Broforvaltning med DANBRO 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Broforvaltning med DANBRO 2.0"

Transkript

1 Broforvaltning med DANBRO Generaleftersyn

2 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO programmerne må kun anvendes på opgaver i overensstemmelse med kontrakt med Vejdirektoratet.

3 Forord Forord Denne manual er et led i den samling af manualer, der handler om forvaltning af bygværker med broforvaltningssystemet DANBRO. DANBRO er en fællesbetegnelse for de procedurer, forskrifter og edb-programmer, der benyttes ved forvaltning af bygværker i Danmark. Betegnelsen bruges også om edb-programmerne alene. Manual 1, Broforvaltning generelt, indeholder en overordnet beskrivelse af systemet. Denne beskrivelse er tilstrækkelig, hvis man skal have en generel viden om DANBRO og ikke behøver detaljeret kendskab til virkemåden af de enkelte programmer. Samtidig indeholder manualen en generel vejledning i brugen af DANBRO's edbprogrammer. I de øvrige manualer forudsættes det, at man har kendskab til de generelle procedurer, der er beskrevet heri. De øvrige manualer giver en detaljeret beskrivelse af hver sit specielle emne. Beskrivelsen af broforvaltningssystemet for eksisterende bygværker omfatter følgende manualer: 1. Broforvaltning generelt 2. Registrering af bygværker 3. Generaleftersyn 4. Vedligehold og løbende eftersyn 5. Særeftersyn 6. Prioritering 7. Langtidsbudgettering 8. Prisbog 9. Entrepriseadministration 10. Erfaringstilbageføring 11. Specielle Transporter 12. Budgetstyring Manual 3, Generaleftersyn, er en detaljeret beskrivelse af de aktiviteter der indgår i generaleftersyn af bygværker. DANBRO Generaleftersyn

4 Indholdsfortegnelse I Indhold 1. Indledning Introduktion Mindre bygværker Specielle bygværker Relationer til andre moduler Teknisk beskrivelse Generelt Mindre bygværker Specielle bygværker Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker Standardelementer Generaleftersynsdata Standardreparationer Udskrifter, mindre bygværker Generaleftersynsrapporter Liste over næste generaleftersyn Liste over udmeldte særeftersyn Reparationsarbejder og budget Reparationsudgifter fra generaleftersyn Oversigt over vedligeholdskarakterer Liste over standardreparationer Teknisk prioritering Hovedtilstandsvurdering Eftersynsplanlægning Udførelse af generaleftersyn, specielle bygværker Generelle data Data vedrørende generaleftersyn Data vedrørende reparationsarbejder Data vedrørende drift/eftersynsarbejder Udskrifter, specielle bygværker Eftersynsrapport Økonomioversigt Skadeoversigt

5 II Indholdsfortegnelse Næste eftersyn Særeftersynsoversigt års økonomioversigt Stikordsregister Organisation og ansvar Brugervejledning, generaleftersyn Generelt Inddatering af generaleftersyn, mindre bygværker Standardreparationer Udskrifter, mindre bygværker Inddatering af generaleftersyn, specielle bygværker Udskrifter, specielle bygværker...5-8

6 Indholdsfortegnelse III Bilagsfortegnelse 1. Huskeliste til brug ved generaleftersyn samt liste over standardreparationer 2. Liste over udstyr til brug ved generaleftersyn 3. Fotoinstruks for generaleftersyn 4. Eksempel, udskrift af generaleftersynsrapport 5. Eksempel, liste over næste generaleftersyn 6. Eksempel, reparationsarbejder og budget 7. Eksempel, liste over reparationsudgifter 8. Eksempel, liste over vedligeholdskarakterer 9. Eksempler på specialrapporter: Teknisk prioritering Hovedtilstandsvurdering Eftersynsplanlægning 10. Oversigt over menustrukturen i DANBRO s generaleftersynsmodul 11. Vejreglen Eftersyn af Bygværker 12. Udskriftseksempler, Generaleftersyn af specielle bygværker

7 1. Indledning Indledning Emne Formål Denne manual beskriver alle aktiviteter i forbindelse med generaleftersyn af bygværker. Generaleftersyn er et vigtigt element i den generelle overvågning af bygværksmassen. Målet med manualen er at beskrive idé og baggrund for, hvorfor man udfører generaleftersyn, og at beskrive hvordan eftersynene udføres i praksis. Endvidere beskriver manualen, hvordan eftersynsdata registreres og anvendes i DANBRO-systemet samt hvordan generaleftersynsmodulet anvendes til at udskrive oversigter over tilstandskarakterer, vedligeholdskarakterer, reparationsomkostninger m.v. Endvidere redegøres der for organisationen bag systemet (hvem gør hvad hvornår?). DANBRO Generaleftersyn

8 2. Introduktion Introduktion Indhold 2. Introduktion Mindre bygværker Formål med generaleftersyn Anvendelse Specielle bygværker Relationer til andre moduler DANBRO Generaleftersyn

9 Introduktion 2.1 Mindre bygværker 2.1 Mindre bygværker Formål med generaleftersyn Generaleftersyn er en systematisk visuel gennemgang af alle bygværkets synlige dele for skader. Eftersynet udføres normalt med et interval på 3-6 år, afhængigt af bygværkets tilstand, alder mm, i særlige tilfælde med interval ned til 1 år. Generaleftersyn udføres med de primære formål: - at overvåge, at trafiksikkerheden opretholdes - at registrere behov for reparationer og opstille tilsvarende budgetter - at overvåge ændringer i bygværksmassens tilstand, herunder specielt at skabe et overordnet grundlag til at vurdere vedligeholdstilstanden. Generaleftersynets formål efterleves ved: - at registrere bygværkets generelle tilstand og tilstanden for bygværkets væsentligste konstruktionselementer. Tilstanden registreres ved en tilstandskarakter mellem 0 og 5 (0: ingen skader, 5: alarm), - at registrere vedligeholdstilstanden - at registrere art og omfang af betydende skader, - at registrere behov for særeftersyn af hele eller dele af bygværket, - at vurdere pris på eventuelle reparationer (evt. automatisk gennem prisbogens standardreparationer) samt skønne det optimale reparationstidspunkt inden for en 11-årig tidshorisont. Ved at vælge den 11-årige tidshorisont for hvert enkelt bygværk er hele bygværksmassen til enhver tid dækket for en 5-årig prognoseperiode, da der maksimalt er 6 år mellem hvert generaleftersyn. - at anmelde tidspunkt for næste generaleftersyn. Anvendelse På basis af disse registreringer udarbejdes for hvert enkelt bygværk db ki l f d k b DANBRO Generaleftersyn

10 2. Introduktion 2.1 Mindre bygværker 2-3 en rapport med beskrivelser og fotos, som dokumenterer bygværkets tilstand. Data fra generaleftersynene anvendes i den daglige forvaltning blandt andet til - at udarbejde løbende prognoser over de samlede reparationsudgifter for alle bygværker - at udarbejde oversigter over bygværksmassens generelle tilstand bedømt ud fra tilstandskaraktererne. Oversigterne kan bruges til at vurdere, om bygværkernes skadetilstand ændres med tiden - at udarbejde oversigter over vedligeholdstilstanden for hele eller dele af bygværksmassen. Oversigterne kan anvendes som et hjælpemiddel til at vurdere de samlede driftsmidlers størrelse og en hensigtsmæssig fordeling - at udskrive lister med bygværker, hvor der skal udføres særeftersyn og nye generaleftersyn Vedrørende ansvar for udførelse af generaleftersyn, indsamling og opdatering af alle data i generaleftersynsmodulet, se kapitel 4. DANBRO Generaleftersyn

11 Introduktion 2.2 Specielle bygværker 2.2 Specielle bygværker Udover det, der er nævnt for mindre bygværker, er generaleftersyn for specielle bygværker (store broer, færgelejer m.v.) karakteriseret ved: - Elementopdelingen er mere detaljeret og kan vælges relativt frit. - Der registreres såvel reparations- som driftsbudgetter. - Generaleftersynet kan udføres og inddateres i flere tempi (f.eks. opdelt på over- og underbygning). DANBRO Generaleftersyn

12 2. Introduktion 2.3 Relationer til andre moduler Relationer til andre moduler Alle bygværker skal være registreret i registreringsmodulet. Generaleftersynsdata overføres automatisk til kronologien i registreringsmodulet. Prisbogens enhedspriser for standardreparationer anvendes i angivelsen af reparationsudgifter. DANBRO Generaleftersyn

13 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt Teknisk beskrivelse Indhold 3. Teknisk beskrivelse Generelt Mindre bygværker Formålet med generaleftersyn Vejregel Eftersynet Standardelementer Tilstandskarakterer Vedligeholdstilstand Reparation Særeftersyn Udstyr Fotos Registreringsdata Rapportering Specielle bygværker Elementer Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker Standardelementer Generaleftersynsdata Bygværksidentifikation Eftersynsdato Vejr Temperatur Initialer Næste eftersyn Fotos på disk Generel bemærkning Valgt strategi Tekst til oversigtsfotos Elementer Tilstandskarakter Vedligeholdskarakter Særeftersyn Antal fotos Skadebeskrivelse Skadebeskrivelse for element 1, hele bygværket Reparationsarbejde 1 og Standardreparationer

14 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt Art Omfang År Pris Anden betalingspligtig Andel Oversigt Standardreparationer Generelt Varianter af standardreparationer Element Rep. art Navn Enhed Enhedspris Tekst Opdatering af pris Udskrifter, mindre bygværker Generaleftersynsrapporter Registreringsdata Kronologi Generaleftersynsdata Liste over næste generaleftersyn Liste over udmeldte særeftersyn Reparationsarbejder og budget Reparationsudgifter fra generaleftersyn Oversigt over vedligeholdskarakterer Liste over standardreparationer Teknisk prioritering Hovedtilstandsvurdering Eftersynsplanlægning Udførelse af generaleftersyn, specielle bygværker Generelle data Specielle bygværker, definition Elementhierarki Elementnummer Elementnavn Hierarkiets opbygning Data vedrørende generaleftersyn Revisionsdato Fotoantal Eftersynstidspunkt Initialer Tilstandskarakter Særeftersyn Næste eftersyn

15 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt 3-3 Skader Data vedrørende reparationsarbejder Kontonummer Beregnet Rep. år xxxx Beløb R (rep. år xxxx) Faste rep Beløb R (faste rep.) Sum R Data vedrørende drift/eftersynsarbejder Kontonummer Beregnet D/E år xxxx Beløb D/E (D/E år xxxx) Fast D/E Beløb D/E (fast D/E) Sum D/E Udskrifter, specielle bygværker Eftersynsrapport Økonomioversigt Skadeoversigt Næste eftersyn Særeftersynsoversigt års økonomioversigt Stikordsregister

16 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt 3.1 Generelt Mindre bygværker Formålet med generaleftersyn Generaleftersyn er en grundig, systematisk, visuel gennemgang af alle bygværkets synlige dele. Alle betydende skader rapporteres på diktafon eller lignende eller ved at rette i sidste generaleftersynsrapport. Det er vigtigt, at generaleftersynene udføres af erfarne eftersynsingeniører, der har kendskab til nedbrydningsmekanismer, statik, trafikforhold, reparationsprincipper m.v. Generaleftersyn udføres normalt hvert år, afhængigt af bygværkets tilstand og påvirkningerne på det. I særlige tilfælde kan intervallet gå ned til 1 år. Vejregel Eftersynet Generaleftersyn udføres i henhold til vejreglen Eftersyn af bygværker, Vejregeludvalget, november 1994, i det følgende blot benævnt vejreglen. Vejreglen kan indsættes som bilag 11. Ved eftersynet medbringer eftersynsingeniøren for hvert enkelt bygværk: sidste generaleftersynsrapport en udskrift af den valgte reparationsstrategi (fra særeftersyn), hvis en sådan foreligger. Strategien kan evt. være indtastet i generaleftersynsmodulet og er i så fald inkluderet i generaleftersynsrapporten. Herudover medbringes fælles for alle bygværker: Vejreglen (der også indeholder huskeliste for generaleftersyn) Fortegnelse over standardreparationer Normalt mandskabs-, sikkerheds- og eftersynsudstyr, jf. vejreglens bilag G1. Ved rapporteringen skal anvendes standardbenævnelser for beskrivelse af konstruktionsdele, skader og deres placering. I vejreglens bilag G3, G7 og G8 findes en fortegnelse over de mest almindelige standardbenævnelser sammen med en række karakteristiske skader illustreret ved fotos. Vejreglens bilag G5 er en generel huskeliste for udførelse af gene-

17 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt 3-5 raleftersyn sammen med separate huskelister for, hvad man skal være særlig opmærksom på afhængig af, om bygværket er af beton, stål eller et andet materiale. Huskelister og liste over standardreparationer kan evt. monteres i plastlaminat og medbringes. Standardelementer Udførelse af generaleftersyn baserer sig på en fortegnelse over 15 faste standardelementer, som alle mindre (almindelige) bygværker i broforvaltningssystemet i relevant omfang opdeles i (se Figur 3-1 side 3-8) Tilstandskarakterer Tilstandskarakterer for de enkelte konstruktionselementer tildeles på basis af detaljerede retningslinier, som er angivet i vejreglen sammen med en række karakteristiske eksempler. Vedligeholdstilstand Bygværkets vedligeholdstilstand bedømmes ved angivelse af "+" eller "-" (se side 3-11). Reparation Særeftersyn Udstyr Fotos Alle forslag til udbedring ved egentlig reparation angives med reparationstype, omfang, pris og optimalt reparationstidspunkt. Hvis det er muligt, angives reparationer ved de forud oprettede standardreparationer. Der medtages kun reparationer inden for en 11-årshorisont. En liste over disse standardreparationer medbringes ved eftersynet. For hvert element kan anføres en eller to standardreparationer, eller man kan anføre en individuel reparation, hvor man så selv må anføre et overslag. Evt. supplerende beskrivelse af reparationen anføres under skadebeskrivelse. Hvis eftersynsingeniøren ikke kan fastslå skadeårsag eller -omfang eller kan vurdere, hvilket reparationsarbejde der er optimalt, anmodes om et særeftersyn type A eller B, jf. side Normalt er der ved eftersynet kun behov for udstyr af begrænset omfang. I vejreglens bilag G1 er anført lister over mandskabs- og sikkerhedsudstyr og andet eftersynsudstyr, herunder foto- og måleudstyr, som eftersynsingeniøren altid bør medbringe. Undertiden kan der dog være behov for supplerende udstyr f.eks. ved vanskeligt tilgængelige bygværker, eller hvis skaderegistreringen suppleres med simple prøver med håndværktøj eller ikke destruktivt prøvningsudstyr. Samme bilag indeholder også en fortegnelse over sådant ekstra udstyr. Såvel hele bygværket (facadebillede og billede af overført passage) som de betydende skader illustreres med fotos. I bilag 3 er anført en fotoinstruks for generaleftersyn. Man kan arbejde med papirkopier af fotos, der klæbes ind på fortrykte fotosider i eftersynsrapporten, eller man kan arbejde med digitale fotos, der udskrives direkte i

18 Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt rapporten. Registreringsdata Rapportering I forbindelse med generaleftersynet kontrolleres registreringsdata inkl. de kronologiske oplysninger. Når et eftersyn er udført, indtastes alle data i DANBRO's Generaleftersynsmodul, og der kan udskrives en rapport. Ved hvert generaleftersyn angives året for næste eftersyn. Hvert år udskrives fra DANBRO en liste over de bygværker, der skal efterses det pågældende år. Da man altid skal angive næste eftersynsår, når man inddaterer et eftersyn, er kontinuiteten sikret. (Skulle man have undladt at angive næste eftersynsår for et bygværk, får man en advarsel, hver gang man åbner generaleftersynsmodulet) Generaleftersynsdata (tilstandskarakterer og reparationsudgifter) kopieres automatisk til kronologien, jf. manual 2. Registrering af byfværker Specielle bygværker Elementer "Specielle bygværker" er bygværker, der ikke passer ind i generaleftersynsmodulet for almindelige, mindre broer, fordi den standardiserede opdeling i 15 faste elementer er for grov. Det kan være fordi, bygværket er så stort, at det ikke er muligt eller hensigtsmæssigt at give en fælles tilstandskarakter, der dækker for eksempel alle søjler under ét. Eller det kan være fordi, det indeholder væsentlige elementer, der ikke er med i listen over de faste elementer. For eksempel klapmaskineri eller fastmonterede eftersynsvogne. Generaleftersynet indeholder for disse bygværker dels tekniske oplysninger, såsom skadebeskrivelse, reparationsforslag, særeftersyn o.l., dels økonomiske oplysninger for en løbende 10 års periode omfattende både drift og reparationsomkostninger. Karakteristisk for generaleftersyn for "specielle bygværker" er, at elementopdelingen kan fastlægges frit for hvert enkelt bygværk. Opdelingen kan struktureres hierarkisk i op til fire niveauer. Når der en gang er valgt en elementopdeling, er den fast, med mindre særlige grunde taler for at ændre den. Det anbefales, at man for specielle broer så vidt muligt bruger de samme 15 standardelementer, som bruges ved almindelige bygværker, som overordnet opdeling.

19 3. Teknisk beskrivelse 3.1 Generelt 3-7 For hvert element angives ved generaleftersynet en tilstandskarakter, eventuelt skadebeskrivelse, behov for særeftersyn og reparation, budgetter for reparationsarbejder og for drift indenfor en periode på 10 år, samt næste generaleftersynsår.

20 Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker Standardelementer En vigtig forudsætning for udførelse af ensartede generaleftersyn er fastlæggelsen af en elementliste. Der er på forhånd defineret 15 faste standardelementer, som vist i Figur 3-1. Listen kan ikke rettes eller suppleres af brugeren. 1 Hele bygværket 2 Fløje 3 Skråninger 4 Endeunderstøtninger 5 Mellemunderstøtninger 6 Lejer 7 Bærende overbygning 8 Fugtisolering 9 Kantbjælker 10 Autoværn/rækværk 11 Brobelægning 12 Dilatationsfuger 13 Afløbskonstruktioner 14 Underført passage 15 Andre elementer Figur 3-1 Standardelementer Fugtisolering (nr. 8) omfatter også eventuelle dryprør. Dilatationsfuger (nr.12) omfatter alene egentlige fugekonstruktioner, herunder stenfyldte fugemassefuger. Bitumenfuger og lignende medtages under "Brobelægning". Den sidste gruppe "Andre elementer" (nr. 15) anvendes individuelt efter behov på hvert enkelt bygværk (eksempelvis trappe, stemmeværk, katodisk beskyttelsesanlæg). De pågældende elementer beskrives under skadebeskrivelse for element 15 (se side 3-14) Generaleftersynsdata I DANBRO 2.0 kan man vælge, om man vil gemme alle udførte generaleftersyn, eller om databasen kun skal indeholde det seneste generaleftersyn. Ved et generaleftersyn benyttes som udgangspunkt en udskrift af senest udførte generaleftersyn på bygværket.

21 3. Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker 3-9 I det følgende er alle nødvendige oplysninger vedrørende udførelse af generaleftersyn behandlet. De er generelt beskrevet i den rækkefølge, de optræder på skærmen i DANBRO. Bygværksidentifikation Eftersynsdato Vejr Angiver bygværksidentifikationen i henhold til DANBRO-manual 2, registrering af bygværker, inkl. vej- og strækningsbetegnelse. Angiver den dato, eftersynet er udført i marken. Angives normalt med en af følgende betegnelser: Tørt - dis - finregn - regn - sne. Hvis vejrforholdene indvirker væsentligt på skadernes udseende, gøres notat herom under Skadebeskrivelse for hele bygværket (se side 3-14). Temperatur Initialer Næste eftersyn Angives med en omtrentlig værdi, normalt som et multiplum af 5 C, evt. anvendes termometer. Udfyldes med eftersynsingeniørens initialer. Udfyldes med årstal for, hvornår næste generaleftersyn anbefales udført. Normalt gennemføres generaleftersyn hvert år. Intervallet kan dog nedsættes til 1 år, hvis bygværket er i meget dårlig stand, omfatter specielle konstruktionselementer eller bliver udsat for usædvanlige påvirkninger. Intervallet kan sættes til 6 år, hvis bygværket er i god stand, robust og kun bliver udsat for moderate påvirkninger. Såfremt der ved generaleftersynet anbefales væsentlige reparationsarbejder i fremtiden, bør eftersynsingeniøren overveje at udskrive et nyt generaleftersyn to år før reparationstidspunktet. Herved opnås mulighed for at revurdere såvel behovet for særeftersyn som reparation, idet et særeftersyn normalt udføres få år før den tilsvarende reparation. Hvis der ikke er anbefalet et særeftersyn, bør eftersynsingeniøren overveje at udskrive et nyt generaleftersyn et år før reparationen. Fotos på disk Generel bemærkning Her anføres med J (for ja) eller N (for nej), om der arbejdes med digitale fotos (jf. afsnittet Antal fotos side 3-12). I dette datafelt anføres alle generelle bemærkninger, der er uafhængige af det enkelte generaleftersyn, f.eks. behov for særlige hjæl-

22 Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker pemidler (stige/båd) eller særligt prøvningsudstyr (f.eks. nivelleringsinstrument). Valgt strategi I dette tekstfelt beskrives en eventuel valgt udbedringsstrategi. Beskrivelsen bør indeholde en kortfattet beskrivelse af de enkelte arbejder fordelt på elementer, sammen med udførelsesår og overslagspris. Beskrivelsen kan evt. være overført automatisk fra prioriteringsmodulet. Tekst til oversigtsfotos Elementer Her kan anføres separate tekster til to oversigtsbilleder. Oversigtsbillederne udskrives som de to første under element 1, hele bygværket. Hvis man arbejder med digitale fotos ( fotos på disk, jf. ovenfor) og benytter individuelle fototekster, bør man ikke bruge disse to felter. Registreringen foretages separat for hvert af de 15 faste standardelementer. Hvis et af standardelementerne ikke findes på det aktuelle bygværk, markeres det ved at anføre et - som tilstandskarakter. Disse elementer udskrives ikke i generaleftersynsrapporten. Såfremt element 15, "Andre elementer" er anvendt, anføres under "Skadebeskrivelse", hvilke elementer det drejer sig om. Tilstandskarakter Bygværkets generelle tilstand og de enkelte konstruktionselementers tilstand karakteriseres alle med et ciffer fra 0 til 5, i henhold til vejreglen. Tilstandskarakteren kan normalt beskrives ved følgende: 0 Helt ubetydelige forhold. Ingen eller få skader. Konstruktionselementets tilstand svarer til et nykonstrueret element. 1 Kun mindre tegn på nedbrydning. Skader kan forekomme og udvikles over mange år. Ingen udbedring nødvendig, da konstruktionselementets tilstand stort set svarer til et nykonstrueret element. 2 De forekommende skader befinder sig på et lavt udviklingsniveau, eller der forekommer enkelte, fuldt udviklede skader. Udbedring bør kun udføres lejlighedsvist, idet der kan gå flere år, før elementets funktion ikke længere er opfyldt. 3 Skaderne har udviklet sig til en sådan tilstand og har et sådant omfang, at der er risiko for, at elementet inden for kort tid ikke længere kan opfylde sin funktion.

23 Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker Udbedring inden for nogle få år må således forventes at være nødvendig. 4 Elementet er svært nedbrudt, således at elementets funktion snart ophører hvis det ikke allerede er sket. Udbedring er påkrævet inden for den nærmeste tid. 5 Elementet er fuldstændigt nedbrudt, og dets funktion er ophørt. Udbedring er påkrævet øjeblikkeligt. - Et - angiver, at det pågældende element ikke findes på bygværket.? Et? angiver, at tilstandskarakteren ikke har kunnet fastslås ved generaleftersynet. Karakterskalaen er først og fremmest tænkt til overordnet at følge en bygværksmasses tilstandsudvikling over årene. Det bemærkes, at fra og med tilstandskarakter 2 bør der foretages en eller anden form for udbedring. I vejreglen er anført mere detaljerede retningslinier for tildeling af karakterer. Samtidig er anført, hvordan element 1, hele bygværket, gives karakter på baggrund af de enkelte elementers karakter. Vedligeholdskarakter Udfyldes med en karakter for vedligeholdstilstanden for hvert enkelt af bygværkets konstruktionselementer. Dette angives ved "-", hvis der på eftersynstidspunktet er behov for vedligeholdsarbejde. Hvis der ikke er behov for vedligeholdsarbejde, angives vedligeholdstilstanden ved "+". Der gives også karakter for vedligeholdstilstanden for hele bygværket. Denne gives efter samme principper som tilstandskarakteren på baggrund af de enkelte elementers karakter. Nedenfor er vist eksempler på, hvad der kan være årsag til et - i vedligeholdskarakter: Uønsket bevoksning/begroning Behov for pletmaling Behov for afløbsrensning Vandløbserosion Skråningserosion Behov for rengøring af endevægge, fløje mv. Behov for oprensning af brønde eller afløbsledninger Behov for revneforsegling af brobelægning Behov for lunkeopretning på brobelægning

24 Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker Behov for mindre mørtelreparation (håndfulde) Slaghuller i brobelægning Behov for fejning/rengøring af rabatter mv. Hvis man rekvirerer en reparation, der samtidig vil afhjælpe det manglende vedligehold, anføres +. I DANBRO-manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn, findes en detaljeret beskrivelse af begrebet vedligehold. Hvis konstruktionen kan udformes mere "vedligeholdsvenlig", anføres dette under "Skader", eller der foreslås et reparationsarbejde for at ændre udformningen. Særeftersyn For hvert af de faste konstruktionselementer angives, om der skal udføres særeftersyn, jf. vejreglen. Såfremt der skal udføres et traditionelt teknisk og økonomisk særeftersyn benævnes det "A". Hvis der kun skal udføres et økonomisk særeftersyn benævnes det "B". Særeftersyn type A udføres kun, når skadeomfang eller skadeårsag ikke er kendt, se DANBRO-manual 5, Særeftersyn. Hvor skadeomfang og -årsag ikke umiddelbart kan fastslås, og udbedringsforslag derfor ikke kan opstilles, skal der altid udføres et særeftersyn. Ved mindre, ukomplicerede reparationer er det ikke ubetinget nødvendigt at udføre særeftersyn, hvis skadeomfang og -udvikling samt reparationsstrategi og -udgifter kan bedømmes sikkert ud fra generaleftersynet. Hvis eftersynsingeniøren på basis af en medbragt udskrift over en allerede valgt reparationsstrategi vurderer, at der siden særeftersynstidspunktet er opstået væsentlige ændringer i skadeudviklingen i forhold til det forudsete, udskrives et nyt særeftersyn. Antal fotos Det anføres, hvor mange fotos der er pr. element. I rapporten udskrives så en fotoside pr. foto. Hvis der arbejdes med digitale fotos, anføres ikke antal, idet udskriften da styres af det faktiske antal tilknyttede fotofiler. Fotos nummereres ikke i generaleftersynsrapporten som helhed. Dog nummereres de automatisk indenfor hvert konstruktionselement, altid fra nr. 1, nr. 2 osv. (under forudsætning af, at der er angivet mere end et foto på konstruktionselementet). Under eftersynet af bygværket tages altid såvel et facadefoto af bygværket fra den underførte passage som et oversigtsfoto af den overførte passage. Hvis man ikke bruger digitale fotos og individu-

25 Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker elle fototekster, kan tekster til disse to fotos anføres separat som anført ovenfor ( Tekst til oversigtsfotos på side 3-10), og de tælles ikke med i antal fotos på element 1. Herudover tages om nødvendigt et eller flere fotos, der karakteriserer elementernes tilstand. Hvis der benyttes digitale fotos, kan der tilknyttes individuel tekst til hvert foto. Vedrørende tekstning af fotos i øvrigt henvises til "Skader". Alle fotos kan efter behov tages på enten bredformat eller højformat. Hvis man bruger digitale fotos og højformat, skal man være opmærksom på at der normalt vil være brug for at dreje det digitale billede 90 grader i et billedbehandlingsprogram før det tilknyttes eftersynet. DANBRO kan behandle fotos på forskellige måder. Der kan vælges følgende konfigurationer: Der udskrives fotosider, hvorpå almindelige papirkopier af fotos klæbes Fotos lagres digitalt og udskrives med generaleftersynsrapporten på farveprinter Digitalt lagrede fotos kan komme fra forskellige kilder: Overført fra videofilm (ved hjælp af særlige programmer, der ikke er indeholdt i DANBRO) Optaget med digitalt kamera Scannet fra papirkopier af almindelige fotos Foto-CD (som kan leveres i forbindelse med traditionel fremkaldelse af fotos) Uanset hvilket udstyr der er brugt ved optagelsen, skal billedfilerne gemmes på pc ens harddisk (eller evt. et netværksdrev, man har adgang til), hvorfra de importeres i DANBRO. Hvis der arbejdes med digitale fotos, styres antallet af fotosider af, hvor mange filer der er registreret på hvert enkelt element, og man skal ikke indtaste antal fotos. Papirfotos bør have formatet 10 x 15 cm, jf. i øvrigt fotoinstruks, bilag 3. Såfremt skadeudviklingen fra det aktuelle eftersyn til det næste eftersynstidspunkt ønskes bedømt, tages altid et foto.

26 Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker Skadebeskrivelse Tilstanden for bygværket og hvert af de faste standardelementer beskrives ved en kort sammenfattende beskrivelse af elementets betydende skader samt eventuelt skadernes placering. I beskrivelsen skal anvendes de standardbenævnelser på standardelementer og skader, som er anført i vejreglen. Hvis det har betydning, indledes beskrivelsen af den enkelte skade med angivelse af skadens placering. I vejreglens bilag G6 er anført, hvordan placeringen angives. Der kan frit angives andre oplysninger, som eftersynsingeniøren finder vigtige, f.eks. skønnede skadeårsager. Ikke standardiserede forslag til udbedring skal altid beskrives. Vedrørende udbedring ved standardreparationer, se det anførte under "Type" og "Mængde". Betydende skader, der skal udbedres ved reparation, skal altid beskrives. Skader, der skal udbedres ved vedligehold, nævnes kun i særlige tilfælde. Skader skal blandt andet nævnes, hvis de er særligt omfattende, eller hvis de skønnes at kunne få alvorlige følgeskader. Det beskrives, hvis mangelfuldt vedligehold skyldes en uhensigtsmæssig konstruktionsudformning, som det er muligt at ændre. Skader, der ønskes observeret f.eks. med hensyn til skadeudvikling, beskrives og dokumenteres med foto. Beskrivelsen skal være tilstrækkeligt detaljeret og specifik til at man ved efterfølgende eftersyn på objektiv måde kan registrere en evt. udvikling. Skader, der tidligere er beskrevet, bør kun slettes, hvis de er udbedret. Skaderne karakteriseres samtidig ved detailfotos, der ofte med fordel kan suppleres med oversigtsfotos, der viser skadens placering på bygværket. I generaleftersynsrapporten udskrives under alle fotos for samme element hele skadebeskrivelsen for elementet. Hvis der findes mere end én skade pr. element, og hver skade beskrives med et foto (og man ikke bruger muligheden for at tilknytte individuelle fototekster til hvert enkelt foto), kan man i beskrivelsen nævne sammenhængen mellem skadebeskrivelsen og fotonummeret. Eks.: Foto 1: revner under lejer, foto 2: rusttæring eller blot 1: revner under lejer, 2: rusttæring. Skadebeskrivelse for element 1, hele bygværket Rubrikken anvendes til for hele bygværket (element 1) at angive øvrige oplysninger, der knytter sig til det enkelte eftersyn:

27 Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker Generelle bygværksskader. Særlige oplysninger, som kan have betydning for bedømmelsen af skadegrad eller -omfang (f.eks. pludseligt opståede, alvorlige skader, ændringer i den overførte vejklasse) Hvis vejrforholdene har indvirket på eftersynsresultatet Reparationsarbejde 1 og 2 Standardreparationer For hvert af de faste konstruktionselementer angives, om der inden for de følgende 11 år skønnes at skulle ske reparation, ombygning eller forstærkning af bygværket. Eftersynsingeniøren afgør selv på stedet, hvilke arbejder der skal indregnes under reparation (som kræver særskilt bevilling), og hvilke der hører under vedligehold, og dermed ikke skal nævnes her. Der er for hvert standardelement mulighed for at angive to reparationer. I det følgende er beskrevet, hvad der skal angives for hver af dem. Generaleftersynsmodulet indeholder et katalog over standardreparationer med tilhørende enhedspriser, jf. afsnit Så vidt muligt anføres reparationsbehov i generaleftersynet ved hjælp af disse standardreparationer. Art Hvis den påkrævede udbedring er en af de standardreparationer, der er oprettet i generaleftersynsmodulet (jf. afsnit 3.2.3), vælges den i listen over standardreparationer for det pågældende element. Hvis reparationen ikke er blandt standardreparationerne, anføres et "Z" i datafeltet "Art", og man skriver reparationens navn i det tilhørende tekstfelt. Evt. uddybes beskrivelsen af den ønskede reparation under skader. Der kan anføres to reparationsarbejder på hvert element. Det kan være to standardreparationer, eller det kan være en standardreparation og en Z-reparation. Hvis der er behov for flere end 2 standardreparationer på samme element, kan man anføre den ene (den væsentligste) separat, og man må så slå de øvrige sammen i én Zreparation. Omfang Omfanget af standardreparationer angives. Måleenheder og målemetode fremgår af beskrivelsen af den enkelte standradreparation i kataloget. Mængden fastsættes på stedet, eventuelt med hjælp fra de mængder på bygværkselementer, der er angivet i registreringsdata (udskrevet i generaleftersynsrapporten efter den enkelte elementbetegnelse, hvis man har tilvalgt denne funktion i DANBROs opsætning).

28 Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker For reparationer ( Z-reparationer ), der ikke er standardreparationer, bruges mængden ikke i beregning af den samlede pris; men man kan godt indtaste mængden, hvis man gerne vil gemme oplysningen. År Udfyldes med eftersynsingeniørens skøn over, hvilket år reparationsarbejdet vil kunne ske økonomisk optimalt. Alle tekniske hensyn herunder trafiktekniske, øvrige planparametre mm. skal lægges til grund for vurderingen, hvorimod der skal ses helt bort fra eventuelle budgetmæssige restriktioner. Hvis der er udført et særeftersyn af et bygværk, støtter generaleftersynsingeniøren sig til dette ved angivelse af reparationsart, -omfang og -tidspunkt. Hvis der er valgt en strategi (jf. Valgt strategi, side 3-10) for egentlige reparationsarbejder, og eftersynsingeniøren ikke finder anledning til at ændre strategien, foretager han på stedet en transformation af strategiens reparationsudgifter til generaleftersynets økonomiske data således at summen fordeles over de involverede konstruktionselementer at strategiens reparationsår for hvert enkelt konstruktionselement ikke ændres Såfremt strategien forudsætter, at et konstruktionselement skal repareres mere end to gange inden for den 11-årige tidshorisont, angives den første reparation som reparation 1, mens de resterende summeres under reparation 2, der så bliver en Zreparation. Da standardreparationernes priser ikke altid svarer helt til særeftersynets overslagspriser og da særeftersynets oplysninger må antages at være de mest pålidelige må reparationsarbejder udmeldt ved særeftersyn undertiden erstatte økonomien udmeldt ved generaleftersyn. I så fald må reparationen oprettes som en Zreparation. Pris Hvis den anbefalede reparation er en af standardreparationerne, beregnes reparationsprisen automatisk via enhedspriser for standardreparationer. For reparationer, som ikke er standardreparationer, skal eftersynsingeniøren selv anføre en skønnet samlet pris for udbedringen. Denne pris angives som entreprenørudgiften (i dagspris) med tillæg til administration, rådgivning, færdselsregulerende foranstaltninger og uforudselige udgifter.

29 Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker Hvis der skal udføres mere end to reparationer uanset om der er tale om standardreparationer pr. konstruktionselement, må de samles i en Z-reparation (og evt. én standardreparation herudover) og prisen angives svarende hertil efter ovenstående retningslinier. Hvis man på grund af særlige forhold ikke ønsker at benytte den af Prisbogen foreslåede pris, skal man angive reparationen som en ikke-standardreparation, dvs. som type Z. (Man kan ikke overskrive den pris, Prisbogen foreslår på en standardreparation) Uanset, at der evt. er en anden instans, der skal betale en del af udgiften (jf. anden betalingspligtig nedenfor), anføres her den fulde pris. For bygværker, hvor der på baggrund af et særeftersyn er valgt en reparationsstrategi, anføres reparationsprisen som anført under forklaringen til datafeltet "År". Hvor det er muligt, anføres omfanget også under "Mængde". Anden betalingspligtig Andel Oversigt Hvis der udover bygværksbestyreren er en anden myndighed/organisation, der skal betale en del af reparationsudgiften på elementet, anføres i dette felt den pågældendes nummer i interessentregisteret, jf. DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker. Hvis der er en anden betalingspligtig, jf. ovenfor, anføres i dette felt, hvor stor en del af den samlede reparationsudgift denne anden skal betale. Andelen anføres i hele procent. Dvs., hvis den anden betalingspligtige skal betale en fjerdedel, anføres 25. På skærmen og i generaleftersynsrapporten kan vises en oversigt, der viser alle udgifter, der er noteret i det enkelte eftersyn. Oversigten viser udgifterne fordelt på elementer, udførelsesår og betalingspligtig samt summeret for alle år og alle betalingspligtige. Der henvises til udskriftseksemplet i bilag Standardreparationer Generelt Generaleftersynsmodulet har et separat katalog over standardreparationer, uafhængigt af prisbogens tilsvarende katalog. Det betyder at der ikke automatisk overføres erfaringspriser fra prisbogen. Når erfaringspriserne i prisbogen har udviklet sig væsentligt, må man derfor manuelt revidere enhedspriserne i generaleftersynsmodulets standardreparationer.

30 Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker Vejdirektoratet vedligeholder en opdateret udgave af Prisbogen og udsender årligt et katalog med opdaterede enhedspriser til alle DANBRO-brugere også dem, der ikke selv har Prisbogsmodulet. Af hensyn til muligheden for at bruge prisbogens enhedspriser bør man absolut sørge for at prisbogens standardreparationer går uændret igen i generaleftersynsmodulets katalog. Herudover kan man i generaleftersynsmodulet supplere med yderligere varianter af standardreparationer efter behov. For yderligere oplysninger om standardreparationerne henvises til Prisbogen. Varianter af standardreparationer Den enkelte bruger kan oprette varianter af eksisterende standardreparationer. Det gøres ved at tilføje et ciffer til bogstavkoden for standardreparationen. Generelt opfordres dog til, at man retter henvendelse til DANBROs driftsgruppe for at få oprettet de standardreparationer, man savner, i prisbogen. En variant kan eksempelvis være et reparationsarbejde med særligt vanskelige udførelsesforhold og dermed større enhedspris. Varianterne adskiller sig principielt ikke fra andre standardreparationer, nummereringen gør blot, at de kan listes sammen med de eksisterende standardreparationer, de er varianter af. Man skal være opmærksom på, at varianter ikke vedligeholdes med reviderede enhedspriser gennem den fælles Prisbog. For den enkelte standardreparation registreres følgende data: Element Bygværkselementnummer, jf. Figur 3-1 Standardelementer Rep. art Standardreparationerne indenfor hvert element betegnes A, B, C, osv. For varianter, jf. ovenfor, suppleres med cifre, så arten bliver A2, B1 osv. Navn Standardreparationens navn. Enhed Den måleenhed standardreparationen måles i. Enhedspris Enhedsprisen for standardreparationen, målt i ovennævnte enhed. Enhedspris for de standardreparationer der indgår i prisbogen, overføres normalt herfra (manuelt eller gennem de opdaterede priser der udsendes fra Vejdirektoratet med jævne mellemrum).

31 Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker I DANBRO s Prisbog er enhedspriserne fundet efter følgende fremgangsmåde, der også vil kunne bruges ved fastlæggelse af overslagspriser for nye standardreparationer: Først fastsættes entreprenørudgiften til de specifikke arbejder ud fra en database med enhedspriser fra tidligere licitationer over tilsvarende arbejder. Til denne udgift lægges et beløb til at dække generelle entreprenørudgifter til arbejdsplads, færdselsregulerende foranstaltninger, vejrligsforanstaltninger og lignende. Dette tillæg fastsættes som en erfaringsbaseret procentdel af udgifterne til de specifikke arbejder. Tillægget er typisk på omkring 15 %. Det herved fundne beløb er overslaget for de samlede entreprenørudgifter. Til de samlede entreprenørudgifter lægges et tillæg på typisk 35 % til dækning af administration, bygherreleverancer, projektering, tilsyn og uforudsete udgifter. Entreprenørudgiften findes altså ved at tillægge først 15 %, og derefter 35 %, hvilket giver et samlet tillæg på 55 % (da 1,15 x 1,35 = 1,55). Nedenfor er vist udregningen baseret på en entreprenørudgift til de specifikke arbejder på 100 kr.: Entreprenørudgift: Specifikke poster 100 Arbejdsplads, Færdselsregulerende foranstaltninger mv. 15 % 15 Entreprenørudgift i alt 115 Tillæg for administration, projektering, tilsyn, uforudsete udgifter mv.: 35 % af Overslag i alt 155 Ved fastlæggelse af enhedspriser for de reparationer, hvortil der ikke findes erfaringspriser i Prisbogen, benyttes normalt samme procenttillæg (55 %) Alle priser angives i kroner ekskl. moms. Tekst En beskrivelse af reparationen. Beskrivelsen skal fortælle, hvad reparationen omfatter, og hvordan mængden måles (hvis det ikke er oplagt).

32 Teknisk beskrivelse 3.2 Udførelse af generaleftersyn, mindre bygværker Opdatering af pris Når priserne i kataloget over standardreparationer er blevet opdateret, kan de opdaterede priser overføres samlet til generaleftersynene, så også gamle generaleftersyn er ajour. Man kan få udskrevet en opgørelse der for hver enkelt reparation på hvert enkelt bygværk viser hvad prisen var før, og hvad den er efter opdateringen. Opdatering af de manuelt anførte priser (på ikke-standardreparationer, dvs. Z-reparationerne) sker ved en samlet årlig (manuel) fremskrivning af alle disse med en fast procentsats. Man kan f.eks. vælge at fremskrive med pristallet for Betonreparationer, uden dagpenge (fra Danmarks Statistik). I forbindelse med disse opdateringer kan der dannes en udskrift der dokumenterer hver enkelt prisændring. Hvis man ikke selv råder over prisbogsmodulet, men modtager en opdateret fortegnelse over standardreparationer med enhedspriser, opdateres fra denne. Sammen med nye enhedspriser leveres det opdaterede pristal, der kan bruges til opdatering af Z-reparationer og varianter, man selv har oprettet.

33 Teknisk beskrivelse 3.3 Udskrifter, mindre bygværker 3.3 Udskrifter, mindre bygværker Generaleftersynsmodulet kan anvendes til at udskrive en række rapporter og oversigter. I det følgende er beskrevet, hvordan datamængden afgrænses, samt hvad de enkelte udskrifter indeholder. Generelt kan man vælge, hvilke bygværker der skal med, ved at sætte kriterier på de enkelte datafelter. Dette styres gennem den generelle mekanisme, der bruges til at definere, hvilke bygværker man arbejder på (funktionen Udvalg, jf. Manual 1, Broforvaltning generelt). Oversigtsrapporter (dvs. rapporter, der omfatter flere bygværker) giver generelt mulighed for at udvælge et geografisk område og/eller en strækning til udskriften. Hvis der vælges en hovedlandevejs- eller landevejsstrækning, kan man vælge, om alle vejdele på den pågældende strækning skal med eller ej. Hvis man ved en af ovenstående metoder har begrænset, hvilke bygværker der er med i rapporten, vil det fremgå af rapportens hoved. Udover de enkelte rapporter er der mulighed for at udskrive en projektrapport, der er en samling af standardrapporter fra flere moduler Generaleftersynsrapporter Der er mulighed for at udskrive en rapport med et generaleftersyn for et bygværk. Rapporten består af tre dele: Registreringsdata Generaleftersynsdata Fotosider Man kan selv vælge, om man vil have udskrevet hele rapporten eller kun dele heraf (registreringsdata / generaleftersynsdata / en eller flere fotosider) enkeltvis eller i kombination. Man kan vælge, om eventuelle tilknyttede digitale fotos skal udskrives på fotosiderne, eller om disse skal udskrives uden billedfi-

34 Teknisk beskrivelse 3.3 Udskrifter, mindre bygværker len (for opklæbning af originalt foto). Normalt udskrives rapporten svarende til det seneste generaleftersyn, men den kan udskrives svarende til ethvert generaleftersyn, der findes i databasen (hvis man har valgt at gemme tidligere udførte generaleftersyn jf. indledningen til afsnit 3.2.2, side 3-8). Uanset hvilket generaleftersyn der udskrives, svarer de udskrevne registreringsdata til databasens indhold på udskriftstidspunktet. Det betyder blandt andet, at kronologien kan indeholde generaleftersynsdata, der er nyere end det generaleftersyn, der udskrives. Et eksempel på en generaleftersynsrapport findes som bilag 4. Registreringsdata Kronologi Rapporten indeholder et udvalg af registreringsdata, som det fremgår af eksemplet i bilag 4. Fra kronologien, jf. DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker, listes som udgangspunkt alle aktiviteter siden bygværkets opførelse med dato og aktivitetstype. Vedrørende aktiviteter af typen Revision af registreringsdata listes dog kun dem, der har været siden sidste generaleftersyn. For generaleftersyn listes tilstandskarakterer for alle elementer, således at skadeudviklingen kan følges. For øvrige aktivitetstyper (som f. eks. særeftersyn, ombygning..) udskrives bemækningsfeltet, der kan indeholde en kort beskrivelse af aktiviteten. Hvis der er mange aktiviteter i kronologien, vises de ældste generaleftersyn ikke, dog altid de to nyeste. Uanset hvilket generaleftersyn der udskrives, svarer de udskrevne registreringsdata til databasens indhold på udskriftstidspunktet. Det betyder blandt andet, at kronologien kan indeholde generaleftersynsdata, der er nyere end det generaleftersyn, der udskrives. Generaleftersynsdata Udskriften indeholder de generelle eftersynsdata: Eftersynsdato Vejr Temperatur Initialer på eftersynsingeniøren Generel bemærkning Valgt strategi År for næste eftersyn

35 Teknisk beskrivelse 3.3 Udskrifter, mindre bygværker Herefter er listet for hvert af de af de 15 standardelementer, der findes på det pågældende bygværk: Elementnummer og -navn Mængden af det pågældende element, jf. DANBRO-manual 2, Registrering af bygværker. Hvis der er registreret to typer af elementet med hver sin mængde, er begge mængder anført adskilt af et +, og summen er beregnet. (Udskrift af mængder kan generelt fravælges i opsætningen af DANBRO 2.0) Skadebeskrivelse Tilstandskarakter Vedligeholdskarakter Ønske om særeftersyn Reparationsarbejder: type, omfang, år og pris Antal fotos Omfang, år og pris for reparationsarbejder kan udelades fra rapporten, hvis det ønskes. Hvis der er flere forskellige reparationsår og/eller flere betalingspligtige på samme bygværk, udskrives efter data fra de enkelte elementer en oversigt over anførte reparationer, med udgifter fordelt på årstal, elementer, arbejder og betalingspligtige. Til slut udskrives fotosider svarende til det antal, der er angivet ved hvert enkelt element. Hvis der anvendes digitale fotos, udskrives disse automatisk på fotosiderne (med mindre det fravælges ved bestilling af rapporten). Der findes faciliteter til at udskrive generaleftersynsrapporter for alle bygværker inden for en geografisk afgrænsning og/eller på en given strækning (bundtvis udskrift). Man kan vælge at udskrive udvalgte sider fra rapporten Liste over næste generaleftersyn Der kan udskrives en oversigt over bygværker, der skal efterses et givet år. Man kan vælge om udskriften også skal indeholde bygværker, der skal efterses før det pågældende år. Dvs. at eftersyn, der er rekvireret men ikke udført, altid vil komme med på næste udskrift. Udskriften angiver følgende:

36 Teknisk beskrivelse 3.3 Udskrifter, mindre bygværker Bygværksidentifikation/betegnelse Registreringsnummer Strækningsbetegnelse Opførelsesår År for næste generaleftersyn Kilometrering Spændvidde Hvis udskriften foretages fra databasen med bygværker i drift, kan man vælge at inkludere bygværker fra databasen "andre anlæg". Der tages udgangspunkt i det nyeste generaleftersyn for hvert enkelt bygværk. Når man danner udskriften, dannes automatisk en fil, der kan bruges til at danne et brugerlag i kortmodulet. Der henvises til eksemplet i bilag Liste over udmeldte særeftersyn Der kan udskrives en oversigt over bygværker, for hvilke der ved det nyeste generaleftersyn er udmeldt særeftersyn. Der tages udgangspunkt i det nyeste generaleftersyn for hvert enkelt bygværk. Listen omfatter for hvert bygværk: Bygværksidentifikation/betegnelse Registreringsnummer Strækningsbetegnelse Generaleftersynsdato For hvert af de elementer, hvor der er bedt om særeftersyn, udskrives: Elementnummer og -navn Særeftersynstype Tilstandskarakter

37 Teknisk beskrivelse 3.3 Udskrifter, mindre bygværker Skadebeskrivelse I udskriften er der afsat plads til i hånden at notere om det enkelte særeftersyn er rekvireret hos en rådgiver Reparationsarbejder og budget Der kan udskrives en oversigt over alle reparationsarbejder der er registreret til udførelse hvert enkelt år. Udskriften kan eventuelt begrænses til et enkelt år. Udskrifter baseres på data fra generaleftersyn alene. Der tages udgangspunkt i det nyeste generaleftersyn for hvert enkelt bygværk. Udskriften angiver for hvert af de aktuelle bygværker følgende: Bygværksidentifikation/betegnelse Registreringsnummer Strækningsbetegnelse Elementnummer og betegnelse for de elementer, hvor der er udgifter Reparationsart. Hvis arten er "Z", udskrives skadebeskrivelsen Pris Akkumuleret pris for det pågældende år. Til slut udskrives en side med summen af udgifter for alle angivne år. Programmet medtager ikke specielle bygværker. Der henvises til eksemplet i bilag Reparationsudgifter fra generaleftersyn Der kan udskrives en oversigt over de samlede reparationsudgifter i en 11 års periode.

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Oversigt

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21 Broforvaltning med DANBRO 2.0 4. Vedligehold og løbende eftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Bilag Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Sidst revideret 2005-07-06: Bilag 8 A (produktkatalog, fælles liste) taget ud og erstattet med henvisning til separat udskrift. DANBRO 2.0 4. Vedligehold

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

DANBRO+ implementering 2008

DANBRO+ implementering 2008 DANBRO+ implementering 2008 Til projektledere m.fl. der arbejder på Vejdirektoratets store bygværker Som det har været varslet tidligere, er der gennemført forskellige ændringer, primært forenklinger,

Læs mere

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT TILSTANDS- OG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT Ejendommen Kastrupvej 67 69 og Italiensvej 2, København S EF Schelenborg Vedligeholdelsesbudget for årene 2010 2021 Udgave : 1 Dato : juli 2010 Rev.dato : EKJ-sag

Læs mere

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 1. Indledning Dette

Læs mere

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning)

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) Broer Kontakt Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) 7244 2483 pn@vd.dk Svend-Erik Breumsø (Frihøjdemålinger) 7244 2497 seb@vd.dk Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) 7244 3448 hn@vd.dk Arne H. Henriksen

Læs mere

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016

HÅNDBOG EFTERSYN AF BYGVÆRKER HØRINGSBOG JANUAR 2016 HÅNDBOG HØRINGSBOG JANUAR 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9 4.1 Transportministeriet 9 4.2 Trafikstyrelsen 10 4.3 Lokalbanen

Læs mere

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2

VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 DANBRO+ Modul 1 / Undermodul 1.5 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Undermodul 1.5 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 2 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 3 3.1 Generelt 3 3.2 Input af

Læs mere

Modul 4.4 Statistikker Rapportnavn: Årlige udgifter Dato: Revision: C Side: 1 af 5

Modul 4.4 Statistikker Rapportnavn: Årlige udgifter Dato: Revision: C Side: 1 af 5 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.4 Statistikker : Årlige udgifter Dato: 2005-03-06 Revision: C Side: 1 af 5 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Årlige udgifter i Modul 4.4 Statistikker.

Læs mere

Modul 2.3 Adresse- og telefonlister Rapportnavn: Adresse og telefonliste Dato: 2004-03-27 Revision: A Side: 1 af 6

Modul 2.3 Adresse- og telefonlister Rapportnavn: Adresse og telefonliste Dato: 2004-03-27 Revision: A Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.3 Adresse- og telefonlister : Adresse og telefonliste Dato: 2004-03-27 Revision: A Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indholdet af rapporten Adresse

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

Modul Generaleftersyn Rapportnavn: Generaleftersynsdata Dato: Revision: C Side: 1 af 6

Modul Generaleftersyn Rapportnavn: Generaleftersynsdata Dato: Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Generaleftersynsdata Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Generaleftersynsdata

Læs mere

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011

Rapport Hvidovre Kommune Fortovsregistrering April 2011 Rapport Hvidovre Kommune April 2011 Udgivelsesdato : 14. april 2011 Projekt : 22.0011.02 Udarbejdet : Ulrike Klasterer Kontrolleret : Erling Kristiansen Godkendt : Erling Kristiansen Hvidovre Kommune 1

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Dette notat beskriver indhold af rapporten Oversigt over overslag for reparationsarbejder i Modul 6.4 Vedligehold og reparation.

Dette notat beskriver indhold af rapporten Oversigt over overslag for reparationsarbejder i Modul 6.4 Vedligehold og reparation. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6.4 Vedligehold og reparation : Oversigt over overslag for reparationsarbejder Rapporter Dato: 24-1-19 Revision: C Side: 1 af 5 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.1. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.1. Beskrivelse af D&V-organisation Side: 1 af 12 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 2 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 D&V-organisation 4 3.3 Input af data

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Tillægsmodulet Eksport til Navision

Tillægsmodulet Eksport til Navision Tillægsmodulet Eksport til Navision GeoEnviron 6.0 Indhold Indhold Indledning...4 Udviklingen af GeoEnviron programmet... 4 Manualen og dens anvendelse... 4 Eksport til Navision...5 Modulets tilføjelser...

Læs mere

Vejdirektoratet. Vej- og broteknisk drift. DANBRO+ Standardrapporter

Vejdirektoratet. Vej- og broteknisk drift. DANBRO+ Standardrapporter Vejdirektoratet Vej og broteknisk drift DANBRO+ Standardrapporter Rapporter Tillæg til Rapportspecifikation for opfyldes af Fase2 krav. Sag 4721017 J.nr. RBTSP010Rapporter_Fase_2_extra.doc Udarb. KIR Udg.

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO Prisbog

Broforvaltning med DANBRO Prisbog Broforvaltning med DANBRO 2.0 8. Prisbog 2004-03-03 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO programmerne

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG

VEJDIREKTORATET 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 0 Indholdsfortegnelse 0. OVERSIGT OVER FORVALTNINGSMANUALER, AUG 2007 3 1. INDLEDNING 4 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 2.1 DANBRO+ Drifts- og brugergruppe 5 2.2 Løbende orientering

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Datafelt. Bygværksdata. DANBRO Data inddatering. Tilsynsrapport Bilag PN VD. Skilteportaler Rør og. Støjskærme. (spv.

Datafelt. Bygværksdata. DANBRO Data inddatering. Tilsynsrapport Bilag PN VD. Skilteportaler Rør og. Støjskærme. (spv. Støjskærme og støttemure Skilteportaler Rør og stenkister (spv. < 2 m) Alm. broer og tuneller Enhed DANBRO nddatering. Tilsynsrapport Bilag 1 Beskrivelse data Kodetabel Datakrav Nuværende data Kun i hvide

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

I Septimana kan skolen oprette en standard regel for hold-rettede brikker, samt evt. en anden standard for arbejdsopgaver.

I Septimana kan skolen oprette en standard regel for hold-rettede brikker, samt evt. en anden standard for arbejdsopgaver. Kontering af tid i Septimana. 042,234 Regnskab med undervisnings- og arbejdstid, i Septimana, giver mulighed for en meget detaljeret statistik. Statistikken er opdelt pr underviser og pr hold, samt lektionernes

Læs mere

Manual - medicinhåndtering

Manual - medicinhåndtering Vedledning i anvendelse og ibrugtagning af medicinhåndtering rev. 10.2012 Indhold side Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af løsning 2 Nødvendig oprettelse i kartoteker 2 Procedurer 2 Kørsler 3 Medicinkartotek

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 5. Særeftersyn 2005-05-18

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 5. Særeftersyn 2005-05-18 Broforvaltning med DANBRO 2.0 5. Særeftersyn 2005-05-18 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO programmerne

Læs mere

SecureAware Compliance Analysis Manual

SecureAware Compliance Analysis Manual SecureAware Compliance Analysis Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: november 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i, hvordan du opretter compliance-checks.

Læs mere

Nedennævnte beskrivelse er en artikel, der er bragt i Dansk Vejtidsskrift, januar 2001

Nedennævnte beskrivelse er en artikel, der er bragt i Dansk Vejtidsskrift, januar 2001 Nedennævnte beskrivelse er en artikel, der er bragt i Dansk Vejtidsskrift, januar 2001 Nye Vejregler for broer og tunneler Af Jørn Lauridsen Vejdirektoratet Broafdelingen Formand, Projektgruppe 4 jl@vd.dk

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG

ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR 1.1.2015 - LANDBRUG ÆNDRINGER I FORBINDELSE MED LOFE PR..205 - LANDBRUG Dette skal du have fokus på i C&B Systemet i forbindelse med, at Lov om Omsætning af Fast Ejendom ændres pr...205. Se også de øvrige vejledninger vedr.

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 2. Registrering af bygværker

Broforvaltning med DANBRO 2.0. 2. Registrering af bygværker Broforvaltning med DANBRO 2.0 2. Registrering af bygværker Bilag 2005-03-09 Bilag Bilag 1 Cirkulære om kommune- og amtskoder DANBRO 2.0 2. Registrering af bygværker 2003-03-21 Bilag Bilag 4 Paradigma

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Fravær Sidst opdateret

Fravær Sidst opdateret Fravær Sidst opdateret 06.03.2014 Indhold Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne administrative vejledning vedrører administration af fravær. Vejledningen behandler ikke den øvrige

Læs mere

Vejdirektoratet Modul 4; DANBRO+ Undermoduler 4.1 og 4.2 Opgavestyring; Ranking og 10-års budgetter Dato: 2010-03-29 Revision: 2

Vejdirektoratet Modul 4; DANBRO+ Undermoduler 4.1 og 4.2 Opgavestyring; Ranking og 10-års budgetter Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Undermodul 4.1; Undermodul 4.2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Undermodul 4.1 Opgavestyring... 3 1.2 Undermodul 4.2 Ranking og 10-års budgetter... 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE...

Læs mere

Dato: Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6

Dato: Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner : Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigtsliste for samtlige bygværker Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver

Læs mere

Arkivinstruks broer September 2012

Arkivinstruks broer September 2012 Arkivinstruks broer September 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Identifikation af arkivalier 1 3. Digitalisering og navngivning af arkivdokumenter 2 3.1 Digitalisering 2 3.2 Navngivning 4 Tabel

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse

Abonnementsstyring. Start af Stellar Abonnement. Indledende tekst. Indholdsfortegnelse Abonnementsstyring Indledende tekst Indholdsfortegnelse Start af Stellar Abonnement... 1 Kom godt i gang med abonnement... 2 Vare/Ydelser i Stellar Office Pro... 2 Abonnements oversigt... 2 Fanebladet

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0

MANUAL. Præsentation af Temperaturloggerdata. Version 2.0 MANUAL Præsentation af Temperaturloggerdata Version 2.0 Indholdsfortegnelse FORORD...3 INTRODUKTION...3 KRAV OG FORUDSÆTNINGER...3 INSTALLATION...4 OPSÆTNING...8 PROGRAMOVERBLIK...10 PROGRAMKØRSEL...11

Læs mere

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen

Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Personalestamdata Sidst opdateret 27-05-2009/version 2.1/Steen Eske Christensen Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer.

Vejledning til bagersystemet version 3.0. Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/Varer. Oplysninger om dine varer findes under Lager/. Varetabellen anvendes til at oprette og vedligeholde stamdata for råvarer, varer og opskrifter. 08-02-2008 Side 1 af 10 Tryk Ctrl+N eller klik på ikonet for

Læs mere

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning November 2004 Indholdsfortegnelse Kort beskrivelse af vejledning 3 Procedurebeskrivelse 4 Bilag: Teknisk vejledning 6 Procedure for brug af S-FoUs Miljøvejledning

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

SimaxCash. Brugervejledning

SimaxCash. Brugervejledning SimaxCash Brugervejledning 1 Indhold 1 Opsætning af varer... 3 1.1 Hovedgrupper... 3 1.2 Varegrupper... 5 1.3 Varer... 9 2 Opsætning af tilbud... 18 2.1 Kombinationstilbud... 18 3 Opsætning af kasseterminal...

Læs mere

Arkivering Brugervejledning. AdvoForum A/S

Arkivering Brugervejledning. AdvoForum A/S Arkivering Brugervejledning AdvoForum A/S Arkivering...3 Generelt...3 Arkivering og Sagskort...5 Arkivnummervalg...6 Arkivgrupper...6 Manuel arkivering...8 Massearkivering...9 Genoptagelse sager...11 Delarkivering...11

Læs mere

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum

Vejledning. BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner. Version 1.0 August 2011. Byggecentrum Vejledning BCpro / Byggeregnskab En simpel brugerflade med avancerede funktioner Version 1.0 August 2011 Byggecentrum Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Introduktion...4 Formålet med denne vejledning...

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen 1 OF af Nørresundbygrenen Opført 1968 Fem fag Længde 152 m Bredde 10,5 m Forspændt beton Butterflyprofil November 2005 2 Formål Sikre at

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele:

Basicon Nodepult. Basicon Nodepult er den moderne afløser for det traditionelle nodestativ, men har derudover en lang række fordele: Basicon Nodepult Programmet Basicon Nodepult henvender sig til musikere, som ofte har behov for at medbringe deres forskellige nodesamlinger til forskellige orkestre. Basicon Nodepult er den moderne afløser

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Pakkepriser i Eftermarkedsportalen. Brugervejledning

Pakkepriser i Eftermarkedsportalen. Brugervejledning Pakkepriser i Eftermarkedsportalen Brugervejledning 1 Indhold Brugervejledning - Pakkepriser... 3 Forhandlerindstillinger... 3 Egne reservedele... 3 Oversigt over væsketyper, der skal opdateres med reservedelsnumre

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

V&S Prisdata 2014. byggecentrum.dk/boghandel

V&S Prisdata 2014. byggecentrum.dk/boghandel V&S Prisdata 2014 byggecentrum.dk/boghandel 2 byggecentrum.dk/boghandel Priser og kalkulationer til byggeriet Med V&S Prisdata får du alle de priser, du har brug for til overslagsberegninger eller tilbud.

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring.

Quickguide til PM5. De enkelte punkter er beskrevet løst kig i manualen hvis du har brug for en dybere forklaring. Her er en hurtig guide til hvordan du kommer godt i gang med PM5. Der er visse ting der skal gøres i den rigtige rækkefølge, for at du får det bedste ud af systemet fra starten af. De enkelte punkter er

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012

Hvordan lægger jeg budget i C5 2012 Sådan lægger du budget i C5 I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 er det muligt at arbejde med budgetter. Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere

Læs mere

Modul 6.3 Eftersyn Rapportnavn: Opgaveliste Dato: 2004-09-20 Revision: D Side: 1 af 9

Modul 6.3 Eftersyn Rapportnavn: Opgaveliste Dato: 2004-09-20 Revision: D Side: 1 af 9 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3 Eftersyn : Opgaveliste Dato: 2004-09-20 Revision: D Side: 1 af 9 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten "Opgaveliste" i Modul 6.3 Eftersyn.

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Momsvejledning. ectrl Light

Momsvejledning. ectrl Light Momsvejledning ectrl Light Side 1 af 23 01-11-2011 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 OPSÆTNING AF MOMS... 4 Momskoder... 5 Momsgruppe... 6 Varemomsgrupper... 8 Finanskonteringsgruppe... 9 Momsafregningsperioder...

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Side Generaleftersyn Generaleftersynsrapport 0.0.0 05907.00 VB 7 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Primær passage Passagebestyrer Side Kmm Byg.lbnr. 0590 0 København Kommune 7.00 Øvrige passager

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7

Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation Rapportnavn: Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 2.1 Beskrivelse af D&V-organisation : Organisationsplan Dato: 2004-03-22 Revision: C Side: 1 af 7 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapporten Organisationsplan

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT P-plads ved Dyrlæge Cleemanns Vej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Notat // 11/12/05 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005

Notat // 11/12/05 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005 KARAKTERGENNEMSNIT: HVAD VISER TALLENE I 2005 Der er en relativt lille bevægelse mellem elevernes karaktergennemsnit på landets skoler. Skoler, hvor eleverne har opnået høje karakterer i 2000, har typisk

Læs mere

DDElibra H Å N D B O G

DDElibra H Å N D B O G H Å N D B O G Axiell Danmark A/S 2016-10-12 Version 9.11.60 GUI Copyright 2016 2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 3 3 Søgning i dokumentationen... 3 4 Åbning af ""...

Læs mere