Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Håndbog om. specielle jobtyper. Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger"

Transkript

1 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger HR/Personalecentret

2 2

3 Indhold Forord, 53 Regler og ordninger, 64 Personer med nedsat arbejdsevne, 57 Ledige, Integrations- og oplæringsstillinger, Oversigt over aktuelt antal ansatte i diverse jobs i Slagelse Kommune, Drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer for oprettelse af stillingerne, Central MED-drøftelse / Hovedudvalget, Lokal drøftelse, Lokal forhandling / partssamarbejde, Personalepolitisk retningslinje for oplærings- og integrationsstillinger, Introduktion til den nye medarbejder, Forberedelse af modtagelse og introduktion af den nye medarbejder, Mentorfunktionen et særligt introduktionsbehov, Opfølgning og evaluering,

4 4

5 Forord Virksomhederne kan i dag gøre brug af flere forskellige jobtyper, der er rettet mod personer med nedsat arbejdsevne, ledige samt mod indvandrere, efterkommere og mod unge under 25 år uden arbejdspladserfaring. Til disse forskellige jobtyper er knyttet en række forhold, som den enkelte virksomhed med fordel bør have kendskab til. Det drejer sig om regler og ordninger, samt krav i aftalerne om at inddrage MED-organisationen i en drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer for oprettelse af stillingerne. Disse forskellige forhold beskrives i denne håndbog, således, at den enkelte virksomhed får et kvalificeret billede af, hvilke krav og muligheder der ligger i de enkelte jobtyper. Hertil er der udarbejdet en vejledning omkring de forhold ved ansættelse af nye medarbejdere, som den enkelte virksomhed kan overveje for at medvirke til, at den nye medarbejder får en god start på arbejdspladsen. Vejledningen skal ses som inspiration til virksomheden om, hvorledes virksomhedens forberedelse på opstarten af den nye medarbejder, introduktion, overvejelse om brugen af mentor, samt opfølgning og evaluering kan gribes an på den enkelte arbejdsplads. Med denne håndbog håber HR/Personalecentret, at de forskellige forhold omkring jobtyperne bliver tydelige og overskuelige, således at den enkelte virksomhed får en mulighed for lettere at vurdere de forskellige aspekter ved jobtyperne, og dermed kunne tage kvalificeret vurdering af, om virksomheden skal gøre brug af jobtyperne. HR/Personalecentret 3 5

6 Regler og ordninger Herunder beskrives en række regler og ordninger knyttet til jobtyperne: aftalebaserede job, løntilskudsjob, fleksjob, virksomhedspraktik, og integrations- og oplæringsstillinger. Her kan du bl.a. finde oplysninger om den specifikke jobtypes målgrupper, formål med ordningen, løn og ansættelsesvilkår, fastsættelse af arbejdstiden, samt om tilskud. Forhold som er vigtige for den enkelte virksomhed for at kunne vurdere de enkelte jobtyper. Jobtyperne er mere specifikt rettet mod følgende personer: Nr. 1 Dagpengeberettigede ledige Nr. 2 Ledige arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Nr. 3 Ledige ikke-arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere Nr. 4 Revalidender Nr. 5 Sygedagpengemodtagere Nr. 6 Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspension (skånejob) Nr. 7 Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke får førtidspension (fleksjob) Nr. 8 Nyuddannede personer med et handicap, der har gennemført en uddannelse af mindst 18 måneders varighed mv. Nr. 9 Flygtninge og indvandrere, der er berettiget til introduktionsydelse Nr. 10 Personer ansat i aftalebaserede job på særlige vilkår uden løntilskud Nr. 11 Indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber uden eller med en kort uddannelse Nr. 12 Indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet Nr. 13 Unge under 25 år uden arbejdspladserfaring 4 6

7 Aftalebaserede job Målgrupper Personer med nedsat arbejdsevne som er ansat i aftalebaserede job på særlige vilkår (nr. 10) Formål Give mulighed for at personer med nedsat arbejdsevne kan fastholdes eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet gennem ansættelse på særlige vilkår Løn og ansættelsesvilkår Aftales lokalt mellem arbejds-giveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Allerede ansatte bevarer ved overgang til aftalebaseret job inden for kommunen optjening og beregning af pensions- Personer med nedsat arbejdsevne Revalidender (nr. 4) Løntilskudsjob Fleksjob Virksomhedspraktik Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der modtager førtidspension (Skånejob) (nr. 6) Personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der ikke får førtidspension. (Fleksjob) (nr. 7) Revalidender (nr. 4) Sygedagpengemodtagere (nr. 5) Fleksjob på ledighedsydelse og særlige ydelser (nr. 7) Oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer At fastholde eller opnå beskæftigelse for personer med varig nedsat arbejdsevne, der modtager førtidspension At fastholde eller opnå beskæftigelse for personer med varig nedsat arbejdsevne, der ikke modtager førtidspension Afdække eller optræne personens faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt at afklare beskæftigelsesmål Lønnen skal som minimum svare til den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde. Arbejdsvilkårene skal svare til de overenskomstmæssige. Løn- og ansættelsesvilkår, herunder arbejdstiden aftales mellem arbejdsgiveren og personen i samarbejde med de faglige organisationer. Overenskomster og aftaler kan fraviges. Aftales lokalt mellem arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Udgangspunktet er den relevante overenskomst. Lønnen fastsættes med udgangspunkt i grundlønnen eller begyndelseslønnen i overenskomsten. Der udbetales ikke løn. Den enkelte oppebærer hidtidig individuel hjælp. Udover grundlønnen eller begyndelseslønnen kan 5 7

8 bidrag svarende til hidtidige løn og beskæftigelsesgrad. Varighed Ingen tidsbegrænsning Fastsættelse af arbejdstiden Varigheden afhænger af behovet. Længden af tilskudsperioden afhænger af en vurdering af, om formålet med optræningen eller om optræningen er opnået. Tilbud om ansættelse kan gives udover et år. der ydes kvalifikationsog/eller funktionsløn. Øvrige vilkår som følger af bl.a. overenskomst som f.eks. pensionsordninger, ferie, barsel, sygdom mv. er også gældende. Ingen tidsbegrænsning Ingen tidsbegrænsning Revalidender: Op til 13 uger. Hvis der er en jobplan, kan varigheden fastsættes efter konkret individuel vurdering Sygedagpengemodtagere: Op til 13 uger Fleksjob på ledighedsydelse mv.: Op til 13 uger I og med at personer i skånejob har varig nedsættelse af arbejdsevnen, betyder det, at der er grænser for, hvad vedkommende kan præstere. Hvilke opgaver og hvor mange timer om ugen, jobbet skal være på, aftales mellem virksomheden og pågældende. Fleksjob skal af hensyn til forsørgelsesgrundlaget for den pågældende tilbydes fuld tid, medmindre den pågældende foretrækker deltidsansættelse. Der er i lovgivningen ikke angivet en fast nedre grænse for, hvor langt en person kan gå ned i arbejdsevne og samtidig modtage løn for fuld arbejdstid, men som udgangspunkt bør der være sammenhæng imellem 6 8

9 arbejdspræstationen og den aktuelle løntilskudsgrad. Arbejdstid og opgaver aftales ud fra den enkeltes muligheder og begrænsninger. Løntilskud pr. 1. januar Der gives ikke løntilskud. Løntilskuddet kan højst udgøre 130,04 kr. pr. time. Valg af løntilskudssats sker ud fra en konkret vurdering af personens arbejdsevne. Arbejdsgiveren kan få udbetalt 24,12 kr. eller i særlige tilfælde 42,22 kr. Jobcenteret vurderer, om der er tale om særlige tilfælde. Tilskuddet til arbejdsgiveren beregnes efter arbejdsgiverens lønudgift. Maksimum for beregning : Kr. årligt / kr. time / 231,28 af løntilskud 2 Der gives ikke løntilskud. Løntilskuddet er varigt, idet det løber så længe skånejobbet eksisterer. Afhængig af den enkeltes arbejdsevne kan et fleksjob oprettes med 2 tilskudsgrader, enten 50 % eller 2/3 af den samlede lønudgift inkl. arbejdsgiverafgifter. Der er dog enkelte områder som ikke omfattes af reglerne for tilskud, bl.a. anciennitetserfarings- og personlige tillæg. Ligeledes er lønsumsafgift ikke omfattet af reglerne om løntilskud. 1 Aktuelle satser. Arbejdsmarkedsstyrelsen. 2 Løntilskud til personer i fleksjob kan ikke overstige hhv. 1/2 eller 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn på det aktuelle ansættelsesområde eller af den løn, som sædvanligvis gælder for tilsvarende arbejde med tillæg af udgifter til: arbejdsgiverbidrag til ATP; lovpligtig arbejdsskadeforsikring; eventuelle udgifter til andre arbejdsgiverbidrag. 7 9

10 Tilskud Tilskud til værktøj og arbejdsredskaber mv. kan ydes i henhold til 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Det skal være en betingelse af, at hjælpen har afgørende betydning for, at personen kan fastholde eller opnå beskæftigelse, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsninger i arbejdsevnen Foruden det almindelige løntilskud, er der mulighed for at få bevilget tilskud på 24,12 kr., 42,22 kr., 67,27 kr. eller 97,70 kr. i timen. Hvis en revalidend har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring kan der kobles en mentor på. Der kan eventuelt ydes tilskud til arbejdsredskaber eller mindre arbejdsplads-indretninger, hvis tilskuddet har afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller hvis indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Der kan eventuelt ydes tilskud til personlig assistance, hvis personen er handicappet. Hvis personen i skånejob har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring, er der mulighed for at søge en mentorordning. Der kan desuden være behov for at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Personer, der er handicappede og kan have brug for en personlig assistance til at klare arbejdet, kan søge en sådan personlig assistance i jobcenteret. Der skal være tale om et omfattende syns-, høre- og bevægelseshandicap eller et andet handicap. Hvis der også indbetales et bidrag til en overenskomstmæssig pensionsordning, ydes også et forholdsmæssigt tilskud til denne ordning. Tilskud til værktøj og arbejdsredskaber mv. i henhold til 74 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan pågældendes bopælskommune give hjælp til: arbejdsredskaber mindre arbejdspladsindretninger hjælp til kortvarige kurser Hvis en person i fleksjob har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring kan der kobles en mentor på i en periode. 8 10

11 Særlige bestemmelser Merbeskæftigelseskrav Hjemmelsgrundlag Ikke krav om merbeskæftigelse. Rammeaftale om socialt kapitel Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren og lokale repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation forhandle om: a. formålet med ansættelsen b. tilrettelæggelsen af forløbet, herunder jobbeskrivelse og uddannelseselementer c. et særligt introduktionsbehov, herunder en evt. mentorordning d. Opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning e. Antallet af ansatte med løntilskud Medlemskab af A-kasse kan ikke opretholdes. Personen modtager fortsat førtidspension under ansættelsen. Ikke krav om merbeskæftigelse. Ikke krav om merbeskæftigelse. Rammeaftale om socialt kapitel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om en aktiv socialpolitik. Rammeaftale om socialt kapitel og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Medlemskab af A-kasse skal ikke opretholdes. I stedet for dagpenge og efterløn kan personen modtage ledighedsydelse fra kommunen. Ikke krav om merbeskæftigelse. Rammeaftale om socialt kapitel, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt lov om fleksydelse. Under tilbuddet kan personen varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde. Rimeligt forhold mellem ansatte med og uden tilskud. Rammeaftale om socialt kapitel og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 9 11

12 Ledige Løntilskudsjob Virksomhedspraktik Målgrupper Dagpengeberettigede ledige (nr. 1) Ledige arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (nr. 2) Ledige ikke arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (nr. 3) Formål Med henblik på oplæring og genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer. Flygtninge og indvandrere, der modtager introduktionsydelse (nr. 9) Med henblik på varig beskæftigelse og helt eller delvis selvforsørgelse. Nyuddannede personer med et handicap (nr. 8) (Isbryderordning) Med henblik på indslusning på arbejdsmarkedet. Dagpengeberettigede ledige (nr. 1) Ledige arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere (nr. 2) Ledige ikkearbejdsparate kontantog starthjælpsmodtagere (nr. 3) Flygtninge og indvandrere, der modtager introduktionsydelse (nr. 9) Afdækning eller optræning af personers faglige, sociale eller sproglige kompetencer samt afklare beskæftigelsesmål. Løn og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår skal være overenskomstmæssige. Personer med løntilskud er i øvrigt omfattet af den lovgivning, der gælder for lønmodtagere. Der udbetales ikke løn. Den enkelte oppebærer hidtidige individuel hjælp. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens individuelle dag- Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med personens samlede individuelle hjælp, dog mindst 82 % af max. dagpenge. Hertil kommer feriegodtgørelse, ferietillæg og eventuel søgnehelligdagsbetaling. Lønnen skal efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag ligge på niveau med introduktionsydelsen, dog mindst 82 % af 10 12

13 penge, dog mindst 82 % af max. dagpenge. 3 max. dagpenge. Lønnen må dog højst udgøre 130,04 kr. pr. time (for 2010) eksklusiv feriepenge mv. Løntilskud pr. 1. jan Arbejdsgiveren kan få udbetalt et løntilskud på 130,04 kr. pr. time. Arbejdsgiveren kan få udbetalt 67,27 kr. pr. time. Op til 130,04 kr. pr. time. Der gives ikke løntilskud. Nettoudgiften løntilskud/maks. Ved maksimum aflønning svarer dækning nogenlunde til arbejdsgivers udgifter Andre tilskud Hvis personen i løntilskud har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring, er der mulighed for at søge en mentorordning. Der kan desuden være behov for at få hjælp til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Hvis en handicappet, der er ansat eller ansættes med løntilskud i isbryderordning har afgørende brug for en særlig introduktion, vej-ledning eller oplæring kan Hvis personen i løntilskud har afgørende brug for en særlig introduktion, vejledning eller oplæring, er der mulighed for at søge en mentorordning. Der kan desuden være behov for at få hjælp til 3 Udover den maksimale timeløn må der kun ydes: Omkostningsdækkende ydelser (transportomkostninger), arbejdstidsbestemte tillæg (natpenge) og arbejdsbestemte tillæg (trucktillæg, smudstillæg) 4 Aktuelle satser. Arbejdsmarkedsstyrelsen. 5 Nettoudgiften er beregnet på baggrund af løn til person i løntilskud (dagpengesats 100 %; feriepenge; pensionsbidrag 15 %) samt på baggrund af højeste løntilskudssats til arbejdsgiver (130,04 kr. pr. time) 11 13

14 der kobles en mentor på. Jobcenteret kan give tilskud til arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger under forudsætning af, at tilskuddet er af afgørende betydning for, om personen kan deltage i tilbuddet, eller kompensere for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. Personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan søge støtte til personlig assistance, der kompenserer for de begrænsninger, der er konsekvensen af personens fysiske eller psykiske funktionsnedsættelse. arbejdsredskaber eller mindre arbejdspladsindretninger. Det er en betingelse at få hjælp, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen

15 Varighed Maksimalt 1 år Dagpengeberettigede ledige: 4 uger Ledige arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: 4 uger, 13 uger (hvis ingen erhvervserfaring, har langvarig ledighed mv.). 26 uger + forlængelse Ledige ikke-arbejdsparate kontant- og starthjælpsmodtagere: 13 uger, 26 uger + forlængelse Flygtninge og indvandrere: 4 uger, 13 uger (hvis ingen erhvervs-erfaring, har langvarig ledighed mv.), 26 uger + forlængelse. Fastsættelse af arbejdstiden Arbejdsgiveren fastsætter arbejdstiden under hensyntagen til den samlede løn, samt under hensyn til timeløn og tillæg. Arbejdstiden fastsættes ved ansættelsens start og rundes op til nærmeste 13 15

16 hele antal timer på ugebasis. 6 Særlige bestemmelser Ved ansættelsen skal arbejdsgiveren og lokale repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation forhandle om: 1. Formålet med ansættelsen 2. Tilrettelæggelsen af forløbet, herunder jobbeskrivelse og uddannelseselementer 3. Et særligt introduktionsbehov, herunder en evt. mentor-ordning 4. Opkvalificeringsbehov og/eller behov for opfølgning 6 Ugentlig arbejdstid (oprundes) = (individuelle dagpenge pr. uge (dog mindst 82 %) + arbejdsmarkedsbidrag (8 %)) / (Gennemsnitlig timeløn + evt. gennemsnitlige tillæg) 14 16

17 Merbeskæftigelseskrav Hjemmelsgrundlag 5. Antallet af ansatte med løntilskud 6. Merbeskæftigelsesforudsætninger Ansættelsen skal medføre en nettoudvidelse af antallet af ansatte Der er ikke krav om merbeskæftigelse Merbeskæftigelsesforudsætningerne skal drøftes mellem arbejdsgiveren og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Der er krav om medarbejderinddragelse ved vurdering af merbeskæftigelseskravet. Der er ikke krav om merbeskæftigelse. Rimeligt forhold mellem ansatte uden løntilskud og personer med løntilskud. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Rammeaftale om det sociale kapitel. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Integrationsloven. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Under tilbuddet kan personen varetage arbejdsfunktioner, der ellers ville blive udført som almindeligt lønnet arbejde Rimeligt forhold mellem ansatte og personer i virksomhedspraktik. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven

18 Integrations- og oplæringsstillinger (nr. 11, 12, 13) Målgrupper Personer, der har svært ved at finde beskæftigelse som følge af manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer: a. indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber uden eller med en kort uddannelse b. indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet c. unge under 25 år, herunder efterkommere uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse Bemærkning: Målgruppen er personer, som på grund af manglende dansk sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer ikke kan finde ansættelse i et job på sædvanlige vilkår. En konkret vurdering heraf må foretages i henhold til de krav og forudsætninger, der stilles i det konkrete job. Formål Aftalens formål er at medvirke til integration og oplæring af: a. indvandrere og efterkommere med manglende sprogkundskaber og/eller faglige kompetencer b. unge under 25 år uden arbejdspladserfaring, og som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse Formålet med oplæringsforløbene er at medvirke til opkvalificering og arbejdspladserfaring, der kvalificerer til ansættelse på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. Oplæringsperioden Som følge af ansættelsens formål om oplæring og integration sker ansættelsen i op til et år på de vilkår, som er beskrevet under: Arbejdstid Løn og pension Ansættelsesvilkår i øvrigt Når oplæringsperioden er udløbet overgår den ansatte til ansættelse på ordinære løn og ansættelsesvilkår. Arbejdsfunktioner og oplæring Der udarbejdes ved ansættelsen en udviklingsplan, der beskriver: Arbejdsfunktioner 16 18

19 Arbejdsområde Opgaver for oplæringsforløbet Udviklingsplanen drøftes mellem kommunen, den ansatte og (lokale) repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation. Udviklingsplanen for oplæringsforløbet skal være individuelt tilpasset den ansatte og som minimum indeholde: Mål for oplæringen og opkvalificeringen En beskrivelse af oplæringsaktiviteternes varighed, omfang og indhold Der følges løbende op på udviklingsplanen, herunder tages der stilling til eventuelle ændringer i denne. Der skal som minimum følges op senest efter 6 måneders ansættelse Bemærkning: Oplæring og opkvalificering skal forstås bredt, og der er ikke fastlagt særlige indholdsmæssige krav til opfyldelse af forpligtelsen, idet man lokalt skal kunne iværksætte den oplæring og/eller de opkvalificeringstiltag, der konkret er behov for. Oplæring og opkvalificering kan eksempelvis bestå af: Ekstern uddannelse Arbejdspladsintern uddannelse Sprogundervisning Sidemandsoplæring Føl- og mentorordninger Det anbefales, at der sker en kombination mellem to eller flere af elementerne. Løn- og ansættelsesvilkår Den ansatte aflønnes med overenskomstmæssig begyndelsesløn i 80 % af den aftalte ugentlige arbejdstid. Den overenskomstmæssige begyndelsesløn omfatter eventuelle centralt aftalte tillæg og eventuelle tillæg efter lokale forhåndsaftaler. Løn og pension betales i henhold til overenskomstens bestemmelser herom. Ansættelsesvilkår i øvrigt For ansættelsesforholdet gælder bestemmelserne i den relevante overenskomst eller organisationsaftale m.v., hvor disse ikke er fraveget i denne aftale

20 Fastsættelse af arbejdstid Arbejdstiden udgør 37 timer ugentligt. Der kan etableres deltidsansættelse på mindst 30 timer ugentligt. Der er en forpligtelse til oplæring og opkvalificering i gennemsnitligt mindst 20 % af arbejdstiden. Ved deltidsstillinger udgør oplæringstiden gennemsnitlig mindst 6 timer af den ugentlige arbejdstid. Den ansatte kan ikke pålægges over-/merarbejde, som hindrer gennemførelsen af det planlagte oplæringsforløb. Bemærkning: Ved fuldtidsansættelse udgør oplæringsperioden gennemsnitlig mindst 7,4 timer af den ugentlige arbejdstid. Ved deltidsansættelse på 30 timer ugentligt udgør oplæringsperioden gennemsnitlig mindst 6 timer af den ugentlige arbejdstid. Den gennemsnitlige arbejdstid inkl. den tid, der går til oplæring mv. opgøres i henhold til de regler, der følger af den gældende overenskomst på området

21 Oversigt over aktuelt antal medarbejdere ansat i diverse jobs i Slagelse Kommune den 31. oktober 2010 Oversigten viser antallet af medarbejdere i diverse jobtyper i Slagelse Kommune ansat den 31. oktober Til enkelte af jobtyperne er tilføjet en fodnote til nærmere forklaring af jobtypen. Betegnelse Antal medarbejdere Antal medarbejdere 22. september oktober 2010 Revalidering Skånejob - i alt Skånejob Skånejob puljen 6 6 Fleksjob - i alt Fleksjob Fleksjob lærer 1 Jobtræning - i alt Jobtræning, dagpenge., max Individuel jobtræning 1 Jobtræning fuldtid 1 Jobtræning dim. fuldtid 1 23 Jobtræning dim. deltid 1 Servicejob i alt Beskæftigelsesprojekt 1 Integrations- og oplæringsstillinger 0 0 Aktuelt antal ansatte i diverse jobs i alt Fleksjob indbefatter de ca. 100 medarbejdere, som hører under fleksjobpuljen (pulje 8). Et fleksjob efter pulje 8 tilbydes de borgere, som har været ledige i mere end 1 ½ år, og som det hidtil har været umuligt at matche til almindeligt fleksjob. 8 Jobtræning bruges her om løntilskudsstillingerne. Jobtræning er en mulighed for den ledige at få et arbejde i en begrænset periode hos en offentlig arbejdsgiver, hvor det offentlige betaler en del af lønnen. Pr. 1. januar 2010 er Slagelse Kommune som følge af ny lovgivning forpligtet til at stille 304 løntilskudspladser til rådighed. 9 Loven om Servicejob har til formål at fremme beskæftigelsesmulighederne for langtidsledige over 48 år, som er medlemmer af en arbejdsløshedskasse, gennem et årligt tilskud i varige stillinger i den offentlige sektor på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. 21

22 Drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer for oprettelse af stillingerne I Rammeaftalen for det sociale kapitel og i Aftalen om oplærings- og integrationsstillinger er det blevet besluttet af arbejdsmarkedets parter, at der decentralt i kommunen skal ske en drøftelse af oprettelse af stillingerne. Herunder beskrives, hvorledes der skal ske en medarbejderinddragelse ved drøftelse og fastlæggelse af retningslinjer for oprettelse af stillingerne. Processen skitseres for den decentrale drøftelse af stillingerne i henholdsvis det øverste MED-udvalg og på den enkelte arbejdsplads. I denne skitse indgår en række konkrete elementer, der kan danne udgangspunkt for drøftelsen og fastlæggelsen af retningslinjer. Hertil beskrives kort bestanddelene af den lokale forhandling/partssamarbejdet inden oprettelsen af stillingerne. Medarbejderinddragelse Det sociale kapitel Rammeaftalen om det sociale kapitel danner rammerne for medarbejderinddragelse ved beskæftigelse af ledige og personer med nedsat arbejdsevne. Medarbejderinddragelse skal ske ved etablering af løntilskudsjob (for dagpengeberettigede ledige, for personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, der får førtidspension (skånejob), samt for revalidender), virksomhedspraktik og fleksjob. Medarbejderinddragelse gælder både for de overordnede drøftelser i øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg af den samlede indsats i kommunen, og drøftelser på arbejds-pladsniveau af aftaleindgåelse ved oprettelse af stillingerne. Integrations- og oplæringsstillinger Aftalen om integrations- og oplæringsstillinger skal betragtes som en rammeaftale. Beslutninger vedrørende den konkrete udmøntning af aftalen, dvs. de nærmere bestemmelser omkring stillingernes oprettelse og indhold, træffes decentralt. Ifølge aftalen drøftes oprettelse af integrations- og oplæringsstillinger i den enkelte kommunes øverste medindflydelses- og medbestemmelsesudvalg (Hovedudvalget). Hovedudvalget har derfor i 2010 drøftet oplærings- og integrationsstillinger, og har vedtaget Personalepolitisk retningslinje for oplærings- og integrationsstillinger, som beskriver, hvordan der centralt og decentralt skal arbejdes på at etablere oplærings- og integrationsstillinger herunder også om de lokale drøftelser omkring oprettelse af stillingerne. 22

23 Central MED-drøftelse / Hovedudvalget Socialt kapitel - Kap.2, 3 stk. 1-2 Der skal årligt ske en generel og overordnet drøftelse for at: Fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår Fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige Drøfte retningslinjer og konsekvenser for personale- og arbejdsvilkår for de øvrige ansatte Samt: Årlig drøftelse om opfyldelse af aftalens formål om forebyggelse, fastholdelse og integration gennem personalepolitiske tiltag, og herunder fastlæggelse af centrale retningslinjer, f.eks.: Antal ledige og personer med nedsat arbejdsevne, der er ansat/aktiveret Fordeling på områder Indhold af forløb I drøftelserne om retningslinjer indgår f.eks. elementer som: Antallet af ledige og personer med nedsat arbejdsevne, der er ansat/aktiverede i løntilskudsjob og virksomhedspraktik Disses fordeling på områder Det generelle indhold af forløb, herunder uddannelseselementer Generelle retningslinjer om merbeskæftigelsesforudsætninger Aftale om integrations- og oplæringsstillinger - 4, stk. 1 Drøftelse af oplærings- og integrationsstillingerne skal ske med henblik på at fastlægge generelle: Retningslinjer Rammer Principper Følgende elementer kan danne udgangspunkt for drøftelsen: I hvilket omfang skal oplærings- og integrationsstillinger indgå i opfyldelsen af målsætningen for kommunens integrationsindsats? Hvor i kommunen, vil der mest hensigtsmæssigt kunne ansættes medarbejdere i oplærings- og integrationsstillinger? Skal der oprettes en central pulje til kompetenceudvikling/støtte til uddannelsesaktiviteter for ansatte i oplærings- og integrationsstillinger Retningslinjer/muligheder for at håndtere, at der ved ansættelse af personer i oplærings- og integrationsstillinger tages højde for evt. arbejdsmæssige konsekvenser for øvrige ansatte på arbejdspladsen. Hvordan skal der rekrutteres til oplærings- og integrationsstillinger? 20 23

24 Lokal drøftelse Socialt kapitel - Kap. 2, 4 Drøftelse af retningslinjer ved beslutning om, at der lokalt kan ske ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller ledige. Hensigten med denne drøftelse er at fremme en fælles forståelse og holdning til ansættelse af medarbejdere på særlige vilkår. Følgende elementer kan danne udgangspunkt for drøftelsen: Hvordan udmøntes de overordnede retningsliner (fra det øverste MEDudvalg) hos os? Er der særlige arbejdsfunktioner, der med fordel kan varetages af personer ansat på særlige vilkår? Hvordan sikrer vi, at den ledige på løntilskud udfører meningsfuld beskæftigelse? Hvordan sikrer vi, at den nye medarbejder bliver en del af fællesskabet på arbejdspladsen? Hvordan modtager vi den nye medarbejder, og hvordan forbereder vi kollegaerne på dette? Skal den nye medarbejder have en kontaktperson/mentor? Påvirkes arbejdspladsens budget af ansættelse af den nye medarbejder? Hvordan evaluerer vi vores indsats? Aftale om integrations- og oplæringsstillinger - 4, stk. 2 Drøftelse af retningslinjer for beskæftigelse af personer i henhold til aftalen mellem ledelse og medarbejdere. Det er hensigtsmæssigt, at drøftelsen finder sted i MED-udvalget på den enkelte arbejdsplads. Hensigten med denne drøftelse er at fremme en fælles forståelse og holdning til ansættelse af medarbejdere i oplæringsog integrationsstillinger. Følgende elementer kan danne udgangspunkt for drøftelsen: Skal pågældende have en kontaktperson/mentor, og hvem skal det i givet fald være? Hvordan sikres i praksis variation mellem intern og ekstern oplæring? Retningsliner for modtagelse og introduktion af den nye medarbejder. Hvordan sikres det, at udviklingsplanen, der skal udarbejdes, er fyldestgørende og løbende bliver fulgt op og evalueret? 24

25 Lokal forhandling/partssamarbejde Socialt kapitel Aftalebaserede job på særlige vilkår: Oprettelse af job forudsætter forhandling og enighed med organisation samt, at pågældende medarbejder ønsker job på særlige vilkår. Aftale om løn- og ansættelsesvilkår. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Integrations- og oplæringsstillinger: Inden der sker en oprettelse af oplæringsog integrationsstillinger i kommunen, skal det aftales mellem kommunen og repræsentanter for den forhandlingsberettigede organisation, at den konkrete stilling kan besættes/oprettes som en oplærings- og integrationsstilling. Fleksjob: Forhandling med organisation. Aftale om løn- og ansættelsesvilkår. Ansættelse med løntilskud: Dagpengeberettigede: Forhandling med organisation. Aftale evt. om decentral anvendelse af løndannelse. Revalidender: Orientering af og forhandling med organisation. Aftale om løn- og ansættelsesvilkår. Personer med nedsat arbejdsevne, der modtager førtidspension: Forhandling med organisation. Aftale om løn- og ansættelsesvilkår. Virksomhedspraktik: Drøftelser forud for etablering af virksomhedspraktik i mere end 13 uger. Ingen lokale aftaler. 25

26 Personalepolitisk Retningslinje for oplærings- og integrationsstillinger Baggrund Byrådet vedtog den 26. januar 2009 en Integrationspolitik, hvor der bl.a. er et indsatsområde Slagelse som arbejdsgiver. Indsatsområdet omfatter mangfoldighedsledelse, fokus ved rekruttering, samt integrations og oplæringsstillinger (beskrevet i bilag til Integrationspolitikken). Rammeaftale om oplærings- og integrationsstillinger indgår endvidere som en af de rammeaftaler, der skal drøftes i MED organisationen, jf. bilag 7 i MED aftalen. De personalepolitiske retningslinjer på området er desuden udfærdiget i rammen af Slagelse Kommunes personalepolitik. Udgangspunkt Personalepolitiske retningslinjer vedr. oprettelse af oplærings- og integrationsstillinger tager udgangspunkt i, at at medvirke til integration og oplæring af indvandrere og efterkommere med manglende sprogkundskaber og/eller faglige kompetencer, samt af unge under 25 år uden arbejdspladserfaring, og som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Rammeaftalen for oplærings- og integrationsstillinger lægger op til oplærings- og integrationsstillinger besluttes og drøftes så tæt på den enkelte arbejdsplads som muligt at retningslinjer bliver mest nærværende, hvis de baseres på lokale drøftelser blandt de ledere og medarbejdere, der oplever risikoen for mobning og chikane i dagligdagen at der er klare rammer og tilgængelige værktøjer for drøftelsen og udarbejdelsen af de lokale retningslinjer Formål og målgruppe vedr. oplærings- og integrationsstillinger Aftalens formål er at medvirke til integration og oplæring af indvandrere og efterkommere med manglende sprogkundskaber og/eller faglige kompetencer, samt af unge under 25 år uden arbejdspladserfaring, og som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Formålet med oplæringsforløbene er at medvirke til opkvalificering og arbejdspladserfaring, der kvalificerer til ansættelse på ordinære løn- og ansættelsesvilkår. Målgruppen er personer, der har svært ved at finde beskæftigelse som følge af manglende sprogkundskaber og/eller manglende faglige kompetencer, inden for følgende hovedmålgrupper: a) indvandrere og efterkommere med begrænsede sprogkundskaber uden eller med en kort uddannelse b) indvandrere med begrænsede sprogkundskaber og med en uddannelse fra hjemlandet. c) unge under 25 år, herunder unge efterkommere, uden arbejdspladserfaring, som ikke via den ordinære vejlednings- og uddannelsesindsats har kunnet opnå beskæftigelse eller er påbegyndt en ungdomsuddannelse. Hovedudvalgets opgaver Hovedudvalget er ansvarligt for at 26

27 Drøfte og fastlægge generelle retningslinjer, rammer og principper for oplæringsog integrationsforløbene Indhentning af evalueringsresultater fra arbejdspladserne. o Der udarbejdes årligt en rapport på baggrund af evalueringsresultaterne. Rapporten kan indeholde et samlet overblik over evalueringsresultaterne samt eventuelle bud på fremtidige ændringer i forløb. Sektorudvalgenes opgaver Sektorudvalgene er ansvarlige for at Årlig drøftelse i sektorudvalg vedr. hvilke stillinger der kan besættes som integrations- og oplæringsstillinger En gang årligt drøftes det på den enkelte arbejdsplads, om der kan ske ansættelse af en medarbejder i en integrations- og oplæringsstilling. I så fald skal arbejdspladsen drøfte følgende: o Hvor mange integrations- og oplæringsstillinger kan der oprettes på den enkelte arbejdsplads? o Hvilke stillinger kan besættes med integrations- og oplæringsstillinger? o Retningslinjer for etablering af oplæringsforløb drøftes. Arbejdspladserne melder tilbage til sektorudvalg om resultatet af deres drøftelser, som informerer HR/Personalecentret om drøftelserne. Opgaver for personalemøde med MED-status/lokal-udvalg med MEDstatus/koordinationsudvalg Virksomhedslederen er ansvarlig for at Samarbejde mellem arbejdsplads og den nye medarbejder Udarbejdelse af uddannelsesplan: o en beskrivelse af konkrete mål for oplæringen og opkvalificeringen o en beskrivelse af oplæringsforløbets arbejdsfunktioner, arbejdsområde og opgaver o en beskrivelse af aktiviteternes varighed, omfang og indhold o en præcis beskrivelse af, hvornår i forløbet man forventer at målene er opnået o Ugentlige møder mellem mentor og mentee o Evaluering af forløb set fra mentors og mentees synsvinkel Introduktionsforløb for de nye medarbejdere o Introduktion til Slagelse Kommune o Introduktion til at være ansat i en integrations- og oplæringsstilling (kultur på arbejdspladsen, uskrevne regler) o Introduktion til arbejdet Fælles indsats og støtteværktøjer HR/Personalecentret udarbejder følgende støtteværktøjer til virksomheder og sektorudvalg: o Annoncering Rekruttering til en integrations- og oplæringsstilling kan ske ved: Fælles stillingsopslag I stillingsopslaget er således defineret, at stillingen skal besættes som en integrations- og oplæringsstilling - afhængigt af ansøgerfeltet vurderes den reelle mulighed for at etablere stillingen med henblik på oplæring og integration

28 o o o o Information til mulige ansøgere Der udarbejdes informationsmateriale (dansk, samt på andre sprog) til mulige ansøgere til integrations- og oplæringsstillinger. Materialet kan bestå af: - Information på bl.a. med information om, hvad en integrations- og oplæringsstilling er, hvad stillingen kan tilbyde målgruppen, links til flere oplysninger. - Brochurer med oplysninger om hvad en integrations- og oplæringsstilling er, og hvad stillingen kan tilbyde målgruppen. Der afholdes informationsmøder generelt om integrations- og oplæringsstillinger. Forberedelse til forløb - Kursus for mentorer udpeget af arbejdspladserne - Information på personalemøder, hvor medarbejderne bliver klædt på til en ny medarbejder - Information på intranettet om integrations- og oplæringsstillingerne Ansættelsesforløb - Information til de udvalgte ansøgere til ansættelsessamtalen om ansættelsesforløb (brug af ansættelsesudvalg, samtalerunder, tilbagemelding m.v.). - Vigtig information og retningslinjer i forhold til ansættelsesforløbet og til 80/20-ordningen til den udvalgte. - Netværk for både mentor og mentee - Der oprettes netværk henholdsvis rettet mod mentorer og mod mentees, således at de kan bruge hinanden og lære af hinandens erfaringer Fælles medlemskab af Foreningen Nydansker Der er mulighed for at indhente råd og lære af erfaringer gennem et medlemskab af Foreningen Nydansker, der giver de kommunale virksomheder adgang til: o Videns- og erfaringsbank o Netværk og samarbejdspartnere o Debatarrangementer o Hotline o Rådgivning o Nyhedsbrev o Ledelsesværktøjer og kursusaktiviteter o Jobnetværk for nydanskere o Jobbørser o Intern og ekstern profilering Foreningen Nydanskers tilbud kan benyttes af den enkelte virksomhed i drøftelse af mulighederne ved integrations- og oplæringsstillingerne, ved selve ansættelsen af nye medarbejdere i disse stillinger, samt i det videre forløb. Pris: Kontingent for et års medlemskab er kr. ex. moms. Godkendelse/opsigelse Denne retningslinje er godkendt af Hovedudvalget den 3. marts Retningslinjen kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Ansvarlig HR/Personalecentret 28

29 Introduktion til den nye medarbejder Denne vejledning er udarbejdet som inspiration til den enkelte arbejdsplads om, hvilke forhold virksomheden kan overveje i forbindelse med nyansættelser. Det drejer sig bl.a. om forberedelse af modtagelse og introduktion, overvejelse om brugen af mentor på arbejdspladsen, samt om opfølgning og evaluering, som er faktorer, som kan medvirke til, at den nye medarbejder får en god start på arbejdspladsen. Forberedelse af modtagelse og introduktion af den nye medarbejder Et godt introduktionsforløb Når en ny medarbejder bliver ansat, er det vigtigt, at vedkommende bliver introduceret til arbejdspladsen på en god måde. Formålet med introduktionen af en ny medarbejder er at få vedkommende til hurtigst muligt at føle sig hjemme på arbejdspladsen, så vedkommende kan varetage jobbet effektivt. Det er vigtigt at sammensætte et introduktionsprogram, som er tilpasset den nye medarbejders behov. Gode råd: Udarbejd en liste over forhold, som den nye medarbejder bør vide. Evt. i form af en håndbog med relevant information om arbejdspladsen, ordninger, regler og aftaler, beskrevet på en overskuelig måde. En sådan liste/håndbog skal give et godt indblik i, hvad der kendetegner arbejdspladsen. Listen/håndbogen kan indeholde oplysninger om: - procedure ved sygemelding - vejledning i telefonkultur - ordninger, eks. kaffe/te-ordninger, kantine, gavekasse m.v. - orientering om eksempelvis tavshedspligt Giv den nye medarbejder et eksemplar af listen/håndbogen, så vedkommende ved, hvad I har planlagt. Udlevering af liste/håndbog må meget gerne ske inden 1. arbejdsdag, således at den nye medarbejder kan forberede sig til sin nye arbejdsplads. Vær åben over for spørgsmål fra den nye medarbejder. Giv den nye medarbejder god tid. Stræk gerne introduktionen over en længere periode, hvis der er mange nye forhold for vedkommende. En veltilrettelagt introduktion er et signal til den nye medarbejder om, at I kan sætte jer ind i vedkommendes sted, og at I ved, at det er anstrengende at være ny. Netop derfor har I planlagt dette program for at hjælpe den nye medarbejder godt på vej. Den første dag/de første dage Sørg for, at så mange praktiske ting som muligt er på plads, inden medarbejderen starter op. Alt efter arbejdsopgaver kan det dreje sig om praktiske ting som: , telefon, kalender Kode til alarmsystem Nøgler Arbejdstøj Navneskilte Skrivebord, stol, pc er Den nye medarbejder må ikke være overladt til sig selv den første dag. Den medarbejder, der introducerer, skal sørge for, at den nye medarbejder føler sig godt tilpas

30 Start den første dag med fælles morgenmad og præsentationsrunde, og sørg for at den nærmeste chef er til stede. Jobbeskrivelse Ved at udarbejde en beskrivelse af den nye medarbejders jobfunktion er der gensidig klarhed over opgaver, krav og forventninger både fra arbejdspladsens side som fra den nye medarbejders side. Dette skaber tryghed for den nye medarbejder. Det er vigtigt for den nye medarbejder at blive en del af fællesskabet på lige fod med de andre på arbejdspladsen. Jo mere alle er informeret om, hvem den nye medarbejder er, og hvordan introduktionen er planlagt, desto mere kan kollegaerne gøre for at byde den nye medarbejder velkommen. En kontaktperson/mentor vil typisk også sørge for en social introduktion af den nye medarbejder på arbejdspladsen, hvilket vil medvirke til, at vedkommende falder godt til blandt kollegaerne. Mentorfunktionen - et særligt introduktionsbehov Med henblik på at styrke introduktionen på arbejdspladsen eller til uddannelse af en person, kan der ofte ydes støtte til en mentorfunktion. En mentorfunktion er en medarbejder i virksomheden/en ekstern konsulent, som varetager en særlig opgave med at introducere, vejlede eller oplære personen, der ligger ud over, hvad arbejdsgiveren sædvanligvis forventes at varetage. En mentors opgave er desuden: At have fokus på information og dialog At vise interesse og tage fat i problemer og misforståelser med det samme Mentorfunktionen varetages som udgangspunkt af en medarbejder i virksomheden, men i en mindre virksomhed kan mentorfunktionen i stedet varetages af en ekstern konsulent. Det er en betingelse for at yde støtte til en mentorfunktion, at denne er afgørende for, at personen kan deltage i tilbuddet. Støtte til arbejdsgiveren bevilges til dækning af lønomkostninger for virksomheden ved frikøb af den medarbejder, der varetager mentorfunktionen eller honorar til den eksterne konsulent. For at forbedre medarbejderens mulighed for at varetage mentorfunktionen kan der bevilges tilskud til køb af uddannelse for medarbejderen. Mentorfunktionen er en mulighed for arbejdspladsen for at få en indtægt i forbindelse med flere af jobtyperne under det sociale kapitel. Opfølgning og evaluering Formålet med opfølgningen er, at både arbejdspladsen og den nye medarbejder får mulighed for at få en tilbagemelding på, hvordan det går. Chefen sørger for at den nyansatte får feedback på præstationerne og spørger ind til den nye medarbejders velbefindende. Opfølgningen kan eksempelvis foregå efter 2-3 måneder, og indeholde emner som: Er jobbeskrivelsen udformet korrekt i forhold til den nye medarbejders oplevelse? Er der givet den rette information på det rette tidspunkt for at kunne udføre arbejdsopgaverne forslag til forbedringer? Er der områder, hvor introduktionen ikke er forløbet som ønsket? Forslag til forbedringer til introduktionsprogrammet? Opfølgningen og efterfølgende evaluering giver arbejdspladsen mulighed for at ændre på forhold i forhold til den nye medarbejder, som ikke fungerer, og på denne måde medvirke til, at resten af ansættelsesforholdet kommer til at fungere godt både for den nye medarbejder som for arbejdspladsen. 30

31 31

32 Slagelse Kommune HR/Personalecentret Vemmeløsevej Dalmose Redaktion: HR/Personalecentret Design: HR/Personalecentret Tryk: Medieshoppen, VASAC Slagelse

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20

Forord 3. Regler og ordninger 4 Personer med nedsat arbejdsevne 5 Løntilskudsjob og praktik for ledige 12 Integrations- og oplæringsstillinger 20 HR/Personalecentret 2011 Håndbog om specielle jobtyper Det sociale kapitel og Det sociale kapitel og integrations- og oplæringsstillinger integrations- og oplæringsstillinger Indhold Forord 3 Regler og

Læs mere

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob

Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob Denne folder henvender sig primært til socialrådgivere og sagsbehandlere i kommunerne Proces fra beskyttet beskæftigelse til skånejob (Job med løntilskud) Indledning... side 3 Beskyttet beskæftigelse iht.

Læs mere

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune,

Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Retningslinjer for ansatte i løntilskud i Frederiksberg Kommune, Frederiksberg Kommune er som offentlig arbejdsgiver forpligtet til at deltage aktivt i de arbejdsmarkedsordninger og reguleringer som vedtages.

Læs mere

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger)

Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) Cirkulære om aftale om Oplæring på særlige vilkår (integrations- og oplæringsstillinger) 2005 Cirkulære af 29. juni 2005 Perst. nr. 036-05 PKAT nr. J.nr. 04-345-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL

RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.08.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE RAMMEAFTALE OM DET SOCIALE KAPITEL 2004 Side 2 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. AFTALENS

Læs mere

Rammeaftale om det sociale kapitel

Rammeaftale om det sociale kapitel Rammeaftale om det sociale kapitel KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune 05.41 Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indledning...4 Kapitel 1. Aftalens område

Læs mere

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse

Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 12 Se vedlagte bekendtgørelse Arbejdstagers navn og adresse Oplyses ved henvendelse Beslutningsdato Personnummer Du tilbydes ansættelse hos Navn Tilbud om ansættelse med løntilskud Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel

Læs mere

Ledige fleksjobberettigede

Ledige fleksjobberettigede Ledige fleksjobberettigede Formål med pjecen: At give borger en introduktion til lovgivningen omkring pligter og rettigheder At oplyse borger om metoder til jobsøgning At oplyse borger om de individuelle

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.08 26/2009 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger 05.25 Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.25 Side 2 Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4

Læs mere

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovgrundlag til Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud Uddrag af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2. Målgrupper efter afsnit III-VII i denne lov er: 1) Ledige, der modtager dagpenge eller

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Hvornår får jeg svar? - på ansøgninger til Ydelseskontor og Jobcenter Indledning Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Ydelseskontor og Jobcenter i Hjørring Kommune på en ansøgning om en bestemt

Læs mere

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed

Aftale om socialt partnerskab. mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Aftale om socialt partnerskab mellem Roskilde Kommune som arbejdsgiver og Roskilde Kommune som social myndighed Roskilde kommune, april 2008 Jobcentret i Arbejdsmarkedsforvaltningen arbejder som myndighed

Læs mere

Ansatte på særlige vilkår

Ansatte på særlige vilkår Ansatte på særlige vilkår vejledning til tillidsrepræsentanter Her kan du læse nærmere om lovgivningen og aftalerne om ansatte på særlige vilkår 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til tillidsrepræsentanter

Læs mere

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder

Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Tilskudsmuligheder - ved ansættelse af medarbejder Indhold 1. Videnpilot 1 2. Fagpilot 2 3. Voksenlærling 3 4. Privat løntilskud 4 5. Virksomhedspraktik 5 6. Jobrotation 6 7. Mentorordning 7 8. Isbryderordning

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009

Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev 2. årgang september 2009 Nyhedsbrev nr. 9 Indhold: SJH fortsætter 1 Neuropsykologiske forløb... 2 Beskæftigelsesministeren besøger SJH 3 Nyt om mentorordningen 4 Hvor findes om hjælpemidler

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingsfrister på beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstiden gælder fra sagen er fuldt oplyst, til du modtager en afgørelse på sagen. Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Når Jammerbugt

Læs mere

DET KAN SKE. for alle

DET KAN SKE. for alle DET KAN SKE for alle Indhold 4 Arbejdsfastholdelse 6 Ret og Pligt (arbejdsevne) 9 Kan jeg sige nej til et arbejde? 10 Hvad er et rimeligt arbejde? 12 Redskaber 17 Nyttige hjemmesider 18 Kontakt 2 Farum

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

05.25 O.11 42/2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse 05.25 Side 2 Side Indledning... 3 1. Aftalens område... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe...

Læs mere

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat?

FLEKSJOB. Få mere viden om. Hvem kan få fleksjob? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen. Fleksjob som selvstændig? varigt nedsat? Få mere viden om FLEKSJOB Hvem kan få fleksjob? Fleksjob som selvstændig? Begrænset arbejdsevne? Er arbejdsevnen varigt nedsat? Løn- og ansættelsesvilkår? Arbejdsprøvning - hvad er det? Forord Jobcenter

Læs mere

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR ARBEJDE PÅ SÆRLIGE VILKÅR Vejledning til tillidsrepræsentanter i kommunerne Offentligt Ansattes Organisationer Niels Hemmingsens Gade 12, 1153 Kbh.K Tlf. (+45) 33 70 13 00 - fax (+45) 33 70 13 33 - www.oao.dk

Læs mere

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer.

Køn Helsingør Kommune stræber efter at skabe en afbalanceret kønsfordeling blandt de ansatte i afdelinger og på de forskellige ledelsesniveauer. Helsingør Kommunes Ligestillingspolitik Indledning Helsingør Kommune arbejder målrettet for ligestilling og betragter alle medarbejdere som ligestillede uanset køn, alder, handicap, seksuel orientering,

Læs mere

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard

Det sociale kapitel. Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Det sociale kapitel Oplæg for Hovedudvalgsmedlemmer Næstformandsmøderne marts 2014 Jo Gadegaard Dagsorden Hvad er socialt kapitel? Hvad er løntilskud, virksomhedspraktik, nyttejob med mere? Er der problemer?

Læs mere

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009

Nyhedsbrev 2. årgang juni 2009 2. årgang juni 2009 nr. 7 Indhold: Lovstof Årsberetning 2008 Konklusion fra Årsberetning 3 idéer God sommer 1 3 6 7 8 1. Kort nyt: Vidste du at: Førtidspensionsområdet er overført til Beskæftigelsesmisteriet.

Læs mere

Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU

Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til HSU S A G S N O T A T Vedr.: Sagsbehandler: Fleksjob og løntilskudsansættelser på KU Camilla Lindqvist HR & ORGANISATION HR PERSONALEJURA NØRREGADE 10 HSU

Læs mere

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013

SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR. FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 SUNDHEDSKARTELLETS GUIDELINES FOR FLEKSJOBBERES LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR Juni 2013 Nye regler for fleksjobbere pr. 1. januar 2013 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som gennemfører fleksjobreformen,

Læs mere

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune

Find den. rigtige. medarbejder. et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune Find den rigtige medarbejder et servicetilbud til virksomheder i Gladsaxe Kommune 16 tilbud til din virksomhed Jobcenter Gladsaxe er din virksomheds indgang til ny arbejdskraft. Vi er en professionel samarbejdspartner,

Læs mere

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger

08.25 O.11 /2011 Side 1. Aftale om integrations- og oplæringsstillinger Side 1 Aftale om integrations- og oplæringsstillinger KL Sundhedskartellet Indholdsfortegnelse Side 08.25 Side 2 Indledning... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen... 4 2. Formål... 4 3. Målgruppe... 4 4.

Læs mere

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D

E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D FLEKSJOB OG SKÅNEJOB E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D OGSÅ MULIGE I FOLKEKIRKEN 2 Udgivet af Kirkeministeriet 2001 T RY K B o rch Try k G R A F I S K DESIGN Design Factory PAPIR A

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal

M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g. Rudersdal Hvis din kollega er syg M u l i g h e d e r S t ø t t e V e j l e d n i n g Rudersdal H v i s d i n k o l l e g a e r s y g Indhold 2 Hvis din kollega er syg 4 Skab en god spiral 6 Tilbage til jobbet 8

Læs mere

H v i s d u b l i v e r s y g

H v i s d u b l i v e r s y g H v i s d u b l i v e r s y g R e t t i g h e d e r P l i g t e r M u l i g h e d e r Slagelse E n t i d l i g i n d s at s va r e r l æ n g s t Indhold 2 En tidlig indsats varer længst 4 Roller og ansvarsfordeling

Læs mere

AFTALE OM INTEGRATIONS- OG OPLÆRINGSSTILLINGER

AFTALE OM INTEGRATIONS- OG OPLÆRINGSSTILLINGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM INTEGRATIONS- OG OPLÆRINGSSTILLINGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale 2015 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Bilag 12 til MED aftalen

Bilag 12 til MED aftalen NOTAT HR-Centret Bilag 12 til MED aftalen 17-09-2016 Retningslinjer vedr. ansættelser på særlige vilkår Det er Hovedudvalgets opgave at aftale retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED

Oversigt over. beskæftigelsesordninger. Møde med næstformænd i MED Oversigt over beskæftigelsesordninger Møde med næstformænd i MED Den 17. og 18. marts 2014 Oversigt over beskæftigelsesordninger Foreløbigt arbejdspapir I oversigten gennemgås skematisk hovedparten af

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

Lov om aktiv socialpolitik

Lov om aktiv socialpolitik Sagsbehandlingstid er den tid der går, fra du mundtligt eller skriftligt har bedt kommunen om at få hjælp, til der træffes en afgørelse, og du får besked om afgørelsen. Sagsbehandlingstiden svarer til

Læs mere

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012

Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 Udsatte unge i uddannelse og arbejde Samspil på tværs - en juridisk eller praktisk udfordring? Odense, den 7. marts 2012 En koordineret indsats - hvilke muligheder er der i social- og beskæftigelseslovgivningen?

Læs mere

Indledning: Den nye fleksjobordning:

Indledning: Den nye fleksjobordning: Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2013:37 af 17. April 2013 Nye regler om fleksjob Løn- og ansættelsesvilkår mv. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - 70e skal anvendes ved fastsættelse af lønog

Læs mere

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob

Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Orientering til den fleksjobansatte - v 01-2014. Fleksjob Tillykke med dit nye fleksjob: I forbindelse med din ansættelse bedes du være opmærksom på følgende. Hvor lang tid kan jeg være ansat i fleksjob:

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 11. juli 2009 8. juli 2009. Nr. 730. Bekendtgørelse om kompensation til personer med handicap i erhverv m.v. I medfør af 3, stk. 2, 7, stk. 5, 11, 14 a, stk. 5, 16 a, stk.

Læs mere

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension.

Kommunen anvender også ressourceprofilen, når det skal vurderes, om man skal have fleksjob eller førtidspension. 106 106 Revalidering xx Revalidering Revalidering er erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage til, at en person med begrænsninger i arbejdsevnen fastholdes eller kommer ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager.

I den forbindelse er der en række betingelser, som AF skal sørge for er opfyldt og dokumenteret på de enkelte sager. Arbejdsmarkedsstyrelsen 1. april 2005 sag nr. 05-207-91 Til AF-regionerne Intern instruks til AF om administration af løntilskudsordningen i forhold til forsikrede ledige 1. Baggrund Private og offentlige

Læs mere

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform

Reformer. Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Reformer Førtidspensions- og fleksjobreform, forlængelse af sygedagpenge og kontanthjælpsreform Mogens Haulund Andersen Konsulent, underviser og socialrådgiver 1 Forsørgelse og beskæftigelse Lov om sygedagpenge

Læs mere

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik

Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Løntilskudsjob, Fleksjob, og Virksomhedspraktik Indledning Helsingør Kommune ansætter vi medarbejdere i job på særlige vilkår (løntilskudsjob, fleksjob og lign.). Det er Personale Service, som er ansvarlig

Læs mere

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet

Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. Et springbræt til arbejdsmarkedet September 2012 Ansat med løntilskud på en offentlig arbejdsplads F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Et springbræt til arbejdsmarkedet Du skal snart starte i et løntilskudsjob på en arbejdsplads.

Læs mere

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK

RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM SENIORPOLITIK **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder

Læs mere

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob.

Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner samt løntilskud til personer i fleksjob og skånejob. Budget- og regnskabssystem 4.5.5 - side 1 Dato: 20. februar 2004 Ikrafttrædelsesår: Budget 2002 REVALIDERING MV. Under denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende revalideringsinstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk

Aktiv sygemelding. Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver. Lyngby-Taarbæk Lyngby-Taarbæk Aktiv sygemelding Nye muligheder og forpligtelser for dig som arbejdsgiver Lyngby-Taarbæk Informationspjece om ændringerne i sygedagpengeloven af 12. juni 2009 Sygefraværssamtale / Mulighedserklæring

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. LBK nr 727 af 07/07/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0008754 Senere ændringer til

Læs mere

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen

Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Oplæg fra DUKH overgang fra barn til voksen Landsforeningen Autisme Kreds Roskilde d. 14. januar 2016 V/ Socialfaglig konsulent Ditte Lindegaard Dagens Program! Præsentation af DUKH! Retssikkerhed! Pligter

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide!

Helbredsproblemer. behøver ikke altid at føre til sygemelding. Brug Jobcentret i tide! Helbredsproblemer behøver ikke altid at føre til sygemelding Brug Jobcentret i tide! Indledning Denne pjece er udarbejdet som et led i samarbejdet mellem Jobcenter Middelfart og 4 virksomheder. Den skal

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE

DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE DEN NYE EFTERLØN FOR DIG SOM ER FØDT EFTER 1955 EFTERLØNSBEVIS EFTERLØN PENSIONSMODREGNING SKATTEFRI PRÆMIE EFTERLØN, REGLER OG FOLKEPENSIONSALDER Årgang Efterlønsalder, folkepensionsalder og periode med

Læs mere

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF

Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Indslusning af flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked Fakta om nuværende indslusningsordninger 29. september 2015 BTF Dok ID: 68376 Kort fortalt Der er i dag en række indslusningsordninger

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 814 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering j.nr. 2014-0013676

Læs mere

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted

Reform af fleksjob. intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden. 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Reform af fleksjob intentioner, ændringer og konkret betydning for ansættelsesforholdet i virksomheden 28. august 2013 Mia Plougmann Mønsted Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering l Njalsgade 72 C

Læs mere

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen

Forord. Jørgen Vorsholt Formand Dansk Arbejdsgiverforening Maj Color profile: Disabled Composite Default screen Forord I 2002 tog regeringen sammen med arbejdsmarkedets parter en række initiativer, der skal styrke integrationen af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet. 4-partsaftalen om en bedre integration

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

Vejledning om Socialt kapitel i staten

Vejledning om Socialt kapitel i staten Personalestyrelsen CFU Vejledning om Socialt kapitel i staten - en beskrivelse af lokale aftaler om job på særlige vilkår samt nogle social- og beskæftigelsespolitiske ordninger Juni 2004 Vejledning om

Læs mere

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING

KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING KORT OG GODT OM LØN VED ANSÆTTELSE AF EN FLYGTNING LÆS MERE PÅ REGNSKABSSPECIALISTEN.DK ELLER FACEBOOK.COM/REGNSKABSSPECIALISTEN Indhold Gratis råd og vejledning til den administrative håndtering af ansættelsen...

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse. 07.84 O.11 xx/2012 Side 1 Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse KL Sundhedskartellet Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 3 2. Hvem er omfattet af aftalen... 3 3. Definitioner... 4 4. Princippet om ikke-forskelsbehandling...

Læs mere

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v.

Bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension m.v. BEK nr 1557 af 23/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering jnr. 2014-0036261

Læs mere

Aktivering & anden aktør

Aktivering & anden aktør 1 Aktivering & anden aktør 2 3 Indhold 05 Aktivering 08 Jobplanen 11 Aktiveringsmuligheder 17 Anden aktør 4 5 Alle undersøgelser tyder på, at den mest virkningsfulde aktivering er den, hvor den ledige

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til udd a n n e l s e Et nyt arbejdsliv O r l ov til udd a n n e l s e To slags orlov Der er to forskellige orlovsmuligheder: Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen

Læs mere

OG OVERENSKOMSTANSATTE

OG OVERENSKOMSTANSATTE AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVNS KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE 11.27.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET RAMMEAFTALE OM TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Aftalen er en sammenskrivning

Læs mere

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår

04.00 O.11 XX/2011 Side 1. Protokollat om generelle ansættelsesvilkår Side 1 Protokollat om generelle ansættelsesvilkår KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side Indledning... 4 Side 2 Kapitel 1. Ansættelsesbreve... 4 1. Ansættelsesbreve...

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2015 2017 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 1 2 AFGRÆNSNING... 1 3 MÅNEDSLØNNEDE...

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder

Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik. Overordnede mål og indsatsområder Vordingborg Kommunes Arbejdsmarkedspolitik Overordnede mål og indsatsområder Udarbejdet Januar 2007 Arbejdsmarkedspolitikkens indhold: Visioner s.3 Lovgrundlag s.4 Udfordringer s.4 Grundlag s.4 Mål for

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

LEV s KLAP-konference

LEV s KLAP-konference LEV s KLAP-konference 23. februar 2009 Mette Ravn Jensen & Lisbet Bo Færdig med ungdomsuddannelsen Ansættelsesformer Støttemuligheder Eksempler Hvad siger lovgivningen - og hvor er hjælpen? 2 Ansættelsesformer

Læs mere

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne

Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpenge, revalidering og varig nedsat arbejdsevne Sygedagpengelovgivningen, Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats og Lov om Aktiv Socialpolitik er komplekse love, som indeholder forskellige tiltag og

Læs mere

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner

Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Anvendelse af mentorordningen i de nordjyske kommuner Arbejdspapir nr. 2, marts 2007: Beskæftigelsesregion Nordjylland Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Telefon: 7222 3600 Hjemmeside: www.brnordjylland.dk

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV

GODE INTRODUKTIONSFORLØB. HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV GODE INTRODUKTIONSFORLØB HK/Kommunals Elevudvalgs anbefalinger til introduktion af nye kontorelever i kommuner og regioner. ELEV Godt begyndt... Det er vigtigt, at komme godt i gang på en ny arbejdsplads.

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til

Forslag. Fremsat den 12. marts 2009 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) til 2008/1 LSF 165 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2008-0003788 Fremsat den 12. marts 2009 af

Læs mere

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer

Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer 7. november 2013 Etablering af kommunale fleksjob med få arbejdstimer Resumé Efter 18 måneder på ledighedsydelse har mange fleksjobvisiterede mistet troen på at komme i job og samtidig modtager kommunen

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning

Forslag. til. Kapitel 5 a. Arbejdsgivers opfølgning UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark (En styrket beskæftigelsesrettet

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Personalepolitik for Holstebro Kommune

Personalepolitik for Holstebro Kommune Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Personalepolitik for Holstebro Kommune Politikken omfatter Tiltrækning, rekruttering og fastholdelse Seniorer Socialt ansvar Ligestilling Integration Fratrædelse

Læs mere

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose

Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose Faktaark - Januar 2016 Samfundets hjælp til voksne med cystisk fibrose I det følgende gives en oversigt over de økonomiske støtte-foranstaltninger, der som oftest kommer på tale for en voksne med cystisk

Læs mere

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner

ANSATTE. O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner KØBENHAVNS KOMMUNE FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE O V E R E N S K O M S T vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for tilsynsførende assistenter ved forsorgsinstitutioner 2002 1 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens

Læs mere

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag

Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag Oversigt over cases i forbindelse med budgetforslag December 2015 Nedenstående cases beskriver cases på de budgetforslag der er beskrevet i det samlede besparelseskatalog for arbejdsmarkedsområdet. Indsats

Læs mere

Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg.

Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg. Punkt 4. Forslag om forsøg med mikrolån i Aalborg. 2014-4855. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Beskæftigelsesudvalgets drøftelse en model for, hvordan mikrolån kan etableres i Aalborg

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 26. april 2007 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/21 Kursus i rundbordssamtale...

Læs mere

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning

Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandard Kontant tilskud til hjælperordning Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 25.05.2016. Servicelovens 95 Lovgrundlag Stk. 1 Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her.

Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Ergoterapeutforeningen Job på særlige vilkår Har du behov for ansættelse i eks. fleksjob, seniorjob eller virksomhedspraktik, kan du orientere dig her. Fleksjob For dig der har begrænset arbejdsevne. Hvad

Læs mere

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde?

Revalidering Personkreds Fører revalidering til ordinært arbejde? Revalidering Hvis en borger har begrænsninger i sin arbejdsevne, kan en mulighed være at få tilbudt revalidering. Revalidering kan bestå af erhvervsrettede aktiviteter og økonomisk hjælp, der kan bidrage

Læs mere

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k

Muligheder Støtte Vejledning. J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k når en medarbejder bliver syg Muligheder Støtte Vejledning J o b c e n t e r K o l d i n g T l f. : 7 9 7 9 74 0 0 w w w. j o b c e n t e r k o l d i n g. d k Hvad gør I, når en medarbejder bliver syg?

Læs mere