Analyse 27. april 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse 27. april 2012"

Transkript

1 . april 12 Ungeindsatsen får de ledige hurtigere tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere under år får dem væsentligt hurtigere ud i et job eller i gang med en uddannelse. Beregningerne peger på, at det navnlig er de lavere satser, som forkorter ledigheden for de unge. I perioden brugte --årige omkring 5 uger mere (svarende til knap pct.) på at komme ud af ledighed end de --årige. Resultatet er bl.a. kontrolleret ved at sammenligne med kontanthjælpsmodtagere, der er forsørgere og dermed får samme sats uanset alder. Blandt forsørgerne sker der ikke en forøgelse af den gennemsnitlige tid på kontanthjælp ved -årsalderen. Den højere kontanthjælp for ikke-forsørgere betyder blandt andet, at der er en økonomisk fordel ved at forlade studiet og komme på kontanthjælp i stedet for. De højere ydelser kan derfor have en selvstændig betydning for frafaldet på ungdomsuddannelserne. En udvidelse af ungeindsatsen for kontanthjælpsmodtagere til også at gælde --årige vil dermed med stor sikkerhed reducere ungdomsledigheden. Et forsigtigt skøn for potentialet er, at det vil reducere ledigheden for ikke-forsørgerne med omkring personer, svarende til et fald i ledigheden for målgruppen på ca. 15 pct. Disse personer ville i stedet få/færdiggøre uddannelse eller finde et arbejde. En udvidelse af indsatsen ville dermed kunne forbedre de offentlige finanser med ca. ½ mia. kr. på lidt længere sigt. Tilskyndelsen til at melde sig i en a-kasse vil samtidig blive forøget. Disse fordele skal imidlertid ses i sammenhæng med at de unge (ikke-forsørgere) mellem og år, som alligevel får kontanthjælp, vil få en indkomst, som er en hel del mindre end i dag, og samtidig vil indkomstnedgangen ved overgang til kontanthjælp i gennemsnit blive større end for de yngre og ældre aldersgrupper. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med, at lønnen er voksende med alderen. Ydelsen vil dog fortsat være noget større end SU en (men uden samme adgang til lån). Der er samlet set en lang række gode argumenter for, at de særlige regler for unge under år udvides til også at omfatte ikke-forsørgere mellem og år. Det vil indebære, at --årige uden uddannelse også skal mødes med et krav om at tage én, men det indebærer også en reduktion af satserne. En sænkelse til niveauet for ungesatsen, vil isoleret set mindske forsørgelsesgrundlaget for gruppen med 35 pct. Med henblik på at sikre, at -- årige, der kommer på kontanthjælp, ikke skal opleve en markant større nedgang i forsørgelsesgrundlaget end yngre og ældre aldersgrupper, der kommer på kontanthjælp, kan det overvejes, at satsen kun reduceres med fx pct. Det svarer til en kontanthjælp (før skat) på 8.8 kr. pr. måned mod kr. pr. måned med gældende regler. Alternativt kan det overvejes, at ungesatsen skal gælde for fx - årige, hvorefter satsen øges trinvist, så unge mennesker sidst i erne ikke oplever en større indkomstnedgang end andre grupper. Det bør i givet fald suppleres med et optjeningskrav, som tilskynder til at tage uddannelse. Psykisk syge og kontanthjælpsmodtagere med børn vil stadig kunne få kontanthjælp til den høje sats. For forsørgere bør det overvejes, at indføre uddannelsespålæg også for de --årige. Både Velfærdskommissionen og Arbejdsmarkedskommissionen har tidligere foreslået, at den særlige indsats for unge ledige blev udvidet. 1

2 Baggrund Et centralt element i indsatsen for unge på kontanthjælp er de særlige ungeregler for personer under 30 år. Udover en intensiveret aktiveringsindsats og uddannelsespligt for de under -årige betyder reglerne, at kontanthjælpssatsen til unge under år er lavere end for andre kontanthjælpsmodtagere. Dagpengemodtagere er også omfattet af særlige ungeregler med bl.a. lavere satser til unge under år uden en uddannelse. De lavere satser for unge har i mange år været en del af kontanthjælpssystemet. Satserne og ikke mindst aldersgrænserne er dog blevet justeret ad flere omgange, og senest i 94 blev aldersgrænsen for ungesatserne hævet fra til år. Sideløbende er den aktive indsats med bl.a. uddannelsespålæg og tidligere aktivering blevet udvidet. I fx 96 og 98 blev ungeindsatsen udvidet, og bl.a. de lavere ungesatser indførtes i dagpengesystemet. Arbejdsmarkedskommissionen vurderede, at den udvidede ungeindsats var en af årsagerne til faldet i ungdomsledigheden i midten af 90 erne. Kort om de særlige regler for unge på kontanthjælp De lavere ungesatser indebærer, at kontanthjælpen til unge under år uden børn udgør kr. (før skat) om måneden, mens den for dem over år er kr. (før skat), se tabel 1. Forsørgere er ikke omfattet af ungesatserne og får kr. (før skat) om måneden uanset, om de er over eller under år. 1 Det fremgår af tabel 1, at kontanthjælpen som udgangspunkt er højere end SU en uanset, om man er omfattet af ungesatserne eller ej (men uden samme adgang til statsgaranterede lån). Unge under år, der har været ledige i mere end 9 måneder, får dog kontanthjælpen nedsat til SU-niveauet. Den politiske aftale i 08 om at forenkle ungereglerne førte til en harmonisering af den aktive indsats for de unge ledige. Alle unge under 30 år har således ret og pligt til at tage i mod tilbud om aktivering senest efter 13 uger, mens det først sker efter 9 måneder for ledige over 30 år. Unge under år, der søger om kontanthjælp, bliver endvidere pålagt at tage en uddannelse, hvis han eller hun ikke i forvejen har en erhvervskompetencegivende uddannelse, ikke er forsørger og i øvrigt er i stand til at gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. 1 Visse andre personer, herunder psykisk syge, er også undtaget for reglerne. Tabel 1 Kontanthjælp og SU, pr. måned, 12 Ikke-forsørgere Under år - år Forsørgere Under år - år Kontanthjælp nedsat hjælp* SU Anm.: *) Kontanthjælpen nedsættes efter 6 måneders aktiveringsforløb. Da aktivering senest skal ske efter 3 måneder, nedsættes kontanthjælpen senest efter 9 måneders ledighed. Det er alene ydelserne for udeboende, der er medtaget i tabellen. Kilde: Sociale Ydelser (12). Hvordan påvirker ungeindsatsen længden af de unges ledighed? Både Arbejdsmarkeds- og Velfærdskommissionen pegede på de lavere ungesatser som en af årsagerne til den lavere ledighed for unge under år, og hæftede sig ved at reglerne gav de unge en væsentlig tilskyndelse til at være i beskæftigelse eller i uddannelse. De unge under 30 år, som kom på kontanthjælp i årene 08-11, var i gennemsnit,4 uger om at komme tilbage i arbejde eller i gang med en uddannelse. Der er imidlertid stor forskel mellem unge under og over år. Mens unge under år skulle bruge uger, tog det i gennemsnit uger for de --årige at komme ud af kontanthjælpen, se figur 1. Der er altså et betydeligt niveauskifte netop ved -årsalderen, som er sammenfaldende med, at kontanthjælpen vokser markant, og at der ikke længere er et uddannelseskrav. 2 Udsigten til en stigning i kontanthjælpsudbetalingen ved -årsalderen kan trække i retning af, at ledige tæt på denne alder bliver hængende i systemet. Figur 1 viser, at personer, der var mindre end 2 måneder fra at fylde år, da de blev ledige, brugte 5 uger ekstra i kontanthjælpssystemet, end de -årige, som var længere fra at fylde år. Samlet set peger beregningerne derfor på, at ungesatserne får de under årige til at søge mere intensivt efter arbejde eller uddannelse. 3 Stigningen i satserne ved -årsalderen kan også betyde, at unge i højere grad falder fra uddannelserne ved denne alder. For disse personer ser ledighedsperi- 2 Niveauskiftet forekommer også, når median-varigheden sammenlignes på tværs af aldersgrupperne. 3 Aktiveringsindsatsen for kontanthjælpsmodtagere under 30 år er stort set den samme uanset alder. Dog med undtagelse af uddannelsespålægget for unge under år uden en uddannelse. 2

3 <,8 >,8 28 oden også ud til at være længere end for de fleste andre ledige mellem og 30 år. Figur 1 Længden af kontanthjælpsforløb, ikkeforsørgere, Som udgangspunkt kan man ikke udelukke, at stigningen i længden af kontanthjælpsforløbene ved -årsalderen kan dække over en mere generel tendens til, at ledigheden er højere for dem over år, og at de længere ledighedsperioder således ikke nødvendigvis skyldes, at de særlige ungeregler ophører. For at undersøge dette er ledighedens længde sammenlignet med længden af ledigheden blandt kontanthjælpsmodtagere med børn. De får nemlig samme kontanthjælpssats uanset alder og er heller ikke omfattet af reglerne om uddannelsespålæg. Det fremgår af figur 2, at varigheden af forløbene ikke vokser ved -årsalderen, når man ser på forsørgerne. Tværtimod er der en tendens til, at den gennemsnitlige længde af kontanthjælpsforløbene falder en smule. Figur 2 Længden af kontanthjælpsforløb, forsørgere og ikke-forsørgere, Anm.: Se boks. >,8 angiver -årige, der er mindre end 2 måneder fra at fylde, mens <,8 angiver yngre -årige. Ikke-forsørgere Forsørgere Den lavere sats kan også have en afskrækkende effekt, der kan afholde unge under år fra overhovedet at søge om kontanthjælp, idet den lave sats kombineret med rådighedsforpligtelser og uddannelsespålæg gør kontanthjælpen mindre attraktiv. Hvis denne afskrækkende effekt er betydelig, vil beregningerne isoleret set trække i retning af at undervurdere effekten af ungeindsatsen. Dette skyldes, at beregningerne i denne analyse kun ser på de personer, som rent faktisk er overgået til kontanthjælp. n ser desuden alene på kontanthjælpsforløb, som afsluttes med enten selvforsørgelse eller uddannelse. Dermed er det kun kontanthjælpsmodtagere som er kommet ud af kontanthjælpssystemet, som indgår i beregningen. I denne gruppe er der omkring ¾, som er vurderet som jobklare (match 1) af jobcentrene, mens den resterende fjerdedel stort set alle er indsatsklare (match 2), dvs. i stand til at deltage i et beskæftigelsesrettet indsats. For begge grupper vokser varigheden af kontanthjælpsforløbene markant ved - årsalderen. Kan andre forhold forklare stigningen i ledigheden? 28 Anm.: Se boks. For forsørgere viser figuren gennemsnittet for hele aldersgruppen af henholdsvis --årige og --årige. Hvad er betydningen af uddannelsespålægget? Med en aftale fra 05 blev det bl.a. besluttet, at unge under år uden en uddannelse bliver pålagt at tage en uddannelse, hvis de søger om kontanthjælp. Dette påvirker givetvis ledigheden for dem under år på to måder. Uddannelsespålægget kan betyde, at nogen unge helt dropper at søge om kontanthjælp og i stedet finder et arbejde eller en uddannelse på egen hånd. Men uddannelseskravet vil også forkorte selve ledighedsforløbene for dem, som alligevel kommer på kontanthjælp. Den præcise frist for at påbegynde en uddannelse aftales med jobcentret. Fristen vil derfor afhænge af, hvornår en evt. uddannelse kan påbegyndes, og ikke mindst den pågældende kommunes praksis. Hvis man ser på ledighedsforløb, der er afsluttet før indførslen af reglerne om uddannelseskravet, 3

4 <,8 >,8 28 kan man se, at længden af ledigheden ligeledes vokser ved -årsalderen, se figur 3. Forskellen i den gennemsnitlige ledighed mellem --årige og --årige udgør 3½ uger før indførslen mod knap 5 uger efter. Dermed har uddannelsespålægget formentlig betydning for ledighedens længde, men den primære årsag til, at ledighedsforløbene bliver længere er forskellen i satserne. Uddannelsespålægget kan således siges, at have forstærket virkningen af de lavere satser. 4 Figur 3 Længden af kontanthjælpsforløb, ikkeforsørgere, før og efter indførsel af uddannelsespålæg Før Efter Anm.: Se boks. Efter er forløb i perioden 08-11, mens Før er forløb i perioden Reglen om ret og pligt tilbud efter 13 uger til alle under 30 år var gældende fra og med 98. Endvidere var der samme krav til længden af aktiveringsforløb i perioden for dem over og under år. For at undersøge satsernes selvstændige betydning for ledighedsmønstret i dag viser figur 4 desuden varigheden for ledige, som har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Disse ledige er nemlig undtaget fra uddannelseskravet. Figur 4 viser, at der også blandt unge med en uddannelse er en stor stigning i varigheden ved -årsalderen på over pct. I gennemsnit er dem over år knap 5 uger længere ledige end dem under år. For gruppen af unge med en uddannelse, er det 4 De to perioder før og efter uddannelsespålægget er dog ikke fuldt ud sammenlignelige på grund af bl.a. konjunkturerne og ikke mindst forskelle i den aktive indsats. Perioden er imidlertid kendetegnet ved, at der ikke er forskel i den aktive indsats for dem under og over år. således tilsyneladende stigningen i satserne, som øger længden af deres ledighed. Figur 4 Længden af kontanthjælpsforløb, unge med uddannelse, ikke-forsørgere, Anm.: Se boks. Da der er under 500 unge på og år med en erhvervskompetencegivende uddannelse med påbegyndte kontanthjælpsforløb, er den gennemsnitlige varighed ikke vist for disse alderstrin. Blandt de -årige afsluttes omkring pct. af kontanthjælpsforløbene med SU, mens det er ca. 17 pct. hos de -årige. Dette afspejler, at der er færre uddannelsessøgende i de ældre aldersgrupper, men også at uddannelseskravet fører flere over i uddannelsessystemet blandt dem under år. Både for dem, der kommer på SU, og dem, der bliver selvforsørgende, vokser længden af ledighedsforløbene markant ved -årsalderen. Uddannelsespålægget påvirker også tilskyndelsen til at finde beskæftigelse. Den primære effekt af pålægget må dog være, at det afkorter ledighedsforløb ved, at den ledige går fra kontanthjælp til SU. Er kompensationsgraden overhovedet højere for dem over år? For dem mellem og år, der overgik til kontanthjælp i 10, var nedgangen i indkomsten (før skat) generelt mindre end for dem under år, se figur 5. Figuren viser forholdet mellem den indkomst, en person vil få, hvis personen får kontanthjælp hele året, og den indkomst personen rent faktisk havde året før. I modsætning til de -årige, som overgik til kontanthjælp, oplever de -årige stort set ingen nedgang i indkomstniveauet ved at komme på kontanthjælp (hele året). Figur 5 viser således, at de -årige har en bruttokompensationsgrad, som er næsten pct.point større end for de -årige

5 Den store stigning i kompensationsgraden skal ses i sammenhæng med, at kontanthjælpen for de, der er over år, stort set kommer op på det dobbelte af SU en, se tabel 1. For de lidt ældre falder kompensationsgraden tilbage igen, idet den gennemsnitlige indkomst stiger med alderen. De --årige har således i gennemsnit en højere kompensationsgrad end både de yngre og ældre aldersgrupper, se figur 5. Det skal ses i lyset af den forøgede kontanthjælp ved -årsalderen, men også at erhvervsindkomster mv. (dvs. den alternative indkomst uden for kontanthjælpssystemet) typisk er stigende med alderen. Den opgjorte kompensationsgrad tager ikke hensyn til beskatning og modregning i visse ydelser. Det betyder, at den kan overvurdere nedgangen i den disponible indkomst ved overgang til kontanthjælp. Desuden er de fleste på kontanthjælp i mindre tid end et helt år. Det reelle (gennemsnitlige) indkomsttab for de, der overgår til kontanthjælp, er derfor typisk mindre, end figuren viser. Figur 5 Kontanthjælp i forhold til indkomsten året før, --årige ikke-forsørgere, nye kontanthjælpsmodtagere i 10 Pct Alder Anm.: Se boks. Kontanthjælp er opgjort, som om personen modtog ydelsen i hele året sat i forhold til den personlige indkomst året før (bruttokompensationsgraden). Hvad betyder lavere satser for kompensationsgraden? En indførsel af ungesatsen for de --årige ikkeforsørgere, vil betyde en reduktion i kontanthjælpen kr. til kr., dvs. et fald på 35 pct. Dette vil isoleret set føre til en tilsvarende reduktion af kompensationsgraden, som dermed falder til under 60 pct., se figur 6. De fleste --årige, der overgår til kontanthjælp, vil derfor opleve et større fald i indkomstgrundlaget end de ældre (og yngre) aldersgrupper. Kompensationsgraden vil dog komme væsentligt tættere på kompensationsgraden af SU for den pågældende gruppe, se figur 6. En lavere sats vil dermed også skubbe stigningen i kompensationsgraden til 30-årsalderen mod -årsalderen i dag. Figur 6 Kontanthjælp i forhold til indkomsten året før, -49-årige ikke-forsørgere, nye kontanthjælpsmodtagere i 10 Pct I dag Ned med 35% Ned med % SU Alder Anm.: Se boks. Kontanthjælp og SU er opgjort, som om personen modtog ydelsen i hele året sat i forhold til den personlige indkomst året før (bruttokompensationsgrad). En delvis udvidelse af ungesatserne kunne fx indebære en reduktion i kontanthjælpssatsen med pct. Dette vil betyde, at kontanthjælpen i stedet vil udgøre godt 70 pct. af indkomsten året før. I dette tilfælde, vil indkomstnedgangen ved overgang til kontanthjælp (i et helt år) være nogenlunde på niveau med de øvrige aldersgrupper. Ydelsen ville imidlertid fortsat være en del (2.600 kr.) større end SU en (men uden tilsvarende lånemuligheder) og der er dermed fortsat en økonomisk tilskyndelse til at få kontanthjælp frem for at starte eller blive i uddannelse. Hvad er potentialet ved at udvide ungeindsatsen? Målt i helårspersoner var der i 11 godt flere ledige blandt de --årige end blandt de --årige, se tabel 2. Dette dækker dog bl.a. over forskelle i årgangenes størrelser, erhvervsfrekvens og ikke mindst andelen af personer, der er forsikret i en a-kasse. De --årige er næsten 3 gange så ofte forsikret som de --årige, hvor- 5

6 for de langt hyppigere vil modtage dagpenge i forbindelse med ledighed. Tabel 2 Helårsmodtagere af kontanthjælp, ikkeforsørgere, 11 - Antal - - Pct. - --årige ,4 --årige ,5 - varighed som --årige 9.0 7,2 Forskel ,2 Anm.: Se boks. For at vurdere ledighedsomfanget kan man derfor sætte antallet af kontanthjælpsmodtagere (helårspersoner) i forhold til antallet af ikke-forsikrede i aldersgrupperne. Som tabel 2 viser udgør kontanthjælpsmodtagerne 8,5 pct. af de ikke-forsikrede --årige mod 7,4 pct. i gruppen af --årige. Det skønnes at en udvidelse af ungeindsatsen vil indebære, at ledighedsperioderne for de - årige efterhånden vil nærme sig niveauet for de - årige. Det ville betyde at antallet af ikkeforsørgere på kontanthjælp ville falde med helårspersoner. Med et fald i ledigheden på personer, ville en udvidelse af ungeindsatsen styrke de offentlige finanser med omkring ½ mia. kr. (12-niveau) på sigt. Staten ville i så fald både spare udgifter til kontanthjælp, men også til aktivering mv. som følge af det lavere ledighedsniveau. Samtidig er der taget hensyn til, at flere kommer i uddannelse og dermed modtager SU, og at beskæftigelsen samlet øges på lidt længere sigt. En udvidelse af ungeindsatsen, som også tager fordelingsmæssige hensyn Beregningerne i denne analyse peger på, at de lavere satser forkorter ledigheden for unge under år. Samtidig bidrager uddannelsespålægget hertil. Både Arbejdsmarkedskommissionen og Velfærdskommissionen har tidligere foreslået, at aldersgrænsen for ungesatserne blev hævet fra til 30 år. Arbejdsmarkedskommissionen pegede bl.a. på, at de højere satser for --årige i realiteten modvirker, at de unge kommer i gang med en uddannelse, fordi den højere kontanthjælpssats er næsten dobbelt så stor som SU en. Det skal ses i sammenhæng med, at den gennemsnitlige alder for afslutning af en erhvervskompetencegivende uddannelse er tæt på 30 år. På denne baggrund foreslår Kraka, at de særlige regler for kontanthjælpsmodtagere uden børn under år udvides til også at omfatte dem mellem år og år. Det kan samtidig overvejes at reducere satserne med eksempelvis pct. og ikke med de 35 pct., som vil være en konsekvens af en fuld reduktion af kontanthjælpen til niveauet for ungesatsen. Dermed vil --årige opleve en reduktion i indkomstgrundlaget ved overgang til kontanthjælp (i et helt år), som nogenlunde svarer til det, som andre aldersgrupper oplever. Dette ville betyde, at satsen sænkes til 8.8 kr. pr. måned for unge ikke-forsørgere mellem og år, se tabel 3. Forslaget indebærer også, at unge over år uden en erhvervskompetencegivende uddannelse pålægges at tage en uddannelse, hvis de søger om kontanthjælp. Tabel 3 Udvidelse af ungesatserne for ikke-forsørgere ( pct. reduktion af kontanthjælpssats) I dag Ny sats Under år årige Over 30 år Anm.: Psykisk syge er undtaget. Kilde: Sociale Ydelser (12) og Kraka. Som et alternativ til en fast sats for alle -- årige, kan det overvejes at lade ungesatsen gælde fx for de --årige, hvorefter ydelsen trappes op for de efterfølgende årgange. Det vil indebære, at nedgangen i indkomsten ved overgang til kontanthjælp reduceres for de lidt ældre grupper. Adgang til den gradvist stigende kontanthjælp kan desuden gøres betinget af, at den unge aktivt søger efter uddannelse, således at udsigt til en stigende ydelse ikke medfører tilskyndelse til at blive i systemet. Forslaget vil have mindre effekt på ledigheden for de unge, end med en fuld reduktion af satserne. Tilskyndelsen til at tage uddannelse ville heller ikke blive styrket i samme omfang, idet kontanthjælpen stadig vil være væsentligt større end SU en. Til gengæld ville de, som overgår til kontanthjælp alligevel, ikke gå så meget mere ned i indkomst end andre aldersgrupper. Tidligere undersøgelser af ungeindsatsen Langt hovedparten af de undersøgelser, der tidligere har evalueret ungeindsatsen, har haft fokus på unge dagpengemodtagere (og ikke som her kontanthjælpsmodtagere), se fx Jensen m.fl. (03), Nord-Larsen (99), SFI (04). I forhold til indsatsen rettet mod dagpengemodtagere finder 6

7 Jensen m.fl. (03), at indsatsen forøger afgangsraten fra ledighed til uddannelse, mens effekten på afgangen til beskæftigelsen dog var mindre. DA (05) og Toomet (05) har dog undersøgt ungeindsatsen rettet mod kontanthjælp. DA (05) viser en kraftig afgang fra kontanthjælp til SU eller selvforsørgelse lige inden de 13 uger, hvor aktiveringsindsatsen sætter ind over for de unge under 30 år. På data fra finder Toomet (05) en effekt af de lavere ungesatser for afgangen til beskæftigelse for kvinder, men ikke for mænd. Resultaterne kan dog afspejle visse datamæssige udfordringer, herunder at der benyttes en 10 pct. stikprøve af den danske befolkning. En norsk undersøgelse af Røed og Zhang (03) finder mere generelt, at små stigninger i kompensationsniveauet af arbejdsløshedsunderstøttelse fører til en stigning i afgangsraten fra ledighed. Litteratur Dansk Arbejdsgiverforening (05), Arbejdsmarkedsrapport 05 Sociale Ydelser (12), Hvem, hvad og hvornår. Forsikring & Pension Jensen, P., M. Svarer og M. Rosholm (03), The response of youth unemployment to benefits, incentives, and sanctions, European Journal of Political Economy vol., p Nord-Larsen, N. (99), Ungeindsatsen 1½ år efter, SFI Røed, K. og T. Zhang (03), Does Unemployment Compensation Affect Unemployment Duration?, The Economic Journal, 113, 0-6 SFI (04), Det danske arbejdsmarked, Resultater og perspektiver fra Socialforskningsinstituttets forskning, eds. L. Pedersen og T. Tranæs, København Toomet, O. (05), Does an increase in unemployment income lead to longer unemployment spells? Upubliceret arbejdspapir fra Aarhus Universitet Herfra er der en kolonne Boks 1 Bag om beregningerne Beregningerne bygger på data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register og en fuldtælling af den danske befolkning fra Danmarks Statistik. Alle kontanthjælpsmodtagere (ekskl. personer på starthjælp og ) indgår i analysen. Varigheden af kontanthjælpsforløbene er beregnet ved hjælp af oplysningerne i DREAM-registret. Det er alene udeboende unge, som indgår i analysen. af kontanthjælpsforløb i perioden 08-11: Påbegyndte og afsluttede forløb er afgrænset ved, at den ledige hverken modtog kontanthjælp fire uger før eller fire uger efter forløbet. Endvidere tælles et ledighedsforløb først som afsluttet, hvis personen overgår til enten selvforsørgelse eller SU. Hvis forløb med afgang til andre ydelser, fx førtidspension, inkluderes, vokser forskellen mellem de --årige og de --årige. Beregning af kompensationsgrad: Overgangen til kontanthjælp i 10 er afgrænset til personer, der mindst modtog kontanthjælp to måneder mere i 10 end i 09. En del af de nye kontanthjælpsmodtagere i 10 kan derfor have modtaget kontanthjælp året før. I beregningen af kompensationsgraden antages det, at personen modtager kontanthjælp i hele året. Kontanthjælpssatsen for et helt år sættes i forhold til den personlige indkomst året før opskrevet med 2 pct. Bruttokompensationsgrader på mere end 0 pct. er ikke medtaget i beregningerne. Kontakt: Ledende økonom Jonas Zielke Schaarup

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

Analyse 29. august 2012

Analyse 29. august 2012 29. august 2012. Hvad sker der med indkomsten, når man kommer på kontanthjælp? Af Jonas Zielke Schaarup Der har været en heftig debat om dagpengeperioden og de mulige konsekvenser af at komme på kontanthjælp.

Læs mere

Analyse 25. juni 2014

Analyse 25. juni 2014 25. juni 2014 Gensidig forsørgerpligt mindsker gevinsten ved arbejde for ugifte par Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev indført den 1. januar 2014, har betydet

Læs mere

Analyse 13. december 2013

Analyse 13. december 2013 13. december 2013 Kontanthjælpsreform: konsekvenser for rådighedsbeløb Regeringen, V, K, O og I har vedtaget en omfattende reform af kontanthjælpssystemet. Det centrale sigte i reformen er at sikre, at

Læs mere

FAKTAARK. Oversigt over faktaark

FAKTAARK. Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Udfordringer Et nyt kontanthjælpsloft 225 timers regel: Skærpet rådighed for alle kontanthjælpsmodtagere Samme ydelse til unge uafhængig af uddannelse Ingen ret til ferie for kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale

Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale d. 06.10.2015 Effekter af ydelsesreduktioner supplerende materiale Notatet indeholder supplerende figurer og uddybende dokumentation til afsnit III.4 i Dansk Økonomi, efterår 2015. 1 Supplerende figurer

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN

FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN 15. august 2008 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: FORSIKREDE LEDIGE AKTIVERES IKKE TIL TIDEN AE s beregninger viser, at hver tredje forsikrede ledig ikke påbegyndte deres første aktiveringsforløb

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: BESKÆFTIGELSESGEVINST PÅ 4.000 VED REDUKTION AF DIMITTENDSATSEN Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg Dimittender i Danmark har i international

Læs mere

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE

YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og Chefkonsulent Carl-Christian Heiberg (81 75 83 34) 9. december 2013 Notatet gennemgår konsekvenserne af et ydelsesloft på et niveau svarende til en disponibel

Læs mere

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre

Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Tusindvis af unge lades i stikken i landets jobcentre Knap 9.900 dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere under 30 år mangler at få et aktivt tilbud fra deres lokale jobcenter, hvilket svarer til knap 15 procent

Læs mere

Hver sjette ledig står ikke til rådighed

Hver sjette ledig står ikke til rådighed 3. oktober 2013 ANALYSE Af Lone Hougaard & Jonas Zielke Schaarup Hver sjette ledig står ikke til rådighed Omkring 30 pct. af jobklare kontanthjælpsmodtagere står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014

Kontanthjælpsreform. d. 28.08.2014 d. 28.8.214 Kontanthjælpsreform Ledigheden er faldet fra 213 til 214. Dette skyldes bl.a. at færre bliver kategorisereret som arbejdsmarkedsparate og flere som ikke-arbejdsmarkedsparate under den nye kontanthjælpsreform.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Analyse 3. oktober 2012

Analyse 3. oktober 2012 3. oktober 2012. Økonomiske konsekvenser af at lempe kravet til at genoptjene dagpenge Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 2013 afkortet fra 4 til 2 år. Samtidig blev kravet til hvor meget beskæftigelse,

Læs mere

Pligt til uddannelse?

Pligt til uddannelse? Pligt til uddannelse? - en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Rapporten er udarbejdet af DAMVAD A/S for DEA af seniorkonsulent Maria Lindhos, Konsulent Magnus Balslev Jensen og

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 214-1 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 124 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem

Fremtidens velfærd. Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Fremtidens velfærd Reformudspil: Et moderne og fleksibelt dagpengesystem Udgave: 10. juni 2014 1 Ansvaret tilbage til danskerne Mere end 800.000 personer i den arbejdsdygtige alder lever i dag af offentlige

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Dragør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Sorø Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Ishøj Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

Analyse 15. januar 2012

Analyse 15. januar 2012 15. januar 01 Kontanthjælpsdebat: Da 9.600 kr. blev til 1.100 kr. Jonas Zielke Schaarup, Kraka I debatten om kontanthjælpen er tallet 9.600 kr. flere gange blevet fremhævet som den månedsløn, der skal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker

Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 4. marts 2011 Effektiv beskæftigelsesindsats indsats der virker 1. Indledning Beskæftigelsesindsatsen skal i videst muligt omfang baseres på det, der virker

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Holbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg Ydelsesloft for kontanthjælpsmodtagere Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg YDELSESLOFT FOR KONTANTHJÆLPSMODTAGERE 2015: over 30 årige kontanthjælpsmodtagere har fortsat

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune

Bytorvet 25 2620 Albertslund. Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Bytorvet 25 2620 Albertslund Resultatrevision 2013 Albertslund kommune Resultatrevision 2013 Det fremgår af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, at jobcentrene årligt skal

Læs mere

Analyse 19. september 2012

Analyse 19. september 2012 19. september 1. Konsekvenser af en kortere dagpengeperiode Af Andreas Højbjerre Dagpengeperioden er fra 13 afkortet fra til år. I analysen undersøges lediges afgang fra dagpengesystemet omkring det tidspunkt,

Læs mere

HALVE DAGPENGE TIL ÅRIGE ER ET RENT SPAREFORSLAG

HALVE DAGPENGE TIL ÅRIGE ER ET RENT SPAREFORSLAG 28. marts 2006 af Jens Asp direkte tlf. 33557727 HALVE DAGPENGE TIL 25-29 ÅRIGE ER ET RENT SPAREFORSLAG Dem, der baserer forslaget om halve dagpenge til de 25-29 årige på, at de 25-29 årige er specielt

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Lejre Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp

370.000 danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp 37. danskere uden mulighed for dagpenge eller kontanthjælp Knap 37. danskere kan hverken få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres arbejde. Det svarer til hver syvende beskæftigede i Danmark.

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET PÅ BORNHOLM SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige

9 ud af 10 boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige 9 ud af boligejere uden a-kasse kan ikke få hjælp fra det offentlige Nye beregninger foretaget af AE viser, at omkring. danskere i arbejde hverken kan få kontanthjælp eller dagpenge, hvis de mister deres

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I SOLRØD SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

Analyse 11. december 2014

Analyse 11. december 2014 11. december 1 Dagpengereformen får fortsat flere langtidsledige i beskæftigelse Der er fortsat stort fokus på de personer, der efter dagpengereformens start har opbrugt deres dagpengeperiode. Men har

Læs mere

Denne tidligere indsats svarer samlet set til omkring færre passive uger om året.

Denne tidligere indsats svarer samlet set til omkring færre passive uger om året. Analyse Aktivering af unge forsikrede ledige I denne analyse undersøges varigheden af de ledighedsforløb, som går forud for aktivering af unge forsikrede ledige under 30 år, og sandsynligheden for at disse

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Helsingør Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Appendiks til aftale om afbureaukratisering

Appendiks til aftale om afbureaukratisering Appendiks til aftale om afbureaukratisering Regelforenklinger på beskæftigelsesområdet Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og Radikale Venstre er enige om en gennemgribende forenkling af reglerne

Læs mere

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013

Kvartalsrapport 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 2. KVARTAL 2013 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland September 2013 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Vallensbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden

Jobgevinst på mindre end kr. om måneden 14. marts 2013 ANALYSE Af Jonas Zielke Schaarup & Malene Lauridsen Jobgevinst på mindre end 2.000 kr. om måneden Forsørgere og par på kontanthjælp får en gevinst på under 2000 kr. for at tage et job til

Læs mere

Resultatrevision Ishøj Kommune

Resultatrevision Ishøj Kommune Resultatrevision 2010 Ishøj Kommune April 2011 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2010 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2010... 3 2. Scorecard ministermål...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Sjælland april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt

Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt Sygedagpengereformen og det nye revurderingstidspunkt KVANTITATIV ANALYSE 8. december 2015 J.nr. 2015- Viden og Analyse/SAH Indhold Indledning... 1 Sammenfatning... 2 Ændret adfærd efter det fremrykkede

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Fredensborg Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Faxe Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering

Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Analyse 11. februar 216 Mange succesfulde integrationsforløb med virksomhedsrettet aktivering Denne analyse kortlægger den aktuelle beskæftigelsesstatus for de flygtninge og familiesammenførte, der startede

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I VESTHIMMERLAND SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I TØNDER SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE Beskæftigelsen i Danmark er steget næsten uafbrudt siden

Læs mere

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP

KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP 21. april 2009 Specialkonsulent, Mie Dalskov Direkte tlf. 33557720 / Mobil tlf. 42429018 Resumé: KRISE: EN KVART MIO. BOLIGEJERE UDEN OFFENTLIG HJÆLP Markant flere lejere står uden for a-kassesystemet

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Køge Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet

Reformforslag til besparelser for 5,25 mia. kr. på overførselsområdet VLAK-regeringen har meldt ud, at den vil finde besparelser på 5,25 mia. kr. på overførselsområdet som finansiering til skattereformen. VLAKs målsætning er, at disse besparelser skal øge beskæftigelsen

Læs mere

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17

KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 KV 2017 HVORDAN ER DET GÅET I AARHUS SIDEN SIDSTE KOMMUNALVALG? DE SEKS VIGTIGSTE RESULTATER PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET #KV17 OFFENTLIGT FORSØRGEDE 16-64 ÅRIGE, 1. KV. 2017 Udvikling, pct. ift. 1. kv. 2014

Læs mere

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse

Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Økonomiske incitamenter til beskæftigelse Nyt kapitel Langt de fleste har et stærkt økonomisk incitament til at være i beskæftigelse. Den økonomiske gevinst ved at arbejde frem for at modtage overførselsindkomst

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning Marts Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport

Læs mere

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET?

HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? HVAD VIRKER FOR HVEM PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET? J U L I A S A L A D O - R A S M U S S E N P H. D. S T I P E N D I A T I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B A A L B O R G U N I V E R S I T E T

Læs mere

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge

Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge De langtidsledige unge fra 90 erne og vejen tilbage til arbejdsmarkedet Uddannelse er vejen ud af kontanthjælpens skygge Giver man til unge kontanthjælpsmodtagere, løftes de unge ud af kontanthjælpens

Læs mere

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune

Marts Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i. Greve Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ÆRØ KOMMUNE Til arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning juni 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune Denne rapport indeholder

Læs mere

Resultatrevision for 2010

Resultatrevision for 2010 Resultatrevision for 2010 7. april 2011 Notatet redegør for Resultatrevisionen for 2010. Resultatrevisionen består af tre dele, resultatoversigten, besparelsespotentiale og scorecard på ministermål. Resultaterne

Læs mere

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015

Analyse. Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? 29. april 2015 Analyse 29. april 215 Kontanthjælpsreformen har fået flere unge i uddannelse eller beskæftigelse men forbliver de der? Af Kristian Thor Jakobsen og Katrine Marie Tofthøj Kontanthjælpsreformen, der blev

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Østdanmark april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Holbæk Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Holbæk Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Holbæk Kommune april 013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 013.

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Frederiksberg Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Bornholm Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Bornholm Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Bornholm Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Vordingborg Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Vordingborg Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Vordingborg Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Jobindsatsen i Albertslund kommune

Jobindsatsen i Albertslund kommune Jobindsatsen i Albertslund kommune De senere år er der kommet stigende og berettiget fokus på jobcentrenes virke. Talrige ledige, syge og udsatte borgere kan berette om urimelige afgørelser og et system,

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ishøj Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ishøj Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Ishøj Kommune april 013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 013. Notatet

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Hillerød Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Hillerød Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Hillerød Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Næstved Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Næstved Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Næstved Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere