Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser."

Transkript

1 Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1

2 1. Indledning Dette er Ringsted Kommunes sprog- og læsestrategi for hele børne- og ungeområdet. Fra sundhedsplejersken første møde med familien og det nyfødte barn og til de store elevers afsked med folkeskolen. Strategien skal ses som et dynamisk udviklingsværktøj der løbende kan justeres og gælder frem til Sprog- og læsestrategien giver et fælleskommunalt og forskningsinformeret grundlag, som skaber forudsætninger for en tydeligere sammenhæng i sprog- og læseindsatsen på tværs af de faglige miljøer. Sprog- og læsestrategiens udmøntning skal foregå i sammenhæng med den generelle forståelse af, hvad der skaber mest mulig læring og trivsel hos alle børn og unge: varierede, differentierede og inkluderende fællesskaber med høje forventninger, positive relationer og mest mulig tid til målrettede læringsfremmende aktiviteter. I næste afsnit beskrives baggrunden for sprog- og læsestrategien samt de overordnede mål for indsatsen og dokumentations- og evalueringsarbejdet i relation hertil. Tredje afsnit indeholder pejlemærker for god praksis i sprog- og læseindsatsen, som er fælles og forpligtende for alle indsatser fra barnets fødsel til den unge forlader folkeskolen efter 9. klasse. Pejlemærkerne markerer tilsammen retningen for udviklingen af den samlede sprog- og læseindsats i den kommende treårige periode. I fjerde afsnit skitseres fokusområderne i udviklingsarbejdet i hvert af de kommende tre år. Ud fra disse fokusområder udformes hvert år en central handleplan med konkrete mål og aktiviteter, som omsættes lokalt i konkrete planer og handlinger. Både centrale og lokale handleplaner udvikles dynamisk i lyset af evalueringsresultaterne. 2

3 2. Sprog- og læsestrategiens overordnede ramme 2.1 Baggrund Ifølge Ringsted Kommunes børne- og ungepolitik er kerneopgaven, at børnene og de unge udvikler sig til livsduelige medborgere, der efter bedste evne kan tage vare på sig selv og bidrage til de fællesskaber, de indgår i. Kommunikative kompetencer er nøglen til dannelse og uddannelse. Vi udvikler vores selvforståelse og forståelse af verden gennem samspil og kommunikation. Sproget er et afgørende redskab for kommunikation. Sproget tilegnes gennem de relationer og det samspil, barnet indgår i, og sproget berører alle dele af barnets udvikling både den intellektuelle, følelsesmæssige og sociale udvikling. Et veludviklet sprog er desuden en afgørende faktor i børns læse- og skriveudvikling. Vi ved, at en tidlig indsats i forhold til børn, der er i risiko for at udvikle læse- og skrivevanskeligheder er afgørende. Det er desuden afgørende, at børn udvikler kompetencer til selv og sammen med andre - at bidrage til og forme deres fortællinger om sig selv, det sociale og kulturelle liv samt deres tilværelse. Derfor skal børn og unge indgå i mange forskellige meningsfulde fællesskaber. Børn og unge i Ringsted Kommune skal dannes og uddannes i inkluderende fællesskaber, hvor mangfoldighed er en styrke. Vi lever derudover i et videnssamfund, hvor det at kunne læse, forstå og anvende forskellige tekster såvel IT-baserede som almindelige er afgørende for at kunne omsætte viden til eget brug alene og i dialog med andre. Vi har høje læringsmæssige ambitioner på alle børn og unges vegne, idet vi ser dette som en grundlæggende forudsætning for uddannelse og arbejde. Kommunikative kompetencer som at lytte, tale, læse, skrive, forstå og selv bruge sproget relevant m.m. er helt afgørende færdigheder for barnets og den unges muligheder for at deltage i og øve indflydelse på alle livssammenhænge, at blive nogen og noget, så børnene og de unge kan klare sig såvel socialt som fagligt i livet og arbejdslivet. 3

4 2.2 Mål for sprog- og læseindsatsen i Ringsted Kommune Følgende mål gælder for sprog- og læseindsatsen i Ringsted Kommune for den kommende treårige periode: Alle børn og unges sprog- og skriftsproglige udvikling skal år for år være i den bedst mulige progression fra barnet bliver født til den unge forlader folkeskolen efter 9. klasse. Dette indebærer - at det enkelte barns sprog- og skriftsproglige udvikling dokumenteres løbende og anvendes i en løbende, systematisk og kvalitativ evaluering af den konkrete pædagogiske sprogog læseindsats og læringsmiljø i det enkelte kommunale tilbud på 0-16 årsområdet - at den løbende kvalitative evaluering anvendes til en kontinuerlig kvalitetsforbedring af den konkrete indsats med henblik på at optimere det enkelte barns sproglige og skriftsproglige læringsprogression - opfølgningen sker i en systematisk dialog mellem medarbejdere og ledelse i den enkelte enhed i samarbejde med andre relevante fagpersoner fra kommunen Et konkret resultatmål er, at Ringsted Kommunes børn og unge i 2017 som minimum skal være på landsgennemsnittet, når det gælder sprog- og læsekompetencer. Dette indebærer - at der år for år skabes et kvantitativt overblik over sprog- og læsekompetencerne hos børn og unge i alle enheder i Ringsted Kommune via sprogvurdering, nationale tests mv. - opfølgningen sker i en systematisk dialog mellem den enkelte enheds ledelse og pågældende centerchef 4

5 Selvom sprog og læsning har været i fokus på hele 0-16 årsområdet i Ringsted Kommune i en årrække kræver det en yderligere strategisk satsning at indfri dette mål. 5

6 3. Pejlemærker Pejlemærkernes indhold er formuleret ud fra den nyeste forskning på området samt viden om god og effektfuld praksis i Ringsted Kommune. Pejlemærkerne er ikke tænkt i en hierarkisk rækkefølge men som en del af helheden for at opnå den forventede udvikling. 3.1 Tidlig og forebyggende indsats Tidlig og forebyggende indsats skal iværksættes allerede før fødslen med Sundhedstjenestens projekt Klar til barn og efterfølgende fra fødsel til start i dagtilbud og senere skole. Det lille barn har brug for at få skabt en god tilknytning til sine forældre og få udviklet et samspil, som er nødvendigt for at skabe et grundlag for at lære sprog senere i livet. Børns tidligste erfaringer danner grundlaget for den efterfølgende læring. Hvis der i de tidlige år skabes et solidt grundlag, vil den senere læring være mere effektiv, og der vil være større sandsynlighed for, at læringen vil være livslang, risikoen for tidligt skolefrafald vil være mindre, og lige muligheder med hensyn til uddannelsesresultater vil blive øget, og omkostningerne for samfundet vil på sigt blive reduceret. Tidlig og forebyggende indsats fra hjem til dagtilbud og senere skole skal først og fremmest være fokuseret om den pædagogiske indsats i et stimulerende (skrift-)sprogligt miljø for alle børn i samarbejde med eksempelvis kommunens talepædagoger samt i et tæt samarbejde med barnets forældre. Børn fødes med nysgerrighed og evne til at lære nyt hele tiden, også sprogligt. I alle aldre lærer og udvikler børn og unge sig sprogligt, når de i et trygt miljø får mulighed for at bruge det, de ved og kan i interaktion med andre, børn som voksne. Trygheden styrkes i nære relationer til de voksne og de andre børn, og ved at de voksne tager afsæt i børnenes eksisterende forståelse og sproglige kompetencer i et anerkendende perspektiv. Det handler om dannelse, udvikling og forandring, en proces hvor det enkelte barn ud fra sine egne forudsætninger omformer og udvikler sin viden, forståelse og kommunikative færdigheder. De professionelle har udvalgte mål for børnenes sproglige, faglige og sociale udvikling og læring, som har sit udgangspunkt i barnets umiddelbare interesse og perspektiv. 6

7 Det betyder, at den ambitiøse sprog- og læseindsats allerede starter i hjemmet, hvor samspillet med forældrene og det lille barn har afgørende betydning i forhold til barnets udvikling og læring bygger bro og skabe mening mellem barnets perspektiv og det nye indhold i en social kontekst, der afspejler sig i sproglige og faglige aktiviteter i en anerkendende tone, der er motiverende for barnet er med til at skabe et læringsmiljø, der skaber plads til dialog i et ligeværdigt samspil med den voksne som sproglig rollemodel, og hvor den voksne er med til at udvide børnenes verden ved et bevidst valg og brug af spørgsmål, eksempelvis åbnende spørgsmål, ord og begreber sikrer at den sproglige indsats og udvikling er en integreret del af al pædagogisk praksis og i relationen mellem barn og professionel giver børn anledning til at udtrykke sig positivt og inddrage sine egne sociale og kulturelle værdier og normer de professionelle voksne er opmærksomme på børnenes egen selvevaluering, og som efterfølgende kan tilrettelægge indsatser og aktiviteter, der understøtter barnets udvikling 7

8 3.2 Sproget skal bruges aktivt Det er den, der arbejder, der lærer noget! Barnet skal øve sig på at bruge sproget, og derfor er det betydningsfuldt, at det er barnet, der har mest taletid. Det være sig i dagtilbuddet, skolen eller hjemmet. Sprog er et redskab til relationsdannelse og udvikling, derfor må det sproglige miljø og de pædagogiske sprogaktiviteter indrettes, så barnet bliver stimuleret og lærer det, der betragtes som det vigtigst at lære både i forhold til dannelse og uddannelse. Barnet skal have mulighed for at lære, afprøve og eksperimentere med sprog i et samspil med jævnaldrende, og hvor den voksne er sproglig rollemodel, der både kan guide, udfordre og understøtte barnet i dets sproglige udvikling ved at nuancere sproget i et trygt samspil. For den ambitiøse sprog- og læseindsats betyder det at sproget for barnet bliver et middel til at indgå i fællesskaber, hvor kommunikation både verbale, nonverbale elementer samt erfaringer med at bruge og forstå sprog indgår i udviklingen af barnets sprog at det daglige sprogmiljø er præget af positive værdier, hvor barnet opfordres og motiveres til at sætte ord på tanker, følelser og handlinger en rammesætning af pædagogiske og faglige aktiviteter med tydelige mål for børnenes læring, så sproget både er et mål og en forudsætning for aktiviteten 3.3 Skriftsprog Læsning og skrivning er kulturelle færdigheder, som er blevet mere og mere betydningsfulde kompetencer i vores samfund, idet den enkelte skal udvikle sig til kompetent borger i et demokratisk samfund, der kan deltage i mange forskellige fællesskaber. Læse- og skrivekompetencer er adgangsbilletten til oplevelser, viden, uddannelse, indsigt og personlig udvikling. Målet med læsning og skrivning er at kunne forstå det, man læser, få viden, oplevelse, erkendelser etc. Læsning og skrivning er to processer, der understøtter hinanden og skal udvikles i sammenhæng, hvorfor læsning og skrivning fortsat skal have masser af opmærksomhed. 8

9 Læsning starter ved fødslen og skal udvikles og udfordres livet igennem. Læsning skal ske såvel i hjemmet som i dagtilbuddet og skolen, hvor barnet skal møde mange forskellige slags tekster. I dagtilbuddet skal det lille barn have rig mulighed for at høre og opleve mange forskellige slags bøger på adskillige måder. I skolen skal barnet i gang med den mere formaliserede læsning, og der skal læses i alle fag, således at der sker læring gennem fagene. Den faglige læsning får et centralt omdrejningspunkt sammen med den fortsatte læsning i danskfaget. Kompenserende it- hjælpemidler kan med stor fordel anvendes af elever i læse- og skrivevanskeligheder. Disse hjælpemidler gør dem i stand til at anvende læsning og skrivning i hverdagen og i skole og uddannelsesforløb, så deres læseudfordringer ikke forhindrer dem i at lære. Skrivning gør tankerne synlige! Skrivning gør det muligt at holde rede på tanker og følge en udvikling af disse. Netop ved at tankerne er nedskrevne er det muligt at vende tilbage til tankerne vi kan omformulere, opdage nye veje og skrive videre i et nyt perspektiv. Skrivning er hjælpsomt i forbindelse med at få øje på nye sammenhænge og til at vise mangel på sammenhæng og forståelse. Skrivning er et centralt element til dybdelæring, idet skrivningen hjælper os til at tilegne os et fagligt stof på vores egen måde, hvorved skrivning kan føre os til nye erkendelser og indsigt. Skrivning lægger op til en langt mere differentieret læring med afsæt i det enkelte barns skriftsprogsudvikling. For den ambitiøse sprog- og læseindsats betyder det at der er daglige (skrift-)sproglige aktiviteter for alle børn uanset alder i et skriftsprogsstimulerende miljø at der i skolen skal undervises i og arbejdes med forskellige skriftsprogsstrategier og tekster i alle fag med fokus på læring i fagene at der er en struktur i hverdagen, hvor forskellige metoder med eksplicitte læringsmål og opgaver kan udføres i dagtilbuddet som skolen i forskellige strukturerede perioder 9

10 det lille barn skal udfordres og stimuleres med skriftsproget så tidligt som muligt, så barnet gør sig mange alsidige erfaringer med kommunikation og formidling på et konkret plan for eleverne, hvis de skal blive kompetente skriftsprogsbrugere, har det afgørende betydning, at de skriver og læser meget i alle fag med eksplicitte mål at alle børn skal have et bredt erfarings- og eksperimentel grundlag med brug og inddragelse af forskellige digitale enheder 4. Centrale handleplaner De føromtalte pejlemærker skal tilsammen give retning for den samlede sprog- og læseindsats fra i et tæt samarbejde mellem professionelle og forældrene. De centrale handleplaner sætter mål og rammer for det lokale udviklingsarbejde i et dynamisk perspektiv, forstået på den måde at indsatserne justeres efter indsatsernes effekt. Nedenstående giver et overordnet blik på indsatserne, hvor de konkrete handleplaner dels vil være målrettet det pædagogiske personale med fagligt detaljerede initiativer, dels vil der være initiativer, som er beskrevet med henblik på forældrenes indsats. 4.1 Centrale initiativer 2014/2015 Alle familier tilbydes Klar til barn, hvor en bevidstgørelse af forældrenes rolle for deres barns sproglige udvikling helt fra begyndelsen er omdrejningspunktet Det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet skal organiseres på en sådan måde, at det er muligt at iværksætte skriftsprogsfremmende tiltag, der strækker sig over længere tid f.eks. dialogisk læsning med eksplicitte læringsmål, begyndende opdagende skrivning i børnehaven, inddragelse af skrift når det er naturligt og relevant på mange forskellige måder. Til de pædagogiske aktiviteter skal der formuleres tydelige læringsmål. Fælleskommunalt koncept for vurdering, forebyggende indsats og overlevering af viden i relation til det enkelte barns overgang fra 10

11 hjemmet til dagtilbuddet og fra børnehave til skole/sfo. Konceptet sikrer en sammenhængende proces omkring det enkelte barns overgang vedrørende vurderingen af barnets forudsætninger, herunder sproglige forudsætninger, dialogen med forældrene, en eventuel forebyggende eller foregribende indsats i sidste år i børnehaven samt overlevering af viden til skole/sfo Distriktsvise samarbejdsaftaler mellem børnehaver, skole/sfo om realisering af fælleskommunale pejlemærker for overgangsaktiviteter for børnegrupper, herunder pædagogiske forløb med fokus på sprog og sproglig udvikling startende i børnehaven og fortsættende ind i børnehaveklassen/sfo. I relation til den nye varierede skoledag skal det sikres, at der er et særligt fokus på læsning og skrivning, hvorfor der skal etableres læse- og skrivebånd på alle skoler i løbet af skoleåret, hvor alle lærere er medansvarlige, dog med en særlig indsats fra skolens resursepersoner f.eks. læsevejlederen i forhold til implementeringen. Konference for ledere, sprogvejledere og sprogpædagoger i dagtilbud med fokus på tydelige og synlige læringsmål i relation til sproglig udvikling. Konference for læsevejledere, skolebibliotekarer, resurselærere for faget dansk som andetsprog og en ledelsesrepræsentant fra hver skole: Styrkelse af læring gennem arbejdet med fagenes begreber og teksttyper samt læsning og skrivning i fagene. Konference for IT-vejledere, IKT-vejledere og skolebibliotekarer samt en ledelsesrepræsentant fra hver skole: Styrkelse af læring gennem arbejdet med digitale læremidler og IT-støttet læring i alle fag. Udformning af en sprog- og læsestrategi for børn i særlige udfordringer fra 0 16 år der knytter sig an til indeværende strategi. 11

12 4.2 Centrale initiativer 2015/16 Intensiveret vejledning og rådgivning af forældre fra barnets fødsel, dagpleje, vuggestue og børnehave, hvor forældrenes rolle som rollemodeller for barnet, herunder i forhold barnets sproglige udvikling, er i fokus. Vejledningen og rådgivningen skal være rettet til alle forældre om sprogstimulering i hjemmet. Vejledningen skal foregå såvel individuelt, som ved kommunale informationsmøder. Afprøvning og implementering af kvalitative og formative evalueringsmetoder til vurdering af det enkelte barns sprog- og skriftsproglige udvikling. Information og dokumentation der giver perspektiver på udvikling af den konkrete lokale sprog- og læseindsats i forhold til at optimere effekten af sprog- og læseindsatsen i et dialogisk samspil med det pædagogiske personale, institutionens talepædagog og andre relevante fagpersoner. Udvikling af læringsmiljøer der skal inspirere, stimulere og opfordre barnet til at bruge skriftsproget i mange sammenhænge, det være sig mundtligt eller skriftligt. Det fysiske miljø skal bære præg af, at vi er en del af en skriftsproglig verden i voksen- som børnehøjde. På alle skoler udarbejdes en strategi for styrkelse af tosprogede elevers sprog- og skriftsproglige udvikling. Strategien tager bl.a. stilling til anvendelse af da2-resurser, efteruddannelse af lærere og pædagoger med henblik på inddragelse af dansk som andetsprog i alle fag samt tilrettelæggelse af det lokale samarbejde mellem resurselærere for faget dansk som andetsprog, læsevejledere og det øvrige pædagogiske personale. Udvikling af kommunalt tværgående netværk med deltagelse af resursepersoner fra både dagtilbud og skole, f.eks. sprogvejledereog pædagoger fra dagtilbud og børnehaveklasseledere og læsevejledere fra skolen samt repræsentanter fra Sundhedstjenesten og Dagplejen. Formålet med at etablere netværk på tværs af områderne er både at genere viden, sikre en sammenhæng mellem indsatser og initiativer samt skabe og videreudvikle sprog- og læseindsatsen kommunalt. 12

13 4.3 Centrale initiativer 2016/17 Der iværksættes lokale indsatser formuleret af de enkelte ledere og medarbejdere i et samarbejde med den tilknyttede talepædagog, konsulent, Sundhedstjenesten og forældrene afledt af de to foregående års indsatser og resultater. Der arbejdes fortsat med initiativerne fra år 1 og 2 i sprog- og læsestrategien. Evaluering i forhold til veje videre efter strategiens ophør. 13

Sprog- og læsestrategi

Sprog- og læsestrategi Sprog- og læsestrategi 2014-2017 Jeg vil ikke skrive for voksne. Jeg vil skrive for en læserkreds, som kan skabe mirakler. Kun børn skaber mirakler, når de læser. Astrid Lindgren 1 1. Indledning Dette

Læs mere

Læseplan for sprog og læsning

Læseplan for sprog og læsning Læseplan for sprog og læsning OPSUMMERING AF SAMLET LÆSEPLAN i Ishøj Kommune DEL 1 Ishøj Kommune 1 1. INDLEDNING Ishøj Kommune sætter med Succes for alle også et særligt fokus på børns sproglige udvikling

Læs mere

Lær det er din fremtid

Lær det er din fremtid Skolepolitiske mål 2008 2011 Børn og Ungeforvaltningen den 2.1.2008 Lær det er din fremtid Forord Demokratisk proces Furesø Kommune udsender hermed skolepolitik for perioden 2008 2011 til alle forældre

Læs mere

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE

DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 HOLSTEBRO KOMMUNE Indhold Indledning 3 Formål for dagtilbud 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune 5 Det anerkendende dagtilbud 6 Visioner for dagtilbuddene i Holstebro

Læs mere

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017

Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 der er gældende for folkeskolen i Svendborg Kommune Vision for læring og dannelse - for de 0-18-årige i Svendborg Kommune Svendborg Kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik frem mod 2017 Vision, formål

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Fredensborg Kommune 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig

Læs mere

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik

Sammenhængende. Børne- og Ungepolitik Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2 Forord Denne sammenhængende børne- og ungepolitik bygger bro mellem almenområdet og den målrettede indsats for børn og unge med behov for særlig støtte. Lovmæssigt

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsOrdning Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFO) er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne og serviceniveauet

Læs mere

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området

Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området vl Strategi for sprog og skriftsprog på 0-16 års området 1 Forord Strategi for sprog- og skriftsprog på 0-16 års området tager udgangspunkt i Fredensborg Kommunes Børne- og Ungepolitik og indeholder fire

Læs mere

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11.

Lovgrundlag Sprogstimulering til tosprogede småbørn er beskrevet i Dagtilbudsloven 11. Indledning Med denne information ønsker Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune at give et overblik over sprogstimulering til tosprogede småbørn, der ikke går i børnehave og som derfor deltager

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021

Silkeborg Kommune. Lærings- og Trivselspolitik 2021 Silkeborg Kommune Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 4 Trivsel... 5 Samspil... 6 Rammer for læring, trivsel og samspil... 7 Side 2 af 7 Indledning Vi ser læring og trivsel

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne og

Læs mere

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016

Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Hvidovre 2012 sag: 11/54709 Sammenhæng i børn og unges liv Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2012-2016 Fælles ansvar for vores børn. Hvidovre Kommune vil i fællesskab med forældre skabe de bedste

Læs mere

I Assens Kommune lykkes alle børn

I Assens Kommune lykkes alle børn I Assens Kommune lykkes alle børn Dagtilbud & Skole - Vision 0-18 år frem til 2018 I Assens Kommune har vi en vision for Dagtilbud & Skole. Den hedder I Assens Kommune lykkes alle børn og gælder for børn

Læs mere

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0

Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Fælles ansvar - fælles indsats VERSION 2.0 Indsatsområder for arbejdet med børn og unge i Hjørring Kommune 2016-2019 Indhold Hvorfor denne publikation? INDLEDNING Hvorfor denne publikation?... 2 Indledning...

Læs mere

SKOLEPOLITIK 2014-2018

SKOLEPOLITIK 2014-2018 SKOLEPOLITIK 2014-2018 Vedtaget af Slagelse Byråd 24. februar 2014 Indledning Folkeskolen står overfor en række udfordringer både nationalt og lokalt i Slagelse Kommune. På baggrund af folkeskolereformen

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem

Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Mål- og indholdsbeskrivelse for SkoleFritidsHjem Formålet med mål - og indholdsbeskrivelsen for skolefritidshjem (SFH) i Holstebro Kommune er at give borgerne mulighed for at få indblik i prioriteringerne

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune.

Pædagogiske læreplaner. SFO er. Holbæk Kommune. Pædagogiske læreplaner SFO er Holbæk Kommune. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... Forord.... Særlige krav til pædagogiske læreplaner.... Sammenhæng i børnenes hverdag:... Anerkendelse af fritidspædagogikken....

Læs mere

Skole. Politik for Herning Kommune

Skole. Politik for Herning Kommune Skole Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Folkeskolen - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og Familiesyn 11 3 - Politik

Læs mere

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik

Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Ringsted Kommunes Børne og ungepolitik Indhold: Indledning 3 Det står vi for 5 Dannelse og uddannelse rykker! 6-7 Inkluderende fællesskaber giver bedre muligheder for alle 8-9 Vi gør mere af det, der virker

Læs mere

Brobygning. Handleplan

Brobygning. Handleplan Brobygning Handleplan Indhold Indledning 4 Lovgrundlaget 4 Brobygning og inklusion 6 Sammenhænge i børns liv at bygge bro mellem børns steder 6 Overgang fra forældre til dagpleje/vuggestue 7 Brobygning

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud

Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Bilag 1.2.A Pædagogisk bæredygtighed Kvalitet og læring i Dagtilbud Nøglen til succes ligger i høj grad i de tidlige år af børns liv. Vi skal have et samfund, hvor alle børn trives og bliver så dygtige,

Læs mere

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring

Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune. Børn unge og læring Masterplan for Kvalitet og Læringsmiljøer i Fremtidens Dagtilbud i Halsnæs Kommune Børn unge og læring 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Mål og formål med Masterplan for kvalitet og læringsmiljøer i Fremtidens

Læs mere

Politik for udviklende fællesskaber

Politik for udviklende fællesskaber Politik for udviklende fællesskaber - Inklusionspolitik for området 0-18 år i Billund kommune Hvilke værdier er inklusionspolitikken baseret på? Inddragelse Ejerskab Kvalitet Sammenhæng Dialog Værdisæt:

Læs mere

Pædagogiske læreplaner isfo

Pædagogiske læreplaner isfo Pædagogiske læreplaner isfo Forord Med Pædagogiske læreplaner i SFO er der skabt en fælles kommunal ramme for arbejdet med udviklingen af lokalt baserede læreplaner for skolefritidsordningerne på skolerne

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole

Furesø Kommunes børne- og ungepolitik. Ambitioner og muligheder for alle. Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommune Børne- og Ungepolitik 2013 25 Center for Børn og Familie Center for Dagtilbud og Skole Furesø Kommunes børne- og ungepolitik Ambitioner og muligheder for alle Indhold VELKOMMEN 5 VISIONEN

Læs mere

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016

Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Daginst. Dagnæs handleplan for sprog og skriftsprog 2015-2016 Vision Horsens Kommunes vision med handleplanen for sprog og skriftsprog er, at alle børn og unge udvikler fleksible sproglige og skriftsproglige

Læs mere

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning

Udgave 26. februar 2015. 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015 2018 2014090062EB Udgave 26. februar 2015 1.0 Indledning Børne- og familiepolitikken 2015-2018 er Ringkøbing-Skjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet. Børne- og familiepolitikken

Læs mere

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune

Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Forslag til visioner og strategier for fremtidens overbygning i Norddjurs Kommune Indledning Norddjurs Kommune har i de senere år sat fokus på mulighederne for at udvikle en folkeskole, hvor de unge i

Læs mere

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS

TAL, SKRIV, LEG OG LÆS TAL, SKRIV, LEG OG LÆS Temadag om børns tidlige sprog- og skriftsproglige udvikling Målgrupper: Temadagen henvender sig primært til pædagoger i børnehaver og indskoling, børnehaveklasselærere og lærere

Læs mere

Virksomhedsplan for 2014

Virksomhedsplan for 2014 Virksomhedsplan for 2014 I dette dokument kan du finde Spiloppens vision, formål, værdier og pædagogiske principper og du kan linke ind på Spiloppens fulde læreplan http://www.boernehuset-spiloppen.dk/filer/190denfuldelaerepla1.doc

Læs mere

Handleplan for læsning. Skals Skole

Handleplan for læsning. Skals Skole Handleplan for læsning Skals Skole Indhold Mål for læsning på Skals Skole... 3 Overlevering fra dagtilbud til 0. klasse... 3 0. klasse...3 Aktiviteter... 4 Overlevering fra 0. klasse til 1. klasse... 4

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner HORSENS KOMMUNE Pædagogiske læreplaner Dagtilbud Brædstrup Eventyrhuset, Tinggården, Himmelblå & Dagplejen 2015/2016 D A G T I L B U D B R Æ D S T R U P Baggrund Baggrunden for de pædagogiske læreplaner

Læs mere

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave

Den gode overgang. fra dagpleje og vuggestue til børnehave Den gode overgang fra dagpleje og vuggestue til børnehave Barnet skal ikke føle, at det er et andet barn, fordi det begynder i børnehave. Barnet er stadig det samme barn. Det er vigtigt at blive mødt på

Læs mere

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune

Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Læse- skrivestrategi Læse- skrivepolitik Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune 2012 2012 Vision: At skabe bedst mulige læseresultater for alle. At skabe inklusion via læsning. Mission: At sikre at

Læs mere

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år.

Mål og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. og handlinger er Kommunens overordnede Børnepolitik for børn og unge 0-18 år. Børn og unge i vækst - alle børn skal trives i et trygt og sundt miljø med leg og læring. - alle børn skal møde nærværende,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2014 Glæde Udfordre Fællesskab Anerkendelse Udfordre Indledning Børne- og uddannelsessynet i Sønderborg Kommune er båret af en overordnet vision om, at alle børn har ret til et godt

Læs mere

Lokal udviklingsplan for

Lokal udviklingsplan for Lokal udviklingsplan for Trøjborg dagtilbud 2015 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi

2015-2019. Sprog- og Læsestrategi 2015-2019 Sprog- og Læsestrategi Strategien omfatter tale, sprog og skriftsproget (både læsning og skrivning). Forord For at kunne tage aktivt del i livet har vi brug for sproglige kompetencer. Det drejer

Læs mere

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter,

- Særligt fokus på barn - voksen kontakten f.eks. gennem udviklingsprojekter, Faglig dialogguide ved det årlige tilsynsbesøg: 1. Sociale relationer barn/voksen kontakten Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag og udsatte børn og unge har et særligt behov for

Læs mere

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner

Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner Dynamiske pædagogiske læreplaner - SMTTE-modellen som værktøj til udvikling af pædagogiske læreplaner INDLEDNING I forbindelse med Kvalitetsrapporten 2014 er SMTTE-modellen 1 blevet valgt som værktøj til

Læs mere

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel

Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod Sammen løfter vi læring og trivsel Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune frem mod 2021 Sammen løfter vi læring og trivsel 1 Forord I Syddjurs Kommune understøtter vi, at alle børn og unge trives og lærer så meget, som de kan. Vi

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE ET FÆLLES AFSÆT VISION FOR BØRN OG UNGE I ALLERØD KOMMUNE Forord Denne vision for vores børn og unges liv i Allerød Kommune er resultatet af mange menneskers indsigt og ihærdighed. Startskuddet

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er:

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Anmodning til Aalborg Kommune Leverandørens navn er: Børnenes Akademi Strubjerg 163. 9400 Nørresundby Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Jane Dons Lindholmsvej 99. 9400 Nørresundby Therkildsen9000@hotmail.com

Læs mere

Dagtilbudspolitik 2016-2019

Dagtilbudspolitik 2016-2019 Godkendt af Byrådet i Greve Kommune den 23. november 2015 Dagtilbudspolitik 2016-2019 Forord I Greve Kommune skal vi have dagtilbud, hvor børn trives og er glade. Dagtilbuddene skal fremme børnenes læring

Læs mere

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017

Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 Børn, Unge og Familie 2013 Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik 2014-2017 - Alle børn og unge har ret til et godt liv Alle børn og unge har ret til

Læs mere

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn

Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Udvikling af sprogfærdigheder hos 0-2 årige børn Indholdsfortegnelse Den tidlige sprogudvikling for 0-2-årige børn...3 Det generelle sprogarbejde...4 Barnets sprog i kommunikative sammenhænge...6 En god

Læs mere

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO

Institutionens navn. Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Mål- og Indholdsbeskrivelse for SFO Institutionens navn adresse Indledning Byrådet har siden 1. august 2009 været forpligtet til at fastsætte mål- og indholdsbeskrivelser for skolefritidsordninger, kaldet

Læs mere

Inklusion i Hadsten Børnehave

Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion i Hadsten Børnehave Et fælles ansvar Lindevej 4, 8370 Hadsten. 1. Indledning: Inklusion i Hadsten Børnehave Inklusion er det nye perspektiv, som alle i dagtilbud i Danmark skal arbejde med. Selve

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016.

Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats, som den kan se ud i Frederiksberg Kommunes daginstitutioner i 2016. Notat 11. november 2015 J.nr.: 28.09.00-P20-1-15 Dagtilbudsafdelingen Mønsterbryderindsats 2016 - beskrivelse af indsatsområder Dette notat omhandler en udvidet og mere fokuseret mønsterbryderindsats,

Læs mere

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv

Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Den Sammenhængende Skoledag - i et børneperspektiv Børneperspektiv I Den Sammenhængende Skoledag er der en udvidet undervisningstid, et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger ligesom der er et fokus

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud

Børne og Ungeforvaltningen 2014-15. På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud Børne og Ungeforvaltningen 2014-15 På vej mod en inkluderende praksis i dagtilbud 1 En strategi for inklusion i dagtilbud Dette hæfte beskriver en strategi for inklusion i dagtilbud i Køge Kommune. Strategien

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle

Naturprofil. Natursyn. Pædagogens rolle Naturprofil I Skæring dagtilbud arbejder vi på at skabe en naturprofil. Dette sker på baggrund af, - at alle vores institutioner er beliggende med let adgang til både skov, strand, parker og natur - at

Læs mere

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud.

Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Lær mig noget. Hver dag. Læring for de 0 2 årige i dagtilbud. Der er hul igennem til de små Børn i 0-2-års alderen er parate til læring: De er faktisk født klar. Og det skal imødekommes. Vi skal selvfølgelig

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017

strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 DIALOG 1 ÅBENHED strategi for Hvidovre Kommune 2015-2017 ENGAGEMENT INDHOLD Forord 3 Indledning 4 Strategisk kompetenceudvikling 6 HR-fokusområder 2015 17 8 Ledelse af velfærd og borgerinddragelse 8 Innovation

Læs mere

e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune

e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune e.doc sags nr. 2013-27012 e.doc dokument nr. 2013-164494 Brobygning en fælles opgave for dagpleje, vuggestue og børnehave i Næstved Kommune Forord Der er mange milepæle i de fleste menneskers liv, og overgang

Læs mere

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune

Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune 1 Mål og principper for den gode overgang i Aalborg Kommune Indledning Med disse mål og principper for den gode overgang fra børnehave til skole ønsker vi at skabe et værdisæt bestående af Fællesskaber,

Læs mere

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune

Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune Kommunal sprogstrategi på dagtilbudsområdet i Gladsaxe Kommune 1 Workshop indledning Formålet: Samle en række mennesker til at komme med deres perspektiver på en problemstilling en udfordring Få nye vinkler

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019

Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 Politik for Børn og Unge på Nordfyn 2015-2019 En del af Vision 2021. Vi skaber fremtidens Nordfyn sammen Dokument nr. 480-2015-139520 Sags nr. 480-2014-140826 Indhold Forord... 2 Hvorfor, hvem og hvad?...

Læs mere

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune

Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Indledning Skolevision for skolerne ved Langeland Kommune Det er vigtigt, at vi altid husker, at vi driver skole for børnenes skyld. Det er fordi, vi vil motivere til og understøtte den maksimale udvikling

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

Alsidig personlig udvikling: 0-2 år og dagplejen:

Alsidig personlig udvikling: 0-2 år og dagplejen: Fælles overordnede mål for de pædagogiske læreplaner i Nyborg Kommunes dagtilbud Januar 2017 NYBORG KOMMUNES DAGTILBUD Børns udvikling kan ikke inddeles i kasser og trin. Udvikling sker løbende og på mange

Læs mere

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef

Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger. Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Styrket pædagogisk læreplan for børn og pædagoger Anne Kjær Olsen, uddannelseschef Oplæg BUPL Storkøbenhavn 26. oktober 2017 Det pædagogiske grundlag og den nye læreplan i highlights Læringsmål Læringsmiljø

Læs mere

Sådan arbejder vi med læring i dagtilbud og skoler. Helt i mål. Prioriteringer i perioden feb. 2013 feb. 2017

Sådan arbejder vi med læring i dagtilbud og skoler. Helt i mål. Prioriteringer i perioden feb. 2013 feb. 2017 Sådan arbejder vi med læring i dagtilbud og skoler Helt i mål Prioriteringer i perioden feb. 2013 feb. 2017 Prioriteringer i perioden 2013-2017 1 2 Indholdsfortegnelse Forord...5 Indledning...6 Fredensborg

Læs mere

Viborg Kommune. Spurvehuset UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet

Viborg Kommune. Spurvehuset UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015. Hjernen&Hjertet Viborg Kommune Spurvehuset UDVIKLINGSPLANER RAPPORT DANNET 10-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Barnet i centrum 3 2 Børn og unges udvikling og læring 4 3 Fællesskaber 5 4 Overgange mellem

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330

Fatkaoplysninger. Institutionens navn Integreret institution Tangebo. Adresse Seminarievej 23 b-c & bwillemoesvej 1, 6760 Ribe. Telefonnummer 76165330 1 2 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 4 Indsatsområder 2013... 5 Sprog Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes læring i forhold til de overordnede læringsmål, inden for sprog.... 6 Science -

Læs mere

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber

Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Inklusion at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Forord Strategi for inklusion i Skanderborg kommune Børn og Unge 0 17 år Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre

Læs mere

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK

DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK DEN SAMMENHÆNGENDE BØRNEPOLITIK Håndbogens første kapitel indeholder Jammerbugt kommunes sammenhængende Børnepolitik. Politikken er det grundlæggende fundament for alt arbejde,

Læs mere

April Fælles om trivsel. Strategi for fællesskab og trivsel. på 0-18 år. Frederikssund Kommune

April Fælles om trivsel. Strategi for fællesskab og trivsel. på 0-18 år. Frederikssund Kommune April 2018 Fælles om trivsel Strategi for fællesskab og trivsel på 0-18 år Frederikssund Kommune Indledning og realisering Fælles om trivsel er en strategisk prioritering af de fokusområder, som har afgørende

Læs mere

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014

Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Arbejdsgrundlag for pædagogiske indsatser på dagtilbudsområdet i perioden 1. maj 2012 til 1. august 2014 Forord Det enkelte dagtilbud er en selvstændig enhed med forskelligheder, særpræg og unikke tilbud

Læs mere

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år

Inklusion. - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber. Strategi for inklusion. Børn og unge 0-17 år Inklusion - at arbejde for givende og bæredygtige fællesskaber Strategi for inklusion Børn og unge 0-17 år Forord Formålet med en fælles kommunal strategi for inklusion er at tydeliggøre værdien af inklusion

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Mosede skole PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Mosede skole RAPPORT 2009 sammenlignet med 2007 Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes

Læs mere

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup

Vi arbejder med. kontinuitet og udvikling i daginstitutionen. Af Stina Hendrup Vi arbejder med kontinuitet og udvikling i daginstitutionen Af Stina Hendrup Indhold Indledning.............................................. 5 Hvilke forandringer påvirker daginstitutioner?...................

Læs mere

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune

Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Vision for pædagogisk læringscentre i Vejle kommune Baggrund I 2009 udarbejdede Vejle Kommune materialet Fra skolebibliotek til læringscenter, der angav retningen for skolebibliotekernes udvikling frem

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken

Børne- og Ungepolitikken Børne- og Ungepolitikken Fokus på indhold Organisering af skoledagen Sikre at alle børn og unge har mulighed for at deltage i et meningsfuldt fællesskab, så tæt på deres nærmiljø som muligt. Sikre at inkluderende

Læs mere

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm

Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Udkast til Tidlig indsats og inklusion på dagtilbudsområdet Bornholm Børn og skole 2010 1 Indledning:...3 Projekter og tiltag i forhold til børn med særlige behov...3 Børne- og ungepolitik Bornholms Regionskommune...3

Læs mere

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4

Indledning og baggrund... 2. Mission... 2. Vision... 3. It i den pædagogiske praksis... 3. It i arbejdet med inklusion... 4 Indhold Indledning og baggrund... 2 Mission... 2 Vision... 3 It i den pædagogiske praksis... 3 It i arbejdet med inklusion... 4 It i arbejdet med: At lære at lære... 4 It i dokumentationsarbejdet... 5

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Evaluering af inklusion

Evaluering af inklusion Evaluering af inklusion Hvad skal der til for at være inkluderet Fysisk tilstedeværelse til stede i fællesskabet Accept og anerkendelse fuldgyldig deltager Aktiv deltagelse Bidrager aktivt til fællesskabet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Dagplejen i Aalborg Kommune som pilotinstitution i Ny Nordisk Skole Præsentation af dagplejen i Aalborg Kommune 767 dagplejere opdelt i 4 områder Ca. 2500 børn 33 dagplejepædagoger 11 ledere Film om Ny

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere