INDHOLD. 5 Det danske pensionssystem kort fortalt 6 Pensionssystemets formål 7 Pensionspyramiden 9 Udviklingen i indtægter for danske pensionister

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLD. 5 Det danske pensionssystem kort fortalt 6 Pensionssystemets formål 7 Pensionspyramiden 9 Udviklingen i indtægter for danske pensionister"

Transkript

1 PENSION I TAL 2016

2 OM PENSION I TAL Pension i Tal er en kort gennemgang af det danske pensionssystems formål og struktur. Den beskriver systemet fra et borgerperspektiv med tal om pensionsindbetalinger og pensionisters indkomster og fra et samfundsperspektiv med de offentlige pensioners betydning for statsfinanserne og om de udfordringer pensionssystemet står over for med længere levetid, tidlig tilbagetrækning og svage incitamenter til opsparing. Udgangspunktet er, at de enkelte figurer skal kunne forstås og bruges blot ved at læse den korte omtale, der findes på den enkelte figurside. Det betyder, at den, der læser om mange forskellige figurer, også vil støde på flere gentagelser. Mange af figurerne i denne udgave af Pension i tal er baseret på individdata fra Danmarks Statistik 2013, som er det nyest tilgængelige år. Da udsvingene på pensionsområdet er små år for år, giver tal fra 2013 stadig et relevant og retvisende billede af generelle tendenser. ATP analyserer løbende udviklinger og nye tendenser på pensionsområdet, og det er ambitionen løbende at dele den mest relevante viden med offentligheden. Pension i Tal 2016 er et led i denne ambition. 2

3 INDHOLD 5 Det danske pensionssystem kort fortalt 6 Pensionssystemets formål 7 Pensionspyramiden 9 Udviklingen i indtægter for danske pensionister 11 Pensionssystemet i et borgerperspektiv 12 Forskelle i indbetalinger 12 Hvem er det, der ikke sparer tilstrækkeligt op? 14 Sammensætning af pensionsindtægter 15 Hvor mange modtager folkepension og sociale ydelser? 17 Pensionssystemet i et samfundsperspektiv 18 Pensionsudgifter fylder meget både nu og i fremtiden 19 Pensionsafkast genererer store skatteindtægter 19 Pensionssystemet som finanspolitisk redskab 21 Udfordringer på pensionsområdet 22 Sammenhæng mellem levetid og pensionsalder 23 Pensionsalder og tilbagetrækning er langt fra det samme 24 Restgruppen nu og i fremtiden 25 Fordelen ved at spare op kan være begrænset for nogle 26 Ordbog 28 Noter til figurer 3

4 4

5 DET DANSKE PENSIONSSYSTEM KORT FORTALT Et pensionssystem skal løse mange forskellige opgaver på samme tid. Helt overordnet skal det sikre, at alle borgere har en tilstrækkelig indkomst gennem hele pensionstilværelsen. Og det skal ske samtidigt med, at det samfundsøkonomisk hænger sammen. 5

6 Pensionssystemets formål For den enkelte borger skal pensionssystemet løse tre overordnede formål. 1. Beskyttelse mod fattigdom Pensionssystemet skal sikre, at alle har en tilstrækkelig indkomst efter pensionering. 2. Indkomstudjævning over livet Pensionssystemet skal sikre, at den enkelte borgers indkomst udjævnes over livet, så levestandarden efter pensionering svarer nogenlunde til det, den var før pensionering. hensynet til incitamenter på den ene side og sociale hensyn på den anden side, så det samlede pensionssystem på kort og langt sigt både leverer tilstrækkelige pensioner og er finansielt bæredygtigt. I det danske pensionssystem løses udfordringen med mange opgaver på samme tid ved et samspil mellem forskellige pensionsordninger med forskellige egenskaber. Ansvaret for ordningerne er også fordelt på forskellige aktører staten, arbejdsmarkedets parter og den enkelte borger. 3. Risikodeling mellem borgere Pensionssystemet skal i et vist omfang være en fælles forsikring, hvor vi deler de risici, vi hver især har for at blive ramt af hændelser, der kan resultere i manglende eller utilstrækkelig pensionsopsparing. Eksempelvis arbejdsløshed, sygdom, lave afkast, ægtefællens død osv. Ud fra et samfundsperspektiv skal pensionssystemet sikre, at borgerne til enhver tid bidrager så meget som muligt til at kunne klare sig selv. 4. Klare incitamenter til at arbejde Pensionssystemets opbygning kan have stor betydning for, hvor meget vi arbejder og for hvor længe vi bliver på arbejdsmarkedet. Derfor er det vigtigt, at systemet er indrettet på en måde, der understøtter den enkeltes incitament til at arbejde. 5. Klare incitamenter til at spare op Det er vigtigt, at befolkningen er villige til selv at spare op til pension i det omfang de kan. Derfor bør pensionssystemet altid være indrettet, så det kan betale sig for den enkelte selv at spare op til pension. Med de forskellige opgaver er et pensionssystem uden forvridninger og incitamentsudfordringer utænkeligt. Udfordringen er at finde en fornuftig balance mellem 6 Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet

7 Pensionspyramiden Figur 1 Pensionspyramiden, pensionssystemets tre lag Det danske pensionssystem kan illustreres som en pyramide bestående af tre lag grundpension, arbejdsmarkedspension og individuel pension (under en samlet betegnelse kalder man pyramidens to øverste lag for privat pension). Det danske pensionssystem skal løse en omfattende og kompleks pensionsopgave og hvert af de tre lag i pyramiden er indrettet med henblik på at løse særlige dele af den opgave. Individuel pension Arbejdsmarkedspension ATP Folkepension Privat pension Grundpension Det nederste lag består af folkepension og ATP og er i høj grad indrettet til at løse opgaverne omkring beskyttelse mod fattigdom og risikodeling mellem borgerne - den del af pyramiden skaber med andre ord en grundlæggende tryghed for den enkelte. Både folkepensionen og ATP er vedtaget ved lov, men folkepensionen er skattefinansieret, mens ATP er opsparingsbaseret. Andet lag består af arbejdsmarkedspensionerne, som sikrer indkomstudjævningen - balancen mellem indkomst før og efter pensionering. Det tredje og øverste lag består af de individuelle opsparingsordninger, der også spiller en rolle i forhold til indkomstudjævning, og som sikrer en individuel fleksibilitet. Opgaven med at sikre tilstrækkelige incitamenter til både at spare op og til at arbejde skal løses i relationen mellem pyramidens tre lag især mellem de to øverste og det nederste lag. Figur 2 Udbredelsen af ind- og udbetalinger Indbetalinger Udbetalinger Individuel pension 14 pct pct. Arbejdsmarkedspension 68 pct. 43 pct. ATP 88 pct. 86 pct. Folkepension 0 pct. 99 pct. Udbredelsen af de tre lag Når pyramiden er en god illustration af det danske pensionssystem, hænger det også sammen med udbredelsen af de forskellige pensionselementer. For det nederste lag gælder, at 99 pct. af de danske pensionister modtager folkepension, mens knap 90 pct. modtager ATP Livslang Pension. Grundpensionen summen af folkepension og ATP Livslang Pension udgør over 2/3 af indtægtsgrundlaget for de nuværende pensionister. Grundpensionen har størst betydning for dem med de laveste indtægter, men den spiller en væsentlig rolle for stort set alle pensionister. Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet 7

8 I dag er det kun 43 pct. af pensionisterne, som har pensionsindtægter ud over grundpensionen. Det tal vil stige markant de næste mange år, fordi flere og flere pensionister vil have sparet op via en arbejdsmarkedspension, når de går på pension. I pyramidens midterste lag arbejdsmarkedspensionerne indbetaler ca. 68 pct. af den beskæftigede arbejdsstyrke i dag. En række lønmodtagergrupper, herunder akademikere, har haft sådanne ordninger i adskillige årtier, mens andre grupper først blev dækket, da ordningerne blev udbredt i større omfang i årene omkring Siden da er indbetalingsprocenterne steget betydeligt. Arbejdsmarkedspensionernes betydning er øget markant i de seneste årtier, og de udgør i dag et centralt element i forhold til at sikre pensionssystemets langsigtede bæredygtighed ikke mindst i lyset af udsigten til længere levetid og et stigende antal ældre. Ca. 14 pct. indbetaler til de individuelle pensioner i toppen af pyramiden. Individuelle pensioner oprettes af den enkelte selv. Enten som supplement til en eksisterende pensionspakke eller som erstatning for en arbejdsmarkedspension, hvis man eksempelvis er selvstændig. I modsætningen til hovedparten af arbejdsmarkedspensionerne er de individuelle ordninger frivillige. Arbejdsmarkedspensionerne består i højere grad af livrenteprodukter, som er livslange pensionsordninger, mens de individuelle pensioner i højere grad består af aldersopsparinger og ratepensioner, hvor udbetalingerne stopper efter en årrække. 8 Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet

9 Udviklingen i indtægter for danske pensionister Figur 3 Udviklingen i gennemsnitlige indtægter for pensionister kr. gnms. pr. person i 2013-priser Kapitalindkomst Privat pension ATP Folkepension Omkring 1990 blev indbetalinger til en arbejdsmarkedspension en del af alle overenskomster. Udbredelsen betød, at en meget stor del af lønmodtagerne fra da af har indbetalt til en pensionsordning. Den øgede vægt på den opsparingsbaserede del af pensionssystemet gør, at både størrelsen på pensionerne og vægtningen mellem de forskellige pensioner ændres over tid. Fra 2004 til 2013 har især udbetalingerne af ATP og private pensioner (arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner), skabt en fremgang i købekraften. Stigningen i de private pensioner skyldes, at en større andel af de nye pensionister har indtægter fra en arbejdsmarkedspension. Folkepensionen har også i den periode været med til at skabe en fremgang i købekraften, da den er steget i takt med lønstigningerne, som i den periode har ligget højere end prisstigningerne. Hertil kommer indførslen af ældrechecken i 2003 og forhøjelsen af denne i Fremgangen i købekraft forventes at fortsætte frem mod 2040, i takt med, at størrelsen på de private pensionsopsparinger stiger væsentligt. Det skyldes både, at flere pensionister vil have pensionsopsparinger, og at de gennemsnitlige pensionsformuer bliver større. Begge dele er et resultat af arbejdsmarkedspensionernes udbredelse omkring Derudover forventes indtægter fra kapitalindkomst også at stige frem mod Stigende indtægter fra private indtægtskilder betyder blandt andet at den indtægtsafhængige del af folkepensionen falder frem mod Tallene i figur 3 viser de gennemsnitlige indtægter, men det er værd at bemærke, at gennemsnittene dækker over væsentlige indtægtsforskelle blandt pensionisterne. Mens mange kun i begrænset omfang sparer 50% af alle pensionister i op og derfor må nøjes med folkepensionen og dag har ingen pensionsindtægt ud over folkepension en række sociale ydelser er der omvendt en stor og voksende andel, som er sparet pct. af deres indtægter op gennem et helt liv og derfor og ATP Livslang Pension kan se frem til pæne pensionsindtægter. Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet 9

10 10

11 PENSIONSSYSTEMET I ET BORGERPERSPEKTIV Pension er vigtigt at forholde sig til ud fra den enkelte borgers perspektiv. Den gennemsnitlige dansker er på pension i 20 år, hvilket svarer til op mod en tredjedel af voksenlivet. Derfor er det helt afgørende, at den enkelte borger har forholdt sig til, hvad hans eller hendes levegrundlag skal være i den del af livet. 11

12 Forskelle i indbetalinger Der er betydelige forskelle i de danske borgeres indbetalinger til pension. De 10 pct. der indbetaler mest decil 10 betaler i gennemsnit mere end kr. om året ind på en pensionsordning. Det svarer til ca. 34 pct. af de samlede indbetalinger. Blandt de 30 pct. der indbetaler mindst - decil er de gennemsnitlige indbetalinger til pension mellem 0 og kr. om året, svarende til ca. 2 pct. af de samlede indbetalinger. Ulighed i pensionsindbetalinger afspejles i ulighed i pensionsindtægterne fremover Figuren viser et øjebliksbillede af forskellene i indbetalinger, hvilket ikke nødvendigvis vil føre til indkomstforskelle af helt samme størrelse på lang sigt. Dels vil indtægtsreguleringen af folkepensionen reducerer en del af forskellen og dels vil en stor del af de personer, der aktuelt hører til i de nederste deciler, kun befinde dér midlertidigt de kan være under uddannelse eller af andre årsager være midlertidigt udenfor de fuldtidsbeskæftigedes rækker. Analyser fra ATP har I 2013 blev der på årsbasis indbetalt ca. dog tidligere vist, at personer, der i nogle år har 113 mia. kr. til pension lave indbetalinger kun i meget begrænset omfang indhenter det forsømte i de efterfølgende år, når man kigger over en tiårig periode. Figur 4 Gennemsnitlige indbetalinger fordelt på indkomsgrupper Gns. indbetaling i kr Aldersopsparing Ratepension Livsvarig pension Hvem er det, der ikke sparer tilstrækkeligt op? Hovedparten af de danske lønmodtagere (ca. 85 pct.) sparer i dag op i en privat pensionsordning udover ATP. Udbredelsen af arbejdsmarkedspensionerne i starten af 1990 erne sikrede, at gruppen af lønmodtagere, der ikke indbetaler er begrænset. Imidlertid er der stadig i runde tal en tredjedel, der sparer så lidt op til pension, at de som pensionister vil kunne modtage en lang række sociale ydelser. Beregninger viser nemlig, at man skal spare mindst kr. op om året for at være uafhængig af sociale ydelser som pensionist, fx ældrecheck. Tredjedelen eller restgruppen er en blandet gruppe, der fordeler sig over både forskellige erhverv og indkomstniveauer. Den tæller ca personer i den erhvervsaktive alder. Det drejer sig om ca lønmodtagere, lidt over selvstændige og godt overførselsindkomstmodtagere. 12 Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet

13 Figur 5 Andel, der indbetalte mindre end kr. opdelt på lønmodtagere, selvstændige og overførsler, opdelt på indkomstdeciler Andel Decil Figur 6 Restgruppen blandt årige i 2012 opdelt på arbejdsmarkedstilknytning, Selvstændige Lønmodtagere Overførsler Figur 6 viser at lønmodtagere og overførselsmodtagere udgør en stor del af restgruppen, hvis man ser på antal personer, men ser man på andele i de tre indkomstgrupper, viser figur 5 en overrepræsentation af selvstændige og overførselsmodtagere i restgruppen. Arbejdsmarkedspensionerne er i udgangspunktet kun obligatoriske for lønmodtagere med overenskomst. Derfor er procentdelen af lønmodtagere, der befinder sig i restgruppen markant lavere end procentdelen af selvstændige og overførselsmodtagere, som ikke er omfattede af de obligatoriske arbejdsmarkedsordninger. Især i de højere indkomstgrupper er de selvstændige overrepræsenteret. Man skal helt op til de 30 pct. med de højeste indkomster - decil før mere end halvdelen af de selvstændige betaler mere end kr. ind til pension om året. Selvstændige bruger typisk en del af deres indkomst som kapital i egen virksomhed. Alligevel kan det overraske, at så stor en andel af de selvstændige indbetaler mindre end kr. om året til pension, da en væsentlig andel befinder sig i den øverste halvdel af indkomstgrupperne - decil hvor bruttoindkomsten er over kr. om året. Mange selvstændige sparer op i andre aktiver end pension, men tidligere analyser fra ATP har vist, at det ikke er nok til at kompensere for deres lavere pensionsindbetalinger. Pct Decil Selvstændige Lønmodtagere Overførsler Personer på overførselsindkomst indbetaler typisk kun til ATP. Nogle overførselsgrupper betaler dobbelt ATP-bidrag, mens andre kun betaler enkeltbidrag, men da ATP-bidraget er på ca kr. om året, er det ikke overraskende, at langt de fleste personer på overførsler indbetalte mindre end kr. Fremskrivninger viser, at andelen af lønmodtagere, som kan forvente at få fuld folkepension og en række sociale ydelser vil falde fra godt 50 pct. i dag til ca. 10 pct. i For selvstændige og overførselsmodtagere vil andelen, der kan forvente at få fuld folkepension og en række sociale ydelser, til gengæld forventligt være på samme niveau som i dag, dvs. hhv. godt 50 pct. og 90 pct. Se også side 24 om restgruppen nu og i fremtiden. Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet 13

14 Sammensætning af pensionsindtægter Figurerne viser, at grundpensionen også på lang sigt vil udgøre en væsentlig del af de samlede pensionsindtægter for langt de fleste. Men figurerne viser også, at grundpensionens betydning i de samlede pensionsindtægter forventes at blive mindre i løbet af de kommende årtier. Specielt for mellemindkomster mindskes grundpensionens betydning. Grundpensionens faldende betydning er et resultat af 1990 ernes pensionsreformer og udbredelsen af arbejdsmarkedspensionerne, som netop har haft til formål at mindske udgifterne til folkepensionen ved at øge de private pensioners betydning. Grundpensionens betydning for den enkelte vil typisk blive større i løbet af pensionisttilværelsen. Det skyldes blandt andet, at mange private pensioner mister realværdi i løbet af udbetalingsforløbet, fordi pensionsudbetalingen ikke stiger i takt med de generelle prisstigninger, eller fordi pensionen er tilrettelagt således, at udbetalingerne er større Hvis der ikke fandtes i begyndelsen af forløbet. Andre private pensioner hører ganske enkelt op ved en given alder. folkepension, skulle Ændring i civilstatus eller helbred kan også man selv spare op til have indflydelse på betydningen af grundpensionen eksempelvis er pensionstillægget for kr. op enlige dobbelt så højt som for par. Figur 7 Sammensætningen af pensionsindtægter 2013 Pct Figur 8 Sammensætningen af pensionsindtægter 2040 Pct Decil 10 Decil Privat pension ATP Folkepension Privat pension ATP Folkepension 14 Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet

15 Hvor mange modtager folkepension og sociale ydelser? Figur 9 Andel af pensionister, som modtog folkepension og sociale ydelser i 2013 Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Tilsammen udgør de en vigtig indtægtskilde for danske pensionister. Næsten alle pensionister 99 pct. - modtager folkepensionens grundbeløb, mens 90 pct. modtager det indtægtsafhængige pensionstillæg. Hertil kommer en række målrettede sociale ydelser Pct. Figur 10 Størrelse på pensionsindtægter og sociale ydelser i 2013 Fuld sats Samlede Udbetalinger Grundbeløb kr. 64,1 mia kr. Pensionstillæg Enlige: kr. Par: kr. 35,6 mia kr. Ældrecheck kr. 3,6 mia kr. Boligydelse kr.* 11,4 mia kr.** Varmetillæg - 0,7 mia kr.** Varmetillæg Boligydelse Ældrecheck Pensionstillæg Grundbeløb Aftrappet sats I dag har 60% af de ældre ingen eller kun beskedne indtægter ved siden af folkepensionen, og derfor spiller målrettede sociale ydelser ældrecheck, boligydelse, varmetillæg mv. - en væsentlig rolle for pensionisternes levevilkår. Omkring halvdelen af alle pensionister modtager en eller flere af sådanne ydelser. De målrettede sociale ydelser inddrager hensyn til indtægt, behov, udgiftsart, udgiftsstørrelse, helbred, boligform mv. og tager sigte på et individuelt orienteret socialt aspekt. Målrettede sociale ydelser er med undtagelse af ældrechecken ikke skattepligtige. For mange pensionisters vedkommende vil betydningen af de sociale ydelser ændre sig med alderen. Typisk i forbindelse med ændring i civilstatus eller i helbredsmæssige forhold. Især hvis man som pensionist mister sin ægtefælle, kan pensionstillægget have særlig stor betydning, da ydelsen er dobbelt så høj for enlige som for par. Det forventes, at færre pensionister i fremtiden vil have behov for sociale ydelser som følge af, at flere pensionister vil have indtægter fra private pensionsopsparinger, men behovet for ydelserne vil stadig være der på lang sigt. * Loftet over den maksimale boligydelse kan hæves i visse tilfælde, fx hvis pensionisten er anvist til en almen bolig af kommunen. Boligydelsen er skattefri, loftet er ikke bruttoficeret. **Samlede udbetalinger til boligydelse og varmetillæg er bruttoficeret for at gøre sammenlignelig med de øvrige skattepligtige ydelser. Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet 15

16 16

17 PENSIONSSYSTEMET I ET SAMFUNDSPERSPEKTIV Ældre, pension, pensionsudgifter, tilbagetrækningsalder osv. er temaer, der fylder meget i den offentlige debat det er der god grund til. Pensionisterne udgør en stor og stadigt stigende andel af befolkningen, og udgifterne til folkepension, sociale ydelser og sundhedsudgifter til ældre fylder en stor del på statens budget. Det følgende afsnit viser, hvor meget pension egentlig fylder i et samfundsperspektiv. 17

18 Pensionsudgifter fylder meget både nu og i fremtiden I 2013 blev der udbetalt i alt godt 126 mia. kr. i ydelser til folkepensionister. Mere end 87 pct. var folkepension og ældrecheck, mens de resterende knap 13 pct. var sociale ydelser som boligydelse og varmetillæg. Figur 11 Offentlige pensionsudgifters andel af samlede offentlige udgifter til overførsler i 2013 Ser man på de samlede offentlige overførselsindkomster, som også tæller SU, førtidspension, efterløn, kontanthjælp m.m., udgjorde folkepensionen den største andel med 32 pct. De sociale ydelser til ældre udgør også en stor post i de offentlige udgifter (5 pct). Forklaringen er, at en stor del af de ældre har ingen eller kun beskedne indtægter ved siden af grundpensionen folkepension og ATP Livslang Pension - og derfor spiller målrettede sociale ydelser en væsentlig rolle for pensionisternes levevilkår. Omkring halvdelen af alle pensionister modtager en eller flere af disse ydelser. 109 mia. kr. 17 mia. kr. 217 mia. kr. Øvrige indkomstoverførsler Folkepension Sociale ydelser til ældre På længere sig forventes det, at udgifterne til målrettede sociale ydelser bliver mindre. Det skyldes især arbejdsmarkedspensionernes udbredelse. Imidlertid er der ikke udsigt til, at de sociale ydelser forsvinder, og der vil også fortsat være grupper, for hvem de spiler en væsentlig rolle. Det skyldes, at der også på lang sigt vil være relativt store grupper, som ikke eller kun i begrænset omfang har indtægter ud over grundpensionen. Desuden vil der også på lang sigt være pensionister, som har helt særlige vilkår eller behov. Figur 12 Fordeling af pensionsudgifter og sociale ydelser til pensionister i 2013 Frem mod 2040 stiger antallet af ældre markant fra ca. 1 mio. 65+-årige i dag til 1,5 mio. i Stigningen får ældrebrøken forholdet mellem antal personer på pension og i den erhvervsaktive alder til at vokse. Isoleret set giver det stigende udgifter til ældre. Imidlertid er de nye og kommende pensionisters private pensionsindtægter væsentligt større end hos de nuværende pensionister. Det giver mindre pres på den indtægtsafhængige del af folkepensionen. Samtidigt med dette giver større pensionsudbetalinger øgede skatteindtægter til staten. Samlet set betyder det, at udgifter til ældre stort set vil være uændret på trods af et større antal ældre. I 2014 udgjorde udgifterne til folkepension 6,2 pct. af BNP. Det tal forventes at falde til 5,8 pct. frem mod 2040, jf. fremskrivninger fra DREAM. I perioden forventes den demografiske udvikling at vende i retning af en lavere andel af ældre, hvilket isoleret set vil give lavere udgifter til folkepension og til sundhedsudgifter. Sociale ydelser Grundbeløb Pensionstillæg Ældrecheck Boligydelse Varmetillæg Folkepension 18 Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet

19 Figur 13 Samlede indtægter fra pensionsafkastskat i perioden Mia. kr Pensionsafkast genererer store skatteindtægter Den samlede pensionsformue i Danmark er på ca mia. kr. svarende til mere end to gange BNP. Formuen kommer fra danskernes pensionsindbetalinger til en række forskellige pensionskasser og pengeinstitutter, som forvalter og investerer dem i aktier, obligationer, ejendomme og andre finansielle aktiver, som genererer et afkast. I Danmark bliver afkastet fra pensionsformuen løbende beskattet med en pensionsafkastskat (også kaldet PAL-skat) på 15,3 pct. Med den store pensionsformue er PAL-skatten en væsentligt indtægtskilde for den danske stat. Indtægterne fra PAL-skatten afhænger af, hvor godt det går på de finansielle markeder. I gode år med høje afkast vil indtægterne fra PAL-skatten være markante og i år med negative afkast vil den være nul. I de år hvor afkastet er negativt opnår institutterne et fradrag, som de kan fremføre til år med positive afkast. Således så man også, at indtægterne fra PAL-skatten faldt markant i finanskriseårene På trods af finanskrisen har de gennemsnitlige skatteindtægterne fra PAL-skatten over de sidste 10 år været på knap 30 mia. kr. årligt. Figur 14 Reformer fra 1999 til 2014: År-til-år ændringer i pensionsindbetalingerne Pensionssystemet som finanspolitisk redskab Fald i indbetalinger Stigning i indbetalinger Livsvarig pension Pinsepakken: Reduceret fradrag for kapitalpensionsindbetalinger Loft over indbetalinger til ratepensioner ( kr.) - Reduceret fradrag for kapitalpensioner Ratepension Loft over indbetalinger til ratepensioner ( kr.) Kapitalpension afskaffet, alderspension introduceret Kapitalpension Aldersopsparing Samlet ændring Skatteregler har stor betydning for borgernes opsparingsadfærd og for hvilke typer af pensionsprodukter, der bliver indbetalt til. Det illustreres klart af figur 14, der viser udviklingen i årene 1998/1999, 2009/2010, 2011/2012 og 2012/2013, hvor der blev gennemført ændringer i beskatningsreglerne for pensionsopsparing. Fælles for ændringerne er, at deres overordnede formål har været at adressere udfordringer, som syntes at ligge uden for pensionssystemet snarere end inden for. Formålene har fx været at skabe en højere grad af skattesymmetri mellem forskellige opsparingsformer, styre opsparingen i en samlet set mere samfundsgavnlig retning, begrænse pensionsordningers anvendelse til skatteformål og at fremrykke pensionsbeskatning. Dette for at holde det offentlige underskud på den rigtige side af EU s tilladte nedre grænse. Introduktionen af aldersopsparingen i 2013 sigtede fx mod at fremrykke skatteindtægter, mens loftet over ratepensionsindbetalinger sigtede mod at minimere muligheden for skattespekulation og samtidig generere et skatteprovenu nu og her. Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet 19

20 20

21 UDFORDRINGER PÅ PENSIONSOMRÅDET Det danske pensionssystem skal løse en yderst omfattende og kompleks opgave, og samtidig skal statens budgetter hænge sammen. Følgende afsnit beskriver de fire største udfordringer, systemet står overfor; vi lever længere, vi trækker os tidligere tilbage end folkepensionsalderen, en stor del af os sparer kun i begrænset omfang op til pension, og for nogle er incitamentet til pensionsopsparing lavt. 21

22 Sammenhæng mellem levetid og pensionsalder Levetiden er en af de faktorer, der påvirker det offentliges pensionsudgifter allermest. Derfor har det politisk været nødvendigt at korrigere pensionsalderen i forhold til den stigende levetid. Pensionsalderen i Danmark var frem til år, hvorefter den blev sat ned til 65 år som konsekvens af efterlønsreformen fra En række efterfølgende reformer indebærer, at pensionsalderen gradvist vil stige til 67 år igen i Herefter ventes pensionsalderen at følge med levetidens udvikling. Pensionsalderen er et af de vigtigste og mest effektfulde reguleringsredskaber på pensionsområdet. Det illustreres ikke bare af de seneste års tilbagetrækningsreformer, også historisk set har redskabet været brugt flittigt. Med stigende levetid og udsigt til en væsentligt forøget andel af ældre har tilbagetrækningen fra arbejdsmarkedet været et centralt punkt på den politiske dagsorden i de senere årtier. Sigtet har været at vende tendensen fra de forudgående årtier med stadigt faldende tilbagetrækningsaldre og i stedet fremme senere tilbagetrækning og øget erhvervsdeltagelse blandt ældre. Figur 15 Pensionsalderen i Danmark Fremskrivning År Pensionsalder Efterlønsalder Enlige kvinder Efterlønsreformen fra 1998 og efterlønselementet i Velfærdsreformen fra 2006 søgte at skabe incitamenter til senere tilbagetrækning og samtidig bevare adgangen til efterløn. Tilbagetrækningsreformen fra 2011 viderefører dette sigte ved i højere grad at målrette mulighederne for tidlig tilbagetrækning mod de mest udsatte grupper på arbejdsmarkedet. I dag er det kun ca pct. af de 35-årige, som er medlemmer af efterlønsordningen og dermed kun en lille gruppe i fremtiden, som har mulighed for at trække sig tidligere tilbage fra arbejdsmarkedet på efterløn. Velfærdsreformen fra 2006 og Tilbagetrækningsreformen fra 2011 forventes at få ganske markant betydning for tilbagetrækningsmønsteret på længere sigt, og den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder forventes at stige yderligere. Hvis den fremtidige udvikling forløber i overensstemmelse med det, der er forudsat i Tilbagetrækningsreformen fra 2011, vil pensionsalderen i Danmark i 2050 være ca år, og den vil fortsat stige derefter. 22 Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet

23 Pensionsalder og tilbagetrækning er langt fra det samme Figur 16 Tilbagetrækningsmønster: Beskæftigelsesfrekvenser for personer i årgang 1947, som var i beskæftigelse som 55-årige Pct Folkepensionsalder 65 Alder Alle Længere videregående uddannelse Mellemlang eller kortere videregående uddannelse Faglært Ufaglært Pensionsalderen er et helt centralt redskab i formningen af det overordnede tilbagetrækningsmønster, men den definerer ikke det faktiske tilbagetrækningstidspunkt for den enkelte faktisk har langt hovedparten forladt arbejdsmarkedet adskillige år før pensionsalderen. Figur 16 viser et eksempel på, hvordan tilbagetrækningsmønsteret for en enkelt årgang så ud. Figuren viser således, hvordan beskæftigelsesandelen faldt år-for-år blandt dem i årgang 1947, som var i beskæftigelse som 55-årige. Der er i hovedsagen tre veje til tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet: Selvpensionering, førtidspensionering og efterløn. En stor gruppe forlader arbejdsmarkedet før pensionsalderen af helbredsmæssige årsager. Det sker primært ved førtidspensionering eventuelt kombineret med en invalidepension fra en arbejdsmarkedspensionsordning eller en privat pensionsordning. Kun få personer selvpensionerer sig. Tilbagetrækningsalderen har været faldende fra omkring 1960 og frem til efter årtusindskiftet. Faldet er sket på trods af, at nye generationer af ældre generelt har været ved stadig bedre helbred, været bedre uddannet og i det hele taget haft bedre muligheder for fortsat beskæftigelse end nogen tidligere generation. Efterlønsreformen i 1998, Velfærdsforliget fra 2006 og Tilbagetrækningsreformen fra 2011 er alle lavet for at skabe incitamenter til senere tilbagetrækning. De to seneste reformer øger desuden pensionsalderen til 67 år og efterlønsalderen til 64 år, samtidig med at efterlønsperioden afkortes fra fem til tre år. Det sker i perioden fra 2014 til Efter 2022 forventes de to pensionsaldre at blive sat op løbende i takt med den stigende levetidsudvikling. Reformerne betyder, at kurverne i figur 16 de næste mange år gradvist vil rykke mod højre. Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet 23

24 Restgruppen nu og i fremtiden I dag modtager en stor del af pensionisterne den fulde folkepension og en række sociale ydelser til ældre. Det gælder både tidligere lønmodtagere, selvstændige og overførselsmodtagere. I fremtiden vil der stadig være en stor andel, som vil være berettiget til en række sociale ydelser udover den fulde folkepension, men andelen vil udvikle sig forskelligt for de tre grupper. I takt med at flere lønmodtagere vil have indbetalt til en arbejdsmarkedspension gennem et helt arbejdsliv og dermed have en større indkomst fra privat opsparing, når de går på pension, vil der blive markant færre lønmodtagere, som vil modtage den fulde folkepension og sociale ydelser som pensionister. For de selvstændige og overførselsmodtagerne med lave pensionsopsparinger er der derimod ikke udsigt til, at situationen forandrer sig. Figuren viser, at andelen af lønmodtagere, der i fremtiden kan forvente at modtage fuldt folkepensionstillæg, vil blive reduceret kraftigt (fra ca. 50 pct. til 10 pct.), fordi størstedelen af lønmodtagerne blev omfattet af en arbejdsmarkedspension i starten af 1990 erne. Andelen af selvstændige, der vil kunne forvente at få fuldt folkepensionstillæg i fremtiden, forventes derimod at forblive uforandret på omkring 50 pct., selvom mange i gruppen har haft pæne indkomster igennem arbejdslivet. Det skyldes, at der stadig er en stor andel af de selvstændige i dag, som kun i begrænset omfang sparer op til pension og derfor vil være berettigede til en højere folkepension og en række sociale ydelser. Tidligere analyser fra ATP har vist, at de selvstændige ikke kompenserer den manglende pensionsopsparing med opsparing i andre former. Figur 17 Restgruppe: Andelen der kan forvente at være afhængig af fuld folkepension og sociale ydelser nu og i fremtiden Pct Lønmodtager Selvstændig Overførselsmodtager For overførselsmodtagere forventes andelen, der kan forvente at modtage fuldt folkepensionstillæg, i det nuværende system, også er at være uforandret i I dag er tallet ca. 90 pct. 24 Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet

25 Fordelen ved at spare op kan være begrænset for nogle Figur 18 Sammensat marginalskat for enlige pensionister i ejerbolig Offentlige ydelser folkepension, boligydelser, sociale ydelser mm. spiller en central rolle for danske pensionisters levevilkår. Ser man bort fra folkepensionens grundbeløb, så målrettes disse ydelser til de pensionister med de laveste indkomster og særlige behov. Pct Modregning i ældrecheck Modregning i pensionstillæg Bundskat 37% Topskat 52% Sammensat marginalskat Marginal indkomstskat Målretningen betyder, at øget individuel opsparing fører til lavere offentlige ydelser. Dette udgør den såkaldte samspilsproblematik. På den ene side står ønsket om stærke incitamenter til at spare op og på den anden side ønsket om, at de offentlige ydelser målrettes til dem med de største behov. Konflikten er uundgåelig i ethvert velfærdssystem, hvor der skal findes en balance mellem incitamenter og sociale hensyn. Den højeste skat i Danmark på indkomst er ca. 52 pct. Imidlertid betyder indtægtsreguleringen af folkepensionen og boligydelsen, at en ekstra pensionskrone i mange tilfælde beskattes betydeligt hårdere, hvis man ser på aftrapningen af de offentlige ydelser som en skat. Personer, som har lave indtægter i pensionstilværelsen vil eksempelvis kunne opleve sammensatte nominelle marginalskatter på op mod pct., hvis aftrapning i boligydelse også indregnes. De indtægtsregulerede ydelser aftrappes over et langt indkomstinterval. Når ydelserne samtidigt er høje, betyder det, at indtægtsreguleringen kommer til at berøre et endnu længere indkomstinterval og dermed rigtig mange borgere. De høje sammensatte marginalskatter svækker incitamentet til at sparer op. Omvendt sikrer målretningen en større grad af indkomststabilitet for den enkelte pensionist. Hvis den enkelte oplever, at den private pensionsopsparing af den ene eller den anden grund bliver mindre eks. barsel, deltidsperioder, ledighed, sygdom eller ufrivillig tidlig tilbagetrækning - vil det delvist blive opvejet af en højere offentlig ydelse. Samspillet beskytter på den måde den enkelte mod sådanne ikke-forsikringsbare risici. men prisen er, at incitamentet til at spare op bliver mindre. Det danske pensionssystem kort fortalt Pensionssystemet i et borgerperspektiv Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Udfordringer på pensionsområdet 25

26 ORDBOG Aldersopsparing En pensionsordning som kan oprettes privat i en bank og via en arbejdsgiver. Indbetalinger kan ikke trækkes fra i skat. Til gengæld skal man ikke betale skat af udbetalingerne, og de modregnes ikke i offentlige ydelser. Pensionen bliver udbetalt på én gang eller i mindre portioner. Der kan maksimalt indbetales kroner om året (2016-sats) på en aldersopsparing. Boligydelse Boligstøtte til folkepensionister kaldes for boligydelse. Boligydelsen størrelse afhænger af hustandens indtægter og formue og af behov og konkrete boligudgifter. Ydelsen gives primært til lejere og enlige. For de fleste modtagere kan ydelsen udgøre op til knap kr. om året skattefrit. For modtagere med særlige behov er grænsen ca kr. Efterløn Efterløn er en ydelse, der giver medlemmer af ordningen mulighed for at stoppe med at arbejde, før de bliver folkepensionister. For at kunne modtage efterløn skal man bl.a. have betalt efterlønsbidrag i minimum 30 år og være medlem af en A-kasse. I 2011 blev efterlønsperioden forkortet fra 5 år til 3 år, og modregningsreglerne for efterløn blev strammet. Indtægtsregulering Regulering af størrelsen på sociale ydelser alt efter indtægt. Bl.a. ældrechecken og pensionstillægget indtægtsreguleres. Se også Modregning. Kapitalindkomst Kapitalindkomst dækker over indkomst, der ikke skyldes arbejde, men kommer fra fx renteindtægter, aktieudbytte e.l. Købekraft Købekraft er et udtryk for penges værdi på et bestemt tidspunkt. Fx hvor mange varer man kan købe for en bestemt indkomst. Stiger indkomsten mere end prisstigningerne er købekraften steget, fordi man nu kan købe flere varer. Når man skal sammenligne indkomster over tid, købekraftskorrigerer man indkomsterne for at tage højde for eventuelle forskelle i prisniveauer i de forskellige perioder. Livrente En pensionsordning som sikrer en udbetaling fra man går på pension og resten af livet. Pengene udbetales typisk hver måned. Livrente kaldes også for livsvarig pension. Marginalskat Den skattesats der betales af den sidst tjente krone. Modregning Når størrelsen på en offentlig ydelse afhænger af den enkeltes eller hustandens (skattepligtige) indtægter, siger man, at ydelsen modregnes i disse. Pensionstillæg Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Størrelsen på pensionstillægget afhænger bl.a. af den enkeltes/hustandens skattepligtige indtægt (ekskl. øvrige offentlige pensionsydelser) og af parstatus (par/enlig). Fx modregnes folkepensinstillægget for enlige med 30,9 øre for hver krone, der bliver udbetalt fra en privat pensionsopsparing. Ratepension Pension der udbetales i lige store rater (fx hver måned) i en nærmere aftalt periode på mindst 10 år og højst 25 år. Du kan oprette en ratepension, indtil du bliver 60 år. Du kan trække indbetalingerne fra i skat og skal betale skat af udbetalingerne. Sammensat marginalskat Den andel der betales i skat af den sidst udbetalte krone, når man tager højde for skattefradrag, indkomstskat og PAL-skat, og når modregning i sociale ydelser betragtes som en skat. Skatteprovenu De samlede indtægter fra skatter, afgifter, moms, renteindtægter m.m. 26

27 Varmetillæg Varmetillæg er et offentligt tilskud til varmeudgifter til pensionister, dvs. udgifter til el, gas, olie og andre former for brændsel. Varmetillæggets størrelse afhænger bl.a. af hustandens indtægter, formue og konkrete varmeudgifter. Både lejere og ejere kan søge om varmetillæg. Ældrecheck Ældrechecken (formelt kaldet den supplerende pensionsydelse ) er en årlig udbetaling til de økonomisk dårligst stillede folkepensionister. Ældrecheckens størrelse afhænger af øvrige indtægter og af eventuel formue. Man bliver modregnet med 34 pct. af privatindtægten for hver indtægtskrone over Har man en likvid formue (kontanter, obligationer, aktier m.m.) på over kr. (2016), kan man ikke modtage ældrecheck. 27

28 NOTER TIL FIGURER Det danske pensionssystem kort fortalt Figur 1 Pensionspyramiden, pensionssystemets tre lag Kilde: ATP og Danmarks Statistik, 2016 Andelen af indbetalere er opgjort for de årige. Andelen af personer med udbetalinger er opgjort for de 65+-årige. I data er det ikke muligt at skelne mellem udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger, som derfor er slået sammen på udbetalingssiden. Ligeledes skal det bemærkes, at data ikke tillader en entydig skelnen mellem indbetalinger til arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensionsordninger. Fx tager mange arbejdsmarkedsordninger imod individuelle merindbetalinger. Tallene er fra 2013, som er det senest tilgængelige år. Figur 2 og 3 Udbredelsen af ind- og udbetalinger og Udviklingen i gennemsnitlige indtægter for pensionister Kilde: ATP, DREAM (2010), og Danmarks Statistik, 2016 Pensionsalderen blev i 2004 sat ned fra 67 til 65 år. Da nedsættelsen skete midt på året, er data fra 2004 lavet for de 67+-årige, mens den er lavet for de 65+-årige i Data for 2040 er baseret på en modelberegning fra 2010 af den uafhængige forskningsgruppe DREAM, hvor pensionsalderen er sat op til 69 år. Pensionister, som er gift eller samlevende med en ikke-pensionist, er ikke inkluderet, da deres indkomstforhold adskiller sig væsentligt fra par, hvor begge er pensionister. Alle beløbene er angivet i 2013-priser. Pensionssystemet i et borgerperspektiv Figur 4 Gennemsnitlige indbetalinger fordelt på indkomstgrupper Kilde: ATP og Danmarks Statistik, 2016 Data dækker alle indbetalinger i 2013 for de årige, angivet i 2013-priser. Decilopdelingen er foretaget efter størrelsen af de samlede indbetalinger. Opgørelsen medtager personer, som ikke indbetaler til pension. Indbetalinger til aldersopsparing er bruttoficeret for at sikre sammenlignelighed med livrente og ratepension. Figur 5 og 6 Andel, der indbetalte mindre end kr. opdelt på lønmodtagere, selvstændige og overførsler, opdelt på indkomstdeciler og Restgruppen blandt årige i 2012 opdelt på arbejdsmarkedstilknytning, Kilde: ATP og Danmarks Statistik, 2016 Restgruppen er her defineret som personer, der indbetaler mindre end kr. om året i gennemsnit til pension. Det er nemlig den årlige opsparing, der skal til, før man ikke længere er berettiget til en lang række sociale ydelser - fx ældrecheck og helbredstillæg - i pensionstilværelsen. Figuren viser personer, som i gennemsnit indbetalte mindre end kr. ind til pension årligt over en 10-årig periode. Arbejdsmarkedsstatus er defineret ud fra den primære status over en 10-årig periode. Figur 7 og 8 Sammensætningen af pensionsindtægter ( 2013 og 2040) Kilde: ATP, DREAM (2010), og Danmarks Statistik, 2016 Data dækker over pensionsindtægter fra folkepension, ATP og private pensioner - individuelle pensioner og arbejdsmarkedspensioner - for hhv. de 65+-årige i 2013 og 69+-årige i 2040, som modtog folkepension. Data for 2040 er baseret på en modelberegning fra den uafhængige forskningsgruppe DREAM i 2010 før tilbagetrækningsreformen fra 2011 og skattereformen fra

29 Figur 9 og 10 Andel af pensionister som modtog folkepension og sociale ydelser i 2013 og Størrelse på pensionsindtægter og sociale ydelser i 2013 Kilde: ATP og Danmarks Statistik, 2016 Data gælder alle udbetalinger fra varmetillæg, boligydelse, ældrecheck (supplerende pensionsydelse), pensionstillæg og grundbeløb til personer, som modtog folkepension i Pensionister, som er gift eller samlevende med en ikke-pensionist, er ikke inkluderet, da deres indtægtsforhold adskiller sig væsentligt fra par, hvor begge er pensionister. Pensionssystemet i et samfundsperspektiv Figur 11 Offentlige pensionsudgifters andel af samlede offentlige udgifter til overførsler i 2013 Kilde: ATP, Finansministeriet og Danmarks Statistik, 2016 Udgifter til folkepension dækker over samlede udbetalinger til folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg, men ekskl. ældrecheck. Sociale ydelser til ældre inkluderer ældrecheck, varmetillæg, boligydelse og personlige tillæg. Bemærk, at udgifter til førtidspensionister er inkluderet i personlige tillæg, da de ikke kan skelnes fra folkepensionisterne. Øvrige indkosmtoverførsler dækker over alle andre offentlige overførselsindkomster, hvoraf de væsentligste er førtidspension, efterløn, kontanthjælp, sygedagpenge og SU. Figur 12 Fordelingen af pensionsudgifter og sociale ydelser til pensionister i 2013 Kilde: ATP, Finansministeriet og Danmarks Statistik, 2016 Udgifterne til folkepension - grundbeløb og pensionstillæg - og sociale ydelser er beregnet for personer, som modtog folkepension i hele år Figur 13 Samlede indtægter fra pensionsafkastskat i perioden Kilde: Skatteministeriet 2016 Samlet skatteprovenu fra pensionsafkastskatten (også kaldet PAL-skatten) i indkomstårene inkl. pensionsafkastskat af ATP, LD og Den Sociale Pensionsfond. Tallet for 2015 er et foreløbigt skøn fra Skatteministeriet fra december 2015 Figur 14 Reformer fra 1999 til 2014: År-til-år ændringer i pensionsindbetalingerne Kilde: ATP og Forsikring & Pension, 2016 Årlige ændringer i pensionsindbetalinger i mia. kr. Livsvarige pensioner er inklusive ATP. Udfordringer på pensionsområdet Figur 15 Pensionsalderen i Danmark Kilde: ATP 2016 Figuren viser overlevelseskurven på arbejdsmarkedet for årgang 1947 og viser, hvor stor en andel af dem, som var i beskæftigelse som 55-årige (i 2002), som stadig var på arbejdsmarkedet i de enkelte år frem til alder 66 (i 2013), opdelt på uddannelsesniveau. Uddannelsesniveauet er bestemt ud fra den længst fuldførte uddanelse. Figur 16 Tilbagetrækningsmønster: Beskæftigelsesfrekvenser for personer i årgang 1947, som var i beskæftigelse som 55-årige 29

30 Kilde: ATP og Danmarks Statistik, 2016 Pensionsalderen og efterlønsalderen er fastsat frem til Pensionsaldrene fra 2035 og frem baserer sig på de forventede stigninger i pensionsaldrene som følge af aftaleteksten om senere tilbagetrækning fra 2011 samt de forventede restlevetider fra ATP s levetidsmodel SAINT. Figur 17 Restgruppe: Andelen der kan forvente at være afhængig af fuld folkepension og sociale ydelser nu og i fremtiden Kilde: ATP og Danmarks Statistik, 2016 Restgruppen er her defineret som personer, der indbetaler mindre end kr. om året i gennemsnit til pension, og som derfor kan forvente at modtage fuld folkepension og en lang række sociale ydelser - fx ældrecheck og helbredstillæg - i pensionstilværelsen. Figur 18 Sammensat marginalskat for enlige pensionister i ejerbolig Kilde: ATP 2016 Der findes flere skattemål, der beregner den sammensatte marginalskat på pensionsopsparing. I figuren er skatten beregnet ud fra forskellen i indkomst før og efter indkosmtskat og modregning af folkepensionen og ældrecheck. Dvs. at målet viser, hvor meget der afleveres i indkomstskat og modregning for hver krone, der udbetales fra en privat pensionsordning. Et andet mål er at se på, hvor stor en del af afkastet af en pensionsindbetaling, som bliver beskattet inkl. modregning og PAL-skat. Det kaldes for den sammensatte afkastmarginalbeskatning. 30

31

32

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne

Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne 9. JUNI 215 Restgruppen defineret ud fra pensionsindbetalingerne AF SØS NIELSEN, PETER FOXMAN OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Resume I debatten om restgruppen, der sparer for lidt op til pension, er der

Læs mere

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler

Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til aldersopsparing under nye lofter typeeksempler Virkning på disponibel indkomst som pensionist ved omlægning til under nye lofter typeeksempler 22. juni 2017 Tabel 1 opsummerer virkningen på den disponible indkomst som pensionist for stiliserede typeeksempler,

Læs mere

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html

Kilde: Pensionsindskud 1998-2010, www.skm.dk/tal_statistik/skatter_og_afgifter/668.html Nr. 2 / December 211 En ny analyse fra PensionDanmark dokumenterer, at livrenten er den bedste form for pensionsopsparing. Over 8 pct. af pensionisterne vil leve længere end de ti år, som en typisk ratepension

Læs mere

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension

Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og restgruppeproblematik Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Arbejdsmarkedspensioner, dækningsgrader og Jan V. Hansen, Forsikring & Pension Agenda 1. Restgruppen blandt pensionister 2. Restgruppen blandt 25-59-årige 3. Er der et problem? 4. Hvilke løsninger er der

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2017 Folkepensionister med samspilsproblem - 2015 Ældre Sagen November 2017 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Carl-Christian Heiberg Direkte telefon 8. december 2014 Dette notat belyser et konkret forslag om obligatorisk minimumspensionsopsparing.

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem

ÆLDRE I TAL Folkepensionister med samspilsproblem ÆLDRE I TAL 2018 Folkepensionister med samspilsproblem - 2016 Ældre Sagen Oktober 2018 Hvor mange folkepensionister har et samspilsproblem? Pensionister med samspilsproblem defineres her som pensionister,

Læs mere

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE

REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) Og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg (81 75 83 34) 11. April 2014 PÅ OVER 100 PCT. FOR 60- ÅRIGE Dette notat belyser den reale sammensatte marginale skat

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli/december 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Folkepension - 2017 Ældre Sagen Juli/december 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 350 Offentligt Skatteudvalget 17-18 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 35 Offentligt 9. maj 18 J.nr. 18-2723 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål nr. 35 af 11. april 18 (alm. del).

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 385 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 5. februar 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 385 (Alm. del) af 23. maj

Læs mere

Pension og offentlige ydelser - 2015

Pension og offentlige ydelser - 2015 Pension og offentlige ydelser - 2015 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg

ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING. Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING Af cheføkonom mads lundby hansen og chefkonsulent carl-christian heiberg ET KONKRET BUD PÅ EN OBLIGATORISK PENSIONSOPSPARING REAL SAMMENSAT PENSIONSBESKATNING

Læs mere

Ældres indkomst og pensionsformue

Ældres indkomst og pensionsformue Ældres indkomst og pensionsformue Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 16 Formålet med dette analysenotat er at se på, hvordan den samlede indkomst samt den samlede pensionsformue

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

Dokumentation af beregningsmetode og kilder

Dokumentation af beregningsmetode og kilder Dokumentation af beregningsmetode og kilder Beregningerne er vejledende i forhold til, om Aftale om senere tilbagetrækning fra d. 13. maj 2011 mellem Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og de Radikale

Læs mere

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018

ÆLDRE I TAL Folkepension Ældre Sagen Juli 2018 ÆLDRE I TAL 2018 Folkepension - 2018 Ældre Sagen Juli 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Pensionskassen for Sundhedsfaglige Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 495 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 29. september 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 495 (Alm. del) af 14. august

Læs mere

Efterlønsordningen i dag

Efterlønsordningen i dag Efterlønsordningen i dag For at kunne gå på efterløn forudsætter det blandt andet, at man er medlem af en a- kasse og har betalt efterlønsbidrag i 3 år. Der er i dag omkring 5. personer, som er med i efterlønsordningen.

Læs mere

Skattereformen øger rådighedsbeløbet

Skattereformen øger rådighedsbeløbet en øger rådighedsbeløbet markant i I var der som udgangspunkt udsigt til, at købekraften for erhvervsaktive familietyper ville være den samme som i. en sikrer imidlertid, at købekraften stiger med ½ til

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 416 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 8. august 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 416 (Alm. del) af 22. juni 2017

Læs mere

Ældre Sagen November 2014

Ældre Sagen November 2014 ÆLDRE I TAL Folkepension - 2014 Ældre Sagen November 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet.

I det første indtastningsfelt indtastes fødselstidspunktet. Dokumentation vedr. HK s efterlønsberegner Notatet giver en beskrivelse af de forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne foretaget på HK s efterlønsberegner. HK s efterlønsberegner er udviklet

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 414 (Alm. del) af 22. juni stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Skatteudvalget 2017-18 L 16 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 414 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 30. juni 2017 Svar

Læs mere

Pension og offentlige ydelser

Pension og offentlige ydelser Pension og offentlige ydelser - 2018 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit

Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Faktaark Dato: 9. januar 15 Sekretariatet Dokumentation af Det danske pensionssystem- international anerkendt, men ikke problemfrit Den 9. januar 15 offentliggjorde Pensionskommissionen publikationen Det

Læs mere

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek

Forudsætninger bag Danica PensionsTjek Forudsætninger bag Danica PensionsTjek INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger... 2 Spørgsmålene...

Læs mere

Teknisk briefing om pensionsalder. Februar 2019

Teknisk briefing om pensionsalder. Februar 2019 Teknisk briefing om pensionsalder Februar 19 Aftale om levetidsindeksering af folkepensionsalderen () Regeringen, S, DF, K og RV er enige om principperne for levetidsindeksering, som fremgår af Lov om

Læs mere

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension

Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Emne uden for dagsorden Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Generalforsamling 2018 Program for eftermiddagen - Det skal kunne betale sig at spare op til egen pension Oplæg om pensionsreform

Læs mere

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012

Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 N O T A T Danske Regioners pensionspolitik 27. januar 2012 Fokus på pension Danske Regioner ønsker at sætte fokus på temaet pension ved at formulere en pensionspolitik. Pensionsområdet er i stigende grad

Læs mere

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år

Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Erhvervsdeltagelse for personer over 60 år Af Niels Henning Bjørn, NIHB@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at analysere udviklingen i arbejdsstyrken for personer over 60 år i lyset af implementeringen

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Marie-Louise Søgaard Udgivet af, Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 4 2. Identifikation af ydelsesmodtagere 5 3. Modtagere

Læs mere

FTF ernes pensionsopsparing

FTF ernes pensionsopsparing 8. MAJ 2014 FTF ernes pensionsopsparing AF MARIE-LOUISE SØGAARD OG ANDREAS ØSTERGAARD NIELSEN Sammenfatning I notatet belyses FTF ernes pensionsopsparing sammenlignet med andre beskæftigede og øvrige uden

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION

FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION 1. november 23 Af Peter Spliid Resumé: FOLKEPENSIONISTERNES ØKONOMISKE SITUATION Pensionisternes økonomiske situation bliver ofte alene bedømt udfra folkepensionen og tillægsydelser som boligstøtte, tilskud

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen januar 2014 Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Næsten halvdelen af alle folkepensionister modtager supplerende ydelser ud over folkepensionen i form af boligydelse,

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Skatteministeriet 20. juli 2012 Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven (afskaffelse af fradragsret for kapitalpension) Med forslaget sker der en fremrykning af skattebetalingen

Læs mere

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1

DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION. Dansk Aktionærforening. V/ Carsten Holdum. Maj 2012. side 1 DIN PRIVATØKONOMI I KRISETIDER, OPSPARING OG PENSION Dansk Aktionærforening V/ Carsten Holdum Maj 2012 side 1 AGENDA Finanskrise Nye vilkår for din pension Opsparing i et lavrentesamfund At få drømme og

Læs mere

Faktaark Skattelempelser for familietyper

Faktaark Skattelempelser for familietyper Faktaark Skattelempelser for familietyper 6. februar 2018 Dette notat beskriver virkningerne af skattelempelser i Aftale om Lavere skat på arbejdsindkomst og større fradrag for pensionsindbetalinger for

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue

Folkepensionisternes indkomst og formue Ældre Sagen december 2013 Folkepensionisternes indkomst og formue Folkepensionisterne adskiller sig fra den erhvervsaktive befolkning ved, at hovedkilden til indkomst for langt de fleste ikke er erhvervsindkomst,

Læs mere

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad

Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad Seniormøde i HKKF Pensions- & Investeringsspecialist Helle Oxenvad 2 Program Formuestruktur og formuerådgivning Kapitalpension Optimering af pensionstillæg Yderligere spørgsmål 3 Formuerådgivning Bolig

Læs mere

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen.

Du kan få nærmere rådgivning om samspillet mellem pension og offentlige ydelser hos den myndighed, der udbetaler ydelsen. Pension og offentlige ydelser - 2017 Når du får udbetaling fra din egen pension ved sygdom, alders- eller førtidspensionering, får du måske samtidig offentlige ydelser. Disse ydelser kan blive påvirket

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen

Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen Med finansloven for 2019 har regeringen påbegyndt den obligatoriske pensionsopsparing. Det sker, ved at overførselsmodtagere får deres egen pensionskonto i ATP, hvor deres indestående vokser år for år.

Læs mere

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne)

Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Analyse 2. juli 2012 Hvordan bliver indkomstfordelingen påvirket af reformskitsen (der ikke sænker overførslerne) Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, hvordan regeringens skatteudspil påvirker

Læs mere

Analyse 24. juni 2012

Analyse 24. juni 2012 Analyse 24. juni 2012 Det danske pensionssystem forøger forskellen mellem danskere og ikke-vestlige indvandrere Jonas Zielke Schaarup, Kraka Denne analyse viser, at langt de fleste indvandrere fra ikke-vestlige

Læs mere

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing

Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Bestyrelsesbemyndigelse til ændring af pensionsvilkår vedrørende brug af aldersopsparing Forslag Vedtagelse af ny lov om pensionsbeskatning, herunder særligt ændring af aldersopsparingen, medfører, at

Læs mere

Radikal pensionspolitik

Radikal pensionspolitik Radikal pensionspolitik Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 25. august 2018 Radikal pensionspolitik I gennem de sidste 20 30 år har en stadig større andel af danskerne sparet op

Læs mere

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne

Kun ca. 10 pct. af de skattepligtige betaler topskat nu mod ca pct. i starten af 1990 erne Den historiske udvikling i marginalskatter betyder mindre samspilsproblem for nuværende pensionister i samme omfang som det ekstra pensionsfradrag gør for kommende Samspilsproblemet opstår som følge af

Læs mere

Risikodeling i samspillet mellem offentlig og privat pension Ole Beier Sørensen, chefanalytiker, ATP

Risikodeling i samspillet mellem offentlig og privat pension Ole Beier Sørensen, chefanalytiker, ATP Risikodeling i samspillet mellem offentlig og privat pension Ole Beier Sørensen, chefanalytiker, ATP 29. januar 2015 Et af verdens bedste pensionssystemer Seks overordnede mål for pensionssystemet Fattigdomsbeskyttelse

Læs mere

Beskatning af pensionsopsparing

Beskatning af pensionsopsparing Beskatning af pensionsopsparing Beskrivelse af sammensat beskatning af pensionsopsparing 19. juni 2008 Sune Enevoldsen Sabiers sep@dreammodel.dk Det Økonomiske Råds forårsrapport 2008 indeholder en analyse

Læs mere

Ældre Sagen Juni/september 2015

Ældre Sagen Juni/september 2015 ÆLDRE I TAL 2015 Folkepension - 2015 Ældre Sagen Juni/september 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel

Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel ØKONOMISK ANALYSE Indkomsten varierer naturligvis gennem livet Nyt kapitel Indkomstfordelingen og virkningerne af ændringer i skatte- og overførselssystemet beskrives ofte med udgangspunkt i indkomstoplysninger

Læs mere

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder

Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 MAJ 2019 Forskel i levetid og tilbagetrækningsalder Forskellen i levetid mellem ufaglærte og akademikere reduceres betydeligt, når man ser på

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) Finansudvalget - FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 386 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 2. juli Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 386 (Alm. del) af 6. juni stillet efter ønske

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 24.03.2017 13/07 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne

Levevilkår for personer med nedsat arbejdsevne Analyserapport 215:2 Linea Hasager Søs Nielsen Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Analyserapport 215:2 Indhold 1. Indledning

Læs mere

Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer

Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer d. 10.7.2013 Anne Kristine Høj Lene Kjærsgaard Beregning af pensionsformuer og effektive pensionsformuer I Dansk Økonomi, forår 2013 anvendes effektive pensionsformuer. Den effektive pensionsformue er

Læs mere

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2018 Supplerende ydelser 2016 - boligydelse, varmetillæg og Tabeller og figurer Ældre Sagen November 2018 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation.

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

Telia pensionsordning. Pension

Telia pensionsordning. Pension Telia pensionsordning Pension Velkommen Telias pensionsordning 2 Forsikringer 3 - Dine forsikringer 4 - Forsikringsoversigt 5 Drømmer du om en alderdom med plads til det hele, så få dig en god pensionsordning

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 31. oktober 2016 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 344 af 9. juni 2016 stillet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 201 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Den 27. marts 2017 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 201 (Alm. del) af 16. januar

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Folkepension. Ældre Sagen Juni 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Folkepension Ældre Sagen Juni 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Folkepensionisternes indkomst og formue 2016 ÆLDRE I TAL 218 Folkepensionisternes indkomst og formue 216 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 218 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

her rykt af Herrmann & Fisc øbenhavn. T , K Pensions A p r i l T E M A CVR-nr

her rykt af Herrmann & Fisc øbenhavn. T , K Pensions A p r i l T E M A CVR-nr Pensions April 2012 TEMA Tag stilling til din pension om op til ca. 67.000 kr. Beløbet kan udbetales skattefrit i perioden fra 2. april til 1. oktober 2012. Du skal derfor gøre op med dig selv, om du ønsker

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, ældrecheck ÆLDRE I TAL 2014 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen

Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen 2019 Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen af 2007 Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen... 1 1.1 Sammenfatning... 1 1.2 Ægtefællepensionsreformen... 2 2. Flere sparer op til pension...

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Demografiske udfordringer for pensionssystemet

Demografiske udfordringer for pensionssystemet Demografiske udfordringer for pensionssystemet Nordisk Forsikringskonference 17. September 2014 Peter Foxman Forsikring & Pension Det positive først vi bliver ældre! Middellevetid for 0-årige mænd 80 78

Læs mere

OPLYSNINGER OG STATISTIK

OPLYSNINGER OG STATISTIK OPLYSNINGER OG STATISTIK Efterløn og statistiske oplysninger Efterlønsordningen er et af de politiske temaer, som hyppigst debatteres. Debatten er ofte præget af mangelfulde oplysninger om efterlønsordningen

Læs mere

i forhold til pensionsopsparing

i forhold til pensionsopsparing Fakta om skattereformen i forhold til pensionsopsparing WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Ny skatteaftale Regeringen har vedtaget den såkaldte Forårspakke 2.0. med nye regler på skatteområdet. Forårspakken

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1

Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat. oktober 2014 1 Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 12 Offentligt Finansministeriets beregningsmetode til vurdering af ændringer i marginalskat 1 DEBAT OM TOPSKAT 2 SOMMERENS DEBAT OM TOPSKAT Der har hen over sommeren

Læs mere

Aftale om senere tilbagetrækning

Aftale om senere tilbagetrækning 11-0518 - liss, - 16.05.2011 Kontakt: Lisbeth Sølvhøj - liss@ftf.dk, - Tlf: 33 36 88 00 Aftale om senere tilbagetrækning Regeringen indgik fredag den 13. maj en efterlønsaftale med Dansk Folkeparti og

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Bliv klog på den nye efterløn

Bliv klog på den nye efterløn Ledernes Tour de Efterløn 2012 Bliv klog på den nye efterløn Efterlønsreform 2011 i hovedtræk Den gamle fleksible efterløn Hvad havde jeg ret til Den nye fleksible efterløn Hvad kan jeg nu få Udbetaling

Læs mere

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen

Køn og pension. Analyserapport 2013:6. Christina Gordon Stephansen Analyserapport 213:6 Christina Gordon Stephansen Philip Heymans Allé 1, 29 Hellerup, Telefon 41 91 91 91, www.forsikringogpension.dk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 3 2. Pensionsindbetalingerne

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S).

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 2 af 22. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S). Skatteudvalget 2017-18 L 238 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt 21. maj 2018 J.nr. 2018-3316 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 238 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og personskatteloven

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet

personer under 65 år har mindst 40 år bag sig på arbejdsmarkedet Thomas Klintefelt, seniorchefkonsulent thok@di.dk, 3377 3367 FEBRUAR 219 4. personer under 65 år har mindst 4 år bag sig på arbejdsmarkedet Der er 4. personer mellem 55 og 64 år, som har været mindst 4

Læs mere

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER

Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Ældrecheck PÅ UNDER 5 MINUTTER Indhold Hvad er Ældrecheck? Rent praktisk Sådan bliver ældrechecken udregnet Eksempler Hvad er ældrecheck? Ældrecheck er et årligt engangsbeløb, til personer som er berettiget

Læs mere

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck

Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og ældrecheck ÆLDRE I TAL 2015 Supplerende ydelser - boligydelse, varmetillæg og Ældre Sagen August 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er

Læs mere

Indvandrernes pensionsindbetalinger

Indvandrernes pensionsindbetalinger 26. OKTOBER 215 Indvandrernes pensionsindbetalinger 23-13 AF METTE NYRUP OG SØS NIELSEN Indledning og sammenfatning I analysen belyses forskelle i pensionsindbetalinger mellem tre herkomstgrupper; indvandrere

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del). Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 244 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg Finansministeren 7. april 2009 Svar på Skatteudvalgets spørgsmål nr. 244 af 4. marts 2009 (Alm. del).

Læs mere