Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. TILSTANDSRAPPORT"

Transkript

1 Sundby-Hvorup Boligselskab Afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup, Nørresundby. Omfattende adresserne Uttrupvej 1-19 og 2-18 Abildgårdsvej og Gl. Kongevej TILSTANDSRAPPORT for 555 boliger i 7 bygninger

2 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 2 Indholdsfortegnelse: Side: 1. INDLEDNING 3 2. KONKLUSION 2.01Tag 2.02 Kælder 2.03 Facader 2.04 Vinduer 2.05 Udvendige døre 2.09 WC-Bad 2.10 Køkkener 2.11 Varmeanlæg 2.12 Afløb 2.13 Kloak 2.14 Brugsvandsinstallationer 2.16 Ventilation 2.17 Elinstallation 2.18 Øvrige ombygninger 2.19 Friarealer, terræn og tilgængelighed 2.20 Diverse 5 3. BEBYGGELSEN 3.1 Generelt 3.2 Arkitektur - Eksisterende forhold TILSTANDSVURDERING OG PRINCIPPER FOR UDBEDRING 4.1 Generelt 4.2 Projektdokumentation Tilstandsvurdering på bygninger Friarealer, terræn og tilgængelighed Diverse ØKONOMI Økonomisk overslag i skemaform PUNKTSOVERSIGT 31 BILAG Bilag 1: Facade registrering Bilag 2: Termografi notat

3 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 3 1. INDLEDNING Sundby-Hvorup Boligselskab har et ønske om en tilstandsrapport for bebyggelsen Engparken; Uttrupvej 1-19 og 2-18, Abildgårdsvej og samt Gl. Kongevej 73-77, en helhedsvurdering af afdelingernes generelle og samlede tilstand. Nærværende rapport indeholder den tekniske vurdering af bygningernes tilstand. Tilstandsrapporten udarbejdes af: Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekt og Ingeniører Kastetvej 21a 9000 Aalborg Rapporten har til hensigt at klarlægge tilstanden for udvalgte bygningsdele med udgangspunkt i registrerede: -skader, -behov for opretning, -behov for forbedringer af miljøet herunder indeklima og energibesparende foranstaltninger, og -behov for generelle forbedringer. bl.a. af tage, facader, vinduer, badeværelser, afløb, installationer og gårdrum. De udvalgte bygningsdele er i hovedtræk: 01 - Tag 03 - Facader 04 - Vinduer 05 - Udvendige døre 09 - WC-bad 10 - Køkken 11 - Varmeanlæg 12 - Afløb 13 - Kloak 14 - Brugsvandsinstallationer 16 - Ventilation 17 - El-installationer 18 - Øvrige ombygninger 19 - Friarealer, terræn og tilgængelighed, Sekundære bygninger Byggeplads / diverse Der er underpunkter til de valgte bygningsdele, se Bilag - 20-punktsskema Kærsgaard & Andersen A/S har afholdt møde med afdelingens inspektør for, at afdække eventuelle problemstillinger og ikke umiddelbart synlige byggetekniske skader og svigt. På mødet blev bl.a. påpeget / omtalt dårlige / nedbrudte vinduer, vægge med kuldebroer / forsatsvægge. Tilstandsvurderingen er fortaget i perioden maj - juli Teknisk chef Allan Kirch Pedersen, Inspektør Anker Eriksen og ejendomsmester Fritz Christiansen har velvilligt ydet praktisk hjælp ved eftersyn. Ved gennemgangen af bygninger, installationer og lejligheder er den enkelte lokalitet udvalgt tilfældigt, for at sikre en så repræsentativ undersøgelse som muligt. Besigtigelsen af bygningsdele er foretaget visuelt og stikprøvevis. Gennemførelse af tilstandsregistrering: På baggrund af nævnte dokumentationsmateriale og møder, er tilstandsregistreringen gennemført ved en opdeling i faser, hvor også faktisk konstaterede forhold har været bestemmende for undersøgelsens udvikling. Supplerende undersøgelser, der er udført: Der er tidligere udført Energihandlingsplan samt 360 eftersyn med beboerundersøgelser.

4 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 4 Lokalisering: Nørresundby med Engparken Engparken med bygningsnr.

5 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 5 2. KONKLUSION Ved registrerede skader og behov for forbedringer er der tilføjet forslag til udbedring af skaderne eller forbedringernes omfang. I tilknytning til hver enkelt bygningsdel er der tilføjet en kort beskrivelse af anvendte materialer og opbygning. Nedenstående er en kortfattet sammenstilling over udbedringer / forbedringer på nogle af de udvalgte bygningsdele, som også er angivet i afsnit 4 Tilstandsvurdering og principper for udbedring. 2.1 Tag Tagene er cementtegl oplagt ca. år Der er udhæng langs facader / gavle og der er Zink tagrender. Der er mindre problemer med brandsektionering i tagrum der udbedres i form af brandtætning af gennemføringer og udførelse af brandkams erstatning i forbindelse med vinkelsmidte, hvor der er forskydninger i bygningskroppen. Aftræksrør / ventilation behandles under ventilation. Isolering på lofter er rodet efter montører / service og bør reetableres. Loftlemme opfylder ikke lovkrav (brandkrav fra 1961) Der skal monteres godkendte loftlemme. Genopretnings- / vedligeholdelsesøkonomi: Udbedring af brandsektionering kr Reetablering af isolering. Kr Udskiftning af loftlemme. Kr I alt for tagarbejder kr Kælder /fundament Der er kælder under bebyggelsen. Der er konstateret enkelte revner i fundamenter / puds. Revner opskæres og skruk puds afhugges. Der udbedres med egnet reparationsmørtel jf. producentens anvisninger Der er afskalninger af puds på kældervægge under terræn forårsaget af fugtindtrængende. Der etableres omfangsdræn inkl. effektiv vandtætning og reetablering af terræn. (Se under kloak) Indvendige arbejder udføres efterfølgende under driften. Genopretnings- / vedligeholdelsesøkonomi: Opskæring af revner og afhugning af skruk puds med efterfølgende Reetablering kr I alt for kælder / fundamentarbejder kr Facader Facade er røde mursten. Der er generelt dårlige fuger i facader og gavle. Der er revner i forbindelse med tegloverligger. Der er afskalninger fra sålbænke, flere er udskiftet. Der er massiv murværk og mange kuldebroer. Det anbefales at udføre ny formur ved fjernelse af den eksisterende, efterisolere og ny formur Dette løser også problemerne omkring overliggere og sålbænke. Der skal etableres nye altaner efter facaderenoveringen. Genopretnings- / vedligeholdelsesøkonomi: Udskiftning af murværk. kr Nye lukkede altaner kr I alt for facadearbejder kr

6 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Vinduer og udvendige døre Vinduerne er udført i træ og med termorude. Der er flere steder konstateret råd og nedbrydning af træet. Vinduerne lever heller ikke op til nutidens isoleringsevne. Mange glasbånd er defekte. Elastiske fuger er nedbrudte og skal skiftes. Vinduerne skiftes til nye højisolerende træ/alu vinduer, som kræver minimal vedligeholdelse. Terrassedøre / -partier er udført i træ og med termorude. Der er flere steder konstateret råd og nedbrydning af træet. Mange glasbånd er defekte. Elastiske fuger er nedbrudte og skal skiftes. partierne skiftes til nye højisolerende træ/alu, som også kræver minimal vedligeholdelse. Indgangsdøre er udskiftet til træ/alu partier og med energirude. Genopretningsøkonomi / vedligeholdelsesøkonomi: Nye vinduer / terrassepartier kr I alt for vinduer og døre kr Trappeopgange Værn / gelænder er nogle steder defekt og bør reetableres. Tagvinduer i trappeopgange skal forsynes med automatik der muliggør åbning umiddelbart inden for opgangsdøren (brandventilation). Brandsikring af loftkonstruktionen opfylder ikke lovkrav. Udskiftning af celledøre til branddøre fra trappe- til loftrum Der er en lang efterklangstiden, der kan nedsættes ved at udføre felter med akustikbelægning på underside af trappeløb, reposer samt evt. på loft / væglader Genopretningsøkonomi / vedligeholdelsesøkonomi: Genopretning af værn kr Etablering af røgventilation kr Brandsikring af loftkonstruktionen. kr Udskiftning af celledøre til branddøre fra trappe- til loftrum kr Forbedringsøkonomi Etablering af akustikfelter kr I alt for trappeopgange kr Badeværelser Badeværelser er løbende renoveret. Der er ingen anbefalinger til badeværelser på nuværende tidspunkt 2.10 Køkkener Køkkener er af varierende stand. De bliver løbende renoveret iht. Beboerønsker / over råderet. Der er ingen anbefalinger til køkkener på nuværende tidspunkt 2.11 Varmeanlæg Varmeinstallation er udført som indirekte fjernvarmeanlæg med fordeling via to-strengs anlæg. Varmeanlæggene i teknikrum på Abildgårdsvej 21-29, og er renoveret og udført som direkte fjernvarmeanlæg. Det anbefales at varmeinstallationer i øvrige teknikrum på Abildgårdsvej og 51-57, Uttrupvej 1-19 og 2-18 samt Gl. Kongevej renoveres med bl.a. nye energibesparende cirkulationspumper og øget isolering.

7 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 7 På varmerør i kælder øges isoleringstykkelsen og der etableres reguleringsventiler på stigestrenge på Abildgårdsvej 21-29, og Genopretningsøkonomi: Renovering af teknikrum ekskl. cirkulationspumper kr Reguleringsventil på stigestrenge på Abildgårdsvej 21-29, og kr Forbedringsøkonomi Udskiftning af cirkulationspumper kr Øget isolering på varmerør i kælder kr I alt for varmeinstallationer kr Afløb Indvendige afløb i bygningerne er løbende udskiftet ved renovering af badeværelser og fungerer tilfredsstillende. Det skal dog sikres at alle faldstammer er korrekt udluftet over tag. Evt. manglende kondensisolering af faldstammeudluftninger i uopvarmet tagrum udbedres. Genopretningsøkonomi: Sikring af korrekt udluftning over tag kr Udbedring af manglende kondensisolering kr I alt for afløb kr Kloak Området er udført med fælles kloaksystem for regn- og spildevand. Kloakanlægget fungerer tilfredsstillende. Det anbefales at der udføres TV-inspektion af kloaksystemet for tilstandsvurdering af rør- og brøndmaterialer før en evt. renoveringssag. Der er konstateret problemer med fugt gennem kælderydervægge. Fugtproblemerne kan minimeres ved at etablere omfangsdræn. Forbedringsøkonomi: Etablering af omfangsdræn inkl. reetablering af belægning mv. kr I alt for kloakanlæg kr Brugsvandsinstallationer Alle brugsvandsledninger udenfor teknikrummene er løbende udskiftet til rør af plast. Der er imidlertid konstateret rør af galvaniseret stål i stigestrenge på Abildgårdsvej 50-64, Uttrupvej 2-6 og 1-19 samt generelt i lejlighedernes fordelerarrangementer. I sidstnævnte er der observeret korrosion ved samlinger mellem rør af galvaniseret stål og afspærringsventiler af messing. I fordelerarrangementer anbefales at galvaniseret stålrør udskiftes til rør af plast. Brugsvandsinstallation samt varmtvandsproduktion i teknikrum på Abildgårdsvej 21-29, og er renoveret. Det anbefales at brugsvandsinstallationer i teknikrum på Abildgårdsvej og 51-57, Uttrupvej 1-19 og 2-18 samt Gl. Kongevej renoveres med nye rørinstallationer og nyt anlæg for varmtvandsproduktion. Pumper for cirkulation af varmt brugsvand bør udskiftes til energibesparende pumper. Genopretningsøkonomi: Renovering af teknikrum inkl. anlæg for varmtvandsproduktion kr Udskiftning af cirkulationspumper for varmt brugsvand kr Udskiftning af galvaniseret stålrør i fordelerarrangementer kr I alt for brugsvandsinstallationer kr

8 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Ventilation I renoverede køkkener er emhætte ført med aftræk ud gennem facade eller over tag. I renoverede badeværelser er der observeret enten ventilator for mekanisk udsugning ud gennem facade / over tag eller manuelt styret udeluftventil i facade. I lejligheder er der desuden aftræk fra køkken og badeværelser via individuelle aftrækskanaler over tag. på Abildgårdsvej 21-29, og samt ved indeliggende badeværelser på Abildgårdsvej og Gl. Kongevej 73 er disse aftrækskanaler tilsluttet mekaniske udsugningsanlæg i tagrum. I øvrige lejligheder på Abildgårdsvej og Gl. Kongevej 73 samt Uttrupvej 9-19 er der ikke observeret aftrækskanaler over tag fra køkken og bad. Der bør etableres mekanisk grundudsugning i lejlighederne fra køkken og badeværelse via eksisterende aftrækskanaler, der tilsluttes fælles udsugningsanlæg i tagrum. Der udføres brandsikring af udsugningsanlæggene. Mekanisk forceret udsugning i køkken sker fra emhætte med aftræk ud gennem facade eller over tag. I badeværelse sikres forceret udsugning via fugtstyret udsugningsventilator med aftræk ud gennem facade / over tag. Ved indeliggende badeværelser på Abildgårdsvej og samt Gl. Kongevej 73 sker forceret udsugning via trykstyret udsugningsanlæg i tagrum. På Abildgårdsvej og Gl. Kongevej 73 samt Uttrupvej 9-19 etableres både mekanisk grund- og forceret ventilation i lejlighederne via emhætte i køkken og fugtstyret udsugningsventilator i badeværelse. Det skal sikres at alle aftrækskanaler i tagrum er ført over tag. Evt. manglende kondensisolering af aftrækskanaler i uopvarmet tagrum udbedres. Frisklufttilførsel skal sikres gennem udeluftventiler i lejlighedens beboelsesrum. Genopretningsøkonomi: Udskiftning af eksisterende udsugningsanlæg kr Sikring af tilstrækkelig aftræk over tag kr Udbedring af manglende kondensisolering kr Forbedringsøkonomi: Etablering af nye udsugningsanlæg kr Etablering af emhætte i lejligheder, hvor køkken ikke er renoveret kr Fugtstyret udsugningsventilator i badeværelse i alle lejligheder kr Etablering af lyddæmpende udeluftventiler kr I alt for ventilation kr El-installationer Der er konstateret HFI/PHFI relæer i de besigtigede lejligheder. El-måler bør/skal flyttes til trappeopgang for aflæsning hvor der ikke er adgang til lejligheden Gruppetavler i opgang flyttes til lejligheder. Sikringstavlen bør ombygges med nye og flere sikringsgrupper. Stofomviklet ledninger bør udskiftes da de er en potentiel risiko for en brand. Gl. belysningsarmaturer i kælder bør udskiftes til nye lavenergiarmaturer. Gl. kraftinstallationer i kælder bør udskiftes. Genopretningsøkonomi: El-måler for de enkelte boliger skal monteres i skab udvendig i opgang. Ny gruppe tavle opsættes i lejligheden kr Flytning af gruppetavle fra opgang til lejligheden kr Renovering af lysinstallationer i lejligheder kr Belysningsarmaturer i kældre udskiftes til energivenlige samt bevægelsessensorer. kr Installation til kraftinstallationerne bør udskiftes m.v. kr I alt for el-installationer kr

9 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Øvrige ombygninger Der er opsat trælofter i nogle af lejlighederne. Dette er ikke lovligt (brandforhold) Det anbefales at udskifte ulovlige lofter. Der er opsat forsatsvægge i nogle lejligheder. Det anbefales at fjern forsatsvægge i lejligheder Brandsektionering af kældergange Genopretningsøkonomi: Udskiftning af ulovlige lofter kr Fjernelse af forsatsvægge inkl. reetablering kr Montering af branddøre i kældergange kr I alt for øvrige ombygninger kr Friarealer, terræn og tilgængelighed Materialer og opbygning: Gårdrum er udlagt med flise- og græsarealer. Belysning af udearealer foregår ved dels belysning opsat på bygningerne og lygter på stander i terræn. Genopretningsøkonomi: Asfalt på veje og p-pladser kr Kriminalpræventiv belysning ved udskiftning af udv. belysningsanlæg Inkl. montering, mast og belysningsarmatur kr I alt for friarealer, terræn mv. kr Diverse Øvrige omkostninger: Der skal påregnes omkostninger til etablering og drift af byggeplads udover de anslåede håndværkerudgifter. Dette anslås at være 6 % kr Derudover vil der være bygherreomkostninger i øvrigt som anslås til 17 % kr Den samlede investering i alt udgør kr Skematisk oversigt se afsnit 5

10 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side BEBYGGELSEN 3.1 Generelt Bebyggelsen omfatter Sundby-Hvorup Boligselskab, afd. 7, Engparken, Nr. Uttrup Afdelingen ligger spredt på flere adresser i Nr. Uttrup. Her er klassiske, velholdte røde boligblokke. Lejlighederne er forsynet med nyere køkkener og badeværelser. Alle opgange er forsynet med dørtelefoner. Afdelingen har desuden et moderne fællesvaskeri. Der er tale om velindrettede, gedigne familieboliger til en fornuftig husleje, og beboerne bliver da også boende længe i afdelingen. Udearealerne er velholdte, og indrettet så beboerne kan nyde udelivet. Her er blandt andet petanquebane og tennisbane. Kort afstand til offentlige transport samt institutioner, skole, butikker og svømmehal. Afdelingen er opført i perioden 1955 til 1965, som traditionel bebyggelse med muret vægge, murede facader, betondæk med trægulve, trævinduer / Alu altanlukninger og cementtegl på taget. I er der etableret 22 nye tagboliger i gl. Kongevej 75-77, Uttrupvej 2-6 og samt Uttrupvej 8-18 og 57. Der er stadig pulterrum i tagetagen Uttrupvej 1-7 og Afdelingen indeholder 1 5 værelses familieboliger med arealer fra 38m² til 117m² 47 stk. 1 værelses boliger 146 stk. 2 værelses boliger 283 stk. 3 værelses boliger 71 stk. 4 værelses boliger 8 stk. 5 værelses boliger 1 stk. Erhverv (tandklinik) I alt 555 Boliger m² 3.2 Arkitektur - Eksisterende forhold Området er et sammenhængende boligområde af etageboliger i 4/5 etager. De omgivende områder er primært lav bebyggelse (boliger / detailhandel) og på den anden side af motorvejen, et industriområde Ankomst til området sker ad offentlig vej. Interne veje er privat. Arealerne mellem bygningerne er udlagt med fælles grønne områder. Bygningerne er opført med teglstensvægge, muret facader. Døre og vinduer i træ, opgangsdøre er dog udskiftet til aluminiumsprofiler. Tagværket er hanebåndsspær med en taghældning på ca. 45, og beklædt med cementtagsten. Tagkonstruktionen har et mindre udhæng ved facader og afvalmet gavle. Boligafdelingen udgør en homogen og tidstypisk bebyggelse. Bebyggelsen er attraktivt beliggende, men har et udtalt behov for en fysisk opretning af facader og vinduer.

11 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side TILSTANDSVURDERING OG PRINCIPPER FOR UDBEDRING 4.1 Generelt I det efterfølgende er tilstanden for de udvalgte bygningsdele beskrevet. Såfremt der, på de respektive bygningsdele, er registreret skader eller behov for forbedringer, er der givet et forslag for udbedring eller forbedring. Der er således anvendt følgende underopdeling i beskrivelsen af de udvalgte bygningsdele: Opbygning/materialer Registrerede tilstande Afhjælpning og princip for udbedring Typer af skader eller forbedring inddeles i følgende grupper: Alm. vedligehold Byggeskader / byggefejl Miljøforbedringer herunder energibesparende foranstaltninger Forbedringer (køkkener, badeværelser/toiletter og gårdspladser/friarealer) 4.2 Projektdokumentation Projektmaterialet omfatter: Diverse tegninger med planer, hovedsnit og illustrationer af facader fra opførelsestidspunktet samt projekttegninger fra byggesag med indretning af tagrumsboliger (2004). Projektmaterialet er udlånt af Boligselskabet.

12 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Tilstandsvurdering Tag Materialer og opbygning: Tagene er udført som hanebåndskonstruktion, hvor der i tagrum er indrettet boliger / pulterrum. Skråvægge er isoleret med ca. 125 mm mineraluld Enkelte steder er der renoveret og der er 200 mm i skunk og skråvægge (Uttrupvej 8-18 og Abildgårdsvej 57, Gammel kongevej 75-77). På lofter er der 250 / 300 mm mineraluld. Registrering og tilstand: Tagbelægningen er udskiftet ca. år 1992 til B&C cementtagsten (koralrøde) med Dan-flock fugesystem. Tagene fremstår med enkelte reparationer efter stormskader, ellers i god stand. Generelt er tagkonstruktionen fin og virker vel ventileret. Der har ifølge varmemester været enkelte tilfælde hvor der har været demonteret tagsten for at isolere omkring tagvinduer. Det er konstateret at der enkelte steder er brug skum til tætning / fastholdelse af tagsten. I bygning 6 og 7 er der udført brandkams erstatning i tagrum, men der er ikke taget højde for en vinkelsmitte da der er forskydning i bygningskroppen så den er ikke udført iht. forskrifter. Der er også konstateret gennembrydninger i sektioneringsvægge for kabler mv hvor der ikke er udført brandtætning. Loftlemme opfylder ikke lovkrav fra 1961 om at være hængslet og med brandbeskyttende beklædning. Isoleringen er flere steder meget rodet (efter Ventilationsfolk / antenne montører). Enkelte beboer klager over træk fra skunk/tagvinduer. Afhjælpning og princip for udbedring: Hvor der kun er 125 mm isolering i skråvægge kan der udføres påforing indvendig og isoleringstykkelsen forøges. Tiltaget vil ikke være rentabelt relateret den store investering der skal til med nye overflader indvendig. Det frarådes at bruge skum til tætning af tagsten da der kan være fugtopsugning i skum der kan skade tagkonstruktionen på sigt. Der er ikke konstateret opfugtning på nuværende tidspunkt. Brandkams erstatning udbedres så den opfylder nuværende forskrifter og gennembrydninger i sektionsvægge udbedres. Der skal monteres nye loftlemme fra trapperum til loftrum. Rodet isolering reetableres. Der skal påregner supplerende isolering til erstatning af dårlig /nedtrådt isolering.

13 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Kælder / fundamenter Materialer og opbygning: Fundamenter er udført i beton. Der er udført sokkelpuds. Kælderdæk er beton / enkelte (netcafe / billard) er med tæppebelægning. Registrering og tilstand: Fundamenter fremstår pæne De er konstateret med mindre revner. Der er ikke registreret problemer med gulvkonstruktionerne. Der er konstateret fugt og afskalninger i nogle kælderrum (der er ingen omfangsdræn) Afhjælpning og princip for udbedring: Revner i sokkel / puds opskæres og løs puds afhugges. Der udbedres med egnet reparationsmørtel jf. producentens anvisninger Der etableres omfangsdræn og fugtsikring af kældervægge i forbindelse med en facaderenovering Facader Materialer og opbygning: Facader og gavle er muret i røde sten. Sålbænke er beton / fiberbeton / polyeternit. Betonoverligger (bygning 1 3) Tegloverliggere i resterende. Registrering og tilstand: Facaderne fremstår uden sætningsskader men der er konstateret generelt dårligt murværk. Fugning er udført med sort fugemørtel i en tykkelse på ca. 5 mm. Fugning er ikke udført i henhold til gældende/daværende forskrifter med udkradsning i fuldt tværsnit i en dybde på min. 12 mm. Bagvedliggende mørtel er uden nævneværdig styrke og fuger er ikke udfyldte Der er konstateret problemer med massive kuldebroer. Der er massiv murværk, hulmur med stenbinder samt sammenmuring af for- og bagmur ved etageadskillelser og omkring vinduer Over vinduerne på bygning 1-3 er det betonoverliggere fra formur og ind i bagmur(kuldebro) Der er udskiftet mange tegloverliggere men der er kun udskiftet et skifte. Dette er ikke i overensstemmelse med normer og Byg-erfa blade. Flere af de udskiftede overliggere er ikke med korrekt vederlag (ned til 5 cm) Der er konstateret store opfugtninger under mange vinduer og der er udskiftet mange sålbænke (forskellige typer). Der er ligeledes en del sålbænke med skader.

14 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 14 Afhjælpning og princip for udbedring: Områder med dårlig fuger bør omfuges. At fugerne ikke er udført normmæssig har på nuværende tidspunkt ikke ført til problemer, men der kan trænge fugt ind i de micro-revner der er langs stene og det kan på sigt give frostskader på murværk. Alle tidligere udskiftede overligger samt alle overligger med skader bør udskiftes. Det skal påregnes, at der i de nuværende intakte overliggere, vil komme skader i fremtiden. Alle skadede sålbænke samt sålbænke, hvor der er opfugtet murværk under, bør udskiftes. For afhjælpning af kuldebroesproblematikken er der 2 muligheder Udvendig isolering med isolering og puds eller Demontering af ydermur, ny isolering og ny formur fremrykket for den nødvendige isoleringstykkelse. Løsningen med ny formur anbefales for fastholdelse af arkitekturen og bygningernes udseene. Med denne løsning vil alle problemer med overliggere og sålbænke også være løst Vinduer og udvendige døre Materialer og opbygning: Vinduer og yderdøre er udført af træ (udskiftet ca. 1985). Vinduer er faste / topstyrede / vendevinduer. Fuger udvendigt er elastiske, indvendigt er der tapetserede lysninger. Vinduesbundplader er af laminat. Tagvinduer er Velux vinduer. Registrering og tilstand: Entredøre er alle udskiftet til Alu elementer. Alle tagvinduer er udskiftet til nye. Vinduer og terrassedøre fremstår frønnede og med afskallende maling. Vinduer er generelt registreret utætte. Gummilister er dårlige og falder af. Termoruder lever ikke op til nutidige krav til mindste varmeisoleringsevne. Yderdøre til altaner er generelt utætte, med rustne hængsler og beslag. Termoruder lever generelt ikke op til nutidige krav til mindste varmeisoleringsevne. Elastiske kalfatringsfuger er generelt med skader i form af fugeslip og -brud. De elastiske fuger er løbende blevet udskiftet. Problemerne indikerer, at en udskiftning er nødvendig.

15 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 15 Afhjælpning og princip for udbedring: På baggrund af ovennævnte registrering og oplyste problemstillinger (også komfort og varmeisoleringsmæssigt), anbefales det generelt, at udskifte samtlige elementer til tidssvarende træ-alu elementer. Generelt skal der, i forbindelse med ovenfor beskrevne vindues- og yderdørsudskiftning, etableres en ny effektiv 2-trins fugeløsning (damptæt indvendig og regntæt udvendig) Trappeopgange Materialer og opbygning: Vægge er malerbehandling på puds / teglsten. Trapper er betontrapper med terrassobelægning. Gelænder i stål / træhåndliste. Loft er puds / gipsloft på forskalling. Der er trævinduer i facade og Velux ovenlys. Døre til loftrum er alm. celledøre. Registrering og tilstand: Vægge og loft fremstår pæn og velholdt. Enkelte lofter er med revner og i et enkelt er der konstateret skimmel lignede belægning. Loftkonstruktionen i opgange opfylder ikke brandkravrelateret den nye tagbelægning (1992) Der er mindre revner i trappeløb og repoer. Der er foretaget mindre ændringer på nogle gelænder der ikke helt lever op til lovkrav omkring åbninger i værn. Enkelte er med skader ved besigtigelsen. Dørene er ikke brandhæmmende. Der er flere hvor der ikke er lukkemekanisme (pumpe / fjeder). Trapperummet opfylder ikke daværende krav (ved tagudskiftning) med hensyn til røgventilation. Der skal også påpeges at der er en relativ stor efterklangstid i trapperummet. Afhjælpning og princip for udbedring: Revner i trappeløb og repos er kosmetiske og uden betydning. Værn bør reetableres. Tagvinduer skal forsynes med automatik der muliggør åbning umiddelbart inden for opgangsdøren. Loftkonstruktionen bør brandsikres.

16 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 16 Døre fra trapperum til loft skal udskiftes til BD30 døre med pumpe. Efterklangstiden kan nedsættes ved at udføre felter på underside af trappeløb, repoer samt evt. på loft / væglader WC-Bad Materialer og opbygning: Toilet / badeværelset er beklædt med fliser på vægge helt til loft og klinker på gulv. Lofter er nedhægte gipslofter i skinnesystem. Vand- og afløbsinstallationer er ført i gulv/vægge/installationsskakte. Stigstrenge til vand er udskiftet i alle bygninger. Faldstammerne er også udskiftet. Der er etableret friskluft tilførsel gennem murventiler i facade og friskluft ventil i vindue. Der er naturlig / mekanisk aftræk. Registrering og tilstand: Der er foregået en løbende renovering af badeværelserne. Badeværelser fremstår pæne uden synlige problemer. Afhjælpning og princip for udbedring: Boligselskabet har ingen ønsker om renovering af badeværelserne på nuværende tidspunkt.

17 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Køkken Materialer og opbygning: Køkkener er løbende renoveret. Der er mekanisk udsugning (emhætte) og friskluft tilførsel gennem oplukkeligt vindue. Registrering og tilstand: Køkkener fremstår med et blandet udtryk og tilstand relateret de forskellige år og forskellige beboervaner. Afhjælpning og princip for udbedring: Der er ikke et ønske om en renovering af køkkenerne til en nutidig indretning og med moderne skabe.

18 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side Varmeanlæg Materialer og opbygning: Bebyggelsen er forsynet med fjernvarme fra Aalborg Forsyning, Varme. Hver bygning er med eget fjernvarmestik og hovedmåler for afregning af forbrug. Varmeanlæg på Abildgårdsvej 21-29, og er udført som direkte fjernvarmeanlæg med fjernvarmevand i fordelingsanlægget. I øvrige bygninger er varmeanlægget udført som indirekte fjernvarmeanlæg. Fordelingsanlægget er baseret på et til fire varmeanlæg pr. bygning. Fordelingsrør er udført som to-strengs anlæg. Fra teknikrum er isolerede hovedledninger ført frem i uopvarmet kælder til uisolerede stigestrenge ved facade og frem til radiatorer i lejligheder. Radiatorer er søjleradiatorer, i hhv. støbejern og pladejern. Der er udskiftet radiatorer i hhv. køkken og badeværelser i et ukendt antal lejligheder, ligesom renoverede taglejligheder er med nye radiatorer. Radiatorer er udskiftet til panelradiatorer. Radiatorventiler på eksisterende søjleradiatorer er uden forindstilling. På radiatorer i lejligheder er monteret elektroniske varmefordelingsmålere med fjernaflæsningsmulighed. På den enkelte radiator er monteret radiatortermostat for regulering af rumtemperaturen. Regulering af varmen sker via fremløbsstyring og via radiatortermostaterne. Fra Abildgårdsvej forsynes servicebygning (Abildgårdsvej 39E) via interne varmeledninger i terræn. Registrering og tilstand: Varmeanlæg på Abildgårdsvej 21-29, og består af fjernvarmeunits fra , fabr. Gemina Termix Compactstation med indbygget gennemstrømningsveksler for varmtvandsproduktion. Alle varmeanlæg reguleres via decentrale regulatorer, fabr. Danfoss ECL. I resterende bygninger er varmeanlæg med rørveksler. Der er monteret returløbstermostat til automatisk regulering af returvandstemperaturen. Varmeanlæggene reguleres via decentrale regulatorer, fabr. Danfoss ECL. I et enkelt tilfælde er der observeret ældre reguleringsanlæg, fabr. Clorius. Cirkulationspumper er i alle bygninger fabr. Grundfos eller Smedegaard. Omkring halvdelen af pumperne er af ældre dato og lever ikke op til nuværende krav til energiforbrug og modulerende drift.

19 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 19 På varmefordelingsanlæg for Abildgårdsvej 21-29, og er der ikke monteret reguleringsventiler på stigestrenge. Dette kan give en ujævn varmefordeling i bygningerne. I øvrige bygninger er anvendt statiske reguleringsventiler, type STAD. Radiatorer fremstår generelt pæne og vurderes i funktionsmæssig god stand. Der er observeret en række radiatorventiler, primært på nyere panelradiatorer i køkken og badeværelse, hvor radiatortermostaten er monteret lodret opad eller nedad. Dette kan hindre korrekt regulering efter den aktuelle rumtemperatur. Varmeisolering af rør i kælder vurderes at være fra bebyggelsens opførselstidspunkt. Isoleringen er udført med hhv. Armaflex samt mineraluld afsluttet med pap og lærred. Isoleringstykkelsen lever ikke op til nuværende isoleringskrav. Stigestrenge er ikke isolerede og lever således ikke op til nuværende isoleringskrav. Afhjælpning og princip for udbedring: Varmeanlæg i teknikrum på Uttrupvej 1-19, 2-6 og 8-18, Abildgårdsvej 42-48, og samt Gl. Kongevej renoveres. Ældre regulatorer for varmeanlæg udskiftes. Cirkulationspumper udskiftes til energibesparende, A-mærkede cirkulationspumper. Isoleringstykkelsen øges på varmerør og ventiler isoleres i uopvarmet kælder for en reducering af varmetabet. Det vurderes ikke rentabelt at isolere eksisterende stigestrenge, idet et korrekt udført isoleringsarbejde vil medfører en større ombygning af fordelingsanlægget. Besparelsen ved det reducerede varmetab vurderes ikke, at kunne modsvare de udgifter, der vil være ved en omlægning. De uisolerede stigestrenge er desuden placeret indenfor den opvarmede zone, hvorved varmetabet vil supplere den øvrige rumopvarm-ning. Der lægges ikke op til en umiddelbar udskiftning af eksisterende søjleradiatorer. En evt. fremtidig udskiftning af ældre søjleradiatorer i støbejern kan med fordel foretages i forbindelse med udskiftning af vinduer. Søjleradiatorerne vil, pga. deres store vægt, være besværlige og fordyrende at transportere ud af lejlighederne via de normale adgangsveje, En udtagning gennem eksisterende vindueshuller vil således være at foretrække. På Abildgårdsvej 21-29, samt etableres regulering af varme til stigestrenge. Der

20 Kærsgaard & Andersen A/S Arkitekter og Ingeniører side 20 kan evt. udskiftes til dynamiske radiatorventiler på alle radiatorer, hvorved strengregulering på stigestrenge i kælder kan udelades. Ved radiatortermostater monteret lodret opad eller nedad anvendes fjernføler for korrekt regulering efter rumtemperaturen. Alternativ etableres radiatorventilen således at radiatortermostaten kan monteres vandret Afløb Materialer og opbygning: Alle indvendige afløb er udført med rør i plast, fabr. Friatec Friaphon. Faldstammer er ført over tag for udluftning. Rørmateriale i tagrum er enten støbejern eller plast. Registrering og tilstand: Der er udført besigtigelse af de indvendige afløb i kælder samt faldstammer i tagrum. Alle indvendige faldstammer og afløb i kælder er løbende udskiftet i forbindelse med renovering af badeværelser og vurderes i god stand med tilfredsstillende funktion. I tagrum er faldstammer delvist eksisterende støbejernsrør. Ikke alle faldstammeudluftninger i uopvarmet tagrum er kondensisoleret. Både rør og kondensisolering er flere steder ikke ført gennem taghætten. Afhjælpning og princip for udbedring: Det skal sikres at alle faldstammeudluftninger i tagrum er ført ud til det fri gennem taghætter. Evt. manglende kondensisolering skal udbedres Kloak Området er udført med fælles kloaksystem for regn- og spildevand. Kloakledninger er de oprindelige fra opførelsen af bebyggelsen. Ledninger og brønde vurderes primært udført i beton. Enkelte strækninger er udført i PVC ved omlægning og sløjfning af septiktanke. Registrering og tilstand: Kloakanlægget fungerer tilfredsstillende. Der er ikke udført tilstandsvurdering af rørmaterialer og brønde i kloaksystem. Der er konstateret problemer med fugt på kælderydervægge, hvilket kunne indikere manglende eller dårlig omfangsdræn. Afhjælpning og princip for udbedring: Det anbefales at der i forbindelse med en facaderenovering udføres omfangsdræn der modvirker fugtbelastning på kældervægge. Før en evt. renoveringssag anbefales det, at udfører en TV-inspektion af kloaksystemet for tilstandsvurdering af rør- og brøndmaterialer.

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN

09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN 09.09.2014 ENERGIHANDLINGSPLAN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - ENGPARKEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 1.1 Bygningsbeskrivelse... 3 2 KORTLÆGNING AF FORBRUG... 4 2.1 Fordeling af energiforbrug...

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7

Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk Engparken - Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 BYGGEPROGRAM PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III

Budget for diverse opgaver til udførelse ejendommen E/F Nannasgården I og III - afdeling Nannasgården III Samlet økonomi Bemærk: Omkostninger til administrator, finansieringsomkostninger og evt. øvrige bygherreomkostninger er ikke medregnet. Alle delpriser er eksklusiv moms. Budget for diverse opgaver til

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø

TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT E/F Kildevældsgade 66-68 & Helsingborggade 14, 2100 Kbh. Ø TILSTANDSRAPPORT 0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE l.0 Indledning side 2 2.0 Konklusion side 3 3.0 Konstruktioner og materialer side 4

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: SIDE 1 AF 41 Adresse: Infanterivej 14 Postnr./by: 8930 Randers NØ BBR-nr.: 730-012962-001 Energikonsulent: Per Skouboe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen

GRATIS ejendomstjek af ejendommens klimaskærm Notat af besigtigelsen Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Damhjørnet Roskildevej 193-201 og Valby Langgade 264-278 2500 Valby Att.: bestyrelsen Dato: 18/5-2015 Vedr.: Emne: GRATIS ejendomstjek af ejendommens

Læs mere

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING

8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING 8 SKRILLINGESKOLEN - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 10 selvstændige bygninger og 2 udhuse. 7 af bygningerne er opført på samme tid, hvoraf de 6 plus en senere tilbygning er

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Øster Alle 4 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-060581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning

Vedligeholdelsesplan. EF Ryethave 10.3036.40. Bygningsdel 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Vedligeholdelsesplan EF Ryethave 10.3036.40 01 - Tag Karakter 5-7 Udskiftning af tagbeklædning Udskiftning af tagbeklædning, hætter, ovenlys, zinkstern m.v. Inkl. opgangsfelter og fast værn. A 3.500 25

Læs mere

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

31.351 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Dannebrogsgade 10 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet Udgift 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB STRANDLODSGÅRDEN Alle beløb er kr. 1.000 ekskl. moms. Driftsudgifter og udgifter til løbende vedligeholdelse er ikke indeholdt i oversigten. Bygningsdel/ hvad skal gøres Prioritet

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 19 Adresse: Strandvejen 9 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-007986-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

71.909 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordostvej 2 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26

Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 E/F Vendsysselgade 24-26 c/o formand Ruben Nielsen Vendsysselgade 24, 2. th. 9000 Aalborg Råd til byggeri. Aalborg, den 19.06.2015 Besigtigelse af tagkonstruktion Vendsysselgade 24-26 For Ejerforeningen

Læs mere

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG

VOJENS ANDELS-BOLIGFORENING AFD. 12 TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG TILSTANDSVURDERING OG RENOVERINGSFORSLAG DAGSORDEN Velkomst og valg af dirigent v/vojens Andels-Boligforening Tilstandsvurdering v/rambøll Renoveringsforslag v/rambøll Økonomi, herunder huslejestigning

Læs mere

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

30.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Dannebrogsgade 8 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen

Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan. 1447 A/B Hallandsgade. Dato: 23.06.2010. Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Tilstandsnotat og vedligeholdelsesplan 1447 A/B Hallandsgade Dato: 23.06.2010 Udført af: Rune Pedersen & René Ottosen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295 3717 Mail focus2@focus2.dk Internet www.focus2.dk

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 20 Adresse: Ærøvej 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 7400 Herning BBR-nr.: 657-161136-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501

Tilstandsrapport. Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapport Willemoesgade 32-36 DOMINIA AS RÅDGIVENDE INGENIØRER STUDIESTRÆDE 38 1455 KØBENHAVN K TLF. 33 434 500 FAX 33 434 501 Tilstandsrapporten omhandler bebyggelsen Willemoesgade 32-36, matr.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8109 Oversigt over klagepunkter: 1. Vindafstivning i tagkonstruktion ikke udført i henhold til normer og SBI anvisninger. 2. Isolering ligger uregelmæssig i forskellig tykkelse.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: SIDE 1 AF 42 Adresse: Banevænget 5 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003659-001 Energikonsulent: Svend Mosekjær Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

257.122 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Skovroysvej 42 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/7 AB BELLEVUE I 16. august 2013 Bygningsdel 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 01. Tagværk - - - - - - - - - - 02. Kælder/fundering 30 - - - - - - - -

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: Brandholms alle 1a 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055428-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Strandvejen 18, 8000 Århus C

Strandvejen 18, 8000 Århus C Tilstandsrapport Strandvejen 18, 8000 Århus C Bygherre: Rådgiver: Andelsforening Strandvejen 18 Augustenborggade 11 8000 Århus C 8000 Århus C Marts 2015 Sags. nr. 315.21 Tilstandsrapport 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

118.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Schaldemosevej 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 10 Adresse: Sønderport 16 Postnr./by: 6200 Aabenraa BBR-nr.: 580-021282-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Birkevænget 6 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-013923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr.

1 Udskiftning af glas i hoveddøre 1050 kwh Fjernvarme 470 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestre Ringgade, Århus C 178 - Postnr./by: 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534922 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Estate mæglerne. KvalitetsMærke

Estate mæglerne. KvalitetsMærke Estate mæglerne KvalitetsMærke For ejendommen : Kløvervej 6, Kulhuse, 3630 Jægerspris Indhold i Estate mæglerne KvalitetsMærke 1. Estate mæglerne KvalitetsMærke og den offentlige Tilstandsrapport 2. Konklusion

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Thorkildsgade 28 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 461-402011-001 Energikonsulent: Jesper Evald Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn

En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn En skimmelsag Ventilation i h.t. BR 08 Opfølgning på fondens eftersyn N En skimmelsag fra Hillerød Frødalen Anmeldte forhold i 2007: Vand på indersiden af vægge Mug på indersiden af vægge Opstuvning

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hobrovej 29 8900 Randers 730-012357-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19

ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019. Side 1 af 19 ANDELSBOLIGFORENINGEN CENTRUM - TOLDBODEN VEDLIGEHOLDELSESPLAN FOR 2015-2019 Side 1 af 19 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Generelt.. 4 Bygningsdele.. 6 (12) Fundamenter 6 (21) Teglfacader/ ydervægge...

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -66 kwh el 133,52 m³ fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. -66 kwh el 133,52 m³ fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Viktoriagade 17 Postnr./by: 9400 Nørresundby BBR-nr.: 851-072365-004 Energikonsulent: Christina Skovgaard Sørensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Laenvej 12 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-103581-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2014 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vester Altanvej 12 8900 Randers 730-019446-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Annette Hallgård Christensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Stammen 51 5220 Odense SØ 461-630359-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energirigtig. 60-70 er huset

Energirigtig. 60-70 er huset Energirigtig renovering 60-70 er huset Se hvor 60-70 er huset typisk kan renoveres Få bedre komfort og spar penge hvert år på varmeregningen Reducer din udledning af drivhusgasser Få et bedre energimærke

Læs mere

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

44.586 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Rudolph Wulffs Gade 3 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Fritz Møllers vej 50 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-055355-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder.

Bygningen er en nyopført etageboligbebyggelse i 9 etager med delvis kælder. SIDE 1 AF 6 Adresse: Promenadebyen 6 Postnr./by: Resultat 5000 Odense C BBR-nr.: 461-703065-001 Energikonsulent: Camilla Nyholm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 33 Adresse: Lyseng Alle 1 Postnr./by: 8270 Højbjerg BBR-nr.: 751-289596-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder

Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Adresse: Digestykket 73 Postnr./by: 2730 Herlev BBR-nr.: 163-019477-021 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte.

Facaderenovering PROBLEMER. Den røde blok. De grå blokke. Generelt. Mørtelfuger smuldrer. o. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. Facaderenovering ER Den røde blok Mørtelfuger smuldrer. De elastiske fuger ved altaner og vinduer er nedbrudte. De grå blokke Betonfacader fremstår med afskalninger pga. armeringskorrosion. Der er skader

Læs mere

20.975 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

20.975 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 13 Adresse: Torvet 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 8 Adresse: Nordre Skanse 35 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9900 Frederikshavn BBR-nr.: 813-020807-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 19 Adresse: Bryggerivej 22 Postnr./by: 5450 Otterup BBR-nr.: 480-003934-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn

Indvendig efterisolering af kældervæg. Fordele. Lavere CO 2. Isolering 50 mm. Beton. Dræn Energiløsning UDGIVET NOVEMBER 2011 - REVIDERET DECEMBER 2011 Indvendig efterisolering af kældervæg Kældervægge bør efterisoleres, hvis den samlede isoleringstykkelse svarer til 50 mm eller mindre. Efterisolering

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 7 Adresse: Rymarksvej 23 Postnr./by: 2900 Hellerup BBR-nr.: 101-004715-002 Energikonsulent: Michael Nørnberg Larsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 18 Adresse: Nødager 032 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 350-012040-001 Energikonsulent: Erik Ilsøe Nielsen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014

ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN 16.09.2014 ENGPARKEN SUNDBY-HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 - HELHEDSPLAN INDHOLD Side 2 FORORD 1. BEBYGGELSEN I DAG 3 Beliggenheden 3 Boligsammensætning 4 Områdets beboere 5 Bebyggelsens kvaliteter 6 2. BEBYGGELSENS

Læs mere

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne:

TILSTANDSVURDERING. JA-Byggerådgivning. Generelt: Sælger har boet i huset i ca.2 är. Antal etager: Til stede var: Bolig areal: Ejer/sælger: Emne: JA-Byggerådgivning TILSTANDSVURDERING Emne: Opførelsesår: Bebygget areal: Bolig areal: Antal etager: Beliggenhed: Ejer/sælger: Besigtigelse: Til stede var: Stuehus til landbrugsej endom t974. 161m2. 16I

Læs mere

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 25 Adresse: Banevænget 7 Postnr./by: 5750 Ringe BBR-nr.: 430-012903-001 Energikonsulent: Jacob Stenderup Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Clara Pontoppidans Vej 2 2500 København 101-000000-000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-570616 Energimærkning nr.: 200003919 Gyldigt 5 år fra: 10-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Omegavej 2 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-570616 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger.

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter og andre låneomkostninger. SIDE 1 AF 10 Adresse: Østerhøjvej 66 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2750 Ballerup BBR-nr.: 151-143865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Lyshøjgårdsvej 59 Postnr./by: 2500 Valby BBR-nr.: 101-356817-001 Energikonsulent: Lasse Hundborg Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 9 Adresse: Ternen 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-025555-001 Energikonsulent: Carl Bock Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Hjortevej 31 6400 Sønderborg 540-026923-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND.

SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. SØLLERØD PARK TEGLTAGENES TILSTAND. Om denne rapport Rapporten er udarbejdet på bestilling af Ejerforeningen Søllerød Park, med næstformand Bent Rasmussen som kontaktperson. Besigtigelsen er udført den

Læs mere

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1.

Transmissionstab er udregnet for hver enkel boligblok. Varmetab fra rørinstallationer er udregnet samlet og placeret under bygning 1. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skæring Parkvej, Egå 114-1 Postnr./by: 8250 Egå BBR-nr.: 751-891482 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: SIDE 1 AF 10 Adresse: Borgmesterløkken 1 Postnr./by: 6400 Sønderborg BBR-nr.: 540-021471-001 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug, muligheder for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere