Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume: Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til."

Transkript

1 Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende oplysninger om udgifter til lægelønninger fra aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland, henviser til nedenstående udtalelse, som vi i dag har sendt til TV2 Øst. Statsforvaltningen skal anmode Region Sjælland om at oplyse, hvad udtalelsen giver regionen anledning til. Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt Ved af 10. november 2010 har TV2 Øst anmodet Statsforvaltningen Sjælland om at tage stilling til, hvorvidt Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, og 13, stk. 1, nr. 5, har været berettiget til at give TV2 Øst afslag på aktindsigt i Region Sjællands udgifter til lægelønninger på lægeklinikken i Kalundborg. STATSFORVALTNINGEN SJÆLLAND DRONNINGENSGADE NYKØBING F JOURNAL NR.: /768 SAGSBEHANDLER: CHBVE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN-NR TV2 Øst s klage Det fremgår af den fremsendte mailkorrespondance mellem TV2 Øst og Region Sjælland, at Region Sjælland den 8. november 2010 afviser at give aktindsigt i Region Sjællands udgifter til lægelønninger i lægeklinikken i Kalundborg med henvisning til offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, og 13, stk. 1, nr. 5. TV2 Øst mener, at oplysningerne er omfattet af aktindsigt efter offentlighedsloven, da TV2 Øst anfører, at det er i offentlighedens interesse at vide, hvad en lægeklinik, der løser problemer med manglende læger i yderområder, koster. TV2 Øst har på den baggrund bedt statsforvaltningen om at vurdere lovligheden af Region Sjællands afslag på aktindsigt.

2 Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Region Sjælland ikke med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende oplysninger om udgifter til lægelønninger fra aktindsigt. Regionens redegørelse Regionen har ved brev af 17. januar 2011 til statsforvaltningen afgivet en udtalelse, hvoraf blandt andet fremgår følgende: TV2 Øst har ønsket aktindsigt i Region Sjællands udgifter til Lægeklinikken i Kalundborg. Lægeklinikken i Kalundborg er en regionalt drevet klinik med 1 almen praktiserende læge. Regionen meddelte TV2 Øst i brev af , at regionen kunne give aktindsigt efter lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen 4, stk. 1, men med visse undtagelser. Aktindsigten ville omfatte udgifter til lægesekretær, lokaler og drift. Udgifter til aflønning af lægevikar ville være undtaget fra aktindsigten med henvisning til offentlighedslovens 12, stk. 1, litra 2 og 13, stk. 1, litra 5. Dette af hensyn til konkurrencesituationen på området, idet videregivelse af oplysningerne ville forringe regionens og leverandørens forhandlingsposition væsentligt i forbindelse med evt. anden kontraktforhandling. Derudover ville der være en væsentlig risiko for økonomiske skadevirkninger for leverandørerne samt risiko for at skade Region Sjællands økonomiske interesser, herunder skade udførelsen af Region Sjællands forretningsvirksomhed. Regionen har ved brev af 28. januar 2011 til statsforvaltningen afgivet en supplerende udtalelse, hvoraf blandt andet fremgår følgende: Efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om drift- eller forretningsforhold eller lignede, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysninger angår, at begæringen ikke imødekommes. I den periode regionen har drevet en klinik i Kalundborg, er der rettet henvendelse om aktindsigt i regionens udgifter til klinikken 3 gange. I hvert enkelt tilfælde er der foretaget et konkret skøn om offentliggørelse af oplysningerne ville have væsentlig økonomisk betydning for den SIDE 2

3 leverandør som aktuelt leverede vikar på det gældende tidspunkt. I dette skøn er indgået mundtlige udtalelser fra leverandøren. Til den aktuelle anmodning om aktindsigt, har nuværende leverandør udtalt, at der vil være risiko for, at firmaets konkurrenceevne i en fremtidig tilbudsgivning vil blive svækket. ( ) Efter offentlighedslovens 13, stk. 1 nr. 5 kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. I 2007 forlod en alment praktiserende læge i Kalundborg sin praksis uden at kunne afsætte den til anden side. Regionen forsøgte i samarbejde med byens øvrige læger at rekruttere en læge til området, men uden held. For at opfylde Sundhedslovens bestemmelse om, at regionerne skal stille vederlagsfri lægehjælp til rådighed for borgerne, opstartede Region Sjælland pr. 7. januar 2008 en regionsdrevet lægeklink bemandet med en lægevikar. Forinden opstart af klinikken, indhentede regionen tilbud fra og forhandlede med 2-3 private vikarleverandører om lægebemandingen. Da leverandør blev fundet, blev der indgået en kontrakt for 6 mdr. Efterfølgende har der jævnligt været ført forhandlinger med flere firmaer om bemanding. Indtil dato har der været 2 forskellige leverandører. Den nuværende konktrakt udløber 1. juni Regionen har løbende søgt at løse lægedækningssituationen i Kalundborg på almindelige vilkår. På nuværende tidspunkt forhandles med en alment praktiserende læge om at nedsætte sig. I fald det ikke lykkes at rekruttere denne læge, skal regionsklinikken videreføres og der skal forhandles om indgåelse af ny kontrakt med en privat leverandør. Også i andre udkantsområder af regionen, har der siden 2007 og vil forsat være behov for at etablere regionsklinikker i kortere eller længere perioder, hvor private leverandører leverer vikarer. Forinden hver etablering indhenter regionen tilbud og forhandler om aflønning. Regionen vurderer på den baggrund, at offentliggørelse af de priser, der er indgået med den private leverandør, vil kunne medføre at fremtidige tilbudsgivere vil basere deres tilbud på kendskabet til de eksisterende priser, og hermed svække regionens forhandlingsposition. De konkrete omstændigheder godtgør, at aktindsigt i priserne rummer nærliggende fare for, at regionens økonomiske interesser vil lide væsentlig skade. Lovgrundlag SIDE 3

4 Det fremgår af 4, stk. 1, i offentlighedsloven, jf. lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, at enhver med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt mv. Det fremgår af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis indrømmelse af aktindsigt efter et konkret skøn må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der typisk af konkurrencemæssige grunde påføres den pågældende person eller virksomhed skade, navnlig et økonomisk tab af nogen betydning. Kravet om, at risikoen for skade skal være nærliggende, indebærer, at myndigheden må foretage en konkretisering af, hvilke økonomiske skadevirkninger for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, der er tale om. Det skal fremgå, hvorledes det økonomiske tab vil eller kan indtræde som en følgevirkning af, at begæringen om aktindsigt imødekommes. Bestemmelsen forudsætter dog ikke, at der er indtrådt et tab, eller at det kan godtgøres, at et tab vil indtræde, hvis oplysningerne offentliggøres. Bestemmelsen forudsætter endvidere ikke, at risikoen angives så konkret, at der kan sættes beløb på tabets størrelse. Anvendelsen af 12, stk. 1, nr. 2, forudsætter således, at der foretages en vurdering af den økonomiske risiko i den konkrete situation, og at en sådan risiko efter denne vurdering er tilstede og er nærliggende. En almindelig henvisning til, at offentliggørelse af kontraktvilkår, priser eller lignende skader konkurrenceevnen, er således ikke nok til, at bestemmelsen kan bringes i anvendelse. Der henvises herved til FOB (aktindsigt i vederlagsbestemmelse i en overenskomst mellem kommune og redningsentreprenør om leje af hjemmeplejebil). Kommunen havde afslået anmodningen med den begrundelse, at redningsfirmaet ellers ville blive mødt med underbud fra dets eneste konkurrent. Herom udtalte ombudsmanden, at der ikke ved afgørelsen af aktindsigtsspørgsmålet kunne læg- SIDE 4

5 ges afgørende vægt på risikoen for underbud fra en konkurrent, idet redningsfirmaet under alle omstændigheder løbende risikerede at blive underbudt af konkurrenter. Ombudsmanden fandt således, at et eventuelt underbud ville være et udslag af den almindelige konkurrencesituation, hvorfor det ikke var godtgjort, at aktindsigt ville indebære en nærliggende risiko for tab. I tvivlstilfælde bør der indhentes en udtalelse fra den, hvis interesse kan være til hinder for, at begæringen om akt indsigt imødekommes. Det fremgår endvidere af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, at retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. Efter denne bestemmelse kan en begæring om aktindsigt afslås, hvis retten til at blive gjort bekendt med oplysninger i en sag eller et dokument efter et konkret skøn findes at burde vige for et væsentligt hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. Det følger af bestemmelsens formulering, at aktindsigt kun kan afslås, hvor der er nærliggende fare for, at de nævnte interesser vil lide skade af betydning. Anvendelsen af bestemmelsen forudsætter, at der sker en konkretisering af den økonomiske tabsrisiko for det offentlige. En generel henvisning til myndighedens stilling i forbindelse med senere lignende aftaleindgåelser eller til konkurrencemæssige hensyn opfylder ikke denne forudsætning. Der henvises herved til FOB (aktindsigt i tilbudsmateriale vedrørende reparationer på DSB s færger), hvor det blandt andet fremgår, at Ombudsmanden udtalte, at anvendelsen af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, forudsatte en konkretisering af den økonomiske tabsrisiko for det offentlige. DSBs generelle henvisning til DSBs stilling i forbindelse med senere, lignende kontraktindgåelser opfyldte ikke denne forudsætning. Efter bestemmelserne i 12, stk. 1, nr. 2, og 13, stk. 1, nr. 5, skal forvaltningsmyndigheden således nærmere konkretisere de forhold, der medfører, at der foreligger et sådant hensyn til virksomhedens og det offentliges økonomiske interesser, at de omhandlede oplysninger er undtaget aktindsigt. Der kan i den forbindelse henvises til Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 1. september 2010 om København Kommunes afslag på aktindsigt (j.nr /805), hvor der forelå en sådan nærmere SIDE 5

6 konkretisering af forholdene. Denne kan ses på statsforvaltningens hjemmeside Statsforvaltningens udtalelse Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune eller regionen, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen eller regionen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, i den kommunale styrelseslov, j f. lovbekendtgørelse nr af 1. november Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til, om kommunens afgørelser er rimelige eller hensigtsmæssige, og om kommunen i sin sagsbehandling har overholdt god forvaltningsskik. Statsforvaltningen finder, at Region Sjælland i medfør af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, ikke har været berettiget til at give TV2 Øst afslag på aktindsigt i udgifter til lægelønninger. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at Regionen har begrundet afslaget i medfør af 12, stk. 1, nr. 2, med et hensyn til konkurrencesituationen på området, idet regionen vurderer, at videregivelse af oplysningerne vil forringe leverandørens forhandlingssituation væsentligt i forbindelse med evt. anden kontraktforhandling, og at der herudover vil være en væsentlig risiko for økonomiske skadevirkninger for leverandørerne. Der er lagt vægt på det oplyste om, at leverandøren på baggrund af en høring alene har udtalt, at der vil være risiko for, at firmaets konkurrenceevne i en fremtidig tilbudsgivning vil blive svækket. På foreliggende baggrund finder statsforvaltningen ikke, at det er godtgjort, at der foreligger så konkrete oplysninger til støtte for regionens antagelse om, at aktindsigt i udgifter til lægelønninger vil medfører sådanne økonomiske skadevirkninger for leverandøren, at bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, er anvendelig. Statsforvaltningen finder endvidere, at Region Sjælland i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, ikke har været berettiget til at give TV2 Øst afslag på aktindsigt i udgifter til lægelønninger. SIDE 6

7 Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at Regionen har begrundet afslaget i medfør af 13, stk. 1, nr. 5, med, at offentliggørelse af de priser, der er indgået med den private leverandør, vil kunne medføre at fremtidige tilbudsgivere vil basere deres tilbud på kendskabet til de eksisterende priser, og dermed svække regionens forhandlingssituation. Statsforvaltningen finder herved, at regionen har anvendt en generel henvisning til myndigheds stilling i forbindelse med senere aftaleindgåelse, og regionen ses herved ikke at have konkretiseret den økonomiske tabsrisiko. Statsforvaltningen finder ikke, at regionen ved at henvise til baggrunden for oprettelse af lægeklinikken januar 2008 (rekrutteringsproblemer i området), efterfølgende forhandlinger og mulighed for fremtidig forhandling med flere firmaer om bemanding herved har godtgjort, at aktindsigt i udgifter til lægelønninger rummer nærliggende fare for, at regionens økonomiske interesser vil lide væsentlig skade. Samlet er det derfor statsforvaltningens opfattelse, at Region Sjælland ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende oplysninger fra aktindsigt. Statsforvaltningen finder derfor med henvisning til regionens begrundelse det ikke for godtgjort, at der er nærliggende fare for, at regionens økonomiske interesser vil lide væsentligt skade, herunder forringe regionens forhandlingsposition. I øvrigt Statsforvaltningen Sjælland har sammen med denne udtalelse anmodet Region Sjælland om oplysning om, hvad denne udtalelse giver regionen anledning til. Denne udtalelse vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside Med venlig hilsen Christian Bernhard SIDE 7

8 Tv2 Øst Kildemarksvej Vordingborg TILSYNET STATSFORVALTNINGEN SJÆLLAND DRONNINGENSGADE NYKØBING F JOURNAL NR.: /768 Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt Ved af 10. november 2010 har TV2 Øst anmodet Statsforvaltningen Sjælland om at tage stilling til, hvorvidt Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, og 13, stk. 1, nr. 5, har været berettiget til at give TV2 Øst afslag på aktindsigt i Region Sjællands udgifter til lægelønninger på lægeklinikken i Kalundborg. SAGSBEHANDLER: CHBVE DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN-NR TV2 Øst s klage Det fremgår af den fremsendte mailkorrespondance mellem TV2 Øst og Region Sjælland, at Region Sjælland den 8. november 2010 afviser at give aktindsigt i Region Sjællands udgifter til lægelønninger i lægeklinikken i Kalundborg med henvisning til offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, og 13, stk. 1, nr. 5. TV2 Øst mener, at oplysningerne er omfattet af aktindsigt efter offentlighedsloven, da TV2 Øst anfører, at det er i offentlighedens interesse at vide, hvad en lægeklinik, der løser problemer med manglende læger i yderområder, koster. TV2 Øst har på den baggrund bedt statsforvaltningen om at vurdere lovligheden af Region Sjællands afslag på aktindsigt. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen. Det er statsforvaltningens opfattelse, at Region

9 Sjælland ikke med hjemmel i offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 og 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende oplysninger om udgifter til lægelønninger fra aktindsigt. Regionens redegørelse Regionen har ved brev af 17. januar 2011 til statsforvaltningen afgivet en udtalelse, hvoraf blandt andet fremgår følgende: TV2 Øst har ønsket aktindsigt i Region Sjællands udgifter til Lægeklinikken i Kalundborg. Lægeklinikken i Kalundborg er en regionalt drevet klinik med 1 almen praktiserende læge. Regionen meddelte TV2 Øst i brev af , at regionen kunne give aktindsigt efter lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen 4, stk. 1, men med visse undtagelser. Aktindsigten ville omfatte udgifter til lægesekretær, lokaler og drift. Udgifter til aflønning af lægevikar ville være undtaget fra aktindsigten med henvisning til offentlighedslovens 12, stk. 1, litra 2 og 13, stk. 1, litra 5. Dette af hensyn til konkurrencesituationen på området, idet videregivelse af oplysningerne ville forringe regionens og leverandørens forhandlingsposition væsentligt i forbindelse med evt. anden kontraktforhandling. Derudover ville der være en væsentlig risiko for økonomiske skadevirkninger for leverandørerne samt risiko for at skade Region Sjællands økonomiske interesser, herunder skade udførelsen af Region Sjællands forretningsvirksomhed. Regionen har ved brev af 28. januar 2011 til statsforvaltningen afgivet en supplerende udtalelse, hvoraf blandt andet fremgår følgende: Efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2 omfatter retten til aktindsigt ikke oplysninger om drift- eller forretningsforhold eller lignede, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysninger angår, at begæringen ikke imødekommes. I den periode regionen har drevet en klinik i Kalundborg, er der rettet henvendelse om aktindsigt i regionens udgifter til klinikken 3 gange. I hvert enkelt tilfælde er der foretaget et konkret skøn om offentliggørelse af oplysningerne ville have væsentlig økonomisk betydning for den leverandør som aktuelt leverede vikar på det gældende tidspunkt. I dette skøn er indgået mundtlige udtalelser fra SIDE 2

10 leverandøren. Til den aktuelle anmodning om aktindsigt, har nuværende leverandør udtalt, at der vil være risiko for, at firmaets konkurrenceevne i en fremtidig tilbudsgivning vil blive svækket. ( ) Efter offentlighedslovens 13, stk. 1 nr. 5 kan retten til aktindsigt begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. I 2007 forlod en alment praktiserende læge i Kalundborg sin praksis uden at kunne afsætte den til anden side. Regionen forsøgte i samarbejde med byens øvrige læger at rekruttere en læge til området, men uden held. For at opfylde Sundhedslovens bestemmelse om, at regionerne skal stille vederlagsfri lægehjælp til rådighed for borgerne, opstartede Region Sjælland pr. 7. januar 2008 en regionsdrevet lægeklink bemandet med en lægevikar. Forinden opstart af klinikken, indhentede regionen tilbud fra og forhandlede med 2-3 private vikarleverandører om lægebemandingen. Da leverandør blev fundet, blev der indgået en kontrakt for 6 mdr. Efterfølgende har der jævnligt været ført forhandlinger med flere firmaer om bemanding. Indtil dato har der været 2 forskellige leverandører. Den nuværende konktrakt udløber 1. juni Regionen har løbende søgt at løse lægedækningssituationen i Kalundborg på almindelige vilkår. På nuværende tidspunkt forhandles med en alment praktiserende læge om at nedsætte sig. I fald det ikke lykkes at rekruttere denne læge, skal regionsklinikken videreføres og der skal forhandles om indgåelse af ny kontrakt med en privat leverandør. Også i andre udkantsområder af regionen, har der siden 2007 og vil forsat være behov for at etablere regionsklinikker i kortere eller længere perioder, hvor private leverandører leverer vikarer. Forinden hver etablering indhenter regionen tilbud og forhandler om aflønning. Regionen vurderer på den baggrund, at offentliggørelse af de priser, der er indgået med den private leverandør, vil kunne medføre at fremtidige tilbudsgivere vil basere deres tilbud på kendskabet til de eksisterende priser, og hermed svække regionens forhandlingsposition. De konkrete omstændigheder godtgør, at aktindsigt i priserne rummer nærliggende fare for, at regionens økonomiske interesser vil lide væsentlig skade. Lovgrundlag Det fremgår af 4, stk. 1, i offentlighedsloven, jf. lov nr. SIDE 3

11 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, at enhver med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt mv. Det fremgår af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, at retten til aktindsigt ikke omfatter oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold eller lignende, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, oplysningen angår, at begæringen ikke imødekommes. Bestemmelsen er kun anvendelig, hvis indrømmelse af aktindsigt efter et konkret skøn må antages at indebære en nærliggende risiko for, at der typisk af konkurrencemæssige grunde påføres den pågældende person eller virksomhed skade, navnlig et økonomisk tab af nogen betydning. Kravet om, at risikoen for skade skal være nærliggende, indebærer, at myndigheden må foretage en konkretisering af, hvilke økonomiske skadevirkninger for den person eller virksomhed, oplysningerne angår, der er tale om. Det skal fremgå, hvorledes det økonomiske tab vil eller kan indtræde som en følgevirkning af, at begæringen om aktindsigt imødekommes. Bestemmelsen forudsætter dog ikke, at der er indtrådt et tab, eller at det kan godtgøres, at et tab vil indtræde, hvis oplysningerne offentliggøres. Bestemmelsen forudsætter endvidere ikke, at risikoen angives så konkret, at der kan sættes beløb på tabets størrelse. Anvendelsen af 12, stk. 1, nr. 2, forudsætter således, at der foretages en vurdering af den økonomiske risiko i den konkrete situation, og at en sådan risiko efter denne vurdering er tilstede og er nærliggende. En almindelig henvisning til, at offentliggørelse af kontraktvilkår, priser eller lignende skader konkurrenceevnen, er således ikke nok til, at bestemmelsen kan bringes i anvendelse. Der henvises herved til FOB (aktindsigt i vederlagsbestemmelse i en overenskomst mellem kommune og redningsentreprenør om leje af hjemmeplejebil). Kommunen havde afslået anmodningen med den begrundelse, at redningsfirmaet ellers ville blive mødt med underbud fra dets eneste konkurrent. Herom udtalte ombudsmanden, at der ikke ved afgørelsen af aktindsigtsspørgsmålet kunne lægges afgørende vægt på risikoen for underbud fra en kon- SIDE 4

12 kurrent, idet redningsfirmaet under alle omstændigheder løbende risikerede at blive underbudt af konkurrenter. Ombudsmanden fandt således, at et eventuelt underbud ville være et udslag af den almindelige konkurrencesituation, hvorfor det ikke var godtgjort, at aktindsigt ville indebære en nærliggende risiko for tab. I tvivlstilfælde bør der indhentes en udtalelse fra den, hvis interesse kan være til hinder for, at begæringen om akt indsigt imødekommes. Det fremgår endvidere af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, at retten til aktindsigt kan begrænses i det omfang, det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. Efter denne bestemmelse kan en begæring om aktindsigt afslås, hvis retten til at blive gjort bekendt med oplysninger i en sag eller et dokument efter et konkret skøn findes at burde vige for et væsentligt hensyn til det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed. Det følger af bestemmelsens formulering, at aktindsigt kun kan afslås, hvor der er nærliggende fare for, at de nævnte interesser vil lide skade af betydning. Anvendelsen af bestemmelsen forudsætter, at der sker en konkretisering af den økonomiske tabsrisiko for det offentlige. En generel henvisning til myndighedens stilling i forbindelse med senere lignende aftaleindgåelser eller til konkurrencemæssige hensyn opfylder ikke denne forudsætning. Der henvises herved til FOB (aktindsigt i tilbudsmateriale vedrørende reparationer på DSB s færger), hvor det blandt andet fremgår, at Ombudsmanden udtalte, at anvendelsen af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, forudsatte en konkretisering af den økonomiske tabsrisiko for det offentlige. DSBs generelle henvisning til DSBs stilling i forbindelse med senere, lignende kontraktindgåelser opfyldte ikke denne forudsætning. Efter bestemmelserne i 12, stk. 1, nr. 2, og 13, stk. 1, nr. 5, skal forvaltningsmyndigheden således nærmere konkretisere de forhold, der medfører, at der foreligger et sådant hensyn til virksomhedens og det offentliges økonomiske interesser, at de omhandlede oplysninger er undtaget aktindsigt. Der kan i den forbindelse henvises til Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse af 1. september 2010 om København Kommunes afslag på aktindsigt (j.nr /805), hvor der forelå en sådan nærmere konkretisering af forholdene. Denne kan ses på statsforvaltningens hjemmeside SIDE 5

13 Statsforvaltningens udtalelse Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune eller regionen, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt kommunen eller regionen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48, i den kommunale styrelseslov, j f. lovbekendtgørelse nr af 1. november Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til, om kommunens afgørelser er rimelige eller hensigtsmæssige, og om kommunen i sin sagsbehandling har overholdt god forvaltningsskik. Statsforvaltningen finder, at Region Sjælland i medfør af offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, ikke har været berettiget til at give TV2 Øst afslag på aktindsigt i udgifter til lægelønninger. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at Regionen har begrundet afslaget i medfør af 12, stk. 1, nr. 2, med et hensyn til konkurrencesituationen på området, idet regionen vurderer, at videregivelse af oplysningerne vil forringe leverandørens forhandlingssituation væsentligt i forbindelse med evt. anden kontraktforhandling, og at der herudover vil være en væsentlig risiko for økonomiske skadevirkninger for leverandørerne. Der er lagt vægt på det oplyste om, at leverandøren på baggrund af en høring alene har udtalt, at der vil være risiko for, at firmaets konkurrenceevne i en fremtidig tilbudsgivning vil blive svækket. På foreliggende baggrund finder statsforvaltningen ikke, at det er godtgjort, at der foreligger så konkrete oplysninger til støtte for regionens antagelse om, at aktindsigt i udgifter til lægelønninger vil medfører sådanne økonomiske skadevirkninger for leverandøren, at bestemmelsen i 12, stk. 1, nr. 2, er anvendelig. Statsforvaltningen finder endvidere, at Region Sjælland i medfør af offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, ikke har været berettiget til at give TV2 Øst afslag på aktindsigt i udgifter til lægelønninger. Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at Regionen har begrundet afslaget i medfør af 13, stk. 1, nr. 5, SIDE 6

14 med, at offentliggørelse af de priser, der er indgået med den private leverandør, vil kunne medføre at fremtidige tilbudsgivere vil basere deres tilbud på kendskabet til de eksisterende priser, og dermed svække regionens forhandlingssituation. Statsforvaltningen finder herved, at regionen har anvendt en generel henvisning til myndigheds stilling i forbindelse med senere aftaleindgåelse, og regionen ses herved ikke at have konkretiseret den økonomiske tabsrisiko. Statsforvaltningen finder ikke, at regionen ved at henvise til baggrunden for oprettelse af lægeklinikken januar 2008 (rekrutteringsproblemer i området), efterfølgende forhandlinger og mulighed for fremtidig forhandling med flere firmaer om bemanding herved har godtgjort, at aktindsigt i udgifter til lægelønninger rummer nærliggende fare for, at regionens økonomiske interesser vil lide væsentlig skade. Samlet er det derfor statsforvaltningens opfattelse, at Region Sjælland ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende oplysninger fra aktindsigt. Statsforvaltningen finder derfor med henvisning til regionens begrundelse det ikke for godtgjort, at der er nærliggende fare for, at regionens økonomiske interesser vil lide væsentligt skade, herunder forringe regionens forhandlingsposition. I øvrigt Statsforvaltningen Sjælland har sammen med denne udtalelse anmodet Region Sjælland om oplysning om, hvad denne udtalelse giver regionen anledning til. Denne udtalelse vil snarest blive offentliggjort på statsforvaltningens hjemmeside Med venlig hilsen Christian Bernhard SIDE 7

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon.

Resume: Vedr. Region Sjællands afslag på aktindsigt i indkøbsprisen på 20 mg oxycodon. Resume: Statsforvaltningen finder ikke, at Region Sjælland med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold regionen har anført, kan undtage de pågældende oplysninger om indkøbspris

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage,

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, at Køge Kommune har en forkert forståelse af bestemmelsen i offentlighedslovens

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund

Resumé. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund 17-06- 2015 Statsforvaltningen har fra Syddjurs Kommune den 17. september 2014 modtaget din anmodning om, at Syddjurs Kommunes afgørelse af 15. august 2014 om afslag på aktindsigt i vagtplanerne for plejecenter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt

Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø. Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt Samsø Kommunalbestyrelse Rådhuset Langgade 1 Tranebjerg 8305 Samsø Samsø Kommunes afslag på fuld aktindsigt i kontrakt mellem Samsø Kommune og Samsøtrafikken A/S 14-07- 2010 Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 30. november 2007 til en borger: 30-11- 2007 Statsamtet Vestsjælland, tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde og Storstrøms Amter, nu Statsforvaltningen Sjælland,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening

Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening Statsforvaltningens brev af 12. april 2011 til en fagforening 12-04- 2011 Fagligt Fælles Forbund (3F) Kolding har i brev af 19. marts 2010 klaget over Kolding Kommunes afslag på aktindsigt i partnerskabsaftalen

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune

Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune A 08-05- 2008 TILSYNET Vedr.: Henvendelse om Skive Kommune De har den 10. november 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Viborg om daværende Skive Kommune. Statsamtet Viborg videresendte den 13. december

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Aktindsigt i kontrakt Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-182202 Dato:28-01- 2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Dagbladet Ringkøbing-Skjern har ved e-mail af 30. september

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-48575 Dato: 23-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 8. juni 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage over

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV

STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV STATUS PÅ IMPLEMENTERINGEN AF DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV v/ kontorchef i det kommunale tilsyn, Hanne Villumsen Den 5. november 2015 Det kommunale tilsyns kompetence Lov om kommunernes styrelse 48: Statsforvaltningen

Læs mere

Aktindsigt i klager over daginstitutioner.

Aktindsigt i klager over daginstitutioner. X 22. september 2010 STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND AALBORGHUS SLOT Aktindsigt i klager over daginstitutioner. Du har den 30. november 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende lovligheden

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger

Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger Statsforvaltningens udtalelse af 11. juni 2009 til en borger 1 1-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 9. juni 2009 til Faaborg- Midtfyn Kommune 0 9-0 6-2 0 0 9 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E I R E G I O N S Y D D A N M A R K Statsforvaltningen Syddanmark har

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energitilsynet (j.nr. [XXX]) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V

RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V RenoSam Vesterbrogade 24, 2. tv. 1620 København V Klage over Energistyrelsens afgørelse af 16. oktober 2008 vedrørende delvis afslag på aktindsigt i ansøgninger om udvidelse/fornyelse af forbrændingskapacitet

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 1620550#0 Notat om tavshedspligt vedrørende oplysninger behandlet 00.00.00-A53-43-18 23-02-2018 på lukket møde i BR (3) (2) (3) 1620550#0 - Notat

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til 2 journalister.

Statsforvaltningens brev til 2 journalister. Statsforvaltningens brev til 2 journalister. I har klaget over, at Faaborg-Midtfyn Kommune har afslået at give Jer aktindsigt i navne og andre kontaktoplysninger på skribenterne bag spareforslag indkommet

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023

Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 09-03- 2009 TILSYNET Din henvendelse om aktindsigt mv. i forbindelse med behandling af udkast til lokalplan 1023 Du har ved mail af 14. januar 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

De har ved af 1. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

De har ved  af 1. juni 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at det ikke er i strid med offentligretlige regler, at et byrådsmedlem ikke fik mulighed for at begrunde sit dagsordensforslag, da kommunalbestyrelsen havde

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr A

Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr A Ankestyrelsens brev til Horsens Kommune Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr. 82.02.00-A53-4-18 5. september 2018 Horsens Kommune har den 10. august 2018 indbragt [borgers navn

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Uberettiget afslag efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, på aktindsigt i prisoplæg fra et teleselskab. 13.

Uberettiget afslag efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, på aktindsigt i prisoplæg fra et teleselskab. 13. 2013-26 Uberettiget afslag efter offentlighedslovens 12, stk. 1, nr. 2, på aktindsigt i prisoplæg fra et teleselskab En kommune modtog i 2011 et brev fra et teleselskab med et oplæg om, hvad selskabet

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt

Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Statsforvaltningens udtalelse til Fredericia Skibsværft vedrørende aktindigt Du har ved brev af 11. juli 2008 på vegne af Fredericia Skibsværft A/S rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende

Læs mere

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y

Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y Landsforeningen X Att.: Sekretariatsleder Y 21. september 2009 I brev af 26. februar 2009 til Statsforvaltningen Nordjylland anførte du på vegne af Landsforeningen X, at Z Kommune ikke havde overholdt

Læs mere

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre.

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre. Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at spørgsmålet om markedsføring af kommunen ikke kunne behandles for lukkede 14-05- 2008 TILSYNET

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn.

Som medlem af Enhedslisten i Vordingborg Kommunalbestyrelse har De rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Det kommunale Tilsyn. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Vordingborg Kommunes borgmester har handlet i overensstemmelse med styrelseslovens 8, stk. 4 ved at sammenskrive et forslag til dagsordenen 24-09- 2008 Som medlem

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr

Resume: Vordingborg Kommunes j. nr Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Vordingborg Kommunes administration af lov om forebyggende hjemmebesøg 1 ikke fuldt ud har været i overensstemmelse med lovgivningen. 18-04- 2010 Vordingborg Kommunes

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Region Hovedstaden. [A]s anmodning om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Region Hovedstaden. [A]s anmodning om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Hovedstaden [A]s anmodning om aktindsigt [A] har den 16. november 2018 skrevet til Region Hovedstaden om regionens afgørelse af 16. november 2018 om aktindsigt. Region Hovedstaden

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende aktindsigt i Hørsholm Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende aktindsigt i Hørsholm Kommune Statsforvaltningens brev til en borger 2015-25948 Dato: 24-06-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt i Hørsholm Kommune I forlængelse af Statsforvaltningens udtalelse af 16. oktober 2015 har Hørsholm Kommune

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 3. marts 2009 (J.nr. 2008-0017864) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Niels Bolt Jørgensen og Jan

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: Statsforvaltningens udtalelse af 18. december 2007 til et kommunalbestyrelsesmedlem: 18-12- 2007 De har klaget over, at Rønnede Kommune (nu Faxe Kommune) har undladt nyt offentligt udbud i forbindelse

Læs mere

Aktindsigt i overenskomst med privat firma

Aktindsigt i overenskomst med privat firma Aktindsigt i overenskomst med privat firma En kommunes afslag på aktindsigt i vederlagsbestemmelserne i en overenskomst mellem kommunen og en redningsentreprenør om leje af hjemmeplejebil var begrundet

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark.

Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Statsforvaltningens brev af 23. marts 2010 til en journalist. 23-03- 2010 Du har ved mail af 19. maj 2009 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. Sagen vedrører Svendborg Kommunes afslag

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk

Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk Statsforvaltningens brev af 18. januar 2007 til en borger: 18-01- 2007 Vedr.: Deres henvendelse om bevaringsværdige bygninger i Holbæk De har ved brev af 29. april 2006 henvendt Dem til Statsamtet Vestsjælland,

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger.

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 13. august 2008 til en borger. 13-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 24. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 12. august 2008 til en borger 12-08- 2008 TILSYNET Vedr. klage over Silkeborg Kommune De har ved brev af 21. juli 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Aarhus Kommune har den 15. juni 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne.

Aarhus Kommune har den 15. juni 2016 oversendt sagen til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-48555 Dato: 19-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 12. juni 2016 klaget til Aarhus Kommune over kommunens afgørelse af 10. juni

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 22. februar 2013 om afslag på aktindsigt [XXX] Afgørelsen er fremsendt pr. e-mail til adressen: [XXX] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere