5 WpkJsJrtUo. 1. Beliggenhedsplan 2. Tegninger 3. Nivellement 4. Beregninger 5. Varmetabsberegning 6. Aftøbsplan. m2 m2 m2. m2 3.$

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5 WpkJsJrtUo. 1. Beliggenhedsplan 2. Tegninger 3. Nivellement 4. Beregninger 5. Varmetabsberegning 6. Aftøbsplan. m2 m2 m2. m2 3.$"

Transkript

1 Andragende:. Belggenhedsplan 2. Tegnnger 3. Nvellement 4. Beregnnger 5. Varmetabsberegnng 6. Aftøbsplan Eksst. etageareal: Ansøgt etageareal: 5 WpkJsJrtU m2 m2 m2 alt ma. m2 3.$ m Grund: 6. Nettareal. G få Eksst. øvrge arealer: m2 alt m2. L 7. Bebyggelsesprcent 8. Anvendelse 9. Byggelner 0. versgtslner. Veje (Brandadgang) Ansøgt øvrge arealer: m2 m2 : m2 alt m2. 2. Skelafstand 3. Byplanbestemmelser 4. Lkalplanbestem. 5. Deklaratner Y AB. BBR-skema ^ m2 m2 m2 lat m*. Bebygget alt m* 8. Anden sagsbehandlng Skal ske gangsat Afsluttet Resultat 9. Znetevsbehandlng 20. Dsp. fra planbest.dekl. 2. Dsp. fra byggelv 22. Nabhørnggrundejerf. 23. Udv. fr teknk g mljø 24. Frednngsfvgvnng 25. Mljøsagsbehandlng bundsø H:2 26. Brandmyndghed 27. Levnedsmddelkntrl 28. Arbejdstlsyn J 29. Klager 30. Blgmnsteret 3. Særlge bemærknnger: 3Y&AJAJ& 7SS- Gebyr: 3#2Q- d. j zg-.g LC-lryk

2 Færdgmeldng vedrørende byggearbejde på^j 6 : ' & Byøtgn Vej g huenr. [ Sf7^ %é>' 2<P~ 3 ~^3~^ Det ved byggetlladelse af 9 ~ ^ 3. jur.nr. 2ZSfj tlladte byggearbejde er nu fuldført g færdgsyn bedes fretaget den &*) Ansvarlg fr byggeret Nevn Dat v^s^r sé?'*å%rr>& waldsø KMMUNE ^ ^ lekntsk frvaltnng Undesfcrh J.nr. 2 JUL994 Bpel TH. nr. Kav Wlhelmsen Entreprse AS Ryttermarken Farum Tlf XJ

3 AKT. D. tødg. d. GUNDSØ kmmune SEKB. D lønk. flk D 2 \ JUL W Q SKTV. TEKN. FRV. D SK. K Frankeres sm brevkrt Gundsø kmmune Teknsk frvaltnng Pstbx 055, Gundsømagle 4000 Rsklde -- V'- Mt

4 Tj JURNALNR G Gundsø DENTFKATN Læhegnet Kmmune SAGS-D SAGS-GRUPPE Generelle ANSVARLG AF. Teknsk frvaltnng SAGS-BEHAfLER Krsten Bardram Jørgensen UDSKREVET PEN SDE SAGS-BESKRVELSE Sydfløj efter 85-reglementet - bebyggelsen Læhegnet, Jyllnge matr.nr. bu, Jyllnge bu BS SAG STARTET AF Gay Sørensen,,Hyskenstræde 0, 207, København K PRETTET DEN AF SLUT-AT ARKV-DAT KASSATNS-DAT tfkh u FYSSK TDLGERE SAG SENERE SAS PLACERNG V0EN8ANK grå byggesagsmappe n BEMARKNNG B E <>H A N D L N G SAGSBEH. AFD. SAGSBEHANDLER TYPE ERNQRESSTART DAT BLAGS NR. FRVENTET SLUT FAKTSK SLUT tf tfkbj e w ght 6 DE (99)

5 JURNAL«. DENTFKATN SAGS-0 SAGS-GRUPPE UDSKREVET DEN G Læhegnet Generelle SDE AKT-NR AKTAT AKT TYPE FRATLFRFATTER B Gay Sørensen Tegnnger ndg u ABF. Hasselparken Nabhørng afs. L A ABF. Hasselparken ndsgelse md prjektet (sendt pr. fax.) P> TMU Dspensatn fr det skrå højdegrænseplan G bt 0-7 Rsklde blgselskab u s u vmchael Magaard MU skrvelse vedr. dspensatn fr bygnngsreglementets højdekrav Kay Wlhelmsen Entreprse AS Anmeldelse m påbegyndelse ndg n teknsk frvaltnng fejlprettet V Fnn Jespersen AS Anmeldelse m WS ' E Kay Wlhelmsen Entreprse R S G T færdg ndg. cmrrgm ce e nm

6 Gundsø kmmune sde Beslutnngsark G G KBJ Matr.nr. bu, Jyllnge - Læhegnet. - Dspensatn fr det skrå højdegrænsende plan. På vennævnte adresse er der fr den sydlge blk søgt m dspensatn fra BR-S 85 kap , følge hvlken højden kke må verstge,4 x afstand tl skel md nab eller st. Bygnngen blver her ca 0,8 m højere end tlladt. Fr den nrdlge blk er der søgt dspensatn tl at verstge den tlladte højde md vej med ca. 2 m. Her er ngen ndsgelser. TMU møde den , pkt. 28. Frvaltnngens ndstllng gdkendt. Dspensatn med hensyn tl afstand badeværelse gdkendt. Frvaltnngen bemyndges fremver tl af afgøre sager m afstande ndretnng.. Der er ved nabhørng kmmet negatv reaktn tl de 0,8 m's verskrdelse af højden md syd fra bebyggelsen Hasselparken. Begrundelsen fr den negatve hldnng er, at ndblkket have g blg vl blve større, g at bebyggelsen lgger fr tæt på Hasselparken. begge bebyggelser lgger blkkene nrd syd, så det er gavlene, der vender md hnanden. Der er ngen vnduer gavlene. Tegnng ver mrådet er vedlagt dagsrdenen tl udvalgets medlemmer sm blag nr Frvaltnngsndstllng. Teknsk frvaltnng ndstller, at der meddeles dspensatn, da generne kke skønnes at være særlgt stre g terrænet ved Hasselparkens gavl md Læhegnet lgger ca 0,60 m højere end terrænet ved Læhegnets gavl.

7 r - j H.V. ''. - V- t:4-? ;j.' a ^V^aS!..*?* J»~: -S-.?*-

8 V Anmeldelse m gas-, vand- g santetsarbejde Zår Matr. nr.: Bvgsgn:_±2^^f A&A&Z& <$ -2 ~ Vej ghusnr.: PS l)gp, k henhld tl bestemmelserne lv nr. 250 af 8. jun 978 meddeles herved, at gas-, vand- g santetsarbejder den 9Z---93 ved byggetlladelse af: under jur. nr Seesj?3 tlladte bebyggelse udfres af undertegnede, der er autrseret gas-, vand- g santetsmester. Dat: Unjjfkuf t: GUNDSØ KMMl^EæV fknlsk frvaltnng 9 NV. 9» nf: ^$=7-- G<Jt. - rstalatr L-jryejerg 2- bx 224 " 4-DDn *. A v s^* 2 J.nr.

9 J. nr. P. nr. ndgd. GUNDSØ KMMUNE.9 NV. 993 Frankeres q tlker. sktv. Q - k.. bgh. ' sekr. u ' sc. f. D lønkt. L t.t. t'c : sm brevkrt Gundsø kmmune Teknsk frvaltnng Pstbx 055, Gundsømagle 4000 Rsklde

10 0 Anmeldelse m påbegyndelse ar byggearbejde pa Mur. w. By eg segn 7^7 Vejeghuew 3^ ~t? ~ 3~ 32. Det ved byggetlladelse af, ^3 jur.nr. tlladte byggearbejde agtea påbegyndt den rf.f. 3 33Sy^33>. Arbejdets udførelse vl blve frestået af Nevn QUNDSØ KMMUNE Tfeknsk frwvhftnlng Bp tndg.d..7 NfV. 993 TM.n j.nr. m\ Kay Wlhelmsen * Entrpr3c j\s Ryttermarken Farum Tf Al qk a nn 9

11 GUMS^ KV.MUNE J. nr. P nr. ndg. d. 7 t!0v. 553 s'rtv. U k.f. D b2h- D sc. t. snkt. D t.t. tlker. sekr. D Frankeret lm brevkrt Gundsø kmmune Teknsk frvaltnng Pstbx 055, Gundsømagle 4000 Rsklde

12 GUNDSØ KMMUNE RÅDHUSET PSTBKS 055 GUNSØMAGLE 4000 RSKLDE Bygnngsnspektratet Brgesterkntret Skattefrvaltnng Scal- g sundhedsfrvaltnng øknslsk frvaltnng Sgnevej 50 Sfdseagle Telefax Rsklde Blgselskab Parkvaenget 25 \ V Bårne- g kulturfrvaltnngen Teknsk frvaltnng,st- ValDyvej 253 Gundsellle Telefax Telefn Rsklde ndvalg l lkal: Ekspedtnstd: Hverdage 0-3 Trsdage tllge Lerdag lukket Deres ref- Jurnalnr BS Skrevet af KBJya Dat BYGGETLLADELSE MATR. NR.: bu JYLUNGE BEUGGENHED: LÆHEGNET EJENDMSNR.: BYGNNGENS ART: 4 STK. RÆKKEHUSE BEBYGGET AREAL: 6,3 M2 ANTAL ETAGER: 2 ETAGEAREAL 322,6 M2 EJER : Blgselskabet af 978 Gundsø, GB Parkvænget 25, 4000 Rsklde BYGGEANDRAGENDE AF: GEBYR: kr. 3020,00 Byggetlladelsen er udstedt efter BR-S 85.. Nærværende tlladelse gves på betngelse af, at bestemmelserne gældende byggelvgvnng nøje verhldes. Udver de generelle bestemmelser er der tl nærværende byggetlladelse knyttet flqende særlge vlkår:. Der er dspenseret fra BR-S afs således, at gavlen md nabskel må være ca. 0,8 meter højere end tlladt. 2. Krav fra brandmyndgheden vedlagte ntat skal pfyldes. 3. Krav tl luftlydsslerng BR-S 85, afs på mndst 55 db skal verhldes. 4. Byggeret accepteres pført med trykkede fuger, jf, beskrvelse af UE 9, sde 2, på betngelse af, at det dkumenteres af en uvldg nstans (f.eks. Dansk Teknlgsk nsttut), at kvalteten pfylder kravene murnrmen jf. nrmens afsnt Vej- g beplantnngsplanen er kke mfattet af denne tlladelse. frtsættes

13 -«r nj \ fr K 'å>:. L- '*L ~^Mh*r ^7,jr-

14 SØ KMMUNE GENERELLE BESTEMMELSER Såfremt byggearbejdet kke er påbegyndt nden et år fra udstedelsen af byggetlladelsen brtfalder tlladelsen, g der skal fremsendes ny ansøgnng, såfremt byggearbejdet frtsat ønskes udført. Det er kke tlladt at anvende ffentlge gade-, vej-, st eller andre arealer, der kke hører under ejendmmen, tl plag eller lgnende frbndelse med arbejdet. Skader der påføres ffentlgt frtv g andre ffentlge vejarealer under byggeret, vl blve retableret ved kmmunens franstaltnng på ejerens regnng. Det påhvler ejeren at påse, at samtlge på ejendmmen tnglyste servtutmæssge bestemmelser, der vedrører byggeret, verhldes. Bygnngsknstruktnerne er kke kntrlleret. Vedlagte anmeldelseskrt m påbegyndelse af byggearbejdet samt færdgmeldng af byggeret skal udfyldes g fremsendes tl teknsk frvaltnng, henhldsvs ved byggerets påbegyndelse g efter dets afslutnng. Særlgt ved nybygger: Bygnngen bør afsættes af en landnspektør, det man eventuelt vl kræve servtutattest. Hus- g matrkelnummersklt leveres af kmmunen g skal psættes straks efter mdtagelsen. Betalng fr sklt pkræves sammen med gebyr fr byggetlladelsen. Særlgt ved klak g WS-arbelde: Vand-, gas g santære nstallatner, herunder gså afløbslednnger jrd, må kun udføres af mestre, der er besddelse af en landsdækkende autrsatn. Før de nævnte nstallatnsarbejder påbegyndes, skal de anmeldes på særlg anmeldelsesblanket, der er vedlagt. NÅR KLAKLEDNNGER ER LAGT, G FØR DE TLDÆKKES SKAL der ske anmeldelse tl teknsk frvaltnng g eftersyn herfra skal fretages. Anmeldelse skal ske på tlf, g eftersyn vl ske perden: mandag - nsdag: fra kl. 3:00-5:00, trsdag g fredag fra kl. :00-3:00 Såfremt der ønskes eftersyn samme dag skal anmeldelsen ske nden kl Gundsø kmmune, teknsk frvaltnng, byggetlladelse nr. BS af Krsten Bardram Jørgpsen

15 SU GUNDSØ KMMUNE Udvalget fr teknk g mljø Andelsblgfrenngen Hasselparken vmchael Magaard Hasselparken Jyllnge Dat NV Ref. Sag nr G02 Sagsbehandler KBJya Telefnnr Vedr.: Matr. nr. bu Jyllnge, Læhegnet. Udvalget fr teknk g mljø har på mødet den besluttet at meddele dspensatn tl, at den sydlge gavl af bebyggelsen Læhegnet blver ca. 0,8 meter højere end bygnngsreglementets krav. Begrundelsen fr at der er blevet dspenseret er, at terræn mkrng Læhegnet er 0,65 meter lavere end terrænet ved Hasselparken samt, at bebyggelsen er nrd fr Hasselparken, således at der ngen skyggegener vl være fr Hasselparken. Hvs bebyggelsen havde været 0,60 meter længere væk fra skellet md Hasselparken, havde det kke kravet dspensatn, men da det kke skønnedes, at_de 0,60 meter vlle betyde en væsentlg frbedrng, blev der bevlget dspensatn. Med venlg hlsen S' ( n yt. M Erk Eglskv udvalgs frmand Vagn Pedersen Suchef.. Vedlagt medsendes klagevejlednng Sgnevej 50 Pstbks 055 Gundsømage 4000 Rsklde Telefax: Rådhuset, Gundsømage Admnstratn, Jyllnge Admnstratn, Gundsøllle

16 5 sx B\LAg % y, «L T kv* -' " :S7 *3 >< V- t V* v * _y n-.v cv>::. :k :v V' T? v U v ' '-.-. rv.v 2r tu V T.V-- \>* ar sr 2 z V ; GRØNNNG :> J ' ". Ul "T- ' :C^, r-; u, ^ v - *> X.., -7 * '): c-yv-. * "«* 9 Parker V--..v> \7 > A. v^>. k^ptl "' '. vv- : ' t. V* n >. -Vlh ( v 4 s.: ' UL'- ;7.: 5S :-::.y-sl! 553 ^ h \ r S. Cb&s L ~ {...* ~ J- >.- tf t. T. r-<*.+ '±. bu^g rc- ]Xk3> >. >A65SV' M a y- l \ nx P....

17 u \ t l s r s '-f. - f X > X 3x r -X'l * X* sn s x * X N..V X N * X X X..S > V &» j T at. \SZ ~3z~ j..

18 -) J L-L- + u,l_ j T J... ; r 44 j. j j j _. r ". j

19 NTATARK Jurnal nr. Akt.-d. Frvaltnng Dat Skrevet af Sde Etb. navn : x : x teknsk frv. x x : : n-læhegnet Vedr.; Matr.nr. bu Jyllnge, Læhegnet -32 Brandmyndgheden har gvet tlladelse tl, at der stedet fr 3 lag 3 mm gps lft md tag frbndelse med lejlghedsskel, psættes 2 lag 3 mm gps g det 3. lag gps erstattes af et meter bredt brandbatsbaelte på hver sde af lejlghedsskellet. Den fremsendte tegnng med frslag m placerng af standplads fr rednngskøretøjer, gver kke anlednng tl ngen bemærknnger fra brandmyndghedernes sde. Der skal bebyggelsen psættes et stk. B-brandhane efter nærmere anvsnng af brandmyndgheden. 2. øren Lydestad D

20 f t xp.-ev *: jg, a, pf **~*+>m 3 4.»;d.. Åsa*,.. & ^---- _....afe- -W~~éwjAl,Hll*^-»-.... : - Ær-Sfe- -.dfe. -SssateL.';:'

21 vd=r :» XERX 702 TELEFAX ^53 - " "* ;# Aftccblsfrenlngen NASSSlPaRKEN Gundsø Kmmune Teknsk Frvaltnng Alt, Krsten B. Jørgensen Sgnevej 50, Gundsamagle Pstbx Rsklde Akt-D ^ N tø -U? Nabhørng vedr.: Matr, nr. bu, Jylllnge - Læhegnet Andelsblgfrenngen Hasselparken vl hermed gøre ndsgelser md det påtænkte bygger på vennævnte matrkkelnummer. ^ V kan kke acceptere en vertrædelse af BR's 85 afsnt 2.3.3, da en sådan verskrh W velse vl være tl gene fr beberne nærmest Læhegnet, frstået på den måde, at ^." mulgheden fr ndblk dsse blger, både stuer g haver, blver større end nød "" vendgt. Lgeledes kan v kke acceptere placerngen af den blk sm er beregnet tl ungdmsblger. Det er ud ver vres fatteevne, at man placerer en blk på tværs, lge tr enden af vres bygger, med deraf yderlgere gener frm af yderlgere ndblk, lgesm beberne nærmest Læhegnet vl fle sg ndeklemte. lvrgt mener v, at bebyggelsen det hele taget lgger unadgt tæt på HasseJparken. Det må heller kke være rart fr de kmmende bebere Læhegnet. Hvrnår begynder man det hele taget at.tage hensyn tl beberne mht. lys g luft? Ud fra den medfølgende tegnng, kunne den tværlggende blk lge så gdt være placeret den mdsatte ende af arealet, eller gså kunne den lgge verfr de andre blkke, lgesm Hasselparken. Hvad lgger tl grund fr denne mærkværdge dspstn? Det er måske gen ngle arktekter uden sans, tr hvrdan det v! fungere vrkelgheden, sm har været på spl 7 f Hvrfr sprges v kke nget fr sådanne sager? Det er j trds alt s andre sm skal leve med dsse, tl tder, dårlge beslutnnger. V håber frtsat det er mulgt at ændre byggeplanen fr Læhegnet Med venlg hlsen AB Hasselparken "vmchael Magaard Hasselparken Jyllnge

22 m- fe * j. T^"- r J t? k

23 M K-.v;.2?.U2.. -'. ^Tv-'-VUv^-': s.- Henfører hvgge(j ade seaf " 9 NV. 993 t Gundse kmmune S - l! # \ \ 3 å ; 5.] f v *? ; LJ Afl = *GV-* 5 \FTEv*0>^ L re \-zyy Sc«^- <. 3.? 4- : BS -k l TYPE B UNDSØ KMMUNE Teknsk frvaltnng TYPE BS 0«2 S AU6. 993»e Jjr. 7 ^ C S) TYPE B x_y STCKlCWCCW : < xt Lw,af.> 3 -V* Jr:- m 5> t m tf \tk ns S«y r' 5j HEGNET Blgbebyggelse på matr.nr. bu Jyjlnge. HAVEFACADE. a MÅL :00. gay Sørensen smmer: Hyskenstrade 0 Eden vej København K 300 Hrnbæk % Telefn J Telefn

24 Henhører tl byggetlladelse af - 9 NV. 993 fra Gyndsø kmmune x w,. ÅC.-F-E- 4^, c-«5<r - 3 e<f Z* :3 st-t*,, -z. n -tr.ft Z r!å - - W - fetl-tk sampe B SYDGAVL A

25 { 2. Grundens udny Grundens udnyttelse 23 % hertl. ældre bymråder med vervejende sluttet bebyggelse fastsættes højder frhld tl skel l, 4 x afstanden tl skellet (det så- (2.3.3) Højden m dskel md nab eller st må maksmalt vare - g vej af kmmunalbestyrelsen Enfamlehuse må pføres vejskel, medmn- (2.4.2) følge vejlvgvnngen må Følgende bygnngsdele medregnes kke ved dre der er fastsat en lne fr vejens udvdelse nrmalt ngen bygnngsdel rage beregnng af husets højde frhld tl skel g eller andre særlge byggelner på grunden. nd ver vejarealet eller udvdelseslne. & Prte g døre må kke vej: Fr huse med stråtag eller tag af andet let an- _ kunne åbnes ud ver grundens de bygnngsdele, der er nævnt 2.3.2, tændelgt materale skal afstanden tl vejmdte granse md vej eller ud ver vej- - tagkvste af sædvanlgt mfang, dgvære mndst 0,00 m... udvdelseslne, g skdder g $ tagudhæng g Garager, carprte, drvhuse, udhuse g verdækkede havet mndst 2,20 m ver terrænet. - gavltrekanter, Det tlsvarende højdegrahseplan vndue kun, når underkanten er 5 Der henvses navnlg tl terrasser må pføres skel md nab! - tagantenner, der er mere end 5,50 m ver mdstående vejlne. jr g 03 lv m ffentlge tagflader g frtstående antenner. Kmmu- begge tlfalde kan gavlen g en eller st eller nærmere skel end 2,50 m, hvs veje g 35 g 46 lv m prvate nalbestyresen kan dg det enkelte tlfælde del af tagfladen samt vsse mndre? bygnngsdele dg føres p ver bestemmelserne afsnt 2 verhldes. falles veje. mdvejer,4 X afstanden tl den 4 højdegranseplanet. \ l l a 6! ' : s t ' frhld fr den pågældende grund. Der kan fastlægges flere nveauplaner fr samme grund. Følgende bygnngsdele medregnes kke tl den maksmale højde på 8,50 m: brandkamme. skrstenspber, ventlatnshætter.l. afslutnnger g - tagantenner, der kke er mere end,5,50. m ver tagfladen Md skel md nab eller st må højden kke være ver,4 x afstanden tl skellet. Md vej må højden kke være ver 6,4 x afstanden tl mdstående vejsde. Er der fastsat en lne fr vejens udvdelse, regnes afstanden \ \, :! r - ' >. frlange, at de medregnes. Afstande måles vandret g vnkelret på skel g vejlne. c. Denne afstand gælder gså fr udestuer, vn: terhaver, karnapper, verandaer, svømmebassner, skrstene, havepejse m.v. samt phldsarealer det fr, sm hæves mere end 0,30 m ver det naturlge terræn. Afstanden gælder kke fr bygnngsdele under terræn sm kælder, trapper, nedgravet tank, lednnger.l. Ved udvendg efterslerng af enfamlehuse, sm har fået byggetlladelse før. februar 979, kan afstanden nedsættes med 0,25 m. Fr tagudhæng, vndskeder, lætage ver døre, gesmser g lgnende mndre bygnngsdele kan afstanden nedsættes tl 2,00 m. Hvs huset har stråtag eller tag af andet let antændelgt materale, skal afstanden frøges tl mndst 0,00 m. frhld tl nabskel g. stmdte. kaldte skrå højdegranseplan). l sss 5 *? & S- 3 2 s s S % 5 S 5 l 5! g % r < f U 2.4 Afstande tl skel 2.4. Enfamlehuse skal hldes mndst 2,50 m_fra skel md nab eller st.

26 -- kf j : A - 3.r :-r.. ;: :. :' v-. ' >"

27 GUNDSØ KMMUNE flldhuset PSTBKS 055 GUNSØMAGLE 4000 RSKLDE Telmlflc fnnraltnlng ABF. Hasselparken vmchael Magård Hasselparken Jylllnge Br gesterkn tret Skattefrvaltnng Scal- g sundhedsfrvaltnng Øknaåsk frvaltnng Sgnevej S Gundsaagle Telefax Bårne- g kulturfrvaltnngen Teknsk frvaltnng St- valyvej 253 GndsaJllle Telefax SØ Telefn ndvalg lkal: Ekspedtnstd: Hverdage 0-3 Trsdage tllge Lørdag lukket Deres ret- Jurnalnr BS BS Skrevet af KBJkh Dat l' NABHØRNG Vedr,: Matr. nr. bu, Jyllnge Læhegnet. På vennævnte ejendm er der ansøgt an tlladelse tl pførelse af blgbebyggelse, sm verskrder BR's 85 afsnt 2.3.3, således at gavlen blver ca. 0,8 meter højere end tlladt. Da en tlladelse er betnget af en dspensatn fra gældende bestemmelser, skal der henhld tl byggelvens 22 ndhentes en udtalelse hs berørte naber g grundejerfrenng. den anlednng skal v anmde Dem m en udtalelse snarest. Hvs De kke har svaret nden 4 dage, går v ud fra, at De kke har nget at bemærke tl det ansøgte.. Kp af tegnngsblag vedlægges tl renterng. Medvenlg hlsen 'Ut' Krsten B. gensen hønabby

28 ! ;g r fgwwmnv «rfe kj tu - 2 ^ v ^p. > nj < - tf ve r Vft ) \ ^ fc? W^- * N fc. V <s > X rx \3j -^-r 7 V 3 s? v <fc v< <N 7: * ") -^r X å v \& <d 0 'j " y N t < V v s X X \> X X ft X 'c L-± s0 X X s 68 > ) <0 & el C <0 <0 <!^ cx > V h *6 tt * tt v; 4c >> t 6 8 *? > ;$ s rl byggetlladelse af Flen løre e c 4C NV. 993 V ' \ ra G&fdsø kmmune XC. ' } ' a ^ M»wwwwwwt»whtV>wrtVAVW«wM»anCT L L..4 T. --t \. >0 <x r< N M N c 5 >\m tt! 6 V k? \*x a? <- * > * V l X b. -\c- X V -v < J 7s u c N S k < > :> A> \} te <$ <*NDSØ KMMUNE ^ n,sk frvaltnng < V V J. nr. c. x ^ N< \ V > 2 4 AU Z & e) T LÆHEGNET Blgbebyggelse på matr.nr. bu Jyllnge SNT TYPE AB. NDGANGSFACADEALTANGANG. MÅL :20. X TH. GAY SØRENSEN 5 Arktekt Hyskenstræde Kbenhavn K Telefn smmer: Edenvej Hrnbæk Telefn rå '

29 k Vj > Lh'b. Z. jl < _Jflll

30 V 4 * kj K 5 \ ". Kj US Henhører tl brøge(,ade,se g«' 9 NV. 9%3 -xx>x -A * fv * ^0 'X) N fragundsøktsn«, V v tf) \ <0 M ' <\ v V v < * \ <6 b s V ^ A> r ' V w TT V EF5 r j ~r m mwwm BE» å wkmmm l ^ \ 6 a s - s; g; e.t *et tf) Zu S<*. (0 t - N > V! % > r > N. V '? S *? N w rrt 0* c * -t K) ta T- 8 f 4? r jv 6? S z & 5 l * * tf X, Q tf k tf) s» k) 0? \ X g * > <$' utpsø KMMUNF "fkflek frvaltnng j. tnd(.d. JLn 2 4 AU6. m *n X... " : z v rt A. f\,k Z A HS sn ^-z z z l \ \ \ z S z > Z s4 > V s > > z > z z ' y p ' z ='8S -T J.. p--^ * r yr55 f :! rl--j " v, \ > < T ' T*7- -TU. l- Ls = s S ^ \ r* T" c «t» > s «Na L \ 4- V l! LÆHEGNET Blgbebyggelse på matr.nr. bu Jyllnge. snt type ab. ndgangsfacade. 5 TH. GAY SØRENSEN Arktekt Hyskenstræde 0 smmer: Edenvej København K 300 Hrnbæk MÅL :20. Telefn Telefn **

31 k t u TT, r--^ W ém *

32 r!! - >!' ^hørerfu^ Wa<6, se af 'S ugl»93 fragt^*mm une x S^v &d'ft. -%>--*! 3*s - 3! --- 5<'c^-. $#-' 2*? J-3 e-k-fte z*:5 ^*L'.F=T-G.!2_- :ls "RAMPE r-sk^ftu > z..sezr F' J n<..'v -rk\ 9.90 ; TfC- ^.e - - p *2>- - 'Z, a----- vrt - t<. zy'x? Tkr. V3.95 ST<3TTE-M u R S K-klE-L- TV. -9,2-2. * ST - T-"FSZ.TC>V.V(,)e>. 2,"7 Eampe. SYDGAVL NRDGAVL perv k. \ø.s5 - B A A B STENKHCn e r UNDSØ KMMUNE Tbknsk frvaltnng wg.d. 2 4 AUG. 993 J.nr. %^L?> X -ef ran) [S ' «. m m 4 - % N fe fy* 5^ m <P LÆHEGNET Blgbebyggelse på matr.nr. bu Jyllnge. NRD- MELLEM- G SYDFLØJ. NRDGAVL G SYDGAVL ' MÅL :00. TH. GAY SØRENSEN Arktekt Hyskenstræde Kbenhavn K Telefn smmer: Eden vej Hrnbæk Telefn -f J6 6

33 * 't*+ '»'^y '*.wf.»jn "4. k k...r-. Bl r:.-^:--.r.::. _,- -p" ;.." * ' S mrn te ^ra^l.«.g...4^-r^--... j»_:..»-..tk« *'7r-r..'.:^ay^ vav

34 B.27-7 _.. A. K r -C'* Henhører tl byggetlladelse af - 9 NV, 993 fra Gundsø kmmune v\ jt vy C) C ^ VÆRELSE h VÆRELSE n 8^! TEKNKRUM * h 5Sl = * : ; TS ; M ff!' M P 5rVc. 22..eS - jj2 L 6ru: S.! av UW-TFUZ & jp T r ' r F: r* r j. r< 5 l tvr-s cd * V :: ( STUE ^ t. FRSTUE PRT! f ; r N! t r C.^.U7-? 5tK J 5JL H---- 7kr. 9.es TVC *nc. te.es A B TYPE BS A x_ y B A j ' QUNDSØ KMMUNE Teknfek frvaltnng T7 5: - nthukp 4 tfl d 2 4 AUG. 993 S. h m JLnr. *73 6U : t m m Ar) r* VS C < M c.: LÆHEGNET Blgbebyggelse på matr.nr. bu Jyllnge. nrd- mellem- g sydfløj. snt.type b prt MÅL :00. TH. G^Y SØRENSEN 5 Arktekt Hyskenstræde København K Telefn smmer: Eden vej Hrnbæk Telefn S 46 > f

35 Henh ørertlb %e, actelse8f ' 9 HV. 993 MøAv mun. e f a.k.'27.7"5 V h $ ta. 4 %) n et KKKEN gh * $ A ( t> Hgg «tn ) v tn l 4l - P^^- 0t,l KØKKEN 73" (ft fs N- rft fft HL ^,U <.2,9.7 HQ4 a r 5*4 S9J» S 4 4 x\? A A < å 5 t >> <P E»» S S n U) S M t tk;.r<. 9.9& S * v v> * r Q! B A B A»TCMMGCH 3 an UNDSØ KMMUNE Teknsk frvaltnng 4 >r' S M»-d- 2 4 AU J.nr.! - $ - 5* rt% ts ^c> LÆHEGNET Blgbebyggelse på matr.nr. bu Jyllnge. NRD- MELLEM- G SYDFLØJ. SNT TYPE A. 6T'. TC?. \P MÅL :00. TH. GAY SØRENSEN Arktekt Hyskenstræde 0 20? København K Telefn smmer: Edenvej Hrnbæk Telefn

36 rt'éss -. "t. T - *-- - t tv«* ''«#Ms*kae«* **#*. *?--*»cu!t:.v*tt?j»r. --T:^»- - arv^.vtøab.'lméfft^,-.»s* "S- * ' -lffrlllléét...

37 l. V.! Henh mrtlbygget, adel$eaf ' 9 HV. 933 ^ Gut ^kmmune Tå TT l rr- l j_ h! L _L 77 * t ] SKtFTS= -lv 4 4 V. r Sk FTE vskch - PFerr. - ; l? *- «><n L- < z. ;7.fte -zy-3 - Skkel.- K-S.^ee f V\ 4. TYPE. A' 5) type bs (6 TYPE B TYPE BS 8 TYPE B STCKKKCEW V9 - l -k ' X )'( UNDSØ KMMUNE Tekntek frvaltnng NU. 2 4 AU *W> - m m. JLnr. S) X Hø t "5 LÆHEGNET Blgbebyggelse på matr.nr. bu Jyllnge. SYDFLØJ. HAVEFACADE MÅL :00. TH. GAY SØRENSEN Arkefa smmer: Hyskenstreede 0 Eden vej 8, 207 København K 300 Hrnbæk Telefn Telefn

38 t V- Herhøn bwetladeseaf ' 9 NV. 993 fraguf>dsetmmune r- ' ; SKfFTE -40*^ : Skfte «3øy2>yl- m M m ^ <> SkFTP U*v^^S<?kkEL-^.'62>^ = LjU --=>0 &XZKÉ.-K.2&. f- U7.. T. V.ST'-K. 2<9.ZS'- t fzjxu PE, ( 4- TVC- 990 rrr ---- j. PRT!! Ul l L L t TYPE BS,8 TYPE B TYPE BS (-6 ) TYPE B TYPE AS QUND80 KMMUNE Teknsk frvaltnng LÆHEGNET Blgbebyggelse på matr.nr. bu Jyllnge. SYDFLØJ. NDGANGSFACADE. TH. GAY SØRENSEN STCNRRCEH J ' ' - >-. rt*%? t m m WB AU >.E tlnr. b. \\ C, ) c-.! 3 & S VA ' M "}> > 5^ jr \V^; MÅL :00. 2 Arktekt Hvskenstræde København K Telefn smmer: Edenvej Hrnbæk Telefn

39 f t. J * - ; ) ' +,r=> +*>» 4 H » *90 * ,+9l0*?a.9<3*eF< e «r \904 l ' l Tt (0 5= 3 ALTANGANG + -T$- - - tf _. t + A f, ) ; tf tf, c* tf L u? y n s vs. 6> S5bJ S > B C* * 7! : N " - : tf 0 ALTAN 4-t T H B X' -L 4> nøø f-' :2c 4 9FC ! V790 tf '.047^9d4.05'-f f * : * % 20 r TYPE. A TYPE BS. ( 5 TYPE B TYPE BS t TYPE B 9 Henhører tl byggetlladel se af -9 MV. 993 fra Gundsø kmmune STPtURCEH ' y asasr«. t * t m*d. 2 4 AUG rj J.nr. '' LÆHEGNET Blgbebyggelse på matr.nr. bu Jyllnge. SYDFLØJ. PLAN AF. SAL. W MÅL :00. TH. G^Y SØRENSEN Arktekt Hyskenstræde Kbenhavn K Telefn smmer: Edenvej Hrnbak Telefn

40 X - ' - -YTj< D-v.f -,. V- - : f f C. l

41 tf4 v -V > >> VJ,r- T-;-a,t *6,04 V0 *9)0 + ne ^00 + *2.0 4-^STf r Z et0f7<?f * l\904 - j-.zzfe LD t ft l + N $9 S A 4- f) C t 0» r tf <r>. \ø D n n. tf tf ( tf L C tf rj <5» Henhører tl byggetlladelse af - 9 NV. 993 ' fra Gundsø kmmune t, :. l ' tf tf + H - 3 Z *f~~t t 4 4 * - f0 <P * S CD +. 3 KJ t tf f- 4 a> -> xt> P A tn x > n 4 tf tf tf tf ts> H* tn v» P tf td tf + C s t s 246 A 0 % > + A ^ H * «S '" t :AP vtn tf >-g KJ tf t P tf. m er tf cd C -+- tf * 0 0 x * kj tf 4 CD t *» 350 t tn + + >«Eh T A Ut» 4 Cd 4 4 ' tf.»j 0, t H tf p + cd US c t f tf - h r v m r-'l«.«sttuhceh '" ' '? -.< B; -r s S fe h ;30 å' Æ -T-r s :.v \V<>. y* LÆHEGNET Blgbebyggelse på matr.nr, bu Jylnge. SYDFLØJ. PLAN AF STUEETAGE MÅL :00. TH. GAY SØRENSEN Arktekt Hyskenstræde København K Telefn smmer: Edenvej Hrnbæk Telefn

42 J 'j u 2 ' f \ v*... ' ; NV^> >w. V y SN> r>" "v. l > **0 l. R H - 3 X ( l. c Jv. : : n. > ' \. >v- ' k. crv. c.x " y c*. ** Ly \>y-. M' Z 7) fe '.»fe j ' ±.. D ^ t ' < P,. w z V L> r.- ru -N.<* t! -< MM:- 7 L" X» > * T.-. L ^G Z x*v Ct* t- ) >, y! V:' >.^27) A S3. «z*- y c w.j" 'Y^. - > s tbnfc. <». :> M ' v2, ^3? 3 f~-~laken _2^ > * UJ t ^ L 22 2a. ' Ng f &7V&0 V >04 C* <, r ^ y? VM = LEG V-'. J UJ, n c \?.*. r.v ^ -* rss^ 39.r 3(> \»f.f JZ 39.f. 'h.2 >?. ' tø < tø 3 2-H t W : c QUNDSØ KMMUNE Z 32 ) XM ' E '! 6 u.zsfc x > V : ft-v- r U l g kl l jal Jx_t t ^? r< a l(*l % <r<? Teknsk tfvaltnng tndg.d. 2 S AU Am. 9 )3.ZY5-'f- - B A T DAT: z ;. sag : Læhegnet SAG NR : TEGN : DAT: MÅL TEGN NR : Stuttnspln : Landskabsarktekt Per Kwsky. Kngevejscentret Hørshlm Tlf. (45)

43 t r : *p 4jnr:*.*r ^,^r.y.rrf^,^:.j; ~ -vvtt ; S.y. v- 4 r.* *.»nm-n'- > --!!>. f<t- " -3,-> -*r- - - S-: "'.. ' v. % -Jfa? * r^ g±aasgrj" :. g;, g. g- -^A w -

44 T*'--. -! Vv. fy V * fy y g, fy :,.j 77 vx X_>7- *.,J ^ r#nnng :v_v- tf * <4 f>v 5 c ttr <] UJ j. X - :- v* t 5W»- 'vj.z- U > u > " 4. øs.v V tj* #A- r y rsr ) C' x >> y : v \7 5 V. * C^l>\ ' > y% m LEG ^7 ^Rker AV ~» X t * ; V y c)? tu C yr.y 4>W u =H (Byg kt' ' "Sf' V -T V GUNDSØ KMMUNE.4 V** TéknskfcvattnnQ N. :X a x v >. sr B[B ry w, 2 MS. 993 x-j v-ftc c-'-a -4> A.A JLnr..x. < *' 2S&. ) C, -y ';ÆT- -). T >; UB" *). ar «*' m- *.«** «s» kv«6#l V v&rjv&vymxe \. xøtr&as Av*Ts#Zsy ) «t66*«v V _ V " ^ rb,....,-. :r.-..-s & f.j. rj.^rrj nm lul Jd ' XV- ; 7- V.. ^ % B l v.y øra,?l byggstllaftss af ~ 9nv. 993 <Ntø tmmur, B A t T SAG Læhegnet SAG NR : TEGN DAT:- MÅL TEGN NR : l St ut tnsplan : DAT: r Landskabsarktekt Per Kwsky Kngevejscentret Hørshlm Tlf. (45) Fax (45)

45 »f«::. \.l.,».4 7TT V» [ «- * *? ***:: «*" - arf. a.\ afeast-^a Æ^vafc.-: _jl «* v< rr;^.v

At det af hr. civilingeniør M. Wilsbech, Ved Kæret 22, Gentofte. som færdig anmeldte bygningsarb. på ejendommen matr. nr. 14 at Melby by, Melby sogn,

At det af hr. civilingeniør M. Wilsbech, Ved Kæret 22, Gentofte. som færdig anmeldte bygningsarb. på ejendommen matr. nr. 14 at Melby by, Melby sogn, B. f. M. K. jurnal nr. 170-59/60 1 BYGNINGSATTEST p- fr smmerhus pført med deklaratn h. t. b. v. 41 stk. 1a, 1b Q At det af hr. cvlngenør M. Wlsbech, Ved Kæret 22, Gentfte sm færdg anmeldte bygnngsarb.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

JNR.: G01 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: OPRETTET., ERINDRING. NÆRARKIV.. FJERNARKIV KASSATION.

JNR.: G01 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: OPRETTET., ERINDRING. NÆRARKIV.. FJERNARKIV KASSATION. 157 GENTOFTE KOMMUNE 02 TEKNISK DIREKTORAT SAG VEDR.: JNR.: 02.00.G01 ANDEN ID: ADR. HENVISNING: 97-0142-02 03.03.97 FUGLEGÅRDSVÆNGET 96-98.UDVIDELSE AF BADEVÆRELSE. FUGLEGÅRDSVÆNGET 96.1. 13 FR VANGEDE

Læs mere

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap Almen sprogfors 0 28 totalt 3g as Astronomi 44 1g bk Billedkunst 47 1g bi Biologi 10 41 2a BI Biologi 45 95 2c

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 SKORPING KOMMUNE BOLIGOMRADE I TERNDRUP BY. for

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 SKORPING KOMMUNE BOLIGOMRADE I TERNDRUP BY. for ,. PARTEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 for SKORPNG KOMMUNE BOLGOMRADE TERNDRUP BY. SKønPNG KOMMUNE Partel byplanvedtægt nr. 3 for Skørpng kommune Bolgområde Temdrup by. medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

1~/f(_/0 REDEGØRELSE 2-03 )

1~/f(_/0 REDEGØRELSE 2-03 ) ~tr.,,jerlav, sogn: 7 ~ m.fl.' Stempel: kr. ( Københavnkvarter) af Ølby by. el/e;( de sønderjydske lands- Højese sogn. dele)bd. og bl. tngbogen, art., ejerlav, sogn. Købers I bopæl: Kredtors 1~/f(_/0,,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dyrehaven. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Dyrehaven. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02344.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02344.01 Frednngen vedrører: Dyrehaven Domme Taksatonskom mssonen Naturklagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet Kendelser Deklaratoner 07-01-1957, 30-05-1969, 10-05-1970

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Matr. nr: 25DA, HOLBÆK MARKJORDER Ejd. nr.: Ejendom: 850 Beliggenhed: Blomsterhaven 7, 4300 Holbæk Bygn. nr.: 1 Andreasskolen

Matr. nr: 25DA, HOLBÆK MARKJORDER Ejd. nr.: Ejendom: 850 Beliggenhed: Blomsterhaven 7, 4300 Holbæk Bygn. nr.: 1 Andreasskolen Kirsten Srnum HOLBÆK KOMMUNE Kullegaard A/S 10, 2.sal 4300 Hlbæk Att. Sille Ltzfeldt Dat: 21-03-2017 Sagsb.: Kirsten Srnum Sagsnr.: 17/1019 Telefn: 7236 4917 E-mail: kirs@hlb.dk Byggetilladelse Matr. nr:

Læs mere

Redegørelse Ansøgning Du har søgt om tilladelse til at opføre et udhus på 53 m² som erstatning for et ældre udhus på 36 m² (BBR bygning 4).

Redegørelse Ansøgning Du har søgt om tilladelse til at opføre et udhus på 53 m² som erstatning for et ældre udhus på 36 m² (BBR bygning 4). Peder Jørgensen Gammelskvvej 3 6400 Sønderbrg Landznetilladelse til at pføre et udhus på 53 m² sm erstatning fr et ældre udhus på 36 m² på ejendmmen matr.nr. 36 Bjskv, Ullerup, der ligger på Gammelskvvej

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. SEPTEMBER 1959.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. SEPTEMBER 1959. BYPLANVEDTÆGT NR. 6. Enghavevej. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende i Vejgaard omkring Enghavevej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. SEPTEMBER 1959. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Kaj Munk. Hestehavevej Ryslinge LANDZONETILLADELSE SVENDBORGVEJ 102A (5762) - LANDZONETILLADELSE TIL NYT MENIGHEDSHUS. Sagsnr.

Kaj Munk. Hestehavevej Ryslinge LANDZONETILLADELSE SVENDBORGVEJ 102A (5762) - LANDZONETILLADELSE TIL NYT MENIGHEDSHUS. Sagsnr. Kaj Munk Hestehavevej 45 5856 Ryslinge Erhverv, Blig g Natur Team Byg Ramsherred 5, 2. sal 5700 Svendbrg LANDZONETLLADELSE SVENDBORGVEJ 102A (5762) - LANDZONETLLADELSE TL NYT MENGHEDSHUS Sagsnr.: 2017-0223

Læs mere

PMALlNGSRESULTATER BLAG 2 TEGNNGSVERSGT: VandlØb Tegn. nr. Ene Tange å 01 Længdeprfil, st. 00 - st. 3300 02 Længdeprfil, st. 3300 - st. 6600 03 Længdeprfil, st. 6600 - st. 9968 Thrning bæk 04 Længdeprfil,

Læs mere

Hegnsloven Infografik

Hegnsloven Infografik Hegnslven Infgrafik Undgå knflikter med din nab. Sådan fungerer hegnslven: Intr De fleste fretrækker et gdt nabskab - en hyggelig snak ver hækken søndag eftermiddag g fælles løsninger på hverdagens prblemer.

Læs mere

Haslev kommune. Lokalplan nr. 11. For et område beliggende mellem Søndre Gangsti og. boligblokkene ved Grøndalsvej. Januar 1981.

Haslev kommune. Lokalplan nr. 11. For et område beliggende mellem Søndre Gangsti og. boligblokkene ved Grøndalsvej. Januar 1981. Haslev kmmune Lkalplan nr. 11 Fr et mråde beliggende mellem Søndre Gangsti g bligblkkene ved Grøndalsvej Januar 1981. REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 11. Denne redegarelse har til frmål at rientere m de

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g

Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g Holdelementnavn XPRS fagbetegnelse (kort) Norm. elevtid (skoleår) Lektioner (antal) 1g ap/10-da Almen sprogfors 14 1g ap/10-la Almen sprogfors 14 1g ap/11-da Almen sprogfors 14 1g ap/11-la Almen sprogfors

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TALTEORI Følger og den kinesiske restklassesætning.

TALTEORI Følger og den kinesiske restklassesætning. Følger og den knesske restklassesætnng, december 2006, Krsten Rosenklde 1 TALTEORI Følger og den knesske restklassesætnng Dsse noter forudsætter et grundlæggende kendskab tl talteor som man kan få Maranne

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Side 1 af SKRIVELSE OM NABOHØRING FRA ESBJERG KOMMUNE. Byggeri Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Dato 27. marts 2015

Side 1 af SKRIVELSE OM NABOHØRING FRA ESBJERG KOMMUNE. Byggeri Torvegade 74, 6700 Esbjerg. Dato 27. marts 2015 Side 1 af 2 Byggesag : 2013-001. Ny bligbebyggelse på Hjertingvej 33, 6710 Esbjerg V. Bygherre : Kristina Kragh Friis & Per Bank Lauridsen, Trvegade 78, 2. th. 6700 Esbjerg Emne : Bemærkninger til indkmne

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling

nalunaerutit - Grønlandsk Lovsamling nalunaerutt - Grønlandsk Lovsamlng Sere C-I 14.december oss Afsnt 5, Gruppe 1 Lb.nr. 9. Aftale om tjenestebolger Grønland I medfør at 15, stk. 2 lov om statens tjenestemænd GrØnland, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hurtig-byggesagsbehandling af ukomplicerede byggesagstyper i Kalundborg kommune.

Hurtig-byggesagsbehandling af ukomplicerede byggesagstyper i Kalundborg kommune. Hurtig-byggesagsbehandling af ukmplicerede byggesagstyper i Kalundbrg kmmune. 1. Hvad er byggeri af begrænset kmpleksitet, der ikke skal teknisk byggesagsbehandles g hvad er fuldt plyst i denne sammenhæng?

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning).

Dette notat omhandler således alene ansøgning om afhændelse af almene boliger, i henhold til almenboliglovens 27 (salg) og 28 stk. 2-5 (nedrivning). 27. januar 2015 Afhændelse/nedrivning af almene bliger Lv m almene bliger mv. (almenbliglven) mfatter flere frmer fr afhændelse af almene bliger. Blandt andet 75 a-m, der mhandler salg af almene bliger

Læs mere

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1

A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold 2C3 Flyverhjemmeværne 1 0 A B C D E Hjemmeværnmuseet's arkiv/depot Søgaard LMK Distrikter - LMD. Reol/hylde Region/distrikt/m.m. Kasse nr. Indhold C Flyverhjemmeværne Flyverhjemmeværnet LMD Odense Nyt fra stabseskadrillen -.

Læs mere

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen...

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen... Byggpktør Thtd Nr 1 9 BGGESG /f fr Ejdmm Mtr f Thtd Købtd N r Ej r!* T»»> mldt f Byggrbjdt btr \\ é? < r Grud rl /

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr.

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Den 13. marts 2015. Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkebrg Den 13. marts 2015 Vandløbstilladelse til kabelkrydsning af Vandløbet gennem Nr. Lem Enge Skive Kmmune har den 3. marts 2015 mdtaget en ansøgning fra Energi-

Læs mere

çfr4,!4 i s Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord

çfr4,!4 i s Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Denne Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Følgende er grundlag

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION

SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION SOLRØD KOMMUNE I TEKNISK ADMINISTRATION Grundejerfreningen Engstien 5 2680 Slrød Trylleskven Den 6. august 2012 J.nr. 11/23587 Ref. bb Mail: teknlsk@slrd.dk Direkte telefn: 56182318 Partshøring fr helhedsvurdering

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,-

;. x&ær*#*?. - A T / - '» ø M g iiii,- DET KONGELIGE BIBLIOTEK m ' v- % 130021585948 : I e \, / - r- L; o v \ v: r, ^ ' \.,».»

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

7M l9 ff ^3. Matr. nr. 6-eh. Vedrørende: 1 e enfamiliehus. Anmeldt d. 21/ Bebygget areal: 134,o3m 2. Gebyrer kr 214,45

7M l9 ff ^3. Matr. nr. 6-eh. Vedrørende: 1 e enfamiliehus. Anmeldt d. 21/ Bebygget areal: 134,o3m 2. Gebyrer kr 214,45 FAKSE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Ejer:.r^ouJL-Æboms-en? f Mål rhns^t", Stubberup, Belggende: Faurebyvej Fakse Ladeplads Fakse Matr. nr. 6-eh Vedrørende: 1 e enfamlehus Anmeldt d. 21/ 12 19 72 Bebygget

Læs mere

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79

1 matr. nr. f't~ da to: 5. l I. 79 1 matr. nr. f't~ da t: 5. l I. 79 pførelsesår: 1970 til/mbygning: 1976 antal etager/bygningsfrm: 1 etage, villa med fagdeling: garage ingen gulvkte : )1,50 skkelhøjde: 0,20 m gesims: + 2,25 m tagryg: +

Læs mere

* I lr,3 I li=;ia. gltgetlneei. s I l.iel t cb,f. ? I lsa*l Is*iA. $ I l=r I leer'i. islel seelaliheia F I IFF I IFF*1. =:=l lh=;l lfre'si :=EU

* I lr,3 I li=;ia. gltgetlneei. s I l.iel t cb,f. ? I lsa*l Is*iA. $ I l=r I leer'i. islel seelaliheia F I IFF I IFF*1. =:=l lh=;l lfre'si :=EU Y ci c+c\ > >> J 6B xr. t 0fJ) tt rj 6t (V 6g r cg A i! :.?6 [. _. 6> t\n t\\ Y '': t ib Y\At :U g i.j ct l l P ij li^ ri Y'+ (Yt r?3 '.0 ii r\ " \J/ iy ri 9 rt3.8 'n A! 6s X ct.:+. l*lq* Ui9 *..1 *.*.!i.i

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

fhair 52.0"; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3

fhair 52.0; ( ^ ^ as Z < ^ -» H S M 3 fair 52.0"; (515 974 ^ ^ as ^ -» S M 3 > D Z (D Z Q LU LU > LU W CC LO CO > CD LJJ > LJJ O LL .. O ^ CO ^ ^ ui,"" 2.2 C d. ii "^ S Q ~ 2 & 2 ^ S i; 2 C O T3 Q _, - - ^ Z W O 1- ' O CM OOCMOOO'-'O'^'N

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

8bu. 9g 1cø. Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt 1:5000. Odsherred Spildevand A/S Afskæring Tengslemark Rens Arealdisponeringsplan

8bu. 9g 1cø. Udarb./Tegn Kontrolleret Godkendt 1:5000. Odsherred Spildevand A/S Afskæring Tengslemark Rens Arealdisponeringsplan 7 Strandvej 8 T 0 8 M M M M M Strandvej Strandvej 7 e f 7000k bu 8a 8bx a ah 8bu 8d 8bu a 8d 8m 8n 0da d 8bv 8c 8h t dy 0ft ag 9o 8g 8m 9g cø Servitutareal(89 m²) Forventet arbejdsareal(90 m²) :000 0-0-0

Læs mere

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4

C021 BYGGESAG SIDE 1. EJDNR: EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 C021 BYGGESAG SIDE 1 ; SAGSREGISTRE.R I -N G. 0.0.05 08:26 NG 8 EJDNR: 4706 EJERL.ESR-NR: ADR. : GI Roldvej 4 SAGSNR.: 2005-4170' SAGSBDL.: FK ART: 1 BR-S TILLADELSE IND. STATISTIKFELT: SRTERING: ANSØG.:

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt

Aabenraa Kommune Teknik og Miljø. BBR-Meddelelse (Udskrift af oplysninger fra Bygnings-og Boligregistret) Modtager. BBR. Den Danske Børnehave I højt kbs31 7 212OU211 \ Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø JULI 211 BBR-Meddelelse (Udskrift af plysninger fra Bygnings-g Bligregistret) Afsender Aabenraa Kmmune Teknik g Miljø Skelbækvej 2 62 Aabenraa Mdtager.

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt

Behandlingerne står med kursiv. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 2. Godkendelse af seneste referat Bestyrelsesmøde den 13. januar 2014 Godkendt Referat af bestyrelsesmøde i Idrætsrådet Silkebrg Kmmune Dat g tidspunkt: mandag den 3. februar 2014 kl. 17.15 20.00 inkl. spisning Sted: Mødelkalet, Silkebrg Sprtscenter Deltagere: Lars Bundgaard, Jørgen

Læs mere

\J VI at E )ltt -o QJ'.3 -cl= fiu E CT; {-' ar, 4t o CL ffi:%- :--i & F -Ii +a.e u? Ett C v -J, t li Uu) o z H jj ts3r.:-i r I U \-/ lc)!u O-d u u ti

\J VI at E )ltt -o QJ'.3 -cl= fiu E CT; {-' ar, 4t o CL ffi:%- :--i & F -Ii +a.e u? Ett C v -J, t li Uu) o z H jj ts3r.:-i r I U \-/ lc)!u O-d u u ti \J V t )ltt - QJ'.3 -cl fiu CT; {-' r, 4t CL ffi:%- :--i & -i +. u? tt C v -J, t u) z jj ts3r.:-i r \-/ lc)! O-d u u ti 't? t d, iu -* u9.n lr ) '(J ) +ry.! j!! (-,9 D 5)d d" \) O u '- *dvn r/ - R, ';*r

Læs mere

Som en rejselysten flåde

Som en rejselysten flåde jslyst flå Korsats udarbjt for Hjørrng Kammkor hblk kots optræd d d offcl markng d 15. c. 217, at t Hjlholts ægtæpp ttl" jslyst flå" nu ophængt tt Hjørrng. Vægtæppt hang tdlg bag formandsstol folktngssal

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

Husnr: Vejnavn: Skovsbovej. Vejkode. Sag: Husnr: Index: Vejkode: " "I "I "II

Husnr: Vejnavn: Skovsbovej. Vejkode. Sag: Husnr: Index: Vejkode:  I I II Vejnavn: Skvsbvej Husnr: 36 Vejkde 7131 Sag: Ny tagknstruktin/udnytte 1. sal/m. disp. Husnr: 11111111 36 Vejkde: ndex: 111111111111 7131 " " " " 0154 SAGSNR: 479 SVENDBORG KOMMUNE CS68700L DATO 29/09-00

Læs mere

f 'M 9 '^ ' "&' &$&(*& i *f /fs #/'{& *? f

f 'M 9 '^ ' &' &$&(*& i *f /fs #/'{& *? f o X LU Q ANSØGNING OM BYGGETILLADELSE :. ', j : ' : 1 1 \ 1 1!.-.. ' ' '!! ' : J j! SAG: udestue BILAG 1. ',, ; ' '! l ( j ' :! : ' ' ' ' ' ' > ' f 'M 9 '^ ' "&' &$&(*& *f /fs #/'{& *? f!! l/ J L '! l

Læs mere

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 3, for boligområdet Skovvejen/Skovparken, Kolding Kommune

Notat om dispensationsansøgning, jf. almenboliglovens 168 a, stk. 3, for boligområdet Skovvejen/Skovparken, Kolding Kommune Carsten Niebuhrs Gade 43 1577 København V Telefn +45 7221 8800 Fax 7262 6790 inf@tbst.dk www.tbst.dk Ntat BO0104-002 13-02-2019 Ntat m dispensatinsansøgning, jf. almenbliglvens 168 a, stk. 3, fr bligmrådet

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1

EJERFORENINGEN LYNGBYVEJ 301 / VEDBENDVEJ 1 JRFORIG YGBYVJ 31 / VDBDVJ 1 www.brkste.m/ejerfrenng RGSKAB FOR PRIOD 1/11 21 31/1 211 Amnstratr : Regnskabet : Flemmng Trp Uarbejet af : yngbyvej 31 Flemmng Trp 29 Hellerup Tlf. 395 288 Reveret af: Mal:

Læs mere

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse

Labofaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse HD Ejendmme Unsbjergvej 2B 5220 Odense SØ Huslejenævnet Rådhuset Rådhuspladsen 11 4200 Slagelse Tlf.: 58 57 36 00 isbri@slagelse.dk www.slagelse.dk Labfaparken 10, Skælskør huslejenævnets afgørelse Baggrund

Læs mere

s", U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H" O.T!\ E trhnx 8. lxci va-.

s, U u F F .xx r- \O Hd3 F:I rno H\O c.t F y(g \oo ett H I (l) ooo \oo cne rr') o NiE cne (.) c) b'6 P nh9a oq-o ts H O.T!\ E trhnx 8. lxci va-. \.l \ \l \R cj U u \ < \) R " \ (\l l l!{ (J x ) ii 9/ & B U: >': :U S * i fl q!. > ' z 1 ( 8 :.xx \O 3 9 VY Y : ii 0) ) (!i! > l/. ( < l y( \O c. )< O c = O 1 O x 9 c ' c4 : l c. \ l.! (1) u f \ O 1 '

Læs mere

STATE. A review ofhousesalesinthe nation sfavouritepostcodes. propdex.co.uk

STATE. A review ofhousesalesinthe nation sfavouritepostcodes. propdex.co.uk STATE OFTHE MARKET MAR19EDITION A review ofhousesalesinthe nation sfavourite propdex.co.uk Aboutthisreport Methodology Weintendthisreportasanantidotetonationalhouse priceheadlines.monthlyreportsfrom thehalifax,

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Boyesgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Byesgade-karréen Afhldt i Kulturstaldene ved Halmtrvet, Onkel Dannys Plads 5, 1711 Kbh. V, nsdag d 14.5.2014. Deltagere: 31 bebere 43 var med på gårdvandringen. Karin Nygaard

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Report_A2A9_1 ALLTRADE FORKLIFT PARTS PTE LTD SINGAPORE

Report_A2A9_1 ALLTRADE FORKLIFT PARTS PTE LTD SINGAPORE ALLTRADE FORKLIFT PARTS PTE LTD SINGAPORE 31536-L9060 31536-41K00 600-863-4130 0-23000-1031 6678205 31536-L1500 6011-10130 0-33000-6000 31728-FJ100 31536-L6001 65425-13700 0001-367-054 31532-40K00 31532-25H01

Læs mere

P E R S O N D A T A P O L I T I K B E B O E R E O G F R A F L Y T T E R E. 1. Indledende bemærkninger Formål Dataansvar...

P E R S O N D A T A P O L I T I K B E B O E R E O G F R A F L Y T T E R E. 1. Indledende bemærkninger Formål Dataansvar... P E R S O N D A T A P O L I T I K B E B O E R E O G F R A F L Y T T E R E 1. Indledende bemærkninger... 2 1.1 Frmål... 2 1.2 Dataansvar... 2 2. Behandling af persnplysninger relateret til udlejning mv....

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde

Referat - Bestyrelsesmøde Referat - Bestyrelsesmøde Dat: Tirsdag den 3. april 2018, kl. 17.00-19.00 Sted: Deltagere: Samt: Afbud: Fraværende: Bligkntret Thrkild, Line g Martin Michel g Jens Dagsrden 1. Ordinær Generalfrsamling

Læs mere

Bilag 1 Afrapportering af sagsbehandlingstider på erhvervsrettede sagstyper

Bilag 1 Afrapportering af sagsbehandlingstider på erhvervsrettede sagstyper Blag 1 Afrapporterng af sagsbehandlngstder på erhvervsrettede sagstyper hurtgere servcemål servcemål ultmo Lgger gennemsntlg sagsbehandlngstd servcemål Forklarng mangle målopfyldelse + foreløbg status

Læs mere

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring

G/F Dams Have Søren Steen Thomsen Dams Have 23 4652 Hårlev. Den 16. oktober 2014. Police for Bygningsforsikring G/F Dams Have Søren Steen Thmsen Dams Have 23 4652 Hårlev alka Kundecenter Erhverv Engelhlm Allé 1, Høje Taastrup 2630 Taastrup Telefn: 43 58 55 73 Telefax: 43 58 58 57 E-mail: KCE@alka.dk Internet: www.alka.dk

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

1.1 Formål Dataansvar BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER RELATERET TIL UDLEJNING MV Oprettelse af sag... 2

1.1 Formål Dataansvar BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER RELATERET TIL UDLEJNING MV Oprettelse af sag... 2 B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E 1.1 Frmål... 2 1.2 Dataansvar... 2 2. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER RELATERET TIL UDLEJNING MV.2 2.1 Oprettelse af sag... 2

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka.

L. van Beethoven, Op. 21. ( ) Ü. Aufführung 2. April 1800.) Bearbeitung YOIl Xaver Scharwen ka. 2 (Dem Baron van Swieten gewidmet) _ l' r:tl L van Beethoven, Op 21 (17701827) Ü Aufführung 2 April 1800) Bearbeitung YOl Xaver Scharwen ka f P cresc pdolce == == ==== p Stich und Oruck,on Jo Eber\e &

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Råderetskatalog Herlevhuse vsb/kca 3023 Herlevhuse Indvendige råderets og vedligeholdelsesopgaver der kan udføres af lejer.

Råderetskatalog Herlevhuse vsb/kca 3023 Herlevhuse Indvendige råderets og vedligeholdelsesopgaver der kan udføres af lejer. Råretskatal Herlevhuse vsb/kca Indvendge rårets lgesopgaver skal eller es /eller afslutnng forbedrng 1. Blæn eller/ flytte ndvendge døre. 2. Udskfte skydøre, foldøre svngdøre 3. Flytte eller fjerne én

Læs mere

Anmeldelse af omlægning til økologi

Anmeldelse af omlægning til økologi Anmeldelse af mlægning til øklgi efter bekendtgørelse m tilladelse g gdkendelse m. v. af husdyrbrug, 37 Trapsandevej 17, 7700 Thisted XX dat 2015 Anmeldelse efter 17 stk. 3 i lv m miljøgdkendelse m.v.

Læs mere

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E V O J E N S A N D E L S - B O L I G F O R E N I N G

B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E V O J E N S A N D E L S - B O L I G F O R E N I N G B E H A N D L I N G A F P E R S O N O P L Y S N I N G E R O M B E B O E R E V O J E N S A N D E L S - B O L I G F O R E N I N G 1. Indledende bemærkninger...2 1.1 Frmål...2 1.2 Dataansvar...2 2. Behandling

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

af: 3 3. fictkwl>3 Ixj OC^ ' L?XS v i \ tx'vi c>r\... Proj. + ekst. etageareal: Proj. bebyggelsesprocent: Deklaration: Sommerhusområde Lokalplan nr.

af: 3 3. fictkwl>3 Ixj OC^ ' L?XS v i \ tx'vi c>r\... Proj. + ekst. etageareal: Proj. bebyggelsesprocent: Deklaration: Sommerhusområde Lokalplan nr. BYGGESAG Byggesag nr.: 2 3> H ndg.den: l ^ ^ Vedr. ejendommen matr. nr. ^ L _ p af: 3 3. fctkwl>3 xj OC^ s o g r Bel" ende: Ejendomsnr'.: Tlhorende: ^. \]... O ^>cu". 'O f OUur

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Nordlige Fredningskreds Sandgade Randers Telefon

Nordlige Fredningskreds Sandgade Randers Telefon FREDNINGSNÆVNET FOR ÅRHUS MT Nordlge Frednngskreds Sandgade 12-8900 Randers Telefon 06-437000 Randers, den 1 O J!'. 1384 HClu F.S. 35376 Vedlagt fremsendes fotokop af en på matr. nr. 2 h Vlstrup Gårde,

Læs mere

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet

Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998. By- og Boligministeriet 12 1 Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 By- og Boligministeriet Tillæg 2 til Bygningsreglement for småhuse 1998 2 11 I Bygningsreglement for småhuse, der trådte i kraft den 15. september 1998,

Læs mere

Pligt til at lovliggøre ulovligt byggeri

Pligt til at lovliggøre ulovligt byggeri 1 Palle Fleb-Hansen Ansvaret er dit? Kapitel 4 Pligt til at lvliggøre ulvligt byggeri Sidst revideret den 14.jan.2012 Kapitel 4 Lvliggørelsespligten er uafhængig af, m ejeren har haft ansvar fr byggevertrædelsen.

Læs mere