1. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets"

Transkript

1 NOTAT ØDC Økonomistyring bemærkninger - Økonomiudvalgets Udvalgets ansvarsområder og opgaver Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning af Høje-Taastrup Kommunes samlede virksomhed. Økonomiudvalget beskæftiger sig også med borgerservice og drift af ejendomme. Derudover varetager Økonomiudvalget køb og salg af kommunens jord og bygninger. Udvalgets overordnede ansvar for de økonomiske forhold betyder, at udvalgets budget også dækker over blandt andet barselsfonden og kapacitetstilpasningspuljen. Det vil sige, at udvalget også har en rolle som omfordeler af tværgående fonde og puljer, og at dette er afspejlet i budgettets størrelse, som altid vil være væsentligt større end regnskabet, idet en del af Økonomiudvalgets budget fordeles til andre udvalgsområder i løbet af året. Økonomiudvalgets ansvarsområde omfatter en drifts- og anlægsmæssig del samt en finansiel del. I dette dokument rettes fokus på den driftsmæssige del, mens anlægsområdet og den finansielle del er beskrevet i andre budgetbemærkninger. Den driftsmæssige del er opdelt i 2 politikområder: Borgerservice og Administration Bygninger og arealer Borgerservice og administration Området omfatter udgifter til Høje-Taastrup Kommunes administration primært placeret på rådhuset. Administrationen udfører sagsbehandling i relation til borgerne og forskellige myndigheds og lovpligtige opgaver. Derudover servicerer administrationen Byrådet, Direktionen og kommunens decentrale institutioner og bidrager til den administrative og ledelsesmæssige styring af Høje-Taastrup Kommune. Endvidere afholdes hovedparten af kommunens IT-udgifter samt alle tjenestemandspensioner under dette område. Derudover omfatter området udgifter til Byrådet, udgifter til kommissioner, råd og nævn samt afholdelse af valg. Endelig omfatter området kommunens udgifter til redningsberedskab, som varetages af Østsjællands Beredskab (ØSB), hvortil kommunen betaler et bidrag. Beredskabsfællesskabet består af Køge, Vallensbæk, Ishøj, Roskilde, Stevns, Greve, Høje Taastrup og Solrød Kommuner i fællesskab. Bygninger og Arealer Området omfatter udgifter til ejendomsdrift samt vedligeholdelse af alle Høje-Taastrup Kommunes ejendomme. Ejendomsdriften omfatter bl.a. rengøring, intern service på skoler og institutioner, energi, bygningsvedligeholdelse, forsikringer samt skatter og afgifter. Derudover servicerer administrationen bygningsbrugeren i forbindelse med ønsker til bygningsændringer, udbedringer og arbejdsmiljøproblemer i forhold til indeklima. På området arbejdes der med ejendomsstrategien kloge m 2. Ejendomsstrategien har til formål, at optimere kommunens ejendomsmasse. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. LeneStr /17 17/153

2 Økonomisk oversigt Tabel 1: Økonomisk oversigt for Økonomiudvalget Politikområder Opr. budget Borgerservice og administration 445,4 445,9 448,6 442,9 446,9 Bygninger og arealer 143,6 143,6 143,8 143,8 143,2 I alt 589,0 589,4 592,4 586,6 590,1 Heraf Serviceudgifter 577,9 581,6 584,9 579,2 583,3 Overførsler 10,5 7,5 6,9 6,9 6,3 Tjenestemandspensioner, forsyning 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 Anm.: er angivet i -priser og budget er angivet i 2018-prisniveau. 2

3 1.1 Politikområde Borgerservice og Administration Mål Nye rammer ny administration En effektiv administration er forudsætningen for at kunne levere velfærdsservices af høj kvalitet. Administration er ikke blot det, der foregår på rådhuset. Det handler om at skabe effektive administrative processer af høj kvalitet, både når det fx gælder bevilling af ydelser, planlægning af arbejdslister i hjemmeplejen og implementering af en fælles dialogplatform i folkeskolen. Det handler også om at sikre at ledere og medarbejdere i fællesskab implementerer de gode arbejdsgange og sørger for at fjerne eller forandre de arbejdsgange, der ikke skaber værdi for kerneopgaven. Hvis Høje-Taastrup Kommune skal være på forkant, så kræver det en solid indsats i de kommende år. I perioden gennemføres et udviklingsprogram, der hedder Nye rammer ny administration. Programmet indeholder en række delprojekter, som på forskellig vis skal understøtte udviklingen af en effektiv administration. Det vedrører bl.a.: optimal anvendelse af it herunder velfærdsteknologi, selvbetjeningsløsninger mulighederne for stordrift god borgerkontakt og valg af de rigtige kommunikationskanaler med borgerne Sammenhængende og effektiv kommune En sammenhængende og effektiv kommune handler om måden vi styrker en helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen såvel internt som eksternt i relation til at levere sammenhængende og effektive borgerforløb. I digitaliseringsstrategien er der fokus på at implementere it, som understøtter sammenhængende og effektive borgerforløb. Dette skal ske ved at dels at fokusere på at få mere ud af den eksisterende it, dels ved at implementere it som understøtter udviklingen af de administrative arbejdsgange. Digitalisering skal bidrage til at effektivisere arbejdsprocesser samt understøtte en mere helhedsorienteret tilgang til opgaveløsningen og sagsbehandlingen i kommunen. På it- og digitaliseringsområdet er der fokus på følgende hovedtemaer: 1) Obligatoriske digitaliseringsinitiativer, hvor digitalisering skal udnyttes til at skabe bedre og mere effektive arbejdsgange 2) Mere effektiv anvendelse af eksisterende fagsystemer og 3) digital velfærd i bred forstand. Vækst Udviklingsstrategiens indsats om vækst understøttes af målsætningerne i vækstpolitikken, som skal revideres i Vækstpolitikken skal: - Sikre de bedste rammer for at etablere og drive virksomhed - Åbne nye strategiske samarbejder - Gøre kommunen endnu mere attraktiv at bosætte sig i Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger Sygefravær Ultimo 2016 var det gennemsnitlige sygefravær på 12,8 dage pr. medarbejder. Dvs. at det i 2016 er steget med 0,1 dag. På landsplan var sygefraværet i 2016 på gennemsnitlig 12,2 dage pr. medarbejder. Dvs. at sygefraværet i HTK i 2016 var 0,8 dage højere end på landsplan. Sammenlignes med kommuner i region hovedstaden, havde disse kommuner i 2016 et gennemsnitligt sygefravær på 12,4 dage. Dvs. at HTK i 2016 lå på 0,4 dage mere end i gennemsnittet for kommunerne i regionen. Samlet placerede det Høje-Taastrup Kommune på en 24. plads over kommuner med højest sygefravær i

4 En attraktiv bosætningskommune Høje-Taastrup Kommune er en udviklingskommune med plads til både flere borgere og virksomheder. Over de senere år har kommunen gennem en ambitiøs vækst- og erhvervspolitik tiltrukket mere end nye arbejdspladser og er kåret som hovedstadsregionens bedste erhvervskommune. I de kommende år skal kommunen tiltrække mange nye borgere, heraf ca alene til NærHeden. Der er imidlertid mange kommuner, som arbejder på at tiltrække ressourcestærke borgere. Der er derfor behov for en fokuseret indsats på at skabe opmærksomhed om Høje Taastrup Kommune som en attraktiv bosætningskommune. Derfor gennemføres en omdømmeanalyse i juni. Den forrige blev gennemført i slutningen af Gentagelsen af analysen skal bidrage til at kaste lys på, om omdømmet af kommunen flytter sig og hvor der skal sættes ind for at tiltrække og fastholde borgere og virksomheder. God borgerkontakt og helhed Kommunens samspil med borgerne flytter sig i disse år. Dette er ikke kun en tendens i Høje- Taastrup Kommune, men generelt i landet og på tværs af fagområder. Tendensen er, at borgerne ønsker at være med til at finde de konkrete løsninger i et samspil med kommunens medarbejdere. Kommunens medarbejdere skal altså i stigende grad se sig selv som facilitatorer og sparringspartnere frem for en klassisk myndighedsfunktion. Det gode møde mellem kommune og borger fordrer også, at Høje-Taastrup Kommune har fokus på at stille gode selvbetjeningsløsninger til rådighed, samt råd og vejledning om løsningerne til de borgere, som finder det vanskeligt at anvende de digitale platforme. I Høje-Taastrup Kommune er vi godt på vej, men der er et stykke før vi er i mål. For at understøtte denne forandring har Høje-Taastrup Kommune sat fokus på 6 principper for god borgerkontakt, som skal give retning for den videre udvikling af kommunens tilgang til borgerkontakt. Derudover afprøves nye samarbejdsmetoder på tværs af organisationen for at styrke det tværfaglige og helhedsorienterede samarbejde. Borgere med komplekse udfordringer kræver, at kommunen går nye veje for at finde gode løsninger og derudover er der behov for at gøre det mere gennemskueligt for borgeren, så der opleves en bedre sammenhæng på tværs af de ydelser borgeren modtager fra kommunen. Investeringer i ny digitalisering og kompetenceudvikling. Alle kommuner skal i forbindelse med bl.a. monopolbruddet investere i nye systemer og nye måder at organisere arbejdet på. Dette kræver, at den basale infrastrukturplatform er solid og opdateret. Høje-Taastrup Kommune har i 2016 og bl.a. arbejdet på udbygning og opdatering af it-infrastrukturen og har endvidere ultimo i gang sat implementering af Office 365. Opgraderingen af vores nuværende Office pakke og overgang til Office 365 giver mulighed for nye måder at arbejde på, særligt i relation til mere digitalt samarbejde på tværs og anvendelse af skype. I forlængelse af Office 365 implementering igangsættes ligeledes et projekt i relation til udfasning af vores nuværende telefonsystem frem mod en etablering af løsning, der umiddelbart kan overføres til det nye rådhus. Dette vil medføre, at der skal ske en opgradering af det nuværende telefonisystem over en periode, indtil det endeligt kan udfases. Udnyttelse af de digitale muligheder stiller store krav til medarbejdernes it-kompetencer i bred forstand både centralt i Økonomi- og digitaliseringscentret men også generelt i hele organisationen. Ligeledes er der brug for digital ledelse, så medarbejderne kan se hvor kommunen er på vej hen. Der skal være en overordnet rød tråd i vores investeringer i digitalisering, som hele tiden har kommunens sikre og forbedrede drift for øje. Digital ledelse starter på toplederniveau så alle ledere og medarbejdere i organisationen kan se det gode eksempel til efterfølgelse, men digital ledelse skal udøves på alle ledelsesniveauer. Digital ledelse indebærer bl.a. at udforske nye muligheder og nye arbejdsmetoder, som baserer sig på udnyttelsen af ny teknologi, herunder robotteknologi, kunstig intelligens etc. Datasikkerhed 4

5 Medio maj 2018 træder den nye persondataforordning i kraft. Dette stiller store krav til HTK, som ejer og forvalter af data. Disse krav skal honoreres umiddelbart, da der er tale om en forordning, som har umiddelbar retskraft i Danmark. Høje-Taastrup kommune har gennem en årrække i mindre grad haft fokus på dette område. Outsourcing af it-drift til KMD og høj anvendelse af KMD systemer indebærer, at sikkerhed også er lagt ud til KMD. Monopolbruddet og den forøgede fokus på datasikkerhed stiller nye og større krav til kommunen og der er derfor behov for at kommunens fokus og indsats på dette område forøges væsentligt. Der skal både allokeres medarbejderressourcer og systemressourcer, idet der er behov for at systemunderstøttelse i monitoreringen af regeloverholdelsen og der vil være behov for at understøtte centrenes organisatoriske tilgang til sikkerhed. Økonomisk oversigt Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Borgerservice og administration Aktivitetsområde Opr. budget Politisk organisation 7,9 9,4 8,8 8,8 8,8 Valg mv. 1,5 0,0 3,4 0,0 1,5 Administrativ organisation 344,3 342,5 344,8 340,6 341,0 Naturbeskyttelse, Miljøbeskyttelse og byggesagsbehandling 9,7 9,6 9,2 8,9 8,9 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v. 76,0 77,2 75,4 77,5 79,6 Interne forsikringspuljer 4,0 5,1 5,1 5,1 5,1 I alt 445,4 445,9 448,6 442,9 446,9 Heraf 2021 Serviceudgifter 437,5 442,5 443,2 438,7 443,3 Overførsler 7,3 3,0 4,8 3,6 3,0 Tjenestemandspensioner, forsyning 0,6 0,3 0,6 0,6 0,6 Anm.: er angivet i -priser og budget er angivet i 2018-prisniveau. Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v. Aktivitetsområdet består af forskellige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Puljerne omfatter blandt andet lønpuljer, barselsudligningspuljer og demografipuljer. Tabel 3: Lønpuljer, Reservepulje og Effektiviseringskrav m.v. Område (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) (mio. kr.) Tjenestemandspensioner 63,8 63,6 63,6 63,6 Barselsfond 13,8 13,8 13,8 13,8 Demografi 7,0 1,1 1,1 1,1 Investeringspuljer 21,3 24,8 29,3 28,8 Konkurrenceudsættelse -3,2-3,2-3,2-3,2 Indkøb -3,6-4,3-4,8-4,6 Effektivisering vedr. NyNy -6,8-10,0-10,0-10,0 Effektivisering vedr. Tværgående borgerforløb -1,0-2,0-3,1-3,1 I alt 91,3 83,8 86,8 86,5 5

6 2.1 Politikområde Bygninger og Arealer Mål De overordnede målsætninger på ejendomsområdet er fastsat i ejendomsstrategien, som er politisk besluttet. Det er ejendomsstrategiens opgave at omdanne kommunens ejendom til kloge m 2 og afvikle vedligeholdelsesefterslæbet. Opgaven består i løbende at ændre ejendomsmassen, så den honorerer det til enhver tid eksisterende ejendomsbehov og sikrer en optimal ejendomsøkonomi. Kommunens ejendom skal være kloge m 2. Det vil sige, at kommunens ejendom skal: - understøtte Høje-Taastrup Kommunes strategier omkring udvikling - være tidssvarende og fremtidssikrede til kommunens opgaver - være bedst og billigst at drifte - sikre og øge værdien af kommunens aktiver Med kommunens ejendom forstås hele kommunens ejendomsportefølje bygninger og arealer ejede og lejede. Herunder ejendomme der udlejes til eksempelvis selvejende institutioner eller boligformål. Ejendomsporteføljen omfatter ikke veje og stier o.lign. Væsentlige udfordringer og aktuelle problemstillinger Vedligeholdelse af kommunes ejendomme Kommunens bygninger vedligeholdes løbende for at sikre, at ejendommene holdes i en fornuftig stand. Hertil udarbejdes der hvert år en plan for gennemførsel af vedligeholdelsesopgaver (drift) samt vurdering af renoveringsefterslæb (anlæg). Årsplanen har vist, at den afsatte vedligeholdelsesramme på ca. 34,3 mio. kr. i 2018 bidrager til at holde renoveringsefterslæbet i ro. Det er dog stadigvæk en udfordring, at årsplanen viser et samlet renoveringsefterslæb på i alt 243 mio. kr. For at få nedbragt dette, skal driftsrammen til bygningsvedligeholdelse eller puljen til renovering på anlægsrammen prioriteres. Tabel 1: Bygningssyn, anslået renoveringsefterslæb (Mio. kr.) Renoveringsopgaver på skoler, dagsinstitutioner, fritids- og kulturcentre m.v Note: Der arbejdes med 4-årige planer. Der kan løbende opstå uforudsete skader på bygningerne. Økonomisk oversigt Tabel 2: Økonomisk oversigt for politikområde Bygninger og Arealer Aktivitetsområde Opr. budget Administration 5,7 2,6 2,6 2,6 2,6 Teknisk Service 12,9 12,6 12,6 12,6 12,6 Ind- og udvendig vedligeholdelse, samt tekniske installationer 31,2 33,9 33,9 33,9 33,8 Energi (vand, varme, el) 30,4 30,6 30,6 30,6 30,5 Rengøring 44,6 45,1 45,0 45,0 44,7 Biler 4,6 4,9 4,9 4,9 4,9 Skatter og afgifter 3,0 2,9 3,1 3,1 3,1 Grundejerforening 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 6

7 Aktivitetsområde Opr. budget Kantinerne 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 Forsikringer 3,9 3,9 4,0 4,0 3,9 Husleje -2,3-2,4-2,4-2,4-2,4 Vægter/risikostyring 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 Øvrige udgifter 2,6 2,7 2,7 2,6 2,7 I alt 143,6 143,6 143,8 143,8 143,2 Heraf Serviceudgifter 140,4 139,1 141,7 140,5 140,0 Overførsler 3,2 4,4 2,0 3,2 3,2 Anm.: er angivet i -priser og budget er angivet i 2018-prisniveau. Mængder og forudsætninger Tabel 3: Forbrugsmængder i 2016 Forbrugsmængder 2016 Fjernvarme (MwH) EL (KwH) Vand(M 3 ) Kommunens samlede ejendomsmasse (M 2 ) Mængder og forudsætninger i budget bygger på forbrugsmængder i De budgetmæssige forudsætninger for energiområdet er følgende: Fjernvarme (inkl. olie og naturgas) udtrykkes i MwH og mængden var i 2016 på MwH. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m. og prisen er derfor ikke angivet. El udtrykkes i KwH og mængden var i 2016 på KwH. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m., og derfor er prisen ikke angivet. Vand udtrykkes i m 3 og mængden var i 2016 var på m 3. Prisen afhænger af typen herunder abonnement, afgifter m.m. og derfor er prisen ikke angivet. Det forudsættes, at mængderne vil være uændret i dog er der indikationer om, at enhedsprisen kan stige som følge af øgede afgifter på området. Kommunens samlede ejendomsmasse er den samlede bygningsmasse og anført som m 2. Dette er både børneinstitutioner, skoler, administrationsbygninger, ældreboliger, fritid og kultur m.m. 7

1. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Økonomiudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 08-04-2016 1. bemærkninger - Økonomiudvalgets 2017-20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt

Læs mere

1. Økonomiudvalgets budgetdokument

1. Økonomiudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 11-04-2014 1. Økonomiudvalgets budgetdokument 2016 2019 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Økonomiudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale

Læs mere

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme

NOTAT. Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Strategi for Hvidovre Kommunes Ejendomme Baggrund og behov for en ejendomsstrategi Hvidovre kommune råder over ca. 285.000 m 2 bygninger og ca. 318,3 ha. arealer til skoler, institutioner, sports-, fritids-

Læs mere

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service

Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Jobprofil for Centerchef til Center for Ejendomme og Intern Service Centrets overordnede faglige områder, funktioner og formål er: Centrets faglige områder og funktioner er organiseret i forhold til Facility

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

November Ejendomsstrategi for Rødovre Kommune

November Ejendomsstrategi for Rødovre Kommune November 2016 Ejendomsstrategi for Rødovre Kommune 1 Indledning: Ejendomsporteføljen i Rødovre Kommune udgør en stor del af Rødovre kommunes økonomi i form af omkostninger til drift og anlæg. Herudover

Læs mere

Ejendomsstrategi i kommunen

Ejendomsstrategi i kommunen Ejendomsstrategi i kommunen Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvilke politiske konsekvenser? Oplæg på Politisk Forum KL Teknik og Miljø 2. maj 2013 v. Centerchef John Larsen, Center for Ejendomme og Intern Service

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice.

Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Økonomiudvalget Økonomiudvalget omfatter mange forskellige aktiviteter, f.eks. byrådet, kommunens administration og bygninger, samt erhvervsservice. Politisk organisation Omfatter udgifter til aflønning

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune

Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Digitaliseringsstrategi Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-159853 side 1 Opbygning af digitaliseringsstrategien: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune tager udgangspunkt i både Odder Kommunes generelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet

Digitaliseringsstrategi Mød din kommune på nettet Digitaliseringsstrategi 2016-2020 Mød din kommune på nettet BORGER OG ERHVERV KØGE KOMMUNE Baggrund og indledning Køge kommunes Digitaliseringsstrategi 2016-2020 afløser den tidligere digitaliseringsstrategi

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Dragør Kommune, november 2015 Justeret november 2016 Digitaliseringsstrategi UDKAST TIL OPDATERING Dragør Kommune 2016 2020 1 Indholdsfortegnelse 0. Forord...3 1. Indledning...3 2. Fællesoffentligt samarbejde

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets

1. Budgetbemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets NOTAT ØDC Økonomistyring 15-10- 1. bemærkninger - Arbejdsmarkedsudvalgets - 20 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget

Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Sektorredegørelse for Økonomi- og Planudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Økonomi- og Planudvalget beskæftiger sig primært med styring af kommunens økonomi, personale samt administration og planlægning

Læs mere

Reform af ejendomsområdet i Høje- Taastrup Kommune

Reform af ejendomsområdet i Høje- Taastrup Kommune Reform af ejendomsområdet i Høje- Taastrup Kommune Oplæg V. Thomas Bundgaard Jensen, direktør og partner i CBFm Aps, tidligere ledelses- og strategikonsulent i Center for Ejendom og Intern Service (CEIS)

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Balanceret digital udvikling

Balanceret digital udvikling Balanceret digital udvikling Opfølgning på Rudersdal Kommunes digitaliseringsstrategi I 2009 fik Rudersdal Kommune en ny digital strategi Digitalisering fra vision til virkelighed, som satte rammerne for

Læs mere

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI

DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI DIGITALISERINGS- OG IT-STRATEGI SKANDERBORG KOMMUNE 2017-2020 Strategiens formål og baggrund Med Digitaliserings- og IT-strategien skal borgere, virksomheder og medarbejdere i Skanderborg Kommune opleve

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2015 ØKONOMIUDVALGET Tekst 31.08.2015 regnskab Politisk 3.925 2.755 4.325 400 Administrativt 87.128 59.193 85.228-1.900-1.000 Forsikringer 4.459 2.646 4.459 I alt 95.512 64.594

Læs mere

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme

Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme Resultataftale for 2014 mellem Direktionen og Centerchefen for Ejendomme 1. Indledning Denne resultataftale indgås mellem: Direktionen og Centerchefen for Center for Ejendomme. Aftalen er gældende for

Læs mere

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Afdelingsleder til fælles økonomi- og lønafdeling Haderslev Kommune Maj 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 60.62 Bevillingsområde 60.62 Den centrale administrative funktion Ansvarligt udvalg Økonomiudvalget Beskrivelse af opgaver Den centrale administrative funktion varetager den overordnede administrative styring,

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Center for Administrativ Service

Center for Administrativ Service 1. primære aktiviteter Primære aktiviteter Der er tale om løn, drifts- og udviklingsbudgettet på følgende områder: (generelt) HR & Kommunikation Sekretariat Digitalisering & Effektivisering Økonomi 2.

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Evalueringsprocessen i korte træk

Evalueringsprocessen i korte træk Vejledning ledelsesevaluering Medarbejdere og øvrige ledere HR-Centret 03-10-2016 Ledelsesevaluering 2016 - vejledning til medarbejdere Ledelsesevaluering er din leders redskab til at udvikle sin ledelse.

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Revideret Forslag til ejendomsstrategi

Revideret Forslag til ejendomsstrategi Revideret Forslag til ejendomsstrategi Bruger Økonomi Bygning 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Baggrund og udfordringer... 4 Vision... 6 Mission... 6 Mål... 6 Hvor skal vi hen?...

Læs mere

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer

Økonomiudvalget 1.1 Administration og tværgående puljer 1. Regnskabsresultatet Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet af bevillingen. Desuden vises regnskabsresultatet for 2011. Formål/ (mio. kr. løbende priser) 1.1 Stabe og forvaltninger

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Tema om effektivisering

Tema om effektivisering Tema om effektivisering Temadag for Byrådet den 19. juni 2017 Eksempler på effektivisering 2 Virtuel faglig sparring mellem SOSUhjælper og sygeplejerske 3 Intelligente senge i hjemmeplejen 4 Timer Traktormonteret

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a. offentlige

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Tema 4: Økonomi og organisation

Tema 4: Økonomi og organisation Sagsnr. 000.01.00-A00-45-17 Sagsbehandler Lotte Riberholt Fredberg Dato Oktober 2017 Revideret Tema 4: Økonomi og organisation Opfølgning på Strategiplan 2017 Mål fra strategiplan 2016 er indarbejdet i

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Serviceydelser (Administration) Området dækker forskelligartede delområder, der på udgiftssiden omfatter serviceudgifter til administration, mens indtægtssiden vedrører

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015

LEDERNYT. Direktionens strategibrev 2015 LEDERNYT 3. NOVEMBER 2014 Direktionens strategibrev 2015 I år har Direktionen valgt at arbejde med strategibrevet på en ny måde. Direktionen har identificeret en række temaer, som vi vurderer, er relevante

Læs mere

Direktionens årsplan 2013

Direktionens årsplan 2013 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2013 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, hvori der sættes retning for organisationen

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Overordnet It-sikkerhedspolitik

Overordnet It-sikkerhedspolitik Overordnet It-sikkerhedspolitik Denne politik er godkendt af byrådet d. x. måned 2014 Ved udskrivning af politikken skal du være opmærksom på, at du anvender senest godkendte version. Acadre sags nr. 14-8285

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

It redegørelse foråret 2014

It redegørelse foråret 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. It redegørelse foråret 2014 Til Indtast til Kopi til Indtast Kopi til Fra Erik Balk Mouritsen Sagsnr./Dok.nr. 2014-16002/2014-113514 IT-afsnittet SK Skoleforvaltningen

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Dagens program. Det nye Strategiske Lederforum. Hvor er Høje-Taastrup Kommune på vej hen med ledelse? Status på kommunens innovationsindsats

Dagens program. Det nye Strategiske Lederforum. Hvor er Høje-Taastrup Kommune på vej hen med ledelse? Status på kommunens innovationsindsats Dagens program Kl. 12.30 Det nye Strategiske Lederforum Hvor er Høje-Taastrup Kommune på vej hen med ledelse? Kl. 13.45 Kl. 14.15 Kl. 15.00 Status på kommunens innovationsindsats Ledernetværk Mål for reduktion

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste

Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste BILAG 5 Dato: 27. april 2007, PLA Sagsnr.: 2007-895 Dok.nr.: 2007-86698 Budgetforslag 2008 Socialforvaltningens prioriterede ønskeliste Socialudvalget har til budgetforslag 2008 udarbejdet i alt 47 ønskeforslag.

Læs mere

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m²

Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Politik og strategi for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Center for Kommunale Ejendomme 13. maj 2014 Politik for kommunale ejendomme Sammen skaber vi kloge m² Slagelse Kommune ønsker med sin

Læs mere

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering.

Køge Byråd besluttede med aftalen om budget at nedsætte et 17 stk. 4 udvalg, som skal beskæftige sig med afbureaukratisering. NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Stab for Byråd og Direktion Kommissorium for 17 stk. 4 udvalg om Afbureaukratisering Køge Byråd besluttede med aftalen om budget 2017-20 at nedsætte et 17 stk.

Læs mere

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde

Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Perspektiver i Innovation- & Medborgerskabsudvalget arbejde Indledning Udvalget er oprettet med henblik på at fastholde det politiske fokus på de overordnede strategier Byrådet har vedtaget til at understøtte

Læs mere

Prioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019

Prioriteringsbidrag Budget 2016-2019. Budget 2016-2019 Budget 2016-2019 Prioriteringsforslag Nr. 770-02 (B) Overskrift: Udvalg: Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider Fritids- og Kulturudvalget Forslagsstiller: Administrationen

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef

Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef Vejledning ledelsesevaluering Ledere, der refererer til direktør eller centerchef HR-Centret 03-10-2016 Vejledning - ledere - ledelsesevaluering 2016 Ledelsesevaluering er dit redskab til at udvikle din

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere