KoPt. Vrngaårdshu. advokalfirmaet r. EF 7 fe Undholrn c;fo bestyrelsesfornand l-lenrik L" Fetersen Strubjerg tv" 9400 Nørresundhy

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KoPt. Vrngaårdshu. advokalfirmaet r. EF 7 fe Undholrn c;fo bestyrelsesfornand l-lenrik L" Fetersen Strubjerg 32. 3. tv" 9400 Nørresundhy"

Transkript

1 advokalfirmaet r Vrngaårdshu EF 7 fe Undholrn c;fo bestyrelsesfornand l-lenrik L" Fetersen Strubjerg tv" 9400 Nørresundhy Dats: 14. maj 2912.i"nr: {4C-69127AFy${Å Sel6': mæea9 s0{k!.oe.oo- 12.mllEsr Tlf: Fåx: Fn*ail : Bank: Danske Eank 32O132G EF 7 fe Lindhclm. l-ternned vedlægger jeg originalt. underskrevet ref'erat af generalforsarnlingen, affioldt den 24. april 2S12..}eg ved!ægger endvidere kopi af min hktura til orientering. Ttt: A t4ffil:272a3672 E-rnail : KoPt advokatfi rmaet vingaardshus als Vingaardsgade 22' DK-9OOO Aalborg t: OO f: vingaardshus.dk.cvr nr

2 Den 24. april 2012 afholdt Ejerforenlngen 7FE - l-tndiholnr ordinaen Eeneralforsarnling I f$ubi's lakaler på Hjørringvej 83, ${rs.by. Til stede var repræsentanter for le ejenlejligheder" sarfit advskat Anne F{enrlksen, admlnfistrator Eente Sørensen og advokatfuldrnægtig Sanne Fonnesbæk. Ad. ounkt 1: Advakat Anne tlenriksen fra Advokatfinrnaet Vingaandshus hlev valgt som dintgent. Dirigenten konstaterede, at generalfonsarnlingen var lovligt indvarslet og derrned beslutningsdygtig. Ad, punlst 2: Eest.fni. htenrik Fetersen aflagde årsbenetning for det fodøhne år. l-{enrik Fetersen startede med at redegøre fon de anbejder, sorn er blevet gennernført siden sidste generalforsarnllng. l-{an oplyste, at asfaltering af parkeringspladsen er blevet gennernført. Ligetedes er nnaling af opgangene blevet gennernført, ligesom den er blevet opsat nye lanrper i alle spgangene. Byggeprojektet vedrørende opførelse af altaner er ligetedes afsluttet, rnen foreningen har dog stadig tilbageholdt 150"0OO kr" af entreprisesurnrnen, indtil de sidste srnåting er lavet. Endlridere en kloaknettet blevet qennerngået og renoveret" såtedes at der ikke!ænger er pnobterner rned vand i kældercn" Der er desuden blevet etableret en i'$y brandvej. Fornnanden berettede herefter om enkelte forhold sorn havde givet anledning til problemer det semeste år. Der han vænet pnoblerner n'led indtnaengende vand I Filr. 22. på Ue lukkede altaner, hvitket har kostet en del energl og timer. Dennæst opstod der en vandskade i kaetderen. i opgange 32 oe 34, Fareningen har tillige haft pnoblernen n-red indbrud i lqælderen i åalz, trvilket desværne også har kostet foreningen lldt tid og pefige. Foreningen har været nødsaget til at nedjustere rykker gebyret pga. at rentelovens g gh stk.z som fcreskriver, at der rnaksirnalt kan opkræves et rykkeryebyn på foo kn" pn. rykker. Der en tidligere blevet opkrævet rykkengebyren på ZoCI kr", rnen fremadrettet vil der blive opkrævet rykkergebyr på:.o0 tcr.

3 I det fongangne år har der været en det knager over nabo støj, trvllk t også fran resulteret i såger, den både har tqostet tid og perlge" Derfor opfelrdrede bestyretsen på det eeraftigste folk ti!, hvis det er rnuligt, at løse tingene inten'rt. inden det havner soffl en decideret klagesag. Afslutningsvist optyste Henrik Fetensen. åt b styrelsen t'lavde futgt heboernes opfondringer og ansat et nyt rengørings$rma, rfied opstart d i tlåb orn, at dette vil give et bedre resu!- tat. Det rlye rengøningsfirnra vil udføre arhejdet til ca. samme pris som det tidliqe!-e rengøningsfirrna. Der var lejlighed ti! at stille spørgsrnå1. støj Der bnev sptlngt ind ti[. hvorledes bestynetsen har tænkt sie at problerner vednønende støjeerrer skal søges løst internt. Forrnanden besvanede spørgsrmålet ved at beboerne til at vansle naboen orn eventuelle festen og andre arrangernenter der kan give anledning tin støjgener, såtedes at naboerne får rnullghed for at indrette sig derefter. Såfrernt støjgenerne får et ornfang der er uacceptabett, opfordres beboerne ti{ selv at tage kontakt ti! den pågældende nabo og anrnode vedkonrrnende orn at daernpe sig, inden der indgives en klage til bes.tyretrsen" Rengøring En beboer spurgte orn det nlfe rengørtnrgsfinrna var blevet instruenet omr arbejdsopgavernes rlæffnere art og ornfang, hvilket blev bewaret bekræftende. Den blev herefter spurgt onn. det nye!'engøringsfirrna vltle foresd!.erlgøririg af yderdøre udvetrdigt, hvilket blev bewaret benægtende. Ad. punkt 3: Adminlstraton Bente Sørensen fra Sparl\lord-Bolig gennenruglk år:sregnskabet for 2S11 og rneddelte, at revisioner, ikke travde gfrvet anledning til fcrbehold, hvorfor årcnegnskahet var godkendt af nevisor den 7" februar ZOI"Z" Der var ingen spørgsrnåt til hverken resultatopgørelsen elten balancen, og generalforsanntingen gcdkendte herefter ånsregnskabet. A-d. punkt 4: Admlnistratoa'Eente Sørensen fra $par$lord-sotiq genrnerngik budgettet for 2O12. Den forhøiede fællesudgift, jf. det frern$agte budget, vil bl*v.e opkrævet første gang den 1. juni ZgLZo hvor for lidt indbetaft tæfiesudgift fon de fønste 5 nråneder også vil blive opkrævet. 2

4 $udgettet for 2012 blev godkendt af ger*era[forcarnlingen. Ad. punkt 5; Behandllng af indkormnnet forslag orn indkøb af strygerulle" Det af Joan Jensen og Fl"ede Jensen stlllede forslag orn indkøb af en brugt strygeru$e blev hehand8et" Frede Jensen op$yste, at han havde undercøgt rnarkedet" og at en hrugt strygen-rlle kunne erfiverves feir ca. 4."0OO ler" Fnede Jensen oplyste, at han endnu lkke havde frlndet en konkret strygerulle. En beboer spurgte, hvad en ny strygemlle vitle koste. Frede Jensen optyste" at en titsvarende ny strygerulle ville koste ca" 1O.0$O- F{enrik b,ernærkeden at der ved køb af en hrugt strygeru$le var større risiko for. at der senere vllle blive påført foreningen udgifter tit reparatiosl og vedllgehold af strygerullen, hvorfor den blev stillet ændringsforslag om at der I stedet skulte købes en ny strygenulle, Farclaget orn indkøb af en ny stryeenrlle blev bragt til afsternning, cg ensternmfgt vedtaget. Ad" pulnkt 6: Der skulle ftndes 2 nye rnedlenrrner til bestyrelsen" Falle Jensen ønskede genvalg mens Flenrfrk Jespercgaard ikke ønskede genvalg. Der van følgende kandidater tif de Z hestyne{sesposter: Falle lensen, Heldi Ellening og Britta Engbo. Der blev faretaget skrifttig afsternnlng" Palle Jensen og Britta Engbo opnåede flest stemrnen, og blev derfor valgt sorn bestynelsesrnedlemnrer. Ad. nuskt 7: Der skuile vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. l-{ans Jørgen Morte*sen blev valgt sorn t. suppteant. Da der ikke var andre der nneldte sig, blev der ikke valgt en z. suppleant. Ad. punkt 8: Som revisor blev genvalgt Revislonsfrnrnaet Nielsen.og chrlstensefl.

5 Ad. punkt 9: Som administrator blev genvalgt SparNord-Boli9. Ad. punkt 10: Forslag om oversættelse af ordensreglementet til engelsk Morten fra nr, 77 stillede forslag om, at sedlerne med informationer om ordensreglement (regfer om støjlgod skik og orden), blev oversat til engelsk, således at de udenlandske lejere også har mulighed for at blive bekendt med reglerne. Der var enighed om, at dette var en god id6. Dirigenten benyttede lejligheden til kort at gennemgå proceduren for håndtering af en klagesag. Dirigenten opfordrede beboerne til at notere datoerne, hvor der konstateres støjgener samt skriftligt at beskrive genernes art og ornfang, således at det vil blive tettere at dokumentere ved vidneforklaringer under en eventuel kommende boligretssag. Forslag om indkøb af nye opslagstavler Britta Engbo udtrykte stor tilfredshed med de nymalede opgange, men hun foreslog at der blev indkøbt nye opslagstavler, da de eksisterende opslagstavler er slidte og derfor ikke ser så pæne ud. Bestyrelsen noterede sig, at der er behov for nye opslagstavler. Spørgsmål vedrørende altanarbejdet Der blev stillet spørgsmål om, hvilket arbejde der konkret mangler at blive udført på de nye altaner, idet formand Henrik Petersen under gennemgang af årsberetningen meddelte at der manglede få "småting". Henrik Petersen oplyste, at der var tale om småting som eksempelvis påsætning/efterjustering af enkelte skuer og lign, men at det ville blive ordnet snarest. Spørgsmål vedrørende de allerede gennemførte ændringer af fæltesarealer Der blev stillet spørgsmål om, hvorfor der var blevet fældet flere træer på fællesarealerne og hvorfor "hyggehjørnet" var blevet fjernet. Bestyrelsen opfyste at dette bl.a. var af hensyn til brandvejen. Bestyrelsen vil overveje, hvorledes der kan etableres ny beplantning i området. Spørgsmål om mulighed for ophævelse af forbuddet mod anvendelse af kulgrill Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt der eventuelt kunne gives tilladelse til anvendelse af kulgrill på Oe nye altaner, idet det nuværende ordensreglement forbyder brug af kulgrill på altanerne. Det blev i denne forbindelse påpeget, at der i andre ejerforeninger var blevet givet tilladelse hertil. Bestyrelsen afuiste at brug af kulgrill kunne tillades, idet dette ville være til gene for naboerne.

6 Forstag om frewrtidig renoverfing at udvend$ge døl&arrne Eritta Engbo opfordnede tlln at rnan fcrnetog nencven$ng af de udendør's dønl<anrme, rnår der en- Eang korrtrnen ffiene penge på ved$lgehofdefseskontoen, ldet dlsse sen trætse ud" Spørgsmål sedrørende etahtering af st*[rkontaleten på altanerne. Der blev stilftet spørgsmål on'1, hvorvidt titbuddet orn etablering af stlkkentakten på attan mredfører, at bestyrelsen skal bestenrræen hvenn der rnå antages sorn elektriker til etahtenirqen. Bestyretrsen bewarede spørgsrnåfet bel<næftende. Det fø$ger af vedtægtennes S 23" at rnedten'lmerne iklee nlå foretage rnogen fonen fon udvendig vedtieehold uden bestycefsens god$<endelse. Det en forenlngen der s${af træffie a$!e hestrt-rtnineer om udvendig ved{igeholdeåse af hygn*ngen" idet det udverrdlge er foneningens ejendom. De enke{te rrnedfernrner har derrned fkke rct tll at træff.e sådanne besfufninger. Etahten[ng af stik$<ontakter vi] rnedførc, at den slsaf hcr^es i udvendige vægger træk$qes strørnforsyninger osv " Eestyrefisen opiyste, at dlet vit bl[ve MS service der skai fores-eå etabteningen af stll<kontaleter. t-ejlighed nr. trs, 25, ZEo 52, oq 58 kunsle alferede på generatfonsar,rnlingen op{ysen at de ør'rskede at få etabteret stikkontatcten på deres attanen. lnforrnaticlr ofii hef,tov for snarlig udskiftning af btæsere på tagel Eestyre*sen optyste, at der slck v*l[e btive behov f,ot'at uetskifte de eksisterende b,læsere på taget" Set vdfi sandsyn{ievis vaere ferhr.rndet nred flen-e onnkostreinger at repa!-ere de eksfsterende end at købe nye" Set b{ev også mævnt, at der en hehov fon ern nlds$<[ftning af atfe vfnduesftteerne på syds[den, af blolcf;<en. Eestyrelsen wil vende tithage, nårder er nyt cm disse pernkter. Nrs.by. a*"1{,/{- 12 Frnd. l-{ennlk I*. Fetersen Aarhors a** wjæ;i[$; /"rt"'.,'''','"',:'t.'' lt,"t' r"',"t7'',,t' iii -Wo*: Dinigent advo$eat Anne l.*enriksen

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

M Ø D E R E F E R A T

M Ø D E R E F E R A T Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 Valbyparken M Ø D E R E F E R A T År 2011, den 27. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen VALBYPARKEN

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012.

Vedlagt fremsendes referat fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012. GRUBBE ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB EIF Sølvgade 102-104 vi Advokat Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18 1220 København K 20. juni 2012 Ejd. 523 BSAlmga Sekr.: May-Britt Gad Andresen Direkte nr.:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten

År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Kajkanten År 2013, tirsdag den 23. april, kl.19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Kajkanten Hos STAY Black, Islands Brygge 79A, 2300 København Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade

Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Referat af det årlige beboermøde afholdt den 14. marts 2011 kl. 19.00 i restauration M, St. Kongensgade Dagsorden: 1. Valg af dirigent/referent 2. s årsberetning 3. Regnskab for 2010 4. Indkomne forslag

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER

ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER Advokat Bent Schou H.C. Andersens Blvd. 11, 2. 1553 København V Tlf. 33 13 57 47 ORDINÆR GENERALFORSAMLING EJERFORENINGEN MATR.NR. 3824, 3825, 3826 OG 3827 UDENBYS KLÆDEBO KVARTER År 2014, den 29. april

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling den 9. juni 2012 kl. 15.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 201, Rømø. (Tilstede 32 fremmødte + 3 bestyrelsesmedlemmer. Afbud fra Michael

Læs mere

Referat af generalforsamling, maj 2014

Referat af generalforsamling, maj 2014 Referat af generalforsamling, maj 2014 Kære beboere, Hermed referat af den ordinære generalforsamling i foreningen torsdag d. 15. maj 2014. Tilstede på generalforsamlingen var: Trille Hassager, Jasna Hamzic,

Læs mere

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Aarhus maj 2014 REFERAT AF DEN 31. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag d. 10. april 2014, kl.18:30 i Café Hacks lokaler. 34 tilmeldte

Læs mere

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT

BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT BUDGETGENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2008, den 24. november kl. 19.00 afholdes ordinær budgetgeneralforsamling i EJERFORENIN- GEN FRUGTVANGEN i Kulturhussalen, Flodvej 68. Formanden Margrethe Maibøll bød

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte

Klagerne. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Anne-Marie Eybye Højleddet 52 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet klagerne fejlagtige oplysninger

Læs mere