Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon juni CEPOS Landgreven 3, København K

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89. 29. juni 2012. CEPOS Landgreven 3, 3. 1301 København K +45 33 45 60 30 www.cepos."

Transkript

1 Af chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon juni 2012 Fleksjobordningen er en af arbejdsmarkedets mest populære støtteordninger. Siden dens indførelse i 1998 er ordningen vokset til at omfatte ca personer, som enten er i fleksjob eller er berettiget til fleksjob. Hensigten med fleksjobordningen var oprindeligt at begrænse tilgangen til førtidspension. Men ordningen har kun begrænset tildelingen af førtidspension med ca personer, og den massive vækst i fleksjobordningen tyder derfor på, at ordningen ikke kun anvendes af mulige førtidspensionister, men derimod også trækker folk fra fx sygedagpenge, kontanthjælp og ikke mindst ordinær beskæftigelse. Korrigeres stigningen i fleksjobbere og førtidspensionister for det demografiske træk, så fremgår det, at kun ca. halvdelen af de fleksjobansatte (inkl. ledighedsydelse og skånejob) ville have været på førtidspension, såfremt fleksjobordningen ikke var oprettet. Det betyder, at mange fleksjobbere alternativt ville kunne være ansat på ordinære vilkår. Dette understøttes af en ny analyse fra SFI, som konkluderer, at knap 20 pct. af fleksjobberne alternativt ville være ansat på ordinære vilkår, hvis tilskud via fleksjob ikke var en mulighed. Samlet tyder det derfor på, at man via fleksjobordningen i dag yder tilskud til relativt mange personer, som godt kunne bestride et fuld- eller deltidsjob på det ordinære arbejdsmarked uden offentlig støtte. På denne baggrund er det positivt, at regeringen har bebudet en reform af bl.a. fleksjobordningen. Regeringens initiativer er imidlertid ikke ambitiøse nok. Det anbefales, at regeringen styrker deres forslag ved at gøre fleksjobordning fuldt ud midlertidig (og ikke kun for personer under 40), at revisiteringer af fleksjobberne skærpes yderligere end foreslået og at der foretages yderligere reduktioner i den statslige refusion til kommunernes. Hvis en femtedel af fleksjobberne og personer på ledighedsydelse (svarer til omkring personer) kommer i ordinær beskæftigelse (dvs. uden offentligt løntilskud) vil det kunne forbedre de offentlige finanser med knap 2 mia. kr. Antal fleksjobbere stiger, uden at antal førtidspensionister falder Antallet af fleksjobbere 1 er siden 1998 steget fra knap personer til personer i 2011, jf. tabel 1. Medtages personer på ledighedsydelse, som venter på at komme i fleksjob, stiger antallet af fleksjobbere til i Tabel 1. Antal overførelsesmodtagere som følge af nedsat arbejdsevne, personer E 238,0 237,8 235,4 229,5 227,0 233,5 234,7 235,5 235,8 237,9 236,9 235,9 238,5 238,4 237,9 Demografisk træk 238,0 242,5 246,6 250,8 255,0 258,4 261,8 266,0 270,8 274,7 277,5 278,8 278,8 277,3 274,8 Fleksjob 2,3 2,8 6,5 8,6 13,0 19,1 24,2 29,8 36,1 41,4 44,3 49,5 51,6 52,5 53,0 Ledighedsydelse 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 2,4 5,2 8,1 10,1 12,7 10,9 10,0 11,9 13,0 12,1 Skånejob 4,3 5,1 4,5 5,4 5,5 5,8 6,0 5,9 5,9 5,9 4,8 4,9 4,8 5,5 5,7 "Brutto"førtidspensionister 244,6 245,6 246,5 243,4 246,8 260,8 270,0 279,4 287,9 297,8 296,8 300,2 306,8 309,4 308,7 Kilde: ADAM, Danmarks Statistik samt egne beregninger. Tallene for 2011-tallet er estimater baseret på Danmarks Statistik. Bruttoførtidspensionister dækker over fleksjob, ledighedsydelse og skånejob. Skånejob er udeladt i beregningen af det demografiske træk. I 1999 blev det besluttet at folkepensionsalderen pr. 1. juli 2004 skulle sættes ned til 65 år, hvorved de 65- og 66-årige frem mod juli 2006 gradvist overgår til folkepension. Det giver et beregningsteknisk fald i antal førtidspensionister uden at det er udtryk for lavere tilgang til førtidspension. Derfor er beregningerne foretaget for de årige. 1 Et fleksjob er et tilbud til personer med væsentlig og varig begrænsning i arbejdsevnen, som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på ordinære vilkår på arbejdsmarkedet. Personer ansat i fleksjob får fuld løn uanset arbejdstid og produktivitet. Tilskuddet fra staten kan udgøre halvdelen eller to tredjedele af op til kr. Det højeste tilskud er således kr. Jf. beskæftigelsesministeriet (2012): Fakta om fleksjob og DA (2012): og fleksjob. CEPOS Landgreven 3, København K

2 Analysenotat juni 2012 Endvidere fremgår det, at det samlede antal af personer i støttet beskæftigelse, dvs. førtidspensionister inklusiv personer i fleksjob, ledighedsydelse og skånejob (såkaldte brutto førtidspensionister), er steget med ca personer i perioden Da fleksjobordningen blev indført i 1998, var hensigten at give så mange som muligt med varige begrænsninger i arbejdsevnen en aktiv tilværelse [og] begrænse tilgangen til førtidspension. 2 I årene frem mod 2001 synes ordningen at have virket efter hensigten. Antallet af førtidspensionister faldt fra personer i 1998 til personer i 2001, altså et fald svarende til knap personer. Faldet er blevet modsvaret af en tilsvarende stigning i fleksjobbere og modtagere af ledighedsydelse med godt personer, jf. tabel 1. Dette er ligeledes illustreret i figur 1, hvor de blå og røde søjler vil udligne hinanden i en situation, hvor antallet af nye fleksjobbere svarer til reduktionen i antallet af personer på førtidspension. Figur 1. Årlig vækst i antallet af personer på førtidspension og fleksjob (inkl. ledighedsydelse) ( ) Figur 2. Antal fleksjobbere og personer på ledighedsydelse ( ) Personer Aftalen om justering af fleksjob fra februar 2006 Personer Fleksjob og ledighedsydelse Ledighedsydelse Fleksjob Kilde: ADAM tallet er fra Danmarks Statistik. Anm: I 1997 hed fleksjobordningen 50/50 ordningen. I 1998 blev den erstattet af fleksjobordningen. Kilde: ADAM I perioden 2001 til 2006 steg antallet af fleksjobbere og personer i ledighedsydelse dog fortsat, samtidig med at der også blev flere førtidspensionister. Udviklingen førte til, at man i februar 2006 indgik Aftalen om justering af fleksjob 3, som havde til hensigt at begrænse væksten i antallet af personer i støtteordninger. Fleksjobforliget fra 2006 skulle blandt andet sikre en bedre visitation i kommunerne og en nedbringelse af ledigheden blandt de fleksjobvisiterede, jf. boks 1. Effekten var dog begrænset. I årene efter 2006 steg antallet af fleksjobbere og personer i ledighedsydelse med godt personer, mens antallet af førtidspensionister kun faldt med ca. 200 personer. Boks 1. Aftale om justering af fleksjobordningen, 2006 Justeringen af fleksjobordningen blev vedtaget med det formål at nedbringe antallet af personer på fleksjob, efter det blev dokumenteret af Ankestyrelsen, at personer kom i fleksjob uden tilstrækkelig dokumentation i 7-8 ud af 10 sager. Formålet var at målrette ordningen til dem, som i højere grad havde brug for den. Det blev derfor vedtaget, at følgende områder af ordningen skulle forbedres med en række initiativer under følgende overskrifter: Visitationen i kommunerne bliver bedre Ledigheden for visiterede til fleksjob kommer ned Det offentlige tilskud tilpasses Administrationen af fleksydelse udlægges til kommunerne Ændringerne trådte i kraft pr. 1. juli Kilde: Beskæftigelsesministeriet (2006): Aftale om justering af fleksjobordningen 2 Citatet stammer fra socialministeriets vejledning om aktiv socialpolitik, og er gengivet i DØR(2005): Dansk Økonomi, forår Kilde: Beskæftigelsesministeriet (2006): Aftale om justering af fleksjobordningen 2

3 Figur 3 viser udviklingen i antallet af bruttoførtidspensionister (dvs. førtidspensionister inklusiv personer i fleksjob, ledighedsydelse og skånejob), antallet af faktiske førtidspensionister samt det demografiske træk. Det fremgår, at udviklingen i antallet af faktiske førtidspensionister er relativt konstant over perioden. Det demografiske træk angiver den forventede udvikling i antallet af førtidspensionister, givet at befolkningens aldersfordeling og benyttelse af førtidspensionsordningen er fastholdt på 1997-niveau. Det demografiske træk angiver således den vækst i antallet af førtidspensionister, som befolkningsudviklingen kan forsvare. Var det med fleksjobordningen lykkedes alene at trække folk fra førtidspension til fleksjob, da ville udviklingen i bruttoførtidspensionister og det demografiske træk have samme profil. Det fremgår imidlertid, at antallet af bruttoførtidspensionister er vokset mere end udviklingen i antallet af ældre (og derved nedslidte) kan forklare. Figur 3. ister og demografisk træk Personer "Brutto" førtidspensionister Demografisk træk Faktisk førtidspensionister Kilde: Finansministeriets ADAM-model og Danmarks Statistik, samt egne beregninger Anm.: Tallene for 2011 er estimater Fleksjobordningen (og delvist også skånejobordningen) har således ikke blot tiltrukket folk fra førtidspensionsordningen, men også fra andre ordninger som fx sygedagpenge, kontanthjælp og ikke mindst ordinær beskæftigelse. Beregninger viser, at knap 60 pct. af stigningen i antallet af bruttoførtidspensionister i perioden (ca personer) kan forklares ved demografi, mens 40 pct. skyldes, at fleksjobordningen har tiltrukket andre dele af befolkningen. På denne baggrund må man konstatere, at visiteringen til fleksjob har været for lempelig set i forhold til den oprindelige hensigt med fleksjobordningen, som var at begrænse tilgangen til førtidspension. Ordninger er særligt populære blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande En af de grupper, der i særligt omfang benytter sig af støtteordninger er indvandrere fra ikkevestlige lande. Faktisk er andelen af bruttoførtidspensionister med dansk oprindelse faldet, mens andelen med ikke-vestlig baggrund er steget. Fx er andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande på fleksjob fordoblet, mens andelen af indvandrere fra ikke-vestlige lande på førtidspension næsten er tredoblet i perioden , jf. tabel 2. Brugen af fleksjob og førtidspension varierer efter alder og nationalitet. Fx er det særligt ældre indvandrere, der gør brug af førtidspension. Næsten hver tredje årig ikke-vestlige indvandrer og efterkommer modtager førtidspension, hvorimod det blot er 11 pct. af samme aldersgruppe med dansk herkomst. 4 4 DA (2012): og fleksjob. 3

4 Tabel 2. Andel af personer på støtteordninger efter herkomst Fleksjob -Personer af dansk oprindelse 95,9% 95,5% 95,2% 94,9% 94,8% 94,8% 94,5% 94,4% 94,4% 94,4% 93,5% -Indvandrere fra ikke-vestlige lande 2,1% 2,6% 2,8% 3,0% 3,2% 3,2% 3,5% 3,5% 3,6% 3,7% 4,2% -Øvrige 2,0% 1,9% 2,0% 2,1% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,2% Ledighedsydelse -Personer af dansk oprindelse ,0% 93,4% 92,3% 91,8% 90,6% 90,6% 89,7% 89,3% -Indvandrere fra ikke-vestlige lande ,0% 4,0% 4,7% 5,4% 6,6% 6,8% 7,9% 7,9% -Øvrige ,0% 2,7% 3,0% 2,9% 2,8% 2,5% 2,4% 2,8% Skånejob -Personer af dansk oprindelse 98,0% 98,3% 98,4% 98,1% 98,1% 97,8% 97,6% 97,5% 97,5% 97,1% 96,3% -Indvandrere fra ikke-vestlige lande 0,8% 0,7% 0,8% 1,0% 0,9% 1,1% 1,3% 1,4% 1,6% 1,9% 2,0% -Øvrige 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,1% 0,9% 0,9% 1,6% -Personer af dansk oprindelse 93,8% 93,2% 92,7% 92,1% 91,2% 90,7% 90,1% 89,4% 88,5% 87,5% 86,9% -Indvandrere fra ikke-vestlige lande 3,9% 4,4% 4,9% 5,6% 6,4% 7,0% 7,6% 8,3% 9,3% 10,2% 10,8% -Øvrige 2,3% 2,4% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,3% 2,4% "Brutto"førtidspensionister -Personer af dansk oprindelse 93,9% 93,4% 93,0% 92,4% 91,8% 91,3% 90,8% 90,3% 89,6% 89,0% 88,2% -Indvandrere fra ikke-vestlige lande 3,8% 4,3% 4,7% 5,3% 5,9% 6,4% 6,9% 7,4% 8,2% 8,8% 9,5% -Øvrige 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,2% 2,2% 2,3% Kilde: DREAMS RAS udtræk for år samt DREAMS Socioøkonomiske Fremskrivning 2011 for år Det kan diskuteres, i hvor høj grad indvandrere fra ikke-vestlige lande kan forventes at have samme træk på førtidspension, skånejob og fleksjob, som en gennemsnitlig etnisk dansker. Det skyldes, at indvandrere fra ikke-vestlige lande fx i højere grad end danskerne kan have en baggrund, som har forårsaget fysiske og psykiske skader, som påvirker deres arbejdsevne. Stort beskæftigelsespotentiale blandt fleksjobberne Beregninger af det demografiske træk peger på, at godt hver 2. fleksjobber (her inkl. ledighedsydelse og skånejob) ville have været i førtidspension, hvis fleksjobordningen ikke var oprettet. De øvrige knap fleksjobbere er borgere, der trukket fra fx sygedagpenge, kontanthjælp og ikke mindst ordinær beskæftigelse. I en ny rapport fra SFI 5 vurderes det på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, at 18 pct. af de personer, som er ansat med tilskud, ville være ansat på ordinære vilkår, hvis tilskuddet ikke var muligt. Dette tal er en smule lavere end tidligere, hvor SFI 6 har vurderet, at ca. 23 pct. af fleksjobberne ikke har nogen af de funktionsnedsættelser. At en betydelig andel af fleksjobberne Figur 4. Tilgang til fleksjob og ledighedsydelse, status måneden før kunne bestride et ordinært job understøttes ligeledes af, at netop denne andel af fleksjobberne ifølge Det Økonomiske Råds analyser kommer direkte fra ordinær beskæftigelse, jf. figur 4. 7 Alt andet lige tyder ovenstående resultater på, at pct. af fleksjobberne (inkl. personer på ledighedsydelse) potentielt kunne være i ordinær beskæftigelse (uden offentligt løntilskud). Anm.: Besk. mv. dækker over beskæftigelse og anden selvforsørgelse. Revalidering er inkl. forrevalidering. Kilde: DØR(2005): Dansk Økonomi, forår SFI (2011): Virksomheders sociale engagement. Endelig kan det konstateres, at den andel af personer, som er ansat med tilskud, men som virksomhederne ville have ansat på ordinære vilkår, hvis tilskuddet ikke var muligt, ligger på omkring 20 pct. Dette er et lille, men ikke signifikant fald sammenlignet med både 1998 og Fortrængning af ordinært ansatte er således uændret. Senere i SFIs notat står dog at andelen af personer, som virksomhederne ellers ville have ansat på ordinære vilkår er 18 pct. Derfor bruges dette tal. 6 SFI (2006): Handikap og beskæftigelse. SFI anfører, at der kan være andre forklaringer på, at personer uden funktionsnedsættelser kan være i fleksjob, som eksempelvis dårligt helbred. 7 DØR(2005): Dansk Økonomi, forår

5 Dette svarer til, at omtrent af de personer, som i dag er berettiget til fleksjob, kunne være i ordinær beskæftigelse. Nye initiativer på vej Regeringen fremsatte i februar 2012 en række nye forslag til reform af førtidspension og fleksjob, jf. boks 2. Formålet med reformen er at skrue fleksjobordningen sammen på en ny måde for derved at styrke tilskyndelsen til at øge antallet af arbejdstimer og skifte fleksjobbet ud med et ordinært job uden offentlig støtte 8. Boks 2. Regeringens initiativer Unge mennesker skal ikke have førtidspension Fleksjob flere skal have en tilknytning til arbejdsmarkedet Flere førtidspensionister i arbejde og merudgiftsydelse Ressourceforløb for unge Rehabiliteringsteam i alle kommuner Investering i ressourceforløb Ressourceforløb for personer over 40 år Forsørgelse under ressourceforløb Gode muligheder for at arbejde under ressourceforløb Opstartsstøtte til kommunerne Tæt opfølgning af indsatsen Kilde: Regeringen (2012): En del af fællesskabet. Fleksjobordningen målrettes Ledighedsydelse forudsætter medlemskab af en a-kasse Varighedsgrænse på ledighedsydelse En mere aktiv indsats for ledige, som er visiteret til fleksjob Sanktionsregler for modtagere af ledighedsydelse lempes Fleksjob til selvstændige afskaffes ister får mulighed for at få beskæftigelsestilb ud ister under 40 år får mulighed for at få ressourceforløb Lavere førtidspension til pensionister, som bor i udlandet Merudgiftsydelsen større overensstemmelse mellem behov og ydelse Personkredsen for modtagere af merudgiftsydelse justeres Den supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister forbedres Ovenstående initiativer påvirker ikke nuværende førtidspensionister, og påvirker kun fleksjobbere, hvis de får et nyt job. Det fremføres, at reformen skal bidrage med ca. 1,9 mia. i 2020 og knap 3,5 mia. kr. på langt sigt. Det ventes herudover, at ca personer i 2020 og ca personer på langt sigt kommer i ordinær beskæftigelse i stedet for fleksjob eller førtidspension. Samtidigt forventes det, at antallet af personer i støttet beskæftigelse vil øges til ca personer i 2020 og personer på sigt. 9 Regeringens ambitionsniveau er ikke højt nok Som det er i dag, så bidrager personer i fleksjob til den samlede produktion. Men ifølge De Økonomiske Råd så er omkostningen for de offentlige finanser ofte lige så stor eller større end omkostningen for personer, der modtager kontanthjælp eller førtidspension. 10 Trækker fleksjobordningen for mange fra ordinær beskæftigelse over i støttet beskæftigelse, kan bidraget fra ordningen endda risikere at blive direkte negativt. 11 Fleksjobordningen er således kun en succes, hvis to kriterier er opfyldt. - For det første skal det være økonomisk mere attraktivt at være i fleksjob end at være ledig eller på førtidspension. 12 Dette vedrører dels fleksjobbernes løn og dels de statslige refusioner. 8 Regeringen (2012): En del af fællesskabet 9 Regeringen (2012): En del af fællesskabet 10 DØR(2008): Dansk Økonomi, efterår DØR(2008): Dansk Økonomi, efterår DØR(2008): Dansk Økonomi, efterår

6 - For det andet skal ordningen kun fokuseres mod dem, som ikke alternativt ville kunne finde et job på det ordinære arbejdsmarked. Dette vedrører visiteringen af fleksjobbere. Idet fleksjobordningen ikke har virket efter hensigten, men er blevet et supplement og ikke et alternativ til førtidspensionen, er det således ganske fornuftigt, at regeringen har taget initiativ til en reform af fleksjobordningen. Denne reform er dog ikke ambitiøs nok. Reduktion af den statslige refusion til kommunerne Regeringen er ikke ambitiøs nok, når det kommer til reduktion af den statslige refusion til kommunerne. Mange er på ledighedsydelse i lang tid. Det kan skyldes, at kommunerne ikke har tilstrækkeligt økonomisk incitament til at få personer fra ledighedsydelser til fleksjob. En måde at øge dette incitament på er ved at reducere den statslige refusion til kommunerne, for personer på ledighedsydelse. Boks 3 nedenfor viser hidtidige ændringer i den statslige refusion for fleksjob, ledighedsydelse, skånejob og førtidspension. Boks 3. Ændringer i den statslige refusion vedr. kommunale overførsler Fleksjob 1997, 1. januar 0 50 pct. (før finansieret af kommunen og amtet med halvdelen hver) 1998, 1. januar pct. 2002, 1. januar pct. (fleksjob oprettet efter 1. juli 2001) 2006, 1. januar pct. (alle) Ledighedsydelse 1998, 1. januar 0 50 pct. mellem fleksjob (ny ordning) 2000, 1. februar 0 50 pct. under ferie; 50 0 pct. i øvrigt 2002, 1. januar 0 35 pct. inden og mellem fleksjob; fortsat 50 pct. under ferie 2012, 1. marts pct. (aktive perioder); pct. (passive perioder) 1992, 1. januar pct. (pers. < 60 år, nytilkendte pensioner, indstillede sager) 1997, 12. juni pct. (pers. > 60 år, nytilkendte pensioner, afgjorte sager) 1999, 1. januar pct. (alle nytilkendte pensioner, afgjorte sager) Skånejob 1998, 1. januar 0 50 pct. (før finansieret af kommunen og amtet med halvdelen hver) Kilde: Arbejdsmarkedskommissionen (2009): "Velfærd kræver arbejde", samt Retsinformation.dk: BEK nr 171 af 27/02/2012 Før 1. marts 2012 fik kommunerne en refusion fra staten for personer på ledighedsydelse, der lå på 35 pct. for personer inden og mellem fleksjob og 50 pct. for personer under ferie, jf. boks 3. Pr. 1. marts 2012 øgede regeringen refusionen til kommunerne for personer på ledighedsydelse fra 35 pct. til 50 pct., når de ledige fleksjobbere er aktivt beskæftigelsessøgende, og reducerede refusionen til kommunerne fra 50 pct. til 30 pct., når de ledige er passivt beskæftigelsessøgende. Denne ændring blev foretaget for at ligestille vilkårene for personer tilgængelig for arbejdsmarkedet på kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. 13 Dette er ikke ambitiøst nok. Hvis kommunerne for alvor skal have et incitament til at få fleksjobbere tilbage i ordinær beskæftigelse, må den statslige refusion af udgifterne til fleksjob, ledighedsydelse og førtidspension reduceres væsentligt. 13 Retsinformation.dk: BEK nr. 171 af 27/02/2012 6

7 På denne baggrund anbefales det, at refusionssatser nedsættes til 30 pct. og 20 pct. for hhv. fleksjob og førtidspension, svarende til en reduktion på hhv. 35 og 15 pct. point. Ledighedsydelsen kunne ligeledes reduceres til 15 pct., hvilket vil give kommunerne det nødvendige incitament til at få dem, der ikke behøver et fleksjob, tilbage i ordinær beskæftigelse. Revisitationer Regeringen er heller ikke ambitiøs nok, når det kommer til revisitationer. Som det fremgår af erfaringerne fra forliget i februar 2006, er det ikke hensigtsmæssigt, at regeringens nye initiativer på fleksjobområdet alene er rettet mod fremtidigt visiterede eller de fleksjobansatte, som får nyt fleksjob. Det vil betyde, at en betydelig del af de nuværende fleksjobansatte ikke vil blive berørt af reformen. Derved er det ikke muligt fuldt ud at indfri beskæftigelsespotentialet, der eksisterer blandt fleksjobberne. I stedet anbefales det, at der foretages en revisitering af samtlige nuværende fleksjobbere, for at få flest muligt af de omtrent personer, der i dag potentielt kunne varetage et arbejde under almindelige vilkår, tilbage i ordinær beskæftigelse. Det vil naturligvis indebære en vis engangsudgift for kommunerne, men denne udgift vil blive mere end modsvaret af den varige forbedring af de offentlige finanser, som en flytning af personer fra støttet til ordinær beskæftigelse giver, jf. tabel 2. Tabel 3. Holdbarhedsvirkning Pct. af BNP Mia. kr. (2011) Revisitering af fleksjobbere 0,10-0,14 1,9-2,6 Kilde: Egne beregninger Mere ambitiøst end regeringens eget forslag anbefales jævnlige revisiteringer hvert 5. år for alle fleksjobbere, således at kommunen løbende skal tage stilling til, om personen skal have ret til et nyt midlertidigt fleksjob. 14 Det anbefales endvidere, at de to første revisiteringer af nye fleksjobbere foretages efter henholdsvis 6 mdr. og efter 2 år og 6 mdr. På denne måde vil man i starten af et fleksjob hurtigere kunne evaluere, om ordningen er den rigtige for vedkommende og løbende følge op på vurderingen. Endeligt foreslås det, at den kommune, der visiterer til fleksjob, selv bærer udgifterne til fleksjobberen indenfor den pågældende periode, dvs. uanset om den fleksjobberettigede måtte flytte til en anden kommune. 14 Dette har også været anbefalet af De Økonomiske Råd og senest af regeringen (dog kun gældende for personer under 40 år). Fleksjobordningen bør aldrig som udgangspunkt være en permanent ordning. Jf. DØR(2008): Dansk Økonomi, efterår 2008 og Regeringen (2012): En del af fællesskabet. 7

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Regionale Medlemsmøder forår 2013

Regionale Medlemsmøder forår 2013 Regionale Medlemsmøder forår 2013 Introduktion til reformen Susanne Wiederquist Baggrund! Førtidspension og fleksjob er centrale dele af det sociale sikkerhedsnet i Danmark. Aftalepartierne ønsker derfor

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen...

Fleksjob. side. 3.1 Indledning og sammenfatning... side. 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side. 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Fleksjob 3.1 Indledning og sammenfatning... side 71 3.2 Fleksjob giver flere offentligt forsørgede... side 72 3.3 Tilgang til fleksjobordningen... side 8 3.4 Løn og arbejdstid

Læs mere

Reform af førtidspension og fleksjob

Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob Reform af førtidspension og fleksjob aftalens hovedpunkter. Reform af førtidspension og fleksjob aftale Regeringen (Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Radikale

Læs mere

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013

Myndighed/Afsender Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Lovens ikrafttrædelsesdato 1. januar 2013 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 1 Offentligt L I G E S T I L L L I N G S V U R D E R I N G A F L O V F O R S L A G 30. oktober 2012 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov

Læs mere

BILAG 2. Nøgletal på førtidspensionsområdet

BILAG 2. Nøgletal på førtidspensionsområdet BILAG 2 Oktober 2018 J.nr.: 00.01.00-A00-304-18 Nøgletal på førtidspensionsområdet Resumé Det overordnede billede, som udfoldes i dette bilag, er følgende: Frederiksberg Kommune har en andel af ydelsesmodtagere

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status februar 217 31. maj 217 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest

Læs mere

Stor gevinst ved at hindre nedslidning

Stor gevinst ved at hindre nedslidning 21 217 219 221 223 22 227 229 231 233 23 237 239 241 243 24 247 249 21 23 2 27 29 Flere gode år på arbejdsmarkedet 23. december 216 Stor gevinst ved at hindre nedslidning Den kommende stigning i pensionsalderen

Læs mere

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN

ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN ANALYSE AF FLEKSJOBORDNINGEN 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...3 1.1 Indledning...3 1.2 Sammenfatning af analysens resultater...3 2. UDVIKLINGEN I FLEKSJOBORDNINGEN...12 2.1. Udviklingen i brugen af ordningen...12

Læs mere

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet

FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet 07-0343 17.10.2008 Kontakt: Jette Høy - jeho@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 FTF forslag til justeringer i førtidspensionssystemet Forligspartierne bag førtidspensionsreformen af 2003 drøfter i dette efterår

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016

N O T A T. Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status november 2016 22. december 2016 J.nr. IMP/UPE AFA/MLU/CWH VOA/RGR Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale mål: Flest

Læs mere

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013

Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Arbejdsmarkedsfastholdelse af personer, der ansættes i fleksjob i 2013 Af Kim Madsen Copyright 2014 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma ejet af Kim Madsen, som har beskæftiget sig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

I nedenstående gives en status for fleksjobambassadørernes arbejde fra april-oktober 2013.

I nedenstående gives en status for fleksjobambassadørernes arbejde fra april-oktober 2013. 1 Status for fleksjobambassadørindsatsen Førtidspensions- og fleksjobreformen trådte i kraft d. 1. januar 2013. Hensigten med reformen er bl.a., at flest mulige skal beholde kontakten med arbejdsmarkedet

Læs mere

Pct = Erhvervsfrekvens, pct.

Pct = Erhvervsfrekvens, pct. Danmarks velstand afhænger blandt andet af den samlede arbejdsindsats. Velstanden øges, hvis flere personer deltager på arbejdsmarkedet, eller arbejdstiden øges. I Danmark er erhvervsfrekvensen høj, men

Læs mere

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen.

Fleksjobordningen målrettes, så også personer med en lille arbejdsevne kan komme ind i ordningen. N O T A T Reform af førtidspension og fleksjob Status marts 217 Mål Reformen af førtidspension og fleksjob bygger på følgende centrale intentioner: Flest muligt skal i arbejde og forsørge sig selv Adgangen

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år

Resultat af ressourceforløb afsluttet i for personer under 40 år Resultat af ressourceforløb afsluttet i 2013-2015 for personer under 40 år Af Kim Madsen Copyright 2016 analyze! Om analyze! analyze! er et privat konsulentfirma, der beskæftiger sig med praksisnær dokumentation

Læs mere

Resultatrevisionen for 2011

Resultatrevisionen for 2011 Resultatrevisionen for 2011 Resume Samlet set har en fra december 2010 til december 2011 på Bornholm været positiv. En Arbejdskraftreserve som samlet set er faldet med 16 % og et kraftigt fald i sager

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER

Notat // 2/5/05 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER Siden 1970 er der sket en fordobling i antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 840.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere er fordoblet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro

Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Resultatrevision 2015 for Jobcenter Holstebro Indhold 1. Beskæftigelsesudviklingen for lønmodtagere...2 2. De unge på offentlig forsørgelse...3 3. Udviklingen i det samlede antal offentligt forsørgede....5

Læs mere

1. Status på indsatsen - herunder de to strategiske tiltag

1. Status på indsatsen - herunder de to strategiske tiltag Notat Sagsnr.: 15.2.-P5-1-17 Dato: 14-12-217 Titel: Status Fleksjob og Ledighedsydelse Sagsbehandler: Borgerservice og Beskæftigelse Udvalget Vækst og Erhverv drøftede på møde i juni 217 udfordringer for

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del 7) af 22. marts 2013

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del 7) af 22. marts 2013 Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 246 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. juni 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 246 (Alm. del

Læs mere

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012

Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune. Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Rundt om fleksjob og revalidering i Esbjerg Kommune Ved kontorchef Pia Damtoft Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2012 Fleksjob Reglerne for fleksjob Antallet af fleksjob og ventelisten til fleksjob i

Læs mere

Kroniske offentlige underskud efter 2020

Kroniske offentlige underskud efter 2020 13. november 2013 ANALYSE Af Christina Bjørnbak Hallstein Kroniske offentlige underskud efter 2020 En ny fremskrivning af de offentlige budgetter foretaget af den uafhængige modelgruppe DREAM for DA viser,

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014. Orientering om jobparate ledige over 30 år Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lone Bjørn Madsen Sagsnr. 15.00.00-G01-8-14 Dato:8.5.2014 Orientering om jobparate ledige over 30 år Med henblik på at give Beskæftigelsesudvalget en overordnet

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Målopfølgning og ledelsesinformation

Målopfølgning og ledelsesinformation GLADSAXE KOMMUNE Arbejdsmarkedsafdelingen 31.05.20/jabejo Gladsaxe Kommune Målopfølgning og ledelsesinformation Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Maj 20 Rapporten opdaterer på status vedrørende ministermål

Læs mere

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob:

Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Den fremrykkede evaluering af reform af førtidspension og fleksjob: Der er fuld gang i evalueringen af FØP-reformen. Dels er der offentliggjort en hovedrapport om evaluering af reglerne om førtidspension

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget

Hjørring Kommune. Notat. Økonomifunktionen, Administration og Service. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget Hjørring Kommune Notat Økonomifunktionen, Administration og Service 15.maj 217 Side 1. Notat vedr. trykprøvning af aktivitetsforudsætninger i Budget 218-221 Økonomiudvalget godkendte d. 22. marts 217 principperne

Læs mere

Langsigtede udfordringer

Langsigtede udfordringer 2 7 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Langsigtede udfordringer 4.1 Sammenfatning... side 153 4.2 Arbejdsstyrken før, nu og fremover... side 154 4.3 Mangel på holdbarhed i dansk økonomi... side 166 4.1 Sammenfatning

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet

Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob. 8 bud fra KL til arbejdet Brug for nytænkning om førtidspension og fleksjob 8 bud fra KL til arbejdet August 2010 Indholdsfortegnelse 8 bud fra KL til arbejdet med at nytænke førtidspension og fleksjob... 3 Udviklingen... 4 KL

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING

SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 21 23 79 52 18. december 2013 SAMMENLIGNING AF REFORMER UNDER FOGH, LØKKE OG THORNING Dette notat sammenligner effekten på den strukturelle beskæftigelse

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 4 kvartal 2012 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 4 kvartal 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Notat om ledighedsydelse og fleksjob

Notat om ledighedsydelse og fleksjob Notat om ledighedsydelse og fleksjob 1 jan okt nov dec jan jan okt nov dec jan okt Udvikling 213-14 Udvikling i antal personer på længerevarende ydelser 35 3 25 2 15 1 5 2.45 2.4 2.35 2.3 2.25 2.2 2.15

Læs mere

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel

Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel Betydningen af kontanthjælp som ung Nyt kapitel De fleste mellem 18 og 29 år er enten under uddannelse eller i arbejde, men 14 pct. er offentligt forsørgede. Der er særlige udfordringer knyttet til det

Læs mere

Andel fleksjobvisiterede

Andel fleksjobvisiterede Sagsnr. 15.00.00-A00-2-18 Dato: 6.8.2018 Statusnotat: Fleksjobvisiterede i Kommune Fleksjobvisiterede omfatter såvel personer ansat i fleksjob som personer på ledighedsydelse, der er visiteret til fleksjob,

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012

Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 Jobcentret Furesø Indsatser og resultater, udarbejdet oktober 2012 1 Indledning Rapporten indeholder en konkret analyse af, hvordan Jobcentret performer i forhold til beskæftigelsesministerens mål for

Læs mere

Resultatrevision 2013

Resultatrevision 2013 Område: Jobcenter Brøndby Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Albertslund, Fredericia, København, Odense, Svendborg, Aalborg, Århus Periode: 2013 indeholder: En resultatoversigt der

Læs mere

Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013

Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 N O T A T Februar 2018 Udviklingen i tilkendelser af førtidspension før og efter reformen af førtidspension og fleksjob i 2013 J.nr. SYD SAE/MEPE 1. Indledning og sammenfatning Reformen af førtidspension

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016

Sagsnr.: 2015/ Dato: 18. november 2016 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 18. november 2016 Titel: Kvartalsvis statusopfølgning Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Udviklingskonsulent Den kvartalsvise statusopfølgning består af to dele:

Læs mere

Lille og faldende andel på førtidspension med revision

Lille og faldende andel på førtidspension med revision 09-0504 - 13.05.2009 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lille og faldende andel på førtidspension med revision Tilkendelse af førtidspension med revision udgør i dag kun 3,3 pct.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan

Opdateret befolkningsprognose og regeringens 2020-plan Notat 9. maj 1 Opdateret befolkningsprognose og regeringens -plan Danmarks Statistik og DREAM offentliggjorde d.. maj Befolkningsfremskrivning 1. Den ny prognose for befolkningsudviklingen kom efter færdiggørelsen

Læs mere

Aftale om justering af fleksjobordningen

Aftale om justering af fleksjobordningen 7. februar 2006 Aftale om justering af fleksjobordningen 1. Indledning Fleksjobordningen har været en succes. Den har skabt mere rummelighed på arbejdsmarkedet. Der er i dag omkring 38.000 mennesker ansat

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 194 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished?

Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished? En artikel fra KRITISK DEBAT Hjælp til at komme i arbejde eller parkering på lavindkomst og i uvished? Skrevet af: Henrik Herløv Lund Offentliggjort: 14. december 2010 VK's reformforslag og begrundelser

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Andel fleksjobvisiterede

Andel fleksjobvisiterede Sagsnr. 15.00.00-A00-2-18 Dato: 24.5. Statusnotat: Fleksjobvisiterede i Kommune Fleksjobvisiterede omfatter såvel personer ansat i fleksjob som personer på ledighedsydelse, der er visiteret til fleksjob,

Læs mere

Resultatrevision. Jobcenter Skive

Resultatrevision. Jobcenter Skive Resultatrevision Jobcenter Skive 2013 1 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Resumé... 3 2.0 Resultatoversigt... 5 2.1 Ministerens mål... 5 2.1.1 Unge i uddannelse... 5 2.1.2 Tilgang til førtidspension... 5

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50).

Vedlagt sendes besvarelse af spørgsmål nr. 40 af 15. november 2006 fra Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg. (Alm. del - bilag 50). Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 40 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Ved Stranden 8 1061 København K Tlf. 33 92 59 00 Fax 33 12 13 78

Læs mere

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister.

Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. NOTAT Dato: 20.08.2018 Statusnotat Rehabiliteringsteam, ledighedsydelse, fleksjob, ressourceforløb, førtidspension og løntilskud til førtidspensionister. Beskrivelse af afdelingen Afdelingen løser opgaver

Læs mere

BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1 / 8

BUPL BØRNE- OG UNGDOMSPÆDAGOGERNES LANDSFORBUND 1 / 8 1 / 8 Med reformen af fleksjob og førtidspension den 1. januar 2013 er den hidtidige fleksjobordning blevet omlagt og målrettet personer med en meget begrænset arbejdsevne. I denne forbindelse blev løn-

Læs mere

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen

Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Thomas Q. Christensen, seniorchefkonsulent TQCH@DI.DK, 3377 3316 OKTOBER 217 Kun svag effekt på produktiviteten af flere unge og ældre i job siden krisen Vismændene har peget på, at flere ældre på arbejdsmarkedet

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del) af 20. november 2012 stillet efter ønske fra Ole Birk Olesen (LA) Finansudvalget 2012-13 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 57 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 24. december 2013 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 57 (Alm. del)

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret...

Revalidering. 4.1 Indledning og sammenfatning... side. 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side. 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... 2 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Revalidering 4.1 Indledning og sammenfatning... side 93 4.2 Antallet af revalidender er faldet... side 95 4.3 Mange kvinder bliver revalideret... side 98 4.4 Hvad gik forud

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration

Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration Stort beskæftigelsespotentiale ved bedre integration Gennem krisen har beskæftigelsesfaldet ramt ikke-vestlige indvandrere hårdere end danskere. Andelen af lønmodtagere blandt de 15-64-årige er således

Læs mere

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden

Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden N O T A T Arbejdsmarkedskontor Øst 8. marts 217 Anvendelsen af revalidering i RAR Sjællands område i perioden 212-216 Dette notat beskriver udviklingen i samt rammerne for henholdsvis revalidering og ressourceforløb.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: Resumé. CEPOS Landgreven 3, København K Notat: Råderum på 37 mia. kr. frem til 2025 ifølge Finansministeriet 07-03-2017 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Frem til 2025 er der ifølge

Læs mere

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE

GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Af cheføkonom Mads Lundby Hansen 21 23 79 52 og chefkonsulent Carl- Christian Heiberg 23. juni 2014 GEVINSTEN VED AT TAGE LAVTLØNSJOB FOR DAGPENGEMODTAGERE Dette notat belyser gevinsten ved at taget et

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser,

Tabel 1. Antal overførselsmodtagere i løbet af et år (ikke fuldtidspersoner), fordelt på ydelser, 3½ mio. danskere, der er fyldt 18 år, mindst 1 overførselsindkomst fra det offentlige i løbet af året. Det svarer til ca. 77 pct. af alle 4½ mio. voksne danskere. I opgørelsen måles ikke helårse, men i

Læs mere

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI

Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI Inklusion eller udstødning fra arbejdsmarkedet? Afdelingschef Lisbeth Pedersen, Beskæftigelse og Integration, SFI De egnede - en konstant andel af danskerne? 100% 80% 60% 40% 20% Familieforsørgede Andel

Læs mere

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse

Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Serviceområde 17 Forsørgelse og Beskæftigelse Faktabeskrivelse Serviceområdet indeholder udgifter til forsørgelse (kontanthjælp, uddannelseshjælp, introduktionsydelse, introduktionsprogram for udlændinge,

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalgets nettodriftsbudget udgør i alt 1.000,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens beskæftigelsesmæssige og arbejdsmarkedsrelaterede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne rapport sættes der hvert

Læs mere

Incitamenter til beskæftigelse

Incitamenter til beskæftigelse Incitamenter til beskæftigelse Dansk økonomi er kendetegnet ved, at mange deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Langt de fleste i de erhvervsaktive aldre er således i job. Der er dog også mennesker, som

Læs mere

Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter

Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter Hver femte med hårdt arbejdsmiljø er på overførsler fire år efter Ca. 420.000 lønmodtagere mellem 18 og 60 år havde et hårdt fysisk eller psykisk arbejdsmiljø i 2012. Fire år senere i 2016 modtog hver

Læs mere

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune

Resultatrevision 2011. Ishøj Kommune Resultatrevision 2011 Ishøj Kommune April 2012 Resultatrevision for Jobcenter Vallensbæk Ishøj kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering om resultatrevision 2011... 3 2. Scorecard - ministermål...

Læs mere

DANMARKSREKORD I SYGEFRAVÆR

DANMARKSREKORD I SYGEFRAVÆR 10. september 2007 af Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: DANMARKSREKORD I SYGEFRAVÆR Antallet af sygedagpengemodtagere er gennem det seneste år steget med omkring 13.000 personer svarende til

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Småjob på det danske arbejdsmarked November 216 1. Indledning og sammenfatning Denne analyse undersøger, hvor mange småjob der findes på det nuværende

Læs mere