Forvaltningen har iværksat nedenstående handleplan for at følge op på revisionsbemærkningerne og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forvaltningen har iværksat nedenstående handleplan for at følge op på revisionsbemærkningerne og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen."

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Økonomi og Resultater NOTAT Sagsnr Bilag 5. Handleplan Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har ved revisionen af personsager på områder med statsrefusion i 2016 modtaget 3 revisionsbemærkninger på områderne forsikrede ledige, jobafklaringsforløb og ressourceforløb. Dokumentnr Sagsbehandler Karsten Godballe Forvaltningen har iværksat nedenstående handleplan for at følge op på revisionsbemærkningerne og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. Revisionsbemærkning - Forsikrede ledige Revisionsbemærkningen på forsikrede ledige vedrører forholdene: manglende rettidighed i forbindelse med opfølgning (samtalerettidighed), manglende rettidighed ved afgivelse af tilbud og manglende rettidighed ved opdatering af Min Plan. Nedenfor er forvaltningens indsats og opfølgning beskrevet for hvert enkelt forhold. Indsats Manglende rettidighed i forbindelse med opfølgning (samtalerettidighed) De lovgivningsmæssige krav til samtalerettidighed er, at borgeren senest efter seks ugers ledighed deltager i en fælles samtale i jobcentret, hvor a-kassen som udgangspunkt medvirker. I de første seks måneder deltager borgeren i seks samtaler i jobcentret, herunder 2 fællessamtaler med a-kassen. Derefter i samtaler hver tredje måned. Den primære udfordring i forhold til overholdelse af samtalerettidigheden er forbundet med fejlbehæftet og mangelfuld dataunderstøtning. Hertil kommer at borgernes mulighed for at selvbooke samtaler og forsinkelser i overgangen fra første a- kassesamtale vanskeliggør en systematisk opfølgning på rettidigheden. Forvaltningen har igangsat flere initiativer på henholdsvis center/afdelingsniveau og på medarbejderniveau. Kapacitets- og produktionsstyring. Forvaltningen har centraliseret produktionsstyringen med henblik på optimal ressourceallokering til samtaleproduktionen. I forhold til borgerens fremmøde har forvaltningen særligt fokus på at stille et tilstrækkeligt antal selvbook-tider til både personlige og Kontor for Økonomi og Resultater Bernstorffsgade 17, København V Telefon M886@bif.kk.dk EAN nummer

2 telefoniske samtaler til rådighed samt at fastsætte en korrekt frist for borgerens selvbook. Det undersøges desuden nærmere, hvordan forvaltningen sikrer at muligheden for afholdelse af telefoniske samtaler anvendes korrekt og i tilstrækkeligt omfang. Kompetenceudvikling Forvaltningen igangsætter initiativer med henblik på at styrke den enkelte medarbejders kompetenceniveau via sidemandsoplæring, undervisning og sparring med kollegaer og ledelse. Opfølgning Forvaltningen overvåger løbende, at der er balance mellem antal tilgængelige tider til selvbook og behov. Der foretages månedligt ledelsestilsyn ved gennemgang af stikprøver. Resultatet drøftes på leder- og medarbejderniveau. Manglende rettidighed i forbindelse med opdatering af Min Plan A-kassen påbegynder sammen med borger arbejdet med en personlig plan ( Min Plan ), som bliver fastlagt ved den efterfølgende første samtale i jobcentret. Når Min Plan er udarbejdet, eller bliver revideret, gør jobcenteret planen og tilbud samt eventuelle test og andre aktiviteter heri tilgængelige for borgeren digitalt via Jobnet. I relation til rettidig opdatering af Min Plan ses en udfordring i de situationer, hvor borgeren påbegynder aktiviteter hurtigt efter hinanden eller i situationer, hvor borgeren selv har fundet en virksomhedsplacering og oplysningerne på blanketter er mangelfulde. Endvidere har IT-implementering i 2015/ 2016 i nogle tilfælde betydet, at Min Plan ikke er blevet publiceret i tide og derved ikke rettidigt er kommet til borgernes kendskab. Forvaltningen igangsætter derfor en tiltag med henblik på at sikre, at alle relevante medarbejdere har kendskab til kravene i forbindelse med udarbejdelse og opdatering af Min Plan. I den forbindelse vil forvaltningens arbejdsgange blive gennemgået og eventuelt justeret med henblik på at sikre klare rammer og ensartet praksis. Endvidere vil forvaltningen sikre kompetenceudvikling og undervisning i det nye IT-system. (VITAS). Opfølgning Forvaltningen udarbejder dashboards til brug for opfølgning på, at Min Plan publiceres rettidigt. Side 2 af 9

3 Forvaltningen gennemfører lokale ledelsestilsyn hver anden måned og centralt ledelsestilsyn hvert kvartal med gennemgang af stikprøver. Resultatet af ledelsestilsynene drøftes på leder- og medarbejderniveau samt på visionsmøder. Der tages i forbindelse med tilsynet løbende stilling til eventuelle behov for justering af arbejdsgange, behov for undervisning mv. Manglende rettidighed i forbindelse med afgivelse af tilbud Borgere i målgruppen under 30 og over 50 år har ret og pligt til et tilbud senest efter 13 ugers ledighed. Borgere mellem år har ret og pligt til et tilbud senest efter 26 ugers ledighed. Forvaltningen vil generelt indskærpe overfor relevante medarbejdere og afdelinger, at rettidigheden for afgivelse af tilbud og arbejdsgangen i den forbindelse skal overholdes. Opfølgning Der foretages lokale ledelsestilsyn hver anden måned og centralt ledelsestilsyn hvert kvartal med gennemgang af stikprøver. Resultatet af ledelsestilsynene drøftes på leder- og medarbejderniveau samt på visionsmøder. Mål for genopretning af rettidig afholdelse af samtaler, rettidig aktivering og rettidig opdatering af Min plan. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har en målsætning om, at der kan ske rettidig afholdelse af samtaler i 80 % af sagerne med udgangen af 2017 og i min. 90 % af sagerne ved udgangen af 1. kvartal Det er dog en klar forudsætning for målopfyldelsen, at forvaltningen får adgang til retvisende dataunderstøtning via STAR, som oprindeligt forudsat ved vedtagelse af reformen. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har en målsætning om, at der kan ske rettidig aktivering og opdatering af Min Plan i min. 90 % af sagerne ved udgangen af Revisionen følger op med revisionen for Revisionsbemærkning Jobafklaringsforløb Revisionsbemærkningen på jobafklaringsforløb er en videreførelse af et enkelt forhold fra revisionsbemærkningen i 2015 om manglende overholdelse af fristen på 4 uger for forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet. I henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 68d, stk. 2 skal en sag behandles i rehabiliteringsteam senest 4 uger efter overgang til Side 3 af 9

4 jobafklaringsforløb eller efter det tidspunkt, hvor kommunen har truffet afgørelse om berettigelse til jobafklaringsforløb. Forvaltningen iværksatte i 2016 en handleplan for at forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen. Revisionen har på de øvrige forhold i revisionsbemærkningen for 2015 (konkret vurdering af uarbejdsdygtighed og partshøring) konstateret en væsentlig forbedring af kvaliteten i sagsbehandlingen, hvorfor disse dele af revisionsbemærkningen er afsluttet. Indsats Forvaltningen har på baggrund af en analyse af forelæggelser af jobafklaringssager identificeret forskellige udfordringer i forhold til overholdelse af fristen på 4 uger for forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet. Mødekapacitet i rehabiliteringstemaet Forvaltningen har konstateret, at mødekapaciteten i rehabiliteringsteamet er for lav, hvilket medfører en ophobning af forsinkede sager hver måned. En øget mødekapacitet forudsætter dels ekstra ressourcer til betaling af Region Hovedstaden, og dels at Region Hovedstaden reelt har den fornødne lægefaglige kapacitet. Herudover arbejder forvaltningen med at sikre en optimal udnyttelse af mødekapaciteten i rehabiliteringsteamet, herunder forhandling af en mere fleksibel aftale med Region Hovedstaden om hvornår, at de senest skal modtage mødematerialet (rehabiliteringsplanens forberedende del) og om produktion i ferieperioder. I dag skal Region Hovedstaden fx modtage mødematerialet 14 dage før rehabiliteringsmødet, hvilket vanskeliggør optimal udnyttelse af møder ved afbud fra borger. Organisering Forvaltningen arbejder endvidere med forbedring af produktionsstyring, herunder udarbejdelse af arbejdsgang om revurdering af sygedagpengesager, som forventelig overgår til jobafklaringsforløb. Driftsunderstøttelse Forvaltningen undersøger muligheden for, via ændret registreringspraksis og brug af advis funktion, at forbedre driftsunderstøttelsen både i forhold til den konkrete sagsbehandling og i forhold til overordnet informationer til brug for processtyring og ledelse. Side 4 af 9

5 Opfølgning Forvaltningen gennemfører lokale ledelsestilsyn minimum hver anden måned og centralt ledelsestilsyn hvert kvartal. Resultatet af ledelsestilsynene drøftes på leder- og medarbejderniveau samt på direktionsmøder. Mål for genopretning af rettidig forelæggelse af jobafklaringssager for rehabiliteringsteamet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har en målsætning om, at der kan ske rettidig forelæggelse af jobafklaringssager for rehabiliteringsteamet i 80 % af sagerne med udgangen af 2017 og i min. 90 % af sagerne ved udgangen af 1. kvartal Det er en forudsætning for målopfyldelsen, at mødekapaciteten i rehabiliteringsteamet kan øges, og at der igangsættes en bedre overordnet produktionsstyring. Forvaltningen går derfor i dialog med Region Hovedstaden ift. mødeplanlægning. Revisionen følger op på rettidigheden med revisionen for Revisionsbemærkning Ressourceforløb Revisionsbemærkningen på ressourceforløb er en videreførelse af revisionsbemærkningen fra 2015 om manglende rettidighed i opfølgningen (samtalerettidighed). I henhold til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 18, stk. 2, skal der afholdes individuelle samtaler med borgerne løbende tilpasset den enkelte borgers behov og mindst 6 gange indenfor 12 kalendermåneder. Forvaltningen iværksatte i 2016 en handleplan for at forbedre samtalerettidigheden. Revisionen har konstateret en væsentlig stigning i opfølgningsfrekvensen i sagerne i løbet af 2016, men der er dog fortsat væsentlige fejl ift. samtalerettidghed. Rettidigheden i forhold til opfølgningen på ressourceforløb måles som 6 samtaler inden for en periode på 12 måneder. Det betyder, at det i sagens natur tager tid at genoprette rettidigheden, og at det på tidspunktet for revisionen ikke har været muligt at måle den fulde effekt af forvaltningens initiativer. Det kan oplyses, at Socialforvaltningen varetager myndighedsarbejdet for borgere, hvis indsats primært ligger i Socialforvaltningens regi. Det betyder, at Socialforvaltningen varetager rollen som koordinerende sagsbehandler for godt 20 pct. af alle ressourceforløbssager. Nedenstående beskrivelse af initiativer til at Side 5 af 9

6 forbedre rettidigheden er derfor opdelt i to - én for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og én for Socialforvaltningen. Initiativer i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Forvaltningen fortsætter arbejdet med den tidligere iværksatte handleplan. Handleplanen omfatter følgende tiltag: Analyse af årsager til manglende rettidighed Med henblik på at få mere viden om årsager til manglende rettidighed er der foreløbig i forhold til en målgruppe foretaget en analyse af ikke rettidige sager. For størstedelen handler den manglende rettidighed om udeblivelser og afbud. På baggrund heraf er der fokus på en række initiativer omhandlende telefonisk opfølgning, centralt indkald, og håndtering af borgere, der ikke medvirker. Der iværksættes en tilsvarende analyse for den resterende målgruppe. Indkaldelse og afholdelse af samtaler Forvaltningen har gennemført et projekt om effektiv produktionsstyring ved indkaldelse af borgere til samtale. På baggrund heraf arbejdes der med central samtaleindkaldelse af borgere kombineret med systematisk kalenderstyring. En af udfordringerne ved at overholde samtalerettidigheden i ressourceforløb er, at der kan konstateres et ikke ubetydeligt antal udeblivelser fra samtaler. Dette hænger naturligt sammen med definitionen af personkredsen omfattet af målgruppen for ressourceforløb. Forvaltningen har i forhold til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere god erfaring med at anvende fælles indkald. Metoden er derfor ved at blive afprøvet i forhold til fælles indkald af en gruppe af ressourceforløbsborgere med et ustabilt fremmøde. Efter denne metode afprøves det at indkalde flere borgerne til en samtale indenfor et kortere afgrænset tidsrum. Samtalerne afholdes ikke af en fast koordinerende sagsbehandler men af en gruppe af sagsbehandlere, som deler ansvaret for samtalerne. Herved sikres at aflyst samtaletid effektivt anvendes til afholdelse af en anden samtale. Herudover arbejdes med ringeindsatser. Det betyder, at forvaltningen gennemfører telefoniske opfølgningssamtaler med borgere i aktivering, og hvor borgeren kan støttes i den telefoniske kontakt. Det kan også være i særlige situationer, hvor borgeren fx af helbredsmæssige årsager ikke kan møde fysisk til samtale. Side 6 af 9

7 Endvidere arbejder forvaltningen med motivation af borgere, som udebliver fra samtaler uden grund eller ikke ønsker at medvirke til gennemførelse af ressourceforløbet. Driftsunderstøttelse Forvaltningen udarbejder ugentlig en rettidighedsindikator fordelt på relevante enheder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Socialforvaltningen. Rettidigheden opgøres her ud fra antallet af borgere, som har været til samtale indenfor de seneste 2 måneder. Endvidere er forvaltningen ved at implementere, at alle koordinerende sagsbehandlere modtager ugentlige lister over deres ressourceforløbsborgere. Listerne er opdelt i henholdsvis rettidige, borgere der falder inden for 3 uger, og ikke rettidige borgere. Formålet er at skabe et effektivt overblik og redskab for den enkelte sagsbehandler. Pt. er listerne udviklet og implementeret i et center. Løbende vurdering af ressourcebehov Forvaltningen har over det seneste år i takt med af antallet af borgere i ressourceforløb er steget - vurderet ressourcebehovet og som følge heraf ansat yderligere medarbejdere på området. Der er pt. 6 nye koordinerende sagsbehandlere under oplæring. Initiativer i Socialforvaltningen Resultatmål Helt overordnet har den relevante enhed i Socialforvaltningen indarbejdet et resultatmål i forhold til overholdelse af samtalerettidigheden i ressourceforløb, som der løbende følges op på. Indkaldelse og afholdelse af samtaler Forvaltningen har foretaget flere initiativer for at forbedre rettidigheden og sikre en god kvalitet. Forvaltningen har blandt andet gennemført en organisationsændring, som betyder at den koordinerende sagsbehandler funktion er blevet specialiseret og forankret hos færre medarbejdere, ligesom området ledelsesmæssigt er blevet forankret hos færre ledere. Forvaltningen arbejder endvidere med administrativ central samtaleindkaldelse af borgere kombineret med systematisk kalenderstyring. Der er udarbejdet arbejdsgange og værktøjer til brug for samtalestyring. Herudover har forvaltningen gennemført en række initiativer til sikring af kvaliteten i sagsbehandlingen. Der er blandt andet gennemført opkvalificering i lovgivning og systemanvendelse, og der er løbende sagssupervision mv. Side 7 af 9

8 En af udfordringerne ved at overholde samtalerettidigheden i ressourceforløb er, at der kan konstateres et ikke ubetydeligt antal udeblivelser fra samtaler. Dette hænger naturligt sammen med definitionen af personkredsen omfattet af målgruppen for ressourceforløb. Forvaltningen er derfor ved at udarbejdet en strategi for håndtering af borgernes udeblivelser for samtaler, som forventes færdig inden sommer. Driftsunderstøttelse Forvaltningen modtager ugentlig en rettidighedsindikator fordelt på relevante enheder i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Socialforvaltningen. Rettidigheden opgøres her ud fra antallet af borgere, som har været til samtale indenfor de seneste 2 måneder. Endvidere planlægger forvaltningen at implementere, at alle koordinerende sagsbehandlere modtager ugentlige lister over deres ressourceforløbsborgere. Listerne er opdelt i henholdsvis rettidige, borgere der falder inden for 3 uger, og ikke rettidige borgere. Formålet er at skabe et effektivt overblik og redskab for den enkelte sagsbehandler. Pt. er listerne udviklet og implementeret i et center i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Opfølgning i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Forvaltningen følger ugentligt udviklingen i rettidighed ved afholdelse af samtaler i ressourceforløb både på center/enheds niveau og samlet set for området. Forvaltningen foretager centralt ledelsestilsyn to gange årligt og drøfter resultatet på visionsmøder. Herudover foretages individuel opfølgning på medarbejderniveau. Forvaltningen er ved at udarbejde dashboards i IT systemet Fasit. Et dashboard kan give medarbejderen overblik over egne sager og produktion, ligesom det kan give lederen overblik over medarbejdernes produktion både historisk og fremadrettet. Opfølgning i Socialforvaltningen Forvaltningen foretager opfølgning både ved ugentlig gennemgang af samtalelister på individuelt medarbejderniveau, afdelingsmøder mv., hvor status på samtaler og rettidighed gennemgås. Endvidere iværksættes interne ledelsestilsyn med månedlig gennemgang af stikprøver. Første gang forventelig august Mål for genopretning af samtalerettidigheden Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og Socialforvaltningen forventer, at samtalerettidigheden i ressourceforløbssager er 90 % i oktober måned Side 8 af 9

9 Revisionen følger op på rettidigheden med revisionen for Side 9 af 9

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 17. april 2019 fremsendt ovennævnte decisionsskrivelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 17. april 2019 fremsendt ovennævnte decisionsskrivelse. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72 A 2300 København S Att.: Kontorchef Søren Tingskov Cc: Deloitte att.:

Læs mere

Spørgsmål 1 Kan forvaltningen redegøre for, hvorfor er det ikke den enkeltes koordinerende sagsbehandler, som laver planerne?

Spørgsmål 1 Kan forvaltningen redegøre for, hvorfor er det ikke den enkeltes koordinerende sagsbehandler, som laver planerne? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Susan Hedlund, MB E-mail: Susanhedlund@br.kk.dk. 06-12-2016 Sagsnr. 2016-0420356 Dokumentnr. 2016-0420356-1 Kære Susan

Læs mere

Skriftlige 82 % (40/49) 63 % (17/27) 95 % (38/40) 90 % (36/40) Telefoniske 64 % (30/47) 73 % (22/30) 66 % (19/29) 82 % (18/22)

Skriftlige 82 % (40/49) 63 % (17/27) 95 % (38/40) 90 % (36/40) Telefoniske 64 % (30/47) 73 % (22/30) 66 % (19/29) 82 % (18/22) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Status på udmøntningen af Sygedagpengeaftalen For hvert af pejlemærkerne gives der nedenfor en status på hvilke initiativer, der

Læs mere

Afrapportering på mål for aftalen om en særlig indsats for førtidspension og fleksjob, vedtaget af BIU den 15. august 2017

Afrapportering på mål for aftalen om en særlig indsats for førtidspension og fleksjob, vedtaget af BIU den 15. august 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 19. januar 2018 Afrapportering

Læs mere

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen

Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder for fritagelse fra beskæftigelsesindsatsen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 7. marts 2018 Svar til spørgsmål 10 Til Socialudvalget. Notat ang. muligheder

Læs mere

og

og KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktion Til Ulrik Kohl, MB og Ninna Hedeager Olsen, MB Email: Ulrik_Kohl@br.kk.dk og Ninna_hedeager_olsen@br.kk.dk Kære Ulrik Kohl og Ninna

Læs mere

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen Henvendelse om manglende samtaler med ledige jeres j.nr. 18/ Kære Beskæftigelsesminister

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen Henvendelse om manglende samtaler med ledige jeres j.nr. 18/ Kære Beskæftigelsesminister Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen bm@bm.dk Henvendelse om manglende med ledige jeres j.nr. 18/09096 Kære Beskæftigelsesminister Dato: 25. oktober 2018 Sags nr.: 15.00.00-A00-32-18 Tak for din

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Ressourceforløb i Køge Kommune Februar 2016

Ressourceforløb i Køge Kommune Februar 2016 Ressourceforløb i Køge Kommune Februar 2016 Analyse af ressourceforløb i Køge Kommune Den 19. februar 2016 Marselisborg Center for Udvikling, Kompetence og Viden Robert Jacobsen Vej 76A, st-3 2300 København

Læs mere

"Min Plan" Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 24. september 2018

Min Plan Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 24. september 2018 "Min Plan" Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 24. september 2018 Hvad er Min Plan? Min Plan skal udarbejdes i samarbejde med borgeren og danner grundlag for en klar dialog med borgeren om forventninger

Læs mere

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn

Notat 28. marts Koncept for ledelsestilsyn Notat 28. marts 2017 Ledelsestilsynskoncept for Beskæftigelse og Sundhed Koncept for ledelsestilsyn 1. Ledelsestilsyn I henhold til regnskabsbekendtgørelsen (BEK nr. 1509 af 13.12.2013) skal kommunen sikre

Læs mere

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring

Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Orientering om ressourceforløb, sygedagpenge og jobafklaring Et ressourceforløb er Et længerevarende, helhedsorienteret, tværfagligt og individuelt tilrettelagt forløb for personer med sammensatte komplekse

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben

Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelse om skærpet tilsyn og påbud for botilbuddet Strandviben Socialtilsyn Hovedstaden

Læs mere

Udover disse tiltag har forvaltningen lovet i udmøntningsnotatet at:

Udover disse tiltag har forvaltningen lovet i udmøntningsnotatet at: KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor Status på udmøntningen af Sygedagpengeaftalen For hvert af pejlemærkerne gives der nedenfor en status på hvilke initiativer, der

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Rebild vil med

Læs mere

FORSIDE TIL BILAG: MATERIALE OM FØRTIDSPENSIONSOMRÅDET

FORSIDE TIL BILAG: MATERIALE OM FØRTIDSPENSIONSOMRÅDET KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere 15-02-2016 Sagsnr. 2015-0262510 Dokumentnr. 2015-0262510-11 Sagsbehandler Kathrine

Læs mere

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar.

Hvis det er tilfældet, hvilke udfordringer drejer det sig om? Grundet sagens aktualitet, ønskes meget gerne et hurtigt svar. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Andreas Keil, MB E-mail: Andreas_Keil@br.kk.dk 16. november 2017 Sagsnr. 2017-0124645 Dokumentnr. 2017-0124645-124 Kære Andreas

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Rebild vil med

Læs mere

Sygedagpengereformen 2014

Sygedagpengereformen 2014 Sygedagpengereformen 2014 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Den 10. september 2014 v/teamleder Charlotte Palkinn, Fastholdelse og ressourceudvikling Regeringen siger: Regeringen vil føre en aktiv

Læs mere

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen?

Spørgsmål 1 Har BIF i forbindelse med borgerens sag anvendt en såkaldt beskæftigelsestrappe som værktøj i sagsbehandlingen? KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 02-11-2016 Sagsnr. 2016-0360781 Dokumentnr. 2016-0360781-2 Kære Ulrik Kohl Tak

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg

SAMARBEJDSAFTALE. mellem. Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg SAMARBEJDSAFTALE mellem Silkeborg Kommune/Jobcenter Silkeborg og Dansk Metal Silkeborg-Favrskov FOA Silkeborg-Skanderborg FTF-A HK Østjylland 3F Silkeborg om én indgang for ledige a-kasse medlemmer i første

Læs mere

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb.

Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk sikkerhed under et sygdomsforløb. N O T A T Sygedagpengereformen Status november 2016 18. november 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/CFR VOA/RGR Mål Sygedagpengereformen bygger på følgende centrale intentioner: Sygedagpengemodtagere skal have økonomisk

Læs mere

7. september Sagsnr Bilag 1. Om forvaltningens sanktionspraksis. Dokumentnr

7. september Sagsnr Bilag 1. Om forvaltningens sanktionspraksis. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 7. september 2018 Bilag 1. Om forvaltningens sanktionspraksis Notatet er inddelt

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2011 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen

Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august initiativer i Velfærdsrådgivningen Bilag D Status Velfærdsrådgivningen pr. august 2016. Task force anbefalinger Politik og strategi Fastsætter konkrete målsætninger for voksenhandicapområdet. Tilretter de nævnte styringsdokumenter i forhold

Læs mere

Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune

Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune Frikommunevedtægt for Hjørring Kommune Afdeling: Adm. & Service Initialer: RT Dato: 2017/2018 Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøgstitel: Forsøg med formkrav ved lovpligtige

Læs mere

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen

Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Til: Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Fra: Forvaltningen Besvarelse af bemærkninger vedrørende Revision 2015 Den 29. juni 2016 godkendte Byrådet Revisionsberetningen vedrørende regnskab 2015 samt godkende

Læs mere

Status for beskæftigelsesplan 2019

Status for beskæftigelsesplan 2019 Status for beskæftigelsesplan 2019 August 2019 Indledning Nedenfor gives en status på målene i beskæftigelsesplanen for 2019. Statussen er udarbejdet på baggrund af data fra primært jobindsats.dk (fuldtidspersoner

Læs mere

Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede i København

Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede i København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT Områdebaserede beskæftigelsesindsatser for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgede

Læs mere

Københavns Kommune. 3. juni 2016

Københavns Kommune. 3. juni 2016 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Københavns Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune

Decisionsskrivelse vedrørende beretning om revision af de sociale regnskaber for 2010 på områder med statsrefusion for Københavns Kommune Københavns Kommune Borgerrepræsentationen Rådhuset 1599 København V Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Tlf. 35 28 81 00 E-mail ams@ams.dk www.ams.dk CVR 55568510 EAN 5798000392014 Decisionsskrivelse

Læs mere

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet

Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet BILAG 1 Afklaringsforløb og støtte-/mentorordning Sen-hjerneskadeområdet Målgruppen Målgruppen består af personer i alderen 18 til 65 år, som pga. senhjerneskade har ret og pligt til et tilbud efter Lov

Læs mere

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42

Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste efter servicelovens 41 og 42 Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. NOTAT BILAG 1A Til Social- og Integrationsministeriet Redegørelse vedrørende merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune

Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Præsentation af Task Forcens analyse Halsnæs Kommune Onsdag den 25. september 2013 Dagsorden for præsentationen 1. Præsentation af Task Forcen 2. Analysens opbygning 3. Præsentation af resultaterne af

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Skærpet opfølgning på kommunernes indsats. Initiativet består af to dele: 1. Overordnet monitorering af kommunernes resultater og indsatser Benchmark-rapporterne

Læs mere

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet

Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Temperaturmåling på beskæftigelsesområdet Faglig

Læs mere

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion

Revision i årets løb for 2015 på områderne omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk g Beskæftigelse og Integrationsforvaltningen

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Jammerbugt

Læs mere

Indholdsfortegnelse D. Orientering

Indholdsfortegnelse D. Orientering Økonomiudvalget Indholdsfortegnelse D. Orientering 12 Status på revisionsberetningen for 2017 3 2 12. Status på revisionsberetningen for 2017 D. Orientering Åbent - 15.00.00-G01-481-18 RESUMÉ I revisionsberetningen

Læs mere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere

Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere Oplæg om ressourceforløb og koordinerende sagsbehandlere D. 10. juni 2013 for Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Susanne Wiederquist www.wiederquist.dk LOVBOG www.wiederquist.dk - Fagligt materiale

Læs mere

Pulje til Håndholdt ressourceforløb

Pulje til Håndholdt ressourceforløb Ansøgningsskema for Pulje til Håndholdt ressourceforløb Finanslovskonto 17.46.78.30. Ansøgningen skal sendes til styrelsen via tilskudsportalen Projektets navn: Ressourceforløb med jobperspektiv Ansøger

Læs mere

Proces- og handleplan for ajourføring og genopretning af sager på det specialiserede socialområde. Maj 2014.

Proces- og handleplan for ajourføring og genopretning af sager på det specialiserede socialområde. Maj 2014. Proces- og handleplan for ajourføring og genopretning af sager på det specialiserede socialområde. Maj 2014. Emne Trin Plan for Socialafdelingens proces og handling Udfordring Hvad har vi allerede gjort?

Læs mere

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen.

Ved Borgerrepræsentationens behandling af udmøntningsindstillingen blev følgende punkter nævnt som indsatsområder for handleplanen. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere Handleplan for øget brug af mikrolånsordningen Borgerrepræsentationen besluttede den

Læs mere

Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige. Bilag 1

Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige. Bilag 1 Målinger på fokusområde 1 om udsatte ledige Bilag 1 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere (Hovedmål) Figur 1. Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i pct. af befolkningen 16-66 år Københavns andel

Læs mere

Tak for din henvendelse af 7. februar 2018, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om telefoni.

Tak for din henvendelse af 7. februar 2018, hvor du har stillet spørgsmål til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om telefoni. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Astrid Aller, MB E-mail: Astrid_Aller@kk.dk Kære Astrid Aller 20. februar 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-31

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Temadrøftelse. / En forenklet beskæftigelsesindsats. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Temadrøftelse. / En forenklet beskæftigelsesindsats. Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Temadrøftelse / En forenklet beskæftigelsesindsats Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 16.04.2018 Formål På udvalgsmødet d. 12. marts bad Socialdemokratiet om at få en gennemgang af regeringsudspillet

Læs mere

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014

Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 2014 Jobcenter og Borgerservice Dato: 17-6-214 Sagsnr.: 11/47387 Dokumentnr.: 26 Sagsbehandler: Sekretariatet Notat om Partnerskabsaftalen mellem LO a-kasserne og Aabenraa Kommune - Juni 214 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

KORTLÆGNING AF SYGEDAGPENGEGRUPPEN

KORTLÆGNING AF SYGEDAGPENGEGRUPPEN NOTAT Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Budgetanalyse - Med budgetforliget for budget 2019-22 besluttede forligspartierne, at der skal igangsættes analyser inden for de forskellige fagudvalgs

Læs mere

Svar fra Bornholms Regionskommune til beskæftigelsesministeren om samtaler med ledige

Svar fra Bornholms Regionskommune til beskæftigelsesministeren om samtaler med ledige Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen Ved stranden 8 1061 København K Bornholms Regionskommune Center for Job, Uddannelse og Rekruttering jobcenter@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 1. november 2018

Læs mere

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2017

BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2017 Lovsekretariatet Dato: Maj 2017 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: 17-0141863 BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2017 Indholdsfortegnelse BBR-tilsynsrapport for Aarhus Kommune 2017... 1 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr

8. juni Sagsnr Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet. Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 2. kontor - Aktivitetsparate og Sygedagpengemodtagere NOTAT 8. juni 2018 Cover til bilag: Introduktion til klagesagsområdet I forbindelse

Læs mere

Socialforvaltningen skal hermed fremsende de ønskede 30 sager til en ny undersøgelse af området.

Socialforvaltningen skal hermed fremsende de ønskede 30 sager til en ny undersøgelse af området. Socialforvaltningen Adm. Direktør Borgerrådgiveren Vester Voldgade 2A 1552 København V Socialforvaltningens udtalelse i forbindelse med Borgerrådgiverens nye undersøgelse af kommunens personrettede tilsyn

Læs mere

NOTAT. Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område

NOTAT. Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Bemærkninger til revision 2017 på Social-, sundheds- og fritidsudvalgets område Byråd Dato: 1. august 2018 Sagsbeh.: Maibritt Kuszon Sagsnr.: Hermed

Læs mere

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams

BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner

Læs mere

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR

Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track. Signe Schertiger STAR Sygedagpengereform Tidlig indsats og fast track Signe Schertiger STAR Direktion HR Ledelsessekretariatet Erhvervsservice Arbejdsmarkedsydelser AMK Midt-Nord & WIDK Økonomi og Ressourcestyring Uddannelsesservice

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 76 Offentligt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Ledelsessekretariatet Politik, Jura og Strategi Odense Kommunes redegørelse vedr. manglende indsats

Læs mere

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V

Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Center for Driftsunderstøttelse Abel Cathrines Gade 13 1654 København V Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45

Læs mere

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København

BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI6b Implementering af anbefalinger fra taskforcen for førtidspension og fleksjob: Lavere sagsstammer i Jobcenter København Baggrund

Læs mere

Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011

Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Resultatopfølgning NOTAT Uddybende analyse af Jobcenter Københavns målopfyldelse på ministermål for 2011 Problemstilling: De fire

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte

BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Stærkt og konkret jobfokus i samtaler med ledige og sygemeldte Baggrund Der er siden 2013 gennemført fire reformer på beskæftigelsesområdet:

Læs mere

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse

Effekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt

Læs mere

Glostrup Kommune 2013

Glostrup Kommune 2013 Glostrup Kommune 2013 Ledelsesnotat for det specialiserede voksenområde Center for Social Service mfl. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Revision af områder med refusion

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler Jobcenter Jammerbugt vil med dette forsøg skabe mulighed

Læs mere

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet

Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende aktiviteter på børnehandicapområdet Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 279 Offentligt KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT 31-05-2013 Statusnotat til Social- og integrationsministeriet vedrørende

Læs mere

/ AFTALE OM FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS

/ AFTALE OM FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS / AFTALE OM FORENKLET BESKÆFTIGELSESINDSATS Oplæg til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 24. september 2018 v. kontorchef Marianne Becker Andersen Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Resultatrevision for Varde

Resultatrevision for Varde Resultatrevision for Varde 2012 Område: Sammenligningsgrundlag: Varde Jobcentre med samme rammevilkår: Faxe, Køge, Lemvig, Thisted, Vejen Periode: 2012 Indhold Resultatrevision 2012 Jobcenter Varde har

Læs mere

PRODUKTIONSSTYRING OG JOBRETTEDE SAMTALE. Netværksdag 21. november 2018

PRODUKTIONSSTYRING OG JOBRETTEDE SAMTALE. Netværksdag 21. november 2018 PRODUKTIONSSTYRING OG JOBRETTEDE SAMTALE Netværksdag 21. november 2018 HVOR STÅR VI PT. IFT. ARBEJDET MED SAMTALER? Tilbage i 2010 2014 var der massiv fokus på rettidigheden i samtaler I de seneste år

Læs mere

Administrationens opfølgning på de aktiviteter, der blev sat i værk, som følge af Borgerrådgiverens rapport for 2017

Administrationens opfølgning på de aktiviteter, der blev sat i værk, som følge af Borgerrådgiverens rapport for 2017 Administrationens opfølgning på de aktiviteter, der blev sat i værk, som følge af Borgerrådgiverens rapport for 2017 Anbefalinger og handlinger som vedrører hele organisationen Borgerrådgiverens rapport

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. 29. august 2018 kl. 08:30 Økonomiudvalgsværelset

Økonomiudvalget. Dagsorden. 29. august 2018 kl. 08:30 Økonomiudvalgsværelset Økonomiudvalget Dagsorden 29. august 2018 kl. 08:30 Økonomiudvalgsværelset Indholdsfortegnelse D. Orientering 12 Status på revisionsberetningen for 2017 3 2 12. Status på revisionsberetningen for 2017

Læs mere

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed.

Det lægelige samarbejde er delt i to - det socialt lægelige samarbejde og samarbejdet med regionen Klinisk Enhed. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på samarbejdet med de praktiserende læger. Beskæftigelses-

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB

AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 2017 AFTALE OM SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB I København står 12.500 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i dag uden for arbejdsmarkedet.

Læs mere

T A L E P A P I R d e t t a l t e o r d g æ l d e r

T A L E P A P I R d e t t a l t e o r d g æ l d e r Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt T A L E P A P I R d e t t a l t e o r d g æ l d e r Beskæftigelsesministerens tale til besvarelse af samrådsspørgsmål

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

[Skriv tekst] Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen [Skriv tekst] Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse Beskrivelse af klagesager i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Der skelnes mellem to typer af klager.

Læs mere

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl

Til Ulrik Kohl, MB. Sagsnr Dokumentnr Kære Ulrik Kohl KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen NOTAT Til Ulrik Kohl, MB E-mail: Ulrik_Kohl@br.kk.dk 25-11-2016 Sagsnr. 2016-0415706 Dokumentnr. 2016-0415706-1 Kære Ulrik Kohl

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Taskforcens sammensætning blev godkendt af BIU og består af seks eksterne eksperter:

Taskforcens sammensætning blev godkendt af BIU og består af seks eksterne eksperter: Indstilling Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indstiller, 1. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tager taskforcens afrapportering til efterretning 2. at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2018

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2018 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse af den 9.

Sundhedsministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 3/2016 om hospitalslægers bibeskæftigelse af den 9. Holbergsgade 6 DK-1057 København K Sundhedsministeren Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Dato: 17. marts 2017

Læs mere

FRIKOMMUNEFORSØG. Nordjysk frikommunenetværk Status 13. oktober 2017 KKR NORDJYLLAND

FRIKOMMUNEFORSØG. Nordjysk frikommunenetværk Status 13. oktober 2017 KKR NORDJYLLAND FRIKOMMUNEFORSØG Nordjysk frikommunenetværk 2016-2020 Status 13. oktober 2017 STATUS PÅ ANSØGNINGERNE TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgningsrunde 1 d. 1. december 2016 Ansøgningsrunde 2 ansøgningsfrist d. 1.

Læs mere

Bilag 1. Høringssvar. Sagsnr

Bilag 1. Høringssvar. Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst COVER Bilag 1. Høringssvar Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets forslag til implementering af anbefalinger

Læs mere

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet

Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Ledelsestilsyn på børne- og ungeområdet Rebild Kommune Opsamling Deloitte Consulting 4. november 2013 Indhold 1. Grundlag 2. Konklusioner 3. Anbefalinger 4. Øvrige perspektiver - 2 - 1. Grundlaget Ledelsestilsyn

Læs mere

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej

Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Socialtilsynets afgørelser vedr. det tidligere Sundbygård, nu Sundbygårdsvej og Røde Mellemvej Socialudvalget

Læs mere

16. april Sagsnr Dokumentnr Kære Astrid Aller

16. april Sagsnr Dokumentnr Kære Astrid Aller KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Til Astrid Aller, MB E-mail: Astrid_Aller@br.kk.dk Kære Astrid Aller 16. april 2018 Sagsnr. 2018-0000088 Dokumentnr. 2018-0000088-68

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen.

Samarbejdsaftale mellem. Xxxxx Kommune og Region Syddanmark. om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Samarbejdsaftale mellem Xxxxx Kommune og Region Syddanmark om rådgivning og vurdering fra Klinisk Funktion, herunder sundhedskoordinatorfunktionen. Aftalens regionale part Region Syddanmark Damhaven 12

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2017

Bilag 2. Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet for 2017 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVRnr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Bilag 2 Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Nyt ressourceforløbscenter på CAB

Nyt ressourceforløbscenter på CAB / Centerchef, Jannik K. P. Nielsen Center for Afklaring og Beskæftigelse 10. december 2018

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Redegørelse om administration af jobrotationsordningen. Økonomiforvaltningen (ØKF) har anmodet Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 1. kontor - Jobparate og Unge NOTAT Til Økonomiudvalget Redegørelse om administration af jobrotationsordningen Økonomiforvaltningen (ØKF)

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb

JOBCENTER. Sygedagpenge. Førtidspension. Jobafklaringsforløb. Fleksjob eller. Ordinært arbejde. Ressourceforløb JOBCENTER Ressourceforløb Førtidspension Fleksjob eller Sygedagpenge Jobafklaringsforløb Ordinært arbejde Privatpraktiserende socialrådgiver Susanne Koch Larsen Aktiviteter inden første opfølgning (inden

Læs mere

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion

Løbende revision på de sociale områder med statsrefusion Tlf: 33 12 65 45 randers@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Thors Bakke 3, 2. DK-8900 Randers SYDDJURS KOMMUNE Beretning nr. 20 (side 445 452) Delberetning for regnskabsår 2014 BDO Kommunernes

Læs mere

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet

Antal anbefalede ressourceforløb i rehabiliteringsteamet Antal KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Center for Driftsunderstøttelse NOTAT Bilag 1. Status på reformen om førtidspension og fleksjob 1. halvår 2014 Udviklingen i ressourceforløb

Læs mere

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009.

Halsnæs Kommune modtog den 1. februar 2010 revisionens løbende beretning nr. 8 for regnskabsåret 2009. Regnskab Notat Til: Byrådet Sagsnr.: 2010/02218 Dato: 16-02-2010 Sag: Administrationens redegørelse vedr. revisionsberetning nr. 8 af 19. februar 2010 Sagsbehandler: Snorre Brink-Pedersen Leder af Regnskab

Læs mere