Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT"

Transkript

1 Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej og Gl. Kongevej TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7 bygninger

2 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 2 Indholdsfortegnelse: Side: 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION 2.01Tag 2.02 Kælder 2.03 Facader 2.04 Vinduer 2.05 Udvendige døre 2.09 WC-Bad 2.10 Køkkener 2.11 Varmeanlæg 2.12 Afløb 2.13 Kloak 2.14 Brugsvandsinstallationer 2.16 Ventilation 2.17 Elinstallation 2.18 Øvrige ombygninger 2.19 Friarealer, terræn og tilgængelighed 2.20 Diverse 5 3. BEBYGGELSEN 3.1 Generelt 3.2 Arkitektur - Eksisterende forhold TILSTANDSVURDERING OG PRINCIPPER FOR UDBEDRING 4.1 Generelt 4.2 Projektdokumentation Tilstandsvurdering på bygninger Friarealer, terræn og tilgængelighed Diverse ØKONOMI Økonomisk overslag i skemaform PUNKTSOVERSIGT 31 BILAG Bilag 1: Facade registrering Bilag 2: Termografi notat

3 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 3 1. INDLEDNING Sundby-Hvorup Boligselskab har et ønske om en tilstandsrapport for bebyggelsen Engparken; Uttrupvej 1-19 og 2-18, Abildgårdsvej og samt Gl. Kongevej 73-77, en helhedsvurdering af afdelingernes generelle og samlede tilstand. Nærværende rapport indeholder den tekniske vurdering af bygningernes tilstand. Tilstandsrapporten udarbejdes af: Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekt og Ingeniører Kastetvej 21a 9000 Aalborg Rapporten har til hensigt at klarlægge tilstanden for udvalgte bygningsdele med udgangspunkt i registrerede: -skader, -behov for opretning, -behov for forbedringer af miljøet herunder indeklima og energibesparende foranstaltninger, og -behov for generelle forbedringer. bl.a. af tage, facader, vinduer, badeværelser, afløb, installationer og gårdrum. De udvalgte bygningsdele er i hovedtræk: 01 - Tag 03 - Facader 04 - Vinduer 05 - Udvendige døre 09 - WC-bad 10 - Køkken 11 - Varmeanlæg 12 - Afløb 13 - Kloak 14 - Brugsvandsinstallationer 16 - Ventilation 17 - El-installationer 18 - Øvrige ombygninger 19 - Friarealer, terræn og tilgængelighed, Sekundære bygninger Byggeplads / diverse Der er underpunkter til de valgte bygningsdele, se Bilag - 20-punktsskema Kærsgaard & Andersen A/S har afholdt møde med afdelingens inspektør for, at afdække eventuelle problemstillinger og ikke umiddelbart synlige byggetekniske skader og svigt. På mødet blev bl.a. påpeget / omtalt dårlige / nedbrudte vinduer, vægge med kuldebroer / forsatsvægge. Tilstandsvurderingen er fortaget i perioden maj - juli Teknisk chef Allan Kirch Pedersen, Inspektør Anker Eriksen og ejendomsmester Fritz Christiansen har velvilligt ydet praktisk hjælp ved eftersyn. Ved gennemgangen af bygninger, installationer og lejligheder er den enkelte lokalitet udvalgt tilfældigt, for at sikre en så repræsentativ undersøgelse som muligt. Besigtigelsen af bygningsdele er foretaget visuelt og stikprøvevis. Gennemførelse af tilstandsregistrering: På baggrund af nævnte dokumentationsmateriale og møder, er tilstandsregistreringen gennemført ved en opdeling i faser, hvor også faktisk konstaterede forhold har været bestemmende for undersøgelsens udvikling. Supplerende undersøgelser, der er udført: Der er tidligere udført Energihandlingsplan samt 360 eftersyn med beboerundersøgelser.

4 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 4 Lokalisering: Nørresundby med Engparken Engparken med bygningsnr.

5 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 5 2. KONKLUSION Ved registrerede skader og behov for forbedringer er der tilføjet forslag til udbedring af skaderne eller forbedringernes omfang. I tilknytning til hver enkelt bygningsdel er der tilføjet en kort beskrivelse af anvendte materialer og opbygning. Nedenstående er en kortfattet sammenstilling over udbedringer / forbedringer på nogle af de udvalgte bygningsdele, som også er angivet i afsnit 4 Tilstandsvurdering og principper for udbedring. 2.1 Tag Tagene er cementtegl oplagt ca. år Der er udhæng langs facader / gavle og der er Zink tagrender. Der er mindre problemer med brandsektionering i tagrum der udbedres i form af brandtætning af gennemføringer og udførelse af brandkams erstatning i forbindelse med vinkelsmidte, hvor der er forskydninger i bygningskroppen. Aftræksrør / ventilation behandles under ventilation. Isolering på lofter er rodet efter montører / service og bør reetableres. Loftlemme opfylder ikke lovkrav (brandkrav fra 1961) Der skal monteres godkendte loftlemme. Genopretnings- / vedligeholdelsesøkonomi: Udbedring af brandsektionering kr Reetablering af isolering. Kr Udskiftning af loftlemme. Kr I alt for tagarbejder kr Kælder /fundament Der er kælder under bebyggelsen. Der er konstateret enkelte revner i fundamenter / puds. Revner opskæres og skruk puds afhugges. Der udbedres med egnet reparationsmørtel jf. producentens anvisninger Der er afskalninger af puds på kældervægge under terræn forårsaget af fugtindtrængende. Der etableres omfangsdræn inkl. effektiv vandtætning og reetablering af terræn. (Se under kloak) Indvendige arbejder udføres efterfølgende under driften. Genopretnings- / vedligeholdelsesøkonomi: Opskæring af revner og afhugning af skruk puds med efterfølgende Reetablering kr I alt for kælder / fundamentarbejder kr Facader Facade er røde mursten. Der er generelt dårlige fuger i facader og gavle. Der er revner i forbindelse med tegloverligger. Der er afskalninger fra sålbænke, flere er udskiftet. Der er massiv murværk og mange kuldebroer. Det anbefales at udføre ny formur ved fjernelse af den eksisterende, efterisolere og ny formur Dette løser også problemerne omkring overliggere og sålbænke. Der skal etableres nye altaner efter facaderenoveringen. Genopretnings- / vedligeholdelsesøkonomi: Udskiftning af murværk. kr Nye lukkede altaner kr I alt for facadearbejder kr

6 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Vinduer og udvendige døre Vinduerne er udført i træ og med termorude. Der er flere steder konstateret råd og nedbrydning af træet. Vinduerne lever heller ikke op til nutidens isoleringsevne. Mange glasbånd er defekte. Elastiske fuger er nedbrudte og skal skiftes. Vinduerne skiftes til nye højisolerende træ/alu vinduer, som kræver minimal vedligeholdelse. Terrassedøre / -partier er udført i træ og med termorude. Der er flere steder konstateret råd og nedbrydning af træet. Mange glasbånd er defekte. Elastiske fuger er nedbrudte og skal skiftes. partierne skiftes til nye højisolerende træ/alu, som også kræver minimal vedligeholdelse. Indgangsdøre er udskiftet til træ/alu partier og med energirude. Genopretningsøkonomi / vedligeholdelsesøkonomi: Nye vinduer / terrassepartier kr I alt for vinduer og døre kr Trappeopgange Værn / gelænder er nogle steder defekt og bør reetableres. Tagvinduer i trappeopgange skal forsynes med automatik der muliggør åbning umiddelbart inden for opgangsdøren (brandventilation). Brandsikring af loftkonstruktionen opfylder ikke lovkrav. Udskiftning af celledøre til branddøre fra trappe- til loftrum Der er en lang efterklangstiden, der kan nedsættes ved at udføre felter med akustikbelægning på underside af trappeløb, reposer samt evt. på loft / væglader Genopretningsøkonomi / vedligeholdelsesøkonomi: Genopretning af værn kr Etablering af røgventilation kr Brandsikring af loftkonstruktionen. kr Udskiftning af celledøre til branddøre fra trappe- til loftrum kr Forbedringsøkonomi Etablering af akustikfelter kr I alt for trappeopgange kr Badeværelser Badeværelser er løbende renoveret. Der er ingen anbefalinger til badeværelser på nuværende tidspunkt 2.10 Køkkener Køkkener er af varierende stand. De bliver løbende renoveret iht. Beboerønsker / over råderet. Der er ingen anbefalinger til køkkener på nuværende tidspunkt 2.11 Varmeanlæg Varmeinstallation er udført som indirekte fjernvarmeanlæg med fordeling via to-strengs anlæg. Varmeanlæggene i teknikrum på Abildgårdsvej 21-29, og er renoveret og udført som direkte fjernvarmeanlæg. Det anbefales at varmeinstallationer i øvrige teknikrum på Abildgårdsvej og 51-57, Uttrupvej 1-19 og 2-18 samt Gl. Kongevej renoveres med bl.a. nye energibesparende cirkulationspumper og øget isolering.

7 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 7 På varmerør i kælder øges isoleringstykkelsen og der etableres reguleringsventiler på stigestrenge på Abildgårdsvej 21-29, og Genopretningsøkonomi: Renovering af teknikrum ekskl. cirkulationspumper kr Reguleringsventil på stigestrenge på Abildgårdsvej 21-29, og kr Forbedringsøkonomi Udskiftning af cirkulationspumper kr Øget isolering på varmerør i kælder kr I alt for varmeinstallationer kr Afløb Indvendige afløb i bygningerne er løbende udskiftet ved renovering af badeværelser og fungerer tilfredsstillende. Det skal dog sikres at alle faldstammer er korrekt udluftet over tag. Evt. manglende kondensisolering af faldstammeudluftninger i uopvarmet tagrum udbedres. Genopretningsøkonomi: Sikring af korrekt udluftning over tag kr Udbedring af manglende kondensisolering kr I alt for afløb kr Kloak Området er udført med fælles kloaksystem for regn- og spildevand. Kloakanlægget fungerer tilfredsstillende. Det anbefales at der udføres TV-inspektion af kloaksystemet for tilstandsvurdering af rør- og brøndmaterialer før en evt. renoveringssag. Der er konstateret problemer med fugt gennem kælderydervægge. Fugtproblemerne kan minimeres ved at etablere omfangsdræn. Forbedringsøkonomi: Etablering af omfangsdræn inkl. reetablering af belægning mv. kr I alt for kloakanlæg kr Brugsvandsinstallationer Alle brugsvandsledninger udenfor teknikrummene er løbende udskiftet til rør af plast. Der er imidlertid konstateret rør af galvaniseret stål i stigestrenge på Abildgårdsvej 50-64, Uttrupvej 2-6 og 1-19 samt generelt i lejlighedernes fordelerarrangementer. I sidstnævnte er der observeret korrosion ved samlinger mellem rør af galvaniseret stål og afspærringsventiler af messing. I fordelerarrangementer anbefales at galvaniseret stålrør udskiftes til rør af plast. Brugsvandsinstallation samt varmtvandsproduktion i teknikrum på Abildgårdsvej 21-29, og er renoveret. Det anbefales at brugsvandsinstallationer i teknikrum på Abildgårdsvej og 51-57, Uttrupvej 1-19 og 2-18 samt Gl. Kongevej renoveres med nye rørinstallationer og nyt anlæg for varmtvandsproduktion. Pumper for cirkulation af varmt brugsvand bør udskiftes til energibesparende pumper. Genopretningsøkonomi: Renovering af teknikrum inkl. anlæg for varmtvandsproduktion kr Udskiftning af cirkulationspumper for varmt brugsvand kr Udskiftning af galvaniseret stålrør i fordelerarrangementer kr I alt for brugsvandsinstallationer kr

8 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Ventilation I renoverede køkkener er emhætte ført med aftræk ud gennem facade eller over tag. I renoverede badeværelser er der observeret enten ventilator for mekanisk udsugning ud gennem facade / over tag eller manuelt styret udeluftventil i facade. I lejligheder er der desuden aftræk fra køkken og badeværelser via individuelle aftrækskanaler over tag. på Abildgårdsvej 21-29, og samt ved indeliggende badeværelser på Abildgårdsvej og Gl. Kongevej 73 er disse aftrækskanaler tilsluttet mekaniske udsugningsanlæg i tagrum. I øvrige lejligheder på Abildgårdsvej og Gl. Kongevej 73 samt Uttrupvej 9-19 er der ikke observeret aftrækskanaler over tag fra køkken og bad. Der bør etableres mekanisk grundudsugning i lejlighederne fra køkken og badeværelse via eksisterende aftrækskanaler, der tilsluttes fælles udsugningsanlæg i tagrum. Der udføres brandsikring af udsugningsanlæggene. Mekanisk forceret udsugning i køkken sker fra emhætte med aftræk ud gennem facade eller over tag. I badeværelse sikres forceret udsugning via fugtstyret udsugningsventilator med aftræk ud gennem facade / over tag. Ved indeliggende badeværelser på Abildgårdsvej og samt Gl. Kongevej 73 sker forceret udsugning via trykstyret udsugningsanlæg i tagrum. På Abildgårdsvej og Gl. Kongevej 73 samt Uttrupvej 9-19 etableres både mekanisk grund- og forceret ventilation i lejlighederne via emhætte i køkken og fugtstyret udsugningsventilator i badeværelse. Det skal sikres at alle aftrækskanaler i tagrum er ført over tag. Evt. manglende kondensisolering af aftrækskanaler i uopvarmet tagrum udbedres. Frisklufttilførsel skal sikres gennem udeluftventiler i lejlighedens beboelsesrum. Genopretningsøkonomi: Udskiftning af eksisterende udsugningsanlæg kr Sikring af tilstrækkelig aftræk over tag kr Udbedring af manglende kondensisolering kr Forbedringsøkonomi: Etablering af nye udsugningsanlæg kr Etablering af emhætte i lejligheder, hvor køkken ikke er renoveret kr Fugtstyret udsugningsventilator i badeværelse i alle lejligheder kr Etablering af lyddæmpende udeluftventiler kr I alt for ventilation kr El-installationer Der er konstateret HFI/PHFI relæer i de besigtigede lejligheder. El-måler bør/skal flyttes til trappeopgang for aflæsning hvor der ikke er adgang til lejligheden Gruppetavler i opgang flyttes til lejligheder. Sikringstavlen bør ombygges med nye og flere sikringsgrupper. Stofomviklet ledninger bør udskiftes da de er en potentiel risiko for en brand. Gl. belysningsarmaturer i kælder bør udskiftes til nye lavenergiarmaturer. Gl. kraftinstallationer i kælder bør udskiftes. Genopretningsøkonomi: El-måler for de enkelte boliger skal monteres i skab udvendig i opgang. Ny gruppe tavle opsættes i lejligheden kr Flytning af gruppetavle fra opgang til lejligheden kr Renovering af lysinstallationer i lejligheder kr Belysningsarmaturer i kældre udskiftes til energivenlige samt bevægelsessensorer. kr Installation til kraftinstallationerne bør udskiftes m.v. kr I alt for el-installationer kr

9 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Øvrige ombygninger Der er opsat trælofter i nogle af lejlighederne. Dette er ikke lovligt (brandforhold) Det anbefales at udskifte ulovlige lofter. Der er opsat forsatsvægge i nogle lejligheder. Det anbefales at fjern forsatsvægge i lejligheder Brandsektionering af kældergange Genopretningsøkonomi: Udskiftning af ulovlige lofter kr Fjernelse af forsatsvægge inkl. reetablering kr Montering af branddøre i kældergange kr I alt for øvrige ombygninger kr Friarealer, terræn og tilgængelighed Materialer og opbygning: Gårdrum er udlagt med flise- og græsarealer. Belysning af udearealer foregår ved dels belysning opsat på bygningerne og lygter på stander i terræn. Genopretningsøkonomi: Asfalt på veje og p-pladser kr Kriminalpræventiv belysning ved udskiftning af udv. belysningsanlæg Inkl. montering, mast og belysningsarmatur kr I alt for friarealer, terræn mv. kr Diverse Øvrige omkostninger: Der skal påregnes omkostninger til etablering og drift af byggeplads udover de anslåede håndværkerudgifter. Dette anslås at være 6 % kr Derudover vil der være bygherreomkostninger i øvrigt som anslås til 17 % kr Den samlede investering i alt udgør kr Skematisk oversigt se afsnit 5

10 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side BEBYGGELSEN 3.1 Generelt Bebyggelsen omfatter Sundby-Hvorup Boligselskab, afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup Afdelingen ligger spredt på flere adresser i Nr. Uttrup. Her er klassiske, velholdte røde boligblokke. Lejlighederne er forsynet med nyere køkkener og badeværelser. Alle opgange er forsynet med dørtelefoner. Afdelingen har desuden et moderne fællesvaskeri. Der er tale om velindrettede, gedigne familieboliger til en fornuftig husleje, og beboerne bliver da også boende længe i afdelingen. Udearealerne er velholdte, og indrettet så beboerne kan nyde udelivet. Her er blandt andet petanquebane og tennisbane. Kort afstand til offentlige transport samt institutioner, skole, butikker og svømmehal. Afdelingen er opført i perioden 1955 til 1965, som traditionel bebyggelse med muret vægge, murede facader, betondæk med trægulve, trævinduer / Alu altanlukninger og cementtegl på taget. I er der etableret 22 nye tagboliger i gl. Kongevej 75-77, Uttrupvej 2-6 og samt Uttrupvej 8-18 og 57. Der er stadig pulterrum i tagetagen Uttrupvej 1-7 og Afdelingen indeholder 1 5 værelses familieboliger med arealer fra 38m² til 117m² 47 stk. 1 værelses boliger 146 stk. 2 værelses boliger 283 stk. 3 værelses boliger 71 stk. 4 værelses boliger 8 stk. 5 værelses boliger 1 stk. Erhverv (tandklinik) I alt 555 Boliger m² 3.2 Arkitektur - Eksisterende forhold Området er et sammenhængende boligområde af etageboliger i 4/5 etager. De omgivende områder er primært lav bebyggelse (boliger / detailhandel) og på den anden side af motorvejen, et industriområde Ankomst til området sker ad offentlig vej. Interne veje er privat. Arealerne mellem bygningerne er udlagt med fælles grønne områder. Bygningerne er opført med teglstensvægge, muret facader. Døre og vinduer i træ, opgangsdøre er dog udskiftet til aluminiumsprofiler. Tagværket er hanebåndsspær med en taghældning på ca. 45, og beklædt med cementtagsten. Tagkonstruktionen har et mindre udhæng ved facader og afvalmet gavle. Boligafdelingen udgør en homogen og tidstypisk bebyggelse. Bebyggelsen er attraktivt beliggende, men har et udtalt behov for en fysisk opretning af facader og vinduer.

11 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side TILSTANDSVURDERING OG PRINCIPPER FOR UDBEDRING 4.1 Generelt I det efterfølgende er tilstanden for de udvalgte bygningsdele beskrevet. Såfremt der, på de respektive bygningsdele, er registreret skader eller behov for forbedringer, er der givet et forslag for udbedring eller forbedring. Der er således anvendt følgende underopdeling i beskrivelsen af de udvalgte bygningsdele: Opbygning/materialer Registrerede tilstande Afhjælpning og princip for udbedring Typer af skader eller forbedring inddeles i følgende grupper: Alm. vedligehold Byggeskader / byggefejl Miljøforbedringer herunder energibesparende foranstaltninger Forbedringer (køkkener, badeværelser/toiletter og gårdspladser/friarealer) 4.2 Projektdokumentation Projektmaterialet omfatter: Diverse tegninger med planer, hovedsnit og illustrationer af facader fra opførelsestidspunktet samt projekttegninger fra byggesag med indretning af tagrumsboliger (2004). Projektmaterialet er udlånt af Boligselskabet.

12 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Tilstandsvurdering Tag Materialer og opbygning: Tagene er udført som hanebåndskonstruktion, hvor der i tagrum er indrettet boliger / pulterrum. Skråvægge er isoleret med ca. 125 mm mineraluld Enkelte steder er der renoveret og der er 200 mm i skunk og skråvægge (Uttrupvej 8-18 og Abildgårdsvej 57, Gammel kongevej 75-77). På lofter er der 250 / 300 mm mineraluld. Registrering og tilstand: Tagbelægningen er udskiftet ca. år 1992 til B&C cementtagsten (koralrøde) med Dan-flock fugesystem. Tagene fremstår med enkelte reparationer efter stormskader, ellers i god stand. Generelt er tagkonstruktionen fin og virker vel ventileret. Der har ifølge varmemester været enkelte tilfælde hvor der har været demonteret tagsten for at isolere omkring tagvinduer. Det er konstateret at der enkelte steder er brug skum til tætning / fastholdelse af tagsten. I bygning 6 og 7 er der udført brandkams erstatning i tagrum, men der er ikke taget højde for en vinkelsmitte da der er forskydning i bygningskroppen så den er ikke udført iht. forskrifter. Der er også konstateret gennembrydninger i sektioneringsvægge for kabler mv hvor der ikke er udført brandtætning. Loftlemme opfylder ikke lovkrav fra 1961 om at være hængslet og med brandbeskyttende beklædning. Isoleringen er flere steder meget rodet (efter Ventilationsfolk / antenne montører). Enkelte beboer klager over træk fra skunk/tagvinduer. Afhjælpning og princip for udbedring: Hvor der kun er 125 mm isolering i skråvægge kan der udføres påforing indvendig og isoleringstykkelsen forøges. Tiltaget vil ikke være rentabelt relateret den store investering der skal til med nye overflader indvendig. Det frarådes at bruge skum til tætning af tagsten da der kan være fugtopsugning i skum der kan skade tagkonstruktionen på sigt. Der er ikke konstateret opfugtning på nuværende tidspunkt. Brandkams erstatning udbedres så den opfylder nuværende forskrifter og gennembrydninger i sektionsvægge udbedres. Der skal monteres nye loftlemme fra trapperum til loftrum. Rodet isolering reetableres. Der skal påregner supplerende isolering til erstatning af dårlig /nedtrådt isolering.

13 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Kælder / fundamenter Materialer og opbygning: Fundamenter er udført i beton. Der er udført sokkelpuds. Kælderdæk er beton / enkelte (netcafe / billard) er med tæppebelægning. Registrering og tilstand: Fundamenter fremstår pæne De er konstateret med mindre revner. Der er ikke registreret problemer med gulvkonstruktionerne. Der er konstateret fugt og afskalninger i nogle kælderrum (der er ingen omfangsdræn) Afhjælpning og princip for udbedring: Revner i sokkel / puds opskæres og løs puds afhugges. Der udbedres med egnet reparationsmørtel jf. producentens anvisninger Der etableres omfangsdræn og fugtsikring af kældervægge i forbindelse med en facaderenovering Facader Materialer og opbygning: Facader og gavle er muret i røde sten. Sålbænke er beton / fiberbeton / polyeternit. Betonoverligger (bygning 1 3) Tegloverliggere i resterende. Registrering og tilstand: Facaderne fremstår uden sætningsskader men der er konstateret generelt dårligt murværk. Fugning er udført med sort fugemørtel i en tykkelse på ca. 5 mm. Fugning er ikke udført i henhold til gældende/daværende forskrifter med udkradsning i fuldt tværsnit i en dybde på min. 12 mm. Bagvedliggende mørtel er uden nævneværdig styrke og fuger er ikke udfyldte Der er konstateret problemer med massive kuldebroer. Der er massiv murværk, hulmur med stenbinder samt sammenmuring af for- og bagmur ved etageadskillelser og omkring vinduer Over vinduerne på bygning 1-3 er det betonoverliggere fra formur og ind i bagmur(kuldebro) Der er udskiftet mange tegloverliggere men der er kun udskiftet et skifte. Dette er ikke i overensstemmelse med normer og Byg-erfa blade. Flere af de udskiftede overliggere er ikke med korrekt vederlag (ned til 5 cm) Der er konstateret store opfugtninger under mange vinduer og der er udskiftet mange sålbænke (forskellige typer). Der er ligeledes en del sålbænke med skader.

14 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 14 Afhjælpning og princip for udbedring: Områder med dårlig fuger bør omfuges. At fugerne ikke er udført normmæssig har på nuværende tidspunkt ikke ført til problemer, men der kan trænge fugt ind i de micro-revner der er langs stene og det kan på sigt give frostskader på murværk. Alle tidligere udskiftede overligger samt alle overligger med skader bør udskiftes. Det skal påregnes, at der i de nuværende intakte overliggere, vil komme skader i fremtiden. Alle skadede sålbænke samt sålbænke, hvor der er opfugtet murværk under, bør udskiftes. For afhjælpning af kuldebroesproblematikken er der 2 muligheder Udvendig isolering med isolering og puds eller Demontering af ydermur, ny isolering og ny formur fremrykket for den nødvendige isoleringstykkelse. Løsningen med ny formur anbefales for fastholdelse af arkitekturen og bygningernes udseene. Med denne løsning vil alle problemer med overliggere og sålbænke også være løst Vinduer og udvendige døre Materialer og opbygning: Vinduer og yderdøre er udført af træ (udskiftet ca. 1985). Vinduer er faste / topstyrede / vendevinduer. Fuger udvendigt er elastiske, indvendigt er der tapetserede lysninger. Vinduesbundplader er af laminat. Tagvinduer er Velux vinduer. Registrering og tilstand: Entredøre er alle udskiftet til Alu elementer. Alle tagvinduer er udskiftet til nye. Vinduer og terrassedøre fremstår frønnede og med afskallende maling. Vinduer er generelt registreret utætte. Gummilister er dårlige og falder af. Termoruder lever ikke op til nutidige krav til mindste varmeisoleringsevne. Yderdøre til altaner er generelt utætte, med rustne hængsler og beslag. Termoruder lever generelt ikke op til nutidige krav til mindste varmeisoleringsevne. Elastiske kalfatringsfuger er generelt med skader i form af fugeslip og -brud. De elastiske fuger er løbende blevet udskiftet. Problemerne indikerer, at en udskiftning er nødvendig.

15 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 15 Afhjælpning og princip for udbedring: På baggrund af ovennævnte registrering og oplyste problemstillinger (også komfort og varmeisoleringsmæssigt), anbefales det generelt, at udskifte samtlige elementer til tidssvarende træ-alu elementer. Generelt skal der, i forbindelse med ovenfor beskrevne vindues- og yderdørsudskiftning, etableres en ny effektiv 2-trins fugeløsning (damptæt indvendig og regntæt udvendig) Trappeopgange Materialer og opbygning: Vægge er malerbehandling på puds / teglsten. Trapper er betontrapper med terrassobelægning. Gelænder i stål / træhåndliste. Loft er puds / gipsloft på forskalling. Der er trævinduer i facade og Velux ovenlys. Døre til loftrum er alm. celledøre. Registrering og tilstand: Vægge og loft fremstår pæn og velholdt. Enkelte lofter er med revner og i et enkelt er der konstateret skimmel lignede belægning. Loftkonstruktionen i opgange opfylder ikke brandkravrelateret den nye tagbelægning (1992) Der er mindre revner i trappeløb og repoer. Der er foretaget mindre ændringer på nogle gelænder der ikke helt lever op til lovkrav omkring åbninger i værn. Enkelte er med skader ved besigtigelsen. Dørene er ikke brandhæmmende. Der er flere hvor der ikke er lukkemekanisme (pumpe / fjeder). Trapperummet opfylder ikke daværende krav (ved tagudskiftning) med hensyn til røgventilation. Der skal også påpeges at der er en relativ stor efterklangstid i trapperummet. Afhjælpning og princip for udbedring: Revner i trappeløb og repos er kosmetiske og uden betydning. Værn bør reetableres. Tagvinduer skal forsynes med automatik der muliggør åbning umiddelbart inden for opgangsdøren. Loftkonstruktionen bør brandsikres.

16 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 16 Døre fra trapperum til loft skal udskiftes til BD30 døre med pumpe. Efterklangstiden kan nedsættes ved at udføre felter på underside af trappeløb, repoer samt evt. på loft / væglader WC-Bad Materialer og opbygning: Toilet / badeværelset er beklædt med fliser på vægge helt til loft og klinker på gulv. Lofter er nedhægte gipslofter i skinnesystem. Vand- og afløbsinstallationer er ført i gulv/vægge/installationsskakte. Stigstrenge til vand er udskiftet i alle bygninger. Faldstammerne er også udskiftet. Der er etableret friskluft tilførsel gennem murventiler i facade og friskluft ventil i vindue. Der er naturlig / mekanisk aftræk. Registrering og tilstand: Der er foregået en løbende renovering af badeværelserne. Badeværelser fremstår pæne uden synlige problemer. Afhjælpning og princip for udbedring: Boligselskabet har ingen ønsker om renovering af badeværelserne på nuværende tidspunkt.

17 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Køkken Materialer og opbygning: Køkkener er løbende renoveret. Der er mekanisk udsugning (emhætte) og friskluft tilførsel gennem oplukkeligt vindue. Registrering og tilstand: Køkkener fremstår med et blandet udtryk og tilstand relateret de forskellige år og forskellige beboervaner. Afhjælpning og princip for udbedring: Der er ikke et ønske om en renovering af køkkenerne til en nutidig indretning og med moderne skabe.

18 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Varmeanlæg Materialer og opbygning: Bebyggelsen er forsynet med fjernvarme fra Aalborg Forsyning, Varme. Hver bygning er med eget fjernvarmestik og hovedmåler for afregning af forbrug. Varmeanlæg på Abildgårdsvej 21-29, og er udført som direkte fjernvarmeanlæg med fjernvarmevand i fordelingsanlægget. I øvrige bygninger er varmeanlægget udført som indirekte fjernvarmeanlæg. Fordelingsanlægget er baseret på et til fire varmeanlæg pr. bygning. Fordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Fra teknikrum er isolerede hovedledninger ført frem i uopvarmet kælder til uisolerede stigestrenge ved facade og frem til radiatorer i lejligheder. Radiatorer er søjleradiatorer, i hhv. støbejern og pladejern. Der er udskiftet radiatorer i hhv. køkken og badeværelser i et ukendt antal lejligheder, ligesom renoverede taglejligheder er med nye radiatorer. Radiatorer er udskiftet til panelradiatorer. Radiatorventiler på eksisterende søjleradiatorer er uden forindstilling. På radiatorer i lejligheder er monteret elektroniske varmefordelingsmålere med fjernaflæsningsmulighed. På den enkelte radiator er monteret radiatortermostat for regulering af rumtemperaturen. Regulering af varmen sker via fremløbsstyring og via radiatortermostaterne. Fra Abildgårdsvej forsynes servicebygning (Abildgårdsvej 39E) via interne varmeledninger i terræn. Registrering og tilstand: Varmeanlæg på Abildgårdsvej 21-29, og består af fjernvarmeunits fra , fabr. Gemina Termix Compactstation med indbygget gennemstrømningsveksler for varmtvandsproduktion. Alle varmeanlæg reguleres via decentrale regulatorer, fabr. Danfoss ECL. I resterende bygninger er varmeanlæg med rørveksler. Der er monteret returløbstermostat til automatisk regulering af returvandstemperaturen. Varmeanlæggene reguleres via decentrale regulatorer, fabr. Danfoss ECL. I et enkelt tilfælde er der observeret ældre reguleringsanlæg, fabr. Clorius. Cirkulationspumper er i alle bygninger fabr. Grundfos eller Smedegaard. Omkring halvdelen af pumperne er af ældre dato og lever ikke op til nuværende krav til energiforbrug og modulerende drift.

19 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 19 På varmefordelingsanlæg for Abildgårdsvej 21-29, og er der ikke monteret reguleringsventiler på stigestrenge. Dette kan give en ujævn varmefordeling i bygningerne. I øvrige bygninger er anvendt statiske reguleringsventiler, type STAD. Radiatorer fremstår generelt pæne og vurderes i funktionsmæssig god stand. Der er observeret en række radiatorventiler, primært på nyere panelradiatorer i køkken og badeværelse, hvor radiatortermostaten er monteret lodret opad eller nedad. Dette kan hindre korrekt regulering efter den aktuelle rumtemperatur. Varmeisolering af rør i kælder vurderes at være fra bebyggelsens opførselstidspunkt. Isoleringen er udført med hhv. Armaflex samt mineraluld afsluttet med pap og lærred. Isoleringstykkelsen lever ikke op til nuværende isoleringskrav. Stigestrenge er ikke isolerede og lever således ikke op til nuværende isoleringskrav. Afhjælpning og princip for udbedring: Varmeanlæg i teknikrum på Uttrupvej 1-19, 2-6 og 8-18, Abildgårdsvej 42-48, og samt Gl. Kongevej renoveres. Ældre regulatorer for varmeanlæg udskiftes. Cirkulationspumper udskiftes til energibesparende, A-mærkede cirkulationspumper. Isoleringstykkelsen øges på varmerør og ventiler isoleres i uopvarmet kælder for en reducering af varmetabet. Det vurderes ikke rentabelt at isolere eksisterende stigestrenge, idet et korrekt udført isoleringsarbejde vil medfører en større ombygning af fordelingsanlægget. Besparelsen ved det reducerede varmetab vurderes ikke, at kunne modsvare de udgifter, der vil være ved en omlægning. De uisolerede stigestrenge er desuden placeret indenfor den opvarmede zone, hvorved varmetabet vil supplere den øvrige rumopvarm-ning. Der lægges ikke op til en umiddelbar udskiftning af eksisterende søjleradiatorer. En evt. fremtidig udskiftning af ældre søjleradiatorer i støbejern kan med fordel foretages i forbindelse med udskiftning af vinduer. Søjleradiatorerne vil, pga. deres store vægt, være besværlige og fordyrende at transportere ud af lejlighederne via de normale adgangsveje, En udtagning gennem eksisterende vindueshuller vil således være at foretrække. På Abildgårdsvej 21-29, samt etableres regulering af varme til stigestrenge. Der

20 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 20 kan evt. udskiftes til dynamiske radiatorventiler på alle radiatorer, hvorved strengregulering på stigestrenge i kælder kan udelades. Ved radiatortermostater monteret lodret opad eller nedad anvendes fjernføler for korrekt regulering efter rumtemperaturen. Alternativ etableres radiatorventilen således at radiatortermostaten kan monteres vandret Afløb Materialer og opbygning: Alle indvendige afløb er udført med rør i plast, fabr. Friatec Friaphon. Faldstammer er ført over tag for udluftning. Rørmateriale i tagrum er enten støbejern eller plast. Registrering og tilstand: Der er udført besigtigelse af de indvendige afløb i kælder samt faldstammer i tagrum. Alle indvendige faldstammer og afløb i kælder er løbende udskiftet i forbindelse med renovering af badeværelser og vurderes i god stand med tilfredsstillende funktion. I tagrum er faldstammer delvist eksisterende støbejernsrør. Ikke alle faldstammeudluftninger i uopvarmet tagrum er kondensisoleret. Både rør og kondensisolering er flere steder ikke ført gennem taghætten. Afhjælpning og princip for udbedring: Det skal sikres at alle faldstammeudluftninger i tagrum er ført ud til det fri gennem taghætter. Evt. manglende kondensisolering skal udbedres Kloak Området er udført med fælles kloaksystem for regn- og spildevand. Kloakledninger er de oprindelige fra opførelsen af bebyggelsen. Ledninger og brønde vurderes primært udført i beton. Enkelte strækninger er udført i PVC ved omlægning og sløjfning af septiktanke. Registrering og tilstand: Kloakanlægget fungerer tilfredsstillende. Der er ikke udført tilstandsvurdering af rørmaterialer og brønde i kloaksystem. Der er konstateret problemer med fugt på kælderydervægge, hvilket kunne indikere manglende eller dårlig omfangsdræn. Afhjælpning og princip for udbedring: Det anbefales at der i forbindelse med en facaderenovering udføres omfangsdræn der modvirker fugtbelastning på kældervægge. Før en evt. renoveringssag anbefales det, at udfører en TV-inspektion af kloaksystemet for tilstandsvurdering af rør- og brøndmaterialer.

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN 09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 Bygningsbeskrivelse... 3 2 KORTLÆGNING AF FORBRUG... 4 2.1 Fordeling af energiforbrug...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Oldenborggade 7 7000 Fredericia

Oldenborggade 7 7000 Fredericia Oldenborggade 7 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111 Kolding

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 BYGGEPROGRAM PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008

E/F H.C. Ørsteds Vej 31-33 REV. 12.05.2009 DATO: 25.09.2008 Plan for prioritering af fornyelsesarbejder af september 2008. SAG NR. 08111 2.1 Tag Tagværk er nyere københavnertag. Pap på det flade og eternitskifer på skrå flader. Rel. god stand. Brandkam mod vest

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1,02 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 40 Adresse: Postnr./by: Dommervænget 4A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-141226-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40

Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 Vedligeholdelsesplan 2013 AB Livjægergade 33-35 03.2125.40 01 - Tag Karakter 7 Uskiftning af tag: Udskiftning af tag, herunder opretning af spær, nyt undertag, lægter, ny naturskifer på hele den skrå flade,

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 13 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 70A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-912242-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN

VEDLIGEHOLDELSESPLAN VEDLIGEHOLDELSESPLAN ANDELSBOLIGFORENINGEN HOLLUF HAVE III 5220 ODENSE SØ Side 1 af 22 INDHOLDSFORTEGNELSE 0.0 Generelt side 3 0.1 Baggrund 0.2 Grundlag for rapporten 0.3 Bygningsbeskrivelse 1.0 Udskiftnings-

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Bronzealdervej 22A 8210 Århus V BBR-nr.: 751-908326-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

35.765 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Nordostvej 14 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.:

Beskrivelse af energibesparende foranstaltning. Nordre Munkegaard. Dalstrøget 61-131 og 60-124. Energibesparelsesforslag nr.: Dalstrøget 61-131 og 60-124 Indholdsfortegnelse besparelsesforslag nr.: Side 1 - Vinduer og døre, Udskiftning 2 2 - Efterisolering af kælderydervægge 3 3 - Efterisolering af varmerør i tagrum 4 4 - Udskiftning

Læs mere

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: SIDE 1 AF 10 Adresse: Hobrovej 44 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-122044-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården I Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 73 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 83 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

111.503 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Bargumsvej 13 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Postnr./by: Kjellerupsgade 21A 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-552936-001 Energikonsulent: Kurt Lynge Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 8 Adresse: Vesterheden 39 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-139899-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Damms Teglgård 6 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-018642-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: SIDE 1 AF 33 Adresse: Urtehaven 70 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-522997-001 Energikonsulent: Erik Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Overgade 52 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-296173-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr.

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 1 Montering af termostatventiler 2,81 GJ fjernvarme 400 kr. 5.500 kr. SIDE 1 AF 52 Adresse: Fiskenes Kvarter 153 Postnr./by: 6710 Esbjerg V BBR-nr.: 561-273456-001 Energikonsulent: Mona Alslev Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Vandværksvej 14 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-652492-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 10 Adresse: Ahornvej 31 Postnr./by: 5250 Odense SV BBR-nr.: 461-007880-001 Energikonsulent: Arne K. Bertelsen Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Frederikparken 15 6400 Sønderborg Bygningernes energimærke: Gyldig fra 28. november 2015 Til den 28. november 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Rødager Alle 93 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-057714-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

364.146 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

364.146 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Lærkevej 9 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,00 m³ koldt brugsvand 10,00 m³ koldt brugsvand

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 7,00 m³ koldt brugsvand 10,00 m³ koldt brugsvand SIDE 1 AF 34 Adresse: Store Tingbakke 1 Postnr./by: 9310 Vodskov BBR-nr.: 851-539271-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent:

Energimærke. Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energimærkning nr.: 200049767 Gyldigt 7 år fra: 01-06-2011 Energikonsulent: SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Skattergade 7A 5700 Svendborg BBR-nr.: 479-188130-001 Energikonsulent: Jesper Berens Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst

Karakterer for de enkelte bygningsdele er givet ud fra en skala fra 1-9, hvor 1 er bedst og 9 er dårligst VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDLEVERET GF 2009 AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2008 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken

Der har været punkterede termoruder i vinduer ved køkken. Termoruderne er skiftet af glarmester. 2. Punkterede vinduer i køkken 7263 Oversigt over klagepunkter: 1. Punkterede vinduer i soveværelse i tagetage 2. Punkterede vinduer i køkken 3. Rådangreb i vinduer i soveværelse i tagetage 4. Rådangreb i vinduer i badeværelse i tagetage

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 36 Adresse: Dannerhøj 22 Postnr./by: 9210 Aalborg SØ BBR-nr.: 851-571167-002 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til:

På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Eftersete bygningsdele Indledning: På de følgende sider er de enkelte bygningsdele beskrevet hver for sig med hensyn til: Opbygning Tilstand Tiltag Nedenfor er listet, de enkelte bygningsdele der er blevet

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme

Årlig besparelse i energienheder. 132 kwh el 540 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Skanderborggade 3 Postnr./by: 2100 København Ø BBR-nr.: 101-500098-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT

AKTIVITETSPLAN OG ØKONOMISK OVERSIGT Bygherre : Ejendommen Sags nr. : 15.061 Dato: 19052016 Note: Angiver aktivitet uden økonomi afsat A Tagværk 152.600 18.100 37.100 3.100 14.600 13.100 4.600 7.100 8.600 22.100 A1 Tage: A1.1 A1.1.2 Tag mod

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28. 7. maj 2010. Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1412 - E/F Wildersgade 26 og Torvegade 28 7. maj 2010 Udført af: Rune Pedersen & Dennis Evensen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Prinses. Maries Allé 1 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-309267-001 Energikonsulent: Olav Grønn Hansen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 19 Adresse: Strandvejen 9 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007986-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Brannersvej 1A 2920 Charlottenlund BBR-nr.: 157-016962-001 Energikonsulent: Ejvind Endrup Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 15 Adresse: Postnr./by: Nørregade 56A 5000 Odense C BBR-nr.: 461-290787-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

17.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 11 Adresse: Kjellerupsgade 27 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Andelsboligforeningen Fjordblik

Andelsboligforeningen Fjordblik TILSTANDSRAPPORT VEDLIGEHOLDELSESPLAN Andelsboligforeningen Fjordblik UDARBEJDET AF ARKITEKT PETER BROCKHATTINGEN 2015 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Budget for 2015-5 2.1 Budgetskema 5 2.2

Læs mere

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: SIDE 1 AF 30 Adresse: Carl Albretsens Vej 8 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-013205-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem

10 Ventilation. 11 El-installation. Problem 10 Ventilation Ventilation af badeværelser i afd. 1 sker via naturligt aftræk og oplukkeligt vindue, og opfylder hermed ikke krav i BR. Ventilation af boliger afd. 2-3 sker via centralt udsugningsanlæg.

Læs mere

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016

Vedligeholdsplan AB Julius Januar 2016 AB Julius Januar 2016 Udført af: Louise Ringsholt Harder Tlf: 31 42 20 36 Mail: lrh@gaihede.dk Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Generelt om vedligeholdsplanen Formålet med vedligeholdsplanen

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi fx hvis dyr el erstattes med billigere fjernvarme. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rouloen 31 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-387571-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 570 kwh el 780 kwh fjernvarme SIDE 1 AF 8 Adresse: Lundingsgade 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-284721-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1960 Sadolinparken 4. december 2013 Udført af: Thomas Hyldgaard og Anders M. Pedersen Focus2 A/S Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 32 95 37 17 Mail focus2@focus2.dk

Læs mere

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock

Notat. Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Notat Til: Niels Petterson Kopi til: Lars Evald Jensen Fra: Jens Ilum Bock Vurdering af renoveringsprioritering Haller i Assens Kommune Følgende vurdering er udelukkende udført på baggrund af DAI s tilstandsrapporter

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Sdr Fælledvej 007 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114451-002 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Knasten 84 Postnr./by: SIDE 1 AF 51 Adresse: Knasten 84 Postnr./by: 9260 Gistrup BBR-nr.: 851-551581-001 Energikonsulent: Jørgen Stengaard-Pedersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: SIDE 1 AF 11 Adresse: Tøndervej 107 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021649-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere