Detailtilsyn kontrolbesøg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Detailtilsyn kontrolbesøg"

Transkript

1 Detailtilsyn kontrolbesøg Kvalitetsprocedure DT-2 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: januar 2011 Senest redigeret: Juni 2017 Aktuel for tilsynsførende, tilsynssupportere og centerjurister Formål med kontrolbesøg Arbejdstilsynet gennemfører kontrolbesøg med en p-enhed med det formål at kontrollere, om p- enheden har efterkommet et eller flere tidligere afgivne påbud/afgørelser. Der kan være tale om alle typer af afgørelser, som pålægger virksomheden en handlepligt. Målet med kontrolbesøget er at få belyst, om p-enheden har efterkommet afgørelserne på tilfredsstillende måde, eller om der er behov for opfølgning, enten i form af nye reaktioner eller i form af overdragelse af sagen til centerjuristerne med henblik på vurdering af, om der er grundlag for en straffesag for manglende efterkommelse af påbud. For undersøgelsespåbud handler det om at få belyst, om der fortsat er grundlag for en konkret mistanke om problemer, eller om der kan konstateres overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Denne kvalitetsprocedure beskriver den tilsynsførendes, tilsynssupportens og centerjuristens opgaver fra det tidspunkt, hvor den tilsynsførende, evt. efter drøftelse med tilsynschefen eller centerjuristen, er nået frem til, at det er nødvendigt at gennemføre en kontrol af, om Arbejdstilsynets påbud er efterkommet, og for undersøgelsespåbud, om der fortsat er grundlag for en konkret mistanke. Hvis der er givet strakspåbud om betydelig fare til en arbejdsmiljøcertificeret virksomhed, skal der altid gennemføres kontrolbesøg. De administrative procedurer forud for kontrolbesøget er beskrevet i kvalitetsprocedure G-205: Administrative rutiner og pligter i forbindelse med afgørelser. Bemærk, at ved kontrol af visse formelle (samt i visse situationer også materielle) påbud kan kontrolbesøg undlades, hvis der i stedet foretages en kontrolopringning til virksomheden. Proceduren herfor er nærmere beskrevet i kvalitetsprocedure G-205: Administrative rutiner og pligter i forbindelse med afgørelser. Skærpet tilsyn ved forbud Forbud udløser et skærpet tilsyn på det samme arbejdssted, hvor forbuddet blev afgivet, og hvor efterkommelsen af forbuddet også skal kontrolleres. Det skærpede tilsyn skal være gennemført 1

2 2 inden for få dage/uger, dog senest 4 uger efter tilsynsdatoen, hvor forbuddet blev afgivet. Dette gælder dog ikke forbud afgivet på risikobaserede tilsyn. Se i øvrigt kvalitetsprocedure DT-14 om skærpet tilsyn. Hvis du skønner det nødvendigt, kan du stadig gennemføre et kontrolbesøg med forbuddets efterkommelse efter denne procedure, inden det skærpede tilsyn udføres. Det kan fx være aktuelt, hvis du har konkrete grunde til at tro, at virksomheden fortsætter det farlige arbejde trods forbuddet. Generelt om kontrolbesøg Kontrolbesøg gennemføres som udgangspunkt uanmeldt. Der kan dog undtagelsesvist være situationer, hvor det er hensigtsmæssigt at foretage et anmeldt tilsyn. Det kan være for at sikre, at relevante personer er til stede ved tilsynet. Dette kan fx være tilfældet ved kontrol af, om p- enheden har løst tidligere konstaterede problemer i det psykiske arbejdsmiljø på tilfredsstillende måde. Anmeldte besøg skal som udgangspunkt varsles skriftligt senest 14 dage før besøget. Kontrolbesøg kan foretages med alle p-enheder, som Arbejdstilsynet tidligere har afgivet afgørelser til. Kontrolbesøg skal dog altid foretages på arbejdsmiljøcertificerede virksomheder, når de har fået strakspåbud om betydelig fare. Ved andre typer af afgørelser til certificerede virksomheder foretages kontrolbesøg ud fra samme kriterier som for ikke certificerede virksomheder. På kontrolbesøget kontrolleres primært, om de(n) tidligere afgivne afgørelser er efterkommet, og for undersøgelsespåbud, om der fortsat er grundlag for en konkret mistanke, eller om der kan konstateres overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Hvis du som tilsynsførende under tilsynet konstaterer fare for de ansattes sikkerhed og sundhed i andre arbejdsfunktioner, skal du afgive en afgørelse. Afgiver du ved grove overtrædelser, straksforbud eller forbud, skal du også orientere dig i de supplerende retningslinjer i kvalitetsprocedure G-204 om strakspåbud og forbud ved grove overtrædelser, og du skal udfylde det tilhørende tjekskema. Se også IN-18-4 At-intern instruks om tilsyn, hvor straf kan komme på tale. Forberedelse af kontrolbesøg Tilsynssupportens opgaver forud for kontrolbesøget er beskrevet i kvalitetsprocedure G-205 om administrative rutiner og pligter i forbindelse med afgørelser. Tilsynsførendes forberedelse af detailtilsynet - kontrolbesøg Kontrolbesøg skal oprettes som detailtilsyn, kontrol af påbud. Du kan bede tilsynssupporteren om at oprette besøget. Du skal som udgangspunkt udføre et kontrolbesøg i følgende situationer (se også G-205 om kontrolopringninger): Når du som tilsynsførende vurderer, at p-enhedens tilbagemelding ikke er fyldestgørende eller tilfredsstillende. Når p-enheden ikke har meldt tilbage på forbud eller et strakspåbud, der har udløst en grov overtrædelse. 2

3 Når reaktionen skyldes en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, som har medført en dødsulykke. I dette tilfælde gennemføres der altid et kontrolbesøg - uanset hvor fyldestgørende virksomhedens tilbagemelding er. Når p-enheden ikke har meldt tilbage til Arbejdstilsynet på andre afgørelser inden fristens udløb og efter, at rykkerskrivelse er sendt. Ved særlige indsatser, hvis der i indsatsen er planlagt kontrolbesøg i form af stikprøvekontrol. Ved konkret skøn fra dig som tilsynsførende, evt. din tilsynschef. Ved strakspåbud om betydelig fare til arbejdsmiljøcertificerede virksomheder skal du altid gennemføre et kontrolbesøg, uanset hvor fyldestgørende virksomhedens tilbagemelding er. Der indgår også en automatisk kontrol af forbud på skærpede tilsyn. Inden et kontrolbesøg skal du som tilsynsførende nøje orientere dig i de afgørelser, som du skal kontrollere. Hvis der efter afgivelsen af afgørelserne har været korrespondance med virksomheden om afgørelserne, er det også vigtigt, at du kender indholdet af denne. Det kan fx være tilbagemeldinger fra virksomheden, ansøgninger om fristforlængelser el.lign. Du finder de afgivne reaktioner og den relevante korrespondance på tilsynssagen i ATIS. Du skal sørge for at have en kopi af den/de relevante reaktion(er) og korrespondance med på kontrolbesøget. Gennemførelse af kontrolbesøg Indledning af kontrolbesøg Det første du skal gøre ved kontrolbesøget er at henvende dig til ledelsen og arbejdsmiljørepræsentanten eller evt. andre repræsentanter for de ansatte. Det er vigtigt, at du i videst muligt omfang får kontakt med begge parter ved tilsynet. Kan du ikke få kontakt med en af parterne, bør du dog gennemføre kontrolbesøget alligevel. Hvis den ansvarlige ledelse ikke er til stede eller er forhindret i at deltage i tilsynet, skal du gennemføre tilsynsbesøget i samarbejde med en arbejdsleder eller sekundært en anden repræsentant for p-enheden. Du skal herefter sørge for, at den ansvarlige ledelse bliver kontaktet og orienteret om resultatet af tilsynet, når du har afsluttet tilsynet. Orienteringen kan ske telefonisk. Du skal også kontakte arbejdsmiljøgruppen for det arbejdsområde, som den tidligere afgivne afgørelse vedrører. Du skal anmode om, at arbejdsmiljøgruppen deltager i tilsynet. Er der ikke etableret en arbejdsmiljøorganisation, eller er der ikke krav om etablering af en sådan, foretager du tilsynet med ledelsesrepræsentanterne og så vidt muligt med en repræsentant for de ansatte. Ved uanmeldte kontrolbesøg skal du udlevere en underretningsblanket Arbejdstilsynets besøg i dag til p-enheden, jf. retssikkerhedsloven, og orientere om blankettens indhold. Se yderligere kvalitetsprocedure DT-1: Detailtilsyn generelt. Gennemføres det skærpede tilsyn på et skiftende eller midlertidigt arbejdssted, fx en byggeplads, hvor en privat bolig er under renovering, skal du udlevere underretningsblanketten Arbejdstilsynets besøg på din adresse i dag. Se yderligere i kvalitetsprocedure G-001: Tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig. Når du kontrollerer forbud eller strakspåbud for grove overtrædelser, kan du vælge at gå direkte 3

4 ind på p-enheden og opsøge den aktivitet, der skal kontrolleres. Derved får du et reelt billede af forholdene på virksomheden eller på arbejdsstedet. Herefter skal du udlevere underretningsblanketten Arbejdstilsynets besøg i dag. Det vil normalt ikke være nødvendigt at holde et indledende møde, da formålet med kontrolbesøget er at kontrollere nøje afgrænsede arbejdsfunktioner, som Arbejdstilsynet tidligere har afgivet reaktion om. Ved kontrol af afgørelser om psykisk arbejdsmiljø vil det dog som hovedregel være en god idé at holde et indledende møde. Kontrol af, om afgørelserne er efterkommet Ved kontrolbesøget skal du tage udgangspunkt i de afgørelser, som du skal kontrollere. Når du kontrollerer, om en afgørelse er efterkommet, eller for undersøgelsespåbud, om der fortsat er grundlag for en konkret mistanke, eller om der kan konstateres overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen, er det vigtigt, at du tager udgangspunkt i indholdet af afgørelsen og undersøger de samme forhold, som gav anledning til afgørelsen ved det tidligere besøg. Hvis der fx er afgivet påbud om tunge løft, bør du undersøge, om der fortsat håndteres de emner, som er beskrevet i påbuddet, om håndteringen stadig sker manuelt, om der fortsat i det væsentlige udføres det samme antal håndteringer med samme varighed og frekvens som tidligere, om arbejdsstedet stadig er indrettet som tidligere, og om virksomheden har gjort noget for at forebygge den fysiske belastning. Hvis arbejdet ikke udføres præcis på det tidspunkt, hvor du besøger virksomheden, skal du se efter objektivt konstaterbare tegn på, om arbejdet fortsat udføres i virksomheden, fx om der opbevares emner som beskrevet i afgørelsen, om der fortsat ikke er tekniske hjælpemidler på arbejdsstedet, om der i øvrigt er sket ændringer i arbejdsstedets indretning, der har betydning for arbejdsfunktionen. Dine egne iagttagelser skal du søge at få uddybet med oplysninger fra ledelsen og de ansatte. Du må stille de spørgsmål, som er nødvendige for at klarlægge, om en afgørelse er efterkommet, helt, delvist eller slet ikke. Det betyder, at du må stille spørgsmål til ledelsen og de ansatte, indtil det står klart, at der ikke er gjort noget for at efterkomme afgørelsen. Ved påbud, se nærmere i At-intern instruks nr. IN-18-4 om tilsyn, hvor straf kan komme på tale. For undersøgelsespåbud må du stille de spørgsmål, der er nødvendige for at klarlægge, om der fortsat er grundlag for en konkret mistanke, eller for at konstatere om der er en overtrædelse af arbejdsmiljølovgivningen. Ved kontrol af efterkommelse af rådgivningspåbud skal du udover selve påbuddet også kontrollere rådgivningsvirksomhedens redegørelse til pågældende virksomhed. Dette gælder dog ikke ved rådgivningspåbud givet i tilknytning til undersøgelsespåbud på det psykiske og kemiske område. Her er redegørelsen sendt til Arbejdstilsynet i forbindelse med virksomhedens tilbagemelding på rådgivningspåbuddet. Såfremt der konstateres fejl og mangler ved den rådgivning en autoriseret rådgivningsvirksomhed har ydet ved efterkommelse af rådgivningspåbud, f.eks. i indholdet af den redegørelse, som rådgivningsvirksomheden har udarbejdet, skal dette beskrives og indberettes til kontoret for Metoder og virkemidler, der bruger oplysningerne ved kontrollen af rådgivningsvirksomheden. Det 4

5 er tilstrækkeligt, at sagsnummer på tilsynssagen og navnet på rådgiver med beskrivelsen mailes til kontor for Metoder og virkemidlers postkasse Et kontrolbesøg kan få følgende udfald (se også under Afrapportering): Virksomheden har efterkommet afgørelsen - Arbejdstilsynet foretager sig ikke videre i forhold til virksomheden. Virksomheden har delvist efterkommet afgørelsen - Du giver virksomheden en ny afgørelse Du er usikker på, om virksomheden skal have en ny afgørelse -Du skal, evt. i samråd med centerjuristen, overveje, om virksomheden skal have et nyt påbud. - Du skal efterfølgende meddele virksomheden, om den får et nyt påbud eller ej. Virksomheden har ikke gjort noget for at efterkomme afgørelsen - Du skal overgive sagen til centerjuristen, der herefter vurderer, om virksomheden skal have en bøde. -Du opretter GO og bødevarsel Ved kontrol af efterkommelse af påbud, der skal føre til politianmeldelse eller udstedelse af administrative bøder, skal konstatering normalt ske ved selvsyn eller ved oplysninger fra virksomhedens ledelse, under forudsætning af, at disse oplysninger støttes af objektivt konstaterbare forhold i virksomheden. Du kan læse mere om konstateringskravene i At-intern instruks IN Eksempel: Arbejdstilsynet har afgivet påbud om forsvarlig anvendelse af en maskine, hvor afskærmningen var fjernet. Ved kontrolbesøget anvendes maskinen ikke, men du ser, at afskærmningen fortsat mangler, og ledelsen oplyser, at der ikke er gjort noget for at etablere en forsvarlig brug af maskinen. Det fremgår af forholdene på p-enheden, at maskinen er et nødvendigt led i produktionen, og at produktionen ikke ville kunne holdes i gang uden maskinen. Fx kan der ligge bearbejdede emner ved maskinen, eller der kan være friske restprodukter fra brugen eller maskinen er tilsluttet el-nettet. Her støttes ledelsens oplysninger af objektivt konstaterbare forhold, og der vil derfor være grundlag for at overgive sagen til centerjuristen til vurdering af, om virksomheden skal have en bøde. Et kontrolbesøg kan få følgende udfald ved mangelfuld tilbagemelding ved undersøgelsespåbud: Der er ingen problemer, som Arbejdstilsynet kan reagere overfor - Hvis du konstaterer, at der ikke længere er grundlag for en konkret mistanke om det arbejdsmiljøproblem, der er afgivet undersøgelsespåbud om, skal du lukke sagen og oprette et notat med en kort beskrivelse af situationen. Der kan konstateres en overtrædelse, der kan begrunde et påbud - Hvis du ved kontrolbesøget konstaterer en overtrædelse i forhold til det arbejdsmiljøproblem, der er afgivet undersøgelsespåbud om, skal du afgive påbud om arbejdsmiljøproblemet. Der er mistanke om de samme problemer, som der er afgivet undersøgelsespåbud om - Hvis kontrolbesøget på virksomheden bekræfter, at der fortsat er grundlag for det op- 5

6 rindelige undersøgelsespåbud, som virksomheden til trods for fristforlængelse mv. ikke har efterkommet, overdrages sagen til centerjuristen. Der er mistanke om nye problemer inden for det arbejdsmiljøområde, der er afgivet undersøgelsespåbud om - Hvis du ved kontrolbesøget konstaterer, at problemerne har ændret karakter, således at der ikke længere er grundlag for det oprindelige undersøgelsespåbud, men at der fortsat er konkret mistanke om andre eller nye problemer inden for det pågældende arbejdsmiljøområde, skal du afgive nyt undersøgelsespåbud. Afslutning af kontrolbesøg Ved afslutningen af kontrolbesøget skal du orientere repræsentant(er) fra p-enhedens ledelse og arbejdsmiljørepræsentanten eller repræsentanten for de ansatte om udfaldet af tilsynet. Hvis du er i tvivl om udfaldet af kontrolbesøget og ønsker at drøfte dette med centerjuristen, skal du efterfølgende give telefonisk besked til p-enheden om resultatet af disse drøftelser. Du udfylder besøgsrapporten på p-enheden eller arbejdsstedet jf. gældende retningslinjer for dette. Se DT-1 om afslutning af detailtilsyn og G-203 om høring og besøgsrapport. Hvis du har besluttet at overdrage sagen til centerjuristen til vurdering af, om virksomheden skal have en bøde, skal du skrive dette i besøgsrapporten. Afgiver du nye forbud eller strakspåbud på kontrolbesøget, sker det mundtligt til P-enhedens repræsentanter på arbejdsstedet, og det dokumenteres i besøgsrapporten. Se også kvalitetsprocedure G-207 om anvendelse af forbud og strakspåbud og G-202 om afgørelser. Ved aflevering af besøgsrapporten som papirblanket skal du, hvis ikke det er muligt at aflevere den ved tilsynet, sende den efterfølgende til virksomheden. Afrapportering af kontrolbesøget Opgaver for den tilsynsførende: Virksomheden har efterkommet afgørelsen - Du registrerer i ViVi, at afgørelsen er efterkommet - Du opretter et notat på sagen eller i ViVi, hvor du kort beskriver, hvordan afgørelsen er efterkommet. Virksomheden har delvist efterkommet afgørelsen - Du registrerer i ViVi, at afgørelsen er delvist efterkommet - Du afgiver ny afgørelse Du er i tvivl om, hvorvidt virksomheden skal have en ny afgørelse - Du registrerer i ViVi, at afgørelsen er kontrolleret, ej vurderet - Efter evt. drøftelse med centerjuristen, afrapporterer du eventuelle nye påbud. - Når påbuddene er klar til afsendelse, skal du klarmelde dem i besøgsrapporteringen. - Hvis der ikke afgives nye påbud, betragtes afgørelsen som efterkommet, jf. ovenfor. - Du kontakter virksomheden og giver besked om, hvorvidt der afgives en ny afgørelse - Hvis opgaven skal lukkes, skal efterkommelsesfristen lukkes manuelt. Virksomheden har ikke gjort noget for at efterkomme påbuddet - du registrerer i ViVi, at afgørelsen ikke er efterkommet 6

7 - du skal oprette et brev til j-enheden om, at den manglende efterkommelse nu vurderes med henblik på, om virksomheden skal have en bøde. Vælg Bødevarsel og derefter skabelonen bødevarsel efter kontrolbesøg. - du skal endvidere oprette en rapport om manglende efterkommelse. Når rapporten er journaliseret, oprettes der automatisk en sag om grov overtrædelse, som skal behandles af centerjuristen. - du skal give besked til tilsynssupporten, når brevet til virksomheden er klar til afsendelse, og rapport om manglende efterkommelse er færdig. Du kan ikke kontrollere afgørelsen på kontrolbesøget - du registrerer i ViVi, at afgørelsen er Ikke kontrolleret, og der oprettes en Opret kontrolbesøg opgave til dig i opgavelisten til opfølgning på afgørelser, dvs. du skal gennemføre et nyt kontrolbesøg - Hvis du trods flere forsøg på kontrolbesøg vurderer, at det ikke er muligt at gennemføre kontrolbesøget, skal det sidste forsøg registreres som Forsøgt besøgt - umulig at træffe sagen afsluttes. I sager, der er af mere ukompliceret karakter, kan du vælge at lukke sagen og efterfølgende drøfte din beslutning med din tilsynschef. I sager, der er af mere kompliceret karakter, skal du drøfte din beslutning om, hvorvidt sagen skal lukkes eller ej samt smileystatus med din tilsynschef, og drøftelsen skal ske, før registrering af det sidste besøg gennemføres. I alle tilfælde skal du lægge et notat om udfaldet på sagen. Vedrørende administrative forhold i forbindelse med besøgsrapporten følges retningslinjerne herfor øvrige gældende procedurer i kvalitetsprocedure DT-1: Detailtilsyn generelt. Opgaver for tilsynssupporten: Afgørelsen er efterkommet - ingen opgaver Afgørelsen er delvist efterkommet eller kontrolleret, ej vurderet - du skal sende eventuelle nye påbud. Virksomheden har ikke gjort noget for at efterkomme påbuddet - du skal sende underretningen til j-enheden om, at sagen vurderes med henblik på, om virksomheden skal have en bøde, når tilsynsførende giver dig besked. - du skal journalisere rapport om manglende efterkommelse, når tilsynsførende giver dig besked. Centerjuristens opgaver Når sag om grov overtrædelse er oprettet, har du som centerjurist ansvaret for at vurdere, om der er grundlag for at give j-enheden en bøde for manglende efterkommelse af påbud. Der henvises til de generelle retningslinjer for behandling af straffesager. Vurderer du, at sagen på det foreliggende grundlag ikke er egnet til strafferetlig behandling, skal du, evt. i samråd med den ansvarlige tilsynschef, vurdere, om der skal aflægges nyt kontrolbesøg på virksomheden, eller om sagen skal lukkes. Hvis det besluttes, at der ikke skal foretages yderligere, skal du i samarbejde med tilsynssupporten sørge for, at sagen lukkes, således at smiley en kan blive slukket. Hvis der indgives tiltaleindstilling eller udstedes en administrativ bøde, har du ansvaret for at følge straffesagen. Hvis virksomheden bliver dømt eller vedtager en administrativ bøde for manglende efterkom- 7

8 melse af påbud, skal du, når Arbejdstilsynet får besked herom, og når en eventuel ankefrist er udløbet, sørge for, at j-enheden inden 14 dage får et brev, hvori det meddeles, at virksomheden inden 7 dage skal melde tilbage til Arbejdstilsynet om, hvordan påbuddet er efterkommet. Hvis virksomheden ikke sender en tilbagemelding, skal du give tilsynssupporten besked om, at der skal planlægges nyt kontrolbesøg. Det nye kontrolbesøg skal gennemføres hurtigst muligt og udføres efter samme retningslinjer som det første kontrolbesøg. 8

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure G-205 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest revideret:

Læs mere

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen.

Virksomheder, der kommer under skærpet tilsyn, vil blive offentliggjort på Arbejdstilsynets hjemmeside i tilknytning til smileyvisningen. Kvalitetsprocedure Skærpet tilsyn Kvalitetsprocedure DT-14 Anvendelsesområde: Skærpet tilsyn (opfølgning på forbud) Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. januar 2016 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

Detailtilsyn generelt

Detailtilsyn generelt Kvalitetsprocedure Detailtilsyn generelt Kvalitetsprocedure DT-1 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. april 2007 Senest redigeret: 1. januar 2017

Læs mere

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser

Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure Administrative rutiner og pligter ved afgørelser Kvalitetsprocedure G-205 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar

Læs mere

Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker

Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker Kvalitetsprocedure Akutundersøgelse af alvorlige arbejdsulykker Kvalitetsprocedure DT-11 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 Kvalitetsproceduren

Læs mere

Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher

Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher Kvalitetsprocedure Særlige tilsynsindsatser i nedslidningstruede brancher Kvalitetsprocedure DT-8 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 2. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2013 Senest redigeret:

Læs mere

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure DT-3 Anvendelsesområde: Detail Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2007 Senest redigeret: 1. oktober 2014

Læs mere

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder

Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder 1 Reaktioner fra Arbejdstilsynet ved tilsyn på virksomheder Forbud Virksomheden kan få et forbud mod at fortsætte arbejdet, hvis der er overhængende og betydelig fare for medarbejdernes eller andres sikkerhed

Læs mere

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen

Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Sådan handler vi, når vi får et påbud fra Arbejdstilsynet (AT) Oversigt over forskellige typer af afgørelser samt handleanvisninger for ledelsen Forbud I kan få et forbud mod at forsætte arbejdet, hvis

Læs mere

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, 4. kontor Ikrafttræden: 13. oktober 2003 Senest revideret: 1. juli 2016 EMNE OG BAGGRUND

Læs mere

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET?

ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? ER JERES BEREDSKAB KLAR TIL ET BESØG FRA ARBEJDSTILSYNET? 16.1.2014 Arbejdstilsynet afslører dårligt arbejdsmiljø som aldrig før, viser de senest offentliggjorte tal. For virksomheder kan overtrædelser

Læs mere

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende.

Procedurerne for høring på stedet og skriftlig høring beskrives i det følgende. Høring Kvalitetsprocedure G-203 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, MV Ikrafttræden: 16. marts 2016 Arbejdstilsynet skal til enhver tid kunne dokumentere, at der er foretaget høring,

Læs mere

Erfaringer fra tilsynsbesøg

Erfaringer fra tilsynsbesøg Erfaringer fra tilsynsbesøg 28. jan. 14 Erfaringer fra tilsynsbesøg Disposition Statistik Tilsyn Bøder Gode råd Arbejdstilsynets adfærd 2 Tilsynsformer Tag godt imod Arbejdstilsynet de har ret til at komme

Læs mere

Tilsyn med udenlandske virksomheder

Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure Tilsyn med udenlandske virksomheder Kvalitetsprocedure DT-5 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. juli 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte

Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte Arbejdsgiverens pligt til at oplære, instruere og føre tilsyn med sine ansatte, herunder nyansatte At-intern instruks IN-1-2 Arbejdsmiljøemne: Krav til egenindsats Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Risikobaseret tilsyn - generelt

Risikobaseret tilsyn - generelt Kvalitetsprocedure Risikobaseret tilsyn - generelt Kvalitetsprocedure RT-1 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar 2012 Senest revideret:

Læs mere

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud

Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Midlertidige vejledningstekster vedrørende rådgivningspåbud Disse midlertidige vejledningstekster redegør for, hvilke pligter og opgaver virksomheder og rådgiver har i forhold til følgende typer af rådgivningspåbud:

Læs mere

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed.

Arbejdstilsynet. Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Arbejdstilsynet Arbejdsmiljølovgivningen og Arbejdstilsynets virksomhed. Eksempel på en konkret sag. V. Sidsel Kibsgård Jurist i Tilsynscenter Nord, Hadsten Kort om Arbejdstilsynet - Organisation Regelgrundlag

Læs mere

Bygge- og anlægsaktioner

Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure Bygge- og anlægsaktioner Kvalitetsprocedure nr. DT-6 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC SBT Ikrafttræden: 1. april 2013 Sidst revideret: 1. april 2016 Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk

Risikobaseret Tilsyn. 1 www.regionmidtjylland.dk Risikobaseret Tilsyn 1 www.regionmidtjylland.dk Indledende møde med Arbejdstilsynet Deltagere: Arbejdstilsynet, arbejdspladsens ledelse og en repræsentant for de ansatte, typisk arbejdsmiljørepræsentanten

Læs mere

sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet

sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet sagsbehandling af ansøgninger om dispensation fra sprøjteforbuddet Kvalitetsprocedure DT-18 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: KUI Ikrafttræden: 1. januar 2018 Senest revideret: Aktuel for:

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer

Når Arbejdstilsynet kommer Når Arbejdstilsynet kommer Det er i Aalborg Universitets interesse, at der ved alle institutter og afdelinger opretholdes en konstruktiv dialog med Arbejdstilsynet. Gennem denne dialog får AAU s institutter

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Incidenstilsyn - tilsyn med virksomheder, der har forholdsmæssigt mange ulykker

Incidenstilsyn - tilsyn med virksomheder, der har forholdsmæssigt mange ulykker Kvalitetsprocedure Incidenstilsyn - tilsyn med virksomheder, der har forholdsmæssigt mange ulykker Kvalitetsprocedure DT-4 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Udvælgelse af ulykker til undersøgelse

Udvælgelse af ulykker til undersøgelse Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Kvalitetsprocedure Udvælgelse af ulykker til undersøgelse Kvalitetsprocedure DT-10 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn

Læs mere

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker

Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 588 Offentligt Kvalitetsprocedure Undersøgelse af kvoterede arbejdsulykker Kvalitetsprocedure DT-3 Anvendelsesområde: Detailtilsyn

Læs mere

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7:

Nedenfor er en oversigt over implementering af Rammedirektivets art. 7: Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 273 Offentligt N O T A T 4. april 2016 Notat om implementering af EU-Rammedirektivets artikel 7 om beskyttelses- og forebyggelsestjenester

Læs mere

Høreskadende støj, unødig støj og akustik

Høreskadende støj, unødig støj og akustik Høreskadende støj, unødig støj og akustik At-intern instruks IN-5-1 Arbejdsmiljøemne: Støj Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 23. juni 2008 Senest revideret: 1. januar 2016 1: Emne og baggrund Formålet

Læs mere

Kontrol af egenindsats

Kontrol af egenindsats Kontrol af egenindsats Kvalitetsprocedure RT-8 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest redigeret: 1. januar 2016 Aktuel

Læs mere

Bilag 3 Om at afgive påbud

Bilag 3 Om at afgive påbud Bilag 3 Om at afgive påbud Der er udarbejdet kvalitetssikrede skabeloner og generelle skabeloner i ATIS, der skal anvendes ved reaktionsafgivelse til bygherrer eller til arbejdsgivere. Instruksens område

Læs mere

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud

Manuel håndtering af bordplader og et rådgivningspåbud KEN nr 9432 af 29/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 16. maj 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: 7000161-12 og 7000277-12 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Manuel håndtering af

Læs mere

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen

Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen 4. oktober 2006 Aftale om opfølgning på velfærdsaftalen fra juni 2006 om 70 mio. kr. til arbejdsmiljø samt aftale om justering af arbejdsmiljøreformen Opfølgning på velfærdsaftalen 70 mio. kr. til arbejdsmiljø

Læs mere

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Indhold 1. Indledning Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2 Vejledning om arbejdsmiljø for præster Dato: 29. juni 2018 Sagsbehandler Marlene Dupont Indhold 1. Indledning... 2 2. Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet... 2 3. Aktører i arbejdsmiljøarbejdet... 2

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3. Periodepåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.3 Periodepåbud November 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, Kontor for Ergonomisk og Psykisk Arbejdsmiljø Ikrafttræden: 13. oktober

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg. Guide til arbejdsmiljøgruppen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg. Guide til arbejdsmiljøgruppen Når Arbejdstilsynet kommer på besøg Guide til arbejdsmiljøgruppen Indholdsfortegnelse Forberedelse: Det skal I gøre, før Arbejdstilsynet komme Under selve besøget: Hvad sker der? Hvem gør hvad? Opfølgning

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsynspraksis. Møde med SL Kreds Lillebælt d. 29. april 2014 v. Tilsynsførende Mette Bomholt

Arbejdstilsynets tilsynspraksis. Møde med SL Kreds Lillebælt d. 29. april 2014 v. Tilsynsførende Mette Bomholt Arbejdstilsynets tilsynspraksis Møde med SL Kreds Lillebælt d. 29. april 2014 v. Tilsynsførende Mette Bomholt Agenda De overordnede rammer for Arbejdstilsynets tilsynsindsats Arbejdstilsynets reaktioner

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2014 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver

Påbud om at fjerne forurening ved indkørsel, opstart og udkørsel af biler i autoværksted og brug af arbejdsmiljørådgiver KEN nr 9395 af 01/04/2011 Udskriftsdato: 17. juli 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmiljøklagenævnet, j.nr. 5900368-10 og 5900369-10 Senere ændringer

Læs mere

Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø

Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets tilsyn med psykisk arbejdsmiljø At-intern instruks IN-4-1 Arbejdsmiljøemne: Psykisk arbejdsmiljø Ansvarlig enhed: AFC, Kontor for Ergonomisk og Psykisk Arbejdsmiljø Ikrafttræden: 13. oktober

Læs mere

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 2. kvartal 2016 Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og i afsnit 2 er der en kort redegørelse for den enkelte reaktion

Læs mere

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn.

Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn - et tilpasset tilsyn. Screening Screening Screening er en hurtig gennemgang af virksomhedens arbejdsmiljø. Formålet er at finde de virksomheder, som har væsentlige arbejdsmiljøproblemer og udtage dem til et grundigt tilsyn

Læs mere

NÅR ARBEJDSTILSYNET KOMMER PÅ BESØG

NÅR ARBEJDSTILSYNET KOMMER PÅ BESØG NÅR ARBEJDSTILSYNET KOMMER PÅ BESØG Om tilsynsbesøg - og besøgsforberedelse Det er i AAU s interesse, at der ved alle institutter og afdelinger opretholdes en konstruktiv dialog med Arbejdstilsynet. Gennem

Læs mere

Afgørelse om påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

Afgørelse om påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Herlufsvænge 14A 4700 4700 Næstved Afgørelse om påbud til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 10. maj 2019 Styrelsen for Patientsikkerhed har nu truffet endelig

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C. Rådgivningspåbud

Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C. Rådgivningspåbud Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Tilsynscenter Nord Postboks 1228 900 København C Tlf 70121288 Fax 70121289 at@atdk wwwatdk CVR-nr 21481815 Rådgivningspåbud Arbejdstilsynet har truffet 19 afgørelser

Læs mere

God start godt arbejdsmiljø

God start godt arbejdsmiljø God start godt arbejdsmiljø EU s arbejdsmiljø-uge i Uge 43 Forberedelse til fællesmødet Arbejdsmiljøsystemet Arbejdsmiljøet i jeres branche Særlige regler for unge Undervisningen kan indledes med en af

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 3. kvartal 2017

Arbejdsmiljøredegørelse 3. kvartal 2017 Arbejdsmiljøredegørelse 3. kvartal 2017 1. Samarbejde med arbejdstilsynet 2. Arbejdsulykker 3. Aktuelle sygefravær Ad 1. Samarbejde med arbejdstilsynet Pr. august 2017 er der gennemført tilsyn med 218

Læs mere

Retningslinjer til Arbejdstilsynets tilsynsførende om bagatelgrænser på arbejdsmiljøområdet

Retningslinjer til Arbejdstilsynets tilsynsførende om bagatelgrænser på arbejdsmiljøområdet Kvalitetsprocedure Bagatelgrænsen Kvalitetsprocedure RT-4 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2012 Senest redigeret: Aktuel for tilsynsførende

Læs mere

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre

Arbejdstilsynets vurdering af om en arbejdsmiljøovertrædelse skal føre Supplement til høring i forbindelse med udarbejdelse af redegørelse til Folketingets Arbejdsmiljøfagligt Center Arbejdsmarkedsudvalg om arbejdsgivers begrænsede ansvar m.v. Postboks 1228 0900 København

Læs mere

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer

Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer Tilsyn med virksomheder der arbejder med nanomaterialer i produktionen At-intern instruks IN-9-4 Arbejdsmiljøemne: Kemi, støv og biologi Ansvarlig enhed: AFC, 6. kontor Ikrafttræden: 1. oktober 2014 1.

Læs mere

Horsens kommune Rådhustorvet Horsens

Horsens kommune Rådhustorvet Horsens Horsens kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Afgørelse Vi sendte en høring til jer den 27. januar 2017 i forlængelse af tilsynsbesøget den 11. december 2014. På besøget hos Horsens Byskole, Kildegade 25,

Læs mere

Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 16. marts maj 2010

Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 16. marts maj 2010 Orientering om Arbejdstilsynets tilsynsbesøg hos Næstved Kommunes virksomheder i perioden 16. marts 2010-10. maj 2010 Screening Arbejdstilsynet har været på screeningsbesøg hos Bo og Naboskab Næstved,

Læs mere

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE 2. KVARTAL 2017 SKANDERBORG KOMMUNES HOVEDMEDUDVALG 7. SEPTEMBER 2017

ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE 2. KVARTAL 2017 SKANDERBORG KOMMUNES HOVEDMEDUDVALG 7. SEPTEMBER 2017 ARBEJDSMILJØREDEGØRELSE 2. KVARTAL 2017 SKANDERBORG KOMMUNES HOVEDMEDUDVALG 7. SEPTEMBER 2017 1 Indhold Samarbejde med Arbejdstilsynet...3 Arbejdsulykker...4 Aktuelle sygefravær...5 Kursus og uddannelse

Læs mere

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med.

Revisionsvirksomhed. Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven. 1. Indledning. Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. Revisionsvirksomhed 20. april 2015 Sag 2015-1923 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen afholdte den 17. marts 2015 kontrolbesøg med. ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti En styrket arbejdsmiljøindsats Alle har ret til et sikkert og sundt arbejdsmiljø

Læs mere

A-7: Tilsyn med udenlandske virksomheder

A-7: Tilsyn med udenlandske virksomheder A-7: Tilsyn med udenlandske virksomheder Ikrafttræden: 1. juli 2008 Revideret: 1. marts 2012 Denne kvalitetsprocedure er rettet til tilsynschefer, tilsynsførende, tilsynssupportere og centerjurister. Kvalitetsproceduren

Læs mere

Strakspåbud ved grove overtrædelser

Strakspåbud ved grove overtrædelser Kvalitetsprocedure Strakspåbud ved grove overtrædelser Kvalitetsprocedure G-204 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 1. april 2007 Senest revideret: 1. juli

Læs mere

Randers Kommune Laksetorvet Randers C

Randers Kommune Laksetorvet Randers C Randers Kommune Laksetorvet 1 8900 Randers C Afgørelse Vi sendte en høring til jer den 19. april 2016 i forlængelse af tilsynsbesøget den 4. april 2016. På besøget hos Ydelseskontoret, Regimentvej 1, 1.,

Læs mere

Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker

Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker DET HUMANISTISKE FAKULTET ARBEJDSMILJØUDVALGET SAGSNOTAT Vedr.: Opfølgning på arbejdsulykker og tilløb til arbejdsulykker 8. NOVEMBER 2004 FAMU Sagsbehandler: Nina Qvistgaard NJALSGADE 80 2300 KØBENHAVN

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne.

Arbejdsmiljørepræsentant i Region Syddanmark - Forventninger og opgaver for lederrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i arbejdsmiljøgrupperne. Område: Human Resources Udarbejdet af: Niels Jørgen Rønje Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø E-mail: Niels.Jorgen.Ronje@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631753 Dato: 19. marts 2009 Notat

Læs mere

Socialområdets status overfor arbejdstilsynet pr. 4. januar 2013

Socialområdets status overfor arbejdstilsynet pr. 4. januar 2013 Socialområdets status overfor arbejdstilsynet pr. 4. januar 2013 Tilbuddets navn Vejledninger Påbud / afgørelser Grøn smiley Risikobaseret tilsyn / incidensbesøg Egely Arbejdstilsynet gennemførte d. 26.

Læs mere

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX.

Oplysningerne blev bekræftet af afdelingsleder XXXX. Bilag 9: Påbud om at sikre at arbejdet med gryder ved komfur kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at bistå med at efterkomme

Læs mere

En styrket arbejdsmiljøcertificering

En styrket arbejdsmiljøcertificering Bilag til aftale om En styrket arbejdsmiljøcertificering November 2016 Initiativ 1: Indsamling af viden om certificeringsorganernes tilsyn med virksomhedernes arbejdsmiljø Virksomheder, der har et anerkendt

Læs mere

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010

Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 Erfaringer fra påbudsopgaver om psykisk arbejdsmiljø AM 2010 D. 9. nov. 2010 Arr. Nr. 417, workshop 15 Sara Lundhus Organisationspsykolog ved ALECTIA Program Kl. Aktivitet 13.00 Velkomst, program og præsentation

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud

At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5. Rådgivningspåbud At-VEJLEDNING ØVRIGE OMRÅDER F.1.5 Rådgivningspåbud Oktober 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges

Læs mere

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme

Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Center for Socialpsykiatri, ADHD og Autisme Reaktivt tilsyn, 2019 Fredensgade 30 6900 Skjern P-nummer: 1016789603 Dato for tilsynsbesøget: 01-04-2019 Tilsynet blev foretaget af: Tilsyn og Rådgivning Nord

Læs mere

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen

Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Sikkert og sundt arbejdsmiljø i Filmbranchen Aftale mellem Producentforeningen, Dansk Skuespillerforbund og Danske Filminstruktører (Organisationerne). Organisationerne har fokus på arbejdsmiljø, og er

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016

Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Arbejdsmiljøredegørelse 2. kvartal 2016 Skanderborg Kommunes HovedMEDudvalg 8. september 2016 Samarbejde med Arbejdstilsynet Arbejdsulykker 2015 Sygefraværsindsatsen Side 1 af 13 Arbejdstilsynet Samarbejde

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Sundhed & Ældre. Den HC bofællesskabet Lindegårdsvej 5 Herning Centerleder Lene Sumborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Sundhed & Ældre. Den HC bofællesskabet Lindegårdsvej 5 Herning Centerleder Lene Sumborg Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Sundhed & Ældre Den 9.3.2017 HC bofællesskabet Lindegårdsvej 5 Herning Centerleder Lene Sumborg Tilsynsførende: Pia Strandbygaard Joan Dahl Nørgaard E-mail: Tilsynsenheden@herning.dk

Læs mere

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning

Notat. Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster. 1. Indledning Vejledning om arbejdsmiljø for præster og provster Dato: 13. juli 2015 Dokument nr. 78836/15 1. Indledning Sagsbehandler Marlene Dupont Vejledningen er tilpasset de særlige forhold, der gælder for folkekirken

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ Risikobaseret tilsyn. 21. Juni 2012 Force

FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ Risikobaseret tilsyn. 21. Juni 2012 Force Risikobaseret tilsyn 21. Juni 2012 Force Ny arbejdsmiljøstrategi frem mod 2020 Strategiens mål: 25 pct. færre alvorlige arbejdsulykker 20 pct. færre med overbelastninger af muskel og skelet 20 pct. færre

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Samlet (u. indhold) Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført Institution Output Indhold Status Afsl. G 05-09-2012 FÆNGSLER OG KUC: Anstalten

Læs mere

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos

Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos Selskabsopretteren 16. oktober 2015 Sag 2015-8962 Afgørelse om overholdelse af hvidvaskloven 1. Indledning Erhvervsstyrelsen aflagde den 27. august 2015 et varslet kontrolbesøg hos, CVR.nr.. Kontrolbesøget

Læs mere

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE

TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE Sundhed og Omsorg TILSYNSPOLITIK FOR KOMMU- NALT TILSYN PÅ KOMMUNENS PLEJECENTRE 2018 Norddjurs Kommune Sangstrupvej 32 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 21 10 www.norddjurs.dk 0 Godkendt i Voksen- og plejeudvalget

Læs mere

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden

ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Størrelsen af arbejdsmiljøorganisationen - 2 FREMTIDENS ARBEJDSMILJØ 2020 ARBEJDSTILSYNET Status for arbejdsmiljøet og fremtiden Bygherreforeningens temamøde om bygherrens rolle den 9. december 2010 Stadig

Læs mere

Aktuel jura fra Arbejdstilsynet. v/ Lene Eisby

Aktuel jura fra Arbejdstilsynet. v/ Lene Eisby Aktuel jura fra Arbejdstilsynet v/ Lene Eisby Emner 1. Nye bødetakster for overtrædelse af arbejdsmiljøloven 2. Hvem har arbejdsgiveransvaret? - og hvad med konsortier og joint-ventures? 3. Den ansattes

Læs mere

Anvendelse af forbud og strakspåbud

Anvendelse af forbud og strakspåbud Anvendelse af forbud og strakspåbud Kvalitetsprocedure: G-207 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, Metoder og virkemidler Ikrafttræden: 1. januar 2016 Denne kvalitetsprocedure beskriver,

Læs mere

Brugervejledning OnlineAt

Brugervejledning OnlineAt Brugervejledning OnlineAt V1.2 - effektiv fra 31.01.2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til OnlineAt... Forside før login... Startside efter login... Forside efter login... Tilbagemelding på afgørelser

Læs mere

DokumentID / Dokumentnr / 4.4

DokumentID / Dokumentnr / 4.4 Sygehus Sønderjylland - Tværgående dokumenter SHS - 1 Ledelse - Arbejdsmiljø - 4 Planlægning Tværgående dokumenter SHS Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Fremmede virksomheder Niveau: Dokumentbrugere:

Læs mere

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet

LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet Den 13. januar 2010 LO s forslag til årlig redegørelse om retstilstanden på arbejdsmiljøområdet - aktualiseret af Folketingets evaluering i 2010 af det lempede arbejdsgiveransvar LO har længe fundet det

Læs mere

Indberetning af mulige overtrædelser til andre myndigheder

Indberetning af mulige overtrædelser til andre myndigheder Kvalitetsprocedure Indberetning af mulige overtrædelser til andre myndigheder Kvalitetsprocedure G-302 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, SBT Ikrafttræden: 1. september 2012 Senest

Læs mere

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 4. kvartal 2016

Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 4. kvartal 2016 Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 4. kvartal 206 Generelt om smiley-ordningen Grøn smiley gives for et godt arbejdsmiljø, hvor der arbejdes med de problemer der opstår. Den grønne smiley

Læs mere

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser

Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 1 - Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets afgørelser Nedenfor gennemgås Arbejdsmiljøklagenævnets og Arbejdstilsynets begrundelser

Læs mere

Brugervejledning OnlineAt

Brugervejledning OnlineAt Brugervejledning OnlineAt Indholdsfortegnelse Introduktion... Forside før login... Startside efter login... Forside efter login... Tilbagemelding på afgørelser eller høring... Tilsyn/produktionsenhedssiden...

Læs mere

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013

Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Arbejdstilsynets - risikobaseret tilsyn og detailtilsyn i Kriminalforsorgen 2012 / 2013 Tilsynsbesøg V: Varslet G: Gennemført G 05-09-2012 Institution Output Indhold Status Afsl. FÆNGSLER OG KUC: Anstalten

Læs mere

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR?

Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? BRØNDERSLEV KOMMUNE & HJØRRING KOMMUNE Et øjeblik! Hvordan går det med dig og din funktion som AMR? Kl. 13.00 15.30 26. marts 2014 Idrætscenter Vendsyssel, Vrå 1 Hvem har ansvaret for arbejdsmiljøet? Alle

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø

Lov om arbejdsmiljø Lov om arbejdsmiljø Nyhedsbrev nr. 2/2014 Arbejdsmiljøklagenævnet har på møde i februar måned 2014 truffet 31 afgørelser. Heraf er de nedenstående afgørelser af almen eller principiel interesse. rne vil kunne læses i deres

Læs mere

Miljøtilsyn 1. Miljøtilsyn. En konkret vejledning til, hvordan du forholder dig mest hensigtsmæssigt før, under og efter miljøtilsynet.

Miljøtilsyn 1. Miljøtilsyn. En konkret vejledning til, hvordan du forholder dig mest hensigtsmæssigt før, under og efter miljøtilsynet. Miljøtilsyn 1 Miljøtilsyn En konkret vejledning til, hvordan du forholder dig mest hensigtsmæssigt før, under og efter miljøtilsynet. Indhold Brug af denne vejledning 3 Før tilsynet: Sådan er reglerne

Læs mere

Tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig

Tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig Kvalitetsprocedure Tilsyn med arbejde i arbejdsgivers, ansattes eller andres private bolig Kvalitetsprocedure G 001 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden:

Læs mere

Afgørelser. Indledning. 1. Formål

Afgørelser. Indledning. 1. Formål Afgørelser Kvalitetsprocedure G-202 Anvendelsesområde: Generelt for tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest revideret: Oktober 2013 Aktuel for tilsynsførende Indledning

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet

Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Vejledning til bekendtgørelse om arbejdsgiveres pligt til at oplyse løn, beskæftigelse m.v. til brug for administrationen af forsikringssystemet Beskæftigelsesministeriet (Arbejdsdirektoratet) Nr. 39 af

Læs mere

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune

ARBEJDSMILJØAFTALE FOR. Aarhus Kommune ARBEJDSMILJØAFTALE FOR Aarhus Kommune Indhold Forord... 3 1 Aftalens område... 3 2 Struktur og opbygning... 3 3 Formål, aktiviteter og metode... 4 4 Procedure for gennemførelse og opfølgning af virksomhedsaftalen

Læs mere

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator

Notat. Indledning. Ressourcer forbundet med arbejdsmiljøcertificeringen. Hovedudvalg og Områdeudvalg. HR/arbejdsmiljøkoordinator Notat Til: Hovedudvalg og Områdeudvalg Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: HR/arbejdsmiljøkoordinator Oplæg til drøftelse af arbejdsmiljøcertificering Indledning I 2007 besluttede Hovedudvalget,

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere