Beskæftigelsesudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesudvalget"

Transkript

1

2 i hele kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Tilbud til udlændinge Kontanthjælp til udlændinge Repatriering Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Revalidering Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Borgerservice i alt Jobcenter BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO Faste ejendomme Industrivej 15, Brørup Tilbud til udlændinge Introduktionsprogram mv Kontante ydelser Sygedagpenge Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Revalidering Løntilskud mv Ressourceforløb Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudg.til den kommunale beskæft.indsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud ledige ansat i kommuner Servicejob Seniorjob Beskæftigelsesordninger Jobcenter i alt Beskæftigelsesudvalget i alt

3 Beskæftigelsesudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver i relation til den beskæftigelsesrettede indsats, danskuddannelse og ydelser på området. Den beskæftigelsesrettede indsats samt danskuddannelse varetages af Jobcentret. Borgerservice varetager udbetalingen af ydelser til borgere knyttet til området. Jobcentret udbetaler tilskud og refusioner i forbindelse med løntilskud, fleksjob m.v. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2015 er: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job. Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse. Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse. Styrket indsats for at integrere ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges med henblik på, at den både lever op til høj kvalitet i indsats og service overfor borgerne og virksomhederne, samt at borgerne modtager jobsamtaler samt tilbud om aktivering rettidigt. Statsrefusionen af forsørgelsesydelser (syge- og arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse) udgør: 50 % refusion i perioder med løntilskud, virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptagelse af arbejde. 30 % i perioder med anden aktivering og i passive perioder. Pr. 1. januar 2013 trådte ny lov om reform af førtidspension og fleksjob i kraft. Reformen medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. For det første kan personer under 40 år som udgangspunkt ikke længere tilkendes en førtidspension. I stedet tilbydes et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et tværfagligt ressourceforløb. For det andet skal kommunerne etablere rehabiliteringsteams, der skal bestå af repræsentanter fra relevante afdelinger, samt en regional sundhedskoordinator. Teamet skal rådgive i alle sager, som vedrører ressourceforløb, førtidspension eller fleksjob. For det tredje bliver der indført en ny model for beregning af fleksløntilskud. Pr. 1. januar 2014 trådte en ny kontanthjælpsreform i kraft. Med reformen afskaffes kontanthjælp til unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse. De skal i stedet have uddannelseshjælp. Pr. 1. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De økonomiske konsekvenser heraf er ikke indregnet i budget 2015.

4 Borgerservice De overførselsudgifter, som er knyttet til beskæftigelsesområdet, er budgetlagt under Borgerservice, som varetager udbetalingen af ydelserne Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven refunderes af staten med 50 %. Hjælp i særlige tilfælde for flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfattet af integrationsloven budgetteres under Udvalget for social og ældre. Den beskæftigelsesrettede indsats samt formidling af sprogundervisning varetages af Jobcentret. Budgettet for 2015 er beregnet ud fra en forudsætning om 70 modtagere Repatriering Budgettet omfatter udgifter til hjælp til personer, der ønsker at rejse tilbage til hjemlandet. Der er 100 % refusion af udgifterne Sygedagpenge Budgettet omfatter udgifter til: Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion Sygedagpenge 5 8 uger med 50 % refusion Sygedagpenge 9 52 uger med 30 % refusion (passive perioder eller anden aktivering) Sygedagpenge 9 52 uger med 50 % refusion (virksomhedspraktik, ordinær uddannelse eller delvis genoptaget arbejdet) Kommunens medfinansieringsbidrag (50 %) til forældre med alvorligt syge børn. Alle sager mellem 0-4 ugers varighed refunderes 100 % af staten. Indsatsen på sygedagpengeområdet varetages i et tæt samarbejde mellem Jobcentret og Borgerservice. Jobcentret og Borgerservice prioriterer en hurtig indsats, da erfaringen viser, at en hurtig indsats øger chancen for at borgeren kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Budgettet til sygedagpenge er beregnet ud fra dagpengestatistikken over udviklingen i antallet af sager. Budgettet er beregnet ud fra en forventning om 505 sager mellem 5-52 uger (heraf forventes 75 at være aktiveret) og 75 sager over 52 ugers varighed i Dernæst med et fald på 10 hvert år, så der i 2017 og 2018 er en målsætning om 55 sager over 52 ugers varighed. Pr. juli 2014 trådte en ny sygedagpengereform i kraft. De vigtigste ændringer er: Varighedsbegrænsninger er afskaffet. Der indføres revurdering efter godt et halvt års sygdom. Ret til afklaringsforløb, hvis sygedagpengeforløbet ikke kan forlænges. Ressourceforløbsydelse. Ny ydelse under jobafklaringsforløb. Fuldtidsledige bevarer arbejdsløshedsdagpenge i de første 2 ugers sygdom. Ret til at sige nej til nogle behandlingsformer. De forventede effekter af den nye reform er ikke indregnet i budgettet for 2015.

