Broforvaltning med DANBRO Registrering af bygværker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broforvaltning med DANBRO 2.0. 2. Registrering af bygværker"

Transkript

1 Broforvaltning med DANBRO Registrering af bygværker Bilag

2 Bilag Bilag 1 Cirkulære om kommune- og amtskoder DANBRO Registrering af bygværker

3

4

5

6

7 Bilag Bilag 4 Paradigma for tilsynsrapport inkl. inddataskema for registreringsdata DANBRO Registrering af bygværker

8 Bygværksbestyrer (ejer): Paradigme for: T I L S Y N S R A P P O R T Vedrørende: BYGVÆRK Registreringsnummer:... Bygværksidentifikation:... Bygværksbetegnelse:... Strækning:... Km/m:... Rådgivers sagsnummer:... (Her anføres tillige sagsnummer/journalnummer hos alle involverede parter) Dato:...

9 Vejledning: I dette dokument er paradigmetekst skrevet i højre spalte, mens vejledninger er skrevet i venstre spalte. Vejledningstekster skal ikke indeholdes i den konkrete tilsynsrapport. Forord En vigtig aktivitet i broforvaltningssystemet er den løbende registrering af ændringer i bygværksmassen med hensyn til nye broer, broer som udgår, og forandringer af de enkelte bygværker i forbindelse med eventuelle reparationer eller ombygninger. Ændringerne skal registreres i DANBROs databaser. I det følgende benyttes følgende benævnelser for Vejdirektoratets broforvaltningssystemer: DANBRO Classic DANBRO+ DANBRO+pro DANBRO 2.0 for Windows, som benyttes til registrering og forvaltning af alle Vejdirektoratets bygværker. Webbaseret forvaltningssystem til store og specielle bygværker (er under udvikling). Foreløbig udgave af DAN- BRO+, som i det væsentlige indeholder driftsinstrukser og arkivering af dokumenter. Når der i det følgende står DANBRO+, skal det læses som DANBRO+pro indtil DANBRO+ er implementeret. Efter færdiggørelsen af et nyt bygværk eller udførelsen af reparationsarbejder skal tilsynet (ofte den rådgivende ingeniør) udarbejde en tilsynsrapport i overensstemmelse med nærværende paradigme. Tilsynsrapporten fungerer således dels som en dokumentation for at arbejdet er udført i overensstemmelse med projektet (evt. med godkendte forandringer) og dels som et redskab i forbindelse med en fremtidig optimal drift af bygværket. Tilsynsrapporten skal sammen med de reviderede tegninger mv. udarbejdes på digital form i overensstemmelse med arkiveringsinstruks og inddateres i Vejdirektoratets forvaltningssystemer som følger: Almindelige bygværker: Bygværksbestyreren inddaterer reviderede registreringsdata (jf. bilag 1 til tilsynsrapporten) og indlægger dokumenter i DANBRO Classic. Specielle bygværker: Bygværksbestyreren inddaterer reviderede registre-

10 ringsdata (jf. bilag 1 til tilsynsrapporten) i DAN- BRO Classic. Herefter danner bygværksbestyreren en registreringsrapport, som den tilknyttede rådgiver indarbejder i driftsinstruksen i DANBRO+. Rådgiveren tilknytter dokumentfiler (tilsynsrapport med bilag samt reviderede tegninger) i DAN- BRO

11 TILSYNSRAPPORT - P INDHOLDSFORTEGNELSE (Indholdsfortegnelse kan kun udelades ved tilsynsrapporter med et omfang på ganske få sider). 1. Beskrivelse af bygværket / reparationsarbejdet Teknisk rapport vedrørende udførelsen Erfaringstilbageføring Økonomi Særlige forhold vedrørende drift og vedligehold...4 Side: BILAG NR. 1 Data til DANBROs registreringsmodul, side 1-5 inkl. 1

12 TILSYNSRAPPORT - P 1. Beskrivelse af bygværket / reparationsarbejdet Denne tilsynsrapport omfatter nyanlæg/ombygning/reparation af følgende bygværk: Registreringsnummer:... Bygværksidentifikation:... Bygværksbetegnelse:... Der gives en kortfattet beskrivelse af forundersøgelser, arbejdets art, omfang (hovedmængder), specielle udførelsesmetoder, trafikafvikling og evt. etapeopdeling. I bilag 1 anføres ved reparationer kun data i de datafelter hvor der er ændringer. Det er den nye korrekte værdi der skal anføres; dvs. hvis broens bredde er øget fra 12,00 til 16,60 m, anføres den nye værdi 16,60 i feltet. Arbejdet har omfattet: Vedrørende bygværkets geometriske og tekniske data samt anlægs/reparationsudgifter henvises til bilag 1. Hvis der f.eks. er foretaget en partiel udskiftning af fugtisolering til en anden type, benyttes de to linjer der er sat af under element 8, Fugtisolering til at beskrive design, materiale og mængde (areal) for hver af de to typer der herefter findes på broen. Hvis der ingen ændringer er, anføres dette (og skemaet vedlægges ikke). De i bilag 1 noterede data indtastes i DANBROs databaser som beskrevet i forordet. Alle tegninger skal være reviderede og mærket som udført. Da udførelsesdokumentation, byggemødereferater, tilsynsdagbøger og lignende generelt ikke gemmes ud over entreprenørens ansvarsperiode, er det særlig vigtigt at som udført -tegninger virkelig afspejler hvad der er udført. Kun arkivmateriale, der er relevant for driften, gemmes. Arkivmateriale indlægges i DANBRO som beskrevet i forordet. Vedrørende en fuldstændig beskrivelse af arbejdets geometriske, statiske og materialemæssige forhold henvises til afsnit 2 og de i bilag 2: Arkivmateriale nævnte dokumenter. Udførelsesperioden var fra: (måned/år)...til (måned/år)... 2

13 TILSYNSRAPPORT - P Angiv hovedentreprenør og de væsentligste underentreprenører og disses arbejder (f.eks. beton-, asfalt- og fugtisoleringsleverandører). Arbejdet er projekteret af:... og udført af: Tilsynsarbejdet er forestået af: Teknisk rapport vedrørende udførelsen Den tekniske rapport omfatter de væsentligste oplysninger, der er indsamlet under arbejdets udførelse og som kan forventes at være af betydning for den fremtidige drift i form af certifikater, laboratorieattester etc. For almindelige bygværker anføres de relevante af de anførte oplysninger (idet certifikater og andre eksterne dokumenter vedlægges som bilag). For specielle bygværker afgrænses på tilsvarende måde til de oplysninger, der kan forventes at have væsentlig betydning i den fremtidige drift. Eksterne dokumenter, dvs. certifikater, produktblade og lignende vedlægges som bilag Slap armering: Leverandør, evt. certifikater. Forspænding: Type, fabrikat, produktblad, evt. certifikater Beton: Recept, leverandør. Fugtisolering: Type, leverandør, evt. produktblad. Belægning: Type, leverandør Lejer: Fabrikat, type, produktblad, evt. certifikat. Såvel i forbindelse med nyanlæg som reparationsarbejder skal positive og negative erfaringer registreres. Særlige udførelsesmæssige forhold og procedurer nævnes. Specielt vedrørende reparationsarbejder skal det registreres, hvorvidt særeftersynsresultatet svarede til de faktiske forhold, og eventuelle erfaringer med trafikafviklingen skal registreres. 3. Erfaringstilbageføring I forbindelse med arbejdets udførelser er der gjort en række erfaringer, som er refereret i det følgende

14 TILSYNSRAPPORT - P 4. Økonomi De faktiske udgifter til arbejdet fordeler sig som følger: Faktiske udgifter i henhold til slutregning. Entreprenør Udgifter inkl. trafikafvikling kr.... Rådgiver (inkl. udlæg) Særeftersyn kr.... Projektering kr.... Tilsyn kr.... Bygherreleverancer Administration kr.... Andet kr.... Udgifter i alt kr Særlige forhold vedrørende drift og vedligehold Der skal angives materialer til vedligehold (f.eks. overfladebehandlingsprodukter inkl. farvekoder mv.), vedligeholdsintervaller, omfang af svært tilgængelige dele og evt. kontrol af sætninger og leje/fugebevægelser. Kun relevante elementer medtages. Vejdirektoratet overfører relevante oplysninger til vedligeholdsmodulet i DANBRO Classic for de almindelige bygværker. Rådgiveren overfører relevante oplysninger til driftsinstruksen for de specielle bygværker. Nedenfor er beskrevet særlige forhold omkring vedligehold af følgende konstruktionselementer: 1. Bygværk, generelt 2. Fløje 3. Skråninger 4. Endeunderstøtninger 5. Mellemunderstøtninger 6. Lejer 7. Broplade 8. Fugtisolering inkl. dryprør 9. Kantbjælker 10. Autoværn 11. Brobelægning inkl. bitumenfuger 12. Dilatationsfugekonstruktioner 13. Afløbskonstruktioner 14. Underført passage 15. Andre konstruktionselementer (f.eks. belysning, trapper, støttemure, stemmeværker m.v.) 4

15 Bilag 1 til tilsynsrapport Bygværks-ID: Registreringsnummer: Udfyldt af: Dato Anledning til oprettelse/revision af registreringsdata: Data i denne ramme indtastes under "Opret bygværk/passage". Datafelter, hvis navn er skrevet i De med *) mærkede data gentages længere nede under bygværksdata. kursiv, er obligatoriske for oprettelse Registreringsnr.: 8 af et bygværk i databasen Bygværksart/funktion *) 16 Bygværksbestyrer/ejer *) 62 Administrativ enhed *) 62 Primær passage: Nr Type OUA Bestyrer Primær (J/N) Stræknings-ID Strækningsnavn J Vejside: 50 km: 51 m: 51 Nulpunkt for kilometrering 51 Bygværk nr. 52 Bygværksbetegnelse/navn: 52 Øvrige passager: Nr Type OUA Bestyrer Primær (J/N) Stræknings-ID Strækningsnavn N Vejside: 50 km: 51 m: 51 Nulpunkt for kilometrering 51 Bygværk nr. 52 Bygværksbetegnelse/navn: 52 Nr Type OUA Bestyrer Primær (J/N) Stræknings-ID Strækningsnavn N Vejside: 50 km: 51 m: 51 Nulpunkt for kilometrering 51 Bygværk nr. 52 Bygværksbetegnelse/navn: 52 Nr Type OUA Bestyrer Primær (J/N) Stræknings-ID Strækningsnavn N Vejside: 50 km: 51 m: 51 Nulpunkt for kilometrering 51 Bygværk nr. 52 Bygværksbetegnelse/navn: 52 Administrative data: Specielt bygv. J/N 11 Opført/ombygget år: / 11 Ændringsdato: Initialer: 11 Bygværkets beliggenhed: Kommune: 13 Lokalområde (VD): 13 Amtsdistrikt: 13 Kommunedistrikt: 13 Grader Min. Sek. Breddde N 12 N/S Længde Ø 12 Ø/V System 34 Y 12 X 12 Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 1 af 5

16 Bilag 1 til tilsynsrapport Bygværks-ID: Registreringsnummer: Interessentforhold: Bygværksbestyrer / Ejer 62 Entreprenør ved opførelsen 62 Administrator af særtransporter 62 Eftersynsansvarlig 62 Projekterende 62 Administrativ enhed (imp/eksp) 62 Bemærkninger til interessentforhold 63 Tekniske data: Bygværksart/funktion 16 Statisk virkemåde 17 Fundering 1 19 Fundering 2 19 Materiale 1 19 Materiale 2 19 Bemærkning til tekniske data for bygværket generelt 19 Overbygn.længde [m] 20 Overbygn. bredde [m] 20 Skæv skæring (J/N) 21 Element Design Materiale Mængde 2 Fløje m 2 3 Skråninger m 2 4 Endeunderstøtning m 2 5 Mellemunderstøt m 2 ning m 2 6 Lejer stk stk 7 Bærende over m 2 bygning m 2 8 Fugtisolering m 2 m 2 9 Kantbjælker m m 10 Autoværn/rækværk m m 11 Brobelægning m 2 m 2 12 Dilatationsfuger m m m 2 m 2 m 2 Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 2 af 5

17 Bilag 1 til tilsynsrapport Bygværks-ID: Registreringsnummer: 13 Afløbskonstruk stk tioner stk 14 Underført passage m 2 Bemærkninger til elementdata (anfør element og bemærkning) m 2 24 Andre elementer Spændvidder mv. Antal fag 22 Største spændvidde [m] 23 Mindste spændvidde [m] 23 Fag nr. Spændv. [m] Lysvid. [m] Lyshjd. [m] Fag nr. Spændv. [m] Lysvid. [m] Lyshjd. [m] Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 3 af 5

18 Bilag 1 til tilsynsrapport Bygværks-ID: Registreringsnummer: Passagedata (Passagenumre, se side 1) Nr. Rutenumre Frihøjde V [m] Frihøjde M [m] Frihøjde H [m] Fri bredde [m] Bemærkning til frihøjder 55 Broklasser: Normal 56 Betinget 1 56 Betinget 2 56 Betinget 3 56 Bemærkning til klasser 56 Bæreevnevurdering Dato 56 Konsulent 56 Forskrift 57 Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode til forøgelse af klasse Nr. Rutenumre Frihøjde V [m] Frihøjde M [m] Frihøjde H [m] Fri bredde [m] Bemærkning til frihøjder 55 Broklasser: Normal 56 Betinget 1 56 Betinget 2 56 Betinget 3 56 Bemærkning til klasser 56 Bæreevnevurdering Dato 56 Konsulent 56 Forskrift 57 Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode til forøgelse af klasse Nr. Rutenumre Frihøjde V [m] Frihøjde M [m] Frihøjde H [m] Fri bredde [m] Bemærkning til frihøjder 55 Broklasser: Normal 56 Betinget 1 56 Betinget 2 56 Betinget 3 56 Bemærkning til klasser 56 Bæreevnevurdering Dato 56 Konsulent 56 Forskrift 57 Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode til forøgelse af klasse Nr. Rutenumre Frihøjde V [m] Frihøjde M [m] Frihøjde H [m] Fri bredde [m] Bemærkning til frihøjder 55 Broklasser: Normal Betinget 1 56 Betinget 2 56 Betinget 3 56 Bemærkning til klasser 56 Bæreevnevurdering Dato 56 Konsulent 56 Forskrift 57 Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode til forøgelse af klasse Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 4 af 5

19 Bilag 1 til tilsynsrapport Bygværks-ID: Registreringsnummer: Vedligeholdsaftaler (Resumé) 11 Kronologi (for den aktivitet, der har givet anledning til denne indberetning af registreringsdata) Dato: 64 Nr. 64 Aktivitetens art 64 Bemærkning: 65 Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 5 af 5

20 Arkivinstruks broer December 2003

21 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Identifikation af arkivalier 1 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter Digitalisering Navngivning 3 Tabel 1, Arkivalietyper og opbevaringssted 5

22 Side 1 af 8 1. Indledning Denne arkivinstruks beskriver, hvordan eksisterende dokumenter skal arkiveres digitalt. Fremtidige dokumenter papir og elektroniske indlægges i DANBRO på samme måde og efter samme regler som eksisterende dokumenter. 2. Identifikation af arkivalier Generelt indsamles og arkiveres kun dokumenter, som beviseligt har relevans for driften af bygværkerne. Dette materiale deles i to grupper: Gruppe I: Gruppe II: Materiale som skal arkiveres digitalt i DANBRO, jf. Tabel 1 (Arkivalietyper). Materiale som opbevares hos rådgiveren og kan bortkastes 5 år efter aflevering af opgaven eller efter udløbet af den sidste afhjælpningsperiode som overstiger 5-årsreglen, jf. Tabel 1. Desuden indeholder arkivet rådgiverens kvalitetssikringsdokumentation. Dette materiale skal beholdes i rådgiverens ansvarsperiode. Formålet med Gruppe I er at muliggøre og lette driften, reparationer og fremtidige udvidelser af bygværket. Dette gøres ved at give en så fyldestgørende beskrivelse af bygværkets nuværende tilstand og opbygning som muligt. Gruppe II, som Rådgiveren skal opbevare, vedrører afhjælpningsperioden og har udelukkende en juridisk funktion i tilfælde af tvist: hvem sagde hvad, hvad fik entreprenøren lov til, hvad har han skrevet under på og så videre. Derfor kan der godt være overlap mellem de to arkiver.

23 Side 2 af 8 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter Dette afsnit beskriver hvordan arkivdokumenter (papir og elektronisk) skal digitaliseres (forberedes til DANBRO), og hvordan de enkelte filer skal navngives. 3.1 Digitalisering Alle dokumenter og alle tegninger både papirmateriale og elektroniske filer skal konverteres til PDF-filer. Alle PDF-filer skal udskrives svarende til Adobe Acrobats standard PrintOptimized. Alle PDF-filer skal være Optimized / Fast web view. Det betyder at visning af filer over Internet går hurtigere, idet webbrowseren kan downloade en enkelt side ad gangen. Hvis PDF-filer bliver større end ca. 25 Mb, bør de om muligt opdeles i flere, mindre filer. Papirarkivmateriale Dokumenter indskannes standard i 200 dpi s/h TIFF som konverteres til en PDF-fil. Sider med foto, lille håndskrift, farvede grafer etc. hvor standard på 200 dpi s/h TIFF vurderes ikke at være tilstrækkelig til at bevare informationen kan indskannes i dpi og s/h,256,16m farve TIFF, som ligeledes konverteres til en PDF-fil 1. Tegninger indskannes som 300 dpi s/h TIFF og konverteres til en PDF-fil med dimensioner svarende til den originale tegning. Ud fra sådanne filer kan igen dannes TIFF-filer, f.eks. i det tilfælde at man vil bruge en eksisterende tegning som baggrund for en ny. (Kan f.eks. gøres i Adobe Acrobat version 6 med kommandoen Save As (Gem Som), hvor man kan vælge (blandt andre) at gemme i TIFF-format) Elektronisk arkivmateriale Dokumenter udskrives direkte fra det program hvor dokumenterne er lavet (Word, Excel, etc.) til en PDF-fil. Alle skrifttyper (fonte) som anvendes i dokumenter skal inkluderes i PDF-filen. Tegninger udskrives i s/h direkte til en PDF-fil fra det anvendte CAD program med dimensioner svarende til print af tegning i 1:1. Tegninger i farver, hvor det vurderes at farverne er nødvendige for at bevare information, kan udskrives med farve. Hvis tegninger indeholder større bitmap-filer (eks. indskannede grundkort) skal disse printes i 300 dpi. 1 Bemærk at en PDF-fil kan have eks. 30 sider indskannet som standard og én side indskannet i en højere opløsning eller i farve.

24 Side 3 af Navngivning Dokumentnavngivning er ens for alt arkivmateriale og skal følge nedenstående retningslinier: hvor: BBBBBBBB-ÅÅÅÅ-HHHHH-SSS...SSS-TTT-LBL-III...III.Ext - BBBBBBBB : Bygværkets registreringsnummer, jf. DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker. Nummeret kan have op til 8 cifre. Der indsættes foranstillede nuller, så man når op på 8 cifre. - ÅÅÅÅ : Årstal (4 cifre). - HHHHH : Begivenhed (5 bogstaver) Opførelse, Eftersyn, Reparationsprojekter, Driftsmateriale og Andet. De forkortes som hhv. OPFOR, EFTER, REPAR, DRIFT og ANDET. - SSS...SSS : Beskrivelse af sted (bygværkselement) og begivenhed (max. 50 tegn). Vigtigt: Hvis der er flere dokumenter til samme begivenhed, f.eks. både rapport og fotos til et særeftersyn SKAL denne beskrivelse være identisk for alle dokumenternes filnavne. Mellemrum angives som _. For tunneller og broer med installationer skal beskrivelsen afspejle om filen vedrører konstruktioner eller installationer. - TTT : Arkivtypen (3 bogstaver). Her skal arkivtypen følge de standardkategorier der er defineret i Tabel 1 (Forkortelser for arkivtyper). - LBL : Løbenummer (3 tegn). Første dokument med et givet filnavn nummereres 001. Det næste 002 etc. - III...III : Indhold (max. 25 tegn). Her anføres en kort beskrivelse af dokumentets indhold. For tegningers vedkommende angives tegningens titel, f.eks. Oversigtsplan eller Fugtisolering_detaljer - Ext : Er PDF, jvf. afsnit 3.1. De danske tegn Æ, Ø,Å, æ, ø, å er ikke tilladt i dokumentnavnet. Dokumentnavne må ikke indeholde mellemrum. Brug i stedet - eller _ til at adskille ordene i Beskrivelse_af_begivenhed.

25 Side 4 af 8 Eksempler: Særeftersyn Særeftersynsrapport for bro med registreringsnummer 3456, opdelt i 3 dele EFTER-Saereft_kantbj-SER-001-Rapport.PDF EFTER-Saereft_kantbj-FOT-001-fotobilag.PDF EFTER-Saereft_kantbj-SER-002-lab_rapport.PDF Opførelse Opførelse af bro med registreringsnummer 12634: OPFOR-Opfoerelse-AFL-001-Afleveringsprotokol.PDF OPFOR-Opfoerelse-TEG-001-Generalnote.PDF OPFOR-Opfoerelse-TEG-002-Hovedtegning.PDF OPFOR-Opfoerelse-TEG-003-Underbyg_afsaet_betonmaal.PDF OPFOR-Opfoerelse-TEG-004-Underbyg_armering.PDF OPFOR-Opfoerelse-TEG-005-Overbyg_betonmaal_kabelarm.PDF OPFOR-Opfoerelse-TEG-006-Overbyg_armering.PDF OPFOR-Opfoerelse-TEG-007-Autovaern-raekv.PDF OPFOR-Opfoerelse-AND-001-Datablad.PDF OPFOR-Opfoerelse-ENT-001-Entreprisekontrakt.PDF OPFOR-Opfoerelse-GEO-001-Geotekn_rapport_data.PDF OPFOR-Opfoerelse-GEO-002-Geotekn_rap_vurdering.PDF OPFOR-Opfoerelse-STA-001-Statiske_beregninger.PDF OPFOR-Opfoerelse-TIL-001-Tilsynsrapport.PDF Reparationsprojekt Reparation (omisolering) af bro med registreringsnummer 10168: REPAR-Omisolering-TIL-001-Tilsynsrapport.PDF REPAR-Omisolering-ENT-001-Entreprisekontrakt.PDF REPAR-Omisolering-AFL-001-Afleveringsprotokol.PDF REPAR-Omisolering-AND-001-Miljøregistreringsskema.PDF REPAR-Omisolering-Teg-001-Tegningsfortegnelse.PDF REPAR-Omisolering-Teg-002-Oversigtsplan.PDF REPAR-Omisolering-Teg-003-Tværsnit.PDF REPAR-Omisolering-Teg-004-Kantbj.PDF REPAR-Omisolering-Teg-005-Dilatationsfuge.PDF REPAR-Omisolering-Teg-006-Broafløb.PDF REPAR-Omisolering-Teg-007-Fugtisol.PDF REPAR-Omisolering-Teg-008-Vederlag.PDF REPAR-Omisolering-Teg-009-Fundament_for_yderscept.PDF REPAR-Omisolering-Teg-010-Broautovaern_S100.PDF REPAR-Omisolering-Teg-011-Stålautovaern_SW2-1.PDF REPAR-Omisolering-Teg-012-Stålautovaern_SW3-1.PDF REPAR-Omisolering-Teg-013-Forberedende_arbejder.PDF Bemærk at filnavne vedrørende samme begivenhed er identiske frem til og med beskrivelse af sted og begivenhed.

26 Side 5 af 8 Tabel 1, Arkivalietyper og opbevaringssted Arkivtyper Forundersøgelser mv. Geoteknisk rapport Myndighedskorrespondance (tilladelser og vilkår) Projektdokumentation Statiske beregninger Ingeniørtegninger Arkitekttegninger Leverandørtegninger Særlige betingelser Relevant arkivkategori i DANBRO - OPFOR - REPAR - OPFOR - REPAR - DRIFT - OPFOR - REPAR - OPFOR - REPAR - OPFOR - REPAR Indhold af arkivtype Geotekniske beregninger og undersøgelser samt supplerende geotekniske undersøgelser og kontrolnivellementer af byggegruber og indmåling af utilgængelige fundamentselementer. Rammejournaler regnes også til denne kategori. Udskrift af besigtigelses-, vejsyns- og vandsynsprotokoller. Protokoller vedr. ledningsejers anlæg. Udledningstilladelser. Naboaftaler. Statiske beregninger inkl. evt. leverandørberegninger (f.eks. for lejer o. lign), bæreevneklassifikationer. As-built tegninger (mærket "som udført"), ellers seneste projekttegninger. Kun tegninger aktuelle for bygværket indlægges. Særlige betingelser og beskrivelser SBB, SB og SAB Forkortelse for arkivtyper Gyldige typer: TTT, 3 bogstaver Gr. I. Bygherre DANBRO (digitalt) Geo X Myn X Sta X Teg X Bet X Opbevaringssted Gr. II. Rådgiver (papir-original) Arbejdsbeskrivelse Tilbudsliste - OPFOR - REPAR - OPFOR - REPAR AAB Arb X TBL, TAG Tbl X

27 Side 6 af 8 Arkivtyper Juridiske dokumenter Entreprisekontrakt Relevant arkivkategori i DANBRO - OPFOR - REPAR Indhold af arkivtype Forkortelse for arkivtyper Gyldige typer: TTT, 3 bogstaver Gr. I. Bygherre DANBRO (digitalt) Opbevaringssted Gr. II. Rådgiver (papir-original) Entreprisekontrakt, indgåede aftaler med entreprenører, leverandører, myndigheder etc. inkl. SB og SAB men ekskl. AAB, TBL, TAG. Sikkerhedsstillelse arkiveres ikke men fremsendes i original til Vejdirektoratet. Ent X X Byggemødereferater. Byg X Byggemødereferater - OPFOR - REPAR Afleveringsprotokol - OPFOR Relevant afleverings-dokumentation fra entreprenør Afl X X - REPAR inkl. evt. mangelliste Tilsynsdokumenter Tilsynsdagbog - OPFOR Dag X - REPAR Kvalitetsrapport - OPFOR Udførelsesdokumentation herunder UKP. Kva - REPAR Miljøforhold relateret til udførelsen. X Tilsynsrapport - OPFOR Paradigma for tilsynsrapport inkl. bilag er indsat Til X - REPAR som bilag i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker. Såfremt tilsynsrapport ikke findes, skal relevante dele af kvalitetsrapporten og SBB samt udvalgte produktdatablade til beskrivelse af arbejdets art og omfang digitaliseres. Garantieftersyn - EFTER Gar X X

28 Side 7 af 8 Drift Vedligeholdsaftale - DRIFT Ren- og vedligeholdelsesaftaler med andre myndigheder Ved X Generaleftersynsrap - EFTER Konstruktioner og installationer Gen X Rutineeftersyn - EFTER Konstruktioner og installationer Rut X Særeftersynsrapport - EFTER Herunder afsluttede målinger og overvågninger. Ser X Uheldsrapport - DRIFT Uhe X Årsrapport og hand- - DRIFT Ars X lingsplaner Øvrige arkivalier Fotos - OPFOR - REPAR - EFTER - DRIFT Fotos fra udførelsen, fra eftersyn, fra tilsyn eller andre hændelser med relevans for den fremtidige drift og som ikke indgår i eftersynsrapporterne. Antallet af fotos der ikke indgår i rapporter eller andre dokumenter, bør begrænses. Fot X QA-dokumentation - OPFOR - EFTER - REPAR - DRIFT - ANDET Rådgiverens QA-dokumentation i henhold til kvalitetsprocedurer. And X

29 Side 8 af 8 Andet - OPFOR - EFTER - REPAR - DRIFT - ANDET De to kryds under opbevaringssted omhandler ikke nødvendigvis det samme dokument. Hvilke dokumenter, der indgår, er op til rådgiveren efter samråd og accept fra Vejdirektoratet. Bemærk at evt. materiale der gemmes vedr. projekter der ikke gennemføres, bør arkiveres under denne arkivtype, Andet. And X X

30 Bilag Bilag 10 Registrering af skilteportaler, inkl. inddataskema DANBRO Registrering af bygværker

31 Bilag 10 til DANBRO-manual 2. Registrering af bygværker Registrering af skilteportaler i DANBRO Generelt Skilteportaler registreres sammen med støjskærme i den selvstændige database Andre anlæg. Skilteportaler, der er sammenhængende og udført af samme materialer, registreres som ét bygværk. Der registreres kun portaler, der står over trafikerede arealer (ekskl. nødspor) En række af de registreringsdata, der registreres for broer, er ikke relevante. Der er udarbejdet et specielt inddataskema til registreringsdata for skilteportaler (vedlagt). De felter, der ikke skal udfyldes, er vist med mørk raster. Enkelte felter er udfyldt med de data, der svarer til skilteportaler. I det følgende er beskrevet de resterende registreringsdata, i det omfang de adskiller sig fra de tilsvarende data vedrørende broer. 2 Registreringsnummer Registreringsnummeret fås (for VD-bygværker) ved henvendelse til Ulla Nyå Mørk. 3 Registrering af passager og passagedata 3.1 Skilteportaler hen over statsveje Registreres helt normalt som broer, idet der kun oprettes én passage, nemlig statsvejen (evt. to passager, hvis det er en motorvej eller større vej med midterrabat). Passagen angives som U (underført), og der oprettes frihøjder på sædvanlig vis. (Der anføres kun frihøjder over trafikerede arealer, dvs. ikke over nødspor). 3.2 Skilteportaler før hhv. efter statsveje Registreres helt som i afsnit 3.1. Som stationering angives stationeringen til statsvejens startpunkt hhv. slutpunkt, og den reelle placering beskrives i bygværksbetegnelsen. 3.3 Skilteportaler på krydsende veje Statsvejen oprettes som primær passage, vejside højre eller venstre, alt efter om portalen står til højre eller venstre for statsvejen. Passagen angives som A (andet). Stationering sættes lig med stationeringen (på statsvejen), hvor den krydsende passage krydser statsvejen (dvs. broens stationering, hvis der er tale om en bro). Det vil være forkert at angive frihøjder på denne passage (selvom de ikke vil indgå i frihøjdeudskriften, når passagen er registreret som andet ) I stedet oprettes en passage med den krydsende vej. Man behøver ikke at angive strækningsnavn, kilometer, bygværksnummer, hvis man ikke vil. På denne passage (der er underført) kan angives frihøjder. RAMBØLL:P:\BRO_VED\Vd.03\ DAN\2-Regist\skiltepor_not03.doc side 1 af 2

32 Bilag 10 til DANBRO-manual 2. Registrering af bygværker 3.4 Bygværksnummer (løbenummer) Det tilstræbes at benytte følgende princip for brug af decimaler i bygværksløbenummeret: Første ciffer efter kommaet bruges til nummerering af skilteportaler, der ligger imellem eksisterende bygværker. (Hvis der er flere portaler i samme stationering, bruges andet ciffer efter kommaet til at skelne mellem disse, jf. nedenfor). Andet ciffer efter kommaet bruges til nummerering af flere bygværker i samme stationering, herunder specielt til nummerering af skilteportaler, der ligger på en krydsende vej, som man ikke selv bestyrer. 3.5 Bygværksbetegnelse Brug denne til at beskrive bygværkets placering, skiltets tekst og evt. afstand til krydsningen. Eksempler: SP på ldv732 fra Køge mod Rødby, 200m SP før vejstart, Odden, Roskilde, Rødby 500m OF af SP, Holbæk, Odden, frakørsel Roskilde Ø 1000 m hvor SP står for skilteportal 4 Bygværkets beliggenhed Der anføres position i længde- og breddegrader til portalens startpunkt i højre vejside (set i stationeringsretningen). 5 Interessentforhold Der registreres de relevante interessentforhold 6 Tekniske data 6.1 Statisk virkemåde Statisk virkemåde vil normalt være kode 40, ramme (hvis understøtninger og overligger er stift forbundne). Dette gælder også udkragede konstruktioner. 6.2 Fundering (1/2) Vil ofte være kode 98 (ukendt) 6.3 Materiale (1/2) Overliggerens materiale beskrives under Materiale 1. Hvis understøtningerne er af et andet materiale, anføres dette under Materiale 2. Normalt vil materialet være kode 40 (stålprofiler, eksempelvis rør) eller 41 (stål, opsvejst konstruktion bruges også ved svejste gitterkonstruktioner) 6.4 Bemærkning til tekniske data for bygværket generelt Her anføres specielle forhold omkring udformning og materialer. RAMBØLL:P:\BRO_VED\Vd.03\ DAN\2-Regist\skiltepor_not03.doc side 2 af 2

33 Registrering af skilteportaler Bygværks-ID: Registreringsnummer: Udfyldt af: Dato Anledning til oprettelse/revision af registreringsdata: Data i denne ramme indtastes under "Opret bygværk/passage". Datafelter, hvis navn er skrevet i De med *) mærkede data gentages længere nede under bygværksdata. kursiv, er obligatoriske for oprettelse Registreringsnr.: 8 af et bygværk i databasen Bygværksart/funktion *) 80 Skilteportal 16 Bygværksbestyrer/ejer *) 62 Administrativ enhed *) 62 Primær passage: Nr Type OUA Bestyrer Primær (J/N) Stræknings-ID Strækningsnavn J Vejside: 50 km: 51 m: 51 Nulpunkt for kilometrering 51 Bygværk nr. 52 Bygværksbetegnelse/navn: 52 Øvrige passager: Nr Type OUA Bestyrer Primær (J/N) Stræknings-ID Strækningsnavn N Vejside: 50 km: 51 m: 51 Nulpunkt for kilometrering 51 Bygværk nr. 52 Bygværksbetegnelse/navn: 52 Nr Type OUA Bestyrer Primær (J/N) Stræknings-ID Strækningsnavn N Vejside: 50 km: 51 m: 51 Nulpunkt for kilometrering 51 Bygværk nr. 52 Bygværksbetegnelse/navn: 52 Nr Type OUA Bestyrer Primær (J/N) Stræknings-ID Strækningsnavn N Vejside: 50 km: 51 m: 51 Nulpunkt for kilometrering 51 Bygværk nr. 52 Bygværksbetegnelse/navn: 52 Administrative data: Specielt bygv. J/N N 11 Opført/ombygget år: / 11 Ændringsdato: Initialer: 11 Bygværkets beliggenhed: Kommune: 13 Lokalområde (VD): 13 Amtsdistrikt: 13 Kommunedistrikt: 13 Grader Min. Sek. Breddde N 12 N/S Længde Ø 12 Ø/V System 34 Y 12 X 12 Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 1 af 5

34 Registrering af skilteportaler Bygværks-ID: Registreringsnummer: Interessentforhold: Bygværksbestyrer / Ejer 62 Entreprenør ved opførelsen 62 Administrator af særtransporter 62 Eftersynsansvarlig 62 Projekterende 62 Administrativ enhed (imp/eksp) 62 Bemærkninger til interessentforhold 63 Tekniske data: Bygværksart/funktion 80 Skilteportal 16 Statisk virkemåde 17 Fundering 1 19 Fundering 2 19 Materiale 1 19 Materiale 2 19 Bemærkning til tekniske data for bygværket generelt 19 Overbygn.længde [m] 20 Overbygn. bredde [m] 20 Skæv skæring (J/N) 21 Element Design Materiale Mængde 2 Fløje m 2 3 Skråninger m 2 4 Endeunderstøtning m 2 5 Mellemunderstøt m 2 ning m 2 6 Lejer stk stk 7 Bærende over m 2 bygning m 2 8 Fugtisolering m 2 m 2 9 Kantbjælker m m 10 Autoværn/rækværk m m 11 Brobelægning m 2 m 2 12 Dilatationsfuger m m m 2 m 2 m 2 Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 2 af 5

35 Registrering af skilteportaler Bygværks-ID: Registreringsnummer: 13 Afløbskonstruk stk tioner stk 14 Underført passage m 2 Bemærkninger til elementdata (anfør element og bemærkning) m 2 24 Andre elementer Spændvidder mv. Antal fag 22 Største spændvidde [m] 23 Mindste spændvidde [m] 23 Fag nr. Spændv. [m] Lysvid. [m] Lyshjd. [m] Fag nr. Spændv. [m] Lysvid. [m] Lyshjd. [m] Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 3 af 5

36 Registrering af skilteportaler Bygværks-ID: Registreringsnummer: Passagedata (Passagenumre, se side 1) Nr. Rutenumre Frihøjde V [m] Frihøjde M [m] Frihøjde H [m] Fri bredde [m] Bemærkning til frihøjder 55 Broklasser: Normal 56 Betinget 1 56 Betinget 2 56 Betinget 3 56 Bemærkning til klasser 56 Bæreevnevurdering Dato 56 Konsulent 56 Forskrift 57 Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode til forøgelse af klasse Nr. Rutenumre Frihøjde V [m] Frihøjde M [m] Frihøjde H [m] Fri bredde [m] Bemærkning til frihøjder 55 Broklasser: Normal 56 Betinget 1 56 Betinget 2 56 Betinget 3 56 Bemærkning til klasser 56 Bæreevnevurdering Dato 56 Konsulent 56 Forskrift 57 Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode til forøgelse af klasse Nr. Rutenumre Frihøjde V [m] Frihøjde M [m] Frihøjde H [m] Fri bredde [m] Bemærkning til frihøjder 55 Broklasser: Normal 56 Betinget 1 56 Betinget 2 56 Betinget 3 56 Bemærkning til klasser 56 Bæreevnevurdering Dato 56 Konsulent 56 Forskrift 57 Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode til forøgelse af klasse Nr. Rutenumre Frihøjde V [m] Frihøjde M [m] Frihøjde H [m] Fri bredde [m] Bemærkning til frihøjder 55 Broklasser: Normal Betinget 1 56 Betinget 2 56 Betinget 3 56 Bemærkning til klasser 56 Bæreevnevurdering Dato 56 Konsulent 56 Forskrift 57 Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode til forøgelse af klasse Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 4 af 5

37 Registrering af skilteportaler Bygværks-ID: Registreringsnummer: Vedligeholdsaftaler (Resumé) 11 Kronologi (for den aktivitet, der har givet anledning til denne indberetning af registreringsdata) Dato: 64 Nr. 64 Aktivitetens art 64 Bemærkning: 65 Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 5 af 5

38 Bilag Bilag 11 Registrering af støjskærme, inkl. inddataskema DANBRO Registrering af bygværker

39 Bilag 11 til DANBRO.manual 2. Registrering af bygværker Registrering af støjskærme i DANBRO Generelt Støjskærme registreres sammen med skilteportaler i den selvstændige database Andre anlæg. Støjskærme, der er sammenhængende, af samme type og udført af samme materialer, registreres som ét bygværk. Dette gælder også selv om der er lokale afbrydelser (f.eks. for personpassage), eller lokalt anden type eller materiale (f.eks. ved passage af broer). En række af de registreringsdata, der registreres for broer, er ikke relevante. Der er udarbejdet et specielt inddataskema til registreringsdata for støjskærme. De felter, der ikke skal udfyldes, er vist med mørk raster. Nogle felter er udfyldt med de data, der svarer til støjskærme. I det følgende er beskrevet de resterende registreringsdata, i det omfang de adskiller sig fra de tilsvarende data vedrørende broer. 2 Registreringsnummer Registreringsnummeret fås (for VD-bygværker) ved henvendelse til Ulla Nyå Mørk. 3 Registrering af bygværk Under bygværksart/funktion kan benyttes følgende koder: 52, støjvold/vækstskærm: Omfatter skærme af vækstmedium (f.eks. jord), som er fuldstændigt tilplantet eller tilsået, og skærme, som er fuldstændigt dækket af beplantning. 53, absorberende støjskærm: Omfatter skærme, hvor overfladen mod støjkilden har åbne spalter eller huller med en bagvedliggende absorbent (lydabsorberende materiale), samt skærme med porøs overflade. 54, reflekterende støjskærm: Omfatter skærme, hvor overfladen mod støjkilden er tæt og hård. 4 Registrering af passager og passagedata Der registreres kun én passage den primære. 4.1 Km og m Her anføres stationeringen til det første punkt af støjskærmen, man møder i stationeringsretningen. RAMBØLL:P:\BRO_VED\Vd.03\ DAN\2-Regist\RAP_BIL\stoejskaerm_01.doc side 1 af 2

40 Bilag 11 til DANBRO.manual 2. Registrering af bygværker 4.2 Bygværksnummer (løbenummer) Der gives numre i forhold til de eksisterende bygværker på strækningen. Ved fastlæggelse af den relative placering mellem to eksisterende bygværker tages udgangspunkt i det første punkt af støjskærmen, man møder i stationeringsretningen. 4.3 Bygværksbetegnelse Her anføres Støjskærm i [højre/venstre] side ved [stednavn]. 5 Bygværkets beliggenhed Der anføres position i længde- og breddegrader til støjskærmens startpunkt (set i stationeringsretningen). 6 Interessentforhold Der registreres de relevante interessentforhold 7 Tekniske data 7.1 Bemærkning til tekniske data for bygværket generelt Her anføres specielle forhold omkring udformning og materialer. For eksempel tilstedeværelsen af åbninger for passage, lokalt ændret udformning eller materiale 7.2 Længder og bredder Længder og bredder måles som illustreret i manualens figur 3.9 RAMBØLL:P:\BRO_VED\Vd.03\ DAN\2-Regist\RAP_BIL\stoejskaerm_01.doc side 2 af 2

41 Registrering af støjskærme Bygværks-ID: Registreringsnummer: Udfyldt af: Dato Anledning til oprettelse/revision af registreringsdata: Data i denne ramme indtastes under "Opret bygværk/passage". Datafelter, hvis navn er skrevet i De med *) mærkede data gentages længere nede under bygværksdata. kursiv, er obligatoriske for oprettelse Registreringsnr.: 8 af et bygværk i databasen Bygværksart/funktion *) 16 Bygværksbestyrer/ejer *) 62 Administrativ enhed *) 62 Primær passage: Nr Type OUA Bestyrer Primær (J/N) Stræknings-ID Strækningsnavn J Vejside: 50 km: 51 m: 51 Nulpunkt for kilometrering 51 Bygværk nr. 52 Bygværksbetegnelse/navn: 52 Øvrige passager: Nr Type OUA Bestyrer Primær (J/N) Stræknings-ID Strækningsnavn N Vejside: 50 km: 51 m: 51 Nulpunkt for kilometrering 51 Bygværk nr. 52 Bygværksbetegnelse/navn: 52 Nr Type OUA Bestyrer Primær (J/N) Stræknings-ID Strækningsnavn N Vejside: 50 km: 51 m: 51 Nulpunkt for kilometrering 51 Bygværk nr. 52 Bygværksbetegnelse/navn: 52 Nr Type OUA Bestyrer Primær (J/N) Stræknings-ID Strækningsnavn N Vejside: 50 km: 51 m: 51 Nulpunkt for kilometrering 51 Bygværk nr. 52 Bygværksbetegnelse/navn: 52 Administrative data: Specielt bygv. J/N N 11 Opført/ombygget år: / 11 Ændringsdato: Initialer: 11 Bygværkets beliggenhed: Kommune: 13 Lokalområde (VD): 13 Amtsdistrikt: 13 Kommunedistrikt: 13 Grader Min. Sek. Breddde N 12 N/S Længde Ø 12 Ø/V System 34 Y 12 X 12 Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 1 af 5

42 Registrering af støjskærme Bygværks-ID: Registreringsnummer: Interessentforhold: Bygværksbestyrer / Ejer 62 Entreprenør ved opførelsen 62 Administrator af særtransporter 62 Eftersynsansvarlig 62 Projekterende 62 Administrativ enhed (imp/eksp) 62 Bemærkninger til interessentforhold 63 Tekniske data: Bygværksart/funktion 16 Statisk virkemåde 17 Fundering 1 19 Fundering 2 19 Materiale 1 19 Materiale 2 19 Bemærkning til tekniske data for bygværket generelt 19 Overbygn.længde [m] 20 Overbygn. bredde [m] 20 Skæv skæring (J/N) 21 Element Design Materiale Mængde 2 Fløje m 2 3 Skråninger m 2 4 Endeunderstøtning m 2 5 Mellemunderstøt m 2 ning m 2 6 Lejer stk stk 7 Bærende over m 2 bygning m 2 8 Fugtisolering m 2 m 2 9 Kantbjælker m m 10 Autoværn/rækværk m m 11 Brobelægning m 2 m 2 12 Dilatationsfuger m m m 2 m 2 m 2 Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 2 af 5

43 Registrering af støjskærme Bygværks-ID: Registreringsnummer: 13 Afløbskonstruk stk tioner stk 14 Underført passage m 2 Bemærkninger til elementdata (anfør element og bemærkning) m 2 24 Andre elementer Spændvidder mv. Antal fag 22 Største spændvidde [m] 23 Mindste spændvidde [m] 23 Fag nr. Spændv. [m] Lysvid. [m] Lyshjd. [m] Fag nr. Spændv. [m] Lysvid. [m] Lyshjd. [m] Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 3 af 5

44 Registrering af støjskærme Bygværks-ID: Registreringsnummer: Passagedata (Passagenumre, se side 1) Nr. Rutenumre Frihøjde V [m] Frihøjde M [m] Frihøjde H [m] Fri bredde [m] Bemærkning til frihøjder 55 Broklasser: Normal 56 Betinget 1 56 Betinget 2 56 Betinget 3 56 Bemærkning til klasser 56 Bæreevnevurdering Dato 56 Konsulent 56 Forskrift 57 Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode til forøgelse af klasse Nr. Rutenumre Frihøjde V [m] Frihøjde M [m] Frihøjde H [m] Fri bredde [m] Bemærkning til frihøjder 55 Broklasser: Normal 56 Betinget 1 56 Betinget 2 56 Betinget 3 56 Bemærkning til klasser 56 Bæreevnevurdering Dato 56 Konsulent 56 Forskrift 57 Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode til forøgelse af klasse Nr. Rutenumre Frihøjde V [m] Frihøjde M [m] Frihøjde H [m] Fri bredde [m] Bemærkning til frihøjder 55 Broklasser: Normal 56 Betinget 1 56 Betinget 2 56 Betinget 3 56 Bemærkning til klasser 56 Bæreevnevurdering Dato 56 Konsulent 56 Forskrift 57 Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode til forøgelse af klasse Nr. Rutenumre Frihøjde V [m] Frihøjde M [m] Frihøjde H [m] Fri bredde [m] Bemærkning til frihøjder 55 Broklasser: Normal Betinget 1 56 Betinget 2 56 Betinget 3 56 Bemærkning til klasser 56 Bæreevnevurdering Dato 56 Konsulent 56 Forskrift 57 Mulighed for forøgelse af klasse Anbefalet metode til forøgelse af klasse Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 4 af 5

45 Registrering af støjskærme Bygværks-ID: Registreringsnummer: Vedligeholdsaftaler (Resumé) 11 Kronologi (for den aktivitet, der har givet anledning til denne indberetning af registreringsdata) Dato: 64 Nr. 64 Aktivitetens art 64 Bemærkning: 65 Tallene efter hvert enkelt felt henviser til sidetal i kapitel 3 i DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, , hvor data til feltet er beskrevet. Ved data fra kataloger kan evt. blot anføres kodenr Side 5 af 5

46 Bilag Bilag 12 Procedurer for tildeling af registreringsnumre DANBRO Registrering af bygværker

47 Bilag Procedurer for tildeling af registreringsnumre er under udarbejdelse DANBRO Registrering af bygværker

48 Bilag Bilag 13 Oversigt over menustrukturen i DANBROs registreringsmodul DANBRO Registrering af bygværker

49 Registrering Modul Modulmenu Program Fane Underfane Registrering Inddatering, Opslag Bygværker Administrative data Beliggenhed Interessenter Tekniske data Passagedata Ved.aftaler Fotos Dokumentfiler Strækninger Strækninger Definer udvalg Interessenter Kronologi Oversigt Detaljer Arkivreferencer Oversigt Oversigtsdetaljer Begivenheder Detaljer Dokumentfiler Opret bygværk/passage Bygværk Passage Pristal Hele bygværket Faste elementer Elementdetaljer Andre elementer Fag Generelt Fritrumsdata Bæreevnedata Bemærkninger Udgifter (kr.) Tilstandskarakterer Behandl dokumentfiler Opsætning Bilag 13 i manual 2. Registrering af bygværker

50 Rapporter Registreringsdata Bundtvis udskrift af registreringsdata Bygværksfortegnelse Frihøjder Frihøjder på veje Bæreevner Bæreevner på veje Broers antal, længde Liste over strækninger Bygværksbeskrivelser Pristal Arkivmateriale Kronologisk oversigt Specialrapporter Frihøjderapport Bilag 13 i manual 2. Registrering af bygværker

51 Bilag Bilag 14 Illustrationer af autoværns- og rækværkstyper DANBRO Registrering af bygværker

52 Bilag 14. Illustrationer af autoværns- og rækværkstyper side 1/6 Type 1. S100: Scepterdimension 120 x 80 mm. Autoværnsbjælke 100 x 50 mm. Bemærk lille afstand (27 mm) mellem scepter og autoværnsbjælke (billedet viser et eksempel uden rækværksfunktion) Type 2. S20: Scepterdimension 90 x 50 mm. Autoværnsbjælke 60 x 40 mm. Bemærk L-beslag og stor afstand (66 mm) mellem scepter og autoværnsbjælke (billedet viser et eksempel med rækværksfunktion) DANBRO Registrering af bygværker

53 Bilag 14. Illustrationer af autoværns- og rækværkstyper side 2/6 Type 3. SR100 Type 4. Svært, demonterbart stålautoværn, anden udformning end S100 (billedet viser et eksempel uden rækværksfunktion) DANBRO Registrering af bygværker

54 Bilag 14. Illustrationer af autoværns- og rækværkstyper side 3/6 Type 4. Svært, demonterbart stålautoværn, anden udformning end S100 (billedet viser et eksempel med rækværksfunktion) Type 6. Let, demonterbart stålautoværn, anden udformning end S20, eksempel DANBRO Registrering af bygværker

55 Bilag 14. Illustrationer af autoværns- og rækværkstyper side 4/6 Type 20. Dansk Autoværn type DK, eksempel Type 21. Svært betonautoværn, eksempel DANBRO Registrering af bygværker

56 Bilag 14. Illustrationer af autoværns- og rækværkstyper side 5/6 Type 22. Let betonautoværn, eksempel Type 30. Svært rækværk, eksempel DANBRO Registrering af bygværker

57 Bilag 14. Illustrationer af autoværns- og rækværkstyper side 6/6 Type 31. Let rækværk, eksempel DANBRO Registrering af bygværker

58 Bilag Bilag 15 Arkivinstruks DANBRO Registrering af bygværker

59 Arkivinstruks broer Februar 2005

60 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Identifikation af arkivalier 1 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter Digitalisering Navngivning 3 Tabel 1, Arkivalietyper og opbevaringssted 5

61 Side 1 af 9 1. Indledning Denne arkivinstruks beskriver, hvordan eksisterende dokumenter skal arkiveres digitalt. Fremtidige dokumenter papir og elektroniske indlægges i DANBRO på samme måde og efter samme regler som eksisterende dokumenter. 2. Identifikation af arkivalier Generelt indsamles og arkiveres kun dokumenter, som beviseligt har relevans for driften af bygværkerne. Dette materiale deles i to grupper: Gruppe I: Gruppe II: Materiale som skal arkiveres digitalt i DANBRO, jf. Tabel 1 (Arkivalietyper). Materiale som opbevares hos rådgiveren og kan bortkastes 5 år efter aflevering af opgaven eller efter udløbet af den sidste afhjælpningsperiode som overstiger 5-årsreglen, jf. Tabel 1. Desuden indeholder arkivet rådgiverens kvalitetssikringsdokumentation. Dette materiale skal beholdes i rådgiverens ansvarsperiode. For Vejdirektoratets eksisterende Store Bygværker kan der være afvigelser fra det der er angivet i Tabel 1. For disse bygværker skal arkiveringsprocedurer derfor aftales med den enkelte bygværksansvarlige i Vejdirektoratet. Formålet med Gruppe I er at muliggøre og lette driften, reparationer og fremtidige udvidelser af bygværket. Dette gøres ved at give en så fyldestgørende beskrivelse af bygværkets nuværende tilstand og opbygning som muligt. Gruppe II, som Rådgiveren skal opbevare, vedrører afhjælpningsperioden og har udelukkende en juridisk funktion i tilfælde af tvist: hvem sagde hvad, hvad fik entreprenøren lov til, hvad har han skrevet under på og så videre. Derfor kan der godt være overlap mellem de to arkiver.

62 Side 2 af 9 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter Dette afsnit beskriver hvordan arkivdokumenter (papir og elektronisk) skal digitaliseres (forberedes til DANBRO), og hvordan de enkelte filer skal navngives. 3.1 Digitalisering Alle dokumenter og alle tegninger både papirmateriale og elektroniske filer skal konverteres til PDF-filer. Alle PDF-filer skal udskrives svarende til Adobe Acrobats standard PrintOptimized. Alle PDF-filer skal være Optimized / Fast web view. Det betyder at visning af filer over Internet går hurtigere, idet webbrowseren kan downloade en enkelt side ad gangen. Hvis PDF-filer bliver større end ca. 25 Mb, bør de om muligt opdeles i flere, mindre filer. Papirarkivmateriale Dokumenter indskannes standard i 200 dpi s/h TIFF som konverteres til en PDF-fil. Sider med foto, lille håndskrift, farvede grafer etc. hvor standard på 200 dpi s/h TIFF vurderes ikke at være tilstrækkelig til at bevare informationen kan indskannes i dpi og s/h,256,16m farve TIFF, som ligeledes konverteres til en PDF-fil 1. Tegninger indskannes som 300 dpi s/h TIFF og konverteres til en PDF-fil med dimensioner svarende til den originale tegning. Ud fra sådanne filer kan igen dannes TIFF-filer, f.eks. i det tilfælde at man vil bruge en eksisterende tegning som baggrund for en ny. (Kan f.eks. gøres i Adobe Acrobat version 6 med kommandoen Save As (Gem Som), hvor man kan vælge (blandt andre) at gemme i TIFF-format) Elektronisk arkivmateriale Dokumenter udskrives direkte fra det program hvor dokumenterne er lavet (Word, Excel, etc.) til en PDF-fil. Alle skrifttyper (fonte) som anvendes i dokumenter skal inkluderes i PDF-filen. Tegninger udskrives i s/h direkte til en PDF-fil fra det anvendte CAD program med dimensioner svarende til print af tegning i 1:1. Tegninger i farver, hvor det vurderes at farverne er nødvendige for at bevare information, kan udskrives med farve. Hvis tegninger indeholder større bitmap-filer (eks. indskannede grundkort) skal disse printes i 300 dpi. 1 Bemærk at en PDF-fil kan have eks. 30 sider indskannet som standard og én side indskannet i en højere opløsning eller i farve.

Arkivinstruks broer September 2012

Arkivinstruks broer September 2012 Arkivinstruks broer September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Identifikation af arkivalier 1 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter 2 3.1 Digitalisering 2 3.2 Navngivning 4 Tabel

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Undermodul 3.2. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Undermodul 3.2. Historik / Kronologi. Bilag 1: Arkivinstruks

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Undermodul 3.2. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Undermodul 3.2. Historik / Kronologi. Bilag 1: Arkivinstruks VEJDIREKTORATET DANBRO+ Undermodul 3.2 Bilag 1: Arkivinstruks Dokumentnavn: VD-Drift-M32-Arkivinstruks.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Revisionsoversigt... 1 2. IDENTIFIKATION AF ARKIVALIER...

Læs mere

Datafelt. Bygværksdata. DANBRO Data inddatering. Tilsynsrapport Bilag PN VD. Skilteportaler Rør og. Støjskærme. (spv.

Datafelt. Bygværksdata. DANBRO Data inddatering. Tilsynsrapport Bilag PN VD. Skilteportaler Rør og. Støjskærme. (spv. Støjskærme og støttemure Skilteportaler Rør og stenkister (spv. < 2 m) Alm. broer og tuneller Enhed DANBRO nddatering. Tilsynsrapport Bilag 1 Beskrivelse data Kodetabel Datakrav Nuværende data Kun i hvide

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0

Broforvaltning med DANBRO 2.0 Broforvaltning med DANBRO 2.0 2. Registrering af bygværker 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt.

Læs mere

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Side Generaleftersyn Generaleftersynsrapport 0.0.0 05907.00 VB 7 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Primær passage Passagebestyrer Side Kmm Byg.lbnr. 0590 0 København Kommune 7.00 Øvrige passager

Læs mere

Bygværksdata. Kun i hvide celler med fed ramme! Bemærkning til interessentforhold 6063-320 Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr

Bygværksdata. Kun i hvide celler med fed ramme! Bemærkning til interessentforhold 6063-320 Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr Entrp.nr Støjskærme og støttemure Skilteportaler Rør og stenkister (spv. < 2 m) Alm. broer og tuneller Enhed DANBRO nddatering. Tilsynsrapport Bilag 1 Datakrav Beskrivelse data Kodetabel Nuværende data Kun i hvide

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation Side: 1 af 12 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 D&V-organisation 4 3.3 Input af data

Læs mere

Drifts- og Arkivinstruks Drift-Locator

Drifts- og Arkivinstruks Drift-Locator Jour. Nr. A01-E1540-3 HEN/ILS Drifts- og Arkivinstruks Drift-Locator April 2013, ajourført november 2004 og maj 2006 Ver.: 1,20 Jour. Nr. A01-E1540-3 HEN/ILS Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Identifikation

Læs mere

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.5 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Undermodul 1.5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 3 3.1 Generelt 3 3.2 Input af

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

Modul 1.1 Bygværksbeskrivelse Rapportnavn: Registreringsdata Dato: 2004-03-29 Revision: C1 Side: 1 af 11

Modul 1.1 Bygværksbeskrivelse Rapportnavn: Registreringsdata Dato: 2004-03-29 Revision: C1 Side: 1 af 11 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 1.1 Bygværksbeskrivelse : Registreringsdata Dato: 2004-03-29 Revision: C1 Side: 1 af 11 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Registreringsdata

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 0 Indholdsfortegnelse 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG 2007 3 1. INDLEDNING 4 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 2.1 DANBRO+ Drifts- og brugergruppe 5 2.2 Løbende orientering

Læs mere

DANBRO+ implementering 2008

DANBRO+ implementering 2008 DANBRO+ implementering 2008 Til projektledere m.fl. der arbejder på Vejdirektoratets store bygværker Som det har været varslet tidligere, er der gennemført forskellige ændringer, primært forenklinger,

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Bilag Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Sidst revideret 2005-07-06: Bilag 8 A (produktkatalog, fælles liste) taget ud og erstattet med henvisning til separat udskrift. DANBRO 2.0 4. Vedligehold

Læs mere

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016 HÅNDBOG HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9 4.1 Transportministeriet 9 4.2 Trafikstyrelsen 10 4.3 Lokalbanen

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0

Broforvaltning med DANBRO 2.0 Broforvaltning med DANBRO 2.0 3. Generaleftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Dette notat beskriver indhold af rapporten Oversigt over overslag for reparationsarbejder i Modul 6.4 Vedligehold og reparation.

Dette notat beskriver indhold af rapporten Oversigt over overslag for reparationsarbejder i Modul 6.4 Vedligehold og reparation. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6.4 Vedligehold og reparation : Oversigt over overslag for reparationsarbejder Rapporter Dato: 24-1-19 Revision: C Side: 1 af 5 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 1. Indledning Dette

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 28. juni 2013 12/14161-4 Charlotte Togsværd von Scholten cts@vd.dk 72443642 Til de bydende 12810 NÆSTVED OMFARTSVEJ ENTREPRISE 12810.200 VEJ OG BROER, FORDELERRING

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

Vejdirektoratet. Vej- og broteknisk drift. DANBRO+ Standardrapporter

Vejdirektoratet. Vej- og broteknisk drift. DANBRO+ Standardrapporter Vejdirektoratet Vej og broteknisk drift DANBRO+ Standardrapporter Rapporter Tillæg til Rapportspecifikation for opfyldes af Fase2 krav. Sag 4721017 J.nr. RBTSP010Rapporter_Fase_2_extra.doc Udarb. KIR Udg.

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype Projektbeskrivelse Dato Februar 2011 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE Revision 00 Dato 2011-02-16 Udarbejdet af LSAP,

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21 Broforvaltning med DANBRO 2.0 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-1 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 BYG

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW110 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Oversigt

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation : Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten Organisationsplan

Læs mere

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter

September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE. Driftsudbud Administration af Særtransporter September 2012 DELAFTALE 2 SÆRTRANSPORTER YDELSESBESKRIVELSE Driftsudbud Administration af Særtransporter 1. Oversigt I dette bilag gives en samlet fremstilling af de væsentligste regler i forbindelse

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Stort Bygværk - Tunneler

Stort Bygværk - Tunneler Stort Bygværk - Tunneler Indhold 3D-model: 3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter. Det skal være muligt

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19

Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen. Side 1 af 19 Vejledning til Arbejdsmiljø-databasen Side 1 af 19 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA

Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september 2012 /NIA Senest revideret november 2012 /NIA INF/DRI Systemlinje DGP og VIS side 1 af 13 I:\GIS\DGP\dokumentation\Systemlinie i DGP og Vejman.dk ALU-LUC-NIA_nov2012.doc Systemlinje i DGP (og Vejman.dk) Revideret maj 2012 / LUC Revideret september

Læs mere

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014

ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 MAJ 2015 ESBJERG KOMMUNE ESBJERG TRAFIKSIKKERHEDSBY 2014 RÅDGIVERYDELSER 2015-2016 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) ADRESSE COWI A/S Stormgade 2 6700 Esbjerg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION

IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. december 2016 16/10604-1 Tina Jonsen tjon@vd.dk +45 7244 2220 IKT TEKNISK KOMMUNIKATIONS- SPECIFIKATION Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN

Læs mere

Dato: Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6

Dato: Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner : Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning)

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) Broer Kontakt Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) 7244 2483 pn@vd.dk Svend-Erik Breumsø (Frihøjdemålinger) 7244 2497 seb@vd.dk Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) 7244 3448 hn@vd.dk Arne H. Henriksen

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 7. marts 2013 12/046741-2 Sonja Petersen sop@vd.dk 22 19 73 46 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud H13.15.45 H13.15 Støjskærm på Skovdigebroen

Læs mere

Modul 4.4 Statistikker Rapportnavn: Årlige udgifter Dato: Revision: C Side: 1 af 5

Modul 4.4 Statistikker Rapportnavn: Årlige udgifter Dato: Revision: C Side: 1 af 5 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.4 Statistikker : Årlige udgifter Dato: 2005-03-06 Revision: C Side: 1 af 5 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Årlige udgifter i Modul 4.4 Statistikker.

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2. DANSK BETONFORENING DEN 3. OKTOBER 213 ERIK STOKLUND LARSEN UDDRAG FRA ET SÆREFTERSYN 1 Formål: at udføre en screening af mindre broer opført i perioden 196-1986 VD-undersøgelse

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 AVSD

Læs mere

Modul 2.3 Adresse- og telefonlister Rapportnavn: Adresse og telefonliste Dato: 2004-03-27 Revision: A Side: 1 af 6

Modul 2.3 Adresse- og telefonlister Rapportnavn: Adresse og telefonliste Dato: 2004-03-27 Revision: A Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.3 Adresse- og telefonlister : Adresse og telefonliste Dato: 2004-03-27 Revision: A Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indholdet af rapporten Adresse

Læs mere

Patient Database - Manual

Patient Database - Manual Patient Database - Manual Side 1 af 36 Adgang til systemet... 4 Glemt brugernavn og kode... 4 Opret projekt (kun System Administrator)... 6 Klik på NYT PROJEKT -knappen øverst til venstre.... 6 Udfyld

Læs mere

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal

Start opgaven via fløjmenuen i venstre side: Journaler >> Ny journal JOURNAL, OPRET En journalsag oprettes hver gang en person har givet noget til arkivet. Journalen giver oplysninger om hvem, der har afleveret hvad og hvornår, samt under hvilke betingelser. Start opgaven

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007

Administrativ nummerering af offentlige veje og stier. Vejcenter Workshops Foråret 2007 Administrativ nummerering af offentlige veje og stier Vejcenter Workshops Foråret 2007 Vejcenter workshop Stig Hemdorff, Vejdirektoratet Flemming Pedersen, Vejdirektoratet Dagens program Hvad er CVF og

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejdirektoratet Modul 4; DANBRO+ Undermoduler 4.1 og 4.2 Opgavestyring; Ranking og 10-års budgetter Dato: 2010-03-29 Revision: 2

Vejdirektoratet Modul 4; DANBRO+ Undermoduler 4.1 og 4.2 Opgavestyring; Ranking og 10-års budgetter Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Undermodul 4.1; Undermodul 4.2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Undermodul 4.1 Opgavestyring... 3 1.2 Undermodul 4.2 Ranking og 10-års budgetter... 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE...

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung

Tunge særtransporter. Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest. Jeg er tung Tunge særtransporter Vejledning til e-ansøgning om klassificeringsattest Jeg er tung Version 08 November 2013 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Tlf. 7244 3333 Fax 3315

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Forslag til ny struktur - overblik

Forslag til ny struktur - overblik BESKRIVELSESVÆRKTØJ Forslag til ny struktur - overblik Den korte version Udarbejdet af Molio 2018-03-01 Høringsversion Molio 2018 1 Indledning og formål Molio ønsker at omlægge beskrivelsesværktøjets struktur.

Læs mere

Vejledning i inddatering af data i VejlysWeb

Vejledning i inddatering af data i VejlysWeb Dato 3. februar 2017 Sagsbehandler Thomas Lind Hansen Mail THOH@vd.dk Telefon Dokument 16/02060-1 Side 1/8 Vejledning i inddatering af data i VejlysWeb Login http://vejlys.vd.dk:8080/vejlys/ Login fås

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

Krav og retningslinjer

Krav og retningslinjer Krav og retningslinjer til broer og andre bygværker Cirkelbroen Københavns Kommune har udarbejdet følgende retningslinjer og krav for design, projektering og anlæg af byens broer og andre bygværker, der

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner)

Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema vedrørende Kvalitetsudviklings og forskningsprojekter (Regioner) Det er vigtigt, at ansøgningsskemaet udfyldes korrekt. Kun fyldestgørende ansøgninger kan indsendes

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 1.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 1.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2010 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design

grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve grafisk design Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Grafisk Design Del 1: Plakatserie Til efteråret afholder

Læs mere

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4.

Ved tilbudsafgivelse skal anføres på tilbudslistens side A, at tilbuddet også afgives i henhold til rettelsesblad nr. 1, nr. 2, nr. 3 og nr. 4. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. februar 2012 11/16726-9 Carsten Sandgaard cac@vd.dk 7244 2220 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Totalentrepriseudbud 6620.103 Spuns Nord

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem

Brugermanual for registrant. Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Brugermanual for registrant Næstved Kommunes Kunstregistrantsystem Side 1 af 7 Indhold Forside... 3 Opret kunstgenstand... 3 Skift kode... 7 Log på... 7 Side 2 af 7 Forside Søg efter kunstgenstande Alle

Læs mere

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel

Betingelser m.v., SOS. Bilag. Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012. Eksempel Bilag Drejebog for udførelse af reparationsarbejder 2012 Eksempel Formål I nærværende entrepriseform er en væsentlig del af opgaveplanlægning og styring entreprenørens ansvar. Drejebogen udarbejdes forud

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14

DESIGNMANUAL. rev. 8.5.14 DESIGNMANUAL rev. 8.5.14 Indholdsfortegnelse Formålet med manualen... 3 Navnet... 4 Logoet... 5 Brug af logoet... 7 Luft omkring logoet... 8 Logovarianter... 9 Skrifttyper... 11 Designelementer... 12 Visitkort...

Læs mere

Foreløbig udgave

Foreløbig udgave 2. REGISTRERING AF BYGVÆR- KER Foreløbig udgave 2011-04-13 Indhold 1. Indledning 1 1.1.1.1 Emne 1 1.1.1.2 Formål 1 2. Introduktion 2 2.1 Registrering 2 2.1.1.1 Formål 2 2.1.1.2 Data 2 3. Teknisk beskrivelse

Læs mere

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter

Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Tutorial 2: Indlæsning af nye rapporter Indledning Myndigheder og rådgivere som arbejder med den nationale grundvandskortlægning kan blive oprettet som bruger (redaktør) af rapportdatabasen. Herved får

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H DATO PARADIGME UDARBEJDET AF MAIL TELEFON 25.april 2012 Rettelsesbrev Marianne Skovsbøl msk@vd.dk 72 44 27 88 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise H437.03.45 H437 Støjskærm langs

Læs mere

VEJLEDNING I WEBTILBUD

VEJLEDNING I WEBTILBUD DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON AUGUST 2014 13/00839-24 Tina L. Lauritzen tll@vd.dk 7244 2338 VEJLEDNING I WEBTILBUD Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere