Udgave 26. februar Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning"

Transkript

1 Børne- og familiepolitikken EB Udgave 26. februar Indledning Børne- og familiepolitikken er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken indeholder delpolitikker for 0-6 års området, skoleområdet og børne- og familieområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge, forældre og alle de medarbejdere og ledere, som arbejder med almene eller specialtilbud til børn og unge i kommunale tilbud eller i tilbud, som har driftsoverenskomst med Ringkøbing-Skjern Kommune. Politikken er udarbejdet af Ringkøbing-Skjern Kommunes Børne- og Familieudvalg og godkendt i Byrådet efter en proces, hvor repræsentanter for forældre til børn i dagtilbud og skoler samt medarbejderrepræsentanter har været inddraget. I november 2014 har der således været afholdt dialogmøder med Folkeskolernes Samråd, Dialogforum for dagtilbud og FagMED 1 for Børn og Familie og FagMED for Dagtilbud og Undervisning. Et udkast har derefter været udsendt i høring hos alle forældrebestyrelser og skolebestyrelser og efterfølgende drøftet på et møde i januar 2015 med blandt andre forretningsudvalgene for Folkeskolernes Samråd, Dialogforum for dagtilbud, medarbejderrepræsentanter og Børne- og Familieudvalget. Inden den endelige vedtagelse i Børne- og Familieudvalget og Byrådet har der været en formel høringsrunde. Undervejs i processen er politikken blevet udviklet og justeret ad flere omgange med inddragelse af repræsentanter for forældre, ledere og medarbejdere. Børne- og familiepolitikken er med andre ord resultatet af et fælles udviklingsarbejde på børne- og familieområdet. Ringkøbing-Skjern Kommune er en kommune med unikke muligheder og forudsætninger, således som det kommer til udtryk i kommunens vision Naturens Rige om sammenhold, innovation, aktivt medborgerskab og naturen som skatkammer. Naturens Rige har i høj grad inspireret arbejdet med Børne- og familiepolitikken. Børne- og Familieudvalget har også med Børne- og familiepolitikken ønsket at formulere en fælles tilgang til udvikling af kommunens tilbud på børne- og familieområdet, der så vidt muligt tager afsæt i den viden og de erfaringer om indsatser og effekter, som er til rådighed i dag. Børne- og Familieudvalget er herudover optaget af, at tilbuddene til børn og unge lever op til de målsætninger, som Folketinget har fastsat i lovgivningen herunder ikke mindst de målsætninger, som indgår i Folkeskoleloven, Dagtilbudsloven og Lov om Social Service. 2.0 Børne- og familiepolitikkens opbygning: Børne- og familiepolitikken er opdelt i 7 udvalgte temaer og i 3 delpolitikker. Temaerne, som ikke er anført prioriteret rækkefølge, er beskrevet i afsnit 3 og delpolitikkerne i afsnit 4, 5 og 6. 1 Fag MED er et samarbejds- og sikkerhedsudvalg for medarbejder- og ledelsesrepræsentanter 1

2 3.0 Børne- og familiepolitikkens temaer Børne- og familiepolitikken indeholder følgende temaer: Fælles børne- og ungesyn Faglighed Overgange og helhed Aktive medborgere Fællesskaber og trivsel Forebyggelse og sundhedsfremme Naturens Rige tænkes ind i kerneopgaverne 3.1 Fælles børne- og ungesyn Fælles børne- og ungesyn har siden kommunalreformen været det værdimæssige fundament for det daglige pædagogiske arbejde i Børn og Familie og i Dagtilbud og Undervisning. Det er det stadig, og derfor er Fælles børne- og ungesyn medtaget som en del af politikken. Børne- og Familieudvalget ønsker at revitalisere Fælles børne- og ungesyn med fokus på at skabe helhed og sammenhæng i børnenes opvækst og udvikling fra 0-18 år. I dagtilbud og skoler og i børne- og familieafdelingen arbejdes ud fra et fælles syn på børn og læring for at skabe den røde tråd. Hovedindholdet af Fælles børne- og ungesyn kan tematiseres omkring følgende indsatsområder. Udviklingen af stimulerende og støttende læringsmiljøer. Dialogen med forældrene. Tidlig forebyggende og sundhedsfremmende indsats. Børn og unge skal mødes af tydelige, autentiske og anerkendende voksne. Samarbejde i lokalområderne for at sikre gode overgange. Voksne, som har med børn og unge at gøre, skal have et fælles sprog. Anerkendelse af det enkelte barn som et bærende element i det pædagogiske grundlag. Forældrene er de vigtigste personer i børnenes liv. Et samarbejde med forældrene, som bygger på tillid og respekt, er derfor af afgørende betydning. Det fælles syn på barnet hviler på et anerkendende grundlag med en ressourceorienteret pædagogisk tilgang. Der tages afsæt i at se muligheder, og der fokuseres på det, der virker og ønskes opnået. Det er en grundlæggende antagelse at: Børn gør det rigtige, hvis de kan. Børn gør det bedste, de kan i de givne omstændigheder og ud fra egne ressourcer. Børn vil gerne tages alvorligt, ses, høres og forstås. Børn ønsker at være en del af fællesskaber. Børn ønsker mening med deres liv. Læring betragtes som en proces, hvor der aktivt skabes viden i et gensidigt forhold mellem barnet og omverdenen. Læring finder sted i formelle og uformelle læringsprocesser, gennem leg, undervisning og andre pædagogisk tilrettelagte aktiviteter og situationer. Børn forstås på baggrund af deres samspil med andre mennesker. En hændelse opfattes altid i relation til andre begivenheder og andre involverede med gensidig påvirkning af 2

3 hinanden. Derfor bliver relationer og udviklingsstøttende samspil mellem børn og mellem børn og voksne udgangspunktet for alt pædagogiske arbejde. 3.2 Faglighed På landsplan er der stor interesse for effekten af tilbuddene til børn og unge - uanset om der er tale om socialrådgivernes indsats for at forebygge sociale problemer, udvikling af børns sociale og personlige kompetencer i dagtilbud eller læring i skolerne. Børne- og Familieudvalget ønsker at sætte særligt fokus på udviklingen af fagligheden på børne- og familieområdet. Det gælder for faglighed i 2 betydninger: 1. Den udvikling og læring, børn og unge opnår i kontakten med kommunens dagtilbud, skoler og rådgivningstilbud mv. 2. De professionelles kompetencer og kvaliteten af kommunens tilbud. Børne- og Familieudvalget ønsker på den ene side, at børn og unge lærer og udvikler sig bedst muligt inden for de givne rammer. Det gælder både de børn og unge, som i forvejen klarer sig godt, og de børn og unge, som af forskellige grunde ikke trives og udvikler sig så godt, som man kunne ønske. Som følge heraf er det meget vigtigt at kunne følge og dokumentere de resultater, der opnås. På den anden side er der fokus på, at alle dagtilbud, skoler og børne- og familietilbud hele tiden udvikler sig og anvender den nyeste relevante viden. Børne- og Familieudvalget ønsker, at tilbuddene til børn og unge udgør en helhed med udgangspunkt i det fælles børne- og ungesyn. Det er vigtigt, at dagtilbud og skoler indgår i netværk eller andre fora, hvor man deler grundlæggende pædagogisk viden med hinanden. Det er ligeledes vigtigt at udvikle fælles sprog og en fælles tilgang til løsning af kerneopgaverne, som indebærer anvendelse af anerkendte pædagogiske metoder, der vil blive nærmere præciseret i dialog med alle interessenter, og som bygger på den bedste tilgængelige viden og på dokumenterede positive erfaringer. Som udgangspunkt skal helheden i dagtilbud og skoler med fælles ledelse afspejle sig i et ensartet metodevalg. I Ringkøbing-Skjern Kommune må dagtilbud og skoler gerne have forskellige profiler. Det vil sige, man gerne må have særlige interesser og aktiviteter i tilknytning til f.eks. naturen, idræt, ude-liv eller lignende. 3.3 Overgange og helhed I løbet af deres opvækst oplever børn og unge forskellige overgange fra hjemmet til dagpleje, fra ét dagtilbud uanset type til et andet, fra dagtilbud til skole og fra skole til ungdomsuddannelse. Overgangen er en spændende fase i barnets og familiens liv og forløber for det meste uden problemer. Det sker imidlertid, at der tabes viden om barnet, og at overgangen ikke opleves trygt af barnet og dets forældre. Det kan være en udfordring at sikre en god overgang fra ét tilbud til et andet, da det som regel kræver et samarbejde mellem flere forskellige enheder og faggrupper. 3

4 Børne- og Familieudvalget ønsker, at kommunens dagtilbud, skoler og afdelinger samarbejder med hinanden og forældrene om overgangene, og at der udarbejdes fælles standarder for indsatsen. Vigtige informationer om barnet må ikke tabes i forbindelse med overgangen. Alle børn, der skal starte i et nyt dagtilbud eller i skole, skal forbinde overgangen med tryghed, forudsigelighed og anerkendelse. Børne- og Familieudvalget ønsker desuden, at der sættes mere fokus på sammenhængen mellem skolen og skolefritidsordningen, og på at der i lokalområderne skabes helhed i tilbuddene til børnene. På børne- og familieområdet er de professionelle specialister inden for hver deres fag og ansat i forskellige afdelinger. Organiseringen er med andre ord kompleks, og Børne- og Familieudvalget ønsker derfor, at der skal gøres en indsats for at oplyse forældre og de nære voksne bedre om adgangen til rådgivning mv. I Ringkøbing-Skjern Kommune er der også private dagtilbud og skoler. Børne- og familiepolitikken gælder ikke for disse, men de kommunale medarbejdere og ledere forventes at samarbejde med alle, der arbejder med børn og unge med henblik på at sikre gode overgange. 3.4 Aktive medborgere Temaet Aktive medborgere omfatter både fokus på samarbejdet med forældrene og de nære voksne og på frivillighed i mere bred forstand. Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv, og ansvaret for det enkelte barn er forældrenes. Forskningen viser, at forældrenes interesse og støtte i hjemmet har den største betydning for børnenes læring og barnets generelle trivsel og udvikling. Forældrene og de nære voksne udgør en afgørende ressource ikke kun i forhold til det enkelte barn men også som støtte for de professionelle der, hvor børnene færdes. Det er således vigtigt, at forældrene tager et medansvar, hvor barnet indgår i et fællesskab. Det forudsætter igen, at forældrene tages alvorligt og mødes med anerkendelse. De professionelle skal kunne rumme, at forældrene er forskellige. Idéen om det aktive medborgerskab er en vigtig del af visionen om Naturens Rige. Det handler grundlæggende om, at borgerne tager medansvar og yder en indsats for fællesskabet, fordi det giver den enkelte indhold i tilværelsen og styrker fællesskabet i kommunen. De frivillige skal ikke erstatte de professionelle. Børne- og Familieudvalget ønsker imidlertid at styrke det aktive medborgerskab ved aktivt at engagere og påskønne frivillig indsats som supplement til den indsats, der ydes af de ansatte. 3.5 Fællesskaber og trivsel At være eller ikke være en del af et fællesskab har den største betydning for børns læring, trivsel og udvikling og for oplevelse af succes eller nederlag. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi høje ambitioner på alle børns vegne, når det gælder trivsel og læring. En styrkelse af fællesskabet sker ikke på bekostning af individet. Tværtimod er stærke fællesskaber en forudsætning for, at individerne kan trives og udfolde sig. Fællesskabet i dagtilbuddet, skolen eller fritidslivet er rammen for både læring og det social liv. 4

5 Inklusion handler derfor ikke primært om, at det enkelte barn skal støttes i at være en del af fællesskabet men om at fællesskabet skal udvikles, så ethvert barn inddrages med grundlæggende respekt for dets ressourcer og særegenhed. Vi ser børnenes forskellighed som en styrke. Børne- og Familieudvalget ønsker, at alle, der har med børns og unges liv at gøre, både forældre og professionelle, tager et medansvar for at udvikle og styrke de fællesskaber, som har så stor betydning for trivsel og udvikling. Vi forventer, at alle dagtilbud og skoler har en handleplan for arbejdet med børnenes trivsel. Det er vigtigt at beherske dansk, hvis man skal være en del af fællesskabet. Dagtilbud, skoler og børne- og familieafdelingen skal derfor have særlig fokus på børn med dansk som 2. sprog og deres forældre. Børne- og Familieudvalget er opmærksom på, at det fysiske miljø har også stor betydning for både børnenes og de ansattes trivsel. 3.6 Forebyggelse og sundhedsfremme Børn og unge skal have hjælp på det rigtige tidspunkt. Jo tidligere der kan sættes ind mod mistrivsel, marginalisering og sygdom desto bedre. En tidlig indsats kan få afgørende betydning for børn og unge i udsatte positioner. Tidlig indsats kan desuden spare mange ressourcer for samfundet. Venter man med at gribe ind, vil der ofte være brug for mere indgribende og dermed dyrere foranstaltninger. I praksis er det imidlertid en stor udfordring at finde ud af, hvor og hvordan der skal sættes ind med forebyggende foranstaltninger. Den forebyggende indsats kan rette sig mod specifikke problemer så som overvægt hos børn, dårlig tandhygiejne osv. Der er også tale om forebyggelse, når der mere bredt arbejdes med styrkelse af forældrekompetencer, styrkelse af relationer og inkluderende fællesskaber mv. De bedste resultater opnås i et tillidsfuldt samarbejde med forældrene. Børne- og Familieudvalget ønsker, at den forebyggende og sundhedsfremmende indsats skal styrkes over alt, hvor det giver mening. Ringkøbing-Skjern Kommune skal arbejde systematisk med forebyggelse og prioritere de indsatser, hvor man kan forvente de bedste resultater for alle børn. 3.7 Naturens Rige tænkes ind i kerneopgaverne Byrådets vision, Naturens Rige, tager udgangspunkt i Ringkøbing-Skjern Kommunes særlige styrkepositioner og indeholder idéer og værdier, som også har stor vægt på Børneog Familieudvalgets område. Det gælder ikke mindst visionen om en kommune, hvor der er fællesskaber, man arbejder sammen på tværs for at finde de bedste løsninger, innovation er i højsædet, og naturen er en kilde til oplevelser og læring. Børne- og Familieudvalget ønsker, at disse idéer og værdier kommer til udtryk i hverdagen i arbejdet med børn og unge i Ringkøbing-Skjern Kommune. 5

6 4.0 Børne- og Familieudvalgets delpolitik for 0 6 års området Børne- og Familieudvalget ser leg og læring som hinandens forudsætninger for et godt og udviklende børneliv. Vi ved, at udviklingsstøttende og stimulerende relationer og dialog mellem børnene og det pædagogiske personale er afgørende for det enkelte barns sociale, følelsesmæssige og kognitive udvikling. Det er det pædagogiske personales ansvar, at der skabes meningsfulde aktiviteter for at sikre hvert barns udvikling ud fra dets forudsætninger. Et vedvarende fokus på personalets uddannelse og kvalifikationer samt arbejdet med læreplaner er derfor fundamentet i arbejdet med børnene. Vi forventer, at forældrebestyrelsen i særdeleshed og forældrene i almindelighed involveres og støtter dagtilbuddets mål og arbejde. Det gode børneliv indebærer at være en del af fællesskabet, hvor trygge rammer skaber trivsel for alle i fællesskabet. Det er et ansvar, som alle voksne omkring børnene skal bære. Herunder skaber den gode relation mellem barnets forældre og dagtilbuddets medarbejdere grobund for barnets videre udvikling. Det er Børne- og Familieudvalgets klare mål at sikre den røde tråd for barnet og forældrene fra dagplejen over dagtilbud og videre til skolen. Det sker bedst, hvis der er en tryg og forudsigelig ramme omkring overgangene. Vi bor i Naturens Rige, og derfor er det naturligt, at naturen danner ramme og inddrages som ressource i dagligdagen. Børne- og Familieudvalget ønsker derfor, at børnene som en del af deres dagtilbud har mulighed for at opholde sig i naturen. Naturen er en kilde til læring, og det er vigtigt, at børnene lærer at behandle naturen med respekt. For at sikre en implementering af Børne- og Familieudvalgets politik omfattes alle dagtilbud af disse målsætninger: 4.1 Faglighed Alle børn skal møde passende udfordringer og have mulighed for at lære og udvikle sig så meget, de kan. Alle børn har krav på et dagtilbud af høj kvalitet men skal behandles forskelligt for at give dem lige muligheder. Udvikling af faglighed og kvalitet i 0-6 års området hænger sammen med en reflekteret og tilrettelagt pædagogisk praksis med fokus på læring og inklusion. Det pædagogiske personale er ansvarlig for kvaliteten af relationerne med børnene, og udvikling af personalets relationskompetencer udgør en betydelig del af fagligheden, hvor børnene mødes med en relations- og ressourceorienteret tilgang. For at støtte udviklingen af kvalitet og faglighed skal der arbejdes systematisk med videndeling og med fælles tilgange til udvikling af læringsmiljøerne med udgangspunkt i den nyeste forskningsbaserede viden. Som støtte for den fælles kvalitetsudvikling udarbejdes hvert andet år en kvalitetsrapport med mål for de enkelte dagtilbud. Fælles børne- og ungesyn er den overordnede kommunale ramme for pædagogisk praksis. Pædagogisk praksis skal knyttes til et målrettet, systematisk arbejde med de pædagogiske læreplaner. Der skal arbejdes med synlige læringsmål, aktiviteter og evaluering i forhold til det enkelte barn, børnegruppen og det pædagogiske personale. Arbejdet med de pædagogiske læreplaner skal udvikles, således at formulering af mål og evaluering af praksis i højere grad end i dag bliver fundamentet for videndeling. 6

7 Det er afgørende for kompetenceudvikling og faglighed hos det pædagogiske personale, at der er et professionelt og tydeligt lederskab, som omsætter de overordnede kommunale politikker og den overordnede pædagogiske ramme til pædagogisk praksis. Den faglige ledelse i dagtilbuddene skal derfor styrkes ved at formulere klare mål for ledelsen og ved at opprioritere efter- og videreuddannelse for lederne. 4.2 Overgange og helhed Alle dagtilbud skal i samarbejde med forældrene bestræbe sig på at børnenes start i dagpleje eller vuggestue bliver så tryg som muligt. Alle dagtilbud har pligt til at samarbejde med skolerne om at sikre så god en overgang som muligt for de børn, som skal starte i skole. I dagtilbud arbejdes målrettet og systematisk med de gode overgange. Dagtilbud og Undervisning udarbejder fælles standarder for indsatsen. Børn og forældre skal opleve helhed, sammenhæng og tryghed i de pædagogiske indsatser ved overgange fra dagpleje/vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole. I de kommende år skal der i særlig grad sættes fokus på før-skolearbejdet i børnehaverne. I et formaliseret samarbejdet mellem skole og dagtilbud udarbejdes retningslinjer/ forventningsafstemmes i forhold til førskolearbejdet i dagtilbuddet, så børnene bliver skoleparate og skolerne børneparate. Det tilstræbes, at arbejde med de pædagogiske læreplaner kan være medvirkende til at skabe helhed i 0-6 års området. 4.3 Aktive medborgere Der arbejdes målrettet med forældresamarbejde, hvor forældrene mødes åbent som ligeværdige samarbejdspartnere i samarbejdet omkring det enkelte barn. Det gode samarbejde med forældrene skal styrkes. Interessen for at deltage i forældrebestyrelsen skal styrkes. Der skal gøres en indsats for at få flere forældre til at stille op til valg til forældrebestyrelsen. Alle dagtilbud skal åbne sig mod lokalsamfundet og beskrive, hvilke aktiviteter, forældrene og andre kan deltage i som frivillige. 4.4 Fællesskaber og trivsel Der er fortsat fokus på at udvikle og vedligeholde inkluderende fællesskaber i dagtilbud. Alle børn skal være en del af et fællesskab, og det pædagogiske arbejde med inkluderende fælleskaber er en fælles opgave for hele dagtilbuddet og ledelsens ansvar. Forældrene inddrages i arbejdet med inkluderende fælleskaber, hvor fællesskabers betydning for barnet drøftes med forældrene, og hvor forældrenes opbakning ses som betydningsfuld i forhold til børnenes muligheder for at deltage i fællesskaber. 7

8 Alle børn har behov for tilhørsforhold, succeser, anerkendelse og venskaber, og pædagogikken afspejler den konkrete børnegruppe, således at alle børn får muligheder for at være en del af både voksenstyrede- og ikke voksenstyrede fælleskaber i det enkelte dagtilbud. Alle dagtilbud forventes at have en handleplan for børnenes trivsel. Dagtilbud og Undervisning udarbejder fælles standarder for indsatsen. 4.5 Forebyggelse Dagtilbud spiller en vigtig rolle i den forebyggende indsats. Dagtilbuddene har pligt til at være opmærksom på børn, som befinder sig i udsatte positioner, og der rettes eventuelt henvendelse til Børn og Familie. Alle dagtilbud skal være særligt opmærksomme på børn, som har dansk som 2. sprog, og tilbyde en særlig indsats, som bygger på anerkendelse af børnenes kulturelle baggrund. Der tillægges sprogstimulerende aktiviteter, hvis børnene har brug for hjælp til at udvikle deres sproglige færdigheder. Dagtilbud skal bidrage til, at børn med dansk som 2. sprog, kan indgå i fællesskabet med de andre børn og kan starte i skolen med de nødvendige forudsætninger. 4.6 Innovation Aktiviteterne i dagtilbud skal bygge på barnets naturlige trang til at opleve, udforske, eksperimentere og udtrykke sig. Dagtilbud skal derfor arbejde bevidst med at udvikle rum, hvor børnene gennem leg og læring kan udtrykke sig kreativt. 4.7 Naturens Rige Det pædagogiske læreplanstema: natur og naturfænomener understøtter og dokumenterer det pædagogiske arbejde i 0-6 års området som en del af Naturens Rige og understøtter den kommunale vision om, at VI VIL benytte og beskytte naturen som vores skatkammer. 5.0 Børne- og Familieudvalgets delpolitik for skoleområdet Børne- og Familieudvalget ser folkeskolereformen som en enestående mulighed for at skabe endnu bedre folkeskoler i Ringkøbing-Skjern Kommune. Folkeskolereformen har tre overordnede mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis. Det er gode og ambitiøse mål, der ikke indfris alene af blot en længere skoledag. Det kræver en betydelig indsats af alle i og omkring folkeskolen. Lærerne skal have fokus på børnenes individuelle læring, progression og trivsel i fællesskabet. Lederne skal tage ansvaret for at målene indfris, og udvise sikkert fagligt lederskab til gavn for lærerne og 8

9 eleverne. Vi forventer, at skolebestyrelsen i særdeleshed og forældrene i almindelighed involveres og støtter skolens mål og arbejde. I hjemmet skal forældrene således tage deres del af ansvaret for deres børns læring i samarbejde med folkeskolen. Politisk vil vi støtte op og værne om folkeskolen og stille rammerne til rådighed. I Ringkøbing-Skjern Kommune er vi gode til at sikre, at de unge mennesker efter folkeskolen kommer videre i en ungdomsuddannelse. Det skal vi holde fast i igennem et fastholdt fokus på overgangen fra folkeskolen ind i voksenlivet for hvert eneste ungt menneske. For at sikre en implementering af Børne- og Familieudvalgets politik omfattes alle folkeskoler af disse målsætninger: 5.1 Faglighed Børne- og Familieudvalget forventer, at skolerne i Ringkøbing-Skjern Kommune når målene med folkeskolereformen, herunder at o mindst 80% af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test o andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år o andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år o elevernes trivsel skal øges Børne- og Familieudvalget følger udviklingen og holder skolernes ledelse ansvarlig for, at målene nås. På baggrund af kvalitetsrapporterne holdes dialogmøder mindst hvert andet år om målene og resultaterne med ledelsen for Dagtilbud og Undervisning. Børne- og Familieudvalget ønsker, at der udarbejdes en fælles strategi for, hvorledes skolerne kan indfri folkeskolereformens mål om en mere varieret skoledag, hvor der arbejdes fokuseret med læringsmålstyring og med elevernes læring. Skolelederne har ansvaret for udviklingen af skolens og SFOéns pædagogik og forventes at deltage i systematiske processer med henblik på udvikling af best practice. 5.2 Overgange og helhed Alle skoler og skolefritidsordninger har pligt til at samarbejde med børnehaverne om at sikre så god en overgang som muligt for de børn, som skal starte i skole. Der skal også samarbejdes, når børn skifter fra en skole til en anden f.eks. når børn starter i 7. klasse på en ny skole. I skolerne arbejdes målrettet og systematisk med de gode overgange. Dagtilbud og Undervisning udarbejder fælles standarder for indsatsen. Børn og forældre skal opleve helhed, sammenhæng og tryghed i de pædagogiske indsatser ved overgange fra dagtilbud til skole. I et formaliseret samarbejde mellem skole, SFO og dagtilbud udarbejdes retningslinjer/ forventningsafstemmes i forhold til førskolearbejdet i dagtilbuddet, så børnene bliver skoleparate og skolerne børneparate. 9

10 Skolerne og Ungdommens Uddannelsesvejledning har pligt til at samarbejde med ungdomsuddannelserne for at sikre, at så mange unge som muligt komme i gang med en relevant ungdomsuddannelse. Dagtilbud og Undervisning udarbejder også her fælles standarder for samarbejdet med ungdomsuddannelserne. 5.3 Aktive medborgere Det gode samarbejde med forældrene skal styrkes. Alle skoler forventes at åbne sig over for lokalsamfundet og indlede samarbejde med erhvervs- og foreningslivet og andre relevante samarbejdspartnere. Interessen for at deltage i skolebestyrelsen skal styrkes. Alle skoler skal beskrive hvilke aktiviteter, forældrene og andre kan deltage i som frivillige. Dagtilbud og Undervisning har ansvar for at formalisere den frivillige indsats, således at frivillige får mere information og lettere kommer i kontakt med dagtilbud og skoler. 5.4 Fællesskaber og trivsel Der er fortsat fokus på at udvikle og vedligeholde inkluderende fællesskaber i skolerne. Alle børn skal være en del af et fællesskab, og det pædagogiske arbejde med inkluderende fælleskaber er en fælles opgave for alle skolens medarbejdere og ledelsens ansvar. Forældrene inddrages i arbejdet med inkluderende fælleskaber, hvor fællesskabers betydning for barnet drøftes med forældrene, og hvor forældrenes opbakning ses som afgørende i forhold til børnenes muligheder for at deltage i fællesskaber. Alle skoler forventes at have en handleplan for børnenes trivsel. Dagtilbud og Undervisning udarbejder fælles standarder for indsatsen. 5.5 Forebyggelse og sundhedsfremme Skolerne spiller en vigtig rolle i den forebyggende indsats. Skolerne har pligt til at være opmærksom på børn, som befinder sig i udsatte positioner, og såfremt der er kendskab til mistrivsel, skal der rettes eventuelt henvendelse til Børn og Familie. Børn med dansk som 2. sprog tilbydes en særlige indsats med henblik på at udvikle deres kendskab til dansk. Indsatsen skal medvirke til mindske forskellene fagligt og socialt mellem børn af indvandrere og etnisk danske børn. Der skal være særlig opmærksomhed på at udvikle samarbejde med flygtninge og indvandrere, som ikke behersker det danske sprog. Anbragte unge er i en særlig risiko for at opnå dårlige skolekundskaber. Som følge heraf skal der ydes en fokuseret indsats på dette område. 5.6 Innovation 10

11 Børne- og Familieudvalget ønsker, at skolerne uddanner alle unge til kreativitet, innovation og iværksætteri. Målet for indsatsen er, at eleverne tilegner sig viden og arbejder med innovation, entreprenørskab og kreativitet, der gør dem i stand til og giver dem forståelse for at omsætte viden til produkter af værdi for andre. 5.7 Naturens Rige I Ringkøbing-Skjern Kommune er der rige muligheder for at inddrage naturen og naturfænomener i skolernes undervisning og på den måde skabe anderledes læringsrum, som bidrager positivt til elevernes læring, sundhed og trivsel. Børne- og Familieudvalget lægger stor vægt på, at eleverne opnår forståelse for og glæde ved naturen og naturens betydning for livsvilkår og kultur i Vestjylland. 6.0 Børne- og Familieudvalgets delpolitik for børne- og familieområdet Børne- og Familieudvalget er af den holdning, at relationen mellem barnet og de nære voksne har afgørende betydning for barnets trivsel og udvikling. Det er derfor de nære voksnes ansvar at understøtte og udfordre alle børn og unge, således, at de trives og kan udfolde deres personlige potentialer gennem læring, aktiviteter og fællesskaber. Børne- og Familieudvalget har en grundlæggende tillid til forældrene som de vigtigste personer i børn og unges opvækst. Det er derfor et afgørende princip, at vi i Ringkøbing- Skjern Kommune understøtter og opmuntrer forældreansvaret, uanset om vi er fagpersoner, familie, de nære voksne, frivillige eller politikere. Børne- og Familieudvalget ønsker at prioritere den forebyggende indsats inden for spædog småbørnsgruppen, og indsatsen kan omfatte fornyet specialisering i gruppen af fagprofessionelle i Børn og Familie. De særlige indsatser for denne målgruppe af børn kræver et tæt velorganiseret samarbejde. Der skal sikres en fælles udnyttelse af ressourcerne gennem tidlige og målrettede indsatser, og der skal tilbydes den nødvendige kompetenceudvikling til medarbejderne. Det er Børne- og Familieudvalgets klare mål at sikre en rød tråd for barnet og forældrene, når der sker naturlige skift i eksempelvis institutions- og skolemiljørene. Børn og Familie skal bidrage med specialiseret viden, når det vurderes nødvendigt. Det er samtidig et prioriteret mål for Børne- og Familieudvalget, at unge mennesker og deres familier får en helhedsorienteret hjælp; eksempelvis i overgangen fra Børn og Familie til Handicap og Psykiatri; en hjælp der er præget af forudsigelighed, og hvor der tilstræbes mest mulig tryghed. Børn og Familie er karakteriseret ved høj specialiseret viden og kompetencerne skal naturligt indgå i samarbejdet med Dagtilbud og Undervisning og andre samarbejdspartnere i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi bor i Naturens Rige, og derfor er det åbenbart, at naturen danner ramme og inddrages som ressource i dagligdagen. Børne- og Familieudvalget ønsker derfor, at naturen inddrages i de samlede tilbud. Naturen er en kilde til læring, trivsel og udvikling. 11

12 For at sikre en implementering af Børne- og Familieudvalgets politik omfattes Børn og Familie af disse målsætninger: 6.1 Faglighed Kerneopgavernes faglige kvalitet skal styrkes gennem en målrettet metodisk indsats, og Børn og Familie skal på et reflekteret niveau arbejde med både evident viden, empirisk viden, teoretisk viden og praktisk erfaring. Vi bestræber os på at være en nysgerrig arbejdsplads, hvor vi søger ny viden og udvikler nye måder at løse opgaverne på og hvor vidensdeling er en selvfølge og en del af læringen. Vi er en arbejdsplads med fokus på handling, hvor der arbejdes efter klare mål for kompetenceudviklingen i organisationen. 6.2 Overgange og helhed Børn og Families særlige og specialiserede viden kan være af stor betydning ved overgange til et nyt tilbud eller en ny indsats, hvor der altid tilstræbes en stor grad af forudsigelighed og mest mulig tryghed. Børn og Familie samarbejder derfor med eksempelvis Beskæftigelse, Handicap og Psykiatri, Dagtilbud og Undervisning, Sundhed og Omsorg og regionale samarbejdspartnere. Børn og Familie har pligt til at samarbejde med andre professionelle, foruden børn, unge og deres forældre, så alle parter oplever helhed og sammenhæng i både tilbud og indsatser. 6.3 Aktive medborgere Vi anerkender forældrenes særlige ansvar og betydning for børnenes og de unges udvikling og trivsel, men betragter som udgangspunkt alle voksne omkring børnene som en ressource. Børn og Familie skal hjælpe og støtte børn og unge i deres nærmiljø og inddrage de ressourcer, der er til stede i familien, det private netværk og det professionelle netværk. Børn og Familie udarbejder en strategi for samarbejdet med de nære voksne. 6.4 Fællesskaber og trivsel Vi arbejder altid med og har fokus på at udvikle de fællesskaber, som børn og unge kan indgå i. Børn, der trives i fællesskaber, får et rigtig godt afsæt for deres voksenliv uden (for mange) psykiske skrammer, som udelukkelse og isolation kan medføre. Voksne i familien, det private netværk og i det professionelle netværk er ansvarlige for at udvikle og støtte inkluderende fællesskaber for børn og unge. 12

13 6.5 Forebyggelse og sundhedsfremme Tilbud tilrettelægges, så der ydes en generel og individuel forebyggende og sundhedsfremmende indsats i form af eksempelvis forældreuddannelse til kommende forældre, specifikke sundhedsrettede indsatser knyttet til tandsundheden hos børn og unge, og den generelle sundhedsfremmende og forebyggende indsats i Sundhedsplejen, samt indsatser målrettet udsatte børn, unge og deres familier. Adgangen til hjælp skal synliggøres endnu mere. Det er vigtigt, at adgangen til alle ydelser er mest mulig tydelig for både borgere og professionelle. Der skal etableres en særlig målrettet indsats mod de 0-6 årige. Ved tidlig indsats forstår vi, at der gribes ind så tidligt som muligt, når barnet lever under risikofyldte opvækstvilkår, eller barnet allerede er begyndt at vise symptomer på ugunstig udvikling. 6.6 Naturens Rige tænkes ind i kerneopgaverne Naturens Rige tænkes ind i enhver kerneopgave, hvor det er muligt. Godkendt Børne- og Familieudvalgets møde den 24. februar

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Børne- og familiepolitikken

Børne- og familiepolitikken Børne- og familiepolitikken 2019-2022 Indledning Børne- og familiepolitikken 2019-2022 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger

Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Integrationspolitik Indsatsområder og målsætninger Baggrund Integrationspolitikken skal være med til at understøtte Jammerbugt Kommunes overordnede vision

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. og 4. Afdeling Distriktssamarbejdet om børn og unge Tlf. 8940 2000 - Epost DSA@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 23. marts 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 5858

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats UDKAST TIL HØRING BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Børn og unge er fundamentet for fremtiden!

Børn og unge er fundamentet for fremtiden! SAMMEN om GODE KÅR Børne- Ungepolitik Nyborg Kommune 2015-2018 Børn og unge er fundamentet for fremtiden! Børn og unge skal vokse op under gode kår, der giver dem mulighed for at udvikle og udfolde sig

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017

Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 Januar 2013 Gladsaxe Kommunes frivilligpolitik 2013-2017 J. nr. 00.01.00P22 1 Forord Forord indsættes her Frivilligpolitikken træder i kraft fra 1. marts 2013 På vegne af Byrådet, Borgmester Karin Søjberg

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats

3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK. Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats 3. UDKAST BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik

Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik Gladsaxe Kommunes Frivilligpolitik 2013-2017 Marts 2013 Forord Byrådet sætter med frivilligpolitikken en ny ramme for at styrke kommunens indsats på frivilligområdet, som bidrager til et styrket frivilligt

Læs mere

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING

NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD. Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING NY VIRKELIGHED NY VELFÆRD Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Medarbejdergrundlag SAMMEN OM UDVIKLING Kære medarbejder i Odense Kommune Du sidder nu med Odense Kommunes medarbejdergrundlag Sammen om

Læs mere

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning

Den gode inklusion. DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt. Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Den gode inklusion DATO 3. december 2012 SAGSNR. Kontakt Sagsansvarlig: Fagcenter Småbørn og Undervisning Kalundborg Kommune 4400 Kalundborg www.kalundborg.dk Telefon, omstilling: 59 53 44 00 1/12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK

BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi iværksætter sammenhængende, tidlig indsats BØRNE- OG UNGEPOLITIK Vi understøtter børn og unge fagligt, socialt og personligt, så de kan blive så dygtige som de kan Vi ser potentialet i alle børn og

Læs mere

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole Præsentation af dagplejen i Aalborg Kommune 767 dagplejere opdelt i 4 områder Ca. 2500 børn 33 dagplejepædagoger 11 ledere Film om Ny

Læs mere

Notat. Århus Kommune. Den 27. januar 2010

Notat. Århus Kommune. Den 27. januar 2010 Notat Emne Til Kopi til Bilag 1. Udkast til Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus Kommune Nils Petersen, Ole Kiil Jacobsen, Charlotte Groftved Ole Ibsen og Simon Calmar Andersen Den 27.

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik Ringsted Kommune Indledning Byrådet i Ringsted har vedtaget en samlet børne- og ungepolitik som gælder alle de kommunale institutioner, der har kontakt med børn og unge samt deres

Læs mere

børn og unge er et fælles ansvar

børn og unge er et fælles ansvar Vores børn og unge er et fælles ansvar Allerød Kommunes børne- og ungepolitik 2007 RUMMELIGHED MEDINDFLYDELSE ANSVARLIGHED SAMARBEJDE SAMMENHÆNG OG HELHED SUNDHED OG TRIVSEL SÅRBARE BØRN OG UNGE UDVIKLING

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen 11/12-2014 Sammenhængende børnepolitik i Jammerbugt Kommune Børne- og Familieforvaltningen Jammerbugt Kommune 2014-07-09

Læs mere

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011

Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 Integrationspolitik 2010-2014 Vedtaget af Skive Byråd den 21. juni 2011 God integration af flygtninge og indvandrere betyder, at alle flygtninge og indvandrere deltager aktivt i og bidrager aktivt til

Læs mere

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012

af inklusion Ramme Fakta om almenområdet og specialområdet Aarhus, september 2012 Nytænkning af inklusion Fælles om Nytænkning af Social Inklusion Aarhus, september 2012 Ramme Med byrådets vedtagelse af budget for 2012 har Magistratsafdelingen for Børn og Unge (MBU) og Magistratsafdelingen

Læs mere

INPUT TIL TEMADRØFTELSE

INPUT TIL TEMADRØFTELSE INPUT TIL TEMADRØFTELSE En ny folkeskole I juni 2013 blev der indgået en politisk aftale, som lægger op til et fagligt løft af folkeskolen og til øget mål- og resultatstyring. Samtidig er der vedtaget

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune Revideret 2017 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer

Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Skolen ved Bülowsvej Vision Vi gør børn og unge livsduelige, - så de kan, vil og tør møde udfordringer Værdier Menneskesyn: Vi er anerkendende, troværdige og lyttende og skaber et forpligtende og inkluderende

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020

Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 gladsaxe.dk Gladsaxe Kommunes sammenhængende børneog ungepolitik 2015-2020 Sammenhæng på børne- og ungeområdet Forord Indledning I Gladsaxe Kommune mener vi, at alle børn og unge er værdifulde individer

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Indledning. Hjernen. Når barnet fødes er hjernen yderst potent. To processer går i gang:

Indledning. Hjernen. Når barnet fødes er hjernen yderst potent. To processer går i gang: T YTwT T YTT T YTT T YTT TRYGHED BØRN FORANDRER VERDEN GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG OG FRITID FRITID EG ÆRING Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6 årige. Vi vil være

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Greve Kommunes skolepolitik

Greve Kommunes skolepolitik Greve Kommunes skolepolitik Tillæg gældende for 2017-2018 Fem fokusområder Trivsel og sundhed Digital skole 1:1-skolen Vedtaget af Greve Kommunes Byråd 5. september 2016. 1 Forord Denne udgave af skolepolitikken

Læs mere

Folkeskolereform 2014

Folkeskolereform 2014 Folkeskolereform 2014 Resultatet af arbejdsgruppernes arbejde august 2013 - februar 2014 STEP 1 Politik og strategidannelse: Målsætning og resultatmål i Lolland Kommune STEP 2.1. Fælles implementerings

Læs mere

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020

Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 Integrationspolitik 2016-2020 2016-2020 dt Et s u n u n d s n e liv i wu n e k omm 1 INTEGRATION Indledning Rebild Kommunes Integrationspolitik beskriver de overordnede rammer og det fælles grundlag for

Læs mere

Specialsektorens frivillighedspolitik

Specialsektorens frivillighedspolitik Specialsektorens frivillighedspolitik 1 Frivillige kan tilføje en ekstra dimension I Region Nordjylland tror vi på, at fremtidens velfærd skabes i et samspil mellem borgeren, den offentlige sektor og civilsamfundet.

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014

Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Strategi for Folkeskole 2014Folkeskolestrategi 20142014 Sagsnummer: 480-2014-97805 Dokumentnummer: 480-2015-1021 Afdeling: Skole og Dagtilbud Udarbejdet af: Hanne Vogelius Indhold Forord... 2 Indledning...

Læs mere

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger

Mål -og indholdsbeskrivelser. for skolefritidsordninger Mål -og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger April 2015 Mål -og indholdsbeskrivelse for: Institutionens navn: SFO er i Løgumkloster Distrikt Begrundelse for mål- og indholdsbeskrivelse i skolefritidsordningen.

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Børneperspektiv I Den Sammenhængende Skoledag er der en udvidet undervisningstid, et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger ligesom der er et fokus

Læs mere

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017

Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Pædagogisk udviklingsplan 2016-2017 Indsæt billede Marker rammen nedenfor, og tryk slet. I stedet sætter du dit eget billede ind. Tryk på indsæt i menuen og derefter tryk på billede så finder du billedet

Læs mere

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer]

Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014. [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Kvalitetsredegørelse Høsterkøb skole 2014 [Forside overskrift 2- max 2 linjer] Da resultaterne for nationale test ikke må offentliggøres er de fjernet fra redegørelsen. 1. Indledning Kvalitetsredegørelsen

Læs mere

Skabelon - Skoler. Dialogaftale mellem. Direktionen/Stabschef/fagchef. Fagchef/aftaleenhedsleder

Skabelon - Skoler. Dialogaftale mellem. Direktionen/Stabschef/fagchef. Fagchef/aftaleenhedsleder Skabelon - Skoler Dialogaftale mellem Direktionen/Stabschef/fagchef Fagchef/aftaleenhedsleder Aftalen gælder for perioden: 1. juli 2015 31. december 2016 Aftaler om opfølgning: 1 Indledning Ringkøbing-

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling

Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Heldagsskolen en udfordrende ramme om børn og unges læring og udvikling Dette notat udgør det fælles pædagogiske arbejdsgrundlag for Københavns Kommunes 3 heldagsskoler. Notatet er rammesættende og forpligtende

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge

Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Pædagogisk grundlag for Skolen på Islands Brygge Formål med grundlaget Det pædagogiske grundlag tager udgangspunkt i lovgivning og kommunale beslutninger for skole og fritidsordninger og skal sammen med

Læs mere

Alle børn og unge har ret til et godt liv

Alle børn og unge har ret til et godt liv NOTAT Dato: 28. maj 2013 Sags nr.: 330-2012-6687 Vedr.: Høringsoplæg til ny børne- og ungepolitik Alle børn og unge har ret til et godt liv Indledning Vi ønsker, at alle vores børn og unge i Slagelse Kommune

Læs mere

Evaluering af inklusion

Evaluering af inklusion Evaluering af inklusion Hvad skal der til for at være inkluderet Fysisk tilstedeværelse til stede i fællesskabet Accept og anerkendelse fuldgyldig deltager Aktiv deltagelse Bidrager aktivt til fællesskabet

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen

Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen Aftale mellem Sjørslev Skole og Skolechef Huno K. Jensen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune

Den sammenhængende børne- og ungepolitik. Horsens Kommune Den sammenhængende børne- og ungepolitik Horsens Kommune 2017-19 1 Forord Vi har en fælles vision I Horsens har vi en fælles vision om, at alle børn og unge skal have en uddannelse. Det gælder for alle

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015

Børne-, Unge- og Familiepolitik. August 2015 Børne-, Unge- og Familiepolitik August 2015 1 Indhold Forord... 3 Vision... 5 Værdier og politisk fokus... 6 Børnelinealen... 7 Politiske mål og delmål... 9 1. Helhedsorienteret indsats... 10 2. Forebyggelse

Læs mere