5 Mængdeforudsætninger sygedagpenge: Antal personer 2014* B2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Sager 5-52 uger Sager over 52 uger I alt *Årets første tre måneder Området omfatter desuden regresindtægter som følge af, at kommunen i forbindelse med ulykkessager kan få de udbetalte dagpenge retur via den ansvarlige persons forsikringsselskab Passiv og aktiv kontant- og uddannelseshjælp Borgere, som ikke har andet forsørgelsesgrundlag (fra arbejde, SU, formue, ægtefælle eller lignende), kan søge og vil hvis de opfylder forskellige kriterier kunne få udbetalt hjælp til deres forsørgelse. Alle, der søger om kontanthjælp, bliver mødt med en arbejdsmarkedsforventning. Det betyder, at kommunen først og fremmest vil hjælpe med at finde et arbejde, inden der udbetales kontanthjælp. Borgere, som har behov for forsørgelse, skal henvende sig i Jobcentret. Unge under 30 år skal henvende sig på Basen. Her foretages en vurdering af, hvilken indsats der skal gøres for den enkelte borger. De tidligere match-grupper er afskaffet for kontanthjælpsmodtagere. Unge under 30 år uden uddannelse vurderes enten som uddannelsesparate eller aktivitetsparate. De uddannelsesparate er unge, der vurderes at kunne begynde på en uddannelse inden for et år, og som forventes at kunne gennemføre uddannelsen på almindelige vilkår. De aktivitetsparate er unge, der ikke vurderes umiddelbart at kunne påbegynde og gennemføre en uddannelse. Det kan skyldes faglige, sociale eller helbredsmæssige problemer. Voksne og unge under 30 år med en erhvervskompetencegivende uddannelse vurderes som enten jobparate eller aktivitetsparate. De jobparate er dem, der vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. De jobparate skal stå til rådighed for job. De aktivitetsparate er dem, der ikke vurderes at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode. Det kan skyldes faglige sociale eller helbredsmæssige problemer. De aktivitetsparate skal stå til rådighed for aktive tilbud og rimelige tilbud om job mv. Passiv kontant- og uddannelseshjælp Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2014 og en forventning om 508 modtagere. Mængdeforudsætninger ikke aktiverede kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: 2014* B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Uddannelseshjælp (unge) Kontanthjælp (øvrige) Antal personer ialt *Gennemsnit af årets første tre måneder.

6 Kommunernes udgifter til passive kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere refunderes med 30 pct. af staten. Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Området omfatter forsørgelsesudgifter til aktiverede kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, som deltager i tilbud efter Lov om aktiv socialpolitik. Tilbuddene består af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud samt kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering. Udgifterne til ansættelse med løntilskud og hjælp til opkvalificering er budgetlagt under Jobcentret. Der er budgetlagt ud fra de første 3 måneder i 2014 og en forventning om 420 modtagere. Mængdeforudsætninger aktiverede kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: 2014* B2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Uddannelseshjælp (unge) Kontanthjælp (øvrige) Antal personer *Gennemsnit af årets første tre måneder. Kommunernes udgifter til aktive kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere refunderes med 30 % af staten. Kun i forbindelse med løntilskud og virksomhedspraktik udløses høj refusion på 50 % Revalidering Budgettet omfatter udgifter til revalideringsydelse. Der er 50 % refusion vedrørende aktiverede, 65 % refusion vedrørende modtagere i virksomhedspraktik og 30 % refusion vedrørende passive. Budgettet til tillægsydelser under revalidering, revalidenders ansættelse med løntilskud, uddannelse og afklarende kurser er placeret under Jobcentret. Budget 2015 er beregnet ud fra en forventning om 20 personer. Mængdeforudsætninger revalideringsydelse: 2014* B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Antal personer *Årets første tre måneder Ledighedsydelse Fleksjob er job til personer med varig nedsat arbejdsevne, som ikke kan klare beskæftigelse på normale vilkår, og hvor det heller ikke via fx revalidering er muligt at omplacere eller opkvalificere til beskæftigelse på ordinære vilkår. En person, som er godkendt til fleksjob, kan i venteperioden, indtil der sker en udplacering i et konkret fleksjob, få udbetalt ledighedsydelse. Ligeledes udbetales ledighedsydelse, hvis en person ophører i et fleksjob, og indtil der sker en udplacering i et nyt, samt under ferie, hvor der endnu ikke er optjent feriepenge. Der ydes 30 % statsrefusion på området. Dog er der 50 % på udgifter til personer i aktivering. Ved ydelser efter 18 måneder bortfalder refusionen. De første 3 måneder af 2014 var der gennemsnitligt 131 på ledighedsydelse. Budget 2015 er beregnet ud fra en forventning om i 125 personer. Heraf 20 personer på ledighedsydelse uden refusion.

7 Mængdeforudsætninger ledighedsydelse: 2014* B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Antal personer Heraf uden refusion *Årets første tre måneder Fleksløntilskud til personer i fleksjob I forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob kom der en ny model for fleksjob. Dette indebærer, at arbejdsgiveren fremover kun skal aflønne den ansatte i forhold til den faktiske arbejdsindsats. Kommunen supplerer den ansattes løn med et fleksløntilskud. Ændringen gælder kun for nye fleksjobbere. Selve udbetalingen varetages af Borgerservice. I budget 2015 er der indregnet en forventning om 250 personer, der er omfattet af denne ordning Ressourceforløbsydelse Reformen af førtidspension og fleksjob medfører betydelige ændringer i forhold til de personer, der før reformens indførelse ville være overgået til førtidspension eller fleksjob. Personer under 40 år kan, som hovedregel, ikke længere tilkendes en førtidspension, men skal i stedet deltage i et tværfagligt ressourceforløb. Personer over 40 år kan først tilkendes førtidspension efter, at de har deltaget i et ressourceforløb. Mængdeforudsætninger ressourceforløbsydelse: 2014* B 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 Antal personer *Årets første tre måneder

8 Arbejdsmarked Den beskæftigelsesrettede indsats for alle målgrupper samt danskuddannelse for udlændinge omfattet af integrationsloven varetages af Jobcentret Introduktionsprogram og introduktionsforløb m.v. Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogram og introduktionsforløb for udlændinge omfattet af integrationsloven. Et introduktionsprogram omfatter kurser, danskundervisning og aktivering. Introduktionsprogrammet har en varighed af tre år fra den dato, hvor kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for en udlænding. Budgettet er udarbejdet på grundlag af forbruget i 2013 og de første 3 måneder af Budgettet består af udgifter til danskuddannelse. Der er 50 % refusion af disse udgifter inden for et rådighedsbeløb. Rådighedsbeløbet for integrationsprogrammet udgør kr. pr. helårsperson (2014 pl) og kr. pr. helårsperson i introduktionsforløb. Indtægter består af grundtilskud og resultattilskud Sygedagpenge, driftsudgifter Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse. Der budgetteres med kr. til området. Der er 50 % statsrefusion Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Budgettet omfatter udgifter til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, der deltager i tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats. Hjælpen omfatter løntilskud til personer i forbindelse med ansættelse hos en offentlig eller privat arbejdsgiver. Der budgetteres med 19 personer i ordningen. Der ydes statsrefusion med 50 % på området Dagpenge til forsikrede ledige Det samlede budget udgør 66,7 mio. kr. Kommunen medfinansierer udgifter vedrørende arbejdsløshedsdagpenge eller uddannelsesydelse med 50 %, 70 % eller 100 %. De første 4 uger bidrager kommunen dog ikke. Kommunens medfinansieringsandel på de forskellige ydelser er: Dagpenge i aktive perioder (virksomhedspraktik eller løntilskud) medfinansieres med 50 %. Dagpenge i aktive perioder (vejledning og opkvalificering) medfinansieres med 70 %. Dagpenge i passive perioder medfinansieres med 70 %. Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse medfinansieres med 70 %. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder medfinansieres med 50%. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder medfinansieres med 70%. Dagpenge ved manglende rettidighed medfinansieres med 100 %. Budgettet er udarbejdet ud fra en forventning om 670 ledige. Heraf ca. 100 på midlertidig arbejdsmarkedsydelse i 2015 og 60 i Som en del af effektiviseringsforslaget om styrkelse af den virksomhedsvendte indsats, er der indregnet i besparelse i forsørgerudgifterne med kr. i 2015, stigende til kr. i 2018.

9 Særlig uddannelsordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning På området afholdes driftsudgifter, herunder løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Ordningen ophører i løbet af Budgettet udgør netto kr. i 2015 og kr. i 2016, svarende til 25 fuldtidspersoner i løntilskudsordninger Revalidering Det er kommunens ansvar at tilbyde mere specialiserede revalideringsforløb, enten på egne institutioner eller selvejende institutioner, eller på andre kommuners institutioner. Den mere specialiserede revalideringsindsats skal være med til at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne og have et erhvervsmæssigt sigte, der fører til beskæftigelse på ordinære vilkår eller med henblik på ansættelse i et fleksjob/skånejob. Under funktionen konteres udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under revalidering. Der ydes 50 % statsrefusion. Desuden omfatter området løntilskud, når revalidender er under optræning eller uddannelse på det ordinære arbejdsmarked. Der ydes 65 % statsrefusion Revalidering, løntilskud til personer i fleksjob/skånejob m.v. Ansættelse i fleksjob eller støtte til at fastholde beskæftigelse i egen virksomhed kræver varige begrænsninger i arbejdsevnen, hvor borgeren ikke kan modtage pension eller opnå/fastholde beskæftigelse på normale vilkår. Budgetforudsætninger 2015: Antal personer Gennemsnitspris Skånejob /2 løntilskud 65 % refusion /3 løntilskud 65 % refusion /2 løntilskud selvstændige 65 % refusion /3 løntilskud selvstændige 65 % refusion Budgettet er beregnet med en forventning om 350 personer i fleksjob og 40 personer i skånejob. Pr. 31/ var der henholdsvis 396 personer og 61 personer Ressourceforløb Der afsættes i alt kr. til driftsudgifter i forbindelse med ressourceforløb. Udgifter til vejledning og opkvalificering, befordringsgodtgørelse, mentorudgifter. Der er 50 % statsrefusion på området Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Pr. 1. januar 2014 er der sket en opsplitning af det fælles driftsloft for aktiveringsudgifter, som blev indført i Driftsloftet for aktiveringsudgifterne bestemmer, hvor høje bruttoudgifter til aktivering, den enkelte kommune kan hjemtage refusion for. Driftsloftet udgør kr. (14-pl) pr. helårsperson for modtagere af kontanthjælp, uddannelseshjælp og forsikrede ledige. Driftsloftet udgør kr. (14-pl) pr. helårsperson for modtagere af revalidering, ledighedsydelse og sygedagpenge. Driftsudgifterne for alle målgrupper afholdes på denne funktion.

10 Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats, herunder kommunens beskæftigelsesprojekter. I lovgivningen er der krav om en håndholdt indsats, hvor staten fjerner dele af refusionen, hvis kommunen ikke lever op til de lovgivningsmæssige krav og belønner kommunen, når den lever op til de intentioner, der er om hurtig aktivering. Indsatsen tilrettelægges med fokus på de indsatsområder, der er indarbejdet i budgettet for 2015 og i den årlige beskæftigelsesplan. Den virksomhedsrettede indsats skal løses centralt i Jobcentret Pulje til personer fra ledighedsydelse til fleksjob Der er afsat 2,592 mio. kr. til etablering af nonstop fleksjob. Puljen anvendes til personer på ledighedsydelse efter 18 måneder. BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) BUC (Beskæftigelses- og UdviklingsCenter) består af fælles administration, 2 træningsprojekter, en kursusafdeling, et køkkenprojekt og en mentorenhed. Desuden Grønt Nytteindsatscenter som forankres under Teknik og Miljø, men BUC betaler for ydelsen. Budgettet er i alt på 13,1 mio. kr., som fordeler sig således: BUC (fælles administration, værkstedet Industrivej Vest 20, Vejen, Kærsdalgård, Vejen, Grønt Nytteindsatscenter) Kursusafdelingen, Industrivej 15, Brørup BUC-køkken, Kærsdalgård Mentorenheden Ad hoc opgaver Projekt Vejen Idrætscenter Målgrupperne i træningsprojekterne er: Borgere der modtager aktiveringsydelse (kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere) Integrationspersoner Borgere der modtager sygedagpenge Borgere der modtager ledighedsydelse Forsikrede ledige Krav til indhold i træningsprojekterne er, at tilbuddene skal udvikle eller afdække den lediges/sygemeldtes faglige, sociale eller sproglige kompetencer med henblik på opkvalificering til arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesministeren har fastsat regler om, hvorledes beskæftigelsesindsatsen skal varetages af andre, herunder hvordan der skabes mulighed for at vælge mellem flere aktører. Under BUC er der afsat yderligere 1,3 mio. kr. til Projekt På Vej. Som en del af effektiviseringsforslaget om styrkelse af sygedagpenge og kontanthjælpsområdet samt styrkelse af den virksomhedsvendte indsats er budgettet reduceret med kr. på konto 5.90, da 4 medarbejdere flyttes fra konto 5 til konto kr. er fra Pitstop, og er fra BUC. I forbindelse med afvikling af forløb/aktivitet hos ekstern leverandør og implementering af opgaven i Jobcentret er budgettet reduceret med kr. på konto 5.90.

11 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området afholdes udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. Der er indregnet udgifter til løntilskud til forsikrede ledige i privat, statslige og regionale regi. Derudover er der afsat udgifter til løntilskud i kommunalt regi for ca. 45 personer. Der er 50 % statsrefusion på området. Der er afsat 6,72 mio. kr. til løntilskud ved uddannelsesaftaler og jobrotation med 100 % statsrefusion. Derudover er der afsat beløb til hjælpemidler, personlig assistance til handicappede m.m. med 50 % statsrefusion Jobtræning På området afholdes lønudgifter som arbejdsgiver til forsikrede løntilskudsansatte. Jobcentrets løntilskud på 141,02 kr. i timen (2014-priser) er modregnet her og udgiftsført under Personkredsen er forsikrede ledige, der ud fra en individuel handlingsplan får tilbudt et jobtræningsforløb. Kommunen modtager hvert år en udmelding på en kvote af løntilskudspladser fra Beskæftigelsesministeriet. Kommunen er derefter forpligtet til at ansætte et antal forsikrede ledige i løntilskud på kommunale arbejdspladser. Den kommunale løntilskudskvote (minimumskvote) for 2014 er 110 helårspersoner. Budgettet for 2015 er beregnet ud fra 45 personer. De første 3 måneder i 2014 var der gennemsnitlig 38 personer i jobtræning Servicejob Her budgetteres med tilskud fra staten vedrørende personer i servicejob. Ordningen er ophævet. Servicejob er varige stillinger i det offentlige på ordinære løn- og ansættelsesvilkår for langtidsledige, der er fyldt 48 år. Ansættelsesforhold, hvortil der er afgivet tilsagn om tilskud eller som er påbegyndt inden loven blev ophævet, opretholdes og fortsætter efter de hidtil gældende regler. I Vejen kommune er der pr. 31/ ansat 4 personer Seniorjob for personer over 55 år Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage på arbejdsmarkedet, før de har ret til efterløn, og som ikke længere har dagpengeret. Staten yder et tilskud på kr. (2014-priser) pr. helårsansat. Som følge af, at dagpengeperioden er blevet forkortet fra fire til to år, er efterspørgslen på seniorjob stigende. Der er i budgettet indregnet udgifter til 25 personer i 2015 og frem. Det svarer til en nettoudgift pr. person på kr Beskæftigelsesordninger På området afholdes udgifter til hjælpemidler og befordring til aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Desuden afholdes udgifter til mentorer, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Der 50 % statsrefusion på området. Derudover er der afsat beløb til ungdomsuddannelsesguide, mentorkoordinator for frivillige og udgifter til netværksmøder.

12 På området afholdes også lønudgifter og løntilskud ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere i kommunale virksomheder. Der er i 2015 og 2016 afsat yderligere kr. til sociale mentorer som en konsekvens af kontanthjælpsreformen.

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked og integration

Udvalget for arbejdsmarked og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2017 BO2018 BO2019 BO2020 05.46 Tilbud til udlændinge 25.851 25.851 25.851 25.851 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 05.46 Tilbud til udlændinge 25.502 25.502 25.502 25.502 61 Kontanthjælp til udlændinge 25.502 25.502 25.502 25.502 05.57 Kontante ydelser

Læs mere

Udvalget for arbejdsmarked. og integration

Udvalget for arbejdsmarked. og integration Udvalget for arbejdsmarked og integration i hele 1.000 kr. Borgerservice B2019 BO2020 BO2021 BO2022 05.46 Tilbud til udlændinge 12.263 12.664 13.298 13.298 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 2017 1 BESKÆFTIGELSESUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 1.328.302.922kr. Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering, forsørgelse

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2014 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 (uden over- /underskud

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo dec. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 18. januar 2019 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-6-19 regnskab pr. ultimo

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 Gammel refusionsordning

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforudsætninger 2016 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2015-priser Basisbudget 2016 Budgetforslag 2016 version 2 BO1 2017

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Bilag 2: Oversigt - Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Beskæftigelsesudvalget Politikområdet 06 Arbejdsmarked består af følgende delområder: Midlertidig boligplacering/lejetab fraflytning mv.

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1.

Vækstudvalget/Serviceudgifter -1.330 Egentlige tillægsbevillinger -1.330. Vækstudvalget/Overførselsudgifter -1.809 Egentlige tillægsbevillinger -1. Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 73%, lidt mindre end forventet på 75% Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -3.139 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 10. juli Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo juni - Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder.

Nedenfor er nærmere redegjort for mer eller mindreforbrug på de enkelte områder. Notat om: regnskab pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 6. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K

Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober 2018 Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: K Notat om: regnskab pr. ultimo sep. - Beskæftigelsesudvalget Økonomi & Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 8. oktober Til: Beskæftigelsesudvalget J. nr.: 00.30.14-K07-60-18 regnskab pr. ultimo september

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 29. februar 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 NOTA ØDC Økonomistyring 3-11-2014 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet opfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 3. september 214 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1. kr. Korrigeret budget 214 Forventet regnskab 214 pr. 3.9.214 pr. 3.9.214 Forventet

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan

Læs mere

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område

1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område BUDGET 2014-2017 1. Budgetbemærkninger på Arbejdsmarkedsudvalgets område Udvalgets ansvarsområde og opgaver Arbejdsmarkedsudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen overfor borgere, der står uden

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: December 2018 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2019 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet. August 2016 version 2 Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2016 version 2 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 Korr. Budget 2016 Forventet regnskab

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2017 Økonomiudvalget /overførselsområdet Juni 2016 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2016-priser Regnskab 2015 (15-pl) Opr. Budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 1 I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Korr. Budget 2017 Forventet regnskab

Læs mere

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018

Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO Drift - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Indarbejdede ændringer Nr. Funktion Økonomiudvalget Udvalgets beslutning BO BO BO - overførselsområdet BF2015 2016 2017 2018 Overførselsområdet -1.474-1.474-1.474-1.474 ØU 3.6.14: 1500 5.71 Sygedagpenge

Læs mere

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Kapitel 1 - af området Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

5. Sociale opgaver og beskæftigelse

5. Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 5. Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 001 Afløb,

Læs mere

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse Notat om: pr. ultimo september - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 19. oktober J. nr.: 15/018418-001 pr. ultimo september Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER

BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområde Integration, forsørgelse Sygedagpenge, forsørgelse Kontanthjælp og revalidering,

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter

Budgetforslag 2015-18 Jobcenter 5. Jobcenter 5. Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har svært

Læs mere

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument

1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument NOTAT ØDC Økonomistyring 21-08- 1. Arbejdsmarkedsudvalgets budgetdokument 2015 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af ét politikområde: Arbejdsmarked og beskæftigelse Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I 1.000 kr. - 2017-priser Forventet regnskab 2017 Bop 1 Korrigeret Budget 2017

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18

Korrigeret Budget 2) 2014. Budget 2015-18 2015-18 Præsentation Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. Egedal bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde. ets kerneopgave er at hjælpe borgere, som har

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 16.546 Tilbud til udlændinge 13.814 16.588 16.588 16.588 16.557 Midlertidige ydelser 245.495 245.476 245.476 245.476 16.558 Permanente ydelser 258.684 260.690 260.690 260.690 16.568

Læs mere

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Sektorredegørelse for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Sektorredegørelse for Kapitel 1 af området s ansvarsområde omfatter behandling, rådgivning, aktivering, servicering og udbetaling af forsørgelsesydelser til kommunens borgere. Derudover rummer området

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet

Mål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet Fokusområder i 2015 Demokratisk medborgerskab som ståsted Viborg Kommune har de seneste par år omlagt store dele af den beskæftigelsesrettede indsats med henblik på at styrke kvaliteten i indsatsen samtidig

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter

Læs mere

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Budgetområde: 722-Beskæftigelse Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.9 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere