Dagtilbudspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagtilbudspolitik 2016-2019"

Transkript

1 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring gennem leg og målrettede aktiviteter. Der skal være plads til, at alle børn kan udvikle sig og være en del af fælleskabet. Børnene skal opleve en sammenhængende indsats fra dagpleje og vuggestue til børnehave og videre i skole og fritidstilbud. Et godt samarbejde mellem forældre og dagtilbud er afgørende for børnenes trivsel og udvikling. I Greve Kommune har vi gode dagtilbud, som alle gør en stor indsats for vores mindste borgere i kommunen. Den seneste kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet viste, at børnene er glade for at gå i dagtilbud, og at deres forældre generelt er tilfredse med deres børns dagtilbud. Det er noget, vi kan være stolte af. Vores daginstitutioner og dagpleje har stor betydning for vores børns læring og personlige og sociale udvikling både på kort og langt sigt. Derfor ønsker Byrådet i Greve at understrege vigtigheden af dagtilbudsområdet ved, at området får sin egen selvstændige politik. Vi har allerede en skolepolitik, men den kan ikke stå alene. Der er brug for en dagtilbudspolitik, der er målrettet børnenes første seks år, og som kan bygge bro til skole- og fritidsområdet i kommunen. Målet med en dagtilbudspolitik for Greve Kommune er at skabe en fælles forståelse af, hvad der er dagtilbuddenes vigtigste opgave. Dagtilbudspolitikken skal med andre ord skabe en lokal retning for det daglige arbejde i vores institutioner og dagpleje. Dagtilbudspolitikken indeholder fem temaer: 1. Trivsel & sundhed 2. Leg & læring 3. Plads til forskellighed 4. Sammenhæng i børns liv 5. Forældresamarbejde. Det er en ambition, at politikken skal være motiverende og vedkommende helt ude på den enkelte stue i vuggestuen og børnehaven og i det enkelte dagplejehjem. Derfor er politikken blevet til i en god dialog mellem politikere, forældre, medarbejdere, ledere og andre samarbejdspartere på området. Denne fælles formulering af dagtilbudspolitikken er et vigtigt skridt i retning af at skabe de bedste dagtilbud for kommunens børn. På Byrådets vegne Pernille Beckmann Borgmester

2 Rammerne for dagtilbudspolitikken Dagtilbudsloven er grundlaget for dagpleje og daginstitutioner i Greve Kommune. Dagtilbuddene skal leve op til lovens formål og bestemmelser om pædagogiske læreplaner, sprogvurderinger, børnemiljø mv. Ligesom de skal leve op til Greve Kommunes Børne- og Ungepolitik, som angiver nogle overordnede visioner og værdier for arbejdet med børn og unge i alderen 0-18 år i kommunen. Dagtilbudspolitikken bygger på lovgivningen og Børne- og Ungepolitikken og udgør de lokale mål og rammer, der gælder for dagplejen og alle daginstitutioner i Greve Kommune. Den sætter lup på væsentlige tværgående temaer i små børns liv og beskriver, hvordan dagtilbuddene i kommunen bedst muligt kan understøtte børnenes trivsel og udvikling. Dagtilbudspolitikken tager udgangspunkt i det læringssyn, som er beskrevet i grundlaget for Greve Kommunes pædagogiske læreplaner: Læring er en proces, der medfører ændringer i barnet i form af øget viden og kompetence, som igen udvider barnets muligheder for selvbestemmelse og selvstændighed. Alle børn har ressourcer og er aktive medskabere af deres eget liv. Barnet er medskaber af sin egen læring, en proces, som det pædagogiske personale skal støtte, guide og udfordre, hvad enten der er tale om planlagte aktiviteter eller spontant opståede situationer. De voksne skal være det stillads, som giver børnene rettighederne til deres egne oplevelser og som støtter børnenes intentioner gennem anerkendelse. Børns læring sker i samspil i relationen mellem børn og børn og mellem børn og voksne i den naturlige balance mellem udfordringer og færdigheder. Dagtilbudspolitik Dagtilbudsloven Pæd. læreplaner og læringssyn Børne-og Ungepolitik Vi ved fra forskningen, at høj kvalitet i dagtilbud har stor effekt på børns udvikling og læring både på kort og langt sigt. Dagtilbudspolitikken er derfor formuleret med afsæt i den viden, vi har fra forskningen om, hvad der giver høj kvalitet i dagtilbud. 2

3 Samtidig er den et resultat af en lokal inddragelsesproces, hvor forældre, medarbejdere, ledere, politikere og andre samarbejdspartnere har bidraget med, hvad de synes, der skal kendetegne Greve Kommunes dagtilbud Dagtilbudspolitikken har som mål at skabe en fælles forståelse af, hvad der er dagtilbuddenes vigtigste rolle og samtidig angive nogle overordnede pejlemærker for kommunens indsats på området. Der vil derfor være en lang række indsatser, som kommunen allerede gør, der ikke vil fremgå af politikken. I dagtilbudspolitikken dækker begreberne vuggestuer og børnehaver både integrerede institutioner og rene vuggestuer og børnehaver. 3

4 Tema 1: Trivsel & Sundhed Det forstår vi ved Trivsel & Sundhed Trivsel er, når børnene er glade og oplever sig set, hørt og mødt, hvor de er. Det er, når børnene har venner og er en del af fælleskabet med andre børn og voksne. Trivsel for børn handler også om at blive mødt af omsorgsfulde, nærværende og anerkendende voksne, der ser det enkelte barn og børnegruppen som helhed. Trivsel er også, at barnet bliver tilpas udfordret både motorisk og intellektuelt i forhold til dets udvikling. Trivsel er, når barnet er glad, når det skal i dagtilbud, og når det bliver hentet igen og måske skal have en kammerat med hjem at lege. Sundhed er, når barnet får en sund kost i dagtilbuddet eller i madpakken hjemmefra. Sundhed er også, at dagtilbuddet er indrettet, så det stimulerer børnenes fysiske udfoldelse både inde og ude. Det kan være i form af målrettede pædagogiske aktiviteter som fx idrætsaktiviteter og bevægelse og gennem almindelige dagligdagsaktiviteter, som fx leg på legepladsen. Sundhed er også, når børnene lærer at træffe gode valg for sig selv i forhold til sund kost, motion og hygiejne. Trivsel og sundhed handler også om børnenes psykiske sundhed. Børn har brug for et lege og læringsmiljø, hvor de også har mulighed for at trække sig tilbage og få ro, tid og rum til fordybelse. Derfor er Trivsel & Sundhed vigtig Trivsel er vigtig, fordi det er en forudsætning for, at børnene kan udvikle sig til livsduelige mennesker, som har tiltro til sig selv og kan indgå i relationer til andre. Det har stor betydning for børnenes trivsel, at de har venner og føler sig som en del af fælleskabet. Det er i samspillet med andre børn, at de kan udvikle og afprøve deres sociale kompetencer og oplever, at de er betydningsfulde for andre. Det er med til at fremme deres selvværd, selvforståelse, robusthed og forebygge mobning. Det er vigtigt for børns trivsel, at de bliver set, hørt og lyttet til. Kvaliteten af nærværet med de voksne, der omgiver børnene, er afgørende for børnenes udvikling og læring på længere sigt. Det er i høj grad gennem gode relationer til de voksne, at børnene udvikler deres sociale, følelsesmæssige og kognitive færdigheder. Alle børn skal trives. Derfor er en tidlig og forebyggende indsats særlig vigtig i forhold til børn med en svag social baggrund. Det er vigtigt, at dagtilbuddene har fokus på sundhed, fordi det er i barndommen, at gode og sunde vaner grundlægges. Børnenes sundhed skal ikke alene afhænge af, hvilken familie de er vokset op i. I stedet skal alle børns sundhed fremmes gennem fokus på kost og bevægelse allerede i dagplejen og vuggestuen og videre i børnehaven. Når børnene trives og har det godt, smitter det positivt af på familielivet og omvendt. Forældrene kan trygt aflevere deres børn, når de ved, at deres børn trives. Forældrene er børnenes vigtigste omsorgspersoner, og derfor kan børnenes trivsel og sundhed kun styrkes 4

5 gennem et positivt og gensidigt samarbejde mellem forældrene og personalet i dagplejen og daginstitutionerne. Det vil vi i Greve Kommune Alle dagtilbud skal i det pædagogiske arbejde understøtte og arbejde med børnenes indbyrdes relationer, så alle børn bliver en del af fælleskabet og har venner. Det kan fx ske gennem målrettet pædagogisk arbejde med at gøre børnene synlige for hinanden og forebygge mobning. Alle dagtilbud skal have stort fokus på betydningen og kvaliteten af nærværet mellem børn og voksne. Derfor skal dagtilbuddene udvikle metoder til at arbejde med mindre miljøer og grupper af børn i de enkelte dagtilbud. Alle dagtilbud skal arbejde med at skabe et børnemiljø både inde og ude, som giver mulighed for motion og bevægelse og for ro og tid til fordybelse, Det kan ske gennem forskellige aktiviteter som yoga, musik og idræt og ved at indrette institutionen med små afgrænsede legemiljøer med forskellige temaer konstruktion, dukkekrog, kreativt værksted og spil. Alle dagtilbud skal leve op til Greve Kommunes kostpolitik og Fødevarestyrelsens anbefalinger til sund kost til børn i aldersgruppen. Som udgangspunkt er det forældrenes ansvar, at børnene får en sund kost. Dagtilbuddene kan gå i dialog med forældrene om sund kost og bevægelse. Sund kost kan også fremmes ved at tilrettelægge aktiviteter, hvor børnene er med til at lave mad i dagtilbuddet. 5

6 Tema 2: Leg & Læring Det forstår vi ved Leg & Læring Leg og læring er to sider af samme sag, fordi det er gennem legen små børn lærer. Leg kan være en fri og spontan aktivitet for børnene, som ikke i sig selv har et formål eller motiv. Alt efter barnets udvikling kan legen antage forskellige former. Den kan fx være udforskende, rollebaseret og regelstyret. Leg kan også være en mere voksenstyret aktivitet, hvor de voksne gennem guidning af børnene og udfordrende legeaktiviteter målrettet arbejder med at stimulere deres læring. Begge typer af leg bidrager til barnets læring og udvikling. Læring er, når barnet gennem legende aktiviteter omformer og udvikler sin viden til nye forståelser, færdigheder og kompetencer og/eller bliver i stand til at bruge det lærte. Læring sker både som en tilegnelsesproces i det enkelte barn og i samspil med barnets omverden. Derfor er læring en dannelsesproces. Både leg og læring forudsætter, at barnet har det godt både psykisk og fysisk. Det er svært at lege og lære, hvis man er ked af det og ikke trives derhjemme eller i dagtilbuddet. Derfor hænger leg og læring sammen med trivsel og sundhed. Leg og læring forudsætter også, at der i dagtilbuddene er et lege- og læringsmiljø, som udfordrer og appellerer til børnenes nysgerrighed, fantasi og kreativitet. Leg og Læring handler også om at klæde vores børn på til at kunne navigere i en mere og mere digital verden ved at inddrage digitale medier i den pædagogiske hverdag. Derfor er Leg & Læring vigtig Den frie leg er vigtig, selvom den ikke har et formål eller motiv i sig selv. Den er afgørende for børns udvikling af sociale kompetencer, fordi børnene i samspil med andre børn gennem legen efterligner og afprøver roller og sociale spilleregler. Legen er også en vigtig individuel aktivitet for det enkelte barn, fordi det er den måde, børn udvikler deres forståelse af verden omkring dem. De lærer sig selv at kende og lærer at takle relationer til andre mennesker gennem legen - kompetencer de skal bruge for at kunne blive hele og deltagende mennesker. De voksenstyrede legeaktiviteter eller de situationer, hvor de voksne medvirker til børnenes leg, har også stor betydning for børnenes udvikling og læring. Vi ved fra forskning, at kvaliteten af samværet mellem barn og voksen er den mest betydningsfulde enkeltfaktor for barnets intellektuelle udvikling i dagtilbud. Derfor er nærværende voksne, der taler med børnene, af stor betydning for deres sproglige udvikling og læring i det hele taget. Dette kan bedst understøttes gennem aktiviteter, der involverer små grupper af børn. Fra børnene er 0 til 6 år er det tidspunkt i livet, hvor de er mest læringsparate, og det er her, deres forudsætninger for senere at kunne klare sig i skolen og livet i det hele taget bliver grundlagt. Derfor er det afgørende, at de møder et dagtilbud med nærværende voksne og et lege- og læringsmiljø, der stimulerer deres lyst til at lære. Det er særligt vigtigt for børn, der kommer fra familier med en svag social baggrund. 6

7 Vi ved også, at det pædagogiske personales kompetencer i dagtilbud har en positiv indflydelse på børns læring og udvikling. Det har således stor betydning, at det pædagogiske personale har viden om børns læring og har en forståelse af læringsindholdet i de forskellige aktiviteter. Det vil vi i Greve Kommune Alle dagtilbud skal have øget fokus på kvaliteten af nærværet mellem børn og voksne i forhold til børnenes læring. Derfor skal de arbejde med at fremme børnenes sproglige og kognitive udvikling i mindre miljøer og grupper af børn og gennem de voksnes nærværende medvirken i det, børnene er optaget af. Alle dagtilbud skal arbejde målrettet med at skabe en balance mellem børnenes frie leg og voksenstyrende legeaktiviteter, der udfordrer børnene og støtter deres udvikling. Alle dagtilbud skal arbejde med aktiviteter og indretning, der stimulerer børnenes lyst til at lege og lære. Det kan fx ske ved, at der i indretningen etableres små rum i rummet, der appellerer til leg i mindre grupper eller ved, at der tilrettelægges temauger om kunst eller natur, og gennem inddragelse af digitale medier mv. Personalet i Greve Kommunes dagtilbud skal have et højt kompetenceniveau ift. til arbejdet med små børn. Det skal sikres ved fremtidig rekruttering og løbende efteruddannelsesinitiativer med afsæt i de pædagogiske læreplanstemaer og et særligt fokus på nærvær og indretning af gode lege- og læringsmiljøer. Center for Dagtilbud & Skoler igangsætter i 2016 et arbejde med at udvikle systematiske læringsmål under de enkelte læreplanstemaer for at sikre en fælles forståelse af, hvad det er, børnene skal lære i dagtilbud. 7

8 Tema 3: Plads til forskellighed Det forstår vi ved Plads til forskellighed Plads til forskellighed er, når der er et miljø og en omgangsform, hvor børn på tværs af social og kulturel baggrund, køn, kompetencer og alder trives og lærer som en del af fællesskabet. Et vigtigt element heri er, at børn oplever og får en forståelse for mangfoldigheden i andre menneskers livsvilkår. Plads til forskellighed er også at have en gensidig respekt for hinanden, og hvor forskellighed ses som en ressource. Det handler bl.a. om at bruge børnenes kulturelle baggrund som en ressource samtidig med, at børnene bliver introduceret til danske traditioner og forberedes til medbestemmelse og demokrati. Plads til forskellighed er også at behandle børn forskelligt for, at de får lige muligheder. Det kan betyde, at nogle børn skal have særlig støtte eller tilbydes særlige pædagogiske aktiviteter og forløb. Plads til forskellighed er også, at børn bliver støttet og opmuntret til det, de er gode til, herunder børn med særlige talenter. Indretning af lege- og læringsmiljøer og tilrettelagte pædagogiske aktiviteter, der appellerer til både piger og drenge, kan også sikre, at der er plads til forskellighed. En blanding af både små og store institutioner og dagpleje er også en måde at tilgodese plads til forskellighed, fordi det er forskelligt, hvilke børnemiljøer børn trives i. De enkelte dagtilbuds mulighed for at vægte særlige temaer og profiler, fx musik, bevægelse og natur, kan også understøtte plads til forskellighed. Derfor er Plads til forskellighed vigtig Plads til forskellighed er vigtig, fordi vores børn vokser op i en globaliseret verden, hvor respekt, kendskab, åbenhed og nysgerrighed i forhold til andre kulturer og traditioner er en vigtig kompetence for at kunne begå sig i livet. De traditionelle familiemønstre er også i forandring, og det er derfor vigtigt, at børnene får en forståelse for, at man kan leve sit liv på mange forskellige måder. Vores samfund bygger på frihed, ligeværd og demokrati. Derfor er det vigtigt, at børnene så tidligt som muligt møder disse værdier, som en integreret del af dagligdagen i dagplejen/vuggestuen og børnehaven. Kendskab til forskellige måder at leve på er en vigtigt forudsætning for at kunne forstå og bygge bro til andre mennesker. Man kan sige, at kendskab skaber venskab. Det er også vigtigt at have fokus på forskellighed, når det gælder drenge og piger. I Greve Kommune er der langt flere drenge end piger, som modtager særlig sprogstimulering, specialpædagogisk bistand, og får udsat deres skolestart. Det er ikke kun et Greve fænomen, men ses også på nationalt niveau. Det er en udvikling, som følger drengene videre i uddannelsessystemet, hvor flere drenge end piger falder fra på ungdomsuddannelserne. Den udvikling skal dagtilbuddene være med til at vende. 8

9 Plads til forskellighed giver mulighed for, at børn med særlige behov kan lære og udvikle sig som en del af fællesskabet sammen med deres kammerater, samtidig med at de får den støtte og hjælp, de har brug for. Forskellige typer af dagtilbud kan være med til at understøtte dette. Det vil vi i Greve Kommune Alle dagtilbud skal fortsat arbejde med inklusion af børn med særlige behov både gennem planlægning af pædagogiske aktiviteter og indretning af lege- og læringsrum. Alle dagtilbud skal have særligt fokus på at skabe lege- og læringsmiljøer, der appellerer til både drenge og piger. Alle dagtilbud skal have fokus på, hvordan børn med mere end ét sprog, bedst tilegner sig dansk, ligesom alle dagtilbud skal understøtte børn, der har behov for sprogstimulering. Alle dagtilbud skal medvirke til at udbrede kendskabet til forskellige kulturer og måder at leve på. Alle dagtilbud skal som en integreret del af dagligdagen fremme værdierne frihed, ligeværd og demokrati. 9

10 Tema 4: Sammenhæng i børns liv Det forstår vi ved Sammenhæng i børns liv Sammenhæng i børns liv er, når børn og forældre oplever, at der er sammenhæng i overgangen mellem dagpleje/vuggestue til børnehave og videre til SFO, skole og klub. Det er bl.a., at barnet får en god modtagelse, når det starter på et nyt kapitel i livet, så barnet kan føle sig tryg og hjemme i de nye omgivelser. Sammenhæng i børns liv handler også om, at de voksne omkring barnet har kendskab til hele barnets liv. Det forudsætter, at personalet i de forskellige tilbud arbejder sammen om børnenes læring og udvikling og bidrager med hver deres viden om barnet og på den måde er med til at skabe en rød tråd i barnets liv. Det gælder både det personale, der er om barnet til dagligt, men også de særlige ressourcepersoner, som evt. er tilknyttet barnet og familien. Ingen børn skal lades tilbage, alle børn skal have mulighed for at udvikle sig og lære. Derfor handler sammenhæng i børns liv også om en sammenhængende, tidlig og forebyggende indsats i forhold til børn med særlige behov og udsatte børn med en svag social baggrund. Er der børn, som har brug for en ekstra hjælpende hånd, skal de have den tidligt og før problemerne vokser sig store. Derfor er Sammenhæng i børns liv vigtig Det er vigtigt, at børnene og deres forældre oplever, at der er sammenhæng mellem dagtilbud og skole/sfo. Det gør børn og forældre trygge, at det nye sted har kendskab til barnet. Overgangen bliver lettere og mindre brat, når barnet på forhånd har været på besøg det nye sted og måske har mødt nogle af de voksne. Det tværfaglige samarbejde om børnene er afgørende for at sikre, at vigtig viden om børnene ikke går tabt og for at undgå, at man skal starte forfra. Det gælder i overgangen mellem forskellige tilbud, men også når forskellige fagprofessionelle er involveret i børnenes udvikling og læring i dagtilbuddene, fx personale fra institutionen og PPR. Sammenhæng i børns liv er særlig vigtig for børn med en svag social baggrund. Vi ved fra forskningen, at en tidlig indsats er afgørende for at afbøde ulighed i børnenes læring og muligheder senere i livet. Vi ved også, at tidlige forebyggende indsatser er langt mere effektive end indsatser senere i barnets liv. Det vil vi i Greve Kommune Dagplejen/vuggestuerne skal samarbejde med forældrene og børnehaverne om, at børnene får en god og tryg overgang, når de skal starte et nyt sted, ved at bruge de fælles kommunale retningslinjer for børns overgang. Børnehaverne skal samarbejde med forældrene og SFO erne om, at børnene får en god og tryg overgang, når de skal starte i SFO ved at bruge de fælles kommunale retningslinjer for børns overgang. 10

11 Alle dagtilbud med 3-6 årige skal etablere storbørnsgrupper for kommende skolebørn, hvor børnene får styrket deres sociale kompetencer og får kendskab til tal og bogstaver i en legende og meningsfuld kontekst. Alle dagtilbud skal understøtte det enkelte barns udviklingsbetingelser og skabe sammenhæng mellem dagtilbud og skole gennem samarbejde med relevante fagpersoner fra andre centre fx fysioterapeuter, psykologer og talehøre-pædagoger. 11

12 Tema 5: Forældresamarbejde Det forstår vi ved Forældresamarbejde Forældresamarbejde er, når dagtilbud og forældre samarbejder om barnets udvikling og trivsel. I dagtilbudslovens formålsparagraf står der: Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Forældresamarbejde er en gensidig forpligtelse mellem forældre og personale i dagtilbuddet. Samarbejdet skal bygge på tillid, dialog og kendskab til hinanden, med det mål at barnet får en god og tryg opvækst. Det kræver, at der er en forventningsafstemning mellem dagtilbuddet og forældrene om deres forskellige roller i barnets liv. Det kan bl.a. komme til udtryk ved, at forældre og dagtilbud samarbejder omkring barnets trivsel og læring, hvor forældrene får hjælp til, hvordan de kan bidrage til at fremme deres barns sproglige udvikling. Det kan også være i form af kommunikation om barnets hverdag og trivsel. Forældresamarbejde er også at involvere og engagere forældrene i børnenes dagligdag i dagtilbuddet, fx gennem forskellige arrangementer, ture ud af huset og temadage. Derfor er Forældresamarbejde vigtig Børnenes leg, læring, trivsel og sundhed foregår ikke kun i dagtilbuddet, men involverer hele barnets liv. Derfor er forældrenes aktive deltagelse og samarbejde afgørende for børnenes udvikling og trivsel. Forældrene er en vigtig ressource, fordi det er dem, der er børnenes vigtigste omsorgspersoner og som kender børnene bedst. Vi ved bl.a. fra forskningen, at det har stor betydning for udviklingen af børns intellektuelle og sproglige evner, hvor meget deres forældre taler med dem. Jo mere tale børn har hørt i 0-3 årsalderen, jo bedre forudsætninger har de for at klare sig i skolen. Vi ved fx, at hvis børnene tidligt får et godt ordforråd, bliver de bedre til at læse senere hen. Forældresamarbejdet er også vigtigt, fordi det skaber sammenhæng i barnets liv. Det har stor betydning, at de omsorgspersoner, der er om barnet, kan samarbejde og gensidigt afstemme forventningerne til hinanden. Børnene tilbringer mange af deres vågne timer i dagtilbuddet, og derfor er det vigtigt for forældrene at kunne tale med personalet om børnene. Det kan fx være små beskeder i afleveringssituationen eller møder om større ting vedr. barnets udvikling. Det giver både børn og forældre tryghed. Det vil vi i Greve Kommune Alle dagtilbud skal understøtte børns læring i hjemmet, ved at tilbyde forældrene råd og vejledning i forhold til barnets udvikling, læring og trivsel. Fx ideer til højtlæsning, konfliktløsning, spise- og sovevaner. 12

13 Alle dagtilbud skal inddrage forældrenes ressourcer i forældresamarbejdet og opfordre forældrene til at være aktive deltagere i barnets liv. Fx ift. at deltage i forældremøder og arrangementer i dagtilbuddet, eller ved at engagere sig i forældrebestyrelsesarbejdet/aktivitetsudvalg i dagtilbuddet. Alle vuggestuer og dagplejen skal som minimum tilbyde forældresamtaler ved barnets start, cirka tre måneder efter start og ved overgang til børnehave og ved bekymring omkring barnets trivsel. Alle børnehaver skal som minimum tilbyde forældresamtaler ved barnets start, cirka tre måneder efter start, midtvejs i børnehaveforløbet, ved overgang til SFO og ved bekymring omkring barnets trivsel. Alle dagtilbud skal anvende kommunikationsplatformen, BørneIntra, som en del af samarbejdet med forældrene. 13

14 Proces og forankring af dagtilbudspolitikken Det er ambitionen, at dagtilbudspolitikken skal være en integreret del af dagtilbuddenes hverdag. Derfor skal dagtilbudspolitikken forankres lokalt hos distriktslederne, i de enkelte ledergrupper, MED-udvalg og sættes på dagsordenen på personalemøder og stuemøder i de forskellige dagtilbud. Derudover skal forældrebestyrelserne drøfte, hvordan dagtilbuddene arbejder med indholdet i dagtilbudspolitikken. Dagtilbudspolitikken angiver nogle overordnede temaer og indsatser, som skal foldes ud lokalt. Der er frihed til lokalt at vælge, hvilke metoder og aktiviteter man vil gøre brug af for at nå målene. Dagtilbudspolitikken skal afspejle sig i de pædagogiske læreplaner. Hvert dagtilbud skal derfor i læreplanen beskrive, hvordan de arbejder med temaerne og indsatserne. Center for Dagtilbud & Skoler vil følge op på dagtilbudspolitikken i forbindelse med de pædagogiske tilsyn og godkendelsen og evalueringen af de pædagogiske læreplaner. Derudover vil centeret understøtte dagtilbuddenes arbejde med dagtilbudspolitikken gennem relevante efteruddannelses aktiviteter, fx aktionslæringsforløb med fokus på praksis. Børneog Ungeudvalget vil årligt afholde dialogmøder med dagtilbuddene om resultaterne af arbejdet med dagtilbudspolitikken. Ledergrupper Pædagogiske ledere Distriktsledere Forældrebestyrelser Personalemøder Stuemøder MED-udvalg Pædagogiske læreplaner Pædagogisk tilsyn Dialog med og afrapportering til Børne- og Ungeudvalget 14

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Dagtilbudspolitik

Dagtilbudspolitik Greve Kommune Dagtilbudspolitik 2016-2019 Dagtilbudspolitik 2016-2019 er udgivet af: Greve Kommune Center for Dagtilbud & Skoler Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk Vedtaget af Greve Byråd november 2015

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING

ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Udviklingsprogrammet FREMTIDENS DAGTILBUD LÆRINGSTEMA ALSIDIG PERSONLIG UDVIKLING Indhold 3 Indledning 4 Barnets Alsidige personlige udvikling i Fremtidens Dagtilbud 6 Læringsområde Barnets Selvværd 8

Læs mere

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er:

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Anmodning til Aalborg Kommune Leverandørens navn er: Børnenes Akademi Strubjerg 163. 9400 Nørresundby Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Jane Dons Lindholmsvej 99. 9400 Nørresundby Therkildsen9000@hotmail.com

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune

Den pædagogiske læreplan for. Villa Berthe i Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan for Villa Berthe i Gentofte Kommune 2012/2013 Den overordnede ramme for dagtilbuddets pædagogiske arbejde Dagtilbudsloven: Lov 2007-06-06 nr. 501 om dag-, fritidsog klubtilbud

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008

Dagtilbudspolitik. Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 Dagtilbudspolitik Rebild Kommune - Børn og Ungdom Oktober 2008 1 Indhold Vision 3 Baggrund 3 Formål 3 Pædagogisk tilgang 4 Helhed for børnene 5 Vision I Rebild kommunes dagtilbud vil vi, at børnene skal

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune.

Oplysninger. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. Daginstitutionsleder/ Områdeleder. 7616 2775 Souschef Eva Hoffland evhof@esbjergkommune. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik

Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Ødsted-Jerlev Børnehus Førskolepolitik Forord I Ødsted-Jerlev Børnehus sætter vi stor fokus på førskolearbejdet med de børn, som skal starte i skole det kommende skoleår. Formålet med førskolearbejdet

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen

Holstebro Kommune. Dagtilbudspolitik 2011-2014. Udviklingsplan for Vuggestuen Søstjernen Holstebro Kommune Dagtilbudspolitik 2011-2014 Udviklingsplan for Tingvej 39, Mogenstrup 7800 Skive 1 1. Indledning... 3 2. Præsentation af dagtilbuddet.... 3 3. Børne- og læringssyn.... 3 3.1 Holstebro

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

BØRNS TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING - BETYDNINGEN AF KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGTILBUDDENE.

BØRNS TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING - BETYDNINGEN AF KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGTILBUDDENE. CHARLOTTE RINGSMOSE, FORSKER, FOREDRAGSHOLDER OG MEDLEM AF RÅDET FOR BØRNS LÆRING: BØRNS TRIVSEL, LÆRING OG UDVIKLING - BETYDNINGEN AF KVALITETEN I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE I DAGTILBUDDENE. GREVE KOMMUNES

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling Alsidig personlig udvikling Sammenhæng: For at barnet kan udvikle en stærk og sund identitet, har det brug for en positiv selvfølelse og trygge rammer, som det tør udfolde og udfordre sig selv i. En alsidig

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud

Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K. Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud Familiestyrelsen Att. Louise Petersen Stormgade 2-6 1470 København K Svar fra FOA - Fag og Arbejde på høring om forslag til lov om dagtilbud I FOA - Fag og Arbejde er vi meget tilfredse med, at dagtilbudsområdet

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik

Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 Frederikssund Kommunes Børne- og ungepolitik 2017-2021 er vedtaget af Byrådet 21. juni 2017.

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik

Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik Sammen om livsduelige børn og unge Dagtilbuds- og skolepolitik 2019-2023 Indledning Dagtilbuds- og skolepolitikken er blevet til i en inddragende proces, hvor forældrerepræsentanter, ledere, medarbejdere,

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

QAASUITSUP KOMMUNIA. Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia

QAASUITSUP KOMMUNIA. Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia Børne-og Ungepolitik Qaasuitsup Kommunia Børne- og Ungepolitikken bygger på FN's børnekonvention og på relevant lovgivning inden for området. Politikken handler om den samlede indsats for børn og unge

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger,

Mål- og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger, Mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen. 1 Offentliggørelse

Læs mere

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser.

Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Fjordskolen 7. marts 2011. Fjordskolens udmøntning af Mål og indholdsbeskrivelser. SFO Dannelunde Skole, Gloslunde Gade 7, 4983 Dannemare. Tlf. nr. 54 94 42 85. SFO Midgården, Velovænget 4 4900 Nakskov.

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde.

I disse krav og formuleringer ligger der en del informationer om, hvad det er vi vægter i det pædagogiske arbejde. Indledning: I forbindelse med Espebo Børnecenters ansøgning om at blive privatiseret under De Frie Børnehaver og Fritidshjem, ønsker vi at benytte lejligheden til at orientere om de forhold, som vi finder

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr.

Oplysninger. Dagtilbud: Jacob A. Riis Børnehave. Billede Navn Mailadresse og tlf.nr. 1 Indholdsfortegnelse Oplysninger... 3 Politiske mål Dagtilbudsloven formål... 4 Politiske mål Dagtilbudsloven læreplaner... 5 Politiske mål Børn- og ungepolitik... 6 Pædagogisk tilgang for arbejdet med

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN

HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN HANDLEPLAN FOR INKLUSION I KRUDTUGLEN Indhold Handleplan for inklusion i Krudtuglen... 2 Sammenhæng... 2 Definition af inklusion.... 2 Område Skovvang... 3 Overordnede principper... 3 Aktører.... 4 Metoder...

Læs mere

Viborg Kommune. Spurvehuset UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Spurvehuset UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Spurvehuset UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum 3 2 Børn og unges udvikling og læring 4 3 Fællesskaber 5 4 Overgange mellem

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune

Børn og Unge. MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune Børn og Unge MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK For dagtilbud i Furesø Kommune MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK 2 FORORD Denne overordnede Mad- og måltidspolitik for dagtilbud i Furesø Kommune skal medvirke til at skabe gode

Læs mere

forord I dagplejen får alle børn en god start

forord I dagplejen får alle børn en god start Små skridt Denne bog tilhører: forord I dagplejen får alle børn en god start Denne bog er til jeres barn, der nu er startet i dagplejen. Den vil blive fyldt med billeder, tegninger og små historier om

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik 2012-2016

Greve Kommunes skolepolitik 2012-2016 Greve Kommunes skolepolitik 2012-2016 Fem fokusområder Læring Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Innovation og kreativitet Inklusion Vedtaget af Greve Kommunes Byråd den 26. juni 2012 1 Forord

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Alle børn og unge er en del af fællesskabet

Alle børn og unge er en del af fællesskabet Alle børn og unge er en del af fællesskabet Herning Kommunes Inklusionsstrategi PIXIUDGAVE Til forældre Forskning har vist, at forskellighed i børnegruppen skaber et markant bedre udviklings- og læringsgrundlag

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere