Politik om vold, trusler og chikane

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politik om vold, trusler og chikane"

Transkript

1 Politik om vold, trusler og chikane

2 Ruderdals kommunes politik om vold, trusler og chikane Rudersdal kommune skal være en sikker arbejdsplads. Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke. Det betyder - At trusler mod den enkelte ses som trusler mod arbejdspladsen. - At ledere og medarbejdere i fællesskab sørger for sikkerheden på arbejdspladsen. - At alle arbejdspladser har et beredskab og retningslinjer til håndtering af eventuelle truende situationer. - At ledere og medarbejderne aktivt medvirker til at konflikter ikke optrappes. - At vold og trusler om vold som hovedregel anmeldes til politiet. Rudersdal Kommune ønsker med denne overordnede politik om vold, trusler og chikane at tilkendegive, at vold, trusler eller chikane er uacceptabel i relationen mellem borgerne og de ansatte. Som udøvere af myndighed kan det ikke undgås, at der opstår situationer, hvor regler og afgørelser ikke stemmer overens med borgerens ønsker og forventninger, og at borgere derved kan komme i situationer, der er følelsesmæssigt belastende. Vrede mod systemet bliver ind imellem til vrede mod den, der forvalter systemet. Det kan være forståeligt, men er ikke rimeligt. Ved at lave en politik, der omhandler vold, trusler og chikane i relationen mellem borgerne og de ansatte, ønsker Rudersdal Kommune dels at tilkendegive, at vold og trusler skal tages alvorligt, og dels at skabe fælles handlemuligheder for at forebygge sådanne konflikter.

3 Definition af vold på arbejdspladsen Europakommissionen har defineret arbejdsrelateret vold som Hændelser, hvor personer bliver chikaneret, truet eller overfaldet under udførelse af deres arbejde, og som involverer en eksplicit eller implicit trussel mod deres sikkerhed, trivsel eller helbred. Voldelige handlinger på arbejdspladsen kan finde sted under dække af mange former for adfærd. Der kan være tale om: - Fysisk vold som riv, bid, skub, slag og spark. - Psykisk vold som trusler, truende adfærd eller anden destruktiv adfærd rettet mod en selv, eller mod tredje mand (f.eks. kollega, ægtefælle, børn) - Personlig krænkelse som krænkende sprogbrug, chikane eller overdreven kritik. - Adfærd eller gentagne handlinger, der ikke i sig selv udgør nogen trussel, men som gennem deres systematiske og vedvarende karakter kan udvikle sig til en alvorlig form for psykisk vold. I daglig tale kaldes psykisk vold ofte chikane og mobning. I denne politik benyttes ordet chikane som dækkende for begge situationer. Vold eller ikke vold Kommunen betjener alle borgere, og nogle af vore borgere er ikke altid selv i stand til at overskue konsekvenserne af deres handlinger. Områderne bør derfor drøfte helt konkret, om der er situationer, hvor de mener, at et slag ikke er vold. Et eksempel kan være en børneinstitution, hvor børn kan reagere udadrettet. Der er her ikke tale om vold, men om en pædagogisk opgave for personalet. Men er der tale om en pædagogisk opgave, hvis det handler om en elev i 8. klasse? Måske er der både tale om vold og en pædagogisk opgave, og de faglige overvejelser herom er vigtige. Det kan også ske, at demente personer, eller borgere på Psykiatri og Handicaps institutioner, finder på at slå. Her skal der tages hånd om sagen som en voldssag, og samtidig skal der tænkes i konkrete tiltag, der forhindrer gentagelse. Sager med pårørende eller andre personer, der udsætter de ansatte for vold eller trusler, skal behandles efter retningslinjerne i voldspolitikken.

4 Central og decentral politik Medarbejderne i Rudersdal Kommune udfører arbejde af meget forskellig karakter, ligesom vilkårene for arbejdet er forskellige. Voldspolitikken er derfor formuleret i overordnede generelle sætninger, som er gældende for alle arbejdspladser. Men den generelle politik er ofte ikke nok for de særlige forhold på den enkelte arbejdsplads. Voldspolitikken kan i hvert organisatorisk område udbygges og tilrettes så den passer til dette område. Institutioner og virksomheder med specielle arbejdsforhold, bør ligeledes udarbejde lokale politikker, der tager højde for både den centrale politik og områdets specifikke forhold. Den centrale politik om vold og trusler om vold er således overordnet de decentrale politikker og decentrale regler kan ikke ændre dette. Decentrale politikker udarbejdes i MED-regi. Til sidst i denne vejledning er der forslag til, hvad en decentral politik kan omfatte. Udbredelse af kendskab En politik og en vejledning fungerer kun, hvis medarbejderne er fortrolige med den. I det øjeblik en arbejdsplads har brug for voldspolitikken, er det meget sandsynligt at arbejdspladsen er i krise. Når man er i krise, kan man ikke overskue at lede efter retningslinier man skal have dem på rygraden. Alle ledere bør derfor gennemgå voldspolitikken og det lokale beredskab med medarbejderne, og sørge for, at nye medarbejdere også er bekendt hermed. Det er således en ledelsesopgave at sikre, at alle medarbejdere, nye som gamle, er fortrolige med arbejdspladsens volds- og kriseberedskab. Debat Det har ikke altid været kutyme at tale om de belastninger, der kan følge med, når man har et job, hvor man kan være udsat for ubehageligheder. Hvorfor snakke om det, når det er en naturlig følge af arbejdet?. Nogle medarbejdere taler ikke om det, da de har ønsket et job, hvor de kan gøre en forskel for andre mennesker. De oplever at forstå den enkelte borger, og glemmer deres

5 egne grænser. Andre medarbejdere har måske fundet en facon og jargon, som de overlever på. En facon, der måske ikke altid er hensigtsmæssig. Det kan give en større åbenhed og forståelse på den enkelte arbejdsplads, hvis ledelse og kolleger drøfter de belastninger, der er i jobbet, og også drøfter de risici, der er forbundet hermed. Drøftelserne kan f.eks. ske i forbindelse med APV-arbejdet. (Se også senere om registrering af episoder). Mange arbejdspladser har haft problemer med vold, trusler og chikane inde på livet, og arbejder aktivt med at formindske problemet. Da der er en relativ stor personaleomsætning, skal man være opmærksom på, at nogle medarbejdere kan risikere ikke at kende sådanne drøftelser. Alle arbejdspladser bør derfor kontinuerligt være åbne om problemet, så vold, trusler og chikane aldrig bliver en privatsag for den enkelte medarbejder. En metode til rubricering af hændelser Mange arbejdspladser har glæde af at opdele hændelser, og rubricere dem, så de er nemmere at tale om. Man kan bruge disse farvekoder: 1 - Normal kontakt 2 - Utilfreds, ophidset borger 3 - Stærkt utilfreds borger. Truende, højtråbende 4 - Voldelig borger Fordelen ved disse farvekoder er, at de fleste husker farver og deres betydning. At det kan være nemmere at beskrive en hændelse med farvekode end at beskrive den med ord. Når tilhøreren hører farvekoden, vil der blive spidset ører, lyttet efter og spurgt til situationen. Det betyder, at man kan sige: Jeg har en gul hændelse, og opmærksomheden er skærpet. Men bruger man farvekoderne, skal arbejdspladsen have drøftet betydningen af koden, og drøftet hvad man bør gøre, hvis man er udsat for en hændelse i farverne gul til rød.

6 Forebyggelse Generelt vil Rudersdal Kommune prioritere forebyggelse af konflikter. Det kan vi gøre ved: Uddannelse I Rudersdal Kommunes kendetegn nævnes, at vi vægter kompetente medarbejdere højt. Det er vigtigt, at de enkelte medarbejdere er fagligt velfunderede, og er fortrolige med hvorledes der skabes en ligeværdig og anerkendende kommunikation mellem borgerne og de ansatte i kommunen. I nogle områder bør det overvejes at tilbyde uddannelse i kommunikation, der forebygger og opløser konflikter. Lokaler Ved at have hensigtsmæssige lokaler, skaber man en god stemning mellem kommune og borgere. Generelt handler det om lokaler, der er lyse, venlige, støjdæmpende, og nogle steder skal man også være opmærksom på sikkerheden, når lokaler indrettes. Tænk derfor over om der skal være: - Mulighed for diskretion. - Mulighed for uforstyrret fortrolig samtale. - Mulighed for at man kan høre hinanden, så højrøstet tale bemærkes. - Lokalet er indrettet neutralt, ryddeligt og uden unødige genstande, der kan smides med. - Flugtmulighed. F.eks. om man kan komme ud af lokalet, uden at skulle forbi borgeren. - Alarmknapper. Personbårne alarmer. - Regler for om man kan modtage borgere, hvis man er alene på kontoret. Arbejdets tilrettelæggelse Tænk over arbejdsrutiner og om disse er til fordel for alle. Drøft om vi gør tingene på en hensigtsmæssig måde, så konflikter undgås.

7 Hvad gør den enkelte eller arbejdspladsen, hvis der opstår en voldelig situation? Hvis du er udsat for, eller vidne til vold, trusler, eller chikane. Tilkald hjælp! Alle medarbejdere bør vide hvordan man tilkalder hjælp, hvis der er behov for det. Reglerne skal tilpasses de enkelte arbejdspladser og rutiner. Gå ikke ind i en konflikt! - Bøj hellere af! Står du overfor en voldelig borger, så gå ikke til modangreb. Prøv om du kan bakke ud af situationen, f.eks. ved at føje borgeren, tale beroligende til vedkommende indtil du kan undslippe eller få tilkaldt hjælp. Er du udsat for trusler så undlad at reagere på truslerne. Kan du ikke komme i dialog med borgeren, så træk dig. Efterfølgende bør du kontakte din leder. Lederen vil tage ansvar for hvad man gør i forhold til den pågældende, både i forhold til truslerne og til fremtidig kontakt til borgeren. Sørg også for at tale med din leder eller andre, så du får talt oplevelsen igennem. Er man udsat for chikane, psykisk vold, overdreven kritik fra en borger, er det ikke noget man skal finde sig i. Det er vigtigt at forholde sig til det, og finde ud af hvordan man undgår det. Et råd kan være at skrive det ned, når det sker, samt hvad der skete, for efterfølgende at tage det op med sin leder. Måske kan man finde en anden måde at takle pågældende på, eller måske skal man ikke have kontakten til vedkommende i en periode. Ved at skrive det ned, og drøfte det med din leder, sørger du for at holde episoderne ud fra dig selv som privatperson, og du vil ikke så nemt blive berørt af det. Det er vigtigt at forblive professionel, og på professionel vis sige fra overfor personer, der chikanerer. Mulighed for at sige fra Det er tilladt at sige fra, hvis man føler, at ens sikkerhedsmæssige grænser er nået. På den enkelte arbejdsplads må man drøfte, hvad det betyder i praksis. Det kan f.eks. handle om, at en medarbejder er nervøs for at være sammen med en bestemt person eller for at betjene en bestemt borger. Det mest naturlige er at fritage medarbejderen for kontakten, men sørg også for at følge op

8 og finde ud af, hvordan man kan ændre på tingene, så der ikke opstår uhensigtsmæssige situationer. Det er vigtigt at holde god kontakt til sin leder. Få hjælp til det, der er svært. Og ønsker du at sige fra generelt, er det vigtigt at finde ud af, om du kan få en anden jobfunktion. Krisehjælp og beredskab Tryghed på arbejdet er vigtig. Den enkelte medarbejder bør vide hvem de kan henvende sig til, hvis de oplever at deres grænser er nået, eller de har været udsat for ubehagelige personer eller situationer. Hvis en person er udsat for vold, trusler eller chikane, er det ikke sikkert, at personen beder om hjælp. Det er en normal reaktion at prøve at tage sig sammen. Reaktionen kan komme, når man er kommet hjem når der er tid til reaktionen. Hvis man ikke får bearbejdet oplevelsen, er der en større risiko for, at man på længere sigt, evt. efter flere oplevelser, udløser en reaktion, som er voldsommere end den ville have været, hvis den første oplevelse var bearbejdet. Det skal tages alvorligt, hvis en medarbejder fortæller om en uhensigtsmæssig oplevelse. Leder og kolleger bør tage sig tid til at lytte og forstå hvad der er sket, og hvordan det påvirker medarbejderen. Situationen bør ligeledes tages op, når den er overstået, så eventuelle erfaringer kan uddrages og formidles. Psykisk førstehjælp Sørg for et beredskab, så der kan ydes psykisk førstehjælp hvis en medarbejder er udsat for vold eller trusler, f.eks. - Lad ikke den voldsramte være alene - Sørg for ro og tryghed - Lyt lad den voldsramte fortælle igen og igen - Kritiser ikke bagatelliser ikke - Kontakt arbejdspladsens ledelse - Sørg evt. for krisehjælp fra Trekanten - Underret evt. familie og pårørende - Støt den pågældende dagen eller følg vedkommende hjem, hvis der er nogen til at tage imod - Støt op om praktiske gøremål, f.eks. at hente børn m.v.

9 - Oprethold kontakten til du er helt sikker på, at andre har taget over, da man ikke bør være alene det første døgn Når den berørte person møder på arbejde igen, så vær parat til at snakke tingene igennem, og find ud af hvilken støtte, der er brug for. De, der har overværet en voldsepisode, eller arbejder tæt på de berørte personer, kan også have brug for krisehjælp og for at bearbejde episoden. Sørg også for kollegerne debriefing Har der været en voldelig episode på arbejdspladsen, er der måske nogen der har overværet episoden, men alle har givetvis hørt om det. De personer, der har overværet en voldelig episode, kan være meget berørt af den, og kan efterfølgende komme til at reagere kraftigt på det, og kan have brug for hjælp. En voldelig episode kan skabe utryghed og angst i personalegruppen, så det er vigtigt at give en orientering om, hvad der er sket, hvad der er gjort efterfølgende, og om der er ting, der fortsat skal gøres. Debriefing I en debriefing af personalegruppen bør alle personer få lov til at fortælle, hvad de har oplevet. Man skal have lov til at fortælle sin version, der bør ikke rettes, diskuteres, kritiseres eller andet men lyttes. Alle har taklet situationer så godt de kunne, og det er vigtigt at alle går hjem efter en kritisk hændelse med situationen drøftet og på plads inde i sit eget hoved. Psykologcentret Trekanten kan tilkaldes til en hel gruppe. Ofte vil en enkelt eller to konsultationer være tilstrækkeligt. Krisehjælp fra Psykologcentret Trekanten Rudersdal Kommune abonnerer på krisehjælp fra Psykologcentret Trekanten. Ledere af områder og institutioner kan henvise til Trekanten. Listen over ledere, der er registreret hos Trekanten, findes på intranettet. Psykologcentret Trekantens telefonnummer: Hvis der er problemer med at rekvirere bistand fra Trekanten, kan man ringe til Personaleområdet: Personalechef Jan Weidekamp:

10 Når man kontakter Trekanten fortæller man kort om episoden, drøfter hvorledes Trekanten skal kontakte den berørte, og får så et sagsnummer. Trekanten kan meget hurtigt kontakte den berørte og senest indenfor 12 timer. Da institutionen selv betaler behandlingerne på Trekanten, letter det sagsgangen, hvis man har sit EAN nummer klar. Anmeldelse registrering analyse Vold og trusler om vold skal som hovedregel anmeldes til politiet og som arbejdsskade. Se yderligere på intranettet Straffeloven og vold mod ansatte Straffelovens 119, stk. 1 Den som med vold eller trussel om vold overfalder nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at udføre en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år Straffeloven 121 Den, som med hån, skældsord eller anden fornærmelig tiltale overfalder nogen af de i 119 nævnte personer under udførelsen af hans tjeneste eller hverv eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder. I daglig tale hører man ind imellem ordene vold mod tjenestemand i funktion, og ansatte, der ikke er tjenestemænd spekulerer på om der findes regler, også for dem. Det er de to ovennævnte paragraffer, der beskriver reglerne og det strafbare mod alle os, der er ansatte til at lave et bestemt arbejde. Såfremt strafbare handlinger begås imod ansatte, fordi vedkommende er ansat, hører handlingen ind under disse regler. Det betyder ikke noget om man er på arbejde eller ej. Man kan have fri, men blive angrebet af en person på grund af det arbejde man varetager i det daglige.

11 Politi Anmeldelsespligten er en hovedregel. Det er derfor vigtigt, at arbejdspladserne taler om hvornår, hvordan og hvorledes, der foretages anmeldelse til politiet. Husk, ved at anmelde til politiet signalerer man, at det ikke kan betale sig at være voldelig. Hvis man senere skal have erstatning, skal sagen være anmeldt til politiet, hvilket skal ske inden for 72 timer. Arbejdsskade Vold og trusler om vold bør indberettes som arbejdsskade. Det er vigtigt at episoderne registreres, så man får et billede af de risici, der er på arbejdspladsen. Arbejdsskader anmeldes elektronisk. På intranettet under personale, økonomi og ledelse, derefter løn og personaleforhold, derefter arbejdsskader, finder man linket til selskabet Willis, der administrerer vore arbejdsskader. Alle institutioner har et kodenummer. Indberetter man selv sin skade, skal man have afdelingen/institutionens kodenummer hos ledelsen. Alle kan anmelde en arbejdsskade, men det skal gøres inden der er gået et år efter episoden. Anerkendes sagen som en arbejdsskade, kan kommunen få refunderet udgiften til psykologbehandling fra arbejdsskadeforsikringen, ligesom den berørte kan få dækket eventuelle udgifter og der eventuelt senere kan blive tale om erstatning. Intern registrering Nogle arbejdspladser kan have fordel af at registrere de voldelige episoder. Hvilke situationer udløste episoden? Hvordan håndterede man situationen? Bagerst findes et eksempel på en sådan registrering, der også kan bruges med henblik på forebyggelse af fremtidige sager, og for at sikre, at sagen er gennemdrøftet. Registreringen vil også støtte arbejdspladsen i den årlige opsamling og indberetning af sager til OmrådeMED og HovedMED.

12 Trin i udarbejdelse af en decentral politik mod vold, trusler om vold og chikane 1) Klarlæggelse af hvilke udtryksformer fysisk vold, psykisk vold og chikane kan have på den aktuelle arbejdsplads. Hvor går grænsen for hvad arbejdspladsen vil kalde arbejdets karakter, set i lyset af, at vi ønsker en sikker og tryg arbejdsplads? 2) Vil vi have glæde af at inddele hændelser i grøn-gul-orange og rød, og indarbejde dette sprog i hverdagen 3) Forebyggelse - Gør vi det, vi gør, på en hensigtsmæssig måde? - Uddannelse, f.eks. kursus om at undgå vold og håndtering af konflikter - Kommunikation - Brugerinddragelse - Indretning af lokaler 4) Handlingsplan - Tilkaldelse af hjælp hvor og hvordan - Psykisk førstehjælp (se ovenfor) - Inddragelse af leder - Evt. kontakt til psykologcentret Trekanten - Formidling af handlingsplan til medarbejdere 5) Opfølgning - Rapportering af det skete internt - Drøfte episoden igennem med den voldsramte - Anmeldelse til arbejdstilsynet - Anmeldelse til forsikring - Anmeldelse til politiet - Drøftelse i sikkerhedsgruppen - Drøftelse i personalegruppen Politik - /retningslinje Denne politik om vold, trusler og chikane gælder også som retningslinje, og kan opsiges med 3 måneders varsel efter reglerne for retningslinjer.

13 Skema til registrering af vold og trusler Skemaet udfyldes af medarbejder og sikkerhedsgruppen Navn: Stilling: Ansat antal år/mdr. på arbejdspladsen: Tidspunkt for episoden: Hvor indtraf episoden: Voldens karakter: (Beskriv eller sæt kryds) Verbale trusler mod den ansatte: Verbale trusler mod den ansattes familie: Fysisk vold: skub, spark, slag, spytten, griben fat i, kvælertag, krads/bid, andet (understreg hvilken) Fysisk vold med brug af genstande (inventar, kasteskyts, kniv, andet) (understreg hvilken) beskriv andet: I hvilken situation skete episoden? Beskriv eller sæt kryds Uprovokeret: Situation, hvor der blev stillet krav til borgeren/pårørende: Borgeren/pårørende blev bedt om at indordne sig under ordensreglerne: Forsøg på at berolige ophidset borger/pårørende/gæst: Indgriben i konfliktsituation mellem borgere/brugere: Andet:

14 Var der vidner til episoden? Hvem? Var der mulighed for at tilkalde hjælp og fik du tilkaldt hjælp? Anvendte du magt overfor voldsudøveren som nødværge? Kendte du voldsudøveren? Hvad var din umiddelbare reaktion? (sæt ring om tallet) Upåvirket meget chokeret Hvilke udtryk dækker bedst dine følelser efter episoden? (Sæt ring om ordet.) Angst - Vrede - Utryghed - Irritation - Ked af det - Udmattet - Ligeglad - Andet Beskriv andet: Umiddelbar konsekvens af episoden Genoptog straks arbejdet: Måtte holde pause: Sygemeldt? Hvor længe?

15 Er der taget forholdsregler efterfølgende? Lægehjælp: Hvilken læge? Hvem tog initiativet? Henvisning til psykolog. Hvem henviste? Evt. kodenummer hos psykolog Samtaler med leder/kollegaer. Hvornår? Evt. aftaler? Gruppesamtaler. Hvornår og med hvem? Andet? Er der planlagt opfølgning? Nej: Ja: Hvis ja, hvem er ansvarlig? Episoden er anmeldt til: Arbejdstilsyn: Arbejdsskadeforsikring: Politiet: Arbejdsmiljøgruppens forslag til forebyggelse: Skemaet er udfyldt af: Dato og underskrift Vedtaget af Økonomiudvalget

16

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Voldspolitik for Timring Læringscenter

Voldspolitik for Timring Læringscenter 1. Vigtige telefonnumre 2. Indledning 3. Procedure ved vold eller trusler om vold 4. Instruktion hvis situationen opstår 5. Forebyggelse af vold 6. Indberetningsark til internt brug (bilag 1) 7. Definition

Læs mere

VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole

VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole Formålet med voldspolitikken er - at skabe tryghed og trivsel for ansatte VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole - at beskytte ansatte mod voldssituationer - at have fokus på forebyggelse af voldssituationer

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Storebæltskolen Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd Elever imellem Revideret 15.01.18 Retningslinjer for håndtering af

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Guide for håndtering af vold og trusler.

Guide for håndtering af vold og trusler. Guide for håndtering af vold og trusler. Redskab til forebyggelse, håndtering og opfølgning på vold og trusler Det er målet at sikre et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk, for alle skolens medarbejdere.

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende

At bidrage til at situationer/konflikter ikke udvikler sig til uønsket fysisk kontakt og truende Retningslinjer for forebyggelse af vold og trusler MED-udvalget 11.03.16 Indhold Formål... 1 Definition... 1 Forebyggelse af vold og trusler... 2 Anmeldelse til politiet... 3 Vold eller trusler om vold

Læs mere

- Kommer det til en voldelig episode, skal man forsøge at tale situationen ned og undgå fysisk indgriben.

- Kommer det til en voldelig episode, skal man forsøge at tale situationen ned og undgå fysisk indgriben. VOLDSPOLITIK Mål: - Vi skal i hele vores adfærd forebygge konflikter og vold. - De ansatte skal have den nødvendige støtte og hjælp, når de har været udsat for overgreb med henblik på at begrænse følgevirkningerne.

Læs mere

MAGTANVENDELSE. i dagtilbud og skoler. i Lemvig Kommune

MAGTANVENDELSE. i dagtilbud og skoler. i Lemvig Kommune MAGTANVENDELSE i dagtilbud og skoler i Lemvig Kommune En vejledning Forord Denne vejledning om magtanvendelse er godkendt af niveau 2 MED-Udvalget på Familie- og Kulturudvalgsområdet den 8. december 2008.

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole.

Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole. Trusler og vold Handleplan på Sankt Nikolaj Skole. Vold og trusler rammer ikke blot den enkelte ansatte på skolen, men påvirker det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Derfor er forebyggelse

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune.

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Voldspolitik Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Godkendt af Hoved MED-udvalget den 5. december 2016. Vision Varde Kommune er en arbejdsplads, hvor medarbejderne

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

Definition på vold Fysisk: Slag Bid Spark Kast med ting Osv.

Definition på vold Fysisk: Slag Bid Spark Kast med ting Osv. Uddannelse og Arbejdsmarked Hovedgård Skole Voldspolitik for Hovedgård Skole På Hovedgård skole vil vi gerne forhindre at vold forekommer, og derfor er det vigtigt, at medarbejderne ved, hvordan de skal

Læs mere

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov. Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE

Storebæltskolen. Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov. Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE Storebæltskolen Helhedstilbud for børn og unge med særlige behov Retningslinjer for håndtering af trusler, vold eller krænkende adfærd MEDARBEJDERE Revideret 22.02.18 Retningslinjer for håndtering af trusler,

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Voldspolitik i Varde Kommune

Voldspolitik i Varde Kommune Voldspolitik i Varde Kommune Godkendt i Hoved MED-udvalget den 26. august 2008 Vision Varde Kommune er en arbejdsplads hvor medarbejderne tilbydes tryggest mulige rammer for udførelsen af arbejdet. Ingen

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd

Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd Delpolitik om Forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd 1. Mål med politikken Delpolitik om forebyggelse af uhensigtsmæssig adfærd (herefter forebyggelsespolitikken) skal bidrage til at forebygge chikane,

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS

Resumé. Vold som Kommunikationsmiddel Socialt Udviklingscenter SUS 1 Resumé Undersøgelsen er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse og omfatter studerende på sidste studieår inden for pædagoguddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen samt sygeplejeuddannelsen.

Læs mere

Vold påp. arbejdspladsen

Vold påp. arbejdspladsen Vold påp arbejdspladsen PROGRAM Omfang af vold på arbejdspladsen Hvad falder under paraplyen vold på arbejdspladsen? Hvilke forklaringer kan der gives på vold? Konsekvenser af vold på arbejdspladserne

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus

Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus Indsatsplan ved vold, trusler og anden krænkende adfærd på Odder Rådhus Indsatsplanen omhandler arbejdsrelateret fysisk og psykisk vold. Arbejdsrelateret vold omfatter både risiko for og episoder med fysisk

Læs mere

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Forebyg vold og trusler på arbejdspladsen Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser

Læs mere

Sagsnr

Sagsnr KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold,

Læs mere

Voldspolitik. Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler

Voldspolitik. Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Indholdsfortegnelse 1. Voldspolitik for Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D...3 2. Hvorfor kan vold opstå...3 3. Forebyggelse af vold...3

Læs mere

Spørgerammen for TU19

Spørgerammen for TU19 Her finder I den fælles spørgeramme, som består af 11 temaer med i alt 24 spørgsmål. Med mindre andet fremgår er svarkategorierne: 7 (i meget høj grad) - 1 (slet ikke), samt kategorien (ved ikke). Trivsel

Læs mere

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed

Den røde mappe skal opbevares i gruppen. Vedlagte skemaer kan printes fra Intranettet: Nyt fra Sikkerhed Kære kollegaer! Brøndagerskolens Arbejdsmiljøgruppe har udarbejdet denne mappe Den Røde Mappe for at sikre sig, at alle ansatte har eller får kendskab til, hvordan man handler, når man har været udsat

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Møllehusets Omsorgsplan

Møllehusets Omsorgsplan Møllehusets Omsorgsplan 2011 Udarbejdet af Forstander.: Nina Overgaard Nielsen Arbejdsmiljørepræsentant.: Jane Torp Omsorgsplan i forbindelse med voldsepisoder. Formål med voldspolitik. Vold på arbejdspladsen

Læs mere

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri

Dansk Erhverv. Psykologisk krisehjælp. ved vold/røveri Dansk Erhverv Aftale med Psykologgruppen af 1984 om Psykologisk krisehjælp ved vold/røveri Ét nummer ét opkald Dan Kontrol 70 22 19 84 (svarer hele døgnet) Dan Kontrol tager imod dit opkald og modtager

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

At blive udsat for vold

At blive udsat for vold At blive udsat for vold Når det er dig der bliver ramt Region Midtjylland Regionshuset Viborg, Skottenborg 26 postboks 21, 8800 Viborg www.rm.dk Indholdsfortegnelse Når det er dig, der er udsat for vold...

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle af

Læs mere

Temadag DSR d

Temadag DSR d VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND Temadag DSR d. 29.09.2016 AGENDA HVORDAN ARBEJDER VI MED VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND? Kortlægning Regionens fælles grundlag Low arousal som tilgang i situationerne

Læs mere

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt.

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt. KØBENHAVNS KOMMUNE Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Revideret pr.

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

HR-morgenmøde den 7. juni Velkommen til HR-morgenmøde

HR-morgenmøde den 7. juni Velkommen til HR-morgenmøde HR-morgenmøde den 7. juni 2017 Velkommen til HR-morgenmøde Dagsorden HR-morgenmøde den 7. juni 2017 1. Hvad betyder sammenlægningen af Ledelsescentret og Ressourcecentret? 2. APV- og trivselsundersøgelsen

Læs mere

FOREBYGGELSE AF VOLD TRUSLER OM VOLD MOBNING CHIKANE

FOREBYGGELSE AF VOLD TRUSLER OM VOLD MOBNING CHIKANE FOREBYGGELSE AF VOLD TRUSLER OM VOLD MOBNING CHIKANE Baggrund for voldsforebyggende politik Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen 2008, med virkning d.1.4.2011 10 Indsats mod vold, mobning og

Læs mere

Politik for. Vold og trusler. Ørkildskolen, Svendborg

Politik for. Vold og trusler. Ørkildskolen, Svendborg Politik for Vold og trusler Ørkildskolen, Svendborg Identifikation - Forebyggelse - Håndtering målet er at sikre et trygt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for alle skolens medarbejdere. FÆLLESSKAB - FORSKELLIGHED

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold - uden for arbejdstid De grundlæggende regler Arbejdsgiveren skal gennem arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse forebygge risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse af fysisk og psykisk vold.

Retningslinjer til forebyggelse af fysisk og psykisk vold. Retningslinjer til forebyggelse af fysisk og psykisk vold. Sundhed og velfærd 1 Indhold: 1. Formål: Side 3 Formålet med retningslinjerne. Definition af fysisk og psykisk vold. 2. Forebyggelse af arbejdssituationer

Læs mere

Projekt styrket indsats i at skabe tryghed og sikkerhed for både borgere og medarbejdere

Projekt styrket indsats i at skabe tryghed og sikkerhed for både borgere og medarbejdere Projekt styrket indsats i at skabe tryghed og sikkerhed for både borgere og medarbejdere Temadag for AMR & TR SL d. 1.11.2018 Kristina B. Sørensen, Inger Petersen og Gitte Leve Clausen Projekt styrket

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Indberetning af psykisk erhvervssygdomssag til Danmarks Lærerforening

Indberetning af psykisk erhvervssygdomssag til Danmarks Lærerforening Kreds: Dato: Indberetning af psykisk erhvervssygdomssag til Danmarks Lærerforening Kun til internt brug Danmarks Lærerforening tilbyder dig hjælp ved behandling af din arbejdsskadesag. Til brug herfor

Læs mere

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER.

SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE ARBEJDSULYKKER PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. SÅDAN HÅNDTERER DU ALVORLIGE PÅ ARBEJDSPLADSEN FØR, UNDER OG EFTER. TIL DIG, SOM ER TILLIDSREPRÆSENTANT ELLER ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT Brolæggerstræde 9 1211 København K 7248 6000 www.sl.dk 2 SÅDAN HÅNDTERER

Læs mere

PRiS konference 27. September 2012. 8. Juni 2011

PRiS konference 27. September 2012. 8. Juni 2011 PRiS konference 27. September 2012 8. Juni 2011 Bachelorprojekt 2011 University College Lillebælt Mona Gehrt (Nyborg Sygehus) Brian Seneca Schmidt Bettina Brøndum Jensen (Silkeborg Sygehus) Randi Borschau

Læs mere

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser

Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Hvordan hjælper vi os selv og hinanden efter chokerende oplevelser Udgivet af www.trekanten.dk Udarbejdet af cand. psych. Tom Malling og cand. psych. Lise Myhre Lildholdt København 2009 Pjecen kan downloades

Læs mere