Gruppens årlige juleweekend afholdes første weekend i december i Polarhytten, hvor alle gruppens enheder mødes og hygger sig sammen. Hver enhed har traditioner tilknyttet til juleweekenden: Bæverne: Tager bussen til Kirke Værløse, går til Polarhytten og henter og pynter årets juletræ. Ulve: går fra Kirke Værløse og til Polarhytten og hjælper bæverne med at hente og pynte juletræ. Junior: går fra Værløse station og laver aktiviteter på vejen. Spejder: går fra isflagen til polarhytten Senior: programmet varierer. Der uddeles årsstjerner på juleweekenden. 5 Uddannelse For at sikre at spejdere og ledere altid er godt klædt på til at udføre spejderarbejdet tilbydes der løbende kurser. Udgiften for disse kurser bliver dækket af kommunen op til en vis beløbsgrænse (pr. april 2010; 1500 kr/år pr. person). Hvis denne beløbsgrænse overskrides kan gruppestaben 17

18 godkende at gruppen betaler det resterende. Endvidere dækker gruppen transport til og fra kurset. Korpset afholder løbende kurser der tilbydes alle medlemmer. Gruppestaben har ansvaret for at gruppens medlemmer er gjort opmærksomme på disse. 6 Udstyr og ressourcer Gruppen råder over en del udstyr og andre ressourcer som kan være til gavn i det daglige. Nogle ressourcer kan frit benyttes, andre kan lånes efter aftale og afleveres tilbage efter endt brug. Der er forskellige retningslinjer for de forskellige typer. Disse er beskrevet i de følgende afsnit. 6.1 Hytter Gruppen råder over 3 ejendomme: Spejderhuset Isflagen, Polarhytten samt Harebo. Gruppens enheder har fortrinsret til disse hytter, der kan lånes gratis. Især polarhytten er lejet langt ud i fremtiden, så den skal bookes i god tid. De to spejderhytter i Nordsjælland Polarhytten ved Ganløse og Harebo ved Uvelse ejes af 3. Lyngby Gruppe og udlejes til andre spejdergrupper, til virksomheder og private i det omfang de ikke benyttes af spejderne. Hytterne bookes gennem gruppestabens hytteansvarlige, der altid vil kunne oplyse om udlejning, priser osv. I weekenderne anvendes hytterne overvejende af spejdergrupper på hverdage udlejes de ofte til virksomheder, der her afholder møder, seminarer, team-træning og andre udviklingsaktiviteter. Hytternes overskud er af vital betydning for 3. Lyngby Gruppes økonomi. Privat udlån af hytterne Både for Isflagen, Polarhytten og Harebo gælder det at man som leder i gruppen kan låne disse til specielle lejligheder som runde fødselsdage, bryllup og barnedåb. Til andre begivenheder kan disse i stedet lejes på lige vilkår som andre. Privat lån af hytterne skal aftales med den hytteansvarlige. 18

19 Isflagen Dette er stedet hvor enhedernes ugentlige møder foregår. Huset ligger på Christian d. X s Alle 106a, 2800 Kongens Lyngby. Huset er udstyret med alt hvad der skal til for et velfungerende spejderarbejde. Det er brugerne af huset der har ansvaret for at stedet forlades opryddet og rengjort. Huset kan lånes til eksterne spejderarrangementer som distriktsmøder, kursusplanlægning og lignende igennem den hytteansvarlige, men gruppens enheder har forhåndsret til brugen af huset ved de ugentlige møder. Lån af huset udover faste møder skal aftales med den hytteansvarlige samt skrives på tavlen i entreen. Polarhytten Dette er den ene af to weekendhytter som gruppen har til rådighed. Hytten er beliggende på Almagerbakke 22, Ganløse, 3660 Stenløse. Polarhytten er en stor spejderhytte med plads til ca. 60 overnattende og ca. 80 spisende. I hytten er der industri køkken, toiletter og badefaciliteter. Hytten er på 310 kvadratmeter og grunden omfatter kvm kuperet og delvist bevokset område. Harebo Dette er gruppens anden weekendhytte, beliggende på Langebjergvej 5, 3330 Gørløse. Harebo har plads til 30 overnattende og ca. 40 spisende. I hytten er der industri køkken, toiletter og badefaciliteter. Harebo er på 177 kvadratmeter. Grunden er på kvm og er delvist skovbevokset. 6.2 Materialer Gruppen råder over en del materialer der kan anvendes i forbindelse med aktiviteter, ture, teambuilding og lignende. Materialer kan være placeret forskellige steder: Isflagen materialerummet Isflagen serverrummet Isflagen krybekælderen Isflagen kælder 19

20 Isflagen garagen Polarhytten kælder Kirken Fyrrummet (Nøgle findes i lederrummet i Spejderhuset Isflagen) Materialefortegnelse henvises til gruppestabens materialeansvarlig. Der er ved at blive udarbejdet en folder med en optegnelse af gruppens materialer. 6.3 Klatrevæggen og klatreudstyr På gavlen af Isflagen er monteret en klatrevæg, og der forefindes en klatremast i haven. Gruppen er også indehaver af forskelligt klatreudstyr. For at gøre brug af dette skal den ansvarlige for aktivitet have gennemgået den nødvendige uddannelse jævnfør korpsets regler. Klatreansvarlige skal kontaktes før lån af klatreudstyr. 6.4 Lån og udlejning af udstyr mv. 3. Lyngby gruppe har en del materiel, der frit kan bruges af gruppens enheder til aktiviteter på møder, turer, sommerlejre osv. Hvis udstyret skal lånes af andre, skal gruppestabens materielansvarlige kontaktes inden. For at hele tiden at kunne være sikre på at den høje standard for gruppens materiel er i orden, vil der fra gang til gang blive aftalt en afregning. Materiel udlejes kun til distrikts- og korpsaktiviteter hvis der medvirker ledere fra 3. Lyngby. Materiel vil ikke blive udlånt til Polterabend, fødselsdage eller andre eksterne arrangementer. Dog kan der for gruppens egne medlemmer i enkelte tilfælde skelnes hvis det er til eget brug og efter aftale med gruppens materialeansvarlige. 6.5 Nye indkøb Mærker Årsmærker og duelighedstegn ligger i lederrummet i Isflagen. Hvis der mangler noget gives der besked til den materialeansvarlige der sørger for at dette bliver købt hjem. Udstyr til gruppen Den materialeansvarlige står for indkøb af materiel. Gruppen har konto hos 55 grader Nord, men køber der hvor den mest attraktive pris findes. Større indkøb skal godkendes af Grupperådet. 20

21 Udstyr til enheden Materialer til enhedsmøder og ture købes af enhedens ledere. Hvis større ting skal købes, skal dette tages op i Grupperådet via den materialeansvarlige. Privat indkøb Det er muligt at købe spejderudstyr og andet fritidsudstyr med rabat gennem Friluftsland og Spejdersport. Spejdersport giver fast 10% rabat til alle spejdere, mens gruppen har en aftale med Friluftsland om 20% rabat, som dog skal foregå gennem de 5 indkøbere.. 7 IT og datapolitik 7.1 IT-udstyr Der forefindes forskelligt IT udstyr i Isflagen, herunder: En server til hosting af hjemmeside og til vores billedarkiv. To pc er som lederne og spejderne kan bruge i deres spejderarbejde (forefindes i lederlokalet) En farvelaserprinter. En kopimaskine. Et digitalkamera. Alt dette udstyr vedligeholdes af kommunikationsudvalget. Farvelaser printer og kopimaskine er begge placeret i materialerummet i Spejderhuset Isflagen. Brug af disse er forbeholdt materialer der skal benyttes i gruppen, herunder fx brochurer, foldere, invitationer og lignende. Ved mangel af forbrugstoffer som papir og toner gives den materiel ansvarlige besked. 7.2 Sharepoint Gruppens interne lederforum hedder Sharepoint. Man kan finde den via link på gruppens hjemmeside eller på Det kræver spejdernet login at komme ind på Sharepoint. Sharepoint er for gruppens ledere og klaner. kommunikation På lederlisten på Sharepoint kan alle ledere vælge hvilke funktioner og udvalg de er medlem af. På baggrund af valgte funktioner og udvalg bliver 21

22 man automatisk tilføjet til relevante lister. Det er også muligt at oprette sine egne lister til forskellige behov. Det er vigtigt at alle ledere holder deres informationer på lederlisten opdaterede, da denne danner grundlag for medlemsopgørelsen til korpset. 7.3 Netværk I spejderhuset isflagen er indlagt et trådet og et trådløst netværk. Alle med tilknytning til gruppen kan frit koble sig på dette netværk.. Netværket giver adgang til printer og filserver. Brugernavn og password til dette findes på tavlen i entreen i Spejderhuset. Webserver Gruppen råder over en webserver. Denne benyttes til at hoste og andre systemer der skal være offentligt tilgængelige. Serveren er udelukkende tilgængelig for brugere af hjemmesiden, via denne. 7.4 Dokumenter Dokumenter skal lægges på sharepoint. Arkiv Udløbne/gamle versioner af dokumenter placeres i strukturen under \Dokumenter\Arkiv\. På denne måde eksisterer dokumenterne, men blander sig ikke med aktuelle dokumenter. 7.5 Billeder Billeder placeres internt på filserveren under følgende mappe \Billeder\ For at gøre billeder tilgængelige eksternt, følges nedenstående vejledning Hvor ligger billeder Hvordan lægges billeder op Hvem bør have adgang til billeder 8 Ekstern kommunikation 8.1 Hjemmeside Den officielle hjemmeside hedder Hjemmesiden benyttes som en del af gruppen profil udadtil og er opdelt i en offentlig og en privat del. 22

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe

KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe KFUM-spejderne I Danmark Aabybro Gruppe Beretning for spejderåret 2012 KFUM-Spejderne, Aabybro Gruppe ved gruppemødet den 20. marts 2013 Aabybro marts 2013 Endnu et spejderår er gået, hvor gruppens medlemmer

Læs mere

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang!

Familiespejder. Sådan kommer gruppen i gang! Familiespejder Sådan kommer gruppen i gang! Indholdsfortegnelse Familie-spejd... 3 Hvorfor gør vi det?... 3 Familie spejder enhedens opbygning... 4 Enheden består af 3 dele:... 4 Lovene... 5 16. Familiespejd...

Læs mere

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark

Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark Grøn Guide en håndbog om KFUM Spejderne i Danmark. - Love for KFUM-Spejderne i Danmark 1 Navn Korpsets navn er "KFUM-Spejderne i Danmark". 2 Forhold til verdensspejderbevægelsen Korpset er en landsorganisation,

Læs mere

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat

Nyhedsbrev. Indhold. Den store fødselsdagsfest 4. september sidste chance! Regionslejr i 2011. August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat August 2010 De grønne pigespejdere Region Kattegat Nyhedsbrev Velkommen tilbage fra en velfortjent sommerferie. Vi håber I alle har haft en begivenhedsrig ferie med vellykkede sommerlejre for store og

Læs mere

Vedtægter. Øster Snede Spejderne. Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk

Vedtægter. Øster Snede Spejderne. Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk Vedtægter 2011 Øster Snede Spejderne KFUM Spejderne Lovring Distrikt, gruppe: 6410 De grønne pigespejdere Region Kattegat Øster Snede Spejderne Øster Snede Spejderhus Lindvedvej 41 8723 Løsning www.snede-spejderne.dk

Læs mere

Budget og udviklingsplan

Budget og udviklingsplan 2010 Regnskab og beretning 2011 Budget og udviklingsplan Indhold Nibe Spejdernes DDS værdier og mål 3 Beretning for år 2010 4 Regnskab 2010 5 Budget 2011 9 Børneattester 10 Udviklingsplan for Nibe Spejderne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Sted: Til: Tirsdag d. 2. december 2014 kl. 20:00 22:00 Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Tilstede: Anders Theilgaard Madsen (Trops- og Gruppeleder)

Læs mere

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer.

Forord Dette hæfte er for såvel nye som erfarne grupperådsmedlemmer. GRUPPERÅD - sådan Indholdsfortegnelse Spejderarbejde er mere end tidsfordriv! 3 Hvad er et grupperåd? 4 Forudsætninger for at være med i et grupperåd 4 Grupperådet som en kaffeklub eller et aktiv? 5 Grupperådets

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S - 1 - Indhold: Side 3 Lodsedler 4 Mikro-/Mini, Mærkedage mikro/mini 5 Afbud og mødeknapper 6 Mikro-/Miniprogram 7 Mikro/mini: Vigtige datoer 8 Juniorprogram 9

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe

KFUM-Spejderne i Danmark Roskilde Gruppe Grupperådsmøde tirsdag d. 24. november kl. 19.00 Referat: 1. Indledning Sang: Regnvejrsdag i november. 2. Orientering: Enhedslederne fortæller om status i enhederne, afholdte og kommende arrangementer

Læs mere

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6

Ledermøde. tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Ledermøde tirsdag d. 10. august 2010 kl. 19 senest 22 i Spejderhuset, Erritsø Bygade 6 Dagsorden 1. Indledning v. Birthe i. Velkommen til Helene, som har meldt sig som leder. Hun starter i første omgang

Læs mere

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe Valg af dirigent og referent Dirigent Uffe Beck Referent Lene Beck Mødet konstateres lovligt varslet og indkaldt. Beretning fra forløbne år herunder orientering om arrangementer tilknyttet Rolands gruppe

Læs mere

Referat fra rådsmøde

Referat fra rådsmøde Referat fra rådsmøde mandag den 27.5 13 kl. 19.30 Hos Olaf Rye Til stede: Afbud: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat 3. Nye punkter til dagsordenen 4. Nyt fra korpset Anne Marie (Brejning), Mogens

Læs mere

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen

Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538. Foto Sanne Vils Axelsen Vejledning for kasserer August 2011 Udgivet af De grønne pigespejdere Arsenalvej 10 1436 København K Tlf. 3312 9538 Foto Sanne Vils Axelsen Indhold Hverdagens opgaver... 4 Tilskudsordning... 4 Årsregnskab

Læs mere

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013

Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Referat fra Mjølners Grupperådesmøde lørdag den 2. marts 2013 Formanden Annette Heydenreich byder velkommen til grupperådsmødet, og til det efterfølgende fødselsdags arrangement, hvor Mjølners 35 års fødselsdag,

Læs mere

Skovfolkets grupperådsmøde

Skovfolkets grupperådsmøde Skovfolkets grupperådsmøde Søndag den 24. februar kl. 13-15 i Spejderskoven - Bastillen Program 1) Valg af dirigent og referent. 2) Beretning 3) Regnskab 2012 4) Behandling af indkomne forslag 5) Væsentlige

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Medlemssystem Version 3, september 2014. Kom godt i gang

KFUM-Spejderne i Danmark Medlemssystem Version 3, september 2014. Kom godt i gang Vejledning til KFUM-Spejdernes medlemssystem efter opdatering. Vi har fået opdateret vores medlemssystemet, og vi har fået flere nye muligheder, som vi vil prøve at beskrive i denne grundlæggende vejledning.

Læs mere

Håndbog for. gruppebestyrelser

Håndbog for. gruppebestyrelser Håndbog for gruppebestyrelser Indhold Kære medlem af gruppebestyrelse Fakta om De grønne pigespejdere Korpsets organisation De grønne pigespejderes Korpskontor Følg med: Nyheder og information fra korpset

Læs mere

Ledersamtalen. - en del af lederplanen

Ledersamtalen. - en del af lederplanen Ledersamtalen - en del af lederplanen Indholdsfortegnelse: 1 Formålet med ledersamtalen 2 2 Rammerne for Ledersamtalen 3 2.1 Hvem deltager i samtalen? 3 2.2 Den rette stemning 3 3 Punkter der bør inddrages

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30

Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Indkaldelse til Generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne Torsdag d. 23 februar 2012 kl. 18.30 Hermed følger indkaldelsen til vores generalforsamling i Stavnsholt Vikingerne. Det plejer at være rimelig

Læs mere

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe

Årsberetning 2014. 3. Silkeborg Gruppe Årsberetning 2014 3. Silkeborg Gruppe Fastelavnsfest og generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen Invitation til fastelavnsfest og generalforsamling Bestyrelsen i 3. Silkeborg vil gerne invitere

Læs mere

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001

Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Budget og regnskab for Stjernegruppen m/fonde u/fonde version: 06-03-2008 B2008 R2007 1000 INDTÆGTER B2008 B2008 R2007 B2007 R2007 B2007 1001 Kontingentindtægt 1010 Medlemskontingent 116.700 116.700 103.900

Læs mere

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015

Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Referat af Grupperådsmøde i Hawerthi-1. Rødovre Lørdag den 31. januar 2015 Stemmeberettige deltagere: Jørgen Skorstensgaard, kassér, Vestskov Division Ledere til stede: Lene Hansen, Dan Norén, Charlotte

Læs mere

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014

Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Leder- og grupperådsmøde d. 11. august 2014 Afbud Kirsten, Erling BP, Jens og Annette Fabricius 19.00: Grupperådsmøde 19.00: Ledermøde. 1. Godkendelse af referat. Uklarhed om, hvem der udarbejdede brochure

Læs mere

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen

Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Hvordan bliver den store gruppe federe!?! Workshop II 14:30-15:45 Axel Lund Henriksen Indgangsbøn Oplæg til debat, (provokation) og dialog. Spørg hvis noget skal uddybes. Bidrag med egne erfaringer. Hvordan

Læs mere

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12

Nyt Fra Huset. Minim veniam. Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, Se side 12 Nyt Fra Huset Nr. 01 årgang 07 Minim veniam Duis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea d minim veniam, quis. Se side 12 Velkommen til det første nummer af det nye spejderblad

Læs mere

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE

VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE VI VIL GERNE INVITERE ALLE FORÆLDRE, SPEJDERE OVER 14 ÅR OG LEDERE I 1. HELSINGØR GRUPPE TIL VORES ÅRLIGE GRUPPERÅDSMØDE MANDAG DEN 23. FEBRUAR 2009 KL: 19 - ca. 21 I SPEJDERGÅRDEN, STUBBEDAMSVEJ 70C,

Læs mere

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00.

Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde (generalforsamling) onsdag den 15. februar kl. 19.00. GRUPPERÅDSMØDE BRUNDURS GRUPPE Onsdag den 15. februar 2012 Kl. 19.00 Spejderhytten, Jyllandsgade 61 i Brønderslev. Vi vil gerne invitere forældre, ledere og spejdere i Brundurs Gruppe til grupperådsmøde

Læs mere

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet.

- Nye spændende aktiviteter, som styrker sammenholdet. Grupperne i Ho Bugt Distrikt Referat af DT-rådsmøde d. 2 maj 2012 Afholdt ved: Ådal gruppens hytte, Susåvænget 5 i Esbjerg Tilstede: Jesper fra Fourfeld gruppe, Jens Erik Nielsen, Janni Vester Bjerrum,

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER:

Resultatopgørelse for perioden 1/1-13 - 31/12-13 2013 2012 INDTÆGTER: Note Resultatopgørelse for perioden 1/113 31/1213 2013 2012 INDTÆGTER: 1 Medlemsbaserede indtægter: kr 145.335,00 kr 120.189,50 2 Indtægter ture og lejre kr 112.945,00 kr 119.329,33 3 Kurser kr 10.769,00

Læs mere

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang

Mafia-bryllup på Natteravnen. December 2011 44. årgang December 2011 44. årgang Mafia-bryllup på Natteravnen Vores nye hjemmeside er LIVE Side 1+9 Manglende kontingent indbetalinger Side 2 Tak til hjemmesideholdet Side 7 klan-konkurrence Side 7 Lederne i Gruppelederne:

Læs mere

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe

Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Det Danske Spejderkorps III. Kolding Gruppe Referat for Generalforsamling tirsdag den 25. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen og fortalte om aftenens program 1. Valg af dirigent & referent

Læs mere

Velkommen i bestyrelsen

Velkommen i bestyrelsen Velkommen i bestyrelsen 1 Indhold De Blå værdier 4 Formål 5 Organisationen 6 Relationer til korpset 7 Netværk 7 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 11 Gruppens økonomi 15 Uddannelse

Læs mere

Februar 2011 43. årgang. Månedens programmer. Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6

Februar 2011 43. årgang. Månedens programmer. Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6 Februar 2011 43. årgang Månedens programmer Indkaldelse til generalforsamling Side 2 Snart forår Side 6 Gruppelederne: Lederne i gruppen Grupperåd: Gruppeleder Lars Jensenius 4826 1127 LAJ@megalip.dk Gruppeassistent

Læs mere

VELKOMMEN I BESTYRELSEN

VELKOMMEN I BESTYRELSEN VELKOMMEN I BESTYRELSEN Indhold Formål 4 De Blå værdier 5 Organisationen 6 Sammensætning af bestyrelsen og gruppen 8 Bestyrelsens opgaver 10 Gruppens økonomi 14 Uddannelse 16 Udvikling af gruppen 17 Lokalt

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere)

Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) Referat fra Grupperådsmøde i Erik den Røde 2014 Tirsdag d. 25. februar, kl. 17.30 i hytten. Tilstede: 38 stk. (forældre og ledere) A. Valg af dirigent og referent. Dirigent: Jannie Karlsen Referent: Dagmar

Læs mere

Sommerlejr i Holstebro

Sommerlejr i Holstebro KFUM Spejderne, Ballerup Gruppe årgang 53 nr. 3 Sommerlejr i Holstebro Ipod mangler se mere på side 5. Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse

Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse Vejledning for ledere, assistenter og bestyrelse - orientering til forældrene 1 Kære leder/assistent i FDF Hillerød Bestyrelsen i FDF Hillerød er meget glade for, at netop du er leder/assistent i vores

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe

Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Referat af bestyrelsesmøde i Bagsværd Gruppe Dato & Tid: Tirsdag d. 27. januar kl. 20:00 22:00 Sted: Til: Kopi: Dagsorden udarbejdet af: Dagsorden: Sambo Bagsværd Gruppes Bestyrelse: Anders Theilgaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold.

Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. side 1 ud af 5 Lederhåndbog. Meningen med dette hæfte er at nye ledere og bestyrelses medlemmer kan læse om gruppens holdninger, traditioner og praktiske forhold. Gruppens historie. Peder Bodil spejderne

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Referat fra Grupperådsmøde 2015

Referat fra Grupperådsmøde 2015 Broager Drengegruppen Referat fra Grupperådsmøde 2015 Søndag 22. Februar 2015 Sted : Stevninghus Referatet indeholder yderligere informationer og beslutninger fra Grupperådsmøde, som ikke er indeholdt

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division

D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S. Gruppehåndbog. 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Gruppehåndbog 3. Vesterbro Vildgæssene Absalon Division Forord Du sidder nu med 3. Vesterbro Vildgæssenes Gruppehåndbog. Håndbogen giver svar på alle praktiske

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul

De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul De Gule Spejdere i Danmark Arbejde i organisationen Årshjul Turneringer Forretnings-udvalg Ledertræf Korpsstyrelses-møder Korpsråd Måned Forretningsudvalg Arrangementer Januar Februar Marts Godkendelse

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Tillykke med at du er blevet bæver

Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Tillykke med at du er blevet bæver Nu skal du til at være bæver og komme til spejder helt uden dine forældre. Som bæver hos KFUM-Spejderne får du en masse spændende nye

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Kirke-skole-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015

Grupperådsmøde 2015. Søndag 8. marts 2015 Grupperådsmøde 2015 Søndag 8. marts 2015 www.stjernespejder.dk/grupperaad2015 Stjernegruppens vision Stjernegruppen er et attraktivt og vidtfavnende mødested for alle med interesse i spejder- og friluftsliv.

Læs mere

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK

SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE. www.1helsingor.dk er adressen på 1. Helsingør Gruppes egen hjemmeside. 1HELSINGOR.DK SPEJDER-ORDBOGEN 1. HELSINGØR GRUPPE 1HELSINGOR.DK ADRESSER AFBUD AFDELING AKTIVITETSMÆRKE BADEN- POWELL BESTYRELSEN Vores gruppe hedder 1. Helsingør Gruppe, og vi er en af grupperne i Øresund Division

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 7. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 7 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!!

November 2009 41. årgang. Månedens program. Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Du er altid velkommen til at tage en ven med til mødet! November 2009 41. årgang Månedens program Shelterbyggeri Side 1 Korpslejr info Side 2 Husk at se Knivetillægget!! Gruppelederne: Lederne i gruppen

Læs mere

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e

Hvo d r an vi tilt kk ræ er fler jd e spe ere og f i r illi v ge l d e er! e Hvordan vi tiltrækker flere spejdere og frivillige illi ledere! Peter Erkmann Gruppeleder hos Køgespejderne Marts 1964 Juli 1964 Sep. 1972 1997-2002 FORÅRET 2003 41 børn 8 frivillige ledere EFTERÅRET 2004

Læs mere

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti

Ungdomspræst- og Skole-Kirke-samarbejde Vejle Provsti Vedtægt For samarbejde mellem menighedsråd i medfør af menighedsrådslovens kapitel 8 42a (lovbekendtgørelse nr. 9 af 03.01.2007) om Ungdomspræst- & Skole-kirke-samarbejde i Undertegnede menighedsråd i,

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus

* Grenkursus for Børneledere. * Grenkursus for Ungdomsledere. * Grenkursus for Voksenledere. * Praktisk kursus * Grenkursus for Ungdomsledere Et kursus for trop-, seniortrop- eller klanledere, med fokus på: Hvorfor er temaer godt, oplevelser, inspiration, hvordan fanger man aldersgruppen. -Gerne vil lære mere om

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper:

XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: XXX : understregning af navn er tovholder på opgaven * : er kontaktperson i bestyrelsen Opgaverne i Vodskov FDF delt ud på følgende grupper: Bestyrelsen Kredslederen Børneledere Øvrige = voksne i kredsen,

Læs mere

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps

Medlemskaber og medlemsbegrebet i Det Danske Spejderkorps Medlemskaber og sbegrebet i Det Danske Spejderkorps Funktioner i Blåt Medlem og spejderfunktioner der kræver ledererklæring og børneattest Regelsæt pr. 24. februar 2010 Arbejdsgruppen Blåt Medlem Udgivet

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

1:Foreningen. 1,stk.1:Foreningens navn er LARPG. 1,stk.2:Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 2:Formål. 2,stk.1:Foreningens formål er: At

1:Foreningen. 1,stk.1:Foreningens navn er LARPG. 1,stk.2:Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 2:Formål. 2,stk.1:Foreningens formål er: At 1:Foreningen. 1,stk.1:Foreningens navn er LARPG. 1,stk.2:Foreningen har hjemsted i Københavns kommune. 2:Formål. 2,stk.1:Foreningens formål er: At udbrede kendskabet til, samt udvikle rollespil. At engagere

Læs mere

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk

Velkommen til TIK BUESKYDNING. Introhæfte. Side 1 af 8. www.tikbue.dk Velkommen til TIK BUESKYDNING Introhæfte Side 1 af 8 Velkommen til TIK bueskydning. TIK bueskydning er oprettet i 1980 og er en underafdeling til Taastrup Idræts klub. Klublokale TIK bueskydning har eget

Læs mere

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013)

Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) Vedtægter for Liverollespils Foreningen A kastin (Godkendt af generalforsamlingen oktober 2013) 1. Foreningens navn er Liverollespils foreningen A kastin, og den har hjemme i Rebild kommune. Foreningens

Læs mere

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven.

samværsregler. På Facebook anbefales at oprette en FDF gruppe pr. klasse i stedet for at tilføje barnet som ven. FDF Dronninglund På ganske kort tid er teknologi, der for blot få år siden virkede avanceret, blevet hvermandseje, og både voksne og børn kan med en smartphone tilgå hele verden. For FDF giver det mulighed

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Foreningen Søby Forsamlingshus

Foreningen Søby Forsamlingshus Foreningen Søby Forsamlingshus Hønebjergvej 18, Søby, 8543 Hornslet Vedtægter 1 Indholdsfortegnelse. 01: Navn 02: Hjemsted 03: Formål 04: Optagelse som aktivt eller passivt medlem 05: Hæftelse, forpligtigelser.

Læs mere

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet.

Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. VEDTÆGTER 2015/2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er FAPIA, Foreningen af Psykologistuderende i Aarhus, og har hjemsted på Psykologisk Institut ved Aarhus Universitet. Formål 2 Stk. 1. FAPIA er en

Læs mere

Velkommen til MC-Hedetroldene

Velkommen til MC-Hedetroldene Velkommen til MC-Hedetroldene BESTYRELSE Formand: Paco 97 19 45 45 22 84 54 50 Pacolene@gmail.com Næstformand: Sus 50 40 73 26 s.bossen@tdcadsl.dk Kasser / Webmaster: Lindy 97 37 14 80 50 74 83 25 Lindykpetersen@mail.dk

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014

SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe. Februar - marts 2014 SpejderNyt Bangsbostrand Gruppe Spejdermøde hver mandag 18:30-20:00 i Ungdomsborgen Februar - marts 2014 Program Forældrecafé Fastelavnslejr Ny dato: 1.-2. marts Sådan køber du en rygsæk til sommerlejren

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014)

Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) Karl af Riises Udviklingsplan 2013 2020 (revideret januar 2014) INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL... 2 GRUPPENS STRUKTUR... 2 UDDANNELSE... 2 LEDERE OG VÆRDIER... 3 AKTIVITETER... 4 KORPS OG SAMFUND... 5 FACILITETER...

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune

Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Retningslinjer for og vejledning til aktivitetstilskud i Ikast Brande Kommune Denne vejledning er også gældende for foreninger som søger aktivitetstilskud til handicappede aktivitetsudøvere. Indledning

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

efteråret. Så deltager flere af vores Senior/Rovere i Solarisløbet med stor success. Fælles arrangementer Traditionen tro havde vi igen vores faste

efteråret. Så deltager flere af vores Senior/Rovere i Solarisløbet med stor success. Fælles arrangementer Traditionen tro havde vi igen vores faste Gruppemøde 28. februar 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning v/ grupperådsformand Britta Sivertsen 3. Godkendelse af regnskab v/ kasserer Lene Holm Gamborg 4. Forhandling

Læs mere

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale

rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale værd at vide om rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og udlejning af beboerlokale Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk september 2012 rådighedsbeløb, aktivitetsmidler og

Læs mere

Vedtægter for. Farsø Efterskole

Vedtægter for. Farsø Efterskole Vedtægter for Farsø Efterskole 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Farsø Efterskole, Efterskolen ved Risgårde Bredning, er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk. 2. Skolen er stiftet

Læs mere