Analyse af fædrelandssang af Adam Oehlenschläger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af fædrelandssang af Adam Oehlenschläger"

Transkript

1 Analyse af fædrelandssang af Adam Oehlenschläger Teksten er et digt, som er sangbart, da der er sat melodi til af Hans Ernst Krøyer i 1835 og senere af Thomas Laub og Carl Nielsen. Digtet er skrevet til en konkurrence om en fædrelandssang udskrevet af Selskabet til de skjønne Videnskabers Forfremmelse i Juliane Maria Jessens Dannemark, Dannemark, hellig Lyd! vandt. Digtet blev første gang trykt i Samlede Digte, bd. II, Senere udgaver indeholder kun 1., 3., 5. og sidste strofe. Titlen er i ubestemt ental og siger det, som det er - en sang om fædrelandet. Forfatteren Adam Oehlenschläger levede fra 1779 til 1850, hvilket betyder, at han levede og virkede i den periode, som kaldes romantikken, som kan inddeles i forskellige perioder i tidsrummet fra Genren er lyrik, som bruges til at udtrykke følelser og stemninger med. Lyrik kan kendes på, at det er sat op i strofer og vers, og det indeholder rim. Digtet består af 12 strofer a 6 vers i alt 72 vers. Når sangen synges gentages sidste vers i hver strofe. Digtet er således i sin opbygning regelmæssig, hvilket også er gældende for rimstillingen. Kun strofe 2 er skrevet i datid, de øvrige strofer er skrevet i nutid. De 72 vers er en beskrivelse af og hyldest til danskheden, kongen og fædrelandet. Det er et digt, som vækker nationalfølelser. Digtet hylder: Danmark, fortiden(historien), naturen, søen, sproget, Gud, konge, dannebrog, friheden, nordisk mytologi, hovedstaden og bøgen. Fortælleren i digtet er i strofe 1 3 en skjult fortæller, som taler om: 1 En identifikation af Danmark. 2 Fortidens kæmper 3 Landet, kvinder, mænd og svende. I 4. strofe tales om/til et vort/vor. Der tales om sproget, frihed og konge. I 5. strofe tales om og til det opdyrkede land, om de besejlede farvande her er der håb. I 6. strofe tales om vort Dannebrog. I 7. strofe tales om den danske ånd, venskab, ærlighed, hvad dansken står for, og hvad dansken hader. I 8. strofe kommer et fortællende jeg til syne og fortæller om, hvad Danmark ej byttes for. I 9. strofe er det atter en skjult fortæller, som taler om vor tids stemme for kunst, videnskab og håbet i den nordiske mytologi. Analyse af fædrelandssang af Adam Oehlenschläger Side 1 af 5

2 I 10. strofe tales om og til hovedstaden, København. I 11. strofe tales til et du, som er alfader, der skal bevare kongen. (Alfader er i nordisk mytologi tilnavnet for Odin, som var den nordiske højgud inden for Asertroen) I 12. strofe hilses/æres fædrelandet og danneborgeren. Vort Danmark skal bestå, så længe bøgen spejler sin top i bølgen blå. Ud fra ovenstående kan konkluderes, at det undtagen i 8. strofe er en skjult fortæller, som taler om vor/vort en form for fortæller på kollektivets/nationens og fædrelandets vegne. Valg af fortæller er helt i overensstemmelse med, at det netop er en nationalsang, noget nationen kan identificere sig med, have nationalfølelse for, være fælles om. Netop ejestedordene vor/vort udtrykker dette. Nationalsang er et fælles og kollektivt anliggende, hvorfor det individuelle jeg, som i Danmark mit fædreland af H C Andersen, ikke er passende i en fællesskabssang/nationalsang. Grammatisk tid: Som tidligere nævnt er digtet skrevet i nutid med undtagelse af 2. strofe, som er skrevet i datid. Den nutidige fortælleform skaber nærhed, nærvær og identifikation med indholdet: danskheden, fædrelandet, Gud og konge og skaber nationalfølelsen. Digtets indhold bliver og er levende, også imens det udsynges. Den nutidige fortælleform bliver således en manifestation af, at det ER = virkeligt, dette er vort, når vi synger det. Sprog, indhold og form bliver levende, nationalfølelsen manifesteres Sanserne: I digtet skrives til forskellige sanser; men overvejende til synssansen, hvilket er i overensstemmelse med det beskrivende og maleriske billede digtet udtrykker. Vi ser og oplever indholdet, imens vi læser og synger det. I strofe 1,2,3,5,6,8,10 og 12 skrives til synssansen. I strofe 1 skrives til smagssansen.(salten østerstrand) I strofe 4 skrives til høresansen. (vort sprog) I strofe 4,5,7,8,11 og 12 skrives til følesansen ; men forstået på den måde, at det er vor nationalfølelse, der skrives til og om. At skrive til sanserne er medvirkende til at gøre digtet levende, nærværende og med til at vække følelser, hvilket helt er i overensstemmelse med lyrikkens væsen. Ordklasser: I digtet er anvendt forskellige ordklasser. Der er især brugt mange tillægsord, som lægger sig op af navneordene og fortæller noget om disse. Det er positivt ladede tillægs- Analyse af fædrelandssang af Adam Oehlenschläger Side 2 af 5

3 ord, som er anvendt, fx yndig, skønt, ædle, skønne, raske, stærkt, blødt, ren, lutret, fri, venligt, stolte, smuk, ærlig, stolte, bedre. Netop brugen af de mange tillægsord og navneord giver digt et lyrisk præg. I digtet er ligeledes brugt udsagnsord som fx: er, står, bugter, hedder, sad, drog, hviler, bælter, står, består. Udsagnsordene udtrykker handling, som forgår i tid (nutid), hvilket giver digtet et episk (fortællende) præg; men digtet er helt tydeligt et lyrisk digt. Stedordene som fx: de, der, deres, vort, vor, din, dit, jeg du. Som omtalt fremhæver netop stedordene vor/vort det kollektive, fælles og nationale. Jeg er ikke alene. Jeg er ikke et individ, jeg er en del af et fællesskab- et vi, et flertal, som udtrykkes ved vor/vort, et fælles eje, det der gør os til et folk til danskere med danskhed, nationalitet og nationalfølelse. Rim: I digtet er anvendt rim. Rimstillingen er: a b a c d c. Vers 1 og 3 rimer, det samme gør vers 4 og 6. Vers 2 og 5 falder udenfor; men da det er konsekvent i hele digtet, giver det sammen med de øvrige rim en rytme og regelmæssighed Der er tale om enderim og krydsrim. I digtet er også anvendt enkelte bogstaverim fx i 1. strofe 2. vers: brede bøge;1. strofe 4. vers bugter bakke og det dal.. De forskellige rim er med til at give digtet et lyrisk præg, og de understreger, er gentagelser, som giver rytme. Billedsprog: Af andre lyriske virkemidler er billedsprog i form af besjæling og personifikation. Et motto for digtet er: Ille terrarum mihi praeter omnes Angulus ridet" (Horats). Dette stedet smiler på mig mere end noget andet. I digtets motto findes en personifikation, da et sted ikke kan smile. Stedet har fået tillagt den menneskelige egenskab at smile. Personifikation fx: 1 strofe 2. vers det står med brede bøge er en personifikation, idet det(landet) har fået den menneskelige egenskab at stå. 5. strofe 1 vers Et venligt syd i nord. Et syd har fået tillagt den menneskelige egenskab at være venlig. 9. strofe vers 1 Vor tid ej står i dunst. Tiden kan ikke stå, da det er en egenskab som er beregnet for mennesker og dyr. Besjæling: 3. strofe 3. vers og løvet står så grønt. Løvet har fået tillagt den egenskab at stå. 5. strofe 4. vers Og snekken går sin stolte gang. 6. strofe 1. og 2. vers Vort Dannebrog er smukt, det vifter hen ad havet. Dannebrog har fået den egenskab at vifte. Billedsproget er med til at krydre sproget, udfordre hjernen, gøre sproget mere komplekst og medvirkende til at understrege det lyriske præg. Analyse af fædrelandssang af Adam Oehlenschläger Side 3 af 5

4 Sproget: I hele digtet udtrykkes gennem ordvalg én positiv stemning og holdning, kun i de strofer, hvor det vi, som danskerne distancerer sig fra, er der anvendt negative ord. Fx 4. strofe vers 6 trældom (er forbi); 7. strofe 2. vers den hader (fordums lænker og sværmeriets bånd). Alt i alt et positivt digt. Ordvalg, indhold og form passer fint sammen. Symboler og intertekstualitet forekommer i digtet. Der er ord og vendinger, som direkte er udtryk for en nationalromantisk tankegang. Nogle af disse ord og vendinger er samtidig udtryk for intertekstualitet. Nationalromantikken har som sin grundtanke: Organismetanken, monismen og panteismen. Målet er at vække den nationale bevidsthed. For at give nationen en identitet er der brug for en fælles historie og en række gode historier at referere til. Symboler: Brede bøge dvs. bøgetræet er et symbol på danskhed og fædreland, det samme er Dannebrog. Den askbeklædte jord dvs. kornmarker symboliserer også danskheden. Ligeledes er der intertekstualitet til gamle sagn og myter inden for nordisk mytologi, hvilket bliver et symbol i sig selv på de stolte tider: Freja er kærlighedsgudinden i nordisk mytologi, det er altså kærlighedens land/sal. Harniskklædte kæmper - dansken er en kæmper, sej og stolt. Bautasten er en mindesten fra oldtiden over en afdød, Brages og Mimers råb har vagt håb - Brage er digtekunstens gud i nordisk mytologi, så her hyldes kunsten og digteren - den geniale ener. Mimer er vogter af visdommens brønd i nordisk mytologi, så der er håb forude, dansken er vis! Kong Fred`rik ligner Fredegod er en sammenligning mellem den daværende regerende konge, der holdt Danmark i et stramt greb og Frode Fredegod, der var en dansk sagnkonge under hvem, alt var fred og lykke. Sammenfattende kan konkluderes at symbolerne og intertekstualiteten understreger det nationale, danskheden, fædrelandskærligheden og nationalromantikken. Tonen i digtet er stolt og kærlig. På det tekstnære niveau kan emnet fastslås som fædrelandskærlighed og en hyldest til dansken: Hil drot og fædreland! Hil hver en danneborger Fortolkning Fortolkningsmæssigt kan digtet siges at være er et udtryk for søgen tilbage til fortiden, her kommer guldaldermyten frem. Sproget, den fælles fortid, historie, kultur og det danske landskab (naturen) bliver forskønnet, hvilket er typisk for litteratur og billeder i romantikken. Det er en sang, som jeg alene eller i fællesskab med andre kan synge og gennem sangen og sproget bekræfter vi hinanden og os selv i vores egen og fælles identitet. Analyse af fædrelandssang af Adam Oehlenschläger Side 4 af 5

5 Perspektivering Digtet kan perspektiveres til flere forskellige tekster. Periode- og stilmæssigt er det oplagt at perspektivere til Danmark mit fædreland fra 1850 af H.C. Andersen. De to sange har en del fællestræk: bøgen, sproget, landskabet, stranden, Dannebrog og Danmark. En anden oplagt perspektiveringsmulighed er Bøgeskov i maj af P.C. Skovgaard ( ). Maleriet er fra En overskrift for maleriet kunne være: Det sande, det gode og det skønne eller sommer, sol, søndag og skovtur. Bøgeskoven er smuk og rejser sig beskyttende om nogle børn. I maleriet understreges det, at vi befinder os i bøgens fædreland. Netop bøgen som nationalsymbol er fælles i de tre tekster. I maleriet er bøgetræerne fremherskende. I Danmark mit fædreland omtales bøgens fædreland. I Der er et yndigt land siges: det står med brede bøge. Et fællestræk og gennemgående emne er danskhed og nationalsymboler. Vurdering Min vurdering af Fædrelandssang er, at det er en flot, repræsentativ og faglig kompleks tekst. Fagligt er det en god tekst at arbejde med, da den er eksemplarisk og fint går i tråd med Fælles Mål, kanon og formålet med undervisningen i dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk forståelse. 1 1 Fælles Mål, Faghæfte 1, Dansk, Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr , S. 11 Analyse af fædrelandssang af Adam Oehlenschläger Side 5 af 5

Lyrik. Så det tager kun et øjeblik at læse det digt, der skildrer et øjeblik, (om end det kan tage noget længere tid at forstå).

Lyrik. Så det tager kun et øjeblik at læse det digt, der skildrer et øjeblik, (om end det kan tage noget længere tid at forstå). Lyrik Lyrik kan noget som prosa ikke kan. På meget kortere tid, med meget færre ord, kan lyrik sige noget om væsentlige sider ved den menneskelige tilværelse. Lyrik er ikke, som fiktionsprosaen, kendetegnet

Læs mere

Program Statsborgerskabsdag 2019

Program Statsborgerskabsdag 2019 Program Statsborgerskabsdag 2019 Praktiske oplysninger Vi byder på sandwich, sodavand, kaffe og te i de lokaler, hvor du kan møde partierne. Vi henstiller, at mad og drikkevarer ikke tages med ud af lokalerne.

Læs mere

Elevhåndbog lyrik 7. - 10. klasse

Elevhåndbog lyrik 7. - 10. klasse Elevhåndbog lyrik 7. - 10. klasse Side 1 af 13 Genren Genren er lyrik. Alle tekster tilhører en genre. Tekster med strofer, vers og rim er lyrik. Arten Arten er et digt Et digt kan være Salmer Folkeviser

Læs mere

Håndbog: Lyrik-Poesi

Håndbog: Lyrik-Poesi Håndbog: Lyrik-Poesi Elevhåndbog til Poesi - lyrik Genren Genren er lyrik. Alle tekster tilhører en genre. Tekster med strofer, vers og rim er lyrik. Arten Arten er et digt Et digt kan være Salmer Folkeviser

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Analyse af den største sorg

Analyse af den største sorg Analyse af den største sorg Forfatter og titel Digtets titel er Den største sorg. Digtet er skrevet af den kendte musiker Kim Melius Flyvholm Larsen. Han blev født den 23. oktober 1945 i København. Kim

Læs mere

Lyrik - Poesiforløb over emnet: Kærlighed 7. klasse

Lyrik - Poesiforløb over emnet: Kærlighed 7. klasse Lyrik - Poesiforløb over emnet: Kærlighed 7. klasse Navn: Klasse Side 1 af 10 Verseskrivning Er verse-skrivning ikke svært? Jo, det ært. For når det ikke rimer spor bliver man sor. 1 1. Medbring et kærlighedstegn:

Læs mere

Nationalisme. Danmarks to nationalsange. Af NN 1.b. 21. april 2007. NN Historie-dansk opgave Nationalisme 21. april 2007

Nationalisme. Danmarks to nationalsange. Af NN 1.b. 21. april 2007. NN Historie-dansk opgave Nationalisme 21. april 2007 Nationalisme Danmarks to nationalsange Af NN 1.b 21. april 2007 Vejledere: N. N og D. D Sct. Knuds Gymnasium Odense Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse: Problemformulering s. 3 1800-tallets kriser s. 3 Nationalisme

Læs mere

Hvad var det dog, der skete?

Hvad var det dog, der skete? Lærervejledning Hvad var det dog, der skete? Af Andreas Jensen Indledning Hvad var det dog der skete - Fra digt til tegneserie er et danskfagligt forløb om dansk lyrik i et historisk perspektiv. Forløbet

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Kom så, Danmark Det nationale bliver ofte fremstillet og brugt på en måde, så det bringer nogle følelser frem hos en person. At have fokus på det nationale er ikke noget nyt, det er noget, der har været

Læs mere

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK

UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK EFTERBILLEDER UNDERVISNINGSPORTAL FOR FOTOGRAFI I FOLKESKOLEN UDSKOLINGEN / DIT OG MIT DANMARK Lærervejledning Dit og mit Danmark. Indhold og formål: Dit og mit Danmark behandler tematikken Danmark under

Læs mere

INDHOLD. I INTRO side 2

INDHOLD. I INTRO side 2 INDHOLD I INTRO side 2 II DIGTETS KENDETEGN side 3 Digtet side 4 Digtets indhold side 5 Digtets fortæller side 5 Digtets form side 6 Digtets lyd side 8 Digtets sprog side 19 Digtets helhed side 24 III

Læs mere

Lyrik - Poesiforløb over emnet: Kærlighed 7. klasse

Lyrik - Poesiforløb over emnet: Kærlighed 7. klasse Lyrik - Poesiforløb over emnet: Kærlighed 7. klasse Navn: Klasse Side 1 af 9 Verseskrivning Er verse-skrivning ikke svært? Jo, det ært. For når det ikke rimer spor bliver man sor. 1 1. Medbring et kærlighedstegn:

Læs mere

Forår. 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme.

Forår. 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme. Forår 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme. 2 a: Du bliver delt ind i en gruppe, inden I skal i naturen. I naturen skal du bruge en af sanserne.

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/15 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Gitte Bjørn H1C

Læs mere

Forår. 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme.

Forår. 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme. Forår 1. Medbring eller find et tegn på forår. Du kan finde det i haven, skoven, stranden eller hjemme. 2 a: Du bliver delt ind i en gruppe, inden I skal i naturen. I naturen skal du bruge en af sanserne.

Læs mere

Hvad var det dog, der skete?

Hvad var det dog, der skete? Hvad var det dog, der skete? Dansk lyrik i et historisk perspektiv - Fra digt til tegneserie Af Andreas Jensen 1 Spil Dansk/ALSANG 2020. I dette forløb skal I Undersøge, hvem Kaj Munk var? Finde ud af,

Læs mere

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6.

1. Navneord. 2. Fx barn, hus, skole. 3. Fx god, dygtig, hurtig. 4. Fx løbe, hoppe, tale. 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen. 6. 1. Navneord 2. Fx barn, hus, skole 3. Fx god, dygtig, hurtig 4. Fx løbe, hoppe, tale 5. Fx Århus, Hammel, Skovvangskolen 6. God, bedre, bedst 7. Smuk, smukkere, smukkest 8. Hurtig, hurtigere, hurtigst

Læs mere

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor?

Læringsspørgsmål til de 15 sange. 10. Hvilken del af sangen synes du bedst om eller mindst om? Hvorfor? Læringsspørgsmål til de 15 sange Askepot 1. Hvorfor er det figuren Askepot, der er hovedperson? 2. Hvad er Askepots drøm? 3. Hvad er Askepots virkelighed? 4. Hvad vil Shu- Bi- Dua gerne fortælle med denne

Læs mere

Laura & Nazin 2.t Dansk 11-05 2012 Ekspressionisme opgave. Tom Kristensen Fribytterdrømme

Laura & Nazin 2.t Dansk 11-05 2012 Ekspressionisme opgave. Tom Kristensen Fribytterdrømme Ekspressionisme opgave Folkevise Tom Kristensen Fribytterdrømme Dette digt er en del af digtsamlingen Fribytterdrømme. Det er egentlig en folkevise, men jeg betegner det som en digt, da det er en del af

Læs mere

DANSKE BILLEDER INDHOLD. Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives

DANSKE BILLEDER INDHOLD. Dette materiale er ophavsretsligt beskyttet og må ikke videregives DANSKE BILLEDER DET ER SÅ YNDIGT Danmark du ved nok, det er dér, hvor bøgen spejler sin top i bølgen blå. Men bøgetræer og friske strande er ikke i sig selv danske. Malere, komponister og digtere har gjort

Læs mere

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder:

Om essayet. Opbygning: Et essay kan bygges op ud fra forskellige tanker og skrivemåder: Om essayet Et essay er en teksttype der balancerer mellem sagprosa og fiktion. Essayet er en kort, afsluttet tekst der bliver til i forbindelse med forfatterens personlige interesse for emnet. Afsættet

Læs mere

Årsplan for dansk i 5. P 2016/17

Årsplan for dansk i 5. P 2016/17 Årsplan for dansk i 5. P 2016/17 Ret til ændringer forbeholdes (Tallene under mål refererer til målene i Undervisningsminiseriets forenklede fælles mål) periode forløb 1 Faglitteratur Personkarakteristik

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Disposition til essay

Disposition til essay Disposition til essay Du skal være indstillet på et stort forarbejde, hvis du vælger essayet. Du SKAL også inddrage danskfaglig viden og danskfaglige begreber. Tekstlæsning Læs teksten igennem to-tre gange

Læs mere

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016

Dansk undervisningsplan 9. klassetrin Årsplan 2015 & 2016 Fagansvarlig: TES og ACH De ugentlige dansktimer vil bestå af: Dansk undervisningsplan - Kursus i analyse, stilskrivning, grammatik og genrearbejde - Frilæsning - Den resterende tid anvendes til hhv. selvstændigt

Læs mere

Miljø og lyrik. Lyrik i Grønt Flag Grøn Skole. Side 1. Trine Einspur

Miljø og lyrik. Lyrik i Grønt Flag Grøn Skole. Side 1. Trine Einspur Miljø og lyrik Trine Einspur Oplevelser og følelser er også en del af miljødebatten Ofte formidles miljøproblemer meget kontant og konkret med reference til naturvidenskaberne. Men miljøproblemer handler

Læs mere

Emne: Analyse af digte og folkeviser AH + 9a, 2012. Digte og Folkeviser

Emne: Analyse af digte og folkeviser AH + 9a, 2012. Digte og Folkeviser Digte og Folkeviser Definition: Hvad er et digt? Digte tilhører overgenren LYRIK (lyrik, epik og drama de tre overgenrer). Traditionelle digte: 1. Består af mindst én strofe. 2. Alle strofer er ens bygget

Læs mere

v EN HILSEN TIL DANMARK v

v EN HILSEN TIL DANMARK v Humoristen og Tegneren ROBERT STORM-PETERSEN gav Danmark denne festlige HILSEN den 3. november 2007................Den følges af Storm P's egen sang på melodien: Gillelejevalsen, som vi modtog den 17.

Læs mere

Dansk 3. klasse årsplan 2019/2020

Dansk 3. klasse årsplan 2019/2020 Måned Uge nr. Forløb August 33 Sprog og 34 kommunikation Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder 12 Kommunikation Dialog Krop og drama Sproglig bevidsthed Læringsmål Kanon Læseforløb

Læs mere

Alle os fra Betty. Hej underviser,

Alle os fra Betty. Hej underviser, Hej underviser, Først og fremmest tak fordi du har lyst til at tage dine elever med ind for at se I ET FORHOLD med kunstnerkollektivet Sort Samvittighed. Vi værdsætter, at du er med til at introducere

Læs mere

A. W. Shcack von Staffeldt. Universalromantik & Nyplatonisme Analyse af og arbejde med to digte: Indvielsen & Platonisme

A. W. Shcack von Staffeldt. Universalromantik & Nyplatonisme Analyse af og arbejde med to digte: Indvielsen & Platonisme A. W. Shcack von Staffeldt Universalromantik & Nyplatonisme Analyse af og arbejde med to digte: Indvielsen & Platonisme Plan for dagen 1. Gennemgang af PowerPoint om universalromantikken og nyplatonismen

Læs mere

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater

Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater Undervisningsmateriale til I SVANESØEN af Aaben Dans og Odsherred Teater udarbejdet af Susanne Hansson 2013 Forforståelse Spot på ord Grupper Målet med denne ordleg er at sætte spot på nogle væsentlige

Læs mere

Historieforløb om national identitet, nationalisme og revolutioner til musikfaglig studieretning. Gruppe: Anna, Naja, Jeppe, Kristian -------

Historieforløb om national identitet, nationalisme og revolutioner til musikfaglig studieretning. Gruppe: Anna, Naja, Jeppe, Kristian ------- Historieforløb om national identitet, nationalisme og revolutioner til musikfaglig studieretning Gruppe: Anna, Naja, Jeppe, Kristian ------- Fag: Historie A Niveau: 2g Uddannelse: STX FORMÅL: (Faglige,

Læs mere

Lyrik. Nogle digte rimer, andre gør det ikke. De, der gør, kan inddeles efter hvilken type rim de indeholder.

Lyrik. Nogle digte rimer, andre gør det ikke. De, der gør, kan inddeles efter hvilken type rim de indeholder. Lyrik Karakteristik af digte Rimtyper Digte tilhører over-genren LYRIK (lyrik, epik og drama de tre overgenrer) Digte kan indeholde rim Digte er komprimerede udtryk - korte og uden for meget fyld Digte

Læs mere

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin

Opgaveskyen.dk Opgavesæt nr. 1. Dansk 4. Klassetrin Opgavesæt nr. 1 Dansk 4. Klassetrin Opgave 1-5: Opgave 6-7: Opgave 8-11: Opgave 12-14: Opgave 15: Opgave 16-17: Opgave 18: Navneord Sætningsanalyse og ord Tillægsord Udsagnsord Skriv selv Dobbeltkonsonanter

Læs mere

Folkeviser Folkeviserne er på én og samme tid både episk, lyrisk og dramatisk digtning:

Folkeviser Folkeviserne er på én og samme tid både episk, lyrisk og dramatisk digtning: Folkeviser Folkeviserne er på én og samme tid både episk, lyrisk og dramatisk digtning: i det episke bliver selve historien fortalt det dramatiske ligger i replikkerne omkvædet angiver stemningen og har

Læs mere

Historisk tid betyder, hvornår en tekst foregår. Hvad er epik? En tekst, der har en handling i tid, sted og en fortæller

Historisk tid betyder, hvornår en tekst foregår. Hvad er epik? En tekst, der har en handling i tid, sted og en fortæller 1 1 5 5 Hvad er epik? En tekst, der har en handling i tid, sted og en fortæller Hvad betyder begrebet historisk tid? Historisk tid betyder, hvornår en tekst foregår. Fx under 1. verdenskrig, i 1930 erne

Læs mere

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a

Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Årsplan 2015/2016 - Dansk i 4.a Fagformål Eleverne skal i faget dansk fremme deres oplevelse og forståelse af litteratur og andre æstetiske tekster, fagtekster, sprog og kommunikation som kilder til udvikling

Læs mere

Årsplan for 3.klasse i dansk

Årsplan for 3.klasse i dansk Årsplan for 3.klasse i dansk 2011-2012 Formålet i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel identitet, der bygger på æstetisk, etisk og historisk

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Undervisningsmateriale til 8. klassetrin Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet,

Læs mere

Ground Zero - Eksemplarisk læsning

Ground Zero - Eksemplarisk læsning Ground Zero - Eksemplarisk læsning Jens Christensen (4,2 ns) Lone Hørslevs digt Ground Zero er fra digtsamlingen Lige mig fra 2007 5 (Gyldendal). Digtets titel fremkalder umiddelbart billeder hos læseren.

Læs mere

Lokalopvisning april 2019 kl. 10:30. Sted: Stadionhal 1 (Den røde hal) Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby. Entre: 20 kr.

Lokalopvisning april 2019 kl. 10:30. Sted: Stadionhal 1 (Den røde hal) Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby. Entre: 20 kr. Lokalopvisning 2019 Brøndby Strands Gymnastikforening 6. april 2019 kl. 10:30 Sted: Stadionhal 1 (Den røde hal) Brøndby Stadion 10, 2605 Brøndby. Entre: 20 kr. Livstræet 1. Der er så meget, der kan trykke

Læs mere

Sigurd og Danmarkshistorien

Sigurd og Danmarkshistorien Sigurd og Danmarkshistorien Kære musiklærer i 3. 4. klasse Odense symfoniorkester glæder sig til at byde jer og jeres elever velkommen til skolekoncert i Carl Nielsen salen, i Odense koncerthus. Skolekoncerter

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Dansk 3. klasse årsplan 2018/2019

Dansk 3. klasse årsplan 2018/2019 Måned Uge nr. Forløb August 32 Garmanns 33 hemmelighed Antal lektioner Kompetencemål og færdigheds- og vidensområder 12 Læsning Sammenhæng Læringsmål Kanon Læsetræningstekster Træningsøvelser Jeg kan vurdere,

Læs mere

By-Generalforsamling den 16. april 2015

By-Generalforsamling den 16. april 2015 By-Generalforsamling den 16. april 2015 Årsberetning 2014 Der er et yndigt land Tekst: Adam Oehlenschläger, 1823 Melodi: H. E. Krøyer, 1835 Der er et yndigt land, det står med brede bøge nær salten østerstrand

Læs mere

Årsplan for dansk 3.-4.klasse

Årsplan for dansk 3.-4.klasse Årsplan for dansk 3.-4.klasse I den faste morgenlektion efter morgensamling, vil vi i dansk arbejde med følgende; Mandag: læsebånd + skrivebog Tirsdag: læsebånd + diktat Onsdag: læsebånd + bibliotekstid

Læs mere

Overordnet litteraturpædagogisk inspiration - Gå på jagt efter billedsprog

Overordnet litteraturpædagogisk inspiration - Gå på jagt efter billedsprog Side: 1/7 Overordnet litteraturpædagogisk inspiration - Gå på jagt efter billedsprog Forfattere: Kristine Böhm Nielsen Redaktør: Thomas Brahe Faglige temaer: Kompetenceområder: Fortolkning Introduktion:

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 5.-7. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Sang 1860erne-70erne. Målgruppe: klasse Periode: 1860erne-70erne

Sang 1860erne-70erne. Målgruppe: klasse Periode: 1860erne-70erne Sang 1860erne-70erne Introduktion I 1814 besluttede man, at det skulle være obligatorisk for alle børn at have sang i skolen. Det skyldtes helt overvejende hensynet til børnenes kristne opdragelse der

Læs mere

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik

1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik 1. Reflekser som en ninja - om personkarakteristik s. 18-39 og s. 4-20 Anslået tidsforbrug: 4-5 uger Eleven kan læse med fordobling Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne s. 4-6, 7, 9-10,

Læs mere

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk

Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk Årsplan for 3. klasse Skoleåret 2013/2014 efterår Fag: Dansk Danskfagets overordnede formål: At eleverne oplever sproget som en kilde til personlig og kulturel identitet At eleverne får lyst til at bruge

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

Tiltag Hvad skal eleverne lave?

Tiltag Hvad skal eleverne lave? Årsplan Klasse: 9.årgang Fag: Dansk År: 2016/2017 Periode Hvornår på året, og hvor lang tid? Fælles Mål Hvilke kompetencemål og områder sigtes der mod? Læringsmål Hvad er de overordnet læringsmål for klassen?

Læs mere

Årsplan 2018/19 International

Årsplan 2018/19 International Årsplan 2018/19 International Fag Dansk FP10 Gymnastikefterskolen Lærer Årgang 2018/19 34-36 Idenditet Fortællende journalistik. Dansk, Engelsk & International Analyse og fortolkning af portrætartikel,

Læs mere

Dansk Færdigheds- og vidensmål Klasse Delmål Slutmål

Dansk Færdigheds- og vidensmål Klasse Delmål Slutmål 1. klasse Arbejdet i 1. klasse har som mål at barnet bliver kendt med og kan skrive de store bogstaver Folkeeventyret er det centrale fortællestof. Ved siden af eventyrerne fortæller man om den omgivende

Læs mere

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål

Bilag 7. avu-bekendtgørelsen, august 2009. Dansk, niveau D. 1. Identitet og formål Bilag 7 avu-bekendtgørelsen, august 2009 Dansk, niveau D 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. Dansk er på én gang et sprogfag og et fag, der beskæftiger

Læs mere

Udeskoleforløb Naturlyrik

Udeskoleforløb Naturlyrik Udeskoleforløb Naturlyrik Naturlyrik Fag: Dansk Klassetrin : 2-4.klassetrin Sted: Naturen i nærheden Årstid: Hele året Formål: Eleverne skriver digte OM naturen I naturen og lærer om forskellige digtformer.

Læs mere

golddigger Fire hovedværker

golddigger Fire hovedværker Fire hovedværker GOLDdigger tager afsæt i fire af P.C. Skovgaards landskabsmalerier. Disse hovedværker er udgangspunkt for udforskning af tre perspektiver på Skovgaards identitet som menneske: Hans personlige,

Læs mere

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter.

I 1945 begyndte hun at oversætte børnebøger, siden voksenlitteratur og havde en meget produktiv karriere som oversætter, forfatter og digter. Måne og sol 1 Måne og sol, vand, luft og vind og blomster og børn skabte vor Gud. Himmel og jord, alting er hans, 2. Jesus, Guds søn levede her og døde for os, lever i dag, ja, han er her, ja, han er her,

Læs mere

Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem.

Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Litterær artikel I den litterære artikel skal du analysere og fortolke en (eller flere) skønlitterære tekster samt perspektivere den/dem. Din litterære artikel skal bestå af tre dele: 1. Indledning 2.

Læs mere

Fag Dansk. Indhold Aktiviteter/Metode Mål Evaluering

Fag Dansk. Indhold Aktiviteter/Metode Mål Evaluering Tema: Den gode historie Uge 33-36 Læsning af historiske materialer af og om Esrum i forbindelse med skolens 30. års jubilæum dansk.gyldendal.dk forløbet Fortællende journalistik og forløbet Nyhedsformidling

Læs mere

//lærermaterialer. feat. clemens

//lærermaterialer. feat. clemens //lærermaterialer Velkommen til Ordmaskinens lærermaterialer. Her finder du 2 udfordrende konkurrencer med fokus på ordet og 4 forskellige opgavesæt, som du frit kan bruge. //KONKURRENCE #1: Skriv Danmarks

Læs mere

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse

Skriftligt dansk. Taksonomiske niveauer og begreber. Redegørelse Skriftligt dansk Taksonomiske niveauer og begreber Redegørelse En redegørelse er en fokuseret og forklarende gengivelse af noget, fx synspunkter i en tekst, fakta om en litteraturhistorisk periode eller

Læs mere

REKLAMER REKLAMEANALYSE

REKLAMER REKLAMEANALYSE REKLAMEANALYSE Præsentation af reklamen Hvem er afsenderen? o stort el. lille firma o dansk el. udenlandsk o hvilke produkter o slogan, logo Hvilket reklamebureau? Hvad reklameres der for? Hvilket medie

Læs mere

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger. Forberedelsesmateriale

Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger. Forberedelsesmateriale Romantikkens brevskrivning Adam Oehlenschläger Forberedelsesmateriale Hvad handler undervisningsforløbet om, og hvad skal vi lære? Undervisningsforløbet handler om brevskrivning i 1800-tallet, og vi skal

Læs mere

Titlen. Diamanthulen

Titlen. Diamanthulen Bogen handler om: Da de finder hulen, melder spørgsmålet sig: Hvor mange diamanter må de tage? Og hvad skal de bruges til? Men mellemkomsten af en tredje og lidt ældre dreng, Yakup, bringer Philip i en

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK

TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK DANSK TRÆNING DANSK3-6.GYLDENDAL.DK Træning dansk3-6.gyldendal.dk 1. udgave, 1. oplag 2017 Gyldendal AS, København Redaktion: Karen Agnild Efter idé af Mads Dyrmose

Læs mere

Dansk. Tema: Den gode historie Uge Skoleåret 2018/19 Årsplan 8. klasse. Indhold Aktiviteter/Metode Mål Evaluering

Dansk. Tema: Den gode historie Uge Skoleåret 2018/19 Årsplan 8. klasse. Indhold Aktiviteter/Metode Mål Evaluering Tema: Den gode historie Uge 33-36 Læsning af historiske materialer af og om Esrum i forbindelse med skolens 30. års jubilæum dansk.gyldendal.dk forløbet Fortællende journalistik og forløbet Nyhedsformidling

Læs mere

Digtets fire første strofer handler om årets fire årstider. Stroferne starter på følgende måde:

Digtets fire første strofer handler om årets fire årstider. Stroferne starter på følgende måde: Morgen Præsentation Tom Kristensen beskriver i digtet Morgen, hvordan en helt almindelig morgen i Danmark forløber sig i mellemkrigstiden i starten af 1920 erne. Det er som om, at han sidder bag sit vindue

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Dansk A Allan Brager (alb) 2b16 Forløbsoversigt (4) Forløb 1 Forløb 2 Forløb 3 Forløb

Læs mere

Fordybelsesprøve Dansk

Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesprøve Dansk Fordybelsesområde Stof/opgivelser Danskfaglige aktiviteter Romantikken H.C. Andersen Den lille pige med svovlstikkerne H.C. Andersen Skyggen H.C. Andersen Det utroligste Litteraturhistorie

Læs mere

Undervisningsforløb FORFATNINGSKAMPEN

Undervisningsforløb FORFATNINGSKAMPEN Undervisningsforløb Den digitale Historiebog - Undervisningsforløb - Forfatningskampen 2015 Meloni Forfatter: Malene Lund Smidt Redaktør: Sanne Bundgaard DTP: Tore Lübeck Forlaget Meloni Pakhusgården 36C

Læs mere

SPROG OG IDENTITET DANSK A LÆRERVEJLEDNING

SPROG OG IDENTITET DANSK A LÆRERVEJLEDNING DANSK A LÆRERVEJLEDNING Operation Dagsværk - od.dk - 33 11 45 40 - od@od.dk INDHOLD INTRODUKTION TIL LÆRERVEJLEDNING...4 Formål og kernestof...4 Grønland i fokus...4 Undervisningsforløbets opbygning...5

Læs mere

LYRIK. Eksempler på forskellige lyriske teksttyper. Forslag til individuelle og parvise aktiviteter. Udarbejdet af pædagogisk konsulent

LYRIK. Eksempler på forskellige lyriske teksttyper. Forslag til individuelle og parvise aktiviteter. Udarbejdet af pædagogisk konsulent LYRIK Eksempler på forskellige lyriske teksttyper Forslag til individuelle og parvise aktiviteter Udarbejdet af pædagogisk konsulent Marianne Skovsted Pedersen PLANLÆGNING Fag/emne/periode: Lyrik 2. klasse

Læs mere

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk

Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Årsplan for 7. klasse Skoleåret 2014/2015 efterår Fag: Dansk Ugeplan - dag Emne/tema/projekt Mål & Arbejdsformer Aug 33 Mandag start Velkommen i 7. kl. Årsplan introduceres, mål, indhold og visioner for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Viden

Læs mere

Dansk i indskolingen - Lilleskolen i Odense

Dansk i indskolingen - Lilleskolen i Odense Mundtlig fortælling Fortæller for hele klassen Begyndende arbejde med Fortælle forståeligt og Identitet genrer: eventyr, gyser, sammenhængende for Opmærksomhed Fabulere Fantaserer og digter referat mv.

Læs mere

Undervisningsplan 0-2. klasse Dansk

Undervisningsplan 0-2. klasse Dansk - Undervisningsplan 0-2. klasse Dansk Fagets centrale kompetenceområder Faget er bygget op omkring dansk og læsning Guldminen 2019/2020 Håndskrift og læsning Eleven kan udtrykke sig i nære og velkendte

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for dansk i 1.kl. 2011-2012 Udarbejdet af Jane Kinnberg Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33,34,35 ROBOT emne. Vi indretter os. Lære bogstavernes lyde

Læs mere

Periodeforløb Romantikken 8. klasse Vuvox som digitalt læremiddel.

Periodeforløb Romantikken 8. klasse Vuvox som digitalt læremiddel. Periodeforløb Romantikken 8. klasse Vuvox som digitalt læremiddel. Begrundede overvejelse ved periodeforløbet 1. Mål..s.1 2. Indhold s.2 3. Læreproces/arbejdsformer..s.3 4. Teknik og rammer...s.4 5. Elevforudsætninger...s.6

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Danmark i digte Undervisningsforløb for folkeskolens overbygning

Danmark i digte Undervisningsforløb for folkeskolens overbygning Danmark i digte Undervisningsforløb for folkeskolens overbygning Navn: Marie Goul Læseplan: Folkeskolen - 4. forløb 7.- 9. Klassetrin For 8.klasse Der læses nu et større antal fiktive værker af stigende

Læs mere

Digt 1 Forløbsvejledning

Digt 1 Forløbsvejledning Digt 1 Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Godt at vide, før du går i gang Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder.

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vesthimmerlands Naturfriskole

Vesthimmerlands Naturfriskole Vesthimmerlands Naturfriskole Dansk i 8.-9. klasse (samlæst) 2017-2018 Lærer: Josefine Skov Kaas-Hansen Denne plan skal anses for at være overordnet, og den har derfor til opgave at give et overblik over

Læs mere

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15

Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Årsplan for tysk i 7. - 8. klasse i skoleåret 2014/15 Tyskbøgerne Alles klappt!, som eleverne undervises efter, tager udgangspunkt i fælles mål for faget. Alles klappt! ønsker at få eleverne til at tale

Læs mere

Guds fulde rustning BørneOase 2011

Guds fulde rustning BørneOase 2011 uds fulde rustning BørneOase 2011 1 Lad mig høre et kæmpe råb F C Lad mig høre et kæmpe råb! dm Bb Syng en sang om tro og håb! F C Klap nu alle drenge og piger, dm Bb mærk den glæde Jesus gi'r! Hjertet

Læs mere

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015

Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Årsplan for danskundervisning på Den Skandinaviske Skole I Maputo April, Maj, Juni 2015 Af Katja Dollerup Schmidt Poulsen Børnene der modtager dansk-undevisning på den Skandinaviske Skole i Maputo er spredt

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

KULTUREL BETYDNING. Fiktionsdag

KULTUREL BETYDNING. Fiktionsdag KULTUREL BETYDNING Fiktionsdag 11.06.18 HVORFOR? Hvorfor pludselig så manisk optaget af kulturel betydning? vigtigt med fokus på dansk films værdi for samfundet og den enkelte forudsætning for at kunne

Læs mere

Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016

Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016 Årsplan for fag: Dansk 9. årgang 2015/2016 Antal lektioner kompetencemål Færdigheds og vidensområder Forløb/stofområder Evt. produkt Evaluering Uge 33 Aktivering af baggrundsviden Anvendelse af læseteknikker

Læs mere

Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers

Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers Side 1/5 Syng eller skriv en Nepal-rap med Per Vers Her kan du at lave en sjov aktivitet med eleverne, der involverer musik og lyrik. I kan se og høre en fed rap med Per Vers og DR s børnekor om forskellen

Læs mere