HELSINGØR KOMMUNE 2020

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELSINGØR KOMMUNE 2020"

Transkript

1 BILAG A 1

2 RAPPORT - OPSAMLING PÅ SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE TIL LEDERE OG MEDARBEJDERE PÅ DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE MED FOKUS PÅ LÆRING AF HJEMSENDELSESPERIODEN I FORBINDELSE MED COVID-19 HELSINGØR KOMMUNE

3 Indledning Den 6. juli 2020 udsendte KEPO, Team HR en spørgeskemaundersøgelse til alle medarbejdere og ledere på det administrative område i kommunen vedr. hjemsendelsesperioden i forbindelse med COVID-19. Formålet med undersøgelsen var at indsamle viden om, hvordan medarbejdere og ledere oplevede hjemsendelsesperioden i forbindelse med Corona-pandemien. Dette med henblik på at bruge de erfaringer og oplevelser, vi har gjort os hver for sig og sammen, til at lære af og anvende fremadrettet i den administrative opgaveløsning - både i forhold til den hverdag som kommer og i forhold til lignende potentielle krisesituationer. Denne rapport er en opsamling på undersøgelsens kvantitative og kvalitative data. Del 1 i rapporten er en bearbejdning af de spørgsmål, som alle har modtaget, og en stor del har svaret på. Spørgsmålene har et medarbejderperspektiv, der har fokus på, hvordan alle ansatte (dvs. både ledere og medarbejdere) har oplevet hjemsendelsesperioden. Del 2 i rapporten er en bearbejdning af de spørgsmål, der har været målrettet ledere på det administrative område. Fokus har været på at give lederne plads og rum til at fortælle og dele, hvad de har set af forandrings- og læringspotentiale i løbet af hjemsendelsesperioden. Dette gælder både i forhold til deres nærmeste lederkollegaer og til deres medarbejdere, som enten har været hjemsendte, udlånt eller fysisk tilstede på arbejdspladsen i perioden. 3

4 Rapportens indholdsstruktur DEL 1 ALLE ANSATTE PÅ DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE 1A. Hovedresultater (side 4-5) Opsamling på undersøgelsens hovedresultater. Hovedresultaterne er en aggregering af delresultaterne for hvert af de 8 temaer, undersøgelsen er struktureret ud fra. 1B. Overordnet analyse (side 6-24) Den overordnede analyse indeholder rapportens delresultater for hvert af de 8 temaer, som undersøgelsen er struktureret ud fra. Under hvert tema beskrives således de tydeligste konklusioner, tendenser og mønstre fra undersøgelsen. Delresultaterne er baseret på de mest signifikante kvantitative og kvalitative data, som præsenteres på den efterfølgende side. DEL 2 LEDERE PÅ DET ADMINISTRATIVE OMRÅDE 2A. Hovedresultater (side 25-26) Opsamling på undersøgelsens hovedresultater. Hovedresultaterne er en aggregering af delresultaterne for hvert af de spørgsmål, der er adresseret lederne. 2B. Overordnet analyse (side 27-37) Den overordnede analyse indeholder rapportens delresultater i form af de tydeligste konklusioner, tendenser og mønstre fra undersøgelsen. Delresultaterne er baseret på de mest signifikante kvantitative og kvalitative data, som præsenteres efter hvert delresultat. 4

5 1A. HOVEDRESULTATER 5

6 1A. Hovedresultater Der har været stor tilfredshed med at arbejde hjemmefra i hjemsendelsesperioden. Både medarbejdere og ledere har fået øje på fordele ved at arbejde hjemmefra. De mange erfaringer kan bane vejen for bedre og nye måder at arbejde på. Medarbejdere, som har været fysisk tilstede på arbejdspladsen, har kunnet udføre deres arbejde sundhedsmæssigt forsvarligt og følt sig tilstrækkeligt klædt på i forhold til retningslinjer og værnemidler. Digitale løsninger har i høj grad bidraget til, at medarbejderne har løst deres opgaver hjemmefra på den gode måde. Medarbejderne ønsker, at brugen af digitale løsninger udbredes og ser især potentialet i digitale mødeformer Medarbejderne har oplevet at få den nødvendige information fra deres arbejdsplads vedr. COVID-19. Nærmeste leder har været den primære informationskanal. Der har været stor opbakning fra både leder og kollegaer i forhold til at efterleve de gældende retningslinjer og hygiejnekrav Medarbejderne har oplevet at være mere effektive i hjemsendelsesperioden, og flere medarbejdere vil gerne arbejde mere hjemmefra i fremtiden. Medarbejderne har oplevet en bedre balance mellem arbejds- og privatliv. På plussiden kan nævnes mulighed for fordybelse og større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen. På minussiden nævnes arbejdsrelateret gener ved det fysiske arbejdsmiljø samt manglende fagligsparring og socialt samvær med kollegaer Medarbejderne har oplevet, at samarbejdet til nærmeste kollegaer og på tværs af organisationen har styrket opgaveløsningen. Den generelle oplevelse er, at kontakten og samarbejdet med borgere/brugere er uændret. Medarbejdernes har generelt oplevet en ledelse, der har kommunikeret, haft løbende blik for medarbejdernes kompetencer og ressourcer samt anerkendt medarbejdernes resultater. 6

7 1B OVERORDNET ANALYSE 7

8 Tema 1: Tilstedeværelse på arbejdspladsen og derhjemme Medarbejdere, der har været fysisk tilstede på arbejdspladsen, har overvejende oplevet et fysisk arbejdsmiljø, der har fungeret Medarbejdere, der har været fysisk tilstede på arbejdspladsen, har oplevet at kunne udføre deres arbejde sundhedsmæssigt forsvarligt Medarbejderne har følt sig godt informeret og fagligt klædt på til at forstå nye instrukser og arbejdsgange i hjemsendelsesperioden Det at arbejde hjemmefra har banet vejen for bedre og nye måder at arbejde på Ikke alle medarbejderne har oplevet at kunne indrette sig fysisk hensigtsmæssigt derhjemme med hjemmekontor De hjemsendte medarbejdere har været tilfredse med at arbejde hjemmefra De hjemsendte medarbejdere har savnet at se deres kollegaer ansigt til ansigt 8

9 90% har løst deres sædvanlige opgaver hjemmefra. Mere end 9 ud af 10 medarbejdere har været enten meget tilfreds eller tilfreds med at arbejde hjemmefra. 41% mener, at kvaliteten i deres arbejde har været uændret. 80% mener, at det at arbejde hjemmefra har banet vejen for bedre måder at arbejde på. Kun 6% uenig i dette. Hver fjerde medarbejder har ikke oplevet at kunne indrette sig hensigtsmæssigt derhjemme. Mere end 4 ud af 5 medarbejdere oplever, at både hardware og software har virket tilfredsstillende. 81% har følt sig godt informeret og fagligt klædt på til at forstå nye instrukser og arbejdsgange. 2 ud af 3 medarbejdere har savnet den fysiske, daglige kontakt med kollegaer. Halvdelen af medarbejderne har peget på, at de har savnet at dele viden med kollegaer. 85% er blevet tilbudt at overgå til andet arbejde i kommunen. 5% har direkte været udlånt til andre enheder. Det giver mulighed for koncentration og en fordybelse i opgaverne, som er svær at opnå i et storrum. Jeg får mere fra hånden, når jeg arbejder hjemme. Bedre samtaler og mere tid og ressourcer til de borgere, som havde behov for det. Er ikke presset i det daglige arbejde ift. at skulle være færdig inden for en bestemt tid. Føler tilfredshed i at tiden er sat fri og der er tillid til det arbejde jeg udfører. 9

10 Tema 2: Information og kommunikation Medarbejderne har oplevet at få den nødvendige information fra deres arbejdsplads vedr. COVID-19 Det har primært været den nærmeste leder, som har informeret medarbejderne vedr. informationer, som har haft betydning for deres arbejdssituation Medarbejderne har oplevet, at de er blevet tilfredsstillende orienteret i forbindelse med nedlukningen og genåbningen 10

11 88% har svaret, at de har fået den nødvendige information fra deres arbejdsplads vedr. COVID ud af 10 har svaret, at de har været tilfredsstillende orienteret i forbindelse med nedlukningen. 8 ud af 10 har svaret, at de har været tilfredsstillende orienteret i forbindelse med genåbningen. 86% har svaret, at de primært har modtaget informationer, der har haft betydning for deres arbejdssituation i hjemsendelsesperioden, fra deres nærmeste leder. Centervis fordeler det sig fra 79 97% i forhold til at være tilfredsstillende orienteret i forhold til nedlukningen, mens den centervise fordeling på tilfredshed med orienteringen i forhold genåbning ligger lidt lavere og er på mellem 73-88%. Centervis fordeler besvarelserne sig fra 71-90% som svarer de primært har modtaget informationer, der har haft betydning for deres arbejdssituation, fra deres egen leder. I forhold til Kilden som informationskanal er der stor variation i, hvordan medarbejderne har svaret. Det varierer mellem 10 67%. Halvdelen har angivet, at informationerne er kommet fra deres overordnede leder/centerchef, mens 43% har svaret, at de har fundet relevant information på Kilden. 11

12 Tema 3: Arbejdsformer, organisering af og kvaliteten i opgaveløsningen Mere end 9 ud af 10 medarbejdere har været tilfredse med at arbejde hjemmefra Hver tredje medarbejder vil arbejde mere hjemmefra, hvis der bliver mulighed for det Mere end hver anden medarbejder har oplevet at være mere produktiv og effektiv i sin opgaveløsning i hjemsendelsesperioden Hver fjerde medarbejder peger på, at det har været vanskeligere at løse sine opgaver, sammenlignet med normalt. Halvdelen af alle medarbejdere vurderer, at det hverken har været mere eller mindre vanskeligt at løse sine arbejdsopgaver i hjemsendelsesperioden. 12

13 56% vurderer, at de i har arbejdet enten mere eller væsentligt mere effektivt i hjemsendelsesperioden. 26% svarer, at det har været mere eller væsentligt mere vanskeligt at løse sine opgaver under hjemsendelsesperioden, mens 52 % svarer, at det har været uændret. 38% oplever, at de har kunne løse deres opgaver mere tilfredsstillende mens 16 % oplever, at de har kunne løse deres opgaver mindre tilfredsstillende i hjemsendelsesperioden. 3 ud af 4 giver udtryk for, at de i høj grad eller i meget høj grad vil arbejde mere hjemmefra, hvis dette bliver en mulighed. Der er forskel på den centervise fordeling i forhold til om medarbejderne har givet udtryk for, at de har været mere effektive. Det fordeler sig på mellem 42 og 71%. Mellem 8 og 25% vurderer, at de har været mindre effektive. Centervis er der forskel på, om medarbejderne har oplevet at kunne løse deres opgave mere eller mindre tilfredsstillende. Mellem 20 og 46% har oplevet, at de har kunne løse opgaverne mere tilfredsstillende, mens mellem 8 og 38% har oplevet at de har kunne løse opgaverne mindre tilfredsstillende Centervis fordeler svarene sig forskelligt på, hvor mange, der ønsker at arbejde mere hjemmefra. Det spænder fra mellem 73 og 100%. I et enkelt center er det således 27%, som ikke ønsker at arbejde mere hjemmefra. 13

14 Tema 4a: Samarbejdet internt Hver anden medarbejder har afprøvet nye samarbejdsformer i deres enhed Hver anden medarbejder har oplevet, at samarbejdet med nærmeste kolleger har styrket opgaveløsningen 3 ud af 5 har oplevet, at samarbejdet internt i kommunen har været uændret Næsten hver anden medarbejder har oplevet, at den tværgående opgaveløsning er blevet styrket Tema 4b: Kommunikationen og samarbejdet med borgere/brugere Telefon og har været centrale kommunikationskanaler i kontakten med borgere i løbet af hjemsendelsesperioden 3 ud af 5 medarbejdere har svaret, at kontakten med borgere/brugere har været uændret 14

15 Det interne samarbejde 55% svarer, at de har afprøvet nye samarbejdsformer til glæde for opgaveløsningen i deres enhed Halvdelen oplever, at samarbejdet med nærmeste kollegaer har styrket deres opgaveløsning. 2 ud af 3 vurderer, at samarbejdet internt i enheden har været uændret, mens 16% vurderer, at samarbejdet internt i enheden har været ringere i forhold til normalt. Der er ligeledes 16% som giver udtryk for at det er blevet bedre. 2 ud af 3 oplever, at samarbejdet med kolleger på tværs af enheder har været uændret i hjemsendelsesperioden. Der er markant forskel mellem besvarelser fra medarbejdere fra de forskellige centre i forhold til at have afprøvet nye samarbejdsformer til glæde for opgaveløsningen. Det svinger fra 28 til 75%. Der er ligeledes centervis forskel mellem medarbejdernes vurderinger af det interne samarbejde. Mellem 2 og 28% vurderer det som bedre, mens mellem 4 og 31% vurderer det som ringere. Det samme billede ses af medarbejdernes vurderinger af samarbejdet med eksterne kolleger. Her vurderer mellem 14 og 42% det som bedre, mens mellem 2 og 21% vurderer det som ringere. 40% synes, at arbejdet på tværs af enheder har styrket den tværgående opgaveløsning Det digitale mødeformat 15

16 Kommunikation og samarbejdet med borgere 85% har angivet, at de har haft kontakt til borgere/brugere i deres daglige arbejde. Hertil har 60% svaret, at kontakten med borgere/brugere har været uændret. 15% har oplevet, at kontakten med borgeren var bedre. De sidste 25% har svaret, at kontakten var ringere. Hele 86% har angivet, at de har haft telefonisk kontakt med borgere/brugere, mens 65 % har benyttet . 1 ud af 3 medarbejdere har afholdt virtuelle møder med borgere, fx via Skype. Der er centervis forskel mellem medarbejdernes vurdering af kontakten til borgere/brugere. Mellem 0 og 27% vurdere kontakten som bedre, mens mellem 18 og 41% vurdere kontakten som ringere. Jeg har afholdt de fysiske møder, der var nødvendige for opgaveløsningen. Så har vi bare været lidt kreative i forhold til formen på møderne. En bi-effekt ved dette har været oplevelsen af, at borgere der var noget pressede over at skulle til møde bedre har kunnet være i det, netop fordi formen har været anderledes end ved et "traditionelt" møde på kommunen. Det er en erfaring, jeg vil tage med mig videre. Den borgergruppe, jeg arbejder med, har vanskeligt ved at bruge de digitale løsninger. Der har telefonmøder m.m. ikke kunnet erstatte de fysiske møder. Det har haft negativ indflydelse på mit arbejde, at jeg ikke har kunnet mødes personligt med de borgere, som har ønsket det. Jeg har ikke mødt den samme modstand ved at ringe til borgere, som når de skal fremmøde på Jobcentret. Det betyder generelt hurtigere relationsdannelse. 16

17 Tema 5: Digitalisering Digitale løsninger har i høj grad bidraget til, at medarbejdere har løst deres opgaver hjemmefra på en god måde Digitale løsninger har haft en positiv betydning for afviklingen af møder Digitale løsninger har haft en positiv betydning for kontakten til både leder og kollegaer Medarbejderne ønsker at afholde flere digitale møder i fremtiden Medarbejderne peger på, at Helsingør Kommune bør udbrede brugen af digitale løsninger og giver konkrete bud på, hvor øget anvendelse af digitale løsninger til give mening og værdi for opgaveløsningen 17

18 73% har vurderet, at digitale løsninger har haft positiv betydning for afviklingen af møder. 84% vil gerne benytte flere digitale medier samtidig har 79% svaret, at der er store fordele i at benytte digitale møder i fremtiden frem for fysiske møder. 2 ud af tre har vurderet, at digitale løsninger har haft positiv betydning på det interne arbejde. 64% vurderer, at digitale løsninger har haft positiv betydning for måden at løse deres opgaver. Digitale løsninger har også haft en positiv betydning for kontakten til nærmere kollegaer og ledere med henholdsvis 63 og 63%. 86% har svaret, at digitale løsninger har bidraget til, at de har løst deres opgaver hjemmefra på en god måde. Halvdelen af medarbejderne har vurderet, at digitale møder slet ikke eller kun i mindre grad har bidraget til højere kvalitet i min opgaveløsning. Medarbejderne peger på, at vi bør have fokus på, at udbrede brugen af digitale løsninger til: intern support og sparring (85%) projekter og indsatser (81%) udviklingsopgaver (80%) 8 ud af 10 peger på, at der er behov for anvisning i, hvordan der holdes gode virtuelle møder. Det virtuelle møde er et supplement det vil aldrig fuldt ud kunne erstatte det fysiske møde. Der sket noget med fællesskabet, når vi ikke er fysisk tilstede. Vi bliver fraværende, og det er skidt for relationen. 18

19 Tema 6: Hygiejnekrav og retningslinjer Hygiejnekravene har kun i mindre grad påvirket arbejdssituationen for medarbejderne i administrationen Medarbejderne har oplevet stor ledelsesmæssigt fokus på de gældende retningslinjer og hygiejnekrav Hygiejnekravene har været operationelle og nemme for medarbejderne at efterleve Der har været stor kollegial opbakning i forhold til at efterleve gældende hygiejnekrav og retningslinjer 19

20 41% har svaret, at de skærpede hygiejnekrav kun i mindre grad har påvirket deres arbejdssituation. Samtidig har 25% svaret, at de skærpede hygiejnekrav slet ikke har påvirket deres arbejdssituation. 8 ud af 10 har svaret, at de har oplevet ledelsesmæssig fokus på gældende hygiejnekrav og retningslinjer. 78% synes, at det har været nemt at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer (afstand, forsamlingsforbud, hygiejne m.m.). Det har 10% været uenig i. Der er en centervis forskel på mellem 16 og 58%, når det handler om oplevelsen af, at de skærpede hygiejnekrav har påvirket ens arbejdssituation. Oplevelsen af, at det har været nemt at efterleve de sundhedsfaglige retningslinjer, varierer en del fra center til center. Det ligger på mellem 48 og 85%. Forskellen mellem centrene er mindre i forhold til, hvorvidt de nye hygiejnekrav (håndvask, afspritning, bruge relevante værnemidler) har været operationelle og lette at håndtere og omsætte til handlinger. Her varierer vurderingerne mellem centrene på mellem 78 og 92%. Hertil har 8 ud af 10 svaret, at de har oplevet at de nye hygiejnekrav (håndvask, afspritning, brug af relevante værnemidler) har været operationelle og lette at håndtere og omsætte til handlinger. 70% oplever at have modtaget relevant, korrekt og udførlig instruktion i brug af værnemidler og håndtering af evt. smitte. Næsten 8 ud af 10 har oplevet kollegial opbakning i forhold til at efterleve gældende hygiejnekrav og retningslinjer. 20

21 Tema 7 Trivsel og arbejdsglæde Medarbejderne har oplevet en bedre balance mellem deres arbejdsliv og privatliv Medarbejderne har oplevet større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen i forhold til opgaveløsningen sammenlignet med normalt Der har været bedre mulighed for koncentration og fordybelse i hjemsendelsesperioden Hver anden medarbejder har oplevet belastende skærmarbejde og andre arbejdsrelaterede gener under hjemsendelsesperioden Flere medarbejdere har oplevet manglende kollegial og ledelsesmæssig støtte opbakning i hjemsendelsesperioden 21

22 Godt halvdelen har oplevet bedre balance mellem arbejds- og privatliv, mens 21% har oplevet dårligere balance. Hver 3. medarbejder har angivet, at arbejdet har fyldt så meget at, det har haft negativ indflydelse på privatlivet. For 10% af medarbejderne har privatlivet fyldt så meget, at det har haft negativ indflydelse på arbejdet. 3 ud af 4 medarbejdere har især vægtet koncentration i forhold til opgaveløsningen og fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen som værende af afgørende, positiv betydning for deres trivsel og arbejdsglæde i hjemsendelsesperioden. 7 ud af 10 medarbejdere har angivet manglende fagligt samarbejde / sparring med mine kolleger som værende af afgørende, negativ betydning for deres trivsel og arbejdsglæde. Hver 3. medarbejder har oplevet manglende kollegial støtte og opbakning. 65% har oplevet et opskruet arbejdstempo og 52% lange og skæve arbejdstider. Halvdelen af de hjemsendte medarbejdere har oplevet belastende skærmarbejde og arbejdsrelaterede smerter og gener som følge af det fysiske arbejdsmiljø derhjemme. Hver 5. medarbejder har frygtet at miste sit job. Der er en centervis forskel på mellem 33 og 65% blandt dem, som har angivet at de oplevet en bedre balance mellem arbejds- og privatliv. Forskellen blandt dem, som har opleveret dårligere balance er 13 og 37%. Der er en centervis spredning mellem 44 og 78% af medarbejderne, som ikke har oplevet en negativ indflydelse på privatlivet. Omvendt har 22 og 56% af centrenes medarbejdere har angivet, at deres arbejde har fyldt så meget at, det har haft negativ indflydelse på privatlivet. Forskellen mellem centrene, der har oplevet et opskruet arbejdstempo er 46 og 88%. Den centervise forskel, hvad angår belastende skærmarbejde er på 43 81%. For arbejdsrelaterede gener og smerter er det 37 63%. Oplevelsen af manglende kollegial støtte og opbakning fordeler sig med en centervis spredning på henholdsvis 24-58%. For mig betyder det rigtig meget at jeg har rammer og struktur at stå op og tage af sted, have min arbejdsdag, holde fri uden at min arbejdscomputer og telefon. Det har været tre rigtig hårde måneder! Der har været langt mere ro på om morgenen til familien, når man ikke skal stresse ud af døren og ud i lang rejsetid. 22

23 Tema 8: Ledelse 3 ud af 4 medarbejdere vurderer at ledelseskommunikationen har været af høj kvalitet. Hver anden medarbejder har oplevet, at indholdet i kommunikationen har været anderledes og mere handlings-og resultatorienteret Halvdelen af medarbejderne har ikke oplevet et større behov for at være i kontakt med nærmeste leder Medarbejderne har oplevet en god dialog i forbindelse med fysisk nedlukning af og tilbagevenden til arbejdspladsen Medarbejderne har oplevet, at deres leder har haft øje for og gjort brug af deres kompetencer og ressourcer Medarbejderne har oplevet, at deres leder har anerkendt, inspireret og motiveret dem i løbet af hjemsendelsesperioden Et fåtal af medarbejdere har angivet, at deres leder ikke har bidraget til et godt arbejdsklima Hver fjerde medarbejder har oplevet manglende ledelsesmæssig støtte og forståelse i løbet af hjemsendelsesperioden 23

24 10% har refereret til en anden leder i hjemsendelsesperioden 74% har svaret, at kommunikationen med nærmeste leder har haft høj kvalitet. Halvdelen af medarbejderne har angivet, at kommunikationen har været mere handlings-og resultatorienteret, og at indholdet i kommunikationen har været anderledes end normalt. 53% angiver, at deres behov for kontakt med nærmeste leder har været uændret. 9 ud af 10 medarbejdere har oplevet en god dialog med nærmeste leder i forhold til fysisk tilbagevenden efter hjemsendelsesperioden. 78% er enig i, at deres leder har gjort brug af deres kompetencer og ressourcer. 7 ud af 10 medarbejdere har oplevet, at lederen har inspireret og motiveret dem i hjemsendelsesperioden og anerkendt dem for deres resultater. 7% er uenig i, at deres leder har bidraget til et arbejdsklima præget af læring og udvikling. Hver 4. har oplevet manglende ledelsesmæssig støtte og opbakning Der er centervis forskel i, hvor mange der har svaret, at kommunikationen med nærmeste leder har haft høj kvalitet. Det svinger mellem 69 83%. Centervis fordeler svarene sig på mellem %, der har oplevet en god dialog med nærmeste leder i forhold til fysisk tilbagevenden efter hjemsendelsesperioden. Der er centervis spredning i besvarelserne (55 85%) blandt dem som mener, at deres leder har gjort brug af medarbejdernes kompetencer og ressourcer. Denne spredning (54 og 91%) er endnu mere markant i besvarelsen af, hvorvidt lederen har inspireret og motiveret medarbejderne i hjemsendelsesperioden. Fordelt på center svarer 45 87% af medarbejderne, at de har oplevet, at lederen har anerkendt deres resultater. Oplevelsen af manglende ledelsesmæssig støtte og opbakning fordeler sig med en centervis spredning på henholdsvis 24-58% og 16-46%. Jeg hørte stort set ikke fra min leder i perioden. Det gav stor utryghed omkring forventninger. Jeg anede simpelthen ikke om jeg passede mit arbejde godt nok. Det var meget stressende. Det har været dejligt, at min leder har troet på og set, at opgaverne er blevet løst som de plejer. 24

25 Tema 9 Afsluttende bidrag Der er stor idérigdom og lyst blandt både medarbejdere og ledere på det administrative område til at tage ved lære af hjemsendelsesperioden i lyset af COVID-19 9 ud af 10 har oplevet forandringer i organisationen, som de gerne vil fastholde eller have fortsætter i en naturlig udvikling af Helsingør Kommune De 3 væsentligste læringspunkter og konkrete tiltag, medarbejdere eller ledere på det administrative område ønsker at tage med sig i udviklingen af Helsingør Kommune, er: 1. Øget mulighed for at arbejde hjemmefra 2. Mere fleksibilitet i planlægningen af sit arbejde og muligheden for selv at kunne tilrettelægge 3. Flere og forskellige slags virtuelle møder 25

26 2A HOVEDRESULTATER 26

27 2a Hovedresultater Lederne har oplevet overskud, større selvstændighed og højere produktivitet hos den enkelte medarbejder i hjemsendelsesperioden Lederne har oplevet et stort behov for at være i kontakt med deres ledelseskolleger. Kommunikationen med nærmeste ledelseskolleger har været mere effektiv og handlingsorienteret end normalt Lederne har oplevet, at nærheden i relationen mellem leder og medarbejder har lidt under hjemsendelsesperioden Kommunikationen med medarbejdere har haft høj kvalitet og været mere handlings- og resultat orienteret end normalt Ledere med hjemsendte medarbejdere har haft fokus på at være tilgængelige og i løbende kontakt samt at være klare i deres kommunikation og forventninger til medarbejderne 27

28 2B OVERORDNET ANALYSE 28

29 Tema 1: Hvilke positive effekter har det haft, at medarbejdere har arbejdet hjemmefra? Lederne har oplevet et større mentalt og praktisk overskud hos den enkelte medarbejder i hjemsendelsesperioden Lederne har set større selvstændighed og højere produktivitet hos deres medarbejdere i hjemsendelsesperioden Hver tredje leder har oplevet større motivation hos den enkelte medarbejder i forbindelse med hjemsendelsesperioden 29

30 POSITIVE EFFEKTER 67% af lederne har oplevet mere praktisk og mentalt overskud hos den enkelte medarbejdere, der har arbejdet hjemmefra. Nogle af lederne har benyttet sig af muligheden for selv at beskrive og uddybe, hvilke negative effekter det har haft at have hjemsendte medarbejdere. De hyppigst angivne er: 52% har oplevet en større selvstændighed og ansvarlighed samt højere effektivitet hos deres hjemsendte medarbejdere. 52% har oplevet højere produktivitet hos deres medarbejdere i hjemsendelsesperioden. En tredjedel af lederne (30%) har oplevet højere motivation hos deres medarbejdere i hjemsendelsesperioden. Hver femte leder peger på, at der har været færre konflikter i medarbejdergruppen i løbet af hjemsendelsesperioden. 7% svarer, at de ikke har oplevet nogle positive effekter ved at have haft hjemsendte medarbejdere. 30

31 Tema 2: Hvilke negative effekter har det haft, at medarbejdere har arbejdet hjemmefra? Nærheden i relationen mellem leder og medarbejdere har lidt under hjemsendelsesperioden 1 ud af 5 ledere har oplevet lavere produktivitet hos medarbejderne 31

32 NEGATIVE EFFEKTER 70% af lederne har oplevet, at det at have hjemsendte medarbejdere har givet manglende nærhed. Nogle af lederne har benyttet sig af muligheden for selv at beskrive og uddybe, hvilke negative effekter det har haft at have hjemsendte medarbejdere. De hyppigst angivne er: 22% har oplevet lavere effektivitet/produktivitet. 22% har oplevet utryghed og usikkerhed hos den enkelte medarbejder. 15% har oplevet manglende motivation hos deres medarbejdere i hjemsendelsesperioden. 15% har oplever flere misforståelser i perioden, hvor medarbejderne har været hjemsendte. Hver femte leder svarer, at det ikke har haft nogle negative effekter at have haft hjemsendte medarbejdere. 32

33 Tema 3: Ledere med hjemsendte medarbejdere har haft fokus på At være tilgængelige for deres medarbejdere i hjemsendelsesperioden At være i løbende kontakt med medarbejderne i hjemsendelsesperioden At være præcise og klare i deres kommunikation og forventninger til medarbejderne 33

34 65% af lederne har svaret at de som enten første, anden eller tredje prioritet har haft fokus på, at være tilgængelig som leder og holde løbende kontakt med deres medarbejdere. Halvdelen af alle de ledere, der har svaret, har angivet, at de som enten første, anden eller tredje prioritet har haft fokus på, at være præcis i deres kommunikation og forventninger. Tæt på halvdelen af alle lederne har haft fokus på at videregive væsentlige informationer til deres medarbejdere i hjemsendelsesperioden. 8% har haft fokus på at skabe rammer for det virtuelle møde. 34

35 Tema 4: Kontakten til og kommunikationen mellem leder og nærmeste ledelseskolleger 3 ud af 4 ledere vurderer, at der har været et stort behov for at være i kontakt med nærmeste ledelseskolleger Kommunikationen med nærmeste ledelseskolleger har været mere effektiv og handlingsorienteret end normalt Kommunikationen mellem nærmeste ledelseskolleger har haft høj kvalitet 35

36 82% af lederne har angivet, at kommunikationen har været mere handlings- og resultatorienteret end den plejer. Samtidig angiver 3 ud af 4 ledere, at kommunikationen har været mere effektiv end normalt. 2/3-dele af lederne mener, at kommunikation har haft høj kvalitet, mens 1/3 peger på, at kvaliteten i den indbyrdes lederkommunikation har været ringere end normalt. Jeg er klart mere effektiv og kan arbejde uden forstyrrelser. Halvdelen af lederne oplever ikke, at kontakten til og med andre ledere har været hyppigere, sammenlignet med normalt. 62% af lederne har oplevet et stort behov for at være i kontakt med andre ledere i hjemsendelsesperioden. Relationer plejes ikke og det er skidt for organisationen, medarbejderne og mig selv 36

37 Tema 5: Kontakten til og kommunikationen mellem leder og medarbejdere Lederne vurderer, at kommunikationen med deres medarbejdere har haft høj kvalitet Lederne vurderer, at kommunikationen med medarbejderne har været mere handlings- og resultatorienteret end normalt Indholdet i kommunikationen i løbet af hjemsendelsesperioden har været anderledes end normalt 37

38 75% har angivet, at kommunikation har haft høj kvalitet. 71% af lederne har svaret, at kommunikationen med deres medarbejdere har været mere handlings- og resultat orienteret end normalt. 64% mener, at indholdet som de har kommunikeret med deres medarbejdere om, har været anderledes end normalt. Hver tredje leder oplever, at de har haft hyppigere kontakt med deres medarbejdere, sammenlignet med normalt. Næsten hver fjerde leder har oplevet et større behov for at være i kontakt med deres medarbejdere i hjemsendelsesperioden. Jeg har fokuseret på, at være klar i kommunikationen og faciliteter arbejdsfællesskabet i blandt medarbejderne. Samtidig har vi haft stort fokus på, at få hverdagen til at hænge sammen med privatliv, børn og arbejde. 38

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø

Forslag til uddybende spørgsmål i dialogen om det psykiske arbejdsmiljø Trivsel 1. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvad gør os særligt tilfredse? Hvad gør os mindre tilfredse? Giv gerne nogle konkrete eksempler. 2. Føler du dig motiveret og

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1

Ja, i nogen grad. i meget ringe grad. I mindre grad. Ja, i høj grad ,3 4,0 4,3 5,0 4,2 3, ,3 4,1 3,3 5,0 4,2 4,1 DETALJER Tabellerne viser svarfordeling for hvert underspørgsmål (spredning) samt den gennemsnitlige score for hvert underspørgsmål for egen og øvrige afdelingsledere Susanne Nielsen 5 4 3 2 1 Antal besvarelser

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Lyngby- Taarbæk Kommune

Lyngby- Taarbæk Kommune Lyngby- Taarbæk Kommune Trivselsmåling 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT Rambøll 15-11-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedresultater på nøgleindikatorer. Overordnede analyser Forskellige figurer til at forklare

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80%

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport 100 besvarelser ud af 125 = 80% Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 215 Skolerapport besvarelser ud af 125 = % 1 Tolkning af resultatet 6 1 1 Kilde: Ennova MTU 211 præsentation 2 Arbejdsglæde - tilfredshed og motivation 213 215 74 82

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 Antal besvarelser: 3.747 Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 FORORD 01 ønsker at skabe attraktive arbejdspladser, hvor de ansatte trives, herunder at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE TRIVSELSRAPPORT FOR OMRÅDET TEK iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

HALSNÆS KOMMUNE TRIVSELSRAPPORT FOR OMRÅDET TEK iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver HALSNÆS KOMMUNE TRIVSELSRAPPORT FOR OMRÅDET TEK 2018 Introduktion Denne trivselsrapport er udarbejdet på baggrund af Halsnæs Kommunes fælles trivselsskema og indeholder besvarelser fra virksomhederne i

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt

Notat. Hjemmearbejde/distancearbejde. Hjemmearbejdspladser er meget udbredt Notat Hjemmearbejde/distancearbejde Hjemmearbejde/distancearbejde er udbredt blandt virksomhederne i Danmark. Det kan være med til at give medarbejderne en større fleksibilitet ved evt. syge børn eller

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

Læring og trivsel. Arbejdsplads- og trivselsmåling oktober 2018, Resultater - svarfordelinger Udvalget for Børn og Skole den 31.

Læring og trivsel. Arbejdsplads- og trivselsmåling oktober 2018, Resultater - svarfordelinger Udvalget for Børn og Skole den 31. Læring og trivsel Arbejdsplads- og trivselsmåling oktober 2018, Resultater - svarfordelinger Udvalget for Børn og Skole den 31. oktober 2018 Jeg er tilfreds med mit job som helhed alt taget i betragtning

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE SAMLET TRIVSELSRAPPORT iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

HALSNÆS KOMMUNE SAMLET TRIVSELSRAPPORT iapv by Orbicon A/S Autoriseret arbejdsmiljørådgiver HALSNÆS KOMMUNE SAMLET TRIVSELSRAPPORT 2018 Introduktion Denne trivselsrapport er udarbejdet på baggrund af Halsnæs Kommunes fælles trivselsskema og indeholder besvarelser fra samtlige områder og virksomheder

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 Total beelser: 1.21 TRIVSELSUNDERSØGELSE 217 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i forskningsspørgeskemaet. Uddybende vejledning til DPQ Forskningsskema om psykosocialt arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykosocialt arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT

TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT TRIVSELSPOLITIK KULTURMINISTERIETS DEPARTEMENT S I D E 2 A F 8 T R I V S E L S P O L I T I K K U L T U R M I N I S T E R I E T S D E P A R T E M E N T Udgivet i september 2015 af Kulturministeriets Koncern

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 LOKALOMRÅDE VANLØSE/BRØNSHØJ/HUSUM SKJULHØJGÅRD Arbejdspladsrapport Svarprocent: 95% (36/38) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige

Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Job- og personprofil for leder af Forsikrede ledige Jobcenter Horsens søger pr. 1. marts 2017 en leder til afdelingen Forsikrede ledige. Jobsøgende ledige og virksomheder skal opleve et Jobcenter Horsens,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Vejledning til MUS-skemaet

Vejledning til MUS-skemaet Vejledning til MUS-skemaet Denne vejledning har til formål at give inspiration til dialogen om de forskellige emner i MUS-skemaet. Vejledningen henvender sig både til ledere og medarbejdere. Hvis du under

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Skanderborg Kommune - Total Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 3810 Inviterede 5106 Svarprocent 75% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer

Læs mere

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55%

Skanderborg Kommune. Trivselsmåling Rapportspecifikationer. Jeksendal skolen Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% Skanderborg Kommune Trivselsmåling 2018 Rapportspecifikationer Gennemførte 11 Inviterede 20 Svarprocent 55% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Omdømme 6 Rammer for

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed...

Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... Den sociale kapital på Herningsholm Erhvervsskole 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formålet med undersøgelsen... 3 2 Hvorfor se på Den sociale kapital... 3 Tillid og magt... 3 Retfærdighed... 3 Samarbejdsevne...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE

FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE FRITIDSINSTITUTIONEN VED ÅLHOLM SKOLE/AKELEJE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 83% (15/18) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere